להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> פרשת קדושים-חכמת הצירופים

 

 

 פרשת"קדושים"/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל]

 

א"

 

"דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו{וג"ו}

 

ראה דב"ר  בסוד  ב"רד  סוד אור  ברודים בצירו"ף-  ב"  ורדי"ם   ב"  פעם  ורדי"ם  בגי"מ –תר"ך-  בסוד-כ"תר- החכ"מה   כ"מ  מ"ה  בגי"מ תפארת ישראל המשמיד ועוקר סמא"ל הרש"ע  וזה הנאמ"ר   א" נמ"ר  זה המש"יח מש"ה  ח"י במדרגת  א"ל  כ"ל   בסוד  כ"א  ל"ל     ל"ל  בגי"מ ס"  במילוי  סמ"ך   בגי"מ  ק"כ צירופי אלקים  אור בינ"ה  המשפי"ע  שם אהיה בגי"מ  כ"א   צר"ף   כ"א+ק"כ   בגי"מ קמ"א   ק"וף   מ"ם  א"לף בצירו"ף - ו"  מק"ף   פל"א- זה סוד משיח הנקר"א -מק"ף-

 

 בסוד אור מקיף השורה בפנימיותו ונקרא "עדת"  אותיות  "דעת"  בסו"ד  ע"   ד"ת   שבעים פנים של התורה החותמים   {ד}ע{ת}פארת בפנימיות המלכות ובכך סמ"אל הרש"ע נשח"ט ונעק"ר  בגאולה העתיד"ה ובנ"י ישר"אל  בצירו"ף-י"ב  נש"ר א"ל-  אור המשי"ח   מאו"ר ש"יח   הכוללם בפנימיותו ומהוה עבורם{עיבורם}  נשמ"ה יחיד"ה   בצירו"ף -שמ"ן   ה"    ח"ד   י"הי-  בסוד  יה"י  בגי"מ  כ"ה אור השכ"ינה"  ובנוסף יה"י בסוד  י"  פעם  י"ה  בגי"מ   ק"ן  אור החכמה  בסוד כ"ח מ"ה כ"ה מ"ח   מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישראל מלך המשיח עוקר ומשמיד סמא"ל הרשע ומור{י}ד מלכ[ו]ת הר[שע]"ה –

 

"עשיו"  "ישוע" {י}ימח {ש}מם {ו}זכרם  {ע}ולמים השא[ו]לה {נ}שרפים [ב]אש [ה]להב"ה- "נבואה"  בסו"ד     ב"ן-"אוה"  בגי"מ י"ב  צר"ף  ב"ן   ור"ה בגי"מ- די"ן- הרי לך מלך המשיח גוזקר דין מיתה והשמדה על סמא"ל הרשע ומלכות רומי מושמדת וכל הבכורים הטמאים זרע"מלק  נקראים  נשחטים  ונכחדים  על ידי דינים קשים ועתידים רבים מבני הארורים הם הסיטרא אחרא למות מן די"ן המשי"ח צירו"ף   -מש"ה   נ"   יחי"ד-

 

  בסוד   -יחיד ח"י  עולמי"ם-  המשמיד ועוקר {ש}ורש [ס]מא"ל [ה]טמ"א  -שס"ה   מצוות לא תעש"ה  המבית בהם האדם לעביר"ה מלך המשיח  שוח"ט בגאולה השלמ"ה בסוד ל" מש"ה י"  חכמה י" בינה י" דעת ל" כלים בצירו"ף-כללים- המשמידים הסיטרא אחרא לעולמי עולמים  ו"אז"  בגי"מ –ח"-  זה מש"ה   "ואמרת" בסוד  ת"ו  אמ"ר  מדרגת החכמה סוד המנגינ"ה   נוטריקון מ"ן גי"נה העלאת תפילה  החותמת במלכות מוחין קדוש"ה  ובכ"ך   "אליהם"  בסוד "אלהים" סוד המלכות הטהורה מעטרת ישראל במוחין  "קדושים"  בצירו"ף-  ש"   קודי"ם- אור האבות אברהם {י}צח[ק] ויע[קו]ב  חותמים בפנימיות ישראל שם –יקוק- יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כול"ם  וביום ההוא "תהיו"  בסוד  ת"י  ו"ה   ת"י בגי"מ קודש ו"ה סוד יחוד תפארת המלכות קודש לה" יתברך  אין מלבדו כלל וכלל הוא ראשון והוא אחרון ומבלעדיו אין אלקים{אכ"יר}.

