להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> ספרים >> פתח אליהו

בס"ד

ספר-פת"ח אליהו- זה הספר נחתך{נאמר}על ידי אליהו הנביא   זכור לטוב בהבנה גדולה  על פי דרכם של חכמי ההקדמה{קדמונים}-נכתב  על ידי רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה  איפרגן זצוק"ל{השבח לבורא עולם}.

                                     א"

"פתח  אליהו  ואמר ,רבון עלמין דאנת הוא חד ולא בחושבן" {פתח  אליהו ואמר ,ריבון העולמים  שאתה הוא אחד  ואין לך חשבון},

 

פירוש:ד"ע  אשר  אליהו  שמ"ו  מפת"ח    על שם שהינו פותח בתפילותיו  את  מדרגת  אמ"ר- זה שם החכמה בתורת הקבלה ,והחכמה זה סוד מפתחות{גילויים}אשר בזה  תלויה הגאולה  , כנאמר  רבון"  זה  אליהו   שהינו  ר"ב בעל אות  נ"  המצביע בתורת הקבלה על חמישים  שערי בינה ,וזה סוד  "עלמין"{עולמות}אשר בזכות רז"י התורה  אליהו הנבי"א  בור"א  העולמות על ידי  {העלמות}-סוד צירופי האותיות –ל"ב נ{תיבות}  החכמ"ה,

הרי לך ה"תיבות"-זה עולמות המעידי"ם   "את"ה-  בסו"ד    א"ת   אותיות  התורה באמצעותן ישראל  מגלים  הבורא הינו  "אחד"  ובעל כל הכוחות כולם –ועל כך נאמר   "ואין  לך"- זה הנברא  רשות  לחקו"ר   במדרגת  "חשבון"-זה סוד הנבואה   חו"ש  אשר  בונ"ה  את  מוחין הנבואה בפנימיות   הנבי"א-וזה הנאמר "פתח"-זה המדרגה  הראשונה שהינה מהוה  פתח  להכנס  לסוד הייחוד  -ובזאת המדרג"ה משי"ח ישרא"ל כונ"ס  ואליהו עימו,  פת"ח  זה המשיח שהינו מפת"ח הרעיונות-השיכליים  של אליה"ו  בסוד  ו"-זה המשי"ח "אמר"-דבר אליהו,.

 

                                      ב"

"אנת הוא עלאה על כל העליונים,סתום על כל הסתומים,אין מחשבה תופסת בך כלל"{אתה  הוא עליון  על כל העליונים ,סתום על כל סתומים ,אין מחשבה תופסת בך כלל,}

 

 פירוש:"אתה"-זה כח האלוקות  המגולה המקבל  המוחין{שפע} מן שם הו"א-לשון נסתר זה עולם הבינה שהינו "עליון"  ויש בזה העולם ב" מדרגות   ע"ל   ו"כל"  ,וראה   ע"ל  בגימטריא   "מאה" ו"כל"  בגימטריא  "חמישים"  וכאשר מאוחדים ב" המדאגות הללו אז מקובל  מאה חמישים  העולה בגימטריא כמספר  ק"ן-זה שם החכמה בתורת הקבלה המעבר את בינה באמצעות  ב" המדאגות  ע"ל  ו"כל" –שהינם "עליונים"-

לשון רבים  ובזמן אמירה נשמע  עלי"ון-עינים-המלמדך החכמה סוד העינים המשיגה משיג  הרוב"ד העליון של הפרד"ס-{פ}שט  {ר}מז  {ד}רוש  {ס}וד  שנקרא  "עליון",וזה המוחין{מוח} העליון עליו נאמר  "סתום"  בסוד  זה מוחין משיח  שהינו   ס"ו   ות"ם בסוד   ס" כפול  ו"  בגימטריא   ש"ס-זה {ש}ש  {ס}דרים  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  -שש מידות הכונסות במשי"ח  הינו "תם"-בעל האמונה השלמ"ה,ובזה האמונה משיח  "סותם"-סודות התורה אשר יובנ"ו רק לראויים בסוד "על כל הסתומים",

 וכנאמר  ע"ל   כ"ל  בגימטריא זה  עולה  ק"ן  -החתום בפנימיות  חכמי הקבלה "סתומים" שמם-ומדובר על צדיקים אמיתיים הנסתרים בפעולת הייחודים אשר בכך מרוממים השכי"נה מן הגלות-לשון הינם  מביאים לגילו"י  אות-סודות התורה   בסוד אות  {א}-שהינה  פל"א  ובמידה ומחליף הינך  אות א" באות  ע" מקובל  "פעל"-להראותך בזה האות הצדיקים פועלי"ם להבאת הגאול"ה,ובזה המחשב"ה הנקראת "אין"  בגימטריא    א"ס  סוד   {א}ין  {ס}וף  הינה  תופסת   ר"ק   בחכמים אשר השיגו מדרגת ב"ך סוד  כ"ב  אותיות  התורה  הנקראת   "כלל".

 

                                       ג"

"אנת הוא דאפקת עשר תיקונין,וקרינן   לון עשר ספירן,לאנהגא בהון עלמין סתימין דלא  אתגליין,ועלמין דאתגליין" {אתה הוא שהפקת  עשר תיקונים  וקראת להם  עשר ספירות שינהיגו בעולם  הסתום שלא מתגלה  ובעולם המתגלה,}

 

פירוש: "אתה"-זה  כח  האלוקות המ{ג}ו{ל}ה   המקבל המוחין  מן   "הוא"-עולם הנסתר  בינה, "שהפקת"-לשון המלכות  כל תפוקתה{עשייתה} בזכות   עש"ר  תיקונים הנכללים  בפנימיותה והינ"ה תמונ"ה  המגלה כל   הגונים{תרחישים},ועל כך נאמר "וקראת"-זה המלכות  שכאשר מזדווגת  בתפארת ישראל אות  "ו"-סוד    שם    י-הו-ה  יתהלל  שהינו מגשר בין הספירות העליונות לספירות התחתונות  בכך  מעבר את המלכות באור החכמה שהינה היחידה מכל הספירות הזוכ"ה לאור החכמה הנקרא  "קראת" ,וזה סו"ד   "קראת"  נוטריקו"ן   קש"ר   את,

וידעת אשר הקשר זה סוד האבות  המשפיעים לשכינ"ה  {א"ת} שמ"ה את  אורותיה,ולכן נאמר עש"ר  זה אותיות  שע"ר-המלכות  אשר  בזה השע"ר  {כ"ו}נסים   באמצעות  שם  כ"ו  בגימטריא י-הו-ה{תפארת}  "עשר"  אורות  לפנימיות המלכות, והספירות  בכדי  "שינהיגו"  את המלכות בצור"ה   הארת פנים דפנים{סוד הגאולה}לשם כך  י"ש צורך להשיג מדרגת "בעולם"-בסוד   בעול-"ם"-הנבראים יש להם להנהיג עצמם בעו"ל  {מ}לכות  שמי"ם- לשון  המול"ך  על  השמים{תפארת} זה עולם הבינ"ה ולפי חוקי העולם העליון  - ה"  יתבר"ך בע"ת  ששורי"ם הנבראים בהשווא"ת  צור"ה במידותיו{קיום מצוות  התורה} בכ"ך  או"ר הפני"ם-לשון הניצוץ האלוקי{פנימי}בכל עניין מן קט"ן  ועד גדול יגו"לה בפנימיות הבריאה, מ"קטן"-בסוד קטנות מוחין אשר הנבראים יבינו מה חטאו ועל מה עונשם ובכך יוכלו לבצע תיקונים ולתקן במה שפגמו ובכך לעשות תשובה  לשון להשיב  "גדלות"  מוחין-זה סוד {ב"ע}ולם   שם  ע"ב  העולה בגימיטריא  "חסד"-

הנהג"ה של דינים רפים  לשון  מרפי"ם  ועדינים על הנברא"  ומקויימים רק בכדי לשמר הס"דר  אך לא מענישים  בסוד הנהג"ת  ארי"ך אנפי"ן-  כנאמ"ר  ה" יתהלל מארי"ך  אפיים-סוד הרחמים הגמורים גם לרשעים לשון להללו שגורמים   ל-ר"ש   עם"-חוסר יציבות ועונש כללי  על הע"ם  בסו"ד  "צדיק נכוה  מחופתו של חברו"-הרי הצדי"ק-זה סוד  אור הפנים{אמונה}  "נכות"  ובזמן אמירה  "נכבית"-מתהפכת  לדי"ן-וגבורה עק"ב   "מחופתו"-לשון  הרשע ש"מוחה" האמונה ומכחישה ובכך  מפיל האדם  המאמין מן אמונתו לעבר ה"פיתוי"-זה החטא" וה" ירחם, ועל כך נאמר  "בעולם  הסתום"-זה   הצדי"ק  ייסו"ד עולם  שהינו  בע"ל  אות  ב"  -חכמ"ה  "סתומה" –לשון עליונ"ה ,

 והינ"ו   מהוה כמשל  לבע"ל השכינ"ה- הרוע"ה הנאמ"ן-לשון רו"אה את הרע"ה ונאמ"ן- בסו"ד אימון  המהוה עבור הצדיק בכדי לשבח ולחזק האמונה המקויימת בפנימיותו  ועל ידי  לקיחת החיסרון   הנגרם לאדם המאמין מן הלא מאמין  הצדי"ק מתמלא בחיסרונות של הסובבים-וזה סו"ד או"ר סו"בב  כל עלמין-לשון שהאו"ר  בגימטריא  ר"ז  -סוד התורה מגולה מן החיסרונות  וכאשר הצדיק בכ"ח האמונה עוב"ד בחוז"קה וצול"ח הניסיו"ן בככ"ה  ניש"א במדרגתו הרוחנית "שלא  מתגלה"  אלא  רק  לצדי"ק ייסו"ד  "ובו"  העולם "סובב"-

לשון בריאת העולם וקיומו זה הצדיק המצדי"ק בפני ה" שבריאת האד"ם הינ"ה פסיק"ה קדוש"ה ובכך הקיטרו"ג של המלאכים מתבט"ל,ועל ידי פעולותיו הרוחניות של הצדיקים מתגלה שהניסיו"ן לא מקויים  והכ"ל לטוב"ה   לשון נוע"ד להטי"ב  את  העולם  המונה"ג תחת ה"  יתבר"ך ויתהלל בעל כ"ל הכוחות כולם .

 

 

                                      ד"

"ובהון  אתכסיאת  מבני נשא" {ובהן  התכסית  מבני האנוש}

 

פירוש:"ובהן"  במידה ומתבונן הינך זה אותיות  "בוהן"-זה סוד המלכות הנקראת "התכסית"-לשון סוכ"ה  המכסה על הספירות כמשל למלבוש המכס"ה האד"ם,וראה  "ה"תכסית זה אות  ה"-סוד עולם הבינ"ה   המלביש  בפנימיות את המלכות  אות  ה"-אחרונ"ה  בסוד   ס"ו-זה בינה בפנימיות  כ"ה-זה שם הש{כ}ינ{ה}  בתורת  הקבלה ובאחדותם  "סוכה",-ויש לדעת  אש"ר  בז"ה  המאמר  מ{ג}ו{ל}ה  ק"ץ  ה{ג}או{ל}ה  בסו"ד "גלגל"   בגימטריא   ס"ו,  הרי בשנת  תש{ס"ו} מוחין הבינ"ה-או"ר המשי"ח  מגולה  על יד"י המלכות-ש{ם}  {כ"ה},ובזה  המוחין משיח  עתיד "מכה"  אחר מכה להנחית  על הסיטרא אחר"א הנקראים  "מבני האנוש"- שזה אותיות זהות ל-"שונאים  בינה",

זה סמא"ל  הרשע מלכות רומי הרשעה שהינו מלך זק"ן  ו"כסיל"- אשר מתע"ב  חכמ"ה, זה סוד כ"ח  מ"ה  בגימטריא  אד"ם  -זה ישראל צדיקים קדושים עליהם נאמר  "אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם", כלומר  ישראל  הינם  "אמת"-אותיות "אתם"-בסוד  הנוטריקו"ן א"ת   ם",הרי ישראל חוסי"ם  בשכינה{אמונה}אשר שור"שה עולם הבינ"ה-לשון הבנ"ת  האמונה מתאפשרת עקב  הבינ"ה{התבוננות}- ובזה  הכל"י-שהינו תורת ישרא"ל  נוטריקו"ן יש"ר  א"ל הנבראים{ישראל}נוהגים באופן  יש"ר  ולא נוטי"ם לעבר  "אומות העולם"-אומו"ת  לשון  אימו"ת וחוסר אמונ"ה ו"עולם"-בסוד הסת"ר  פנים  ,ועל יד"י האמונ"ה  "עולם" –שזה דין {ניסיון} הופך לכדי עול"ה-ם",

הנבר"א רוכ"ש התבוננות דקדוש"ה ועול"ה במעל"ה הרוחנית המקויימת בפנימיותו, וזה הסוד שנאמר על אומות העולם בשר"ם  בשר חמורים וסוסים"-זה    ב"  שר"ם   סמא"ל    ולילית  בת זוגתו שהינם  "חמורים"-מסיתים  ה"אדם"{ישראל}לעבר "חומרים"{לשון חומריות}וגם ל"חום-אור"{תאוות הניאוף} ובכך חותמים  "סוסים"-לשון הי{סוסים}-חולשה באמונה בפנימיות ישראל עם קדושה  עד אשר חס ושלום חותמים כפירה-לשון קרירות וכפור באמונה המקוימת באדם{ישראל}.

 

 

                                       ה"

"ואנת  הוא דקשיר לון, ומייחד  לון, ובגין דאנת מלגאו, כל מאן  דאפריש  חד מן חבריה  מאלין עשר,אתחשיב ליה  כאילו אפריש בך" {ואתה הוא הקושר אותן  ומייחד  אותן, ובזכות העובדה שאתה בתוכן ,הן מפרישות  אותך אחת מחברתה,וזה נחשב  לה  כאילו אתה הפרשת בה,}

 

פירוש:ראה "ואתה"  בסוד    "אות  ה"-זה  ספירת תפארת   {ו"} אש"ר  "הוא"-זה  עולם בינ"ה מהוה עבורו{עיבורו}-מוחין  "הקושר" –בפנימיותו אור האבות הנקראים  "קשרים", וד"ע   "הקושר" זה אותיות   ק"ו  ש"ר,  ו-ק"ו  זה סוד אור אין סוף יתבר"ך המושפ"ע באמצעות   מ{ש}ה  {ר}בינו  סוד"ו ש"ר  הפנים  לשון  מביט על פנימיות הבריא"ה בכ"ח השיר"ה  זה סוד  "ו"-משה  ה"מייחד"  ומקשר כל עניין ותרחיש לשור"ש הרוחנ"י  ומעל"ה הגשמיות לשור"שה הרוחני , ועל כך נאמר "אותן"-הרי בסוד ה"אות"   שהינה    ן"-שערים משי"ח  מ{גל}ה העולמות העליונים בז"ה  העולם "הגשמי"  -

ובכדי לגלות האלוקות    ג"ש  ל-מ"י בגימטריא  אות   ן"  זה  עולם הרוחנ"י  והוא המגלה לנביאים את ה{גאולה}-לשון איך להביא לגילוי השכינ"ה ועל כך נאמר "ובזכות"-זה  מלמד" שעשיית  מצוות ומעשי"ם טובים בסוד  "ובזכות אותיות  ב"ו" זכות-הרי  התורה  מזככת  הנבר"א  ומעניקה עבורו{עיבורו}זכיכות  דע"ת וטהר"ה-לשון ביכולתו לתא"ר  תרחישים רוחנים אש"ר חוו"ה בעוד"ו  בזה העולם בפנימיות  העולם "הגשמי" ובמידה ו"זכה"-לשון נמצא זכא"י  א"ז ג"ש-זה המלא"ך הקדו"ש  וסו"דו    ג"  כפול   ש"  בגימטרי"א   תשע מאות   שזה אותיות  שמע"ת    אות-זה המלאך מאפש"ר לנבראים  לשמוע צלי"ל{תו} האלוקות{כרוז השכינה}בכ"ל  ע"ת,אך בכדי להשי"ג זה המדרג"ה  זה "עובדה"  שיש צורך ב"עבודה"  בסו"ד להיות  עב"ד   ו"ה-לייח"ד  ה" יתבר"ך{אות ו"} והשכינה {אות  ה"} בכ"ח תפילה ועיו"ן בתורת ה{ק"בלה} בסוד  ק"ב בגימטריא אלהינ"ו{תפארת}חותם  ל" כפול ה" בגימטריא  "קן"-שם החכמה בתורת הקבלה בפנימיות הנבראים ישרא"ל-

והכל בזכות הצדיקי"ם י"ש להם חלק בעולם ה{ב"א}-בוודא"י  בעולם החכמה הנקרא "אב"- סוד ידיעת {א}לפא  {ב}יתא  אותיות היציר"ה- שאת"ה-ה"  יתהלל  משפי"ע "בתוכן"  את  אות  ב" –סוד {ב}ראשית שהינה "כונות"-ותפקי"ד כל נבר"א ונבר"א  נ{ג"לה} מתוכנ"ה,וניודע האותיות ותוכנן  הן "מפרישות"-לשון מפרשו"ת  עבור"ו את סו"ד החוקים הרוחניים-עולם הבינ"ה  הנקרא שופ"ר, וזה הנאמר  "מפרישות"  זה אותיות מ"י  שופ"ר  או"ת, כלומר  עולם הבינ"ה  מ"י בגימטריא   ן"   סוד  ה"שופר"  משפיע ומעבר ה"אות"-זה הצדיק  בתוכ"ן  המלכו"ת-לשון  "הלכות"  וידעתן רק על ידי צדיק האמת  שהינו ייסו"ד העול"ם נית"ן  לגלותם וזה "אותך" בסוד     כ"א   ת"ו,

וידעת   כ"א  בגימטריא  שם "אהיה"-מוחין בינה   המשפי"ע "תו"-אור  עבור מלכות{התפילה}ובכך "מחברתה"- מביא לחיבו"רה של המלכות בספירות העליונות דבר המאפשר עבורה{עיבורה} לקבל השפ"ע הנקרא אות  ו"-ש"זה"-א{ו}ר ה[נבוא"ה]  חב"ר  האותיות המסומנות   -ו"  נבואה"  בגימטריא  "סוד",הרי  ה"סוד"-מ{ג}ו{ל}ה  באמצעות צדיק  {יי}סו"ד   עולם   לשו"ן  שומ"ר  העול"ם  האמ"ת  מן הרשעים ומגלה דע"ת המשי"ח רק לצדיקים –וזה האור הגנו"ז  סוד   אות  ט"   לשון  {ט}ובה לצדיקים{ישראל-בעלי האמונה} ומ{ט}עה הרשעים ומסתיר"ה מה"ם הידי"עה שיש השגח"ה פרטי"ת על כ"ל נברא-וזה בכדי  להפט"ר מהם בעולם הב"א, הרי  "פטירה"  זה אותיות  "טריפה"-

והללו רשעים זה המדו"ר אשדר הינם יורדים עליו  ואין תרופה למכתם, והצדיקים  "פטירה" בסוד  פ"ה   טיה"ר-הרי  התפילה של הצדיק"ים מטהר"ת את האדם המאמין מן עונשים העולם הב"א בסוד "תשובה"-לשון הצדיק משי"ב ויוד"ע לעניות לשומרי החבל"ה מה יש לומר בכד"י לתקן הפגמים של האד"ם הנפט"ר ובכ"ך נמחלים עבורו עוונותיו  ועל כך נאמר "צדיק גוזר"-את הדי"ן חיבוט הקב"ר וה" יתבר"ך  "מקיים"-לשון מקי"ם הנפט"ר בעל האמונה ומעניק עבור"ו  מקו"ם  מבטחים מן הדינים הקשים  מן רג"ע הפטיר"ה –לשון נפט"ר מן עונש"ה של גיהנ"ם-זה מידת הדין הקשה של ה" יתברך המגנ"ה את הרשעים , וזה סוד  "כאילו"-זה שם  כ"א  בגימטריא "אהיה"   החתום ב"לו"-

הצדיקים הנסתרי"ם   ובייחו"ד  "עצום"  מטהרים  ישראל עד מדרגת "עצמות"-וזה הטהרה  שוו"ת ער"ך  ל-ע"-צומות, ולכן  "הפרשת"-לשון הצדיק פור"ס את הגנתו  ומפרי"ש את בעל האמונה  מדיני הנפ"ש הכאוב"ה וזה  ב"ה  סוד"ו  ה"ב   ה"ב מלא"ך הגיהנם עקב תפילת הצדיקי"ם    נוטל אות  א" מן שם מל{א}ך  ומצרפה ל-ה"ב ובכך מקובל  "אהב"-חס"ד  וסניגור מההוה במקום קטיגו"ר ומכאן צא ולמד עד מה גדול כ"ח הצדיקים האמיתים בעולם האמ"ת  בסו"ד יש ה"עולם"-הזה-שהינו דע"ת פגומ"ה והצדיק הינו עולם ה"בא  אותיות "אהב"-בכח   "אמת"  מחייה  את  המתים בסוד   א"-זה הצדיר חותם פל"א  עבור{עיבור}  ה"מת"  בחיים{אכי"ר}.

 

                                       ו"

"ואלין  עשר ספירן  אינון אולין כסדרן,חד אריך  חד קצר  חד בינוני {ואלו עשר הספירות,נוזלות כסדרן ,אחד ארוך ,אחד קצר ואחד בינוני,}

 

פירוש:ד"ע  אות   ו"-סוד תפארת   כל "אלו"  הצדיקים האמיתים   ל"ו במספרם בסוד א{ל"ו}   הינ"ם  בעלי  השגה בעשר ספירות וזה דבר פל"א,והרי המשיג אות  אל"ף-אור החכמ"ה  הנקרא "ספירות"  לשון  ספר"  אותיות{כל הנשמות} בסוד "דור  בא ודור הולך"  על יד   מדרג"ת א"ב –זה שם החכ"מה בתורת הקבלה הללו צדיקים בעלי רוח "קודש"  בגימטריא  ת"י-זה מוחין עליון בתורת הנסתר בעלי ידיעה אימתי  נשמת אד"ם גדול{צדיק} אמורה לרדת לסייע בתיקון העולם ואימתי "הולך"-לשון איזה סוג "הלכות" –חידושי תורה זה הצדי"ק נוע"ד עבורו לחד"ש בכד לקר"ב ה{ג}או{ל}ה,

 וזה   "בורא נשמות חדשים"-זה ה" יתבר"ך ויתהלל שהינו בור"א את הצדיקים"  ממקור החיים   הנקרא "חדשים"-ששם כל חידוש התורה בטרם ירידתם לזה העולם  נכתבי"ם,וזה הנאמר "נ{ו}{ז}לות" בסוד אות  ו"או" כאשר הינך מצרף  אות  א" המהוה מילוי לאות ז" כגון כך  ז"+א  בגימטריא  מקובל אות  ח"  ובכך  "נוזלות"  נהפך לכדי  "נחלות"-זה סוד עולם בינה הנקרא נח"ל-{נ}וחל  {ח}סד {ל}אלפים,כלומר לצדיקים שנקראים "נחלים"-בסוד נוחלים זה העולם והעולם הב"א  ה"חסד"  בגימטריא  שם  ע"ב   -אור החכמ"ה הנקראת "אלפים"  בתורת הקבלה בזה היד"ע הצדיקי"ם מנחילים    מדרג"ת "ארוך"-

זה שכל  ודע"ת דקדושה{חכמה} לנבראים  שהינם שורים  ב"קצר"-אותיות  ק"ץ  או"ר-סוד חשיכת הגלות ועל יד"י כך  זוכים ל"בינוני"  אותיות ב"י   ינו"ן, זה אור המשי"ח המוש"ח-את הע"ם  ודע משיח הינו נשמה כוללת כל הנשמות  וכאשר הוא מחכים  ונמשח כל הנשמות המקושרות לנשמתו מעוטרות בחכמ"ה  ועל כך נאמר "הכלל הוא הפרט והפרט הוא הכלל"-משיח הינו מכיר באופן פרטנ"י נפש כל אדם ובכך "כולל"   את העולם בפנימיותו בסוד"האדם עולם קטן"-כלומר העולם הינו קט"ן עבור המשי"ח   בעל  שם אד"ם בגימטריא  מ"ה  בגימטריא ש"ם י-הו-ה  יתבר"ך  המשפיע עבור כל העולמות{אכי"ר}.

