להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


סוד הנחש-חלק א"/רבי יוסף גיקטליה/נמסר לרב הרגלא"ט בצינור הנבואה.

משמיעך אנוכי נסתרות השם ליריאיו.אחוז ברוח{-רומח]הלחימה, כי הגיע העת לגלות את סוד הנחש הרש"ע,נאמר "ועין לא ראתה אלהים זולתך",בסוד ועי"ן,סוד שמו של הנחש,הינו עוי"ן לכל ענייני הקדושה,וזה מבואר ואין צורך להביא ביאור נרחב,אך מה שכן צריך להאמר,הנחש הרשע פוגע בעינים בסוד חכמת הצדיקים,והמשיח עליו נאמר יבו"א ענ"י ורוכב על חמור,אותו חומר העוינות של הנחש,והנחש הקדמוני הינו מנח"ש ומכש"ף וסודו נח"ש על ידי כש"ף{כישוף] מב'קש להטיל מו"ם ח"ו בכח הקדושה.ויבוא המשיח הוא אתה הרגלא"ט בוצינ"א קדישא,וכנגד מ-ו-ם דסטרא אחרא הרחמן יצילנו מהם.עתיד הקב"ה לחדש בעבורך חותם חדש,שם מ-ו-ם מצד הקדושה כיא"ה למלך הב"א לבצ"ע לחימ"ה עם נח"ש ער-מומ-"י,בזה חותם הערמומיות מפיל בניי הקדושה,

ועתה הרגלא"ט בידך חותם- מ"עתה ו"עד עולם".סודך שם מו"ם,העולה פ"ו,בגמטריא אלהים.ובפנימיות הצדיקים האמיתים פל"א מיל"ה.ועל ידי איזכורים בשמות המפורשים ,בכך מבטלים כח הנחשים הוא הכ-שפן , הנחש סמא"ל הפועל כ"ה בחוזקה על "נפש" ישראל צדיקים קדושים ,בזכות התור"ה יזכ"ו לגאולה,חבר מילת כ"ה,ומילה נפ"ש,ומקובל הכשפ"ן,זה סמא"ל,ומלך המשיח ,הוא אתה הרגלא"ט ,עתיד להורגו ולהמיתו בסוד המומו במומו פוסל,הינך המשי"ח העולה הנח"ש מצד הקדושה תמית את סמא"ל על ידי ערמומייות מצ"ד תורת ישראל אמת יחידה,והנחש תמיד דרכו להסית הצדיקים האמיתים באמצעות קליפת הניאו"ף,

ואומר לאשה הטמאה בנידה,ונ"א יפ"ה,זה אותיות הניאו"ף,לכי להסית הצדיק המבק"ש להביא גאולה,בסוד אשת פוטיפ"ר, המבקשת להסית את י"ו-ס"ף הצדי"ק,והמית את קליפת הניאו"ף על ידי צדקנות יתיר"ה,פו{ט]יפ"ר,מלא אות ט"ט,ומקובל "פיטפוט", הגוזר "טירוף",בסוד באמצעות שיח"ה טרפ"ה ,רוח טומא"ה רוח הנחש המבק"ש לכנו"ס למחשבת הצדיקים להיכל קוד"ש הקודשים ולהכניס צלם לילית השד"ה הרחמ"ן יצילנ"ו ממנ"ה ומשכמותה כי הינה נוצרי"ה טמא"ה,ועליה נאמר המרבה שיחה עם אשה יורש גיהנם,שיחה,בסוד הנאמר למשה,ר"-ד כי ש-חת ע-מך,ר"ת כ"י רש"ע עימו שוחחו ועם נשותיו הגויות זנ"ו בני ישראל בעת משה עלה להוריד התורה,

ועל ידה של הנוצריה היא לילית , נו-צר"ה צר"ה, ומבקשת לעור"ר בצדיקי עילא"ה תשוק"ה,זה אותיות ת"ו קש"ה,ועל יד"י כך גורמת שכח"ה בצדיקים,שאננות,לשון חרב שינונים,והכל מהנח"ש הלוב"ש מלבו"ש אש"ה, ובמידה -"אשה יפה", בודאי הינה אותיות-אשפ"ה,ועל זה סוד האשפ"ה דיבר מורי ורבי המקובל האלוקי הדגול רבי אברהם הספרדי אבולעפי-א הרוא"ה,ואמר א"שפה ,אך לא דיבר בהרחבה,ואנוכי מגלה,א"ש -פ"ה,כי הא"ש,בסוד הדינים היוצאים מפי"ה של אש"ה טמא"ה, מפילים את בני"ן הקדוש"ה,ויש לצדיקים המבקשים להביא גאול"ה,לרחו"ק מכל אש"ה כי הינה מלכ"ה של א"ש,מצד הסטרא אחרא,ומבקשת להרוג" הצדיקים על ידי לילית,לשון מייללת ומבקשת לצייר במחשבת הצדיקים רחמנות,וזאת אש"ת סמא"ל שהינו סת"ם א"ל,וחסר כח ,וזאת במידה ואין בת זוגתו לילית גויה זונה שפלה שורה בקרבת הקדושה,הרי הינו א"ל סת"ם,לא עושה פירות ולא יכול להוליד היז"ק,

