להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> קבלת זהר הרקיע-חושבן קץ משיחא/ האלוקי רבי שלמה איפרגן

קבלת זהר הרקיע-חושבן קץ משיחא/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל,-נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

ראה בני היקר הנאמר "אני ה" בעתה אחישנה",הרי אנ"י{סוד המלכות} בפנימיותה מעתברת אות ה"{בינה} אשר מגלה בה מוחין החכמה הנקרא ב"ע-תה בגמטריא  או"ר ע"ב החס"ד אמ"ת,הרי לך  עתידה המלכות לזכות באור  אחרית הימי"ם על שם  אור הגנו"ז מעל מידת  הזמ"ן{ימים} ומקורו מן י"  מי"ם{עשר ספירות בלימ"ה},וידעת י"וד מי"ם  בגמטריא כת"ר מל"ך,סוד משה רבינו הוא  סוד-

ב"  עת"ה  עת"ה גם   ע"ע  תב"ה תב"ה, חותם בתוך המלכות מוחין ע"ע  בגמטריא ק"ם{הרא"ש העליון} להכרית לועקור אחישנ"ה  בגמטריא   ו"  נחש"י אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם מן א"ש הרזין דרזי"ן,ביום ההוא מלך המשי"ח חותם  א"חי-{שנ"ה}  בגמטריא  י"ט  ספיר"ה,סוד  שם י"ט{מלוי שם מ"ה}  בסוד י{וד} ו{או} ה{א}  ו{או}  בגמטריא י"ט  בפנימיות המלכו,

כנאמר וי"ט משה יד"ו   ,הרי  ו" י"ט  י"ט  י"ט  י"ט  י"ט  י"ט  בגמטריא שע"ר דו"ד,הרי דו"ד  מוש"ך עש"ר ספירו"ת בלימ"ה באמצעות תפארת{מש"ה}-הנקרא ע"ש{י}ר  על שם הארת  י" ספירות השור"ה  בפנימיותו ומיועדת למלכות אשר הינה הספירה היחיד"ה הזוכ"ה לאור החכמ"ה,וזה סוד   "כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול",הרי לך כ"י אל"ף בגמטריא לאל"ף שני"ם  גם שנ"י  מפלא"ל   מפלא"ל,זוד מלאך הנבוא"ה מפ"ל א"ל מ"וח  פ"ה ל"ב -

אשר עתיד להשפיע למך המשי"ח אל"ף אורות גם פל"א אורו"ת עי"ן לא רא"תה אלא רק בעיני"ך משיח חזי"ת בתור"ה החדש"ה מאת"י תצ"א  מן המלאך מפלא"ל,ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך  תורת  כ"-{יו"ם}  בגמטריא יו"ם כת"ר גם מכת"ר  י"ו  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל  חבר  מ" מן {מ}כתר ומקובל  כת"ר גל"ם  בגמטריא כת"ר חכמ"ה חותם בפנימיות א"ת{השכינה} מוחין  מלו"ת  הקוד"ש,מלו"ת נוטריקון מ"י ל"ו או"ת גם מלו"י או"ת{חכמת הצירופים} -

הפוך ב"א והפוך ב"א  דכולא ב"א, הרי הפיכת ואותיות התור"ה זה  התור"ה החדש"ה העתידה להתגלות בגאולה השלמ"ה,וזה סוד אשר המשי"ח  נשמתו נקראת נאלמת"י  דומי"ה   בגמטריא  פ"י  אמ"ת   יו"ד מ"ה,הרי ל"ך רוח  הנבואה{פ"י} שורה על   המשי"ח מ"שה ח"י{אמ"ת  תפארת} ומגלה בפנימיות   הארת כת"ר  בגמטריא י"וד ספירו"ת סוד שם מ"ה בגמטריא גאול"ה,סוד {נ}אלמתי {ד}ומיה  זה המשיח בכח שם נ"ד  בגמטריא  הי ואו הא יוד הינו מציל  נפש{המלכה} מן הדינים  וחותם בפנימיות ישראל צדיקים י"וד  צל"ם  בגמטריא כת"ר צל"ם, בכך  נאלמת{י}  דומי{ה}  אומרת השכינה הקדושה בעת הגואל חוק"ק  בגמטריא רו"ח י"ה{חכמה ובינה} בתו"ך רחמ"ה,

בכך סמא"ל הטמא ש"ר השטנה ממשלת הסטרא אחר"א אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם ונכחדי"ם לנצח נצחים,וביום ההוא  כא"שר ש"ר אהי"ה יב"א בסוד  ב"א ובפנימיות  אות י"וד בגמטריא כת"ר  די"ו  גם  ד"  י"ו  י"ו  י"ו  י"ו  בסוד י"וד  ו"או   י"וד  ו"או  י"וד  ו"או  י"וד ו"או  בגמטריא  ג"ל ג"ל ג"ל ג"ל בזה הש"ם עתיד לגלות הגוא"ל  באל"ף השש"י  ל"ב אי"ש י"  שפ"ה,הרי יש"י{מלך המשיח} יגל"ה  ג"ל י"ה ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך תורת  ג"  ל" ל" ל"   בגמטריא מל"ך, תורת מל"ך מ"וח ל"ב  כ"ליות ,

