להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> פרשת השבוע-"נשא",חכמת הצירופים

פרשת  "נשא"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

א"

 

"נשא את ראש בני גרשון"

 

הב"ט   "נשא"  זה אותיות   נ"   א"ש-מוחי"ן  בי"נה   {א}ור  {נ}{ש}-מה  הנקרא     "נשא   מה"  בסו"ד  אמ"ש   נ"ה-סוד  {א}ור  {מ}וחין  {ש}למים   {נ}צח  {ה}וד-מוחי"ן  נבו"אה המשמי"ד ומוח"ה זכ"ר סמא"ל הרש"ע בגאולה השלמ"ה,וביום ההו"א  משי"ח נש"א   {א"ת}-השכי"נה  ז"ה שמ"ה בתור"ת  הקבלה  והינ"ה תהוו"ה  רא"ש {ר}ינה  {א}מונה  {ש}ירה עבור{עיבור} ישראל צדיקים קדושים {י}ש ל[ה]ם חל"ק [ל]ע[ו][ל]ם [ה]ב"א הנקרא  "הללויה" בגימטריא    ס"ו   ל"י     ה"-כלומר בזה המאמר סו"ד ק"ץ הגאולה בשנת תש{ס"ו}   מדרגת  ל"י  בגימטריא   אות ם"  או"ר בינ"ה   אותיות  רי"ו-נבו"אה ו"ריו"  בגימטריא  גבור"ה-,

זה המשי"ח ישמיד ויכחיד  סמא"ל  וגמגימ"א  יורדים השאולה ונשרפים מא"ש הלהב"ה  ,ועל כך  נאמ"ר     א" נמ"ר   סו"ד משי"ח נ"  אמ"ר-בע"ל  מדרג"ת החכמ"ה  אות  ל"  בפנימיותה  ע"ב  בגימטריא ח"סד  בסוד  ע"  פעם   ב"  בגימטריא ק"ם-מוחי"ן ה"קדוש" בגימטריא  ת"י זה המשי"ח  להשמיד מלכות הסיטרא אחר"א  השט"ן  הר"שע  יור"ד השאולה ומושמ"ד כלא הי"ה,וזה סוד משי"ח ישראל הנקרא   "גרשון" אותיות  אור"ג  שינו"ן-זה חרב הדין הקש"ה  אשר באמצעותה משי"ח ישראל מוח"ה זכ"ר   {ע}-{מ}{ל}{ק}  בסוד  משיח   "מלק"    "ע" שרים טמאי"ם  המהוים כ"ח הסיטרא אחר"א,{אכי"ר}.

 

ב"

 

"איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם{וג"ו}

 

"איש"-זה המשי"ח  סוד אות "ואו" מעבר  ה"אשה"-סוד השכינ"ה  במוחין כ"י  בגימטריא אות  ל"  חב"ר כ"י ומקובל כ"לי-{כ}הן  {ל}וי  {י}שראל שהינם ישמידו ויכחידו   "יעשו"  אותיות "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים,וביום  ההוא  "מכל" אותיות "מלך"  המשיח הוא ישמיד  "חטאת"-זה סמא"ל הרשע הנקרא חט"א  ובכ"ך משיח ישראל יחתום   מדרגת ה"אדם"  בגימטריא  שם מ"ה  בסוד  מ"  פעם  ה" בגימטריא   "רם"    בסוד  מ"ה   בגימטריא שם  י"וד   ה"א  וא"ו  ה"א  השם ה{מ}פו{ר}ש   בסוד   ו"  שפ"ה   ר"ם-אור האמונ"ה  מלכות הקדו"שה.{אכי"ר}.

