להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> פרשת מצורע.

                    פרשת השבוע-"מצורע"/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}

 א"

 

"זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן"הב"ט זא"ת שם השכינה הקדושה נוטריקו"ן    ז" את     שבע מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות המשפיעים עבורה {עיבורה} סוד המוחין  תפארת נקר"א   ומהוה ז" המידות לשון מדידות של אור המשפיע בפנייות המלכות  וראה בשם "תהיה" אותיות -ת"י   ה"ה-תפארת חותם במלכות הארות והרי ת"י בגי"מ קודש    ו-ה"ה- בגי"מ -י"- צרף וראה -י" קודש- עשר ספירות בלימה סוד המשיח   משה   הש{ו}חט ומשמ{י}ד סמא"ל הר[שע] המהווה "תורת המצורע"-"עשיו"   "ישוע"   {י}מח {ש}מם {ו}זכרם{ע}ולמים   ובכך   ביום ההוא שם מ"ב   י"ו   בסוד - מ"י   ב"ו"- אור הבינה מ"י בגי"מ נון שערים מהוים מוחין שלמים   {י}" נחום [ ל"] שמים בסוד מדרגת ל"י    בגי"מ-   {ם} עבור תפארת   ב"ו"     ב" פעם ו" בגי"מ -י"       י" פעם ב" בגי"מ   כ"   צרף י"ב וראה מקובל "בכי" הרי לך משי"ח ישראל בסוד "בכי"     י"   פעם כ"ב בגי"מ שם-ר"יי- שם קדושה נוראה המורה על   כ"ב אותיות התורה מכח שם אהיה שהם למעלה משבת האחרון והם סוד שבת שלישית" ,

כלומ"ר   ש"ם אה"יה בגי"מ כ"א אור הבי"נה   באר" יונ"ה בצירו"ף איו"ב  רנ"ה מעשה המרכב"ה ע" מש"ה כ"ב ר"ם ה" בסוד   ב"ה   כ"רם   בכך משיח ישראל משמיד ומכחיד סמא"ל הרשע ומוריד מלכות רומי השאול"ה ועתידים רבים מן אומות העולם למות חללים וזכרם ייכח"ד וזרעם יימחה מן העולם בעת שאור המשיח יהיה ב{ג}י{ל}וי   מל"א בסו"ד ל"   א"ם     י" חכמה י" בינה י" דעת ל" כלי"ם בצירו"ף   כללים המשמידים הסיטרא אחר"א   ולכן נאמר על משיח "טהרתו"   אותיות - ט"   תור"ה- בסוד חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד   אור התורה העליונה מוחין המלכות הזוכה בכך להשמיד סמא"ל הרשע ובת זוגתו הזונה השפלה לילית -

לשון מייללת ומקטרגת על עם ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הבא ובכך משיח עליו נאמר "והובא" בצירו"ף-   ו" אהו"ב- הינו "בכיר" בצירו"ף י" רכ"ב- עשר ספירות סוד מעשה המרכ"בה העוקרהקליפות הטמאות סיטרא אחרא נקראות ועל ידי הפעולות אשר יבצע מלך המשיח בן דוד בגאולה השלמה בכך יחתום מדרגת "אל הכהן" בצירו"ף –פל"א נו"ן הלכה-בפנימיות עם קדושה ישראל נקרא{אכ"יר}.

 

 

ב"

 

"כצפרים האחוזות בפח כהם יוקשים בני אדם"  הבט "{כ}צפרי[ם]"    כ"+ם" בגי"מ ס" צרף "צפרי"   מקובל-י" ספ"ר   צ"-סוד עשר ספירות בלימה בפנימיות הצדיק ייסוד עולם   המהוה -צ"י   פ"רים-וראה   צ"י בגי"מ -מא"ה- גדלות מוחין החותם "פרים" נוטריקו"ן   פ"ר   י"ם בפנימיות המלכות ו"פר" בגי"מ-מנצפך" בגי"מ-גבורה- המשמידה ועוקרת סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה בגאול העתידה יורדת השאולה נשרפת ולא עולה וזה הנאמר "האחוזות" זה הקליפות הטמאות האוחזות במלכות בסוד עולם עשייה- 

לשון עושקות ויונקות מן הקדושה ומלך המשיח על ידי אור החכמה המ/שמיד כל קליפה יימחה זכר עמלק סוד שורש כל טומאה וזאת יעשה באמצעות מדרגת "{ב}פ{ח}" והב"טב" פעם ח" בגי"מ   י"ו   צרף   פ" מקובל- יפ"ו     נוטריקו"ן   י"   פ"ו  פ"ו בגי"מ אלהים מידת הדין הקשה המכיל י" ספירות בפנימיות בגאולה העתידה משמיד ומכחיד סמא"ל הרש"ע וידעת שם –יפ"ו-   הרי מורה על שם-פ"וי- בסוד "כי שקולים הם עשר מכות של מצרים כנגד י" דברים ואלו ז" שמות טהורים זכים וחזקים "הרי    "שקולים" בסוד-י"ו משק"ל-אור התור"ה כנאמר "יו קרנות על חדו" סוד מש"ה   מדרגת מ"ה בגי"מ אד"ם תפארת ישרא"ל   הגוזר בגאולה העתיד"ה עש"ר מכו"ת   בצירו"ףע" ש"ר   ו" כת"ם   {כ}תר {ת}פארת {מ}לכות   המשמידים סמא"ל הר{ש}"ע מלכ[ו]ת ר[ו]מ"[י]-"עשיו"   "ישוע" {י}ימח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים וחותמים בגאולה העתיד"ה   ד"עת י"ה   עבור{עיבור} ישראל צד{יק}ים [ק]ד[ו]שים זוכים להיות מעוטרים בשם –יקוק- יתברך ויתהלל   ולכן נאמר "ו חזקים"   בצירו"ף -י"ום   חז"ק- 

