להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> קול דממה דקה מורח וודאין

מאמר עולם הקבלה- "משיח –קול דממה דקה-מור"ח  וודאי"ן/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}

ד"ע אשר  קו"ל הינו  תפאר"ת  ישרא"ל ,ודממ"ה   כ"ח  המד"מה   בסוד  האותיות  מדה  ם" או"ר ,סוד הבינ"ה המהוה  מקו"ר הנבוא"ה  הדק"ה ,בסו"ד  דיו"ק ואמ"ת   בתוכנ"ה  , וי"ש  לדע"ת  את אש"ר   נח"בא   בס"וד המילים  א"ב  ח"ן  ,זה  הארת החכ"מה המהוו"ה  ח"ן  המשי"ח  - ח"כמת  נ"סתר, וכאש"ר מעלת"ו  תגד"ל בשני"ם  בסוד י"   שמ"ן-  עשר  ספירו"ת  החתומו"ת במוחי"ן יזכ"ה  המשיח לכת"ר  מלכו"ת ,   בסוד המילים מל"ת  כ"ו,

וידעת אשר השם המפור"ש  אותיות שופ"ר  מש"ה עולה  בגימטרי"ה  כ"ו בגימטריא  יה-וה ,  והכת"ר   בסו"ד -מור"ח   וודאי"ן-  שזה אותיות זהות ל-חמו"ר    די"ן   וא"ו  ,   וזה"ו סוד ענ"י ורוכב על חמו"ר  ,

-  משי"ח  ענ"י בסוד  בעל עי"ן סוד הארת החכמ"ה   ורוכ"ב  הוא  בסוד האותיות  כ"ו   בור"א ,זה   השם המפורש שהינו  שופ"ר ע"ל  , תפארת  {שופ"ר}   והחסדי"ם  {ע"ל}, לשו"ן  המקובלים מן האות  ע"{חכמה} באמצעות אות  ל"{בינה} על יד תפארת{שופר} בפנימיות המלכות{פ"ר}-בסוד הדינים השורים במלכות, וזה סוד הייחוד,,  ועלי"ך  לדע"ת  ע"ל בסוד    ע"ין  ל"מד  שזה אותיות  דימיו"ן  ע"ל, והדימיו"ן   הוא  חמור"  -  אותיות  מ"ח  או"ר,הבט וראה סוד  מ"ח  צירופ"י  אלקי"ם   החות"ם  או"ר הבי"נה בממלכה הקדושה , 

 והשכל  לדעת   שמור"ח   בסו"ד מאו"ר   רי"ח  ,   והרי"ח  הוא  ה"דימיון" בסו"ד  האותיות   ו"  דיני"ם ,והדינים   משי"ח נקראי"ם, מהוים הם שש"  קצוו"ת  בסו"ד שערו"ת א"ף ,וא"ף זעי"ר אנפי"ן בתורת הקבל"ה האר"ת חוט"ם  האוצר"ת  דיני"ם בסוד  א"ף זע"ם וחימ"ה בפנימיות"ה,  ומשי"ח  א"ף  לשו"ן   א"  פ"ה- גילו"י סודו"ת החכמ"ה    אות  א" בסו"ד פל"א  אותיות   אל"ף  הארת   החכמ"ה,סוד  כ"ח  מ"ה אותיות זהות ל-כ"ה  מ"ח  בתורת הקבל"ה,   אש"ר  רא"ש -בינ"ה ונקראת כ"ך בגימטריא  אות  ם"  בסוד  {מ}-"שה", הבינה{ם}משפיע עבור {עיבור}  מ{ש"ה} אור החכמה  ובאמצעו"ת  כ"ך   פ"ה –סוד  מלכו"ת  ה"  חות"ם  גילוי"ה בסוד  וגול"ה בסוד ו"  מלאה ומקובל גאולה ,