בסוד מבשר"י א-חז"ה אות  א"{סוד }הארת אלוה"{יתברך}-כח הנבוא"ה שהינו סוד אות וא"ו   בגמטריא ז"ו   בסוד  ו" ז"  ז"  ז"  ז"  ז" ז"  בגמטריא שם מ"ב{הגדול והנורא} העוקר ממשלת הסטרא אחר"א{מלכות רומי הטמא} עולה בלהבות המדור"ה א"ש מכלה שורש עמלק הר"ע,וזה סוד הנאמר בני    יוקים לה" בזמנא שית  זמנין עשר", הרי בעת באות  ו" מתעבר אות י"  ומקובל נשמת המשיח   אותיות י"ו  י"ו ו"או בגמטריא ג"ל, גם {י"ו}  קרנות על  {חד"ו}, בסוד  י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל, וכעת  חד"ו בסוד ד"ו  ח"ח  בגמטריא י"ו, י"וד ו"או בגמטריא ג"ל, ובכך הפסוק מגלה   {ג"ל  קרנות על ג"ל}, הרי המשיח  -

מהוה גלג"ל קרנו"ת ע"ל ס"ת   בגמטריא ס"ת  הינו ס"פר  ת"ורה גם ס"תרי ת"ורה,ועל המשיח נאמר "יפתחו שערי החכמה למעלה ומעיינות החכמה למטה",והבט יפת{ח}ו {שע}רי החכמה בזכות מוחין שע"ח בגמטריא חשמ"ל,זה המלאך חשמ"ל החותם הנבוא"ה המאירה בפנימיות מש"ה הנקרא  מפת"ח, על שם פותח הארת הספירות העליונות  ומייחדם בפנימיות המלכות הקדוש"ה, בכך הינה מעיינות,{מעיינת בדינים} ושופטת ומכחידה אומות העולם ממשלת הסטר"א אחרא נשרפים ונעקרים מן עוצמת הרזי"ן דרזי"ן,

וידעת  מ"ה עמקו"ו מחשבות הבורא סוד   ו"מ-{עיינו"ת} בגמטריא ענ"ו יקוד"ש,הרי לך משה רבינו והאי"ש מש"ה ענ"ו מא"ד , הרי  ענ"ו  מ"  חותם בפנימיות א"ד{השכינ}ה בכך זוכה למוחין  י"ש קו"ד גם ש"ק יו"ד  , ש"ילה  ק"ול  כת"ר{בגמטריא יו"ד},והמשיח  הוא שער"י  כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח גאול"ה בגמטריא כת"ר  ח"ג אלו"ה,חותם בנימיות  המלכות{ג"} מוחין אלו"ה{ח"ג-אור האבות}-בכך מקובל יחוד ג"-אול"ה גם ג" אלו"ה אלו"ה אלו"ה ר"ת  א"אא  בגמטריא א"ב{החכמה} גם א"לפא ב"יתא צירופים חכמ"ת הנביאי"ם סוד ל"  מט"ה גם -

ט"ל מ"ה  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א י"וד ה"א ו"או  חר"ב הגאולה גם אות  ח"  ר"ב  בגמטריא ר"ב קש"ר נשמ"ה גם ש"ם נש"ר  רבק"ה בגמטריא בנ"ה  ש"ם קש"ת, הרי בפנימיות השכינה{רבק"ה}  מש"ה{הב"ן},-תפארת]  בנ"ה בכח  ב"  נ"ה  נ"ה  נ"צח ה"וד  נ"צח ה"וד{רוח הנבואה } את קש"ת{אור השכינ"ה} המשמיד ומכלה  ממשלת  הסטרא אחר"א,וזה סוד השמש{תפארת} מש"ה כונס  בשב"ת גם ש"ב לפנימיות ב"ת{המלכות},בכך זוכה למאור  ש"ש  מאו"ת שנ"ה  ר"ת שמ"ש{תפאר"ת} ס"ת שת"ה, הרי שמ"ש ש"ומע ת"פילה"  של המלכ"ה ופוד"ה אות"ה  בכח  ה" או"ת  או"ת  או"ת או"ת  או"ת,ואז המלכות בגאולה השלמה  זוכה  -

