להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> פרשת השבוע-"פנחס",חכמת הצירופים

פרשת  "פנחס"-מאמר מגידים-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

 

א"

 

"וידבר ה" אל משה לאמר.פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי"

 

רא"ה  "וידבר"   בסו"ד   י"ו-זה מש"ה עליו נאמ"ר "יו קרנות על {ח"דו} בגימטריא  ח"י   ח" כפול   י"  בגימטריא  אות  פ"  בגימטריא "שמונים"  אותיות שמ"ן י"ום- המהוה    ה"  א"ל   אותיות   ל"   ה"א   בגימטריא   ל"ו צדיקי"ם   נשמו"ת    שהינם  ת"ו  שמ"ן השי"ר   הוא "אל משה"  בסו"ד   א"ש  מל"ה   וזה  הא"ש   תשמי"ד ותכחי"ד סמא"ל וגמגימ"א  הטמאי"ם  מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"   {י}מח   {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים   יורדי"ם שאולה ונשרפי"ם, וביו"ם ההו"א   "לאמר"  זה א"ל  ר"ם בסו"ד  ם"-כ"ח הבינ"ה  משפי"ע  רל"א צירופים המוחים זכר ע{מל"ק}  הר"שע, וב"כך   מ{ג"}ו{ל"}ה   "פינחס"  אותיות פ"י    נ"ס     ח"  אותיות   פנ"ס   ח"י   נ"ס  פ"ה   ח"י      נ"ס   חיפ"ה      ח"ן   ס"י   פ"ה    בסו"ד   ס"י   בגימטריא   ע"   פנים של התור"ה,

 זה המשי"ח  בפנימיותו  "פנחס"  בסו"ד פ"נ-ח"ס   ומהוה מלבו"ש פנימי  עבור {עיבור}   ה{ג}וא{ל}  בעל  ט"ו  בגימטריא י"ה   -חכ"מה בינ"ה  החותם במלכות  פ"ז  שמ"ה   וזה  סו"ד ה{ג}או{ל}ה   נקראת  "גל  טופז משיח ישראל"  אותיות זהות   ל-  ט"ל   ש"ם  ח"י     זו"ג   פה"   ,"שמחה   ג"ל    מו"ט    יפה"- זה או"ר החכ"מה הנקר"א יפ"ה בתורת הקבלה בסו"ד    פ"י    ה"   ו-פ"י  בגימטריא  אות   צ"  חב"ר   ה"  ומקובל שם  צ"ה  בסו"ד   צ" כפול  ה" מקובל  "תן"-{ת}פארת   [נ]צ"ח    סו"ד   הייחו"ד     בצירו"ף   "פתח   נ"ץ  א"ר והמשי"ח   הינ"ו   פת"ח   -{פ}לא  {ת}פילה   {ח}כמ"ה    והינו   נ"ץ בסוד   [נ]ורא  {צ}דיק   ו"נורא"-סוד שם תפארת ק"ו אמצע בתורת הקבלה   המשמי"דה ועוקר"ת סמא"ל וגמגימא" טמאי"ם מלכות ר{ו}"מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם לגיהנם   ונשרפי"ם מ"ן  המדור"ה,  ובכ"ך   ה"אור" בגימטריא   ר"ז   בסו"ד    ר"יש  ז"ין בצירו"ף    יש"י   ר"ז   נו"ן   ינו"ן   ש"ר   ז"י    -בסו"ד   ז" כפול י"  בגימטריא   ע"   פנים של התור"ה הנקראים  "אהרן  הכהן"  אותיות   נ"ר   ה"א    כ"ה   נ"ה-{נ}צח {ה}וד-מוחין הנבוא"ה  המשפי"ע  "השיב" זה סוד    י"ש   ב"ה  ש"י  עולמות{העלמות} ו"בה"  בסוד   ב" כפול ה"  בגימטריא אות  י"  -מאו"ר  החכמ"ה   כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטיריא  יו"ד ה"א וא"ו ה"א   המהוים  "חמתי"  אותיות  מ"ח  ת"י בגימטריא "קודש"{אכי"ר}.

 

ב"

 

"הנני נותן לו את בריתי  שלום"

 

רא"ה  "הנני"   בסו"ד    נ"נ   י"ה  ו-נ"נ  בגימטריא   "מאה"   חב"ר  י"ה ומקובל  שם     ם"   אהי"ה,  בסו"ד שם אהי"ה בגימטריא   כ"א  זה או"ר בי"נה אות  ם"     ב"ן    י"ה  ש{א}נו{כ}י     כ"א בגימטריא אהי"ה –זה הבור"א יתבר"ך    "נותן  לו" החכמ"ה   הנקראת   ת"ו  נו"ן  א"ל   וז"ה הת"ו   מרומ"ם   "את"  השכינ"ה הנקראת  "בריתי"  בסו"ד   ת"י  רש"בי ו"תי"  בגימטריא "קודש"  החתום בפנימיות  {ר}בי   {ש}מעון {ב}ר {י}וחאי הנקרא  "שלום"  -סוד קו  אמצע תפארת ומרי"ם  בת זוגת"ו  "השכינה"  בסו"ד כ"י  ש"נה,     ו-כ"י  בגימטריא   ל" חב"ר כ"י  ומקובל  כל"י-{כ}הן {ל}וי  {י}שראל-זה  משי"ח המשפי"ע חכמ"ה בסוד כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א לשכי"נה הנקראת שנ"ה  בגימטריא ספיר"ה ובכ"ך זו"כה  "ל"שילה כונה"-או"ר המוחי"ן מאו"ר  ח"ן   י"ה   או"ר  מ"ה   נ"ח  י"ה         אונ"ה   חי"ה  רמ"ה    רמ"ח   אונ"יה-זה המלכות הנקראת  "אוניה"-בסוד זכת"ה לאור החכמה אות י"   ה{כ"ו}נסת  בפנימיותה בכח השם   כ"ו בגימטר י-ה-ו-ה-  ובכ"ך  מן "אונה" מהוה "אוניה"  אותיות  ינו"ן   ה"א  זה סוד  התפשטו"ת  החכמ"ה סוד ה{ג}או{ל}ה    שהינה  {ב}ריתי  שלו{ם} תלויה  בשם   מ"ב     מ" כפול  ב" בגימטריא  אות   פ"  בגימטריא שמוני"ם עולם  בינ"ה המשמי"ד ועוק"ר  סמא"ל הטמ"א   "קסם"  נקרא-מלכות ר{ו}מ[י ] הר{ש}[ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים, וראה   פ" כפול  ב"  בגימטריא  ק"ס  חב"ר  ם"  ומקובל  "קסם",  להראותך   שם    מ"ב  בסוד  מ" כפול  ב" בגימטריא פ" ישמ"יד   ק{ס"ם }–זה הסיטרא אחרא{אכי"ר}.

 

ג"

 

"ושם איש ישראל המוכה"

 

ראה   "ו"שם  בסוד ייחוד תפארת במלכות   ובכ"ך מקובל "איש"-זה צדי"ק ייסו"ד עולם,  ג"  מדרגות,  צדי"ק-החכמה ,  ייסו"ד –תפארת,   עולם-"מלכות"  , וזה סוד חר"ב  ה{ג}או{ל}ה המהוה  "ישראל"  בסוד י"ש  רל"א צירופים המשמידים ומכחידים סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם השאול"ה ונשרפים בא"ש הלהב"ה-ועל  סמא"ל  הטמ"א  נאמר   "המוכה"-  אותיות  כ"ה  מו"ם  ומלך  המשי"ח  יישח"ט  סמא"ל  בגאולה העתי"דה  אותיות דע"ת  י"ה ת"י  עד"ה   ת"י בגימטריא "קודש" לישרא"ל  ירא"ה בפנימיות ישראל  צדיקים קדוש"ים  יש להם חלק לעולם הב"א{אכי"ר}.

 

ד"

 

"על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט"

 

הבט  ע"ל  בגימטריא מא"ה  -סוד גדלות מוחין  המהוה  פ"י  בגימטריא  צ"  -זה המשי"ח  אשר יישח"ט וישמ"יד  ה"גורל"-זה  סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר{ש}{ע}"ה-"עשיו"  "ישוע"   {י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם השאולה ונשרפי"ם בא"ש הלהב"ה,ובכ"ך  "תחלק"   אותיות   ת" –זה  המלכות  בפנימיותה "חלק"-זה המשיח על   עליו  נאמ"ר כל ישראל צדיק לש להם "חלק"-זה המשיח הוא העולם הב"א   וזה "נחלתו"- בסו"ד    ת"ל   נו"ח   אותיות   נח"ל  ת"ו   -{נ}וחל  {ח}סד {ל}אלפים  או"ר חכ"מה{אלף}  ד{חסד}ים  הבונים ת"ל קדוש"ה  אותיות ק"ו  או"ר אין סו"ף ב"שדה"-שם המלכות בסוד  בי"ן  זה המשי"ח    ב"י    ב" כפול   י"  בגימטריא   כ"  חב"ר   ב"י  ואות ן" ומקובל   כ"ב   ינו"ן-ס"וד האותיות שהינו  "רב"  ר"יש ב"ית  בצירו"ף רשב"י  ת"י  בגימטריא מוחין "קדוש" הנית"ן  "למעט"  בסו"ד   אות  ל"-בינה חותמת   מ"-בסוד  חכמה בינה דעת  תפארת  בפנימיות   ע"ט –זה מש"ה  בכ"ח החכמה אות י" בפנימיותו  נקרא "עיט"  בתורת הקבלה  ו"עיט"  בסו"ד ע{י"ט}   י"  כפול   ט"  בגימטריא   ץ" חב"ר  אות  ע"  ומקובל "עץ"-ועל משי"ח  נאמר   כ"י האד"ם  בגימטריא מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  הוא "עץ" השד"ה   ו"העץ" סוד"ו  חיי"ם  וזה "עץ החיים"{אכי"ר}.

