להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר רזי הקבלה המעשית-השבעות המלאכים כרך ו"
ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ו" אות  ו" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

הקדמת והסכמת מחבר  הספר רעיא מהימנא{הרועה הנאמן}-משה רבינו{אב הנבואה}:

שם וא",-בגימטריא   ז" במלוי  זי"ן  בגימטריא  ז"ן  עולה,-  ויו הי יוד הה,-הרי בהשבעת שם ז"ן{השם המפורש אותיות שופ"ר מש"ה}-המשביע זוכה לגדלות מוחין,-י" ספירות בלימ"ה,-בזה השם המשיח אותיות משה חי ב{ג}או{ל}ה השלמה יעקור וימחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-וראה זי"ן,-בכך ה{ג}וא{ל}  מושך לפנימיותו   שם  י"ז  בגימטריא אהו"ה בגימטריא טו"ב,-דעת קוד"ש  סוד   י"ו-ד,-משה עליו נאמר  "יו קרנות על חדו",-ו"חדו"  בגימטריא  ח"י,-חבר אות   ד"  ומקובל  יח"ד,-הוסף אות  ו"{אות המשיח}-ומקובל יחו"ד,-

הרי בכך משה בכח זה השם הגדול והנורא מייח"ד  הספירו"ת,-ומוש"ך  הארת פנים,-לשון הפנימיות של הגואל אור"ו מגולה מן הפנים לחו"ץ,-סוד אות  ל"{י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת}-שבכח השם המפור"ש באה לגילוי{יציאה,-חוץ בשפת הקבלה}.

שם ואאא,-בגימטריא  ב"ז,-זה המלאך דסיטרא אחרא,-והינו ב"ז לכל ענין השורה בקדושה{ישראל},-עכו"ם {עובדי כוכבים ומזלות}משביעים זה המלאך כדי להרע לישראל,-ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה מל"ך המשי"ח  יישח"ט סמא"ל  גמגימא ואמו"ן מנו"ע רשעים נשחטים בכח חרב  שמות קדושה,-והינם שורשים הנכרתים כך גם זה המלאך  ב"ז  על שם שהינו נ{ב"ז}ה    והינו ענ"ף המשתלשל מאותם מלאכ"י שטיו"ן,-יורד לגיהנם,-מלך המשי"ח באמצעות   ב"ית  ז"ין  אותיות  בנ"י   זי"ת,-

סוד הצדיק העליון{זי"ת בתורת הקבלה},-זה משה  ז"  ת"י   בגימטריא   ז"  קוד"ש  הינו חותם ב{ג}וא{ל}   מדרגת   בנ"י,-{פנימיות התורה,-ב"ן לקדו"ש ברוך הוא נקרא,}-ובכ"ך האורו"ת  בגימטריא   ז"  תור"ה   אותיות  תו"ר   ז"ה   בגימטריא    ב"ת   רי"ו   בגימיטריא  ב"ת   גבור"ה,-המלכות  תפארת   {כ"ו}-נס  בכח שם יהוה  לפנימיותה בחר"ב  נקמ"ה{רי"ו,-בגימטריא ג"בורה סוד  ג"ב  אור"ה,-הארת אבא  דאחורים,-אור החכמה}-המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים ונשחטי"ם על מזב"ח הנקמה.

ואא  הוא אאו אוו,-בגימטריא  א"ם,-זה המלאך בעת מושבע משפיע אור הבינ"ה{א"ם}לבעל השבוע"ה,-סוד אל"ף  מ"ם  אותיות  מפ"ל  מל"א,-הרי הכח  המלאך  המשביע מקבל רצון גדול לעבוד יתברך ויתברך ב{מ}ח {פ}ה  {ל}ב,-ובך  הינו ממתק ומבשם מדרגת אל"ם{קטנות מוחין}-לכדי מ"לא   בגימטריא   ע"א,-סוד {ע}ד  {א}ין,-זה המשי"ח{הינו ע"ד,-בפנימיותו אור החכמה הנקרא עדות}-והינ"ו  בע"ל  נשמה לנשמ"ה{מדרגת אי"ן,-ביטו"ל  עצמי,-הרי עצמיות משה,-הרצון העצמי מבוטל למען רצון הבורא,-סוד גמת תיקו"ן,-קכ"ה מדרגות,-}ובכך  מש"ה   חותם  ע"ין  א"לף     אותיות  נעל"י  א"ף,-סוד נקודת מנעולא דמגניזא{מנעול גנוז},-חרו"ן אף  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפים בא"ש הלה"בה,-וראה סמא"ל הטמא הינ"ו  ע"לי  נא"ף,-כח הטומאה הנקרא {עלי"ם}-והינו מסית לנאיפ"ה,-

וב{ג}או{ל}ה השלמה המשי"ח  אותיות ש"ם  ח"יה    בגימטריא  י"ש  חמ"ה  אותיות שימח"ה,-סוד שמ"י   ח"ה   בגימטריא שמ"י  אח"ד  בגימטריא  שמ"י אהב"ה   בגימטריא  שמ"י  י"ג  בגימטריא   ג"  שכ"ם   בגימטריא   ג"  ש"ס,-סוד {ש}ש  {ס}דרים,-חסד גבורה  תפארת נצח הוד ייסוד בפנימיות {ג}וא{ל}   ישרא"ל בכך זר"ע עמל"ק נכח"ד ונע"קר.

שם ואא  ולי,-בגימטריא  ב"ו  יל"ו,-סוד  מקבץ נדח{י}  עמ{ו}  ישרא{ל},-הרי בכח זה המלא"ך יל"ו,-המשיח שם י"ו,-כנאמר על משה י"ו קרנות על חד"ו  בגימטריא  ח"י,-מחבר אות  ל",-ומקובל חי"ל,-זה סו"ד מקב"ץ-אל,-זה המלא"ך  מקבצא"ל  בסו"ד  ובניהו בן יהוידע בן איש חי [חיל] רב פעלים מקבצאל,- דע "ו"-זה סוד תפארת מלך המשי"ח,-אותיות משה ח"י שבכח זה הש"ם  בניה"ו,-סוד בינ"ה  הכונס לתפארת{אות ו"} רוכ"ש מוחין ב"ן,-אור היחידה,-כנאמר  יחיד חי עולמים,-הרי יחי"ד  הוא ה{ג}וא{ל} בסוד בכח היחודים מייחד כל עלמין{עולמות},-הינו  בעל נשמת  יהו-יד"ע סוד המלאך יהו-ידע{ם},-אותיות הש"ר{מלאך}יהודיעם,-הרי המשיח יד"ע{סוד הדעת בפנימיותו}-מקורו מן  ע"י,-

סוד {ע}תיק {י}ומין נעתק מן  תפיסה,-אך בפנימיותו  י"דע  משה שהינו בעל מדרגת יהו-ידע    בגימטריא  יפ"ה,-זה שם החכמה העליונה{חכמה סתימא}בתורת הקבלה,-ובזה השם עתיד ה{ג}וא{ל} שהינו אי"ש{שם הצדיק אמת }-לעשות חי"ל,-חותם   אות  ל",-י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת בפנימיות היסוד{ח"י}-אשר משפיע כח  הנשמה{אות  ח"  בגימטריא שמונ"ה,-מוחין בינה}-למלכות{אות  י",-סוד הנקודה הכוללת כל העולמות},-ולכן נאמר   "ובני",-אותיות ב"ן  י"ו  בגימטריא  ב"  ס"ו  בגימטריא  ב"ן  דו"ד    ב",-מהוה  {ב}-י"ת  קיבול  למוחין קו"דש  בגימטריא ת"י,-והקדושה נקראת ר"ב פעלים,-בכח ריבוי גילוי רזין דרזין{סוד המשיח מדרגת יחידה,-לשון הינו בעל ידיעה יחודית בגילוי הרזין  ולכן נקרא חכם הרזים,-

לשון  חכם אף יותר מן הרזים  בסוד רזי"ן  דרזי"ן  חכם החכמים אור האורות ואף הרזים,-כח ההארות מתפעלים מן עומקות מחשבתו וזה סוד ר"ב פעלים,-הרי בכח ריבוי המוחין בפנימיותו  פועלים הרזים להבאת הגאולה בזכות אהב"ת הגואל,-סוד הרזים המיוחדים בפנימיות נשמת המשיח,-והמבין יבין מכיון שלא ניתן להרחיב בזה המקום הגבוה,-}-ובכך המשיח חותם פעלי"ם,-בגימטריא  פ"   מפ"ל,-סוד {מ}ח  {פ}ה  {ל}ב,-חכמה  בינה  ודעת  המגלים  תורה  בע"ל   פ"ה,-בפנימיות המלכות הנקראת מקבצאל,-סוד מקב"ץ-אל,- אותיות   א-צל"ם   ק"ב,-הרי  ק"ב בגימטריא אלהינו,-החותם  {א}ור  {מ}וחין  {צ}דיקים  סוד  אות  א",-החכמה העליונה,-כנאמר  אצל-ם סוד אור אצילות-אשר משיח ישראל באמצעות עליות נשמה{יחודים והשבעות}מוש"ך את המוחין בכח ר"ב פעלים{קבלה מעשית,-פעולה וריבוי  צירופי שמות קדושה},-ובכך מזכה ישראל בגאולה שלמה,-

סוד   {ר}ב   {פ}עלים  מקבצ{אל},-חבר האותיות ומקובל רפא"ל,-זה פרצו"ף  המשיח,-לשון בכח המלאך רפא"ל  המשיח ממתק ומבשם פ"ר-אל,{סוד הגבורות},-ומברר ניצוצות קדושה ומעלם לקדושה,-וזה ר"ב פעלים,-הרי באמצעות ר"יש  ב"ית    אותיות ת"י רשב"י  בגימטריא  רשב"י  קוד"ש,-סוד תורת {ר}בי {ש}מעון  {ב}ר  {י}וחאי,-ה{ג}וא{ל} הינו  פעלי"ם,-בכח פ"ה{כח הרזין המביא לגילויים בתורה בעל פה,-בכך  עולי"ם הנשמות הקדושות,-וזה ר"ב  פעלים  אותיות  מפ"ל   עיב"ר,-המשיח נקרא מפ"ל,-סוד {מ}ח  {פ}ה  {ל}ב והינו בכח היחידה,-"עיבר"  ניצוצות הקדושה במוחין קודש סוד הגאולה.

שם ואא יוא מוב אה,-בגימטריא  ע"ז   ב",-זה מלאך גבורה קדושה,-סוד ע"ז  אותיות  ע"ין ז"ין  בחיבור האותיות מקובל יי"ן   נע"ז   בגימטריא  ס"וד  נע"ז   בגימטריא   ע"  נע"ז   בגימטריא  ז"ן   ק"ם  בגימטריא ויו  הי יוד הא,-בכח זה המלאך  המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י  מוש"ך  אור  א"ב{חכמה}-סוד אות  {ב}-שכל בראשית,-אשר אופן משיכתו מלווה בדינים עז"-ים המשמידים ועוקרים סמ"אל הטמא מלכות רומי הרשעה,-הנשחטת על גב"י מזב"ח הנקמ"ה,-ובכך ישראך צדיקים קדושים זוכים  למוחין   ע"ב  ז"  בגימטריא חס"ד  ז"אותיות  ס"ד   ח"ז,-ח"  כפול  ז"   בגימטריא   נ"דב,-זה אור האבות הנקראים נדיבים בתורת הקבלה על שם מנדבים{משפיעים}הארות למע"ן המלכות,-וגם  נ"ד   ב"   בסוד  נ"ד   בגימטריא  הי ואו הא יוד ,-סוד להנצל נפשי מדין,-הרי בכח השם המפורש{נפשי,-סוד מלכות דוד}-מתמתקת ומתבשמת מן הדין ובכך זוכה ל"ה-נצל,-

סוד  ל" כפול  ה"  בגימטריא ק"ן {שם החכמה בתורת הקבלה}משפיע עבורה  אות  נ"{בינה}-החותמת בפנימיותה  אור   צ"{המשיח}המגלה  ל"  כלים,-י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת המשמידים ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפים בא"ש חידושי התורה,-וזה יחוד ה{ג}וא{ל}   ל"ה-נ-צ"-ל,-סוד  לנ"ץ   ה",-ה"נץ"{זה המשיח}-בסוד נשמתו גנוזה בק"ן הציפור{נ"ץ},-סוד  נ"ון  צ"דיק  בגימטריא ק"ו  צ"י  ד"ק   בגימטריא   צ"י   עולה מא"ה,-גדלות מוחי"ן  סוד הא"ם  העושה נקמה ומכחידה זרע עמלק הרשע.

שם ואא מקל סנו זבבי,-בגימטריא   כ"ב   ס"ו   א"ל   נוק"ם,-הרי   ס"ו  בגימטריא ב"ן  דו"ד  הינו מלבוש אשר בפנימיותו א"ל   נוק"ם,-בסוד בן דוד נושא תפילה   נ"  א"ל   קו"ם,-ועשה נקמ"ה  והשמד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפים מאש הלהב"ה,-וזה המשי"ח  אותיות  ש"ם  חי"ה{סוד דוד}  עושה באמצעות שם קדוש ונור"א  הנקרא  הש"י   בגימטריא    ואא מקל  סנו  זבבי,-

וזה השם עוקר מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמה,-ובמידה ומחבר השם  כ"ב   ס"ו  א"ל   נוקם,-הרי זה סוד המשיח אשר באמצעות המלא"ך כבסוא"ל,-הינו מטהר ומקדש ישראל{לשון כובס נשמתם ומעניקם נקיות}-וזה עושה ה{ג}וא{ל} למען ישראל באמצעות  נ"  קו"ם,-משיכת חכמה {הנקראת קימה בתורת הקבלה}-המשפיע למלכות{אות נ"}-סוד היחו"ד  השור"ף  סמא"ל הטמ"א  בא"ש חידושי התור"ה.

שם ואאנוכהוכהאאב,-בגימטריא  קכ"ד,-זה סוד מלא"ך  השכינ"ה  המלא"ך  כ"ד-אל  אשר בעת המשיח משביעו חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}   אות ק"  בגימטריא מא"ה{מוחין בינה}-אשר מגלה אות  א"  סוד החכמה העליונה,-חבר  אות  א"  ואות  ק"  ומקובל  שם א"ק,-סוד {א}דם  {ק}דמון אשר בעת הגואל זוכה לזה המוחין{סוד  א"}-בזכות השבעת המלא"ך  קכ"ד  בכך זוכ"ה ל-קכ"ה  מדרגות תיקו"ן,-אור גאול"ה בגימטריא ר"ז  אד"ם  בגימטריא    ר"ז  י"ו ה"א  וא"ו   ה"א  בגימטריא    זי"ו   אור"ה    ח"ה   ,-סוד השכינה{זי"ו}-הינה  זוכ"ה  לשם  י"ו{תפארת ישראל,-משה עליו נאמר  י"ו קרנות על חדו}-וחותם{מעבר} השכינה ב-ז" מידות קדושה,-חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות,-אשר בעת נמשכים בכח השבעת ה{ג}וא{ל} לפנימיות ישראל צדיקים קדושים  אז מ{ג}ו{ל}ה יחוד ה" יתבר"ך,-שם ח"ה  בגימטריא   אח"ד  בגימטריא אהבה בגימטריא י"ג מידות הרחמים,-וידעת  א-ח"ד,-

זה סוד אור  החכמה {אות  א"}-אשר  כ"ו-נס  באמצעות שם כ"ו בגימטריא יהוה יתהלל{תפארת}למלכות,-זה סוד  ח"ד  בגימטריא  י"ב צירופי יהוה,-וגם  ח" כפול ד"  בגימטריא ל"ב נתיבות החכמה למלכות הטהורה,-שהינה {הר"ה}-מן   ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד ובכך סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמה,-זר"ע עמל"ק נמח"ה  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם ואא עזב,-בגימטריא  ע"אא   ב"ו"   ז",-זה המלא"ך שמו נולד{מגולה}-מן הפסוק  {א}הבת {ע}ולם {א}הבתנו,-הרי הינו משפיע לבעל השבועה אור מוחין אהב"ה  בגימטריא   א-ח"ד{סוד היחוד}בגימטריא י"ג מידות הרחמים,-אותיות  רי"ח  מים,-זה המלאך מ{גל}ה  רז"ין  בגימטריא   ס"   ר"ז   בגימטריא   ר"ז שישים  בגימטריא     או"ר  ש"ם  יש"י    אותיות   רוש"ם    י"   אי"ש  בגימטריא  ש"םו"-ר    יש"י   א",-זה המשיח  הוא ב{ג}או{ל}ה השלמה יבצע השבעה של זה המלא"ך  ובכ"ך  מוש"ך  ש-מו-ר  אורות,-סוד  ש"ר  מ"ו,-הרי המלא"ך{ש"ר}-הנקרא  מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגימטריא  ר"ם,-חבר מ"ו  ומקובל מרו"ם,-

זה מטטרו"ן מלא"ך מור"ם  מן המלאכי"ם באמצעותו מלך המשי"ח חותם  {א}הבת {ע}ולם {א}הבתנ"ו,-סוד אהב"ת  בגימטריא  ו"  ב"ת,-תפארת{מאור התורה}-ל"בת"{מלכות ישראל},-אשר בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדי"ם השאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-ובכך זר"ע עמל"ק  נמח"ה,-יש לציין שזה ההשבעה שמורה-רשומה ל{ג}וא{ל}  ישראל,-ועל כך נאמר  "[ה]זר ה{ק}[ר]ב [י]ומ[ת]",-החלף אות  ק"  באות  כ"  ומקובל  "כריתה",-הרי נשמת הרשע{טמא}תכר"ת  משערי מעלה".

שם  ואא עזב    הבא   לשן  יתי,-בגימטריא   ע"אא  ביישנא"ל  ז"והבת"-,-זה המלא"ך  ביישנא"ל,-עליו נאמר  בוש"ת{ביישנאל}פנים  לג"ן עדן,-הרי זה המלאך בעת המשי"ח אותיות משה ח"י משביעו הינו מ{גל}ה למענו בוש"ת פנים אשר באמצעותם כונסים להיכלות גן עד"ן בוש"ת מספר"ם,-וזה בושת פנים,-הרי באמצעות פנימיות התורה{קבלה}-המשי"ח מגלה את שמות הקודש שהינם מפתחות{גילוים}-רוחנים  המשמשי"ם מפתחות,-סוד מוחין מפת"חא,-אור הגאולה  מפת"ח,- אותיות  פ" חת"ם,-אור הבינה  סוד  פ"  בגימטריא שמוני"ם אותיות שמ"ם  נו"י,-

זה שמות המלאכי"ם{האבות הקדושים},-אשר בפנימיות  נפ"ש  י"ו{בגימטריא שמ"ם  נו"י,}-זה משה רבינו {ג}וא{ל} ישראל אשר בכך משמיד  פ"ן  יש"ו,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים,-סמא"ל הטמא יור"ד לגיהנם ונשחט בכח אש התור"ה  אור כז"ה טר"ם נראה,-הרי סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמה באמצעות  המלא"ך והקדו"ש והנור"א  טר"ם,-הוא  מט"ר,-זה מטטר"ון,-הינו ממטי"ר   ן"  דינים וגבורות על אומות העולם הגויים{הארורים}ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה זר"ע עמלק נמחה מעל פני האדמה,-

וביום ההו"א  ישראל   "זוכים"  בגימטריא עו"ז{שם התורה}למוחין ז"ו  בגימטריא י"ב צירופי יהו"ה  סוד תב"ה{ידיעת החכמה},-סוד הצירופים  המכחיד ועוקר סמא"ל הטמא ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ובכך שם ת"י  בגימטריא קוד"ש מע"טר  ישראל,-סוד  ע"  מט"ר{מטטרון}-שבעים פנים של התו"רה  חותמים כתרי"ם עליוני"ם{גילוי רזי"ם}-בפנימיות ישראל עם קדו-שה   בגימטריא  י" קשה,-עשר ספירות בלימ"ה המפצחי"ם  ועוקרים  כח הטומאה.

שם ו{אארו}אאוא[ר],-זה המלא"ך ארו"ר,-הנחש הקדמונ"י  אשר עכו"ם{סיטרא אחרא} רשעים משביעים זה המלא"ך בכדי להזיק לישרא"ל צדיקים קדושים,-ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  מלך המש"יח  באמצעות שם    או"ת,-סוד ת"ו  א"{אור החכמה}-ניגונים ויחודים ישמיד ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא שהינם שורשים טמאים של הענ"ף-הוא המלאך  ארו"ר,-ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  זר"ע עמלק נמחה מעל פני  האדמה,-זה השם שמור ורשו"ם  לרא"ש  ם"{סוד המשיח אותיות משה חי}-שהינ"ו  בכ"ח השבעות ויחודים יעביר ממשלת זדו"ן{מן הארץ}.

שם ואב"י,-זה המלא"ך  שמו נולד{מגולה}מן הפסוק {ו}זכרתי {א}ת {ב}ריתי  {י}עקב,-הרי הינו מלא"ך הזיכרו"ן,-וחותם במלך המשי"ח {יעקב,-בסוד  ע"  יב"ק,-{י}חוד {ב}רכה {ק}דושה}-  כר"וז   י"ן   בגימטריא   ס"  כרו"ז   בגימטריא  כר"וז  שישי"ם בגימטריא  ר"ז כ"ו  ש"ם  ישי"   בגימטריא    כשמ"ש   או"ר  יהוה ,-סוד תפארת{שמש בתורת הקבלה}-זה משה המשפיע אות ש"{האבות}לפנימיות המלכות{ש"ם},-וזה  ש-  מ"ש{החוקק  בגימטריא הרו"ח}-ב-ש"ם  יהוה הגדול והנורא,-

וזה מזכה ישראל{נבראים צדיקים טהורים}-בנשמות עליונו"ת,-סוד ה{ג}או{ל}ה,-ובכח  זי-כרון  המשיח באמצעות שם י"ז  בגימטריא אהוה בגימטריא טוב   משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזבח הנקמה,-במידה ורשע משביע זה המלא"ך  "ואבי"  מהפך אותיות שמו  ל-אוי"ב,-וגוזר על הרש"ע   איב"ה{סוד  א"י-בה,-צליל  כא"ב}-אשר  עוקר נפש הטמא מן שערי העולם הבא,-ומורידו לגיהנם להיות מלא"ך שחור ש"ל  צב"א  הגיהנ"ם,-מידת הדין והגבורה.שם  ואבי ואבי ואבא אוא,-בגימטריא  נ"דב,- זה סוד האבות הנקראים נדיבים{בתורת הקבלה}וכידוע הינם מלאכ"י השכינה,-גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל  {א}וריאל  המשפיעים  ל{ר}פאל,-זה המשי"ח פרצוף אדם  בגימטריא הגוא"ל,-ובכח השבעתו  המשיח מושך האר"ת   נ"ד    ב",-בסוד   נ"ד  כפול  ב"  בגימטריא ח"ק{תפארת} ישראל  המ{גל}ה  שם   נ"ד  בגימטריא  הי ואו הא יוד  בפנימיות {ב}ית,-המלכות,-

וזה השם להנצ"ל{הצלת}נפשי{המלכות}-מדי"ן{כח הטומאה},-וראה  באמצעות  מ"י   נ"ד   בגימטריא  נ"   נ"ד  בגימטריא חמישים   נ"ד   בגימטריא   משי"ח   ה"י ואו הא יו"ד     י"ם,-המלכות זוכה למיתוק ובישום גבורות,-וזה סוד חמישי"ם  אותיות   חמיש"י-   ם",-הרי    מ"ח  יש"י{אותיות חמישי"}בפנימיותו מאור  ם"  בגימטריא ארבעי"ם  סוד  א"ם  עיב"ר  מדרג"ת  יחיד"ה  בפנימיות {ג}וא{ל}  ישראל אשר בכ"ך  זוכה לאותיות י"ה  בגימטריא  ט"ו{חכמה ובינה}-המעניקות עבורו   פ"ז  סוד העטר"ה,-מוחין המשיח נקרא ג"ל עיני וראיתי  נפלאות מתורת"ך  שהינ"ו  במדרגת  י"ה{חכמה ובינה}-בגימטריא  ט"ו,-

סוד ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד אשר באמצעות אות  ו"{תפארת}-כונסים למלכות{פ"ז שמה}-וראה יחוד הגאולה הינו  ג"ל   ט"ו-פז    אותיות     ז"  גו"ף   ט"ל     אותיות  זו"ג   פ"   ט"ל   בגימטריא  פ"  זו"ג  יו"ד ה"א   וא"ו,-הכונס לשכינ{הא}  והרי מקובל שם  יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא אד"ם{תפארת,-נקרא גו"ף  רוחני בתורת הקבלה}החותם זו"ג   ,-סוד  ז"ו  כפול   ג"  בגימטריא   ט"ל  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  בפנימיות  מלכות יהוד{הא}-מלך המשיח שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  בגימטריא {ג}או{ל}ה.

שם וא במ וא דמ מע וא  בש,-בגימטריא   י"  שט"ר,-זה המלא"ך הינו שט"ר  בסוד  שו"ט  טה"ור,-ומלך המשיח באמצעות השבעתו משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי הנקמה,-יש לדעת  שט-"ר  סוד  ש"טט   בגימטריא  שי"ח,-המש{י"ח}  בפנימיותו אות  ש"{האבות},-וראה שי"ן  בגימטריא  ש"ס,-{ש}ש  {ס}דרים  ,-חסד גבורה תפארת נצח  הוד ייסו"ד  העוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי יורדת השאולה  נשרפ"ת  בא"ש הלהב"ה,-

סוד  ההב"ל  בגימטריא   הז"ל,-חבר אות  ב"  ומקובל  ל"  זה"ב,-מידת הדין הקדושה{זה"ב בתורת הקבלה}החותמת  ל"  כלים  בפנימיות ישראל,-סוד חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת הכורתים הסיטרא אחרא"  ומ{גל}ים  דם קדושה שם מ"ה בגימטריא  אד"ם  בגימטרא  יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא גאולה בגימטריא הגוא"ל{ישרא-ל}-סוד  אש"רי   האיש{משיח}בעל אות  ל"מד   בגימטריא ע"ד{החכמה}-המביא תורת אמת לעם ישראל צדיקים קדושים יש  להם חלק  לעולם הב"א.

שם ואדאעל,-בגימטריא  בעל"י,-זה המלאך  בעל"י חותם שם ע"ב בגימטריא חס"ד בפנימיות הצדיק המשביע השבועה,-וידעת בע"-לי  בגימטריא י"ב מא"ה  בגימטריא י"ג  מ"ה  סוד יחוד  י"ה-{חכמה ובינה}-ומלכות{ג"ם},-אשר באמצעות זה ההשבעה {יחוד}-שם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא י"וד  ה"א  ו"או  ה"א בגימטריא סודות "גאולה"  מגולים לבעל התפילה,-

וראה בזכות זה השם יש בכח המשביע לעזור בעניני זיוג  ושלום בית בסוד שם המלאך בעל"י  בגימטריא חס"ד  ל"י  אותיות יל"ד  ח"ס,-הרי זה ההשבעה טובה לשמירה על יל"ד{ים}וזוגיות,- בזכות אור המשיח הבוקע מן זה ההשבעה ומשיח שמו יל"ד הינו משבר כל קליפה דסיטרא" אחרא,וידעת אשר במידה ואדם רשע מבצע ההשבעה אז המלאך בעל"י נוטל אות ע" ומחליפה באות א" ובכך מהוה אוי"ב ל"י,-והינו משמיד ועוקר נשפ הרשעה אשר היה ברצונו לעשות שימוש בזה השם בעל קדושה ואין ראוי הוא ובעל רשות מן הבורא יתברך לכנוס בעולמות העליון רק צדיקים נסתרים להם  הכח לעמוד  בכח המוסר.