שזה סוד המלכות הנקראת "גלויה"{תמונה},ועל כך נאמר גאול"ה בסוד האותיות גוא"ל    ו"ה ,  תפארת{ו} מרומם המלכו"ת{ה}, וז"ה  עניי"ן  מורח וודאי"ן  בסוד האותיות   אד"ון  י"ו,  ו{א}ד"ון -  [מ]ידת הד[י]"ן  [ה]קש"ה-אימ"ה,זה אותיות  י"  מא"ה  המצביע על גדלו"ת  השג"ה הגוז"ר  שערו"ת בסו"ד   ע"ת  שו"ר -   דיני"ם המושפעי"ם עקב גילוי" סודו"ת  התור"ה, זהו אור  המשי"ח הנקרא  שו"ר   בסוד  ש"ר  ו",    וז"ה סוד  הנאמר  שר"ו  של עשי"ו ,משי"ח בן דו"ד   הינ"ו   משיח ב"ן  יוס"ף והרי  יוס"ף בסו"ד  תוספ"ת מוחי"ן הנתווסף במשי"ח בן {דו"ד} ,   בסוד   ד"   ד"ו , - ד"ו  משיחי"ם  שהינ"ם  יחיד"ה  הנקראת    יי"ן  מש"ה לשו"ן  הקבל"ה,  וה"ם  בסוד מ"ה אדם עול"ה בגימטר"יא   , 

 ועל כ"ך נאמר "שרו  של  עשי"ו ,  המשי"ח   ש"ר ושול"ט בע"ת הכרזת"ו ככז"ה   על   קליפ"ת  ע{שי"ו} אשר גילגול"ו הינ"ו    יש"ו  הנוצר"י משי"ח השק"ר , וזה עניי"ן  אש"ר נאמר על משי"ח האמת  משי"ח בסוד  ש"ם   ח"י  הוא  צדיק ח"י עולמים    שהינו   יבוא   "עני רוכב על חמור", והחמו"ר    יש"ו  הנוצר"י  סוד  קליפ"ת אדו"ם מלכות דסיטר"א אחר"א  , והו"א משי"ח צדק רוכ"ב ענ"י בסוד האותיות   עיו"ן  כ"ב  או"ר  ,המשי"ח  בהעמק"ת כ"ח שכלו" באור תורת הקבלה  -  או"ר    בסוד   ו"  א"ר,   וידיעת"ו כ"ב    צירופ"י   הבריא"ה ,

כ"ח   -עיונ"ו - לשו"ן  שפלותו ו-ענות"ו-   הם אשר  ישב"רו כוחו"ת הטומא"ה  ,וד"ע  אש"ר לעניי"ן  מור"ח וודאי"ן   תפקי"ד  מרכז"י ובע"ל  -חשיבו"ת-  בסוד המילי"ם חיו"{ת  שב"י} אותיות  - תישב"י  -זה אליה"ו הנבי"א, הו"א המרי"ח  ד"ן ושופ"ט  נביא"י השק"ר החבר"ו ועושי"ם  קש"ר  כנג"ד  הקדוש"ה ,ו{מור}"ח  מרמ"ז   ל-חיו"ת   רומ" - לשו"ן רומ"י  מלכות הרשע"ה ,  -וודאי"ן-  בזמ"ן אמיר"ה נשמ"ע -אבד"ון- , ומקובל  בכ"ך תישב"י   ד"ן     רומ"י  אבדו"ן  ,  וזה מור"ח  וודאי"ן   הרח"ה   המעל"ה  חקיק"ה וגילו"ף  צורות נשמו"ת  ,  והנשמו"ת נשפטו"ת  והכ"ל אחד"  הסיטר"א אחר"א והקדוש"ה  יחיד"ה ללא פירו"ד והפרד"ה ,ו"זה  סו"ד  משי"ח אמ"ת   בסו"ד מאמ"ת המיד"ע הנמס"ר משער"י מעל"ה   בס"וד האותיות  ע"ל   מ"ה ,