למוחין  נ"ק-בה בגמטריא ק"ן קש"ר נשמ"ה  גם קשר"ק  נ"נ  מש"ה, סוד משה{המשיח} בכח שם קשר"ק הינו משבר וממית אומות העולם הארורים נשרפים מן להבות הגחלים,{סוד דיני הקש"ת},ובכך ישראל מעוטרים  בתורת נ"נ  בגמטריא הא"ם{בינה}  המשפיעה לעברם אור מא"ה  ברכו"ת  גם מאו"ר ה"א   וז,ה אומ"ר  אמר"ת הש"ם מש"ה צרופה מג"ן הוא לכ"ל החוסי"ם  ב"ו -  ב"  ו"  ו" בגמטריא י"ד גם דו"ד בסוד  ד"  ו"ד ו"ד ו"ד ו"ד  בגמטריא ם"  חבר{אות ד"} ומקובל -

ד"ם  בגמטריא י"וד ה"א ו"ו  ה"א ובז"ה הש"ם מש"ה פוד"ה ישראל ע"ם אהב"ה,ועל כך נאמר  והו"יה פקד  את שרה", הרי   ו"   הויה  הויה  הויה   הויה  הויה  הויה    בגמטריא שם קנ"ו בגמטריא קש"ר ק"ן  שם  קשרק משי"ח י"ם, בזה השם מש"ה{משיח} חותם ק"ן{החכמה} בפנימיות י"ם{מלכות} בכח קשר"ק"  -

אות ק"{ממשל תהסטרא אחר"א} נאבדת ונכחדת מן העולם אומות העולם הגוים הארורים נכחדים לעולמי עולמים,וביום ההוא  שם הויה  גם י"  הוה  הוה  הוה  הוה  הוה   הוה  הוה  הוה  הוה  הוה מעטר ישרא"ל סוד המלכות{שר"ה} זוכה למוחין  פק"ד א"ת גם פת"ק  א"ד  בגמטריא פתק"ה,סוד המלאך פתקיא"ל  מלאך אות  פ"ה ומקובל תפ"הקיא"ל בגמטריא ותהלים ק"ם לבש,ר הגאול"ה  בסוד -

משה  מהוה  ו"  תהלי"ם  תהלים  תהלים  תהלים תהלים תהלים  בגמטריא או"ר ע"ב אמ"ת מיל"ה או"ר ע"ב אמ"ת מיל"ה אור ע"ב אמ"ת מיל"ה  ר"ז חס"ד אמ"ת מילה ר"ז  חס"ד אמ"ת מיל"ה ר"ז חס"ד אמ"ת מיל"ה,קו"ל דוד,י גם שם י-ד-ו-ד-  דופ"ק גם פוק"ד על הגאולה השלמ"ה למש"ה,,בסוד  כ"ל דבר שהינו סתו"ם בסוד המשיח ס"ו  ת"ם  בגמטריא ג"ל  ג"ל  ת"ם{בעל האמונה} השלמ"ה  ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך תור"ת סתו"ם{עתיק"א}   יב"א מי שאיני  מגול"ה אלא שור"ה בהסווא"ה סוד ג"לגל לשון מתגלה ומתכס"ה מט"י ולא מט"י -

וזה סוד הגאולה המשיח  ג"ל  הת"ם גם ת"ם גל"ה סתרי תור"ה, אנוכ"י רבי שלמ"ה איפרג"ן גם  מא"ה ש"ל פר"י ג"ן  משה ש"ל נעליך מע"ל   רגלי"ך גם ג"ל יר"ך בסוד י"וד  ר"ך  בגמטריא  ד"  רל"ו{בסוד רל"ו רל"ו רל"ו רל"ו}בגמטריא רל"ו עולה גדול אדונינו ור"ב כ"ח –והינו מודיעכ"ם ישראל אשריכ"ם הגי"ע זמ"ן גאולתכ"ם  גם כת"ם גוא"ל, כ"תר ת"פארת מ"לכות  חותם  ז"{בגמטריא ו"א}  בפנימיות ג"ל  עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך תורת   חג"ת  נה"ימ המעבר חב"ד בפנימיות ישראל עם טהר"ה בכך י" ספירו"ת בלימ"ה  סוד ת"ג ח"ן מ.י.ה.  -

תורת השמו"ת גם ת"ו מש"ה מגל"ה נ-סתרו"ת שער חמישי"ם פל"א מופל"א גם  פל"א פל"א מ"ו בגמטריא שם מ.ב.ד.  הש"ם  מ"ב מ"ב מ"ב  מ"ב  כפול  ד"  בגמטריא חו"ק{תפאר"ת} מגלה  ק"ו   ח" גם ח"  ק"ו ק"ו  ק"ו  ק"ו ק"ו ק"ו ק"ו ק"ו,הארת אי"ן סוף{לא מושג} בפנימיות אות ח"{בגמטריא קשר נשמה}-סוד נשמת היחיד"ה  בגמטריא כ"ח האמ"ת ישראל צדיקים י"ש לה"ם  מל"ה גם חלק בע"ולם  הב"א עולם אהב"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן הש"ם.  

תם ונשלם  קבלת זהר הרקיע-חושבן קץ משיחא/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל,-נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

 

OnLineTech