שם  ואי אוא לומ וממ,-בגימטריא  י"ב  מפ"ל   טו"ב   שמ"ן  ו"ה,ראה זה המלאך נקרא טו"ב והינו מעבר המשביע שמו במוחין  {מ}ח {ל}ב {כ}ליות  סוד   מאור מל"ך  בגימטריא מ"ן,-הרי המשביע זה השם  מעלה באמצעות המלאך טו"ב  {מ}יין {נ}וקבין{תפילה}-אשר עולה לשער טו"ב  ומקובלת,וזה סוד שפע מפ"ל בגימטריא שמ"ן  י"ום  ע"ף של"ם  אותיות  {מ}"י  [ע]ו"ף  [ש]ל"ם ,-ראשי תיבות שמ"ע,-זה יחוד מלכות{ש"ם}ותפארת{ע"  פנים של התורה}אשר בזכות הארת פנים המושגת על ידי ההשבעה בכך התפילה נשמע"ת בסוד "כי עוף השמים יוליך את הקול",-בודאי המשביע יש לזה האדם להיות בעל הלכות התורה איש צדיק ותם,-סוד טוב  בעל מוחין  י"ה  מקובל טובי"ה,-כלומר אדם ההולך בדרכי תורת משה רבינו עליו השלום אמת יחידה,

ובזכות השם  מגולים  למשביע י"ב צירופי יהוה  המושכים  מ"{בינה}-לפנימיות המשיח סוד פ"ל   אותיות פ"ה  ל"מד  אותיות פ"ד  מל"ה   בגימטריא  ע"  פד"ה,-הרי המשיח בזה השם עתיד לפדות עם ישראל  ובזכות השם החותם מל"ה{אמונה שלמה}בפנימיות המשי"ח  הינו   בעל  ע"ד  פ"ה,-מעיד על אמיתות התורה בזכות ידיעתו בשמות המופרשים סוד תורה בעל פה על שם ידיעת השמות ידועה רק לבעל השכינה הינו משה רבינו סוד רעיא מהימנא ובכח הצירופים ישחט ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ואי ובאינע דבא,-בגימטריא שם  קס"א  ב",-זה  סוד שם קס"א   בגימטריא א"לף  ה"י  י"וד ה"א אשר המשביע זה המלאך זוכה למוחי"ן  {ב}-ינ"ה  ונחתמים  בפנימיות המשיח {נ}צח [ה]וד {י}סוד רוח הנבוא"ה,בזה השם עתיד מלך המשיח אותיות משה ח"י   להשפיע מא"ה ברכות בכל יום למלכות הקדושה,-וראה  קס"א  בגימטריא  א"ס מא"ה,-סוד  אור {א}ין {ס}וף יתברך אשר באמצעות הא"ם{בינה} מעבר  ס"ו בגימטריא ב"ן דוד{המשיח}-במוחין   נ"ס  פו"י,-בסוד   {פ}ודה  {ו}מציל  {י}שראל  על ידי המלא"ך נ"ס  הינו   נ"ון  ס"    בגימטריא {ק}"ו  [ש]"ם [י]ש"י ,-

ראשי תיבות שק"י,-חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}   {ש}מע {ק}ולנו {י}הוה,-מוחין השמיעה{בינה}-המעבר  קו"ל{תפארת}-באור  נ"ו,-נ" כפול ו"  בגימטריא ש"  בגימטריא שמות א"ש ל"ו,-סוד חכמה הצירופים{שמות יהוה} אשר באמצעותם מלך המשיח ישחט ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם  ונשרפים מן אש חידושי התורה,-זרע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,יש לדעת אשר זה השם  שמור למלך המשיח,-ובמידה ורשע משביע זה המלאך אז המלאך נ"ס נוטל שם קס"א  ב"  ומחליף אות  ס" באות  צ"  וגוזר  ק"ץ  א"ב,-ממית  {א}שתו {ב}ניו של  הרש"ע אשר העז בלשונו החוטאת לצרף שמות קדושה,-הרחמן יצילו יורד לגיהנם ונהיה הטמא מלאך חבלה בצבא מלאכי הגיהנם {כלב} שח"[ו]ר-בפנימיות כלו"ב,.

שם ואי ווו וא,-בגימטריא שם מ"ב,- מילוי ע"ב: יוד הי ויו הי  המלא דמלא: יוד ויו דלת, הי יוד, ויו יוד ויו, הי יוד [הוא גם נקרא מ"ב אותיות דע"ב],- הרי המשביע זה השם  זוכה  למוחי"ן   נח"לי  מ"ו,-בסוד {נ}וחל {ח}סד {ל}אלפים,-אור החכמה ספירת אלפים סוד מ" כפול ו"  בגימטריא ר"ם,-וזה המלאך ר"ם בעת המשביע משביעו חותם ר"יש  מ"  אותיות  שרי"ם  מ"ב במספרם השומרים בסוד רושמים המשביע כאחד מפמלייה של מעלה ובכך הינו בעל ידיעה בחכמה עליונה וסתומה,וידעת  מ"ב  בגימטריא היחיד"ה סוד נשמת ה{ג}וא{ל},-

עתיד מלך המשיח להשביע זה  השם  מ"ב  בסוד  מ" כפול  ב"  בגימטריא פ"  בגימטריא שמוני"ם  אותיות ש"מן  יו"ם    אותיות שמ"ם  נו"י,-הרי שמ"ם של המלאכים הוא נו"י    בגימטריא ס"ו  בגימטריא ב"ן דו"ד,-ומכאן הינך לומד כל הנקמות וההשמדות אשר יגזרו  על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  יורדים לגיהנם ונשרפים  מלהבות המדורה,-זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמה יעשו על ידי זה השם בעל הקדושה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ואיי,-זה שם המלאך נולד{מגולה}מן הפסוק  {ו}כל {א}שר {י}עשה {י}צליח,-הרי זה ההשבעה  יש בכוחה לעטר המשביע בהצלח"ה בתחום  החכמה  פריה ורביה ועניני עשיה,-בסוד ראש{חכמה}-וכל{יסוד,-פריה}ועשיה{עניני תעסוקה},-והמשביע זה השם יש  עבורו  להיות בעל בקיאות  בסוד מוחין או"ת  יב"ק,-{י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה,-להנהיג עצמות{עצמות נפשו}-בדרכי התורה הקדוש"ה,-ובמידה ורשע  משביע זה השם אז המלאך ואיי{צליל מכאוב}-עוקר נפשו מן כלי בשרו  ומפילו{את הרשע}-להיכל הגיהנם שם נענש על בזיון כבוד התורה  אשר בלשונו  הטמאה לשון הרע בסוד לשונו בעת ההשבעה היתה בעלת רצון  שלילה{רע}ובכל עת בגיהנם לשונו של האדם הרשע מלקה את נפשו וזה משל הלשון אשר צורתה כשו"ט  והבן הנאמ"ר  והשמר בלשונך כנאמר חיים ומות ביד הלשון ,-

בודאי חיים  לצדיק אשר דיבורו זך ומעוטר בקדושה אז הלשון  בסוד ל"ו"  חותמת  ש"נה  אורות  בסוד שנה בגימטריא ספירה  יחוד  פר"י  ס"ה  בגימטריא פר"י אדני  אור הנשמה הלשון מעברת את בעל השבועה הצדיק רם המעלה,-אך במידה ורשע אז הלשון בסוד הנשו"ל מנשלת וממיתה האדם הטמא  נשרף ומולקה  ואין רחמים על הנעשה,-הרחמן יצילנו. 

שם  ואכדמואתהוההב,-בגימטריא  אש"ר,-סוד  ש"ר  א"  זה מלכך החכמה{א"אלפך חכמה},-הרי המלאך נקרא אלו"ף  ועתיד מלך המשיח להשביע זה המלאך אלו"ף בסוד  א"ף  ל"ו",-הרי ה{ג}וא{ל} בעל הארת חוט"ם{א"ף}-אותיות   מו"ח  ט"   אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  הכונסים  למלכות{אות  ר"  בגימטריא  א"  א"ל  אל"ה אלה"י אלהי"ם,-גבורות},-והרי לך  י"  ספירות סוד יחוד  א"ש-ר  המלא"ך{ש"ר}-חותם אות א"{בפנימיות המשיח}-הממתק א"ף{גבורות}-מן המלכות{אות ר"},ובכך מבוטלים בכח זה השם   א-פ"ר  דינים וגבורות והמלכות זוכה ל"רפא"{רפואה},-סוד ה{ג}או{ל}ה  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא זרע עמלק יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ואכ ואא  ולי,-בגימטריא  א"ף,-זה המלאך  א"ף זה מלאך הסיטרא אחרא  עכו"ם{רשעים}-אומות העולם הגוים משביעים זה המלאך הטמא לצער ישראל,-ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  ישחט ויעקור המזיק א"ף{וחימה} באמצעות  פ"ה  אל"ף  אותיות פל"א   פ"ה,-יחוד החכמה{ספירת אלפים בתורת הקבלה}ומלכות{פ"ה},-וזה יחוד הארת הפנים  שוחטת ועוקרת צבא הסיטרא אחרא סמא"ל גמגימא ואמון מנוא שהינם שורשים{מנהיגים} זה המלאך א"ף וחימה,-זרע עמלק נכחד ונאבד לעולמי עולמים,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ואכמיוגרולת,-בגימטריא   כת"רי  אב"י   גול"ם,הרי לך מלך המשיח  הינו גול"ם בגימטריא חכמ"ה  בסוד כ"ל מ"ה בגימטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגימטריא הגוא"ל  והינו משביע המלאך אב"י בסוד {ב}רוך {א}תה {י}הוה אשר בזכות זה המלאך  המשיח מושך   אור כת"ר  בגימטריא  {ש}"ש  [מ]אות [ש]ערי"ם,-מלאך{שמ"ש}-אשר  מגלה לגואל  יחוד  ש"ם{המלכות}ותפארת ישראל{אות ש"}-בסוד   שמו"ת  א"ש ל"ו  בגימטריא  ש"  במלוי  שי"ן  עולה  ש"ס,-סוד {ש}ש  {ס}דרים{כתו"ת מלאכי"ם}-,

בסוד {כ}תר {ת}ורה  {ו}עוז {ת}ניא המשיח שהינו אי"תן   משביעם באמצעות זה השם,וידעת ה{ג}וא{ל} א"י-תן  בזכות אשר בפנימיותו  שם ת"ן אשר עולה בגימטריא עשר פעם שם  מ"ה  ובזה הש"ם ה{ג}וא{ל} מעוטר בכתר {א}דנ{י}  אור הבינה{א"י}המעבר מלכות{ד"ן}-ומשמיד עוקר ומכלה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה  זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ואלועבת,-בגימימטריא  עבא"ל  בי"ת,-זה המלאך  ע"ב-אל בגימטריא חס"דאל  הינו חותם אור החסדים בפנימיות מלך המשי"ח  אותיות משה ח"י,-ה{ג}וא{ל} עתיד להשביע זה המלא"ך  המגלה עבורו ע"ב שמות בגימטריא ש{מ"ות  ח}ס"ד,-מוחין  "חותם"  המעטר בית{המלכות}-ב{ג}או{ל}ה שלמה ומשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נאבד ונכחד בעת ה{ג}וא{ל} נגל"ה ובפנימיותו  מג"ן שמו"ת    אותיות ג"ם  שמ"ן  ת"ו,-סוד יחוד החכמה העליונה{שמ"ן}-אשר מעברת המלכות{ג"ם}-במוחין ת"ו{הנגינה,-סוד היחוד}-אור הנבואה העוקר אומות העולם הגוים הארורים נשרפים מן חידושי התורה פלא פלאי"ם,-בסוד המלכות{פלא}-זוכה בזכות תורת המשיח למוחין אלפים{ספירת החכמה}בתורת הקבלה בעלת הקדושה, אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם   ואלש,-אותיות  א"  של"ו,-זה המלאך  בסוד  א"ש  ל"ו,-הינו  מלאך יסוד א"ש{השיכלי}-רוח הנבואה המפעמת בפנימיות המשי"ח  הוא משה  בגימטריא שילה    ל"ו"  א"ש  אות  ל"מד  בגימטריא ע"ד{מוחין} התורה הקדושה  המשמידה ועוקרת  סמא"ל הרשע מנהיג השאו"ל,-זרע עמלק  נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,-עתיד מלך המשיח לחתום אות א"  בסוד פל"א  החכמ"ה  בגימטריא  כ"{ח} א"[י] מפ"[ל],-סופי תיבות חי"ל  בגימטריא מ"ח שם כ"א בגימטריא אהיה{אור הבינה}-סוד {א}דנ{י}  בפנימיות הממלכה{ד"ן},-וזה גאולה שלמה ישראל זוכים למאורות השכינה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".  

שם ואמא,-אותיות או"ם   ם",זה המלאך או"ם  המעטר מוחין צדיק יסוד עולם,-זה סוד יחוד  א"{חכמה}-אשר מעבר  המשיח{אות ו"}-במאור בינ"ה{ם"},-יחוד א-ו"ם   אשר חותם מ" כפול ו" בגימטריא ר"ם הארות סוד א"  תור"ה   אותיות הר" או"ת  אותיות רא"ה ת"ו,-מוחין הנגינה  בפנימיות ה{ג}וא{ל} אשר משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ואם ויא ממל,-בגימטריא  וא"ו פלאים,-הרי לך בזה השם  המשביע מעובר במוחין החכמה{ספירת אלפי"ם בתורת הקבלה},-בזה  הש"ם  ה{ג}וא{ל}  מושך מוחין וא"ו  בגימטריא אח"ד בגימטריא אהבה בגימטריא  י"ג מידות הרחמים  לפנימיות ישראל צדיקים קדושים,-וראה  המשיח אותיות משה חי בפנימיותו  מפ"ל  א"י בגימטריא שבעי"ם  פא"י  אותיות שמ"ע   ע"ב  פא"י  בגימטריא {ש}מ"י  [ח]ס"ד  [פ]א"י,-זה המלאך שח"ף  בגימטריא שו"ח  שמני"ם  בגימטריא מטטרון שמנים בגימטריא ס" רומח שמני"ם  בגימטריא  שד"י ש"ם מא"ה  בגימטריא  א"  שפ"ה  בגימטריא  של"ו [ש]"ם [א]ו"ת  [פ]א"[ה],-אשר גוזר  א"ש-פ"ה  גבורות ודינים המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

וביום ההוא בפנימיות ישראל מוחין {פ}ותח {א}ת  {י}דך,-פו"תח{תפארת ישראל}-מלך המשיח  השכינה{א"ת}לקבל  יו"ד  ספירות בלימ"ה  בגימטריא פ"ז  בגימטריא הנב"ל  בגימטריא ל"ב  נ"ה,-רוח  {נ}בוא{ה}   נ"צח  ה"וד   בגימטריא  ח"ץ  נה"י  אותיות נ"ץ  חי"ה,-הגואל הינו נ"ץ היורה ח"ץ{גלוי רזין דרזין הבאים לידיעה}-ובכך  רוח חי"ה בסוד רוח אלקים  מרפחת על פני המים{זה המשיח}-עוקרת ומשמידה רוח נבות רעה{סמא"ל הטמא}-נשרף מן להבות התורה אש אוכלה אש  מכלה הקליפה דסיטרא אחרא,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ואמיואולי,-בגימטריא  חכמ"י  ל"ב,-הרי לך זה המלאך הינו  ל"ב{מלאך תפארת ישראל}-אשר חותם בפנימיות המשביע חכמ"י  בגימטריא כ"ח  ן"  אור בינ"ה  סוד  מאור  ח"ן בגימטריא   יוד הי ואו הה סו מוחין אומ"ץ,-{מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט ,הרי בכח זה השם{השבעה}-המשיח הנקרא חכ"ם ל"ב  בגימטריא כ"ח ע"ב  בגימטריא כ"ח חס"ד  בגימטריא  יסו"ד שערי"ם   אותיות  שד"{י}  ס"[ו]  ירע"[ם],-סופי תיבות יו"ם  בגימטריא נ"ו,-נ" כפול ו"  בגימטריא  ש"  בגימטריא  של"ו ש"מות  א",-הרי   הגואל{ס"ו בגימטריא ב"ן דוד  בגימטריא גלג"ל,-החכמה}  באמצעות ל"ב נתיבות ,-נ" תיבות הנגינה{יחודים}  משמיד ועוקר סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשעה יורדת לגיהנם ונשחטת על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,.

שם ואנ מנכ ננ,- בגימטריא  אמו"ן  עמ"ו,-ראה  המלאך אמו"ן  בסוד נוא"ם,-מגלה סתרי תורה  עבור הצדיק המשביע שמ"ו סודו שם עו"ם   בסוד  ע"  כפול ו" בגימטריא כ"ת  חבר אות ם" ומקובל כת"ם,-{כ}תר {ת}פארת {מ}לכות,-וידעת  נ"ו-אם  זה א"ם{כתר בינה} אשר חותמת  נ"  כפול  ו"  בגימטריא  ש" {תפארת} בגימטריא שלוש מאות אורות  אותיות מוש"{ל אש}ת"ו ,-מוחין אש"ל,-{א}ור  {ל}ב {ש}לם   יחוד השליט"ה בסוד ט" שיל"ה  אור המשיח חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  בפנימיות כלי המלכות{בעל השבועה,},-והרי לך  י"  ספירות בלימ"ה  ,-והבט אור  בגימטריא ר"ז חבר ל"ב  ומקובל ברז"ל,-זה דין קשה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגמיא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם וא"ע,-זה  סוד  ע" כפול  ו" בגימטריא כ"ת  חבר  אות  ו"  ומקובל כת"ו,-{כ}תר {ת}ורה  {ו},-הרי כת"ו בגימטריא  כ"ת  ש"ש  בגימטריא   עשרים  ש"ש  ת"ו  בגימטריא  שעת"ו  שרשי"ם,-מלך המשיח באמצעות שע"ת  ו"  סוד   שת"ו  ע"  אותיות ת"ו  ש"ע,-תפארת  ישראל בכך הינו חותם שרשי"ם  בגימטריא  שר"ש  ן"  בגימטריא   נש"ר של"ו  שם או"ת  בפנימיות המלכות{ש"ם}הזוכה למאור יסוד{או"ת}-נש"ר סוד נ"ר{מלכות}מעוברת מן ש"{חכמה},-וזה השם מייחד כל  המדרגות עליונים ותחתונים ומשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-זרע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם ואעיהצ,-בגימטריא  ז" עיצ"ה,-סוד המלאך   עי"צה  החותם ז" מידות  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד בפנימיות  המלכות{והרי לך ז"}והמשביע זה השם  יש  לו{לצדיק}לשמור על טהר"ת המחשבה  בסוד "כי האדם ע"ץ השדה",-הרי המלאך ע"ץ-יה  הינו   השד"ה בגימטריא  שד"י   בגימטריא מטטרו"ן בגימטריא רו"חי  מ"ן בגימטריא  ס" רומ"ח  בגימטריא מור"י  ח"ן  אותיות רומ"ח   נ"י,-זה המשיח  אשר בזכות השבעת זה השם מושך  רו"ם  מ"ח  בגימטריא פ"ו-רח אותיות   פ"  רו"ח  בגימטריא רו"ח שמ"ן יו"ם,-חכמה דחסדים{שמן  יום}-אשר מגלה  {נ}צח {י}סוד בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים בכך מעוטרים בשם ח"ן  אותיות נ"ח   יוד הי ואו הה  -זה מג"ן  אומ"ץ,-

{א}ור {מו}חין {צ}לם בסוד {מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט  ובזה המג"ן סוד יחוד ג"ן{מלכות}ותפארת{שם מ"ה  בגימטריא אדם  }-סמא"ל הטמא מלכות רומי  הרשעה יורדת לגיהנם ונשחטת על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק  נמח"ה  ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ואשעביוא,-אותיות   ע"ב אי"ש  וא"ו,-זה סוד  הצדיק{אי"ש}-זה ה{ג}וא{ל}  באמצעות השבעת  שם ע"ב בגימטריא חס"ד בגימטריא סו"{ד נ}שמ"ה  הינו חותם שם נ"ד בגימטריא הי ואו הא יוד בפנימיות המלכות ובכך ממתק ומשם המלכות מן הגבורות,-בכך הנבראים ישראל צדיקים קדושים זוכים ליחוד  ה-שליט"ה  בגימטריא שמט"ה,-זה נשמת משה רבינו עליו השלום הנקראך כך בסוד ש"ם{מלכות}-זוכה ל-ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הכונסים לממלכה  והרי לך י"  ספירות בלימ"ה  וזה יחוד ש"מ-ט-ה,וגם  ש" –מט"ה,-

הרי   ש" בגימטריא  של"ו  ש"ם  או"ת  אותיות שמו"ת א"ש ל"ו  אותיות מוש"ל אשת"ו{השכינה} באמצעות  מט"ה  סוד  מ"{בינה}-החותם   ט"  כפול  ה"  בגימטריא שם מ"ה  בגימטריא י"וד  ה"א  ו"או  ה"א בממלכה ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק  נחכד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי  רצון ה"

שם ואתעי{ותיכה}ממוזמש,-זה המלאך  י"וכה"ת  והמשביע  שמו  זוכה למוחין י"ו  קרנות על {חד"ו},-בגימטריא ח"י,הרי הצדיק זוכה  לחדות שכלית בכח זה המלאך  י"ו-כה"ת  בסוד חותם בפנימיות המשביע שם המפורש שופר מש"ה,-{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה,-בעל השבועה מעוטר בכת"ר  חכמה{י}ובינ{ה},במידה ורשע משביע זה המלאך בכך  המלאך מצרף אותיות שמו מן  י"וכהת{לצדיקים}- אל  י"ו-תכ"ה  ותמית  נפש הרשע אשר בעוז פנים כנס בשערי מלאכי אש אוכלה,-

בזה הש"ם  מש"ה רבינו חותם יחוד כה"ת  בסוד הש{כ}ינ{ה}  זוכה למוחין  {א}ו"ר [ע]"ב  [א]מ"ת{בגימטריא  ת"},-ראשי תיבות ע"אא,-{א}הבת {ע}ולם {א}הבתנ"ו  ובכח הצירוף הקדוש סמא"ל הטמא זר"ע עמלק שורש כל ר"ע  יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ובא התא הה,-בגימטריא  או"ת  אבי"ה,-הרי לך זה המלאך אב"יה  בסוד  {ב}רוך {א}תה  {י}הו{ה} והינו חותם  כרו"ב  בסוד בפנימיות ר"ב{הצדיק המשביע}מגולה שם כ"ו בגימטריא י-הוה שהינו כת"ר  ו"ה סוד ה"ר כת"ו,-הרי לך סודי סודות שם יהוה{תפארת} מעבור במוחין בינה{שם אהיה}-הנקראת גם ה"ר סיני  בגימטריא ה"ר  עי"ן  אותיות עי"ר   נ"ה,-וידעת עי"ר זה המשי"ח  בסוד  עי-ריש  בגימטריא שי"ר שמונים  אותיות {ש}ר"ש   [א]רבעי"ם  [י]וני"ם  ,-ראשי  תיבות אי"ש זה ה{ג}וא{ל}  מגלה נ"ה-{נ}צח {ה}וד רוח {נ}בוא{ה},-וגם  נ"ה,-בסוד נ" כפול  ה" בגימטריא נ"ר  בסוד המלכות{אות ר"  בגימטריא א"  א"ל אל"ה אלה"י אלהי"ם}באמצעות עיבור שער {נ}-בינה זוכה ל"נר  נשמה"  בסוד נר"ן  מש"ה,-

{נ}פש {ר}וח {נ}שמה   סוד יחו"ד  בינ"{ה}  ומלכות{ש"ם}-אור יחיד"ה בגימטריא   כ"ח   ט"  אורות חכמה בינה דעת  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הכונסים לרח"ם המלכות והרי י"  ספירות  בגימטריא  שם י{ש"י פירות}  בגימטריא שופ"ר  כ"ת   בגימטריא כת"ר של"ו  ש"ם או"ת   אלהים,-יחוד ה{ג}או{ל}ה המשמיד  ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אוח{ל}ה השלמה, אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ובא"ש,-זה המלאך א"שבו   בסוד משפיע  בפנימיות המשיח סוד ב"ו"{תפארת ישראל}-מוחין א"ש{כח השיכלי}-שהינו ו" כפול ב" בגימטריא י"ב צירופי יהוה החותמים  י"  כפול ב"  בגימטריא  כ"  חבר ב"י ומקובל מאור בכ"י,-{ב}רכה {כ}ונה {י}חוד,-וזה סוד השכ"ל  הנעל"ם  אותיות כ"{ל} שנ"[ה] העל"[ם],-סופי תיבות  מל"ה,-סוד האמונ"ה השלמ"ה,-הרי ה{ג}וא{ל} באמצעות   המלא"ך  א"ש-בו  בגימטריא  ש"ט חבר  א"ש ב"ו ומקובל  בגימטריא ט"וב ש"ב  בגימטריא    השד"י  בגימטריא המטטרו"ן  בגימטריא  מ"ה ריח"ו   ן",-הרי המשיח שם מ"ה בגימטריא ה{ג}וא{ל} בגימטריא י"וד  ה"א  ו"או  ה"א על יד"י ריח"ו  בגימטריא   רו"חי  זה רוח אלקים מרחפת על פני המים  בסוד ו"  נשמ"ה  גבור"ה{בגימטריא רוח"י},-

אותיות ר"ב מש"ה  ו"  נוג"ה,-הרי משה רבינ"ו  באמצעות  כת"ר  נוג"ה  אותיות הגו"ן  בגימטריא  ט"   נ"ה  בגימטריא תש"ע  נ"ה  אותיות שנ"ה ע"ת  בגימטריא ספיר"ה שנ"ה  אותיות ש"ר  הספינ"ה  סוד המשיח הינו ש"ר{תפארת} המעבר הספינ"ה{מלכות}  במוחין  סנ"ה  יפ"ה  אור החכמה העליונה{יפ"ה}-המהוה נ,ס  ה"  ומשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי  מזבח ה{ג}או{ל}ה זרע עמלק נכחד ונאבד  בזכות האור ה{ג}דו{ל}  בסוד ג"ל   ה"וד   חותם  גיל"ה{בגימטריא הו"ד}-וכל השבח לבורא עולם הגואל עמו ישראל לחירות עולמים,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  וב"ה,-בגימטריא ח"ה  זה המלאך מגלה היחוד עבור המשי"ח בסוד ח"ה בגימטריא אח"ד בגימטריא אהב"ה בגימטריא י"ג מידות הרחמי"ם  בגימטריא   פר"ח  י"ה,-וידעת המשיח באמצעות זה המלאך ח"-ה  בסוד  ח"ת  ה"א  אותיות אתה   ח"  בגימטריא   או"ת הנשמ"ה מגלה יסוד{א"-ות}החכמה{א"}-סוד מנגינ{ו"ת}-יחודים  בסוד מלא"ך ח"ה הינו מלא"ך ה"יח"ודים  אותיות  ח"ה  יודי"ם  בגימטריא  י"  יודי"ם בסוד  י" כפול  י" בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{מלאך הבינ"ה}-באמצעותו משיח ישראל משמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא זר"ע עמלק יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,-מלכות רומי נכחדת ונאבדת ב{ג}או{ל}ה מ"ן ואמ"ן כן יהי רצו"ן ה".

שם  ובהו,-בגימטריא    י"ט,-זה המלאך י"ט הינו המלוי בשם  י"[וד]  ה"[א]  ו"[או]  ה"[א]-גימטריא י"ט  ובזה הש"ם מל"ך המשי"ח   חותם  ט"ט  י"וד  בגימטריא   י"  כ"ח  בפנימיות ישראל עם קדוש"ה ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה זוכי"ם סוד עטר"ת  כ"   ח"י  בגימטריא  ח"י שערי"ם{תפילה}-סוד שמונה עשר  אותיות ש"ער שמונ"ה   אותיות  שר"{ש} ארבעי"[ם] ענו"[ה ],-סופי תיבות "משה",-בסוד "והאיש משה עניו מאד"  בסוד מ"-א"ד  בגימטריא א"ד ארבעי"ם   אותיות  א"ם עיב"ר  א"ד,-בינה{א"ם}עיבר א"ד{תפארת ישראל}-במוחין    א"  רב"עים  בגימטריא נע"ר  א"ב  אותיות ענ"ב  א"ר,-סוד נשמת צדיק יסוד עולם{ענ"ב}-אותיות ב"ן  ע"  בגימטריא ב"ן שבעי"ם  אותיות שמ"י  ע"ב ב"ן  בגימטריא שמ"י עד"ן,-

בעל החכמה העליונה קודש הקודשי"ם  המעבר בא"ר{השכינה}-סוד {ב}ידך {א}פקיד {ר}וח"י  הרי  ביד"ך  בסוד כ"ד  י"ב  בגימטריא כ"ב  דו"ד   בגימטריא  כו"ח   ב"  בגימטריא כ"ב  חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת מעשה המר{כ"ב}ה סוד הנבואה,-אור המשי"ח  אפקי"ד  בסוד אות פ"ה מלאה מקובל אד"י קפ"ה,-הרי תפארת{א"ד}על ידי חתימת  י" ספירות בלי"מה  חותם קפ"ה  בגימטריא א"לף  ל"מד מוחין חסדים בפנימיות ישראל קדושים וזה אד"י קפ"ה סוד רי"ח{המשיח} משמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נאמד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם ובהוהוה,-בגימטריא  טו"ב    ח"י,-זה  משה רבינו   בפנימיותו  מלא"ך  טו"ב  בגימטריא ב"יה  בסוד ב" כפול  י"ה  בגימטריא  ל"  חבר   ב"  ומקובל  ל"ב  זה שם המלא"ך  החותם  ח"י  אורות בפנימיות ה{ג}וא{ל} בסוד  ח"  י"וד  אותיות יחו"ד  בגימטריא חב"ד  דו"ד ,-זה  קש"ר  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת המגולה במלכות{דו"ד},-ובכך מק'ובל  בכח זה הכונה עיבור המשי"ח  בפנימיות {ג}וא{ל} ישראל הינו"  ק-ש"ר  בגימטריא ש"ר מא"ה    אותיות רא"ש   מ"ה  בגימטריא  רא"ש  י"וד ה"א ו"או ה"א  בגימטריא רא"ש גאולה בגימטריא  הגוא"ל  אש"ר   אותיות רל"א  שאג"ה  ו",-סוד הצירופים יחודים זה המלאך  ל"ב  מלמד ישראל"{המשיח}-,

אשר י"ש  רל"א  קשרי"ם  בגימטריא מא"ה שרי"ם סוד מאה ברכות המעברים המלכות ובכך היא המלכות הנקראת שאג"ה   בסוד   א"ש   ג"ה   בגימטריא   א"ש   ט"  בסוד   א"ש   ט"ט  בגימטריא אי"ש  ו"  נשמ"ה  הינה מעוברת מן הנשמ"ה  סוד מש"ה{תפארת} החותם בפנימיותה  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד אור {ה}נבוא{ה}  המהוה אי"ש{צדיק יסוד}- י"ש  א"{חכמה}בפנימיותו המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הגאולה זרע עמלק נחכד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ובה וכו הבב ,- בגימטריא מש"ה ב"ו  כ"ו  הו"ד,-הרי לך משה רבינ"ו   הוא מלך המשיח בפנימיותו המלא"ך ב"ו  המגלה  ב" כפול  ו" בגימטריא י"ב צירופי יהו"ה  על ידי זאת ההשבע"ה,-וידעת אשר עתיד משה  באמצעות זה המלא"ך לחתום הו"ד בגימטריא י"ה חכמה{י} ובינ{ה} בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם מעוטרים במוחין כ"ו בגימטריא י-הו-ה וזה המוחי"ן  ישחט ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נמחה בגאולה השלמה,והבט אשר זה השם שמור למשה הוא ה{ג}וא{ל},- ובמידה ואיש  רשע ישביע זה המלא"ך  אז   הוד מתחלף ל-דו"ה  בסוד דינים קשים העוקרים נפש הטמ"א  יור"ד לגיהנם  ומהוה כ"לב חבל"ה   בסוד כ"ח לה"ב  אש  המדורה שורפת את נפשו הטמאה על שהעז לכתור לראשו כת"ר מלוכ"ה.