 

ה"

 

"אבינו   מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה"

 

ראה  "אבינו"  אותיות   א"ב  ינו"ן {א}לפא {ב}יתא   צירופי מיל"ה  צל"ם  פו"רה   י"י      פורי"ם צ"ל  י" זה המשי"ח  מש"ה ח"י     פ"ר יו"ם    צ"י  ל"ה   בסוד    מ"י  בגימטריא   ק"   חב"ר   ל"ה   ומקובל  ל"   ק"ה  בסו"ד   ק" כפול  ה"  בגימטריא  ת"ק    צר"ף  ק" ומקובל שם  קדו"ש "תקק"   {ק}ול   {ק}שר   {ת}ורה  ובז"ה הש"ם  מש"ה   ו" זה"ב-סוד דינ"ים {ד}ק{ד}{ו}ש"ה  חותם במלכות סוד "דוד"   בגימטריא  ח"ו    ח" כפול ו"    בגימטריא  מ"ח         בסו"ד    מ" כפול  ח"  בגימטריא ש"כ  ניצוצות קדוש"ה  א"שר משי"ח  מברר"ם  ובכ"ך  משמיד ומכחיד את סמא"ל-"מת" בסוד מלאך ה{מ}ו{ת}  נקר"א-זה מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]"[ע]ה, ומלך המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י  בכח מוחין "במדבר"  אותיות  מ"ב  דב"ר   מ" כפול  ב" בגימטריא אות  פ" חב"ר "דבר"  ומקובל    ב"ר  פ"ד בסו"ד פ" כפול  ד"  בגימטריא ש"כ  ניצוצות  דיני"ם   המב{ו}{ר}ר{י}ם בכ"ח רי"ו  בגימטריא "גבורה"-זה המשיח   שהינ"ו   פ"   בר"ד-בסו"ד אורות ברודי"ם  אותיות   ב"  רד"ו  י"ו והרי סו"ד רד"ו  שנים  הינ"ו  "דור" כנאמר "דור בא ודור הולך"-הר  ב" מדרגות יש למשי"ח   ישרא"ל  הינו ח"י  של"ם   מש"ל    ח"י  בסוד  ח" כפולי י" בגימטריא  פ" בגימטריא "שמונים"-,

עולם הבינ"ה,  המדרג"ה  הראשונ"ה הינה  "בא" אותיות  "אב"- סוד החכ"מה  {א}לפא {ב}יתא צירופי מילה  אש"ר באמצעותה משיגים  מדרגת  "הולך"  אותיות   כ"ו  ל"ה  בסוד  ל" כפול  ה" בגימטריא ק"ן-זה  סוד י-הו-ה יתבר"ך  מכיון שכ"ו בגימטריא  י-ה-ו-ה שהינו שם  הול"ך  בסו"ד  ו"  כל"ה-יחוד תפארת במלכות ומלכות דתפארת  זיוו"ג תדי"ר ולא פסי"ק  לעולמים השוא"ת  צור"ה במוחין אמא אב"א הנקראים "אחד"  בגימטרי"א    ל"   א"ב,  וכא"שר   ש"ר  כ"א בגימטריא שם אה"יה זה המשי"ח מתעב"ר  במדרגות הללו  א"ז  "ה{ג}או{ל}ה   הינו אותיות ט"ו בגימטריא  י"ה  ירא"ו במלכות פ"ז שמ"ה בסוד  פ" כפול  ז" בגימטריא  {ש}ר  {ס}  בסו"ד ש"יר  {ש}ש {ס}דרים ס"ד   ש"   שרי"ם-זה או"ר האבו"ת אברה"ם יצחק ויעקו"ב "קדושים"  נקראים, ורא"ה  "גל"  זה אור החכמ"ה כ"ח מ"ה סגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו   ה"א  השם המפור"ש שופ"ר  מש"ה ש"ם ה"  פ"ר שנ"ה י"ו וחותם מדרגת "טופז"  בסו"ד   ז"ה   פ"ה    ט"ו   בגימטריא  י"ה   חכמ"ה ובינ"ה  עליונ"ה אותיות  ל"י    ע"   יונ"ה-כ"ח הנשמ"ה אותיות נ"   מש"ה-ס"וד משי"ח  "גל טופז" אותיות   ט"ל    גומ"ל   פ"ז   ו-ט"ל בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו   חס"ר   אות  ה"  המלכות ומקובל שלמות שם  י-ה-ו-ה   יתבר"ך  הנקר"א  "בתוך" אותיות    "כתוב"-זה  תפארת ישרא"ל שהינו "העדה"-בסוד דע"ת  {ד}ק{ד}{ו}שה   אותיות  ד"וד  ש"ק  ה" מלא אות  שי"ן  ומקובל  דו"ד נשיק"ה- סוד קש"ר נשיקי"ן  נשמ"ה לנשמ"ה מדרג"ת  "יחידה"  אותיות   "היחיד"-זה המשי"ח    י"ש  חמ"ה   שי"ח  מ"ה מ"ח  י"ש  ה"   ח"י  מש"ה      המשמיד ועוק"ר  זר"ע  ע{מל"ק}הטמ"א סמא"ל  הר{ש}"[ע]  מלכות ר[ו]מ[י ]-"עשיו"   "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם לגיהנם ונשרפי"ם בא"ש הלהב"ה{אכי"ר}.

 

ו"

 

ה" ממית ומחיה מוריד שאול ויעל"

 

ה"  זה סוד  בינ"ה"  אותיות ני"ב  ה"-עליו נאמר    "חיים  בסוד{ומחייה}ומות{ממית}  בי"ד הלשו"ן-זה בינ"ה והרי  "ה"לשון  אותיות  של"ה   נו"ן-או"ר המשי"ח   מאו"ר  שיח"ה  המשמיד ומכחיד סמא"ל הטמ"א-"מוריד"   נקרא לשון גורם לירידה  וקרירות  באמונת ישראל עם קדושה,וזה  סוד מלכות ר{ו}מ"[י]  הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  בגיהנ"ם נשרפי"ם   מהוים הם "עמלק"  לשון  מולקים האמונה מן ישראל ועל כך ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה משי"ח   יישח"ט את סמא"ל הרש"ע  כנאמ"ר  ואת רוח הטומא"ה אעביר{אבער} מן הארץ,וביום ההו"א   "ויעל"  בסוד   י"ו    ע"ל   -זה כח הקדושה  כנאמ"ר   י"ו  קרנות על חד"ו  הרי   י"ו  זה  קר"ן-המלכות  סוד ה"אותיות"  המקבלת המוחין  ע"ל-האמונה  מן  "חדו"-זה אור החכמ"ה בסו"ד   ח"  כפול  ד"  בגימטריא ל"ב נתיבות החכמה המושפעות למלכות באמצעות תפארת ישראל אות  ו" {אכי"ר}

 

ז"

 

"אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה"

 

ראה "אבינו"  בסו"ד     א"  בינ"ה  ו" זה סוד הייחוד   יו"ד סוד  צורת  א" הרגל העליונה  אות  י"   קו האמצע  ו" וקו אמצע בצירוף רגל תחתונה  אות  ד" והרי   א"  שמקושרת  לבינ"ה  המהוה מוחין  לאות  ו"  תפארת ישרא"ל  -זה מלך המשי"ח  השוח"ט  ומשמיד  את ה"מת"-זה מלאך ה{מ}ו{ת}  סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה- "עשיו"  "ישוע"-  {י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם השאולה ונשרפי"ם  מאש הגחלי"ם, ובכ"ך  "במדבר"   בסוד  שם  מ"ב  הינו  "דבר" המוחין-זה או"ר  "ברד"   בגימטריא  הו"ר    אותיות     ה"ו   או"ר-זה מצביע על  די"ן קש"ה   שם  ה-ו-י-ה   יתבר"ך אש"ר  ה"ו   תפארת המלכות  ברא"ש  ו-יה  חכמ"ה ובינ"ה   בהמשך וז"ה  הס"דר    משמי"ד  זרע  ע{מלק}  ב{ג}או{ל}ה  השלמה-די"ן שלם ללא רחמי"ם,ועל כך נאמ"ר   "לא"-זה אין סוף יתבר"ך לא מוש"ג  בכח שם "היה" בסוד מ"ה  ש{היה}   הוא  שיה"יה   והי"ה  שם  מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא   יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  השם המפורש שופ"ר  מש"ה   הינו חותם   מדרגת "בתוך"  אותיות  "כתוב"-זה תורת משיח  תפארת ישראל בפנימיות המחנ"ה-ישראל צדיקים קדושים הזוכי"ם לאמונ"ה באלקי ישרא"ל, ור"אה   "מחנה"  אותיות    ח"ן   מ"ה  -{ח}כמת {נ}סתר  זה המשי"ח  המשפי"ע מוחי"ן "מה"    בסו"ד  מ" כפול   ה"  בגימטריא אות  ר"  חב"ר  ומקובל "הרם"-לישראל {אכי"ר}.