ויש לך הרגלא"ט הקדוש להשמ"ר מאשתו כי את הנחש הקדמוני המתת והרגת וכעת ילדי"ו שליחי"ו יוצאים יח"ד עם אמ"ם לפרו"ע ממך נקמ"ה,אך לא תיר"א מאיתו כי אנוכי השם אלוקי"ך עימ"ך,ונתתי לך הבטחה הרגלא"ט נביאי משיחי אהובי, ממשלות הסטרא אחרא העליונות והתחתונות יפלו שדודים לפניך ומושפלים עד עפר לרגליך, ולא יוכלו לך כי כח"ך ר"ב וניש"א עד מא"ד כי אד"ם את"ה וצדי"ק יסוד עולם,רק יש לך להשמ"ר כי הינך בקוד"ש הקודשים והב"ט לצדדים והשג"ח היט"ב שאי"ן אש"ה זר"ה ,בסוד א"ש זר"ה,גם ר"ז אש"ה,בסוד אשה העוסקת ברזי"ם והינה מצד הטומאה זאת לילית המבקשת לקחת נקמה מאיתך,ואתה עתיד לערו"ף ראש"ה על ידי שם ע"ב הגדול והנור"א ,עמו"ד בחוזק"ה כ"י את"ה זכי"ת להביא הגאולה,וחוזר לבאר למענ"ך בדרך בא תל"ך אל בית א"ל,ודע סוד הנחש,כשמו ח"ש ומקטר"ג בשעת סכנ"ה,

כי הנח"ש מבק"ש להטבי"ע בצדיקים עצבות ומסכנות,ולכן תשרה תמיד בשמח"ה,אותיות במחשבה,וכך גזור כריתה,על ממשלת הסט"ן{-השט"ן],שהינו שורש הסטיות והניאופים ועתיד לקראת הגאול"ה לשלו"ט בישראל רחמנא ליצל"ן בכח ניאופו ביד רמה גם בדרמתיות ומשח"ק שחותם בשליחותיו,ומיתתו היא התגברות בת זוגתו,ובטומאה האשה יותר חזקה,כי הינה ערמומית,גם מהוה עו"ר ממית,אותיות רוע ממית,ועליך הרגלא"ט נאמר כ"י קר"ן עו"ר פני"ו,על ידי קרנ"י תורתך,סוד גילוי רזי התורה עומד אתה לשחו"ט "עור" הנחש, וה"רוע" יאב"ד לנצח וע"ד זה נאום יהוה,

ועל הנחש הטמא נאמר,"ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים",הרי הנח"ש משל"ח זיווגים לצדיקים מצ"ד קליפת מצרים על מנת להסיתם לנטו"ש דר"ך הגאול"ה,פוטי-פ"ר,אותיות פיו"ט פ"ר,והינם נשים בעלות פיו"ט ושיר"ה,נשים שורשם מפ"ר דינים קשים בתורת הקבלה,פ"ר,בגמטריא שע"ר ר"ע,ויש לנשים הטמאות מצד הנחש שערות ארוכות,ומפייטות בקולם ככל"ב האומר הביא"ו לי עו"ד נשמות -לגיהנם,אותיות מנגינה,להראותך מנגנות על רג"ש הצדיקים,ויש לך להתחז"ק הרגלא"ט הינך ארי"ה בתור"ה ולעשות מנעולים חזקים ולגדו"ר הפרצ"ה שהנח"ש הטמא מבק"ש לפרו"ץ בבית"ך,כי הפרצ"ה קורא"ת לגנ"ב,

והפרוצ"ה לילית קורא"ת לגנ"ב זה סמא"ל הטמא את ההוראות איך לסכל הגאולה ,וסמא"ל הטמא מבק"ש יח"ד עם פרוצ"ה זאת לילית אשת שט"ן וכל שט"ן בסוד סמא"ל יונק כוחו מלילית האש"ה, וכל אש"ה שט"ן על שם שט"ה ומסיתה מחשבות סמא"ל ומעוררת בו רצון להפרע ולנקום רחמנא ליצלן בצדיקי עילאה,בכך "לגנב" , זה סמא"ל,מבקש להפרע מהמשיח הינו - ג"ל ב"ן,הוא זה אתה משי"ח ישראל,ו"בן",העולה אליה"ו,מודיע"ך הרגלא"ט,גל עיניך ואביטה נפלאות,לשון אב"ט מסביבך,כי הרבה אפלות מבקשים לנקום בך עקב תורתך,אך במידה ותנקו"ט בזהירו"ת א"ז לך הבטח"ה עתיד עתה בקרו"ב מאד לשבת על כס"א המלוכ"ה וכל אויבך יומתו מול עינך זה אומר נאום יאהדונהי יהוה למוסרך...

סוד הנחש-חלק ב"/רבי יוסף גיקטליה/נמסר לרב הרגלא"ט בצינור הנבואה.