 

ב"

 

"איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו"

 

רא"ה  "איש"  בסוד  -ש"  {פ}ל"אי-  זה המשי"ח בפנימיותו   -א"ף שיל"ה-הארת חוט"ם בסוד מ"וט  ח" אור הדע"ת הגנו"ז  ומהו"ה   נ"ה  זו"ג    נ"  פעם  ה" בגי"מ-  ר"נ-  צר"ף  זו"ג  ורא"ה   -גו"ן ר"ז-  אור האבות ר"ז בגי"מ או"ר  הנקרא "אמו ואביו"  בצירו"ף-

 

אמ"א  י"ב "וו"-מוחין הבינה המקבלת הארת מן אבא סוד החכמה וחותמת בתפארת ו"ו  בגי"מ י"ב  צר"ף  ו"ו  ור"אה   {כ}"ד  ספרי [ת]ור[ה]  בסוד השם  כה"ת  {כ}ל {ה}נשמה{ת}הלל  י"ה   ואז ישראל  בגאולה העתיד"ה  "תראו"   ת"   או"ר   ת"  בגי"מ  -ארבע מאו"ת-  בצירו"ף-  א"ר ע"ב  ו" אמ"ת-  פרצוף צרוף  אור התפארת המשמיד ועוקר סמא"ל הרשע ומוריד מלכות רומ{י} הר[ש][ע]ה שא[ו]לה-"עשיו" "ישוע"  {י}ימח {ש}מו  {ו}זכרו {ע}ולמים ובכ"ך  וא"ת סוד הייחוד תפארת ומלכות חותמים מוחין שלמים   {י}" נח{ו}"ם[ ל]" ש{מ}י"ם  -

 

אור  "מלוי"  בגי"מ-אלהים- מאור החכמה המכחיד הסיטרא אחר"א  ושורף רו"ח הטומ"אה זה סמא"ל הרשע יורד השאולה ו{מ}וכחד [כ]לא [ה]"יה וזה  סוד המשיח "מכה" את סמא"ל הרשע באמצעות השבעות וייחודים והשם   מכ"ה זה סוד הגאולה בה סמא"ל הרשע ראשו נכרת ונמחה וראה    משיח ישראל מ"כה  בסו"ד   מ"  פעם   ה"  בגי"מ  ר"  צר"ף האותיות   מקובל-כ"ה  ר"ם-  בסוד-כר"ם ה"-

 

 זה המשיח הנקרא  כר"ם   ובגאולה העתידה משמיד הוא ה{כ}{מ}ו{ר}ה  זה  הנצרו"ת נוטריקו"ן   נו"ן-  צרו"ת  עולם בינ"ה  דסיטרא אחר"א משיח ישרא"ל בגאולה העתיד"ה משמיד שורש הרע  סוד הרצון קבלה   וביום ההוא  "ש{ב}ת{ו}ת{י} זה המשיח בסו"ד  שם  - בו"י-     ב" פעם י"ו  בגי"מ  ל"ב נתיבות החכמ"ה  סוד  שב"ת  הנחתם במלכו"ת"  והרי לך שבתות"י    אור החכמה המשמיד ומכלה סמא"ל הרשע ועוקר מלכ{ו}ת רומ[י] הר[שע]"ה-"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים   ובכ"ך ישראל הנקראים  "תשמורו" בצירו"ף-שמו"ת או"ר-  {ז}וכים [ל][מ]"[א]ור התור"ה-"מזלא"  עליו"ן    נוטריקו"ן    מז"ל  א" אור הכת"ר    כ"א  תו"רה   ש"ם אהי"ה  בג"ימ  כ"א המשמיד מלכות רומי הטמאה או{מות}  העולם יורדים השאולה ונשרפים באש הלהב"ה{אכ"יר}.