שם ובה ומק יוא וממ,-בגימטריא   החזק"ום  פו"י,-ראה   זה המלא"ך   החזקו"ם חותם בפנימיות משביע שמו   חוז"ק  מ"ה בגימטריא חוז"ק אד"ם  בגימטריא חוז"ק י"וד  ה"א ו"או  ה"א בגימטריא חוז"ק הגוא"ל,הרי לך מלך המשיח באמצעות זה המלא"ך זוכ"ה בשורש נשמתו ל"חוזק" בסוד  ז"  חו"ק  בגימטריא חו"ק שב"ע     בגימטריא {ח}ב"ד [ק]ש"ב [ש]בעי"ם,-ראשי תיבות חש"ק  בגימטריא  ח"ש  מא"ה אותיות מש"ה א"ח,-

הרי משה רבינ"ו  תפארת ישראל{א"ח-}בפנימיותו  ט"{בגימטריא א"ח}-אורות חכמה בינה דעת חס"ד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד באמצעות ה{ג}וא{ל}  "חוקק"  בגימטריא רו"ח  פ"וי  {פ}ודה {ו}מציל {י}שראל   ,וידעת רו"ח  פו"י  אותיות פר"ח  ו"יו  בגימטריא כ"ב פר"ח  בגימטריא כ"ח ר"ב שמ"ן י"ום,-הרי המשיח באמצעות שמ"ן{חכמה} דחסדים{יו"ם}-מב"רר  רפ"ח ניצוצות קדוש"ה ובכך נקרא הוא פר"ח  על שם מפרי"ח{מעלה}נשמות קדושות ב"אויר"-בסוד יר"א  ו",-הרי הגואל עליו נאמר "והריחו ביראת  ה",-וזה חכמה עליונה הנקרא רי"ח  בסוד ר"יש-יח  אותיות  שי"ר  ח"י  בגימטריא {ש}י"ר  [שו]ע"ר [נ]שמ"[ה],-אותיות שושנ"ה,-

סוד המלכות כך הינו מקבלת בירו"ר  בגימטריא  בי"ת  ו",-על ידי ת"ו{הנגינה,-תפילת המשיח}-המלכות{ב"-ית}זוכה למוחין ת"י בגימטריא קוד"ש  בגימטריא שו"ד מאה אותיות   אד"ם שו"ה  אותיות   השו"א  ד"ם,-זה סוד השואת צורה אשר המלכות זוכה לעמוד{בפנימיות}מדרגת הבינ"ה וזה פו"י  בסוד  פ"ו-יוד  אותיות  ו"  יפד"ו,-תפארת ישראל באמצעות שם פ"ד  בגימטריא  מ"ב מ"ב  סוד השבעות מלאכי  במב"ם  בגימטריא ד"ף  מלאכי מרכ"בה בסוד צירופי יהוה החקוקים על  משטח כתיבה  סוד רוח לבנ"ה אותיות    רח"ל בונ"ה   ר"ח לבונ"ה ,-זה החכמה העליונ"ה  לבונ"ה  בגימטריא של"ו ש"ם או"ת  ב"ו-נה  בסוד בפנימיות של"ו{המשיח}-או"ת{הברית}אשר בכך מעבר המלכות{ש"ם} במוחין ב"  כפול  ו" בגימטריא י"ב צירופי יהוה המגלים  נ"צח ה"וד  רוח הנבוא"ה סוד  אמ"ש  ו"  תבונ"ה  -,

זה {א}ור {מ}וחין {ש}לם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  אות  ו"   חותם אות  ת"  בגימטריא או"ר ע"ב אמ"ת בגימטריא  ר"ז חס"ד אמ"ת ובכך  המלכות בונ"ה  דעת דקדוש"ה,-ומשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא  ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק יורד השאולה נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ובה לבי ילי {אכו ואם}  לא  ואא למ,-ראה  זה המלאך  אכ"וואם" אשר חותם בבעל השבועה מוחין  מ"ב בכ"י{בגימטריא  אכוואם},-וידעת  שם  מ"ב    בגימטריא ארבעי"ם שתים    בגימטריא עי"ף  בראשית,-הרי המלאך חותם מאור {ב}ראשית בפנימיות המשביע,-וידעת מלך המשי"ח הנקרא עי"ף  בגימטריא פ"י שבעי"ם  אותיות שביע"י  פ"ם  בכך  בכח זה השם ה{ג}וא{ל} חביב בעולמות העליון כנאמר {כ}ל  [ה]שביעין [ח]ביבין,-ראשי תיבות כ"ח   ה",-הרי חביב משמעותו בעל כ"ח ה",-מאור הנבואה הנקראת חביב"ה בגימטריא יח"ד-ה חבר אות  ו"{המשיח}-ומקובל  היחו"ד,-ומכאן ללמדך זה מלא"ך היחוד{נבואה}-המגלה צירופי יהו"ה לנביאים הקדושים אשר כל מחשבתם בעליוני"ם  בסוד המשיח נקרא בע"ל  יוני"ם,-

בפנימיות נשמות צדיקי אמצ{יונים}אשר מלמדים את ה{ג}וא{ל} שם ע"ב בגימטריא חס"ד  בכך מעטר ישרא{ל} במוחין  י" י" י"  בגימטריא ל"  בגימטריא שלושי"ם  סוד שמ"י של"ו,-{ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל הם צדיקי האמת בפנימיות המשי"ח  והינם ישחטו ויעקרו סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק יורד ה{ש}או{ל}ה ולהבות התורה מכלות רוחות הטומאה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ובו,-בגימטריא   המלאך  י"ד   בגימטריא  דו"ד  בגימטריא א"טד  זה מלאך  תפארת{א"ד}-אשר מעבר המשביע ב-ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד  המעוברים בפנימיות המלכות{דו"ד}-והרי לך  י" ספירות בלימ"ה  בסוד אשר עתיד המשיח"  אותיות משה ח"י  באמצעות  מלא"ך י"ד  בגימטריא  וב"ו   לחתום בפנימיות  {ב}-ית המלכות  מוחין ת"י  בגימטריא קוד"ש  אשר מושפע לעבר" המלכות מן    ח"ו בגימטריא וב"ו בגימטריא חב"ד  ,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת,-וזה יחוד של"ם בגימטריא ש"ע  נהורי"ן  בגימטריא ש"{ע} נה"[ר]  ס"[ו],-סופי תיבות עו"ר,-כנאמר  "כי קרן  עור פניו",-

הרי קר"ן{המלכות}באמצעות כ"י  בגימטריא ל"  חבר  כ"י ומקובל שם כ"לי,-זה השם המפור"ש המורה על  ד" דלתות העולם סוד רחמים חר"ב  ה{ג}וא{ל}   הינו  משה הנקרא  פנ"יו עו"ר אותיות נע"ר  ו"  פו"י בסוד  {מ}טטרון {ש}ר {ה}פנים   באמצעות משה{ו"}- חותם {פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל  ושוחט ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נאבד ונכד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ובחאב,-בגימטריא  אחו"ד,-זה המלאך חותם סוד היחוד   חכמה{א"אלפך חכמה}-ותפארת{חד"ו}-בפנימיות המשי"ח  חו"ד  א"  בסוד באמצעות זאת ההשבעה {ג}וא{ל} ישראל חותם  חו"ד  א"לף    אותיות  ח"  פדוא"ל    בגימטריא  ח"  פלא"י     אותיות פל"א   ח"י     אותיות  א"ף  חי"ל  בפנימיות המלכות,-וידעת א"ף זה הארת חוט"ם{א"ף}המשיח בסוד "והריחו ביראת  ה",-הרי  א"לף  פ"ה  בגימטריא קס"א  ל"ה  בגימטריא א"לף ה"י  י"וד  ה"י   ל"ה,-למלכות זוכה היא  ב-ל" כפול ה"  בגימטריא ק"ן{החכמה}-העליונה הנקראת חי"ל  בגימטריא מ"ח  ומשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא יורדים לגיהנם  ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".  

שם ובח אבא אהקב,-אותיות אב"א חבו"ק  א"בא,-ראה זה מלאך החכמה בסוד אב"א  בגימטריא  ד"  בגימטריא ארב"ע  חבר  חבו"ק  בגימטריא רקי"ע  א"ח,-זה סוד מלאך רקי"ע בסוד  ר"יש-קיע  אותיות יש"י רק"ע,-זה מלאך ה{ג}וא{ל}-מגיד השכינה החותם בפנימיות המשי"ח  שי"ר   יק"ע,-{י}חוד  {ק}דושה  {ע}ליונה  ובזכות כך   הרקי"ע  חותם א"ח  בגימטריא  ט"  אורות בפנימיות המלכות בסוד חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד המעבר השכינה והרי לך י" ספירות המשמידות ומוחות  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ובי  {ליכל לוב} לתאי אבמוי,-אותיות  כל"י  לול"ב,-זה מלאך לו"לב  מלאך  תפארת ישראל{ל"ב}והינו חותם  ל"ו  בסוד  ל" כפול  ו"   בגימטריא ק"ף חבר  ל"ו ומקובל  קו"ל  פ"  בגימטריא קו"ל שמוני"ם  בגימטריא {מ}שק"ל  [י]"ו {מ}בני"ם  ,-ראשי תיבות מי"ם,-אור חסדי"ם  בפנימיות ישראל,-וידעת מלך המשי"ח הוא מי"ם בסוד ורוח אלקים מרחפת על פני המי"ם{משיח}-וגם  {מ}שיח {י}שלח {מ}הר"ה בסוד ילח"ש  בגימטריא חמ"ש  מלאכים ישל"ח  לפנימיות השכינ"ה,-והינם {א}וריאל {ר}פאל {ג}בריאל {מ}יכאל {נ}וריאל   ומהוים הם מוחין מ"ב-נים    בגימטריא   מ"אה  מ"ב  בגימטריא  פ"  אהב"   אותיות בפא"ה,-הרי  האבות אברהם ויצחק  ב"  פא"ה חותם מים א"ף{משיח ישראל הארת חוט"ם}בפנימיות   המלכה  אשר  זוכה ל-ה" כפול  ב" בגימטריא  י"  ספירות בלימ"ה  בגימטריא הנב"ל  בסוד ל"ב נ"ה  חבר אות ו"{תפארת} ומקובל לבונ"ה זה סוד יחוד להב{בינה}- המגלה  נ"ו,-

נ" כפול ו"  בגימטריא אל"ף מאתים  סוד הארת חכמה{אל"ף}באמצעות  תפארת{אמ"ת}בפנימיות המלכות{י"ם},-וזה היחוד משמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק  נמחה ונאבד  בע"ת תורת ה{ג}וא{ל} בנ{גל}ה  בסוד התורה של המשיח נקראת גלג"ל בגימטריא ס"ו  בגימטריא  ב"ן דו"ד   בגימטריא  ש"ש  ש"ם יש"י  בגימטריא {ש}ל"ו    [ש]"ם {א}ו"ת  [ש]מ"ש  [י]ש"י,-ראשי תיבות   אי"ש  ש"ש,-זה המשיח צדיק יסוד עולם{אי"ש}-והינו באמצעות יסוד{ש"ש}חותם  א"{חכמה}-בפנימיות  הממלכה{סוד י"  נקודה}-וזה יחוד ה{ג}או{ל}ה המוחה ועוקר סמא"ל הטמ"א יורד לגיהנם ועולה בלהבות המדורה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וב{כוב}הוכעע[ע],-זה המלאך כוב"ע  והינו משפיע לבעל השבועה  ידיעה  בשם ע"ב  כ"ו  בגימטריא חס"ד יהוה  בגימטריא  {ס}וד [נ]שמה {י}הוה  ,-ראשי תיבות ינ"ס,-כנאמר "וינס משה מפניו",-הרי זה המוחין מלך המשיח באמצעות זאת ההשבעה משיגו וסודו  מפני"ו  בסוד  ו" פנים   בגימטריא   ש"ש  פני"ם  אותיות שמ"ן  נפש"י  בגימטריא  {ש}"ש    {ש}מוני"{ם}  [י]ק"[ם]  ,-אותיות שמשי"ם {סוד המלאכים}המהוים מאור המשיח סוד שמש-ים  בגימטריא נשמ"ש  את המשיח באמצעות נ"{בינה}-המעבר שמ"ש{תפארת}במוחין ש" בגימטריא   שמו"ת א"ש ל"ו  ובכך  מוש"ל אשת"ו{מלכות,-שם},-וזה היחוד משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ובכמה,-בגימטריא  א" מכב"י,-זה המלאך מכב"י חותם בפנימיות המשי"ח מוחין בינה{אות ם"}-אשר מגלה בפנימיות ה{ג}וא{ל} מאור בכ"י,-{ב}רכה [כ]ונה {י}חוד   סוד מכב"י  בגימטריא ע"ב   בגימטריא חס"ד בגימטריא   סו"ד נשמ"ה  אותיות מנ"ד שס"ה   ו",-וידעת שם מ.נ.ד  מורה אשר משה עלה למרום  הינו כבר מפורש בסוד בפנימיותו  מ"  שופר  בגימטריא ארבעים שופר  אותיות אם עיבר שופר,-מוחין דגדלות בפנימיות המשיח  ומשפי"ע עבור"ו{עיבורו}  חר"ב  ה{ג}או{ל}ה  סודשם מ.נ.ד.   אותיות דנ"ם{דינים}המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנורא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זר"ע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ובל שעי,- זה המלאך עלבוש"י  והינו מהוה עבור משביע שמו  לבו"ש שמ"ן יו"ם{בגימטריא ע"לבושי},-בסוד  לבו"ש  חכמה{שמן} דחסדים{יום}  סוד  של"ו  ל"ב   גימטריא   ש"  לול"ב  בגימטריא של"ו ש"ם לול"ב או"ת,-הרי המלאך  מעטר המשיח  אשר עתיד להשביע"ו{אותיות  העלבוש"י} במוחין  ל"-ולב  סוד צדיק יסוד עולם בפנימיותו  מאור  ול"ב בגימטריא  ח"ל  חבר  ב"ו  ומקובל חלב"ו,-זה סוד אור החסדים{חל"ב} אשר בכך המשיח{ו"}-חותם    ל"ב ח"ו  בגימטריא ל"ב חב"ד ,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת בפנימיות ישראל וזה המלאך עלבוש"י  משמיד ועוקר ל"ב ישו"ע,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים,- סמא"ל גימגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות התורה,-זרע עמלק מלכות רומי הטמאה נשחטת על גבי מזב"ח הנקמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ובנם,-אותיות  ב"ן  מ"ו,-זה השם אשר המשיח{ב"ן  תפארת}-משביעו ובכך ה{ג}וא{ל} מעוטר במוחין מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם  חבר מ"ו ומקובל מור"ם בסוד מ"וריש-  ם" אותות שי"ר  מו"ם,-הרי המשיח באמצעות שי"ר  יש"ר סוד רחמים {מ}עתה {ו}עד {ע}ולם  בכל הינו מהוה ע"ד{התורה}-ומעבר המלכות{עו"ם}-במוחין מעת"ה{בינה},-בסוד  מ"{בינה}-כונסת לפנימיות ע"ת{השכינה}-וחותמת במלכות  אות  ה" בגימטריא  חמ"ש  בגימטריא של"ו   ש"ם או"ת  מ"ח  בגימטריא  חות"{ם}   [א]"  ש"לו[ש]  ארבעי"ם,-בסוד ארבע"ים אותיות א,ם{בינה} עיב"ר בפנימיות השכינה מוחין אמ"ש,-{א}ור {מ}וחין {ש}לם  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה זרע עמלק נחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  וגימיל,-בגימטריא סגו"ל,-זה המלאך  ס"ג-ול  והינו חותם בפנימיות המשיח מוחין ס"ג  בגימטריא י"וד ה"י ו"או ה"י בזה המאו"ר  בסוד או"ר  מ"ה  בגימטריא ר"ז אד"ם   בגימטריא  ר"ז י"וד  ה"א  ו"או  ה"א  בגימטריא ר"ז גאול"ה  המשי"ח אויתות מש"ה ח"י מוש"ך  ל"ו  בגימטריא   ל" ש"ש  אותיות של"ש זה סוד האבו"ת בגימטריא  ז"  תב"ה  בסוד ב"ית ז"ה  אותיות ב"ה זי"ת,-זה דוד במלך הינו ז"-ית  בגימטריא קו"דש שב"ע   בגימטריא ק"ו  ע"ב  ש"ש   אותיות ע"ב  קו"שש   בגימטריא חס"ד   ק"ו-שש  סוד אור אין סוף יתברך{ק"ו}-באמצעות  יסוד{ש"ש}חותם שם ע"ב בגימטריא חס"ד  בפנימיות המלכות{ד}-הזוכה למוחין ח"ס  סוד חכ"ם  וידית  ח"ס בגימטריא  ש"ם י[ש"י  ו]" נש"מה  זה משה רבינו משמיד ועוקר יש"ו{ע}  י"מח  ש"מו ו"זכרו ע"ולמים מלכות הסיטרא אחרא זר"ע עמלק נשר"ף מן חידושי התורה,-אור הנבוא"ה  מוחין העליוני"ם,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וגת קתחיכ,-בגימטריא  כ"ח קוד"ש  ט"  האמ"ת,-וזה מלמדך אשר מלך המשי"ח  בפנימיותו   ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  באמצעותם חותם האמ"ת  בממלכ{ה}והרי לך י" ספירות בלימה, עתיד ה{ג}וא{ל} להשביע המלאך קוד"ש  וזה שמו  על שם שוק"ד ללמד" המשי"ח חכמה עליונה וסתומ"ה,-וביום ההוא ישראל עתידים להיות מעוטרים בפנימיותם בכ"ח  נשמ"ה  אותיות  כ"[ח]   ב"[ן ] מש"[ה],-סופי תיבות חנ"ה  אותיות ה-ח"ן  בסוד המלכות{ה}-זוכה לשם  נ"ח  בגימטריא  יוד הא ואו הה וזה הש"ם נקרא אומ"ץ על שם חותם {מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט,-גלוי שכינה בליבות של ישראל עם טהר"ה,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה זר"ע עמלק  נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ודאי {ל}{כ}ה[ו][ד][ב]{א}יאיאמוע,-זה המלאך  כבו"דאל  והינו חותם    ל"ב  החכמה בפנימיות בעל השבועה,-וידעת כבו"ד בגימטריא ל"ב  בגימטריא  כ"ח אר"בע     בגימטריא  רב"י  עי"ט  ,-זה משה רבינו מלך המשי"ח  הנקרא עי"ט  עתיד להשביע זה המלא"ך  ובאמצעותו להשפיע למלכות הנקראת כבו"ד בסוד בזה המלאך ב"ו  {כ}"ד  ספרי [ת]ור"[ה],-שם כה"ת,-{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה,-והמשביע שמו זה המלאך  מלמדו סוד המנגינה{יחודים והשבעות}המלמדים המשביע סתרי תור"ה בסוד כ"בו-אל"ד,וידעת אשר זה השם  אל"ד   סוד מרכבות השרפי"ם  אותיות   רש"ם   יפ"ה,-מוחין החכמה{יפ"ה}-אשר בכך ישראל משמידה ועוקרת ססמא"ל גמגימא ואמון  מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נמחה ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ודאני,-אותיות  אדוני,-זה מלאך הגבורה הקדושה אשר מלך המשיח עתיד להשביעו על מנת לבצע דינים והשמדות באומות העולם הסיטרא אחרא זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה האחרטנה,-וביום ההוא ישראל מעוטרים במוחין   א"ד  נ"וי,-סוד  תפארת  ישראל {א"ד}-החותם נ"וי בגימטריא ס"ו בגימטריא ב"{ן ד}ו"ד  בפנימיות הנבראים ישראל קדושים אשר בכך על ידי שם נ"ד בגימטריא הי ואו הא יוד  המלכות מתמתקת ומתבשמת סוד הגאולה הארת פנים דגדול"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה"

שם  ודח,- אותיות  חו"ד,-זה המלאך עליו נאמר  "יו קרנות על חדו",-הרי משה רבינו   משביע את המלאך חד"ו בכדי למשוך מוחין קרנו"ת  בסוד ת"ו  קר"ן,-מאור הנגינה{ת"ו}-המרומם השכינה{קר"ן},-ובכך הנבראים ישראל צדיקים  קדושים זוכים  ל"חד"-ו   בגימטריא  י"ב  ש"ש  אותיות ש"י  ש"ב,-כנאמר "לאוהבי הנחיל יש"{בינה עליונה},-וגם   {ח}ד{ו}  בגימטריא  חב"ד ארב"ע   בגימטריא אח"ד רע"ד,-הרי לך המשיח באמצעות זאת ההשבעה עתיד לגלות סוד היחוד  הבורא יתברך אחד ושמו א-ח"ד  בגימטריא אב"י  בסוד {ב}רון {א}תה {י}הוה  והינו גואל  השכינה{רע"ד} בסוד ע"ד{המשיח,-תפארת ישראל}-ממתק ומבשם אות ר"  בגימטריא  א"  א"ל  אל"ה אלה"י  אלהי"ם,-גבורות המלכות}ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק  נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ו"ה,-בגימטריא  חומ"ש'-זה המלאך  חומ"ש חותם במשביע שמו  ש"ם  ח"ו  בגימטריא ש"ם חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}יעת  הכונס לפנימיות המלכות{כלי המשביע},-זה מלאך  החכמה העליונה המעטר המשביע בידיעת צירופי אותיות התורה,-חכמת הצירופים  בסוד ח"ומש אותיות  ש"  מו"ח  אותיות  ם" שוח  בגימטריא   ארבעי"ם מטטרו"ן בגימטריא ארבעים שד"י  בגימטריא א"{ם} עיב"[ר] מור"[י]  ח"[ן],-סופי תיבות  י"  נמ"ר בגימטריא מס"ר,-הרי המלאך מטטרו"ן  הינו  מלמ"ד משביע שמו{חומש}-על ידי מס"ר{ים}  נבואים  באופן מוח"ש המשביע נחתם בפנימיותו  מ"ו-חש  סוד מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם{מוחין} המתעבר הכלי המשביע,-בזה הש"ם מלך המשי"ח צוב"ר רו"ב   צ"  בגימטריא רו"ב שמעי"ת  אותיות שומ"ע  ברי"ת    בגימטריא שומ"{ר}  ע"[ב ] קוד"[ש]   ובכך  שוחט  ועוקר ק"ץ כל  ב"שר  זה סמא"ל וגמגימא הטמאים יורדים לגיהנם ונשחטים על ידי חר"ב  הרזי"ם,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה"  ליריאיו.

שם  והאמ,-זה המלאך שמו  שמו נולד{מגול"ה} מן הפסוק {ו}יצעק  {ה}עם {א}ל {מ}שה,-הרי לך מלך המשיח עתיד להשביע זה המל"אך בכדי להשי"ג מוחין והא"ם  סוד שם או"ם  המצביע על צדיק יסוד עולם מוחין בינה{א"ם}המעבר תפארת{ו"}-באור צדקה וחסד{א"ל},-ובכך משה רבינו ימתק ויבשם צע"קו{מידת הגבורה} באמצעות  י" ספירות בלימ"ה אשר משה רבינ"ו י"ו קרנות על חד"ו בסוד ו"י-צעקו  הרי לך משה{י"ו}מבטל ומבשם צעק"ו זה  עוק"ץ   היצר הרע,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים ונעקים על גבי מזבח הנקמה זר"ע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה, -אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם והא מוא יוה,-בגימטריא  א"ם  בוכ"ה,-זה  המלאך  או"ם בגימטריא  ע"ב רזי"ם  בגימטריא חס"ד רזי"ם,הרי לך זה המלאך הינו חסד שלם  ומהוה סוד שם ע"ב ,-בסוד  הינו  מלמד משביע שמו את חכמת ע"ב הצירופים,וראה  ע"ב רזי"ם   אותיות ב"ר  עזי"ם  בגימטריא ב"ר נע"ז  אותיתו נז"ר  ע"ב,-זה מלך  המשיח{נז"ר אלוקיו על ראשו}אשר עתיד להשביע זה המלאך ע"ב  בכדי  עב"ר  ז"ן,-הרי מל המשיח מ-עבר  אות  ם"{בינה} בפנימיות המלכות{הנקרראת  ע"בר},-ובכך הינה זוכה למאו"ר  ז"ן בגימטריא ויו הי יוד הה  חכמה י" עלא"ה   בסוד  עלי"ה  א",-השכינה מעוברת מן אות  א"  סוד פל"א  חכמ"ה בגימטריא מט"ה כפ"ל זה מוחין  ישראל אשר עתידים לזכות במאור כפ"ל  בגימטריא  פ"ן  בגימטריא ק"ל  חבר פ"ן  ומקובל  ק"לפן זה המשי"ח המקל"ף הקליפה ומשפמיד ומוחה  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי  מז"בח הגאולה,-זר"ע עמלק  נאבד ונכחד בכח התורה הקדושה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  והא {מום} איוה",-זה המלאך מו"ם  בסוד {מ}עתה {ו}עד {ע}ולם,הרי הינו מעיד על משביעו הראוי הוא לכנוס לפרד"ס התור"ה בסוד העולם{העלם הרזים}הנקראים מעת"ה בסוד מגלים למשביע יחוד מ"ה ע"ת  סוד תפארת{מ,ה}ומלכות{ע"ת},-ובזה  המלא"ך  מו"ם  בגימטריא  פ"ו  בגימטריא  ש"ש  שמוני"ם בגימטריא   ו"  ש"ס  שמשי"ם  אותיות יו"ם  שמ"ש  ש"ס,-בכך המשיח  חותם {ש}ש  {ס}דרים  בפנימיות המלכות{סד"ר}-הזוכה בכך לעיטור שמ"ש{תפארת}בעל מוחין  י"ו-ם בגימטריא  א"ם עיב"ר  י"ו,-זה המשיח י"ו קרנות על חד"ן ואמו{בינה} מעברת את פנימיותו{של הגואל}במוחין ח"י בגימטריא חד"ו אור החכמה המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה נשחטת על גבי  מזבח הנקמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וה{א פה}ה במוג ולה,-אותיות  פא"ה,-זה מלאך פא"ה  בגימטריא פ"ו   בגימטריא  אלהים והרי לך זהו מלאך אלהי"ם  אותיות    מא"ה כלי"ם  א"ל,-הרי עתיד מלך המשיח באמצעות זה המלא"ך לעבר המלכות במאה כלים{ברכו"ת}-בכל יו"ם  ,בסוד המשיח ב"ו"-כתר   כ"ל-ים   בגימטריא ע"ל  בגימטריא הא"ם{בינה}-אשר חותמת מא"ה  בפנימיות הממלכ{ה},-וזה יחוד ה{ג}או{ל}ה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה,-זרע עמלק נמחה ונאב"ד  אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה". 

