להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


סוד הייחוד/רבי חמאי גאון/נמסר לרב הרגלאט נכדו של המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצק"ל בצינור הנבואה.

מאמר - י" ספירות ועניינם , סוד היחידה:

בעשר ספירות מאירות, חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות ,המשי"ח הוא הרגלא"ט מאיר שורש נשמות ישראל.וסודם גדול.כל הספירות עשרה במספר הינם סוד היחידה.בסוד יחיד ח"י עולמים.להראותך י" ספירות שורים בפנימיות כלי עקו"ד העוקד כל האורות לכדי מקשה יחידה,סוד אות ח",בגמטריא נקש"ר משה,בודאי בפנימיות משה, הוא אתה הרגלא"ט, קש"ר שער חמישים,אור הכתר,בסוד ת"ר השכ"ינה",וזה כתר,בסוד כ"ף,+ת"ר,סוד כפת{ו}ר המשי"ח,אור פותר"ך קושיות בתורה,סוד נשמת תרפ"ו,נשמת משיח ב"ן יוס"ף ,פות"ר החלומות,יוס"ף,בגמטריא מל"ך ב"ן דו"ד,הוא פות"ר העושה פ{י}רות בסוד נשמות חדשות,על ידי היחידה,סוד המרכבה עין לא רא"ה יופי"ה,חו"ץ מנביא האמת משה הוא הרגלא"ט המאיר בתורתו כל העולמות וחותם התיקו"ן הגדו"ל אשריי יולדת"ו זה אומר נאום יהוה.

וכעת אפר"ט בדרך הנבואה המקובלת בישיבה של מעלה סוד הספירות, ואיך הינם כמקשה ויחידה בפנימיות המשיח, הינו הלך "בדד" באורחות התורה,בד"ד,בגמטריא י" ספירות,סוד הכתר שהינו כמשל לבוד"ד המכיל בפנימיותו כל האורות ועוקדם,חכמ"ה,בסוד כ"ח מ"ה , העולה ז"ה ג"ל הינו סוד בינ"ה,אותיות ב"ן י"ה,העולה אליה"וי"ה,ובכח זה החותם הבינה בסוד בניין הקדושה מגולה מתוך חכמ"ה,בגמטריא כ"ח הגוא"ל,+ב"ן י"ה,ומקובל הו"א ג"ל כ"ח ב"ן י"ה,יחוד החכמה והבינה, הגנוזים בפנימיות הכתר,והמשיח סודו הרגלא"ט והרגלא"ט סודו דעת" ,

ומנהיג עד"ת ישראל ,על ידי ד"ע ת"ורה ע"ליונה,ר"ת ד-ע-ת,החותם ע" פנים של התורה,בפנימיות המלכות,אות ד",בכך זוכה להארת "אור ע"ב אמ"ת,העולה אות ת"יו,בסוד י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,+ת,ובכך תג"ל השכינה,וזה סוד חס"ד,יבוא המשי"ח תורה ח"ד-ש"ה תצ"א מאת"י,ועל ידי אות ס",בגמטריא ש"ם יש"י,תורת השמות,באמצעותה יש"י אומר לישראל י"ש י" ספירות בפנימיותכם,י"ש,סוד י" ספירות,וכל הספירות הינם כלולים ועקודים באור יש" שכ"ר לפועלכ"ם,

והמשיח הינו בעל "הגבורה",אותיות הגבו"רה,העולה גו"ר בעש"ר,בסוד גו"ר,זה המשי"ח,אותיות י"ש המחז"ה{-הנבואי}בפנימיותו,וחותם גאולה השלמה בעשר ספירות סוד היחידה המהוה ש"ר ע"ב,בכך עוקדת כל האורות ללא פירו"ד ח"ו ,רק בפשטות ומרוב אחדות ותשוקת האורות להתאחד אין נופל בכך בספירות תפיסה,כתר לשון כ"תר ת"ורה ר"ב,מרוב הארות הכתר אין ניתן לאחוז במחשבה במהותו ,ועליו על הרגלא"ט נאמר, במופלא ממך אל תדרו"ש,

כי לא ניתן להביט בכתר בסוד ב"מ-ופלא,אותיות ופל"א השם מ"ב הגדול,סוד המשי"ח הוא הרגלא"ט,הינו בעל נשמת נצ"ח,העולה ח"ן מל"ך,בגמטריא לח"ן שם יש"י,בסוד מנצח ומלחין יחודים יחודיים,ולכן שמו יחידה,עתיד הג"ואל" לגלות יחודים עין לא חזתה ויפעל אותות ומופתים וישודד הטב"ע ,וזה מופת תורתי שכלי שלא ניתן להכחישו,