זה המשיח העוקר הקליפה דסיטרא אחר"א ומשמיד זכ"ר עמלק בגאולה השל"מה בצירו"ף  ג"ל   א"ש ו" מל"ה  סוד   ספירת החכ"מה הנקראת "גל"   ג" פעם ל" בגי"מ   צ" בצירו"ף -ג"   צ"ל- בסוד הנאמר על משיח -ה" {צי}לך"    ור"אה     צ"י בגי"מ "מאה" גדלות מוחי"ן ל"ך בסו"ד כ"ל בגי"מנ"ון   צר"ף    "מאה" מקובל "אמונה" סוד מש"ה רבינ"ו   "רעיא מהימנא" הרועה הנאמן מהוה עבור{עיבור} משיח  {כ}"ח [ה]אמו"נה   שלמ"ו[ת] בסוד שם  -

כ"הת   {כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל י"ה ובכך משמיד המשיח את סמא"ל הרשע ומוריד הסיטרא אחרא להיכלות השאולה ושורף ומוחה כוחות הטומאה זכר לא יישאר משורש בגאולה העתיד"ה    כנאמר "יוקשים"   בצירו"ף -י"ש קוי"ם- זה סוד אור אין סוף יתברך בפנימיות המשיח אשר משמיד -קיו"ם יש"ו- {י}ימח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולם   ו"אז" בגי"מ -ח"- {א}[ו]ר [ה]ד"עת [ה]של"ם-שם "אהוה"-זה מש"ה - ו"א ה"ה-    ו"א בגי"מ ז" ה"ה בגי"מ י" חברם ראה -

ז"י  בגי"מ -ב"   י"ה-      ב"   פעם י"ה בגי"מ   ל" חב"ר י"ה   מקובל שם קדוש-לי"ה- בסוד  ל" פעם   י"ה   בגי"מ- מת"ן- בצירו"ף  ת"   מ"ן   סוד ת" בגי"מ ארב"ע מאות בצירו"ף- א"ר ע"ב ו" אמ"ת- תפארת ישראל המעלה מ"ן {מ}יין {נ}וקבין ובכך חותם בפנימיות המלכות הארת החכמה המשמידה ומכלה סמא"ל הרש"ע ולכן נקרא הוא "אדם" בגי"מ מ"ה תפארת –השלמות מושלות     בצירו"ף-מ"שה ל"ו   ת"-   מה"ות המנגינ"ה נוטריקו"ן   מ"ה או"ת   מ"ן גינ"ה- {מ}רומם[מ]לכות [ה]קדושה   בסוד השם הקדוש-"מהם"-בגי"מ -פ"ה-   המביא לגילוי החכמ"ה בצירו"ף- כ"ח   -מ"ה   מלא אות מ"ם וצרף   ה" וראה שם-מה"ם-בגי"מ פ"ה המכחיד ומשמיד סמא"ל הר[שע ] מלכות ר[ו]מ{י} הטמא"ה-"עשיו" "ישוע" {י}ימח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולם{אכ"יר}.

 

  

ג"

 

"וזרח השמש ובא השמש"

 

ראה "וזרח"   בצירו"ף-   חרו"ז- זה המשיח    נוטריקו"ןז"ה אור   ח"- [כ]"ח [ה]דע["ת]   סוד השם הקדוש -כה"ת  {כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל י"ה  והינו {המשיח}   מהוה   "השמש" בצירו"ף -ש"ש   מ"ה   תפארת הייסו"ד המהומדרגת    ו"בא   ו" תפארת מולבש בפנימיות הייסוד "אב"   {א}לפא {ב}יתא צירופי אותיות מ"אור ה"חכמה מ"ה בגי"מ אד"ם   המשמיד ועוקר סמא"ל הרש"ע ומוחה זכר הסיטרא אחר"א בגאולה העתיד"ה    ולכן נאמ"ר "ובא" נוטריק"ון -ו"   ב"א     ו" פעם א"ב   בגי"מ   ח"י סוד צדיק ח"י עולמי"ם החותם קדושה בפנימיות ישראל   צדיקים קדושים יש להם   חלק בעולם ה{ב"א} באות ו" הינו נראה והרי ל"ך   "ובא" השמש מלך המשיח לכרות ולמחות הסיטרא אחרא ולהשפיע מוחין קדוש לעמו ישראל תפארת הבריאה {אכ"יר}.

 

 ד"

 

"וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב"

 

ראה   {ו}צ{ו}ה בצירו"ף   -ו"ו צ"ה-ו"ו בגי"מ -י"  צ" פעם   ה" בגי"מ "תן" חב"ר - י"ב ת"ן- ור"אה – בינ"ת-משי"ח מש"ה     ש"ם ח"י   ש"ם   ה" מ"אור ה"גאולה   מ"ה בגי" אד"ם תפארת ישר"אל שם יהוה זה-יו"ד ה"א וא"ו ה"א-העולה מ"ה   ובז"ה הש"ם מ"שה מש"יח ישראל משניד ומוחה זכר סמא"ל הרש"ע בגאולה העתיד"ה לגלות דע"ת י"ה בצירו"ף -ת"י ע"ד   ה"   ת"י בגי"מ קדו"ש   צר"ף   ע"ד מקובל "עד קדוש" בצירו"ף- דו"ד עק"ש- זה המשיח מלכות ה" המשמיד סמא"ל ושורפו בא"ש הלהב"ה חידו"שי בתור"ה –י" חיד"וש-עשר ספירות בלימ"ה    י" ל"ב מ"ה  בסוד   ל"י מב"ה   שם קדושה עליונ"ה  מ" פעם ב" בגי" פ"   צרף ה" מקובל -פ"ה- 

