להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> י" תיקונים {חידושים}-"ותהלתי אחטם לך

י" תיקונים {חידושים}-"ותהלתי אחטם לך-{ישעיהו מ"ח} ,-מפי אליהו  הנביא/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי  רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

תיקון{חידוש}-א"

"ותהלתי אחטם לך"

ראה,-אות  "ו"-תפארת ישראל  חותם ב"תהלת"  ה" {המלכות הקדושה}-י"  ספירות בלימ"ה,-וזה סוד א-חט"ם,-את האות  א"-מוחין החכמה{כנאמר א-אלפך חכמה}-מ"ט     ח"{אותיות חט"ם},-זה המשי"ח    מ"ט   ח"  בגימטריא  מ"ט שמונ"ה,-סוד בינ"ה עליונה בכח  חטם,-אותיות מ"ח  ובפנימיותו   ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד המשפיע למלכות,-בכך מקובל י" ספירות כך המשיח   משמיד ועוקר    חט"א   ם"{אותיות א-חטם},זה סמא"ל הרשע  בינ"ה דסיטרא אחרא,-אות ם" בסוד מו"ם  הנשחט על גבי מזבח הנקמה.

תיקון{חידוש}-ב"

"ותהלתי אחטם לך"

ראה,-"ותהלתי"  אותיות  ת{ל"}ת   יהו,-זה סוד   ג"{ל" בגימטריא קטנה} המוחין בפנימיות  מלך המשי"ח,-סודו שם י-ה-ו ,-  חכמה {י} בינה{ה}  דעת{ו}-אשר  אחט"ם,-המשיח הינו א"ח{ספירת תפארת בתורת הקבלה}-מהוה מ"ט    א"  בגימטריא   מ"י   בגימטריא  נ" שערי בינ"ה אשר מעני"ק  ל"ך,-המלכות  באמצעות  כ"ל{ייסוד}- נ"  ובמלוי  נו"ן  בגימטריא ק"ו  אין סוף יתבר"ך,-מוחין ה{ג}או{ל}ה.

תיקון {חידוש}-ג"

"ותהלתי אחטם לך"

הבט,-"ות"-הלתי,-בסוד  ת"ו הניגונים{סוד היחודים}-שהינו אחט"ם,-שורה בחוט"ם  המשיח,-כנאמר והרי"ח ביראת  ה",-הרי והרי"ח  באמצעות א-חט"ם,-זה סוד החכמה{אות  א",-כנאמר  א-אלפך חכמה}-המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  מגלה רזי"ן התורה באמצעות הרח"ה,-{כח החטם}-המגלה   רי"ח{חכמה בתורת הקבלה},-וזה אחט"ם   בגימטריא    ח"י   ם"  בגימטריא   ח"ן,-סוד {ח}כמת {נ}סתר  ה{ג}וא{ל} מביא לגילוי סודות התורה באמצעות חוטמ"ו,-והרזי"ן  הם מעניקים ל"-ך,סוד אות  כ"ף בגימטריא מא"ה,-גדלות מוחין{בינה}-למלכות סוד למ"ד,-הינה מתמתקת מן הגבורות{ד"ם},-בכח   ל" כלי"ם,-י"  חכמה  י"  בינה  י" דעת המגולים בתורת הגוא"ל,-אותיות גאו"לה  בגימטריא אד"ם{תפארת}-בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א,-השם המפורש,-הרי אחט"ם  בגימטריא  י"ז  א"ם   בגימטריא   א"ם   ט"וב   בגימטריא  א"ם  אהו"ה   ,-סוד אמ"א{בינה}-המעברת  הו"ה   בגימטריא  י"ו{זה משה רבינו}עליו  נאמר  "יו קרנות על חד"ו,-