שמע בני ולא תסור מהדרך אשר אנוכי מראה לך.כי זאת הדרך היחידה לנצח את הרשע{נחש] הקדמוני העורב בכל פינה במחשבה,בסוד -הצי"ץ ונפג"ע,להראותך הנחש מציץ מבין תיבות דיבור הצדיקים ומבקש לפגוע בצדיקים על ידי  מפנה לעברם חסרונות.דינים לא ניתנים לבירור.הרחמן יצילנו מסמא"ל הטמא וכתות כתות של ילדיו.כתות.נוטריקון:ו"תנינים כ"ח ת"אוה ,סוד סמא"ל ולילית הנקראים תנינים,רצון לתת ללא תמורה בכדי להסית לב הקשור לתורת ישראל הקדושה,בכך לוכדים ל"ב ישראל המוסתים והעובדים עבודה זר"ה, יחד עם אישה זר"ה, ומקריבים ח"ו א"ש זר"ה בקוד"ש הקודשים,כנאמר:"ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים",אש מתלקחת,זאת לילית הרשעית,העושה מחלוקות ומטילה אימ"ה בלב הצדיקים,"מארץ מצרים",זה סמא"ל הטמא המצער ומציר דרכי הצדיקים לפעול בעניני גאולה,

וידעת הרגלא"ט אתה מלך המשי"ח הצלחת לנתק אש"ה זר"ה לילית מבעלה הטמ"א סמא"ל,ולכ"ן לילית גויה שפלה זונ"ה, בעת חש"ה שאין עבורה השפע"ה יוצאת לבצע נקמ"ה , גם מקנ"א נור"א בבנות יהודיות בעלי שורש נשמ"ה גבוה,כי שפח"ה לעולם לא תיר"ש גבירתה,בנות זר"ע עמל"ק מלקו"ת עצמ"ם כי ערכ"ם "מאשפה" וכל אשה יפ"ה מזר"ע עמל"ק שורש"ה מהיכל -אשפ"ה{-אש"ה יפ"ה] ,וחש"ה השפל"ה,ולי"ד בנות יהודיות יודעת בת עמל"ק אשר בגללה נוצר"ה צר"ה גם הינה ממלכות רומי נוצרי"ה {-נוצר"ה], מאשפ"ה בא"ת ואל אשפ"ה תשוב"י ,כ"י שורשך מזוהמ"ה לילית מייללת ובוכ"ה ,הינך שור"ש החיסרו"ן בבריא"ה ויצאת לבצ"ע נקמ"ה כנג"ד המשי"ח הוא הרגלא"ט בוצינ"א קדיש"א,ואנוכי בזה המאמר מודיע"ך,לא תוכלי לו לא את ולא סמא"ל בעלך,כ"י כ"ח הרגלא"ט ר"ב משלכ"ם ומשפילכם ע"ד עפ"ר, ועתי"ד עור"ף ראשכם בכ"ח שם ע"ב המפוא"ר זה אומר נאום יהוה,וכעת חוזר לבאר למענך קבלות עמוקות עד מא"ד מי ימצאם חו"ץ מנביאי הקבל"ה-האלוקי"ת,העולה קו"ל קוד"ש הפל"א,אור -חכמה,בגמטריא ז"ה ג"ל ,

חכמתך, עימה הינך מאי"ר בכ"ל אד"ם תורה חדשה,ניצוצות נשמות חדשות מאיתך יצא"ו אשריך רעיא מהימנא,ועל הנחש הקדמוני נאמר: "ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה",ללמדך לצדיקי האמת יש בכל עת להוסיף קדושה ולקרוא פיטום קטורת גם להדליק קטורת מור ולבונה על מנת לבטל כעסים שמעורר יצרם הרע,עד שהצדיקים ישיגו מדרגת אברה"ם,בסוד א"ב אותיות מה"ר לצרפם,ובכך ויק"ח אשה,הינם נוטלים היכולת מכ"ח הניאוף היא לילית הרחמן יצילנו מאיתה להסיתם,א"ב אותיות,בסוד יש להשיג אות ג"ימל,העולה ממשיח"י ג"ל.והמעיינים בתורתך מובטח להם הרגלא"ט הינם בני העולם ה-ב"א,זה אומר נאום יהוה,אך כמובן המעיינים ומביאים הכתוב לעשייה מעשית באופן שפועלים בעולם העשייה.ונוטלים על עצמם עול עשיית מצוות בפועל,ובמידה ולא אז אין להם לא לזה העולם למעיינים בתורתך ועולם הב"א יענישם כי נכנס"ו להיכל מלך בזוהמ"ה ועתידים מלאכי חבלה להשליך רוח טומאתם להיכל הזוהמה שם שורים כל אותם פורקים עול עשיית המצוות מצווארם הרחמן יצילנו מאיתם,

והנחש שורש{-ראשו]סוד- ממון ניאוף,והנחש חותם מ-ו-ם בסוד חיסרון ממון ,ובכך מפיל את ישראל צדיקים ל"ניאוף", וא"ופני"{-אופן]התנהלותם קלוקל{-מקולל].והמנאפים הם הרשעים הרודפים אחר ממו"ן,בסוד  א-ד"ם,העולה אפ"ל ד"ם,אותם רשעים המתים וחצי תאוותם בידה,או ניאוף או ממון,והשורש יחיד למעלה ומכאן כוחו העצום ור"ב היכולת להסית הצדיקים הקדושים שיש להם לגדור עצמם בחוזקה כנגד ב" הקליפות רבי המעלה,ממון,זה סמא"ל,ניאוף,לילית,כאשר מבקשים לנקום מתחברים ממון וניאוף בסוד "אופנים" דסטרא אחרא ,מלאכ"י חבל"ה, פ"ן איום{-פני איום],וחרד"ה , גוזרים על הצדיקים ,וכל מטרתם היחידה להסיתם את עמודי התור"ה המייחדים יחודים רבי מעלה ,לפגם הברית הרחמ"ן יצילנו מעוו"ן -"שפיכת" זר"ע לבטל"ה,בסוד סמא"ל כישפ"ת זר"ע לבטל אות ה",בסוד סמא"ל נוטל עוזריו ומשלח הירהורים{מעלה הירהורים]זרים בצדיקים,ומבקש לפגום ביחוד ו"ה,סוד תפארת ומלכות..