אור החכ"מה   כ"ח מ"ה כ"ה מ"ח מעשה המרכב"ה    ע" מש"ה כ"ב ר"ם ה" העוקר הסיטרא אחר"א ולכן נאמר על משיח "למטהר" נוטריקו"ן   ל"    מטה"ר    בסו"ד- ל"ה   מ"טר-     משיח ישראל הינו נקרא מט"ר נוטריקו"ן- מ"טט או"ר-זה המלאך   מ{ט"ט}רון   ט"ט בגי"מ ח"י צר"ף - נמ"ר ו"-    ור"אה -רומ"ח ינו"ן בסו"ד- מ"ח ר"יו נו"ן-   ר"יו   גי"מ גבור"ה    החתומה בפנימיות משי"ח ישראל   ינ"ון   נק"רא ק"ן   א"ר   החכ"מה   המשמיד סמ"אל הר"שע ועוקר"ו בגאו"לה   ויד"עת מש"יח מהו"ה- רי"ח   מ"ן    נ"-     נ"נ בגי"מ מ"אה   אור המוחי"ן רי"ח נוטריק"ון -א"ור ח"י-   בצירו"ף- וא"ו רי"ח- {ת}פארת החכ[מ]"ה-ת"ם זה המש"יח [ה]משמיד [ה]ס{י}טרא [א]חר"א כנאמר "אהיה" בגי"מ שם   -כ"א- אור בינ"ה -בא"ר יונ"ה- סו"ד - ב"ן אור"יה-

שם המלכות הקדושה שם ב"ן   בגי"מ-יו"ד הה וו הה"- בכך משי"ח ישר"אל מוחה זכ"ר עמ"לק   וזה הנאמר למשיח  "שתי צפרים" בצירו"ף-ש"ת צד"יק פרים    תפארת ישראל ש"ת מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד החותם בפנימיות ישראל   אות   צ"דיק בצירו"ף -י"ד ק"ץ- י"ד בג"ימ ד"וד מלך המשיח מאור החכמה הגוזר ק"ץ ומיתה על מלכ{ו}ת רומ[י] הר[ש"ע]ה-"עשיו" "ישוע" {י}ימח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים ובכ"ך המוחי"ן   י" נחו"ם עשר ספירו בלימ"ה חותמים בפנימיות המלכות   "פרים" נוטריקו"ן   פ"ה   יר"ם זה המשיח הנקרא {פ}"ה [מ]ד"בר [ג]דולות  והינו  יישחט ויכחיד את סמא"ל הרשע אשר "פגם" בקדושת ישראל עם צדיקים קדושים יש ל{ה}ם חלק בעולם [הב"א] הנקרא "אהבה" ומשיח ישראל בסוד פ"רים אותיות -פ"י ר"ם   פ"י בגי"מ     צ" חב"ר -ר"ם- 

מקובל    צ"דיק ר"ם זה המשיח הנקר"א- צ"מר-   בצירו"ף -מ"   צ"ר- בפנימיותו    אור הבי"נה  הנקרא   צ"ר נוטריקון   צ"דק א"ור  וידעת בינה אף שהינה רחמים דינים מתעוררים מפנימיותה בסוד "צדק"-מלכות הנולד מן "צדקה" אור הרחמים בינ"ה  ועל כ"ך נאמ"ר   "גם ז"ו   לטובה" בסוד ג"ם    ג" פעם   ם" בגי"מ ק"כ בגי"מ -סמ"ך- אור בי"נה צירופי אלקים המשמידים ועוקרים סמא"ל הרש"ע ובכך ישראל {ז"ו}כים למדרגת ז"ו ז" פעם ו" בגי"מ   שם -מ"ב    מ" פעם ב"   בגי"מ פ" בגי"מ {ש}מ[ו]נים [א]ור [ה]ב"ינ[ה] סוד "השואה" של המשיח באור האלוקי ונקר"א   -ו" שא"ה- שם קדושה המורה על "נצח בתפארת בכוחו לפעול במצרים חצונה של מעלה כי יצא ממקומו לדון במצרים כי הז" נדבק בו   וחבורו מורה בדבר וציור ט" כוחות הפועלים כולם במצרים ומתוך זה תבין פעולתו שהינו משמיד בכך א סמא"ל הרש"ע ואת כל כת הסיטר"א אחר"א –

וזה כח המשיח שוחט ומוחה זכר עמל"ק והרי הינו {המשיח} בעלמדרגת "בראשית" אותיות "ברית אש" כח הדינים בכך שורף ומכלה הסיטרא אחרא לעולמי עולמים ולכן נאמר עליו חיו"ת נוטריקו"ן ח"י אורות משיח סודו תפילת שמונה עש"ר בציר"וף-ש"ער ו" נש"מה- אור הבי"נה ט" הורו"ת בסו"ד ט" -אור"ות   הכונסות בפנימיות המלכות הנקראת -ו"עץ   נוטריקו"ן   ו" תפארת ישראל המהוה ע"ץ בסוד אדם כנאמר "האדם עץ השדה" ושדה סוד התפילה {מ}לכות [ה]קדוש"ה-שם מ"ה    בצירו"ף -מ"   מש"ה-      מ"ם בגי"מ פ" צר"ף ש"ה וראה –שפ"ה- בגי" "שכינה"     אר"ז בסוד –א"ר    ר"ז - 

תורת הקבלה חתומה בפנימיותה ומכחידה סמא"ל הרש"ע על ידי חרב הגאולה "שני" בסוד אות "שין" אור האבות -{י"ש}   נ["ו]ן- אור בינה המשמיד ושוחט -יש"ו- {י}ימח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולם   ומשיח ישראל "תולעת" נקרא   בסוד "תועלת" חותם בפנימיות הנברא רצו"ן בסוד צנ"ור נוטריקו"ן    צ"דיק נ"ון   א"ור מוחיען קדושים    "ואזוב" בצירו"ף- ז"ו ו" א"ב-מאור החכמה {א}לפא {ב}יתא צירופי התור"ה החותכים ומבטרים שוחטים ומוחים זכר סמא"ל הרש"ע בגאולה העתיד"ה{אכ"יר}.

