להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> ספרים >> קבלה מעשית,-ע"ח ניצוצות המלאך מטטרו"ן

קבלה מעשית- ספר  ע"ח ניצוצות  המלא"ך  מטטרו"ן/מאת  המלאך מטטרו"ן

             נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט]

הקדמת מחבר הספר,-המלאך  מטטרו"ן,:

 י" שמחו  ה" שמים ו"תגל  ה"ארץ

זה הספר קבלה מעשית-,ע"ח ניצוצות מטטרון נמסר באמצעותי  לרבי גל טופז לבית איפרגן הרגלא"ט,-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל בכח צינור הנבואה,הספר המגלה מבאר ומפרש ע"ח  שמות  מטטרו"ן בגימטריא שד"י,-{ש}ומר {ד}לתות {י}שראל מהוה שמירה והגנה על כל  בית  שבו הספר יימצא,לא ינוזקו יושבי הבית לא בממון ולא בנפש  ונגע ר"ע וכל צרה  לא יקרב  לאיזורם,השמות בזה הספר  יש לעיין בתוכנם רק לאחר נטילת ידיים וטהרה בטרם ניגשים לאורות אלקי-ם חיים,

הקדמתי זו ניתנה לשם מתן הודאה והסכמה שאנו מלאכי עליון מלאכי מעלה אשר אני מטטרו"ן כשמי ממטי"ר  את האות  ן"  אור הבינה על משי"ח ישרא"ל מסכימים להפצת רזי זה הספר ברבים בכדי שבזכות שמותיי תבוא  גאולה לעם ישראל המייחלים לחירות ודבקות באמונה  שלמה בבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם,והוסיף גם  למען  בנית בית המקדש במהר"ה ייש"ב בירושלי"ם בירת ישרא"ל נצח ישרא"ל   המשיח  סודו  נ" צ"ח  שי"ר א"ל הינו אנוכי מטטרו"ן בסוד  {מ}שה  {ש}ר  {ה}פנים, ומהוה אנוכי עבדו של ריבונ"י-מלך מלכי המלכים הקב"ה.

ע"ל החתום מטטרו"ן,-ראש ישיבה של מעלה,-שמה ע"ל בסוד מש"ה על"ה לקבלת התור"ה.

 

א".

המלאך צחצחיה,-ראה והבט   צחצחי"ה  בגימטריא   פיק"ח  ח"ה,-וזה המלאך למשביע שמ"ו חותם בפנימיתו פיקחו"ת-ומעניק  עבור{המשביע} כ"ח וממשל בעליונים,המשביע בכך זוכה  לאותיות  ח"ה המעטרות מצחו,וכידוע  ח"ה בגימטריא אח"ד בגימטריא אהב"ה בגימטריא י"ג מידות הרחמים,-המעניקים למשביע סוד הייחוד-חכמת הצירופים,אך במידה והמשביע אין דרכי"ו דרכי מוס"ר-לשון לא מוסר את נפש"ו למען עבודת ה" יתה"לל,אז המלא"ך צחצחי"ה-מהפך  אותיות שמו" לכד"י חציצ"ה-לשון גוזר הסת"ר פני"ם  ומעניש את המשבי"ע בכ"ף הקלע,-לשון כופ"ה את נפ"שו ביד העלוק"ה  אותיות "הקולע"-זה סמא"ל הטמא  שהינו   ע" קלל"ה-לשון עלוק"ה הגוזר שמ"ד  על הרשע.

ב"

המלאך זרחיה"ו,- בגימטריא  ר"ז   ה"   חו"י,-זה המלאך למשביע"ו חותם שם חו"י-אשר נולד{מגולה}מן הפסו"ק {ח}נון  {ו}רחום  {י}הוה,-הרי רואה הינך שבעל השבוע זוכה למידת הרחמים{סוד קו אמצע}שתעט"ר נשמתו,זה השם יח"ו בסוד {י}הוה  {ו}רחום  {ח}נון,-בסוד  "ורחום"  אותיות  "ורומח"-בסוד שהינו מבטל כל כישופים וקסמים מן המשביע ועושה מלחמה כנגד החיצונים ,-ועל כן נאמר  חכמת אדם תאיר פנים,-לשון  המלאך זרחיה"ו-אותיות זר"ח-יה"ו,השם המפורש חוק"ק  בגימטריא רו"ח קדושה בבעל השבועה-זוכה בכ"ך להארת פני"ם{חכמה עליונה-רוח הקודש},וזה סוד הרוח מקדשת וחותמת  טהר"ה בפנימיות המשביע,אך יש לדעת אשר הרשע אשר משביע זה המלא"ך,המלאך זרחיה"ו  משנה את סדר אותיות לכדי זר"  חיה"ו,-לשון משלח החי"ה-זה מלא"ך חבלה-שורש א"לזר{-סמא"ל הטמא}-שהינו ממז"ר על שם שחותם מו"ם ז"ר  במשביע ועוקרו מן העולם.

 

ג"

המלאך טפטפיה,- בגימטריא   פ"  חי"פה,-זה המלא"ך מעניק למשבי"ע אור החכמ"ה הנקרא ח"י בתורת הקבלה,כנאמר איז"ה חכם הרואה את הנול"ד, כלומר מכאן למדים שבעל השבוע בכח זה המלא"ך זוכ"ה לנבוא"ה,-ומה עוד שם זה מועיל לפריו"ן והולד"ה,-הרואה{זה המלא"ך}אשר מעלה התפילה לשכינה{א"ת}ובכך פועל למען המשביע ומעניק עבורו{עיבורו}-"נולד",-בן זכ"ר,וזה סוד המלא"ך החותם חיפ"ה-לשון מחפ"ה על בעל השבוע ומסנגר עליו טובות עד אשר תפילתו מקובלת בשער"י מעלה,-לשון בשער"י-לשון שערו"ת{דינים בתורת הקבלה}-זה המלא"ך ממתק"ם וזה מעלת"ו,אך לרשע המשביע זה השם  המלא"ך טפטפי"ה,-לשון מטפט"ף{גוזר} על נשמתו א"ש רותחת השורפ"ת את מעי"ו,-לשון מעמעמת מאור עיניו-עיורו"ן חותמת בעורקי"ו-סוד רקיעי"ו{תפילתו}לא נשמע"ת ונגזר עלי"ו אבדו"ן ודיכאון כל ימות חייו, בסוד דכ"א-א"ון{עקרות}.

 

ד"

המלאך  הי"ט,-זה המלא"ך  שמו נולד{מגולה}מן  הפסו"ק  זכר רב {ט}ובך  {י}ביעו,הרי לך זה המלא"ך  חותם בבעל השבו"ע ה  טו"בך-לשון הטבה ואור החסדים וגם כושר הבע"ה{ביטוי,-סוד ביטחון באלקי ישראל},-כנאמר  "יביעו",-ובזמן אמירה נשמ"ע  ב"י  הו"א,-הרי המשביע זוכ"ה להשגח"ה פרטנית מן ה" יתבר"ך באמצעות המלא"ך  "ט"ובך  "י"ביעו,אך יש לזכור שרק   ל"צ"-דיק   האמת רשות להשביע זה השם,והרי שם המלא,ך מלמד זאת,הי"ט,-

בסוד ט" כפול  י"  בגימטריא  צ",-סוד הצדיק  הזוכה בכך לאותיות  י"ה{חכמה בינה} המרכיבות שם המלא"ך  {ה"י}ט,והמלא"ך על ידי השבעתו משפי"ע  ט" אורות לבעל השבוע"ה,-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד,אך למשביע שהינ"ו רש"ע,-אז המלא"ך  הי"ט  נוט"ל  אות  ר" סוד המלכות בתורת הקבלה ומחברה לשמ"ו ובכך חותם רט"יה  ודחיית נשמתו של הרש"ע משערי מעלה על ידי הכאת"ו במכו"ת פולס"א דנור"א{מקלות של א"ש},-בסוד פעם חש הקל"ה ופע"ם  מק"ל  או"ת,-סוד מידת הגבורה הקשה מאכל"ת כלי גופו ולעולם אין לרשע מנוחה מן השדי"ם הנוגסי"ם בבשרו מבפני"ם.

 

ה"

המלאך חסחסיה,-זה המלא"ך כשמו הוא פור"ש  חסו"תו  על משביע שמ"ו ומעניק עבורו שמי"רה,-סוד הרשימ"ה{אור הנבואה}אשר מגולה לבעל השבועה,וידעת חסחסי"ה בגימטריא  כ"ח   ח"ק  י"ה,על שם שהינו נוט"ע כ"ח{צלם עליון בבעל השבועה}ומעבר נשמתו בחוקיות העולם העליון,עולם החכמה הנקרא י"ה,ועל כך נאמר כסי"ל לא יבין זא"ת,-עולם הכסי"ל-העולם התחתון לא יבי"ן חוקיות העולם העליו"ן,הנקרא זא"ת משום שבכדי לגלותו יש לדעת  ז" אותיות הש"ם הקדוש הפו"תח את שער"ו בפני המבקש לכנוס בשערו,למשביע  הרשע  המלא"ך  "חסחסיה"  מהפך  אותיות  ח" בשמו לאותיות  כ"  ובכך מקובל שמו "סכסכיה"-לשון מסכס"ך  וגוזר ריבים  ומכו"ת אימים על נפש הרשע עד שאת דעת"ו יאב"ד-רוח  שיגעו"ן חתומה בפנימיותו,-שיגעו"ן,-לשון עקב השגיא"ה שעשה  המזיק  עו"ן נשלח להכו"תו להורידו לגיהנם לריצוי עונש"ו.

 

ו"

המלאך דבדביה,-בגימטריא   ח"ד  י"ה,-להראותך זה המלאך מן  ספירת התפארת{סוד ח"ד בתורת הקבלה}וחותם  חד"ות שכלית במשביעו,וראה  ח" כפול ד" בגימטריא ל"ב נתיבות החכמה,-לשון זה המלאך מנתב החכ"מה אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפורש אותיות שופר מש"ה,-לבעל השבוע"ה,וב{ג}או{ל}ה השלמה המשי"ח בעל מדרגת  {י}{ח}י{ד}{ה},-בסוד זה המלא"ך יחתום בו רו"ח הנבוא"ה,-"דבדביה"-לשון מדו"בב למען המשי"ח מלאכי"ם המגלים למשיח רז"י תור"ה נסתרי"ם החותמים ג{א}ו{ל}ה לישראל  עם קדושה,אך חס ושלום במידה ובעל השבוע הינו רשע המלא"ך   חד י"ה-מהפך אותיות שמו לכדי "הדיח",-והינו מדיח וכורת נפש הרשע מן העולם הב"א,-ומוריד הנפש להיכ"ל השאול"ה,-לשון  שוא"ל מן הנפ"ש חיותה  וחותם בה מעמ"ד  כ"ף קלע-לשון ה"עלוקה"-סמא"ל הטמא  הינה כפופה  לו ומהוה מלא"ך חבל"ה המבצע שילחות מטע"ם מידת הדי"ן הקש"ה,.

 

ז"

מלאך יחסיה,-זה המלאך כשמו הוא מועיל להטב"ת היחסים בין בעל ואש"ה,"יחסיה"  בגימטריא  כ"ס  ח"ה,-הינו מהוה כס"א השכינ"ה{דבקות דקדושה} ומעטר הזוגיות בשם ח"ה  בגימטריא אהב"ה  בגימטריא יג מידות הרחמים בגימטריא אח"ד{לשון אחדות זוגי"ת},אך  מדובר כאש"ר מדובר באדם צדיק ויר"א שמים אשר משביעו{את המלא"ך}ויש לצדיק  יחסי"ה-לשון התקשרות וקדושה עם המלא"ך,-ובמידה והמשביע הינו רש"ע העושה שימוש בשם המלאך לסיפוק תאוותיו,-אז המלא"ך  יחסי"ה   בגימטריא  כסח"ה  חבר אות  י"  ומקובל  כיס"ח  נפש הרשע.

