להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> פרשת השבוע-"קרח",חכמת הצירופים

פרשת השבוע "קרח"-מאת רבי  גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו הגדול רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

 

א"

 

"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי"

 

ראה "ויקח"  אותיות  יו"   ח"ק-זה  המשי"ח   שהינ"ו    ח"ק  התור"ה  אותיות חוק"ת   ה"ר   ה"  ועל כ"ך נאמ"ר    א"   נמ"ר     -סו"ד המשי"ח {נ}סמך  {מ}אתים  {ר}בנים  אותיות  סמ"ך    מ"ן    אמ"ת    ב"ן   יר"ם- המלכות ה"קדוש"ה   בגימטריא  ת"י- או"ר החכ"מה  כ"ח  מ"ה  בגימטריא  יו"ד  ה"א  וא"ו   ה"א-השם המפור"ש שופ"ר  מ"שה  ש"ם   ה"  פ"ר  שנ"ה  י"ו    המשמיד ומכחיד סמא"ל  הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם  {ע}ולמים וביום ההו"א    "קרח" אותיות  קש"ר   ח"    אותיות   ש"ר   ח"ק  ז"ה  המשי"ח שהינ"ו   ב"ן   ב" פעם  נ"  בגימטריא  "מאה"-ב"על גדלות מוחי"ן שם ע"ב בגימטריא חס"ד   ע"  פעם  ב"  בגימטריא "קם"-משיח  לבצע נקמות ומיתה במלכות הסיטר"א אחר"א,

 

וביו"ם ההו"א   שם אהו"ה    מ"ב   י"ו      מ" פעם  ב" בגימטריא  פ"   חב"ר  י"ו  ומקובל  שם פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שרא"ל    חותם  "יצהר"  אותיות    צדי"ק    ה"ר  בצירו"ף     י"ד    צ"    יקר"ה-זה  השכינ"ה שור"ש נשמות ישראל  בסו"ד נ"  שמ"ות   אותיות  שמ"ן   או"ת   אמ"ש    נו"ן   או"ת      אמ"א   נ"  שנ"ה   או"ר בי"נה   ב"ן    י"ה  המכחיד ועוקר סמא"ל וגמגימגא רשעים יורדים לגיהנם ונשרפי"ם בלה"בה,וז"ה  סו"ד קה"ת     מלא  אות  "קוף"  ומקובל   ו"  תקפ"ה    ומשמידה את  מלכות [ר][ו]{מ}"[י] הט[מ]"[א]ה-"ארורים",

 

ובכ"ך    כ"ו   כ"ב    שם  י-ה-וה  {בגימטריא  כ"ו}   משפי"ע  מוחי"ן קדושי"ם  אותיות  קו"ד  י"  ש"ם   שמ"י   ק"ו    ד"     עבו"ר{עיבור} המלכות    כ"ו   מל"ת   ה"   הנקראת  "בן  לוי"  אותיות   י"ו   לב"ן,  כנא"מר על מש"ה  רבי"נו   "יו  קרנות על חדו"-משה  הינ"ו  לב"ן  אותיות  ל"בנון-סוד משיח  בפנימיותו  י"ו    י"וד   ו"או בצירו"ף-    א"ד  י-ו-ו"    בגימטריא  "אחד"   בגימטריא "אהבה"  אותיות א"ב   ה"ה      בגימטריא   אב"י   {א}לפא    {ב}יתא    {י}הוד"ה  אותיות הו"ד   י"ה-זה  חכמה בינה  מוחין  "הוד" בגימטריא   י"ה המבי"א גאול"ה  לעם ישר{א}ל [ב]ע"ל  [ה]קדוש"[ה]-"אהבה"{אכי"ר}.