שם  והאשמלבי,-בגימטריא  י"ו מלבו"ש,-הרי לך זה מלא"ך  מלבו"ש  אותיות בשל"ום,-זה מלאך תפארת ישראל{ק"ו אמצע}אשר מעבר  משה רבינו  במוחין "יו קרנות על חדו",-וידעת  המלאך בשלו"ם  אותיות מ"ב של"ו  בסוד משה בגימטריא שיל"ה  בגימטריא מה"ש,-{מ}עולם {ה}וא {ש}מך  באמצעות ש"ם  מ"ב הנולד{מגולה}-מן זה המלא"ך ישבר וישמיד סמא"ל גמגימא ואמו"ן מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-זר"ע עמלק נעקר ב{גא}ו{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם   גלו"ל,-בגימטריא  ס"גו,-זה מלאך המעבר משביע שמו במוחין ס"ג בגימטריא י"וד ה"י ו"או  ה"י ,מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י{תפארת ישראל אות  ו"}עתיד להשביע זה המלאך  גל"ול  בגימטריא  ט"ל שלושים    אותיות {ש}ל"ו  [ש]לי"ט   [ם"],-ראשי תיבות שמ"ש{תפארת},-המשיח הינו שלי"ט בסוד ש"ל נעליך מע"ל רגלי"ך ,-סוד ש"ין ל"מד אותיות די"ן של"ם    המשמיד ועוקר  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה זר"ע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא ישראל זוכים למוחין  ט"י  בסוד שם  י"{וד}  ה"{א}  ו"{או}  ה"{א},-אותיות המלוי  בגימטריא ט"י,-בסוד ט"ט  יו"ד  בגימטריא  י"  יחו"ד,-עשר ספירות בלי"מ"ה   מאו"ר ה{ג}או{ל}ה ,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 ו ה ד ו ג ב 

 ל י ו ל ל א

 ה כ י ל ו א

 מ ו ע ה ל א

שם וההאאמהעל,-בגימטריא אלהי"ם אע"ו,,-זה מלאך האלהים  אשר משביעו מושך מוחין אע"ו  בגימטריא ע"ז-מאור התורה  ע"ין ז"   בגימטריא ז"ן שמוני"ן אותיות   ז"ן שמ"ן יו"ם,-זה סוד אשר ה{ג}וא{ל}  מושך חכמה{שמ"ן}-וחסדים{יו"ם}בזה הש"ם ובכך  "חוקק"  בגימטריא ר"וח ז"ן  בגימטריא ויוהי יוד הה חכמה עליונה בפנימיות ישראל עם קדוש"ה,-בכך זר"ע עמלק  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-אומות העולם הגוים נאבדים ונכחדים  בכח תורת ישראל אמ"ת יחיד"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וההי והי היו הי ,-זה השם  המפור"ש שופר מש"ה,עתיד מלך המש"יח  להשביע שמות מפורשי"ם בסוד שופ"ר  מי"ם,-{מ}שיח {י}שלח  {מ}הרה,-בסוד {י}לחש  מה"רה השבעות  ו"מהרה"  בגימטריא יר"ם  את המלכות בזכות מוחין קבלת הנבוא"ה{צירופי שמות יהוה},-ובכך ישראל קדושים זוכים לגאולה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-זר"ע עמלק נאבד ונכחד וזר"עו שורש כל רע"ה מבוער מן  נשמות ישראל טהורי"ם לחירות מייחלים,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וההל,-זה  המלאך שמו  נולד{מגולה}מן הפסוק  וה"  ה"ו  ה"הלך ל"פניך,הרי לך המשביע זה המלאך זוכה לחכמת  הלכ"ה  בסוד בעל ידיכה בדרכי הכל"ה{היא המלכות הקדושה},עתיד מלך המשיח להשביע זה המלא"ך   ובכך לעטר פנימיותו  במוחין לפני"ך   אותיות כנפ"י   ל"  בגימטריא  כנפ"י של"ו ש"ם  או"ת,-הרי ה{ג}וא{ל} באמצעות זה השם זוכה למאור{כנפים} בסוד כ"  פני"ם  בגימטריא עשרי"ם  פני"ם  אותיות ע" שרי"ם  פנ"י   ם",-זה אור הבינה הכולל  שבעים פנים של התורה{שמות קדושה},-השוחטים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זר"ע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  והה [להי] עלי ויל {תות},-זה המלאך תהילו"ת,-והמשביע שמו נוחל תהיל-ו"ת  ידיע"ה בחכמה הת"וים{מנגינות},-וגם תהילות עולם יזכה לשם טו"ב     אותיות ש"ם בול"ט  אותיות מ"ב שול"ט  אותיות  ט"  מלבו"ש,-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד אשר בכ"ך יד"ע    של"ו  מב"ט,-סודות אחרית הימים אחרי הפרגו"ד ,וראה  של"ו  מב"ט  בגימטריא   ע"  שח"ט,-הרי לך בזה השם עתיד מלך המשיח{ע" פנים של התורה}לשחוט ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא ראשם נער"ף על גבי מזב"ח  רז"י התור"ה,-רזע עמלק נכחד ונאב"ד מכח השבעות המלאכי"ם,-אמן ואמן כן יהי רצון ה"  ישראל קדושים נגאלים  וזוכים לחירות עולמים.

שם והו,-סוד השם המפור"ש  אותיות שו"ר  מפ"ה,-הרי זה המלאך מפ"ה  על שם מנפ"ה הקליפות הטמאות מן הצדיק המבצע עליית נשמ"ה,-בזה הש"ם  הצדיקים האמיתים משיגים מוחין ש"ור  בסוד ש"ר  ו"  בגימטריא ש"ר  ש"ש  בגימטריא שר"ש  שמו"ת א"ש  ל"ו,-הריבאמצעות המלאך  מפ"ה מגולים סוד חותמות צירופי האותיות{חכמת הצירו"ף}-אשר עתיד בכך {ג}וא{ל}  ישראל לשחוט ולעקור סמ"אל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נאבד ו"נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם והוה,-בגימטריא  כ"ב,-המשביע זה השם המפורש זוכה לדעת חכמת א"לפא ב"ית סוד אורים ותומי"ם וסתרי עולם יגולו לצדיק משער"י מעל"ה  אותיות  {י}רע"ם [מ]ש"ה  [ע]"ל ,-ראשי  תיבות  עי"ם,-{ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין ,הרי המשביע  זה הש"ם  זוכ"ה למוחין כ"ב  בסוד כ"ף  ב"  בגימטריא מאה  ב"  בסוד מ"אה כפול ב" בגימטריא מאתי"ם   אותיות אמת  י"ם  בגימטריא  נ"  אמ"ת,-מוחין בינ"ה  אמ"ן  אור ע"ב אמ"ת בגימטריא  ת"  אמ"ן   בגימטריא  אמ"ת  אר"ז   חס"ד ,-סוד אשר המשביע מעוטר במדרגת אר"ז  סוד גלוי ר"ז במוחין  חכמה{א"},

א-ר"ז  בגימטריא  ח"ר  בסוד ח"ת  ר"יש  אותיות שחרי"ת  בגימטריא  שח"ר קוד"ש   אותיות שר"ד שחו"ק     בגימטריא   {ש}ור"ש  [ח]"ד  [מ]א"[ה ],-אותיות שמח"ה  יחוד ש"ם{מלכות}-ו"חה"  בגימטריא אחד בגימטריא אהבה בגימטרא י"ג  מידות הרחמים מושפע לפנימיות המשבי"ע ובזה  השם המשיח ישמיד ויעקור סמ"אל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על  גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".   

שם  והוווו,-בגימטריא   א.ל.ד.-זה סוד שם אלד המורה אשר משביעו מתעלה מעל מרכבות השרפים העליונים והתחתונים,וידעת מתעלה  בסוד מעלה  אור ע"ב אמ"ת{בגימטריא מתעלה},-זה סוד אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח באמצעות זה השם מעלה אור חוז"ר   ומושך אור יש"ר  סוד ע"ב אמ"ת  בגימטריא חס"ד אמ"ת בגימטריא ר"ז אמ"ת   בגימטריא   א"   אמרת  רומ"ח    ע"ב   ,-ה{ג}וא{ל} בפנימיותו רומ"ח  סוד מ"ח שם  ר"ו,-ר" כפול  ו"  בגימטריא   מאלפ"י  אמ"ת,-זה  סוד המלאכים {א}וריאל {ר}פאל {ג}בריאל {מ}יכאל {נ}וריאל שהינם חותמים  א"אלפך חכמה{מוחין סתום}בפנימיות {ג}וא{ל} ישראל  המהוה  שם ע"ב  בסוד ע" כפול ב" בגימטריא ק"ם{החכמה}-להשמיד ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,במיד ואדם רשע משביע זה השם  אז  אלד  מהוה עבור א"פל  ד"ל,-וחותם בנפש הטמא  אפלה  ועניות ועוקר נשמתו  יורד הרשע לגיהנם שם מהוה {כ}ל"ב  [ח]בל"[ה]   [ש]חו"ר,-שורה במדור  חשכ"{ה}  [ש][כ]ח"[ה]-סוד הכש"ה הנח"ש הר"ע,.

שם  והווצ,-בגימטריא  ש"ש  ביצ"ה,-זה המלאך ביצ"ה  על שם הינו מלאך הביו"ץ  בסוד ציו"ה {ב},-כלומר באמצעות השבעת המלא"ך מגולה יחוד  צ"ב  יו-ה  בגימטריא  פח"דויה,-החותם יראת האמונה בפנימיות בעל השבועה,-וידעת המלכות נקרא יראת ה"  וזה המלאך  הינו מן מלכות בסוד מגלה  ל"ו"  כתם,-הרי  לבעל השבועה נודע סוד {כ}-תר  {ת}-פארת  {מ}-לכות  אותיות פנימיות  {כ}ת"רו  [ת]ל"ת  [פ]א"ר,-ראשי תיבות כת"ף,-זה סוד מלך המשיח {כ}תר {ת}ורה {פ}ורה  אשר באמצעות השבעת זה המלא"ך מגלה רזי"ן דרזי"ן אשר שורשם יראה ופחד גדול הנחתם במהות הנשמה{יסוד החכמה,-ש"ש},-סוד "והריחו בירא  ה",-אשר ידוע שורש היראה בכתר סוד עתיק יומין על שם פחד המשיח נעתק מן  תפיסת הנבראים,-ובזה הפחד  המשיח יעקור וישמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  ע"ב,-המשביע שם  ע"ב זוכה לעיטור  ע"  כפול  ב"  בגימטריא ק"ם חבר אות  ב"  ומקובל שם קמ"ב בגימטריא  מא"ה  מ"ב  בגימטריא  אוהב שמני"ם  בגימטריא  {מ}ש"ה  ב"[ו]"  האמ"[א],-אותיות או"ם,-זה השם המפור המלמדך משה הוא צדי"{ק} יסו"[ד] עול[ם]-בעל חכמת קד"ם  בסוד ק" כפול  ד"  בגימטריא  ת"  חבר אות  ם"  ומקובל  מוחין ת"ם,-האמונה השלמה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על דבי מזבח ה{ג}או{ל}ה זרע עמלק נמחה ונאבד בעת תורת ה{ג}וא{ל} מאיר"ה בסוד אי"ר  מ"ה  בגימטריא אי"ר  אד"ם בגימטריא הגוא"ל  יר"א אותיות גוא"{ל אר}י"ה,-באמצעות רל"א צירופי  תור"ה{חכמת הנבואה}-בכך המשי"ח עוקרת ממשלת סר"ח,-הסיטרא אחרא נאבדים,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  והילגו,-בגימטריא  גל"ה וי"ו,-זה המלאך  גל"ה  אשר משפיע למשביע שמו סוד ו"יו  בגימטריא כ"ב  אותיות התורה על דרך צירו"פי המרכבה,-המלאך ג"לה עליו אמר דוד המלך עליו השלום "גל"  עיני וראיתי נפלאות מתורתך,-הרי בזכות המלאך גל-ה  הוא מלאך החכמה{עינים,-ראיה,}-המגלה סתרי תורה רזין דרזין בכך ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח משביעו וזה המלאך ילמ"דו את {ג}וא{ל} ישרא"ל  אוצרות  התורה בסוד  א"לף  צורות{ספירת אלפים ,-חכמה בתורת הקבלה}-סוד נשמת ה{ג}וא{ל}  הנקרא פל"א  בכך משמיד  את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זר"ע עמלק המחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,במידה ואדם רשע בעל נפש גוי טמ"אה משביע המלאך  גל"ה  ו"יו אז  המלאך  גוזר עליו מו"ם   הגו"י  ל"ו בסוד   גו"י  לוי"ה,-בעליות דיבו"ר  סוד אלמ"ות-קטנות מוחין הממיתה הרשע שם נהפך לכלבו השחור{מלאך שטנה}של סמא"ל אשר עתיד להשרף מלהבות המדורה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם וה{ל ובמ} א",-זה מלאך  הסיטרא אחר הנקרא מבו"ל,-מלאך המות סמא"ל הטמא ומלא רשע,אומות העולם עכו"ם משביעים סמא"ל על מנת  שיקטרג על ישראל צדיקים קדושים לגאולה שלמה מייחלים,וידעת משיח ישראל משה רבינו ישחט ויעקור סמא"ל הטמ"א  יורד לגיהנם ונשרף בכח להבות המדורה אש אוכלה אש מכלה היצר הרע,וזה המשיח   ל"ו"   שם  מ"ב  בסוד מ" כפול  ב" בגימטריא פ"  בגימטריא נפ"ש י"ו   ,-אותיות פנ"ו בגימטריא קו"ל{תפארת}הוא יכה וימית   פ"ן  יש"ו{ע},-י"מח  ש"מו  ו"זכרו ע"ולמים עש"ו הש"ע ראשו נערף על ידי הצדיקים האמיתים,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {ו}ה[ל] [ל]עה [א][א]ש ואה וע,-זה המלאך   לולא"א  בגימטריא לול"ב,-והינו משפיע למשביעו ל"ב נתיבות החכמה אשר מזכות החכם הצדיק  בהארת  ו"{תפארת ישראל},ועתיד מלך המשיח סודות אות ל"  בגימטריא של"ו  ש"ם  או"ת אותיות מוש"ל אשת"ו    אותיות שמשות  א"ל   אותיות שלו"ש אמ"ת,-בעל אור האבות בפנימיותו  להשביע זה המלאך  לול"ב  החותם כת"ר  ל"ולב   בגימטריא ח"לל  בגימטריא ח"ס{חכמה}-ב{ג}וא{ל} ישראל,-אשר בכך משה רב{י}נו הוא ח"לל חבר אות י"  ומקובל חל"יל  הנגינה{יחודים}-ישחט ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה"  ליריאיו.

שם  והמ דהר  בלי ,-אותיות  להב"י  מדור"ה,-זה סוד  חרב ה{ג}וא{ל} סוד אש אוכלה אש המלאך גבריאל הנקרא  להב"י מדור"ה  אותיות הדו"ר  להבי"ם  אותיות הד"ר ל"ב מיל"ה,-הרי לך מלך השמיני הוא הד"ר {הגואל}אשר באמצעות מילה{האמונה השלמה}-ישרו"ף ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה, רוח הטומאה  מתכלה באמצעות להבו"ת התורה תורת ישראל הקדוש"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  והנ כופו,-בגימטריא  ב" כנפי  ו"ה,-זה המלאך כנפ"י  אשר מעטר משביעו במוחין  י" כנ"ף  בגימטריא כס"ף,-אור הרחמים  בגימטריא רי"ח  פ"ה  אותיות פר"ח  י"ה  -חכמה דחסדים אשר באמצעותה מגלה המשביע רז"י תור"ה סוד הנבוא"ה ,-וידעת רז"י תור"ה  בגימטריא ת"ו  הזי"ת,-זה נשמת דוד המלך עליו השלום הנקרא זי"ת ואשר עתיד הוא להשביע זה המלא"ך  ובכך לחותם  ז"-ית  בגימטריא שב"ע קוד"ש  בגימטריא {ע}קו"ד [א]"ש  {א}"ש,-סוד  שם ע"אא ,-{א}הבת {ע}ולם {א}הבתנו  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים לגאולה  מייחלים,ובזה המלא"ך כנפ"י המשיח יישחט  סמא"ל  הרשע מלכות רומי הטמאה זר"ע עמלק נחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ירייו"ם,-זה המלאך  יר"י-יום     והינו חותם בפנימיות המשיח המשביעו ב{ג}או{ל}ה השלמה מוחין כר"ם  י"ו{בגימטריא  יר"י-יום},-והבט  המשיח בפנימיותו   כר"ם  המחשב"ה  אותיות ברכ"ה משמ"חה,-סוד עולם הבינה{שמח"ה}-סוד יחוד ש"ם{מלכות}המעוברת במאור יחוד ח"ה בגימטריא אח"ד בגימטריא אחהבה בגימטריא י"ג  מידות הרחמים וזה באמצעות ברכ"ה מן מעשה המרכב"ה,-אשר המלא"ך יר"ייום  מלמד משביעו משיח ישראל  בכך  מעוט"ר  שם יר"י  על כתרו בסוד  ר"צון  י"ריאיו  י"עשה,

הרי בזכות ההשבעה מגולה ב{ג}וא{ל} ישראל  רצ"-ון בסוד  צ"ו  בגימטריא   ש"ש  צ"  בגימטריא   של"ו ש"ם או"ת  ש"צ,-הינו {ש}ליח {צ}בור  המהוה  ש"ש  צ"  בגימטריא קש"ר  תשעי"ם  אותיות {ק}ש"ר [ש]יר"ת  [ע]"ם-ראשי תיבות שק"ע,-{ש}ילו  {ק}דוש  {ע}ליון ובכח קדושתו משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה. 

והס ירי  וימ

מככ חלי וכל       

שם והש ל{אל תכם} אל,-זה המלאך כת"מאל והינו מגלה למשביע שמו סוד יחוד {כ}תר {ת}ורה {מ}לכות וידעת אשר מלך המשיח  אותיות משה ח"י עתיד להשביע"ו והרי שם המלאך כתמא"ל זה אותיות מל"ך א"ת,כלומר מלך ישראל באמצעות השבעת שם המלאך בעלי דיעה בחכמת הנביאים סוד א"ת אותיות התורה,סוד הצירופים  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וו,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק {ו}חניני {ו}עניני,הרי הצדיק המשביעו זוכה לאור החכמה הנקרא עינים ומוחין דגדלות בסוד שם ח"ן  אותיות נ"ח  בגימטריא יוד הי ואו הה מעטר  פנימיות המשביע,וידעת אשר שם ח"ן בסוד {מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט ומכאן ללמדך זה המלאך יש בכוחו לעזור בעניני צדק ומשפט,מלך המשיח הנקרא משפ"ט  באמצעות זה המלאך יוציא בסוד יגלה דינים וגבורות אשר משמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,וידעת אשר בעת אדם רשע ובעל טומאה משביע זה המלאך אז המלאך  {ועני}ני  גוזר בנפש הרשע ענוי  בסוד עוני ויסורי דעת ועוקרו מן כלי בשרו להיות רוח  קלוע"ה בהיכל עלוק"ה,-זה מדור השאולה.

שם  ווו,-בגימטריא  ח"י,זה מלאך היסוד אשר הצדיק בעת משביעו זוכה למוחין  י"  סו"ד  בגימטריא ב"{ן} דו"[ד]  אט"[ד],-סופי תיבות  נ"דד  בגימטריא  נ"ח   בגימטריא יוד הי ואו הה,וידעת אשר עתיד מלך המשיח באמצעות זה השם לחתום או"ם-ץ בפנימיות ישראל צדיקים קדושים,והשכל להבין אשר המשיח הינו  צדיק יסוד עולם שם או"ם  בסוד בינה{א"ם}מעברת תפארת{ו"}-במדרגת  צ"  בגימטריא מל"ך  בגימטריא מ"ן,

הרי מלך המשיח מעלה  מ"יין  נ"וקבין{תפילה}-באמצעות זה המלא"ך החותם {ח"י}ות בתפילה בסוד ת"ו   ח"י  בגימטריא חב"ד קוד"ש    אותיות בוד"ק  חידו"ש    בגימטריא    ו"  יחב"ק  שד"י   בגימטריא מטטרו"{ן} יחב"[ק]  [ו"],-סופי תיבות  ק"ן   ו"  בגימטריא  ק"ן  ש"ש  בגימטריא קש"ר   ק"ן  בגימטריא  מאה  קשר"ן    אותיות {מ}ש"ה [נ]"ר  [א]"ק ,-ראשי תיבות אמ"ן,-{א}ל {מ}לא {נ}אמן,הרי לך המשיח באמצעות זאת ההשבעה מחזק האמונה השלמה בבורא יתברך   וזה ענין  משה הינו  נ"ר  {א}דם {ק}דמון בסוד חותם בפנימיות המלכות{נ"ר}-מוחין קוד"ם  ן" אור החכמ"ה  העליונ"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה, זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  ווזט,-בגימטריא  כ"ח,זה המלאך כ"ח הינו חותם בפנימיות משביעו כח  השכלי בסוד כ"ח  בגימטריא ו"  שערי"ם  נשמ"ה,הרי לך באמצעות זאת ההשבעה המלאך  פות"ח   ו"  שערי"ם בגימטריא  נ"  שוע"ר  אותיות נש"ר  ע"ו  בסוד  ע" כפול ו" בגימטריא כ"ת  חבר נש"ר ומקובל  כת"ר  ש"ן  אותיות  נש"ר {כ}תר  {ת}ורה  מוחין הרזין דרזין בפני הצדיק {נשמה}המשביעו,ועתיד מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י להשביע מלאך כ"ח בגימטריא   נשמ"ה  שי"ר  עו"ם,הרי באמצעות זה המלאך מגולה למלך המשיח שם עו"ם בסוד  ע" כפול ו" בגימטריא כ"ת  חבר  אות  ם"  וראה כת"ם,-סוד מוחין {כ}תר {ת}ורה  {מ}לכות המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ווחאה{אסור}אבי,-זה המלאך  ס"ואר  החותם  במשביע"ו  או"ר  ס"  בגימטריא או"ר שישי"ם אותיות {ש}"ר   [א]ו"ם  [י]שי",-ראשי תיבות אי"ש  בסוד חותם  י"ש   א"  מוחין החכמה בפנימיות בעל השבועה,ובודאי כבר ידעת אשר זה מלאך השומ"ר  ורוש"ם מלך המשי"ח  בפמליי"ה של מעלה,והבט והשל אשר שם  המלאך  סוא"ר  בגימטריא  ב"{ן}   דו"[ד]  א"[ר],-סופי תיבות נד"ר,בסוד המלאך  באמצעות השבעות המשיח חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין בינ"ה  הנקרא נד"ר  בגימטריא ד"ר חמישי"ם  אותיות שמ"י חדרי"ם,

כלומר לומד הינך אשר באמצעות זה השם המשיח כונס לשמ"י חדרי"ם ברקיעים העליונים ומושך אוצרות תורה גנוזי"ם  רזי"ן דרזי"ם סוד {ש}מעאל {מ}טטרון  {י}הואל אשר מעטרים מלך המשיח במוחין חדרי"ם  בגימטריא נחר"ד  בסוד  ח"ן   ר"ד  זה חנוך בן י{ר"ד}-ש"ר השרי"ם מלאך המלאכים קודש הקודשים הוא מטטרו"ן החותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  שם נ"ח בגימטריא  יוד הי ואו הה ובזה הש"ם  מוצ"א המשיח אומ"ץ סוד {מ}לך {א}והב {צ}דק {ו}משפט,

וגם ידעת אשר נחר"ד  כנאמר על {ג}וא{ל} ישראל "והריחו בירא  ה",הרי באמצעות חו"ש  הרי"ח  אותיות  רי"ו  שיח"ה  בגימטריא גבורה שיח"ה    אותיות  חגור"ה ישב"ה   בגימטריא רו"ח  ט"  ישב"ה אותיות     החוט"ר  יש"ב,-זה מלך המשיח בפנימיותו  רו"ח אלקים סוד ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הכונסים למלכות{חגור"ה}-על שם בזכות הרזים חוגרת חרב מלחמה ומשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זר"ע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  יעול"ל,-זה המלאך יעו"לל  בגימטריא   סו"ף,זה מלאך המלכות אשר מלך המשי"ח   ס"ו  בגימטריא ב"ן דוד משביעו ובכך מושך מוחין  פ"  בגימטריא שמוני"ם  אותיות שמ"ן י"ום,-חכמה{שמ"ן}דחסדים{יו"ם},ועל ידי כך המשיח בפנימיותו  אור   סו"ף  בגימטריא פא"{ר}  [ו]"  ב"[ן ] דו"{ד },-סופי תיבות  נ"ו-דר   המשיח בעל מוחין בינה{נ"דר}ובכך מושך  נ" כפול ו"  בגימטריא ש"  חבר  ד"ר ומקובל שד"ר  בגימטריא ש"ר ארב"ע   אותיות  רא"ש  רב"ע   בגימטריא אכ"ן שב"ת,-כלומר ה{ג}וא{ל} באמצעות זאת ההשבעה מגלה סוד יחוד א"כן  בגימטריא חמישים אהי"ה  בגימטריא  {נ}"  [מ]שי"ח [א]הי"ה  ,-

ראשי תיבות אמ"ן,-סוד ה{ג}וא{ל} באמצעות מ"ן,-מ"יין  נ"וקבין{העלאת תפילה}בכך חותם אות א"{חכמה}-בפנימיות המלכות{פל"א}-זוכה לאור אל"ף{ספירת אלפים חכמה הגנוז"ה  מוחין שב"ת}סוד {תש}ו{ב}ה   החותמת  יחוד ו"ה  תפארת{ו"}ומלכות{ו}-הארת גדלות בפנימיות ישראל עם קדושה,כך מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

  ו ו י

 ל הע

 ה ו ו

מ ד ל

ה ו ל

שם וול,-בגימטריא מ"ב,זה שם מ"ב הגדול אשר עתיד מלך המשיח להשביע זה השם ובכך למשוך  מ" כפול  ב" בגימטריא  פ"  בגימטריא שמוני"ם אותיות שמ"ן  יו"ם,-חכמה{שמ"ן}ויום{חסדים} לפנימיות ישראל צדיקים קדושים ל{ג}או{ל}ה שלמה מייחלים,וידעת אשר  שמ"ן יו"ם אותיות שמ"ם נו"י,הרי בזכות  מאור נו"י  בגימטריא  ס"ו  בגימטריא ב"ן דו"ד  הוא המשיח ישראל זוכים  בכך למוחין שמ"ם סוד יחוד מלכות{ש"ם}ובינה{ם}-סוד  ממ"ש על שם זוכים לממ"ש  רצון הבורא יתברך ולהנהיג חיותם בקדושה ובטהר"ה,סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה אמן ואמן כן יהי רצון  ה" יתהלל.