תורת ה"אות" של המשי"ח ,סוד ה"עדות" ,הוא הרגלא"ט, אמת התור"ה הקדוש"ה{-הקדומה},תורת הו"ד,העולה י"ה,+הו"ד,ומקובל תורת י-ה-ו-ד-ה,המשי"ח,יהוד"ה,בגמטריא די"ו עש"ר,,בסוד המשיח הוא הרגלא"ט כותב תורתו על ידי המלאך די"ו,בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל,+ד",ומקובל המלאך דג"ל-יאל,מלאך דגלי השכינה,הנשמות של הצדיקים הדגולים תנאים הקדושים המהוים חכמתו של הרגלא"ט אשרי יולדת"ך בכך הינך נותן הודי"ה לאלקי ישראל אל האהבה,טעם נוסף,די"ו עש"ר,בסוד ושי"ר ע"ד,המשיח הינו ש"ר את שיר י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,+ע"ד+ש"ר,ומקובל ג"ל ש"ר את שיר הגאולה, וחותם ע" פנים בפנימיות המלכות ,אות ד",וזה ע"ד",חותם ע"ין,+ד",בגמטריא עד"ן עש"ר{-החכמה העליונה},במלכות{אות ד"},

בכך המשי"ח יבו"א ענ"י,באות עי"ן,העולה ע"ס,סוד ע"שר ס"פירות,ורוכ"ב על כ"ב אותיות,בסוד ורוכ"ב,בגמטריא כ"ב רב"י,להראותך המשיח רב"י,נוטריקון ר"אש ב"ני י"שראל,נשמת כ"ב אותיות בפנימיותו,טעם נוסף,כ"ב,+רב"י,אותיות יבר"ך בי"ת,העולה יבר"ך בקוד"ש{-החכמה},בעתיד את ישראל עם אהב"ה,וזה יסו"ד,אותיות סו"ד עש"ר,העולה ש-ר" ב-ן" ד-ו"ד ע-"ד,ס"ת בגמטריא רו"ח חמישים,בסוד הרגלא"ט עתיד להגיד לעם ישראל בעת גילויו רו"ח ממשיח"י ב"ן דו"ד הקב"ה חתם בפנימיותי,ויר"-ח בירא"-ת הש-ם,בכך חותם הרגלא"ט בפנימיות שורש נשמות ישראל{-סוד המלכות},הגאולה השלמ"ה,מלכות,בגמטריא ות"ם חמישים,אותיות שמי"ם יחתו"ם -גאולת עולם,

וזה עניין י" ספירות, סוד נשמת עקו"ד,נוטריקון ע" קו"ד,התורה המצורפת,עקו"ד,בגמטריא שמ"י ע"ב קו"ד{-התור"ה},גם המשיח הוא הרגלא"ט, ישמ"ע בקו"ד הצירופים ,הנבוא"ה המאיר"ה, ורוא"ה מראות אלקי"ם נוראות השם ליריא"ו ,אשריכם ישראל י" ספירות נחתמו בפנימיות הרגלא"ט נשמת היחיד"ה ,הוא העוק"ד ומייחד כל הספירות המזכים אותכם בגאולה וחירות לנצח וע"ד ,זה אומר נאום יאהדונהי יהוה.וזה המאמר נחתך על ידי אנוכי רבי -חמא"י גאו"ן,העולה ,-ואמ"ן ג"ל משי"ח פלא"י נשמה חמישים קשר,-לפנימיות ישראל עמך,אמן ואמן י" ספירות בלימ"ה,ביאו"ר נבואי מופל"א משער"י מעל"ה.