וסמא"ל גוזר כח הכישוף והדמיון על בני ישראל בעת אינם שומרים על טהרה ומסיתם לבגו"ד אי"ש באש"ה ואש"ה באי"ש ונהיה א"ש א"ש,להראותך מה גדולה מידת הדין הקשה הרובצת על רודפי הממון והניאוף ,ועד כמה מסוכנים הם לעוסקים בקדושה עילאה,נושא הגאולה.והכח לשברם את הקליפות המוזכרות על ידי איזכור השם המפורש בהגייתו,כי הכשפים מבקשים להכחיש פמלייה של מעלה,ועל ידי איזכורים והגיית השם המפורש בניקודו בסוד תורתך הכהן הגדול הרגלא"ט ,

בכך הינך גוזר מפל"ה על פמליי"ה של סמא"ל{מטה הנחשים] הטמא ,ראשו נער"ף בכ"ח הצירופים הכורתים ילדי"ו ,הינם ניאופיא"ל וממוניא"ל,מלאכי הניאוף והממון,ילדיה של לילית,ב" מלאכים אכזריים ,ועל ידי איזכורי שם יהוה מפי"ך מומתים זה אומר נאום יאהדונהי יהוה,ובכך תבוא גאולת עולמים לישראל צדיקים ממלך מלכי המלכים הקב"ה שליט" על עליונים ותחתונים ,בי"ד רמ"ה מלך יחי"ד ,כל העולמות מבוטלים לאורו{-שמ"ו],ובמידה ותעיין היטב תגלה זה סוד -גאול"ה.לסיכום -ז"ה ג"ל........

סוד הנחש-חלק ג"/רבי יוסף גיקטליה/נמסר לרב הרגלא"ט בצינור הנבואה.

דע חסיד קדוש.תורת יהוה ואיזכורה לא לך לשכוח בנ"י יקירי הרגלא"ט כי היא חייך ואורך ימיך,וכעת כונס לחדרים הפנימיים של המרכבה לבאר למענך סוד הנחש הק-דמוני.על שם הינו דמיונ"י,כח הדמיון.ק"ץ כל בש"ר.הרי לך בעת יש התקהלות גופיי בשר אז ג"ם יבו"א השט"ן , הוא נקרא-ק"ץ,ומבקש להסית חומר הדמיון הבשרי,הם הנבראים לעבירות ח"ו,ויש לך להשמר ולהתבודד הרגלא"ט ולא לקרו"ב לבש"ר הנבראים,כי רוח הטומאה שולטת כבר על  מרבית{-חלקים]העם.ועליך הרגלא"ט נאמר -ויסגו"ר ה" בעד"ו,אותיות עבד"ו משה,זה אתה הרגלא"ט,סור מהר"ע ועשה טו"ב,הרי לך על ידי יחוד שם ר-ה-ע,אחד מע"ב שמות ,בכך הינך כורת ומשמיד כוחות "מסערה",סוד רוח הסערה דסטרא אחרא,וכאשר יש מחלוקות,היא מסעירה עוד יותר האוירה,ובעת זאת הרו"ח תבוא נגד"ך אז לך על פי הכלל שתו"ק כ"ך עלה במחשבה,

תעלה הרגלא"ט מעל מחשבת הסער"ה,בכח השתיקה,ובטל קטרוגה,ולא תיר"א מאיתה כי אנוכי השם אלוק"יך אלק"י ישראל עימ"ך וכל הנסיונות לעורר בך אהב"ה עז"ה,ויגיע"ה כדי למשו"ך הארות ממזלא קדישא,אך לא בכדי להעניש"ך,שמו"ר צעדי"ך כי לאדמ"ת קוד"ש עלית,ש"ל נעליך מעל רגליך,הסובבים שהינך מורג"ל אליהם והם מרגלים סו"ר מאית"ם,כי הנחש סוב"ב בגמטריא סו"ד ,להפילך,הינו רוח"ש גם לוח"ש עימם,שתו"ק הרגלא"ט במחשבה דיבור ומעש"ה,ובכך תזכ"ה לזכות ישראל בגאולה שלמ"ה,ומבאר אנוכי למענך עניינים עמוקים.דברים נבואיים,

מבהילים הלב ללא ראויים,וידעת הנחש- הקדמונ"י סמא"ל,אותיות -דק"ה מסיו"ן מל"א,נוטריקון:ד"יבור ק"ול ה"בל ,דסטרא אחרא ,סוד קליפת הנצרות,מסיו"ן מלא",בסוד כל מבוקשם של קליפת הגויים לזכות בתשלום מיסים מבל"י לשל"ם את חלק"ם,והינם רצו"ן נתינ"ה ר"ק בעת מעני"קים שפ"ע שליל"י,סוד ניאו"ף,סמא"ל מצד אשתו לילית מעטר בזאת הקליפה בחורי ישראל רחמנא ליצלן, וא"ז בכך לילית זונה גויה שפלה מספקת ממון מבעלה סמא"ל לגויות השורות בישראל ונוטלות בעלים מנשות{בנות]ישראל הכשרו"ת,