 

 

ה"

 

"כי תבאו אל ארץ כנען"

 

רא"ה   כ"י בגי"מ -ל"-   צר"ף "תבאו" והב"ט-    ל" אבו"ת-    אור האבות הקדושים   ל" כלי"ם בסוד "כללים"  י" חכמה י" בינה י" דעת כך מש"יח ישר{א"ל}   מידת חס"ד משמיד סמא"ל הרשע ומוחה זכר מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש"ע]ה- "עשיו"   "ישוע" {י}י מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  ,

ויד"עת י"וד   ע"ת סוד החכ"מה מ"ח כ"ה כ"ח מ"ה   בגי"מ אדם תפארת ישר"אל    המהוה א"ב{א}ות    מ"אור ה"חכמ"ה חותם בפנימיות   "ארץ"   זה המלכות הקדושה מדרגת   "כנען"   נ"נ בגי"מ "מאה" צר"ף-כ"ע- ור"אה- א" כמע"ה-  בסוד כמי"עה והשתוקקות עם ישראל להכרת סודות"ורת הקבלה  באו"ת אבו"ת סוד אות א"    פל"א    א"לף   ספירת החכ"מה הגאול"ה משמידה סמא"ל הרשע ומורידה או{מות} העולם למדורי השאו"לה וזה סמא"ל הרשע נקרא{צר"עת} בסוד ע"ת צר"ה היא ליעקב , 

אך משי"ח ישראל יעקור סמא"ל הרש"ע ויישח"ט ראש הנח"ש ובכך יקויים המשך הפסוק  "עת צרה היא ליעקב וממנה "יוושע" בסוד "ישוע" הנוצרי י"ימח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים הוא מהווה הצר"ה ומלך המשי"ח -יוושע- בסוד {ו"ו} בגי"מ י"ב צרף "ישע" מקובל  ע"ב יש"י- סוד משיח  דוד ב"ן יש"י בעל מוחין ע"ב בגי"מ חס"ד   הינו ק"ם   בגי"מ   ב" פעם ע"ב לשחוט זאת הקליפה הטמאה סמא"ל הרשע נשרף בגיהנם בגאולה העתיד"ה ובזכות השכינה הנקראת ע"ת והינה רצ"ה להגן על ב"נה זה המשיח בסוד בי"נה אותיות ב"ן י"ה ישראל זוכים ל{ג}אולה ש[ל]"מה וסו"דה ש"ם -ג"ל- אור הח"כמה   כנאמר "גל עיני וראיתי נפלאות עיניך"   הרי -ג"ל עיני" בצירו"ף- ע"נג   י"לי- שם קדוש ונורא המור"ה על ה" העליון יתברך המתעלה בסוד הרחמים הגמורים כולו לבן אשר ממנו הגבורה לעליונים והגבורה לטללי ברכה וציורו ד" כוחות המורים בדבר כי הוא קדמון וציורו וחיבורו מורים בדבר " הר"י לך מדרגת החכ"מה -

ג"ל עינ"י-דוד המלך מעיד ב"ה הינה"ענ{ג} י" { ל}"י-ובזה השם מ"שה מעבר דוד ובכך שוחטים יחד עם משיח ב"ן יוס"ף   בסוד שם-ב"ן-בגי"מ -יו"ד הה וו הה" אור המלכות  המשמיד ושוחט את סמא"ל הרשע בגאולה השלמה ועוקר הסיטרא אחר"א ובכך ישראל זוכ"ים ל"אחזתכם"   בצירו"ף- אח"ז כת"ם זה סוד     ח" פעם ז" בגי"מ נ"ו    נ" פעם ו" בגי"מ   שי"ן צר"ף נו"ן מקובל-{ש}[י]נ"[ו]ן- זה המשיח חרב הדינים הגוזר מיתה והשמד"ה על   -יש"ו-{י}ימח {ש}מו {ו}זכר"ו   {ע}ולם  ,

מש"יח ישראל עוקר שורשו הטמא מן העולם   ובכל חותם המש"יח סוד מ"שה ח"י    מדרגת {כ}תר {ת}פארת {מ}לכות האו"ר הגנו"ז בס"וד   -ז"וג נ"ה-נ"   פעם ה" בגי"מ ר"נ      צר"ף זו"ג מקובל "ז"   גור"ן סוד הדין אשר משיח ישראל גוזר בסמא"ל הרשע ונקרא "אטד גורן"   בסו"ד   נ"ון ג"וער- זה המשיח אשר במידת הדין החתומה בפנימיותו משמיד ומוחה זכר סמא"ל הר"שע   {אכ"יר}.

 

 

ו"

 

"הוי בונה ביתו בלא צדק" ראה "הוי" בסוד "יהו" השם המפורש שופר מש"ה    י"ו   פעם ה" בג"ימ פ" צר"ף   יה"ו   מקובל - פ"ו- י"הפ"ו בגי"מ אלהים סוד המלכות אשר בפנימיותו   חכמה {י}   בינ{ה}   ור"אה זה סוד  המש"יח   {פ}ו    {י}ה    פ"י בג"ימ צ"   צר"ף   ו"ה מקובל צ"וה   נוטריקון הרי לך משה מלך המשיח   בעל מוחין פ" בגי"מ שמונים   אותיות מ"ו שנ"ים  מ" פעם ו" בגי"מ ר"ם   בודאי אות {ם} ר{"ם}   בסוד מוחין בי"נה   בכך משיח תפארת ישראל   מצרף   מ" בתיבה "צוה" והינו "מצוה" על מלכות הקדושה סוד השכינה בת זוגתו להשמיד ולעקור סמא"ל הרש"ע בגאולה העתיד"ה ולהוריד מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש"ע]ה-"עשיו"   "ישוע" {י}ימח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים למדורי השאו"לה   ויד"עת   מש"יח בסוד ח" ש"מי   {ש}מע"אל {מ}טטרו"ן {י}הוא"ל אור המוחי"ן     בצירו"ף-מא"ור    י"ו ח"ן-   ,