 

                                       ז"

"ואנת הוא דאנהיג לון, ולית מאן דאנהיג לך,לא לעילא ולא לתתא ולא מכל סטרא,{ואתה הוא המנהיג אותן ,ואין מי  שינהיג אותך ,לא מעליך  ולא מתחתיך  ולא מכל כיוון,}

 

פירוש:"ו"-זה תפארת  המשפיע עבור{עיבור}  את"ה- זה שם השכינ"ה-כ"ח האלוקות המגולה בבריאה, ותפארת  בכ"ח  השפע המקבל  מן  "הוא"-זה לשון נסתר עולם הבינ"ה- בסוד אין הבנ"ה ותפיס"ה  במהותה העליון על ידה  תפארת  הינו    "ה"מנהיג,  כלומר    תפארת בזכות  חמ"ש  מידות חסד גבורה  נצח הוד ייסוד וכולל אותו  "שש"-נקרא הוא מנהי"ג  ובמידה ומחליף  הינך אות ה" באות  ע"  מקובל  "מענג"-המלכות באור החכ"מה   הנקרא "עונג"-בתורת הקבל"ה, ובכך המלכות זוכה  למידת "אותן"-לשון "איתנות ויציבות"-עקב האור האלוק"י החותם  ב"ה "קדושה"-ואין קוד"ש א"לא   תור"ה  שהינה מקרבת הנבראים  יש"ר-אל ומעניקה עבורם תחושת  קירב""ה,

וזה או"ר בגימטריא ר"ז סוד   תפארת   שהינו   {ר}יח  {ז}כר-לשון משפיע חכמה הנקראת רי"ח  בתורת הקבלה  ומשפיע נקרא "זכרי"- לשון זיכרון על שם שזוכר להשפיע ולענג בת זוגתו היא השכינה המקבלת-בסוד "נקבי"-  נקי"ה  ובית"ית- וזה הבינה שמה בי"ת  המקבל לפנימיותה  כל ה"נקיות"-זה שם האורות{ספירות}  ו"נקיות"  זה אותיות "תיקון"-המלמדך הללו אורות{הארות} מביאים לבניית"ה  , וזה הנאמר  "ו"אין  זה תפארת ישראל המקבל שפע מן "אין" סוף יתבר"ך  באמצעות מ"י  בגימטריא   נ"  שערי בינ"ה  אשר  "מנהיג"  את  תפארת בכ"ח שם קדוש הנקרא   "אותך"    אותיות    או"ת      כ",  וידעת שהאות    כ"  זה  השפע השורה בפנימיות  המל{כ}ות ומשלים המוחין שב"ה, והב"ט   כ"ף  בגימטריא  מא"ה זה אותיות "האם"-סוד בינה גדלות מוחין-לשון  מגדלת את המלכות בכ"ח המוחי"ן-אותיות  מ"ו   ח"ן, ו-מ"ו  זה סוד תפארת  שהינו   מ"   כפול  ו"  בגימטריא מקובל  "רם"-והינו מרומ"ם  השכינה בכ"ח  ה"חן"-

{ח}כמה {נ}סתרת  הטמונ"ה ב"ו  והינו משפיע ל"תמונה"-זה המלכות את החכ"מה  המדובר"ת-בסוד  מד"בר-אותיות ם"  דב"ר,  עולם הבינה אות  ם"-שהינה רחמים   ממתק ומבשם הדינים המקוימים במלכות{דב"ר} באמצעות תפארת –לשון מפא"ר   את המלכות ומעל"ה  ה"קרן"-כבו"דה  בכח החכמ"ה  והרי כבו"ד בגימטריא  ל"ב-נתיבות  ותפארת  מנת"ב שפ"ע למלכות בכ"די לספ"ק  עבורה{עיבורה}  מכ"ל  טו"ב-זה אותיות מל"ך  טו"ב-זה או"ר משי"ח-סוד ה{ג}או{ל}ה,וזה הנאמר  "לא"-זה אור אין סוף יתבר"ך  באמצעות מדרגת "מעליך" שזה אותיות   כל"י   ע"ם  בגימטריא  ק"י בגימטריא  "מאה ועשר"-גדלות הבינ"ה סוד עשר ספירות {אשר ביחד מאה-כל ספירה כלולה מן עשר}, הינך משפיע ומזכ"ה את הספירות   "מתחתיך"-, והתבונן  היטב  מ"  תחתיך-

 כלומר הכתוב מדבר רק מבינ"ה ומט"ה ובאי"ן סוף יתבר"ך אי"ן השג"ה   לשון  שהמנסה לתפוס האין סו"ף  "שגא" ועל כך נאמר  "במופלא ממך אל תדרוש"-כלומר באות  ב"  סוד  {ב}רכ"ה-זה חכמ"ה סתימ"א{סתומה} הנקראת  "מופלא"-יותר מן פל"א  בסוד  מ"  כפול ו" בגימטריא  ר"ם  ובעת שמחבר פל"א מקובל זה "פלא  רם" זה החכמ"ה    הינה  חותמת בך  אור   מוחין  הנקרא "ממך"  בגימטריא  כ"ף-בגימטריא מא"ה  אותיות "האם"-בינ"ה  המשפיע עבור  "אל"-זה שם תפארת, שפ"ע  הנקר"א   "תדרוש" ובזמן אמירה נשמע ד"ת   רא"ש,  זה  {ד}עת  {ת}פארת  המהוים "ראש" עבור  המלכות  והינם מקבלים השפע מן "אשר"-זה שם בינה בתורת הקבלה,ובכך המלכות  הנקראת "מכל"  אותיות "מלך" בסוד אות   ם"  סוד בינ"ה    ל"ך  בגימטריא נ"  שערי בינ"ה בכך מלכות זוכ"ה,  חב"ר   ם"  ושםל"ך  בסוד  מ+לך  בגימטריא     צ"-

זה המשי"ח אשר בזכותו מלכות יוצא"ת{מג"לה} {ג}או{ל}ה בסוד "גלגל"  בגימטריא  ס"ו –זה סוד הק"ץ  בשנת  תש{ס"ו}  משי"ח   שהינו   ש"ם  ח"י-לשון מחייה בחכמתו המלכות הנקראת ש"ם –הח"ל לפעול את פעולותיו בז"ה השנ"ה-ו"בזה"  זה סוד  ה"זהב"-מידת הדי"ן אשר עתיד"ה להשמי"ד ולעקו"ר  היכלות הסיטר"א אחר"א  מלכות רו"מי  הרש"עה-זר"ע ע{מלק} נמחה.

 

 

                                       ח"

"לבושין  תקינת  לון  ,דמנייהו פרחין  נשמתין לבני נשא"

{לבושים  תיקנת להן,שמהם פורחות  נשמות לבני אנוש}

 

פירוש:"לבושים"  בסוד האותיות  ל"ב  ושמי"ם וב"  השמות  מצביעים  על תפארת ישרא"ל וידעת שתפארת   נקראת "תיקנת"-לשון  מעבירה את  או"ר החכמה למלכות עבור  בניית"ה  מצד שמא"ל וזה "להן"  בסוד   אות  ל"-זה מוחין הבינה  תפארת שהינו  המעבר האור בפנימיות המלכות  "תיקנת"{בנית} אותה  על ידי שחתמת"ה בפנימיותה    ה"ן  בסוד נ"   כפול   ה"  בגימטריא   ר"ן   חבר  אות  {ה} ומקובל  "רנה"-זה  סוד ה"שמחה"-אור הבינ"ה כך נקר"א השור"ה ב"ה  בזכו"ת   ה"{ב}ינה"-סוד  ה"פה"  המגלה  אור החכ"מה אות  ב",  וה"פה"  בגימטריא "להן"-להראותך   אות  ה"  ראשונה  בשם י-ה-וה מאוחדת באות  ה"  אחרונה{המלכות},ועל כך נאמ"ר "שמהם"  בסו"ד  האותיות  ש"ם   ו-ה"ם,

 וכב"ר בודא"י יודע הינ"ך אשר המלכות נקראת  ש"ם בתורת הקבלה ומעוברת מן  "הם"-שזה אותיות מ"ה בגימטריא אד"ם  סוד תפארת ישרא"ל   וגם  אד"ם בגימטריא  שם יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א-וזה סוד התפשטות החכמה מן בינה דר"ך תפארת לפנימיות המלכות  המבוצ"ע בכ"ח זה הש"ם  המפור"ש  לשון   פור"ס האו"ר  בסוד "פורחות"  שזה   סו"ד  פ"ו  בגימטריא  "אלהים"-זה מידת המלכות המקבלת לתוכ"ה ריחו"ת{הארות}-ובכ"ך  מבוצע  על ידי  השמות הקדושים עבודת הבירורים  בסוד  רפ"ח  או"ת,

הרי במלכות יש רפ"ח ניצוצות  בסוד אות  ר"-זה אות המלכות בתורת הקבל"ה  ובפנימיותה  "פח" שזה  בגימטריא  "תרם"-המלמדך יש  צור"ך  להחזירם{את הניצוצות} לקבלת קדוש"ה והיטהרו"ת   ולחלצ"ם מן הסיטרא אחר"א-ולחלצ"ם  לשון  פעולת  "חליצה"  ושחרור ובזה הפעולה המלכות הנקראת  ל"הן   סוד"ה  ל"ה-למלכות  אות    ן"-חמישי{ם} [ש]ערי בינ"[ה]- חבר האותיות המסומנות ומקובל  "משה"-

זה ספירת תפארת אור המשי"ח   המהוה  "נשמות"  בסו"ד   נ"  שערים בפנימיות  שמ"ו   של  משיח  והינו חותמתם  באות ת"  זה סוד המלכו{ת}  שהינה  "לבני  אנוש"-לשון האור ה"לבן"-זה אור החכמ"ה  לשון לוב"ן וקודש חותם ב"ה חסדים{במלכות} וממתק  הדינים השורים בפנימיותה  וראה "אנוש"   זה אותיות  אי"ן  א"ש-לשון מידת הדין התבשמה ונתמתקה.

 

                                       ט"

"וכמה גופין  תקינת   לון,דאתקריאו  גופא לגבי לבושין דמכסיין עליהון ,ואתקריאו  בתקונא דא"{וכמה גופים תיקנת  להן,שיתקראו  גוף ללבושים שמכסים אותם ,ויתקראו  בצורה הבאה,}

 

פירוש:דע   אות  ו"-סוד תפארת נקראת  "כמה" בסוד מקבלת הח{כ}מה  והרי   כ"מה   בסו"ד כ"   מעברת   אותיות  מ"ה  בגימטריא  אד"ם ויש לדעת  אשר  {גופ}ין  בסו"ד  תפארת זה שם הספירה בתורת  הקבלה  המשפ"יע   יי"ן -סוד הארת החכמה עבור{עיבור} המלכות  ו"גופין" זה אותיות  גו"ף-ויי"ן  ,זה התפארת  המהוה מקש"ר  בין החכמה העליונה {יין}  לחכמה התחתונה סוד מלכות  {ג}ו{ף}  בסוד האותיות  "פג"-לשון הינה פגיעה עקב אחיזת הקליפות דסיטרא אחרא  באחורי המלכות  ו"בכח"  אות  ו"-זה מאור התפארת נבנה עבורה  "גוף"- בסוד   {ג}א{ו}לה  {פ}וריה, ה"גאולה"  בסוד המלכות מקבלת חירות מן אחיזת הקליפות ובכך  "פוריה"-בטרם לכך היתה במצב  "פור"-

זה קטנות מוחין מצב גלות, אך לאחר קבלת החכמה ובינה אותיות י"ה  המלכות בגדלות מוחין סוד ה{ג}או{ל}ה הנקרא "פוריה",ובמידה ומתבונן הינך בעומקות הדרושה תבחין  אשר  פור"יה  זה אותיות  או"ר    יפ"ה, ו"אור"-זה  החכמה העליונה-וחכמה שמה  יפ"ה בתורת הקבלה   והינו  חותם    פ"י  אורה-זה שמח"ה סוד הבינה  בפנימיות המלכות שהינה "פי" בגימטריא  צ",ללמדך  ה"צדיק"-הינו  מעבר אותה  ו"פה"-זה הצד הזכרי והמשפיע{זכר} המפרה  פ"י-זה הצד הנקבי והמקבל האור לפנימיותה{המלכות},ולכן נאמר  ת"י-קנת  זה סוד מוחין  החכמה שנקרא  "קודש"  בגימטריא ת"י ומעטר המלכות ב{ט}הרה  ע{ל}יונה  סוד   שם  ט"ל בגימטריא  יו"ד   ה"א   ו"א,  ואשר כונס זה השם לאות ה"-המלכות בכך השם המפורש  י-ה-ו-ה  יתהלל באחדות וזה סוד  תי"קנת-

זה  קנ"י  החכמה{נירות}-המוחין הדולקים בפנימיות ישראל   צדיקים קדושים-כנאמר "כולם  בחכמה עשית"-זה סוד  ה"כלים"{נבראים}שבכח אות  ב"-סוד החכמ"ה   אשר מושפעת לעולם  "עשית"-זה עולם העשייה באמצעות   כ"ח   שם  מ"ה  בגימטריא  אד"ם-זה תפארת, אז  בכך  מ"ה  בגימטריא שם  יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א  שהינו השם המפור"ש מהוה "שופר"-{ש}מחה  {ו"פ}אר  {ר}ינה   עבור עיבור המלכות  שם    פ"ו-בגימטריא "אלהים"-זה סוד מידת הדין הקדוש המקבל התבשמות ומיתוק  בכח אור   החס"ד-לשון   האות   ד" לשון "דלת"  החכמה בסוד   ד"  כפול  ל"   בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקים יתברך{בינה}  משפי"ע  למלכו{ת}  ליד"ת {הארות} "שיתקראו גוף", כלומר    שיתקרא"ו  זה אותיות   ירא"ו  קש"ת,זה סוד החכמ"ה ראי"ה  הכונסת בפנימיות  המלכות  "יראה"  נקראת בתורת הקבלה באמצעות  "ייסוד"-שם קש"ת  - לשון הייסוד{זה הצדיק} מקש"ט{מתקן}המלכות  בכח  חב"ד-{ח}כמה  {ב}ינה  ו-{ד}עת שרכ"ש,

זה סוד  סתר"י תור"ה הבונים המלכות ,סתרי"ם זה אותיות   ס"י  תר"ם,   ושם  ס"י  בגימטריא אות  ע"-זה  שבעים פנים של התורה  הקדושה הינה "תרם"  המלכות הנקראת "תרומה" שזה אותיות ו"ה   תר"ם  המלכות הקדושה-בכ"ח  אחדות האותיות וראה  ו"ה  בגימטריא    י"א   חבר  אות   {ה}  מן שם  ו"ה  ומקובל שם קדוש ונורא הנקרא  "איה"  מקום כבודו  להעריצו-לשון אי"ה זה   החכמה העליונה אשר באמצעות "מקום"-זה התפארת{הנקרא קיום}בתורת הקבלה משפיע  "כבוד"  בגימטריא  ל"ב  נתיבות החכמה עבור {עיבור}  המלכות  שמה "להעריצו" בסוד  להעריצ-"ו",זה המלכות המשתוקקת  לשפע המקבלת מן אות  ו"  סוד התפארת  המעבר אותה  במוחין "קדושים"-

זה האבות   בסוד  {ג"ו}ף   ג"  כפול   ו"  בגימטריא    ח"י   -אור החכמ"ה בסוד  הכ"ח-זה האבות  השורים בפנימיות  מ"ה-זה המשיח שהינו "אדם"{בגימטריא מ"ה},וזה הנאמר  "ללבושים"  בגימטריא    ס"ו   שבי"ם, כלומר  בזה המאמר מ{ג}ו{ל}ה סוד "קץ" ה{ג}או{ל}ה שמה "גלגל"  בגימטריא  ס"ו-המלמדך  בשנת  תש{ס"ו}החל מלך המשי"ח  שזה אותיות  מש"ה   ח"י-בעל החכמה להשי"ב  אור האבות לפנימיות המלכות בסוד "יישוב"- זה האבות   אשר אורם נראה בכח "דעת"-זה משה  במלכות, וזה סוד הנאמר  "אין משיח בן דוד בא אלא בהיסח דעת", הרי  "אין"  סוף  יתברך  לא מושג  חותם בפנימיות ה"משיח"  אור  ב"ן  בסוד   ב"   כפול   נ"  בגימטריא מקובל "מאה" שזה אותיות "האם"- זה מוחין בינ"ה  בסוד   "דוד" – ד"  כפול  ו"ד בגימטריא  אות   ם"-

זה  הבינה בתורת הקבלה   המקבלת השפע מן החכמה  הנקראת  "אב"  שזה אותיות ב"א  ,ובזה החכמה   "אלא"  בגימטריא  ל"ב  נתיבות החכמה באמצעות   "בהיסח"  בגימטריא    פ"ה-זה האבות מזכות המלכות ב"דעת"-האמונה  תפארת ישראל שמ"ה, ועל כך נאמר  "שמכסים"-זה אות  ש"  האבות הקדו{ש}ים בתורת הקבלה  הינם  "מכסים"-לשון מעניקים מכס"ת או"ר עבור   אות"ם  שזה סוד או"ת-זה הצדיק שהינו  ת"ם-שלם באמונתו ,והינו בכח האמונה  חותם  "ויתקראו"   -בסוד האותיות  או"ר  תיק"ו-

 זה אור הנבואה   תיק"ו-{ת}שבי  {י}תרץ  {ק}ושיות {ו}בעיות בפנימיות המלכות הנקראת  "בצורה"- לשון  מבוצר"ת-בכדי שהסיטרא אחרא לא תינק  השפ"ע מן האחורים דמלכות, וגם "בצורה"-לשון "בצורת" ועניות  ללא שפ"ע אשר נאמ"ר  "לית לה מגרמא כלום"-המלכות אור"ה מקורו  מספירות עליונה והיא ללא זה האור "חושך"- אך בזכות קבלת ה"אור" בגימטריא   ר"ז-סודות התורה מלכות   זוכה למדרגת  "הבאה" בגימטריא  אב"י  בסוד  אות  א"-שזה  החכ"מה  שורה   ב"י-זה המלכות  י"ב  שבט"י   ישרא"ל.

 

 

                                     י"

"חסד דרועא ימינא,גבורה דרועא  שמאלא,תפארת גופא, נצח  והוד תרין שוקין ,ויסוד  סיומא  דגופא אות ברית קודש,מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה"  {חסד זרוע ימין,גבורה זרוע שמאל,תפארת הגוף ,נצח והוד  שני שוקיים,ויסוד סיום הגוף,אות ברית קודש ,מלכות פה תורה  שבעל פה  קראנו לה,}

 

פירוש: "חסד"  זה בגימטריא   שם {ע"ב}  הנקר"א  ז-{רוע}   ימין, זה  סוד אות ו"-משה  ה{רוע}ה  הנאמ"ן  שהינו בעל   מדרגת "ימין"  זה אותיות   מ"  ו-יין, זה מוחין בינה אות  ם"  המקבל שפע  החכמ"ה הנקרא יי"ן   והחכמ"ה בשור"ש הינה גבור"ה -סוד  הדי"ן   שם  שמא"ל   המלווה  לקבלת האור, וראה  ז{"רוע"} בסוד  {"רוע"+  ו"}  סוד תפארת עולה  בגימטריא   "עיבר"{"ורוע"}זה-מוחין בינה את  תפארת  באור החכמ"ה שהינו  כ"ח תפארת החותם ב"גוף"-שם מ"ה בגימטריא א"דם   שזכה ב"נצח"-זה אותיות   נ" –

עולם הבינה שהינו מעניק "צחות"-מחשבה{קדושה} ו"הוד"- בסוד  ו"ד  כפול   ה"   בגימטריא  "אדם"-זה סוד הכבוד, לשון "הוד"-כבוד  החתום ב"הדר"-זה הצדי"ק בסוד "הוד   "ו"הדר-כלומר  המאור של  התורה זה  ה"כבוד"  בגימטריא  ל"ב נתיבות החכמה  של בעל ה"הוד"  אותיות   ה"ד   ו"-הארה דהארה הנולידת מן החכ"מה,ו"הארה דהארה"-עליהם  נאמר  שנ"י שוקיים   שזה אותיות זהות ל- "שש  קנים"-זה המוחין ה"קדושים" אור האבות-אברהם ויצחק{שני}הכונסים בפנימיות ה"שוקיים"-זה יעקוב ק"ו אמצע, כנאמר "ויקרע יעקב שמלתיו  וישם  "שק" במתניו{בראשית לז}, כלומר,

"ויקרע"-זה סוד  י"ו   אורות, כנאמר על משה י"ו קרנות על חד"ו-וידוע הרי  שמשה הינו פנימיות הדעת ויעקוב חיצוניות הדע"ת   בסוד האותיות  חיצו"ן-יו"ד-אות, הרי לך יעקוב הינו מביא ל{ג}י{ל}וי –בשפת הקבלה "חיצוני"-זה התגלות  של האות יו"ד-סוד אות א" שהינה פל"א החכמ"ה הנקרא  "קרע"-בסוד הנאמר  "קרע שטן"-  {ק}בל"{זה סוד תורת הקבלה} {ר}ינת-זה מוחין הבינה –לשון התבוננות ברזי השפה, "עמך"-בגימטריא  ע"ס-  {ע}שר  {ס}פירות,להראותך המעמיק בקבלה{תורה} זוכ"ה לעשר ספירות  הממתקות ומבשמות  ה"שטן"-{ש}גבנו-זה החכמה הנשגבת המלווה  בדינים רבים    {ט}הרנו-רק בטהרה ונקיות ממתקים ומבשים הדינים   בכח  {נ}ורא-זה ק"ו אמצע  ספירת התפארת יעקב,-

 "שק"-לשון {ש}ירת  {ק}בלה   ו"שירה"-זה סוד הייחודים אשר הנביאים  מקבלים  בצינור הנבואה מאת ה"  יתבר"ך לבצע הללו תיקונים למען הבא"ת ה{ג}או{ל}ה הנקראת   "ויסוד"-זה סוד   תפארת{ו}  וייסו"ד מאוחדי"ם   ובכך המלכות זוכה ל"סיומא"-וזה סוד הק"ץ   -"סיומא"  זה אותיות  ס"ו  אמ"י, הרי לך בשנת  תש{ס"ו}  מוחין  "בינה"-הנקרא "אמי" בסוד   אות  א"  החכמה  מעברת   מ"י-בינה  ומ"י בגימטריא  נ"   שערים ה{כ"ו}נסים בפנימיות תפארת בכח השם  כ"ו העולה בגימטריא י-הו-ה  יתברך בזה השם  ישראל משיגים  "ברית"  בסוד מוחין החכמה הנקרא  ב"ר    ת"י ,

ות"י  בגימטריא "קודש"  החתום בפנימיות ה"בן"-זה  תפארת הוא המשי"ח אותיות  מש"ה  ח"י  ומהוה  "אות"  בגימטריא  ז"ת-{ז"} – {ת}חתונות-סוד הספירות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות,ובכך מלכות זוכה ל"פה"-בינ"ה המשפיע עבורה{עיבורה} "תורה"-זה אור התפארת הנקרא  "קראנו"  בסוד  קר"א-זה המשיח  לאות נו"ן-זה בינ"ה {שער חמישים} שתעניק למלכות  מדרגת ל"ה  בסוד  ל"  כפול  ה"  בגימטריא   ק"ן-זה שם החכמה בתורת הקבלה.