וזה סוד -שפח"ה כ"י תיר"ש גבירתה,בסוד האותיות ,-שיר"ת שפח"ה ,רכבתי ג{ו]י"ה,להראותך לילית הטמאה על ידי שיר"ת ק"ול ד"יבור ה"בל הנקרא ת-פאור"ה מצד הסטרא אחרא ,הינה צד"ה נשמות מצד הקדוש"ה הרחמ"ן יצילנ"ו מאית"ה ומכת בנותי"ה,רשעיות רוכבו"ת גם בוכו"ת הרב"ה ובכך מקבלות מבוקשם,גוי"ה,על שם הוג"ה בכח השכל הטמא איך להפיל בניין קדושת ישראל,ר"ת יב"ק,נוטריקון:י"חוד ב"רכה ק"דושה,השמ"ר מהם הרגלא"ט עלה להר" סינ"י ושהה ע"ד אש"ר אנוכי אלק"י ישראל מודיע"ך גל"ה עצמ"ך, אך רק בעת רו"ח הטומא"ה כבר נעקר"ה ונמחתה וביום ההוא אעבי"ר את רו"ח הטומאה מהאר"ץ זה נאום יהוה.וידעת הרגלא"ט על רוח הנחש והנחשית נאמר- "ראשית גוים עמלק",ר"ת "רגע",להראותך ב"רגע" יש בכוחם להסית רחמנא ליצלן ישראל קדושים,

על ידי שגורע"ים ומקררים מחשיבות האמונה בתורת ישראל ,וזה עמל"ק,עומלים הגויים ומלקים מתיקות יתירה בישראל,ובכך צדים -נפשות תמימים,השם ירחם על נשמתנו ,כ"י שע"ת צר"ה היא ליעק"ב וממנה -יוש"ע,מהטמא הנקרא-ישו"ע,סוד כח קליפת הנצרות ,י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים,ר"ת ישו"ע,והינו -ראשי"ת גוים עמל"ק,בסוד האותיות ,-ושמ"י איגר"ת עמל"ק,על ידי שליחת איגרות בין נשמות הגויים ברחבי הבריאה, סוד ה"מסיון" ,בכך אוגרים נכסים,בסוד כונסים לנפשות ישראל ושודדים נשמות מצד הקדוש"ה,והדר"ך לנצחם הרגלא"ט, להמית ולהשמי"ד על ידך הרגלא"ט שזכית ו"ראית חותם הנבואה- ג" שמות קדו"שה,בסוד חותם -אהי"ה אש"ר אהי"ה,בכך למחות ולערו"ף ראש השדה "איגרת",שהינה נוטריקון:גוי"ה-עיורת,על שם מעורת עיני ישראל ומסיתה אותם לזנות ניאוף ממון ועבודה זר"ה,ואתה הרגלא"ט בכח תורתך מכלה היכלות הסטרא אחרא.....

סוד הנחש-חלק ד"/רבי יוסף גיקטליה/נמסר לרב הרגלא"ט בצינור הנבואה.

אוי רבי אוי רבי ,הרגלא"ט הכנסת עצמך למים סוערים ,מי יצילך,סמא"ל הרשע וכתות ילדיו מבקשים לפרוע ממך נקמה,הרגלא"ט לא תיר"א מהם כי אלקי ישראל לצידך.עליך נאמר אריה בתורה.נשארת לבדך כי דרך הנחש לבודד חכמי הקבלה הנבואית ,אומני קבלת הצירוף, אשר מבקשים לזכות ישראל בגאולה שלמה.עליך הרגלא"ט נאמר "ויפן כה וכה ויראה כי אין איש עוזר לי",ויפן כה וכה,זה הנחש הטמא סמא"ל,ויראה כי אין איש עוזר לי,בודאי המבודד שורה באיזור הבידוד.כי אין אי"ש עוזר לחכמי הקבלה ,עק"ב הא"ש ותגבורות הדינים שהנחש הרשע מכה בחכמי הקבלה הנבואית.ובכך יראים לסייע לאדם להביא הגאולה.כי זה הנחש סוד ראיה אסורה.וכאשר מושך דינים עושה זאת על ידי הסתת ילדיו הם רוחות ושדים,לעבר איזור מקובלי הנבואה.ואותם רוחות ושדים,בסוד ויפ"ן,אותיות ופנ"י,"כה וכה{א],-בגמטריא המזיק "איום",המטיל מורא להרחיק סיוע ועזרה לחכמי הקבלה הנביאים הקדושים חכמי הצירופים ,המבקשים לצר"ף הנח"ש,