 

 

ח"

 

"יפקד ה"  אלהי הרוחות לכל בשר איש  על העדה"

 

רא"ה  "יפקד"  אותיות     י"   פק"ד-זה או"ר החכמ"ה  כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה  הנקר"א פק"ד  אותיות  ד"פק-זה מידת הדי"ן הקדו"ש אש"ר מכחידה ושוחטת סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה- "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים   יורדי"ם השאול"ה ונשרפי"ם,  וביו"ם ההו"א שם אהו"ה-דעת ישרא"ל המהוה  מ"ב  י"ו  בסוד מ" כפול ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר  י"ו ומקובל שם פו"י-{פ}ודה {ו}מציל {י}שרא"ל  מ{ג}ו{ל}ה   בכ"ח  שם ג"ל   מ"ה   ו"   ו"מה"  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  זה סוד הנאמר  "גל"  עיני-זה אור החכמה "וראיתי"-סוד הראיה   שהינו  נפלאות-מעש"ה  פל"א בסוד נ{פלא}ות  אות "אלף"  "עיניך",  ובכך העינים סו"ד ט"ו  בגימטריא אותיות  י"ה  מושפעות למלכות שם פ"ז  נקראת  ומקובל ה{ג}או{ל}ה   שמ"ה   "משיח ישראל גל טופז"  בצירו"ף-"ש"ם  ח"י  זה  {ג}וא"[ל]  יש"ר   פלא"  ,ובכ"ח השמות הקדושים הנקראים   "אלהי הרוחות"   בצירו"ף  -,

 " י"י  אורות  חלה"-זה המלכות  , משי"ח  ישרא"ל  משמי"ד  ועוק"ר סמא"ל הטמ"א  ר{ו}מ"[י ] הר{ש}[ע]"ה-"עשיו  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים,כנאמ"ר כ"א  נמ"ר-זה המשי"ח   כ"א  בגימטריא בעל מוחין "אהיה"-או"ר הבינ"ה הנקר"א  "לכל"   אותיות  "כלל"-לשון כולל  שפע החכ"מה שם "בשר" בתורת הקבלה,והינם בזיווג לא פסיק  המ[ג]ו{ל}ה ב"איש"-זה המשי"ח  בפנימיותו  מדרגת ע"ל  בגימטריא "מאה" אותיות "האם"-סוד בינ"ה  אותיות ב"ן י"ה  הנרא"ה לעיני  ה"עד"ה   בגימטרי"א   עד"י  אותיתו יע"ד-משי"ח  הינו סוד הכונ"ה לשון מכון הנבראים ישראל צדיקים קדושים ל{ג}{ל}ות אלקים חיים  בפנימיות הבריא"ה  בכ"ל  ע"ת –וזה גאולה"   בצירו"ף  -ז"ו   ג"ל  אהו"ה-שם כ"ח הדעת {ד}ק{ד}{ו}שה "דוד"  נקר"א{אכי"ר}.

 

ט"

 

"צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קרבני  לחמי לאשי"

 

הב"ט   צ"ו  -זה השכינה  הנקראת "את" בתורת הקבלה  בסו"ד   {צ}דיק  [ו]- זה  ספירת הייסו"ד  שם {צ}די"ק ייסו"ד המשפיע   עול"ם  אורות עבור{עיבורה},  ובכ"ך  "בני ישראל" אותיות  י"ב נש"ר א"ל-זה תפארת  המשי"ח  מוחי"ן החכמ"ה אותיות  כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א שופר  מש"ה ש"ם  ה"  פ"ר  שנ"ה   י"ו     נש"ר  ו"  יפ"ה-מ{ג}ו{ל}ה  באמצעו"ת ייס"וד  בפנימיות המלכות   וז"ה  ישרא"ל  אותיות  י"  החכמ"ה   מהו"ה    רא"ש  עבור {עיבור} אות למ"ד   בסוד    ל"-תפארת  מ"-יסוד  ו-ד"  זה המלכות  ובסוד הייחו"ד  "למד"  בגימטריא"    "עד"-המצביע על שלמות  אותיות   ת"ו  של"ם    בסוד משי"ח  מוש"ל    על המלכו{ת}  בסוד מ"ו   ש"ל   ת"    מ" כפול  ו" בגימטריא  ר"ם   חב"ר  מ"ו  ומקובל  "מרום" חב"ר   ש"ל    ואות   ת" ,

 ור"אה "תל  רושם"-     ל"   רשמ"ות   סו"ד בני"ן  הקדו"שה אותיות  ק"ו-אור אין סוף יתבר"ך בפנימיות ה"שדה"-שם המלכות עליו נאמר   "ואמרת"  אותיות רו"ם  א"ת    בסו"ד  ו"  שי"ר  אמ"ת  ראשי"ת   מ"ו     רו"ם   אי"ש   ת"- זה המשי"ח  מש"ה ח"י  ומכחיד בכ"ח ייחודים את סמא"ל וגמגימא הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ{"י} הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם השאולה ונשרפי"ם בא"ש הלהב"ה, וביו"ם ההו"א שם "עליהם"  בסוד  ע"  מיל"ה-שבעים פנים של התור"ה תורת ישראל מ{ג}ו{ל}ה  ונקראת "קרבני"  אותיות   נ"ר  יב"ק {נ}שמה  {ר}וח  {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה המשפי"ע  "לחמי"  בסו"ד    מ"ח   ל"י זה סוד מוחין בי"נה   ב"ן  י"ה  הנקרא "לאשי"  אותיות  אש"   ל"י-כ"ח הנשמ"ה  אותיות  נ"  מש"ה    משנ"ה  "השמן"  העליו"ן  ברכ"ה  שלמ"ה  בצירו"ף  - מ"ב  שכ"ל  ר"ם   ה"ה{אכי"ר}.

 

 

י"

 

"באתי לגני אחותי כלה אריתי מורי בשמי אכלתי יערי עם דבשי"

 

ראה  "באתי"  אותיות  א"ב  ת"י בגימטריא "קודש"-זה מוחין {א}לפא {ב}יתא צירופי מיל"ה   אותיות  מ"ל  י"ה   ומ"ל  בגימטריא   ע"   פנים של התור"ה  צר"ף  "יה"  ומקובל    ע"ה   י"  בסו"ד  ע" כפול  ה"  בגימטריא   ש"ן  חב"ר  ע"  ומקובל "עשן"  צר"ף  אות  י"  ור"אה  "עשני" {ע}ולם {ש}נה  {נ}פש  {י}ום-זה המשי"ח  בסו"ד  מ"וי    מ" כפול  ו" בגימטריא ר"ם  חב"ר  "יום"    מקובל משיח  ישראל "ירומם"  המלכות   ומשמיד ומכחיד סמא"ל וגמגימא הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש][ע]"ה "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפים בא"ש הלהב"ה,ובכך  "לגני"   אותיות ג"ל   ינו"ן-זה המשיח  שמ"ו  ינו"ן ובעליונים "גל"  כנאמר "גל עיני וראיתי נפלאות עיניך"  בסוד"עינים" מה הם עליונות במיקומם  כ"ך זה השם עליו"ן ובפנימיותו  ט"ו בגימטריא אותיות י"ה- חכמה ובינה הנחתמים  בפנימיות  המלכות פ"ז שמ"ה   ובסוד הייחוד תפארת ומלכות מקובל   "גל  טופז"   בצירו"ף ט"ו   גומ"ל   פ"ז    זה  סוד ה{ג}וא{ל} הינו שם   ג"ל אהו"ה  כ"ח הדעת ה"קדוש"  בגימטריא ת"י   המשפיע "כל"ה  בסוד כ"ל  בגימטריא  נ"  חב"ר ה" ומקובל נ"ה-{נ}צח  {ה}וד –רו" הנבו"אה לישראל צדיקים קדושים יש להם חלק  לעולם הב"א, ובכך "אריתי" {א}ור  {ר}אשית   {י}הודה   {ת"י}-בגימטריא  מוחין "קדוש"-מ{ג}ו{ל}ה ו"ה המוחי"ן  סוד"ו  "אריה"  אותיות פל"א  שי"ר    י"ה    רפא"ל   יש"י   ה" סוד משי"ח דו"ד בן יש"י  בפנימיותו רפא"ל  אותות   פ"ר   א"ל    חב"ר אות י"  מן  יש"י  אותיות    י"ש    {י}  ומקובל   פ"רי-  א"ל   זה  כ"ח הנשמ"ה הנקרא פ"רי    והינ"ו   מושל"ם   אותיות מ"ו   של"ם   מ" כפול ו" בגימטריא ר"ם  חב"ר של"ם  ורא"ה מ"ל   רש"ם   ו-מ"ל  בגימטריא אות  ע" חב"ר מ"ל ומקובל   משי"ח  "עמל" צרף אות ו" תפארת וראה משי"ח "עולם"-תפארת ישרא"ל   בסוד "מורי" אותיות  י"   רוש"ם    ש"ם רי"ו  בגימטריא "גבורה"  הנקרא"ת   ע"ם בגימטריא "קי"    בסו"ד   ק"  כפול  י" בגימטריא  אל"ף-,

ספירת החכ"מה  כ"ח{גבורה} המ{ג}ו{ל}ה  מן  מ"ה   בגימטריא אד"ם בגימטרי"א    י"וד  ה"א ו"או   ה"א  השם המפ{ורש}  בסוד "שור"-זה פרצו"ף  {ד}ין ק{ו}{ד}ש  שם ד"וד   בגימטריא י"ד בגימטריא "אטד"-המשמי"ד ועוק"ר  זרע ע{מל"ק},ובכך {א}{כ}לתי   בסו"ד  כ"א  תל"י  מוחין החלף  ת" באות  ט"  ומקובל  טל"י  מוחין   בסוד ט"ל בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו  בכ"ח שם אהיה בגימטריא כ"א –אור מוחין הבינה  מביא ל{ג}י{ל}ו"י   י"ו    ג"ל –זה החכ"מה  אות ח"  מכ"ה הסיטר"א  אח"ר  סמא"ל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע" {י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנם ומושמדי"ם ,וזה   "יערי"  אותיות     י" החכ"מה  בפנימיות  ה"עיר"-זה המשי"ח בסו"ד     שע"ר   י"    ע"  שי"ר עי"ן  ש"ר     נש"ר   ע"י     בגימטריא פ"  חב"ר  נש"ר    מקובל שפ"ר  ן" נ"ר  שפ"ה    שר"ף   נ"ה-{נ}צח  {ה}וד- מוחין הנבוא"ה   הנקר"א  "דבשי"  אותיות      ב"   שד"י-{ש}ומר {ד}לתות {י}שרא"ל  המהוה מוחין המש"יח סודו" אות  ב"   או"ר  {ב}ראשית  אותיות רש"בי  א"ת    ברי"ת   א"ש    אי"ר   שב"ת     ש"ר   פלא"י  ב"ת י"  רפא"ל   שב"ת      פל"א  שי"ר ב"ת א"ב  יש"ר   ת"ל   פ"    -מעש"ה ע"   מש"ה   "המרכבה"  אותיות  כ"ב   ר"ם   ה"  כר"ם   ב"ה   מ"ב שי"ר   כ"ה    רשב"י  מכ"ה סמא"ל וגמגימ"א  הטמאים מלכות  ר{ו"}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"   "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים לגיהנם נשרפי"ם  ולא עולי"ם[אכי"ר].  