חלק ב:

רבי חמאי גאון-סוד תפארת:


דע אשר בזה המאמר בחלקו השני,אנוכי אבאר למענך כל נקודה על מנת שלא יהיה ביד כח הסטרא אחרא לבצע ח"ו סיתום על הבנת הדברים.ולכן נצרך מאיתי להעמיק רבות ולחקור במופלא על מנת לכתוב המשכות חדשות מעתיקא קדיש"א בכדי להאיר התורה באור חדש ,לא נודע ,אך נודע רק לנביאי מעלה חכמי התורה והקבלה הנבואית אלוקית על דרך האמת ,המסורה למשה רבנו הוא אתה הרגלא"ט רעיא מהימנא מיד הגבורה,ספירת תפאר-ת,בסוד עתיד המשיח לשמוע הקב"ה אומרו בקול הנבואה תפאר אות ת"יו,בסוד י"וד ו"או ,בגמטריא ג"ל,+ת,ומקובל על ידי ספירת תפארת תג"ל המלכות,על ספירת תפארת בגדלות נאמר ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,תפארת,בסוד הגואל ת"ר פא"ת,נוטריקון פ"ה א"ת,חכמ"ת" "א"ותיות "מ"צורפות בסוד חותם "אמת",

רק למקובלים הנבואיים אשר תיקנו המידות בל"ב ,אז החותם העליון בסוד חב"ד מאיר עליהם מרכבות{מחשבות] נביא לב"ב חכ"מה,אותיות כ"ח מ"ה,בגמטריא כ"ח גאולה,תפארת,מבצע מיזוג של ב" המידות חסד וגבורה ולב"ש בפנימיותו את ב" המידות,ולכן מתפאר" בסוד אות - ת,העולה אור ע-"ב" אמת,בודאי ב" המידות חסד וגבורה על ידי מיזוגם על פי תורת ישראל מאירים ומגלים ע" פנים של התורה בפנימיות נביאי האמת.והסדר חכמה ובינה העליונים,ודעת מבצע מיזוג,חסד וגבורה האמצעים,תפארת מבצע מיזוג,נצח הוד התחתונים,יסוד מבצע מיזוג,והמלכות תמונת כ"ל ,הכוללת ג" כוחות ממזגים{-מאחדים},בסוד ד-עת ת-פארת י-סוד,ר"ת דת"י,העולה ד"ת עש"ר,ותפארת סוד שער באמצעותו כונסים למיזוג העליון סוד חכמה בינה דעת,והדעת בנקודה התחתונה מהוה כתר לתפארת בנקודה העליונה,ותפארת בנקודה התחתונה מהוה כתר עבור יסוד בנקודה העליונה,

וזה סוד אשר תפאר"ת ממזג ומכיל הן דע"ת והן יסו"ד,ומקובל - ידעת סו"ד תפאר"ת,אור ג" ממזגים{זיווגים} הנקרא כת"ר המיזוג,סוד המשיח,אשר על ידו הספירות,בסוד הארות,רצים על גבי המחשבה,תפארת,על שם הנביאים מתפארים בידיעת החותמות והמפתחות הפותחים המחשבה,וזה -פתח אליהו ואמ"ר,תפארת הנקרא מפתח,על ידו נפתח מבוע השפע העליון חכמה בינה -ודע"ת, הממזג העליון,אליה"ו,סוד אותיות יה"ו,תפארת,המתפאר שמכיל י" ספירות בלימה,והינו קו האות ו",המעביר האות ה" הבינה העליונה,בניין הקדושה,למזווג התחתון,י-סוד,בודאי י" ספירות מגולים על ידי ס"ו,בגמטריא ב"ן דו"ד,הינו מהוה ג"ל ג"ל תפארת,בסוד כל האורות מתפארים במשיחם בעל חותם א"לף ל"מד,העולה קפ"ה,מקיף וממזג הספירות כיחידה בודדת,וחותם השפע ביסוד המהוה מזוג תחתון כ"דלת" החותם השפע לתחתונים,

והבן,תפארת,בגמטריא פתר"ת פל"א,בסוד המשי"ח הוא אתה הרגלא"ט ונקרא פל"א יו"עץ,בודאי פתר"ת,עושה פירות בסוד נשמות חדשות בכח תורתך,על ידי שמהוה הינך כלי אמצעי{-התפארות}המכיל דעת{הממזג העליון},וייסוד{הממזג התחתון},וזה סוד תל"ת ראשים,שהינם בעצם יחידה,סוד נשמתך הרגלא"ט,תפארת ישראל א"ת-ה ,מזווג א"ת אותיות בתוך המלכות ,אשת חיל עטרת בעלה, מתפארת בבעלה תפארת.ויותר מכך לא הורשיתי לגלות.אמן ואמן.

תם ונשלם-סוד הייחוד/רבי חמאי גאון/נמסר לרב הרגלאט נכדו של המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצק"ל בצינור הנבואה.

OnLineTech