 

ג"

 

"והתודו את חטאתם  אשר עשו {וג"ו}

 

ראה  "וה"תודו    אותיות   ד"ו   ת"ו  ו"ה-סוד תפארת המלכות הנקראים   "דו"  בגימטריא אות  י"   חב"ר  "וד" ומקובל  "יוד"    בס"וד    י"ו    פעם  ד" בגמטריא  "סד"   ס"  פעם  ד"  בגימטריא ר"ם  חב"ר   ומקובל   ס"ד   ר"ם  -זה המשי"ח  שהינ"ו   מ"-סד"ר    ובז"ה הסודו"ת  אותיות  ס"ו   תוד"ה   י"ש זמ"ן  ק"ץ  גאול"ה  -בשנת  תש{ס"ו}משי"ח  יש"ראל   הנקרא   ת"וד"ה  הח"ל   להשמיד ולהכחיד  סמא"ל  הרשע מלכו[ת] ר[ו]מי הט[מ]א"ה  יור[ד]ת {ש}אול[ה]-"השמדות" , וביום ההו"א שם אהו"ה –

דע"ת  הקדוש"ה   אותיות  ד"ו   קש"ה   בסו"ד   ק"ו    שד"ה –אור המלכות מושפ"ע  עבורו{עיבורו}  ק"ו אי"ן סוף יתבר"ך   והמלכות  שמ"ה  א"ת עתיד"ה  לעקור ולהכחיד סמא"ל הרש"ע וגמגימ"א יורדים לגהינם  ונשרפי"ם באש"  הלה"בה  ושמם  "חטאתם"  בסוד חט"א-ת"ם   והושמד  בסוד הנאמר  "ואת רוח הטומאה אעביר{אבער} מן הארץ בכ"ח   מוחי"ן    מ"ו   ח"ן  י"   בסוד מ"  פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם   חב"ר אות ח"  ומקובל   "רמח"-אותיות  ר"ם   מ"ח-זה המשי"ח  המכחיד הסיטרא אחר"א "עשו"  נקרא{אכי"ר}.

 

ד"

 

"איש  איש  כי  תשטה אשתו {וג"ו}

 

"איש"-זה המשי"ח  בסוד   שמ"י   ח"ה  {ש}מע-א"ל   {מ}טטרון   {י}הוא"ל  חותמים   ח"   פעם   ה"   בגימטריא אות מ"   חב"ר   ח"ה  ומקובל   אור  "חמה"-סוד תפארת ישרא"ל  רו"ח הנבוא"ה   אותיות   רוח"ב  אונ"ה  -זה המשי"ח המשמיד ומכחיד סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י]  הר[ש][ע]"ה יורדת השאולה-"עשיו"  "ישוע" –{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם   {ע}ולמים   ,וביום ההוא   "איש"  בסוד   י"ש    א"-,

רז"י  התור"ה הנקראים  כ"י   כ"  פעם י"  בגימטריא    ר"  בסו"ד שי"ר  כנאמר "אז" בגימטריא אות  ח" סוד משי{ח}  משה   הוא  י{שיר}   את  השיר"ה   שהינ"ה   ה"   ישר"ה-סוד  המלכות  המקבלת מוחי"ן  הנבוא"ה אותיות  אוה"ב   נ"ה-{נ}צח  {ה}וד  משמידים סמא"ל הרשע יורד לגיהנם ונשרף בא"ש  הלה"בה,וזה   "תשטה"-זה סמא"ל  רוח שטו"ת  ו"אשתו"-לילית  זונ"ה שפל"ה  מלכות הסיטרא אחר"א  , מלך המשי"ח  אותיות  מש"ה  ח"י  יישח"ט אותם  וישמידם  מעת"ה וע"ד  עול"ם{אכי"ר}.

 

ה"

 

"איש  כי יפליא לנדור  נדר"

 

ראה "איש"  זה המשי"ח  בסו"ד   י"ש   פל"א    אל"ף   ש"י-בעל מוחין חכמ"ה{אלף}ובינה{ש"י}  ובז"ה המוחין משיח מעבר  המלכות הנקראת  כ"י  בגימטריא   אות  ל"  חב"ר  כ"י  ומקובל כ"לי  {כ}הן  {ל}וי  {י}שרא"ל  וז"ה גדלות מוחי"ן  סו"ד   "יפליא"  אותיות ל"י   פא"י-{פ}ותח  {א}ת  {י}ד"ך  או"ר החכמ"ה  משמיד ומוחה סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמ"אה יורדת השאולה בגאולה השלמ"ה, וביום ההו"א  מ"ב   י"ו   בסוד    מ"  פעם  ב"  בגימטריא   פ"  חב"ר    י"ו  ומקובל  שם  פו"י  -{פ}ודה  {ו}מציל  {י}שראל בסוד  ז"ה  המש{י}"ח    אותיות   י"  פעם חמ"ש   בגימטריא   חמישי"ם  שע"רי  בינ"ה   אותיות  ש"ם   יח"י   ע"  שי"ר  ב"ן   י"ה  -מעשה המרכ"בה המשמי"ד ועוקר סמא"ל  וגמגימ"א   יורדים  לגיהנ"ם  נשרפי"ם  ולא עולים, ובכ"ך "לנדור"  בסוד   נ"ל    דו"ר    -נ"ל-,