 

י"א

 

"את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו"

 

ראה "את"-זה השכינ"ה הקדוש"ה הנקראת  "קרבני"  אותיות    ב"ן  קי"ר-בסו"ד    ק"ן   רשב"י-{ר}בי  {ש}מעון [ב]ר  {י}וחא"י  הינ"ו  או"ר  "יקר"-תפארת ישרא"ל  המרומ"ם  השכינ"ה "קיר"-שמ"ה בתורת הקבלה,  ולכן נאמר לחמ"י-זה רשב"י  הוא מלך המשי"ח מש"ה  ח"י מבצע  {ל}{ח}{י}{מ}ה    אותיות  "הלחמי"-השכינ"ה   והשמידי  והכחיד"י  סמא"ל וגמגימ"א הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם  לגיהנם ונשרפים בא"ש הגחלי"ם, וביום ההו"א    "ניחחי"  בסו"ד  יח"י   ח"ן-   {ח}כמת {נ}סת"ר   סו"ד   יח"י  בגימטרי"א כ"ח  הנשמ"ה-נ"  מש"ה  משנ"ה  "השמן"-החכמ"ה  כח"  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפור"ש שופ"ר  מש"ה ש"ם  ה"  פ"ר שנ"ה  י"ו  נש"ר  יפ"ה  ו"   שי"ר  פ"ו    נ"ה-{נ}צח  {ה}וד-הנבוא"ה מ{ג}ו{ל}ה   בס"וד  "גל עיני וראיתי  נפלאות עיניך בפנימיות ישראל עם קדוש"ה,וזה סוד או"ר הנבוא"ה "גל"  נקר"א  בסו"ד  ג"  כפול  ל" בגימטריא   צ"   חב"ר  ג"ל  ומקובל ג"   צ"ל-  סוד העיבורים של הפר"י- סו"ד הנשמ"ה   ש"ם   נ"ה-{נ}צח {ה}וד אש"ר  מהו"ה    ל"י  בגימטריא  ם"-מוחין הבינ"ה  המשפי"ע  "במועדו"- אותיות  מ"ב  ע"ד  ו"   מ" כפול   ב" בגימטריא  פ"   חב"ר    ד"   ומקובל פ"ד  עי"ן   ו"      עי"ן   פו"דה   ישראל ע"ם   ק{ד"ו}ש{ה}    בכ"ח   "הוד"  סו"ד  ד"     כפול    ו"ה  בגימטריא מ"ד- {מ}יין  {ד}נוקבי"ן –תפילה  המושכ"ת או"ר החכמ"ה המכחי"ד הסיטר"א  אחרא, פירוש אחר לעניין,  "הוד"  בסוד ד"  פעם   ה"ו-המראה על  די"ן קשה בסוד השם המפורש וכתיבתו בסד  ה-ו-יה זה מידת הדי"ן  העוקרת ומשמידה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנם ונשרפי"ם{אכי"ר}.

 

י"ב

 

"את הכבש אחד תעשה בבקר "

 

הב"ט  "את"-זה השכינ"ה  הנקראת "הכבש"  בסו"ד     כ"ה  ש"ב- לשו"ן  השכינ"ה חותמת  ייש"וב דע"ת  בנבראים-ישראל צדיקים קדושים, ו"ישוב"  אותיות   י"ו   ש"ב-כנאמר  על מל"ך  המשי"ח  מש"ה  ח"י   "{י}ו קרנות על  ח{ד"ו}   בגימטרי"א "יוד"   סוד   צורת  אות   א"  מן  {א}חד ו"חד"ו   סוד א{ח"ד}    המרא"ה על     א"ד   ח"-זה    תפארת ישר"אל שם  א"ד  בגימטרי"א    ה"   חב"ר   ח" ומקובל שם ח"ה  בגימטריא "אחד"-הוא  {ה}משי{ח}   אותיות  שמ"י  ח"ה שמשמיד ומכחיד סמא"ל וגמגימא הטמאים מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]ה- "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפי"ם בא"ש הלהב"ה,ולכן נאמר  "תעשה" אותיות   ת"   שע"ה-זה המלכו{ת} המקבלת מוחין  "שעה" –{ש}ורש  {ע"ה}  בסו"ד  ע"  כפול  ה"  בגימטריא  ש"ן  חב"ר ע" ומקובל עש"ן-{ע}ולם {ש}נה {נ}פש   החותם  "בבקר"   בגימטריא  קש"ר    ד"   דר"ש   ק" שר"ד    ק"   אותיות  ש"ר  ד"ק- זה   או"ר  אי"ן סו"ף  יתבר"ך   המושפ"ע  ומעבר  תפארת ישרא"ל על יד"י  מוחין  "דק"   בסו"ד    ד" כפול   ק"  בגימטריא  "ארבע מאות" אותיות רבו"ע  אמ"ת    ע"ב   מאו"ת  שי"ר  -מוחין בינ"ה החוק"ק  בגימטריא  "הרוח"-זה המשי"ח  עליו נאמר "רוח  אלהים  מרחפ"ת  בסו"ד רמ"ח  ת"פ  מלאות  אות פ"ה  ומקובל שם  תפ"ה בגימטריא "תהלים"-סוד דוד המלך   ת"  מיל"ה-{אור מלכות הקדושה} {אכי"ר}.

 

י"ג

 

"ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לה"

 

הב"ט  "ו"-זה תפארת  הנקראת  "אמרת"  אותיות     א"ת   ר"ם- השכינה  שמה "את"  והמשי"ח ש{מ"ו}  ר"ם  בסו"ד   ש"   מור"ם- או"ר האבו"ת בפנימיותו מעל"ה השכי"נה בסו"ד    י"ה  שכ"ן  בה, וי"ה   בסוד חכ"מה ובי"נה   הנקראים "להם"  אותיות  מל"ה-האמונה השלמה מ"   ל"ה    ל"  כפול   ה"  בגימטריא ק"ן   חב"ר   ם"  ומקובל  משיח  "נקם" ומשמיד מוחה ועוקר סמ"אל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם [ע]ולמים  יורדי"ם  השאול"ה ונשרפים, ולכן נאמ"ר   א"   נ"מר   -"זה"   בגימטרי"א   י"ב   בסו"ד  י"  כפול ב"  בגימטריא  כ"    חב"ר    י"ב ומקובל  בכ"י-{ב}רכה {כ}ונ"ה  {י}חוד סו"ד משי"ח  בצירו"ף   ס"ו   שד"י  מו"ח,  כלומ"ר בשנת  תש{ס"ו}  משיח בפנימיותו  שד"י-{ש}ומר  {ד}לתות  {י}שרא"ל  הח"ל  להשמי"ד סמא"ל וגמגימא הטמאים מלכות ר{ו}"מ[י ] הר{ש}["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים השאולה ונשרפי"ם, ובכך "אשר" אותיות  "ראש"-  חב"ד-,

{ח}כמה  {ב}ינה {ד}עת  מ{ג}ו{ל}ים  ועליהם  נאמ"ר "תקריבו"  אותיות  בו"קר   ת"י   בגימטריא "קודש"- הרי  זה המוחין  מעטרי"ם  הנבראים ישראל צדיקי"ם "קדוש"ים  בט"והר   המידה בסוד ט"ו  בגימטריא  י"ה  בפנימיות המלכות פ"ז  שמ"ה  ובסוד הייחוד תפארת ומלכות מקובל  סו"ד   טופ"ז  אותיות ט"ה  ז"ה   פ"ה   ה{ג}וא{ל}  שהינו "לה"  בסוד  ל"  כפול  ה"  בגימטרי"א ק"ן-שם הח"כמה  כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפור"ש שופר מש"ה  ש"ם ה" פ"ר  שנ"ה  י"ו  נש"ר   ו"  יפ"ה   רי"ו   שפ"ה   ן"     נפ"ש  אור"יה   א"ש     נ"   פורי"ה       שופ"ר  אוני"ה אונ"ה   פר"י  שנ"ה  ו"    {ס"ו}ד המר{כ"ב}ה    בצירו"ף   ס"ב   כ"ו בגימטריא   י-ה-וה-  יתה"לל  חותם" {ג}או{ל}ה –שם {ה}עולם {ה}{ב}{א} "אהבה"{אכי"ר}.