 

ח"

המלאך פלפלטיה,-זה המלאך כשמו הוא עוזר למשביע השם בפילפולי{חידושי}תורה,וראה  "פלפלטיה"  בגימטריא   ט"ל  קל  י"ה,-בסוד המשביע שם המלא"ך זוכה לעיטור שם ט"ל בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו,-השם המפור"ש אשר מעניק לו  ק"ל{דינים רפים}בעת קבלת החכמה האלוקית,-זה שם מבשם וממתק גבורו"ת אשר מלויים לקבלת הנבואה{אותיות י"ה},-ומכאן ללמד"ך המלא"ך  פלפלטי"ה-הינו פול"ט דברי נבואה הקשורים לענינים פוליטי"ם{מדינים}, אך חס ושלום המשביע הנו אדם רשע בכ"ך  פלפלטי"ה גוזר עליו  טט"ף   ילל"ה,ו-טט"ף  בגימטריא  ח"ץ  חבר ילל"ה ומקובל  ח"ץ ילל"ה,-המלא"ך משחית ועוקר נפ"ש הרש"ע ושורפ"ו בייסורים שעין לא ראת"ה,-ודאי לא ראתה{לשון עיוורון המלא"ך חתם בעיני הרש"ע}.

 

ט"

המלאך  הבהביה,-זה  המלא"ך  שורש הטומא"ה{סיטרא אחרא},-המלא"ך  ה"ב  ה"ב  י"ה,-לשון המכשפים{עכו"ם}באמצעות השבעתו מבקשים ליטול נשמות ישראל צדיקים קדושים על יד"י גזירת דינים לא ממותקים,ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י   יכחי"ד זה המלא"ך –סודו  ה"ב ה"ב על שם שהינו כל"ב הנוב"ח   {ה}{ב}יאו נשמות לגיהנם הצועקות או"י,-ובכך  מקובל  ה"ב-יא"ו,שזה אותיות  או"י   ה"ב,-והינו מרח"ם ואכ"זר וקול"ר אדו,ם על צואר"ו אשר עוצר"ו  מלקטרג על ישרא"ל עם קדוש ללא הפס"ק,ומל"ך המשיח{הגואל}ימח"ה זכר"ו ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה ובכך זכ"ר עמל"ק יישח"ט על גבי מזב"ח הנקמ"ה.

י"

המלא"ך  הביה"ו,-זה המלא"ך  בגימטריא   ב"  יהו"ה,-הינו חותם במשביע {אות ב"-לשון מהוה בית קיבול לאור האלוקי}את מוחין י-הו-ה יתה"לל סוד מוחין ה{ג}או{ל}ה,-בזה השם המשיח אותיות מש"ה ח"י מביא {ג}או{ל}ה לעם ישראל בסוד מוחין גלג"ל בגימטריא ס"ו בגימטריא ב"ן דו"ד בסוד אשר בשנת תש{ס"ו}-החל המשי"ח למשו"ך החכמה{יהוה}לפנימיו הכלים{נבראים}ישראל צדיקים קדושי"ם בשם י-קו-ק מעוטרי"ם,למשביע שאין הוא רשאי משערי מעלה לבצע ההשב"ה המלא"ך  "הביהו"-בסוד האותיות   יה"ו  ה"ב,-ה"  יתהל"ל שולח את מלא"ך החלב"ה   ה"ב{מלאך המיתה}ליטול נפ"ש המושחט הרצה לכנוס בשערי הברכ"ה-לשון הכרובים{מלאכי"ם רמי"ם}. 

 

י"א

המלאך ורו"ח,-בגימטריא  חרב"י,-זה המלא"ך ב{ג}או{ל}ה מלך המשי"ח על ידי השבעתו  עושה נקמ"ה בסיטר"א אחרא-סמא"ל הרשע אשר ראשו נער"ף על מזב"ח הנקמ"ה,ורא"ה  חרב"י,-בסוד  אותיות  ב"  רי"ח,-הרי זה המלא"ך מהוה מוחין רי"ח{חכמה בתורת הקבלה}אשר מושפעת לאות ב"-סוד  בי"ת קיבול{המשיח},-וידעת אשר הארת החכמה מכחידה  כל קליפה דטומ"אה,במידה ורשע משביע זה המלא"ך אז הינו מהוה חרו"ן-ב"י,-גוזר על הרשע חרו"ן א"ף{דינים}עד אשר נופ"ח נשמתו",.

 

י"ב

המלאך מגירכו"ן,-בגימטריא  י"ג  ר"ם  כו"ן,-הרי המשביע זה השם זוכ"ה{למוחין ז"ך}-סוד י"ג מידות הרחמי"ם,-אור המבוע העליו"ן,ומה עוד אשר זה המלא"ך מלמדו סוד הכונות{יחודים}אשר באמצעותם מתגלים לעיניו{חכמתו}רזין דרזי"ן,-{אור   ר"ם}   -המשמיד ה"ארורים",-זה קליפות הסיטרא אחרא הדבקים לבעל ההשבעה הנחשב ומוכ"ר כאדם צדי"ק בשערי מעל"ה,יש לדעת אשר זה המלא"ך  {מ}{ג}{י}{ר}כ{ו}{ן}  סוד גרונ"י,-

זה השכינה הנקראת גרו"ן בתורת הקבלה,-והינו משפיע למשביע הצדיק  אור הגו"ן{נבואה}-חג"ת,{חסד,גבורה,תפארת},אך כאשר האדם  הרש"ע משביע זה השם אז   מגירכ"ון,-אותיות שמו נהפכות לכדי  מג"ן  רי"ו,-וכידוע  רי"ו בגימטריא גבור"ה,-סוד הדינים אשר מכחידים המשביע הרש"ע,וראה  {מ}{ג}{י}{ר}כ{ו}{ן}  חבר האותיות המסומנות  ומקובל  "מיגור",-לשון ממג"ר את נפ"ש הרשע ומכריתה מן שורשה העליו"ן,בכך הרש"ע לא כונס  בשע"ר  עולם הב"א ויור"ד להיות כל"ב שחור{מלא"ך חבלה} של סמא"ל הרש"ע.

 

י"ג

המלאך איטמו"ן,-בגימטריא   ט"י  אמו"ן,-זה המלא"ך חותם בבעל השבועה אמונ"ה{סוד רוח אשר מקורה מן המלכות}-הנקראת אמו"נה בתורת הקבלה ומעוברת על ידי זה המלא"ך בלב משבי"ע השם בעל הקדושה הנורא"ה,וידעת אשר בכ"ך מדרג"ת  ט"י-בסוד  {ט}וב  {י}הוה  נחתמת בפנימיות המשבי"ע,וידעת אשר זה המלא"ך   איטמו"ן-בגימטריא  ד"  יב"ק,-בסוד חותם בצדיק  בעל הדלו"ת{עניות}-אור יב"ק,-{י}חוד {ב}רכה {ק}דוש"ה ובכ"ך משפיע ברכ"ה,זה המלא"ך טוב לעניני מציא"ת מטמו"ן אבו"ד,-כשמו א"י טמו"ן,-מטמון אשר לא  ידו"ע מקום המצא"ו,-בכך משפי"ע בכח שם א"י,-

סוד בינה עליונה המגולת מן השם {א}דנ{י} את מקום המטמו"ן,-וזה בא אל החולם  בהקי"ץ –בסוד  פ"ה אל פ"ה אדבר בו,-בפסוק קדוש אשר יוש"ם בפ"ה המשבי"ע השבועה,יש לדעת ששם ז"ה המשי"ח הינו היחיד שרשא"י להשביע"ו,-הינו{המשיח}  מהוה      מ"ט   ס"ו    א",-בגימטריא   איטמו"ן,וידעת  ס"ו בגימטריא  "בן דוד"  בגימטריא   גלג"ל  בסוד מוחין גלגלים אשר באמצעות המשיח מביא לגילוי"ם,בכח  ט"  ספירות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד החותם במלכו"ת,אך לרשע אשר משביע זה הש"ם  המלא"ך איטמו"ן,-כשמו טומ"ן  נפש"ו  בגיהנם שם מוכ"ה במכות פולס"א דנור"א,-מקלות א"ש,-שזה אותיות אש"תו מק"ל,-בסוד רעיית הרש"ע תומ"ת על ידי מק"ל-זה סוד הדינים הקשיים,.

 

י"ד

המלאך בשר"ן,-בגימטריא  ש"ר  ב"ן,-זה המלאך{ש"ר}הינו חותם שם  ב"ן בגימטריא  יו"ד ה"ה  ו"ו  ה"ה בפנימיות המשבי"ע שמ"ו,כשמו כ"ן הו"א מבש"ר לצדיק   דברי נבוא"ה וסתר"י תור"ה עליונים אשר עי"ן לא  ראת"ה,-זה ג" מדרגות אשר זה המלא"ך מביא לגילוי עבור{עיבור} המשבי"ע,עי"ן{חכמה},ל"א בסוד שם{א"ל}-חסדים,ו"ראתה"-{יראה},על זה  השם נאמר  הפסוק  "מודים אנחנו  לך שאתה הוא יהוה אלהינו ןאלהי אבותינו אלהי כל-{בשר},הר מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא באמצעות המלא"ך   בש"ר-ן,חותם אות  נ"{בינה} בפנימיות הצדיק המשביע זה השם,אך חס ושלום במידה ורשע אשר דרכו לא דרך המוסר מבצע ההשבע אז המלא"ך בשר"ן-לשון מבשר לו על מות ילדי"ו ורעייתו בע"ת חול"ם,-וכאשר יתעורר"  יחז"ו עיני"ו  בילדי"ו ורעייתו במיטות"ם שוכבי"ם ללא רו"ח חיי"ם,-וידע שזה בעוו,ן שבועת"ו,-בכך מס"ר את נשמות  משפחת"ו,-לשפח"ה זונה גוי"ה-לילית הרשע"ה מלכ"ת השדי"ם,-על שם ששדד"ה נפשות ילדי"ם קטנים ובדרכ"ה גם נטל"ה נשמת הרעיי"ה האומלל"ה,-וזה סוד מייללת לילית בעת לוקחת הנשמות א"ך לא נשמע קו"לה.

 

ט"ו

המלאך  בצר"ן,-בגימטריא  ק"ב-ר"ם,זה המלא"ך משפי"ע במשביע שמו שם ק"ב בגימטריא אלהינ"ו החותם בפנימיות הצדיק מוחין ר"ם,וידע"ת ק"ב-ר"ם  אותיות  בר"קם,-לשון ברקי"ם{הארות} אשר זה המלא"ך מעורר בבעל השבועה ומגלה עבורו רזי"ן דרזי"ן מפנימיות אותיות התור"ה,אך לרשע המשביע שמ"ו  המלא"ך בצר"ן-לשון צרב"ן{צור"ב}-בא"ש{ייסורים}-קשים את נפ"ש הרשע עד אשר מכחיד"ו ללא רח"ם,-לשון זה מלא"ך די"ן גמו"ר,-בסוד באמצעות ג"ם   או"ר,-זה המלא"ך גמגימ"א  גוז"ר מית"ה על הרשע" היורד לגיהנ"ם  על ידי המלא"ך מור"אג,-וזה שמו מכיון  שחותם מור"א והר"ג.

