להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> פרשות השבוע >> פרשת מצורע זוהר תנינא

 פרשת מצורע-זוהר תנינא-פנימיות תורת הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה   איפרגן

א"

 "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן"

 פירוש:ראה "זאת"-זה שם השכינה בפנימיותה ז"אורות של תפארת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד וכולל מלכות   ז" אורות החותמים בשכינה שמה "את" בתורת הקבלה   שם "היה" המביא לתיקון המלכו{ת} אות ת", וזה סוד ייחוד ז"{תפארת} במלכות{א"ת} ועל כך נאמר מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א   המקבל מוחין   עולם הבינ"ה ובכך חותם במלכות אות ש" אור האבות   המהוה "היה" בגימטריא   כ"-זה סוד "כתר"-לשון מכתר {מגן} מלכות מן תורת המצור"ע- זה הסיטרא אחרא ,

מצור"ע לשון   ע" מלאכים החותמים "מצור" {גלות} על ישראל , וביו"ם -זה סוד   אות ו" תפארת ישראל המקבל השפע מן אות ב" אור חכמה {ב}ראשית אשר מושפעת באמצעות   אות ם"-סוד בינה  החותם בתפארת י"ו אורות, כנאמר על משה רב{י}נ{ו}  "יו קרנות על חדו"-וזה האורות   י"ו   הינם "טהרתו"-לשון   מטהרי"ם הכה"ן   ,והבט  י" כפול ו" בגימטריא מקובל אות ס" -על כך נאמר  "סומך ה" לכל הנופלים" הם הכהנים אשר חס ושלום "נופלים" בחטאי העם, בוודאי ס"ו    מ"ך,זה מצביע    על שנת תש{ס"ו}-

בזה השנה מלך המשי"ח זה אותיות מש"ה ח"י-בסוד בעל מדרגת החכמה הנקראת   מ"כ בגימטריא    ס"  פנים  של התורה מ{ג}ו{ל}ה  ומטה"ר "עמך" בסוד   מ"ך+ע" זה אותיות "עמך"-ישראל {ע"ם} בפנימיותם  אות כ"  בסוד כ"ף בגימטריא "מאה" -המצביע על "האם"-מוחין בינה עולם החירות וכל גאולה,וזה הנאמר "ו"-זה תפארת בכח   "הו"- סוד הייחוד בין תפארת{ו} למלכות{ה}  הינו חותם "אב"-זה שם החכמה בתורת הקבלה ה"בא"  לפנימיות "ב"ינה  שהינה חותמת אות א"לף-סוד ספירת אלפים הארת החכמה בפנימיות המלכות ב"ה אות   א" שזה אותיות "האבות" הקדושים.

 

ב"

 "כצפרים האחוזות בפח כהם יוקשים בני אדם"

 

פירוש:ראה    "כצפרים"-זה סוד    כ"ץ  בגימטריא   ק"י  העולה   "מאה ועשר" –סוד בינה {עשר ספירות הכלולות מן עשר כל אחד}והינה נקראת   "האם" בתורת הקבלה וזאת הא"ם   מעברת   "צפרים"-זה נשמות צדיקים בפנימיות המלכות הנקראת "פרים"-בסוד פ"ר –סוד מידת הדין בפנימיות "ים" זה שם המלכות בתורת הקבלה ו"צ"-זה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י שהינו "האחוזות" בסוד  "הא"  בגימטריא אות   ו" שהינו חוז"ה  או"ת -בעל רוח הנבואה החותם בישראל חירות מן    ה"פח" -

זה כח הסיטרא אחרא, והמשיח   {ב}זכות זכו"ת{קדושת} אות  ב" סוד חכמה {ב}ראשית החתומה בפנימיותו כנאמר  "נביא"  לב{ב}   חכמה" כלומר בל"ב הנביא אות ב"   חתומ"ה בסוד ב"   פעם ת"י , וידוע ת"י  בגימטריא קוד"ש   העולה בגימטריא   שק"י-זה סוד הנביא הלובש ש"ק ומתאב"ל בכדי לכפר על הע"ם ומושך בכך אות  ב" ומצרפה ל-"שק"- ובכך מקובל "קשב"-לשון ה" יתבר"ך "מקשיב" לתפילות המשי"ח ומבטל דינים קשים מן המלכות   ,ועל כך נאמר "האחוזות"-סוד "אח" –תפארת ישראל בפנימיותו ז" מידות אשר מרוממות המלכות שמה אחו"ת ובפנימיותה ז" אורות, וראה "אוחזות" זה אותיות זהות ל-   ז" ואחות"-סוד הייחוד בין תפארת {המהוה כלי לחימה –אות זי"ן בתורת הקבלה}עבור{עיבור} "אחות"-

