להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> פרשת השבוע-"בהעלתך",חכמת הצירופים

פרשת  "בהעלתך"-מאמר מגידים  מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האוקי החכם העניו רבי שלמה איפרג"ן{זצוק"ל}

 

א"

 

"דבר  אל  אהרן ואמרה אליו בהעלתך את הנרות{וג"ו}

 

רא"ה   "דבר"  בסוד    אותיות   ב"  ד"ר-זה סוד החכמ"ה  {ב}ראשית  אותיות  ב"ר  א"ש  ת"י   סוד  "קודש"  בגימטריא ת"י-אור החכמ"ה  המשמיד ומכחיד סמא"ל הרש"ע יורד שאולה ונמח"ה,וביו"ם ההו"א    שם אה"וה  דע"ת הקדושה  הנקראת   קר"ן  את"ה –השכי"נה  הטהור"ה  בסוד   ט"ו    הר"ה  ו-ט"ו  בגימטריא  י"ה  תחתם בפנימיות המשי"ח  הנקרא  "אהרן"  בגימטריא  נ"ר   ו"  -זה המשי"ח  שהינ"ו   ו"  אמר"ה  בסוד  אור החכ"מה  "אמ"ר  אותיות  א"  ר"ם  בפנימיותו  ומהו"ה אלי"ו  אותיות  א"ל   י"ו   בסוד הנאמ"ר על  משה  "יו  קרנות על  חדו"  וז"ה קרנו"ת  אותיות    נ"ר  תקו"ן, כלומר משיח ישמיד ויישחט סמא"ל הטמ"א מלכ[ו]ת רומ{י } הר{ש}[ע]"ה יורדת השאולה ונשרפת באש הלהבה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים ,וביום ההוא  "בהעלתך"בסוד  ע"ב  תהל"ה    ע"ב  בגימטריא  ח"סד    ע"  פעם  ב"  בגימטריא  "קם"-

זה מוחין המשיח מבצע נקמ"ה  באו[מ]ות הע{ו}לם הס[י]ט[ר]א אח[ר]"[א]-"ארורים"  ,ובכ"ך  השכינ"ה  אותיות שכ"ן  י"ה  בפנימיות  "את"  האותיות  הנקראות  "הנרות"  אותיות    נ"   תור"ה-מוחין בינ"ה, וראה  זה סוד האותיות הם הנשמות  ומהות שי"ר  העול"ם הב"א לשון  או"ר  יש"ר   המגלה העל"ם{סתר}בכ"ח  מדרגת  "אב"   ה"-  {א}לפא  {ב}יתא צירופים,  פירוש נוסף   "הבא"   בגימטריא    ב"ו   בסוד   ב"  פעם  ו"  בגימטריא  י"ב    ב"  פעם   י"  בגימטריא אות  כ"  חב"ר   י"ב ומקובל  בכ"י-{ב}רכה  {כ}ונה  {י}חוד  זה חר"ב משיח ישראל השוחט ומשמיד סמא"ל הרש"ע נשרף בא"ש הלהב"ה{אכי"ר}.

 

ב"

 

"וזה מעשה המנורה"

 

הבט   ו"-סוד  תפארת  נקר"א   ז"ה –אור הנבואה בסוד   ז"  פעם  ה"  בגימטריא ל"ה   ל"  פעם  ה"  בגימטריא  {ק"ן}-אור החכ{מ"ה}   יבצע  "נקמה"  ויעקור ויימחה  זכר סמא"ל  וגמגימ"א הרשים יורדים השאולה נשרפי"ם  ולא עולים לעולמים, ועל  כ"ך  נאמר  "מעשה" בסוד  ע"   מש"ה-אור שבעים הפנים  של "המנורה"-אותיות  מ"ן   או"ר   ה" זה המשי"ח   מש"ה  ח"י   ש"ם   ח"יה  י"ש  מ"ח   ה"   שימ"חה   מ"  שיח"ה  שמ"י    ח"ה   בסוד  ח"  פעם  ה"  בגימטריא אות  מ"  חב"ר   ח"ה  ומקובל  "חמה"-שם התפארת מרא"ה  מאיר"ה אותיות א"ר   מ"ה   ה"ר    א"ם    י"   ו"מה" בגימטריא  אד"ם  בגימטריא שם יו"ד  ה"א  וא"ו   ה"א  השם המפורש המשמיד הסיטרא אחרא בגאולה השלמ"ה{אכי"ר}.

 

ג"

 

"קח  את  הלוים  מתוך  בני ישראל וטהרת אותם"

 

ראה  ק"ח  אותיות  ח"ק-זה תפארת ישראל שהינ"ו   "את"-כ"ח  השכינ"ה  בסוד י"ש    כונ"ה   -אור המוחי"ן  הנקר"א "לוים"  בסוד    ל"     ווי"ם,   ל" פעם ו"   בגימטריא   ק"ף  חב"ר   ל"ו  ומקובל    קו"ל    פ"ה –סו"ד הבי"נה המעברת{תפארת  הקו"ל}  עבור  "פה"-המלכות,  וזה התור"ה בע"ל  פ"ה-לשון תפארת הבע"ל  של המלכות שמ"ה פ"ה חב"ר  אות  ד"  סוד  מלכות  לשם  פ"ה  ומקובל  "פדה"-משיח  את ישרא"ל , וידעת  הפ"ד   בסו"ד   פ"ד  בגימטריא שמוני"ם  וארב"ע  אותיות  יו"ם  שמ"ן  א"ר   ע"ב  בגימטריא חס"ד   בסוד  ע" פעם  ב"  בגימטריא  ק"ם-מוחין משי"ח להשמי"ד  סמא"ל  הרש"ע  מלכות רומי הטמא"ה יורדת השאולה נשרפ"ת ולא עול"ה,ועל כך נאמר  "מתוך"  אותיות ו"   כת"ם-

{כ}תר  {ת}פארת  {מ}לכות  המשפיעים  מוחין  לתפארת  אות  ו"  שהינ"ו   "בני"   בגימטריא  ס"ב    ס"  פעם  ב"  בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקים המשמידים  סמא"ל  הטמ"א  זר"ע עמלק נמח"ה,ובכך  "ישראל"  אותיות שי"ר  א"ל     בסוד  י"ש  רל"א   צירופים   שוחטים את  הסיטרא אחר"א  השט"ן הרש"ע יורד השאולה ונכח"ד כלא הי"ה ועל כך נאמר    ו"-תפארת ישראל  "טהרת"  את  בנ"י  ישרא"ל  וחתמת בהם מדרגת "אותם"  בצירו"ף-  "מאות"-זה מוחין  בינ"ה   מ"-  או"ת   ו"  אמ"ת   מוחי"ן  תורת ישרא"ל הקדושה הנקרא "גאולה"{אכי"ר}.

 

ד"

 

"והניף  אהרן  את הלוים תנופה  לפני  ה"

 

ראה  "והניף"  אותיות   נו"ן   יפ"ה  זה סו"ד  חכמ"ה{יפה}דבינ"ה{נון"}ובז"ה  החר"ב   משי"ח  הנקרא  "אהרן" בסוד  א"ר    נ"ה-{נ}צח  {ה}וד  ישמיד ויישח"ט  הייצ"ר  הר"ע  סמא"ל  הרש"ע מלכות רומי הטמא"ה יורדת שאולה ונשרפת בא"ש  הלהב"ה,ובכ"ך השכינ"ה שמ"ה   "את"  בסו"ד     ש"ם   את"ה  אמ"ש  -{א}ור  {מ}וחין  {ש}למים  משיח הנקרא   "הלוים"  בסו"ד    י"ום    ל"ה  ל"  פעם   ה"  בגימטריא  ק"ן  -

או"ר החכ"מה  חב"ר   יו"ם  ומקובל    י"   נוק"ם-זה החכמה   המשמיד ועוקר  מכלה ומוח"ה  מלכות הסיטר"א  אחר"א- ז"רע עמ"לק  נקרא,ובכך  "תנופה"  אותיות  תנ"ו"    פ"ה-  זה המשי"ח  י"ש   מ"ח בסוד  שמ"י    ח"-   {ש}מעא"ל  {מ}טטר"ון   {י}הוא"ל  חותם  חיו"ת בפנימיות ישראל צדיקם קדושי"ם  "לפני  ה"  אותיות   נ"ל    יפ"ה  בסוד   נ"ל בגימטריא   פ"   חב"ר  נ"ל  ומקובל  פנ"ל בסוד  ב"ן  נפל"י-זה המשי"ח  חותם  פ"ן    ל"י   ו-פ"ן  בגימטריא  ק"ל חב"ר  ל"י   ומקובל  משיח  "קילל"  ומשמיד  סמא"ל הטמא מלכ{ו}ת רומ[י] הר[ש]["ע]ה  יורדת השאולה –"עשיו" "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים.{אכי"ר}.