 

 

 

 

ג"

 

"איש אמו ואביו תראו"

 

ראה  "איש" זה  הצדיק ייסוד עולם  בעל מוחין "אמו"  בסוד  מ"  פעם  ו" בגי"מ ר"ם  צר"ף   א"   וחברם מקובל  "אמר" מדרגת החכמה בתורת הקבלה המשמידה ועוקרת  הייצר הר"ע סמא"ל הרש"ע  וזה המדרג"ה    א"   ר"ם  סוד המשי"ח שהינ"ו   "ואביו"  בסוד  אב"  י"וי   החכמה   החותם ומשפי"ע  שם  יו"י  בגי"מ   כ"ו  בגי"מ  שם יהוה יתברך  סוד"ו  כ"  פעם  ו" בגי"מ  ק"כ צירופי אלקים השוחטים סמא"ל הרש"ע ובת זוגתו לילית הזו"נה השפ"לה  וביום ההו"א   בסוד  ה"  פעם  הו"א  בגי"מ  ס" במילוי סמ"ך  בגי"מ  ק"כ  צירופים מלכות אד"ום נשרפ"ת  בא"ש  "הייגון"  זה המשיח  בסוד  -יה"י  גוו"ן-

 

  אור האבות גוני"ם נקראים המשפיעים עבורו{עיבורו} מוחין י"הי    בגי"מ  כ"ה  סוד שכ"ינה"   כ" פעם  ה"  בגי"מ   מא"ה  צר"ף האותיות וראה  ה"א   מכ"ה   זה המשיח מלכות אות ה"א  בגי"מ   ו"  תפארת התורה  "מכה"  ומשמיד סמא"ל הרשע ועוקרו  בגאולה העתידה ו"אז"  בגי"מ  {ח} כח הדעת  "תיראו"  ישרא"ל    או"ר  ת"י    ת"י בגי"מ קדוש  אור בגי"מ ר"ז  צרפם מקובל  -{ר}"ז  [ק]דו[ש]"-  זה נשמת  המשי"ח  -"קשר"  האבו"ת  נוטריקון  א"ב{א}ות  הארת החכמה סוד צירופי אותיות ה"שפה" בגי"מ-שכי"נה {אכ"יר}.

 

 

ד"

 

"אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם"

 

ראה "אל" בסוד מידת חס"ד  המשפיע מוחין  "תפנו"  בסוד  תנ"ו  פ"  בגי"מ שמונים   בצירו"ף   מ"ו שנים     ,והרי  מ" פעם  ו"  בגי"מ –ר"ם-  צר"ף  שני"ם  וראה  -יר"ם  שמ"ן-  זה המשיח   ש"ם  ח[י][ה]  {א}ור  [ה]גואל  שם  -אהיה-  בגי"מ  כ"א –

 

 {מ}וחין  {ב}ינה  שם מ"ב  מ" פעם  ב"  בגי"מ  פ"  בגי"מ  שמונים  בסוד  -ם"  שינונ-   חרב הגאולה המשמידה ומכחידה  ה"אלילים" –זה סמא"ל הרשע מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע]ה –"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  וביום ההוא  "ואלהי {מסכ}ה" בסוד –סמ"ך  מ"ם-  זה השטן הרשע יורד שאולה ומוכחד על {י}די [מ]שיח [י]שראל   בסוד שם  הקדוש  "ימי"  בגימ"  ס"  במילוי  סמ"ך  בגי"מ  ק"כ  צירופי אלקים  השוחטים סמא"ל הטמ"א  ,ובכך בגאולה השלמה –ל"א-  בסוד לא מושג אין סוף יתברך מצווה  ישראל  "{ת}עשו ל[כם]"  כל"י  אשר  בפנימיותו   שורה אור  כת"ם  {כ}תר {ת}פארת  {מ}לכות{אכ"יר}.

 

ה"

 

"לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר"

 

ראה  ל"א  בסוד אין סוף יתברך   החותם מוחין  "תעשק"  בסוד  -ע"ת  ש"ק-  זה השכינה הקדושה  ע"ת  ש"מה   החותמת -ע"  קש"ת-  שבעים פנים של התורה בסוד  ק"  {אברהם}   ש"{יצחק}   ת"{יעקוב}  {ב}סוד  ד{י}נים  [ק]שי"ם  החותמים  יב"ק {י}חוד   {ב}רכה  {ק}דושה  בפנימיות  ישראל  עם קדושה ובכך סמא"ל הרשע יורד לגיהנם ונשרף ומוכחד  על ידי {מ}וחין [ה]גאולה-