בגימטריא   פ"   חב"ר   נ"ל  ומקובל  "נפל"  בסוד  ב"ן  נפל"י  -זה המשי"ח וז"ה  ה"דור"  שהינ"ו  מתגלה ועל כ"ך נאמר  {ס"ו}ד   כלומר  בשנת  תש{ס"ו}משי"ח  גוא"ל  ישרא"ל  בסו"ד   ל"י  רא"ש    ו-ל"י-בגימטריא  אות  מ"  חב"ר "ראש"   ומקובל   א"ש   ר"ם  אותיות שי"ר  אמ"ש   בצירו"ף-   י"   אמ"ר  שמ"ש- אור החכ"מה  משמיד ומוחה זכ"ר  עמלק הרש"ע-סמא"ל הטמ"א ראש"ו  יישח"ט   {ס"ו}פי  בסו"ד  בשנת  תש{ס"ו}    שם   ס{ופי}  בסו"ד פ"וי-{פ}ודה  {ו}מציל  {י}שראל   יישחוט ויהרו"ג  רבים מבנ"י אומות העולם הסיטר"א  אחר"א ארורי"ם כולם,ובכ"ך כ"ו   כ"ב   בסוד  כ"  פעם  ו"  בגימטריא שם  ק"כ  צירופי אלקים  יגזו"ר דינים  על מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  נכחדי"ם, וישראל  בגאולה השלמ"ה   אותיות   ל"  מש"ה  בסו"ד ממשל"ה   נוטריקו"ן   מ"ם  של"ה-

זה המשי"ח   ז"ו-{כים}   לשם   כי"ם   בגימטריא   ע"   פנים של התור"ה  חב"ר ז"ו  ומקובל   "עוז"-שם תורת  הקבל"ה המאי"רה  נשמו"ת ישראל צדיקים קדושי"ם  י"ש   ל[ה]ם  חל"ק לעול ם  {הב"א}-הנקרא  "אהבה"  אותיות  א"ב  ה"ה    -{ה}רב   {ה}גדול  {א}לפא  {ב}יתא צירופי אותיות או"ר החכמ"ה  העוקר מלכות הסיטרא אחר"א , ובכ"ח שם  נד"ר-זה מוחין בינ"ה כך נקר"א  בתורת הקבלה  בסוד   נ"  ד"ר  בפנימיות המשי"ח  אותיות  ש"ם   ח"י   ה"   כנאמר   "יח"יד  "חי"   עולמים  בסוד ח"י+ח"י   בגימטריא    ל"ו  -נשמות הצדיקים המהוים נשמ"ת משי"ח   אותיות   נ"  שמו"ת   ח"י   ש"ם-מלכות הקדו"שה  [מ]שמ{י}[ד]"ה  את  סמ[א]"ל הרש"ע –"אדים"  זה מה שיישא"ר מאו{מ}ות העול{ם} הגוי[י]"[ם]-"אימים" זה חלק"ם  בגאולה השל"מה{אכי"ר}.