שם  יחלו"ם,-זה מלאך יחלו"ם אותיות  ל"י  מו"ח  בגימטריא   נח"ל  ו"  ,זה מלאך {נ}וחל {ח}סד {ל}אלפים  החותם אור החכמה בפנימיות בעל השבוע"ה,וידעת  נח"ל  ו" בסוד ח"ן  ל"ו,המשביע זה המלאך זוכה למוחין ח"ן  אותיות נ"ח  בגימטריא   י"וד  הי ואו הה סוד מאור או"מץ  בגימטריא אמ"ץ  ש"ש אותיות שמ"ש  צ"א,הרי בכח ההשבעה המשביע  זוכה לגדלות מוחין שמ"ש{תפארת}שהינו חותם  צ"א  בגימטריא פא"י  בסוד {פ}ותח {א}ת {י}דך  לעבר המשביע,זה ענין נשמת המשביע אשר זוכה  למפתחות{גלוים}-מן השכינה{א"ת}-אשר מעברת נשמתו ב-י"  ספירות בלימ"ה  סוד  י"  חול"ם בגימטריא חב"{ד}  שמ"[ן] יו"[ם]-סופי  תיבות  שם  מ.נ.ד  זה השם המפורש המעטר בעל השבועה ומורה זה השם על כך כשעלה משה למרום ונמסר עבורו{עיבורו}כל החכמה ובינת הלב  נתיבות החכמה הסתומה ידע סוד היחו"ד,

ובזה השם הצדיק המשביע זה המלא"ך  יחלו"ם זוכה ל-מוח"לי"וד  אותיות יול"ד  מו"ח אותיות חו"ד מלו"י  בגימטריא חו"ד אלהים   אותיות  יחו"{ד  א"ל}  מ"ה  סוד שם  א.ל.ד המורה אשר המשביע  נתעלה מעל מרכבות השרפים העליונים ומרכבות השרפים התחתונים  ובכך משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה זר"ע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ,ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

  ו ו ל

 י ה מ

 ח נ מ

 ל ה צ

 מ ס ב

שם וומנההאז{כאב}אושה,-זה   המלאך כא"ב ומשביע  שמו זוכ"ה לידיעת   יחו"ד  כ"א א"ב  סוד בינה שם כ"א בגימטריא אהיה המשפיע למשביע סוד חכמת הצירופים {א}לפא {ב}יתא  אותיות המר{כ"ב}ה ,וידעת אשר מלך המשיח משה רבינו עתיד להשביע זה המלא"ך כא"ב בכדי למשוך אור החכמה אות  א"  המגלה   א"לף ב"ית  בגימטריא  ל"ב  פא"י  אור  חס"ד אמ"ת,בסוד מלך המשיח ספירת תפארת סוד ל"ב  בגימטריא  כב"וד  על שם ב"ו" כ"ד ספרי תור"ה,

בכח זה  ההשבעה הינו מעבר המלכות סוד פא"י,-פ"ותח  א"ת  י"דך המקבלת לפנימיותה אור החס"ד  בגימטריא רו"ח  סו"ד  בגימטריא  רב"י חסד,הרי ה{ג}וא{ל}  הינו רב"י  הינו  מרב"ה  בפנימיות המלכות  י"  אורו"ת  בגימטריא באר"י  קוד"ש  אותיות  א"  שד"י  בוק"ר  אותיות  מטטרו"ן   או"ר  ק"ב   בגימטריא   ס" רומ"ח  ר"ז אלהינו    אותיות   נ"  ר"ז  אליהו  ש"ם יש"י  רומ"ח זה סוד המשיח נז"ר  אלוקיו על ראשו ובכח ההשבע"ה  של המלא"ך  כא"ב  בגימטריא   כ"ג  בסוד  כ"-ג"ימל  אותיות  מל"ך י"ג,-זה המשיח מושך בכך י"ג מדות רחמי"ם {ה}מהוים [ר]מחי"ם [ו]חרבו"[ת]  - "תורה"  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדי"ם  לגיהנם ונשחטי"ם  על גב"י מזב"ח  הנקמ"ה,-זר"ע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ויא,-בגימטריא י"ז  בגימטריא טו"ב בגימטריא אהו"ה,זה  מלאך הדע"ת וב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח  משביע"ו בכדי למשוך לפנימיות המלכות דע"ת שלמ"ה  אותיות  של"ת  ד"ע  מ"ה  אותיות  מעל"ת שד"ה   אותיות מש"ה ד"ת ע"ל  אותיות   של"ה עמד"ת   אותיות ש"ע מל"ה ד"ת,הרי לך זה המלאך מלמד את משה רבינ"ו חכמת המרכב"ה בסוד תפארת{ש"ע}-בזכות זאת ההשבעה מוש"ך האמונה השלמ"ה אשר באמצעותה מעלה התפילה   הנקראת עמו"ד בסוד משה הינו ע"ד  התורה ובזכות זאת ההשבעה בפנימיותו   מוחין מ"ו  מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם  בסוד ר"יש  ם"  אותיות י"ש ר"ם,

משה  תפארת ישראל{ר"ם}-חותם  מאור י"ש{בינה}-בפנימיות  המלכות{אות  ר"  בגימטריא  א"  א"ל אל"ה אלה"י אלהי"ם,-גבורות},-וזה ההשבעה ממתקת ומבשמת הממלכה ומשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדי"ם לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זר"ע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם   ויאאלולזלאיאא{בלונ}לח,-זה המלאך בלו"ן והמשביע שמו זוכה  ללמוד חכמת נב"ל  ו",סוד הניגונים {יחודים}אשר באמצעותם המשביע זוכ"ה למוחין פנימיות התור"ה{אות ו"},זה  סוד ל"ב  נ"ו ,תפארת{ל"ב}חותם בפנימיות המשביע זה המלא"ך  נ"  כפול  ו"  בגימטריא  ש"  חבר  בלו"ן   מקובל   נ"  לבו"ש,סוד שער הבינה העליונה מגולה בפנימי המשבי"ע,זה הש"ם שמו"ר למש"ה רבינ"ו מלך המשי"ח ובז"ה הש"ם סוד יחוד בינה{אות ם"}ומלכות{ש"ה}-המשיח ישמיד ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מז"בח הנקמ"ה,-זר"ע עמלק נאב"ד ונכח"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ויאי,-זה המלא"ך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  {ו}יהי  {ה"}  {א}ת  {י}וסף,וידעת אשר בעת משביעים זה המלא"ך  הינו משפיע למשבי"ע מוחין   יוס"ף בגימטריא   פ"י  ב"ן דו"ד    בגימטריא  נופ"ח  י"ב,הרי בעל השבועה זוכה בזכות השבעת זה המלאך לכח הנשמ"ה י"ב צירופי יהוה סוד תפארת ישראל הנקראת נפיח"ה  בסוד פנ"י  ח"ה בגימטריא  פנ"י אח"ד  בגימטריא פנ"י אהבה  בגימטריא פנ"י י"ג מידות הרחמים ,וגם נפיחה בסוד   אותיות  ח"ן  יפ"ה,סוד שם  ח"ן  אותיות נ"ח  בגימטריא  יוד הי ואו הה חותמות חכמה{יפ"ה  בתורת הקבלה}החוקקת בפנימיות המשביע  מוחין אומ"ץ  סוד {מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט,כלומר זה המלאך יש בכוחו לעזו"ר בעניני משפ"ט וצד"קה,-סוד צד"ק עשית משפ"ט  אמ"ת,במידה ואדם רשע משביעו א"ז המלא"ך  ו"י-אי  חותם או"יי  בסוד צליל  מכאובים ויסורים קשים על נפש הטמ"א בעל רוח הרש"עה נפש"ו נכרתת מ"ן כל"י בשר"ו,.

שם ויאי{ואמ},-זה  שם או"ם סוד השם המפורש החותם צדיקות גדולה בבעל השבועה,זה השם מלמד על {צ}דיק [י]סוד [עו]לם וזה השם הקדוש עוזר בעניני  יעו"ץ,מלך  המשי"ח הנקרא יוע"ץ פל"א   בכח זה השם מושך  ההארות מן המלא"ך  יעוצפאל החותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין  פל"א  יוע"ץ בסוד כ"י האד"ם ע"ץ השד"ה,וידעת המשיח הינו אד"ם בגימטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  בגימטריא הגוא"ל המעבר המלכות{שד"ה}-באמצעות ע"ץ{זה המלאך יעו"צפא"ל שזה אותיות יוע"ץ פל"א},-ובזה השמות הקדושים משיח ישחט ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות חידושי תורת ישראל הקד"ושה,זר"ע עמל"ק  רשעים נכחדים ונאבדי"ם ,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ויאמ{לדא}אובלכת,-זה סוד שם א.ל.ד.  המראה אשר בכח זאת ההשב"עה המשביע מתעלה מעל מרכבות השרפים העליונות ומרכבות השרפים התחתונות,מלך המשיח אותיות מש"ה ח"י ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  משביע זה השם אל"ד סודו א"ל  ד"  בגימטריא  א"ל ארב"ע   אותיות  אעברא"ל,-זה מלאך העיבורים סוד עיבורי הנשמות החדשות אשר בזכות זה המלאך מלך המשיח מושך הארות התורה   ה"ם סוד העיבורים לשון עוברים בפנימיות אותיות התורה הקדושה ומצורפים בחכמת הצירופים וזה ענין הגלגולים,

ובגאולה השלמה המשי"ח מוש"ך אור  י"  שמח"ה  אותיות שמ"י  ח"ה  בגימטריא שמ"י אח"ד בגימטריא   שמ"י אהב"ה בגימטריא שמ"י  י"ג  אותיות  י" גשמ"י   בסוד י"ג-שמי,סוד המלאכים  הקדושים {ש}מעא"ל {מ}טטרון {י}הואל  המושכים לעבר תפארת ישראל זה המשיח הארת י"ג מידות הרחמי"ם סוד הרמחי"ם  ובכך משמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זר"ע עמלק נכח"ד ונאב"ד בגאולה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה .

שם ויאתעהו,-בגימטריא  את"ה כ"בע,זה סוד  שם  כ.ב.ע  אשר המשביע זה הש"ם  מושך על עצמו מוחין חס"ד  בגימטריא ע"ב,זה השם  חותם הארות בענין סוד נשמ"ה  בגימטריא  חס"ד והמשביע זוכה  לגלוי רזי"ן דרזי"ן,מלך המשיח ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה בכח שם כ.בע   בגימטריא חס"ד שערי"ם  אותיות  רע"ם  שד"י ח"ס    בגימטריא מטטרו"{ן}  ח[ש]  [ע]"  ר"[ם] ,-סופי תיבות   שמ"ן  ע"  בגימטריא  שמ"ן שבעי"ם    אותיות  שמ"ש ב"ן עי"ם,-זה תפארת ישראל{שמ"ש}הוא ב"ן ב" כפול  נ"  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{מוחין בינה}- המשפיע  למשי"ח  {ע}יבור  {י}ניקה {מ}וחין,סוד עי"ם  בגימטריא ע"ן בגימטריא ק"כ  צירופי אלקים המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה זר"ע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ויב ,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}  מן הפסוק  {ו}ישב {י}צחק {ב}גרר,וידעת המלאך   וי"ב  בגימטריא ח"י והינו חותם חיות בעבודת  הבורא יתברך במשביע שמו,וגם וי"ב  בסוד הינו מלמד המשביע סוד י"ו  כפול  ב" בגימטריא ל"ב נתיבות החכמה העליונ"ה אשר מעניקים למשבי"ע חכמת  ל" כפול  ב" בגימטריא בכ"י,-{ב}רכה {כ}ונה {י}חוד,הינו לומד חכמת המכוונים סוד היחוד והשליט"ה  מעשה המרכ"בה  עד אשר רוח הנבואה מגולב בפנימיותו,מל ךהמשי"ח עתיד להשביע זה המלא"ך בסוד  שם המלאך הינך רואה זאת,י"ו-ב   ,

וידעת שם י"ו  זה משה עליו נאמר י"ו קרנות על חד"ו והינו מעבר המלכות במוחין {ב}ראשית וזה יחוד  י"וב  אשר מגלה בתפארת ישראל{אות ו"}-י"ב צירופי יהוה  סוד המלאך  וי"ב  אותיות  י"ב   ו",ובזכות היחודים  העליונים וכח ההשבעה של זה המלאך המשוייך לספירת תפארת ישראל,סוד קו אמצע  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח ה{ג}או{ל}ה זר"ע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ויבוע,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}-מן הפסוק {ו}ירד {ה"} {ב}ענן {ו}יתיצב {ע}מו,ודעת לך אשר מלך המשיח משה רבינו עתיד להשביע זה המלא"ך ויבו"ע אותיות  ע"ב וי"ו  בגימטריא חס"ד וי"ו  בגימטריא {כ}"ב {ס}וד [נ]שמה ,-ראשי תיבות נכ"ס  בגימטריא ע"ס,הרי לך זה המלאך משפיע בעת השבעתו מוחין {ע}שר {ס}פירות גדלות מוחי"ן הנקראת יציבות בגימטריא כת"ו   צ"ב  בגימטריא  פוח"ד כ"ת  אותיות חו"ד כת"ף   ,-

זה  סוד אשר זה המלאך עליו נאמר "יו קרנות על חדו" אותיות חו"ד,הרי לך זה המלאך אשר משה רבינו בעת משביעו הינו מלמדו  שפ"ת  קרנו"ת בגימטריא מא"ה נרו"ת  אותיות  א"ת מנור"ה   אותיות אמ"ת  נור"ה  אותיות תנו"ר  מא"ה    אותיות רו"ם  התנ"א  אותיות  מור"ה תנ"א    אותיות אמ"ן תור"ה,סוד חכמת הצירופים מעש"ה המרכב"ה תורת ה{ג}או{ל}ה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה, זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה, אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ו{יב מ}אב [כ],-זה המלאך  מכב"י אשר המשביע שמ"ו  זוכה לידיעת חכמת היחוד בסוד מ"י  כ"ב בינה {שם מ"י} ומלכות{כ"ב},בזה השם  מלך המשי"ח מוש"ך {ב}רכה {כ}ונה {י}חוד   {מ}נגינה  בסוד  {מ}אור  {כ}בוד  {ב}ינה  {י}חידה,זה סוד נשמת המשיח מוחין יחיד"ה  בגימטריא כ"ח  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד אשר המשיח חותם בפנימיות הכבוד,-זאת המלכות,והרי לך י"  ספירו"ת  בלימ"ה  בגימטריא  מכב"י   י"ה ,זה מלך המשיח המושך באמצעות זה המלא"ך  מוחין חכמה{י"}ובינ{ה}  ובכך משמיד ועוקר סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ויב מבג {ובו} ומב,-זה המלאך  וב"ו  העולה בגמטריא  י"ד בגמטריא אט"ד,והינו עתיד לחתום במלך המשי"ח  הנקרא  א"ד  בתורת הקבלה,סודו ספירת התפארת את מוחין  ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד,ובזה ההשבע"ה   י"ד,עתיד המשיח  לגלות  בפנימיות המלכות{דוד העולה י"ד}את מוחין ט" האורות,והרי לך  י"ד ספירות בלימ"ה,וידעת אשר  באמצעות זה המלאך וב"ו,מלך המשיח מושך  חכמה ב"ראשית אשר מגלה בפנמיותו   ו"ו  בגמטריא  י"ב צירופי יהוה  באמצעותם  מעבר  המלכ"ה  ב-וב"ו בגמטריא ח"ו  בגמטריא   חב"ד ,סוד {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  העוקרים ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה.

שם וידבב,-זה המלאך דיבו"ב,והמשביע את שמו זוכה לחכמה עליונה,וידעת דיבו"ב עולה בגמטריא   ידו-ד  יתברך ויתברך,ובעל ההשבעה באמצעות זאת ההשבעה מושך לפנימיות כלי חכמתו   י"ו-דד  העולה בגמטריא יח"ו,בסוד  {ר}חום {ו}חנון {י}הוה,כלומר רואה הינך אשר המשביע זה השם יש ביכולתו למתק ולבשם כח הצמצום והגבורות מנפשו,מלך המשיח עתיד להשביע זה המלאך  דיבו"ב ובאמצעות   דיבו"ב  העולה בגמטריא כ"ב אותיות,בכך מלך המשי"ח באמצעות חכמ"ת  הצירו"ף  אשר זה המלאך מלמד"ו   המשיח  ישמיד ויעקו"ר   דו"ב,-

זה סמא"ל גמגימא ואמון   מנוא יורדים לגיהנם  ונשרפים מן להבות המדור"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,זה השם שמו"ר רק לרוש"ם  הצדיק,בסוד הנברא אשר מוכ"ר בהיכלתו עליון כעוב"ד הבורא יתברך מיראה ואהבה,ובמידה ואדם רשע ישביע זה המלאך,אז  דיבו"ב ממלא אות  ו"או  בשמו וגוזר  על האדם  מיתה ובכך המלאך אומר ב"י אוב"ד{שזה אותיות דיבוב,אות ו"או מלאה},כלומר הינו מאביד ומכרית נפש הרש"ע אשר העז לכנוס בשערי מעלה,בעל  העזו"ת  יורד לגיהנם ולא עול"ה.

שם ו{יה מא}ועה,-זה  המלאך  אימ"ה  והינו מלאך הסיטרא אחרא,עכו"ם{עובדי כוכבים ומזלות}משביעים זה המלאך בכדי להרע לישראל,ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  ישמי"ד זה המלאך באמצעות השבעו"ת שיבצע באמצעות שם נא"ה,זה המלאך נא"ה  החותם  בפנימיות  המלכות{אות  ה"} מאור נ"ה,-סוד {נ}צח  {ה}וד מוחין הנבוא"ה  אשר בכ"ך  המשי"ח  מביא אות  נ"{שערים} לפנימות הכלי"ם{זה ישראל צדיקים קדושים}זוכים בזכות זה השם לדעת עליונ"ה,וידעת אשר המלאך{נא"ה  בקדושה} עולה בגמטריא המלאך {אימ"ה בטומאה},בסוד זה כנגד זה עשה אלקים יתברך ויתבר"ך.

שם ויח,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  {ו}יחלם {י}וסף {ח}לום,הרי לך זה המלאך הינו מלא"ך החלימ"ה  בגמטריא הנחל"ה,בסוד נ"וחל  ח"סד  ל"אלפים,זה מלאך אשר מלמד ומוסיף  דבר חכמה  לבעל השבועה על ידי החלו"ם,ובזה המלאך הצדיקים האמיתים מבצעים שאלת חלו"ם,עתיד מלך המשי"ח  באמצעות זאת ההשבע"ה למשו"ך   ו"י-חלם,בסוד  י"ו קרנות על חד"ו,זה משה  אשר בזכות זאת ההשבעה משיג חדו"ת הראי"ה סוד ניקוד חול"ם,גם ידעת אשר מלך המשיח באמצעות המלא"ך  יח"ו מגלה    קש"ר ח"י{בגמטריא יח"ו}  אותיות י"ש קר"ח   בגמטריא קש"ר   ו"  נשמ"ה    אותיות  ק"ו   נש"ר  מ"שה אותיות שור"ש  ק"ן  מ"ה   בגמטריא  שור"ש ק"ן  י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא  שור"ש   ק"ן אד"ם  בגמטריא  שור"ש  ק"ן הגוא"ל    אותיות שו"ר  נש"ק  הגוא"ל    אותיות נש"ר שו"ק הגוא"ל   אותיות גוא"ל קוש"ר  שנ"ה,

ובזכות זה המלאך המלמד המשיח חכמת המרכב"ה  סוד חלו"ם  בגמטריא   ע"  חב"ד  בגמטריא יע"ד  סוד  י" ספירות בלימ"ה הכונסים לגואל הנקרא ע"ד על שם מייעד האותיות לפעולות שונות למע"ן הבאת"ם את ה{ג}או{ל}ה, בכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע" עמלק נאבד ונכחד  בזכות חכמת הצירופים העליונ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ויחבוא ו{עב}וי[ל נב],-שם נב"ל  ע"ב,בזה השם  מלך המשיח  משבי"ע  ע"ב  השבעות המושכים אור חס"ד{בגימטריא ע"ב}לפנימיות ישראל צדיקים קדושים,עתידים ישר"אל ללמוד חכמת  הנבואה באמצעות זה השם הנקרא  נב"ל  ע"ב   ועולה בגמטריא ארב"ע  נע"ל,בסוד זה השם מעב"ר בפנימיות הכלים  מוחין נע"ל ובעת כונס למלכות הינה אות ה"  מקובל מוחין נעל"ה,וזה סוד אשר נאמר למשה רבינו ש"ל  {נע"ל}יך מעל רגליך,כלומר לרגלים{זה העם}אשר משה מהוה  הר"אש  עבורם באמצעות שם  נע"ל בגמטריא  מא"ה  שמחי"ם,סוד מאה ברכות הכונסות למלכות,בכך תמתק ותבשם נקודת המנעולא דמגניז"א{סוד הגבורה הקשה} מעל ישרא"ל ובכך אות נ"{תשפיע}להם מפתח"א{בסוד אור החסדים}ובכך מקובל נע"ל  האות  נ"{בינה} חותמת  מוחין ע"ל{בגמטריא מא"ה}באמצעות זה הש"ם  ע"ין  ב"ית   אותיות יי"ן   ע"ב בפנימיות ב"ת{המלכות},

וגם יי"ן  ע"ב בגמטריא סו"ד חס"ד  בגמטריא ח"ס סו"ד ארב"ע   אותיות סו"ס ח"ד ארב"ע,ללמדך קו שמא"ל מוחין בינה נקרא סו"ס   בסוד הינו  משפיע  מוחין   ס"ו  בגמטריא  ב"ן   ח"ו  בגמטריא  ב"ן חב"ד  למלכות{שם  ס"  בגמטריא שם יש"י},והכל נעשה בכח זאת ההשבע"ה  שמלך המשיח עתיד לבצעה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד  בזכות  מוחי"ן   התור"ה הרשומ"ה,-סוד חכמה ה{ג}וא{ל} יבו"א במהר"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ויט,-זה   המלאך   מלך המשיח  אותיות מש"ה ח"י עתיד להשביע"ו  בכדי למשו"ך  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד לפנימיות המלכות{כלי},והרי לך י" ספירות  בלי"מה,וזה סוד הנאמר על משה  "יו" קרהות על חד"ו,וחדות שכלו  של משה מן  ט" אורו"ת זה המלא"ך,סוד  ו"י-ט",אשר חותם בפנימיות  ה{ג}וא{ל} שם מ"ה  העולה  בגמטריא  י"{וד}  ה"{א}   ו"{או}  ה"{א},והאותיות הממלאות עולות  בגמטריא ט"י,בסוד  המשיח באמצעות  ט" אורות חותם במלכות הינה ספירה  י"  מוחין  ט"ט  י"וד בגמטריא  כ"ח  י"  ספירות בלימ"ה,המשמידות ועוקרות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וילא,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן הפסוק  ו"למען  י"רושלים  ל"א   א"שקוט,הרי לך זה המלאך בעת מושב"ע   משפיע  מוחין א"ש  ק"ו  ט"  לפנימיות המשביע, עתיד באמצעותו המשיח למשו"ך ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד לפנימיות המלכות{הנקראת  א"ש על שם הגבורות שבה},והרי לך י" ספירות בלימ"ה  מקורם מן ק"ו האין סוף יתבר"ך לא מוש"ג,ודע אשר זה המלאך הינו בעל חכמה עליונה בסוד  א"  קשו"ט,וידוע אשר קשוטי"ם זה שם  חכמה בינה דעת בחכמת  הקבלה,

ובאמצעותם המשי"ח  חותם א"לף  אורות לפנימיות פל"א{המלכות}והכל"  בכח זאת ההשבעה משיח חותם יחוד  ו"  כל"ה,סוד השכינה הנקראת כל"ה המעוברת מן אות ו"{תפארת} העולה בגמטריא קש"ר  חבר כל"ה   מקובל ש"ר ק"כ ל"ה,וזה סוד אשר באמצעות השבועה המשיח מושך ל"מלכה"  ק"כ  צירופי בינ"ה{גבורות קדושות} המוחים  ומכריתים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ויל אמו אהע הוש הוי עהו יה{ל אבל},-זה המלאך  לבא"ל,והינו מלאך קו אמצע סוד ספירת תפארת הנקראת ל"ב,בעת  מושב"ע  חותם  ל"ב  נתיבות החכמה בפנימיות כלי{מוחין} בעל השבו"עה, מלך המשי"ח  עתיד להשביע את זה המלא"ך ובכך למשו"ך  מאור  ל"ל  בגמטריא  ס"  בגמטריא  ש"ם  יש"י,אור המשיח  א"לפא ב"יתא  צירופים  לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים,וזה סוד  ל{ב"א}ל,האות  ל"{סוד הבינה העליונה}מעבר"ת  על ידי א"ב אותיות{זה המשיח}את המלכות{הנקראת  ל"מידה}בסוד  לומדת מן אותיות י"ה{חכמה בינה}ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {וילבש}גבמבמביעבי,-זה המלאך   וילב"ש,על שם לוב"ש  את  נפש משביע"ו  ומשפיע עבורו מלבושי"ם בסוד בגדי"ם  אותיות גד"י   מ"ב,זה סוד  י" ספירות בלימה המושפעות לבעל השבוע"ה אשר זכה לעיבור צדיק{ד"ג}נקרא בתורת הקבלה,ועתיד מלך המשי"ח  להשביע זה המלא"ך ובאמצעותו לחתום"  ג"  כפול ד" בגמטריא י"ב צירופי יהוה המגלים ג"ד{סוד מזלא קדישא} בפנימיות ישראל צדיקים קדושים ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה מייחלים, דע אשר  וילב"ש זה סוד אשר משה רבינו  הוא מלך המשיח הנקרא ל"ב תפארת ישראל בתורת הקבלה  בזה המלא"ך  וי{ל"ב}ש  הינו ישחט וימית יש"ו{ע},-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים,סוד סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה יורדת לגיהנם ונשחטת על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק   נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וילה,-זה המלאך שמו  נולד{מגולה}מן הפסוק  {ו}יתן  {י"}ה  {ל}ה  {ה}ריון ,כלומר המשביע זה השם יש ביכולתו לעב"ר אש"ה{סוד השכינה} בהריו"ן,סוד מוחין   נ"ר  יהו,חכמה{י}  בינ{ה}  ודעת{ו}  אשר מעברים המלכות{נ"ר} במוחין  נ" שערי"ם אותיות ש"ע  יר"ם  את  י"ם{סוד האות  ר"  העולה בגמטריא א"  א"ל א"לה א"להי א"להים,סוד הגבורות} אשר על ידי הרמת"ם לשורשם מקבלים מיתוק ו"בישום",בגמטריא עולה משי"ח,הרי לך מלך המשי"ח אותיות מ"ש ח"י עתיד להשביע המלא"ך וי"לה,ונקרא כך על שם חותם י"ו קרנות על חדו  ל"ממלכה",וידעת אשר ה{ג}וא{ל}  הינו אות  ו"  העולה בגמטריא קש"ר חבר אות  י" ומקובל משיח  באמצעות זה המלאך יקש"ר כל האורות  לפנימיות רח"ם האש"ה,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וילש,-אותיות  שיל"ו,זה  המלאך אשר מלך המשיח עתיד להשביעו וזה המלאך חותם  ש"י  ל"ו",בסוד מגלה בפני ה{ג}וא{ל} מוחין ש"י{בינה}אשר מעטר המשיח באות  ל"  סוד  י"  חכמה י" בינה  י" דעת,בכח זה השם שיל"ו  י"ש  ל"ו  מוחין ש"ל,בסוד ש"ין ל"מד אותיות די"ן של"ם,ובזה השם  סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשעה יורדת לגיהנם ונשחטת על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וימ{בומל},-זהו מלאך הסיטרא אחרא הנקרא מבו"ל ,עכו"ם {עובדי כוכבים ומזלות}רשעים משביעים  את שמו בכדי להזיק לישראל צדיקים קדושים ל{ג}או{ל}ה שלמה מייחלים  ,עתיד מלך המשי"ח אשר שם מ"ב ל"ו  מעניק  מוחין  ל"ו  בגמטריא קש"ר שלושי"ם   אותיות שור"ש  שקלי"ם אותיות  ש"ם ק"ל י"ושר,ראשי  תיבות  שק"י,-בסוד  {ש}מע {ק}ולנו {י}הוה,באמצעות מאור שמיע"ה{סוד עולם הבינה}בכ"ך להשמיע  קו"ל שופ"ר  אותיות של"ו  ק"ו  פ"ר אותיות  פר"ו שוק"ל   אותיות שופ"ר   קו"ל בגמטריא קפ"ו של"ו ש"ם או"ת  רל"ו   בגמטריא  קפ"ו   שמו"ת א"ש ל"ו  גדו"ל אדונינו ורב כ"ח,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וימ כחו {ממה} איל יבו בש,-זה המלאך  ממ"ה אשר עתיד מלך המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י להשביע"ו,וידעת המלאך ממ"ה עולה בגמטריא פ"ה  בסוד הינו מלך ה{ג}וא{ל} סודות התורה בע"ל פ"ה אותיות ע"ב    פ"  ל"ה   בגמטריא  חס"ד  שמוני"ם  ל"ה     אותיות  די"ן שמל"ה  מוח ש"ם יש"י  אותיות  שד"י   נ" מל"ה   שמ"י    י" חומ"ש,זה סוד אשר זה המלאך חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  מדרגת יחידה  דיחידה הנקראת חומ"ש בתורת הקבלה , בסוד  מו"ח  ש"  העולה בגמטריא מו"ח של"ו ש"ם אות" אותיות  מו"ח שמו"ת א"ש ל"ו  אותיות  מוח  מוש"ל אשת"ו,ובכח הצירופים הקדושים סוד מט"ה מש"ה  אותיות מ"ה שמט"ה בגמטריא שמט"ה אד"ם    אותיות מש"ה  ט"  אד"ם    אותיות מט"ה ש"ם  א"ד,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם וימל,-אותיות  מלו"י  בגמטריא אלהים,זה מלאך גבורות קדושו"ת אשר  המשביע זה השם מושך לפנימיותו   א"  מיל"ה,אור  החכמה{א"אלפך חכמה}שמגלה מ"י{בינה}בפנימיות הממל"כה",זה סוד כלי המשבי"ע  אשר יש עבורו להיות יר"א שמי"ם   אותיות ר"י א"ש מי"ם    בגמטריא  א"ש שמ"ן יו"ם  ר"יי,בסוד המשביע בכך זוכה  לעיטור השם המפורש אותיות שופ"ר  מש"ה  הנקרא  ר"יי,בסוד ר"צון י"ראיו  י"עשה,וזה סוד אשר עתיד מלך המשיח להשביע המלאך מלו"י אשר מגלה  ל"ו"   מוחין מ"י  בגמטריא נ" שער"י בינ"ה   בגמטריא  כה"ן  ב"ר  ש"ע    אותיות עש"ן ברכ"ה  ףזה סוד מלך המשיח{ש"ע נהורין} אשר חותם באמצעות מוחין בינה{אות ן"}מאור] ברכ"ה  סוד   ר"ך ב"ה{מיתוק ובישום גבורות}  ב"מלכה",ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה ,זרע עמלק נכחד ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ויעפו,-אותיות  עו"ף  י"ו,זה סוד הנאמר  "כי עוף השמים יוליד  את הקול",וזה המלאך  עו"ף  אשר חותם בפנימיות המשביע שמו   מוחין  פ"ו  ע"  בגמטריא אלהי"ם  שמ"י  חס"ד,וזה מגלה לבעל השבועה אשר  החסד{בגמטריא ע"ב} והגבורה{שם אלהים}הינם בשורשם  מוחין יחיד ומיוחד לא ידוע ולא נתפ"ס,וזה סוד אשר מלך  המשי"ח אותיות מ"שה  ח"י באמצעות זה ההשבע"ה  יג"לה לישראל צדיקים קדושים את סוד השליט"ה  בגמטריא השמט"ה,בסוד מש"ה  ט"ה,על ידי  ט" כפול  ה" בגמטריא שם מ"ה בגמטריא שם אד"ם בגמטריא שם י"וד ה"א ו"או ה"א   מלך המשי"ח חותם אות א"{חכמה} בפנימיות "דם"{מלכות}ובכך מביא לגלוי  מלכות הבורא יתברך ויתהלל בכל העולמות ונודע הדבר לעיני כל אין עוד מלבד"ו יתהלל  הוא יחיד מולך על  מלכותו,ועל ידי כך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן  ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {ויע פו}  ייא רוא אוחו,-זה המלאך  עי"פוו,והינו מלאך הסיטרא אחר"א  ,עכו"ם רשעים משביעים זה המלא"ך  בכדי לחותם  עייפות בעבודת הבורא יתברך בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם,ודע אשר מלך המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י באמצעות המלא"ך   כוב"ע שמני"ם  עתיד להשמי"ד הש"ר הטמ"א  עיפ"וו,ובמידה ומתבונן הינו כוב"ע שמני"ם{מלאך בקדוש"ה} עולה בגמטריא   {עיפוו"  מלאך בטומאה},בסוד אשר זה כנגד זה עשה האלקים יתברך ויתברך,ולמד בני והשכל אשר משה רבינו בפנימיות מוחין דגדלות  ועל ראש"ו כ"ו-ב"ע,בגמטריא  חס"ד יהוה  אותיות ח"ס יהוד"ה,ובזכות מעש"ה ע" מש"ה סוד המרכב"ה  בגמטריא רכ"ב  מ"י  בגמטריא  נ"ר  כ"ב  אויתו כנ"ר   ב"  בגמטריא כנ"ר   א"א  חבר אות ב" ומקובל כנ"ר אב"א,

בסוד המשיח על יד"י  ניגו"ן ויחודים מושך לפנימיות המלכות{נ"ר}מוחין  כ"ף  בגמטריא מא"ה  ברכו"ת  אותיות כת"ר  ב"ו  אשר מגלים הארת חכ"מה{א"בא בתורת הקבלה}המשמידה ועוקרת סמ"אל גמגימא ואמון מנו"א  הינם שורשים מהוים לענ"ף הטמא השר עיפ"וו  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה" ליריאיו.