 

 ה"

 

"זאת אשר ללוים"

 

ראה  זא"ת-בסוד השכינ"ה  הנקראת  ז"ה  א"ת   סו"ד  האותיות  הנקר"א אש"ר-מוחין בינ"ה    י"   ח"ן   מ"ו ב"ן   י"ה  -חכ"מה  ובינ"ה אש"ר תשמי"ד סמא"ל הר[ש]"{ע}  מלכ[ו]ת רומ"[י] הטמ"אה    "עשיו"   "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים,וביו"ם ההו"א  שם  אה"וה-דעת הקודש-סו"{ד}  המשי"ח     ס"    פעם   ו"ד  בגימטריא  ש"ש   בסו"ד   ייסו"ד  המשי"ח  אותיות    ש"ם   חי"ה   אותיות י"ש   חמ"ה     שי"ח    מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא  יו"ד  ה"א וא"ו  ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה   שו"ר  פ"ה    שופ"ר   ה"   ש"ם   ה"  -המשמי"ד   סמא"ל הרש"ע יור"ד לגיהנ"ם ונשר"ף  בא"ש  הלהב"ה,ובכ"ך   [ל"לו]ים   בזה המאמ"ר  סו"ד הק"ץ  גאולה  וראה   לל"ו   בגימטריא  ס"ו  בסוד  שנת   תש{ס"ו}    מל"ך  המשיח  בע"ל מוחין"   מ"י   ישפי"ע עבו"ר{עיבור}  המלכות   "ים"  אורות בסו"ד   י"-מאורו"ת  -עש"ר  ספירו"ת בלי"מה    אותיות    י"   ל"ב   מ"ה  בגימטריא  אד"ם   בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו   ה"א   העוקר ומכחי"ד סמא"ל וגמגימא הרשעי"ם יורדי"ם השאולה  ונעקרים מ"ן  הבריא"ה{אכי"ר}.

 

 

ו"

 

"וידבר  ה"  אל  משה  במדבר סיני"

 

ראה   ו"י-דבר   בסו"ד   הנאמ"ר על   מש"ה   "יו  קרנות  על חדו"-בסו"ד   דב"ר {דיבור}  המשי"ח  הינ"ו"קרנות"  בסוד  ת"ו  קור"ן, כלומ"ר   משי"ח  משפי"ע  ת"ו  המ{נ"ג}ינה  {ג}בריא"ל   {נ}וריא"ל   עבו"ר  המלכות ה{נקר}ת    "קרן"   אותיות ק"ו-ר"ן    אור אי"ן סו"ף יתבר"ך באמצעות ק"ו  מעב"ר   {ר}וח {נ}שמה אותיות    "חרון  משה"-בחר"ב  הנקמות אשר תשמיד את  סמא"ל הטמ"א מלכות ר[ו]מ[י] הר{ש}"[ע]ה בגאולה  השל"מה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם שאול"ה  ונשרפי"ם וביום ההו"א  שם  אה"וה-מוחי"ן  ה"קודש"  בגימטריא   ת"י   חותם  "במדבר"  אותיות   מ"ב  דב"ר  בסוד מ"  פעם  ב"  בגימטריא   פ"   חב"ר  "דבר"  ומקובל    -

פ"ד   בר"  אותיות ב"רד   פ"   בסוד    אות  {ב}ראשית  שהינ"ה  בר"ד  בסוד   מוחי"ן   ב"  ר"ד לשון יור"ד לפנימיות מלך המשי"ח  הנקרא  פ"  בגימטריא שמוני"ם  אותיות שמ"ן  י"ום    סוד  חכמ"ה בינ"ה   אותיות  שינוני"ם-דינים קשים המשמידים הסיטריא אחר"א  בגאולה השלמ"ה  בסוד  אות  ל"   מש"ה   אותיות  ממשל"ה "דקדושה"  אותיות  דו"ד  קש"ה  -אור המלכו"ת    בסו"ד    כ"ו-תל    מ"ה  בגימטריא  שם יו"ד   ה"א  וא"ו   ה"א  השם המפור"ש  שופ"ר   מש"ה   פ"ר  שמ"ש   ו"ה    מעש"ה המרכב"ה   ע" מש"ה    כ"ב  ר"ם   ה"  בסו"ד   כר"ם  ב"ה    ב"  פעם  ה"  בגימטריא אות  י" חב"ר  כר"ם  ומקובל     ר"   {כמ"י}-בגימטריא    [ע]"   {פ}נים [ש]ל [ה]תור"[ה] –

"השפעה"  אותיות  שפ"ע  ה"ה    {ה}רב   {ה}גדו"ל   ש"   ענ"ף  או"ר האבו"ת   בסוד   ע"   פ"נ  בגמיטריא   ל"   חב"ר  פ"נ  ומקובל  נפ"ל בסוד   ב"ן   נפל"י  זה המשי"ח  שהינ"ו פ"ן    ל"י       פ"ן בגימטריא   ק"ל חב"ר   ל"י   ומקובל  משיח  "קילל"   ומשמיד את גמגימא וסמא"ל הרש"ע  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}"[ע]ה  נכחדת בגאולה השלמה  -"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם   {ו}זכרם  {ע}ולמים,וזה סוד  "סיני"      בגימטריא  ק"ל  חב"ר  "סיני"  ומקובל    "נסק   ילי"  בסו"ד   מש"ה    נס"ק   השמי"ם  בכ"ח  שם  יל"י-  כ{י}   גמ{ל}   על{י}  ובז"ה הש"ם  במיד"ה  וכותב  כ{י}  גמ{ל}  ע{ל}{י}   ומחבר לאותיות המסומנות  אות ק"   מן המילה נס{ק}  מקובל  משה  "קילל"  ועקר   סמא"ל  הטמא מלכ{ו}ת רומ[י] הר[ש][ע]"ה  יורדת השאולה ונשרפת בא"ש הגאולה  -"עשיו"  "ישוע"  -{י}מח  {ש}מם   {ו}זכרם  {ע}ולמים,{אכי"ר}.

 

ז"

 

"ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו"

 

ראה   "{ו}{י}עש{ו}    בסוד  וי"ו  בגימטריא   אהב"ה   ו"אחד"    זה  המשי"ח  שהינו ישמיד  "עשיו"  "ישוע" בכ"ח  ה"אהבה"  אותיות  א"ב   ה"ה   ה"  פעם  ה"   בגימטריא  כ"ה-או"ר  השכינ"ה   אותיות  שכ"ן   י"ה   רא"ש  ו"   מעש"ה   מרכב"ה    ע"  מ"שה   כ"ב   ר"ם   ה"   כר"ם    ב"ה   בסוד ב"  פעם  ה"  בגימטריא  אות  י"-מאור החכמ"ה   כ"ח  מ"ה   בגימטריא אד"ם בגימטריא  יו"ד  ה"א  וא"ו   ה"א   השם המפור"ש  שופ"ר  מש"ה  המשמיד ומוחה זכר סמא"ל  הרשע מלכות רומי הטמ"אה  נשרפ"ת  בא"ש  הלהב"ה,ולכן נאמ"ר    א"    נמ"ר-סו"ד  המשיח הנקרא  "פ{ס"ח}   בסוד    ס"  פעם  ח" בגימטריא   ת"פ     מלא אות  פ"ה  ומקובל שם   תפ"ה  בגימטריא "תהלים"-אור ה{מ}ל{כ}{ו}{ת}    בסוד   "מכות"-

המשמידות ומכחידות  סמא"ל  הרש"ע   יור"ד לגיהנ"ם  זוע"ק ונעק"ר  מעל פני האדמ"ה,וביום ההו"א  שם  "אהוה"-אור הדע"ת  הקדו"ש   בסוד  ד"ו   קש"ה   ד"ו   בגימטריא  אות  י"  חב"ר  ד"ו  ומקובל   אות יו"ד  בגימטריא   כ"   הח{כ}מה   בזה החר"ב   הנקראת  מ"ו-עד בסוד  מ"   פעם  ו"  בגימטריא   "רם"  חב"ר   "עד"  ומקובל   "מעדר"-זה המשיח  אשר  יישח"ט  ויעד"ור  הסיטריא {א}חר"א {מ}ושמד[י]"[ם]-"אימים"  ייגז"ר   עליה"ם  באותם הימי"ם{אכי"ר}.