 

ו"

 

"מיין  ושכר  יזיר וג"ו

 

ראה   מ"יין    בגימטריא  ק"י   בגימטריא מא"ה   סוד  "האם"-מוחין  בינ"ה   המעב"ר   ו"  -תפארת ישרא"ל  הנקרא "שכר"  בסו"ד     כ"    ש"ר     -זה מש"ה  שהינ"ו   {ש}ירה   {ר}מ"ה   וב{כ"}ח    "יזיר"  אותיות   י"  רז"י  החכ"מה  עש"ר  ספירות בלימ"ה  אותיות י"  ל"ב   מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא  שם יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א  משי"ח  ישר"אל    ישמי"ד ויעקו"ר הסיטרא   אחר"א בגאולה השלמ"ה אותיות גוא"ל   ה"ה    ל"   מש"ה  בסוד  ש"ם  ה"ה  גאול"ה  -

זה סוד מעש"ה   ע"  מש"ה   ש"ם   ע"ה  בסוד ע"  פעם   ה"  בגימטריא  ש"ן   חב"ר ע"ה  ומקובל   "העשן"-זה  המשי"ח-{ע}ולם  {ש}נה   {נ}פש   המשמי"ד ומוח"ה זכ"ר עמל"ק  הרש"ע  בגאולה העתיד"ה  בסו"ד  דע"ת   י"ה    ע"ת  י"ד סו"ד השכינ"ה   י"ה  שכ"ן  בפנימיות ישרא"ל  קדושי"ם  בסוד   י"ם  קדו"ש-זה המשי"ח המהוה חר"ב המלחמ"ה אשר תבצ"ע נקמות באומות העולם הסיטרא אחר"א יורדים השאול"ה ונכחדי"ם{אכי"ר}.

 

ז"

 

"דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את  בני ישראל   אמור להם{וג"ו}

 

הב"ט     "דבר"  בסו"ד    ד"   ב"ר-זה המשי"ח  סו"ד אות  ד"-או"ר המלכות בזמ"ן  הגלות  ובעת הגאולה  משי"ח זוכ"ה  למדרגת  ב"ר   בסו"ד   ר"   פעם ב"  בגימטריא   ת"  בגימטריא  "ארבע מאות"  אותיות   "אר   ע"ב   אמ"ת  ו"-סוד תפארת ישרא"ל   ע"ב בגימטריא חס"ד   ע"  פעם   ב"  בגימטריא  ק"ם-משי"ח  אותיות    ח"  שמ"י-{ש}מעא"ל {מ}טטרו"ן  {י}הוא"ל  לגאו"ל  את מלכות הקדוש"ה  ולהשמיד והלכחי"ד סמא"ל הר[ש]["ע]  מלכ{ו}ת רומ[י] הטמא"ה ינורדת השאולה נשרפ"ת  מאש" הלה"בה ולא עולה-"עשיו"  "ישוע" –{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים,

וביום ההו"א משי"ח  דע"ת  "אהוה"  בסו"ד   פל"א  ו"    ה"ה-{ה}רב  {ה}גדו"ל  אותיות   ג"ד   א"ל   ו"   בסו"ד   ד"   גוא"ל-סוד ארב"ע אותיות א"ר  ע"ב    שע"ר   א"ב-{א}לפא {ב}יתא צירופי מילים  אש"ר משיחבאמצעותם  משי"ח  סמא"ל הרשע לעולמי עולמים,ובכ"ח   כ"ח   ב"ו"  בסוד  ב"  פעם  ו"  בגימטריא  י"ב    בסו"ד   י" פעם  ב"  בגימטריא אות  כ"  חב"ר  י"ב ומקובל   בכ"י-{ב}רכה  {כ}ונה {י}חו"ד משי"ח   מזכ"ה ישראל במדרגת  "תברכו" אותיות  או"ר   כת"ב     כת"ר   ו"   א"ב  כ"ב   או"רות   התור"ה  הקדוש"ה  המשמידה ומוח"ה זכר סמא"ל  הרש"ע יורד השאולה ונשר"ף  בא"ש הלהב"ה,

וז"ה   סוד  "בני ישראל"  אותיות  י"ב  נש"ר  א"ל-

סו"ד המשי"ח בפנימיותו י"  פעם  ב"  בגימטריא   כ"  חב"ר   י"ב ומקובל   בכ"י   בסוד    ב"  פעם   כ"י בגימטריא  אות  ס"  במילוי אות סמ"ך בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקים המשמידים מלכות הסיטרא אחר"א, ולכן נאמ"ר "אמור"  אותיות   רו"ם   א"-ז"ה  המשי"ח   המעני"ק  לישראל  "להם"  בסוד  "מלה"-  האמונ"ה  השל"מה  אותיות   מ"  אונ"ה    ל"   מש"ה  חב"ר ומקובל   מ"ל  בגימטריא    ע"  פני"ם של התור"ה  צר"ף  מ"ל  ומקובל   "עמל"-סוד  המשיח   ע"    מ"ל  ומכרית  הסיטרא אחרא אומות העולם הגויים נשרפי"ם{אכי"ר}.