הרי חדות הרי"ח של מש"ה,-סוד א-חט"ם{חוש הרוחני  כח הנשמה באפו}-מביא לבירור ניצוצות הקדושה שנפלו לתהומות רב"ה,-ובכך הינו מביא גאולה,-סוד אחט"ם בגימטריא א"ם  אהו"ה,-זה דעת קוד"ש,-לשו"ן  המשיח מור"ח ודאי"ן{מריח ודן},-הרי מרי"ח  אותיות רמ"חי אותיות רי"ח  ם",-סוד החט"ם  חר"ב המלחמ"ה של {ג}וא{ל}  ישראל ובאמצעותה ו"דן,-תפארת ישראל מגלה שם  נ"ד  בגימטריא  הי  ואו  הא יוד,-זה השם בסוד להנצ"ל  נפש"י מדי"ן,-הרי בכח ההרחה משיח   מצי"ל  נפש"י{ניצוצות קדושה}מן  מדי"ן,-כח הסיטרא אחרא,-

וזה מריח וד"ן,-מרי"ח,-בסוד מרי"ם בכח הרי"ח{את ישראל},-וד"ן  ועוקר סמא"ל הטמא זר"ע עמל"ק הנשר"ף מש"ם הקדושה נפלאו"ת המשי"ח –סוד  אחט"ם,-אותיות  מט"ח  א",-הרי באמצעות  א"{אור החכמה אשר הגואל מגלה בחוש הריח הרוחני},-בכ"ך  מט"ח,-הינו מוח"ה את סמא"ל הטמא על יד"י   מט"ה   ח"{נוטריקון מט-ח},-וזה המט"ה  זה שמות קדושים  ט"  צירופים  אש"ר  שוחטי"ם היצרים הרעי"ם.

תיקון {חידוש}-ד"

"ותהלתי אחטם לך"

ראה,-{ו}ת{ה}לת{י}  {א}חטם  {ל}ך,-חבר האותיות המסומנות ומקובל "אליהו",-זה אליה"ו הנביא{זכור לטוב} הינו  א"חטם,-מהוה חכמה{אות   א",-סוד א"אלפך חכמה} עבור המשי"ח אותיות משה ח"י,-ושמו מלמד זאת א-ל"י{הו},-הרי  אות  א"{חכמה}-"לי"{זה המשיח}-שבכך מביא ליחוד  תפארת ומלכות{אותיות  ו"ה,}-וזה ל"ך,-הרי המשיח הינו מהוה כ"{בסוד  כ-ל"י}אשר  אליה"ו  חותם בפנימיותו אות  ל"מד,-סוד לימוד הנבואה,-ולכן הנביאים נקראים לומדי"ם,-וגם למ"ד  בגימטריא ע"ד,-אליהו מעיד על ה{ג}וא{ל}  שהינו משיח  אמת ול"ו   אות  "ו"{תפארת}-שהינה תהל"ת  החכמה{אות  י"},-סוד הגאולה השלמה המכחידה מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נמח"ה.

תיקו"ן{חידוש}-ה"

"ותהלתי אחטם לך"

הבט,-ותהלתי  {א}חטם  ל{ך},-הרי   ה" יתבר"ך  אומר למשי"ח   בפנימיותך  החט"ם,-אנוכי אלקי ישראל מלך מלכי המלכים חותם בך  שם כ"א  בגימטריא  שם  אהי"ה,-אור הבינה שניתן  ל"ך בכדי לגלות  כ"ל{יסוד},-רז"י התור"ה  המושכים  י"  ספירות בלימה לפנימיות המלכות אשר בכ"ך זוכה לגאולה,-וגם אחט"ם   בגימטריא   מו"ט   א"ב,-הרי באמצעות ההרח"ה  מל"ך המשי"ח בעל ידיעה בחכמת הצירופים  {א}לפא {ב}יתא  אותיות הם סוד  מ"ו-ט ,-מ" כפול  ו"  גימטריא  ר"ם{מוחין המשיח}-המחוק"ק  בגימטריא רו"ח   מ"ה   בגימטריא הרומ"ח{חרב  הלחימה בפנימות המלכות הקדושה},-סוד  ו"  רמ"ח  אורות{תורת המשיח}-שהינו בכח  אות  ט"  במלוי  ט"ט  בגימטריא ח"י{שם החכמה בתורת הקבלה}משמיד ועוקר סמא"ל הטמא היורד השאולה ונשרף מאש חידושי התורה.