זה המלכות אשר זוכה לחירות בכח שם "כהם",סוד בינ"ה אות ם" המשפיע לש{כ}ינ{ה}   אור תפאר"ת ה"מכה"- הסיטרא אחרא ובכך מבשם הדינים וממתקם{מבטלם}, והב"ט מכ"ה-בסוד אות   כ"-אור החכמה בפנימיות מ"ה בגימטריא "אדם" בגימטריא יו"ד הא" וא"ו ה"אזה השם המפור"ש בסוד האותיות מ"ה בגימטריא אד"ם  ובפנימיותו   "שופר"-מוחין בינ"ה ובכך מקובל  "שופר אדם" שזה אותיות זהות ל-רא"ש פו"דה עם, הרי ה"ראש"-סוד בינה הממתקת אות ר"-מלכות המהוה "אש"-שם דינים בתורת הקבלה ובכח "פודה"-זה תפארת ישרא"ל מידת פ"ו בגימטריא אלהים{המצביע על דין}-

 מתבשם על ידי "דה"   בגימטריא אות ט" במילויו   ט"ט בגימטריא   ח"י-זה סוד החכמ"ה –המשפיע חסדים גמורים לישראל עם קדושים-לשון בפנימיות ה"עם"-האבות בעלי מוחין "קודש" בגימטריא ת"י החתום בפנימיות "ים"- סוד מלכות,ועל ידי כך "יוקשים"-זה אותיות "שוקים"- סוד נצח והו"ד -מתעברים באור הנבוא"ה בסוד נ" שערי בינה "בא" למלכות וחותם בה "אב" בגימטריא אות  ג" המצביע על גמילות חסדי"ם  ל"בני אדם" בסוד  ב"ן-

תפארת ישראל אשר בפנימיותו אות י" החכמ"ה המושפעת עבורו על ידי ב" כפול נ" בגימטריא "מאה" אותיות "האם"-מוחין בינ"ה   בכך ח"וקק "אדם" במלכות ו"חוקק" בגימטריא  "רוח" שהינה אות א"-סוד הקדושה השורה על ה"דם"-זה הכל"י בסוד הש{כ}ינ{ה} זוכ"ה למדרגת ל"י בגימטריא אות ם"   חבר אותיות כ"ה  וראה שכינה "מכה" את הסיטרא אחרא על ידי קדושה וטהר"ה.

 

ג"

 "וזרח השמש ובא השמש"

 פירוש:הבט אות "ו"-תפארת ישראל נקרא זר"ח  בסו"ד ז"ר –רי"ח, זה אור החכמה הנקרא "ריח" בתורת הקבלה החותם בתפארת "רז" בגימטריא "אור" השמ"ש, וראה ש"ם-סוד השכינה בפנימיותה אות ש"-האבות המעברים אותה באמצעות   מש"ה בסוד {השמ}ש המקבלת מוחין מן "האבות"-בינה עליונה החותמים בתפארת שהינו אות ו"-הארת החכמה סוד "אב" בגימטריא   ג" חבר שם "אב" ומקובל ג"ב   א",

וזה מלמד שמשי"ח  הוא מש"ה   מקבל הארת אחורים דאב"א{חכמה}  אשר מכלה הסיטרא אחראוחותמת {ג}או{ל}ה בפנימיות ישרא"ל   אות ה"{ירח} הזוהר מאור  "שמש"-תפארת בזכות הארת "ריח"-האבות -שהינ"ם   א"ב  החכמה ועל יד"י   או"ת {ייסוד} משפי"עים   ל"בת"   אור   ב"ה בסוד ב" כפול ה" בגימטריא    י"   ספירות בל"ימה.