 

ח"

 

"ושמו  את  שמי  על בני  ישראל {ג"ו}

 

ראה  "ו" –סוד  תפארת   שמ"ו  "את"-כ"ח  השכי"נה  אותיות  י"ה  שכ"ן-חכמה ובינ"ה  בפנימיותו   המעניקים עבורו{עיבורו}  "שמי"-{ש}מעא"ל  -{מ}טטרו"ן   {י}הוא"ל  וב-גאולה השלמ"-ה אותיות   {ג}"  אלו"ה  [ ל"]   מש"ה  שם  המשי"ח  בזה הפרשה נ{ג"ל}ה ושמ"ו  ג"ל  ועל כך נאמר   על ידי ד"וד  המלך  {ג"ל}-עיני  וראיתי  נפלאות  עינ"ך,כלומ"ר  ג"ל  סו"ד   המעיי"ן החתום בסוד חות"ם   עיני"ם-אור חכמ"ה סתימ"א{סתומה}  מהו"ה  עבו"ר  המשי"ח   אותיות מש"ה  ח"י  הראי"ה בסוד  "איזה  חכם הרואה את הנולד" הרי   {א"י}זה  בסוד   בינ"ה שם  א"י-{א}דנ{י}  המשפי"ע  מוחין עבור  ז"ה-תפארת ישרא"ל  והמוחין שמ"ו  ג"ל בגימטריא    ל"ב     א"  -כת"ר  החכמ"ה כ"ח  מ"ה  כ"ה  תו"רה   מעש"ה  ע" מש"ה  הנקרא מרכב"ה  אותיות  כ"ב  ר"ם    ה"-המשמיד סמא"ל הרש"ע מלכות רומי הטמא"ה   בגאולה העתיד"ה{אכי"ר}.

 

ט"

 

"דבר  אל אהרן  ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל"

 

ראה   "דבר"  בסוד  או"ר   בר"ד –מוחין החכ"מה   כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא   י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א  השם המפור"ש  שופ"ר  מש"ה  החותם א"ל  בסוד  חס"ד    ס"ד   פעם  ח"  בגימטריא   -רשב"י-   {ר}בי  {ש}מעון  {ב}ר   {י}וחאי  מהו"ה  מוחי"ן  אותיות מ"ו     ח"ן     י"    עבור   "אהרן" אותיות  א"ר   נ"ה-{נ}צח  {ה}וד  רוח הנבואה של מל"ך  המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  הינ"ה  י"ה   נ"ה   בסוד רשב"י אותיות  ש"ר   ב"י     ש"  ברי"ת  חב"ר  אות  א"  מן {א}ל  ומקובל  "בראשית"  אותיות   רשב"י   א"ת-הוא המשי"ח  והוא נשמ"ת  מש"ה המשמידים ושוחטים סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמא"ה  בגאולה השלמ"ה ,ועל כ"ך נאמ"ר   א" –זה מש"ה   ו"נמר"-

זה רשב"י  ובאיחוד"ם   א"ר   מ"ן   חב"ר אות  ו"  סוד משי"ח  ומקובל   "ארמון" בסו"ד   פל"א  רמו"ן –זה המשי"ח  בעל מדרגת   החכ"מה  אותיות כ"ח  מ"ה בגימטרא  אד"ם  בגימטריא  י"וד  ה"א  וא"ו   ה"א  והינ"ו  ר"מון  בסוד  ר"ם-נו"ן   בעל חמישי"ם  שער"י בינ"ה  המשמידים ועוקרים סמא"ל הרשע בגאולה השלמ"ה  אותיות   "שלמה"-בסו"ד  מש"ה   ל"    י"   חכמ"ה   י"  בינ"ה  י"  דעת    ל"  כלי"ם  אותיות  "כללים"  המכחידים מלכ{ו}ת רומ[י] הר{ש}[ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם השאולה ונשרפי"ם,