תיקו"ן{חידוש}-ו"

"ותהלתי  אחטם  לך"

ראה,-ותהלתי  "אחטם"  לך,-הרי  אחט"ם  בגימטריא נ"ח,-זה סוד הנאמר "{ו}נ{ח}   {מ}צ[א]  חן    {ב}עיני   ה",-חבר האותיות המסומנות ומקובל   מ"וח  א"ב    בגימטריא  חט"ם,-הרי  נ"ח בפנימיות ה{ג}וא{ל}  ומהוה  מצ"א,-סוד  אמ"ץ,-{א}ור  {מ}וחין  {צ}לם,-גדלות מוחי"ן  העוזרת למשיח לגלות  ח"ן,-{ח}כמת  {נ}סתר ובכך,-בעינ"י,-בסוד האותיות   יי"ן   ע"ב   בגימטריא  סו"ד   ע"ב  בגימטריא ס{ו}"[ד] חס"[ד ]   בגימטריא   ע"  חס"ד   בגימטריא  ק"ם    ב",-סוד  ק"ב  בגימטריא  אלהינ"ו   משפיע אות  ם"{בינה}-למ{ל"כ}ות,-שם ל"ך  בגימטריא  נ",-וזה בזכו"ת  "ונח"  מצא חן בעיני  ה",-הרי  ו"-נ"ח,יחוד המשיח{אות  ו"}-ונשמת נ"ח היא המגלה  ח"ן,-

סוד ח"ת  נ"ון  אותיות   נ"  חתו"ן{קשר הזיוג}-בן השכינה הקדושה לספירות העולם הבא,-לשון ה"עולם"{מלכות}-עולה  באמצעות  א"ב{שם החכמה}-זה "ונח"  אותיות  "וחן"-אותיות   ו"    ח"ן,-הרי  {ח}כמת  {נ}סתר  בפנימיות  ו"{המשיח}-מקורה מן נ"ח שהינו מצ"א  ,-בסוד  מ"  צ"א,-מביא לגילוי{יציאה בתורת הקבלה}-של מו{ח}י{ן}  הבינה{אות  ם"},-עבור {ג}וא{ל} ישראל,-וזה המוחין גוא"ל  את  אות  ה"{מלכות},-שהינה  מ"צא,-מקבלת אור  א"ם{בינה} באמצעות ה-צ"{זה נ"ח}-והוא סו"ד הגאול"ה.

תיקו"ן{חידוש}-ז"

"ותהלתי אחטם לך"

ראה,{ו}תהלת{י} אחט{ם}   {ל}ך,-חבר האותיות המסומנות ומקובל  "מלוי" בגימטריא אלהי"ם,-סוד הגבורות הקדושות,-הרי  תהלת"י  אחט"ם{בפנימיות המשיח} ובכ"ך הוא   ימ"ח{ה}  מלכות רומי הרשעה,-סמא"ל הטמא נשחט על גבי מזבח הנקמה,-וידע"ת   מח"י  בגימטריא  אחט"ם,-להראותך חט"ם ה{ג}וא{ל} בכך אות  א"  סוד אל"ף,-ספירת אלפים{חכמה בתורת הקבלה}חותם מח"י-ה והכחדה על הסיטרא אחרא ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים,-וזה "תהל-תי",-ביום ההוא ישראל בעלי מוחין ת"י  בגימטריא קוד"ש  המ{גל}ה  כ"ל  עומקי התורה{רזי"ן דרזי"ן }פל"א פלאים,-על כך נאמר  ג"ל  עיני  וראיתי נפלאות מתורתך",-וראה נאמר ג"ל עיני{חכמה בתורת הקבלה},-