שם ויע {פו י}יא  רוא אוחו,-זה  המלאך  פו"י,ומלך המשיח עתיד להשביע"ו ובאמצעותו  פ"ודה ו"מציל י"שראל,ודע אשר זה המלאך סוד  פ"ו  העולה בגמטריא מו"ם,בסוד {מ}עתה {ו}עד {ע}ולם,כלומר רואה הינך  אשר רק עבור {ג}וא{ל} ישראל הנקרא ו"  ע"ד בגמטריא קש"ר  ע"ד   אותיות ש"ק  רע"ד,בסוד ק"ריאת  ש"מע   ש"בת ק"ודש  יש רשו"ת  להשביע"ו,ובכך המשיח מושך למלכות{אות ר" בגמטריא א"  א"ל  א"לה א"להי א"להים} מיתוק ובישום בכח ע"ד,סוד  ע"ין  ד"  אותיות  י"  עד"ן,סוד החכמה העליונ"ה, אשר באמצעותה המשי"ח  הינו בעל מאור  י"ע  העולה בגמטריא פ"  בגמטריא שמ"ן יו"ם  אותיות   נוש"ם י"ם,חותם במלכות{ד"ן},ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ויפאסל,-זה  המלא"ך   פו"י-סא"ל,בסו"ד המלאכי"ם  {א}סתריאל {א}דריאל {ס}נדלפון  ובעת המשי"ח משבי"ע  ראשי תיבו"ת שמ"ם  בכך מושך לפנימיותו  מוחין פו"י  בסוד {פ}ודה {ו}מציל {י}שראל,כלומר  צל"ם  י"   ספירות הנקרא  ישרא"ל  בסוד גדלות מוחין  בכך המשיח הנקרא  פו"  בגמטריא  מ"ה אל"י  בגמטריא  אד"ם  אל"י בגמטריא אל"י  י"וד ה"א ו"או ה"א  בכך הינו  חותם  ד"ה{מן פו-דה} בגמטריא ט"  ספירות בלימה בפנימיות הנבראים קדושים{ישראל}-והרי לך י" ספירות בלימ"ה  השוחטים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {וי פה} וו וה ה ,-זה המלאך  ויפ"ה,והינו נקרא כך על שם חותם הארת חכמה הנקראת יופ"י  בתורת הקבלה בפנימיות  המשבי"ע,עתיד מלך המשי"ח להשביע זה המלאך,וראה ויפ"ה אותיות  י"ו  פה,כלומר משה רבינו עליו נאמר  "יו  קרנות על חדו",זה המלאך חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} את חדו"ת שכל"ו,אשר בכך מגלה לעולם{זאת המלכות}את אות פ"  בגמטריא שמוני"ם אותיות שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים} המעברים  המלכ{ה},והרי לך בכח זאת ההשבע   המלאך ויפ"ה  מסיע לגואל  לגלתו הפו"י,בסוד {פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל זה המשיח את אות  ה"  אחרונ"ה  סוד השכינ{ה},ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,במידה ואדם רשע משביע זה המלא"ך ו"י-פה   אז המלא"ך  גוז"ר  על  הרש"ע   ו"י  גבורות{צליל  כאב}  העוקרים נפשו מן שערי מעלה יורד לגיהנם ומהוה כל"ב שחו"ר  בגמטריא  חו"ל   בש"ר  רשעי"ם,אותיות  רש"ע  שורש"י  מחב"ל,כלומר הרש"ע  נהפך לשלי"ח  חבל"ה בעולמות הסיטרא אחר"א.

שם   עונה,-זה המלא"ך  עליו נאמר  והאיש משה עניו מאד,כלומר  משה באמצעות המלאך עניו מושך מוחין  אד"ם  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא  גאולה לפנימיות ישראל צדיקים  גדולים יש להם חלק ב"עולם הבא שהינו עולם שם ע"ב בגמטריא  חס"ד  בגמטריא   סו"ד נשמ"ה  בגמטריא שמ"י  סנ"ה  בגמטריא שמ"ע  נ"ה,כלומר באמצעות זה ההשבעה מלך המשי"ח מושך מוחין שמיעה{סוד הבינה} לפנימיות המלכות{שם}על ידי  נ"צח ה"וד{רוח הנבואה},ובכך ישראל זוכים לשם  ע" פנים {ענפים}של התור"ה,ודע אשר זה המלאך ענו"ה בסוד    ע"ו   נה,בסוד ע" כפול  ו"  בגמטריא כ"ת   סוד  כ"תר  ת"ורה מגלה זה המלא"ך כת"ר בסוד רת"ך  הארת נ"בואה"  המגלים תור"ה  אותיות ה"ר ת"ו  בפנימיות  המשיח מוריד רזי"ן דרזי"ן באמצעות השבעות מלאכים עליונים,ובכח הסודות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

יה   יו  יה  תי  מ

עו   נה פי עה   ג

מה חי לה צו   פ

די  סה לו רה  ה

שם {ויפווו}במוהא,-זה המלאך  ויפווו  בגמטריא כ"ח פ"ו   בגמטריא כ"ח  אלהים,כלומר הינו מעבר את בעל השבועה בכח א"  מיל"ה  סוד החכמה העליונ"ה,ודע אשר עתיד מלך המשי"ח באמצעות זאת ההשבע"ה למשו"ך מוחין כ"ח  בגמטריא   שע"ר  יו"ם  נשמ"ה   אותיות  מש"ה  נו"י   ר"ם  ש"ע     אותיות שמ"י מנור"ה ש"ע,הרי לך באמצעות זאת השבועה משה רבינו  מוש"ך  מאור  מלאכי שמ"י  סוד {ש}מעאל  {מ}טטרון {י}הואל,אשר הינם מעברי"ם פנימיות ה{ג}וא{ל} במוחין  מנור"ה  בגמטריא קש"ר  הנשמ"ה בגמטריא מ"י  שר"ש  ק"ן    בגמטריא    נש"ר  נש"ק    בגמטריא ש"ר  מא"ה  ש"ק    בגמטריא  שר"ש ו" קם,

וזה סוד אשר מלך המשיח  חותם  מדרגת החכמה{קימה בתורת הקבלה}בפנימיות השכינה{ש"רש}נשמות ישראל אשר בכך זוכ"ה  ל{ו"}-בגמטריא  קש"ר  אותיות ש"ר   ק"  בגמטריא ש"ר  מא"ה  בגמטריא רוש"ם שהינו שומ"ר  על רחמה  מן אחיזת הקליפות דסיטרא אחרא,ועל ידי כך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".  

שם ויש הפכ ראפ {אפון},-זה המלאך אפו"ן  והינו מלאך הסיטרא אחר"א,{עכו"ם הרשעים} משביעים זה המלאך אפו"ן  אותיות נוא"ף  בכדי ללכוד  לב ישראל צדיקים קדושים בקליפת  נאיפ"ה  שזה אותיות אי"ן פ"ה,כלומר באמצעות קליפת הניאוף לפגום בכח תפילת"ם  כח פיה"ם של ישראל ,מלך המשיח  עתיד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה באמצעות השבע"ת המלא"ך   פ"ו-נא   בגמטריא  אמונ"ם, בסוד מלאך האמונה  אשר חותם בפנימיות המשיח   מוחין  מו"ם  בסוד מ"עתה ו"עד ע"ולם, הרי לך  זה מאור שם מ"ה בגמטריא אד"ם בגמטריא   י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא הגוא"ל באמצעותו   המשיח מעבר  בכל ע"ת{המלכות}במוחין דגדלות,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה ,זרע עמלק הוא זרע הנאיפה יורד השאולה ועולה בלהבות עש"ן המדור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וכב,-זה המלאך  כב"ו  באמצעות השבעתו המשביע מושך לפנימיותו  מוחין  חכמת הצירוף סוד שם וכ"ב  העולה בגמטריא קש"ר כ"ב   אותיות רכ"ב   ק"ש,זה סוד {ק}ריאת {ש}מ"ע,כלומר המשביע באמצעות  ההשבע"ה   מושך וקורא  לפנימיות כל"י{חכמתו} מאור ע"  פנים של התור"ה,וגם כב"ו  בגמטריא כ"ח ,להראותך בזה השם עתיד מלך המשי"ח  לחתום  אות  ח"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה  אותיות נ"ר  ק"ש  מש"ה  אותיות  ש"ם  נ"ר  קש"ה     אותיות שר"ש  ה"  מ.נ.ק. המורה על ע" חיילות  סוד הכוחות סביב כסא המלכות  מטעם הבורא יתברך משפיעים כח אלוקות למך המשיח   הינו מהוה שרש   ה" מנ"ק  אותיות שר"ש  נקמ"ה והשמדה  גוזר על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וכבי,-זה המלאך יכב"ו ובאמצעותו עתיד מלך המשי"ח  אותיות משה ח"י עליו נאמר  י"ו קרנות על חדו ללמוד חכמת כ"ב  הצירופים,וראה שם  יכב"ו זה אותיות י"ו  כ"ב  העולה בגמטריא  קש"ר  ל"ב   אותיות ש"ר קב"ל{ובעת כונס למלכות שהינה אות  ה"}מקובל אשר משה הינו ש"ר  קבל"ה  ,בסוד באמצעות כח ההשבעה שבכוחו הינו ש"ר בסוד נושא תפילתו,בכך ה{ג}וא{ל}  מושך מוחין ק"ב-לה  העולה בגמטריא ל"ב המא"ה  אותיות מל"ה  הב"א  בגמטריא אב"יע,וזה סוד מאור  {א}צילות  {ב}ריאה  {י}צירה {ע}שיה וד גדלות מוחי"ן אשר  משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנק"מה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן  יהי רצון ה".

שם וכוו,-בגמטריא המלאך קשר  בכ"י, הרי לך באמצעות  זאת ההשבעה המשביע מושך לפנימיות  כל  המוחין  קש"ר  ב"רכה  כ"ונה י"חוד,כלומר צדיקי האמת על ידי זה המלאך מקשרים כל הספירות ומעברים בכך רח"ם השכינה הקדושה,בזה השם  סוד  העיבורי"ם  אותיות עי"ר  היבו"ם,הרי מלך המשיח הנקרא  עי"ר  בתורת הקבלה בסוד  יע"ר  הוא יעורר ב{ג}או{ל}ה השלמה  י" ספירות בלימ"ה לכנוס לפנימיות המלכות{הנקראת יבו"ם}ובאמצעות ה{ג}וא{ל}  סוד מוחין י"ו קרנות על חדו בזה השם עתידה המלכה  לגלות מאור שם מ"ב הגדול והנור"א  הממתק  ומבשם  על ידי  יע"ר{המשיח}  את  פ"ר  הדינים והגבורות השורה ברחם האשה,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה ,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {וכח ל}בה ,-זה המלאך  כחו"ל והמשביע את שמו מושך מוחין  ח"ו העולה בגמטריא חב"ד,סוד ח" כמה ב"ינה ד"עת אשר מעטר  המשביע בכ"ל  חכמ"ה בסוד כ"ל בגמטריא עולה  נ"  שערי בינ"ה,וידעת אשר מלך המשי"ח  באמצעות המלא"ך כחו"ל אשר בכך ל{ג}וא{ל}  ל"ו"   כ"ח השם  כ"ו  העולה בגמטריא יהוה,בכך המשיח חותם בפנימיות הנבראים  ישראל  צדיקים קדושים  שם  ל"ו  העולה בגמטריא קש"ר  ש"ם שיל"ו אותיות שק"י שמ"ש רל"ו   בגמטריא שק"י  שמ"ש  גדו"ל אדונינו ורב כ"ח,ובאמצעות  ו"רב  העולה בגמטריא קש"ר ר"ב   בגמטריא בקש"ת  בגמטריא ש"ת אלהינ"ו   אותיות לנ"ו   א"  שתי"ה אותיות שתי"ל  ו" נא"ה אותיתו אונ"ת  שילה   אותיתו ת"ן  א"ש ויל"ה,על ידי זה השם משה רבינו מושך מאור ת"ן  העולה בגמטריא עשר פעם שם מ,ה בגמטריא גאולה בגמטריא  י,וד ה"א ו"או ה"א ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  וכטוס,- בגמטריא  כו"ס  י"ה  בגמטריא  אלהים י"ה,זה סוד מלאך השכינה אשר חותם בפנימיות  משביע שמו  מוחין י"ה,סוד חכמה  ובינה,מלך המשיח  אותיות  מש"ה ח"י   אותיות ש"ם  ח-יה   בגמטריא ש"ם קש"ר  נשמ"ה   י"ה  אותיות   ש"ר  מ"ה   שמ"  נשיק"ה   בגמטריא   שמ"ש  נשיק"ה רמ"ה    עתיד למשוך באמצעות זאת ההשבעה גדלות מוחין{שמ"ש}  סוד נשיק"ה  בגמטריא שע"ר   מאה  שנ"ה   בגמטריא  שע"ר  ספירה הא"ם  לפנימיות המלכות{ש"ה}הזוכה בכך למוחין  נ"{בינה},ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וכי יאא הכנ {לוול},-זה המלאך  לוו"ל אשר באמצעותו המשביע מושך מוחין   ע"ב{בגמטריא לוו"ל}בגמטריא  חס"ד  בגמטריא  סו{ד}  {נ}שמה,הרי באמצעות  זה ההשבע"ה  המשביע מגלה שם נ"ד  בפנימיות נפש"ו ובכך ממתק ומבשם דינים וגבורות מנפשו,וראה שם נ"ד עולה בגמטריא הי  ואו הא יוד ובכח זה הש"ם  מל"ך המשי"ח  עתיד לגזור  ד"ן  גבורו"ת  על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וידעת אשר בכח ההשבעה עתיד  המשי"ח למשו"ך  מוחין  נ"ד-,בסוד  נ" כפול  ד"  בגמטריא  ר"  חבר האותיות ומקבל שם נד"ר{סוד הבינה}-נ"ד  השוכנת  ודרה בפנימיות ד"ן{המלכות}אשר תדו"ן  ותשח"ט  זר"ע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמה בכח ההשבעות הקדושות שמלך המשי"ח מבצע למע"ן  הרמ"ת השכינ"ה הקדושה שורש נשמות ישרא"ל  זוכות לחירו"ת  ותשוב"ה עליונ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וכי {עכי מלב} מד,-זה המלאך  עכלבי"ם,זהו סמאל הרשע שהינו  שורש ל-ע"  כלבי"ם טמאים זר"ע הסיטרא אחרא שורש החבלה,עכו"ם הרשעים  משביעים זה המלא"ך בכדי לגרום צע"ר ויגו"ן לישראל צדיקים קדושים ל{ג}או{ל}ה שלמה מייחלים,ו-עתיד מלך המשי"ח  אותיות דע"ת   ח"י כלי"ם  מש"ה לשחוט ולעקור סמא"ל הרשע באמצעות השבעת שם המלאך הקדו"ש ע"בכלים,ובזכות זה המלאך המשיח מושך  ע"ב  כלי"ם  בגמטריא  חס"ד  כלי"ם   בגמטריא חס"ד   ע"ל     בגמטריא חס"ד מא"ה  בגמטריא אדני  קשר נשמה אד"ם,ובאמצעות הצירוים המגולים מן מעשה המרכ"בה  בגמטריא    רכ"ב חמישי"ם  בגמטריא משי"ח     כ"ב    נ"ר    אותיות    י"ש  מ"ח  כ"ב  נ"ר,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם וככבב,- בגמטריא   המלאך  מד"ו,והמשביע את שמו מוש"ך לפנימיות כלי המוחין   נ" שערי"ם,וידעת אשר מד"ו בגמטריא עולה  נ" בגמטריא עולה  חמישי"ם,ללמדך עתיד מלך המשי"ח  לחותם בפנימיתו המלכות{י"ם}  מוחין   שי"ח   מי"ם  בגמטריא   פ"ח  יש"י   אותיות    י"ש  יח"ף,וזה סוד אשר ה{ג}וא{ל} באמצעות מוחין האות  פ"  בגמטריא שמוני"ם  אותיות שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים} עתיד לחותם ח"י-ות בסוד ת"ו ח,י{מוחין הנגינה }בפנימיות המלכות אשר בכ"ך זוכה ל{ח}ו{פ}ה  אותיות ח"ף  ו"ה  בגמטריא  פ"ו  ח"ה   בגמטריא אלהים אחד  בגמטריא אלהים אהבה   בגמטריא   י"ג  אלהי"ם{סוד מידות הרחמים},בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ו{כלוש}ושו  אלש,-זה המלאך שכל"ו,והינו מהוה המוחין עבור המשיח אות ו",בסוד שכ"ל-ו,ומלך המשיח משביע זה המלאך בכדי למשוך  קש"ר  שכל{בגמטריא שלו}לפנימיות כל"י{המוחין},וידעת אשר  קש"ר שכל בגמטריא שר"ש  ק"ן    אותיות ש"ר  נש"ק    אותיות נש"ר ש"ק  אותות קש"ר  ש"ן    אותיות קר"ן  ש"ש אותיות נ"ר  ק"שש   בגמטריא מא"ה  ש"ש   נ"ר  אותיות  מש"ה   נ"ר א"ש   אותיות נה"ר  ש"ם א"ש    אותיות  נ"רשם אשה   בגמטריא נר"ו  שמ"ש    אותיות שו"ר שמ"ן    אותיות שור"ש  מ"ן   בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד  ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וכע  אאו ללצ  אוה {אב},-זה המלאך הנקרא א"ב  והמשביע שמו זוכה למוחין {א}לפא {ב}יתא אותיות  הצירו"ף,משה רבינ"ו אותיות רוש"ם בינ"ה  אותיות מבנ"ה יוש"ר   אותיות  נש"ר  יו"ם  ב"ה  אותיות נ"  ש"ר   מ"ב  יה"ו,הינו באמצעות זה המלא"ך עתיד למשו"ך מאור א"ב  שהינו ב"א  להשמיד ולהכחד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשרפים מן אש חידושי התורה,זרע עמלק נעקר ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמה,ודעת אשר זה המלא"ך  א"ב בסוד חותם מוחין א"לף  ב"ית  בגמטריא ל"ב קוד"ש  א"ף בגמטריא לבו"ש  קפ"ה    בגמטריא לבו"ש א"לף  ל"מד  בפנימיות המשי"ח  בגמטריא  קש"ר  נשמ"ה  שנ"ה  אותיות ש"רש  ק"ן  מ"ה  שנ"ה     בגמטריא ש"ם  נה"י  נש"ר  ש"ק,בסוד אשר באמצעות זה הש"ם מש"ה מושך  ה" שמות לפנימיות המלכות{ש"ם}וזה סוד מ"ש-ה   בגמטריא  ש"ם  חמ"ש,

בסוד המלאכים ארגמ"ן  {א}וריאל {ר}פאל {ג}בריאל {מ}יכאל {נ}וריאל שהינם מעברים המלכות{ש"ם}במוחין   ם"{בינה}בגמטריא ארבעי"ם  אותיות א"ם  עי"בר  המלכות{ר"ב} במוחין    פ"אר  ע"ם     אותיות א"ף  רע"ם אותיות  אמ"ר  ע"ף,אור החכמה{א" ר"ם}באמצעותו השבע"ת קבל"ה נבואית בכך מש"ה  ע"ין  פ"ה  חותם ע"  פי"נה  בגמטריא נ"ץ  ע"ה  בסוד ע" כפול  ה" בגמטריא ש"ן חבר  ע"ה ומקובל  נ"ץ   ע" שנ"ה    בגמטריא ע"ץ שנ"ה חמישי"ם,מאור בינה בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמל"ק  נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה"  ליראי"ו.

שם וכשעמפ,-זה המלאך הסיטרא אחרא הנקרא כשו"פעם,עכו"ם  הרשעים משביעים את זה המלאך הטמא על מנת לכש"ף ישרא"ל ולהסיתם מן האמונ"ה היחידה בתורת ישראל סוד  אהב"ה שלמ"ה   בגמטריא י"ג השל"ם,בסוד המכשפים  בכח הכישוף פוגמים בהשפעת אור  הרחמי"ם{י"ג מדות}לפנימיות ישראל צדיקים קדושים,עתיד מלך המשיח אותיות משה ח"י להשביע המלאך הקדו"ש  שמ"עכוף  ,

זה המלאך מן עולם הבינה {הנקראת שמיעה בתורת הקבלה}ובאמצעותו ה{ג}וא{ל} מושך מוחין שם כ"ו בגמטריא יהוה יתהלל המגלה מאור  פ" בגמטריא שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים}אשר עוקרים ומשמידים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא הינם מהוים  שורשים למלאך {ענף}הטמא  וכשעמפ,-יורדים הם לגיהנם ונשרפים על גבי מזב"ח התור"ה הקדושה,זרע עמלק נמחה ונכח"ד  בע"ת  תורת  ה{ג}וא{ל} בנ{ג}{ל}ה,

בכח שם גלג"ל  הקדוש העולה בגמטריא ב"ן דו"ד  העולה בגמטריא  ס"ו   בגמטריא   קש"ר ש"ם יש"י    אותיות שמ"ש ר"יי  ש"ק,בכח  ק"ריאת  ש"מע  ש"בת ק"ודש בכך המשיח חותם מוחין  ר"צון י"ראיו י"עשה בפנימיות עולם העשיה{מלכות הקדושה},אשר בכך זוכים הנבראים{ישראל טהורים} למאור שמ"ש{גדלות מוחין},-סוד האבו"ת הקדושים אברהם יצחק" ויעקו"ב הינם הגואלי"ם,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ולא,-בגמטריא  לו"ז,זה המלאך  לו"ז אשר באמצעות השבעתו מלך המשי"ח על ידי עצ"ם הל"וז יקים לתחייה הפטרים,ודעת אשר המלאך ל"וז"  חותם בפנימיות המשיח מוחין ז"ו  בגמטריא  אח"ד בגמטריא אהבה בגמטריא י"ג מידות הרחמים,סוד ט"ל החיא"ה  בגמטריא   כ"ה חל"ה,זה סוד המלכות הקדושה  הנקראת כ"ה אשר באמצעות שם  ל.ח.ה   זה השם המפורש שופר מש"ה המור"ה על   אד"ם עליו"ן   אותיות   מנעול"י  א"ד,וזה סוד המשיח{ספירת תפארת הנקראת  א"ד בתורת הקבלה}באמצעותה  ה{ג}וא{ל} מושך  י" ספירות בלימ"ה סוד  ספירות המנעול"א  דמגניז"א{גנוזות}אשר ישחטו  ויעקרו סמא"ל גמגימא ואמון מנוא ב{ג}או{ל}ה השלמה זרע עמלק נמחה ונאב"ד בע"ת  [ג]וא{ל}  צדי"ק  נגל"ה,בסוד חותם באמצעות נ"ה,סוד נ"צח ה"וד{ספירות הנבואה}את מוחין החכמ"ה  עליו אמר דוד המלך עליו השלום ברוח קודשו,"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך",אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  ולבח,-זה  המלאך חול"ב  בגמטריא  ל"ב  חב"ד  והינו שורה  ביל"ד{העולה בגמטריא  חול"ב},וזה סוד המשיח הנקרא יל"ד  ובאמצעות זה המלא"ך  המשיח חול"ב ודול"ה הארות מן הספירות העליונות  ומעברם בפנימיות המלכות הקדוש"ה,ובכך  ישראל  צדיקים קדושים  זוכים למוחי"ן    ו"  חל"ב  סוד או"ר  החסדים הנקרא חל"ב  בתורת הקבלה,וידעת  ו"  חל"ב בגמטריא קש"ר  חל"ב   אותיות לב"ש  קר"ח    אותיות בק"ר  לח"ש,הרי לך באמצעות לחשי"ם  משי"ח חותם מאור  ל"  בגמטריא שלושי"ם  אותיות ש"ם שיל"ו-אור ה{ג}וא{} בפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים},ועל ידי כ"ך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יה"י  רצו"ן ה".