 

ט"ז

המלא"ך בצר"ן ,-בגימטריא   ב"  רק"ם,הרי משפיע עבור המשבי"ע{סודו אות  ב"-לשון בי"ת קיבול},-את  חכמת הריקמ"ה{אריגה}-סוד חכמת הצירופים ובכ"ך בעל השבועה זוכה למוחין ב"ר  ק"ם,-ב"ר קיו"ם,המלא"ך  בכח ההשבעה גם עוזר בעניני ילוד"ה,והרי  "בר"-סוד  ב"ן  שהינו ק"ם{נולד}באמצעות ברכו"ת וסניגורי"ה של זה המלא"ך העוזרות למשבי"ע לעלות תפילותיו בשער"י עליו"ן,אך חס ושלום והמשביע הינו רש"ע זה המלא"ך   ברק"ם מהפך אותיות שמו לקבר"ם-לשון ממית הרשע וכל משפחת"ו  בתאונ"ה מחריד"ה  נקברי"ם הם ומאבדים עולם הבא .

 

י"ז

המלא"ך  תשב"ש,-בגימטריא ב"ת  ש"ש,-זה המלאך חותם בבעל השבו"עה  ש"ש אורות{חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד },-מוחין הברי"ת,וידעת אש"ר "תשבש"  בגימטריא   ש"  שב"ת,-כלומר הינו  מחזק  את בעל השבו"עה באמונה השלמה{שב"ת-לשון  חותם בו יישוב דעת דקדושה},-אור האבות אות ש" השומר על המשביע מפני  ת{שבש}-לשון שיבו"ש,-זה כח הכישופים דסיטרא אחרא אשר יונקים מן הצדיקים הקדושים,אך חס ושלום במידה וההשבעה של זה המלאך נעשית על ידי רש"ע אז ת{שבש}חותם ברשע שיב"וש דעת{רוח שיגעון,תזזית},-ונקראת כך על שם שמזיז"ה את נפש"ו מן העולם העליון ודוח"ה נפשו לתוך פנימיות עולם הייגו"ן-גהנם.

 

י"ח

המלאך תשגש,-בגימטריא   ת"ג  ש"ש,-זה המלא"ך חותם ת"ג{כתר}האותיות-סוד חכמת הצירופים בפנימיות המשבי"ע שמו,בכך המשביע זוכ"ה מן המלא"ך  לסיוע בשמירת הייסו"ד{ספירת  ש"ש}-דבר המעניק עבורו{עיבורו}-חכמה עליונה-סוד ייס"וד אב"א.,אך במידה והמשביע הינו רש"ע אז המלא"ך תשג"ש  גוזר על    שם  תג"שש,-זה ה"גשש"-סמא"ל הטמא המגשש אחר מעשיו ומקרג על נשמתו של הרשע עד אשר מורש בדי"ן ובכך סמא"ל מקבל רשות מן ה" יתבר"ך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם ליטו"ל נפ"ש הרשע ולהורידו לגיהנם לשם ריצוי עונש"ו,.

 

י"ט

המלאך מצפ"ד  ,-בגימטריא    פ" דל"ק,זה המלא"ך   הינ"ו   חותם במשביע שמו דל"ק{כח רצון},וראה זה המלא"ך   פ" דל"ק  בגימטריא  לפד"ק,-הינו לפי"ד  א"ש{כח הנשמה}החותם אות ק"  בגימטריא מאה אותיות הא"ם{מוחין בינה}בפנימיות המשבי"ע,אך חס ושלום במידה ובעל השבועה הינו רש"ע א"ז  לפד"ק-כשמו לפי"ד  ד"ק,-הינו באמצעות שליחת ד"ק  מלאכי"ם   מהוה לפי"ד  דל"ק-הדולק{רוד"ף}אחר הרשע ושור"ף נשמתו באמצעות תבער"ה-זה המלאת  תו עבר"ה,-סוד הניגו"ן דסיטרא אחר"א אשר נשלח ליטו"ל נשמת  הרש"ע בעל נפ"ש הבהמ"ה,-ב"יעור  ה"קדושה  מ"ן   ה"בית  באמצעות  ע" נגעי"ם.

 

כ"

המלאך  מדר"ש,-זה  המלא"ך חותם   {מ}וחין  {דר"ש}-בפנימיות המשבי"ע אשר דור"ש  לקבל מוחין עליונים אור בינה אות ם" בתורת הקבלה,ויש לדעת דור"ש-לשון בכח המוחין מעניק דרשו"ת  בסוד פרד"ס,-  פ"שט  ר"מז  ד"רוש  סו"ד,-הינו באמצעות מוחין דרו"ש חוש"ף ה"סוד",-לשון באופן ייסוד"י מפש"ט הרזי"ם,-וזה ייחוד פרד"ס,אך במידה והשבועה נעשית על ידי אדם רשע אז המלא"ך מדר"ש משנה אותיות שמו לכדי ש"ר ד"ם,-וחותם מיתה וייסורים{דם} על נפ"ש הטמ"א-ונקרא כך מכיוון שנאט"ם ונקב"ר-אחרי שהומת מא"ש הלה"בה.

 

כ"א

המלאך מצמציה,-בגימטריא    צמצ"ם  י"ה,-זה המלאך מגלה לבעל השבוע את סוד הצימצו"ם אשר עין לא  ראת"ה,המלאך  צמצ"ם  בגימטריא  נר"י, הינו חותם   י"  נ"ר,-עשר ספירות    בפנימיות  {נ}שמה {ר}וח של בעל השבו"עה  ובכ"ך מגלה עבורו{עיבורו} על ידי מוחין י"ה{חכמה ובינה } אות צמצ"ם-חוק הצימצום בפנימיות הבריא"ה,ידעת אשר זה השבעת המלאך מועיל גם כנג בעיות ראייה,-צמצמי"ה-לשון מיצמו"ץ,אך במידה והמשביע זה השם הינו רש"ע אז צמצמי"ה  בגימטריא  מ"צ  מ"צ  י"ה,-גוזר  מו"ץ{זה כח  הגבורה הקשה בתורת הקבלה}אשר מכריתה ומאבידה את המשביע שאין דרכו דרכי תורת ישראל הקדושה.

 

כ"ב

המלאך פצפציה,- בגימטריא  ק"ץ   ס"י   צ"ה,-זה המלא"ך  מגלה למשביע שמו את ק"ץ ה{ג}או{ל}ה,-בסוד המלא"ך ק"ץ חותם במשביע גילוי רוח גאול"ה סוד  אות  ג"  המשפיע למשביע חסדי"ם-שם אלו"ה,ובכך   אותיות ס"י בגימטריא  ע"  פנים של התורה{נחתמים בפנימיותו}ומעניקים ל-צ"{המשביע}מוחין בינ{ה"}  עליונה,-וזה סוד ייחו"ד    ק"ץ  ע"  י"ה   בגימטריא   ק"ץ   ס"י   צ"ה    בגימטריא    פ"צפציה,אך במידה וחס ושלום המשביע הינו רש"ע  אז המלא"ך  ק"ץ  ס"י צ"ה     חותם  ק"ץ  עצ"ה,-מוחין מיתה על בעל השבועה הרש"ע,וידעת המלאך  פצפצי"ה בגימטריא שנ"ה-להראותך תוך שנ"ה הרשע יומ"ת ויורד שאול"ה.

 

כ"ג

המלאך זבטיהו,-בגמטריא  ז"ה  בטוי,-להראותך זה המלא"ך חותם במשביע שמו כוש"ר בטו"י,בסוד שם אהו"ה בגימטריא י"ז בגימטריא שם אהו"ה,-דעת דקדוש"ה המשפיע למשבי"ע  ז"ה  בגימטריא   י"ב צירופי יהוה יתבר"ך,-אור הנבוא"ה   בסוד זי"ו  ה"  ט"ב,-השכינה הקדושה ה"חוקק"  בגימטריא רו"ח טהר"ה-סוד  ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד בבעל ההשבע"ה,אך במידה ובעל השבועה הינו רש"ע אז המלאך  {ז}{ב}ט{י}{ה}{ו} חותם ברשע  מדרגת "הבזוי"-לשון מוזז נשמתו ועוקרה מן העולם הב"א,מורידו השאולה  להיות מל"אך חבל"ה,-על שם שחיבל בשמות הקדושה.

 

כ"ד

המלאך מיטו"ן,-בגימטריא   ק"ו   ט",-זה המלא"ך משפיע באמצעות ק,ו אין סוף יתבר"ך  ט"   אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד לבעל השבו"עה,וראה שמו של המלאך  מלמד על כך  מיטו"ן  בגימטריא  ט"  יו"ם   נ",-סוד החסד{יו"ם}אשר חותם שער  נ"{בינה}-רזין דרזין אות ט" הגנוז"ה לצדיקים לעולם הב"א,-אותיות "אב"{חכמה בתורת הקבלה},ואות ט" במלוי ט"ט בגימטריא ח"י{זה גם שם החכמה},אך חס ושלום והמשביע הינו רשע המלא"ך מיטו"ן    טומ"ן  את נפ"ש הרשע{המשביע}בעומקות שער  נ" דסיטרא אחרא.

 

כ"ה

המלאך אדריגו"ן,-אותיות גו"ן  אדי"ר,-זה המלא"ך חותם  מוחין גו"ן{חג"ת-חסד גבורה תפארת}בבעל השבו"עה אשר יש לו להיות אדי"ר,-בסוד בעל מג"ן  ד"   אי"ר,סד רשות מן ה" יתברך לכנוס בסוד התורה,שם אי"ר-{א}ני   {ה"}   {ר}פא"ך,  אותיות פאר"ך,{חותם בך תפארת ישראל}באמצעות זה המלא"ך, אך לרשע המשביע זה המלא"ך ולא ניתנה לו רשות משערי מעלה, הינו מהפך אותיות שמו לכדי    אורג"  די"ן,-וגוזר מיתה וכריתה על נפ"ש הזוהמ"ה,-לשון בעלת העזו"ת והזימ"ה{נאיפה}אש העזה לטנף שמות קודש בלשונ"ה.  

 

כ"ו

המלאך מטטרו"ן,-בגימטריא   מ"ן רוח"י ,בעל ההשבעה זוכ"ה  ל"רוחי" אותיות  ו"  רי"ח,-סוד הארת החכמה אשר מטטרו"ן  משפיע עבורו{עיבורו} בזכות העלאת מ"ן-{מ}יין {נ}וקבין{תפילה} שביצ"ע,וראה מטטרו"ן,-בגימטריא   רומ"ח   נ"י,-המלאך מטטרו"ן מהוה רומ"ח בסוד משפיע אות ו" –סודה רמ"ח אורות רוחנים בפנימיות המשבי"ע  המכחידים ועוקרים סמא"ל  הרשע מלכות רומי הרשעה ב{ג}או{ל}ה השלמה,וידעת זהו  המלא"ך  הינו סוד מש"ה-{מ}טטרון  {ש}ר  {ה}פנים,-לשון ש"ר את "אז ישיר משה ובני ישראל"-השיר המגלה הפנימיות{האלוקות}בבריאה,זה השם רק למלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י רשות להשביע"ו,ועל כך נאמר "הזר הקרב יומת",-לשון הרשע שישביע זה המלאך  מהווה הוא קורב"ן{יומת}על יד"י מטטרו"ן המלא"ך הקדוש והנור"א.

 

כ"ז

המלאך רוח פסקונית-,בגימטריא    פר"ח  ס"ו  תו"י  ק"ן,-ודע אשר זה המלא"ך  הינו מב"רר  רפ"ח ניצוצות הקדושה עבור המשי"ח הנקרא פר"ח-על שם שמפרי"ח השממה{מלכות}בעת הגלות האחרונה,-וזאת עושה בכח חידושי התורה,-לשון מחדש הת"ו-או"רה{השכינה-שורש נשמות ישראל},-בזכות היחודים והכונות המיחדים השכינ"ה בספירות העליונות,והרי ס"ו בגימטריא  ב"ן דו"ד,-בגימטריא "גלגל",-בעל מוחין גלגלים{המגלים החכמה}אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם{אור המשיח-תפארת},-בגימטריא שם  יו"ד ה"א וא"ו ה"א,וזה השם חותם ת"י בגימטריא קוד,ש בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הב"א,וידעת  פסקוני"ת בגימטריא  נ"  פסיקו"ת,-זה שער  החמישים{נ",בינה}ובאמצעותו המשיח ד,ן דינים,כנאמר משיח מור"ח{מריח}וודאין{ודן},ובכח זה המלא"ך   עושה זאת,-לשון שופ"ט בעולם העשי"ה{מלכות הנקראת זא"ת},אך לרשע המשביע זה השם רוח פסקוני"ת-לשון פוסק"ת עליו מיתה והכחדה ומפסיק"ה את מקור החייאתו בעת התפיל"ה.