 

 מ"ה  בגי"מ  אדם  תפארת ישראל המשמיד הקליפות דסיטרא אחרא הנקראות  ל"רעך"  לשון מריעות לנבראים ישראל צדיקים,  וביום ההוא   "ולא" בסוד תפארת ישראל אות  ו"  אשר בפנימיותו אור האמונה מעל הדעת  ל"א  מוש"ג    כורת ועוקר  סמא"ל הטמא  "תגזל" נקרא,ומלך  המשיח  "זית  גל"  אור החכמה  בסוד  "זיתים"   השורים בפנימיות  ג"ל  ,

 

כנאמר "גל עיני"  בצירו"ף-  על"י  יג"ן-  זה המשיח  באמצעות מדרג"ת   ע"   ל"י  בסוד ל"י  בגי"מ  {ם}  צרף  אות  ע"  מקובל  ע"ם  סוד  ישראל קדושים   נוטריקו"ן  -קידו"שם"  -{מ}סירת [נ]פ"ש  בכך  משיח מעלה  מ"ן   {מ}יין  {נ}וקבין  וחותם התפילות {ב}שע"רי  [ע]ליו"ן  המשפיעים שם  -ע"ב-  בגי"מ  -חס"ד-

 

 בפנימיות הנבראים  ולכן נאמר "לא"  שהינו אין סוף יתברך  חותם  "תלין"  נוטריקון  ת"ל-ינון אור משיח  המשמיד סמא"ל הרש"ע מלכות רומי הטמאה יורדת שאולה ולא  עולה, וזה סוד המשיח  פעו"לה נקרא  נוטריק"ון   פ"   עול"ה  ,  הרי  אות  פ"  בגי"מ שמונים אותיות  -נו"ן  שמי"ם-  זה המשיח עול"ה לקבל הארת חכמה המכריתה הסיטרא אחרא  בסוד  "שכיר"  אותיות   כ"   יש"ר    בסוד  כ"י  בגי"מ   -ל"-   צר"ף   ש"ר  ורא"ה  -ל"   ש"ר-

 

 זה   סוד     י"   חכמה  י"  בינה   י"   דעת   ל"  כלים  בצירו"ף  "כללים"   המושפעים עבור {עיבור} המשיח "שר"  נקרא כנאמר  "אז  י{ש}י{ר}  משה" את  שי"ר   יש"ר   בסוד רחמי"ם  נוטריקון ר{י"ח}  מי"ם  חכמ[ה] דחס[ד][י]"ם  מדרגת  "יחידה"  סוד המשיח  שור"ף  בסוד  שופ"ר  משי"ח שהינו   ש"ר  פ"ו  בגי"מ  אלהים יתברך  המשמיד סמא"ל הרש"ע לעולמי עולמים, ו"אז"  בגי"מ -ח"-  אור ה{דע}ת  בסוד "עד" –זה המשיח ע"ין  ד"לת  בצירו"ף-  י"  ת"ל  עד"ן- מ"אור  ה"חכמה    כ"א-ור"  חמ"ה   חותם "בקר"  בסוד חס"ד  {ב}פנימיות [י]שראל [ע]ם [ק]דושה  ובכך מקובל –ע"  יב"ק-  אותיות  -יעק"ב-  סוד הקדושה ק"ו  אמ"צע {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דוש"ה   המגלים  ע" פנים  בצירו"ף-ענפי"ם-  של התורה תורת {י}שר[א]"ל  [ה]קדו"ש[ה]-שם "אהיה"  מעטר"ה{אכ"יר}.

 

 

 

 

ו"

 

"לא תקלל חרש   ולפני  עור לא תתן מכשל"

 

ראה  "לא" זה אין סוף יתברך אשר בגאולה  העתידה משמיד   ומורה למשיח ישראל  משה   "תקלל"  ותעקור  תכלה ותשרוף  ה"חרש" –זה סמא"ל  הרש"ע ,  וידעת  "ולפני"   בסוד משיח  שם- י"  פנוא"ל-

 

עשר  ספירות  בלימה בפנימיות{המשיח} וב"אמצע"ותם  מכה שם ע"ב בגימ"  חס"ד בסמא"ל הטמ"א   "עור"  אותיות  "רוע" נקרא,  ובגאולה  העתידה  בסוד דעת  י"ה סוד משה ספירת הדעת  חותם  חכמה {י}  ובינ{ה}   במלכות   {ל}א  {ת}תן  {מ}כשל  בסוד  "מלת"  משיח  נקראת  ,בסוד משיח  מ"ל-מ"ת  ומכרית מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה –"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח {ש}מו  {ו}זכרו  {ע}ולמים{אכ"יר}.