 

                                     י"א

"חכמה  מחוא  איהו מחשבה  מלגאו ,בינה  לבא  ובה הלב מבין,ועל אלין  תאין  כתוב-הנסתרות  להויה אלוהינו" {חכמה מחו הוא המחשבה  שבפנים, בינה היא הלב  ובה הלב מבין,ועל אלה  השלושה כתוב –הנסתרות להויה  אלוהינו,}

 

פירוש:ראה  "חכמה"  זה אותיות  כ"ח  מ"ה  ומ"ה  בגימטריא  אד"ם  ובגימטריא השם המפורש יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  המהוה    מ"ח –של אות ו" זה סוד התפארת המקבל השפע מן "הוא"-זה עולם הבינה עולם הנס"תר בסוד  נ"ס  תור"ה-זה  "נס"-סוד האו"ר   נ" שערי בינה  ה"סומך"-תפארת {תורה} ובזה הנ"ס{בינה}המחשב"ה  הנקראת  "שבפנים" בסוד  אות  ש"-זה אבות  הקוד{ש} ומהוים הם פנימיות המחשבה  חותמים הם בתפארת   ב"פ  שנים  העולה בגימטריא  ק"ס{פ  כפול  ב }   חב"ר    אותיות   ב"פ  ומקובל פ"ס   ק"ב,  זה  תפארת ישראל הנקרא   פ"ס-{פ}ועל  {ס}מיכה  לשון סומ"ך המלכות  בכ"ח  ה-ק"ב  בגימטריא "אלהינו"-אור הבינה המשפיע עבורו{עיבורו} או"ר החכ"מה בסוד  "הלב  מבין"- כלומר תפארת הוא "הלב"-מקבל השפע   "מ"בין-מאות  ם"-

שהינה בינ"ה והיא מקבלת מן  "בין"  בגימטריא  ס"ב   חב"ר   "בין" ומקובל "סביב  ן"-זה אור המקיף {סובב} כל עלמין והוא   מלבי"ן-לשון מעטר בינה באור הלובן  מכיון ש"הלב מבין"  זה אותיות זהות ל-"מלבין  בה" ו"מל"  בגימטאיא   ע"  חבר  האותיות  המסומנות  "מל{ב}{י}{ן}  {ב}{ה}  ומקובל   ע"ב   בינה, בסוד שם  ע"ב  בגימטריא "חסד"  עליון לשון גומל אור ח"ס  על בינ"ה  והינה  "ד"  לשון  "דלת"  המעבירה השפ"ע כלפי הספירות התחתונות ממנ"ה,ו"על" זה  בגימטריא "מאה"  אותיות "האם"-

 סוד בינ"ה  הינה משפיע עבור  "נכתב"-זה תפארת  תורה שבכת"ב את אור ה"שלושה"-חכמה  בינה  דעת שהינם   "הנסתרות"  בסוד   "נס   תורה   אות" והרי  האות  זה ייסו"ד  המקבלת  תור"ה{אור התפארת} מן הבינ"ה{נ"ס}  שהינה    נ+ס  בגימטריא  ק"י חב"ר   נ"ס  ומקובל     ס"י    ק"ן בסוד אור החכמה ה{נ"ק}רא  "קן"  חבר  "קן"  ומקובל  "קנקן" חותם  ס"י  בגימטריא    ע"  פנים של התור"ה  בפנימיות   "הייסוד"  המעבר  המלכות  אות  ס" בסוד  "סומך אדני לכל הנופלים"-כלומר  "הנופלים" זה  המלכות "סוכת דוד הנופלת" שבאמצעות  ל"כל זה סוד ייס"וד{כל} המקבל השפע מן  ל"-זה בינה זוכ"ה בכך המלכות ל"סוכת"  -אור ה{ג}או{ל}ה וראה  ק"ץ הגאולה בזה המאמר,  "סוכת"  נוטריקון ס"ו   כ"ת,

  הרי  מוחין   {כ}תר  {ת}ורה  בסוד {כ}תר  {ת}פארת  בשנת  תש{ס"ו}  משי"ח הח"ל  לגלות"ו  וזה המוחי"ן בונ"ה המלכות מצד שמא"ל ולכן מוש"ך עימו דיני"ם בסוד  די"ן –זה החכמ"ה שהינה די"ם בשורשה  אל פנימיות המלכות-"ים" באמצעות  מ"י-בינ"ה  המעבירה השפ"ע  על ידי  תפארת  י{ו}ד   מן  "מ{י}  -האות הנסתרת בפנימיותה אות  ו"-המקשרת בן החכמה{בינה שמקבלת אור החכמה}מעברת  התפארת והוא משפיע  למלכות{אות ד"} וזה סוד  "אלף" שאמר דוד המלך  "גל  עיני וראיתי  נ{פלא}ות עיניך"-זה החכמה  הנקראת  "ראיה"  ומביאה ל"גילוי"  ה"עינים"-בסוד  אות  ע"  שבעים פנים של התורה סוד הייחוד  ה-ו-י-ה   אלהינו.

 

                                   י"ב

"כתר עליון  איהו כתר מלכות ,ועליה אתמר  מגיד מראשית  אחרית ,ואיהו  קרקפתא  דתפלי" {כתר עליון  הוא כתר מלכות ,ועליו נאמר "מגיד  מראשית אחרית",והוא קרקפת  התפילין,}

 

פירוש:"כתר"-זה אור החכמה סתימא הנקראת "עליון" בסוד  ע"ל   נו"ן-שזה עולם הבינה  הנקרא  "הוא" אך הכתר  לשון מכותר  ואין אחיז"ה באורותיו והינו משפי"ע מוחין עליון עבור{עיבור} הבינ"ה  באמצעות   אות   כ"-זה הח{כ}מה  המתעברת במל{כ}ות   באמצעות  אות  ם"-זה בינה,  והרי  במידה ותיקח   כ"  מן  שם ח{כ}מה   ו-כ  מן  שם מל{כ}ות  ומחברם  מקובל   כ"כ  בגימטריא  אות ם"-הינו  מהוה   {מ}לכות-בסוד מנהיג  "הלכות"- בפנימיות המלכה,  ועלי"ו  זה תפארת  שהינו אות  ו"   אשר   מלכות אומרת  חותם  "עלי"  אות ו"  ולכן   "ו"עלי"ו"   חבר   אותיות  ו"ו  בגימטריא י"ב  שבטי ישראל המצביעים על המלכות הקדושה המקבלת אור חס"ד{על} בתורת הקבלה נקרא,

וזה האור{מוחין}  עליו  "נאמר"  שהינו זיווג   אמא ואבאחכמה ובינה זיווג לא פסיק ותדיר בכל עת} והרי  נ"-זה בינה  ו"אמר"-זה שם החכמה בתורת הקבלה אשר באמצעות   "מגיד"-זה  תפארת ישראל   "מ{ג"י}ד   בסוד   ג"   כפול  י"  בגימטריא  אות  ל" חב"ר   {מ}גי{ד}  ומקובל  אות  "למד"   בגימטריא "עד"-זה מלך המשיח  שהינו  "מראשית" אותיות מרא"ה  שי"ת-בפנימיותו    ו"{שית}מידות  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד אותן מעבר בפנימיות המלכות הנקראת "אחרית"-בסוד  "אחרית הימים"-הינה אחרונה בסר הספירות הנקראים "ימים"-והיא המלכות  "אחרית" בסוד מקבלת האור{מוחין} מן  {א"ח}-זה תפארת  המשפיע  לה  ר{י"ת}  בסוד  אות  ר"  זה סוד המלכות  המקבלת מוחין ת"י  בגימטריא "קודש"-חכמה עליונ"ה-אור ה{ג}או{ל}ה,

וזה האור  באמצעות  "הוא"-זה בינ"ה  המלכות כך נבנית בסו"ד  "קרקפת" בגימטריא   פר"ת   ר",  זה  סוד המלכות הנקראת "פרה"  אדומה   והאות  ר" –זה האות  של המלכות המצביע על  רי"ש{לשון חוסר יציבות}-קטנות מוחין בעת שאין עבור המלכות שפע עליון אז מתעורר בה דינים אך בעת שהשפ"ע מקובל   אז רי"ש  הופך  ל"שיר" בסוד אור  "ישר"-רחמים גמורים, וזה  הנאמר על משה באחרי"ת{זה המלכות} "הימים"{זה הספירות} בעת הגאולה ישפיעו עבורה  מדרגת  "אז"-זה סוד החכמה{אות  א"} המעברת המלכות   "שיר"  באמצעות ז"  מידות{תפארת הכוללם}-חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות ובכך מקובל "תפילין"-קשר הייחוד- סוד הגאולה.

 

 

                                     י"ג

"מלגאו איהו יוד  הא  ואו הא   דאיהו אורח  האצילות, איהו שקיו   דאילנא בזרועוי וענפוי   כמיא דאשקי לאילנא  בההוא נביעו" {מבפנים  הוא  יוד  הא  ואו  הא  שהוא אורח  האצילות ,והוא משקה  את האילן  בזרועותיו  וענפיו כמים  שמשקים את האילן  והוא מתרבה  בזו ההשקאה

 

פירוש:"מבפנים"  בסוד  שם  מ"ב  שהינו פנים   עולם האצילות  הינו משפי"ע או"ר עבור  הבינ"ה  שם "הוא"-זה נסתרות  בסוד נ"  שערים הסותרים  ולכן אין בהם תפיס"ה  לשון  רק  ב"הם-בסוד  למלך המשיח  שם  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא   י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א שהשיג אות  ב"  זה סוד   חכמה {ב}ראשית   הינו בעל  תפיס"ה בסוד  האותיות   תפ"ה  ס"י, וכבר ידעת שם תפ"ה בגימטריא תהלי"ם-זה שם המשיח המהלל  ה" יתבר"ך   ב-ס"י  ניגונים  ו-ס"י בגימטריא  אות  ע"-פנים של התורה,ועל  המשי"ח שזה אותיות  מש"ה  ח"י-לשון בעל מדרגת ח"י-שם החכמה בתורת הקבלה עליו נאמר שהינ"ו  אור"ח אותיות   או"ר-החכמה מעבר פנימיותו  ב{ח}יות  וזה  "אור-  ח" –תפארת ישרא"ל   ו"הוא- מחובר אל בינ"ה{שם הו"א}המשפיע באמצעותו המוחין עבור המלכות הנקרא  מ{ש"ק}ה  בסוד  ש"ק-

זה המלכות  אשר בכח  שם מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא    שם  יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א  זוכה ל{ג}או{ל}ה  הנקראת  "אילן"  בסו"ד  בקטנות מוחין המלכות נקראת  "איל"-שזה מצב דינים אך לאחר קבלת האור  המלכות  "איל{ן}"-זה גדלות מוחין המהוה  "בזרעותיו"-לשון  אות  ב"-סוד  חכמה {ב}ראשית "זורע"   את  אות   ו"  ו"ענפיו"{מידותיו}-חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  בפנימיות המלכות שהינה "כמים"-לשון כמי"הה  להללו הארות  ורא"ה כ"מ-ים  בסו"ד      כ"ם  בגימטריא   ס"   חב"ר  "כם"  ומקובל מס"ך-זה  תפארת המעבר המלכות ב-ק"כ  צירופי אלקים{אור הבינה}  והרי  מס"ך זה אותיות סמ"ך  בגימטריא  ק"כ, ובכך  י"ם-זה המלכות בקטנות מוחין{מצב דין}  מקבלת   מ"י-גדלות מוחין רחמים ג{מ}ור{י}{ם}"  סוד "מים"-מצב {ג}או{ל}ה ועל כך נאמר  "שמשקים"-

בסוד  האותיות   שמ"ש-קים ,  זה תפארת ישרא"ל  הנקרא גם שמ"ש וג"ם  קיום   בתורת הקבלה והינו מקי"ם א"ת-זה שם המלכות מן העפ"ר{גלות} ומזכה אותה במדרגת "מתרבה"  ובמידה ומחליף הינך אות ת" באות  ט"  מקובל   "מטר"  "בה",  כלומ"ר  מט"ר-זה המוחין העליון{חכמה}  השור"ה  ב"ה  בסוד  ב"  כפול  ה"  בגימטריא    י" חב"ר  מט"ר   ב"ה  ואות  י"  ומקובל שם   "מטריה"-זה סוד הייחו"ד,ורא"ה   מטרי"ה  זה אותיות   מט"ר   י"ה, זה סוד  תפארת{מטר} בסוד  מו"ט  או"ר  המעבר המלכות  מן  השפע המקובל מן  י"ה-חכמה ובינ"ה וזה סו"ד  הנאמר  "בזו"-

הרי באות  ב"  ז"ו  האות המושכת  שם מ"ב-מוחין  אצילות אל פנימיות המלכות, והרי ז"ו  בסוד  ז"  כפול  ו"  בגימטריא  שם  מ"ב  שהינו מהוה מקור "ההשקאה"  בגימטריא    מ"ו  בסוד   מ"  כפול  ו"  בגימטריא  "רם"-המלמדך שם מ"ב  ר"ם  ע"ד מא"ד   לשון  מעב"ר את  התפארת{הנקרא}  "עד"  בשפ"ע  "אדם"{אותיות מא"ד}  ו"אדם"  בגימטריא  שם   מ"ה  בגימטריא   שם יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  מעבר המלכות הקדושה.

 

                                     י"ד

"ריבון  העולמים ,אנת  הוא עילת  העילות ,סבת הסבות, דאשקי  לאילנא  בההוא נביעו" {ריבון העולמים,אתה  הוא  עילת העילות,סבת הסבות ,שמשקה  את האילן  בזו הנביעה,}

 

 פירוש:"ריבון"-זה  עולם הבינ"ה שהינ"ה  בונ"ה  אות  {ר}-זה המלכות   על  יד"י  אות  ב"  החכמה   {ב}ראשית  החותמת   ב"ו"-בתפארת , ובאחדות כל המדרגות מקובל  "ריבון"  בסוד    האותיות  עיב"ור  נו"ן, זה המלכות הזוכה ל"עיבור"-מוחין חדשים  מן אות    נ"-בינה באמצעות אות   ו"-תפארת החומת אות  נ"  בפנימיות המלכות המקבלת   עשר  ספירות בפנימיות  בסוד   שם   נ"נ  בגימטריא  "מאה"  אותיות  "האם"-המצביע ומלמד על מוחין "בינה"-לשון בניין  "העולמים", כלומר הבינה הינה בניין{שורש}לכל העולמות ה{כ"ו}נסים  בכח שם כ"ו  בגימטריא יה-וה סוד תפארת ישראל בפנימיות המל{כ"ו}ת –הנקראת  "אתה"-מביאה לגילוי כ"ח האלוקות  הנקרא "הוא"-

סוד מוחין בינה שהינ"ו   "עילת"-לשון עולה לקבל השפע מן חכמ"ה-הנקרא "עילות" בסוד   הנוטריקון   ע"   ל"ו   או"ת, כלומר החכמה זה סוד  ע"  פנים הרוחנים של  התורה העליונה בסוד   האותיות הרוחניות המהוות  שורש ומקור   לאותיות השכינ"ה בסו"ד  שכ"ן-האות הרוחנית שהינה  י"ה   זה חכמה ובינ"ה בפנימיות    המ{לכות}   ובעת  שמחבר האותיות המסומנות  "לכות" אך  מחליף  אות  כ"  באות  ק"  ואות  ת"  באות  ט"  מקובל   "לקט  אות", כלומר המלכות הינה לק"ט{לשון לוקטת וקולטת} ה{א}{ו}רו{ת}  העליונים בסוד "סבת"-זה המקור והשורש העליון של האות  חתום ב"סיבות"-

אותיות התורה וראה יש בזה סוד ק"ץ ה{ג}או{ל}ה-והרי "סיבות"  זה אותיות   זהות  ל-"בית  ס"ו, כלומר המלכות הנקראת  "בית"-בסוד   "בראשית" –אותיות  רא"ש-זה החכמ"ה  בשנת  תש{ס"ו}  כונ"ס  בפנימיות המלכות וידע"ת    {כ"ו}-

זה תפארת המעביר השפע מן החכמה על ידי בינה החומת בתפארת האור  בכדי להשפיע למלכות, והס"דר   חכ"מה  בינ"ה  -תפארת-ומלכות- סוד האחדו"ת  שזה אות  אח"ד  בגימטריא  י"ג מידות  בסוד "אהבה"{בגימטריא  אחד},ולכן נאמר  "שמשקה"  ובמידה ומחב"ר  אות  ע"- פנים של התור"ה  מקובל  "שמ"שקעה",והרי תפארת הנקרא "שמש"-לשון משמש בקוד"ש משקיע"ה  כל האורות{המוחין}במלכות  ולכן נקרא  "הנביעה"-  בסוד   האותיות  ע"  בינ"ה, ו-ע"  זה אור החכמ"ה  המשפי"ע  ל-כ"ח  מ"ה- זה תפארת  באמצעות  "בינה"-המעברת באמצעות תפארת את המלכות  ובאחדותם  "נביעה"  ובזמן  אמירה נשמע נ"  בא"ה   לפנימיות המלכות הקדוש"ה.

 

                                      ט"ו

"וההוא  נביעו   איהו כנשמתא  לגופא ,דאיהו  חיים לגופא ,ובך  לית דמיון  ולית דיוקנא מכל  מה  דלגאו  ולבר" {וזו הנביעה היא כמו  הנשמה  לגוף  שהיא חיים לגוף,ובך אין דמיון  ואין דיוקן  מכל מה שבפנים ובחוץ,}

 

פירוש: "ו"-זה תפארת ישראל המקבל המוחין מן  "הוא"-זה סוד בינ"ה  ובכך משפי"ע  תפארת  האורות  ל-מלכות  ומושג הייחוד  ו"ה  -המקבלים או"ר  מן  "הוא"-שהינו  "הנביעה" בסו"ד נובע"ת  שפ"ע  מן החכ"מה המפר"ה אות"ה כנאמר  "נהר"{זה בינה}  יוצא מעדן{חכמה} ו"יוצא"-לשון מ{גל}ה  הבינה שם מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א- זה   הש"ם  המפורש, כלומר "המפורש"-זה תפארת ישראל תורה שבכתב המגולה  ב"שם"-זה המלכות ותורה שבע"ל פ"ה-לשון  ה"פה"-

סוד המלכות מקבלת השפ"ע מן  ה"בעל"-זה אות  ב" –סוד חכמה {ב}ראשית  אשר מושפעת לתפארת השורה "על" המלכות בסדר הספירות ובאמצעות ייסו"ד מעבר  המלכות,ולכן נאמר  "היא" בסוד "איה" –מקום-זה תפארת ל"העריצו"-במלכות  ובאחדותם  "כמו"   בגימטריא   מקובל  ס"ו, זה {ס"ו}ד הקץ{גאולה}בשנת תש{ס"ו} הח{כ}מה   אות  כ"  חותמת    מ"ו  בסוד  מ"  כפול  ו" בגימטריא "רם"-מוחין משי"ח בפנימיות הבריא"ה והמוחין זה סוד ה"נשמה"  זה אותיות  מ"-בינ"ה המשפי"ע עבור{עיבור}  המלכות-שנ"ה נקראת באמצעות תפאר"ת{נ"  משה},והתפארת  כמ"ו  בגימטריא  ס"ו  חב"ר  כ"ו  ומקובל    ו"  סומ"ך המלכות  כמשל  לנש"מה  הסומכת  ה{גו"ף}-חיי"ם-

 זה שם המשי"ח  אותיות  מ"שה  ח"י-זה החכמה בפנימיותו החותמה  במלכות  {גוף}  והחכמ"ה זה סו"ד  "כח"- של האות  ל"  בסוד  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת זה   ל"  כלי"ם  שהינם "כללים"-לשון כוללים המלכות  לשו"ן המלכות   סו"דה  "כוללים"   בגימיטריא   ס"ו  כלי"ם,  כלומר  הכלים{אותיות המלכות} בפנימיותם   כ"ו –בגימטריא שם יה-וה  יתבר"ך או"ר תפאר"ת הנקרא  "ו"-והמלכות  ב"ך-בסוד כ"ב  אותיות  מקבלת השפע מן  כ"  פעם  ב" בגימטריא אות  ם"-ז"ה  בינ"ה  באמצעות תפארת המעבי"ר   ל"כל"-זה   הייסו"ד-לשו"ן  מייס"ד התשתית  בפנימיות המלכות שתהיה ראו"יה לקבל האו"ר{מוחין}באופ"ן  מתוק"ן-בסו"ד   האות ב"  סוד החכמ"ה  המהוה   בת זו"ג  של אות  א"  מן  המילה  {א}ופן   ובחיבורם מקובל  "אב"- שזה חכמ"ה סתימ"א{סתומה}המשפיע המוחין  עבור א{ו"פ}ן  זה שם  פ"ו  בגימטריא  "אלהים"{מלכות} הזוכ"ה לאות   ן"{בינה}וזה "אופן"-

זה סוד הייחו"ד הנקרא "תיקון"  בסו"ד  תיק"ו-{ת}שבי  {י}תרץ {ק}ושיות {ו}בעיות    על יד"י  אות  ן" שצורת"ה זה סו"ד ק"ו  אין סוף יתבר"ך  לא מוש"ג הממלא כל עלמין{עולמות} ומבטל החיסרונות בבריאה,ועל כך נאמר "ו"-זה תפארת המקבל אור{מוחין} מן "אין"-סוף יתברך לא מוש"ג-"אין דיוקן"-בסו"ד האותיות י"וד   ו"קן"-וב" השמות  זה חכמ"ה  המקבלת האור מן האין סוף יתבר"ך   ו"דיוק" זה המלכות  בפנימיותה אות  ן"  והרי "דיוק"-ן",ולמד  "מכל" זה אותיות  מל"ך-המצביע על המלכות  הזוכ"ה לכל טוב מן  "מה"  בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם י"וד ה"א וא"ו ה"א  השם  המפור"ש{תפארת} שבפני"ם ובחוץ, בסוד  מפור{ש}  לשון בזה   האות ש"  אור האבות מש"יח  בסוד   ש"ם-זה המלכות  בפנימיותה אור החכמ"ה  הנקרא  ח"י  בזה  האור ה{ג}וא{ל} מפר"ש  פנימיות  התור"ה  בסוד  ו"ב   זה  סוד ו"  כפול  ב"  בגימטריא  י"ב  צירופי יהוה יתבר"ך  שהינם מהוים   "חוץ"-

לשון מגלים כלפי חו"ץ הארו"ת המוחין בפנימיות המלכות  בסו"ד   "שפנים"-כנאמר חכמת אד"ם{זה תפארת} שם  מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו ה"א   תאי"ר-בסו"ד הרא"יה   את  פני"ו –זה   פנ"  י"ו-זה המלכות הזוכ"ה לי"ו אורות בסוד הנאמר  "יו  {קרנ}ות  על חדו" והרי  קרנות בסוד "קרן" –מלכות המקבלת שפע מן "אות"-הייסו"ד והשפע הינו  "חדו"  בגימטריא  ח"י-זה אור החכמ"ה.