 

ב"

 

"ויקומו  לפני  משה {וג"ו}נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם"

 

ראה   "ויקומו"  אותיות   ו"ו  קוים בסו"ד  ו"ו   בגימטריא  י"ב  י"  פעם   ב"  בגימטריא    כ"  חב"ר  י"ב ומקובל   בכ"י-{ב}רכה  {כ}ונה  {י}חוד- זה השבטי"ם   מ"ט   י"ב  שנ"ה  המהוים  חר"ב    המשמידה ועוקרת  סמא"ל  וגמגימא  הטמאים   ר{ו}מ"[י]  הר{ש}[ע]ה- "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מו  {ו}זכרו  {ע}ולמים  יורדים לגיהנם ונשרפי"ם,  וביו"ם  ההו"א  שם אהו"ה- זה המשי"ח    מ"ב  י"ו   מ"  פעם  ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר  י"ו ומקובל שם פו"י- {פ}ודה  {ו}מציל  {י}שרא"ל  חותם  מוחי"ן    "לפני"  אותיות   נפל"י בסוד מלך המשיח הנקרא   ב"ן   נ"פלי  פ"ן  בגימטריא  ק"ל    חב"ר  ל"י ומקובל  משיח ישראל   "קילל"   ומשמיד זר"ע ע{מל"ק}  הסיטרא אחר"א  נכחדים ומוכים בגאולה השלמ"ה   בסו"ד    מש"ה  ש"ם   ה"  החתום  ב"נשיאי  עדה"    אותיות  עד"ן  א"ש   יהי"  - ,

 

זה המשיח בעל  החכמה   כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו  ה"א   הנקראת "עדן"  אותיות ע"ד   ד"ן  וממית  סמא"ל הר[ש]"ע מ{ל}כות רו[מ]י  הט{מ}א"[ה] –"לשממה",  ובכך  שם  "יהי"  בגימטריא כ"ה-סו"ד  הש{כ}ינ{ה}   נראה  בפנימיות כל ישרא"ל  צדי{ק}י"[ם] קדושי"ם משיח "קם"  ל{ג}או{ל}   את  עמ"ו  -הם אנשי הש"ם  ,וזה הנאמ"ר   קר"אי  בסו"ד א"    יק"ר-סו"ד   השכינ"ה   סת"רי התור"ה   אות   א"   מביא"ה  לגילו"י משי"ח  {ב"ע}ולם   בסוד  שם  ע"ב  בגימטריא חס"ד   ע"  פעם  ב"  בגימטריא ק"ם    להשפי"ע    קש"רי  פל"א     רפא"ל  ש"קי      שק"ל   א"ר   פ"י   יר"א  -לף"   ש"ק-סו"ד  יעק"ב    ע" יב"ק-{י}חוד  {ב}רכה  {ק}דוש"ה  המזכ"ה  ישרא"ל  בגאול"ה שלמ"ה  אותיות     {ג"}   א{ל"}וה    ממשל"ה  בסוד   מ"ם   של"ה-או"ר משי"ח   י"ש  מ"ח   רא"ש   ו"   סו"ד החכמ"ה ח"    מכ"ה   ומכחידה הסיטרא אחר"א {אכי"ר}.

 

ג"

 

"בקר  וידע   ה"  את  אשר  לו{וג"ו}

 

ראה  "בקר"  בסוד     שי"ר   ק"ב   בגימטריא "אלהינו"   סו"ד  החס"ד  הנקר"א   "וידע"  אותיות   ע"ד  י"ו- זה המשי"ח   ע"   פנים של התורה  הנקראים  "דיו"  בסוד אות   "יוד" החכ"מה  כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה   המ[ש]מיד ומוח"ה  סמא"ל הטמ"א מלכות ר[ו]מ[י] ה[ר]{ש}"[ע]ה-"שר  עשיו"  "שר  ישוע" -  {י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים    יורדי"ם השאול"ה   ונשרפי"ם,

 

וביו"ם  ההו"א    שם אה{ו}"ה כ"ח  ה{ד}[ע]["ת]  הנקרא  "עדות"  חותם  מ"ב  י"ו    מ"  פעם  ב"  בגימטריא אות  פ"  חב"ר   י"ו  ומקובל שם פו"י- {פ}ודה  {ו}מציל  {י}שרא"ל  בפנימיות ישרא"ל  אותיות  שי"ר   א"ל   יר"א ש"ל     א"ר   של"י    י"ש  רל"א  ש"ר   אל"י      אי"ל   ש"ר     מעש"ה ע"  מש"ה   המהוה  מרכב"ה  אותיות רכ"ב   מ"ה   בגימטריא  אד"ם  בגימטריא  י"וד  ה"א  וא"ו   ה"א  העוקרים סמא"ל הטמ"א  ומורידים אותו לא"ש הגיהנם נשרף על יד"י  הגחלי"ם  ,

 