כנאמ"ר   על מש"ה   "יו קרנות על חדו" ויש עניין נבואה בזה המאמר מאמר באור החכמה נאמר   הב"ט   "מאור {יו חן}" זה משיח ישראל בגאולה העתיד"ה משמ"יד נשמת   "יוחנן" זה הטמ"א  הינו מב"שר בוא יש"ו ומטביל"ו ושר"ץ ביד"ו ובגאולה העתידה באמצעות השבעות וייחודים משיח ישראל מוריד נשמתו הטמאה ושוחט ומוחה זכרה ובכך המבשר מושמד ובודאי נושא הבשורה מושמד יחד עימו   יש"וע   {י}מח {ש}מו {ו}זכרו משיח ישראל גוזר על מלכות רומי הרש"עה מיתה והכחד"ה בגאו"לה העתי"דה וזה סוד גדול מן האור הגנוז לעתיד לבוא כנגד השם הטמא "יוחנן" שהינו נשמה דסיטרא אחר"א   משיח ישראל מושך עיבור נשמה בעלת אותו שם אך זאת הנשמה קדושה ועליונה והיא תעשה נקמה בתיבת השם הטמא "יוחנן המטביל" שמה   והשם של הנשמה הקדושה אשר עבור{עיבור} משיח נשלחה לסייעו להשמיד הסיטרא אחרא עונה לשם הקדוש "רבי {יוחנן} בן נפח"א הוא סוד רב"י יוחנ"ן נוטריקו"ן -חנ"ן י"ו- ונשמתו עליה נאמר המעטרת את משה ב"{יו} קר[נ]ות על [ח]דו"-

מקובל "יוחנן" הינו גדו"ל -אמור"אי- ארץ ישר"אל וסוד"ו -יר"א אמ"ו-   בעל מוחי"ן בי"נה המשמיד סמא"ל הרש"ע   וידעת ב"ן  נפח"א בצירו"ף-   ח"ן א"ף- סוד משיח הנקרא א"ף   הארת חוט"ם בצירו"ף  ט" מו"ח   בסוד משיח   {מ}{ו}ר{ח} וודאין מריח ושופט באמצעות ב"ן   בגי"מ שם-יו"ד הה וו הה"-אור המלכות "יוחנן בן נפחא" בצירו"ף- א"ב חונן פנ"י"- סוד עשר ספירות בלימ"ה החותמים בפנימיות משיח ישראל הנקרא "תלמוד" בצירו"ף- ל"ו מד"ת-   "הירושלמי"  זה המשי"ח -ה" י" ר" ו{או} ש" ל" מ" י"- בצירו"ף- י"ש   רל"א   מ"ו- סוד [רל"א] צירופי"ם {י"ש} –"ישראל"-גדלות {מו}חין מ" פעם ו" בגי"מ ר"ם זה המשי"ח מש"ה ח"י המשמיד ועוק"ר -רומ"ישאל-המלאך הרש"ע של רו"{מ}י הינ"ו {שא"ל} החלף אות ש" באות ס" וראה מקובל ונשמע בזמן אמירה "סמאל" הרש"ע    ומלך המשי"ח ימחה זכר"ו של זה הטמ"א בגאו"לה העתיד"ה   וזה סוד "יוחנן אמוראי" הקדוש   המשמיד ועוקר "יוחנן המטביל" הטמא המטונף משיח יעוקרו וישרפו מעתה ועד עולם   ועל משיח נאמ"ר   "בונה ביתו" בצירו"ף- ב"ן "וו" תיבה-  

באמצעות אור החכמה משיח מצרף תיבות אותיות בסוד בצל"אל ידע לצרך אותיות שנבראו מהם שמים וארץ ובכך משיח שוחט את ה-איש הנוצרי- בצירו"ף -יש"ונאצ"יר-    זה המלאך המנאץ ישראל ומשיח יישחטו ויעוקרו ימחה זכרו ורא"ה  ידע בצלאל" הקדוש לצרף אותיות השוחטות את המשיח הנוצרי "צלב-אל" זה סמ-א"ל אשר עשה עצמו אלוה   ומשי"ח בגאולה העתיד"ה יישחטו ביחד עם הצדיקים ישראל קדושים יש להם חלק לעולם הב"א וזה סמא"ל הנקרא "בלא צדק" וכל דרכיו בניאוף ורמייה בגאולה השלמה משיח ישראל קוברו בהיכלות השאולה ושורפו על  כל חידוש אשר משיח כותבה כך אלפי מונים מכים סמא"ל הרשע במכות פולסא דנור"א א"ש שורפת א"ש הנצרות הטמא"ה בגאולה השלמה מושמדת וזכר בני"ה זכר עמ"לק נמ"חה כלא ה"יה{אכ"יר}.

 

 

ז"

 

"ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית "

 

הב"ט וב"א בסו"ד   ו"   א"ב    ו" פעם א"ב בגי"מ   ח"י סוד צדיק ח"י עולמי"ם בצירו"ף-   חול"ם עי"נים-   אור החכ"מה המשמיד סמא"ל הרש"ע    וזה הנאמר על מש"יח יש"ראל י"ש   ל"י א"  בסוד י"ש ר"לא   שהינו ש"ר א"לי מ"אור ה"מרכבה מ"ה בגי"מ אד"ם תפארת ישרא"ל בגי"מ שם-יו"ד ה"א וא"ו ה"א-ובזה הש"ם מש"ה המהוה סוד-המ"ש- שם הנבוא"ה    שמ"ן {א}"ב [ה"וה] סודו אה"וה {כ"}ח הדע[ת] {ה}של"ם שם  כ"הת   {כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל י"ה זה המשיח מש"ה חי ועוקר ומשמיד הסיטרא אחר"א ועל יד"י ל"י עד"י זה אור החכ"מה סמא"ל נשר"ף ונמח"ה מן הבריא"ה   ,