 

                                     ט"ז

"ובראת  שמיא   וארעא ,ואפקת  מנהון  שמשמא  וסיהרא וכוכביא  ומולי"  {ובראת שמים וארץ  ומשכת משם שמש  וירח וכוכבים ומזלות,}

 

פירוש:"ו"-סוד תפארת ישרא"ל  הינו  "בר"-  א"ת, והרי "בר"{בן}  ו"את"-זה השכינה הקדושה  הנקראת "בת"  וסוד"ם  שמי"ם{תפארת}וארץ{מלכות},ותפארת "משם"-בסוד    ש"ם  אות  ם"-זה בינה עליונה  את"ה  אות  ו"-זה מצביע על תפארת  משכ"ת  ש"ם   כ"ת-{כ}תר  {ת}ורה   והשפעת למלכות  כמש"ל   ל"שמש"  המאירה מאורה  ל"ירח"-מלכות, וזה הנאמר  "ו"ירח-זה סוד הייחוד בין תפארת למלכות הנקרא   ו"-תפארת   ו"כוכבים"-זה המידות הכלולים בפנימיותו  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד- מושפעים עבור{עיבור} המלכות-

"ו"מזלות-לשון ו"  כוכבי"ם המאירים   המזלו"ת  שזה אותיות  או"ת  המז"ל-זה שם המלכות  הקדושה,ועל כך נאמר "הכל תלוי במזל  אפילו ספר תורה שבהיכל",כלומר  "הכל"- בגימטריא  נ"ה-זה סוד  {נ}צח  {ה}וד  המצביעים על רוח הנבואה  ומכאן הנביאים מושכים נבואתם   הנקראת  "תלוי"  בסוד האותיות  ת"ל   י"ו,  זה הנאמר על משה רבינו עליו השלום  "יו  קרנות על חדו"-ו"חדו"  בגימטריא עולה  ח"י-שם החכמה בתורת הקבלה חבר לך  ח"י ומקובל  ת"ל  ח"י-זה  בני"ן החכמ"ה  בסוד נביא{נצח הוד}חכ"ם{מקור הנבואה} לב"ב{תפארת} המעבר הנביא בחכמת הנבואה, והרי  לב"  כפול  ב" בגימטריא   ס"ד  שהינו    ר"ם  -ס"  כפול  ד" בגימטריא  ר"ם   חב"ר  את השם  ס"ד  ומקובל  ת"ל  ח"י  זה  ס"ד   ר"ם  החותם  אות  ם"-מוחין בינה בפנימיות ה"סדר"{זה המלכות הקדושה}-הזוכ"ה ב"מזל, זה אות  ב"-סוד  חכמה  {ב}ראשית   היונקת מן המז"ל  העליו"ן  ומשפי"ע לבינ"ה  המעברת התפארת  ובאמצעות  ספירת  ה"יסוד"-

 זה שם "אפילו"  בסוד האותיות  פא"י   ל"ו,-זה ייסוד {פ}ותח  {א}ת   {י}דך-לשון  הינו  פת"ח  המשפיע שפ"ע  כ"ד  החכמה הנקראת "יוד" בסוד   אות  יו"ד בגימטריא  מקובל אות  כ"  חבר אות ד"-סוד המלכות ומקובל שם כ"ד המושפע  לפנימיות   "את"-זה שם השכינה בתורת הקבלה  ובכ"ך מקובל  סו"ד הייחוד  "ספר"-זה המלכות  המ{ג}{ל}ה   "תורה"-זה תפארת  ובאחדותם   {ס}פר  {ת}ורה  מקובל ס"ת-{ס}תרי  {ת}ורה-זה אור החכמה השורה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הבא.

 

 

                                    י"ז

"ובארעא  אילנין  ודשאין  וגנתא  דעדן {ועשבין}וחיון ועופין  ונונין  ובני נשא" {ובארץ אילנות  ודשא וגן  העדן וחיות  ועופות ודגים  ובני אנוש,}

 

 

פירוש:ראה  "ו"-סוד תפארת בפנימיות "ארץ"-זה המלכות בסוד "ודשא"  שזה אותיות   ו"ד  בגימטריא מקובל אות  י"  החכמ"ה  אותיות  כ"ח   מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  החותם  במלכות סודה "אש"-מידת הדין   בסוד "וגן"-אותיות  "גון"-לשון "גוונים"  המראים ומלמדים על דינים בתורת הקבלה  והמיתוק והבישום של הללו דינים נעשה בכח "חיות" התפילה- המוש"ך   ו"  אורות  חסד גבורה תפארת  נצח הוד ייסוד לתוך המלכות סוד  "עופות"-לשון עייפות זה שם המלכות ובכח התפילה הנבראים{ישראל}מקבלים "חיות"-זה הצדיקים  בעלי אות  ו"-

{מ}אור  {ה}תורה סוד שם  מ"ה  בגימטריא "אדם"-כך הצדיקים נקראים לשון מדמים המידות בפנימיותם לחוקים אשר ציוונו ה" יתהלל וזה  "דגים"-לשון הצדיקים המעניקים "דוגמא" לעם ובני אנו"ש- בסוד  האותיות  אי"ן  ייאו"ש,כלומר הצדיקים בכח האמונה מבטלים הדינים{הנקראים ייאוש} בכ"ח  אור "אין"  סוף יתבר"ך  המושפ"ע  עבורם {עיבורם} מן המאציל{הבורא} יתברך.

 

                                     י"ח

"לאשתמודעא  בהון  עלאין ,ואיך  יתנהגון  בהון  עלאין ותתאין"

{שידעו   את אלה העליונים  ואיך הם  נוהגים  באלה עליונים ותחתונים,}

 

פירוש:הבט  "שידעו"  זה   סוד  ש"י   עולמות-בינה בסוד הנאמר כל ישראל צדיקים  "יש"  להם חלק בעולם הב"א-"שי"  נקרא ,ו"ידעו"   זה אותיות  "יודע" נוטריקו"ן    ע"ד    י"ו,זה ספירת תפארת  הנקרא  "עד"-לשון  מעי"ד   ועל אמת התורה  ומשפי"ע  י"ו  בסו"ד י"   כפול  ו"  בגימטריא מקובל אות  ס"  חב"ר  אותיות י"ו ומקובל  שם  סו"ד-כלומר תפארת חותם ה"סוד"  בפנימיות המלכות   "שם"-נקראת בתורת הקבלה ובכח הייחוד מקובל "שם  סוד"-המצביע על השכינ"ה אותיות  י"ה   שכ"ן-ו"יה"-

זה סו"ד  חכמה סתימ"א אשר  "שכן" במלכות   הנקראת  "אלה"  ובכ"ח ה"עליונ{ים}"  בסוד  אור  ה"עליון"  המשפיע גם אותיות   י"ם  -ומחברם  ל"אלה"  מקובל  שם "אלהים"-יתבר"ך  סוד החכמה המתוקנת   המעברת המלכות{באור החכמה} אותיות כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  - תפארת ישראל הנקרא   "ו"איך  -בסוד האותיות    כ"ו   ו-א"י וידעת  שם  כ"ו  בגימטריא עולה  י-הו-ה  יתהלל{סוד התפארת} המקבלת השפע מן בינ"ה סוד  א"י-{א}דנ{י} ובאחדות המלכות הנקראת "דן"  בצירוף אותיות א"י-זה מוחין בינה המתעברים בפנימיותה בכח שם  כ"ו בגימטריא י-הו-ה {תפארת}  בכך מקובל  שם  "אדני" שזה אותיות   א"-מוחין החכמה  ממתק ומבשם  ה"דין"-זה המלכות הקדושה  הנקראת  "נוהגים"-

לשון מנהגים  המונהגים על יד"י  שם  מ"ה –בגימטריא א"דם  שהינו   סוד "באלה"-סוד  האותיות  א"ב  החכמה תפארת משפיע  {ל}ממלכ{ה}, וידעת  ל"  כפול ה"  בגימטריא מקובל  "קן"-שזה גם שם החכ"מה לשון ה"שם"-מלכות המקבלת חכמ"ה לפנימיותה באמצעות כ"ח-זה בינה    המשפיע ל"מה"-זה  תפארת    המעבר הייסוד הנקראת  "מח"  תחתון  החותם  ב"כה"-זה השכינה ומקובל ייחוד שם "חכמה"-עליונים{כח} ותחתונים{מ"ה}בחיבור  "חכמה".

 

                                    י"ט

"ואיך  אשתמודעאן  מעלאי  מתתאי ,ולית דידע  בך כלל  ובר מינך  לית יחידא  בעלאי  ותתאי ,ואנת  אשתמודע אדון  על כלא"{"ואיך ידעו  מה מעליך  ומה מתחתיך ,ואין ידע בך  כלל חוץ  ממך אין  אחר  מעליך ומתחתיך ,ואתה ידוע כאדון על הכל,}

 

פירוש: "ו"-סוד תפארת הנקרא  "איך"  בסוד אות   י"-החכמה  וכ"א  בגימטריא שם  "אהיה"-מוחין בינ"ה  {אבא ואמא} המעברים את  אות  ו"{בן} המשפיע  "ידוע"  בסוד  יד"ו   ע"-שבעים פנים של התורה עבור עיבור   "מתחתיך"-זה המלכות   סוד מ{תחת}יך שם "תחת"-המצביע על מידת הדין בתורת הקבלה  ותפארת  בכח   "ידעו"-לשון דעת קדושה  שם מ"ה  בגימטריא "אדם"  שהינו  "מעליך"  שזה אותיות ע"   כלי"ם  מבשם וממתק המלכות  ומשפיע ב"ה  "ואין"-בסוד האותיות  וא"ו   בגימטריא "אהבה"  בגימטריא "אחד"-הייחוד המקובל מן החכמה הנקראת "יין" משמ"ח ל"בב  אנוש",

כלומר החכמה {שם יין} חותמת  "משמח"  אותיות  ש"ם  מ"ח-אור הבינה בפנימיות ה"לבב" –זה הנביאים כנאמר "נביא לבב  חכמה"-הינם בעלי אור החכמה  המקדש  ומבטל "אנוש"  בסו"ד אות  א"-מאור החכמה הממתק   "שנון"-זה מידת הדין הנקראת  "שינונים" בתורת הקבלה,ובכך   מדרגת  ב"ך   בסוד  כ"  פעם  ב" בגימטריא אות  ם" אור הבי"נה  חותמת   "כלל"  שזה אותיות  כ"ל  בגימטריא   נ"    חבר אות  ל"    ושם "כל"   ומקובל "נכלל"-זה אור הבי{נ}ה  הכולל  מוחין ה"חכמה"-כלל בתורת הקבלה כך נקרא בפנימיות תפארת שהינו "חוץ"-בסוד  "מ{גל}ה  החכמה  "ממך" בגימטריא פ"ך   בגימטריא  מקובל  "מאה"-אותיות  "האם"-זה בינ"ה לשון בונ"ה את המלכות  הנקראת  "אחר"-בסוד שורה במידת אחוריים{דינים}ופעם  "מעליך"-שורה בגדלות מוחין ופעם  מתחתיך{קטנות מוחין}ועל ידי התור"ה   מושג ייחוד  "ואתה"-

סוד  תפארת{ו} ומלכות{הנקראת את"ה}שזה מוש"ך  את מדרגת "ידוע"  בגימטריא"  צ"-זה אור  המשיח-מוחין הגאולה אל תוך ישראל  שהינם  זוכים  "כאדון"-בשם  כ"א  בגימטריא "אהיה"-אור הבינה עולם החירו"ת המהוה "אדון"-לשון מעדן ומשם כל הדינים ומאיר בהארת פנים{אלוקות}אל תוך הבריא"ה ,בסוד "ועל"  בסוד  תפארת שהינו אות  ו"  בכח  שם  ע"ל  בגימטריא "מאה"-זה דעת גדלות חותם ב"שם"-זה המלכות   "הכל"  בגימטריא  נ"ה-{נ}צח {ה}וד  המצביע על קדושה ורוח נבואה  סו"ד הגאולה.

 

                                       כ"

"וכל ספירן  כל חד  אית ליה שם ידיע,ובהון  אתקריאו  מלאכיא" {וכל ספירה ,כל אחת  ,יש לה שם ידוע  ובהם יתקראו  המלאכים,}

 

פירוש:ו"-סוד תפארת מקבל המוחין מן  "כל" בגימטריא    אות  ן"-זה סוד חמישים שערי בינ"ה הנקראים "ספירה"  אותיות   י"ה  ספ"ר, והרי חכמה {י}  ובינה{ה}  מהוים  ספ"ר  בסו"ד אות  ס"  עבור   פ"ר-זה תפארת   שהינו פ"ה  או"ר   עבור{עיבור} המלכות ובכך מבשם וממתק הדינים הנקראים "פר", וראה הנאמר "סומך  ה" לכל הנופלים" כלומר   אות  ה"-ראשונה סוד בינ"ה  הינ"ה  ס"ו  -מ"ך בסוד  בשנת  תש{ס"ו}  החלה משפי"ע  מ"כ  בגימטריא אות  ס"  סוד   ו"  מידות  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד כל אחד כלולה מן  י"  והרי לך  ס"  מידות כנאמר "שישים גיבורים"-כלומר   "גיבורים"-

בסוד האותיות גיבו"ר  ע"ם-זה מאור המשי"ח  שהינו  בעל ש"ש  מידות בפנימיות שעולות בערכם{כל אחד כלולה מן  י"}בסך הכל  ס"  וזה תפארת  הינ"ו  באמצעות אות  ל"-מוחין בינ"ה  על ידי  כ"ל-ספירת ייסו"ד   מעניקה  ל"ך-זה המלכות שם "נופלים"  חס ושלום הנבראים{ישראל} מאמונתם  את או"ר ה{ג}או{ל}ה הנקרא  "אחת"  בסוד אות  א"-סוד החכמה המהוה  "חיות"-למלכות   עליה נאמר  "יש  לה"-מוחין בינה הנקרא   "שי"  ומשפיע עבורה{עיבורה}ל"  כפול  ה" בגימטריא  ק"ן-זה סוד החכמ"ה "קן  ציפור"-לשון הבינ"ה שמקבלת אור החכמה הנקרא ק"ן חותמת  ב"צדיק הפאר"-זה ספירת יסו"ד אור  פא"ר-שם תפארת הנחתם  בצ"דק-זה המלכות-ובכך מושג  סוד הייחוד  שהינו "ידוע"-לצדיקי האמ"ת –לשון למצדיקים את   ה" יתבר"ך  ויתהלל שמ"ו  אמ"ת- ו"שמו"-זה תפארת  ו"אמת"  בסוד ה"אם"-מוחין בינה המשפיעה לאות  "ת"-

זה סוד המלכות{ת} את  ש"ם-ו"-תפארת  הכונס  ב"שם"-המלכות ב-ו"  מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד ו"בהם  סו"ד    המידות  {ו}-חתומה אות  ב"-זה סוד החכמ"ה הנקראת  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא  ש"ם  יו"ד ה"א וא"ו  ה"א   המלאכים "יתקראו"-בסוד     או"ר  תיק"ו-{ת}שבי  {י}תרץ {ק}ושיות {ו}בעיות-כלומר המלכות הנקראת "בעיות וקושיות"-אור אחורים{דינים} בכ"ח  "תשבי"  זה סוד    ת"י   ש"ב     ו"תי"  בגימטריא "קודש"-מוחין החכמה  ה"יושב"  בפנימיות התפארת שם  י"ו   ש"ב  -כנאמר על מש"ה רבינו עליו השלום  "יו  קרנות על חדו"-

כלומר י"ו-שהינ"ו  י" כפול ו"  בגימטריא אות  ס"-{מאור בינה}  הינ"ו  חותם מדרגת ע"ל-בגימטריא  "מאה"  ב"קרנו"- זה המלכות "קרן"-כך נקראת בתורת הקבלה וזוכ"ה ל-אות ו"  ספירת  תפארת  וזה הנאמר "יתרץ" בסוד  ת"י  בגימטריא  "קודש"-מוחין החכמה מפתח רצ"ון קדוש בפנימיות המלכות.

 

 

                                    כ"א

"ואנת  לית לך  שם ידיע ,דאנת הוא  ממלא כל שמהן ,ואנת הוא שלימו  דכלהו" {ואתה אין לך שם ידוע, שאתה ממלא את כל השמות ,ואתה הוא שלימות הכל}

 

פירוש:"ואתה"-בסוד האות  וא"ו  בגימטריא  "אחד"  בגימטריא  "אהבה"  המשפי"ע  לשכינ"ה הנקראת  "אתה"-כח האלוקות המגולה בכ"ח שם ו"  הינך מעבר אותה במוחין   "אין"-סוף יתבר"ך {ש}אין [בו] [ה]שג"ה- בסוד  מוחין "בושה", כנאמר "בושת  פנים לגן עדן"-כלומר  אור החכמה נקרא "בושה"-והינו  הארת פני"ם-רחמים גמורים המבשמים וממתקים המלכות מן הדינים השורים בה, וזה נעשה באמצעות שם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  המשפיע למלכות מוחין  על ידי "כל"-זה ייסו"ד החותם הזר"ע{הארות} ב-ל"ך-זה המלכות שהינ"ה  "שם"  המכיל  אור "ידוע"-

סוד הדעת ה"קדוש"  בגימטריא   ת"י-מוחין החכמ"ה הנקרא "ממלא"  בגימטריא  "פלא"  בסוד אות "אלף"-כנאמר על ידי דוד עליו השלום  "גל"  עיני-זה שם החכמה בתורת הקבלה  "וראיתי"-באמצעות אות ו"  ספירת תפארת  את המוחין  הנקרא נ{פלא}ות ובכך  "שאתה"-זה סוד אות  ש"-האבו"ת מושפ"ע ל"אתה"-זה המלכות  המהוה  ה"שמות"  והינה ענ"ף  לשור"ש  שהינו "הוא"-לשון נסתר זה עולם הבינ"ה שהינו  "שלמות  הכל"-

בסוד     כ"ל השמות{נבראים}חוסי"ם   בשלו"ם   אות,-זה הבינ"ה   אות  ב"  סוד {ב}ינה  המעברת תפארת הנקרא  "שלום" והינו "מושל"  באמצעות ה"אות"-זה  ייסו"ד  על   המלכות היא "סוד"-כל האורות המגולים ממנה ולכן נקראת  "תמונת כל"-לשון כ"ל בגימטריא   נ" שערי בינ"ה  הינו   טמו"ן  בפנימיותה-וזה "תמונ"ה.

 

                                     כ"ב

"וכד  אנת  תסתלק  מינהון ,אשתארו כלהו  שמהן  כגופא  בלא נשמתא" {וכאשר אתה  תסתלק מהם,ישארו כל אלה  השמות כגוף בלא נשמה}

 

פירוש: "וכ"אשר  בסוד  תפארת שם  כ"ו  בגימטריא י-הו-ה  יתבר"ך המכיל או"ר  "אשר"-זה עולם הבינ"ה שם אהי"ה  המשפיע באמצעות תפארת  אור   ה"ראש"- סוד  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת-חב"ד   בסו"ד   ח"  כפול  ב"  בגימטריא   י"ו   חבר  אות  ד" ומקובל שם  יו"ד-זה אור החכמ"ה-עליו נאמר "יו  קרנות  על  "חדו"  בגימטריא   ח"י-

זה שם החכמה בתורת הקבלה, וגם  "חד"ו  בסוד ח" כפול ד" בגימטריא    ל"ב  נתיבות החכמה בפנימיות אות  ו"- זה תפארת ישרא"ל  המפר"ה  "אתה"-זה השכינה הקדוש"ה ובע"ת שהינה שורה בהארת אחורים-"תסתלק"-לשון שהאור העליון מבצע "הסתלקות"{הסתר פנים}  רק באמצעות  מדרגת  "מהם"  בגימטריא   פ"ה-אור הבינ"ה   אות  ם"  החתום בשם מ"ה-זה תפארת ו"מה"  בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א המלמד על התפשטות האו"ר-לשון האו"ר האלוקי מפש"ט  את המוחי"ן בנבראים ובכך מבחינים בניצוץ האלוקי בכל עניין  מן קט"ן{בסוד קטנות מוחין} וע"ד  גדול"- בסוד תפארת שהינו "עד"  המשפיע מידת "גדול"-שזה אותיות ג"ד-א"ל-זה אור מז"ל עתיק"א-

בכ"ך  מחזירים המלכות למצב פנים בפנים{חס"ד} הנקרא  "ישארו" שזה אותיות  י"ש   או"ר  הנקרא  ש"י-זה מוחין בינ"ה אשר באמצעות  כ"ל-זה ספירת הייסו"ד המכילה חמישים שערי בינה והרי כ"ל  בגימטריא  נ"  חבר כ"ל ומקובל  נ{כ}ל  ובמידה ומחליף הינך אות כ"  באות ח" מקובל  נח"ל-{נ}וחל  {ח}סד  {ל}אלפים, זה  סוד הבינ"ה   בסוד  נ"  ה"חל"{שורה} בפנימיות אות ו"  תפארת  שהינו משפיע "חסד"  בגימטריא שם ע"ב  זה  סוד  החכמה בסוד ע"  כפול  ב"  בגימטריא מקובל  "קם"-המצביע על מוחין  עליון שם "אלפים"- ספירת החכמה בתורת הקבלה  המשפי"ע   ל"אתה"-

זה השכינה הקדושה השפע באמצעות  "אלה"  בגימטריא ל"ו  -זה הצדיקים הקדושים את  ה"אור"  בגימטריא ר"ז השרוי ב"שמות"-הנבראים, והבט  שמו"ת זה אותיות ש"ם-זה המלכות ו"אות"-זה הייסוד ובייחודם מקובל אור הפני"ם  לשון  "חכמת אדם תאיר פניו"-החכמה הקרויה  מדרגת "אדם" בגימטריא  מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א    ה"יא  בסוד  שם אי"ה  מקום "כבודו"  להעריצו וה"כבוד"  בגימטריא  ל"ב-נתיבות החכמה  הנקראים "להעריצו"-לשון הרצון הקדוש   שהינו   נשמ"ה  המשפי"ע  "בלא"  בסו"ד   האותיות   ב"-זה אור  {ב}ראשית האור הגנוז המגיע ממדרגת  "לא" מושג אין סוף יתבר"ך וזה האור{גאולה} חותם  בכ"ח שם  "כגוף" בפנימיות המלכות הנקראת  "סוף" בסוד י"ם סו"ף,  והרי   "כגוף"  בגימטריא  "סוף"- בסוד בשנת  תש{ס"ו}  את  פ"   בגימטריא שמוני"ם- זה מוחין בינ"ה  מ{ג}ו{ל}ה בפנימיות המלכות.

