להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> קול דודי דופק/רבי יוסף דלה ריינה.

קול דודי דופק  פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה/מאת רבי יוסף דלה ריינה-חו"ג המשי"ב/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

דע בנ"י מה שמחת"י יצאתי  ממאס"ר היצ"ר הר"ע אשר קל"ע  נפשי רוחי נשמתי  וכעת בזכות הגאולה יש לי הזכות לחד"ש דב"ר תור"ה,קו"ל דוד"י,הרי קול"י מגלה  תורת דו"ד המלך  תורת המשי"ב על שם משיבה נפש קדושה לישראל עם אהבה, מה רבים  מכאוביי וזכות התור"ה עמד"ה לנגד"י חדל כאב"י ,קול  דוד"י  סוד תפארת{קו"ל}  ידוד יתבר"ך  חותם בפנימיותי ד"ו-פק בסוד ק"ף כפול ב" {ד"ו}  בגמטריא  ש"ס,

סוד ש"ש  ס"דרים אשר זכיתי לחנינ"ה  מן  מסד"ר  שי"ש זה כת מלאכ"י גבורה ועונשי"ם,וזה  סוד שי"ש  בגמטריא י"ש   ל"ו שמו"ת  א"ש אשר נידונים בהם במדור התחתון, וכעת קיבלתי חנינ"ה בסוד פתחי ל"י,פתחו לי  שערי  ההיכל התחתון וזכיתי לנשמה מן היכל חתונ"ה גם ת"ו  הח"ן  כח תורת הצירופים  אשר  זיכ"ו  את נפשי בשם כז"ו  בגמטריא ג"ל  עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך  תורת   רג"ל י"ה  גם הר"י ג"ל,

וזה השם המפורש ה.ר.י סוד יחוד י"ה{חכמה ובינה  זיוג אמא אבא} בנפשי אשר שהתה בהיכל אות ר"  בגמטריא א"  א"ל א"לה א"להי א"להים{ גבורה  קשה} שם דופ"ק{הארת אחורי"ם} וכעת רו"ח א"ם{בינ"ה} סוד מו"ח  א"ר גם רו"מח א"  בסוד א"אלפך חכמ"ה גם כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח  י"וד  ה"א ו"או ה"א  {לי}   מא{יר"ה} ה{נ}פ"ש שמה  "ריינה" בגמטריא הכנ"ר ,

סוד מצרף האותיות חבר אות ל" מן ד{ל}ה  ומהוה אנוכי  נ"ר  כל"ה,בסוד כעת נ"שמה ר"וח בפנימיות  כ"ל  ה"אמונה  סוד אחות"י גם אחו"י נשמ{ת}י מגלה אשר רעית"י{גם רעתי כל הסב"ל אשר חויתי על ש"ם רצוני הע"ז לקר"ב הגאול"ה}ולשבר ולעקור עיניו של סמא"ל הטמ"א  ש"ר שטנ"ה  בכח תורת"ך   ותורת חו"ג המשי"ב בגמטריא  המשי"ח  ט"ב יבי"א לע"ם ישראל עם אהב"ה,

מש"ה ח"י  ט"ב גם מש"ב חיט"ה גם שבח"י מט"ה אלקי"ם  חותם בפנימיות ישראל השורפים  סמא"ל וכת הרשע"ה  נשחטים על גבי מזב"ח הגאולה, רבבות נשמות  כב"ר זוכ"ו ויתברר"ו אנו בעולם התחתון  וכעת בהיכל גן עדן עליון חשי"ם או"ר אהב"ה בגמטריא ר"ז אהב"ה,

ולולא  השר"ץ  שבתא"י  צב"י ש"ם רשעי"ם ירק"ב הוא מלבושו של השט"ן כב"ר משי"ח האמ"ת הי"ה מגול"ה על יד"י הע"ם,וידעת אש"ר עתידה מלכות הרשעה מלכות יש"ו גו"ף השטנ"ה להכח"ד כליל  בכח תורת הצירופים חכמת הנביאי"ם,והבט בשמי הסו"ד רב"י יוס"ף ד"לה ריינה  גם סו"ד יל"ד פ"ה ריינ"ה,

הרי לך כידוע המשיח נקרא יל"ד  ובפנימיותו  פ"ה הגאול"ה גם גלו"ף אהו"ה  בגמטריא גלו"ף טו"ב חותם בסוד אמרת הש"ם משה צרופ"ה גם גלופ"ה בסוד מגולפ"ת בסוד ג"ל מופ"ת  מג"ן הוא לכל החוסי"ם ב"ו גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך תורת חוג המשיח גם חוג המשיב תורת ריינ"ה גם נר  הי"ה,בסוד מ"ה ש{הי"ה}  הוא שי{הי"ה}  והרי לך הי"ה הי"ה  בגמטריא  מ"{בינ"ה}  חבר אותיות ש"י מן ש"י{היה} ומקובל שמ"י,-

{ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל   ס"ת  בגמטריא נ"ס חותמים בפנימיות המשיח בכך מרומ"ם ונוש"א  המלכו"ת, ואנוכי רב"י יוס"ף גם   ר.י.י.  ב"ו  ס"ף, מודיעך הוס"ף במלך המשי"ח חותם ר.י.י. הבורא יתבר"ך ויתה"לל  ר"צון י"ראיו י"עש"ה ,