כנאמ"ר על משיח ישראל הינו כ"א נמ"ר   כ"א בגי"מ {ש}ם [א]היה [מ]וחי"ן בינ"ה סוד אותיות אמ"ש נקרא א" חכמה מ" בינה ש"   דע"ת ובזה ל" כלים בצירו"ף   "כללים" מלך המשי"ח  כ"ח ם" מש"ה ח"י משמיד סמא"ל הרש"ע   ועליו על משיח   נכת"ב   נ"ון כת"ב    ב"ת כ"ו   נ"נ    בגי"מ    מ"אה גדלות מוחין {שם כ"ו } בסוד   {ש}ם {כ}בוד   {מ}לכות{ו} והינו מהוה "אשר" בסוד "ראש"   חכמה בינה ד"עת   סוד חב"ד ב" פעם ד" בגי"מ ח" צר"ף ח" וראה ח"ח בגי"מ י"ו כנאמר "יו קרנות על חדו"   בסוד משיח קרנו"ת  נוטריקו"ן-קור"א נו"ן אות- בעל ידיעה בשם המפור"ש מבש"ם הדינים מפנימיות המלכות וחותם חס"ד בגי"מ שם ע"ב בג"ימ -יו"ד ה"י וי"ו ה"י- חרב ה{ג}או{ל}ה  ל"ו [נ]שמות [ה]צד[י][ק]{י}"ם-"יניקה" בצירו"ף -ינו"ן צדק"ה-   אור הרחמי"ם נוטריקו"ן רי"ח מי"ם מ[ה]ו[י]ם חכ"מה ד[ח]ס[ד]{י}"ם מדרגת –[י]ח{י}ד["ה]- סוד המשיח מרכיבי"ם -    ח" פעם ד"   בגי"מ ל"ב נתיבות   נ"ון תיבו"ת החכ"מה כ"ח מ"ה בגי"מ אד"ם תפארת ישרא"ל  צר"ף   -ל"ב    יה"י- ,

וראה יה"י בגי"מ כ"ה אור השכ"ינה"   חב"ר ל"ב מקובל -כ"ל   ב"ה-   בודא"י כ"ל בגי"מ נ"ון אור בינ"ה חותם לממל"כה"    אור החכמה ל" פע[ם] {ה}" בגי"מ [ ק"ן]   הגוזר וחותם "נקמה" ומיתה בסמא"ל הרש"ע  הטמ"א ובכך מלכות רומי יורדת השאול"ה ולא עול"ה לעולמ"י ע"ד וזה -שמ"חה גדול"ה - בצירו"ף- ש"ם ח"לה ג"ד ו"ה- זה המלכות הקדושה הנקראת חל"ה בסוד משיח "החל" ב{ג}או{ל}ה וישראל נגאלים  על יד"י "הבית" בסוד "תיבה" צירוף אותיות התורה הנקראת "והגיד" בצירו"ף -ג"ד יה"ו ג"ד בגי"מ ז" צר"ף-יהו-ורא"ה- ,

זי"ו   ה"- מאור השכינ"ה החותמת   לכה"ן נוטריקו"ן   ל"   כונ"ה  י" חכמה י" בינה י" דעת ל" כלי"ם בצירו"ף-כללים- השוחטים סמא"ל הרש"ע וביום ההוא ישראל    זוכים למדרגת "לאמר" בסוד -א"ל ר"ם- בצירו"ף-ם"   רל"א-   בסוד יש{ר}{א}{ל} אותיות-י"ש רל"א- צירופי המרכב"ה השוחטים ומכחידים סמא"ל הרשע מלכות רומי הרש"עה הנקרא{כנג"ע} לשון נראה כנו"עה אך הינו נג"ע תקיף ומשיח ישראל יעקורו ויכחיד חיותו הטמא"ה כל"ב סמא"ל נקרא ומשיח ייטב"ח וימיתו ללא רח"ם בסוד רמ"ח    ל"   א"ל      ל"ל בגי"מ ס" צרף א" וראה א"ס בסוד {א}ין {ס}וף יתברך אור האלוקות השורף מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש"ע]ה-"עשיו" "ישוע" {י}ימח {ש}מו {ו}זכרם {ע}ולםנשרפים ולא עולים מן היכלות הגיהנם לעולם ועל כך נאמר ישראל זה המשיח "נראה לי"בצירו"ף- ה"   נוריא"ל-   עבור{עיבור} משיח כך שורף גואל ישראל סמא"ל הרש"ע ואז ביום ההוא "והגיד" בסוד ו" תפארת ישראל חותם   ג"ד   י"ה אור השכינה בפנימיות ישראל עם קדושה יש להם {ח}לק [ל]עולם [ה]ב"א –

"חלה" נקרא על ש"ם   שמ"ע   א"ל "החל" קריאת עמ"ך וגאל ישראל מן הגלות ועקור והשמד סמא"ל הרש"ע בזה העת אנו ישראל משוררים חידושי תורה לכבוד"ך א"ל יק"ר אלוקי ישראל מלך המלכים בעל כל הכוחות כולם זכה ישראל לדעת הידיעה שזכה לה משיח צדק"ך   ג"ל   אור החכ"מה נקרא והינו מע"יד   "אין עוד מלבדו" ברוך כבוד  ה" יתברך ויתברך{אמ"ן ואמ"ן}.

 

 

 

ח"

 

"זאת התורה לכל נגע צרעת ולנתק"

 

ראה זא"ת השכי"נה הקדושה והסוד בפנימיותה ז"ה או"ת"ורה   בצירו"ף-ת" אור"ה-    ת" בגי"מ ארבע מאו"ת בצירו"ף- א"ר ע"ב ו" אמ"ת- תפארת ישראל   המשמיד סמא"ל הרש"ע מלכות ר{ו}מ{י} הר[ש"ע]ה-"עשיו" "ישוע" {י}ימח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמם הנקראים  "לכל נגע" בסוד ל" כלים דסיטרא אחרא חכמה  י" חכמה י" בינה י" דעת ומשיח ישראל ישמיד ויעקור הללו כלים טמא"ים ויחתום כלים קדושים חב"ד"-ק{ד"ו}שה סוד "דוד" מלך המשיח {כ}ך נ[ק]"רא    ועל יד"י   ק"כ צירופי אלקים בגי"מ סמ"ך אור הבי"נה שהינו באר יו"נה וחותם איו"ב רנ"ה  המהוה א"ב נו"ן רי"נה   {א}לפא {ב}יתא צירופי אותיות השוחטים סמא"ל הטמ"א  בסוד "מוט איש" אותיות "ישו טמא" יורד לגיהנם נשרף ולא עולה והינו "צרעת" ומשי"ח ישראל המהו"ה צ"דיק ר"וע"ה    ת"   זה מש"ה הרועה הנאמן בעל מדרג"ת" בגי"מ ארב"ע מא"ות בצירו"ף- 