 

                                     כ"ג

"אנת  חכים ולא  בחכמה ידיעא ,אנת הוא בין  ולא מבינה ידיעא ,לית לך אתר  ידיעא  אלא להשתמודעא  תוקפך  וחילך לבני  נשא"{אתה חכם ,ולא בחכמה נודע,אתה הוא מבין ולא מבינה נודעת,אין לך מקום נודע ,אלא ידיעת תוקפך וחילך לבני אנוש,}

 

פירוש:הבט  "אתה"-זה מדבר על כח האלוקות המ{ג}ו{ל}ה זה השכינ"ה שהינה   נקראת  "חכם"  בגימטריא  "חס"- לשון חוסה היא באורות  המקבלת מן הספירות העיליונות ו"חס"-לשון  פורסים חסותם עליה  באמצעות  ה"אח"- זה תפארת ישראל המעברה, וראה  {א}תה  {ח}כם בודאי לאחר ש"אח"-תפארת ישראל שורה בהארת פנים בפנימים ב"אחות"-זה המלכות   בכ"ך   ו"-זה תפארת   משפי"ע עבורה{עיבורה}-אור  "לא"  מושג   זה סוד "ב"חכמה- זה אות  ב"  חכמה סתימא {ב}ראשית   שבאמצעות בינ"ה-הנקראת "כח"  ומשפיע לתפארת  הנקרא  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא  שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א- {מ"ל}כות   על יד"י    מ"ל-בגימטריא  אות   ע"  וחבר   מ"ל  מקובל  "עמל"-זה  ייסוד התור"ה   לשון "ברית  מלה"-

הינו משפיע  ה"ברית"-לשון בריו"ת{נשמות חדות}  לפנימיות ה"מלה"-זה המלכות מ"ל   בגימטריא   ע"    הכפל באות  ה"  ומקובל  ש"ן-לשון שינו"ן –זה מידת הדין המתבשמת ומתמתקת בזכות המוחי"ן  הזכי"ם{מזככים}-הנקראים  "נודע"-סוד  עד"ן   כנאמר  "נהר"{בינה}יוצא{מגולה}  מעד"ן{חכמה}- בסו"ד   מ"-זה אות הבינ"ה  באמצעות  "עד"-זה תפארת ישראל  מעיד עדות  על מלכות{אות  ן"}שהינה ראויה לקבלת  "עדן"-לשון עידוך  וריכו"ך  הדינים השורים בה,וא"ז בגימטריא  אות  ח"-סוד החיו"ת  זה תפארת  "מבין" לשון מהוה  מב"נ"ה  הארות עבור{עיבור}  א"ת-ה   אותיות  התורה{זה המלכות} ש"לא  מבינה נודעת" בוודאי אור אין סוף  לא מוש"ג  באמצעות בינ"ה  אות  ם"   משפי"ע   נ"-שערים  של  "דעת"-תפארת ישראל עבור המלכות הקדושה-וזה סוד הגאולה ,

 "נודעת"-לשון מלכות מיועד"ת  לזה ההט"בה  הגאולה הנקראת "מקום"- בסוד מוחין בינה אות  ם"-"קום"  להשפי"ע   "קודש" בגימטריא  ת"י  לישראל צדיקים קדושים  שהינם בעת הגלות  "נודע"-לשון  מנודי"ם  ודהויי"ם  , ובכ"ח    ע"ד   נו"ן-זה  תפארת  בסוד   האותיות ד"ו   ענ"ן-זה השכינה{אמונה} הנקראת  ענן  בתורת הקבלה ובפנימיותה  ד"ו  בגימטריא אות  י"  החכמ"ה  בכ"ך יוצאת לגאול"ה-הנקראת  "תוקפך"-וזה סוד הגאולה תבוא בתוק"ף  דינים המלווים לחכ"מה  הגואלת ישראל מן הגלות  וראה תוקפ"ך זה אותיות  ת"ו-תפארת  היונק מוחין מן אות ק"ף-

זה בינ"ה שהינה רחמי"ם  אך "רמחים"-סוד הדינים מתעוררים ממנה  ובהללו דינים  הסיטרא אחר"א  מוכחדים,וזה הנאמר   "ו"-הוא תפארת  בסו"ד "הוא"-זה סוד מוחין בינה בייחוד {אור פנים בפנים}אל  תפארת –הנקרא  "חיל"  בסוד  משפי"ע  אות ל"  מוחין בינ"ה  ל-"חי"-זה  ספירת ייסו"ד  אשר בכ"ך ח"י עליון-זה אור החכמה העליונה ניעו"ר  ומנע"ר את  הקליפות הטמאות ומכריתם-והקליפות נקראים  "לבני אנוש" שזה אותיות  זהות  ל-"שינון  ואבל"-המצביעים  על דינים  קשים שעתידים להתבטל בגאולה השלמ"ה,.

 

                                     כ"ד

"ולאחזאה   לון   איך  אתנהיג  עלמא  בדינא וברחמי דאינון צדק  ומשפט ,כפום  עובדיהון  דבני נשא"{ושיחזו  להם בדרך  שתנהיג  את העולם בדין  ורחמים,שהם צדק ומשפט ,כפי מעשיהם  של בני האנוש}

 

פירוש:הבט  "ושיחזו"-זה סוד הייחו"ד   תפארת {אות  ו"}  ובינה {ש"י} המשפיעים  למלכות-שם  ז"ו    באמצעות  "חי"-זהספירת ייסוד את האמונ"ה הנקראת  "להם"-בסוד האותיות "מלה"- ברי"ת  בסוד  ב"ר-זה תפארת  החותם  ת"י  בגימטריא "קודש"  בפנימיות המלכות  "מילה"-וראה אות י" החכמה  בפנימיות  "מלה"-זה המלכות ובכך מקובל  מ"י  בגימטריא  ן"  שערים   את שפעם מקבלים מן מדרגת החכמה הנקראת  "לה"-  ל"  כפול  ה" בגימטריא  ק"ן-זה שם החכמה בתורת הקבלה וזה החכמ"ה מעניק"ה  כ"ח{בינה} המעב"ר  תפארת  -שם  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א-המצביע על התפשטות הארה דהארה בפנימיות המלכות הנקראת "בדרך"-בסוד אות  ב"-חכמה {ב}ראשית  ד"ר{שוכנת}באות  כ"  בסוד  כ"ף  בגימטריא "מאה"-זה  "האם"-

 בינה השורה  במלכות  הזוכה  ב"מאה"-שערים בסו"ד עשר ספירות{וכל ספירה מורכבת מן  י"}והרי לך מא"ה, ובזה האורות   מלכות  "שתנהיג"  העולם, כלומר   אות  ש"  זה האבות הקדו{ש}-י"ם  המשפיעים ל-י"ם  זה המלכות  מ"י  שערים{בינה} הינ"ם   "העולם"-בסוד    ה"  זה בינ"ה   האבות{אות  ע"}-זה שבעים הפנים של התורה  משפיעים  "לו"-זה תפארת  והוא חותם  האור  באות   {מ}לכות  וזה  ייחו"ד  "העולם"  שהינו אור  "מעולה"- זה שם החכ"מה וראה   אות   מ"-בינה   "עולה"-לחכמ"ה  ומושכת מוחין עבור  {ת}פאר{ת}  המשפי"ע  לייסו"ד שהינו  "תת" תפארת{מתחתיו בסדר הספירות}והמלכות מכיל"ה האורות "בדין  ורחמים", בסוד  {ב}דין  {ו}ברחמים-מקובל  "בו"-

 זה התפארת המכיל המידות  "דין"  וחס"ד-הנקרא מי"ם בסוד רח{מים}   ותפאר"ת  הינו קו" אמצ"ע –בסוד ה"אם"-בינה משפיע ל"עץ"-זה תפארת המוחין  והוא מעבר המלכות ועל כך נאמר  "כי{זה אור החכמה} הטמון באדם הוא עץ {תפארת}הנוטע אורות  בשד"ה-סוד המלכות הקדושה ,וזה ייחוד  "צדק"{מלכות} ומשפט{תפארת} הזוכי"ם  למדרגת  "כפי" בסו"ד  כ"ף  בגימטריא  מ"אה"-זה בינ"ה   ואות  י"  זה חכמ"ה חבר"ם  ומקובל  אור חכמה ובינה  אותיות  י"ה  המשפיעות  ל-ו"ה  ובכך מקובל  י-ה-ו-ה-  יתבר"ך  שהינו "מעשיהם"  אותיות  "שמיעה"  נוטריקון י"ה-

חכמה ובינה    חותמים  שמ"ע-{ש}חרית  {מ}נחה ו{ע}רבית-סוד קו  ימין{חסד}  קו שמאל{גבורה} קו אמצע{רחמים}  בפנימיות שם  מ"ה  בגימטריא אד"ם וזה סוד    מ"ה –אות  מ"{בינה}  בפנימיות אות  {ה}-מלכות ובאיחודם מגולה  תפארת  "אדם"-  מ"ה  בגימטריא שהינו מייחדם ומקשרם  ומשפיע לכל  "בני  אנוש"  זה אותיות  "בנין  ייאוש"-זה המלכות בעת שורה בהארת אחורים {דינים}.

 

                                   כ"ה

"דין  איהו גבורה  ,משפט  עמודא  דאמצעיתא ,צדק מלכותא קדישא" {דין הוא גבורה,משפט העמוד האמצעי ,צדק מלכות הקודש,}

 

פירוש: "דין"  בגימטריא  עולה "סד"   חב"ר אותיות "דין"  ומקובל   ס"דין   זה  ייחו"ד הבינ"ה אות   ס"  אשר די"ן  מתעורר ממהותה אף על פי שהינה רחמים, ועל כך נאמר "הוא"-זה שם נסתר  עולם הבינ"ה –הינו "גבורה"-לשון בפנימיותו  ג"ב-אורה,   זה סוד הארת  אחורים{גב} דאבא{אור החכמה}בסוד יין ישמ"ח{אורה} לבב אנוש והינו מלווה בדינים שעושים   "משפט"-לתפארת   בפנימיות ה"עמוד"-זה מלכות סוד התפילה-שם עמוד בתורת הקבלה  שבכך זוכה לק"ו  ה"אמצעי"  בסוד  אות  א"-זה כת"ר  המשפי"ע עבורה {עיבורה} "עצים"-זה שם עשר הספירות, ובכך מקובל   "צדק"-מלכות   זוכה במוחין החכמה  הנקרא ה"קודש"  בגימטריא   ת"י.

 

                                    כ"ו

"מאוזני  צדק  תרין  סמכי קשוט ,הין  צדק  היא אות ברית"

{מאזני  צדק  שניהם  סמוכים  לאמת ,הין צדק  היא אות ברית}

 

פירוש:"מא{ו}זני"  בסוד  אות  מ"-זה אור הבינ"ה המהוה  "או{ז}ני"-לשון כח הגבורה{ז"  או"ן-מידות } של תפארת {שהוא כוללם בפנימיותו}ומהוה ב"ן   שנ{י"ה}ם  בסוד האותיות   שמ"ן  י"ה- אבא  -מוחין החכמה  אות  י"  ואמא מוחין הבינ"ה אות  ה"  ובייחוד    תפארת סוד"ו  בינ"ה  אותיות ב"ן-י"ה   והינם  "סמוכים"  בסוד  {ס"ו}מכים לאמת-זה תפארת  אשר בשנת  תש{ס"ו}-מלך המשיח החל   לעוררם  את  אותיות  י"ה-חכמה ובינה והינם "מכים"  בסיטרא אחרא ,ועל כך נאמ"ר   "לאמת"- זה  מוחין  בי"נה  אות  ל"  בסוד  י"  חכמה  י" בינה י" דעת  המשפי"ע  אור "אם"-בינה  למלכו{ת}  וזה סוד  "ייחוד"-

שהינ"ו     ה"י   זה אותיות י"ה-חכמה ובינה בפנימיות   המלכות אות   ן"  הנקראת   "צדק"  והינה אומרת  "היא"  בסוד "איה"  בגימטריא    אותיות  י"ו-זה אור התפארת אשר מאי"ר  עבורה-ע{י}ב{ו}רה  בסוד "יו  קרנות על חדו"-כלומר  י"ו-תפארת  משפיע ל"קרן"-זה שם המלכות  באמצעות "אות"-הייסוד מדרגת  "על"  בגימטריא מ"אה  אותיות "האם"-מוחין בינ"ה   המקבלת השפ"ע מן חד"ו  בגימטריא  ח"י-זה שם החכמה בתורת הקבלה המעניק חיות לכל העולמות בסוד  הנאמר   "כולם בחכמה עשית"-כלומר  החכמה הינ"ה  "בית" המכיל    כ"ח סוד בינה -המחייה   מ"ה {תפארת} בגימטריא  אד"ם  בגימטריא שם י"וד ה"א  וא"ו ה"א  המלמד על התפשטות האור בכל העולמות  שכולם כונסים   ב"עשית"-עולם העשייה סוד המלכות  וזה  י"וד{חכמה}  ה"א{בינה}  וא"ו{תפארת }ה"א{מלכות}  כנאמר  "סוף  מעשה{מלכות}במחשבה  תחילה{חכמה}.

 

                                    כ"ז

"כלא לאחזאה  איך  אתנהיג  עלמא,אבל לאו דאית לך  צדק ידיעא  דאיהו  דין,ולאו  משפט  ידיעא  דאיהו  רחמי,ולאו מכל  אלין מדות כלל" {כולם חוזים בך  בדרך שתנהיג  את העולם,אבל לך אין צדק ידוע ,שהוא הדין ,ולך אין  משפט ידוע ,שהוא הרחמים , ואף אחת  מכל אלה  המידות כלל},

 

פירוש: "כולם"-זה סוד  תפארת שם כ"ו  בגימטריא י-הו-ה  יתבר"ך  המשפי"ע   ל"ם  בגימטריא  ע" פנים של התורה   עבור עיבור{חוזים}-זה המלכות   בסוד "ים"  המקבלת  ז"  מידות תפארת על פנימיותה והינו מהוה "חיות"-{מוחין}בשבילה לשו"ן  הינו "שביל"  שזה אותיות  י"ש   ל"ב  נ{תיבות}  החכמ"ה  בפנימיות המלכות שהיה  זוכה   ב-{נ"}שערים  וזה סוד הייחוד  "נתיבות" שזה אותיות  "בנות"-זה   ב"ן  ו"אות"-תפארת וייסוד "בן"{תפארת}  ו"יסוד{אות} המעניקים  מוחין החכמה שם  ת"י  בגימטריא "קודש"-אל המלכות הדבוק"ה במדרגת   כ"ב-זה תפארת  ומלכות ב"ך בסו"ד  ב"  כפול  כ"  בגימטריא אות  ם"-

זה בינ"ה  מהוה עבורה המוחי"ן , ובכך  אות  ב"-סוד החכמה {ב}ראשית מהוה  "ראש"  -חכמה בינה ודעת סוד ת"י בגימטריא "קודש"  עבור  שיר"ת    א"{זה המלכות המהללת ומשבחת בתפילותיה את ה"  יתברך בסוד מעלה מ"ן-{מ}יין  {נ}וקבין},ועל כך נאמר "שתנהיג"  בסו"ד ש"ת-זה תפארת  באמצעות  נה"י-{נ}צח  {ה}וד  {י}סוד חותם השפע במלכות הנקראת {ג}ואל  וזה סוד הייחוד  הנקרא  "שת"נהי"ג"-וזה הייחו"ד  מרומ"ם המלכות הנקר{א"ת}   קר"ן  בתורת הקבלה לקבל מוחין  "עולם"-

בסוד  עול"ה ל-אות  ם"-זה סוד תפארת  אשר בינה עליונה  עבורו בסדר הספירות והינה משפיע לו מוחין  הנקרא  אב"ל  שזה אותיות  א"ב-זה שם החכמה בתורת הקבלה החותם אות ל" –בינ"ה בפנימיות תפארת ובכ"ך זוכה להוות   ב"  א"ל-בסוד   תפארת  הינו בי"ת{מקבל}אור  א"ל-אות  א"{חכמה}  ואות  ל"{בינה} ושהינם כונסים בפנימיותו  מקובל שם "אל"-מידת תפארת שהינו מבשם בכך הדינים השורים במלכות כנאמר "אין צדק"-זה מצביע בתורת  הקבלה על מידת הדין ומשיח{תפארת} ממתק  בכ"ח אור "אין"-סוף יתברך את הדינים לכדי  חסדי"ם גמורי"ם הנקראים "ידוע" בסוד  י"ו   ע"ד,  זה תפארת שמ"ו  ע"ד  ובפנימיות "יו קרנות על חדו"  שזה  מלמד על י"  כפול ו" בגימטריא אות  ס"  חב"ר אותיות  י"ו  ומקובל  שם  סו"י,  והרי לך סוד ק"ץ ה{ג}או{ל}ה,

בשנת תש{ס"ו} מלך המשי"ח שזה אותיות מש"ה ח"י  החל לפעול פעולותיו בכ"ח אור החכמ"ה אות  י" השורה בפנימיותו  ,וזה   "שהוא"-זה סוד בינ"ה  המשפי"ע  "דין"  בגימטריא ס"ד  זה אות   ס"  הסומכת המלכות{אות  ד"} באמצעות אות ו"  תפאר"ת  חב"ר  ס"ד ומקובל שמ"ו –סו"ד, ובזה הש"ם שזה אותיות  מש"ה  והוא המשי"ח   עליו נאמר   "ולך"  -בסוד בגאולה משיח שורה בהארת פנים דפנים בייסו"ד{כל}  ותפארת{אות  ו}  ובאיחו"ד  "וכל" ובמידה ומחליף הינך אות כ"  באות  ק"  מקובל שם "קול"-זה תפארת בתורת הקבלה  בסוד"קול  דממה דקה" כלומר תפארת  בפנימיותו  "דקה"-זה אור החכמה שהינו  "דק"-ונקרא כך על שם הארתו והינו חותם  "דממה"  בגימטריא  "פדה"-

בפנימיות המלכות הזוכה לגאולה  סוד "צדק"  אותיות   צ"-זה תפארת מעבר המלכות בחכמה הנקראת   "דק"  ובכך ממתק ומבשם הדינים{צדק} שמם,וזה  משפ"ט  בסוד אות  מ"{בינה}  חותם שפ"ע  של האות  ט"{זה אות גנוזה ובגאולה השלמה מגולה}ובז"ה האות  ט"ט  בגימטריא ח"י- או"ר החכמ"ה  משי"ח  מבי"א גאול"ה  בסו"ד  ש"ם   מ"ב   או"ר  אצילות  המשפיע  לשם  א"י  זה בינ"ה בסוד {א}דנ{י}  החומת המוחין בפנימיות המלכות שמה "דן" וזוכ"ה  לאות  א"-הממתקת  "דין"{המלכות },וזה  סוד ה"רחמים"-זה המשי"ח  בעל  "ריח"-אור החכמה  המשפיע "מים"{חסד} עבור  רמ"ח{תפארת} וחותם  ר"ם   מ"ח-בפנימיות המלכות,וזה סוד "ואף" אותיות  וא"ו-תפארת  שבפנימיות  פ"-

זה סוד הבינ"ה ובסוד הייחוד "ואף" בסוד   {א}ור  {פ}{ו}דה   זה המשי"ח  סוד"ו  אמת  "אחת" –הינו "אח" המשפיע למלכו{ת}-ובאחדותם "אח-ת"  בסו"ד אות  ח"-לשון חיות תפארת בפנימיות "את"-זה שם השכינה בתורת הקבלה,וידעת  "מכל" זה אותיות  מל"ך-סוד {מ}ח-בינה  {ל}ב-תפארת  {כ}ליות-מלכות קש"ר  אח"ד  בסוד  או"ת   א"-

בפנימיות ח"ד  זה  תפארת הזוכה ל-ח"  כפול  ד"  בגימטריא  ל"ב נתיבות החכמ"ה שהינם "המידות"  בסוד  אור מ"י  בגימטריא  נ"-סוד בינ"ה  החתום בפנימיות המלכות "תודה" נקראת בתורת הקבלה  בסוד כ"לל –זה  הייסו"ד  "כל"  בפנימיותו ל"  כלי"ם  י" חכמה י"  בינה י" דעת ל" כלי"ם בחיבור "כללים"  שתפארת  מעבר הייסוד בכדי להשפיע למלכות הקדוש"ה.

 

                                    

                                   כ"ח

"קום רבי שמעון  ויתחדשון  מלין על ידך" {קום רבי שמעון  ויתחדשו  מילים על ידך}

 

פירוש: הבט  "קום"-זה סוד גדלות  מוחין ו"שכיבה"-זה קטנות מוחין בסוד "שינה", והרי  נאמר  "קום"-רב"י  שזה סוד המוחין של  בר יוחא"י  זה  המלאך  בר"י אותיות ר"בי-וזה  המלא"ך    הינו  "שמעון" בסו"ד  שמ"ו   ע"ן   העולה  בגימטריא    ק"ל חבר אותיות  ש"ם  ומקובל  "משקל"-זה מלמדינו אשר רבי שמעון  הינו    מהוה "משקל"-זה סוד קו אמצע בתורת הקבלה  המייחד כל העולמות באמצעות  "ויתחדשון"-חידושי התורה שכותבם, וזה הנאמר "מילים"-בסוד   חב"ר  אות  ו"  סוד  תפארת  ישראל ומקובל "מילוים"-שזה  אור החכמ"ה  מילוי דמילוי וזה האור מ{ג}ו{ל}ה   ל"אדם"-זה רבי שמעון בר יוחאי עליו נאמר  "נעשה אדם"-כלומר  אות  נ"  זה סוד בינ"ה בכ"ח   שע"ה-

{ש}ירה  {ה}ללויה    חותמת  {ע}ונג- זה שם החכמ"ה  בפנימיות  "אד"ם-זה רבי שמעון  שהשיג שם א"ד-סוד תפארת   בעל מוחין  ם"-אור הבינ"ה הנקרא  "על"  בגימטריא  "מאה"  אותיות "האם"  ומשפיע עבור{עיבור} רבי שמעו"ן   "ידך"  בסו"ד י"ד  בגימטריא זה "דוד"-אור המשי"ח שזה אותיות מש"ה  ח"י-בפנימיות רבי {ש}{מ}עון  בר יוחאי וזה סוד  רבי שמעון הינו  "שם"-{המלכות}  -{כ}תר  {ת}ורה {ל"ו}   לרבי שמעון  שם   {מ"ה} בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א   ניתן, -זה סוד הייחו"ד  המחד"ש  {כ}"ד  ספרי [ת]ור"[ה]-ורבי שמעו"ן סודו"  שם  כה"ת-{כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה,

 כלומ"ר   כ"ל-זה ספירת ייסוד  המקבלת המוחין  מן י"ה-חכמה בינ"ה  וחותמת הנשמ"ה  שזה אותיות "המשנה"  בפנימיות  "תהלל"-זה המלכות  המהללת ומשבחת הבורא באמצעות   "המשנה" של רבי שמעון ב"ר יוחאי   עליו  נאמ"ר   רש"בי  בסו"ד הינו ש"ר  התורה ובפנימיותו   י"ב  צירופי  יהוה יתברך.