 

ח"

 

"איש איש כי יהיה טמא לנפש או  בדרך רחוקה" 

 

ראה   "איש" –זה  מלך המשי"ח  אותיות כ"ל   ם"    מש"ה   ח"י    ו{ס"ו}-{ד"ו}בשנת  תש{ס"ו}    אור   ד"ו   בגימטריא אות  י"  החכמ"ה     אותיות  כ"ח   מ"ה  בגימטריא   אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו    ה"א   תשמיד  ותכחיד  סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמ"אה  יורדת השאולה ונשרפת בא"ש הלהב"ה  אותיות ל"ב   ה"הה    בגימטריא   י"ה-חכ"מה ובינה,  ובכ"ך     כ"י   בגימטריא אות   ל" חב"ר  כ"י  ומקובל  שם כל"י-

{כ}הן  {ל}וי {י}שראל  זה  המשי"ח  י"ש   ח"מה    בסוד     שמ"י    ח"ה       ח"  פעם  ה" בגימטריא   ם"    חב"ר   שמ"י  ומקובל  "שמים"-שמ"י-{ש}מע"אל   {מ}טטרו"ן  {י}הוא"ל   חותמים    ם"   בגימטריא"  "ארבעים"   אותיות:  ע"ב   שי"ר    א"ם ,רשב"י   פל"א    עי"ן    ם"  ,   עי"ם   נפל"א   ש"ר    י"ב ,מ"ן  פל"א    עש"ר    ב"י ,בן  אל"ף   שערים  ,או"ר   החכמ"ה  ספירת אלפי"ם  אותיות א"ל    פ"ה    י"ם       ם"  פליא"ה     פ"   אלהי"ם    -חר"ב  ה{ג}וא{ל}   המשמיד ומכחיד סמא"ל   הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]"{ע}ה  יורדת השאולה ונשרפת באש" הלה"בה –"עשיו"  "ישוע" –{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים   הינם  סוד  "טמא" –

{ט}ינה  {מ}רירות   {א}יבה   יורדים השאולה ונשרפים בא"ש  הלה"בה,  וביום  ההו"א שם  "לנפש"  אותיות    ל"     נפ"ש   בסוד      נפ"ל     ש"   סוד  משי"ח  בן דו"ד הנקרא     ב"ן   נפל"י    אותיות בנ"י    {נ"פ}ל    אותיות    פ"ן    ל"  בסוד   פ"ן   בגימטריא  ק"ל    חב"ר  אות  ל"     מקובל  "קלל"   צר"ף  אות י"  מן  בנ{י}    ומקובל  משיח  ישראל "קילל"   ומשמיד סמא"ל  הר[ש]["ע] מלכות ר{ו}מ[י] הטומא"ה יורדת השאולה ונכחד"ת  כלא הי"תה-"עשיו"  "ישוע" -{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  ובכך   "או"  בסוד  אות  וא"ו-זה המשי"ח חותם  "בדרך"  בסוד   ד"   בר"ך   -סוד גמ"רא-   {ג}בריאל   {מ}יכאל   {ר}פאל {א}וריאל   בפנימיות    הנבראים ישרא"ל {צ}דיקי"ם  [ק]ד[ו]ש"[י][ם]    שמ"ם  "צוקים"   בסו"ד   צ"  קוי"ם     אותיות ק"ו   צדי{"קם"}-זה המשי"ח  הינ"ו נשמ"ה   כוללת בס"וד    נ"   מש"ה כ"ו    ת"ל       ל"ו      בגימטריא" "סוכות"-או"ר   המלכו"ת   אותיות {ס"ו}-כ"ו- ת" ,

הר"י  בשנת  תש{ס"ו}השם המפור"ש   כ"ו  בגימטריא   י-הו-ה חותם  אות  ת"  בגימטריא "ארבע מאות"בצירו"ף-  א"ר  ע"ב   ו"   אמ"ת-זה המשי"ח  בפנימיות ישר"אל  ובכ"ך  סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]ה יורדת השאולה ונשרפת בא"ש הלה"בה-"עשיו"  "ישוע"  -{י}מח  [ש]מם   {ו}זכרם  {ע}ולמים  מושמדי"ם,ולכן נאמ"ר   "רחוקה"  אותיות  קר"ח  ו"ה-  סו"ד  הנבו"אה  אותיות   נ"  א"ב  ו"ה     מעש"ה  הייחו"ד    בצירו"ף-מש"ה  עד"י   יח"י    ו"-  או"ר המשי"ח   עוקר הסיטרא אחר"א  ביום ההו"א  {אכי"ר}.

 

ט"

 

"בחדש  השני  בארבעה  עשר  יום הערבים יעשו  אותו"

 

הב"ט   "בחדש"   אותיות     ב"  חד"ש בסוד משי"ח ישראל באות    ב"-ראשית אור החכ"מה  אותיות כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא  יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א   מחד"ש   דב"ר  תור"ה אותיות   בו"רר   תוד"ה, ויש לדע"ת  "תודה"  זה המלכות{שם}  ומשיח ישרא"ל  "בורר"  ניצוצות הקדו"שה אותיות   ד"ו   ק"שה      ק"ו  ש"דה ובכך משי"ח   ש"ם  ח"י   י"ש  מ"ח משמיד ועוקר סמא"ל הר{ש}"[ע] מלכות ר[ו]מ[י] הטמ"אה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדים השאולה  ונשרפי"ם, ולכן נאמ"ר   "השני"    אותיות   י"   שנ"ה  או"ר החכ"מה    כ"    חמ"ה     מ"ח    כ"ה   מ"כ     ח"ה     בסוד        מ"   פעם   כ" בגימטריא    ת"ת        ח"  פעם    ה"   בגימטריא     ם"   חב"ר  וראה    "מתת"-

זה  המשי"ח    הנקרא  "מתתאל"  בסוד   מת"ת   א"ל-ה"  יתבר"ך  משפי"ע  חכמ"תו לנבראים ישראל צדיקים קדושים באמצעות המש"יח  בס"וד    מ"  שיח"ה,אות  מ"-או"ר הבינ"ה  בצירו"ף   -ה"ר    י"   נבוא"ה   מקיי"ם  שי"חה  בסוד  ה"שיח"-{ש}ילה   {י}חידה  {ח}כמה-בעל  או"ר   החכ"מה   כ"ח מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא  י"וד ה"א וא"ו ה"א-השם המפור"ש שופ"ר  מש"ה  ש"ם   ה"    פ"ר   ו"   שנ"ה    אותיות שופ"ר    נ"ה-{נ}צח  {ה}וד   משמיד ומוח"ה   סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדים השאול"ה  ונכחדי"ם,  והב"ט   "ר{ו}[מ][י]  [ה]ר{ש}ע[ה] "  אותיות   "רע  הושמד"    בצירו"ף  -"שממה  רעדה"     בצירו"ף  -אש מדורה"-