 

ד"

"כי תבאו אל ארץ כנען"

 פירוש:ד"ע אשר כ"י   בגימטריא עולה אות   ל"  זה מוחין בינ"ה המעבר   ה"כלי"-סוד השכינה,וראה אות  כ"+ל"י  בגימטריא   ס"-זהסו"ד כל"י   ובפנימיותו   ס" אורות, וראה חבר   כל"י ואות ס" ומקובל    כ"ל   ס"י, הרי   ס"י בגימטריא ע"   פנים של התורה-אור החכמה באמצעות ייסו"ד-שמו כ"ל בתורת הקבלה חותם במלכות     כ"ח{בינה}-לשון בונה הנקרא מ"ה בגימטריא "אדם" בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א-תפארת ישראל שבפנימיותו "תבאו" –זה אותיות "אבות" הקדושים המעברים המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  באור החכמה הנקרא א"ב ה{כ"ו}נס בפנימיות ת"ו-

סוד תפארת   {ו}   במלכו{ת}  ובייחודם מקובל "תו"-הנגינה- המשפיע מידת "אל"-חסד בתורת הקבלה לישראל עם קדושה הנקראים "ארץ" ויוצאים מן ה"גלות"-שמה "כנען"-לשון מכניעה האמונה באדם-זה הייצ"ר הר"ע בסו"ד ייצרי"ם  שהינם "הרע" שזה אותיות ה"ר-לשון הירהור   הנחתם בישראל מטעם ע" שרים של אומות העולם ,וב{ג}או{ל}ה  השלמה המש"יח שהינו מש"ה ח"י-בסוד אור החכ"מה ח" כפול י" בגימטריא   מקובל פ" בגימטריא "שמונים" בסוד ש"ם-זה המלכות עתידה לזכות ב"שער"   ן"  בפנימיות ה"ים" ובכך השרים{אומות}מוכחדים ומאבדים שליטתם.

 

ה"

 "ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית"

 פירוש:תפארת ישראל-אות   ו" בפנימיות   "אב"-שם החכמה   בסוד   א" ספירת "אלף"-אשר בתורת הקבלה מצביע על חכמ"ה משפיע עבורו{עיבורו} או"ר ועל כ"ך מהוה הינו{תפארת}בי"ת קיבו"ל ,ו"קיבול" זה אותיות  זהות ל-{ל"ו יב"ק}, כלומר המשיח שהינו מש"ה ח"י ובפנימיות ל"ו נשמות הצדיקים בזכותם זוכה ל-יב"ק מוחין בסוד {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה   המהוים אות  א" בפנימיות "שר"{זה תפארת} ובייחודם "אשר"  זה סוד המלכות שהינה אות ר" -סוד "אש" הדינים  המתבשמת ומתמתקת בשל הינה זוכה ל"ראש" הנקרא "והגיד" שזה אותיות   ג"ד יהו, ו"גד" בסוד מז"ל  החותם בפנימיותה   שם כ"א {בגימטריא י-הו-},  ו"כא" זה מוחין בינ"ה אות ל"   סוד י" חכמה י" בינה י" דעת החתום ב"כהן"-

זה סוד   כ"ף בגימטריא "מאה" אותיות "האם"{בינה} המשפי"ע לתפארת  נ"ה-{נ}צח {ה}וד-רוח הנבוא"ה   עליה נאמ"ר   "לאמר"-בסוד   הכה"ן אות ל"מד בגימטריא "עד" הינו מהוה  מטעם   ספירת החכ"מה -אמ"ר נקרא בתורת הקבלה על אמיתות תורת ישראל הקדושה   המטהרת "כנגע" שזה אותיות   כנע"ן נג"ע-זה הסיטרא אחרא   אשר הכה"ן בזכות החכמה{קדושה} השורה בפנימיותו חותם מוחין "נראה" בסוד נ"ר-{נ}שמה {ר}וח   המהוה ה"א בגימטריא אות ו"{תפארת}ישראל בפנימיות המלכות אשר בכך זוכה לשם   ל"י   בגימטריא ם" אורות   "ב"-בית,

חבר אות מ" ואות ב" ומקובל שם מ"ב-זה אור אצילות נחותם חירות למלכות סודה "בראשית" זה אותיות בי"ת{מלכות}המעובר מן   ה"ראש"-עולם ה{ג}או{ל}ה  ובאיחודם "בראשית"   בגימטריא     ת"   גיר"ש הסיטרא אחרא, ומלכו{ת}   בעת הגאולה זוכה ל"שיר"-המורכב מן האות ג"-אור הבינ"ה בפנימיות ג" קוים {ח}ס"ד [ג]בור"ה ו[ר]חמי"ם המשפיעי"ם   חג"ר   בסוד- ח"ג-אור לישראל, ו"חג"-זה אור האבות בתורת הקבלה. 