 

כ"ח

המלאך איטטי"ה,-בגימטריא  כ"א  חי"ה,-זה המלא,משפיע למשביע שמו  שם אהי"ה בגימטריא כ"א{בינה}-סוד  מוחין חי"ה,-זה המשי"ח אותיות ש"ם  ח"יה,-ומלאך בתורת הקבלה נקרא חי"ה{איטטיה},השם הזה שמו"ר בסור מהו רוש"ם  אותיות רא"ש  ם"{מעניק החכמה למשיח}בגאולה השלמה,ורק ל{ג}וא{ל} שהינו "שלם"{בעל נשמה}יש  רשות להשביע המלא"ך  "איטטיה",במידה ואדם רשע יבצע ההשבע איטטי"ה המלא"ך גוזר עליו איטיות{שכלית }-בסוד  מית"ה,והבט   איטטי"ה   בגימטריא   חלא"ה-לשון תחלואה ומחלה זה המלא"ך חותם בפנימיות הרש"ע.

 

כ"ט

המלאך טבטבאל,-בגימטריא  יח"דאל,-הינו מלאך המלד המשביע את חכמת היחודים,-אשר באמצעותה  המייחד רוכ"ש  מוחין הנבוא"ה,באמצעות זה המלא"ך מלך המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י   עתיד למלא  אות יו"ד במילה ח"י ולצרף שם ח"י ולדעת סוד ה"יחוד",ועל כך נאמר על משלך המשי"ח  "יחד חי עולמים",-בתחילת ה{ג}או{ל}ה הינו ח"י{בעל חכמה} אך בשלב"י הגאולה המתקדמים עת רוכ"ש מלבוש"י עליון הינו יחו"ד{בעל ידיעה בחכמת היחוד},ועל כך משה נקרא טוב"יה  בסוד המלא"ך  ט"ב  ט"ב  א"ל  השורה בפנימיותו, ו"טוב"  בגימטריא שם אהי"ה בגימטריא  י"ז,-והמשיח זוכה לדעת שלמ"ה-לשון דעתו נשלמת בכח זה ההשבע"ה,אך במידה ורשע רוצה לכנוס בשערי עליון ולהשביע זה המלא"ך –שמו הופך לכדי בטבטא"ל-לשון מבט"ל את מקור חיות המשבי"ע וקוט"ע ומוחה זכר"ו,וזה סוד  כרו"ז{השכינה}אשר בעולם הבא מכריזה על הרשע אין להכניס"ו-וכ"ף הקל"ע מקומ"ו.

 

ל"

המלאך  הדרניאל,-זה המלא"ך כשמו  הד"רן  אל"י,הינו חותם במשביע את סוד השיר"ה וההידו"ר,כנאמר "הדר" הוא לכל חסידיו,-כלומר רק לחסידים האמיתים הפרושים מהבלי זה העולם העכור יש רשות להשביעו על מנת שילמד"ם את סוד הפסוק,-"אז ישיר משה ובני ישראל",-את שיר "הדרן"-אותיות נ" הד"ר,{שיר הבינה}-לשון בונ"ה המלכות מצד שמאל{הארת החכמה},שורשו של המלא"ך מן עולם הבינ"ה ושמו מלמד זאת,-"ה{דרנ}יאל  אותיות נדר"יאל,במידה ורשע משביע זה השם  המלא"ך משנה אותיות שמו לכדי  ה"רדינאל,-בסוד   ה"ר   דינים גוזר על הרשע ועוקרו מן העולם הב"א.

 

ל"א

המלאך  אוזה,-בגימטריא  "הדוד",-זה המלא"ך אשר בגאולה השלמ"ה  מלך המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י משפיע באמצעותו למלכות{דוד}מוחין הנבוא"ה הנקרא או"זה  בגימטריא  חו"ה,זה סוד אות ח" בגימטריא שמונ"ה{בינה}המשפיע קודש לממלכ{ה}  על ידי תפארת{אות ו"},-וזה יחוד חו"ה -  ח"  כפול  ו"ה בגימטריא פ"ח,והרי לך בזה זה"ב השם{כח הגבורות}משיח יכחיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה הנקרא פ"ח,ואת זה הינך לומד מן הפסוק "נפשנו כצפור נמלטה מפ"ח יוקשים",כלומר נפשנ"ו{זה ישראל זוכים לגאולה}בזכות ה"צפור"{אותיות צרו"ף-השבעות המשיח}אשר "נמלטה"-לשון ממליטות{מולידות}מוחין קדושה העוקר ומוחה "מפח"-זה סמא"ל הטמא השם מוקשים{יצרים ותאות בישראל}ובכך מפחית בהם הדבקות והאמונה לאלקי ישרא"ל אל  האהבה.

 

ל"ב

המלאך עב"ד,-בגימטריא     ב"  ע"ד,-זה המלאך  חותם אור החכמה{עדות בתורת הקבלה}בפנימיות המשביע{שהינו "ב"ית קיבול}המכיל שם ע"ב בגימטריא חס"ד,-לשון חוס"ה ב-צ"ל  ד" מלאכ"י גמר"א,-{ג}בריאל  {מ}יכאל {ר}פאל {א}וריאל המלמדים אותו סתרי תור"ה,ולכן המלאך נקרא עב"ד בגימטריא למ"ו  בגימטריא   כ"ו  כ"ל,הינו  מהוה כל"י  המכיל  שם כ"ו בגימטריא י-הו-ה המעברו{את המלאך}ב-כ"ל  בגימטריא מוחין{נ" בינה}אשר חותם במשבי"ע הנקרא עב"ד-עקב שמבצע תפילה{עבוד"ה}קש"ה-לשון משק"ה בתפילתו{שבועתו} את כל העולמות במשיכת אור החכמ"ה אותיות כ"ח  מ"ה  בגימטריא אדם  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  שופר מש"ה אותיות    רושם שפ"ה,-

מוחין קדושה בפנימיות ישראל המייחלים ל{ג}או{ל}ה,ובודאי הבנת זה המלא"ך הינו משה רבינו עב"ד  ה" ובעת בגאולה   על ידי השבעת המוחין הנקראים עב"ד{על שם שמגלים את השיר"ה-סוד תפילה{עבודה} שעתידים ישראל לשיר בעת חירו"ת מושפעת עבורם מעולם הב"א},במידה ורשע חס ושלום מבצע ההשבעה את המלא"ך  עב"ד הופך אותיות שמו לכדי   ע"  ד"ב,-זה הייצר הרע הגוזר על הרש"ע  ע"  ר"ע  ומכחיד  נשמתו מן העולם הבא,-יורד לגיהנם-לשון למדור גנא"י ושם יהיה כל"ב שחו"ר{חבלה}-בצבא סמא"ל הטמ"א-אוטם חדרי הגיהנם וכולא הרשעים עד אשר  נופחים נשמתם חדשות לבקרי"ם,-קברי"ם,מכאן למדים שהרשעים בעת קבורים נרקבים  חדשו"ת לבקרי"ם,-בעת שיש חדו"ש  א"ות,-סתרי תורה על ידי הצדיקים זה העת שבגיהנם מכים ברש"ע.

ל"ג

המלאך גליאל,-בגימטריא  ע"ד,-להראותך חותם במשביע שמו אור החכמה הנקרא עדו"ת  בתורת הקבלה,גם המלא"ך גליא"ל,-הינו מגלה סתרי תורה במדרג"ת  א"ל{חסדים},-לשון רק לחסידים האמיתים יש רשות להשביעו למען ילמד"ם  תור"ת ישראל הקדושה על כל סודותי"ה,זה המלאך אשר בגאולה האחרונה מלמד את מל"ך המשיח רזי"ן דרזי"ן ,והבט  גליא"ל אותיות  גא"ל  ל"י,-סוד הפסוק   "גל עיני וראיתי  נפלאות מתורתך",-לשון  הינו מתורת"ך{של המלא"ך גליא"ל},אך לרשע המשביע זה המלא"ך,-מהפך שמו לכדי ג"אל"יל,-בסוד גאו"ת הלי"לה{סוד הגבורות הקשות,מלאך המיתה}-נוטל נשמת הרשע אשר טימא בשבועתו את היכלות הקדוש"ה.

 

ל"ד

המלאך צפצפיאל-כשמו הוא הינ"ו מגלה עתידות לבעל השבוע"ה,והרי צפצפיא"ל-בסוד צפ"י  א"ל,-מה צפו"י הא"ל יתברך בעל כל הכוחות כולם לגזור על עולמו,וידעת  "צפצפיאל"-בסוד הציפורים המצפצפות,-זה המלא"ך מלמד את משביע חכמהת הצירופים{ציפורים}שבכך רוכשים ההבחנ"ה להסי"ר הציפוי{העטיפה}מן האות  וזה "צפצפיאל"-אותיות ציפו"י הא"ל,-הינו מסיר הציפו"י ומגלה עמוקו"ת,אך לרשע המשביע זה הש"ם ,המלאך צפצפיא"ל נוטל אות ע"  פנים של התורה ומחברה לשמו ומהוה  צפ"עצפיאל-הינו  מהוה נח"ש צפ"ע המכיש ופוצ"ע נפש הרשע עד שמכחידה מן שערי העולם הב"א וחותם ב"ה כא"ב אשר עי"ן לא ראת"ה,-לשון העינים של הרשע מתמלאות יראה בעת חוזו"ת במלא"ך יורד לכיוונם לעוקרם ולעשות בהם נקמ"ה.

ל"ה

המלאך  ס"גמגיגרין  -בגימטריא  מגו"ן  ס"ג  רי"י,זה המלא"ך מהו"ה אות ו"{תפארת}-סוד מג"ן,-{נ}יכאל {ג}בריאל  {נ}וריאל  עבור בעל ההשבע"ה הנשבע בשם ס"ג בגימטריא יו"ד    ה"י    וא"ו   ה"י ,בכך זוכה המשביע לעיטור מוחין בינ"ה הנול"ד{מגולה}-מן הפסוק  "{י}ה{י}    {ר}צון מלפניך יהוה",-כלומר זה  השבועה חותמת בפנימיות המשביע רצו"ן קדוש להשגת הפנימיות{תחושת האלוקות בבריאה},אך חס ושלום ורשע מבצע ההשבעה אז  המלא"ך ס"גמגיגרין

מהפך אותיות ל-  ג"גם  סג"ר  יי"ן,-זה המלאך גמגימ"א ,-מלאך רשע אשר מטיל על נפש הרשע סג"ר-לשון גריס"ה ועוקרה על ידי יי"ן משכ"ר,בסוד אות כ" במש{כ}ר הופכת לאות ק" ומהוה   יין משק"ר  בסוד האותיות   ק"ש  מ"ר,-זה ק"ש כתות חבל"ה  החותמים מר"ה{מיתה-כ"ח השטנ"ה,}על הרשע.