 

 

י"ד

 

"צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי"

 

צ"ו  זה  סו"ד   צ"  כפול  ו"   בגימטריא "תקם"-זה המשי"ח  בעל מוחי"ן  ת"   בגימטריא "ארבע מאות"-אור בינ"ה   ע"ב  שי"ר   מאו"ת     בצירו"ף    ת"ו   ע"  בראשי"ת-סוד החכמ"ה כ"ח מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה  ש"קם"-לשון מ{ג}ו{ל}ה   ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה  ונקרא זה המוחין   "גלגל"  בגימטרי"א  ס"ו  -וזה סוד ק"ץ  הגאול"ה בשנת  תש{ס"ו}   משי"ח ישרא"ל הח"ל {ג}וא{ל}  השכי"נה  שמה "את"   בכ"ח  "בני ישראל"  בצירו"ף י"ב   נש"ר א"ל      נ"  רשבי"אל ה {ר}בי  {ש}מעון   {ב}ר  {י}וחאי  השו"רה בפנימיות  המשי"ח  מידת "אל"  בס"וד  חס"ד  בגימטרי"א בעל שם   {ע"ב}   ע"  כפול ב"  בגימט"ריא  "קם"-להשמי"ד ולהכח"יד סמא"ל וגמגימ"א הטמאי"ם מלכות  ר{ו}מ"[י]   הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם שאול"ה ונשרפי"ם בא"ש  הלהב"ה,וביו"ם  ההו"א  מ"ב י"ו   מ" כפול  ב"  בגימטריא פ"  חב"ר י"ו  ומקובל שם פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל  זה המשי"ח  "ההוא" בסוד בפנימיותו   שם "אהוה"-כ"ח הדע"ת ה"קדוש"  בגימטריא  ת"י  והינו משפי"ע    "ו"-תפארת  התורה הנקרא"ת "אמרת"  אותיות  אמ"ר    ת"  בסד החכ"מה  שם "אמר"  אותיות "ראם" בתורת  הקבלה זה המלאך רא"ם    שהינ"ו    במידה ומוסיף הינך אות   ת" ש"יר   "אמת"  בצירו"ף-,

"ראשית  ם" שי"ר    ת"   א"ם      י"ש  א"ר  ת"ם-האמונ"ה השלמ"ה  השור"ה בפנימיותו ל"   מש"ה  בסוד מש"ה  הינו אות למ"ד  בגימטריא "עד"   ע"  כפול  ד" בגימטרי"א    פ"ר  דינים אשר עוקרים ומוחים זרע ע{מל"ק}-הסיטרא אחר"א ובכך משיח חותם  "אליהם"  אותיות מ"ה   א"לי     א"   מיל"ה-{ס"ו}דות תורת  הקבל"ה  בסו"ד   ק"ב  בגימטריא "אלהינו"    המהוה    ל"ה    ל" כפול  ה" בגימטריא  ק"ן  החכ"מה  בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים  "קרבני"  אותיות    ק"ב   נר"י   ו"קב"  בגימטריא  "אלהינו"  אותיות נ"  אליה"ו  חב"ר  נר"י      בצירו"ף "ינון   הר  אלי"-זה המשי"ח   -"יהי  נוריאל"-המלא"ך  המ{ג}{ל}ה את החכ"מה  למשי"ח   הינו   ח"י  של"ם    מש"ה  רבינ"ו  אותיות   ש"ם   ה"ר    ב"ר   ינו"ן   "ל"חמי  "ל"אשי   בסוד  ל"ל בגימטריא   ס" מלא  האות  סמ"ך  בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקים יתבר"ך המוחים סמא"ל וגמגימא הטמאים מלכות ר{ו}מ[י ] הר{ש}["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"- {י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנם ונשרפי"ם  מא"ש ה{ג}ח{ל}יים   אותיות  ג"ל   חיי"ם- זה שמות המשי"ח  מש"ה  ח"י   בסוד  מ{ג"ל}ה  ה"חיים"-סוד "הטוב" ט"ו  בגימטריא  י"ה   המהוים הללו אותיות   אות  ב"  סוד  בראשי"ת בצירו"ף  רא"ש  בי"ת-חכמה{ראש} בית{בינה}  בפנימיות ה{ג}וא{ל}- א"ת  רשב"י-{ר}בי {ש}מעון  {ב}ר  {י}וחאי משי"ח ישרא"ל{אכי"ר}.

 

ט"ו

 

"ועשירית האיפה סלת למנחה"

 

ראה  "ו"-זה  תפארת ישראל   סו"ד  "עשירית"-לשון כולל עש"ר  ספירות בפנימיותו  ועל כ"ל נאמ"ר   בצירו"ף   מל"ך  ארנו"ן- סו"ד המשי"ח  המהוה  "האיפה"  אותיות   ה"א   יפ"ה-מאו"ר החכמ"ה כח" מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יוד ה"א    וא"ו  ה"א   השם המפור"ש הנקר"א  יפ"ה  בתורת הקבלה והינו משמיד ומכחיד סמא"ל וגמגימא הטמאים מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים לגיהנם ונשרפים בא"ש הלהב"ה, וביו"ם  ההו"א   "סלת" בסוד   ת"ל    ס"-בני"ן  ה"קודש" בגימטריא  ת"י  חב"ר  ס"  ומקובל ס"י   ת"  ו-ס"י  בגימטריא  ע"   חב"ר     ת"   ומקובל  "עת"-זה שם השכינה הקדושה  בתורת הקבלה   מ{ג"ל}ה  אותיות   י"ה  בגימטריא ט"ו בפנימיות המלכות  פ"ז  שמ"ה  בסוד הייחו"ד  שם  קדו"ש  ונור"א הנקר"א "טופז"  אותיות  ז"ה  פ"ה  ט"ו   בגימטריא  י"ה  בסוד  י"  כפול  ה"  בגימטריא   נ"  שער"י  בינ"ה  ב"ן  י"ה   שי"ר    ע"        רשב"י  ע"ה  בסו"ד    ע"  כפול  ה" בגימטריא  ש"ן חב"ר  ע" ומקובל   מלך המשי"ח מש"ה ח"י  הינו מהוה "עשן"-{ע}ולם {ש}נה {נ}פש   ו-חו"קק  בגימטריא   "רוח"- משי"ח  בפנימיות ישרא"ל עם קדוש"ה "למנחה"  בסו"ד   נ"ל   ח"מה   ונ"ל בגימטר"יא    פ"  חב"ר  נ"ל  ומקובל שם  נפ"ל  -זה   משיח דוד בן יש"י הנקרא   ב"ן   נפל"י     בצירו"ף –פ"ה  ל"ב  ינו"ן    נו"ן  ל"ב   יפ"ה-אור  החכמ"ה  בפנימיות הנבראים ישרא"ל צדיקים קדושים יש להם חל"ק   ב"עולם הב"א בשם ע"ב  בגימטריא  חס"ד  מעט"ר  הנשמ"ה    נ" מש"ה  בישרא"ל  שי"ר    א"ב    א"ל   נקראת  קר"ן  א"ת {אכי"ר}.    

 

 

ט"ז

 

"עלת שבת בשבתו של עלת התמיד ונסכה"

 

רא"ה  "עלת"    בסו"ד   ע"   ת"ל- בנ"ין  הקדוש"ה  שבעים פנים של התור"ה  הנקראת   "תל"   חב"ר שב"ת   ומקובל   "שתל  בת",-זה תפארת ישרא"ל המעבר המלכות{ב"ת}במוחי"ן "בשבתו"  בסוד אות  ב"-החכמ"ה  {ב}ראשית   שהינ"ה   "שבתו"  אותיות "בושת"  מלכות, ועל כך נאמר "בושת פנים לג"ן עד"ן-,הרי  בוש"ת  זה תפארת ישראל שהינה פני"ם{עליונה}למלכות   ובאמצעותה  אות  ל"-סוד בינ"ה נמשכת מן  החכ"מה{עדן} ישירות לתוך ה"גן"-סוד המלכות,וזה  "עלת"-המלכות עולה לקבל  חכמה  "התמיד" מן החכמה והינה הספירה היחידה{מלכות} המקבלת או"ר החכמ"ה מן כל הספירות, ולכן נקראת   "ונסכה"   אותיות   ס"   כונ"ה   בסוד סמ"ך בגימטריא  ק"כ  צירופי   אלקים יתבר"ך-סוד בינה שהינה רחמים אך דינים מתעוררים מפנימיותה המשפי"עה      "כונה"  בסוד    כ"ו  בגימטרי"א  י-הו-ה יתבר"ך-שלמות הדע"ת  המעטרת המלכות ברו"ח  {ה"נ}בואה  שם  נ"ה- {נ}צח  {הו}ד  {אכי"ר}.

 

 

י"ז

 

"ובראשי חדשיכם תקריבו לה"

 

רא"ה   "ו"-זה תפארת ישרא"ל   שהינו  "בראשי"  אותיות     א"  רשב"י-{ר}בי  {ש}מעון  {ב}ר  {י}וחאי המעוט"ר   באות  א"  סוד אות  יו"ד  בגימטריא  כ"   חב"ר  א"  ומקובל שם  כ"א  בגימטריא שם "אהיה"-מוחין בינ"ה סו"ד המשי"ח  מש"ה ח"י   והינו   "חדשיכם"  אותיות   י"ש  ח"ד מ"כ{ה},הרי   משיח סוד תפארת ישראל נקר"א   ח"ד    ח" כפול  ד"  בגימטריא  ל"ב  נתיבו"ת החכמ"ה   אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפור"ש בפנימיותו והינו שופ"ר  מש"ה, ובזה הש"ם  משי"ח ישראל משמיד ומכחיד סמא"ל וגמגימא הטמאי"ם  מלכ{ו}ת רומ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע" {י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים השאולה ונשרפי"ם מא"ש הגחלי"ם, וביו"ם  ההו"א שם אהו"ה-דעת ה"קודש" בגימטריא  ת"י  חותם  מ"ב י"ו    מ" כפול ב"  בגימטריא  פ" חב"ר י"ו  ומקובל שם  פו"י-{פ}ודה {ו}מציל {י}שרא"ל  בפנימיות  הנבראים "תקריבו"  אותיות    יו"קר  ב"ת  המלכות  מהוי"ם  ו"יוקר"  זה השכינ"ה בסוד   קש"ר   י"ו-זה תפארת "יו קרנות על חדו"-המקש"ר  המלכות לספירות העליונו"ת ,ועל כך נאמ"ר  "עלה"-זה המשיח החותם  ע"  פנים של התור"ה ל"ה-מלכות, בסוד  ל" כפול  ה" בגימטריא  {ק"ן}  החכ{מ"ה}  ובזה  השכ"ל  משיח ישראל גוזר  "נקמה" והשמד"ה  על סמא"ל וגמגימ"א  הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה- "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאול"ה ונעקרי"ם, ובכך  ישראל-סוד האמונה  לה"  בסו"ד אות  ל"-בינ"ה  חתומה  בממלכ{ה"} הקדושה  אותיות ק"ו  שד"ה{אכי"ר}.

