להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> "זהר הרקיע"/ רבי האלוקי שלמה איפרגן זצוק"ל

"זהר הרקיע"/ רבי האלוקי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

ראה ולמד בני אנוכי סבך רבי שלמה איפרגן הולך לבאר ולהעמיד דבר התורה על תיקונו,האר"י לוריא האלוקי ידידי טעה בתורתו וכעת  הדגיש ואבאר היכן הטעות והשגיאה בתפיסת המקובלים לאורך כל הדורות,יהי השם בעזרי לא למעני אלא למען כבוד התורה להבאת הגאולה כי מלאה הארץ חמס מפני הכפירה והגיע העת עת הגאולה קומי אורי שכינה כי בא אורך.

קבלת זהר הרקיע:

ראה אשר ישנו רצון השפעה יחידי,וזה הרצון משפיע לכל הנאצלים ולכל הנבראים,וסוד הרצון העליון מקורו מן האין סוף יתברך,על שם שאין סוף לכח הרצון להשפיע  לכל אשר יחפוץ,וכאשר נאמר עשר ספירות בסוד  שזה הרצון הקדוש והיחידי מזהיר בעשר סוגי  השפעה כלפי כל  אשר מקוים,וכל המקוים זה הרצון העליון היחידי הזה,הרי לך עשר סוגי שפע ולא שיעלה בדעתך עשר  אלא זה הרצון סוד  עשרת הדברות,על ידי הרצון עשרת הדברות  סוג הספירות מגלים במקויים את מטרת תיקונו,

זה הרצון  הינו השפעה גמורה,ולכח הטוב הרצון מגלה שפע{השפעה }רוחנית קדושה,ולכח הרע הרצון היחידי  משפיע  באמצעות  השפע השלילי,וגם הטוב וגם הרע הינם  משפיעים,מן הרצון היחידי  מגולה השפע בנברא שהינו משפיע שפע חיובי בפנימיות העולמות,ומאותו רצון מגולה גם שפע שלילי המגולה בנברא המשפיע שפע שלילי בעולמות,בסוד דומה מושך דומה, הרצון להשפיע משפיע לכל נברא את השפע התואם מטרת תיקונו,

מכאן הינך למד אשר כל העולמות{נאצלים ונבראים}הינם  מגולים מן רצון יחידי אשר הרצון היחידי הזה לא משתנה ואיננו בעל התרשמות חס ושלום והינו המשפיע  לכלל האנושות,אלא מילויו משתנה,לישראל הצדיקים הרצון חותם בפנימיותם שפע חיובי,ולאותם אשר לא הולכים בדרך התורה,הרצון מתמלא בשפע שלילי ומשפיע למענם כלי ההשפעה התואמים מטרתם התיקון,תורת אשל"ג אשר דבריו בקודש מבוססים על האר"י הקדוש בעלי טעות מרה,

ועל כך  נאמר  "אשר לא לך להאמין במאמיני הארבע רצונות רחמנא ליצלן,רצון לקבל לעצמי ,רצון להשפיע  על מנת לקבל,הרצון לקבל בעל מנת להשפיע לבורא,ועוד כאלה ענינים אשר הדעת לא סובלת,אלה הם החשיבו זאת כרצון ולא כך הדבר אלא  כל הענינים הינם לבושים  המגולים מתוך רצון יחידי,וכל המלבושים בעלי רצון להשפיע כפי תכונת הרצון בעל השפעה גמורה,

ואין עניין רצון לקבל,אלא רצון{ההשפעה}מעטר  התחתונים  בשפע ועל  ידי מסירות נפשם לגלות השפע השלילי ולתקנו על ידי השפע הקדוש {בכח היסורים}אז בכך  הם משפיעים את חלבם ודמם לבורא {סוד היגיעה}אשר מאפשר לנברא לשהות בהשוואת צורה וגדלות בכל עת ללא כל הפסק,וזה הטעות של האר"י {ומפרשו אשלג} אשר בתורתם לימדו לעשות מסך על משיכת אור המכיל קומה שלמה וזאת בכדי לא ליפול לקליפה,אך האור המגולה{הן החיובי והן השלילי} מקורו ברצון יחיד רצון המשפיע הן האור החיובי והן האור  השלילי,

ובעת שתלמידי אשלג רפי השכל שמים מסך הרי לא רק שלא מתקנים השפע השלילי אלא גם השפע החיובי לא ניתן להם עקב שהרצון מצמצם,וזה עקב שלוקים באמונה ולא בוטחים ברצון היחידי אשר יברר למענם האור החיובי מתוך האור השלילי{בסוד דומה מושך דומה} ובכך כופרים במלך אוהב צדקה ומשפט סוד הרצון היחידי הזה  אשר הבורא יתברך שאין בו כל תפיסה באמצעותו מנהיג את כל המוכר והלא מוכר,האר"י {וממשיך דרכו} אשלג טעו טעות חמורה ,

מעולם לא נעשה צמצום{העלם אור},אלא להללו ששמים מסך אז הרצון איננו משפיע למענם שפע חיובי אלא מגלה בהם שפע שלילי, הרצון היחידי מטרתו להשפיע  אך לבעלי האמונה השלמה המוכנים למסור נפשם ולהוכיח האמונה,וזה העניין שכאשר האדם שם מסך בכך הרצון היחידי מגלה בשם המסך שפע שלילי,ואז הינו  מקבל כל צרכיו מן הצד האחר אשר הרצון היחידי מגלה,ויש להבין השפע החיובי שמור רק  לבעלי מסירות נפש ולהם בלבד הרצון היחידי משפיע שפע קדוש,אך לשאר הנבראים מקור שפעם מן הרצון השלילי,