ולכן  נאמ"ר  א"  נמ"ר-זה המשי"ח  אותיות  מ"שה ח"י   שהינ"ו  אש"ר  בסוד בעל "ראש" חותם   ל"    ע"ב  בגימטריא  חס"ד   ע" פעם  ב"  בגימטריא מוחין קודש "קם"   ל"ו המרא"ה על   "המראה"-הנבוא"ה  המאיר"ה   אמ"ר  י"ה   שי"ר   מא"ה- גדלות מוחי"ן   ח"ן   מ"ו    י"  או"ר הצדיקי"ם    ל" פעם  ו"  בגימטריא  ק"ף חב"ר   ל"ו  וראה    פ"   קו"ל    פ"ו  ק"ל  שם  אלהים  בגימטריא  פ"ו   משמיד הסיטרא אחרא לעולמים{אכי"ר}.

 

ד"

 

"ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחות לכל בשר"

 

הבט  "ויפלו" אותיות   י"ו   פל"א   ו" זה מש"ה שהינ"ו   ע"ל-בגימטריא מא"ה סו"ד גדלות מוחי"ן    ג"  לידו"ת  מו"ח    נו"ן, או"ר  בינ"ה    בא"ר  יונ"ה    רי"ו  א"ב   נ"ה-{נ}צח   {ה}וד  רוח הנבו"אה   או"הב    נ"ה-{נ}צ"ח  {הו}ד בצירו"ף    ח"ד    נוצ"ה  - ח"  פעם ד" בגימטריא  ל"ב    נתיבו"ת  אותיות נ"   תיבו"ת    ת"י   ב"ת   ו"   ת"י בגימטריא "קודש"    שק"ד   ו"   שהינ"ו   "פניהם"  אויתות  ה"  פנים- יחידה חיה  נשמה רוח נפש-סו"ד משיח על י"ו   נאמ"ר     "וי"אמר"ו"   בסוד וי"ו   אמ"ר     וי"ו  בגימטריא  כ"ב  אותיות  התור"ה  בפנימיותו  אמ"ר-,

 

מדרגת החכ"מה  שהינ"ה  כ"ח   מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א השם המפור"ש שופר"  מש"ה  ש"ם  ה" פ"ר  שנ"ה  י"ו    שי"ר  פ"   נ"ה   פ"ר  י"ש   נ"ה-{נ}צ"ח  {ה}ו"ד   ד"ו   ח"ץ    נ"ה  -המ{ש}מיד ומכחיד  סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר[ו]מ"{י } הר[ש]["ע]ה-"שר  עשיו"  "שר ישוע"- {י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים   יורדי"ם לגיהנ"ם  ולא עולים, וביו"ם  ההו"א  שם אהו"ה-זה דעת משי"ח הנקרא  מ"ב   י"ו  בסוד  מ"  פעם  ב" בגימטריא  פ"  חב"ר   י"ו  מקובל שם פו"י-{פ}ודה  {ו}מציל  {י}שרא"ל  מזכ"ה  הע"ם  ישרא"ל  אותיות  שי"ר  ע"ם   א"ל  א"ם  ע"ל  בגאול"ה  ל"ב  או"ה    ג"   -בסו"ד  גימ"ל  אותיות  מ"י     ג"ל     חב"ר   ל"י  ג"ם- וזה סוד משיח ישראל משמיד   באמצעות  ל"י  בגימטריא  ם"-או"ר בינ"ה את  {ג"ם}גימא  הנשר"ף  בא"ש הלהב"ה בגאול"ה השל"מה,

 

וזה סו"ד משי"ח  הינו "אלהי"  אותיות  אלי"ה  חב"ר אות  ו"  סוד התור"ה ומקובל "אליהו"  שהינו  "הרוחות"  אותיות תור"ה   ח"ו    ו"  פעם  ח" בגימטריא מ"ח  בפנימיות  "בשר"  אותיות   מבש"ר   ח"  בסו"ד  חיות"  -המוח"ין אותיות  י"  ח"ן  מ"ו     מ"ן  ח"י  ו" מ"י   חונ"ן    חיו"ת   מ"ן  נחו"ם  ת"י בגימטריא "קודש"  או"ר החכמ"ה  כ"ח  מ"ה  רא"ש  ו"      כ"א   ר"ם   ה" חו"ש   א"ר    -המרכ"בה  אותיות   רכ"ב   מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו   ה"א  שופ"ר  הש"ם מש"ה  פ"ר  שנ"ה  י"ו   שופ"ר  י"ה חכמ"ה ובינ"ה  כ"ח  מ"ה   ב"  יונ"ה י"ב    נ"ה   ו"     הו"ן   ב"י-זה המשיח הו"ן   בסו"ד   ו"  נ"ה-{נ}צח {ה}ו"ד החתום בפנימיות   ו"-הת{ו"}רה     ת"ו  ה"ר    ו"ה    ת"ר    מל"ך  המשי"ח עוקר ומשמי"ד סמא"ל  הרש"ע מלכות {ר}[ו][מ]["י ] הט[מ]["א]  יורד"ת השאול"ה ונשרפ"ת  בא"ש הלהב"ה-"ארורים"{אכי"ר}. 

