להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> פרשת השבוע-"בהר",חכמת הצירופים

 

פרשת  השבוע-"בהר"/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי   החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}.

 

א"

 

"דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבאו אל הארץ{וג"ו}ושבתה הארץ שבת   לה"

 

ראה  "דבר "אותיות    "ברד"   בסוד אורות "ברודים"   המהוים    י"ב   דרו"ם  -סוד חסדים    המושפעים   עבור{עיבור} מידת "אל"-זה מלך המשיח הגואל   "ב"נ"י"   ישראל  באמצעות שם   י"ב     י"  פעם  ב"  בגימטריא   כ"  חבר אותיות  "יב"  ומקובל  שם  בכ"י-{ב}רכה  {כ}ונה  {י}חוד , ובזה השם  הקדו"ש "הקדושה"-סוד אור החכ"מה  משמיד סמא"ל הרשע בגאולה העתיד"ה –הנקראת   "ו"   -סוד  תפארת החותם  "אמרת"   אותיות   א"   תמ"ר-סודות התורה בפנימיות ישרא"ל   המהוים  י"ש  רל"א   -צירופים   אותיות  ציפורי"ם  בסוד  צדי"ק-פורי"ם-,

 

זה המשי"ח  ה"מכיל"   "כלים"-סוד האויתיות בפנימיותו  ועל יד"י צירו"ף   בסו"ד  פ"ר     ו"   צדי"ק   סוד פ"ר  בגימטריא אותיות מנצפ"ך  -משי"ח עוקר סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]ה  -"עשיו"  "ישוע"  -  {י}ימח  {ש}מם  [ו]זכרם   {ע}ולמים,וביום ההוא  כ"י  בגימטריא אות  ל"  בצירוף  אותיות  כ"י  סוד כל"י-{כ}הן   {ל}וי  {י}שראל  אותיות "{כ}ונה  [ש]יר  א[ל]"-זה המשיח   המהוה  "שכל"   בסוד   ש"-אור האבות החותם ב"ו"    "כל"  בגימטריא  נ"  {ש}ע[ר][י] בינ"[ה  ]- מוחין  ה"שירה"  בסוד   "אז"-זה המשי{ח}   "ישיר  משה"  את  "יש  רשימה"-  סוד הנשמות   הנקראות "תבאו" אותיות   "אבות"   בצירו"ף  - "באות"-נוטריקון   ב"-  אות,-זה  שי"ר   ב"  המשיחים"   אותיות  "שמחים"    המכחידים הסיטרא אחרא ב-גאול"ה  ,

 

כלומר על יד"י  אות  ב"  סוד החכמה {ב}ראשית  משי"ח  ישראל יעקו"ר סמא"ל הרש"ע  וזה   "אל"-משיח משפיע  חסד עבור{עיבור} ה"ארץ"-בני ישראל  שעתידים   לזכות במדרגת  "ושבתה"  אותיות   "תשובה"-{ס}וד מוחי[ן] בינ"[ה ]-הנקרא  "סנה"-כנאמר  מ"י  יעלה לה"ר   ה"  , הרי    "יעלה" בסוד   י"-אור החכמה{זה משיח}   על"ה  לסנ"ה-    אותיות  "הנס"-השיג מדרג"ת  ה{י}ח[י][ד]"[ה]    בסוד    י{ה}"י    [ד"] חבר   ה+ד   בגימטריא  אות   ט"   וכעת  חבר  אותיות י+י  בגימטריא  כ"   צרף   אותיות    כד"ט   וזה שם קדוש   הממתק דינים  בסוד  כד"ט  בגימטריא  ג"ל  ועל כך נאמר   "גל  עיני וריאתי נפלאות  עיניך"-סוד החכמה הנקרא שם כד"ט    בסוד  כ"ד-,

 

זה המשיח המכיל   ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד וחותמם בפנימיות המלכות  והרי "עשרה"  ספירות שלמות –גדלות מוחין המשמידה ומכחידה סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמא"ה, וביום ההוא  "שבת  לה"   אותיות  "בת  שלה"-הרי  המלכות  קוד"ש-בסוד חכמה של משי"ח   מזכ"ה  אותה   ב-ת"ו   ה"א-סוד המנגינ"ה{ייחודים} המושכים ברכ"ה  לפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם {ח}לק [ל]עולם ה[ב]"א –"חלב"  חסדים  נקר"א   פל"א  קר"ן-תורת משי"ח   ב"ן  דו"ד    ד"ן   דו"ב-זה סמא"ל הרשע הנשח"ט  ומושמד   לעולמי ע"ד{אכי"ר}.