שלילי על שם שולל מהם להכיר הרצון הקדוש אשר רק במסירות נפש לעבודת השם בדרך התורה מגולה,וזה סוד אשר הרצון השלילי מושפע לאותם רחוקים מדרך התורה ומצוותיה,ומכאן הינך למד אשר ככל שהינך שם מסך על האור{בעוד הינך  הולך בדרכי המצוות והתורה} ככל שהמסך גדול עקב אי בטחונך  למשוך האור ביתר שאת מפאת שחושש שהרצון היחידי לא  יעניק לך שפע קדושה,

אז כגודל המסך כך גודל הריחוק מן השפע החיובי  והקרבה והשייכות לשפע השלילי המגולה מן הרצון היחידי  אשר משפיע לכל  הנבראים{הרחוקים מדרכי תורת ישראל},יוצא מכך שהדרך היחידה להכיר השפע הקדוש המגולה מן רצון ההשפעה היחידי  בתנאי שהמאמין מוכן למסור נפש על  המטרה,סוד משיכת אור שלם,ראשית השפע השלילי  מראה אותותיו  בנברא, במידה והמאמין שם מסך{בדרך אשלג }אז בכך כבר נקבע שיקבל השפע מן צינור השלילי,וזה עקב  האמונה הלוקה,

אך לאותם אשר מוכנים לחרף נפשם והעיקר לא לעבור על תריג מצוות התורה,שלא רק שלא שמים מסך אלא  שמחים מן תחושת היסורים והמכאובים,בכך  הרצון העליון רצון השפעה יחידי מגלה להם מן השפע השלילי את החיובי, בסוד קליפה העוטפת הפרי,הרי כפי שהינך מבין רק מעטים הזוכים לשפע החיובי והכרת דרכי הבורא,מרבית הנבראים שמים מסך{בכדי למנוע רצון לקבל לעצמי תלמידי אשלג רפי הדעת קוראים זאת כך},

ולא רק שהסרת  כל המסכים ומשיכת אורות בצורה מלאה היא הדרך היחידה בא יש אפשרות לשפע החיובי לגלה עצמו מן השפע השלילי,ורצון יחידי בסוד  אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים, הרי לך רצון יחידי ואין עוד מלבד הרצון שהינו בעל רצון השפעה אין סופי,רצון להשפיע שפע חסד,או רצון להשפיע שפע גבורה,ולכן האר"י טעה שחשב שמקויים צמצום,אלא הצמצום היה מקוים בפנימיותו עקב שבעת שכתב תורתו אז לא היה במדרגת של מסירות נפש ולכן קיבל מן הרצון היחיד גלוי  מן השפע השלילי,

לשון שולל את תפיסת היחוד והאחדות,וזאת התורה למקובלי השם אשר מוכנים למסור נפשם{ סוד הנפש הבהמית,סוד השפע השלילי הניתן לבעלי תאוות הכלי  אשר מבקשים שפע התענוג},ועל ידי מסירת השפע השלילי{בכח היסורים והשמחה למסור נפשם} בכך מגולה שפע החיובי סוד חיי העולם הבא,אור הגאולה,

וזאת הדרך היחידה להבאת החירות מן השפע השלילי,והסדר ראשית  הנברא הבורא יתברך אין בו תפיסא באמצעות הרצון היחידי רצון גם צנור אחד{רוחני}אשר מעורר בנברא השפע השלילי{אור התאוה} ורוצה לנסותו  מעת השם יתהלל המוכשר וכדאי הוא לקבל ההטבה{השפע החיובי},

במידה ומוסר נפשו ומוכן לנפוח  נשמתו{בעת תחושת היסורים מתוך שמחה}הרי הינו משבר ובוקע השפע השלילי ובכך מגולה השפע החיובי הנולד מתוך השלילי,אך להולכים בתורת אשלג המוטעת כל חייהם מקבלים  השפע השלילי,לשון  בעלי אי ידיעה  איך  הבורא יתברך{הוא} ושמו אחד באחדות  פשוטה רצון השפעה  שלם בכליל  השלמות  ,

ואין בין הבורא יתברך  לנבראים שום הבדל ,הכל  השפעה ובאמצעות צנור גם רצון יחידי באמצעותו הבורא משפיע כח  אשר רק מילויו בנבראים מגולה כשפע חסד או גבורה,והנבראים בעת מקבלים השפע  השלילי{בעת שמים מסך}עקב פחדם ליפול לתאוה{ריבוי אור} ואי נכונותם למסור נפש  בכך משפיעים לעצמם נחת רוח ולא לבורא יתהלל,אך המוסרים נפשם הם משפיעים לבורא נחת רוח{לשון  הרוח השלילית{המכילה שפע שלילי} מוגשת למנחה סוד הקורבן,תפילה},מכיון שעקב רצונם להקריב כלי גופם הרי אין לך השתוות רוחנית גדולה מכך והבן.

 תם ונשלם "זהר הרקיע"/ רבי האלוקי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

OnLineTech