 

 

ז"

 

"לא תעשו עול במשפט"

 

הב"ט   "לא"  בסוד אין סוף יתברך  חותם מדרגת  "תעשו"  אותיות  -שע"ת ו"-אור הבינ"ה  בצירו"ף:   "באר יונה "  "איוב רנה" "י  נר"ו   א"ב-    -"בן יאור" "ינון  באר"- -" נר ו   נביא"-בפנימיות  המלכות  "עול"  מלכות שמים שמ"ה  מש"ה  הנקרא  "במשפט"  אותיות -מ"ב   פש"ט-  [ז]ה {ע}[ו]לם  הנגלה   "עוז"  התורה   אש"ר  מביאה לגילוי עולם הב{י}נ"ה  סוד ה[ק][ב]ל"ה –יב"ק  {י}חוד {ב}רכה  {ק}דושה  {אכי"ר}.

 

 

ח"

 

"לא תשנא את אחיך בלבבך  הוכח תוכיח  את עמיתך"

 

רא"ה   "לא"  סוד האין סוף יתברך   אשר בגאולה העתידה באמצעות משי"ח ישראל  "ישחט"  ו"יעקור"  את  סמא"ל הרש"ע  ,וידעת  הנאמר  "תשנא"  את מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע"]ה-"עשיו" "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  וביום ההוא בגאולה מדרגת "אחיך"  בסוד  -כ"א  ח"י-   סוד השם אהי"ה  בגי"מ  כ"א  מוחין בי"נה    י"  נחום   ב"ן  י"ה  זה מלך המשיח משמיד סמא"ל הטמ"א  בסוד  "[ה]ו[כ]ח {ת}וכיח",

 

משיח ישראל  "תכה"  בסמא"ל  הרשע  השמידו ושורפו  ב{ג}אולה הש[ל]מ"ה –"גל"  שמ"ה    בסוד  ש"  גלימ"ה   אור האב[ו]ת בפנימ{י}ות מ[ש]י"ח ש"ם  ח"י  י"ש  מ"ח   העוקר ומוחה זכ"ר   -יש"ו- {י}ימח  {ש}מו  {ו}זכרו   יורד לגיהנם ולא עולה  ולכן נאמר על משיח ישראל "עמיתך" בסוד-עי"ן  כתם-  {כ}תר {ת}פארת  {מ}לכות המשפיעים אור החכמה "עין"  בפנימיות ה{ג}וא{ל} ובכך עוקר הסיטרא אחר"א{אכ"יר}.    

 

    

ט"

 

"ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך"

 

הב"ט   ו"  תפארת ישראל  משפיע  מוחין ב{ג"ד}   בסוד  ב"  פעם  ג"ד   בגי"מ  י"ד בגי"מ  דו"ד  אור המשי"ח   המשמיד ועוקר  סמא"ל הרש"ע   "כלאים"  נקרא ומשיח ישראל שוחט בת זוגתו  "שעטנז"  אותיות -שט"ן  ע"ז-   , הרי לך  ע"ז זאת בת זוגתו של   השט"ן סמא"ל הרשע ומשיח ישראל בגאולה העתיד"ה  עוקרם ומשמידם ושורפם באש"  הגיהנ"ם וביום ההוא  "לא" שהינו אין סוף יתברך  חותם  מוחין  "יעלה" בסוד ע"ל   י"ה     בצירו"ף   ל"י   ע"ה     ע"  פעם  ה"  בגי"מ   ש"נ  צר"ף  ע"ה ורא"ה -עש"ן   ה"-

 