חכמה {מ"ה} דחסדי"ם{ע"ל},  ולא ח"ס ושלו"ם שער"י  לשו"ן   סער"י{סערה}  מעיל"ה סוד מדור"יהשאו"ל  ותהו"ם רבה  , וכאש"ר משי"ח אמת שוא"ל שאל"ה או מגיש בקשה בין לחיוב בין לשלילה  אש"ר בשור"שה  הרוחני" העניי"ן מקויי"ם בגישמ"י-  כגו"ן  נפ"ש החי"ה במעטפ"ת  כלי{גוף} ושוא"ל על מצב"ה הרוחנ"י בעליוני"ם  אמ"ת  התשוב"ה, וזה משי"ח אמ"ת  השור"ה  ב"תיאום" עם העול"ם  העליו"ן   כפ"י המקוי"ם למט"ה כ"ך למעל"ה   ,

א"ך  משי"ח שק"ר  לשו"ן שמקש"ר  ושוא"ל שאלו"ת ומגיש בקשות וגוזר דינים בין טוביםבין רעים  מכ"ח הדימיו"ן בסוד רו"ח נבו"ת שיקר"ית  נרקמים הללו דברים , ולדוגמ"א את"ן עבור"ך  עקב התענינותך בזאת הסוגיי"ה ואכן היא עמוק"ה –דע  שכאשר  שוא"ל    נביא השק"ר  על  אד"ם  אשר אי"ן ככז"ה בעול"ם והשאל"ה הינה דימיוני"ת  ואי"ן לה כל אחיזה במציאות התחתונה{זה העולם}    הן   השאל"ה והן  התשוב"ה  הנעני"ת  כנגד"ה  מקו"רם  מרו"ח השטו"ת והנבו"ת רוח אלהי"ם רע"ה  אשר  כנגד"ה מעו"ררת  בשורש"ה   רוח   ב"ן  זוג"ה  בסו"ד המשפי"ע  ל"ה כ"ח השקר"י והטמ"א להסית בני" אד"ם  למחשבו"ת ושיגיונו"ת אשר לא מקויימי"ם  כלל  בזה העול"ם , והשאל"ה השיקרי"ת  בסו"ד קושר"ת ומשאיל"ה   הרוח  הרע"ה את רוח נביא השק"ר והוא נמצא בשליטת"ה ואי"ן יכול הוא לחמו"ק  מן כ"ח אחיזת"ה, והזכ"ר השיקר"י בן זוג"ה מעו"רר בדימיו"ן בסוד  דומ"ה  מושך דומ"ה - ודומ"ה מלאך הקבורה והמיתה מוש"ך רוחות דומו"ת לשו"ן מדמות דימיונות דברי שקר ורעה,

 והנבי"א  מראו"ת ודברי הבל ושטו"ת דיבורי שדי"ם ורוחות אבודו"ת אשר אזור שהיית"ם  אסונו"ת ומכאובי"ם רציחו"ת  בעילו"ת  ונאיפו"ת  -ד"ם  ניד"ה- בסו"ד  -דימי"ון-  ר"ע,  והדימי"ון  ד"ם  יו"ן   רו"ח  דסיטר"א אחרא בשפת הקבל"ה  והי"א השואל"ת דברי שקר  ומגישה בקשות להטבה או להרע וזאת חקוק חזק במוחך זה כל ההבדל בין הסיטרא אחרא לקדושה  הסיטרא אחרא רצונה לקבל לעצמה ,ומבקשת בקשות וכח לשפוט בעצמה לחיוב ולשלילה ולהכריעה סוגיות לא לה והכל –מופרך- בסוד -מופר"ע וסר"ח-, בסוד סירחון גופתה של לילית השידה בע"ת שנדבק"ה והתעבר"ה  נזדווג"ה  ומקום משכנ"ה  בפנימיו"ת  הנבי"א  משי"ח  השק"ר  קושר"ת   רוחו ברוחה בסוד  נשיק"ה אותיות יי"ן  קש"ה,-  יי"ן    חכמ"ה  משכר"ת  ובזמ"ן אמירה נשמ"ע  חכמ"ה משקר"ת  הי"א  שואל"ת שאלו"ת -נבוא"ה-  בסוד המילי"ם  נבו"ת  אפל"ה,   אותיות  ב "   א"   במילויים  ובצירופם מקוב"ל  א"ב  חכמה  דסיטר"א אחר"א ,