 

ו"

"ואם שכב ישכב איש אותה ותהי נדתה עליו "

פירוש:תפארת ישראל אות ו" בפנימיות "אם"-זה מוחין בינ"ה{אות ם"}המקבל הארה מן   א"-סוד החכ"מה  ובסוד הייחוד "א"-"ם"     אות א" מעברת   ם"  המשפי"ע   לתפארת   הנקרא "איש" בסו"ד בפנימיות י"ש אות    א"   ספירת "אלף"-אשר בחכמת הקבלה מצביע על חכמ"ה   אשר   מוציאה ישראל מן מוחין קטנות הנקרא  "שכב"- ובגאולה     יזכו ל"ישכב" שזה אותיות י"ש   כ"ב-סוד גדלות מוחי"ן ,

וראה   כ" פעם ב" בגימטריא אות ם"   חב"ר שם י"ש ומקובל שמ"י- זה ה{משי}ח   ובפנימיותו   ש"ם   י"-עשר ספירות בלימה המעניקות חיו"ת לעולמות, וביום ההוא   "נדתה"-זההסיטרא אחרא מלכות הרשע"ה-לשון מנוד"ה    בכ"ח שם  עלי"ו -זה המש"יח   ב{ע"ל} מוחין ע"ל בגימטריא "מאה" אותיות ה"אם"-בינה על{יו}נה   חותם   י"ו  אורות במלכות בסוד י" כפול ו" בגימטריא אות ס" חב"ר שם י"ו ומקובל סו"י, בזה המאמר סוד ק"ץ ה{ג}או{ל}ה המלמדך אור החכמ"ה{י} בשנת תש{ס"ו} מלך המשי"ח שהינו מש"ה ח"י   הח"ל בגילוי"ו  ועל כך נאמר על ידי דוד המלך "גל עיני וראיתי  נפלאות עיניך"-בוודאי   ג"ל בסוד ג" כפול ל"  בגימטריא מקובל אות צ",

 חבר שם ג"ל וראה ג"   צ"ל- זה ג" עיבורים אשר משיח זוכ"ה לעבור{להתעבר}בהם בסוד עיבור קו ימין שמאל אמצע וזה משלים הנשמ"ה בפנימיותו וכאש"ר תושלם שם כ"א בגימטריא "אהיה"- מוחין בינה בפנימיות ה"שר"-זה תפארת ישר"אל  א"ז  ה{ג}או{ל}ה   בנ{ג}{ל}ה בסוד "גלגל" בגימטריא  ס"ו המראה בשנת תש{ס"ו} החל"ה הנשמ"ה לזכות בעיבורים אשר עתידים ה"ם בכ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א להכחיד הסיטרא אחרא.

ז" 

"ואשה כי תהיה זבה{וג"ו}שבעת ימים תהיה בנדתה" פירוש:הבט "ו"-תפארת ישראל באחדות{הארת פנים בפנים} ב"אשה"-זה המלכות ובכ"ך זוכים למדרגת כ"י בגימטריא אות ל"-מוחין בינה בפנימיות ה"כלי" העולה בגימטריא אות ס",וראה סמ"ך   בגימטריא ק"כ צירופי אלקים    המכחידים "זבה"-בסוד ז"ה   ה"ב-סמא"ל הרשע מלאך המות ב{ג}או{ל}ה השלמה היורד שאולה, כנאמר ואת רו"ח בסוד "ו"-תפארת ישראל השורה בפנים אל "את"-זאת השכינ"ה ו"סודם"   רו"ח אותיות רוא"ה   ח" –אור החכמה ראי"ה   מחיי"ה   אותם, בכך   "הטומאה"-זה הסיטרא אחרא   הנקראת "אעביר"{לשון עבירה},

בכ"ח  מ"ן-סוד {מ}יין {נ}וקבין- העלאת תפילה שישראל קדושים  מעלים בשערי עליון בכך "העולם"-שם המלכות זוכה ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה מן השיעבו"ד, וב"כי   י"ש- סוד מוחין ש"י עולמות בינ"ה ה"עבד"-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י   מ{זכ}ה   ישראל במוחין   ז"ך-{ג}וא{ל} נקרא-שם המלכות בתורת הקבלה השור"ה  בה רו"חירות" בסוד ח"י-החכמ"ה   מעניק לה תור"ה  קדוש"ה .