הרי החט"ם{הרחה}-מ{גל}ה את העיני"ם{חכמה} עבור המשיח הינו {נפלאו}ת,-בפנימיותו המלא"ך  פנוא"ל,-סוד  פ"נו-אל,-המלא"ך מגלה עבורו{עיבורו}פנימיות התור"ה אשר בכך מוש"ך  חס"ד{א"ל},-סוד המלא"ך חסדיא"ל  ופנוא"ל  הינ"ם עדים משערי מעל"ה על אמיתות זהו"ת ה{ג}וא{ל},-וזה סוד   ל"ך  נית"ן עיבור נשמת החיי"ם  בגימטריא החכ"ם  אותיות חכמ"ה סוד כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם,-תפארת,-כנאמר  "ישא יהוה  {פ}ניו  {א}ליך וישם לך שלום",-חבר האותיות המסומנות ומקובל  א"ף,-סוד {חט"ם}-המשיח הוא מעניק עבורו  השלו"ם  בגימטריא ספריא"ל,-זה מלא"ך הספירות המ{גל}ה  ל{ג}וא{ל}  ישראל  שם ג"לגל  בגימטריא ס"ו  בגימטריא  ב"ן  דו"ד,-{א}ור הגאולה המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא   חט"א  ם",- מלכות רומי הרשעה,-היורדת השאולה ונשחטת על גבי מזב"ח הנקמ"ה.

תיקו"ן{חידוש}-ח"

"ותהלתי אחטם לך"

הבט,-"ותהלתי"  אחט"ם לך,-הרי  בעת מחליף הינך אות  ט"  באות  ת",-מקובל אחת"ם,-כלומר כח ההרחה בפנימיות המשי"ח  מהוה סוד חת"ם  א",-מוחין חכמה,-סוד א"-אלפך חכמה],-הרי באמצעות החטם ה{ג}וא{ל}   א{אל}-{פ"ך},-סוד מגלה  פי"ך  א"ל,-דבר הנבואה{חכמה} הנגלה עבורו{עיבורו} באמצעות חוטמ"ו,-שהינו חותמ"ו,-וגם אאלפ"ך  בגימטריא   פ"   ב"ן,-ו"בן"  בגימטריא  אליה"ו{הנביא}-שהינו  פ"  בגימטריא  שמוני"ם  עבור המשיח,-והרי שמוני"ם  אותיות  מ"ו   שנים,-להראותך מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם{מוחין המשיח}-הינו  שני"ם,-זה אליהו השורה בפנימיות המשיח,-והרי  לך  ב"  נשמות,-נשמת אליהו ונשמת ה{ג}וא{ל},-ואליהו,-סוד אלי"ה אשר בעת מעבר המשיח הופך ל"אליה-ו",-סוד נשמת הגואל{אות ו"},-

ועל כך נאמר  "הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא",-הרי  של"ח באמצעות לח"ש,{השבעה ויחוד}-אשר המשיח מבצע בכך   ה"לכם",-אותיות מל"ך{זה הגואל}-מושך לפנימיותו נשמ"ת אלי"ה,-המהוה עבורו אליה-ו,-באמצעותו{של אליהו הנביא} כח הנבואה אליה-{ו},-סוד אות  ו"  {כ"ו}-נס  בסוד שם כ"ו בגימטריא יהוה לפנימיות משיח ישראל,-וזה ל"ך,-מלא אות כ"ף  וחבר אות  ל",-ומקובל  כפ"ל  נשמה,{אליהו ומשיח הינם  ב"  נשמות שהינה אחד}-נשמת שלטו"ן,-סוד השליט"ה{הנהגה}-זה המשיח,-וכח נשמת אליהו{מהוה הכח הנבואי}-ובכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמל"ק נמח"ה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