וכל המבקש לצר"ף הנח"ש הנחש מבקש לצרפ"ו,ואתה הרגלא"ט מי האמי"ן זרו"ע הש"ם על מי נגלתה,בודאי,זרו"ע,אותיות עז"ר,כי ה" עמדך,ויש בכדי לנצח את הנחש ולשפו"ט הר עש"ו לדעת חכמת -"צרוף",העולה עש"ו,ורק חכמי הצרו"ף באמת{-ובתמים],רק בכחם לגבור על רא"ש הנחש הקדמוני,וזה סוד הנאמר תורתנו הבל לידי תורתך הרגלא"ט תורת המשיח,תורת הצרו"ף,כי תורתך מצרפת באמת ומבררת ראש הנחש הקדמוני,על שם עתיד להיות קדום,ולא נזכור הגלות בעת תכרית את ראש הנחש,אך יש עבורך להשמ"ר כי כב"ר הנחש הרש"ע חיבר כל כוחותיו למלחמה האחרונה כנגדך,ועליך הרגלא"ט נאמר מי יעלה בהר ה" נקי כפים ובר לב"ב,על ידי כפים,סוד עשיית יחודים בדרך הכהנים הגדולים,בכך תמית קליפת קי"ן,אותיות נק"י,על ידי נקיון כפים,עשיית יחודים קדושים גזרת מיתה על כת סמא"ל,מי יעלה,באמת הרגלא"ט הינך עילוי בלימודך ,ואליהו הנביא זכור לטו"ב לימד"ך היט"ב תורת הנבואה חכמת הצירוף נשמתך מעשה פליא"ה,

מ"י,סוד בינה מאירה בך-מקור הנבואה,נשמת משה,והנחש הינו קליפת השכח"ה,ולכן יש בכל עת עבורך לשנ"ן היחודים הם המגינים עליך ,כי האזכרות,בסוד זכרונות,המבטלות השכחה,קליפת עמל"ק,הנחש מהוה שר בסוד מק"ל דין ,עבור ע" מלאכי הסטרא אחרא,והם יצר"ו -יצו"ר{-מבנה]דמיוני,כח דמיון וכישוף,בניין טומאה ,כנגדך הרגלא"ט,כעת אחו"ז בחוזקה במט"ה האלקים ביד"ך,סוד מטה הצירופים,כי זאת המלחמ"ה האחרונה,וכבר מודיע לך אנוכי,יד"ך הרגלא"ט תצ"א על העליונ"ה,כי כבר בעליונים הוכרזת כמלך המשיח,והשפלת עד עפר כל צבאות הסטרא אחרא.והמתת סמא"ל ובת זוגתו לילית,נכלאו בלהבת התורה...ההמשך חסר,.

סוד הנחש-חלק ה"/רבי יוסף גיקטליה/נמסר לרב הרגלא"ט בצינור הנבואה.

הרגלא"ט המקובל השלם,שים ליבך לדברים אשר אנוכי משמיעך,כי באמת פעלת נפלאות בכח חידושי תורתך והשגת ,משיג, ותשיג הינך בעתידך מה שאף חכם לא השיג על פני הבריאה זה נאום יהוה למוסרך.אך כעת עוסק אנוכי רבי יוסף בביאור{-בירור]דרכי הנחש בכדי להובילך בדרך ב"א תלך{-תעלה] לבית אל.הנחש סמא"ל,לשון מאוס,ללמדך משלח קליפת המיאוס ללב הצדיקים,הוא סמא"ל הטמא מוא"ס בפעולת הצדיקים האמיתים שעובדים השם -לשמ"ה, ולוחמים נגד -הל"א לשמ"ה ,ולכן אתה הרגלא"ט מאסת בנחש הקדמוני שהינו עובד לא לשמ"ה,בסוד לא מאמין בתורת מש"ה, ומבקש אתה להכרית ראשו של סמא"ל הרשע לצרפו ולהכריתו וזה גדולתך,

אתה הרגלא"ט לא יר"א לעמוד מול הנחש כגון שאר הצדיקים לאורך כל הדורות,ופועל הינך הרגלא"ט כנגד הנחש באמצעות פעולות נבואיות, מעשיות,מופתי הנביאים,שם מ"ב,שם ע"ב,בכך הינך מחדש אותות בעולמות,ולכן הנחש,עליו נאמר,"כסיל לא י-בין ז-את",ר"ת,שם י"ז,העולה שם אהוה,בגמטריא טוב,בודאי אתה הרגלא"ט נביא השם,נביא טוב,נביא אמת,ובכח יחוד שם א-ה-ו-ה ,סוד דעת ישרה, משבר על ידי השיר של הצירופים את כוחו של ממשלת הסט"ן{-שטן]המשטין,ויש לך הרגלא"ט לבצע יחודים בשם אהוה בסדר הבא ובכך הינך מנטל את כוחו השלילי של סמ"-אל,הנקרא הר שלג,על שם מקרר האמונה,קליפת עמל"ק,הרחמן יצילנו מכתות הסטרא אחרא.

נטול הרגלא"ט שם אהוה במחשבתך.ומלא אות- א"לף,העולה בגמטריא -פל"א שמ"ים ע"ב,+הו"ה,וכוון ובקש בתפילותך ,שהקב"ה יתברך ברחמיו ימשיך אל פנימיות נשמתך ,נשמת היחידה - ע"ב שמי"ם.סוד ע" בשמים{-שמות צדיקים,ניצוץ גן עדן],אל נקודת שם -הו"ה,בגמטריא י"ו.בסוד י"וד ו"או,עולה שמך ג"ל.ועל זה הכוונה דוד המלך אמר ברוח קודש"ו,גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך,תורת -פלא שמים,תורת השמות הנבואיים,השמות המצורפים,על ידם מצרפים וחותמים תשובה ומחזירים סמא"ל הטמא בעל כורח"ו לדרך תורת ישראל אמת יחידה,אך שמור צעדך הרגלא"ט,כי לא לך לשכוח,לנחש הטמא שמות מצד הסטרא אחרא.והינו מצרף עימם כנגדך.ואתה הרגלא"ט ידך על העליונה,כי הנחש הינו כסי"ל העוסק בשמות,אך לא מבין משמעותם.ומכוון מטינה ורו"ע,