מא"ות א"ר ע"ב-וידעת   ע"ב בגי"מיו"ד ה"י וי"ו ה"י-חרב הגאול"ה ע"ב בגי"מ חס"ד זה המשי"ח "קם" בגי"מ ע" פעם ב" לגזור נקמה ונשמדה באו{מ"ות} העולם מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש"ע]ה –"עשיו" "ישוע" {י}ימח   {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים ולכן נאמר משיח ישראל "ולנתק" נקרא    בסוד -ל"   תקו"ן-סוד   ל" כלי"ם בצירו"ף "כללים" חב"ד נקראים {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת דקדוש"ה בסוד "דוד קשה" "קוד שדה" אור משיח כח התפילה העוקר ומוחה זכר עמלק הר"שע {אכ"יר}.

 

 ט"

 

"ואם שכב ישכב איש אותה ותהי נדתה עליו {וג"ו}

 

רא"ה   "ואם" בצירו"ף- שם –או"ם-המורה על      א"   מ"ו       מ" פעם ו" בגי"מ ר"ם   צר"ף   א" וראה סוד "אמר" אור החכ"מה המשמיד סמא"ל הרשע ועוקר {מ}לכו[ת] {ר}[ו]מ{י} ה{ר}ש"עה   קליפת "מרירות" וזה שמה עקב ממררת לישראל צדיקים קדושים את החיים ובגאולה העתידה משיח ישראל שורפה ומכלה רוח הטומאה בסוד "ואת רוח {ה}טומאה אעב[י][ר ] {מ}ן [ה]א[ר]ץ"-"מרירה"סוד המזיק הגורם למרירות באדם משיח על ידי השבעות ישמידו ויעוקרו מן שורשו הטמא   וזה הנאמר על מש"יח ישרא"ל שהינ"ו   "שכב"    נוטריקון {ש}ם {כ"ב}וד   כ"ב+ו"ד בגי"מ ל"ב נתיבות החכמה כ"ך משיח ישראל יהרוג וימחה זכר עמלק מלכ{ו}ת רומ[י] הר[שע]ה-"עשיו" "ישוע" {י}ימח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולם בגאולה העת[י]דה {מ}שיח [ע]ור"ף [ר]אש"[ם]  -

על ידי "רעמים" העתידים להראות מן השמים אש וגופרית ואבנ"י אלגביש בס"וד -י" א"ב של"ג- זה סו"ד הדינים המלווים לאור החכמ"ה ש" {ג}ל נק"רא בסוד ג"ל נעול מעין חתום גן נעול וזה הג"ן   בסוד {ג}בריאל נוריא{ל} אשר בפנימיות משיח ישראל בעזר"תם  חותם -ז"רת   ע"ב   ת"ם-   ע"ב בג"ימ  חס"ד בגי"מ -יו"ד ה"י וי"ו ה"י-השם המפורש שופ"ר   ה" משה בסו"ד   מ"ם בגי"מ פ" צרף ש"ה מקובל "שפה" בגי"מ  "שכינה" בסוד כ"י בגי"מ ל" צרף שנ"ה וראהל" שנ"ה- בצירו"ף- נ" {של"ה}- אור המש[י]"ח   -"שילה"-בגי"מ- "משה"- המשמיד ועוקר סמא"ל הרש"ע והטמ"א בגאולה העתיד"ה וזה משיח "איש" צדיק נקרא בסו"ד י"ש א" מאור החכ"מה   א"ור מ"ם כ"ח ה"ה  צר"ף-מ"+ה"ה-   בגי"מ-נ"-שערי בינה כך משיח ישראל ממית וגוזר השמדה על אומות העולם הסיטרא אחרא בגאול"ה העתיד"ה  ,

וזה הסיטרא אחרא נקראת  {נדת" ה} בסוד ה" יתברך ויתהלל מתע"בה   ושונא"ה   ומנדה ומשמיד מוחה ועוקר זכר סמא"ל הרשע בגאולה השלמה  ומשיח ישראל "עליו" רחמ"י ה" יתברך גוברים בסוד "גבורים"   החותמים במשיח כ"ח הלחימ"ה בצירו"ף-כ"לי חמ"ה-אור תפארת"ורת ישראל המשמיד הסיטרא אחר"א

י"

 

"ואשה כי תהיה זבה{וג"ו}שבעת ימים תהיה בנדתה"

 

רא"ה   וא"שה    ו" תפארת ישראל ובת זוגתו השכי"נה בסוד "אשה"   בצירו"ף א"   ש{ינ}   ה"   מקוב"ל -י" פלא   שנ"ה-המצביע על י" ספירות החתומות בפנימיותו של "א"לופו של עולם זה מלך המש"יח   אשר השיג ספירת החכ"מה אות   י" המולבשת בפנימיות אלף אור החכמ"ה כ"ח מ"ה בגי"מ אד"ם תפארת ישראל בגי"מ שם –יו"ד ה"א וא"ו ה"א-זה השם המפורש שופר מש"ה חרב הגאולה המשמידה ומוחה זכר סמא"ל הרש"ע וזה הנאמר   כ"י בגי"מ   ל" צר"ף כ"י   מקובל   -כל"י- סוד {כ}הן {ל}וי {י}שראל מוחין שלמים י" נחום ל" שמים   אור המשיח המהוה "זבה" בסוד "זהב" דין וגבורה העוקר הסיטרא אחרא בגאולה העתיד"ה וזה הדין   ב" פעם ז"ה בגי"מ-כ"ד- 