 

ל"ו

המלאך יפיפיה,-בגימטריא   "ציפיה",-זה המלאך   מעניק למשביע שמו יכולת הנבואה{ציפיה}-במאורעות  העתידים להראות בעולם התחתון,וידעת אשר בכח המלאך לגלות  "הקץ" בגימטריא  "ציפיה",-סוד ה{ג}או{ל}ה,-ובוא  {ג}וא{ל}  ,-הינו חותם לעתיד לבוא במשיח ישראל מוחין  גלג"ל בגימטריא ס"ו בגימטריא ב"ן ד"וד,-אשר החל בשנת תש{ס"ו}  בפעולות  להבאת חירות,-לשון באות  פ"{בינה}הינו מקריב "עולות"{ייחודים,סוד תפילת המשיח}ובכך עוקר הוא את סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשעה,אשר בגאולה השלמה יוקדת השאולה ונשחטת על גבי מזב"ח הנקמ"ה,זה שם אשר שמור למשי"ח ואין להשביע"ו ועל כך נאמר "הזר הקרב יומת".

 

ל"ח

המלאך  אסט"ס,-בגימטריא    ק"ל,-בסוד   כי הקב"ה  רוכב על ע"ב ק"ל,כלומר המשביע זה השם זוכה לשמירת רוכ"ב אותיות כרו"ב{מלאך}שהינו משפיע עבורו{עיבורו}מעת ה" יתבר"ך שם ע"ב בגימטריא חס"ד{חכמה},סוד מוחין ע"ל –בגימטריא מא"ה-,ישיבת מטטרו"ן,והבט  {ר}וכב  {ע}ל   {ע}"ב  {ק}ל חבר האותיות המסומנות ומקובל   ע"  רק"ע,-זה המלא"ך מטטרו"ן שהבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם רוכ"ב עלי"ו אימתי שיורד לעולמות התחתון בסוד המלאך מטטרו"ן סודו חנו"ך בן יר"ד,-בסוד ה" יתהלל{הינו חנו"ך,-לשון חונ"ך  את העולם}יור"ד  לעולמות על גב"י  שם ב"ן בגימטריא י"וד   "הה  ו"ו  ה"ה, ומכאן לומד המלאך מטטרו"ן בפנימיותן  ע" שמות הבורא והינו מהוה רק"ע,  אותיות  ר"ק    ע",-משפיע עבור המשביע   שהינו כלי {ר}י"ק{הצדיק} –ע" פנים  של התור"ה,אך במידה והמשביע רש"ע  אז    חנו"ך בן יר"ד,-לשון המלאך מטטרו"ן  חותם יריד"ה  ברשע,כנאמר   "בן ירד",-ממית את בן המשבי"ע ומוריד המשביע להיכלות הגיהנ"ם,-סוד חנו"ך,-ללמדו  חינו"ך.

 

ל"ט

המלאך ספק"ס,-בגימטריא    פ"  ר"ך,זה המלאך מעט"ר בעל השבועה באות  פ" בגימטריא שמוני"ם אותיות  שמן-יום,זה סוד חכמ"ה{שמן} בתורת הקבלה המלווה בחסדים{יום}ובכך  החכמה מקובלת באופן ר"ך{דינים רפים}בבעל ההשבע"ה ולא דינים קשי"ם,-וז פעולת המלא"ך  בסוד שמו  ספ"קס-לשון מפסיק גזרות דין הנושאות גבורה קשה כלפי המשביע על ידי שמרכ"ך הדינים  על ידי שמהוה מג"ן  מפניהם,-אך זה לצדיקים הגדולים באמ"ת,-לשון שיודעים את תורת  האמת המדרגת החכמה אות   ב"-סוד {ב}ראשית,אך לרשעים המשביעים זה המלא"ך הינו ספק"ס-חותם בהם  ספק"ות-לשון הפסקת חיותם וממיתם במכות ייסורים לא מן זה העול"ם,-לשון  ל"א  מ"ן  אותיות אלמ"ן,-הינו ממית רעיתו של המשבי"ע  וחותם במשביע אל"ם  ן",-אילמות וכסילות,.

 

מ"

המלאך סקט"ס,-בגימטריא  ט"  ר"ך,-המשביע זה המלא"ך זוכהלהיות מעוטר ב-ט" ספירות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד,-אור החכמ"ה  אשר  מרכ"ך{מבטל}כל קליפה דסיטרא אחרא ועוקר סמא"ל הרשע, בסוד סמא"ל הינו עק"ר,-וכל חיותו מן הקדוש"ה,ולכן המשי"ח יעוקר"ו מן יכולתו ליינו"ק מן הקדוש"ה ובכך ממית"ו,.

 

מ"א

המלאך מיבון,-בגימטריא נבו"ן,-זה המלאך חותם במשביע שמ"ו  תובנות עליונו"ת,וראה   מיבון אותיות  ב"ן  יו"ם,-הרי זה המלאך על ידי השבע"תו עוזר בעניני ילודה ופריו"ן,גם מיבו"ן המלאך הינו המלא"ך האחראי על מוחין היבו"ם{הנשמה אשר מבקשת להגאל הינה מבקשת מזה המלאך שיפעל על מנת שאח הנפטר ייב"ם אשת הנפט"ר,-זה המלא"ך נשמות עשוקות שומע הוא תפילתם ומעלה למרומים על מנת לחנון אותם ברחמים},אך במידה ואדם רשע מבצע ההשבעה  המלא"ך  מיב{ו}ן  ממלא אות "ואו" בשמו וכך הופך ל-נ" אויב"ם,-הינו משלח  נ" מלאכי חבל"ה החובלים ומכים ייסורים בנפש הרשע עד אשר נופח את נשמת"ו  ומאבד עולמ"ו,.-"אויבם"-אותיות אוי"ב  מ"ב,-הרי זה המלאך ממית בכח שם מ"ב.

 

מ"ב

המלאך אססי"ה,-בגימטריא   כ"א  קי"ה,-שם קי"ה מגולה מן הפסוק  כ{י}    אל גואל   חז{ק} את{ה},הרי זה המלא"ך ה{ג}וא{ל} ב{ג}או{ל}ה השלמה ישביעו על מנת לקבלת חוזק"ה{סוד קו אמצע},-מוחין גלג"ל  בגימטריא ס"ו בגימטריא  ב"ן דוד  אשר החל בשנת תש{ס"ו}  למשוך אור כ"א בגימטריא שם אהי"ה{בינה}לפנימיות המלכו"ת ובכך שוחט ומכרית סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה בגאולה השלמ"ה,זה השבעה אשר רק המשי"ח אותיות מש"ה ח"י רשאי לבצע,-על כך נאמר "הזר הקרב יומת",-לשון  באותו יום שאדם אחר שאיננו המשיח מבצע זה השם הוא יומ"ת,-לשון  אימ"ה ופחד חרדות ודיכאונות יורידו נפשו ל-נ" שערי טומאה עד אשר יכפור בכל התור"ה,-ובכך יהיה מלא"ך חבלה בצבא סמא"ל הנור"א.

 

מ"ג

המלאך אבצנגוש,-בגימטריא   נ"ץ  שב"י,-זה המלאך חותם   שמשביע"ו  מדרג"ת  נ"ץ,-בסוד שער  נ"{בינה} הכונס  לפנימיות ה-צ"{משיח},-שבעת הגלות שורה ב"שבי",-לשון עושה תשובה עילא"ה{עליונה},ובכך המשי"ח משיג מדרג"ת   צב"י  ש"ן  בגימטריא   נ"ץ שב"י  בגימטריא המלאך  אבצנגו"ש,-צב"י-לשון מצווה ובעל צביו"ן   לגזור שנו"ן{הכחדה} על זר"ע עמלק הרשע מלכות רומי סמא"ל  הטמא יורד לגהנם ונשח"ט ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.אין לאדם ז"ר רשות להשביע זה המלא"ך והעושה זאת המלא"ך  אבצנגו"ש-לשון מגב"ש מלאכ"י חבל"ה  בסוד שמו {א}ב{צ}{נ}גוש וחותם בו מדרגת נא"צ,-לשון נאצה{גבורה} עד אשר עוקר נפש"ו ומורידו שאלה להיות כל"ב חבל"ה,-לשון הכל"ב{סמא"ל הטמא}חוב"ל בנפשו ללא הפסק"ה.

 

מ"ד

מלאך מרג"ש,-בגימטריא   ש"ר  ג"ם,-זה מלאך הסיטרא אחר"א  הינו ג"ם-לשון גמגימ"א{חותם חוסר בהירו"ת,}-עכו"ם הטמאים{הסיטרא אחרא}משביעים את זה המלא"ך בכדי לצע"ר ישראל בעת הגלות,ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י יישחט גמגימ"א הטמ"א וימח"ה זכר"ו

באמצעות השבעת המלאך הקדושה והנור"א     גשר"ם,-אותיות גש"ר  ר"ם,-הינו המלאך אשר מהוה גש"ר  לעליונים עבור{עיבור} המשיח{ר"ם}-בכדי לקבל מוחין בינ"ה  העוקר הסיטרא אחרא בגאול"ה,וזה המלא,ך גש"רם   רש"ם  ג",-זה אור האבות בפנימיות ה{ג}ואל  והינו שמ"ר{שומר} על המשי"ח שמ"ה  במש"ה לא יאחז"ו קליפות הטומ"אה,-המלא"ך  רגש"ם,-הינו עתיד להתגלות בגאולה לעיני כל הבריאה בסוד רג"ש  ע"ם,-כל ישראל פח"ד יכנוס בפנימיותם כאשר ירא"ו שמשיח ישרא"ל  מלווה במלאכי עליו"ן,-לשון מלאכת"ו נעשית ביד"י   ע"ל,-י"ון,-זה ישיבת  מטטר"ון.

 

מ"ה

המלאך אטרופטס,-בגימטריא  ט"ו  פא"ר  ט"ס,-זה המלאך  חותם במשביע שמו שם ט"ו בגימטריא אותיות י"ה,-חכמה ובינ"ה החותם ט"ס-בסוד {ט"}  {ס}פירות בבעל השבועה,-אשר בכך זוכה   לאור פא"ר  אותיות רפ"א,-באמצעות זה  השם המשביע יכול להעניק רפוא"ה נפשית וגופנית ,בזה השם עתיד הוא מלך המשי"ח  לרפ"א  הנבראים  ישראל צדיקים קדושים מן היצ"ר הר"ע השוכן בפנימיות ליב"ם,במידה וההשבעה נעשית על ידי איש שאין יר"א ה" בפנימיות בכ"ך א{טרופ}טס  מהוה טור"ף   והינו פוט"ר{נוטל נשמת הרשע הנפט"ר}-מן מכת הא"ש  {דינים}אשר זה המלא"ך חתם בעורקי"ו,וראה פ"ו  ט"ר, בסוד פ"ו בגימטריא אלהים{יתברך},-סוד מידת הדי"ן הינו ט"ר,-חותם טרו"ר{מלאכי גבורה} ברש"ע היורד לגיהנם,לשון יור"ד המזיק באמצעות גיהנם-מידת הגינויים מכחידו.

 

מ"ו

המלאך צפצפי"ה,-בגימטריא  ספיר"ה,-בסוד זה המלאך חותם במשביע שמו ספ"ר  י"ה,-מוחין חכמה בינה המכחיד ועוקר כל קלפיה דטומא"ה,והרי ספיר"ה    בגימטריא    ס"ה  פר"י,-זה כח הנשמה של    מלך המשיח אותיות מש"ה    הנקרא פר"י ועל ידי  ס"ה השבעות של זה המלא"ך  עתיד הוא מלך המשיח לשחוט ולעקור המלא"ך סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה נכרתת ויורדת לגיהנ"ם ב{ג}או{ל}ה השלמה,המשיח סוד צפצפי"ה,-בסוד מקור נשמתו מן ק"ן הציפו"ר  אותיות צירו"ף,-הצדיקים{ציפורים} לימדוה"ו חכמת הצירופי"ם,-ובזאת החכמה אותיתו כ"ח מ"ה בגימטריעא אד"ם בגימטירא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א ה{ג}או{ל}ה השלמה תרא"ה  ותפצי"ע  מן החשיכ"ה  לנשו"ך ולפצו"ע{לעקור}סמא"ל הרשע,על זה השם נאמר "הזר הקרב יומת",-לשון הרשע הבא לעסוק ב"רז"  שאין ה"זר"{ממזר}רשאי לגלות בכך "הקרב",-המלאך קר"ב ימית הטמ"א  באמצעות יומ"ת,סוד י"ו מלאכים הנשלחים לכיון ה"מת",-המשביע  הרשע בטרם  ישביע כבר נחתם בפנימיות שהינו חשוב כ"מת"-אותיות ת"ם,-נכחד מן העולם.