 {ע}ולם  {ש}  {נ}פש  החתומים בפנימיות אות  ה"  [ז]ה {ג}[ו]א[ל] [י][שראל]-"גל  שר זיו אל " אותיות  -ש"ר-זיאל"   י"ו   ג"ל- זה סוד משה עליו נאמר  "יו קרנות על חדו" בסוד המלאך רז"יאל   אותיות    ר{יש}  ז"  י"  א"   ל"   בצירו"ף-   ז"י    ישראל- זה המלאך חותם בפנימיות המשיח  ז"  פעם  י" בגי"מ "שבעים"  פנים של התורה סודות"ורת  הקבלה סוד הציקופים העוקר ומשמיד סמא"ל  הרש"ע ועוקר  מלכות ר[ו]מ[י] הר{שע}"ה –

 

"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם   {ו}זכרם  {ע}ולמים ,ולכן נאמ"ר   א"  נמ"ר זה המשי"ח   {נ}סמך  {מ}אתים  {ר}בנים בסוד  נ"ר  א"ם מוחין בינ"ה   י"  נחום"  ב"ן  י"ה  אור ה{ג}או{ל}ה   מ[ו]ח[ה] {ז}כר ע[מ]ל"ק  [ה]ר"שע-"זוהמה" ,  וביום ההוא בגאולה השלמ"ה   ל"  מש"ה   י"  חכמה  י"  בינה  י"    דעת   ל"  כלים בצירו"ף  "כללים" חותמים   "עליך"  זה המשיח בעל מדרגת  -עי"ן  כ"ל-   חכמ"ה{עין}  דבינ"ה{כ"ל} בגי"מ-{ח}[מ][י]שים [ש]ערים –"משיח" העוקר סמא"ל  הטמ"א ומורידו{את סמא"ל}השא"ולה{אכ"יר}.

 

י"

 

"וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל"

 

רא"ה   "וכי"  בסוד    י"  פעם  כ"ו  בגי"מ -נר"י-  זה המש"יח   נ"ר    בסוד  נ"ון  ר"יש  בצירו"ף- שי"ר  נו"ן-  מוחין בי"נה אור החכ"מה  {י}  המושפע לעברו{עיבורו}ולכן נאמר  "תבאו"  בסוד ה"אבות" אורם מהוה חרב הגאולה המשמידה ועוקרת סמא"ל הר{שע} מלכ[ו]ת רומ[י] הטמ"אה-"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים, וידעת  סוד המשיח "אל"  -ח"סד המשפיע באמצעות  "חסדאל"  המלאך  עבור ישראל צדיקים קדושים  וביום ההוא יום הגאולה  "ונטעתם"  בסוד- "נוטע  תם"-השגתם מדרגת  האמונ"ה  "תם"  שמ"ה  ומלך המשיח הנקרא  "נוטע"  בסוד "נון עיט"  -

 

זה מש"ה   הנקרא  כ"ל  בגי"מ נו"ן שערים  מוחה זכר עמלק ומשמיד כת חבלה הסיטרא אחרא יורדת השאו"לה וא"ז  מוחי"ן   "מאכל"  בסוד  -כ"א   מ"ל-  ומכרית   את סמא"ל הרש"ע  והינו מהוה  "מאכל"  עבור מלאכי הגיהנם  זה סמא"ל רוח הטומאה יורדת השאולה נשרפת ולא עול"ה {אכ"יר}.

 

 

י"א

 

"לא תאכלו  על הדם לא תנחשו ולא תעוננו"

 

ראה  "לא"  בסוד אין סוף יתברך  המשפיע "תאכלו"  בסוד  -"כל אות"  ייסוד הבי"נה זה המשי"ח  המשמיד  "על  הדם"-זה סמא"ל הנשרף ומושמד ואיננו עולה לעולמי ע"ד  ,וביום ההוא  ל"א שהינו אין סוף יתברך  מכרית ומשמיד   מדרגות "תנחשו" בסוד "נחושת"  דטומאה  ומדרגת  "תעוננו"  בסוד "עננות"-

 

המצביע על מידת הדין אשר חטאי ישראל מעוררים, ולכן  נאמר  "לא"  תנחשו   "ולא"  תעוננו מכיון שהאין סוף יתברך מכרית ועוקר משמיד ומוחה ראש סמא"ל הרשע מלכות ר[ו]מ[י ] הר{שע}ה –"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים ונשרפים בא הגיהנם רוח הטומאה מוכחדת ומוכת לעולמים{אכ"יר}.