 

ח"

"ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה"

פירוש: הבט "ו"-תפארת ישראל מהוה "האש"-כח הנשמ"ה השו"רה בפנימיות כ"י בגימטריא אות ל"   חב"ר   אותיות כ"י ומקובל כל"י-סוד {כ}הן {ל}וי {י}שראל-זה השכינ"ה  אשר בכח הנשמ"ה    שמה "יזוב"    בגימטריא כ"ה- שם השכי"נה לשון י"ה חכמה ובינ"ה בפנימיות "שכן"-תפארת ישראל ובאחדותם ה"שכינה"-זה חרב הגאולה  אות ב"-

חכמה {ב}ראשית המשפיע עבור{עיבור} זי"ו אותיות ז"ה    י"ו-תפארת ישראל סוד המשי"ח נאמר עליו   י"ו קרנות על   {חד"ו} בגימטריא ח"י-שם כ"ח {בינה} המשפי"ע שם מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא אד"ם-סוד הקדושה אות {א} המכניע-"כנען"-זה סוד כח אומות העולם-"דם"-בסוד "דיני ומזיקי העולם",ובכך "רבים" אותיות ר"{המלכות}זוכה ל-י"ב צירופי יהוה יתבר"ך שמקורם מן אות ם"-בינ"ה וזה סוד הייחו"ד   הנקרא "בלא"-אותיות   ל"ב{תפארת}משפי"ע א"{החכמה} למלכות ובכך מכחיד ה"אפל"-זה הייצר הרע, ובכך "עת"-שם השכינה בתורת הקבלה זוכה ל{ג}או{ל}ה.

 

ט"

"והזרתם את בני ישראל מטמאתם {וג"ו}בטמאם את משכני אשר בתוכם"

 

פירוש:ראה "ו"-סוד תפארת   הינו מהוה "רז" בגימטריא או"ר שהינו "תם"- האמונה השלמה, ובזה המוחין{אור} משי"ח    מרומ"ם השכינה "את" שמה בתורת הקבלה,וראה אות {א}-חכמה משפי"ע למלכו{ת} "השכינה" שזה אותיות י"ה-חכמה ובינה באמצעות אות ש" האבות  חותם נ"ה-{נ}צח {ה}וד-רוח הנבוא{ה}-במלכות הנקראת "בני ישראל"-

לשון בנ"י{קטנות מוחין} ולאחר ה"אור" ישרא"ל שזה אותיות יש"ר א"ל{גדלות מוחין}כח האמונה  המכחיד   "מטמאתם"-זה הסיטרא אחרא המטמאים ומחטיאים ישראל , והבט   "מטמאתם" אותיות טמ"א מתים-זה סוד "רשעים בחייהם קרואים מתים" כלומר  ר"ש   ע"ם-זה אומות העולם   קרואים מתי"ם לשו"ן  יחושו קו"ר אימי"ם-פחד ואימה כמשל לגוף מ"ת  בע"ת ש"בחייהם" זה סוד   אות ב"- אור   ח"יי בגימטריא כ"ח{הבינה} בסוד {א}{ו}ר {ח}{י} אותיות   "יוחאי"- זה רבי שמעון ב"ר יוח"אי אשר שמ"ו   אח"י    י"ו-

בפנימיותו נשמת המש"יח אותיות מש"ה ח"י התעבר"ו השם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א-סוד ה{ג}וא{ל} אשר עתיד להת{ג}{ל}ות בסוד "גלגל" בגימטריא ס"ו-בשנת תש{ס"ו}-המלך המשי"ח יח"ל לעורר חלחל"ה וזעק"ה {מורא} בכל רחב"י הבריא"ה- ע"ד אש"ר מעי"ד הוא בסוד שם הו"א-עולם הנסת"ר  שהגאול"ה תבו"אה בכ"ח "אף וחימה"-"אף"-תפארת שהינו סוד ו" בפנימיותו ח"י-אור החכמה המעניק עבורו מדרגת "אדם" בגימטריא מ"ה   בגימטריא ש"ם יו"ד ה"א וא"ו ה"א –סוד ייחו"ד   "וחימה" שזה אותיות י"ו-משי"ח ישראל הנקרא "חמה"-שם   קו אמצע בתורת הקבלה הקדושה.

 

תם ונשלם פרשת השבוע-"מצורע"{זוהר תנינא}-פנימיות תורת הרגלא"ט-מאת רבי גל טופז לבית איפרג"ן נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל }

השבח לבורא עולם.

 

 

 

 

OnLineTech