שם  ולביא,-בגמטריא  המלאך   יזב"ל,באמצעות  השבעת המלאך המשביע זוכה למוחין י"ז העולה בגמטריא טו"ב  וגם   אהו"ה,המלאך מן כ"ת תפארת ישראל{סוד ק"ו אמצע}אשר חותם בפנימיות בעל השבועה ל"ב נתיבות החכמ"ה  אותיות נ"  תיבות   כ"ח  מ"ה אותיות ת"ן  י"ו   מ"ה  כ"ח  ב"ת,בסוד אשר מלך המשיח{י"ו קרנות  על חדו} בכך מושך שם ת"ן העולה בגמטריא  עש"ר פעם  מ"ה  בגימטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא ג"אול"ה  בכך המלכות{ב"ת}מעוברת מן כ"ח  בגמטריא   עוש"ר נשמ"ה  אותיות ענו"ה ש"ש נמ"ר אותיות שמ"ן ש"ר ענו"ה    אותיות שע"ר נו"ה   ש"ם   ן"  אותיות מש"ה  שע"ר נו"ן  בגמטריא ק"ו עש"ר מש"ה,ובכח הבהשבעות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ולדאב,-זה המלאך בואד"ל,בסוד הינו חותם ב"ו"{במשיח}מאור שם א.ל.ד.  המלמדך אשר בזה ההשבעה מלך המשיח מתעלה מעל  מרכבות{הרכבות}שרפים עליונים ומעל מרכבות{הרכבות}שרפים תחתוני"ם,ודע אשר המלא"ך   בוא"דל  בגמטריא  ש"ם שילו א"בי,בסוד אשר  ה{ג}וא{ל} הנקרא שיל"ו חותם מוחין אב"י בסוד ב"רוך  א"תה י"הוה בפנימיות המלכות{שם}אשר בכך  זוכה למאור ב{ית} בגמטריא לשרות  "בקודש"  השוחט ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ולה {מ}הו [הוד]ו,- זה  המלאך  מוד"ה  בגמטריא  מו"ט,והמשביעו  זוכה למוחין  י"ה  בסוד אותיות ט"ו העולת  י"ה,ובכך בעל השבועה מושך לפנימיות כל"יו  מאור מ"ו,בסוד  מ" כפול ו"  בגמטריא ר"ם  חבר מ"ו ומקובל מור"ם,וידעת אשר עתיד מלך המשי"ח  מש"ה רבינו להשבי"ע  המלאך מו"ט  בגמטריא  מ"יה  בגמטריא נ"ה  בסוד נ"צח  ה"וד ובאמצעותו למשוך רוח הנבו"אה   בגמטריא חרב הנבי"א  ה"  לפנימיות המלכות{סוד "רב"}הזוכה למאור  ח"  בגמטריא  קש"ר  נשמ"ה אותיות  נש"ר  משק"ה   אותיות שר"ש  ק"ן מ"ה   בגמטריא  שר"ש ק"ן  י"וד  ה"א  ו"או  ה"א  בגמטריא  שר"ש  ק"ן אד"ם    אויתות ש"ר נש"ק אדם אותיות שמ"ן  קש"ר  אד"  סוד החכמה העליונ"ה  ה"עליונ"ה  בגמטריא   האמ"א  יונ"ה אותיות י"ו  נא"ה מא"ה  סוד  התפארת   י"ו קרנות על חד"ו  {אשר בפנימיותו  מאי"ר  הבינה}ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה ,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ו{לובאהא}ש,-זה המלאך  א"באהול  בגמטריא גאו"לה,ומלך המשיח עתיד להשביעו את המלאך אב"אהול  על מנת למשוך מוחין אב"א{חכמה} ל"ממלכה"  ובכך לעברה במאור  ו"  בגמטריא  קש"ר  ש"ר  ק",העולה בגמטריא ש"ר מא"ה  בגמטריא  רוש"ם   שהינו שמו"ר  עבורה,וזה סוד אבאהו"ל  זה אותיות אהו"ב  א"ל,זה הבורא יתברך ויתהלל שהינו  סוד אה"ב    ו"   בגמטריא קש"ר אהב"     בגמטריא  ה" רא"ש  אלהינו אויתות אלהי    נ"   רל"ו   אש"ה  בגמטריא אלהינו   משיח  גדול אדונינו ורב  כח  א"ש  הי"ם,

ובאמצעות זאת ההשבעה ה{ג}וא{ל} מוש"ך  מוחי"ן  א"ש הי"ם    אותיות  אי"ש  מ"ה  בגמטריא אי"ש  י"וד  ה"א ו"או  ה"א  בגמטריא איש   הגוא"ל  בגמטריא איש {ג}או{ל}ה    בגמטריא י"ש ל"ב  ו"ה    המשמיד ועוקר  לה"ב יש"ו{ע},-י"מח  ש"מו  ו"זכרו  ע"ולמים  סמא"ל הטמ"א  יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזב"ח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד  בעת תורת ה{ג}וא{ל} בנ{ג}{ל}ה,ונקראת התורה  גלג"ל בגמטריא  ס"ו  בגמטריא ב"ן דו"ד  בגמטריא י"ב   נ"ד   אותיות  י"  נד"ב   אותיות בדי"ן  אומות העולם הגוים הארורים נשרפים  ממשלת הסיטרא אחרא  נופלת לעולמי עולמים,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ולוו,-בגימטריא חי"ל,זה המלאך   חי"ל  אשר  מהוה מלאך  מ"ח{בגמטריא חיל},הינו חותם בפנימיות הצדיק{הנקרא ח"י} מאור  ל"{סוד בינה}-העולה בגמטריא שלושים,אותיות    שמ"ש  יל"ו,בסוד י"מלוך ל"עולם ו"עד הבור יתברך  ובאמצעות מלאכ"ו חותם בפנימיות צדיק האמ"ת  אור השמ"ש{סוד תפארת} אשר מגלה   אות ש"  בגמטריא שמו"ת א"ש  ל"ו{לצדיק המשביע} מגולים באמצעות ש"מ{ו},סוד השמות של התורה{הינה אות  ו"},

וגם שמ"ו"  בגמטריא  קש"ר ש"ם   אותיות שר"ש ק"ם   זה מדרגת החכמה{קימ"ה} המהוה שר"ש נשמת הצדיק האמת כנאמר   "כולם ב{חכמה} עשית" ,הרי בזכות זאת ההשבע"ה  המשיח הנקרא  נשמת כול"ם  בגמטריא   שמ"י חס"ד יהוה   בכך הינו חותם בפנימיות עולם העשיה{מאור כ"ל} אותיות כר"ם  ו"  א"ל  בגמטריא כר"ם  קש"ר  א"ל     זה סוד המלאך קשרא"ל  באמצעות השבעתו א"ל  ש"ר   ק"  בגמטריא מא"ה  ברכות חותם בפנימיות רח"ם  השכינ"ה,הנקראת כר"ם תחתו"ן,

בסוד אות כ"  רם בגמטריא ש"ע יר"ם   ר"ם  בגמטריא   י"  ש"ע  ת"ם,זה המשי"ח אותיות משה ח"י  הינו סוד ה{ג}או{ל}ה   הנקראת שע"ת מ"י    בגמטריא שע"ת  ן"  בסוד תפארת{ש"ע} חותם שם ת"ן בגמטריא  עשר פעם שם מ"ה בגמטריא {ג}או{ל}ה בגמיטריא  יהוה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש  להם חלק בעולם הבא,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים  לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם וליב,-זה המלאך ילו"ב,והינו חותם בפנימיות משביע שמו  ל"ב  י"ו,זה סוד החכמה העליונה{תפארת}הנקראת ל"ב כנאמר על משה רבינו  "יו קרנות על חדו",והרי לך זה המלאך חותם חידו"ד במושכלות בפנימיות המשבי"ע,וידעת אשר באמצעות זה השם"  מש"ה  הוא  {ג}וא{ל}  ישראל  מושך מוחין יל"ו,בסוד   י"מלוך  י"הוה  ל"עולם,ובכך מש"ה בעל האמונ"ה  השלמ"ה בסוד ב"י   לו" , כלומר על ידי זאת ההשבעה מלך המשיח מושך לפנימיותו   י"חוד   ל"ב  י"סוד  סוד מאור חכמה  ב"ראשית,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה, אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  ולכאי,-בגמטריא  המלאך "זין",וזה המלאך אשר מלך המשיח עתיד להשביעו בכדי למושך חכמת ז"ן  סוד אור החכמה הגנוזה העולה בגמטריא  ויו הי יוד הה,ובאמצעות כך המשיח מ{ג"ל}ה מוחין י"ז העולה בגמטריא טו"ב ועולה בגמטריא י"ז  בסוד אשר באמצעות אות י"{חכמה} המשיח הכולל   ז"  אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד באמצעות כלי המוחין בפנימיותו חותם  חכמה בינה דעת  בפנימיות המלכות,והרי לך  י" ספירות בלימ"ה  המולידים בסוד מגלים אות  נ"  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א,וגם המלאך זי"ן  בגמטריא ס"ז בסוד  ס" כפול  ז"  בגמטריא כ"ת  בסוד כ"תר ת"ורה,כלומר  עתיד ה{ג}וא{ל} באמצעות זאת ההשבע"ה לגלות כת"ר  בגמטריא   {ש}"ש  [מ]או"ת  [ש]ערי"ם,-

סוד מוחין שמ"ש{תפארת}בפנימיות המלכות{ש"ם}אשר בכך זוכה למאור  ש"  בגמטריא שיל"ו ש"ם  או"ת  בגמטריא  נ"  שלו"ש  או"ת,בסוד  נ" כפול  ג"  בגמטריא ק"ן החכמ"ה אותיות   כ"ח הנקמ"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או[ל]ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ולכאלש,-אותיות  א"שכולל,זה המלאך הנקרא א"ש  והינו מלאך גבו"רה קדוש ונור"א,עתיד מלך המשיח  הנקר"א  כו"לל  כל הנשמו"ת  לחתום בפנימיות המלכות הנקראת ל"ל  בגמטריא  ס"  בגמטריא ש"ם י"שי מוחין  כ"ו בגמטריא יהוה יתברך,ובעת מחבר הינך תפארת{כ"ו}ומלכות{ס"}מקובל כו"ס  בגמטריא אלהים,סוד המאור  א"{חכמה} המעבר  מילה{מלכות},וגם  אלהי"ם  בסוד ל"י  זאת הבינה  חותמת בפנימיות  המלכה  מא"ה  ברכ"ה  ובכך מקובל אור המשי"ח הנקרא  א"לה-י"ם,כלומר המלכות   ה"מלכה"  ל"ה  אות  ם"{סוד אלהים} יתבר"ך,ובזכות השבע"ה  של שם המלא"ך  א"ש כו"לל בגמטריא ז"  שכ"ל בגמטריא שכ"ל שב"ע    בגמטריא  ש"ש   ע"ב  כ"ל  בגמטריא    קש"ר   חס"ד  חמישי"ם  אותיות משי"ח  קש"ר  חסדי"ם אותיות  רמ"ח חסדי"ם קשי"ש,

וזה סוד אשר המשיח נקרא קש"יש  בגמטריא מא"ה שי"ש   אותיות אי"ש מש"ה,צדיק יסוד עולם  בכח חס"ד בגמטריא   סו{ד}  {נ}שמה הינו חותם בפנימיות המלכות שם נ"ד בגמטריא הי ואו הא יוד ובז השם המלכות מתמתקת ומתבשמת ,ובכך סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ולש{וילש},-זה המלאך שיל"ו,בסוד הינו המלאך ש"ל  י"ו,בסוד משה רבינו עליו נאמר "יו קרנות על חדו",כלומר באמצעות זה המלאך והשבעתו עתיד מלך המשי"ח למשוך בכך  ע"ל  חד"ו   בגמטריא  מא"ה חוד אותיות אד"ם חו"ה,סוד האור העליו"ן   מוחין ג"ן עד"ן   אותיות ענ"ג  ד"ן   ,זה סוד החכמה הגנוזה הנקראת ענ"ג  על שם חותמת  ע" פנים של התורה  בפנימיות המלכות אשר בכך זוכה להקרא ג"ן  העולה בגמטריא  הי יוד הא וו,ובזכות כך מגולה  בפנימיות הנבראים    מדרגת  ד"  פעם  נ"  בגמטריא נד"ר,סוד אור הבי"נה  הבונה דעת קדוש"ה בפנימיות   רח"ם המלכ"ה   בגמטריא פר"{ח הל}כ"ה,וזה מזכה המלכות בשם  חל"ה  על שם  ל.ח.ה.  סוד שבעים  כוחות אלוקות אשר באמצעות הבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כול"ם  מעבר הנבראים בחירו"ת עולמי"ם,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה"  ליראיו.

שם ו[לשואמה]משה אעאה,-זה המלאך  אהשלו"ם בגמטריא אספריא"ל,ובאמצעות השבעתו המשביע לומד  חכמת  אס"פי-רל"א,בסוד אור רל"א צירופים,חכמת ישראל אותיות י"ש רל"א,וזה ההשבעה באמצעותה המשי"ח מוש"ך מאו"ר החכמה ואוס"ף  ו"מפאר"{בגמטריא ירא"ל  המלאך}את המלכות הקדושה,וזה עניין העלאת ניצוצות הקדוש"ה אשר ה{ג}וא{ל} באמצעות השב"עת אותם מלאכים מעל"ה נשמו"ת  מן המדורי"ם  התחתוני"ם,וידעת המלאך אהשלו"ם  בגמטריא י"ב של"ם  אותיות   מלבי"ש את הגואל ב{י"ב} צירופי יהו"ה  השוחטים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשרפים מן אש חידושי התורב,זרע עמלק נכחד ונאבד בעת  תורת המשיח בנגל"ה בסוד בפנימיות  המלכות{ג"ן} מוחין לה"ב  בגמטריא ל"ז חבר   ב"ה ומקובל  ל"  זה"ב  בגמטריא שיל"ו ש"ם זה"ב  חותם ב"מלכה"  ז" מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד  מלכות אור  ש"י{בינה} המגלה ל"ו  בגמטריא קש"ר שלוש-י"ם{סוד האבות} במלכות{י"ם  וגם נקראת ש"ם},

וזה חירו"ת עול"ם{בסוד המלכות הנקאת עול"ם}זוכה למוחין  ח"יר-ות  אותץיתו ת"ו   רי"ח,סוד המשיח עליו נאמר  "והריחו ביראת ה",הרי חותם הוא בפנימיות המלכות הנקראת יראת  ה"   חו"ש  רי"ח  אותיות רוח שי"ח   אותיות רי"ו  ח"ש   בגמטריא ח"ש גבור"ה אותיות גב"ר השו"ח  אותיות ש"ב חגור"ה  אותיות שב"ח הגו"ר בגמטריא ה"ר  ט"  שב"ח   אותיות ש"טר  ח"בה  בגמטריא שט"ר  י"ה  אותיות  י"ש   טה"ר,וזה סוד אשר באמצעות זה ההשבעה המשיח חותם  בפנימיות המלכות{הנקראת  ה"ר} מוחין ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד בפנימיות המלכה,והרי לך י" ספירות בלימ"ה המשפיעים אות ש"  בגמטריא ש"ם שיל"ו אור המשי"ח סוד יחוד   י-ש"  אור ה{ג}או{ל}ה.

שם  ומא,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן  הפסוק  {ו}היו  {מ}לאכים {א}מני"ך,כלומר באמצעות ז"ה  ההשבע"ה   המשי"ח  לומ"ד  חכמת  האומנו"ת בגמטריא בני"ת   מא"ה  אותיות   הנבי"א  ת"ם  אותיות אמ"ת בינ"ה   אותיות ב"ת אמינ"ה  אותיות מ"ב א"ת  נה"י  אותיות ב"ה   מ"  אית"ן,וזה סוד ה{ג}וא{ל} אשר באמצעות  השבעת  המלא"ך או"ם  הינו חותם בפנימיות המלכות מוחין מ"ו   מ" כפול ו" בגמטריא ר"ם{תפארת} המעברה במאור האות  א"{לחכמה},המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מז"בח הנקמה,זרע עמלק נכחד  ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {ומ}אא [ק]א[ה,]-זה המלאך קומ"ה ,ומלך המשיח הינו מש"ה ח"י  עתיד להשביעו ב{ג}או{ל}ה  השלמה ובאמצעותו למשוך מוחין ק"ם  ו"ה  בגמטריא   מפ"ה  כ"ו  בגמטריא   כ"א  מ "  יפ"ה  בגמטריא  "מאה"יה  יפ"ה  המכחיד ועוקר סמ"ל  גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכח"ד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ודעת אשר המלאך קומ"ה זה מוחין עליו"ן{ק"ם}אשר באמצעותו {ג}וא{ל} צדק חותם זיו"וג  בין תפארת{ו"}ומלכות{ה},

וזה סוד  ו"ה בגמטריא קש"ר חמ"ש  אותיות רמ"ח ק"שש  בגמטריא  ק"ו רמ"ח   אותיות  רו"ח  ק"ם,זהה סוד רוח אלקים מרחפת על פני המי"ם  רוחו של המשי"ח  אותיתו ש"ם חי"ה אותיות מש"ה ח"י  הינו {ג}וא{ל} ישראל ק"ם לגאולה את עמ"ו ישרא"ל אותיות  יו"ם שע"  רל"א  אותיות עי"ם שו"ר  א"ל     אותיות רוש"ם  ע"  אל"י    אותיות אש"ל ירעו"ם   אותיתו רל"ו  עי"ם א"ש   בגימטריא   עי"ם א"ש גדו"ל  אדונינו ורב כ"ח  אותיות כ"ב רו"ח  אדונינו ג"ד ל"ו אי"ש ע"ם,

זה משה רבינו  עליו השלו"ם  בגמטריא ספריא"ל  אותיות   פר"י  סא"ל בכח ההשבעות מושך מאו"ר  ה{ג}או{ל}ה אמן ואמן יהי"ה במהר"ה בסוד מ"ה ש"היה ה"וא שיהיה  ראשי תיבות מש"ה בגמטריא  קש"ר מ"ה  אותיות הש"ר ק"ם  לעשות נקמה והשמדה באומות העולם הגוים הארורים הסיטרא אחר"א  יורדים לגיהנם ונשרפי"ם,אמן ואמן.

שם ומא אקא הוע אמה,-שם  אקא  בגמטריא ק"ב  בגמטריא אלהינו,זה המלאך  ניהוא"ל,בסוד אליה"ו הנבוא הוא המלך יהוא"ל  אשר באמצעות השבעת שמו משה רבינו מושך מוחין  נ"  שערי בינ"ה  אותיות נר"י  ש"ע בינ"ה אותיות נש"ר  ע"ב  יי"ן  ה"  בגמטריא     סו"ד  חס"ד  הנש"ר,זה המשיח הינו נש"ר  בסוד ש"ר  ן"  בגמטריא  ש"ר חמישי"ם אותיות שרש"י רחמי"ם   בגמטריא שר"ש  פר"ח  שערי"ם  בגמטריא שע"ר משי"ח שפ"ר  א" א"ל א"לה א"להי א"להים,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ומאיל אנרנל,-זה המלאך  אנרנ"ל בגמטריא  מא"ה רל"א  בגמטריא א"ם  רל"ו  בגמטריא א"ם גדול אדונינו ורב כ"ח,והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין   בינ"ה עליונ"ה,בזה השם עתיד מלך המשיח אותיות משה רבינ"ו  אותיות רוש"ם בינ"ה  למשוך אורות לפנימיות המלכות{נבראים ישראל צדיקים קדושים},בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם  ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  ומאעאי,-בגמטריא ע"ביום,-באמצעות זה המלאך המשביע מגלה סוד שם ע"ב  בגמטריא חס"ד שהינו חותם בפנימיות הצדיק   מדרגת יו"ם,בסוד בעל השבועה  זוכה לגלוי קומ"ה שלמ"ה{י" ספירות}המעברים]פנימיותו  במאור  מ"ו,בסוד מ" כפול  ו"  בגמטריא ר"ם  חבר מ"ו ומקובל מור"ם  בגמטריא  פ"ר   ו"   בגמטריא קש"ר  פ"ר  בגמטריא קש"ת שמוני"ם   אותיות שמ"י שמו"ת ק"ן  אותיות שמ"ש  ת"י  נוק"ם   בגמטריא שמ"ש קוד"ש נוק"ם  עוקר ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ומבמה,-בגמטריא  פ"ה  ב"ו,הרי לך זה המלאך בעת משביעים שמו מגלה רזי התורה  בעל פ"ה,וחותם בפנימיות המשי"ח  מוחין  ב"ו,בסוד ב" כפול ו"  בגמטריא י"ב צירופי יהו"ה,וזה סוד אשר המלאך  פ"ה ב"ו  זה אותיות פ"ו  ב"ה,כלומר עתיד מלך המשי"ח באמצעות שם פ"ו  העולה בגמטריא מו"ם בסוד מ"עתה ו"עד ע"ולם לעבר   ב"ממלכה"  מוחין  ממל"ך  העולה בגמטריא כפ"ל  ,בסוד אשר באמעצות יסוד{כ"ל}בכך זוכה המלכות למוחין  פ"  העולה בגמטריא שמ"ן  יו"ם{חכמה דחסדים} המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  ומה{הלמי}ום,-זה המלאך  מיל"ה,ובעת השבעת שמו המשביע מושך לפנימיותו  מוחין מיל"ה בגמטריא פ"ה,בסוד אות  פ"  בגמטריא שמ"ן יו"ם  אותיות מ"י  נוש"ם   אותיות ש"ם  יומ"ן,כלומר  על יד"י זה הש"ם והשבעתו בכך עתי"ד מלך המשי"ח  לגלות רזין דרזי"ן  מן   יומ"ן  היכלו"ת,סוד שורש שמות ישרא"ל,וידעת יומ"ן  בגמטריא   נו"ן  בגמטריא ק"ו{אין סוף יתברך}אשר משפיע למשיח{אות ו"}מאור  ק"  בגמטריא מא"ה ברכות מקורם מן הא"ם{בינה} אותם ה{ג}וא{ל} חותם בפנימיות רח"ם{המלכה}-וזה שוחט ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאב"ד ונכח"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם ומה מזעיעפמ{ה כאה}יאמ,-זה המלאך הכא"ה,ונקרא כך מכיון שהינו סוד מחשבות הכא"ה  המכים בפנימיות הצדיקים על  מנת לקיים המס"ך,ודעת אשר באמצעות השבעת זה המלא"ך  הנקרא ה{כ"א}ה ושורש כוחו מן עולם הבי"נה סוד שם כ"א בגמטריא אהי"ה,בזכות כך המקיים  החשיב"ה המכ"ה  על ידי זה מקיים עולמות עליונים  עי"ן לא חזת"ה  פלא פלאים,עתיד מלך המשי"ח לחוות  הכאו"ת  רבות ובאמצעות או"ת{יסוד} לעבר המלכות{כ"ה}ועל ידי קיום  המס"ך  מקובל הכאו"ת  בסוד  כ"א  ת"ו  בגמטריא ת"ו אהי"ה,-מוחין דגדלות מ{ג}ו{ל}ה בפנימיות המלכ{"ות"}ועל ידי זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ומו {האכ ילה} ויה הנל לא,-זה מלאך האכיל"ה  והמשביע את שמו זוכה למאור התורה הנקראת א{כיל"}ה  בסוד חותמת בפנימיות ה"כלי" של המשביעה מאור ה"א  העולה בגמטריא ו"  בגמטריא קש"ר  אותיות ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה  בגמטריא רוש"ם  שמו"ר  לבעל השבוע"ה,בסוד הינו מעוטר במוחין כ"הן  ל"וי  י"שראל,גדלות מוחי"ן  סוד אכיל"ה   בגמטריא מא"ה שערי"ם   אותיות  א" מש"ה ירע"ם   אותיות מ"י רע"ם אש"ה   אותיות עי"ם ר"ם אש"ה    בגמטריא פא"ר ש"ע   י"ה   אותיות שע"ר פא"ה  י"ה אותיות ש"ר   ע"ף  אהי"ה,

זה סוד משה רבינו הינו מלך המשיח אשר ע"ף{בסוד  ע"ין  ף"}אותיות פני  ע"  בגמטריא  ש"ם  ע"ב  פנים   בגמטריא ש"ם חס"ד פני"ם  הינו חותם בפנימיות המלכות ישראל צדיקים קדושי"ם בכח יחודים והשבעות,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ומז,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן השם  ו"עשית  מ"שבצת ז"הב,כלומר הרי לך זה מלאך גבורה קדושה אשר באמצעות השבעת שמ"ו המשביע מוש"ך  ידע בתחום קבלת {עשיה}-סוד עולם המעשה הרוחנ"י,בזה הש"ם  עתיד מש"ה רבינ"ו למשו"ך דינים וגבורות קדושים הנקראים משבצו"ת בסוד ש"ם  צ" בגמטריא ש"ם מל"ך{המשיח} חותם   בפנימיות המלכות{ב"ת}בכח זה השם את אות  ו"  בגמטריא קש"ר  אותיות ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה אותיות   ר"ם שא.ה,זה השם המפור"ש אותיות שופ"ר  מש"ה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ומזט,-בגמטריא זימ"ה,וזה ההמלאך דסיטרא אחר"א  אשר עכו"ם הרשעים עושים השבעות ובאמצעותו מסיתים ישראל צדיקים קדושים לקליפת הניאו"ף,מלך המשי"ח הינו  מש"ה ח"י באמצעות י"ז  מ"ה  בגמטריא טו"ב  י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא טו"ב הגוא"ל בגמטריא גוא"ל טוב"ה    אותיות ל"ב  ט"ו גאוה בגמטריא י" לה"ב  הגאו"ה בסוד  ג" אהו"ה  בגמטריא  ג"  י"ז  בגמטריא  י"י  בגמטריא  כ"  בגמטריא שערי"ם  בגמטריא עשרי"ם  אותיות ע" שרי"ם   אותיות  ש"  ירע"ם  בגמטריא של"ו ש"ם אות ירע"ם,

וזה סוד מוחין  יש"י רע"ם    ם" בגמטריא שפ"ר  מל"ך     אותיות שכ"לם  ר"ם     בגמטריא שכ"ר על"ם    אותיות עמ"ר שכ"ל    אותיות ע" ר"ם שכ"ל     בגמטריא נש"ר ע"ם    אותיות שמ"ע  נ"ר  אותיות ש"ם  נע"ר  אותיות ש"ע נמ"ר   באמצעות זה השם המגלה מעש"ה ע" מש"ה סוד  מרכב"ה  אותיות כ"ב ר"ם   ה אותיות בר"ך  מ"ה אותיות  ם" ברכ"ה    בגמטריא   א"ם עיב"ר   ברכ"ה    בגמטריא כת"ב ע"ב י"ה  בגמטריא כת"ב חס"ד י"ה  בסוד זה המלאך חסדיה מלאך החסדי"ם באמצעות אור החותם בפנימיות ח"ו-תם בגמטריא ת"ם חב"ד{זה המשיח},בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה" ליראי"ו.

שם ומחבי,-בגמטריא ס"ו בגמטריא גלג"ל,הרי לך זה המלאך גלג"ל  ונקרא כך על שם המשביע שמו זוכה לגלגלי הארות פנימיות בסוד מוחין נסיע"ה  בגמטריא  עי"ן אדנ"י בגמטריא פנ"י  נ"ה  אותיות נ"נ  יפ"ה  בגמטריא מא"ה יפ"ה,אור החכמה  י" ספירות בלימה החותם בפנימיות  המשבי"ע   תורה בעל פ"ה ,כלומר התורה  חותמת   חכמה   ב"ראשית מוחין ע"ב בגמטריא חס"ד{אור} בפנימיות המשבי"ע,

וזה סוד אשר מלך המשי"ח עתיד להשבי"ע זה המלא"ך  ס"ו  בגמטריא ב"ן דו"ד, על שם חותם בפנימיות המשיח{דוד} מוחין  ב"ן העולה בגמטריא  יוד הה וו הה ובזה המאו"ר המשי"ח  אותיות ש"ם חי"ה  אותיות שי"ח  מ"ה  בגמטריא  שי"ח י"וד ה"א ו"או  ה"א  בגמטריא שי"ח הגוא"ל   אותיות י"ש  ח"ה גוא"ל  בגמטריא י"ש גוא"ל אח"ד בגמטריא י"ש גוא"ל אהב"ה  בגמטריא י"ש גוא"ל  י"ג בגמטריא  י"ש ג"ל   ו" גי"ד    בגמטריא י"ש ג"ל  קש"ר  גי"ד  אותיות  י" קש"ר  ד"ג  ג"ל     אותיות קיש"ר  דג"ל   ג"  אותיות ג"ד  ג"ל   שי"ר   ק"  בגמטריא ג"ד ג"ל  שי"ר מא"ה     אותיות האי"ש ר"ם   ד"ג  ג"ל  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ומכש,-אותיות שם כ"ו,זה המלאך בסוד  ברוך {ש}ם {כ}בוד  {מ}לכות{ו}  לעולם ועד,הרי לך מלך המשיח עתיד להשביע זה המלא"ך  בכדי למשוך כבו"ד בגמטריא  ל"ב נתיבות החכמה לפנימיות המלכות{ש"ם}אשר בכך זוכה למוחין ברו"ך אותיות ר"ב כ"ו  בגמטריא כר"וב,זה סוד השכינה{מלאך הבורא} אשר באמצעות המשיח{שם כ"ו בגמטריא יהוה יתהלל}משפיע לנבראים ישראל צדיקים קדושים מאור ר"ב  בסוד משה ר"ב-ינ"ו,

ובכך באמצעות י"ו קרנות על חד"ו{משה} הינם {הנבראים} זוכים לשער  נ"  בגמטריא חמישי"ם אותיות שמחי"ם  בגמטריא  נשמ"ח,זה סוד המלכות{ש"ם}אשר שם ח"ן בגמטריא  יוד הי ואו הה חותם מאור אומ,ץ בסוד מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט  ומגלה  מלכות"ו"  בגמטריא קש"ר מלכו"ת  אותיות  ש"ר מלכות  ק" בגמטריא  [מ]א"ה [כ]ת"ר [ש]ל"[ו]  ם ,ראשי תיבות   המלאך  ומכ"ש  אשר על ידו סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וזה סוד  גאולת ישראל עם קדוש"ה  אמ"ן ואמ"ן כן יהי רצו"ן ה".