וזה ס[ו]ד ה[ד]ין הקש"ה   המש[מ]יד ס{מ}א"ל הר[ש]"ע –"מושמד"  כלא   הי"ה,וביום  ההו"א  שם  אה"וה-אור  הדע"ת   הנקרא   "בארבעה"  בסוד   א"ב    ע"ב     ה"ר       ב"אר   ע"ב  ה" בסוד  ע"ב   בגימטריא חס"ד    ע"  פעם ב"   בגימטריא  "קם"-מוחין משי"ח  לעקור ולמח{ו}ת  [ז]כ"ר  ע[מ]ל"ק  [ה]רש"ע –"זוהמה"   יור"ד  לגיהנ"ם ונכח"ד   בגאולה השלמ"ה,וזה סו"ד   "עשר"-זה המש"יח   בעל    "עשר" אותיות    ע"   ש"ר   בפנימיות"ו   החותמים  ב"ו     ש"ר      ע"-ידי[ע]ת {ש}בעים [פ]נים של התור"ה-"שפע"  החכמ"ה  העוקר הסיטרא אחר"א,וזה "יום"   בגימטריא    נ"ו   בסוד  נ"  פעם ו"  בגימטריא    ש"      חב"ר    י"ום   ומקובל   ש"ם    י"ו     אותיות  י"ש  מ"ו  מ" פעם ו" בגימטריא  ר"ם   חב"ר  י"ש ומקובל   ש"י  ר"ם-

אור המש"יח   שהינו  מש"ה     ישמי"ד וישרוף  את  "ישו  מום"  -הסיטרא   אחר"א,ובכ"ך    בי"ן  בסו"ד    י"ב    נו"ן  בצירו"ף  -ב"ן  ינון- זה המשי"ח  הנקרא  "הערבים"  אותיות יר"ם   ע"ב    ה"     רע"ם   י"ב   ה"  מ"ב  שע"ר    י"ה      רשב"י   עי"ן  מ"ה בגימטריא  אד"ם  בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  -משמיד ומכחיד סמא"ל  הר{ש}[ע] מלכות ר[ו]מ[י] הטמא"ה –"עשיו"    "ישוע"  -{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם   {ע}ולמים,  וזה סוד "יעשו"  אותיות  "עשיו"-מושמד ונעקר   על יד"י מדרגת  "אותו"  בצירו"ף   "ואו"   ת"ו"- זה מלך המשי"ח  סוד המנגינ"ה  אותיות  ג"ן  מ"י     נ"ה-{נ}צח  {ה}ו"ד  אור הנבו"אה    א"ב    ו"   נ"ה-{נ}צח  {ה}וד ח"וד   נ"צ    ה"   בסוד  "יו קרנות על חדו"   אותיות  חו"ד     בגימטריא  ח"י-זה המשי"ח  אותיות מש"ה  ח"י  המוחה זכ"ר עמלק הרש"ע בגאולה השלמ"ה{אכי"ר}.

 

י"

 

"וביום  הקים  את המשכן כסה הענן את המשכן"

 

"וביום"  אותיתו   מ"ב  וי"ו   בסוד וי"ו  בגמטריא "אחד"  ו"אהבה" חותם   מ"ב   אותיות   מ"  פעם  ב" בגימטריא  פ"  בגימטריא שמוני"ם אותיות  שמ"ן  יו"ם-חכ"מה דחסדי"ם  הכ{ו}נ{ס}ים בשנת   תש{ס"ו}  המלך {ה}[מ]ש[י]"ח  נ{ק}רא- "קימה"-בסוד הינו מקי"ם המלכות ומעל"ה אות"ה לקב"ל    ק"ב    ל"ל    בסוד  ק"ב בגימטריא  אלהינ"ו    ק"  פעם   ב"   בגימטריא  אות  ר"  חב"ר   ק"ב ומקובל  "קרב"-זה השכינ"ה אור הגאולה  המשמיד ומוחה סמא"ל  הר[ש]["ע] מלכות ר{ו}מ[י]"  הטמ"אה –"עשיו"  "ישוע" –{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים   יורדים  השאולה ולא עולים,

ובכ"ך  "המשכן"  אותיות מש"ה   כונ"ה-אור המחשב"ה העליונ"ה  בסוד  ל"י   ע"   יונ"ה       ינו"ן   עלי"ה-נשמת משי"ח  מ{ג}ו{ל}ה   בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חל"ק  לעולם  ה{ב"א}   {א}לפא  {ב}ית"א  צירופ"י {א}ות"י[ו]ת  [ה]תו[ר]["ה ]  החותמים  מוחי"ן  "אורה"   בסוד    י"   ח"ן   מ"ו -"האור"-זה המשי"ח  או"ר  בגימטריא ר"ז  חב"ר  או"ר ומקובל  ר"ז-או"ר  בסו"ד   או"ר    ר"ז     בצירו"ף "שיר  או"ר   ז"-זה מש"ה {ב"ע}ל  חס"ד  גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד מלכות    ז"  מידות בסוד זי"ן  אותיות ז"ה  יי"ן   {ינון}-

חרב הגאולה המשמידה הסיטרא אחרא סמ[א]"ל [ה]ר[ש]"ע מלכות ר[ו]מי הט{מ}"אה נש[ר]פ"ת בא"ש הלהב"ה יור[ד]ת ולא עולה –"אש  מדורה"  שורפת  ועוקרת  סמא"ל  הטמ"א  בגאולה השלמ"ה,וביום הה"וא   "כסה" בסוד  אות      ס"    כ"ה   כנאמר   "סומך אדני  לכל ה{נ}ו{פ}{ל}{י}ם"  בסוד  משיח הנקרא  "נפלי"  אותיות   פ"ן   ל"י   פ"ן בגימטריעא  ק"ל   חב"ר    ל"י  ומקובל משה  משיח ישראל "קילל"  ומשמיד מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"  -{י}מח {ש}מו  {ו}זכרם  {ע}ולמים  נשרפי"ם  בא"ש הלהב"ה,ובכ"ך   "הענן"  בסו"ד  ה"ע     נ"ן –נ"נ  בגימטריא  מא"ה     ו-ה"   פעם   ע" בגימטריא   ש"ן    חב"ר    ע"  ומקובל  "עשן"-{ע}ולם  {ש}נה  {נ}פש זה המשי"ח  בעל מוחי"ן  מא"ה אותיות "האם"-בינ"ה  בסוד   ב"ן   י"ה     בנ"י     ה"    י"ב    נ"ה-{נ}צח  {ה}וד  אור הנבוא"ה  המשמ[י]ד ומ{ו}חה זכ"ר  [ע]מלק הר[ש]"ע-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם [ו]זכרם {ע}ולמים,{אכי"ר}.

 

י"א

 

"עשה  לך שתי חצוצרות כסף{וג"ו}

 

ראה  "עשה"  בסוד  שע"ה  אותיות ש"    ע"ה     ע"  פעם  ה"  בגימטריא  ש"ן   חב"ר   אות  ע"  ומקובל  "עשן" {ע}ולם  {ש}נה  {נ}פש"-זה המש"יח מש"ה   ח"י       ש"ם  ח"יה   אותיות שמ"י   ח"ה     בסוד  ח" פעם ה" בגימטריא  ם"  חב"ר  שמ"י  ומקובל "שמים"-סוד תפארת ישר"אל    שי"ר א"ל   פא"ר    ת"ת  בגימטריא   "שמונה מאות"  בצירו"ף-   ו"  נשמ"ה  ו"  אמ"ת בסוד  ו"ו   בגימטריא  י"ב   י"  כפול  ב" בגימטריא אות  כ"  חב"ר   י"ב  ומקובל ב"כי-  {ב}רכה {כ}ונה {י}חוד חר"ב הגאולה המשמידה ומכחידה סמא"ל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה  -"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים שאולה ונשרפים בא"ש הלהב"ה, וביום ההו"א   ל"ך  בגימטריא כ"ל    בגימטריא  אות   נ"-או"ר בינ"ה בצירו"ף      א"    ב"ר    יונ"ה    איו"ב    נ"ר     ה"     נ"ר    אה"וי     ב" רשב"י    אונ"ה  -