בתורת הקבל"ה לשו"ן אוי"ב הייצר הר"ע הוא   השט"ן  ומלא"ך המוו"ת  המזדוו"ג עימ"ה  באמצעו"ת   דב"רי הנבוא"ה השיקרי"ם המשפי"ע ל"ה  משער"י בסוד ש"  רעי"ם זה ש" כתות מלאכי חבלה-לשון מחבלים בתוכן הנבואה, בסוד  סערו"ת דיני"ם דסיטרא אחר"א  הנקראי"ם  מעיל"ה, וזה סוד השאל"ה הנשאל"ת על  יד"ה   זה  רו"ח שקרי"ת  בסוד נק"בית  והתשוב"ה  העונ"ה  עבור"ה בסוד  עיבור"ה זה רוח הרע"ה  ב"ן זוג"ה סמא"ל הרש"ע השט"ן המהוה  רו"ח שק"ר  זכרי"ת    והינ"ם  מולידי"ם על יד"י דברי  הנבוא"ה של נביא השקר  את  עובר"ם,  וזה סו"ד   ר"וח  הנבי"א השור"ה בבעלות"ם  והו"א תינוק"ם לשו"ן  יונקי"ם  מזונ"ם-  שק"ר  חידוש"י תורה  ונבוא"ה דסיטרא אחר"א חותמי"ם בעול"ם  באמצעו"ת  ילד"ם  הוא" הנבי"א השק"ר,סוד  משי"ח דסיטרא אחרא  הנמש"ח בזר"ע ה{ש}[ט]"ן וב[ד]"ם  [נ][י]ד"[ה]- אותיות   ש"ד  טינ"ה , 

לשו"ן  טעינ"ה  של נביא משי"ח השק"ר  בשדי"ם  השודדי"ם דעת"ו ומסיתי"ם אותו לחטאי"ם  וז"ה הסו"ד ,  אשר   רב"י  דה לריינ"ה   כנאמר " כרת ברית עם ‘פלונית’ המרשעת, ומסר עצמו בידה, והיה מטמא עצמו בכל טומאות, עד כי בשמות הקודש ובשאר שמות והשבעות אשר היה יודע, היה משתמש בהם להרע, והיה משביע רוחין ושדין בכל לילה להביא לו את אשר יחפוץ, וכך היה משפטו ימים רבים. והיה מביא אשת שר אחד כמעט בכל לילה,

ובבוקר היה מצוה להחזירה. וכאשר השר הרגיש בדבר, ושלח לקרוא לחרטומים, ושם אותם שומרים בביתו, ואמר אליהם שיהיו מוכנים וזריזים בהשבעות ושמות הטומאה לעכב את אותם שיבואו לקחת את אשתו, וכן עשו וישבו על משמרתם. ובלילה ההיא באו השדים במצות ר’ יוסף, ומיד הרגישו ועשו פעולות, והשביעו אותם לדעת מה זה ועל מה זה, ויאמרו השדים אנו שלוחי רבי יוסף אשר יושב בצידון. מיד שלח השר צבא שליח אחד בספרים ומנחה לשר צידון, שמיד ישלח לו את ריוסף בחיים להינקם ממנו ולעשות בו ייסורים קשים",

הר"י  יש לדע"ת  רבי יוסף דה לריינה    "כרת ברית עם ‘פלונית’ המרשעת"  -ופלוני"ת- כאשר  אות   וא"ו  במילה  ממולא"ת  מקובל נואפ"ת  -  ל"ו   , היא  רו"ח הנבוא"ה  הניקבית הנ{ואפ}"ת   בסו"ד עשת"ה שימו"ש  ב"אפו" –סוד האר"ת  חוט"ם  - מור"ח  וודאי"ן אש"ר  רב"י  יוס"ף  באמצעות כ"ך ניס"ה לזר"ז בסוד גילוי רזי"ם  הגאול"ה  , אך  הפלוני"ת כשמ"ה   נפו"לת   -הפיל"ה   בפיתוי"ה זו הרוח הזנותי"ת אשר אין מנו"ח  מפעולת"ה שד"ה  ומשודד"ת  דע"ת   הנבי"א   ומשקר"ת ומפ"תה  ואי"ן כל דר"ך להנצ"ל  מפני"ה כמש"ל  לאש"ה  בעלת יופ"י  רב עוצמ"ה וגם שתעמ"וד בפיתו"י הרי  הבט"ה ראשוני"ת הבט"ת אף לא ברצונ"ך  כדר"ך שליב"ך לא דרו"ך  לרג"ע וזה כל הנצר"ך בשבי"ל זאת השפל"ה ,