וביום  ההו"א  שם אה"וה  יתברך דע"ת  קדוש"ה  אותיות  "הקודש"-זה המשיח הנקרא  "לאמר" בסוד  א"ל-ר"ם   אותיות   מ"-   רל"א צירופים מדרגת ישרא"ל   אותיות  י"ש רל"א   צירופים המשמידים מלכות רומי הטמאה סמא"ל נשרף באש הלה"בה, ובכך הש{כ}ינ{ה}    זוכ"ה  למדרגת "תברכו"  אותיות  או"ר   כת"ב    כ"תר   א"ב    ו"   שהינ"ו    "בני"  בגימטריא  אור  ס"ב   בסוד  ס"  פעם  ב"בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקים המשמידים הסיטרא אחר"א לעולמים , ובכ"ך  "ישראל"   בסוד   י"-זה המשיח  "שראל"  כנאמר  "אז ישיר  משה" אותיות  ש"ם   ה"   י"   שי"ר   א"ז"החלף אות  א"  באות  ע"  ומקובל "עז"-בסוד  הדינים הקשים אשר יישחטו ויעקרו סמא"ל הרש"ע  נמח"ה הוא בגאולה העתידה  אותיות דע"ת   י"ה{אכי"ר}.

 

י"

 

"ויהי  ביום כלת משה"

 

הבט  "ויהי"  אותיות  י-ה-ו-י-   השם המפור"ש   שופ"ר   מש"ה  הנקרא

"ביום"  אותיות  מ"ב   י"ו  בסוד  מ"  פעם   ב"  בגימטריא   פ"  חב"ר י"ו  ומקובל שם פ"וי –{פ}ודה  {ו}מציל {י}שראל  זה המשיח הגואל השכינ"ה  שמ"ה    כל"ה   ו"הכל"-זה המשי"ח בגימטריא   "הכל"  עולה   נ"ה-{נ}צח {ה}וד  רוח  הנבואה המשמיד ומכחיד הסיטרא אחרא{אכי"ר}.

 

י"א

 

"ויאמר  ה"  אל משה נשיא  אחד ליום{וג"ו}

 

הבט   "ויאמר"  אותיות   י"ו   א"   ר"ם בסו"ד  שם   או"י  {א}ור  {י}ורד   {א}ור  {י}ש"ר   בסו"ד   שי"ר   וא"  בגימטריא   ז"   סו"ד  ר"ם    חב"ר ומקובל    ר"ז  -ם"    אור הבינ"ה  אותיות  ה"ר   נבוא"ה  המשמ"יד  ומכחיד הסיטרא אחר"א  מלכות רומי הטמאה  סמא"ל הרש"ע יורד השאולה ונשר"ף  בא"ש הלה"בה,  ועל כ"ך  נאמ"ר    א"  נמ"ר   אותיו"ת  פל"א  נו"ן  ר"ם   אותיות   פנוא"ל  ר"ם-זה {המלא"ך}אותיות    מ"  אכיל"ה    מוחי"ן  החכמ"ה בינ"ה     י"ה   אכ"ל    כ"לי   ה"א המעבר   {כ}ה"ן  {ל}וי  {י}שרא"ל-משיח שהינ"ו  ש"ם   ח"י     י"ש  מ"ח    ח"  שמ"י-   {ש}מעא"ל     {מ}טטרו"ן   {י}הוא"ל   המשפיעי"ם   א"ל –סוד אור החסדים  עבור  "משה"    ש"    מ"ה   בגימטריא  אד"ם  בגימטריא  שם  יו"ד  ה"א  וא"ו   ה"א  סוד  "נשיא" בגימטריא א"    ש"ס- ,