או"ר החכ"מה  אותיות כ"ח  מ"ה   מ"ח   כ"ה       מ"ה  בגימטריא  אד"ם  בגימטריא  יו"ד ה"א   ו"א ה"א  ישמיד ויעקור ס[מ]א"ל הר{ש}ע  {מ}ל[כ][ו][ת] רו[מ]י [ה]טמ"אה-"מכות  שממה"   זה עתיד"ה,ובכ"ך     "שתי"  בסוד  י"ש   ת"  חב"ר אות  ו"  מלך המשי"ח  מקובל "ישות"-זה המשי"ח   משה   רבי"נו  הוא ישמיד ויימחה   זכר  {ישו}-{ת}או"ה   דסיטרא אחרא נשרפ"ת  בא"ש הגיהנם  ולא עולה,ובכך מש"ה   בסוד  ש"   מ"ה בגימטריא  אד"ם  בגימטריא  שם יו"ד ה"א  וא"ו    ה"א    השם המפור"ש   הנקרא  "חצו{צרות}    גוזר   השמדה ו"צרות"   על  אומות העולם הגויים  י"מח   ש"מם   ו"זכרם   ע"ולמים,וזה משי"ח   בסוד ש"ם    ח"י     שי"ח    ם"    י"ש   מ"ח     מעשה  ע"  מש"ה   הנקרא מרכב"ה  אותיות  כר"ם   ב"ה     מ"ב  שי"ר  כ"ה      י"ש     ם"    ברכ"ה   או"ר  הגאול"ה    "כסף"   נק"רא החלף     אות  כ"  באות  ק"  ומקובל "פסק"  {ד}ין  [מ]יתה   נגזר  על ס{מ}א"ל [ה]ר[ש]"ע-"השמדה".

 

י"ב

 

"ויהי בנסוע הארון ויאמר משה{וג"ו}

 

ראה "ויהי"  בסוד   י-ה-ו-י  השם המפור"ש   שופ"ר  מש"ה   פ"ר   שמ"ש  ו"ה    מעש"ה המרכ"בה   ע"  מש"ה כ"ב ר"ם   ה"   כר"ם    ב"ה   בסוד ב"  פעם  ה"  בגימטריא   י"  או"ר החכמ"ה    אורי"ה    מ"ה    כ"ח   בסוד מ"    פעם    ה"  בגימטריא   ר"  חב"ר מ"ה ומקובל  "הרם"-זה  המשי"ח  מש"ה   ח"י   המשמיד  ועוקר סמא"ל הר[ש]["ע ] מלכות ר{ו}מ[י] הטמאה יורדשת השאולה ולא עולה –"עשיו"  "ישוע" –{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדים לגיהנ"ם ולא עולים,  ובכ"ך   "בנ{ס"ו}ע סוד  הק"ץ   מ{ג"}ו{ל"}ה בשנת  תש{ס"ו}   מלך המשיח הנקרא   "ענב"  אותיות   ב"ן    ע"-זה המשיח תפארת ישראל הנקרא ב"ן"      ע"  פנים של התור"ה  ו-ע"  בגימטריא "שבעים" אותיות   ש"םי    ע"ב   בגימטריא חס"ד בגימטריא     ס"     ח"ד    בסוד  "ע"  פעם  "ב"  בגימטריא  ק"ם  מוחין   ח"ד בסוד  ח"  פעם  ד"  בגימטריא  ל"ב  בסוד ל" פעם  ב" בגימטריא אות  ס"  חב"ר ל"ב  ומקובל  סב"ל-{ס}תרי {ב}ינה {ל}הבה המשמידים ועוקרים סמא"ל הר{ש}ע [מ]לכות רו[מ]י הטמ"א[ה]-"שממה"   ייגזר בהם בגאולה השלמה,וביו"ם ההו"א  "הארון"  אותיות  "אורנה"   בסוד   או"ר     נ"ה-

{נ}צח {ה}וד   מוחי"ן   הנבוא"ה   י"   מ"ח   נון אב"ן   הו"ה    בסוד    "בן  אהוה"-זה משיח  ישרא"ל  ש"ם  ח"י  שי"ר  א"ל  א"ר    של"י       יר"א   ש"ל      י"ש   רל"א   צירופים מעש"ה המרכ"בה  המשמידים  ומוחים זכ"ר עמלק הרש"ע  בגאולה השלמ"ה,ועל כך נאמ"ר   א"  נמר זה מש"ה  שהינ"ו  "ויאמר"  אותיות  י"ו    ר"ם    א"      פל"א     רו"ם     י" אור החכ"מה  המשיד ועוקר     רומ"י  אופל   סמא"ל הטמ"א יורד לגיהנם ולא עול"ה, ובכ"ך   מש"ה   בסו"ד   כ"ו  כ"ב ש"ם   ה"   המפור"ש   שופ"ר   מ"ה   ש"ם   ו"   פר"ה     פ"ר    ש"ם    ו"ה   שומ"ר    פ"ה    שו"ר    מ"ה    פ"    שפ"ה    ו "    רמ"ה     רושם   פ"ה    ש"ם    פור"ה     פ"ו    רש"מ     ה"   ש"ר  מ"ה    פ"ו     ש"ם  ה"ר    פ"ו  ש"ם  רפוא"ה       פר"ו    אמ"ש     ה"  פ"    או"ר    ש"ם     ה"      סו"ד המרכ"בה   המשמיד ומוחה  סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"  -{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים.  

 

 

י"ג

 

"זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם"

 

ראה  "זכרנו"   אותיות  כרו"ז   נו"ן-זה  השכינ"ה  הנקר{א"ת}    קר"ן   את"ה בסוד    "הדגה"  בגימטריא    ז"ה    ה" בסוד   ז"ה   פעם    ה"   בגימטריא   ס" בסו"ד    סמ"ך   בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקים  המשמידים  ומכחידים  סמא"ל הר{ש}["ע]  מלכ[ו]ת רומ[י] הטמא"ה-"עשיו"   "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם   {ע}ולמים,וביו"ם  ההו"א  "אשר"  בסוד   א"ש   ש"ר   אותיות ש"ש   א"ר   בצירו"ף    ש"   רא"ש   או"ר  האבו"ת בצירו"ף   "בארות"  נוטריקו"ן   ב"   אורו"ת    א"ב  תור"ה {א}לפא  {ב}יתא"  שמו"ת  קדוש"ה  יעקר"ו  הסיטר"א  אחר"א  ומזכ{י}"ם {י}שראל [ב]גאולה  [ש]למ"[ה]  בסוד "ישיבה"-

אותיות   יש"י    ב"ה  החלף אות   ה"  באות  א"  ומקובל  "ישי   בא"-ז"ה  מלך המשי"ח   י"י  שב"א   אש"ר ישמ"יד ויימח"ה זכ"ר סמא"ל הרש"ע,ומוחין משי"ח  נקרא"  "ישיבה"  בגימטריא   ב"  שכ"ה    הסו"ד  משיח באמצעות  אות  ב"  -מאו"ר  החכ"מה אותיות   ו"  אמ"ר    כ"ח   מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא  י"וד  ה"א  וא"ו   ה"א   מבש"ם  בכ"ח  ש"ם   מ"ב ש"כ  דינים ומהפכ"ם  לשכ"ה  בסו"ד   "השכל"-זה המשי"ח   ב"על    ע"ב  בגימטריא חס"ד  בסוד   ע"  פעם ב" בגימטריא  ק"ם  מוחי"ן  בינ"ה  אותיות ב"ן    י"ה  להשמיד מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדי"ם השאולה ונשרפי"ם  בא"ש  הלהב"ה, וביום ההו"א  "נאכל"  אותיות   נ" אכ"ל בסו"ד     כ"א    נ"ל    ,  כ"א  בגימטריא שם אהי"ה   ו-נ"ל  בגימטריא  פ"   חב"ר    ומקובל   פא"י    ה"ה   בסוד {פ}ות"ח  {א}ת  {י}די"ך-זה המשי"ח וחות"ם  ה"ה  בגימטריא   י"-

או"ר החכמ"ה  המשמי"ד סמא"ל הטמ"א  וגמגימ"א  נשחטי"ם  בגאולה העתיד"ה בסו"ד דע"ת   י"ה   ע"ת   י"ד   ה"  וזה "במצרים"  אותיות   ב"  מצרים,ולזה   ב"   פירושים,   אות  ב"  אור {ב}ראשית  הוא ישמיד קליפת מצרי"ם ובנוס"ף     ב"  מזיקים  גמגימ"א וסמא"ל-הנקראים  "מצרים"  בסוד  צ"ר   מי"ם-חכמ"ה  ארור"ה,  משיח ישראל ישמידים ויכחידם  ועל כך נאמר  "ואת רוח הטומאה{סמא"ל וגמגימא"}  אעביר{אבער}מן האר"ץ, וזה יעש"ה   בסוד השם "חנם"  אותיות     ח"ן   ם" הרי אות  ח"  בסוד {ח}כמ"ה  מהו"ה מ"ן   {מ}יי"ן    {נ}וקבי"ן  אותיות ק"ב   ינו"ן   יי"ן    ם"   עבור{עיבור}המשי"ח  ובז"ה   ק"ב  בגימטריא  אלהינ"ו   -אלק"י  ישרא"ל  מלך מלכי המלכים הקדוש ברו"ך  הו"א  משיח ישראל {י}י{מ}ח"ה [ז]כ"[ר] ע[מ]ל"ק-"ממזרים"  אותיות  "מומים  זרים"-חכמה  אסורה{אכי"ר}.