והברי"ת    בסו"ד  ביתר"ה ונטל"ה  רוח"ו  והטיל"ה בפנימיות"ו עוברי"ה שהי"ו גדלי"ם בבטנ"ו והדבר נור"א והייסורי"ם קרע"והו מבפני"ם והוס"ף לכ"ך ב"ן זוג"ה ר"וח נבו"ת   בסוד  נאיב"י   הוא  היצר הר"ע ,נאיב"י  בסו"ד  אב"ן  כך נקרא בסוד הקבל"ה בתחיל"ה דומ"ם ולאח"ר מכ"ן במכ"ה הורג"ך הוא המעניק שפע"ה –{ר}וח ה[נ]בוא"ה הר[ע]"[ה]-  נער"ה  נקרא"ת  לשו"ן מנער"ת ומכחיד"ה ד"עת{רוח} הנבר"א , הוא הנבי"א ולאח"ר מכ"ן  נעור"ה לשו"ן התעוררות מתעוררת היא ושדי"ה וז"ה חממ"ה לילדי"ה ושמה לילי"ת  מכיו"ן שבעל"ה העליו"ן בן הזנוני"ם השט"ן    מהלל"ה אי"ך  מפיל"ה ברשת"ה הנביאי"ם  ומהפכם לשקריי"ם, וזהו שרב"י יוסף דה לריינ"ה  נאמ"ר עלי"ו  "ומסר עצמו בידה,

והיה מטמא עצמו בכל טומאות, עד כי בשמות הקודש ובשאר שמות והשבעות אשר היה יודע, היה משתמש בהם להרע, והיה משביע רוחין ושדין בכל לילה להביא לו את אשר יחפוץ",   כלומ"ר  מס"ר בסוד נרמ"ס   עצמאות"ו  ונשתבש"ה דעת"ו ורוח שיגעו"ן  בסוד  ג"ש  עו"ן  אחזת"ו והי"א  אחז"ה  ביד"ה  ,  וי"ד בסוד  די"ן בתורת הקבל"ה,   והוא   רב"י יוס"ף   טימא עצמ"ו  בכ"ל הטומאו"ת  ובזמ"ן אמיר"ה נשמע  תהומו"ת  ,  שכ"ב  רו"ח ברו"ח עימ"ה בסוד  מור"ח וודאי"ן   זיו"ג    דע"תו בדע"תה   וחדר"ה ושיכר"ה דעת"ו   כמש"ל ליי"ן המשכ"ר אד"ם, והאד"ם  מאב"ד  כל שליט"ה,  ורבי דה לריינ"ה  עש"ה השבעו"ת בסוד קשרי"ם  ודבקו"ת בשדי"ם , הרי"ח והעל"ה מעמק"י נפש"ו -   ודב"ר שק"ר  בפי"ו הי"א  נדבק"ה  ברוח"ו , וילדי"ה שדי"ה בנפש"ו ,  והעליו"ן  השט"ן  בעל"ה לשו"ן הבוע"ל  דם  ניד"ה לק"ח הנשמ"ה זאת המחשב"ה  וכ"ל מדרג"ת  שק"ר  נבנ"תה והושלמ"ה, ומנבי"א אמ"ת למשי"ח שק"ר בסוד  ש"{שטן} ק"{לילית הזונה}ר{רוחות טומאה},