 

 

י"ב

 

"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן"

 

ראה "מפני"  אותיות  "פנים"  בסוד מוחין י"  נחו"ם  "אור המשיח"  בצירו"ף -מא"ור  ש"יח-   החותם  "שיבה"  בסוד י"ש  ב"ה    ב"  פעם  ה"  בגי"מ  -י"- צר"ף  -י"ש-  וראה  מקובל-ישי-

 

  אור משיח דוד בן יש"י  הנקרא תקו"ם אותיות -ת"ו  ק"ם-    -ק"ו  ת"ם-  {ב}על [ה]אמונה [ה]שלמ"ה סוד השם  "הבה"   בגי"מ  -ה" ה"  ה"-  בגי"מ  -   י"ה-  חכמה בינה המשמידים וכורתים סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש"ע]ה-"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים    וביום ההו"א   מדרגת  "והדרת" בסוד -ת"ו  הד"ר-

 

  סוד משיח כנאמר "הדר" הוא לכל  חסידיו  וחותם בפנימיותם  ת"ו  המנגי"נה   בצירו"ף-"גן תמונה"-  אור  הנבו"אה   הנקרא  פנ"י   ז"-קן  בסוד שם  ז"י    בגי"מ   "שבעשרה"  בגי"מ  טו"ב  -זה משיח בן יוס"ף  המשמיד ומוחה סמא"ל הרשע באמצעות    ט"  פעם  ב"ו  בגי"מ  -ע"ב-  בגי"מ- חס"ד-  [ו]כך משמיד[י][ם]  הסיט[ר]{א} אח[ר]"א –"ארורים"  יורדים לגיהנם ולא עולים נשרפים –מא"ש-   הנקראת   אותיות "אמש"   אור המשי"ח   א"  חכמה  מ"  בינה   ש"  דעת  אור ה{ג}או{ל}ה  "גל"  הארת החכמה המכחידה הייצר הר"ע{אכ"יר}.

 

י"ג

 

"והתקדשתם והייתם קדושים"

 

ראה  ו"  סוד התפארת זה משה חותם  "התקדשתם"  אותיות   "מדת  קשת"

אור האבות הגוזר מיתה והשמדה על מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע]ה –"עשיו" "ישוע" {י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים לגיהנם  ונשרפי"ם, 

 

וביום ההוא  ישראל נאמר  עליהם   "והייתם"  בסוד  "יהוי  תם" סוד המשי"ח –האמונה  ה{ת}{מ}-ימה  בפנימיותם בסוד השם  הקדוש  "ימה"  מ"י  בגי"מ   נ"  צר"ף-ימה- ור"אה מקובל -מ"ן   י"ה-   זה המשי"ח   {מ}יין  {נ}וקבין מעלה ומושך הארת  חכמה  י"  ובינ{ה}  ובכך משמיד המשיח את סמא"ל הרש"ע ואז ישראל  הינכם  "קדושים" בסוד החכמה מאירה בפנימיות  נפשכ"ם  ומלכות ר[ו]מ[י] הר{ש"ע}ה –"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם {ו}זכרם  {ע}ולמים מוכחדים  ללא הפסק ואין רפואה למכאובם  לעולם{אכ"יר}.

 

 

י"ד{פירוש  ב"}

 

"ותקדשתם והייתם קדושים"

 

ראה "והתקדשתם"   אותיות  "וה  מדת קשת"  זה סוד תפארת המלכות סוד היחוד  אשר גוזרים באמצעות קש"ת אורות   מיתה והשמדה על סמא"ל הטמ"א וא{ר}{מ}יל{ו}{ס}    אשר משיח   ישראל "רומס" ומוחה זכרם של ארמילוס וסמא"ל בגאולה העתידה יורדים שאולה ונשרפים באש הג{י}הנם  מלכ[ו]ת הר[שע]"ה-

 

"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולם  מושמדת  ללא רח"ם  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  בסוד  ל"   מש"ה     סוד  ל" הכלים  י"  חכמה  י"  בינה   י"  דעת   ל" כלי"ם בצירו"ף-"כללים"-  אשר מכחידים הסיטרא אחר"א ומכריתים זר"עמלק  ,ו"אז"  בגי"מ  -ח-  זה סוד מש"ה דעת {ד}ק[ד][ו]שה  בסוד  "דוד  קשה"  אור משי"ח   מאו"ר ש"יח    י"ש  ו"או   מ"ח משה כך משמיד הסיטרא אח"רא{אכ"יר}.