 

י"ד

 

"והמן כזרע גד הוא  "

 

ראה  "והמן"  בסוד  ו"ה-מ"ן   סו"ד  תפארת המלכות  המעל"ה  מ"יין  נ"וקבין {נשמות הצדיקים}  בכדי למשו"ך  "כזרע" בסוד   כר"וז    ע"-שבעים פנים של התור"ה   המשמידי"ם  סמא"ל  הטמ"א מלכות ר{ו}מ{י} הר[ש][ע]"ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים   יורדים השאולה ולא עולים,וביום ההו"א   "גד"  בסוד   ג"  פעם ד" בגימטריא  י"ב   י"  פעם  ב"  בגימטריא כ"    חב"ר   י"ב  ומקובל   בכ"י-{ב}רכה  {כ}ונה   {י}חוד  סו"ד חר"ב  הגאולה  של "הוא"-ב"ינה  ע"ליונה   ע"ב  שמות בסוד  חס"ד{בגי"מ   ע"ב}-ע"  פעם  ב" בגימטריא "קם"-מוחין משי"ח אותיות י"ו  מ"ן    ח"   י"ש  מ"ח   מעש"ה   ע" מש"ה   המרכ"בה   כ"ב  ר"ם   ה" כר"ם  ב"ה   מ"ב   שי"ר     כ"ה  י"ש     מ"ברכה    לעקור  ולהשמיד סמא"ל  הטמ"א   זר"ע  עמל"ק  נמח"ה{אכי"ר}.

 

ט"ו

 

"שטו  העם  ולקטו "

 

ראה  "שטו"  אותיות   שו"ט –זה המשי"ח  מש"ה ח"י    "ובזה"   ו"  זה"ב-מידת הדי"ן הקדוש"ה אותיות  ד"ו   ק"שה  ק"ו  שד"ה  או"ר המוחי"ן-מלכות  משי"ח ישראל {ג}וא{ל}  "עם" בגימטריא  ק"י   בגימטריא  "מאה"-סוד גדלות המוחי"ן, כלומ"ר   מל"ך   או"ר   ז"ה  המשי"ח על יד"י   "מאה"-סוד "האם"-או"ר בינ"ה   ב"ן   י"ה   שי"ר  פל"א  ו" משי"ח   יעקור וישמיד סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"  -{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים    וחותם  בפנימיות  ישרא"ל צדיקים קו"דש  בגימטריא  ת"י    את מוחי"ן    ו"לקטו  אותיות   ט"ל  ק"ו  ו" בסו"ד  ק"ול    ט"ו  בגימטריא   י"ה-

חכמה{י"}  ובינ{ה}   המשמידים ועוקרים כל קליפה דסיטר"א אח"רא בגאולה השלמ"ה   בסוד  ג"  אלו"ה   ל"  מש"ה ש"{ם}   ל"[ה]   בסוד   ל"  פעם  ה"  בגימטריא   ק"ן    חב"ר   מ"ה ומקובל משיח ישראל גוזר "נקמה"  ומית"ה  על סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמא"ה באמצעות   ק"ן    מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יו"ד  ה"א וא"ו   ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה  ש"ם   ה" פ"ר   {י}"[ש]    נ[ו]"ן   המוח"ה  ומכחיד זכר  יש"ו-{י}מח  {ש}מו  {ו}זכר"ו{אמ"ן}.

 

ט"ז

 

"ואם  ככה את עושה לי הרגני נא  הרג"

 

ראה   וא"ם  בסוד   א"ם   ו"-תפארת הבינ"ה   הנק"רא    "ככה"  בגימטריא מ"ה  בגימטריא  אד"ם  בגימטריא שם  י"וד ה"א  וא"ו   ה"א  השם המפור"ש המשמיד סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש"][ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפי"ם, וביום ההו"א  שם אה"וה-כ"ח  הדע"ת  ירומ"ם    "את"  השכינ"ה בסו"ד  י"ש  כונ"ה    בסוד שנ"ה   כ"וי    -{כ}תר   {י}הודה    {ו"}תפאר"ת   התור"ה   אותיות  פא"ר  ת"ו ה"ר   תפ"ה    בגימטריא  "תהלים"-בסוד ת"   מיל"ה     ת"  בגימטריא ארבע מאות אותיות  רבו"ע-אמ"ת-סו"ד מוחין בינ"ה {אחורים}-המשמיד ועוק"ר  סמא"ל וגמגימ"א הרשעים   מלכות הסיט"רא אחר"א יורדת השאול"ה ונשרפ"ת  כלא ה"יתה,וביום  הה"וא   י"ו   מ"ב   בסוד  מ"  פעם   ב"  בגימטריא   פ" חב"ר   י"ו  ומקובל שם   פ"וי  -{פ}ודה   {ו}גואל   {י}שראל-

זה המשי"ח  מש"ה ח"י   ש"ם  ח"יה   הינ"ו  עוקר סמא"ל הטמ"א  מלכ[ו]ת {ר}ו[מ][י] {ה}ר[ש][ע]"{י}ת    הנקראת    "מריה  ישוע"-  {י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים    יורדי"ם  לגיהנ"ם  ונשרפים וב"כך   "עושה"  בסוד  משיח   ו"  שע"ה משפי"ע    או"ר    ל"י   בסוד   י"ו  רל"א כנאמ"ר    ישראל   י"ש   רל"א  צירופים {ה}[מ]כחידי[ם]  ה{ש}ט"ן  [ה]רש"ע   "שממה"   הגזר עליו בגאולה העתיד"ה, והינו השט"ן בעת שיורד לגיהנם ונשר"ף באש הלהב"ה אומר  "הרגני   נא  הרג" ואין שומ"ע זעקותיו של רו"ח הטומא"ה עולה"  בא"ש  הסנ"ה הבוע"ר  בסוד "ואת רוח הומאה{שטן}  אעביר{על ידי הסנה הבוער א"ש אוכלה אש}  מן האר"ץ {אמן ואמן  כן  יהי  רצו"ן  ה"}.