כ"ל השלוש"ה נטמא"ו  בפנימיו"ת כ"ל"י{גופ"ו} של הרב"י המסכ"ן  , וזרע"ו בסו"ד  מור"ח וודאי"ן המרב"ה וזור"ע רוחו"ת לשו"ן  רי"ח בעול"ם  ויול"ד גופי"ם רוחני"ם , זה סו"ד משי"ח  בס"וד שי"ח  נשמו"ת ,  הסיטר"א אחר"א  נטל"ו כ"ל   הנשמו"ת והשדי"ם  ילד"י  לילית ובעל"ה   השט"ן   חתומי"ם בגופ"י הנבראי"ם, ובעזר"ת מורח וודאי"ן רוח הנבוא"ה הבי"א עק"ב סטיית"ו  לעיקו"ב הגאול"ה,  ומטו"ב יצ"א  ר"ע   והוליד"ו שדי"ם רבי"ם בסוד מור"ח וודאי"ן , שנטל"ו לעצמ"ם, ובסוד הצירופי"ם הפכוה"ו   ל  "שדין-חודרים" אות   ר"יש במילה  מורח וודאי"ן  במילוי"ה ,והשדי"ן  ש"ד  יי"ן - חכמה ונבוא"ה דבר שקר המשכ"ר ומוציא ועוקר האד"ם מן העול"ם חודרי"ם  בסוד חדורי"ם  להרוג ולהשמי"ד ומורידי"ם לאבדו"ן כל המנס"ה לקר"ב הגאו"לה , וזה  הסכנ"ה  ב"קבלה מעשי"ת לשו"ן שבכ"ח המעשיו"ת  ודמיונו"ת כובלי"ם   ומולידי"ם  בפנימיות הנבי"א שדים, וכיו"ם אי"ן  פר"ה אדומ"ה המטהר"ת מטומא"ת  מ"ת  ,

והמ"ת זה"ו השדי"ם הדבקי"ם לדופ"ן  הפנימ"י של הנבראי"ם ושורצי"ם ומולידי"ם ומזדווגי"ם רו"ח הנביא והנבר"א ברוח השדי"ם ואלפ"י שדי"ם חצ"י {אד"ם}  חצ"[י]  [ש"ד]-  אשמ"די נקראי"ם,  בשפת הקבל"ה   מכיו"ן   שמשמידי"ם  האד"ם המביא"ם לעול"ם בכ"ך שעוקרי"ם ומגרשי"ם ומורידי"ם נפש"ו מן כלי גופ"ו   וטומני"ם עובריה"ם  וילדיה"ם והאד"ם  אבד עלי"ו זה העול"ם והעול"ם הב"א  ל"א  יזכ"ה לכ"ך  לעול"ם , וזו רו"ח במדו"ר כ"ף  הקל"ע  קלו"עה הי"א ועובדת כפיי"ם  של השדי"ם וזה סופו של רב"י יוסף ד"ה לריי"נה שנהפ"ך  ל{כ}ל"ב [ש]ח"[ו][ר] -  שכו"ר  -,

בסוד חס"ר דע"ת בעל רוח נבות ושיגעו"ן  שהאר"י הקדו"ש ברוח קודש"ו צפ"ה ברוח"ו האומלל"ה נהפ"ך לכלב"ו- של  מלא"ך חבל"ה ,וכנג"ד  מ"י שלח"ם וניס"ה להביס"ו הוא השטן הוא הייצר הרע  -יימ"ח שמ"ו- הוא מהווה - מ"ח  יש"ו -  , ובגאול"ה  העתיד"ה משי"ח האמ"ת גוא"ל צד"ק אשר אין מבקש כ"ח ההנהג"ה ושואל דברי נבוא"ה על פי בקש"ה וודאות לאמיתותה בראייה שמיעה ודיבור  ומשפיע ללא רצון קבלה ולא מבצע שפיטה בין טוב לבין רע ואין בקשות המעלה בשערי מעלה אלא רק בדרך ההשפעה דקדושה בסוד העולמות העליונים המשפיעים לתחתונים הם השורש הקובע לענף  ,