 

 

 

ט"ו

 

"והאיש אשר יקח את אחותו{וג"ו}חסד הוא{ו"גו}

 

ראה  "והאיש"  בסוד  אות  ו"  תפארת ישראל  החתומה בפנימיות  משה הנקרא "איש"  בסוד {צ}דיק [י]יסוד [ע]ולם מקובל-  י"   ע"ץ-  עשר ספירות בלי"מה  על כך נאמר  "כי האדם עץ השדה" והרי המלכות סוד השדה בפנימיותה עשר ספירות הנקראים  ה"אדם"  בגי"מ  שם  מ"ה   אור המשיח המקבל המוחין מן "אשר" –

 

סוד עולם הבינ"ה  החותמת  "יקח"-תפארת  בפנימיות השכינ"ה –א"ת- שמ"ה  ובכך סמא"ל הרשע מושמ"ד ומלכות ר{ו}מ[י] הר[שע]ה אב"דה   בסוד –"עשיו"   "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  ובכך ישראל זוכים  למידת "אחותו"  בסוד   -ו"  ת"ו  א"ח-  זה סוד התפארת   המעניק  "חסד"  בגי"מ  ע"ב בסוד ניגון  חדש{חידוש}תורה בחלק הרזין דרזין המשמיד ועוקר קליפות הסיטרא אחרא יורדים לגיהנם ולא עולים{אכ"יר}.

 

ט"ז

 

"והייתם  לי קדושים כי קדוש אני ה" ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי"

 

ראה  "והייתם"  בסוד  -יהו   תמים-  זה המשיח   חכמה  {י}  בינ{ה}  דעת  {ו}  החותם מדרגת "תמים" בסוד האמונה השלמה  בפנימיות  {י}שרא{ל}  ובכך זוכים למוחין  ל"י  בגי"מ   {מ}   צר"ף  אות  ו" מלך המשיח  וראה  מלו"י   בגי"מ  -אלהים-סוד המלכות המקבלת הארת החכמה ובכך משמידה סמא"ל הרש"ע  וזה ישראל קדושים   כ"י  בגי"מ  ל"   כלים  בסוד "כללים"  י"  חכמה  י"  בינה  י" דעת  בפנימיותם עוקרים הס[י]טרא אחר"א  {מ}לכות [א]דם [ה]רשעה-

 

זה סוד קליפת  "אימה"  - הקליפה הטמאה אשר ב{ג}או{ל}ה  העתיד"ה  מלך המש"יח  שוח"טה   ובכך  "קדוש"  בגי"מ  ת"י זה משיח בן דוד שולט על מלכות יהודה הודיה   וביום ההוא ידעתם  "אני"  בסוד  אי"ן  סוף יתברך  ה"   "ואבדיל"  בסוד -יול"ד  א"ב-  אור החכמה {א}לפא  {ב}יתא צירופי המר{כ"ב}ה  המשמידים  סמא"ל  הרשע  ,ובכך {ז}וכי[ם] [ל]מדרגת-"מזל" {ה}אור [ה]גנוז [ה]נקרא-  ה" ה"  ה"  בגי"מ-  יה-

 

  חכמה ובינ"ה החותמים  "אתכם"  בסוד  א"   כת"ם  {כ}תר  [ת]פארת  {מ}לכות  סודות"ורת הקבלה  בפנימיות  המלכות הנקראת  {מ"ן}  בסוד {מ}יין  {נ}וקבין  כח התפילה  אשר באמצעתו   הינכם ישראל נבחרתם  "להיות" הראוים  לקבלת-  ו"  תהילה-  אור הרחמים  המשפיע עבורכם{עיבורכם}  מוחין  ל"י  בגי"מ   {ם}  -ב"ינה  ע"ליונה  שם ע"ב  בגי"מ  חס"ד  המשמיד ועוקר סמא"ל הרש"ע  {אכ"יר}. 

 

 

תם ונשלם  פרשת  "קדושים"/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל החכם הגדול העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל השבח לבורא עולם.

 

 

OnLineTech