שם ומש,- זה  המלאך  ומ"ש  בגמטריא קש"ר  ש"ם  אותיות שר"ש ק"ם,הרי לך המשביע זה שם המלאך זוכה לאור החכמה{ק"ם}אשר באמצעותו המשביע מקשר הארו"ת לפנימיות הכלים{נבראים},בזה ההשבעה עתיד ה{ג}וא{ל} לב"רר  ניצוצות,בסוד לב"רר  בגמטריא לב"ת,וזה סוד המשי"ח  הינו ל"ב ומשפיע  אות ת"  בגמטריא [א]ור [ע]"ב [א]מ"ת   סוד שם ע"אא,{א}הבת {ע}ולם {א}הבתנו לפנימיות ישרא"ל צדיקים קדושי"ם  לג"אול"ה שלמה מייחלים,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ומת,-זה המלאך  תו"ם,ונקרא כך על שם חותם  ת"מימ{ו}ת  בבעל השבוע"ה,וזה סוד אשר מלך המשיח נקרא  ות"ם  נוטריקו"ן  ו"  ת"ם  בגמטריא קש"ר  ת"ם  אותיות ש"ק   תמ"ר,בסוד ת"ורת מ"שה ר"בינו ש"בת ק"ודש,הרי לך  קריאת ק"ודש זה סוד ההשבעות אשר קוראים באמצעות שמות המפורשים לקוד"ש  בסוד המלאך השוק"ד לגלות רזי"ן דרזי"ן מן אלקים חיים יתבר"ך  חותם  ת"י  בר"ך בגמטריא קודש בר"ך בגמטריא י"ש ק"ב ר"ך  בגמטריא י"ש  ר"ך אלהינ"ו   אותיות הינ"ו  כשריא"ל,

זה המלאך כש"רי-אל אשר נולד {מגולה}מן ההשבעה של המלא"ך ות"ום  ובעת ת"ם   פעולת"ו  מקש"ר המשי"ח באמצעות אות ו"  בגמטריא ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה  בגמטריא רוש"ם שומ"ר  רשו"ם בפנימיות של ה{ג}וא{ל}  הנקרא כש"ר  וסודו אל"י בגמטריא א"ם{מאור בינה} אשר באמצעות המשיח חותם אות א"{חכמה} באמצעות בינה{ם}בפנימיות המלכות{ק}זוכה למוחין ש"ר{יחוד }ומכך מקובל  גדלות מוחין סוד קש"ר  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה"  ליריאו,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ונאאע ויכ,-בגמטריא  שע"ר  בכ"י  ע"ב,זה סוד המלאך בכ"י  אשר מלך המשיח עתיד באמצעותו  לחותם  ב"רכה  כ"ונה י"חוד בפנימיות שע"ר{המלכות}אשר בכך  זוכה לעש"ר{ספירות בלימ"ה}שהינם מגלים בפנימיות הנבראים{ישראל צדיקים קדושים} מוחין ש"ם ע"ב בגמטריא ש"ם חס"ד  שהינו חס"ם ש"ד  ומשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ונכבש,-זה המלאך  נכבו"ש,ובאמצעות השבעתו מלך  המשי"ח כל כבישותיו ולחימותיו יהיו באמצעות זה מלאך הגבור"ה בסוד   ו" נכבוש אותיות  כבש"ן   ו"ו  העולה בגמטריא י"ב כבש"ן  סוד  י"ב צירופי יהוה  הינו כבש"ן בגמטריא    שב"ע  שמות קדוש"ה  בסוד  ש"  ע"ב  בגמטריא של"ו  ש"ם או"ת  חס"ד,ובכח מוחין החסדים מלך המשי"ח ישב"ר  ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וידעת  אשר גאולת ישראל תלוי"ה  במוחין יהו{משיח} הבונה המלכות{ת"ל}ובכך זוכה הינה השכינה היא שורש נשמות ישראל קדושים למאו"ר ונכב"ש בגמטריא  ע" שו"ח  בגמטריא  ע" מטטרו"ן     אותיות    נ"טט  רוע"ם  בגמטריא  ח"נ    ירעו"ם,וזה סוד המשיח מעבר רחם השכינה השם  נ"ח העולה בגמטריא  יוד הי ואו הה ובזה השם ישראל צדיקים קדושים זוכים   למג"ן  בגמטריא ענ"ג{החכמה} הנקרא אומ"ץ,נוטריקון  מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט  המכרית  ממשלת הסיטרא אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ועבה,-זה המלאך ע"בוה,והמשביע שמו יש בכוחו לייחד תפארת{ו}ומלכות{ה}ובכך לגלות  מאור ע"ב בגמטריא חס"ד בגמטריא סו{ד} {נ}שמה  שם נ"ד  בגמטריא   הי ואו הא יוד  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים בכךח זה השם מתמתקים ומתבשמים, וידעת אשר מלך המשי"ח בסוד ו"או  ע"ין  ב"ית  ה"א בגמטריא אהב"ת קוד"ש   עי"ן  אח"ד,באמצעות זה ההשבע"ה מוש"ך  עי"ן אח"ד    בגמטריא  פח"ד נ"א   אותיות נפ"ח  א"ד בגמטריא  פ"ה  נ"ח משפיע לישראל זוכים ל-ח"ן  בגמטריא  י"וד ה"י   ו"או  ה"ה ובזכות זה הש"ם מ"שה רבינ"ו בסוד י"ב נר"ו    חותם חס"ד{בגמטריא ע"ב} המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זר"ע עמלק נאבד בג"אול"ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ועביאאא,-זה  בגמטריא בעי"ט,בסוד עתיד מלך המשיח אותיות  משה ח"י ונקר"א  עי"ט בגמטריא  שע"ר  ע"ט     אותיות ש"ע    טע"ר,סוד תפארת{ש"ע נהורין}להשביע זה המלאך ובאמצעותו למושך ט"  ע"ר,סוד חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הכונסים לפנימיות המלכות והרי לך י"  ספירות בלי"מה,בסוד המשיח הינו  ל"ב{תפארת} באמצעות  י"  ספירות מגלה שם מ"ה בגמטריא אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא גאול"ה בפנימיות שורש נשמות ישרא"ל,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה זר"ע עמלק נכחד ונאבד   ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם ועהובה{והוה,}-זה השם והו"ה והינו השם המפורש אותיות שופר מש"ה,וידעת עתיד {ג}וא{ל} ישראל להשביע זה השם  והוה  העולה בגמטריא  כ"ב  אותיות התור"ה,ובכח זה הצירו"ף  המשי"ח לומ"ד חכמ"ת התור"ה{צירופים},וגם והו"ה בגמטריא  י"בהה,המראה שבכך המשיח מושך באמצעות י"ב צירופי יהוה{תפארת} מוחין בינ{ה}  לפנימיות  המלכ{ה},וזה היחוד משמיד ועוקר סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם וע"ל,-זה המלאך  נקרא  עו"ל,ובאמצעות השבעתו המשביע זוכה לעבוד הבורא במדרגת עו"ל  מלכות שמי"ם,וידעת אשר  המשביע השם  עו"ל זוכה  למוחין קש"ר מא"ה{בגמטריא עו"ל}אותיות  רק"ם  שא.ה,וזה השם המפור"ש  שא.ה.  המצביע על  ע"  חילות כ"ח אלוהות אשר הבורא באמצעותם חותם בפנימיות המשי"ח אויתות מ"ש ח"י  רומ"ח  הגאו"לה   אותיות  רל"ו  מו"ח הגאו"ה  בגמטריא  גדו"ל אדונינו ורב כ"ח  מו"ח  הגאו"ה{דקדושה}אשר באמצעותו  סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א נשרפים מן להבות המדור"ה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד בזכות מוחין ה{ג}וא{ל} יבו"א במהר"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וענ{א ומ}זוא,-זה המלאך או"ם,ורק לצדיק יסוד עולם{יש רשות להשביע"ו},ובעת עושה זאת בכך המלא"ך או"ם  חותם בפנימיותו  מוחין  ם"{בינה}אשר מגלה באמצעות הצדי"ק  בפנימיות  המלכות מאו"ר ו"א  בגמטריא  ז"  מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות,וגם או"ם  בסוד א"לף  מ"ו אותיות מופל"א,כלומר זה המלאך חותם בפנימיות המשי"ח{הנקרא פל"א בתורת הקבלה}מוחין מ"ו,-מ" כפול ו" בגמטריא ר"ם{חבר מ"ו}ומקובל מרו"ם  בגמטריא  פר"ו  בגמטריא קש"ר  פ"ר  בגמטריא קש"ת שמוני"ם אותיות קש"ת שמ"ן יו"ם   אותיות שמ"ש ק"ן יתו"ם,וזה סוד  ית"ום  בגמטריא  קש"ר מוקדש  אותיות קו"שש   רוק"ם  ד"  בגמטריא   {י}ר[ק]"ם  [קו]ש"ש  ,-סוד שם י-קו-ק  יתברך ויתברך המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ועעכה,-בגמטריא המלאך  ק"ומכה,וזה מלאך החכמה{ק"ם}בתורת הקבלה ומלך המשי"ח עתיד להשביע"ו ובכך לעבר הש{כ}ינ{ה}  במוחין גדלות סוד קו"ם,סוד ק"ו אור אין סוף יתברך החותם מאור  ם"  בגמטריא א"ם עי-ב"ר  המלכות הנקראת ר"ב{על שם ריבוןי האורות אשר זוכה} בזכו"ת זאת ההשבע"ה,וגם המלאך  קומכ"ה אותיות ק"ו מכ"ה,על שם הינו מושך הארת ק"ו{אין סוף} לפנימיות ה{ג}וא{ל} ובאמצעותו מגלה במלכות   מכ"ה{בסוד  גל"וי  אות ם"{בינה} המעברת המל"כה"  במוחין מל"ה{סוד האמונה השלמה},מל"ה בגמטריא ע"ה  בסוד ע" כפול  ה"  בגמטריא ש"ן חבר ע"ה ומקובל העש"ן  אותיות ע" שנ"ה בגמטריא ע" ספיר"ה סוד יפר"ה  {ע}שר {ס}פירות את מלך המשי"ח  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ועת  {אהה ו}וא,-שם אהוה,זה סוד השם המפורש אהוה בגמטריא טו"ב,להראותך מלך המשי"ח אותיות משה חי והינו טו"ב-י"ה  בגמטריא ביהי"ה  בגמטריא ל"ב נתיבות החכמ"ה בכח  זאת ההשבע"ה מעבר רח"ם השכינ"ה אותיות במאור  ר"ם  ח"  בגמטריא ר"ם  קש"ר נשמ"ה   אותיות רק"ם ש"ר נשמ"ה   אותיות נ"ר מש"ה מקש"ר    אותיות נמ"ר מש"ה קש"ר    אותיות מנש"ה ר"ם קש"ר    בגמטריא נפ"ש  ה"ר קש"ר   בגמטריא קש"ת הנפ"ש  ,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ופא,-בגמטריא  המלאך פ"ז,וזה המלאך הינו סוד  כת"ר  עטר"ת המשי"ח,ובכח השבעתו  המשיח עתיד למשו"ך לפנימיות המלכות   פ"ה ז"ין    אותיות פנ"י  ז"ה  בגמטריא פנ"י  י"ב  בגמטריא פ"ן  כ"ב צירופי אותיות,הינם  פ"ז  בסוד מגלים  פ"  בגמטריא שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים} אשר מולידי"ם{מגלים}אות ז"ין בגמטריא משי"ח" אהו"ה"  י"ם",סופי תיבות חמ"ה,זה המשי"ח   ח"  מ"ה בגמטריא קש"ר נשמ"ה  י"וד ה"א ו"או ה"א  אור יחידה ליחיד"ה הוק"ר ומשמי"ד סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זר"ע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ופא שכא {ויל כד},-זה המלאך  ליכו"ד  והמשבי"ע שמ"ו הינו  מלכ"ד הארות בפנימיות  כ"לי המוחי"ן,וידעת המלאך ליכו"ד  בגמטריא סו"ד  בגמטריא יי"ן   בגמטריא  ע"  פנים של התור"ה אשר באמצעותם מלך המשי"ח עתי"ד  להכחיד ולשחוט סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפים מן להבות המדור"ה,ודע אשר  מלך המשיח עתיד להשבי"ע המלא"ך ליכו"ד   בגמטריא יל"ד  יהוה,בסוד ה{ג}וא{ל} נקרא יל"ד והינו דל"י  הדול"ה מוחין מן שם יהוה יתבר"ך ובז"ה הש,ם מש"ה רבינ"ו אותיות רו"שם בינ"ה  מזכ"ה ישראל צדיקים קדושים ב{ג}או{ל}ה שלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ופווה,-בגמטריא המלאך חיפ"ה,וזה המלאך אשר הצדיק{י"ח עולמים}משביעו בכדי למשוך  סודות התורה בע"ל פ"ה  אותיות  ל"ב  ע"פה  אותיות    ב"פ  על"ה    בגמטריא  ב"  מא"ה  פ"ה  בסוד ב" כפול  מא"ה  בגמטריא מאתי"ם  חבר פ"ה ומרקובל מאתי"ם  פ"ה שזה אותיות   אמ"ת י"ם  פ"ה  אותיות א"ם  ת"ם  יפ"ה,וזה  מאור החכמה{הנקראת  יפ"ה  בתורת הקבלה}ומלך המשיח עתיד באמצעות כך למשו"ך  אמ"ת בגמטריא א"ם או"ר ע"ב אמ"ת    בגמטריא  א"ם ר"ז חס"ד  אמ"ת ובכך להשמיד ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה  זר"ע עמלק נמחה ונאבד בגאולה השלמה,ודעת אשר המשיח סודו ק"ן מ"ה בגמטריא ק"ן אד"ם  בגמטריא ק"ן  י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא ק"ן הגוא"ל בגמטריא ק"ן גאול"ה  בגמטריא  ק"ן  ג"  אלו"ה ובזכות מעשה  ע" מש"ה  סוד מעש"ה   מ" שע"ה משה רבינו אותיות רושם  בינ"ה מביא גאולה לעם ישראל מייחלים לגאולה אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם    המגפ"ה,-זה מלאך הסיטרא אחר"א והינו מלאך רש"ע  אשר עכו"ם{עובדי כוכבים ומזלות משביעים שמו על מנת לצע"ר ישראל צדיקים קדושי"ם,עתיד מלך המשי"ח  אויתות   ח"  כלי"ם  מש"ה בגמטריא  קש"ר נשמ"ה כלי"ם מש"ה   אותיות  נש"ר  ש"ק  מ"ה    כ"ל  מ"י  ש"ם  ה" זה המשיח סודו ק"ריאת  ש"מע  ש"בת ק"ודש ובאמצעות קריא"ה בסוד תפיל"ה  הינו מוש"ך  שם מ"ה בגמטריא אד"ם{תפארת}לפנימיות י"ם{המלכות}אשר זוכה למוחין  מ"י{בינה}-ובכך   הנש"ר  בסוד ר"  שנ"ה  בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים ספיר"ה  מעבר רח"ם המלכו"ת  במוחין  ר"ם  ח"  בגמטריא ר"ם קש"ר שנ"ה  בגמטריא ש"ר  ק"  ספיר"ה  ר"ם  בסוד הגואל  הינו ש"ר ומשפיע אות ק"  בגמטריא מא"ה ברכות מקורם מן הא"ם{בינה}  לפנימיות המלכ{ה}  ובחר"ב הגבור"ה  הינה תעש"ה שפטי"ם ותכרי"ת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא המהוים שורשים למלא"ך מגיפה שהינו מלאך רש"ע המבצ"ע השליחו"ת עבור ממשלת סדו"ם ועמור"ה,

ועתיד מלך המשי"ח הינו סו"ד  ם"  רע"ם  ו"ה  לחתום   א"ם עי"בר  {בגמטריא סו"ד  ם"}בפנימיות המלכות{ה}בכך זוכה למוחין  ו"  רע"ם  בגמטריא קש"ר רע"ם  בגמטריא קש"ת ע"ם וזה מראה אשר מידת דין קשה{קש"ת}עתיד להראות באחרית הימי"ם ולהחרי"ב זר"ע עמל"ק כנאמ"ר מלחמ"ה לה" בעמל"ק אמן ואמן כן יהי רצון  ה".            

ו פ  ו  ו {ה}

י י  י  ת [ ם]

ע נ פ ע   [ג]

מ ח ל צ [פ]

ד ס ל ר [ה] 

שם וצאא,-בגמטריא המלאך צב"ו  בגמטריא פחד"ו,הרי לך זה מלאך  הפח"ד עליו נאמר אשר האדם המפחד תמי"ד,וידעת המשביע שמו של המלאך  פחד"ו   בגמטריא  קש"ר פח"ד   אותיות פר"ח שק"ד אותיות פר"ד חש"ק,זוכהליראת הבורא יתה"לל בפנימיותו,וירא"ה מולידה בסוד מגלה ראי"ה,סוד החכמ"ה,ראשית חכמה יראת ה",וזה סוד עתיד מלך המשיח אותיות משה ח"י להשביע זה המלאך בסוד צ"בו  הרי לך  ה{צ"}בגמטריא  מל"ך  ב"ו"{בפנימיותו}מוחין חכמה  ב"ראשית המגלה בפנימיות המלכות אות  ו"  בגמטריא קש"ר אותיות ש"ר ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה אותיות   ש.א.ה  ר"ם   אותיות  הא"ש ר"ם  אותיות ש"ר מא"ה  בגמטריא רוש"ם   שמו"ר  החותם  ברח"ם האש"ה{שכינה}-ש"ר  מ"ו  בגמטריא   א"ם עיב"ר  ש"ר  ו"  בגמטריא א"ם עיב"ר  קש"ר  ש"ר     בגמטריא קש"ת  שי"ר  ע"ב    בגמטריא    שיר"ת  שמ"י ע"ב קש"ב  בגמטריא שיר"ת  שמ"י חס"ד   קש"ב  בגמטריא ש"ר קוד"ש   שמ"י   סו"ד  נשמ"ה  קש"ב  ובאמצעות כך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וצל{אעא},-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן  א"הבת ע"ולם א"הבתנו,וזה מלאך אהב"ה בסוד משביע שמו זוכה למוחין א"לפא ב"יתא  החותם בפנימיות הצדי"ק  מאור  ה"ה  בגמטריא  י"  ספירות בל"ימה,וידעת אשר מלך המשי"ח עתי"ד להשביע זה המלאך הנקרא ע"אא  בגמטריא ע"ב בגמטריא  חס"ד   בגמטריא סו{ד}  {נ}שמה  ובאמצעות שם נ"ד  בגמטריא הי ואו הי יוד  לחתום מיתוק ובישום בפנימיות  רח"ם המלכות,אשר על ידי כ"ך זוכ"ה במאור    ח"  ר"ם   בגמטריא  קש"ר  נשמ"ה  ר"ם    בגמטריא {ש}מ"ן [י]ו"ם [ק]ש"ת ש[נ"ה] וזה סוד נשיק"ה  בגמטריא    שע"ר  מא"ה  שנ"ה  ראשי תיבו"ת שמ"ש{תפארת} החותם אות  ש"{חכמה} בפנימיות המלכות{ש"ם},ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וצ{רעד}אוצוני,-זה המלאך רע"ד,והינו מלאך הסיטרא אחרא{עכו"ם הרשעים} אשר משביעים שמו בכדי לצע"ר  ישראל צדיקים קדושי"ם,מלך המשי"ח אותיות מ"שה ח"י  אותיות  שי"ח  מ"ה   בגמטריא  שי"ח אד"ם    בגמטריא  י"ש קש"ר  נשמ"ה אד"ם    אותיות  קשי"ש נ"ר מש"ה אד"ם  אותיות נש"ר שק"י  ש"ם  ה"  אד"ם,באמצעות מעשה  ע" מש"ה הנקרא נש"ר אותיות נ"ר   ש"  בגמטריא נ"ר של"ו ש"ם או"ת  אותיות שמו"ת א"ש  נ"ר ל"ו אותיות  שנורא"ל,  בגמטריא   נש"א  גדו"ל אדונינו  ור"ב כ"ח,בכח זאת ההשבעה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן  יהי רצון  ה".

שם  וקבכיל-זה המלאך קו"לבכי,,וזה מלאך מן ספירת התפארת{ק"ו אמצע הנקרא קו"ל}והמשביעו זוכה למוחין בכ"י  בגמטריא ל"ב נתיבות החכמ"ה אשר  מושכות לפנימיות כלי{מוחין} המשבי"ע  ב"רכה כ"ונה י"חוד,עתיד מלך המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י להשביע זה המלאך בכ"י בסוד  י"   ב"ך הינו חותם  י" ספירות בלימ"ה בפנימיות המלכות{ב"ך}אשר בכך זוכה למאור כ"ב אותיות,סוד כ"ף  בגמטריא מא,ה{גדלות מוחין}  מפרה  כ"לי  המלכות במאור ל"י{סוד הבינ"ה}וזה סוד  קו"ל,המשיח הינו מעוטר באות ל"  י" חכמה י"  בינה  י"  דעת  אשר ק"ו אין סוף יתבר"ך מעבר"ו,ובכך ה{ג}וא{ל}-אות  ו"  בגמטריא קש"ר  אותיות ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה  בגמטריא רוש"ם שמו"ר,אותיות ש"ר  מ"ו  בגמטריא   א"ם עיב"ר  ש"ר  קש"ר  בגמטריא    ש"ר  קש"ת    עי"ם  בא"ר,

הרי לך המשיח נקרא קש"ת  בגמטריא מא"ה  ש"ת  אותיות א"ת מש"ה  אותיות  ת"ם אש"ה,בעל האמונה השלמה{ת"ם}וחותם בפנימיות השכינה  ע"יבור י"ניקה מ"וחין,סוד הגדלות  הנקראת א"ם  בסוד א"לף  מ"ם  בגמטריא המלאך קסא"ל,בסוד המשיח מושך באמצעות זה המלאך  שם קס"א העולה בגמטריא  א"לף  ה"י  י"וד ה"י  וזה המלאך עוקר ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים   יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם וקלג,-המלאך ק"וגל,זה המלאך הינו מלאך החכמ"ה  הנקראת ג"ל,כנאמר  ג"ל עיני  ואביטה נפלאות מתורת"ך,והינו חותם בפנימיות משביע"ו  ק"ו בסוד ק" כפול  ו"  בגמטריא  ש"ש  מאו"ת   בגמטריא קש"ר אמ"ת  ש"ש אותיות  שמ"ש א"ת קש"ר,כלומר באמצעות זאת ההשבעה עתיד מלך המשיח{שמ"ש ,סוד התפארת}לחבר המלכות{א"ת}עם הספירות העליונו"ת{קש"ר}ובכך ש"ר{המשיח} מעבר המלכה באות ק"  בגמטריא מא"ה ברכו"ת בכ"ל יו"ם,בגמטריא כ"ב  מו"ם,בסוד {מ}עתה {ו}עד {ע}ולם המלכות{כ"ב}זוכה   למאור כ" פעם ב"  בגמטריא   מ"  בגמטריא ארבעי"ם  אותיות  בא"ר עי"ם   אותיות א"ב ירע"ם  בגמטריא רי"ג  ע"ם בגמטריא נרג"ע    בסוד המלכות{נ"ר}מעוטרת המוחין {ג}ן {ע}ד"ן,וגם שם רי"ג עולה בגמטריא  שם  בן דההי"ן  ,

ובכך   המשי"ח  הנקרא ע"ם  בסוד  עי"ן  מ"ם     בגמטריא  פנ"י  שבעי"ם  אותיות י"ש ע"ב פני"ם  בגמטריא י"ש חס"ד  פני"ם  בגמטריא י"ש  סו"ד  נשמ"ה פני"ם אותיות שד"י ס"ו   מש"ה  נ" פנים,בגמטריא מטטרו"ן ב"ן דו"ד   ש"ם  מ"ן  פינ"ה  בגמטריא  נפ"ש יפ"ה   מטטרו"ן ב"ן די"ן  ,הינו שוחט ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  רו"חי-זה המלאך רוח"י  אשר מלך המשי"ח אותיות מ"שה ח"י  עתיד להשביע"ו,כנאמר על ה{ג}וא{ל} "ו{}ריחו  ביראת  ה"],הרי לך המלאך רוח"י   זה סוד מטטרו"ן  העולה בגמטריא רו"חי  מ"ן  בגמטריא  ס" רומ"ח  בגמטריא ש"ם י"ש רומ"ח,והינו מהו"ה  רו"ח   י"  בגמטריא  עש"ר רו"ח  בגמטריא שע"ת חב"ד  אותיות שע"ת שב"ח  עבור {ג}ואר{ל} ישרא"ל  אשר בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה ליראי"ו.

ור    יה  מך  כל   חי

יה   מך  כל   {חי  ור} 

מך  כל   חי   ור   יה

כל   חי   ור   יה   מך

חי  ור   יה    מך  כל

שם ו{ריע}ויולאויאח,-זה המלאך עי"ר  והינו  מלאך המלכות הקדוש"ה אשר  מב"רר  עבור מלך המשי"ח בעת מושב"ע   פ"ר  דינים  וגבורו"ת בפנימיות רח"ם האיש"ה, וידעת  עי"ר{בגמטריא}  פ"ר,זה המלאך עי"ר  בגמטריא  נשמ"ר  יו"ם  אותיות שמנ"י רו"ם    בגמטריא נפש"  גבור"ה   אותיות נפ"ש  ו"ה גב"ר,הינו מעבר המשי"ח  במוחין   שפ"ה  גבו"ר   ן"  אותיות שופ"ר  הנג"ב    אותיות ג"ב  נור"ה שפ"ה   בגמטריא השכינ"ה  נ"ר  ו"ה,הרי לך בזה הש"ם{השבעה} המשיח{ו"ה} מעבר המלכות{נ"ר}במוחין גנוזי"ם  אותיות י"ג מז"ון  הרחמי"ם{מידות} המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ורמר,-בגמטריא המלאך   תו"ם,וזה המלאך חותם תמימות בפנימיות משביע"ו,וידעת תו"ם בגמטריא קש"ר ת"ם,כלומר  באמצעות זה המלאך המשיח{ת"ם}מקש"ר כל הספירות,וקש"ר  ת"ם זה אותיות ש"ק תר"ם,בסוד אשר באמצעות ק"ריאת ש"מע   ש"בת ק"ודש,סוד מוחין עליוני"ם אותיות  י"י  מנעו"ל  בגמטריא מל"כוען,זה  המשי"ח  הנקרא מ"ל בגמטריא  ע"  פנים של התור"ה ובאמצעות שם כ"ו  בגמטריא יהוה הינו מכרית ומשמיד "עון",-זה סמא"ל {ע} גמגימא{ו}ואמון מנוא{ן}  היורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי  רצו"ן  ה".

שם  ושאא,-בגמטריא המלאך  שו"ב,ועתיד מלך המשי"ח להשביע"ו ועימו לעבר השכינ{ה}  ובכך  המלאך שו"ב משיב למלכות אות  ה"  עליונה{בינה} ומקובל בוש"ה,ועל כך נאמר "בושת פנים לגן עדן",הרי באמצעות המלא"ך בוש"ת  אותיות תשו"ב  בסוד המלאך שו"ב  הינו חותם בפנימיות המלכו{ת}  מוחין ג"ן עד"ן הכולל בוש"ת פני"ם  ,בסוד באמצעות זה ההשבעה  תשוב הפנימ{"יות"} בגמטריא   קש"ר קדו"ש    בגמטריא שור"ש  ע"ב א"ת  בגמטריא שורש חס"ד א"ת  בגמטריא שורש  ר"ז  א"ת    אותיות   ש"ר שו"ר זר"ת  בגמטריא שש"ת ר"ז  ת"ו   לנבראים ישראל צדיקים קדושים,סבמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי  רצו"ן ה".

שם {ושי} אוו ולע,- זה המלאך  וש"י ומלך המשיח באמצעות השבעתו ישחט ויעקור  יש"ו{ע}-י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולם ,סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה נשרפת מן להבות המדור"ה,וידעת אשר המשי"ח אותיות משה ח"י  באמצעות המלא"ך וש"י העולה בגמטריא  י"ש  קש"ר  בגמטריא אמ"ת קשי"ש  י"ם  בגמטריא ק"ן שי"ש אמ"ת    בגמטריא שמ"ש קוד"ש  קנ"א,מושך שם קנ"א בגמטריא  א"לף  ה"ה  י"וד ה"ה  ובזה הש"ם מש"ה ה{ג}וא{ל}  חותם {ג}או{ל}ה  בסוד מוחין גלג"ל  בגמטריא ס"ו בגמטריא ב"ן דו"ד סוד המלכות{דוד} הזוכה למוחין ב"ן,-ב"  כפול  נ"  בגמטריא  מא"ה  אותיות הא"ם   בגמטריא מ"ו,-מ" כפול ו" בגמטריא  ר"ם{חבר מ"ו}-ומקובל אור מור"ם  בגמטריא  פר"ו  בגמטריא    קש"ת  שמ"ן יו"ם  בגמטריא  קשי"ש ת"ם  קשר  מ"ן,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ושכעה,-זה המלאך כ"ושעה,והמשביע שמו של זה המלאך{שע"ה}חותם בפנימיותו אור כ"ו בגמטריא יהוה יתברך,וידעת אשר מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י עתיד להשביע המלאך כ"ושעה   בגמטריא ש"צ  ו"ה,כלומר  זה המלאך הינו  ש"ליח  צ"בור    בגמטריא  צ"ל  ח"י קש"ר בש"ר     בגמטריא  שבח"י קש"ת צ"ל    בגמטריא שק"ל קוד"ש  ש"ב  ח"ץ,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה, זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן  כן יהי רצון ה".

שם ושפ,-בגמטריא המלאך שפ"ו,וזה סוד המלאך  שפ"ו אשר מלך המשי"ח משביעו ומוש"כו לפנימיות המלכו{ת}  ובכך המלאך שפ"ו בעת חובר לאות  ת"  מקובל שפו"ת  בגמטריא שפ"ת  קש"ר  אותיות שפ"ר  קש"ת   בגמטריא שר"ש תקי"ף  א"ם עיב"ר  אמ"ת,וזה סוד אשר בינה הינה שר"ש  תקי"ף  בסוד   י" פת"ק{סוד עשר ספירות בלימה},וגם  פת"ק  בגמטריא ממת"ק  המלמ"ד   על  ת"ם  ק"ם{זה המשיח בעל התמימות,סוד האמונה השלמה}ובאמצעות כך הינו מושך מוחין קימ"ה{ק"ם  י"ה,חכמה בתורת הקבלה}זה אור תקי"ף  ונקרא כך על שם תוק"ף ועוקר סמא"ל גמגימא  ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם וש  רש רש,-  המלאך  שור"ששר,וזה המלאך{ש"ר}המשביע את שמו זוכה לדעת שור"ש החכמ"ה  אותיות כ"ח  מש"ה   ש"ר  ו"ה     אותיות כר"ם  שח"ה שו"ה     בגמטריא   י"ש שו"ח כר"ם   בגמטריא  מטטרו"ן י"ש כר"ם  בגמטריא  נ"  שכ"ר  מטטרו"ן  בגמטריא  נ" שכ"ר שד"י     אותיות שר"ש  כ"ד   נ"י    בגמטריא  ש"ר  ע"     שד"י   אותיות שע"ר שד"י   אותיות עש"ר  שד"י    בגמטריא  ש"ע שי"ר  ארב"ע   בגמטריא י"ש רא"ש ק"ם  בא"ר,וזה סוד אשר במשיח{ש"ע נהורין, משה רבינו אותיות רושם בינ"ה}מעבר המלכות הנקראת בא"ר{בתורת הקבלה} במוחין   החכמ"ה{ק"ם}ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ו" אות  ו" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

 

 

 

OnLineTech