 

 

י"ח

            

"ובראשי חדשיכם תקריבו עלה לה" ושעיר עזים אחד לחטאת לה"

 

ראה  "ו"-זה  סוד התפארת  שהינו  "בראשי"  בסוד  אות  ב"  החכמ"ה  כ"ח מ"ה בגימטריא  אד"ם בגימטריא יו"ד הא"  וא"ו  ה"א   השם המפור"ש הנקרא   "ראשי"  אותיות   י"  רא"ש- זה סוד "חדשיכם"-הרי תפארת הינו מוחין  החידוש{בניה}של מלכות בסוד "חדש"-זה המשי"ח שהינו נשמ"ה חדש"ה אותיות     נ"  מש"ה   הנקרא "החדש"  בסוד   {ה"ח}דש    ה"ח בגימטריא  "אחד"  בגימטריא "אהבה"- סוד הייחו"ד-יח"יד ח"י עולמים,והינו חותם    שם יכ"ם  בגימטריא    ע"   פנים של התורה בפנימיות המלות הקדושה, ובכ"ך  "שעיר עזים"-זה סמא"ל {שעיר} וגמגימא-שהינם  כלבים עזי"ם  נשחטי"ם  ונכחדים  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו" "ישוע" -{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפים, וביום ההו"א   "לחטאת"-זה  סוד  ל"{מ"ד}-אותיות  "דם"-זה  זרע ע{מל"ק}  הר"שע  נמח"ה ומושמד  כעולה  לה"  יתבר"ך  בעל כל הכוחות כולם{אכי"ר}.

 

י"ט

 

"נער חית קנה עדת אבירים בעגלי  עמים"

 

ראה  "נער"  זה מטטרו"ן  המלא"ך שהינו   נ{ע}ר אותיות   ע"     נ"ר, זה סוד  שבעים פנים של התורה בפנימיות המשי"ח  "נר"   נקרא   בסוד   {נ}שמ"ה  {ר}וח  דקדוש"ה, ומלך המשי"ח הינו  חי"ת  בסו"ד   ח"י-מעניק חיות עבור{עיבור} המלכו{ת"}  וחותם בפנימיותו  "קנה"-זה אור החכמ"ה כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  -הנקרא   ק"ן  ה",וזה הנאמר "עדת"-זה המשיח סוד  "דעת"    משיח  הנקראת "אבירים"- אותיות  א"ב   ירי"ם  המלכות ו"אב"-אור החכמה בפנימיות  "ירים"-זה המשיח השוחט ומשמיד   "בעגלי עמים"   -ע"-מים-זה שבעים מלאכי הסיטרא אחרא{אומות העולם} אשר מלך  המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י  יישחט"ם ויכחידם  ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה  בסו"ד   {ה}שלמ{ה}   שם  ה"ה  בגימטריא  י"-הרי הגוא"ל או"ר החכמ"ה   אות   י" במילוי יו"ד  בגימטריא   כ"  במילוי  כ"ף  בגימטריא   "מאה"  אותיות "האם"-ב"ינה  ע"ליונה שם ע"ב   בגימטריא  חס"ד    ע" כפול  ב" בגימטריא  "קם"-לבצע  נקמ"ה בזרע  ע{מל"ק}-יורד לגיהנם  בע"ת משי"ח  נ{ג"ל}ה   אותיות  ג"ל  נ"ה- {נ}צח {הו}ד-רוח הנבוא"ה-כך משיח משמיד הייצ"ר הר"ע{אכי"ר}.

 

 

כ"

 

"ובחודש הראשון"

 

ראה   "ו"-זה תפארת ישראל מלך המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י  והינו מהוה "בחודש"   בסוד  בכ"ח אות  {ב}ראשית אותיתו ברי"ת  א"ש-זה סוד הנשמ"ה נ"  מש"ה-מוחין בינ"ה,  משיח  "חדוש" תור"ה חותם במלכות ב{ג}או{ל}ה השלמה הנקראת  "הראשון"  נוטריקו"ן- ה"ר  א"ש  נו"ן,  ועל כך נאמ"ר "מי יעלה בהר  אדני"-הרי    {מי} {י}עלה   בצירו"ף   ימ"י   על"ה,  ו-ימ"יבגימטריא    ס"  בסוד     סמ"ך   בגימטריא  ק"כ  צירופי  אלקים-זה המשיח  הינו  "עלה"  בסוד  בעל מדרגת "העל"-אור הנבוא"ה  הנקרא  "בהר"-לשון מבא"ר  חידושי תורה המשפיעים מוחין "קודש" בגימטריא ת"י בפנימיות המלכות הטהור"ה, ובכך   "אדני"  - בגימטריא  ס"ה       ס" כפול  ה" בגימטריא   ש"   חב"ר  ס"ה  ומקובל   שס"ה  אורות  -מוחין {ד}ג{ד}ל{ו}ת  - {ס"ו}ד   "דוד"  המלך חותם בממלכ"ה,  ורא"ה  {ס"ו}ד   חבר ס"ו   וס"ה{בגימטריא אדני}  ומקובל  ס"ו+ס"ה -    א"  ק"ל,   מלא  אות  ק"וף   ורא"ה     קו"ל   א"ף-זה המשי"ח  "והריח ביראת  ה"-בכח ה"אף"-דינים לשון  "אף  וחימה"-ובכך "קול"-תפארת   סוד הגאולה יבו"א  ל{ג}או{ל} עם ישראל-בהשמדת   סמא"ל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים   וביום ההוא  רבים מבני  זרע ע{מל"ק}  יומת"ו  מן הללו דינים{אכי"ר}.

 

כ"א

 

"וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה"

 

ראה   "וביום"  בסוד  אות ו"-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  וחותם "ביום"   אותיות  מ"ב   י"ו    מ" כפול  ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר י"ו  ומקובל שם פו"י-{פ}ודה {ו}מציל {י}שראל הפנימיות המלכות-ישר"אל צדיקים קדושים  שהינם  "הבכורים"  אותיות "ברוכים"  באות  ב"  החכ"מה  המשפיע {רו"ך}-מיתוק ובישום דינים  בפנימיות ה-י"ם-זה המלכות  ובכ"ך  "בהקריבכם"- זה סמא"ל וגמגימא הטמאים מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע" -{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפים, ובכ"ך  "מנחה"אותיות    מ"ן   ח"ה   בגימטריא "אחד"  ו"אהבה"  שורר  בפנימיות הנבראים שהינם  בעלי נשמה "חדשה"  ל-ה" יתבר"ך  ויתהלל בעל כל הכוחות כולם{אכי"ר}.

 

כ"ב

 

"והקרבתם עולה לריח ניחח לה"

 

הבט   "ו"-זה משיח ישראל מוחין תפארת הינו    "קרבתם"  אותיות  קר"ב   ת"ם- בעל האמונה השלמ"ה  ולכן "עולה"-לעולם הבינ"ה-ס{ו"}ד    עולם הב"א הנקרא  "לריח"-זה אות  ל"  בינ"ה המקבלת  אור החכמה "ריח" בתורת הקבלה,  ובזה הרי"ח משי"ח ישראל מעלה    "ניחח"  בגימטריא    ח"ן   ח"י- {ח}כמת  {נ}סתר-חידושי תורה  על מנת לחתום חיו"ת  אותיות ח"י  או"ת-אור החכמ"ה אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפורש שופר מש"ה בפנימיות המלכות הקדושה  "לה"  שמ"ה   חב"ר ומקובל  מהוה היא "שמלה"  העוטפת המוחין ומ{ג"ל}ה  החכמ"ה  בצניעו"ת בסוד "הצנע לכת עם אלוקיך,"  כלומר "{ה}צ{נ}ע  זה סוד  ע"ץ   נ"ה-{נ}צח  {ה}וד  בפנימיות הע"ץ-זה  האד"ם "עץ"  השורה בפנימיות השד"ה{מלכות} והינה "לכת"  בסוד כ"לת  מש"ה   שהינו  ע"ם  בגימטריא   ק"י  בגימטריא מא"ה אותיות "האם"-בעל מוחין בינ"ה אותיות ב"ן י"ה   המשפיע   "אלוקיך" בסוד  כ"א  קו"לי   שם כ"א  בגימטריא "אהיה"-סוד ה{ג}או{ל}ה  המשמיד ומכחיד סמא"ל וגמגימא הטמאים  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפים בא"ש הלהב"ה{אכי"ר}.

