להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> קבלת זהר הרקיע -"לדוד ברכי נפשי" /רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

קבלת זהר הרקיע -"לדוד ברכי נפשי  את יהוה וכל קרבי את שם קדשו /האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל,-נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

דע בני  אשר אות ל"מד בגמטריא ע"ד סוד דוד המל"ך,וראה  ע"ד דו"ד בגמטריא  ע" חד"ו,בסוד הנאמר על משה רבינו  י"ו קרנות ע"ל חד"ו בסוד ד"ו   ח"ח, בגמטריא י"ו - י"וד  ו"או  בגמטריא ג"ל,חבר ד"ו  ח"ח  ומקובל   דוג"ל  י"ו גם וד"ג  יל"ו, י"מלוך ל"עולם  ו"עד  המשי"ח,-בפנימיותו ד"ו-ג"ל  גם ג"לג"ל  בגמטריא ס"ו  אורו"ת  בגמטריא קש"ר סת"ר וא"ו  ר"ת שם קס"ו{השם המפור"ש} הארת בינ"ה סוד  ברכ"י גם י"  בר"ך  ברך  בר"ך  בר"ך  בר"ך  בר"ך  בר"ך  בר"ך  בר"ך  בר"ך ,וידעת ב"-ר"ך  ר"ך בגמטריא ת"ם,-

סוד  האמונ"ה השלמ"ה למש"ה בגמטריא שע"ה ש"תים ע"שר ה"שבטים{י"ב צירופי יהוה} המכחידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה גם ג"ל  באו"ה גם הבורא אוה"ב ג"ל  עינ"י ואביטה נפלאות מתורת"ך  תורת  נפש"י{מלכות} סוד פ" שנ"י,אות פ" בגמטריא  שמן יו"ם   גם שנ"י  מ.ו.ם.,בפנימיות ישראל הנקראים ת"ו-לעת שנ"י גם שנ"ת עליו"ת שם  מ"עתה ו"עד עול"ם השם המפור"ש,  בסוד מש"ה  {אות ו"}-עלי"ת למרו"ם גם עליו"ת נשמ"ה בסוד נ" עליו"ת מש"ה ביצעת ע"ד שנסק"ת לשער חמישי"ם סוד יוב"ל גם ל"ב  י"ו - י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל חבר ל"ב ומקובל ל"ב ג"ל בגמטריא בס"ג,-

בסוד ב"  ס"ג  ס"ג   בגמטריא  י"וד ה"י ו"או ה"י  י"וד ה"י ו"או ה"י אור בינה גם בא"ר יונ"ה{כח היחידה}  הכחדת והשמדת את ממשלת הסטר"א אחר"א אומות העולם הגוים הארורים נאבדי"ם לנצח נצחי"ם, וביום ההוא השכינה{א"ת} זוכה למוחין  יהו"ה גם י"  הוה  הוה   הוה  הוה  הוה  הוה  הוה הוה  הוה  הוה  סוד שם ול"ך  ו"אהבת ל"רעך כ"מוך,וראה ול"ך  בגמטריא ל"ו כת"ר  בגמטריא כות"ל  מאתי"ם,בסוד השכינה נקראת כ"ו-תל בגמטריא ת"ל יהו"ה גם תל"י  הו"ה  בגמטריא הו"ה ת"ם,סוד משה רבינו  ת"יו ם" גם שי"ר יתו"ם  עתי"ד לגלות בסוד ר.י.י. שמו"ת  ר"צון י"ראיו י"עש"ה,

אור התור"ה חדש"ה מאת"י תצ"א מן שם  ר"יי  ר"יש י"וד   י"וד  גם שי"ר י"ו  י-ד-ו-ד,גם שי"ר י"וד ו"או  בגמטריא שי"ר ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך תורת י-ד-ו-ד אור יש"ר בגמטריא רא"ש גבור"ה המשמידים סמא"ל הרש"ע  מלכות רומ"י  נאבד"ת כלא הית"ה,ביום ההוא  קרב"י שכינה קדוש"ה יפת"י תמת"י  ר"ת  ת"י  בגמטריא קוד"ש השוק"ד על התור"ה המשי"ח ר"עיא מ"הימנא חתם  ב"ך בכח כ"ב אותיות ש"ם  קדש"ו גם ש"ש  קוד"ם,וזה סוד  נשמת הגוא"ל מן עולם קדמ"ו-ן והינה קו"ד מ"ן גם נקו"ד  ם"{בינה} ועל יד"י שם ד"ם בגמטריא י"וד ו"או  ה"ה  ו"ו  משי"ח עתיד לשפוך דם אומות העולם,אמן  ואמן כ"ן יהי  כ"ה רצו"ן  נ-צו"ר מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך,

אשריכם ישראל הגיע זמן גאולתכ"ם,-בגמטריא גאו"ת מל"ך גם כ"ו אמ"ת ג"ל  בגמטריא ג"ל אמ"ת יהוה ס"ת  שם תל"ה  בסוד ה" ת"ל ת"ל ת"ל ת"ל ת"ל סוד השכינה זוכה לאור שמ"ח גם רל"ו א"ש מ"ח  בגמטריא א"ש מ"ח גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח,אנכי רב"י שלמ"ה  איפרג"ן   גם שבי"ל ר"ם אהר"ן  פ"י   ג" ,- סוד הנבוא"ה {פ"י  ה" גם אור יפ"ה}-חותם בפנימיות הגוא"ל  הינו פ"ג   גם פ"ועל ג"בורות בע"ל אות י"וד בגמטריא הארת "כתר",-אמן ואמ"ן כן יהי כ"ה רצון מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

תם ונשלם קבלת זהר הרקיע -"לדוד ברכי נפשי  את יהוה וכל קרבי את שם קדשו /האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל,-נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.        

OnLineTech