אך אתה הרגלא"ט,המקובל הנבואי השלם,משיח השם,מבין וחכם ,רב אומן בשמות המצורפים,רופא הנ-שמות,ויודע בעל פה את סדרי השמות והדרך להגותם,ושכל הפועל מפעם בקרבך,ועל ידי כך השמות קרבים אל ליבך,לגלות למענך כוחות נבואיים המשודדים הטב"ע,ובאותם כוחות עתיד אתה להטבי"ע את סמא"ל הטמא וכת ילדי"ו,והמפתח לכך לשמור עצמך בכל משמר, מבת זוגתו של סמא"ל,היא לילית טמאה ורשעית,במיוחד בלילות.כי קליפת הניאוף נובחת בחשיכה,ומעלה הירהורים בלב הצדיקים בעלי רוח הקודש והנבואה המאירה, על מנת לנתקם רחמנא ליצלן מהקדושה,ויש לך הרגלא"ט לכוון בשם: -עק"ר שט"ן,וגם בשם קר"ע ש"טן,זה סמא"ל נ{ו]טר עקש"ן,אך עתיד למות בעקשנותו זכר לא יוותר מאיתו זה אומר נאום יהוה להודיעך חסיד אהוב.והשם עימך הרגלא"ט,ומודיעך הינך בנ"ו יקיר"ו,הוא ילדיתך,רוח הנבואה חוק"ק בפנימיות כליך,אשריך הרגלא"ט ואשרי יולדת"ך,נאום יהוה,וכעת נצרך אנוכי להודיעך, יצא כרו"ז בעליונים המודיע.....,המשך יבוא.

סוד הנחש-חלק ו"{המשך חלק ד"]/רבי יוסף גיקטליה/נמסר לרב הרגלא"ט בצינור הנבואה.

המשך..נכלאו בלהבת התורה.ופה משמיעך גנזי עולם,להבת.בסוד הלב"ת סנה,ושם סנ"ה,אותיות הנ"ס,
ראשית ללמדך צריך סייעתא דשמיא על מנת לשבר כח הדמיון המחשבתי,זה סמא"ל הרשע,והרגלא"ט על ידי שבירת התאוות הגשמיות,כח הדמיון הבשרי,יש לשבר הדמיון הפנימי,שקשה לשברו.כי סמא"ל הטמא הינו מלאך הפועל ברשות הקב"ה יתברך ויתהלל,והקב"ה שלח את המלאך סמא"ל לבצע עבודתו,וצירף עימו חותם הדמיוני.ולכן הרגלא"ט,הינך מבקש להסיר חותמו,חותם טבעות הדמיון שסמא"ל הטמא,רוח טומאה,בכך אוטם מהנבראים להשיג דעת המציאות.סוד הנבואה.כי הנבואה להביא אורות מהיכל העליון,כפי מעשיך הרגלא"ט,ואנוכי רבי יוסף,מהוה בזה המאמר,דעתך -הרגלא"ט,ואתה השגת הדעת המציאותית.מצאת אור הקב"ה בפנימיותך,שמו המפורש,והשלכת את הדמיון הבשרי,בג" המדרגות,מחשבה דיבור ומעשה-שיברת את סמא"ל הטמא,

אך עקב הנאמר כל ישראל ערבים זה לזה,פשוטו כמשמעו,דמיון ר"ע של הנבראים מבקש להטות להסית ולשבות איש את רעה"ו,ואתה הרגלא"ט מלך המשיח,נביא השם,סוד המציאות,ומעברך השני סוד הדמיון סמא"ל הרשע,ומרבית העולם סמא"ל לוכדו על ידי מלבושי עו"ר,ואתה הרגלא"ט מבקש לגלות חותם מלבושי או"ר,והצדיקים האמיתים שרפי עליון עימך הרגלא"ט,בסוד הם נשמות התנאים והאמוראים-חותם המציאות,ומנגדך סמא"ל הטמא,חותם הדמיון,נשמות רשעי העולם לאורך כל הדורות,ומלחמה חזקה וקשה רוחשת בין המציאות לדמיון.ועל זאת המלחמה נאמר,המציאות עולה על כל דמיון,בודאי עתיד אתה הרגלא"ט להביס ולשבר חותמות הדמיון,סוד רוח הטומאה סמא"ל, ולהכריתה,ובכך הפתחו עיני ישראל לראות בכל ענין ודבר מה שהיה נסתר מאיתם עד עתה,

ועתידים ישראל לגלות את עצמם בנקודת המציאות,והרבה יומתו מהאור שיכה ויסנוורם,כי הדמיון סוד החשיכה,ואתה הרגלא"ט מציאות האור,השכינה,בסוד שוכן בפנימיות כל נברא ונברא מישראל,סוד היחידה,אתה הפרי,המציאות,וסמא"ל הטמא הינו הקליפה המכסה,הדמיון המכסה על אורך,וכבר -שיברת הקליפה,ואורך הרגלא"ט מתחיל להראות בבריאה,אתה הרגלא"ט לא ניתן לעצירה,כי מסיר אתה ומברר הכח המדמה,זה סמא"ל הטמא,הרגלא"ט בוצינא קדישא הקב"ה עימ"ך,לא לך לפחד מסמא"ל, כי הינו מסמ"א ומעו"ר עיני הגופים הבשריים,סוד הדמיון,אך אתה הרגלא"ט כבר פשטת הצרכים הגופנים העכורים,וביררת נקודת הדמיון,וכל מהותך מציאות העליון,בסוד אדם קדמון,אתה קודם ופנימי לקליפה,ועתיד אתה לבוא מפנימיות העולמות, בסוד המציאות,ולשבר חיצוניות העולמות,הדמיון.