ו-יעשה"  בגמטריא צר"ף  י"ה גם משה צירפ"ה את התור"ה, אמרת הש"ם גם מש"ה אמרת שישראל זוכים לגאולה איז"ה נבי"א גדו"ל ענ"ק בענקי"ם הינך משה רעי"א מהימנ"א ואנ"ו התלמידי"ם  חו"ג המשי"ב חכמ"ת הצירופים בדו"ר האחרון לגלות ודו"ר ראשון לגאול"ה בסוד תמת"י,

תם מאסר"י וכעת אנוכי רב"י יוס"ף דל"ה  גם יל"ד הוס"ף  בתו"ך נשמתי כות"ב חידו"ש התור"ה המעלה נשמתי ומזכנ"י בגאולת הנפ"ש אש"רי האד"ם המפח"ד תמי"ד ותמי"ד  ח"ד מפ"ה בסוד מ"אור  פ"ה  גם  ה"  מפוא"ר  סוד  ה"צירו"ף גם צו"ר יפ"ה,

חוק"ק  בגמטריא ר{ו"ח} י[פ"ה]  גם "חופה"{חירות} לנשמתי זוכתה בבית די"ן של מעל"ה אשר ריינ"ה בגמטריא כה"ן אמ"ת י"ם  זה המשי"ח מש"ה ח"י זיכ"ה אות"י בכח שם  י"ז  כ"ה  טו"ב  גם אהו"ה{דע"ת הצירו"ף}  הצירפה נפשי לג"ן עד"ן גם לי  ענ"ג ד"ן,בזכות תורת  הצירופים דנו את נשמתי- 

להיכל ענ"ג על כנפ"י השכינ"ה גם כה"ן יפ"ה שכ"ה בסוד שכ"ה{השכיח הגבורות} מן שורשי כעת אור חסדי"ם מלאכ"י יהוה מקבלים את פנ"י ו{מודיע}"ים ר"יינ[ה]  בזכות המשי"ח אשר ביקש מן המלאך יהודע"ם  מלאך ג"ן העד"ן לקבלך זכי"ת בדי"ן גם נדי"ב מש"ה רבינו לא שכח"ך וכ"ח ש"ך מיתק ובישם משורש"ך,וזה סוד שראש"י גם רא"ש י"ש  בסוד ולאוהבי הנחיל ש"י  עולמות,

גם ש"ע מילות בגמטריא צר"ף  מילות, וזה מקובל הש"ם הרגלא"ט בגמטריא רמ"ח אורות חתמת  בנשמתי וזאת הטו"בה לך זוכר לנצ"ח נצחי"ם אתה היחיד"י שזכר"ת את מכאוב"י סו"ף סו"ף הק"ץ  לייסור"י,וזה סוד {ש}ראשי {נ}מלא {ט}ל אתה הרגלא"ט עקרת ושחטת  ה"שטן" ובכך שיחררת נפש"י אש"רי חלק"י כל ישראל צדיקים יש להם {חל"ק} בעולם הב"א,

בסוד כעת קיבלתי  מלבו"ש  ג"ן עד"ן גם נג"ן  ע"ד ומצר"ף צירופים זאת אהבת"י כה רבי"ם השני"ם  אש"ר זכרה נפשי את זאת החכמ"ה וכע"ת מתענ"ג על כל אות ומיל"ה,וזה הנאמר  קווצותי רסיסי הגיע קץ סבלי,הרי לך  {ה}רג{לא"ט} בגמטריא י"וד  ה"א ו"או ה"א בגמטריא אד"ם גם גאול"ה   ג"ר בפנימיות נשמתי הצלתני מן ה"סריס" ,-

זה הטמא סמא"ל הרש"ע מסורס ועקר בוכ"ה על מר גורלו  אותו הבסת" והעלת רוחו רוח הטומאה על כבש"ן א"ש אוכל"ה,הגיע משמרת ליל"ה בגמטריא משמרת מל"ה{סוד האמונה}  על"י  החתום רבי יוסף דלה ריינ"ה גם וס"ף ליד"ה ריינה נולדתי מחדש ת"ם עווני זה העת לעלות ולשב"ח את בורא"י  מלך מלכי המלכים אלקי ישרא"ל מגדו"ל וע"ד קט"ן מול"ך על כול"ם על כול"ם מול"ך –

ובחסדי"ו המרובי"ם נענ"ה לתפילתך הרגלא"ט  לזכנ"י אוהב"ך  ומוקיר"ך   ידי"ד ומהיו"ם אחי"ך רב"י יוס"ף דל"ה ריינ"ה גם  פ"י  ס"ו דל"ה ריינה בגמטריא פ"י ב"ן דו"ד דל"ה{בסוד רומם נשמתי} למדור ריינ"ה  בגמטריא שע"ר רינ"ה גם נע"ר שיר"ה  סוד היכל מטטרו"ן המלאך הקדו"ש זה מ"טטרון ש"ר ה"פנים ר"ת מש"ה אשר לך הרגלא"ט מכתיב נבואות על אחרית הימים חתם ב"י חותם אמ"ת י"ב צירופי הגאול"ה זה כע"ת רשמ"י זכיתי  לחירו"ת נשמת"י,אמן ואמן כן יהי רצו"ן הש"ם ,ריינ"ה.

תם ונשלם קול דודי דופק  פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה/מאת רבי יוסף דיילה ריינה-חו"ג המשי"ב/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

 

 

OnLineTech