 

                                    כ"ט

"דהא   רשותא  אית לך  לגלאה  רזין טמירין  על ידיך" {שזו הרשות ,יש לך,לגלות רזים טמירים באמצעותך}

 

פירוש:שז"ו   בסוד  אור האבות אות  ש"  הנחתמת בפנימיות  ז"ו-המלכות,ויש לדעת    המלכות אשר שמ"ה  ז"ו    {ז"ו}כה  במדרגת  כ"ה   כ"  פעם   ה"  בגימטריא  "מאה"  אותיות "האם"-מוחין בינה הנקרא "רשות" שזה אותיות  ש"ר אות-ללמדך הבינ"ה מעברת ה"שר"-זה תפארת המעביר השפע למלכות באמצעות ה"אות"-זה ספירת הייסו"ד   ,ובכך  המלכות בפנימיותה י"ש    ש"י  עולמות שהינם  מהוים  ל"ך בגימטריא  נ"  שערי בינ"ה   בסוד אות  ל"  ואות  כ"ף שהינה עולה בגימטריא   "מאה"  חבר אות  ל"  ומקובל    א"   מל"ה,-הר   אות  א"  שהינה פל"א החכמ"ה בסוד ספירת אל"ף{החכמה ספירות אלפים בתורת הקבלה}חותמת  "מלה"   בגימטריא שם  ע"ה   בסוד ע"  כפול   ה"  בגימטריא מקובל  ש"ן  חבר  אות ע"  ומקובל  שם  עש"ן-{ע}ולם  {ש}נה  {נ}פש,

 זה סוד הייחוד המייחד המלכות, עול"ם-{בינה}  {ש}נה{תפארת}  ,{נ}פש{המלכות}  ובכך  מקובל ע"  שנ"ה-בעת שאות  ה"{סוד המלכות}מתייחדת בספירות העליונות-זה  ע"  פנים של התור"ה  אור החכמ"ה אשר באמצעות בינ"ה אות  ש"-זה האבות הקדושים המעברים    נ"ה-{נ}צח  {ה}וד-  הם חותמים  האורות במלכות   ובכך  בכ"ח  שם "העשן"-שזה שם קדוש הדינים  הנקראים  "ענישה"  ממתוקים ומתבשמים{מבוטלים} מן המלכות ומאירה היא פנים בפנים ולכן נאמר "לגלות"-זה  רבי  שמעון שבפנימיותו   אור המשי"ח  ובכוח"ו  הנקרא ל{ג"ל}ות סוד החכמה הנקראת  "גל"  בתורת הקבלה  כנאמר על ידי דוד המלך עליו השלום-"גל עיני וראיתי נפלאות עיניך"-

בכ"ך   מגולים   ה"רזים"  שזה אותיות רז"י   ם"-זה מוחין בינ"ה עולם החירו"ת  אותיות תור"ה  ח"יה-בסוד  תורה{תפארת} על ידי מדרגת חי"ה-{אור החכמה} חותמת  {ג}או{ל}ה לישראל עם קדושה בסוד "טמירין"  זה סוד האותיות   ט"ן   ירי"ם  וט"ן-ט"  כפול  נ"  בגימטריא  ש"ן   חב"ר אותיות  "ירים"  ומקובל     י"  נשרי"ם-זה שם האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב   בפנימיותם  אות  נ"-אור בינה והינם "שרים" את שי"ר ה{ג}או{ל}ה  שהינו  יי"ן  רש"ם {ח}כמת [נ]שמה, כלומר יי"ן  ישמ"ח  לבב אנו"ש  בוודא"י ישמ"ח   זה אותיות משי"ח  שהינו ל"בב- בסוד  ל"ב  נתיבות החכמה  ומהוה בית  לקבלת האו"ר  הגנו"ג  סוד "טמירין"-זה אותיות  מטטר"ן חבר אות  ו"   -תפארת ישראל  ומקובל  בפנימיות המשי"ח שזה אותיות מש"ה ח"י-אור החכמה הנקרא" "מטטרון" בגימטריא   י"   חרמו"ן,  וידעת ש"חרמון"-

זה אור החכמה   אותיות  רמ"ח  בסוד   ר"ם   מ"ח   המעבר    אות  ן" בינ"ה  ובאיחודם שלא פוס"ק  מקובל  ח"-רימון" שזה   חיו"ת{תפארת} המשפיע המוחין למלכות{רימון} בסו"ד   ירו"ם{המשיח}  בכ"ח אות  ן"{בינה}  את המלכות{רימון}  שזה אותיות  "מנורה"  נוטריקו"ן מ"ן-{מ}יין  {נ}וקבין  סוד העלאת  תפילה  המוש"ך "אורה"{שמחה}  לפנימיות ישראל עם קדושה  והכל "באמצעותך"   שזה אותיות  כא"ב  עצמו"ת, וכידו"ע "עצמות"  בסוד  ע"ץ  מאו"ת-זה סוד תפארת{ע"ץ} שהינו "אדם" בגימטריא  שם מ"ה בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א ובכח מוחין מאו"ת{סוד בינה}  שורה בפנימיות ה"שדה"-זה המלכות הנקראת "כאב"  בסו"ד  שם  כ"א  בגימטריא   אהי"ה-זה אור הבינ"ה   משפי"ע  עבורה אות  ב"-סוד חכמה  {ב}ראשית  שהינ"ה  חותמת  [ב]"ה  בר[כ]"ה  בסו"ד  כ"ב  אותיות  התור"ה.

 

                                       ל"

"מה דלא אתיהב  רשו לגלאה  לשום בר  נש עד כען " {מה שלא  היה מורשה  להתגלות לשום בר נש  עד כה}"

 

 פירוש:ראה כבר  ידעת   אשר  מ"ה  בגימטריא עולה אד"ם  בגימטריא שם    יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א זהו  {ש}ם  מפור"ש   בסוד אור האבות  זה אותיות  ת"ו   א"ב-זה סוד הנגינה הארת החכמה הקראת א"ב שהינו  ב"א  {שורה בהארת פנים דפנים}ב"היה"- זה  בינ"ה  חב"ר  אות  א"  מן  של{א}  לשם "היה" ומקובל  שם  אהי"ה  בגימטריא  כ"א  -המצביע על מוחין בינה בתורת הקבלה, ועל כ"ך  נאמר אות א"  אור החכמה מה ש"היה"-היא ש{ג}א{ל}ה את ישראל בעבר{בסוד עיברה נשמות חדשות}  הוא שי{היה}  בסוד ש"י- זה  גם שם  של עולם  הבי"נה  בכ"ח  החכמ"ה   הטמון בפנימיותה   מעברת את  "מורשה" שזה אותיות   או"ר   מש"ה,  ו"אור"  בגימטריא  ר"ז  חבר מש"ה  ומקובל   ש"  זמר"ה-

זה סוד הזמירות המכחידות את הסיטרא אחרא-שמם  "גלות",ובכ"ח   "לשום" אותיות "מושל"-זה המשי"ח  בסו"ד מש"ה  ח"י  -לשון מחיי"ה   את העולמות  בכ"ח  ש"ם ה"  החתום  בפנימיותו   בסוד  ב"ר   נ"ש  שזה אותיות   ב"  נש"ר-זה האבות הקראים נשרי"ם  בתורת הקבלה מעברים  או"ר החכמ"ה {ב}ראשית  ב{ג}וא{ל}  שהינ"ו  מהוה  "עד"- אמ"ת   על הש{כ}ינ{ה}-סוד האמונה ולכן משה נקרא  "הרועה הנאמן"-בסו"ד   משה רוא"ה   את  אות  ע"-שבעים פנים של התור"ה ובכך חותם "אורה"-שמח"ה  בקר"ב ישראל צדיקים קדושים עם "נאמן"  יש להם חלק  {ב"ע}ולם הב"א חס"ד  בגימטריא  ע"ב  נקר"א בתורת הקבלה .

 

                                                    ל"א

"קם רבי שמעון פתח ואמר  לך ה" הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד" {קם רבי שמעון פתח ואמר ,לך  ה"  הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד,}

 

פירוש:הבט  "קם"-זה מוחין החכמ"ה  בסו"ד  "קם"  בגימטריא    "יקל"-זה מוחין החכמה  החותם    י"ב צירופי  יהוה יתברך   בפנימיות אות  ר"  זה אות המלכות  ר"  לשון  רי"ש  -חוסר יציבות  עקב יניקת הסיטרא אחרא זה שמם, ו{ר}-בי  זה אותיות   י"ב  בפנימיות האות  רי"ש- זה המלכות בקטנות מוחין בכך זוכה ל"שיר"-סוד גדלות נמוחין הנקרא אור  יש"ר   בסוד  י"ש  בפנימיות אות  ר"{מלכות}   ש"י  עולמות{סוד בינה}   הנקרא שמעו"ן  אותיות  שמע"ו   ן", ושמיע"ה זה עולם הב"א   בסוד  ב"ה{במלכות} אות  א"-

מאור החכ"מה  הנקרא  "פתח"-אשר משפי"ע  מז"ל-זה אור העליון  הממלא כל עלמין{עולמות} וזה האו"ר בפנימיות  תפארת ישראל הנקרא "ו"   ומדרגת החכמה שמה "אמר"  בתורת הקבלה   ובאחדותם  "ואו"-רם"  שזה אותיות זהות ל"ואמר"-ובזה המוחין  ייסוד הנקרא  כ"ל  בגימטריא   נ"  המלמד שבפנימיותו אור הבינה את זה האור משפיע עבור{עיבור} המלכות הנקראת ל"ך ה" שזה אותיות  "כלה",

בסוד אות  כ"ף  בגימטריא "מאה" אותיות "האם"   חותמת  במלכות   אור  ל"ה   בסוד ל"  כפול  ה"  בגימטריא  שם  ק"ן-הציפור  לשון זאת החכמה מצרפת את המלכות לספירות העליונות שהינם הגדולה{חסד}  הגבורה{דין}התפארת{רחמים} נצח{הביטחון}  והוד{הכבוד} וכוללת את כול"ם בסוד "כולם"-זה הספירות העליונות משפיעות  "בחכמה"  את האור עבור "עשית"-זה עולם העשי"ה.

 

 

                                     ל"ב

"עלאין  שמעו  אינון  דמיכין  דחברון,ורעיא  מהימנא  אתערו  משנתכון"{עליונים שמעו אלה השוכבים בחברון ,והרועה הנאמן ,התעוררו משנתכם}

 

פירוש:"עליונים"-זה הספירות הקדושות  המשפיעים בפנימיות  "שם"-זה המלכות   אות ע"-פנים של התורה זה תפארת{אות  ו"},וב"כך   אל"ה-זה כ"ח הסיטרא אחרא הגוז"ר   "השוכבים"-לשון שכי"בה-קטנות מוחין בישראל צדיקים קדושים  מ"בוטל  בכח שם  מ"ב  -אור אצילות שהינו משפי"ע  ט"ל  בגימטריא יו"ד ה"א ו"א בפנימיות תפארת המעבר האותיות{הקדושות} במלכות אות ה"א ובכך מקובל  יו"ד ה"א וא"ו ה"א   בגימטריא מ"ה  בגימטריא אד"ם, וראה סוד הרי שם מ"ב  בעת שמחב"ר  אליו  שם  מ"ה  מקובל בגימטריא  פ"ז   בסוד  פ"  כפול  ז" בגימטריא  ת"פ  מלא אות פ"ה ומקובל שם  תפ"ה בגימטריא "תהלים"-זה המלכות הזוכה לאור ה{ג}או{ל}ה-{ג}ד{ל}ות  מוחין הנקרא "גלגל"  בגימטריא  שם   {ס"ו},

 ובזה המאמר  סוד ק"ץ הגאולה בשנת  תש{ס"ו}   המשי"ח   זה אותיות מש"ה  ח"י-בעל מדרגת החכ"מה חיות כל העולמות הח"ל לגאול ה"חלה"-זה שם המלכות  בכ"ח "בחברון"- זה אות  ב"  חכמה {ב}ראשית המהוה "חרב"  שבפנימיותה אות  ן"-סוד  חמישים שערי"ם   הנקרא  "הרועה" בסו"ד    ה"ר{בינה} משפיע מוחין   ע"  פנים  של התורה עבו"ר  אות   ר"-זה המלכות המקבלת השפע מן  אות ו"-תפארת ישרא"ל וזה סוד הייחוד "הרועה"  -מוחין החכמה שהינו "נאמן"-בסוד אות  ן" –עולם החירות חותמת  "אמן"  אותיות   א"ם-סוד הגאולה בפנימיות המלכות  אות  ן", ובכ"ך  "התעוררו"-זה כוחות הסיטרא אחרא  הנקראים  "ערוה"-לשון חטאים כנאמ"ר "ערות אביך  וערות  אמך לא תגלה",

כלומר  זה חכמה אסורה בסוד משיכת חכמה ממעלה למט"ה לשון חותמת  בישראל קטנות מוחין – מט"ה   ו"מעלה"-לשון  גאו"ה   , ובכ"ח  שם  ל"א-זה סוד אור אין סוף לא מוש"ג   מוחי"ן  "תגלה"- בסו"ד   ת"ג-זה אור הכת"ר  המשפי"ע  למלכות מדרגת ל"ה  בסוד  ל" כפול  ה"  בגימטריא  שם {ק"ן}-החכמ"ה הינו מכחיד ועוקר הסיטרא אחרא,ובכך  "משנתכם" שזה אותיות   "נשמתכם"-זה הצדיקים ישראל קדושים חותמים   משנ"ת   כ"ם  בגימטריא  ע"  פנים של התורה הקדושה  תורת ישרא"ל סו"ד ה{ג}או{ל}ה  בנ{ג}{ל}ה  שם  "גלגל"  בגימטריא  ס"ו-שנת  תש{ס"ו} המשי"ח  הו"א   מש"ה  ח"י  הח"ל  לגאול עמ"ו  בסו"ד  בכח אות  ע"  שהינה   מ"ו  -

 מ" כפול  ו" בגימטריא   ר"ם   חב"ר  אות  ע"  ומקובל "רעם"- זה סוד הדינים המלווים להארת המשיח  אור  {ה}ח{כ}{מ}ה אשר בגאולה השלמה "מכה" בסיטרא אחרא וחותם שם ח"ה בגימטריא "אהבה"  בגימטריא  "אחד"  בפנימיות ישראל וזה סוד הייחוד-"החכמה".

 

                                    ל"ג

"הקיצו  ורננו  שוכני עפר ,אלין אינון  צדיקיא  דאינון מסטרא דההוא" {הקיצו ורננו שוכני עפר ,אלה הם הצדיקים שהם מהצד ההוא }

 

פירוש:הבט "הקיצו"-זה סוד    האותיות   י-ה-ו  ק"ץ, זה גדלות מוחין  אור המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י  והינ"ו  בעל  מוחין "ק{י"צ}ה בסוד  צ"י  בגימטריא  מקובל  "מאה"-זה אותיות "האם"-בינ"ה  החותמת מדרגת  "ורננו"- אותיות זהות   ל-"ארנון"-   נוטריקו"ן  או"ר   נו"ן  בפנימיות משיח ארנון זהו שמ"ו, ובז"ה המוחין   משיח "שוכני"  -הינו בעל   שנ"י    כ"ו- בסוד  כ"ו   פעם  ב"  בגימטריא    ב"ן –

בגימטריא השם המפור"ש  שזה אותיות שופר מש"ה  העולה יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה{בגימטריא ב"ן},ובזה חר"ב  ה{ג}או{ל}ה   משיח משפי"ע  למלכות שמ"ה  "עפר"    ע"  פנים של התורה  המהוים  פ"ר-סוד הדינים המלווים לחכמ"ה  ומכחידים הסיטר"א אחר"א-קליפת  "פרע"ה  בתורת הקבלה, וזה הנאמר"אלה"  בגימטריא  ל"ו-הצדיקים  כורתים   "הצד "-

זה עשי"ו  שהינו "איש ציד"-לשון  דינים{א"ש}אשר צדי"ם{ממיתים}  האמונה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים ובכ"ח  שם  ה"ם  שזה אותיות מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא  י"וד  ה"א וא"ו ה"א  סוד החכ"מה ישרא"ל  דבקי"ם  באמונתם-לשון  ד{בקי"}ם ללמדך  ישרא"ל הצדיקים הינם בעלי שם יב"ק-{י}חוד {ב}רכה {ק}דושה   שליטים  על ה"דם"-זה אומות העולם וכאש"ר ישראל כופים ייצר"ם  אז נקרא"ים  אד"ם זה אות  א"  שהינה רא"ש ל-"דם"-וזה "אדם".

 

                                     ל"ד

"דאתמר כה אני ישנה  ולבי ער  ולא  אינון מתים ,ובגין דא  אתמר  כהון  הקיצו ורננו" {שנאמר בהם ,אני ישנה ולבי ער ,ואין הם מתים ,ובגין זה אומרים להם  הקיצו ורננו שוכני עפר,}

 

פירוש:הבט  "שנאמר"  זה אותיות   ש"ר   אמ"ן, זה תפארת  ישרא"ל  בעל מוחין  א"ם-סוד בינ"ה ן"  שערי"ם   המקבלים השפע מן החכמ"ה {ב}ראשית וחותמת  בי"נה  את  האור  ב"מה"-בגימטריא אד"ם בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו ה"א-זה המש"יח  אותיות מש"ה ח"י –לשון מחיי"ה את המלכות הנקראת "אני" ובמידה ומחליף  אתה אות א" באות ע"  מקובל "עני"-המצביע על עניותה, ועל כך נאמר "משיח"-זה מש"ה  יב"וא   בסוד אור החכמה הנקרא א"ב   בתורת הקבלה וחותם במשיח  י"ו  אורות, כנאמר  "יו קרנות על חדו"-

 הרי ה"קרן"-זה מלכות  באמצעות "אות"-הייסוד  מקבלת  מוחין  ע"ל  בגימטריא "מאה"-אותיות ה"אם זה בינ"ה  שהינו "חדו"  בגימטריא   ח"י-מקבלת העיבור מן חכמה בייחו"ד{לשון חדו}בלתי פוסק,ולכן נכתב   אנ"י-זה המלכות בזמן הגלות  ו"ישנה"-בסוד  י"  שנה זה ספירת החכמ"ה  -מוחין ד{ג}ד{ל}ות א"שר אנ"י זוכ"ה בה"ם בגאולה השלמה  הנקראת  ו"-סוד תפארת המהוה "לבי" בגמטריא שם  מ"ב-זה אור אצילות  שהינו "ער"  ומכחיד  ה"רע"-הסיטרא אחרא,ועל כך נאמר  ו"-תפארת המקבל המוחין מן "אין" סוף יתבר"ך נקרא בשל כך  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בסוד  אות  א" שהינה פל"א  וחתומה בפנימיות "דם" –

זה המלכות אות {ד}  המקבלת השפע  מן  אות  ם"{סוד בינה} המשפיע עבורה באמצעות ב"ן   י"ה-זה תפארת  שהיננו  מחיי"ה   "מתים"-בסוד משי"ח   מקבל  מוחין  ת"י  בגימטריא "קודש"-אור החכמ"ה  מן בינ"ה  שהינה  אות  מ"ם  בגימטריא  פ"  בגימטריא "שמונים"  שזה אותיות  ש"ם  נוני"ם-זה המלכות{ש"ם}בתורת הקבלה המקבלת נ"  שערי בינ"ה וז"ה "ים"  המלכות –לשון מולכת בכ"ח  מ"י  שערי בינ"ה  החתומים בפנימיותה,וזה סוד "ובגין" שזה אותיות    ב"   ניגו"ן-זה אור החכמ"ה אות  {ב}ראשית שהינה סוד "ניגון"-בסוד חותמת  אות  ן"  בפנימיות ינו"ן-זה המשי"ח  מש"ה ח"י  והינו  בעל ה"גן"-

זה שם המלכות בתורת הקבלה,וזה סוד הייחוד  "וה"-תפארת ומלכות הנקראים  "אומרים" שזה אותיות או"ר   מי"ם  או"ר  זה ר"ז  חב"ר מי"ם  ומקובל  ם"  רזי"ם  בסוד אותיות "זמרים" נוטריקו"ן ז"  מרי"ם-סוד תפארת בפנימיות  ז" מידות  חסד גבורה תפארת  נצח הוד ייסוד מלכות  והינו מרי"ם  המלכות הנקראת  "להם"  בסוד "מלה"  אותיות  ם"-מוחין  בינה משפיעה  עבורה{עיבורה}   ל"ה-ל"  כפול  ה" בגימטריא ק"ן  החכמ"ה  הנקרא "הקיצו"-בסוד מוחין "יקיצה" הקיצ"ו  זה סוד  קו"ץ  י"ה-

בסוד אור הכת"ר שהינו קו"ץ עליו"ן  ו"יה"  מקבלים השפ"ע מן הכת"ר לשון מכת"ר האותיות  י"ה   ובאמצעותם משפיע   {ר}זי  {כ}תר  {ת}ורה עבור  תפארת החותמם  בפנימיות המלכות-וזה הרזי"ם-סוד ה{ג}או{ל}ה הנקראת  "שוכני" שזה אותיות ישנ"ו  כ"ו  בגימטריא   י-הו-ה  יתבר"ך  החתום בפנימיות "עפר"-זה  השכינה שבעת הגלות שורה בעפ"ר  אך בגאולה שלמה  תהפך  ל-ע"  פנים של התורה שהם מהוים פא"ר.

 

                                   ל"ה

"רעיא  מהימנא  אנת  ואבהן  הקיצו  ורננו  לאתערותא דשכינתא ,דאיהי  ישנה בגלותא,{רועה נאמן  אתה והאבות הקיצו ורננו  להתעוררות  של השכינה  שהיא ישנה בגלותה,}

 

פירוש: "רועה  נאמן"  זה אותיות  זהות ל"עין מנורה"- זה תפארת ישרא"ל   המאיר  המלכות –כח האלוקות הנ{ג"ל}ה   הנקרא  "אתה"  בתורת הקבלה,ולכן נאמר   "וה"-אבות", כלומר  ו"ה-זה סוד הייחוד בין תפארת{ו}למלכות{ה}  המקבלים השפ"ע-{מוחין}מן "אב"-זה אור החכמ"ה  ומשפיעים באמצעות  "אות"-זה ייסוד את המוחי"ן  ישראל צדיקים קדושים  הזוכים בכ"ך ל"הקיצו" בסוד   אות  ו"-מוחין ד{ג}ד{ל}ות הנקרא "קיצה"  בסוד  ק"י בגימטריא  "מאה"  אותיות "האם"-סוד בינ"ה  השורה בפנימיות ה"צ" זה מלך המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י  המשפי"ע  לאות  ה"-

סוד המלכות וזה סו"ד היחו"ד-בסוד המשי"ח   מוש"ך  שימח"ה   בכ"ל העולמות{עלמין} וגורם "ל"התעוררות  - באות   למ"ד  בגימטריא "עד"-תפארת  מקבלת  שפ"ע  {ג}ד"ו{ל}  של אור הנקר"א  ד"ו  בגימטריא אות י"   המצביע על חכ"מה   וזה החכמ"ה  בפנימיות "של  השכינה"  שזה אותיות זהות ל-"שילה שכן  ה", כלומר שיל"ה זה מלך המשי"ח{תפארת} חותם  אור "שכן" בסוד האותיות  כ"  שנ"ה-

זה סוד {כ}תר   בפנימיות  ה"-זה המלכות בע"ת הגאול"ה "שהיא"  זה אותיות  "אישה"-זה השכינה בתורת הקבלה זוכה לאורות  "ישנה"  נוטריקו"ן  י"  שנ"ה  עשר ספירות  בלי"מה"  הנקראים  "בגלותה"-בסוד האותיות ג"ב-זה אור מוחין אחורים אב"א  המשפיע עבור{עיבור}  ל"ו-זה המשיח בפנימיותו ל"ו נשמות  הצדיקים  החותמים מוחין בינ"ה  סוד אות  ת"  בגימטריא ארב"ע  מאות-סוד הספירות המלמדים על אור בינה בתורת הקבלה השורים בפנימיות המלכות  אות  ה"  א{חרונ}ה  אשר בכ"ך  "חרון"-זה הדינים השורים במלכות מתמתקים ומתבשמים.

 

                                     ל"ו

"דעד כען  צדיקיא  כלהו  דמיכין  ושינתא  בחוריהן" {שעד כאן הצדיקים  כולם  שוכבים וישנים  בחוריהם,}

 

פירוש:ראה  "ש-עד"  בסוד אות ש"  אור האבות השורה בפנימיות  ה"עד"-זה ספירת תפארת  הנקראת כך  בתורת הקבלה, והמוחין של התפארת  שמ"ו   "כאן" בסוד  אותיות כ"א   בגימטריא   שם "אהיה"-בינה  סוד שע"ר   נ" החותם בפנימיות הצדיקים{ישראל} "כולם"  בגימטריא  צ"ו-להשפי"ע חכמ"ה   לפנימיות הבריאה  וזה סוד "שוכבים" בסוד האותיות  כ"ו שבים-וכ"ו  בגימטריא שם  יה-וה יתבר"ך   החותם  אות ש"  אור האבות  בפנימיות ב"י{י"ב}-השבטים   המהוים  אור ה{מ}וחין של משי"ח  {צ}דקנ{ו} –בסוד   י"ב  צירופי י-הו-ה   יתבר"ך  הנקראים   "וישנים" שזה  אותיות י"ו  שני"ם-

כנאמר על משה רבינו  "יו קרנות על חדו"- זה סוד החכמ"ה   י" כפול  ו"  בגימטריא אות  ס"  חבר אותיות י"ו  ומקובל  שם  סו"י-המלמדך  בשנת  תש{ס"ו}  החכמה הינה אות  י"  בתורת הקבלה  "בחוריהם"  מהוה  בסוד  האותיות   י"ו   חר"ב   מ"ה  ו"מה"  בגימטריא  אד"ם  בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו ה"א סוד {ח}רב  ה{ג}או{ל}ה    שהינו   המשיח  ב"ר   ח"- זה סוד   אות  ב"-חכמה {ב}ראשית החותמת  במשי"ח ש"ם  מ"ב-

זה אור אצילות  המעניק עבורו{עיבורו} {ח"י}ות  שזה אותיות   ח"י   אות-שם החכמ"ה  בסוד  "כולם{זה הצדיקים}בחכמה{זה ה"  יתברך} "עשית"{זה המשיח  אשר  מבצע דבר  ה"}-והינו מהוה נשמ"ה  כוללת-לשון כולל כל הצדיקים בפנימיותו  והוא    "עשית"  בסוד האותיות    שע"ת   י", המשיח הינו     אות  ש"   האבות הקדושים השוכנים בפנימיות השכינה שמ"ה  "עת"  בתורת הקבלה ומקבלים המוחין  מן  אות  י"-ה" יתבר"ך  ויתהלל  בעל כל הכוחות {כולם}-כנאמר "כולם"-בחכמ"ה  עשית. 