תיקו"ן{חידוש}-ט"

"ותהלתי   אחטם   לך"

ראה,-ותהלתי  אחט{מ}-{לך},-הרי  מקובל מל"ך,-זה המשי"ח אשר  בכח  החט"ם  מעלה מ"ן,-סוד {מ}יין  {נ}וקבין{תפילה בתורת הקבלה},-וראה  מל"ך  בגימטריא מ"ן,-אשר מזכ"ה  "תהלתי",-זה השכינה הקדושה באות  ו"{חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד}- המשמיד וכורת סמא"ל הטמא הינו  מחט"א{מחטיא ישראל,-וגורם להם להחטיא מטרת תיקונם},-והמשיח בכח א-חט"ם   בגימטריא  א"זן,-סוד מוחין בינה{אזנ-ים} בתורת הקבלה בכך יעקור  מלכות הסיטרא אחרא,-וגם   אז"ן,-בסוד המשיח באמצעות שם ז"ן  בגימטריא   ויו הי  יוד  הה  מושך ההארות  מאות י" עלאה דאיהו   {א}בא,-אור החכמ"ה{אב"א בתורת הקבלה}המכלה כל קליפה דטומא"ה.

תיקו"ן{חידוש}-י"

"ותהלתי   אחטם   לך"

ראה,-{ו}תהלת{י}   אחט{ם}   {לך},-חבר האותיות המסומנות ומקובל ימלו"ך,-הרי לך ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח בע"ת ימלו"ך,-הינו חותם   בפנימיות   ישראל  כל"י   מ"ו,-סוד {כ}הן {ל}וי  {י}שראל,-הזוכים למוחין  מ"  כפול  ו"  בגימטריא ר"ם,-וזה סוד אחט"ם,-נוטריקו"ן  אל"ף-חט"ם,-הרי המשיח חות"ם  בפנימיות המלכות  הארת אל"ף{ספירת אלפים בתורת הקבלה},-וזה החכמה מגולה באמצעות חו"ש  הרי"ח,-והרי  חו"ש אותיות שו"ח  בגימטריא מטטרו"ן  בגימטריא שד"י  בגימטריא    ס"  רומ"ח{סוד מריח},-הרי  המשיח חוש הריח בפנימיותו  הינו מלאך קדוש ונורא הוא מטטרון  סוד {ח}[נ]ו"ך בן [י][ר]"ד,-חבר האותיות המסומנות ומקובל נחי"ר{אף},-הרי הינו  כח ההרחה ב{ג}וא{ל},-וגם  {ח}{נ}וך   ב{ן}  י{ר}ד,-חבר האותיות   ומקובל  חרו"ן{אף},-

הרי באמצעות  החט"ם{המשיח}-מגלה חרו"ן א"ף{מידת הגבורה הקדושה}העוקרת ומשמידה אומות העולם הגוים{הסיטרא אחרא,-ארורים  יורדים לגיהנם ונשרפי"ם מן להבו"ת התורה,}-וידעת   המשיח   {א}לף-חט"ם,-הרי כידוע הארת החכמה{אות  א"  בסוד א"אלפך חכמה}-מלווה בעת קבלתה בדינים קשים{חרו"ן}-על מנת להעניש את ראש הרשעים הרוצים ליינוק מן הקדושה,-וזה המשיח בכח מור"ח וודאי"ן{מריח ושופט,}יעשה,-הינו{הוא המשיח} מרי"ח  ומטטרו"ן  ד"ן  ושופ"ט  מכלה ועוק"ר סמא"ל הטמ"א,-וזה סוד  תהלתי{הגאולה השלמה}-שנזכ"ה במהר"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

תם ונשלם י" תיקונים {חידושים}-"ותהלתי אחטם לך-{ישעיהו מ"ח} ,-מפי אליהו  הנביא/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי  רבי שלמה איפרגן זצוק"ל,-השבח לבורא עולם.

OnLineTech