 

מ"ח

המלאך זרחי"ה ,-בגימטריא  ר"ז  חי"ה,-זה המלאך חותם גילוי רזי"ם במדרגת חי"ה במשיח ישראל ב{ג}או{ל}ה השלמה,זרחי"ה בסוד י"ה זר"ח{מגולה}בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים,עתידים הם ישראל שיזכו במוחין י"ה{חכמה ובינה}סוד זר{ח},-אות  ח" בגימטריא שמונה אותיות ו" נשמ"ה{כח הנשמה} ישכו"ן בפנימיותם ובכך יעקר"ו   "החזיר",-זה סמא"ל הטמ"א- אותיות  ח"י  ז"ר,-חכמה זר"ה{זרע עמל"ק}-סוד העלוקה{קליפה}הדבקה לדעת ישראל הקדושה,וב{ג}או{ל}ה השלמה המשי"ח אותיות   ש"ם  ח"יה,-באמצעות השבעות,-ישיב אות  ע"  פנים של התור"ה הקדושה,-בכך הינו ימחה זכ"ר עמלק יורדים לגיהנם ונשרפי"ם מאש הלה"בה{סוד חידושי תורת המשי"ח הגדול והנור"א}.

 

מ"ט

המלאך  תמתמי"ה-,נוטריקון  ת"ם  ת"ם  י"ה,-זה המלאך חותם במשביעו האמונה השלמה,-סוד התמימות{מוחין שלם },אך במידה ורשע אשר לא דרכי התורה חשובים בעינו משביע זה המלא"ך על מנת  לרכוש שכ"ל אלקי-ם  לביצוע זממ"ו,-לשון זומ"ם במערומי"ו{כנחש}-להפיל בחכמתו  ולעשו"ק ולגזו"ל נבראים אשר אין בינתם משיגה"ו,-אז בכך המלא"ך  תמתמי"ה   מהפך אותיות לכדי  מ"ת  מ"ת  יה,-הינו ממית ועוקר הרש"ע  הטמא.

 

נ"

המלאך עדעדי"ה,-בגימטריא    קד"ם  יה"ד,הרי זה המלאך ב{ג}או{ל}ה השלמה המשי"ח הוא  {י}{ה}ו{ד}ה  בסוד בעל   י"ד  הו"ה,-סוד השם המפורש אותיות שופר מש"ה,-חכמת קד"ם,-לשון חכמה מקודדת{חכמת הצירופים,סוד ההשבעה והיחוד של המשיח},בכך יישחט הוא את סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה ,זרע עמל"ק נשר"ף מן א"ש הלהב"ה,-בסוד   המלאך  עדעדי"ה  בגימטריא   ד"  קדימ"ה,-סוד גמר"א,-{ג}בריאל  {מ}יכאל  {ר}פאל  {א}וריא"ל המהוים   קדימ"ה   בגימטריא דו"ד  קמ"ה,-כלומר מלך המשיח הוא בן דו"ד מושך רוח החכמה{קמ"ה}לפנימיות ישראל צדיקים קדושים בכח המרכב"ה,וזה סוד המלאכים הינם   עדי"ם {מגינים,סניגורים}הממתקים ומבשמים{דינים},-מן המשי"ח ובכך יש בכוחו לכרות סמא"ל הרשע אשר כידוע יונק מן הגבור"ה,זה השם וההשבעה ברשו"ת המשיח וכל "הזר הקרב יומת",-לשון ממעיט בקדושת ה" ולכן ייכרת וימחה מן שערי מעלה.

 

נ"א

המלאך עלעלי"ה,-בגימטריא  מא"ה עלי"ה,-זה המלאך חותם שם מא"ה אותיות הא"ם{מוחין בינה}גדלות ,-בבעל השבוע"ה,ובכח זה המוחין המשביע יש בכוחו לבצע עלי"ה{נשמה}ולצפות עתידות בטר"ם נראות בזה עולם העשי"ה,אך במידה אדם רשע הינו משביע אז המלאך עלעלי"ה –נהפך ל –ע" עליל"ה,-לשון משלח  ע" שר"י הנחש{הנקרא ע"  ליל"ה,-סמאל הטמא,}לייטול נשמת הרש"ע אשר מהוה בעולם התחותם{גבורה קשה}-כלב חבל"ה.

 

נ"ב

המלאך תחססי"ה,-בגימטריא  כ"ח  ת"קיה,זה המלא"ך משפיע  כ"ח{הנשמה} בבעל השבועה,בזה השם המשביע משיג ידעה ב"תקיה"{ספר הזכרונות של העולם הב"א},-לשון ההעל"ם{זה העולם}ב"א לבעל השבועה וחושף בפני"ו{חכמת המשביע}סתרי בריאה, כנאמר "חכמת אדם תאיר פניו",-לשון המלאך  תאי"ר

חותם חכמת בבעל  ירא"ת  ה",  ו-תאי"ר בגימטריא ירא"ת,כנאמר {ר}[א]ש[י][ת] חכמה  {י}{ר}{א}{ת}  ה",-בסוד  ירא"ת  תאי"ר הנחתם בפנימיות המשביע מושכת על בעל השבו"עה  מוחין  יר"א  ת"י,-לשון רואה{בראיה שכלית}את שם ת"י בגימטריא קו"דש{רוח},אך חס ושלום ורשע מבצע ההשבע המלא"ך תחססי"ה  מחליף אות ח" בשמו לאות כ"   ומהוה "תכססיה"-לשון גורם את רוח ה"תכסיסים"{דמיונות ושגיונות} על הרשע עד שעוקר את דעתו,-רוח שיגעון נחתמת בפנימיותו,-ויורד לאבדו"ן,-בסוד אב"ד נ"ון{עולם הבא},ואבדו"ן הינו ש"ר הגיהנ"ם  מכה בו ע"ד  דוא"ב  נ"ון{דיכאון}.

 

נ"ג

המלאך רססי"ה,- בגימטריא  כ"ה יק"ר,-זה המלאך הינו מלאך קדוש ונורא,-זהו מלאך הש{כ}ינ{ה}  המשפיע ב{ג}או{ל}ה השלמה למשי"ח ישרא"ל יק"ר אורות  בהם מזכ"ה{מזכך}ישראל בגאולה,-"רססיה"-לשון רסיסים"{ניצוצות}קדושה מעטר מוחין המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י ובפנימיותו שמות קדושים אשר בהם עוקר ומוחה סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה ב{ג}או{ל}ה השלמה,המלאך רססי"ה בגימטריא    הר"י  ק"כ,-זה סוד אשר משפיע ק"כ צירפוי אלקים בהפנימיות מוחין משיח{הינו בעל מוחין אלקים},וק"כ בגימטריא אות סמ"ך{במלוי},-להרותך סומ"ך  ה" לכל הנופלים, כלומר האות סמ"ך בגימטריא ק"כ  צירופים הינ"ה גואלת הנופלי"ם,-זה בן נפל"י{המשיח}החותם חירות ב"ים"{מלכות},זה ההשבעה שמורה למלך המשי"ח,ועל כך נאמר "הזר הקרב יומת",-לשון הרשע שברצונו לרכוש  זוה"ר{מעמד ומקום המשיח}הינו  "הקרב"-ירק"ב ויחל"ה במחלות עד אשר "יומת".

 

נ"ד

המלאך עמיסיה,-בגימטריא  "הקץ",-זה המלאך בגאולה השלמה מודי למלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י את "הקץ"-זמן הגאולה,וגם ידעת "הקץ"-לשון מקצ"ה למשיח את חכמת"ו  הרב"ה,-על שם משה רבינ"ו,ש"ם  ה"  אשר גורם לריבוי אורות{החכמה} בפנימיות המשי"ח הוא אשר יעקור וישמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,הרשע אשר מבצע השבע בזה השם המלאך  "עמיסיה"  גוזר עליו עומסי"ם  נפשי"ם עד אשר את נשמות  מוציא מרוב {ד}כאונו"ת {ש}לא נוטש[י"ם]-סוד "שדים"{דיבוקים}הנופחים נשמתו ומורידים הרשע לגיהנ"ם,-בסוד מורידי"ם ד"ם,-מקלפים עורו ועוקרים בשר"ו.

 

נ"ה

המלאך חכ"ם-,בגימטריא ח"ס,-וידעת המשביע זה השם המלא"ך ח"ס{שומר ומגן} עליו מצר"ה וסכנה,-לשון פור"ש שופ"ר החסו"ת על המשבי"ע, גם המלא"ך חכ"ם  חותם  כ"ח  האות  ם"{בינה}  בפנימיות בעל השבו"עה,אך במידה והמשביע הינו אדם רש"ע,-אז המלאך חכ"ם מהפך אותיות שמ"ו לכדי מכ"ה חו"ם,-הינו שור"ף נפ"ש הרשע בכח מכות פולס"א דנור"א,-מקלות א"ש,-לשון מכלה  את הרש"ע על ידי הנשמ"ה{הבוד נוטל נשימתו}של הרשע המשביע,-באמצעות מחלות נשימה.

 

נ"ו

המלאך ביביה-,בגימטריא  כ"ט, חבר שם  ביביה ומקובל   בכ"י  טבי"ה,זה המלאך שמו נולד מן  הפסוק  "אשרי  יושב{י}  {ב}ית{ך}",הרי לך  בגאולה השלמה הינו חותם  אש"רי,-לשון אושר בפנימיות ישראל עם קדו"שה,וזה בזכו"ת   א"  שי"ר,-הוא המלאך המחבר שיר הגאולה עליו נאמר "אז ישיא משה ובני {ישרא}ל"- את שיר "אשרי",-זה המלאך אשר המשביע{הוא המשיח} באמצעותו מושך אות ל"   י" חכמה י" בינה  י" דעת  ובכך מקובל אש"רי  בחיבור אות  ל"  מדרגת ישרא"ל,-גדלות מוחין  בפנימיות בית"ך{המלכות}ששרתה בגאולה {בכ"י}אך כעת  "ביתך"-י"ב  אותיות השם המפורש  "תך",-בפנימיותה,רק למשיח ישראל רשות להשביע זה השם,וכל אחר המנסה לבצע ההשבה נאמר עליו "הזר הקרב יומת",-לשון זהירות  בקר"ב{גאולה} יומתו רבים שברצונם לבצע זאת ההשבעה,-אך הם יומתו על ידי רוח שיגעו"ן, אותיות   ג"ש  עו"ן,-רוח עו"ן חותם בהם גיש"ה{לשון מאפשר לסיטרא אחרא לינוק מדעתם ובכך מפילם לידי סמא"ל הטמא והרשע},-אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח ישפד"ו על מזב"ח הנקמ"ה וישחט"ו  ללא עכיב"ה.

 

נ"ז

המלאך צבציה-,בגימטריא  פ"ה יב"ק,הרי בעל השבועה של זה המלאך זוכה למוחין יב"ק  -{י}חוד {ב}רכה {ק}דושה ובכך המשביע  נהיה בק"י בהלכ"ה ומגולים למענו סתרי תורה בעל  פ"ה,אך במידה והמשביע הינו רשע אז המלא"ך  פ"ה יב"ק  גוזר עליו  ק"  פבי"ה{פוביה},-פחדים וחרדות עד אשר מ"ת מייסורים ומדכאונות.