 

ה"

 

"ותפתח הארץ את  פיה"

 

ראה  ו"  תפארת ישרא"ל  הינ"ו  סו"ד   ת"  בגימטריא  ארב"ע מאו"ת אותיות  רבו"ע  אמ"ת-מוח"ין אחורי"ם בינ"ה המהוה   "פתח"  -זה המשי"ח   המוש"ך  החכמ"ה אותיות  כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד וא"ו ה"א   וא"ו-הש"ם המפור"ש  לפנימיות הבריא"ה, וז"ה  החכ"מה  מ{ש}מ"ידה ועוקר"ת  סמא"ל הטמ"א  מלכות ר[ו]מ["י] הר{ש}["ע]ה-"שר עשיו"  "שר  ישוע"-{י}מח {ש}מם  [ו]זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם שאול"ה ונשרפי"ם,

 

וביו"ם ההו"א שם אהו"ה –זה המשי"ח דע"ת  "קדוש"ה   בגימטריא   ת"י   חותם  מ"ב   מ"  פעם  ב"  בגימטריא  פ" חב"ר י"ו  ומקובל  שם פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל  גאול"ה  של"מה  אותיות   ג"ל    אהו"ה    של"ם –זה המשי"ח   בסוד    "גל"  עיני וראיתי נ[פלא]ות  עיני"ך שהינ"ם    פל"א  ט"ו  בגימטריא   י"ה-חכ"מה  בינ"ה  החתומים בפנימיות   פ"ז-זה המלכות הקדושה   פ"   כפול  ז" בגימטריא  ש"ס- {ש}ש  {ס}דרים  המכחידים  הסיטרא אחר"א  זר"ע עמל"ק  נמח"ה{אכי"ר}.

 

ו"

 

"וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה"

 

ראה "וירדו"  אותיות    יו"ד  או"ר-סו"ד  החכמ"ה אותיות  כ"ח  מ"ה בגימטריא  אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה שהינ"ו   ה"ם  בסו"ד   מ"ה  בגימטריא אד"ם-תפארת ישרא"ל מלך המשי"ח  מש"ה ח"י  ש"ם   ה"  הנקר"א  וכ"ל בסו"ד   כ"ו   א"ל    כ"ל   וא"ו   מע"שה ע"  מש"ה  המרכב"ה כ"ב ר"ם   ה"-המשמיד ומכחיד סמא"ל הטמ"א  מלכות  ר{ו}מ{י}  הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"- {י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  ע]ולמים  ,

 

וביו"ם ההו"א שם אהו"ה- סו"ד הדעת ה"קדוש"  בגימטריא  ת"י- זה המשי"ח   מ"   פעם  ב"  בגימטריא פ"  חב"ר  י"ו ומק'ובל שם  פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שרא"ל  חותם  "אשר" –בסוד "ראש"-{ח}כמה {ב}ינה  {ד}עת   "להם" אותיות  "מלה"    ל"  פעם  ה"  בגימטריא ק"ן-  חב"ר    ם"  ומקובל משיח  "נקם"  ומשמיד   מלכות  הסיט"רא  אחר"א יורדת השאולה ונשרפ"ת  ב"אש הלה"בה,ועל כך נאמר   "חיים"-זה המשי"ח מוריד אומות

העולם   "שאולה"{אכי"ר}.