 

י"ז

 

"ויאמר  ה"  אל משה  אספה לי  שבעים איש{וג"ו}

 

הב"ט    ויאמ"ר  אותיות  י"ו  אמ"ר   רו"ם   פל"א    י"      מו"י   רפא"ל   בסוד   {מ}ורי    {ו}רבי    יר"אלף   או"ר  החכ"מה   כ"ח   מ"ה   בגימטריא אד"ם  בגימטירא   יו"ד  וא"ו  ה"א  ו"א השם המפור"ש  שופ"ר  מש"ה  ש"ם  ה" שו"ר    פ"  בגימטריא שמוני"ם אותיות שמ"ן  יו"ם   מו"י    מ"ן   ש"    מעש"ה ע"   מש"ה    ש"ם   ע"ה   בסוד  ע"  פעם  ה"  בגימטריא   ש"ן   חב"ר  אות  ע" ומקובל   "עשן"-{ע}ולם  {ש}נה  {נ}פש סו"ד המשי"ח  החותם  מוח"ין  בפנימיות ישרא"ל   יר"א  ש"ל   שי"ר    א"ל שלי   א"ר       י"ש   רל"א   מרכב"ה אותיות   כ"ב   ר"ם    ה"   ב"ה  כר"ם כ"ה    מ"ב   שי"ר    י"ש   מ"ב{רכה} או"ר  המוחי"ן    י"   נו"ן   חמ"ה-

תפארת ישראל העוקר ומשמיד סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר[ו]מ{י} הר{ש}{ע}ה    יורדת השאולה ונשרפת בא"ש הלהב"ה "עשיו"   "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים,ולכן  נאמ"ר    א"  נמ"ר   זה  מש"ה   שהינו  ש"ם    ה"  בסוד  ש"   מ"ה     מ"  פעם   ה"  בגימטריא    ר"    חב"ר  מש"ה ומקובל "רשמה"  אותיות  ש"ר    מ"ה   בגימטריא  אד"ם  בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו   ה"א    המכחיד ועוקר זר"ע עמל"ק נשרפי"ם  בא"ש הגיהנ"ם   זועקי"ם ואין שומ"ע  רו"ח  הטומא"ה  א"שר  אש הסנ"ה  שורפת  ומכל"ה  סמא"ל וגמגימ"א   נשחטי"ם   ונהפכי"ם לעפ"ר לרגל"י  הצדיקי"ם בגאולה השלמ"ה וביום ההו"א   "אספה"   בסוד  {א}ין  {ס}וף   "פה"-

מוחי"ן  הבינ"ה  המ{ג}ו{ל}ה  במלכות בסוד  פ"   כפול  ה" בגימטריא    ת"פ   חב"ר    האות המסומנת מן פ{ה} ומקובל  שם תפ"ה בגימטריא  "תהלים"-   זה חרב משי"ח בסוד  מ"ב  ש"ם   רי"ח     אותיות  י"ב   רמ"ח   ש"ם    המלכות  הקדושה העוקרת ומוחה זכ"ר  ע{מל"ק}  הרש"ע וביום  ההו"א   "שבעים"  אותיות  ע"ב   שמ"י   -{ש}מעא"ל   {מ}טטרו"ן  {י}הוא"ל  חותמים ב"איש"-זה המשי"ח שם  ע"ב  בגימטריא חס"ד  בסוד  ע"  פעם  ב"  בגימטריא  "קם"-מוחין "קודש"  בגימטריא  ת"י   להשמי"ד  סמא"ל  הטמ"א מלכות  ר{ו}מ["י]  הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמי"ם"  יורדי"ם"  ה"ש"אול"ה"-"שממה"{אכי"ר}. 

 

י"ח

 

"ויאצל  מן הרוח אשר  עליו   ויתן  על שבעים  איש הזקנים"

 

הבט  "ויאצל"  אותיות    ו"  אצי"ל-זה תפארת ישרא"ל  שהינ"ו בעל  או"ר "אצילות"  בסוד  במידה  ומחליף אות א"  באות   ע"  מקובל      י"   צלע"ות סו"ד עש"ר   הספירות  הנקראים "צלעות"   נוטריקו"ן   צ"ל   עי"ן  או"ת מאו"ר  החכ"מה   אמ"ר   ו"   כ"ח   מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו   ה"א  השם המפור"ש שופ"ר  מש"ה    ש"ם    ה"  פ"ר   שנ"ה   י"ו   סו"ד   משי"ח    י"   פעם  חמ"ש  בגימטריא "חמישים" אותיות  "שם  חיים"-מוחי"ן  בינ"ה   מ"ב  יונ"ה ח"י   ונקר"א     מ"ן  הרו"ח   אותיות  רמ"ח   נ"ה    ו"    או"ר   {נ}צ"ח   {ה}ו"ד  בצירו"ף     נ"ץ   ח"וד  ה"   השור"ה בפנימיות  אות    ו"  סו"ד  ג{ו}א"ל   הנקרא  עלי"ו  אותיות    ל"ו  עי"ן  נשמות הצדיקים המשמידים ומכחידים סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדי"ם  לגיהנ"ם ונשרפי"ם מא"ש  הלה"בה  ,

וביום  ההו"א  שם אה"וה-מוחי"ן    וא"ו    ה"ה   בסוד   וא"ו  בגימטריא   "אהבה"  אותיות  א"ב   ה"ה    חב"ר   ה"ה  ומקובל  ה"ה  ה"ה   בגימטריא   אות    כ"   מוחי"ן  {כ}תר המוח"ה  זכר עמלק בגאול"ה השלמ"ה ועל כ"ך  נאמ"ר  א"  נמ"ר  זה מש"ה שהינ"ו    י"ו     ש"נה    "שבעים" אותיות   שב"ע   י"ם       שמ"י    ע"ב בגימטריא   חס"ד   בסוד  ע"  פעם  ב" בגימטריא "קם"-מוחין בינ"ה  להשמיד סמא"ל וגמגימ"א  הטמאים יורדים לגיהנם ולא עולים , ובכך  "איש"-זה מש"ה  חותם   "הזקנים"  בס"וד    ז"ה    קני"ם מוחין הנבואים מדרגת  ז"ה –סוד תפארת בפנימיות   ישרא"ל   {נ}{ק}רא{י}{ם}   א"ר   קני"ם{אכי"ר}.

 

י"ט

 

"ויאמר  שמעו  נא דברי אם יהיה נביאכם  ה" במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו"

 

הב"ט   "ויאמר"  אותיות  י"ו  אמ"ר ר"ם   פל"א    י"ו     מו"י  רפא"ל   יר"א   מופל"א   -זה המשי"ח שהינ"ו ש"ם   ח"י    שמ"י    ח"  בסו"ד  {ש}מעא"ל   {מ}טטרו"ן   {י}הוא"ל   המשמידים ומכחידים  סמא"ל  הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר{ש}"[ע]ה יורדת השאולה-"עשיו"  "ישוע"  -{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדים השאול"ה ולא עולים,  וביו"ם  ההו"א  "שמעו"  זה שם המשי"ח  שהינ"ו   ש"ם   עי"ן     ו"   בסו"ד    מ"י  עש"ן- ש"ם    עי"ן   בגימטריא  ק"ל     חב"ר שם  ומקובל    "משקל"-

סו"ד  המוחי"ן או"ר  בינ"ה     ש"ק    מ"ל  בגימטריא  ע"  פנים של התור"ה  משמידים ועוקרים  סמא"ל  וגמגי[מ]"א   [ה]ט{מ}אי"ם  ק"[ש]  נקראים  -"שממה"  נגזר עליהם  בגאול"ה העתיד"ה,ולכן נאמר  "דברי" אותיות   י"ד    ב"ר   בסו"ד     ד"  רשב"י    -{ר}בי  {ש}מעון  {ב}ר  {י}וחאי הינ"ו    ד"  בגימטריא  ארב"ע  בסו"ד א"ר   ע"ב  בגימטריא חס"ד   ע"  פעם ב" בגימטריא  {"קם"}  [מ][ו]ח[י][ן]  צדיקים ו"נוקמים"   ושוחטים  מלכות  ר{ו}מ"[י] הר{ש}[ע]"ה –"עשיו"   "ישוע"-{י}מח   {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים,וביום ההו"א שם אה"וה  י"ו   מ"ב  בסוד    מ"  פעם  ב"  בגימטריא  אות   פ"  חב"ר    י"ו  ומקובל שם  פו"י-