 

כ"ג

 

"וביום הבכורים בהקריבכם מנחה  חדשה לה"  בשבעתיכם"

 

ראה   אות   "ו"-סוד תפארת   ישראל בפנימיות שם "ביום" לשום בכח זה השם הינו  גורם ל"ביום" המלכות,  וראה   ב"  יום,  בסוד אות ב"   אור {ב}ראשית  המשפי"ע  יו"ם- סוד חסדי"ם {בכורים} נקרא,  בסוד ב"   רו"ך  מי"ם, וראה  מי"ם סוד התורה הנקראת מי"ם   וחותמת  "רוך"-מיתוך ובישום דינים בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים  שהינם  "בהקריבכם" אותיות "קרי   בכם"-זה  סמא"ל  הטמ"א {קר"י}ומלך המשיח   ב{ג}או{ל}ה  השלמה  יישחט  סמא"ל  מלכות ר{ו}מ[י ] הר{ש"}[ע]ה-"עשיו"  "ישוע"  -{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפים מא"ש הלהב"ה, ובכך   "מנחה"  בסו"ד  נ"   חמ"ה   סוד  תפארת דבינ"ה   או"ר   החכ"מה  כ"ח מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפורש שופ"ר  מ"שה מעניק  "חדשה"  בסוד  אות    ש"  האבות שהינה  "חדה"  בסוד  "ה-חד"   ח" כפול   ד" בגימטריא  ל"ב נתיבות החכמ"ה  ל" כפול  ב"  בגימטריא  ס" חב"ר ל"ב ומקובל  סב"ל-{ס}תרי  {ב}ינה {ל}הבה המשמידה ועוקרת סמא"ל וגמגימא הטמאי"ם  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים השאולה ונכרתי"ם-וזה   "בשבעתיכם" אותיות     מכ"ת    ע"   שב"י-זה  שבעים  שרים  של אומות העולם   אשר ב{ג}או{ל}ה העתידה  "שבי"-סוד   {י}ומתו  {ש}ריפה  {ב}יעור   {אכי"ר}.

 

כ"ד

 

"ובחדש השביעי באחד לחדש{וג"ו} יום תרועה  יהיה לכם"

 

רא"ה   "ובחדש"  בסוד    ב"ו  ח"דש- זה מלך  המשיח   ב" כפול  ו"  בגימטריא י"ב  חב"ר  ב"ו  ומקובל שם   י"  ב"וב [ב]{ב}א  אה{ו}ה-{ב}ראשית   {ב}רא  {א}להים  {א}ת  {ה}שמים  {ו}את  {ה}ארץ  ,וזה סוד   "השביעי"  אותיות  ע"ב  יש"י   ה"-סוד משיח דוד ב"ן יש"י    יי"ן   ש"ב –אור החכ"מה כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א השם המפורש שופר מש"ה   ש"ם  ה"  פ"ר שנ"ה י"ו  הנקרא "באחד"  אותיות  א"ב  ח"ד  ח"  כפול  ד" בגימטריא ל"ב   חב"ר א"ב  ומקובל  ל"בב   -כנאמר   "{נ}ביא  [ח]כם  [ל]ב"ב  סוד  משי"ח שם  נח"ל-  {נ}פשינו  {ח}יכתה  {ל}ה" בסוד {נ}וחל  {ח}סד {ל}אלפים- וז"ה חרב ה{ג}או{ל}ה  סוד  ט"ו בגימטריא  י"ה  חכמ"ה ובי"נה בפנימיות המלכות פ"ז  שמ"ה,  ובכך ידעת הגאולה נקראת ג"ל-החכ"מה  בפנימיות פ"ז  המלכות שם "גל טופז"  אותיות   ט"ל  גומ"ל פ"ז, וביו"ם ההו"א   "לחדש"  אותיות ד"  לח"ש-סוד  גמר"א-{ג}בורה   {מ}לחמה   {ר}ינה  {א}הבה-זה סוד חרב ה{ג}וא{ל}  כך משיח ישראל  משמיד  ועוקר סמא"ל וגמגימא הטמאים מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מי {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפים מא"ש הלהב"ה,וביום ה{ג}או{ל}ה   שם  ג"ל  אהו"ה-כח הדעת הקדוש   "יום"  תרו"עה  בסו"ד  ת"ו   עש"ר   ו"    שע"ה תו"רה-{ג}ד{ל}ות מוחין חותם בפנימיות  הנבראים ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם  הב"א-וזה "יהיה"  בסוד מה  שהיה  הוא ש{יהי"ה}-זה המשי"ח מש"ה ח"י  "לכם"  בסוד  אות   ל"-מוחין בינה משפיע עבורכם {עיבורכם} מדרגת כ"ם  בגימטריא  ס"  חב"ר  כ"ם ומקובל  כ"ס    ם"   סוד "מסך"-תפארת ישראל  העו קר זר"ע   ע{מל"ק}-בסוד אות  ע"  -זה משיח  שבעים פנים של התורה  "מלק"  סמא"ל  הרש"ע בגאולה העתיד"ה  דע"ת   י"ה  בגימטריא ט"ו  ט" כפול  ו"  בגימטריא  ד"ן  משיח ישראל  את הסיטרא אחר"א למיתה והשמד"ה{אכי"ר}.

 

 

כ"ה

 

"ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם"

 

ראה  ו" זה תפארת   ישראל  וסוד"ו "בעשור"  אותיות  ע"ב  שו"ר   בסוד    ע"ב בגימטריא   חס"ד  ע" כפול ב"  בגימטריא  "קם"  שו"ר  בצירו"ף-ש"  רוק"ם-זה  מלך המשי"ח  מש"ה ח"י  להשמיד ולהכחיד סמא"ל וגמגימא הטמאי"ם  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה "עשיו" ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרו {ע}ולמים יורדים לגיהנם נשרפי"ם ונכרתים, וביום ההו"א  "לחדש"  בסוד   ד"   לח"ש-{ג}בריאל  {מ}יכאל {ר}פאל  {א}וריא"ל  סוד המרכב"ה אותיות  ם"   ברכ"ה  בסו"ד  מ"ב  רכ"ה אותיות "הרך"-זה המשיח מש"ה ח"י  הממתק ומבשם דינים מן המלכות  עוקר זרע ע{מ"לק}  הרשע, ועל כך נאמ"ר "מקרא"   בסוד    א"ק   ר"ם-   {א}דם  {ק}דמון  אותיות קוד"ם  נו"ן-אור החכ"מה כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א   הינו "רם"  בסוד "קדש"  -מוחין אמ"א ואב"א  עליוני"ם   ע" ל"י  נוני"ם   חותם מדרגת "יהיה"  בגימטריא    ל" סוד  בינ"ה   י" חכמה  י"  בינה י" דעת ל" כלי"ם  בצירו"ף "כללים" בפנימיות ישרא"ל   ל"י   לכ"ם   בגימטריא "מלכם"-זה מלך המשיח מלך יהוד"ה {ג}וא{ל}  ישרא"ל במהר"ה  בסוד מ"ב  הר"ה  מ" כפול  ב" בגימטריא פ"   חב"ר  "הרה"  ומקובל    ה"  פר"ה-זה סוד משיח הינו  פר"ה  בסו"ד   ה"ר  פ" בגימטריא שמונים אותיות שמ"ן יו"ם הגוזר  "אדומה"   בסוד הדין ה"אדום- סוד השמדה והכחדה על אומות העולם הגוים הסיטרא אחר"א  נאבדי"ם לעולמי עולמים{אכי"ר}.

 

 

כ"ו

 

"ובחמשה עשר  יום  לחדש השביעי"

 

ראה "ובחמשה"  אותיות  ו"ב  שמ"חה וראה ו"ב  בגימטריא אות   ח"   חב"ר  ב"ו  ומקובל  שם קדו"ש  ח"וב-{ח}כמה  {ו}{ב}ינה-זה משיח ישרא"ל   החותם "שמחה"  אותיות ש"ם  ח"ה בגמטריא "אחד"  בגימטריא "אהבה"  ובכח הללו השמות משיח משמיד ומכחיד  "חוב"-דסיטרא אחרא זה סמא"ל הטמא מלכות  ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים השאול"ה ונשרפי"ם,ועל כך נאמ"ר "עשר"  אותיתו "שער"  -זה המשי"ח הינו מש"ה ח"י  בסוד  ש"  ע"ר-{התעורר}לבצ"ע נקמ"ה בזרע ע{מלק} ה"רשע",וביו"ם ההו"א שם אה"וה כ"ח הדע"ת  ע"ד  ה"   תכ"ה   ותשמיד  סמא"ל וגמגימא הטמאי"ם יורדים השאולה ונכחדים, ועל משיח נאמר {כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל י"ה סוד שם כה"ת  {כ}תר  {ת}פארת   בפנימיות  ממלכ{ה} {ד}ק{ד}{ו}שה   אותיות   "דוד"   בגימטריא  ח"ו-{ח}כמה  השורה  במלכות בכח אות {ו"}  תפארת ישרא"ל, ובכל "לשביעי"  זה  אותיות שיל"ה  ב"י זה מלך המשי"ח   בפנימיותו  ב"י אורות בסוד י"ב  י"  השבטי"ם  מש"ה ט"ב  י"ה    חב"ר אות  ו" משיח  ומקובל  מש"ה  טוב"יה-זה שם המשי"ח  מכיון ש"טוביה"  זה אותיות  ט"וב  י"ה ו-ט"ו  בגימטרי"א   י"ה   חב"ר "בו  יה"  ומקובל     ב"ו  יהו"ה   י-הו-ה   ב"ה  -סו"ד השלמות   אותיות   ת"  שלו"ם  בפנימיות ישראל עם קו"דש מוחין החכ"מה  כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  הש"ם  המפו"רש   ש"ם  ה"  פ"ר  מ"שה   ו"ה     רו"ם  שפ"ה   שול"ט על מלכות {י}{ה}{ו}ד{ה}{אכי"ר}.