{ש}ש  {ס}דרים  החותמים מוחי"ן   בפנימיות משי"ח  אות  א"   בסוד   א{אלפ}ך  חכמ"ה  הנקראת  {א}אלפ{ך}  סוד שם  כ"א  בגימטריא  שם {א}הי"ה  בסוד  "{א}היה {א}שר {א}היה"    א"  א"   א"  בגימטריא אות  ג"  במילוי   "גימל"  אותיות  מ"י    ג"ל    בסוד  "גל" עיני  וראיתי נ{פלא}ות  עיני"ך  הנקראת   ת"ו-ן"סו"ד המ{נ"}גי{נ"}ה    נ"נ  בגימטריא מא"ה   גדלות מוחין המשמידה סמא"ל וגמגימא הרשעים יורדים השאולה נשרפים ולא עולים לעולמים,וביום  ההו"א   יהיה אח"ד  בגימטריא   י"ג   בגימטריא  אהב"ה סוד  שמ"ע  ישראל  אדני אלוקינו  אדנ"י  {אח"ד}  בסו"ד     א"ח  כפול  ד"  בגימטריא     ל"ו  נשמות נצדיקים המהוים נשמת משי"ח  הם  מכחידים הסיטרא אחר"א  נשחט"ת  במהר"ה  בגאולה השלמה,ובכך  "ליום"  אותיות  מלו"י  בגימטריא אלהי"ם יתברך ויתה"לל   אותיות   א"   מיל"ה   אור האמו"נה  ייחתם בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש ל{ה}ם חל"ק  לעולם [הב"א]-"אהבה"{אכי"ר}.  

 

י"ב

 

"עשרה  עשרה  הכף בשקל הקודש"

 

הב"ט   "עשרה"  אותיות  "העשר"-זה המשי"ח בעל  עשר ספירות בפנימיותו ולכן נקרא  ע"  שר"ה   בסו"ד  ש"ר    ע"ה    בגימטריא   ש"ן  חבר   ש"ר   ומקובל  שר"ש    ן"-מוחין  החכמ"ה  אותיות  כ"ח  מ"ה   בגימטריא אד"ם בגימטריא  יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א המשמיד  ומוחה זכ"ר  סמא"ל הר[ש][ע] מלכות ר{ו}מ["י] הטמא"ה  יורדת השאולה ונשרפ"ת בא"ש הלה"בה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  נכחדי"ם,  ובכך   "הכף"  בגימטריא  "מאה"-זה המשיח סוד גדלות מוחי"ן  מ{ג}ו{ל}ה  בסוד   "הגולם"-זה שם החכמה בתורת הקבלה השוחט"ת  השט"ן  הרש"ע   ,

וביום ההו"א   "בשקל"  אותיות  ק"ב  ש"ל   ו-ק"ב בסוד   ק"  פעם   ב"  בגימטריא אות ר"  חב"ר  ק"ב  ומקובל  "קרב"  -זה  ה"  יתברך ויתהלל   אשר   בזכות הקורבנות שמלך המשי"ח  מעל"ה  ה" יתהלל  ישמיד אומות העולם ויעקור הסיטרא אחר"א  לעולמי עולמים,וידעת  ק"ב  בגימטריא "אלהינו"  בסוד  א"ל   יונ"ה-

זה המשי"ח  המשפי"ע חס"ד   א"ל  בסוד המלא"ך  "חסדאל" עבור{עיבור}  ה"יונה"-זה ישראל הקדושים אשר הנשמה בפנימיותם כ"ך ש"מה-בסוד  מש"ה   ש"ם  ה"  ניש"א  עליה"ם    בסוד   ע"   מיל"ה   אור האמונ"ה  השלמ"ה  הנקראת "הקודש" אותיות ק"ו  שד"ה-זה המלכות הקדוש"ה הז"וכה   לשם  ז"  פעם  ו"  בגימטריא מ"ב  בסוד   מ"  פעם  ב"  בגימטריא   פ" חב"ר   ו"  ומקובל שם  פ"ו  בגימטריא אלהים  סוד מידת הדין הקדוש המוחה זכ"ר עמל"ק הרש"ע סמא"ל הטמא  נשח"ט  בגאולה השלמ"ה{אכי"ר}.

 

תם ונשלם פרשת "נשא"-מאמר מגידים/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי החכ"ם העניו רבי שלמה איפרג{ן}  זצוק"ל-השב"ח  לבורא עול"ם.

 

 

 

OnLineTech