 

ז"

 

"ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה"

 

הבט  ו"י-אמר  בסו"ד    אמ"ר   י"ו-זה או"ר החכ"מה   רא"ש  ו"  כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו  ה"א-השם המפור"ש שופ"ר מש"ה שהינ"ו   "אל"-בסו"ד  חס"ד  בגימטריא שם  {ע"ב}   ע"  פעם  ב"  בגימטריא משי"ח   "קם"-להשמיד ולהכחיד  סמא"ל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש"][ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים, וביו"ם ההו"א  שם אה"וה-זה המשי"ח מהו"ה  מ"  פעם  ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר  י"ו ומקובל שם  פו"י-{פ}ודה  {ו}מציל  {י}שרא"ל  משפי"ע  אהר"ן  אותיות פל"א   ה"ר   ן"     ה"ר   פנא"ל   בסו"ד פ"ן   א"ל    פ"ן  בגימטריא   ק"ל  חב"ר א"ל  ומקובל    א"-,

 

זה המשי"ח  מש"ה ח"י   "קלל"-את סמא"ל הטמ"א והשמ"ד  זר"ע  עמל"ק יורדים לגיהנם ונשרפים מא"ש  הגחלי"ם,ועל כך נאמ"ר   ק"ח אותיות  ח"ק-זה תפארת ישראל  החותם בפנימיות  "את"-מוח"ין   ה"מחתה"  אותיות  "החתם"-בינ"ה   אותיות ב"ן  י"ה   המכל"ה ועוקרת הסיט"רא אחר"א בגאולה השלמ"ה   {ג}"  אלו"ה  [ל]"  מש"ה סו"ד משי"ח    שמ"ו  "גל" כנאמ"ר   כ"א   נמ"ר   כ"א  בגימטריא  שם אהי"ה  ובפנימיות משי"ח  י"ש מ"ח סו"ד    ט"ו  בגימטריא  י"ה-חכמ"ה בינ"ה  המשפיעי"ם  מוחין עבור{עיבור}פ"ז  -,

 

שם המלכות    פ"  כפול ז"  בגימטריא  ש"ס-{ש}ש  {ס}דרי"ם-תורת משי"ח    שמ"י   ח"    מ"י   ש"ח     נקראי"ם  קר"ן   פל"א   מי"ם  או"ר החסדי"ם   ס"ד  חיי"ם    סמ"ך  יחי"ד כנאמ"ר    "יחיד חי עולמים"  בפנימיותו אות  סמ"ך בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקי"ם  המוחים סמא"ל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ"[י]  הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע" {י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים השאול"ה ונכחדי"ם{אכ"יר}.

 

ח"

 

"ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת"

 

"ויקח"  אותיות   ק"ח   ו"י  בסו"ד   ק"ו    ח"י-או"ר אין סו"ף  יתבר"ך  המשפי"ע  ק"ו   ח"י-סו"ד החכ"מה כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה  הנקרא  "אהרן" אותיות א"ר   נ"ה-{נ}צח  {ה}וד-מוחין נבו"אה המהו"ה  "כאשר"  אותיות  כ"א  ש"ר כ"א בגימטריא שם אה"יה  סו"ד {ש}ילה  {ר}ם-זה המש"יח  מ"שה ח"י  והינ"ו  "דבר"  אותיות   ב"ר   ד" מלאכי"ם  בפנימיותו  -גמר"א-{ג}בריאל  {מ}יכאל {ר}פאל  {א}וריאל  המשמידים  ומכחידים  סמא"ל  הטמ"א מלכות  ר{ו}מ{י}  ה{ר}{ש}{ע}ה   "עשיו"  "ישוע"- {י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולים  יורדי"ם  השאול"ה ונשרפי"ם,

 

ובכ"ך "וירץ"  אותיות  צי"ר  ו"    בצירו"ף  "ציור"    או"צר    י"-או"ר החכ"מה  מוחי"ן  ה"קודש"  בגימטריא  ת"י  משמי"ד ומכל"ה  הסיטר"א אחר"א  וחותם  "אל"-סו"ד ה"חסד"  בגימטריא  ע"ב   ע"  פעם  ב"  בגימטריא  "קם"-מוחין   הנקרא  "תוך" אותיות  כ"ו   ת" כ"ו-בגימטריא   י-ה-ו-ה  במל{כו"ת} הקדוש"ה  הנקראת  "הקהל" בסו"ד  ל"  פעם  ה"  בגימטריא  ק"ן- ,

 