 

 

כ"ז

 

"והקרבתם עלה אשה ריח ניחח לה"  פרים בני בקר שלשה עשר"

 

ראה  אותיות   ו"ה  תפארת ומלכות  ישרא"ל  סוד הייחוד  נקראו"ת קר"ן  או"ת   "קרבתם"  בסו"ד   ק"ב  ת"מר,    ק"ב  בגימטריא"  "אלהינו"-זה מלך המשי"ח   נ"  אליהו בסוד אליהו  הינו "מלכות" המ{ג"ל}ה נ"  שער"י  בינ"ה  סוד  "תמר" אותיות ת"ם  או"ר   בצירו"ף    ת"ו  אמ"ר-שם החכ"מה  כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפו"רש שופ"ר מש"ה  ש"ם ה" פ"ר  שנ"ה י"ו  המשמיד ומכחיד סמ"אל וגמגימ"א הטמאים מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה –"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפי"ם,וביו"ם  ההו"א  "עלה"  אותיות  ע"    ל"ה-זה המשי"ח מש"ה ח"י  "עלה"  לה"ר  סינ"י   בגימטריא  "עין"   החכמ"ה  לחתום ל"  כפול  ה" בגימטרי"א  ק"ן   הציפו"ר צירו"ף  בפנימיות המלכות ה{ק"דו"שה המעוברת מן "קו"  אין סו"ף  יתבר"ך לא מו"שג   בצירו"ף   ש"ם  {ג}וא{ל}שהינו משפי"ע או"ר ל"אשה"-,

זה השכינ"ה  ו"האש"-זה סוד נשמת משי"ח  חותם בפנימיות  רי"ח  אותיות שי"ר  ח"י    י"ש רי"ח   ש"ר  יח"י בגימטריא  כ"ח   -אור המוחי"ן   בצירו"ף  מאו"ר  נו"ן  חי"ה    אמונ"ה  נ"ר  ח"יה    אור"יה   נ"  חמ"ה-תפארת ישרא"ל  חוקק"ת  {ג}או{ל}ה   ,וביום  ההוא   "ניחח" בסוד   ח"י   ח"ן   {ח}כמת  {נ}סתר  סוד  או"ר החכמ"ה בצירו"ף   מאו"ר  כ"ח   ה"ה   בגימטריא   כ"ה   ח"ה  בגימטריא "אהבה"  בגימטריא "אחד"  אותיות  א" ח"ד    ח" כפול   ד"  בגימטריא ל"ב ל"  כפול ב"  בגימטריא  ס"  חב"ר אות  א"  ומקובל   א"ס-{א}ין  {ס}וף יתבר"ך  לא מוש"ג   אור ממלא כל העולמות  משמיד ומכחיד סמא"ל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפי"ם בא"ש ה{ג}ח{ל}ים, ובכ"ך  "פרים" אותיות  פ"  יר"ם-זה המשיח  פ" בגימטריא שמוני"ם  אותיות שמן"  יו"ם  חותם יר"ם  אותיות  י"   ר"ם-מוחין החכ"מה י" ח"ן  מ"ן  כ"ח  מ"ה  ה"  ו"מכה"-  ומשמיד זרע  ע{מ"לק}  יורדי"ם השאולה ונמחי"ם  זכ"ר לא יוות"ר מעמ"ם,ועל כך נאמר  ב"ני  בק"ר  אותיות  בנ"י קב"ר-מיתה זה סופ"ם של הטמאי"ם מלכות הסיטרא אחר"א נקראי"ם  "רשע"   ,ו"עשר"-ספירות בלי מ"ה זה המשי"ח  מש"ה  ח"י מאביד"ם מן העולם ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  {אכי"ר}.

 

כ"ח

 

 

"וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים"

 

רא"ה  "ו"-תפארת ישראל הינ"ו  "ביום"  אותיות מ"ב  י"ו  מ" כפול ב" בגימטריא  פ"  חב"ר י"ו  ומקובל שם פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שרא"ל-  ז"ה  המשי"ח  מש"ה ח"י בעל מדרגת נבוא"ה ז"ה   הנקראת  "השביעי" אותיות   י"ש  ב"י   ע"ה   בגימטריא ש"ן  חב"ר  ע"  ומקובל עש"ן- {ע}ולם {ש}נה {נ}פש    -{ג}ד{ל}ותה מוחי"ן  הנקרא פרי"ם  אותיות פ"   יר"ם   ו-פ" בגימטריא שמונים אותיות   נ"ון  שמי"ם-תפארת דבי"נה המשמיד ומכחיד סמא"ל וגמגימא הטמאים מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה- "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים השאולה ונשרפי"ם,וביו"ם ההו"א שם אהו"ה-דעת ק"ודש בגימטריא  ת"י    בצירו"ף  "ביום"  מקובל   ת"ו   י"ב   מ"ו  בסוד  מ" כפול ו" בגימטריא ר"ם  חב"ר  מ"ו ןמקובל משי"ח "רומם"  השכינ"ה  "שבע"ה  אותיות  ע"ב שנ"ה מקבלת לפנימיותה ו-ע"ב בגימטריא חס"ד ע" כפול  ב"  בגימטריא "קם"-ל{ג}או{ל}  ישרא"ל  ולהכרית זר"ע  ע{מל"ק}  הרש"ע שהינו "אילם"-סוד הקטנות מוחי"ן,  ובכ"ח  "שנים"  סו"ד שינוני"ם-דינים קדושי"ם משי"ח ישרא"ל  יעקו"ר הסיטרא אחר"א  וז"ה  סו"ד   ה{ג}או{ל}ה   ה{ש}למ"ה שמ"ה  של"ג  אותיות    ג"ל    ש"  זה שם ה{ג}וא{ל} בפנימיותו  או"ר האבו"ת   סו"ד   אות  ש"  במילוי שי"ן  בגימטריא  ש"ס-{ש}ש  {ס}דרים {אכי"ר}.

 

 

כ"ט

 

"ביום השמיני עצרת תהיה לכם"

 

רא"ה  משיח שמו "ביום"  אותיות מ"ב  י"ו  מ" כפול  ב"  בגימטריא פ" חב"ר י"ו  ומקובל שם פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל בכ"ח  פ"ו בגימטריא "אלהים"-יתבר"ך  שהינו "השמיני"- סוד בינ"ה ספירה שמינית הנקראת אלהים אותיות  א" מיל"ה-זה אור החכמ"ה{א} המעבר  עולם הבינה{מילה} בזיווג לא פסי"ק  והינם באחדו"ת בכ"ל עת  ללא  הפס"ק חס ושלום ומהוי"ם  "עצרת"  בסוד  ע"  צורו"ת{פנים}של התורה הקדוש"ה{תפארת ישראל} החוקק מוחי"ן  "תהיה"  בסוד  "היה"-זה השכל האלוק"י בפנימיות המלכו{ת}-מה שהיה הוא ש{יהי"ה}   -סוד לכ"ם   אותיות מל"ך  -{מ}ח  {ל}ב {כ}ליות גדלות מוחי"ן{אכי"ר}.

 

 

ל"

 

"ביום השמיני עצרת תהיה לכם{וג"ו}והקרבתם עולה{וג"ו}פר אחד {וג"ו}

 

רא"ה  "ביום" בסו"ד   י"ב    מ"ו מ" כפול ו"  בגימטריא  ר"ם   חב"ר י"ב  ומקובל  מ"ב שי"ר   אותיות  ם"   רשב"י-{ר}בי {ש}מעון {ב}ר  {י}וחאי בעל   {מ}וחין  בי"נה –הוא מלך המשי"ח  סוד מלך ה"שמיני"-הנקרא "הדר"  , ועליו נאמר  "הדר הוא לכל חסידיו", ובכ"ח חרב ה{ג}או{ל}ה   שם  ג"ל אהו"ה  -כ"ח הדעת ה"קדוש" בגימטריא  ת"י    משיח חותם או"ר עצר"ת   אותיות  ע"ץ  {ת}ו{ר}ה   -אור תפארת בפנימיות ישראל צדיקים קדושים לש להם חלק בעולם הב"א הנקרא  "עולה"  אותיות  ע"ל  ו"ה  ו-ע"ל בגימטריא "מאה"   חב"ר  ו"ה וראה   מ"ה  ו"   ה"א    סו"ד  ם"   אהו"ה   -דעת ישרא"ל  המהוה פ"ר  דינים   השמידים ומוחים  "איל"-זה סמא"ל הרש"ע  מלך זקן ו{א}ו{י}{ל}  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים{אכי"ר}.

 

 

ל"א

 

אל"ה  תעשו  לה" במועדיכם"

 

רא"ה  אל"ה אותיות  "האל"-זה מלך המשיח מדרגת א"ל  בסו"ד   חס"ד ס"  כפול  ד"  בגימטריא  ר"ם   חב"ר אות  ח" ומקובל  "רמח" –חרב ה{ג}או{ל}ה   המ[ש]מידה ועוקרת סמא"ל וגמגימא הטמאים מלכות ר[ו]מ"[י]   {ר}[ש][ע]ים-"שר עשיו" "שר ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפי"ם, ועל כך נאמ"ר  "תעשו"  בסו"ד   ישראל  הנקראים "שעות"  אותיות שעו"ן   או"ת  -זה המשי"ח  מש"ה ח"י המכחי"ד    על ידי   או"ת   עונ"ש-זה מידת הדין הקדושה  המוחה זכר ע{מלק} הרש"ע, וביום ההו"א  "במועדיכם" זה ישראל    כ"י  מ"ב    עדי"ם  תהי"ו בס"וד  כ"י בגימטריא אות ל" חב"ר  כ"י ומקובל  כ"לי-{כ}הן {ל}וי {י}שראל   המהוים "עדים"  בסוד  י"  החכמ"ה "עמד"  בפנימיותם ואין עמיד"ה אלא י"ה עמ"ד-סו"ד התפיל"ה   בכ"ך תמשכ"ו   או"ר  מ"ב   מ" כפול  ב" בגימטרי"א  פ"  בגימטריא שמוני"ם-מוחין בינ"ה  נו"ן  שמי"ם  שמ"ן מ"י  סוד  ה{ג}או{ל}ה  {ב}אחרית הימי{ם}{אכי"ר}.

 

תם ונשלם פרשת  "פנחס"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן   נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל{השבח לבורא עולם}.

 

 

OnLineTech