{פ}ודה  {ו}מציל  {י}שרא"ל  משי"ח   ש"ם   ח"י   מ"ח   י"ש    שם  "יהיה"  בגימטריא    כ"הה  בגימטריא   כ"י   בגימטריא    ל"  חב"ר כ"י  ומקובל   כל"י-{כ}הן  {ל}וי  {י}שראל-גדלות מוח"ין    ח"י   מ"ן    ו" מעש"ה   ע"  מש"ה  מרכ"בה   כ"ב  ר"ם  ה"   המשמיד ומוחה  זכ"ר עמל"ק הרש"ע,וזה סוד  "נביאכם"  אותיות  כ"א  בנים"   כ"א  בגימטריא שם אהי"ה המהו"ה  בני"ם   אותיות  מ"ב  ינו"ן  בסוד   מ"  פעם  ב"  בגימטריא   פ" חב"ר    האותות  המסומנות   {י}נ{ו}ן  ומקובל  פו"י-{פ}ודה  {ו}מציל  {י}שראל ועל כך נאמ"ר   א"  נמ"ר    ר"ם  פל"א  נו"ן    פנוא"ל   מ"ם-או"ר הבינ"ה  איו"ב"ינה    עלי"ו  נאמ"ר    א"ם   נ"ר {נ}פש  {ר}וח  בצירו"ף  שופ"ר  ח"ן- הנקר"א  קר"ן   פל"א   ה"   פנא"ל  קר"ן   ה"   "במראה"  אותיות  מ"ב  פל"א   ה"ר   אותיות רפא"ל   מ" פעם   ב"  בגימטריא    פ"    בגימטריא שמוני"ם אותיות  שמ"ן  {י"ו}ם   חב"ר לאותיות המסומנות אות  פ"  ומקובל שם פו"י {פ}וד"ה  {ו}מציל  {י}שרא"ל    וזה  סוד  "אליו"   חב"ר אות  ה"-סוד בינ{ה"} ומקובל   "אליהו"   אותיות  א"ל  יה"ו ל"   אה"וי    סוד  "החלום"  אותיות מ"וח   ל"ה    ל"  פעם   ה" בגימטריא [ק"ן]  או"ר החכ"[מה]-

הגוזר  "נקמה" ו"מיתה"  בסמא"ל  הטמ"א  מלכות ר[ו]מ[י] הר{ש}[ע]ה יורדת השאולה- "עשיו"  "ישוע"- {י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדי"ם  השאול"ה ולא עולים,  ועל כ"ך נאמר  "אתוודע"  אותיות  או"ת   ע"ד   ו"   תפארת ישרא"ל  הינו  ע"  פעם  ד"    בגימטריא  פ"ר  דינים   משי"ח  ש"ם  ח"י  י"ש  מ"ח   שמ"י   ח"  גוז"ר ומשמיד סמא"ל  הרש"ע ,וביום  ההו"א    י"ו  מ"ב   בסוד  מ" פעם  ב"  בגימטריא   פ"   חב"ר י"ו  ומקובל  שם  פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שרא"ל זה המשי"ח  עליו נאמ"ר  א" נמ"ר    ר"ם  פל"א   נו"ן  פנואל   "א"-דבר   ב"ו    ,כלומ"ר    מל"ך  או"ר  זה    ה"  יתבר"ך     חותם   ב"ו   בגימטריא   אות   ח"  בסוד  משי{"ח"}-

{בע}ל חיות ע"ב     בגימטריא  חס"ד   בסוד ע"  פעם  ב"  בגימטריא "קם" מוחי"ן להשמיד ולמחות  סמא"ל הטמא  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}["ע]ה-"עשיו"  "ישוע" {י}מח {ש}מו  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפים בא"ש   הלהב"ה בסוד ל"ב    ה"ה    בגימטריא   י"  או"ר החכמ"ה כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא  יו"ד  הא"   וא"ו  ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה ש"ם  ה"  פ"ר    שנ"ה    י"ו   בסוד   י"  פעם  ו"  בגימטריא   אות  ס"  במילוי סמ"ך בגימטריא  ק"כ צירופי אלקים יתברך העוקרים ומוחים זכ"ר  עמל"ק  הטמ"א יור"ד השאולה ולא עולה{אכי"ר}.

 

כ"

 

"פה אל פה אדבר בו  ומראה ולא בחידות"

 

ראה  "פה"  בסוד  פ"  כפול  ה"  בגימטריא  ת"  חב"ר  פ"ה  ומקובל  שם תפ"ה  בגימטריא "תהלים"-זה המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י    י"ש   חמ"ה   שמ"י   ח"ה  בסוד  ח"  פעם   ה"  בגימטריא אות  מ"  חב"ר   ח"ה  ומקובל "חמה"  זה תפארת משה   "מחה"  ומשמיד סמא"ל הטמא מלכות ר[ו]מ[י] הר[ש][ע]ה יורדת השאולה –"עשיו"  "ישוע"  -{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדים  לגיהנם ולא עולים, וביום ההו"א  שם   י"ו   מ"ב  בסוד   מ"  פעם  ב"  בגימטריא   פ"  חב"ר  י"ו ומקובל שם  פ"וי-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל זה המשי"ח  עליו נאמ"ר   א"ר  מ"ן    ר"ן   א"ם –

ב"על  מוחין בינ"ה   ע"ב  חומ"ל   בסוד  מו"ח    מ"ל בגימטריא ע"  פנים של התורה  -זה המשיח בכ"ח השמות הקדושים הינו  מכחיד ומשמיד  סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י ] הר{ש}[ע]"ה –"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים,וב"כך   "אדבר"  בסוד     א"ב  ד"ר   סוד  {א}לפא {ב}יתא  אותיות בפנימיות המשי"ח הנקרא"      ד"ר  בסוד  דיר"ה  אותיות ד"ר  י"ה   משיח מהוה בי"ת  עבור  י"ה-חכמה בינ"ה  המשמידים מלכות הסיטרא אחרא, ובמשי"ח  ישרא"ל  ב"ו   ש"ם   ח"י      ו"  שבחי"ם   אשר עוקרים  הסיטרא אחרא לעולמים,וזה    "ולא"  אור אין סוף  יתבר השורה בפנימיות  ו"  התפארת משפיע עבורו מוחין "חידות" בסוד יחו"ד  אות-כלומר משיח מייחד ייחודים ובכך משמיד סמא"ל  ה[ר]ש"ע  מלכות [ר][ו][מ][י ] הט{מ}[א]"ה {אכי"ר}-"ארורים".

 

כ"א

 

"ויצעק משה אל  ה" לאמר אל נא רפא נא לה"

 

"וי"צעק  זה המשי"ח    "יו" קרנות על חד"ו   בסוד  ח"  פעם  ד"  בגימטריא ל"ב  ל"  פעם  ב"  בגימטריא  ס"  חב"ר  ל"ב ומקובל  "סבל"-{ס}תרי  {ב}ינה {ל}הבה  המשמיד ועוקרת סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ונמחי"ם, וביו"ם ההו"א  מ"ב י"ו    בסוד  מ" פעם  ב"  בגימטריא  פ" חב"ר אותיות י"ו ומקובל שם פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שרא"ל  משיח מעוט"ר בסו"ד "לאמר"  אותיות   א"ל  ר"ם    מ"    רל"א   כנאמ"ר     כ"א    נמ"ר בסוד  -

כ"א  שם  אהי"ה{בגי"מ}-מוחין בינ"ה   יונ"ה   ב"   מוחי"ן  משמיד מלכות רומי הטמאה על יד"י  שמות הקו"דש    ק"ו  שד"ה   ש"ק    הו"ד   הנקראי"ם  קר"ן  פלאי"ם   קש"ר  נפלאים     קשרי"ם    פל"א   נו"ן  המלאך פנוא"ל   פ"ה  נו"ן  א"ל   "אל  נא  רפא נא  לה"   בצירו"ף:  אל"ף-ה"   נורא"ל   סו"ד משי"ח   המשמי"ד הסיטרא אחר"א הינ"ו  אור החכמ"ה  אל"ף  המהוה פ"ה הבינ"ה אותיות ב"ן  י"ה  בסוד תפארת ישראל  "אל  נון"   בגימטריא  "אפון"-בסוד משיח הינ"ו   "אפון"  בסוד המלאך שהינו אל"ף  ה"  נון  בצירוף  - פל"אונה"-אור החכמה המכלה ועוקר סמא"ל הרשע בגאולה השלמ"ה   ג" אלו"ה  ל" מש"ה חותמים חירו"ת בסוד  ח"י אור"ות   פלא"י   ח"  תור"ה  ל[י]שראל צדי[ק]ים [ק]ד[ו]שים בשם-י-ק-ו-ק   מעוטרי"ם {אכי"ר}.

 

תם ונשלם פרשת "בהעלתך"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}השב"ח לבורא  עולם.     

OnLineTech