 

נ"ח

המלאך צלצליה,-נוטריקון  צ"ל  צ"ל  י"ה,-זה המלאך אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח אותיות משה ח"י משביעו ובכך מעוט"ר ב-ב" צ"ל  אשר צ"ל  א"{בינה}-וצ"ל  ב"{מלכות}מעברים{מוחין}המשיח במגני"ם{מלאכי"ם}אשר מהוים שומרי"ם  מפנ"י  ה-ל"ץ,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה אשר ב{ג}אול]ה מלך המשי"ח שוחט סמא"ל ומורידו לגיהנם הוא{סמא"ל}נשרף מאור חידו"שי התור"ה,חס ושלום ורשע משביע את זה המלא"ך אז צלצלי"ה –פוגם בצלילות דעתו של הרש"ע עד אשר רוח שיגעו"ן ואימ"ה מורידה אותו   לייגו"ן.

 

נ"ט

המלאך קלקלמי"ה,-בגימטריא  קמ"י  קלל"ה,-זה מלאך סיטרא אחרא מרושע,-אשר עכו"ם{מכשפים}באמצעותו את נשמות ישראל קדושי"ם,ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י יישח"ט המלא"ך  קלקלמי"ה-לשון חותם  קילקול במידות האדם{ישראל }באמצעות המלאך הקדוש  והנורא{באמצעות השבעתו,-ושמו הינו    מק"ל  ק"ל   י"ה,זה המלאך   מק"ל  סודו   קםא"ל   -אור החכמה משפיע למשיח אשר בכך זרע עמלק מלכות הרשעה נמחית זכרה,סמא"ל הרשע נעק"ר ונכחד כלא הי"ה,-לשון בגאולה השלמה משיח כול"א סמא"ל במרתפי השאולה שם ינקר"ו עיניו{חכמתו}על ידי מו"ט להבות חידושי התור"ה,ובכך שם מ"ה בגימטריא אד"ם{תפארת}בגימטריא שם יו"ד ה,א וא"ו ה"א נחתם בפנימיות ישרא"ל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א.

 

ס"

המלאך  הו"ה  הי"ה,-בגימטריא   ל"ו,-המשביע זה המלאך זוכה לדעת זהות ל"ו נשמות הצדיקים הנסתרים,-לשון מחדשים סתרי תור"ה ובכך מביאים גאולה  לפנימיות  ישראל עם קדוש"ה,במידה ורשע מבצע ההשב"עה  אז המלא"ך   ל"ו  נוטל אות  ע"  פנים של התורה הקדושה ומחברה  לשמו  ל"ו  ומקובל עו"ל,-ובכך גוזר עו"ל  דינים  על הרשע אשר נפשו נכרתת מן העוצמ"ה,-סוד "המועצה" –ישיבה של מעלה המכחידה ומוחה זכר"ו של הטמ"א הביקש להכנס  בסודות בתור"ה.

ס"א

המלאך  יהוה והי"ה,-בגימטריא ב"ן,-הינו חותם במשיח ישראל  ב"  כפול  נ"  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{מוחין בינה} אותיות ב"ן י"ה,וידעת בזה המוחין המשיח בעל רוח {נ}י{ב}וי-{הנבואה}אשר יוד"ע   יהו"ה  ,-  ע"ל  ש"ם  מ"ה  ברא הבריאה,כלומר ע"ל ש"ם  זה אותיות  ע"  מש"ל,-המשיח באמצעות זה השם יודע  ע"  פנים של התורה המעניקים עבורו{עיבורו}מוחין של"ם,-שם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א,-השם המפורש  אותיות שופ"ר מש"ה,בכח השמות הללו משיח יעקור וימחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה היורדת השאולנ ונשרפת באש הלהב"ה.,-זהו השם שמו"ר בסוד רשו"ם בפנימיות המשיח ולכן רק הוא בעל הידיעה איך לבצע ההשבעות והייחודים בכח השמות,לרשע אשר ישביע השמות שם "והיה"-יכרתו מן העולם,ולכן נאמר על הרשע "והיה",-לשון עבר{כפי שנהוג להזכיר אדם שנפט"ר}.

 

ס"ב

המלאך טיטרסיה,-בגימטריא  כ"ח  רע"ה,-זה מלאך הסיטרא אחר"א אשר  עכו"ם{מכשפים}משביעים אותו על מנת לנציר לישראל,-לשון לגזור עליהם צרות{קטנות}מוחין,ומלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י ב{ג}או{ל}ה השלמה באמצעות השבעת המלא"ך   כ"ח  סי"רה    בגימטריא   כ"ח  ע"  ה"ר,-יכחיד וימח"ה המלא,ך טיטרסי"ה-הוא מלאך בצבאו של סמא"ל הרשע" אשר נשחט על מזבח הנקמה,וידעת   בקדושה המלא"ך   כ"ח סיר"ה  בסוד מסיי"ר ומעניק{חותם} כח הנשמה בפנימיות המשיח, וגם מסי"ר מן המשיח דינים{על ידי מיתוקם ובישומם},הינו עולה בגימטריא     המלאך   כ"ח רע"ה{בטומאה},-להראותך זה כנגד זה עשה האלק-ים יתבר"ך ותהלל בעל כל הכוחות כולם.

 

ס"ג

המלאך  ובי"ה,-אותיות  ב"ו  י"ה,-הרי הוא חותם בבעל השבוע"ה  מוחין י"ה{חכמה בינה}המגלים למשביע סתרי תורת הקבל"ה,אך במידה והמשביע הינו רשע אז המלא"ך  "וביה"  ממלא אות "ואו"  בשמו ובכך מהוה "האויב"-ועוקר ומשמיד נפש הרש"ע  מן העולם הב"א,וגם  "וביה"-לשון קורא ומביא את מלאך המיתה הנקרא ה"ב  ה"ב{לשון נובח הביא עוד נשמות לגיהנם}שייטול את נשמת הרשע וישעבדה להיות מלא"ך חבלה.

 

ס"ד

המלאך שוסורי"א,-אותיות  אוש"ר  סו"י,-זה המלאך בעל קדושה  חותם במשיח ישראל הוא ס"ו בגימטריא ב"ן דוד בגימטריא גלג"ל  מוחין י" ספירות אשר באמצעותו המשי"ח אותיות ש"ם ח"יה-משפיע חיות לישראל עם קדושה על ידי עקירת ושחיטת סמא,ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,וזה סוד "שוסוריא" אותיות שיסו"י  או"ר  בגימטריא ר"ז,-הרי באמצעות השפעת רזי"ם בגימטריא אורי"ם אל פנמיות המשי"ח בכך זה מהוה חר"ב הגאולה המוחה זכ"ר עמלק הרש"ע,וידעת אשר  ב{ג}או{ל}ה    המלא"ך   ש"ו-סורי"א,-יאסו"ר את  סמא"ל הטמא וישחטו למען המשיח על מזבח הנקמ"ה.ו-ש"ו בסוד {ש}ירה {ו}עוז   החותמים סורי"א  בגימטריא  ע"  או"ר,-שבעים פנים של התורה בפנימיות ישראל עם קדושה-זוכים לחירות משערי מעלה,זה ההשבעה שמורה למשיח, והרשע המבקש להשביע  אז המלא"ך  "שוסוריא"-מפיל נפשו הטמא לשס"ה מצוות לא תעש"ה-שער ה-נ" דסיטרא אחרא וכך עוקרו מן העולם הב"א ואוסר"ו{כולאו}ברשות ה"שור"{סמא"ל הרשע}-כ"ך הקלע{עלוקה},ולכן נקרא "שוסוריא"  שזה אותיות שו"ר אוסר"י,-כל הרשע אומר בעולם התחתון שנענש על ידי ה"שור"  חבר אות ע" פנים של  התורה ומקובל "שוער",-זה מלאך השערו"ת {דינים}המעניש הרשעים הכונסים לתוך הפרד"ס.

 

ס"ה

המלאך והופנהו",-בגימטריא  ח"ן  יפ"ה  בגימטריא  פנ"י  ח"ה,-זה המלאך חותם במשביע סוד  הייחוד,שם ח"ה בגימטריא אח"ד בגימטריא י"ג בגימטריא אהב"ה,-ללמדך זה ההשבעה מועילה לאהבה{דבקות והשגת התקשות}בבורא יתבר"ך ויתה"לל,המלא"ך   פנ"י ח"ה משפיע אור יפ"ה{סוד החכמה} המגלה למשביע ח"ן,-{ח}כמת {נ}סתר    המעניקה לו  ח"ס  פ"ה-בגימטריא   ח"ן  יפ"ה,-הינו חוסה בתורה בעל  פ"ה השומרת עלי"ו מכל פג"ע,אך במידה והמשביע הינו רש"ע אז המלא"ך   פנ"י ח"ה   משנה שמו לאותיות נפיח"ה  בסוד י"ה   נפ"ח  נשמת הרשע ומכריתה מן העולם הב"א.

 

ס"ו

המלאך ישעיה,-אותיות  יש"י   ע"ה,-זה המלאך חותם חכמה ב{ג}או{ל}ה השלמה בפנימיות דוד ב"ן יש"י,-מלך המשי"ח,וראה  ע" כפול  ה" בגימטריא ש"ן-סוד שינוני"ם,-זה הדינים אשר באמצעות המשיח כורת ומכחיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה בגאולה השלמה,במידה ורשע מבצע ההשבעה אז המלא"ך ישעי"ה  ממלא אות  עי"ן בשמו ומחברה לאותיות ישעיה  ובכך גוזר     כ"   עניש"ה  {דינים קשים}המוחים זכ"ר המשביע אשר טימא בלשונו הגס"ה את שם ס"ג בגימטריא יו"ד ה"י  וא"ו  ה"י{אור בינה}-בעל המעל"ה,.

 

ס"ז

המלאך מלמליה,-בגימטריא  ע"  מיל"ה,-זה המלאך קדוש ונורא וחותם  ע" מילה{פנים של התורה} בפנימיות מוחין המשבי"ע, זהו מלא"ך  אשר באמצעות י" ספירות  מעל"ה נשמת המשביע  לשער"י עליו"ן לדעת רזי"ן דרזי"ן ולשמוע שיעורי תור"ה מן הצדיים בג"ן עדן עליון בשבתות ובחגי"ם{ימים טובים},הינו ממלמ"ל בקצב מהיר את הלימו"ד ולען בעל ההשבעה   יש לו להיות זרי"ז במחשב"ה על מנת לקלוט  י"ז ר"ז בשעה, וי"ז בגימטריא טו"ב בגימטריא  שם אהו"ה,-דעת קדושה המגלה ר"ז בגימטריא או"ר בפנימיות המשביע,אך חס  ושלום והמשביע זה השם הינו רשע אש המלאך מלמלי"ה בסוד מ"ל  י"ה,-הינו מכרית ועוקר ראש{מוחין} הרשע ומאביד אתו את נפשו כולא בכ"ך הקלע,לשון הינו{הרשע} נהיה כפו"ך לעלוק"ה,-סמא"ל הטמא ומהוה כלב שחור{מלאך חבלה}-רוח שטו"ת אשר כל ענינה לחותם צער וייגון בנשמות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק  לעום הבא.