סו"ד החכמ"ה  חב"ר   ק"ה   ורא"ה   כ"ח    ה"  ק"ם   להשמי"ד  מלכות רומ"י  הטמ"אה  הסיט"רא אחר"א מושמדים ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה, בסו"ד  "החל הנגף"-זה הייחודים המשמידים זר"ע עמלק בגאולה   כנאמר  וית"ן   בסוד   ת"ו  ינו"ן-זה המשי"ח  לשכינ"ה  הנקר{א"ת}   קר"ן  את"ה   -או"ר הייחודי"ם  שמ"ם "קטורת"  בסו"ד   ט"ו  קשירו"ת  וט"ו בגימטריא  י"ה-חכ"מה  בינ"ה מוחי"ן  משי"ח     עתי"ד  נקר"א   "ידעת" בסוד  י"ד  בגימטריא  ד"וד  מהוה "עת" או"ר השכינ"ה   שיר"ה פל"א ו"   ינו"ן  מעש"ה המרכ"בה  ע"  מש"ה  כ"ב  ר"ם  ה"   כר"ם   ב"ה   ב" פעם  ה בגימטריא   י"  -החכמ"ה  העליונ"ה   נ"ון  עלי"ה ע"ל  יונ"ה   ל"י    ע"  אונ"ה  {אכי"ר}.

 

ט"

 

"ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה"

 

הב"ט  "ויעמד"  אותיות   י"ו   עמ"ד עמו"ד   י"-ס"וד  הח"כמה  כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד  ה"א וא"ו  ה"א-השם המפור"ש  שופ"ר  מ"שה  שהינ"ו  בי"ן  אותיות  בנ"י בסו"ד   ב" פעם   ן"  בגימטריא  מא"ה חב"ר  י"    ומקובל     א"י   מ"ה  סוד בינ"ה  שם  {א}דנ{י}  המשפי"ע  מוח"ין עבור{עיבור}   מ"ה   מ" פעם   ה"  בגימטריא   ר"   חב"ר  מ"ה ומקובל "הרם"-זה המשי"ח   המשמי"ד ומכחי"ד סמ"אל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה –"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדים השאולה ונשרפי"ם,

 

וביו"ם  ההו"א שם אהו"ה  או"ר  הד"עת   הנקר"א  ק"ן  א"ר   ה"   א"  קש"ר   ה"  ה"ר   פל"א    ש"    רפא"ל  שנ"ה  י" או"ר הח"כמה  כ"  חמ"ה    ח"  מכ"ה ומשמי"ד הסיטר"א  אחר"א זכ"ר עמל"ק הנקרא  "המתים"  יורד שאולה,וזה  "החיים"  ישרא"ל צדיקים קדושי"ם בזה הע"ת "ותעצר  המגיפה"-בסוד  ואעבי"ר{אבער}את רו"ח  הטומ"אה סמא"ל  וגמגימ"א   מ"ן  האר"ץ{אמ"ן ואמ"ן  כ"ן  יה"י רצו"ן  ה".}

 

י"

 

"וישב אהרן אל משה אל פתח אהל מועד והמגפה נעצרה"

 

"וישב"  אותיות  "ישוב"-זה סו"ד   המשי"ח  מש"ה  ח"י שנשמת"ו סו"ד נשמ"ת  ה{ג}וא{ל}  בפנימיות  ט"ו בגימטריא  י"ה-חכ"מה בינ"ה המושפעים עבו"ר   פ"ז  סו"ד המלכות  פ"  כפול ז" בגימטריא ש"ס-{ש}ש  {ס}דרים המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמ"א  מלכות  ר{ו}מ{י}   ה{ר}{ש}{ע}ה  "עשיו" "ישוע"  -{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים,  ובי"ום   ההו"א  שם אהו"ה או"ר המוחי"ן  י"   ח"ן  מ"ו    הנקר"א "אהרן"  בסו"ד  ארנ"ה   א"ר  נ"ה-{נ}צח  {ה}ו"ד-הנבו"אה   סו"ד מש"ה  שם   ה" חותמת   א"ל  המלכות  "פתח"  חב"ר א"ל ומקובל המלא"ך  פת"חאל-,

 