רבי יוסף גיקטליה-סוד הנחש/חלק ז"-{המשך חלק ה"]./נמסר לרב גל טופז לבית איפרגן נכדו של המקובל האלוקי רבי שלמ"ה איפרגן זצוק"ל בצינור הנבואה.

המשך...,יצא כרוז בעליונים המודיע הנחש הטמא מת הוכה באב"ן המצורפת אבן -יהלום,בסוד שם -י"וד ה"א ו"או ה"א לו"י,בגמטריא יהלום,העולה- ז"ה ג"ל לו"י,הרגלא"ט אתה הוא מש"ה,ל"ו י" ספירות בלימה,והנחש הטמא מת בכח חידושי תורתך.וזה סוד הענפים המוכים קשות בעולם התחתון.אשרי חלקך רעיא מהימנא,ודע הנחש ראשית גוים עמלק,הינו הגוי הראשון ושמו כתר עמלק,אך מהוה רוח הגוים באופן רוחני,רוח שטנית ,כח רשעותו בל יתואר,הוא המדמה{ כח הדמיון] בבריאה ומצייר קיומה באמצעות החושים, שמור עצמך מפניו הרגלא"ט ,כי מיתתו הינה שיא טומאתו.שער חמישים דסטרא אחרא.והנחש מבקש להכישך,כי כרתת ראש לילית הנואפת וראשה תלוי על מטתך, וכל השדים רואים ראש אמהם לילית הרשעית ,קליפת פרע"ה ערופ"ה, ונאבדים ,

כי הינם ענף המשתלשל מאיתה.ופגמי הברית שפוגמים התחתונים לא פוגמים ח"ו בעולמות העליון.בכח חידושי תורתך שם יהוה שלם ועושה מלחמה בעמל"ק,והסוד הגדול.הנחש מכלה את עצמו.ופוגם בעצמו.ועניין פגם הברית,פוגם בבריות המקושרות בנפשם לנחש.והסוד עמוק מי ימצאהו,ומפחד מידת הדין מפחד לבאר יותר מכך.אך הבן הרגלא"ט הינך חכם,"ויתן לך האלהים",על ידי שם אלהים יתברך ויתברך הרגלא"ט בפנימיותך רוח אלקים מרחפת על פני המים,מרחפת,בגמטריא -ופא"ר ע"ב ,רמ"ח אמ"ת-,להראותך הדרך להרו"ג את רוח הטומאה על ידי הגיית שם ע"ב בסדרים הבאים, והשם יהיה עימך כי כבר נסקת גבוה גבוה על ההר הינך עומד,סיני,הר השינאה,כי סמא"ל הרשע וכתות מחבלים{-חבלה}מתאבים אותך הרגלא"ט,אך למט"ה מתאבים אותך,ובגמר התיקון אותם מלאכים למעלה מנשקים אותך על לחייך ,

והינך מלמדם רזי תורה.ועל ידי שם - ע"ין ב"ית,גלה הרגלא"ט -ע"ס בקוד"ש,העולה -וסו"ד עסמ"ב- תאו"ם שלוש .כלומר שלוש האבות הקדושים,אברהם יצחק ויעקב,מהווים מוחין תאומים,בסוד מוחין המשיח הינו בעל חודש סיו"ן,י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,+נ"ס ומקובל נ"ס ג"ל,הוא המשי"ח ,בעל תורת : ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן,בגמטריא י"וד ה"י ו"יו ה"י{-אור החכמה},י"וד ה"י ו"או ה"י{-אור הבינה},י"וד ה"א ו"או ה"א{-אור תפארת},י"וד ה"ה ו"ו ה"ה{-אור מלכות},קומה שלמ"ה למש"ה של קדוש"ה, בכך על ידי מגד"ל קדוש -ב"ו ירו"ץ צדיק ונשגב,בסוד מגלה ציו"ר האותיות המצורפות,הוא הרגלא"ט,צדיק ונשג"ב,על ידי הציו"ר הרגלא"ט מכלה וממית ה"יצו"ר הדמיוני,סמא"ל הרש"ע,שמור על עצמך הרגלא"ט כי אתה-גאול"ה,בגמטריא ז"ה ג"ל לישראל עם אהבה.והבט מאחוריך.......ההמשך חסר.

תם ונשלם-רבי יוסף גיקטליה-סוד הנחש/חלק ז"-{המשך חלק ה"]./נמסר לרב גל טופז לבית איפרגן נכדו של המקובל האלוקי רבי שלמ"ה איפרגן זצוק"ל בצינור הנבואה.
 OnLineTech