 

 

                                      ל"ז

"מיד יהיבת  שכינתא  תלת קלין  לגבי  רעיא  מהימנא "

{מייד  מביאה השכינה  שלושה קולות  אל הרועה הנאמן,}

 

פירוש: מיי"ד  זה אותיות  מ"י  בגימטריא  נ" חב"ר לאות  י"ד  ומקובל    ש"ם   {די"ן},זה המלכות הנקראת ש"ם-בתורת הקבלה ומונהג"ת  במיד"ת הדי"ן, וידע"ת  -תפארת  בסו"ד  מביא"ה  בסוד  אות    ם"-זה מוחין בינ"ה   "בי"-זה אותיות  י"ב-סוד תפארת  החותם  י"ב צירופי  יהוה יתבר"ך  בפנימיות המלכות אות "הא"-כאשר שורה בגדלות מוחי"ן-כלומר המוחי"ן   מקבלת  אור הנקרא  "גדלות" שזה אותיות   ג"-דלות זה סוד  בינ"ה{אות  ג} המשפיע ל"דלות"-לשון אות  דל"ת  -זה מלכות בתורת הקבלה  ובאיחודם  "גדלות"-לשון מלכות גדלה כתפאר"ת  ,וזה הנאמר "השכינה"   בגימטריא   "יה  שעה",

כלומר  חכמה בינה –סוד אותיות י"ה   משפיעות  אור  {ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטים  בסוד   י"ב  צירופי  יהוה לפנימיות  השכינ"ה – וזה המוחין  ממתק ומבשם  ש"כ  דינים השורים במלכות ומהפכם לשכ"ה-בסוד  אות  ה"  המבשמת, וראה  "השכינה"  זה אותיות   ינ"ה   שכ"ה-כלומר {י}סוד  {נ}צח  {ה}וד   מעברים{מעבירים}  למלכות מ"ב  שערי"ם-שזה אותיות  זהות ל"מעברים"-ושערי"ם אותיות    שע"ר  יו"ם-המלמד על  תפארת החותם חס"ד -יו"ם  בתורת הקבלה בסו"ד  י"-חכמ"ה   באמצעות תפארת  אות  ו"   מעניק   {מ}וחין בינ"ה  למלכות הקדושה וזה הייחו"ד בגימטריא    כ"ח  הו"ד-

 סוד המלכות  אות {ה}  בפנימיות  ו"ד  בגימטריא אות  י" חב"ר   כ"ח  וראה    {כ}"חיה"-זה סוד מוחין  ח"י   ה"- סוד החכמ"ה בפנימיות המשי"ח  אותיות  מש"ה ח"י- שזה אותיות  י"ש   מ"ח   בפנימיות   {ה}-אחרונה  בשם יהו{ה}-זה מלכות הקדוש"ה,וזה  "שלושה"-זה האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקוב שהינם משפיעים  ל"קולות" נוטריקון  ק"ול  או"ת-תפארת{קול}וייסוד{אות} הסומכים "הרועה"-לשון הרעה-זה המלכות השורה בגלות ומצבה ר"ע-ובכ"ח  "הנאמן"-זה אות  ן"-אור הבינ"ה  החוקקת ב"ה  "אמן"-לשון אמונ"ה-מלכות ז{וכה}   בשם  וכ"ה  בגימטריא   כ"אי-זה  סוד  {כ}תר  המעבר שם  א"י-סוד {א}דנ{י}  אור בינה בפנימיות  המלכות-"דן" שמ"ה.

 

                                     ל"ח

"ויימא  ליה קום  רעיא  מהימנא ,דהא  עלך אתמר  קול דודי דופק  אלי   בארבע  אתוון  דיליה "{ותאמר לו קום רועה  נאמן  שהרי עליך נאמר  קול דודי דופק  אלי בארבע  אותיות אלה,}

 

פירוש:הבט  "ותאמר"-זה אותיות   וא"ו   תמ"ר-זה סוד  תפארת ישראל אות  ו"  בתורת הקבלה שבפנימיותו וא"ו  בגימטריא  מוחין  "אהבה"-הנקרא  "אחד"-סוד י"ג  מידות הרחמי"ם –"תמר"  נקראים  בסו"ד  אות ת"-זה המלכו{ת} בפנימיות    אות  ם" אור בינ"ה  המהפכ"ה מן "ריש"-זה דינים  השורים במלכות לכדי "שיר"-זה סוד החסדים, והכ"ל    {בז"כ}ות    אות   ב"-זה סוד  החכמה {ב}ראשית  השפי"ע  אור  "זך"- הממתק ומבשם הדינ"ים"-על ידי  "תו"-זה סוד הנ{ג"י}נה- שם  י"ג  בגימטריא   "אהבה"-שזה אותיות  א"ב-זה {א}לפא  {ב}יתא צירופי  מילה  הנחתמים על יד"י  ה"ה-

 סוד {ה}רב  {ה}גדו"ל-זה המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י ומשפי"ע     ל"ו  נשמות הצדיקים  בפנימיותו  עבו"ר {עיבור}  המלכות,ובכ"ך  תפארת  שהינו בעל מוחי"ן הנקרא  "קום"  אותיות  ק"ו-זה אור אין סוף יתבר"ך המעבר  אות  {ם}-סוד הבינ"ה  המשפי"ע  עבור{תפארת} הנקרא   ב"ן-יה  -הינו   בעל   אות  ב"-החכמ"ה   המביאה  לגילוי   אות  נ"-סוד שער ה{ח}{מ}{י}{ש}ים ב"משיח"  בסוד   מ"י  בגימטריא    נ"   הינו   ח"ש  חב"ר  האותיות  ומקובל  "חשן"-המשפ"ט  המכחי"ד ה"נחש"-זה הסיטרא אחר"א  שהינם  "רועה"-לשו"ן רעי"ם  ,ובכ"ח "נאמן"  סוד  נ"א-אור הרחמים  המעלה  מ"ן-{מ}יין  {נ}וקבין-תפילה  במלכות-בכך מוש"ג ו"  כפול  ג"  בגימטריא  ח"י-אור החכ"מה בפנימיות "שם"-המלכות  הקדושה כך נקראת בתורת הקבלה,

ועל כך נאמר "שהרי"   בסו"ד   האותיות   "השיר"-זה המשי"ח עליו נאמ"ר    שהינו חותם  אור   "אמן"-{א}ל  {מ}לא {נ}אמן בפנימיות  אות ר"-זה המלכות   עלי"ה  נכתב "אז"-בגימטריא אות  ח"  -סוד מש"ה   חב"ר  אות ח"  ומקובל שם "שמחה"-זה אור החכ"מה  עליו נאמר "חכמת אדם"-זה המשי"ח בעל  שם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א-סוד תאי"ר-לשון  ראי"ה שם החכמ"ה בתורת הקבלה הגורם ל"פנים"-אור רחמים החתום ב{ג}וא{ל} הנקרא  פני"ו  אותיות  פ"ן   י"ו, בסוד "יו  קרנות על חד"ו-לשון חידוד"י  תורה אותיות  יח"י   דו"ד,  ו"יחי"  בגימטריא  כ"ח-

סוד המלכות השורה בפנימיות המלכות{דוד} הזו"כה -ל"פן"  בגימטריא  ק"ל   חב"ר  אותיות  י"ו  ורא"ה מקובל   י"   קו"ל-זה עשר ספירות  בלימ"ה החתומים ב"קול"-זה תפארת ישרא"ל    המשפיע  "עליך"  אותיות     ע"    כל"י-סוד   שבעים פנים של התורה  בפנימיות {כ}הן {ל}וי {י}שראל זה המלכות  סוד"ה "נאמר"  בסו"ד  בטרם   זוכה לגאולה שורה במידת "מר"-קטנות מוחין ולאחר מכ"ן  בגדלות מוחין{גאולה}-שם נ"א סו"ד הרחמי"ם  -{א}ור  {נ}בוא"ה  שזה אותיות זהות ל-  "אב   נורא  וה"-זה סוד הייחוד בין תפארת{ו}למלכות{ה} הזוכים באמצעות ק"ו  אמצע-הנקרא  "נורא" ל-נ"   או"ר סוד שער חמישי"ם {בינה}  המקבל השפ"ע  מן  אור החכמ"ה {א"ב}-

בגימטריא   אות  ג"  במילוי  גימ"ל זה אותיות  מ"י –בגימטריא שער   נ"  בפנימיות  "גל"- סוד "גל עיני וראיתי נפלאות עיניך"-שהינ"ם   אות  ל"- מוחין בינ"ה  בפנימיות ה"גן"-זה המלכות הקדוש"ה, ועל כך נאמר  "קול"-זה תפארת  "דודי"-זה שם ידו"ד יתבר"ך-בינ"ה  והינו באמצעות תפארת  "דופק"-שזה אותיות "פוקד"   שם  פ"ו  בגימטריא אלהים-אור החכמה בפנימיות המלכות  המ{ג"ל}ה   החכמ"ה  הנקראת "דופק"-בתורת הקבלה,  בסוד ד"ו בגימטריא אות י"- החכמ"ה משפי"ע  לאות  פ"-זה בינה בגימטריא  "שמונים" אותיות ש"ם-סוד המלכות  זוכה ל"נ"-בינה בסוד  י"ם{המלכות}מכיל{מ"י}-

בינ"ה  ובסוד הייחוד מקובל      מים"-עשר ספירות שלמות מוחי"ן-{ג}או{ל}ה שהינה  "בארבע"  בסוד בא"ר-המלכות בפנימיות  שם  ע"ב  בגימטריא  ח"סד  שהינו  ע"   כפול  ב" בגימטריא "קם"-מוחין תפארת אשר בפנימיותו אור בינ"ה המקבלת מן חכמ"ה  ל{ג}או{ל}  המלכות  שהינה "אותיות" מן כוחות הסיטרא אחר"א  הנקראים "אלה"-בתורת הקבלה.

 

 

                                     ל"ט

"ויימא  בהון ,פתחי לי  אחותי  רעיתי  יונתי תמתי ,שהרי תם עוונך  בת ציון, לא יוסיף להגלותך" {ויאמר בהם ,פתחי לי  אחותי רעיתי  יונתי תמתי ,שהרי תם  עוונך בת  ציון ,לא יוסיף להגלותך,}

 

פירוש: הבט  "וי"אמר  זה סוד  שם  י"ו-תפארת ישראל המשפיע אור החכמ"ה-הנקרא  "אמר"  בתורת הקבלה למלכות   {ב"ה}-אות  ם"  החותם   בפנימיותה  ב" כפול  ה"  בגימטריא אות  י"-עשר ספירות בלימ"ה   שהינ"ם  "פתחי"  בסוד  י"-חכמ"ה  המשפי"ע  "פתח"- אותיות   פ"-סוד  בי"נה  המהוה  "חת"-לשון חיות עבור{עיבור}המלכות באמצעות תפארת   שהינו  ל"י -בפנימיות   אות  י"{חכמה}  ואות  {ל}-בינה  והינ"ו "אחותי"-בסוד  א"ח-זה שם תפארת בתורת הקבלה  ומשפיע "תוי"-נגינה{חסדים}עבור  התפילה{מלכות} שהינה "רעיתי"-בת זוגתו  כנאמר  "רועה"-זה המלכות ו"נאמן"-

סוד תפארת ובייחודם "הרועה   הנאמן"- המלכות מעיד"ה  על ב"ן  {זו}ג"ה  בסו"ד ז"ו-המלכות תפארת מעבר אותה ב-"גה"-בגימטריא אות  ח" חב"ר   אותיות  ג"ה ומקובל "החג"-זה אור האבו"ת, וגם  ג"  כפול  ה"  בגימטריא   י"ה-סוד חכמה{י} ובינה{ה} המהוים "יונת"י-כח  הנשמ"ה{יונה  בתורת הקבלה} בפנימיותה  י"  ספירות בלי מ"ה   בסו"ד אות ב"  החכמ"ה  ואותיות ל"י  בגימטריא אות  ם" חבר"ם  ומקובל שם  מ"ב-זה אור אצילות  הינו בפנימיות מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד הא"  וא"ו ה"א-התפשטות החכמה {סוד  ה{ג}או{ל}ה-

למלכות הקדוש"ה שהינה זוכה ל"תמתי"-שם  ת"ם-האמונה השלמה-תפארת ישראל המעניק למלכות מוחין  ת"י  בגימטריא "קודש" וזה  "שהרי"  החלף אות  ה" באות  ע" ומקובל  "שערי" בסו"ד    ע"  פנים של התור"ה  מהוים "שיר"  החותם אור "ישר"  בפנימיות המלכות אות "ר{יש}"  ובכך זוכה  לאור   ש"י-בינ"ה  עליונ"ה-לשון הבי"נה  המשפיע  עבורה    על"י"ונה-כח הנש"מה שהינו "תם"-ושוחט  "עוונך"-

זה הייצר הר"ע , ומלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י-והינו   מעי"ד  "תם" תקופת הגלות ו"הבת"-היא המלכות  זוכ"ה ב{ג}או{ל}ה  ל"ציון" שזה אותיות   צ"-אור המשי"ח  הנקרא  "ינון"-בפנימיתו של המשי"ח  אות  י"  החכמה  ואות  נ"  בינ"ה  ובסוד היחוד  "ינון"- שהינו "לא"-מקבל השפע  מן אין סוף "לא" מושג  החותם "יו"-סיף   בסוד   י"ו  אורות-תפארת בפנימיות י"ם  סו"ף-מלכות הקדוש"ה  שהינ"ה  "להגלותך"-בסוד האותיות  גלו"ת   כל"ה,כלומר כעת הינה ב"גלות"-אך בגאולה  שמ"ה   "כלה"-לשון כלו"  כל ייסורי"ה וזוכה היא ל"שמחה"-בסוד ש"ם  -

זה המלכות  בתורת  הקבלה בפנימיות ח"ה בגימטריא "אהבה"-בגימטריא  "אחד"-אותיות  א" החכמ"ה  שהינה פל"א חותם  בה "חד"  בגימטריא י"ב צירופי  יהוה יתבר"ך  המהוים    ח"  כפול  ד"  בגימטריא "לב" נתיבות החכ"מה,  כעת  חבר  "לב"+יב"  בגימטריא מ"ד-זה סוד {מ}יין  {ד}נוקבין-או"ר  התפילה"  המוש"ך {ה}ג{א}{ו}ל{ה}  בסוד שם  אהי"ה  בגימטריא כ"א-מוחין בינ"ה עולם החירות נקר"א  לפנימיות ישרא"ל צדיקים קדושים  י"ש להם חל"ק בעולם הב"א.

 

                                       מ"

"שראשי  נמלא טל ,מאי  נמלא  טל" {שראשי נמלא  טל,מהו  נמלא טל}

 

פירוש: ראה  "ש"-זה האבות  המקבלים המוחין  מן "ראש   י"-אור החכ"מה  המשפיע עבורם באמצעות  "אשר"-סוד בינ"ה  החותמת  אות א"-חכמה בפנימיות "שר"-זה תפארת ישרא"ל  המעניק  השפ"ע  למלכות אות  "ריש" שמקבל מן  "שיר"- אור הייסו"ד וזה סוד הייחו"ד  עליו נאמ"ר   נ{מ"ל}א בס"וד מ"ל  בגימטריא  ע"  חב"ר  אותיות מ"ל  ומקובל תפארת הנקרא "עמל" בגימטריא   ק"ם –

בכח זה המוחין ל{ג}או{ל}  המלכות   בסוד חותם בפנימיות  ה"עם"-ישראל אות  {ל}-בינ"ה שהינ"ה   ט"ל-סוד אות   ט"ט  בגימטריא ח"י-זה שם החכמה בתורת הקבלה המשפיע לאות  ל"-בינ"ה אורות ט"ל בגימטריא יו"ד הא"   וא"ו  -סוד  התפארת החותם   חסדי"ם  בפנימיות המלכות ומבט"ל  בכ"ח שם מ"ב-אור אצילות  המהוה ט"ל{ברכה}  את  ל"ט{קללות}-סוד מידת הדין הקשה השורה במלכות בעת הגלות,

ובכך הדינים מבושמים ומתמתקים ועל כ"ך  נאמר "ו"-זה תפארת  בפנימיות מ"ה  בגימטריא  "אדם"  זה סוד אות   "א"-מאור החכמ"ה המבשם "דם"-כח הדין  ובכ"ך "אדם"-סוד הרחמים  אשר מבטלים את ה"רמחים"- כוחות החבל"ה  ההופכי"ם  לכדי   "החלב"-זה סוד שם חס"ד  בתורת הקבלה" שהינו "נמלא" בסו"ד נ"   "מלא"-גדלות מוחין   המוציא  המלכות מן מוחין  "אלם"-סוד קטנות מוחי"ן , וזה נעש"ה בכ"ח   ט"ל המבט"ל  ומכחיד  "רע",  והב"ט   ט" כפול   ל" בגימטריא עולה  "רע"-להראות  שם ט"ל  מב"טל כ"ל   כ"ח חבל"ה-"רעים"  נקראים בפנימיות התור"ה.

 

                                   מ"א

"אלא  אמר  קודשא בריך  הוא ,אנת חשיבת  דמיומא  דאתחרב  בי מקדשא  דעאלנא  בביתא  דילי ,ועאלנא בישובא" {אלא אמר הקדוש ברוך הוא  ,את חשבת  שמהיום שחרב בית המקדש ,שאני  עליתי  לביתי  שלי,שעליתי ליישובי,}

 

פירוש:הבט  "אלא"  בגימטריא  ל"ב  נתיבות החכמ"ה הנקראים  "אמר"  בתורת הקבלה  בסוד אות א"  שהינה "רם"-זה שם  ה"קדוש"-בגימטריא  ת"י  חב"ר אותיות "רם"  ומקובל   "תרים"-החכמ"ה אותיות כ"ח{בינה}ותפארת{מ"ה}בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  את  המלכות  הנקראת "תרומה"- בסו"ד    "הרם"-זה  משי"ח  "תו"-סוד המוחין  חותם  בפנימיות ועל כ"ן שמ"ה   "תרומה" שזה אותיות  תר"ם  ו"ה-זה ייחוד תפארת ומלכות בע"ת ה{ג}או{ל}ה   ו"תרם"-

בודאי אות  ת"  סוד מלכו{ת} בפנימיותה  "רם"-אורות החכמ"ה בזכו"ת  בינ"ה  היא כ"ח  המעבר ש"ם  מ"ה בגימטריא  "אדם"  בפנימיות הממלכ"ה-סוד "הוא"- זה בינ"ה    החותמת  י"ב {בגימטריא "הוא"}צירופי  י-הו-ה  בפנימיות המלכות ורא"ה  "את"-סוד  השכינ"ה בפנימיות "חשבת"-לשון מחשב"ה עליונ"ה  שזה אות  ח"-תפארת הנקרא  "שבת" בסוד חותם אות  ש"  -אור הא{ב}ו{ת}  בפנימיות ה"בת" סוד  אות  ב"-החכמה  בפנימיות אות   ת"  מלכו{ת} ומקובל סוד הייחו"ד הקדו"ש   "שמהיום"  נקרא, והב"ט  שמהיו"ם  זה אותיות  מש"היום"-זה מידת החס"ד  יו"ם בפנימיות   "שם"-המלכות הזוכ"ה לאות  ה"-ראשונה  מוחין "בינה"  באמצעות "משה"-תפארת ישרא"ל  וזה ייחוד "שמהיום"-המלכות יוצא"ת לגאולה, בסוד  ש"ם  אות    ם"-בינ"ה המשפי"ע אות  ש"-האבות     לאות  ה"-זה השכינ{ה}  הזוכה בכ"ך    לאותיות  מ"י-בגימטריא שע"ר   ן"  שזה אותיות   נש"ר  -

האבות כך נקראים בפנימיות אור החכמ"ה  "ע"  ובמילוי  "עין"-גדלות מוחי"ן, וזה הנאמר  "שנחרב"   נוטריקו"ן  אות   ש"  ח"ן  ר"ב, כלומר האבות-תפארת ישרא"ל  מהוים  {ח}כמת{תפארת} {נ}סתרת  במלכות  שמ"ה  "רב"-בסו"ד  "עשה לך רב" בודאי בעולם ה"עשיה"-סוד המלכות  באמצעות   ל"ך-שזה  אותיות כ"ל-ספירת הייסו"ד  זוכ"ה לאורות מ{ר}ו{ב}ים הנקראים    ו"-תפארת ישראל נמשפי,ע עבורה{עיבורה}-"מים"-חסדי"ם ג{מ"ור}ים  בסוד "רום"-אור החכמ"ה עליונה  הנקרא  "בית  המקדש"- לשון אות  בי"ת  המהוה   "המקדש"-סוד מוחין "קדש"-אור אצילות בפנימיות  מ"ה-בגימטריא "אדם" בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו ה"א-תפארת ישרא"ל  נחותם "תיבה"  בסוד שם ת"י  בגימטריא  "קודש" {ב}ממלכ{ה}   השורה בכך במדרגת "שאני"   אותיות  י"  שנא"ן-

{ש}ור  {נ}שר  {א}ריה  {ן}-סוד ה"אדם"  בפנימיות   י"  ספירות    החותמות    או"ר  "שאני"  אותיות   שנ"י    א"-בגימטריא אות  ב"{א+א}    חב"ר    האותיות  ומקובל  "אבא"- סוד החכמ"ה בתורת הקבלה   הנקראת  "עליתי" בסוד  ת"י בגימטריא  "קודש"-אור החכמ"ה  משפי"ע  באמצעות  ל"י  בגימטריא  אות ם"-בינ"ה ע"  פנים{תפארת}  למלכות הנקראת "עליתי"-בסוד שעולה בכ"ח האורות ומקבלת מוחין טהורי"ם-סוד הייחודי"ם הנקראים "לביתי"  אותיות  ליב"י בגימטריא   ב"ן  בגימטריא יו"ד הה וו  הה  החתומים בפנימיות  המלכו{ת} הזוכה בכך ל"שלי"  שזה אותיות  ש"י     ל"  אור הבינה החתום  במלכות  "שם"  נקראת בתורת הקבלה ו"שם"{בגימטריא  של"י},

וזה הנאמר "שעליתי ליישובי" בסו"ד  הגלות נקראת  "שעל"-לשון  שועלי"ם-זה כוחות הסיטרא  אחר"א אשר בכ"ח שם ת"י  בגימטריא "קודש" מבוטלים ונכדים ובכך המלכות זוכה ל{ג}או{ל}ה   הנקראת "ל"-אור הבינה עולם החירות  החותם בפנימיות  "יישובי" שזה אותיות    ו"  יש"י  ב"י-זה אור   דו"ד ב"ן  יש"י מלך המש"יח בפנימיות תפארת{אות   ו}  החתום ב"י-סוד י"ב הש{ב}ט{י}ם השורים בממלכ"ה בסוד מ"ב-אור החכמ"ה  נתו"ן ל"מלכה"-שכינה.