זה סו"ד ה{ג}או{ל}ה     ט"ו    פ"ז  ש"מה    בסו"ד  ט"  כפול  ו"  בגימטר"יא   משיח "דן"   את  מלכות הסיטרא אחר"א  למיתה,  ובכ"ך ישרא"ל  זוכי"ם  ל-פ"ז  פ"  כפול  ז"  בגימטריא  ש"ס-{ש}ש  {ס}דרים   תור"ת  משי"ח  נקראי"ם  ק"ו  רא"ש  י"ם  בסוד  ק"ו –אור  אין סוף השור"ה בפנימיות  ה"ראשים"-זה  אברה"ם  יצח"ק ויעקו"ב  האבו"ת  בסו"ד   פל"א   ו"  תב"ה-או"ר משי"ח מאו"ר   י"ש    ח"   שי"ר  מו"ח    פל"א חותמי"ם  במש"ה-חר"ב הגאולה המכחידה זכ"ר  עמל"ק יור"ד השאולה ונמ"חה,

 

ועל כ"ך נאמ"ר  "אהל"  אותיות "לאה"- בעולם העליון מוחין בינ"ה אותיות ב"ן י"ה   חותם "מועד"  אותיות  ע"ד  מ"ו מ" פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם  חב"ר  ע"ד ומקובל  "מעדר"-סוד בינ"ה{ם}  השורה בפנימיות  המלכות{"עדר"} ובאחדותם או"ר משי"ח  "מעדר"  נקרא  בסו"ד ע"ד  ר"ם   מגול"ה  בסוד  ד"ר    ע"ם-ובכך   "המגיפה"-זה סמא"ל המושמ"ד-נעצרה-זה לילית בת זוגתו זונ"ה שפל"ה יורדת יחד עימו{סמא"ל}לגיהנם ונשרפי"ם על הגחל"ים  -סו"ד הדינ"ים המכחידים רו"ח הטומ"אה,{אכי"ר}.

 

י"א

 

"ועבד הלוי הוא את עבודת אהל מועד{וג"ו}

 

ראה    ו"עבד  בסוד תפארת ישרא"ל שהינ"ו   ע"ב  בגימטריא  חס{ד}    חב"ר ומקובל  ע"ב-ד,  וז"ה  המשי"ח   הנקרא   "הוא"  בגימטריא       י"ב  י"  פעם  ב"  בגימטריא  כ"  חב"ר י"ב ומקובל  בכ"י-{ב}רכה {כ}ונה {י}חוד בכ"ך משי"ח  ישרא"ל משמיד ומכחיד סמא"ל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה   "עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מו  {ו}זכרו  {ע}ולם  יורדים לגיהנם ונשרפים  ,ולכן נאמ"ר    "הלוי"  אותיות "לויה"-להראותך שהסיטרא אחר"א הטמאי"ם  נקברי"ם ,וזה סו"ד  משי"ח הנקר"א  "עבודת"  אותיות  ת"ו  עב"ד- ,,

 

משיח סו"ד המנגינ"ה אותיות  מ"ה  נגינ"ה   מ"ה בגימטריא     אד"ם  בגימטריא  יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א  שופ"ר  מש"ה  ש"ם  ה"  פ"ר  שנ"ה  י"ו  או"ר הנבו"אה   פל"א  ב"ן   ו"ה  המכח"יד ועוק"ר  סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה   "עשיו"  "ישוע" {י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים נכחדי"ם ונמחים  ללא הכר"ה,וביו"ם ההו"א  "אהל"  בסו"ד מוחין "לאה"-או"ר בינ"ה בא"ר  יונ"ה    איו"ב  נ"ר    ה"-"קודש" בגימטריא   ת"י  -החכמ"ה  סוד"ה  "מועד"  אותיות   מ"ו  ע"ד     עי"ן  ו"  מידה –זה המשי"ח  מ{ג"ל}ה    שם מ"ה בגימטריא אד"ם-תפאר"ת ישרא"ל תור"ת משי"ח   מאיר"ה   בסו"ד פל"אי  ר"ם  ה"  -מעש"ה   ע"   מש"ה   מרכ"בה  ר"ם   ה"   כ"ב    חותם במלכות הקדוש"ה  ישרא"ל  ל"י  רא"ש  גדלו"ת  מוחי"ן בסו"ד    ג"ל    ו"  ד"ת   י"  ח"ן   מ"ו ש"מה  מש"ה{אכי"ר}.

 

תם ונשלם פרשת השבוע"קרח"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכ"ם העניו הגדול רבי שלמה איפרגן זצוק"ל השב"ח לבו"רא  עולם.

 

 

OnLineTech