סוד המצח נצח כ"ד בתי די"ן  אשר סוד"ם   כ" פעם ד" בגי"מ פ"  צר"ף   ד" וראה פ"ד   בגי"מ שמונים וארב"ע   בצירו"ף   מ"ו שני"ם א"ר ע"ב וידעת מ" פעם  ו" בגי"מ ר"ם   צר"ף -ע"ב מקובל "עובר" זה המשיח היונק  בבטן אימו ב"ינה ע"ליונה שם ע"ב בגי"מ חס"ד בגי"מ שם –יו"ד ה"י וי"ו ה"י- ובכך משיח משמיד   ה"עורב" זה סמא"ל הרש"ע   ער"ב-ר"ב ומשיח ישראל בגאולה העתיד"ה משמידם ושורפם ללא רח"ם באמצעות רמ"ח מצוו"ת בצירו"ף -רומ"ח   צ"ו-   מיתה אשר משיח גוזר על או {מות} העולם הסיטרא אח"רא וזה הנאמר על משיח "תהיה" בסוד ת"י ה"ה ת"י בגי"מ-קדוש-   ה"ה בגי"מ   י" צרפם וראה-י" קודש- משיח ישראל בעל עשר ספירות בלימה בפנימיותו וחותם בפנייות ישראל מדרגת"שבעת ימים" ,

בסוד ז" מידותיו חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות ובכך הסיטרא אחרא בגאולה העתיד"ה "תהיה בנדתה" בסוד משי"ח אשר מהוה -תיב"ה דנ"ה- את הסיטרא אחרא לילית זונה שפלה מלכות רומי הרש"עה "בנדתה" מטנאת ישראל צדיקים קדושים ומשיח יעוקרה ויימחה זכרה יורדת השפלה לגיהנם נשרפת ולא עולה {אכ"יר}.

 

י"א

 

"ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה" 

 

ראה "ואשה"   בסוד   ו" פעם ה" בגי"מ   ל"    צר"ף   "אש" מקובל "אשל" בסוד {א}וכל {ש}תיה {ל}ינה סוד אברהם נוטריקו"ן בר"א   מ"ה  בגי"מ אדם תפארת ישרא"ל   חרב המשמידה סמא"ל הרש"ע וזה הטמא סמא"ל נקרא "דמה"   בסוד דימיונות ושקרים החותם בנבראים ומלך המשיח "מדה"     בסוד    ד"+ה"   בגי"מ ט" צר"ף   מ"   מקובל מ"ט בסוד מ"טט" המלאך הקדוש אשר מהוה ט"ט בגי"מ ח"י צר"ף מ" וראה -י" מ"ח- עשר ספירות בלימ"ה בכך משה משי"ח עוקר ומשמיד הסיטרא אחר"א ועוקר שורש הטומאה זה סמא"ל הרש"ע משיח מוחה זכרו בגאולה העתיד"ה ולכן נאמר על משיח "יזוב" בסוד    ב"   זי"ו   סוד השכ"ינה זה שמ"ה   ב" פעם זי"ו   בגי"מ מ"ו מ" פעם ו" בגי"מ -ר"ם-   חב"ר זי"ו ור"אה –י" מזמו"ר- ,

סוד דוד מלך המשי"ח   בכך משמיד הוא את סמא"ל הרש"ע מלכ[ו]ת הס{י}טרא אחרא הר[שע]"ה-"עשיו" "ישוע" {י}ימח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולם ובכך ישראל זוכים למדרגות "רבים" בצירו"ף- שי"ר מ"ב- בסו"ד- {ם} רשב"י-    אור המוחין הנקרא {ר}בי {ש}מעון {ב}ר [י]וחא"י  המהוה {ע}"ת השכ[ינ]"ה-"עין" החכמ"ה נוטריקו"ן   ע"   יי"ן שבעים פנים של התור"ה המעטרי"ם ישראל צדיקים בעולם "הבא" בסוד "אהב"   ה" יתברך את בני"ו ולכ"ן בגאולה העתיד"ה משמיד ומוחה זכר הסיטרא אחרא עמל"ק הרש"ע יורד השאולה ונשרף בא"ש הלה"בה סוד חידושי ומזמורי התורה המזמרים ומכריתים מלכות ר[ו]מ{י} הר[ש"ע]ה -"עשיו" "ישוע" {י}ימח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולם {אכ"יר}.

 

 

י"ב

 

"והזרתם את בני ישראל מטמאתם{וג"ו}בטמאם את משכני אשר בתוכם"

 

ראה "והזרתם" בצירו"ף-ר"ז מ"ה ת"ו-זה המשי"ח    מ"ה בגי"מ אד"ם תפארת ישראל המשפיע ר"ז בגי"מ "אור"  עבור{עיבור} המלכות ת"ו שמ"ה ובכך משיח הופך שמה מן "מות" לכדי "מאות" בסוד אות א" סודות התורה החותמים בפנימיותה חיות בסוד ע"ץ החיי"ם  הע"ץ סוד "האדם עץ השדה" הנחתם בפנימיותו החיים-

ואז זוכה למדרגת "בני  ישראל"   בסוד   ב" פעם י"ן בגי"מ  ק"כ   צירופי אלקים ישראל נקראים והינם משמידים ומוחים זכר סמא"ל הר"שע  ומנוקים בכך {מטמאתם}   זה זרע"מלק לשון ז"ה ר"ע   מולק האמונה ומחבל בפנימיות ישראל צדיקים קדושים ומלך המשיח בגאולה   העתידה   הנקרא "מט אמת" מ"אור ה"תורה מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישראל יעקור זאת הקליפה וחותם א"ת השכי"נה הנקראת משכנ"י   בסודכ"י בגי"   ל"   צר"ף   כ"י ראה כ"לי חבר שמ"ן מקובל- כל"י שמ"ן- בצירו"ף-ש"כל   י"   מ"ן-    - עשר ספירות בלימה אור משי"ח מא"ור ש"יח   י"ש ח" סוד דעת הקדושה העוקרת ומכחידה סמא"ל הר"שע{אכ"יר}.

 

תם ונשלם פרשת "מצורע"/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט} נכד המקובל האלוקי העניו הגדול רבי שלמה איפרגן זצוק"ל.     

 

 

 

 

OnLineTech