 

מ"ב

"לאו  הכי,דלא אעלנא  כל ומנא  דאנת  בגלותא" {לא כך הוא שלא אעלה  כל זמן שאת בגלות}

 

פירוש: הבט  "לא"-סוד אור אין סוף יתברך "לא" מוש"ג  חותם  כ"ך  בגימטריא  אות  ם"-אור בינ"ה בפנימיות  "ה{ו}ה"-אות    ו"  תפארת המעבר  אות ה"א-מלכות הקדושה בזה המוחין-וזה ייחו"ד  הנקרא  {ל}א  {כ}ך  {ה}וא-מקובל "כלה"  בסוד כ"ל  בגימטריא אות  נ"-סוד בינ"ה   בפנימיות אות  ה"- זה המלכות  ובאמצעות  נ"ה-{נ}צח  {ה}וד-אור  ה{נ"}בוא"ה בפנימיות  א"ב-זה שם החכ"מה  מעבר המלכות  אות  ה" בכ"ח  אות  ו"-תפאר"ת  ו"בכך"  בגימטריא  שם  מ"ב- אור אצילות  מאציל מוחין "קודש"  בגימטריא  ת"י  לשכי"נה   הנקראת   "שלא"-בסוד    ל"  א"ש,המלכות בגלות הינה "אש"-סוד הדינים אך ב{ג}או{ל}ה אות ל"-מוחין בי"נה   משב"ר הדינים  וראה  ש{ל}א-

הרי הבינ"ה  ממתקת ומבש"מת   כוחות החב"לה    ובכ"ך  מקובל  "חלבי"-{בגימטריא חבלה}-להראותך אשר הדינים נהפכים לחסדים גמורי"ם סוד  אעל"ה- אות  א"-חכמ"ה   מבטלת  ומכחידה "עלה"-זה שם הסיטרא אחרא,ובכך  כ"ל-זה הייסו"ד   חותם אות  ן"-{בגימטריא  כ"ל} בפנימיות  "הזמן"-זה המלכות   הזוכ"ה בכ"ח ה-מ"ן-{מ}יין  {נ}וקבין-אמירת תפילות  למדרגת ז"ה-תפארת ישרא"ל  החותם באות  ה"  תחתונ"ה   ז"  מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  מלכות וז"ה    ז" כפול   ה"  בגימטריא  ל"ה בסו"ד   ל"  כפול  ה"  בגימטריא "קן"-החכ"מה  באמצעות בינ"ה{אות ל} משפיע דר"ך   ז"{תפארת ישראל}המוחין למלכות{אות  ה}-סוד הייחו"ד  הנפל"א-בי{נ}ה   ות{פ}{א}רת  הנקר"א   א"ף   בחיבור  אות  ל" נקרא  "פלא"-

המקבל מן אות  ן"{בינה} ואת זה אות  אל"ף-חכמ{ה}  חותם  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים הנקראים  "שאת"  בסוד אות  ש"  האבות בפנימיות  "את"-זה השכינ"ה  היוצאת  הכח אות ב"-חכמה {ב}ראשית  מן   "גלות" –היא הגלות  הא{חרונ}ה   בסוד  אות  ח"-זה  תפארת  חותם  בפנימיות השכינ"ה    נ"ר-סוד   {נ}ה{ר} –הבינ"ה  בפנימיות ה"   הזוכה בכך ל"רנה"-שמח"ה  בסוד  ח"ה   בגימטריא "אהבה"  בגימטריא  "אחד"{גאולה}-בכך ה"שם"-מלכות זוכ"ה בגיל"וי משי"ח יבו"א במה"רה בסוד  שם מ"ב-אור אצילות  אשר חותם  "הרה"-זה הבינה המתעברת מן הדינים אף על פי שהינה רחמים בזה הדינים המלווים לחכמה{אור} ישרא"ל  נגאל"ים   ומכחידים הסיטר"א אחר"א  לעולמי עולמים.

 

                                    מ"ג

"הרי לך סימנא שראשי  נמלא טל, ה"א שכינתא  בגלותא,שלימו דילה וחיים  דילה  איהו טל" {הרי לך  סימן  שראשי  נמלא  טל  הא   היא  השכינה בגלות ושלימותה  וחייה  הם טל,}

 

פירוש:הבט  "הרי"-בסוד  ה"ר  י"-כנאמר   מ"י  יעלה ל"הר"   ה"-כלומר  מ"י  בגימטריא נ"- סוד בינ"ה הנקראת "הר"-בסוד    הינה אות  ה" ראשונה  בשם י{ה}וה  המשפיע לאות  ר"  סו"ד  המלכות לשון "ריש"-חוסר יציבות  וחותמת בפנימיות המלכות   ל"ך  בגימטריא   נ"-שערים   שזה אותיות זהות  ל-ע"   נשרים,זה סוד האבות הנקראים נשרי"ם  ומהוים  ע"  פנים של התורה{תפארת ישראל}הנקרא  "סימן"  בסו"ד     ס"י  בגימטריא   ע"  פנים לשון אות עי"ן-אור החכמה החותם הארת  פנים דפנים{בפנימיות המלכות} בכ"ח  מ"ן-{מ}יין {נ}וקבין-סוד התפילה אש ישראל עם קדושה מעלים בשער"י מעלה, הייחו"ד בין העליון{בינה}  לתחתון{מלכות}נעש"ה באמצעות אות  ו"-בינ"ה  וראה "סימן"-

זה  המשי"ח שהינו  מש"ה ח"י   והינו מכחיד ב{ג}או{ל}ה  השלמה את "קין"-העולה בגימטריא  "סימן",וראה המשיח הנקרא  "סימן"  בגימטריא  הינו  עולה י"  ק"ן-אור החכ"מה   עשר{י}  ספירות  בלימה המכחיד את הסיטרא אחר"א, וזה הנאמר "שראשי"  שזה אותיות  שר"ש   א"י- וכידוע  א"י-זה סוד {א}דנ{י}-מוחין בינ"ה החתום בפנימיות  "דן"-זה שם המלכות  אש"ר בכ"ח אות    א"-החכמ"ה שה"דין"-זה משפט תפארת העביר{מעבר}אותה בחר"ב {ג}או{ל}ה בכך בגאולה העתידה שוחטת הינה את הסיטרא אחר"א-"גלות"  נקראים  בתורת הקבלה, וביום ההו"א "נמלא"   בגימטרא   א"ף  ם"-זה סוד תפארת הנקרא "אף"-בסוד  אות א"{חכמה}  ואות פ" בינ"ה כונסים בפנימיות שמ"ו  "אף"{תפארת}-בסו"ד מהו"ה פ"ה  המ{גל}ה    חכמ"ה  פל"א   שהינה  מ{ג}ו{ל}ה  על ידי אות  ם"-בינ"ה  בשנת  "גלגל"  בגימטריא  ס"ו  בסוד שנת  תש{ס"ו}-

המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י הח"ל  פעולותי"ו  לגאו"ל עמ"ו ולהעניקו  ט"ל{שפע} העולה בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ו-ישראל אות ה" אחרונ"ה  מאוחד"ת  משלימ"ה  יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א נקראים ישראל  "אדם"  בגימטריא ש"ם  "מה" – חב"ר  ט"ל   מ"ה   בגימטריא   "העט"-זה משה רבינו הנקרא  עי"ט  בתורת הקבלה בסט"ד    עי"ן-החכמ"ה חותמת בפנימיות  ט"ט  בגימטרי"א  ח"י  חב"ר אות ט"  וראה מש"ה נקרא  "חיט"-בסו"ד  מחיי"ה המלכות  בכ"ח  ט"  אורות  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד הכונסים לפנימיות השינ"ה והרי לך עשר{י} ספירות בלימה סו"ד  שם ט"י   {ט} אורות הנשלמות ל"י"-בעת המלכות  בדבקו"ת, ועל כ"ך נאמר   "היא"  שזה  בגימטריא    י"ו-סוד תפארת{משה} עליו נאמר "יו קרנות על חדו"-בסוד המלכות  "קרן"-

באמצעות "אות"{ייסוד}  מקבלת  י"ו אורות{תפארת} החותמים ב"ה  "על"  בגימטריא "מאה" אותיות "האם"-מוחין בינ"ה    המושך שפ"ע  מן "חדו" בגימטריא ח"י-שם הח"כמה בתורת הקבלה  כלומר במלכות ש"ם  הינ"ך יכו"ל  ל{ג"ל}ות החכ"מה שהי"נה   מוציאה  אות  {ב}- בגימטריא  א"א   חב"ר  אות  ב"  ומקובל  "אבא"-זה החכמ"ה שהינו אות  א"  הינו  "בא "  לפנימיות  א"ב-{א}לפא {ב}יתא  אותיות  התורה{תפארת}  לגאול המלכות ולהשלימה-לשון "ושלימותה" שזה אותיות   שלמו"ת   יה-ו  יתבר"ך,  בסוד שלו"ם  אות- זה ייחוד תפארת{שלום}  וייסוד{או"ת}המושכים י"ה-

חכמה  {ו}בינה  וראה "ו"בינה גם אור תפארת הכוללם נמשך יח"ד עימ"ם  אל פנימיות המלכות  שעבורה{עיבורה}  זה   "וחיה"-לשון חיים  שהינם  מוחין  "חיה"  אותיות "החי"-שם החכמה בתורת הקבלה העוקרת ומכחידה הסיטרא אחרא ב{ג}או{ל}ה השלמה הנקראת  ט"ל  בגימטריא  יו"ד  ה"א ו"א הנחתם המלכות אות "הא" והרי לך שם  יו"ד ה"א וא"ו ה"א-אד"ם- שם מ"ה  תפארת ישרא"ל  מ{ג}ו{ל}ה  בבריאה.

 

                                     מ"ד

"ודא  איהו יוד הא  ואו ,וה"א  איהי  שכינתא  דלא מושבן טל"

{וזה   הוא  יוד  הא  ואו, והא  היא השכינה  שלא  נחשבת בטל}

 

פירוש:הבט "וזה"  בסוד אות  ו"  תפארת ישרא"ל החותם  ז"ה  בגימטריא  י"ב  צירופי יהו"ה  יתבר"ך בפנימיות  "השכינה"-  {ה"ז}וכה   ל-ז"ה   בסוד ש"ם   כ"ו  בגימטריא   י-הו-ה   יתהל"ל  אות {ו} החתום בפנימיות כ"ה-סוד הש{כ}ינ{ה} המקבלת מוחין  "איה"  בגימטריא   י"ו-בסוד הנאמ"ר "יו קרנות  על חדו"-כלומר    י"  כפול  ו"  בגימטריא  אות  ס"-אור בינ"ה   החוב"ר  לאותיות  י"ו בסוד שם  סו"י-המלמדך  אור החכ"מה המכחיד הסיטרא אחר"א בשנת  תש{ס"ו}  הח"ל  "המשיח" שזה אותיות מש"ה ח"י-

לה{ב}י{א}  ל{ג}י{ל}ו{י}ו  בס"וד  תפארת   לו    "אבג    לי"-זה סוד   {א}ור  {ב}ינה  {ג}בורה   החותם    ל"י  בגימטריא   ם"    חבר אות ו"  תפארת ומקובל  שם  מל"וי-בגימטריא  "אלהים"  יתברך מידת הדי"ן בפנימיות המלכות-וזה אלהי"ם זה אותיות א"-מוחין החכ"מה  אשר משפי"ע  מיל"ה-סוד מ"י  בגימטריא שער  ן"   המעב"ר  ל"ה-

זה הממ{ל}כ{ה} באו"ר   ל"  כפול  ה"  בגימטריא   ק"ן-שם החכ"מה אשר באמצעות  כ"ח{בינה}  המשפיע  ל-מ"ה  בגימטריא תפאר"ת ישראל בכל  {מ"ל}כות  סוד מ"ל  בגימטריא ע"  פנים אותיות  "ענפים"-שמות קדושים  מגולים  בשכינ"ה והינה זוכ"ה להשמ"יד הייצ"ר הרע הסיטרא אחר"א  ולצא"ת ל{ג}או{ל}ה  בסוד "שלא"-אות ש" במילוי  שינו"ן-זה מידת הדין הקש"ה  אש"ר משי"ח  שם "אל"-סוד חסד בתורת הקבלה גוז"ר רוג"ז  דינים  על מלכות הסיטרא אחר"א-בכך   "נחשבת"-זה  נח"ש  שב"ת-לשון מושבת ומומת והקדוש"ה    ח"ן   שב"ת-סוד  בינה{ח}כמת  {נ}סתר באמצעות ה"שבת"-תפארת ישראל  מ{ג}ו{ל}ה בפנימיות המלכות-ישראל עם קדושה יש להם חלק בעולם "הבא" בגימטריא   ג"ה    בסוד  ג"  כפול  ה"  בגימטריא  י"ה- סוד חכמה {י} ובינה{ה}  סוד בט"ל  אותיות  ב"-

החכמה העליונה המשפיעה  ט"ל  בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו בפנימיות  ה"-א{חרונ}ה  זה סוד  "חרון"-שם מידת הדי"ן של המלכות ובכך מתבשמת מדיניה וזוכה ל שם  יו"ד  ה"א  וא"ו ה"א  בגימטריא  אד"ם-אות   א"  שהינה פל"א   החכמ"ה  חותמת  בה "אלף"-זה ייחוד"אל"-תפארת ב"פ"-בינה-וזה  {ס"ו}-{ד}  הגאולה  בשנת תש{ס"ו} המשי"ח  אותיות  מש"ה ח"י  החל לגאול  אות  ד" לשון דלות המלכות  ובגמ"ר  הלחימ"ה  משי"ח חותם  י"ה-חכמה בינ"ה קדושים  בפנימיות "לחם" זה שם המלכות  בסוד   ל"-בינ"ה  מעניקה   "מח"-תפארת בסוד אות  ם"  בינ"ה בפנימיות   ח"  תפארת  ובאיחוד האותיות   ל"   ח"    ם"  בהיפוך מקובל  "חמל"-בסוד אור החמל"ה-למלכות ניתן ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה.

 

                                    מ"ה

"אלא יוד  ק"א   וא"ו ,דסליקו  אתוון  לחשבן ט"ל ,דאיהו מליא לשכינתא  מנביעו  דכל מקורין  עלאין" {אלא  יוד  הא  ואו ,שנסלקות  אותיותיהם  לחשבון טל ,הם ממלאים לשכינה  מנביעת  כל המקורות  העילאיים,}

 

פירוש: ראה  "אלא"  בגימטריא אותיות  ל"ב –נתיבות החכמ"ה  החותמים  ט"ל  בגימטריא יו"ד   ה"א  וא"ו בפנימיות המלכות הנקראת   "שנסלקות"  בסו"ד "קשת   נס  לו",  ספירת הייסוד הנקרא  "קשת" באמצעות  תפארת  שם  "לו" בתורת הקבל"ה  על שם ל"ו  נשמות הצדיקם השורים בפנימיותו  בכ"ך  חותם  מוחין  "נס" בגימטריא  ק"י  שזה אותיות   בחיבור     ס"י   ק"ן-סוד    ס"י בגימטריא   ע"  פנים של התור"ה  המושפעים מן החכמ"ה ק"ן  שמ"ה בתורת הקבלה, וזה החכמה "אותיותי{הם}" בסוד  אותות-

שחותם  שם  מ"ה בגימטריא  "אדם"  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א זה המשי"ח  אותיות  מ"ה    שי"ח,  ו"מה"  בגימטריא אד"ם  חב"ר "שיח"  ומקובל  שי"ח  אד"ם-סוד דיבור המשיח הינו צירופי האותיות  המושכים ניסי"ם  בגימטריא    "מקל"-זה  סוד מט"ה  מש"ה   אור  בינ"ה   אות   ם"  המשפי"ע    ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד לפנימיות אות  ה"-המלכות  וזה ייחוד שם "מטה"  בגימטריא "דן"-

כלומר "שם"-זה המלכות  "דן" הסיטרא אחר"א להכחדה  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה בכ"ח   אות  ל"-בינה שהינה "חשבון"  אותיות   חו"ש  ב"ן-סוד  תפארת עליו נאמר  "והריח ביראת  ה"-כלומר בחו"ש הרי"ח סו"ד  החכ"מה  של משי"ח  בכ"ך  מבי"א  ל{ג}י{ל}ויה של  ה{ג}או{ל}ה  בסוד  "גלגל"  בגימטריא  ס"ו   בשנת  תש{ס"ו}  החלה  הגאול"ה ורבי"ם מן אומות העולם  הסיטרא אחר"א  יומת"ו  קש"ות   ע"ד  שליט"ת "יהודה"-זה המש"יח  מש"ה ח"י-לשון מחי"ה  יהו"דה שזה    בגימטריא     ט"ו   י"ה  והרי ט"ו  בגימטריא  י"ה    בסוד   ב" כפול   י"ה  בגימטריא ל"   חב"ר האותיות  ב"   ו-י"ה  ומקובל   י"   להב",

הרי לך  סוד מש"ה מהוה חרב החכמ"ה סוד ה"להב" בסוד  חותם   אות   ל"  מוחין בינ"ה  המקבלת השפע מן אות  ב"  חכמ"ה    בפנימיות השכינ{ה} ובכך   מקובל  "הלב"-ייחוד  מלכות{אות  ה"} ותפארת  בינה וחכמה{ל"ב}המכחידים ומכריתים הסיטרא אחרא  על ידי  "מנביעת"  שזה אותיות מ"ב    עי"ן  -אור האצילות{חכמה}  ה{כ"ו}נס באמצעות שם כ"ו  בגימטריא י-הו-ה יתבר"ך  לפנימיות המלכו{ת}  ועושה עבורה{עיבורה}  "נס"- מעניק לה מוחין   שער  נ"  עליו נאמר  "סומך" ה" לכל  ה"נופלים"-

זה בן  נפלי  משיח בן דו"ד  אש"ר זוכ"ה לגאולה בכח הללו  מוחי"ן  שהינם "המקורות" בסוד   שם  מ"ה  בגימטריא  אד"ם  בגימטריא  "יוד ה"א  וא"ו  ה"א  ומהוה "קורות"-לשון "עמודים"{תפילות} המשפיעות כ"ל  בגימטריא    נ"   ברכו"ת  לפנימיות המלכות,וראה    נ"  ברכות  זה אותיות זהות  ל- כת"ר    ב"ן   ו",  בסוד    תפארת  נקרא ב"ן בסוד משפיע  ב" כפול  נ"  בגימטריא  "מאה"  ברגות כל יום  לשכינ"ה  שהינה "כתר"  זוכ"ה –ל{כ}תר {ת}ו{ר}ה  בסוד    הייחוד    ת"ר   ו"ה-סוד תפארת ומלכות   ,

תפארת  אות  ר"  בסו"ד שי"ר  חבר אות  ת"     מלכות ומקובל  "שירת"-בסוד שירת הי"ם- זה  תפארת{שיר}  המשפי"ע  ל"ים"  מלכות   "רשת"{מוחין בינה} בפנימיותה  אות  י"{חכמה}-זה סוד הייחודים לעולם הב"א הנקרא-"עילאיים"- בוודאי  עולם הב"א  נקרא  "לאה"  ומשפיע  עי"ן החכמה  עבור ה"ים"-סוד המלכות הזוכה ל{ג}או{ל}ה שלמה.

 

                                     מ"ו

"מיד  קם  רעיא  מהימנא ,ואבהן  קדישין  עמיה ,עד כאן רזא דיחודא" {מיד קם  הרועה הנאמן ,והאבות הקדושים  עמו עד כאן

רז הייחוד,}

פירוש:"מיד"  בסוד   מ"י  בגימטריא   נ" שערי בינ"ה ה{כ"ו}נסים  באמצעות שם כ"ו  בגימטריא י-הוה- יבר"ך  בפנימיות  אות  ד"-סוד המלכות  ובכ"ך אות  ן"  חוברת לאות  ד"  ומקובל    "דן"  בסו"ד ד"  כפול  נ"  בגימטריא  מקובל   אות  ר"   חב"ר שם  ד"ן וראה   "נדר"-זה בי"נה  סוד עולם הב"א אותיות  נ"  ד"ר  בפנימיות המלכות, וידע"ת  אות  ר"  לשו"ן  רי"ש  ו{ד"}לות  חוס"ר יציבות, ובזכו"ת אור בינ"ה  הרי"ש הופ"ך  לשי"ר  ודלו"ת ל"לידות"-אור ה{ג}או{ל}ה   "קם"-בסוד מוחין תפארת כך נקרא בתורת הקבלה  -

"הרועה הנאמן"-זה "המשיח" אותיות מש"ה ח"י  -לשון  משפי"ע  חיו"ת{אמונה} בפנימיות המלכה-השורה  בגלות  -רע"ה, ובכ"ח   אות ו"-תפארת ישרא"ל   זוכה ל"הר   ו"-זה סוד הייחוד מוחין בינה{ה"ר}  ותפארת{אות ו"}המ{ג"ל}ים אות ע"-שבעים פנים של התור"ה  בפנימיות אות  ה"-אחרונ"ה סוד המלכות כ"ך זוכ{ה"}  לגאולה   בסו"ד ש"ם    כז"ו  -אות  כ"  בסוד  {כ}תר  בפנימיות  ז"ו-המלכות המקבלת  ז"  כפול  ו"  בגימטריא ש"ם  מ"ב-אור אצילות לפנימיותה  וזה ה"אור"  בגימטריא  ר"ז משמי"ד הייצ"ר הרע{סיטרא אחרא},ולכן נאמר  "והאבות" בגימטריא   "תוי  אבא"-

זה שם החכמה בתורת הקבלה אשר משפיע אות  {י}  באמצעות  "תו"-סוד תפארת אות  ו"  למלכות  אות   "תו"-וזה ייחו"ד קדו"ש בגימטריא  ת"י   הנקרא "עמו"  בגימטריא   י"  ק"ו- כש"ר  ספירות  בלי"מה –המשפיעות  אור אין סוף יתבר"ך{קו}  נקרא בסו"ד   תפארת  {ו} בייחוד אות {ק}-מוחין בינ"ה  חוברי"ם  ומושכים "קו"- החותם ב"עד"-זה תורה הקדושה שמה עדו"ת בתורת הקבלה בסוד ע"ד{תפארת}ו"אות"{ייסוד} בייחוד  ובפנימיותם "כאן"  -זה שם  כ"א  בגימטריא   שם "אהיה" –שהינו בינ"ה סוד שע"ר   ן"  שזה אותיות  זהות ל-  ע"  נש"ר, אור האבות נשרי"ם  נקראים ומ{ג"ל}ים  ע"  פנים של התורה  בסוד  "ענפים"-אותיות  עי"ן-חכה הארת פנים דפנים חסדי"ם גמורי"ם החותמים  {ג}או{ל}ה  הנקראת סוד "הייחוד"  בגימטריא  כ"ח   הו"ד-

סוד   {כ}תר {ח}כמה בפנימיות  בי{נ}ה   המעברת אות  {ו"}תפארת ישראל החותם כל המוחין הממלכ{ה} וזה  "רז"  בגימטריא "אור"  גדו"ל  ו"נפלא"-בסוד  שע"ר    ן"-בינ"ה באמצעות ב"ן  י"ה-זה תפארת  חותם  אות  ב"-החכמ"ה על ידי  נה"י-{נ}צח  {ה}וד  {י}סוד בפנימיות  השכינ"ה הקדוש"ה כ"ך יוצא"ת  ל{ג}או{ל}ה  שלמ"ה בסו"ד האותיות  ל"  מש"ה-זה אות ל"  במילוי למ"ד  בגימטריא ע"ד  חבר מש"ה וראה מש"ה ע"ד{מעיד עדות}שישראל זוכים  ל{ג}או{ל}ה   הנקראת  ממ"ש  בסוד אות "מ"-בינ"ה בפנימיות המלכות  "שם"  נקראת בתורת הקבלה הקדושה.

 

תם ונשלם ספר  פתח  אליהו-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן הרגלא"ט נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}השבח לבורא עולם.      

 

 

OnLineTech