 

ס"ח

המלאך גל"י רזי"א ,-בגימטריא  רז"י  י{ג}א{ל},זה המלאך אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה עתיד מלך המשי"ח אותיות משה ח"י להשביעו והוא מגלה הרזי"ם הגדולים אשר משפיעים אור הגאולה לישראל עם קדושה, על זה השם אמר דוד המלך עליו השלום,"גל" עיני וראיתי נפלאות  מתורתך,-הרי זה המלאך מביא לגלוי עינים{חכמה בתורת הקבלה}-סוד ג"ל{כך נקראת החכמה בספר הזוהר בעל הקדושה},ובכך "מתורתך"-נותן הוא לטעו"ם למשיח ישראל אור ממדרגת טעמי התורה הקדושה תורת ישראל אמ"ת יחיד"ה,-בסוד מדרגת המשיח הבינה יחיד"ה  וגם אמ"ת ולחכ"ם ב{ר}מ{י}{ז}{א}   ג"ל  רזי"א,-בגימטריא מז"ל  ג"א,סוד {ג}ו{א}ל   ובפנימיות ל"ו נשמות צדיקי ישראל,-באמצעות מושך מז"ל עתיקא קדיש"א הכורת ומכחיד סמא"ל הרשע המלכות רומי הטמאה יורדת השאולה ונשחטת על מזבח הנקמ"ה.-בסוד בעת האות  ה"{בינה}תעבר אור החכמה{קימה}בשם מ"ה בגימטריא אד"ם{משיח ישראל}בכך נקמ"ה והשמדה  תעשה בזרע עמל"ק יימח שמו וזכרו מעלה ועד עולם.

 

ס"ט

המלאך עטטי"ה,-אותיות  עי"ט   ט"ה,-זה המלאך אשר המשי"ח אותיות מש"ה ח"י ונקרא הוא עי"ט-לשון עוט"ה על עצמו הסתר פנים,-לשון סתרי תורה במדרגת פנים אותיות פנ"י  ם"{אור הבינה},-עתיד להשביעו, וידעת בכך משה מעבר הממלכ{ה}  ב-ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד, -וזה אור ה{ג}או{ל}ה אשר יישחט הייצר הר"ע-הוא הצרע"ה{סמא"ל הרשע מלכות רומי שורש כל טומא"ה},ההשבעה רק בידי המשיח יש הכח{ייסורים} לבצעה מכיון שמוכת דינים מרובים{המלווים לאופן קבלת החכמה},ובהללו דינים משה יגזור על ראש הרשעים{זרע עמלק}-מיתה והכחדה,על זה השם נאמר "הזר הקרב יומת",-הרי על ידי יומ"ת  בגימטריר  ת"ו   נ",-סוד המנגינה דקדושה  הז"ר{סמא"ל הטמא}הוא  קר"ב,-יירקב ויכרת באמצעות זה הכ"ח{יחודים קדושים אשר עוקרים כל קליפה טמאה  ומשמידים הצרע"ה,-סוד היצ"ר ר"ע,}.

 

ע"

המלאך עמקמיה"ו,-בגימטריא  עומ"ק   נ"ה,-זה המלאך חותם במשביע אור עמו"ק{סוד החכמה,-הנקראת עומ"ק בתורת הקבלה},ובכח החכמה הגדולה המשביע זוכה למדרגת נ"ה,-{נ}צח {ה}וד  מוחין הנבוא"ה,-בסוד אות    נו"ן בגימטריא קו   משפיע  א"ב החכמה באמצעות תפארת{ו}למלכות{ה"}-וזה סוד היחוד הכל אחד באחדות נפלא"ה,אך במידה ורשע משביע זה המלא"ך אז המלא"ך   "עמקמיהו"-משנה שמו ל מי"ה  עמו"ק,-לשון חותם אימ"ה ועמו"ק{רוח שיגעון} ברשע ובכך מוחה זכר הרשע עמו"ק באדמה.

 

ע"א

מלאך צלצלים,-זה המלאך כשמו הוא משפיע  צלילים{ידיעת סוד היחודים,ניגונים}-למשביע את שמ"ו,  זה המלאך חותם  צל"ם צל"ם במשביע השם,סוד צל"ם עליון וצלם תחתון המצילים{לשון שם המלאך  צלצלים}מן המ-ל"ץ,-זה סמא"ל הטמא{היצר הרע},לרשע המשביע את שם המלאך ,-המלאך צלצלים משלח בו "צללים"{סוד הדמיונות,-רוח צללים}העוקרת נפשו ומכחידה זכרו של הרשע.

ע"ב

המלאך צבני"ה,-אותיות  צב"י נה"י,זה המלאך ב{ג}או{ל}ה השלמה חותם ב"צבי"{זנ המשיח-אותיות משה חי}מוחין נה"י,-{נ}צח {ה}וד {י}סוד אשר באמצעות זה המוחין הקדוש המשיח משפיע צביו"ן יהודי בפנימיות ישראל צדיקים קדושים ל{ג}או{ל}ה שלמה מייחלים,אך לרשע המשביע את שם המלאך,-המלאך משנה אותיות שמו לכדי צב"ת  וענו"י,-ומכה עינוים{ועוני}ברשע עד אשר לו{לרשע}נעקרת הנשמה.

 

ע"ג

המלאך גיעטי"ה,-אותיות     ט"  יגיעה,-זה המלאך חותם במשביע את שמו  ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד המשפיעים כח רצו"ן{יגיעה}-בפנימיות המשביע אשר כך משיג סתרי תור"ה,זה המלאך אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח אותיות משה ח"י בסוד ג{יעט}יה-שם עי"ט,-זהו משה בזכות{זכות}-זה המלאך ה{ג}וא{ל} יכרית וימחה זכר סמא"ל הרשע מלעות רומי הטמאה,זה השם שמור ורשו"ם למלך המשי"ח ועליו {על השם}נאמר "הזר הקרב יומת",-בסוד הרשע הינו  סמא"ל {א"ל ז"ר} יומ"ת   בכח מדרגת הקר"ב-לשון הקרבה שמלך המשיח חותם בישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הבא, וגם הז"ר{זה הרשע המשביע} ה"קרב"-לשון הקריב בשבועתו את משפחתו ולכו "יומת",-אותיות יתו"ם,-ילדיו יגדלו ללא א"ביהם הרשע אשר נשמתו נמחת"ה .

 

ע"ד

מלאך פרשי"ה,-אותיות  שפ"ר  י"ה,-זה המלאך חותם במשביע את שמו מוחין{שפ"ר}-אור  י"ה,-בסוד המלא"ך אורי"ה מגלה רזי"  ה"  בגימטריא אורי"ה  לבעלי הירא"ה שהשיגו אות  ו"{תפארת},ולכן פרשי"ה נקרא ש"ר יפ"ה,-על שם שחותם במשביע אור החכמה{הנקרא יפ"ה}בתורת הקבלה,אך לרשע המשביע שמ"ו "פרשיה"  מחליף אותיות שמו לכדי  י"ה שר"ף  נפש הרשע ועוקרו מן העולם הב"א,יש לציין שהמלא"ך שר"ף,-י"ה הינו מלאך בריאה{סוד מלאכי השרפי"ם,-על שם ששורפים בעשייתם כל הקרב אליהם ואיננו מורשה מן ה" יתבר"ך,וזה סוד שה{ג}וא{ל} הוא משה רבינ"ו סוד המשי"ח אותיות מש"ה ח"י ובפנימיותו  שם חי"ה{מוחין בינה,-עולם הבריאה} מקבלה חכמתו מן השרפי"ם אשר שרפי"ם {שורפים}ומשמידים למענו את סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק זכרו נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

 

ע"ה

מלאך שפטי"ה,- אותיות שפיט"ה,-זה המלאך חותם במשביע  את שמו,- קו אמצע{תפארת}הנקרא שפיט"ה  אותיות  ט"י  שפ"ה{רוח השכינה הקדושה},בסוד   הפסוק {ט}וב {י}הוה לכל,הרי הינו מטיה עם משביע שמו כאשר מדובר באדם צדי"ק,אך כאשר רשע משביעו המלא"ך  שפטי"ה  בסוד    פ" שיט"ה,-משלח   פ" רוחות שטות המוחים זכר הרשע ומורידים לגיהנם הטמא להיות כלב חבלה של סמא"ל הנח"ש הרשע,-לשון נוש"ך המרושע ונוגס בש"ר המשבי"ע שלא הורש"ה.-אלא הורש"ע.

 

ע"ו

מלאך חסמי"ה,-בגימטריא     חס"ן  ה",-זה המלאך חותם חוס"ן{עוז וגבורה,מוחין צד שמאל}בפנימיות בעל השבועה,ובכח ההשבע"ה המשביע זוכה למדרגת נ"ס  ח"  בגימטריא שמונ"ה אותיות ו" נשמ"ה{אור הבינה}המגלה לו העולם העליון, ובעודו   בש"ר וד"ם בפנימיות כל"י   גופ"ו  מוחין מלא"ך בעל זוה"ר הנשמה,-לשון חותם סתרי ספר הזוה"ר בפנימיות נשמת המשבי"ע,ועוד לא עלה לשערי מעלה,-וזוכה המשביע הצדיק להקרא מלא"ך על שם המלא"ך השוכן בפנימיותו,אך במידה והמשביע הינו רש"ע אז   "חסמיה" אותיות י"ה ח{ס"ם},-משלח את ס"ם א"ל הרשע הנוט"ל נשמת הטמא ומורידה לגיהנם ושופר"ך הרשע הזוע"ק  חמ"ס י"ה,-מרוב הכא"ב   חו"ם  ממי"ס   י"ה יתבר"ך עלי גזר עק"ב חטאתי,{זה דברי הרשע הנידון באש השאול}.

 

ע"ז

המלאך שרשי"ה,-אותיות  שר"ש י"ה,-זה המלאך משפיע  למשביע את שמו חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה ו{ד}עת הנקראים שר"ש בתורת הקבלה,וידעת שרשי"ה בגימטריא  ש"  שיר"ה,-ללמדך יש לצדיק המשביע את שמו לבצע שיר"ה{יחודים}בטרם השבועה על מנת שאות ש" {אור האבות} תהוה מג"ן עבורו{עיבורו}שלא יפגע ממכת האור{חכמה} הגדול"ה הבוקעת מן זה המלאך הקדוש והנור"א,אך במידה והמשביע הינו רשע אז המלא"ך שרשי"ה-לשון שרשראות{כוחות הדין }גוזר על הרש"ע ומשריש נפש"ו עמוק באדמה הורגו על יד"י  ה"ר    שי"ש,-זה סמא"ל הרשע הינו שי"ש-לשון    בעל ששו"ן ליטול נפש הטמא אשר חילל שמות קדושה,.

 

ע"ח

המלאך גביריה,-בגימטריא   הר"י   י"ה,-זה המלאך חותם במשביע שמו  את מדרגת הר"י  י",-אור החכמה המושפע עבור{עיבור} בעל השבועה באמצעות ההרי"ם{האבות בתורת הקבלה}המשפיעים י"ה{חכמה ובינה}-לצדיקים של שגר"ת יומ"ם הינו מאור"ם,-סוד מאור  ם"{בינה עליונה,אור התורה}אך לרשע המשביע זה המלא"ך,-הוא המלאך משנה אותיות שמ"ו לכדי-  כ"ב   הר"ג   בגימטריא גביריה{סוד גבורה קשה}והינו עוק"ר ומשמיד הרשע אשר הע"ז לחלל את כבוד הגביר"ה{זה השכינה הקדושה},-יותר לגיהנם החוטא ונפשו נשרפת מאש הגיהנם אשר חותמת בו ייגו"ן,-סוד גוני"ם,מלאכי הדין אשר צבע"ם משתנ"ה בכל עת שברשע מכים,-צבע,ם לשון צבועי"ם ומראים כאילו ליבם כואב על הרשע אך בעצם שמחים לנגוס בבשרו ולהכותו במכות א"ש שאין הל"ב נרג"ע בעת יוד"ע מה העונש הצפוי לרשעים בעולם הב"א, ה" יתבר"ך יצילנו  מן הללו מלאכי"ם.

סליק{תם ונשלם}  ספר  קבלה מעשית-  ע"ח  ניצוצות  המלאך מטטרו"ן,בעזרת ה" יתבר"ך ויתהלל.

 

 

 

OnLineTech