להבדיל מן הסיטרא אחרא שהשדים הם התחתונים  לוכדים נשמות וכל רצונם לקבל כוחם ולהגיש בקשות להריע לבריות  ולהטיב עם כורתי בריתם כתות השטן בזה העולם ומעלים הקורבנות רוחות הנבראים אשר לכודים  ואזוקים ברוחות טומאה וחבלה להיכלות העליון שהינם מדורי השאול והייגון , משיח אמת גואל ה"צדק ינקו"ם  נקמ"ת כל הצדיקי"ם  הקדושי"ם שנפל"ו בקר"ב  מו"ל גדוד"י השדי"ם ואימ"ם אשת זנוני"ם  לילי"ת     ובעלה השט"ן יימח שמו יעבור במהרה מן זה העולם , מש"יח  אין יעסו"ק  בהעלא"ת סוגיות של בש"ר וד"ם רוע" ודיני"ם  לעולמות הרחמי"ם  ,ויש לדע"ת  גוא"ל לשו"ן  גו- א"ל   מידת החסדי"ם  א"ל בתורת הקבלה משי"ח באמצעו"ת   מורח וודאי"ן  ירי"ח ויבצע שפיט"ת  האד"ם  לחסדי"ם  בס"ד   המשכ"ת והורדת  אור עולמו"ת העליו"ן  למוחי"ן   הנבראי"ם  ולא חס ושלו"ם  העלאת נושאי"ם  בעלי הגשמ"ה ועניני זה העול"ם  העכו"ר והנלזה אשר מתכונתו תעבו"ר מן  תבנית"ה בעל הקילקול שהנבראים בחטאם פוגמים  בקדושה  , וזה  סוד  שאמר  ה" יתברך למשה "אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה שנאמר מְאַחֵז פְּנֵי כִסֵּה פַּרְשֵׁז עָלָיו עֲנָנוֹ (איוב כו, ט),

כלומר  "אחוז"  אותיות  חוז"ה  א" באמצעות - פל"א  התור"ה  תורת הקבל"ה מש"ה חז"ה   הנבוא"ה  המאיר"ה "בכסא  -כבודי-  שזה אותיות   {כ"ב}  י"{וד}    בגימטריא ל"ב  נתיבות  החכמ"ה,  שהם כס"א  לשו"ן כיסו"י  סודות הקבלה המעשי"ת  אשר המאציל יתברך מעניק לנביאיו  לכל מי שיקראו באמ"ת ,  ואמ"ת היא  תורת  הקבל"ה  בסוד מ"   א"ת , אור  בינה {מ}וחין הנבואה החותם סוד  צירופי    {א"ת}   אותיות  התורה הנקראים  פרש"ז  בסוד המילים פ"ה שר ר"ז , -גילוי התורה האלוקית ,  ומשה  בזכו"ת לשו"ן זכות נשמת"ו   חות"ם  ובזמן  אמירה  נשמע  חו"טם  -הארת א"ף  בבריא"ה, וזה חזור להן תשוב"ה ,סוד   בינ"ה שמ"ה  תשוב"ה והינ"ה  חזו"ר  בסוד  חרו"ז  ז" חורי"ם, 

ב"  אוזנים  ב" עינים    א"     פ"ה  וב"   נחיריי"ם, בסו"ד  מורח וודאי"ן  כותב משי"ח  חסדי"ם הממתקים ומבטלים הקליפה הרע"ה  והללו חסדי"ם הינם  ס"ד  חיים ,  חידוש"י תור"ה אלוקי"ת קרוי"ם - קר"ן   פלאי"ם ,אור החכמה המכחיד הסיטרא אחרא ,   ה"   יתבר"ך  ויתה"לל  אי"ן מלבדו כלל וכלל הוא בע"ל כל הכוחו"ת כול"ם יעבי"ר לשו"ן בער"ה וכלי"ה  את קיומ"ם של הסיטרא אחרא  מן העול"ם כנאמר  "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ"{אכי"ר}.

תם ונשלם מאמר עולם הקבלה- "משיח –קול דממה דקה-מור"ח  וודאי"ן/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן השב"ח לבור"א עול"ם.

 

 

OnLineTech