 

 

ב"

 

"שש שנים תזרע שדך{וג"ו}ובשנה השביעית  שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה"

 

רא"ה      "שש"-זה המשיח  הנקרא   "שנים"   אותיות    י"   שמ"ן-הרי בפנימיות המשיח עש"ר  ספירו"ת  נוטריקון  ספ"ר-י"ו-אות    ו"ריו"   בגימטריא  גבור"ה   המשמידה סמא"ל הרשע בגאולה השלמ"ה ,  ועל כך נאמר  "תזרע"  בסוד אות    ת"  בגימטריא   ארב"ע מאות אותיות "רבוע אמת"-סוד הדינים  -זה המשיח   המשפי"ע   "זרע"   החכמה עבור{עיבור} המלכות  הקדושה ובכך מלכות רומי הומא"ה נעקרת ומוכחד"ת  -ושמה  "שד"ך,

 

וזה סוד ה"שד"-סמא"ל   הטמא הנשר"ף  בגיהנם ולא עול"ה   , וביום ההו{א} י[הי"ה]  שם אהי"ה  שם קדוש  העולה בגימטריא  כ"א   {ס}וד מוחי[ן]  בינ"[ה]-אור  ה"סנה"  אותיות   "הנס"-  בגימטריא   ג"   יב"ק   בסוד {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה  החותמים   {ג}אולה  בפנימיות ישראל עם  "קדושה"-בסוד אור החכמה בפנימיותם משמיד הסיטרא  אחר"א,וראה    ג"  פעם   יב"ק  בגימטריא  "שלו",-

 

זה מלך המשיח   בסוד אות  ש"   אור   האבות  נתונ"ה   "לו"-והאור   מהוה  ל"ו  נשמות הצדיקי"ם-בסוד  ל"  פעם  ו"  בגימטריא  ק"ף   חבק  "ל"ו ומקובל    "קול   פה"   -זה משיח ישראל ספירת תפארת  המשמיד  ה"קליפה"-זה סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה יורדת השאולה ונשרף  בא"ש הלה"בה    ,

 

ובכך    "ובשנה"  אותיות     נ"   בוש"ה-זה המשיח עליו נאמר  "בושת פנים לגן עדן"-"בושת" בסוד  ב"ו  במשיח  ש"ת   מידות  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד והינם מהוים חר"ב הגאול"ה     הנקראת    "לגן עדן"   אותיות    "גן  גלעד"-זה סוד  {ג}בריאל   {נ}וריאל השורים בפנימיות  "עד   גל"-  בסוד  "גל   עד"-זה המשיח הנקרא  ג"ל  בגימטריא  שם כד"ט  ונקר"א   "עד"-בסוד תפארת ישראל   ע"  פעם  ד"   בגימטריא  פ"ר  דנים, 

 

ובזה הדינים משיח ישראל ישמיד הסיטרא אחרא מלכות רומי הטמאה-סמא"ל הרשע יורד לגיהנם ונשרף מא"ש  הלהבה אשר סודה    אותיות  אמ"ש-  {א}ור  {מ}וחין  {ש}למי"ם  בסוד   ח"ן   יו"ם   י"ש מיל{י}"ם   [או"ר] הג[א]ו[ל]ה – "אוריאל"   נוטריקון  או"ר   אל"י-השורה בפנימיות המשיח הו"א  יכחי"ד אומות העולם הגויי"ם  בגאול"ה ה{ק}ר{ב}ה  בסוד כח שם ק"ב  בגימטריא "אלהינו"  אותיות  נ"   אליה"ו-,

 

זה אור הנבוא"ה בכך משי"ח יימחץ ויקור השט"ן  הר"שע  ומשיח ישראל יי[ש]ח[ט] ה[ש]ט"{ן}-"נשחט"  הייצר  הר"ע,וזה  שבת-זה המשיח החותם בכך  "שבתון"  אותיות  שב"ת  נו"ן-מוחין עליוני"ם  בפנימיות ישראל צד{י}[ק]ים [ק]ד[ו]שים –בשם   י-ק-ו-ק-  יתבר"ך  מעוטרי"ם   בסוד  מ"וט  עי"ט   מ"ם-זה משה רבינ"ו   י"ב   נר"ו   ש"ם   ה"-כח מעשה המ{רכב"ה}  חותם "ברכה"  בפנימיות ישראל {ע}"ם  קדו[ש]["ה ]-סוד "שעה"-{ש}תיים  {ע}שר  {ה}שבטי"ם-יהיה  לאר"ץ     א"ר  צ"ל-זה המשי"ח   שהינו  "רצאל"-בסוד משיח בפנימיותו  רצו"ן  הרצונות של הא"ל יתבר"ך  ובזה הרצו"ן ישמיד הסיטרא אחר"א  {אכי"ר}.

 

 

ג"

 

"והעברת שופר תרועה בחדש  השביעי  בעשור לחדש"

 

ראה  "והעברת"   אותיות   -ע"ב  תורה"- בסוד משיח בעל  שם  ע"ב  בגימטריא חס"ד  והינו   ע"  פעם  ב"  בגימטריא  ק"ם-  להשמיד את סמא"ל הרשע מלכות  {ר}{ו}מ{י}הטמאה בכח שם  רי"ו  בגימטריא גבור"ה ,

 

משיח ישראל יימחה זכ"ר עמלק הרש"ע  ,וביום ההו"א   משיח הנקרא "שופר"   "שורף"  את מלכות ר{ו}מ[י]  הר[ש][ע]ה-"עשיו"   "ישוע" –{י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים שאולה ונמחים מעל פני האדמ"ה ,

 

ו"אז"  בגימטריא אות  ח"  בסד חיות משי"ח  הוא נקרא   קר"ן  פל"א   "תרועה"   אותיות  ת"ו  ע"  שי"רה  -בזה סוד המנגינה יישחט משיח ישראל את הייצ"ר  הר"ע ,ועל כך  נאמר  "בעשור"    אותיות   ע"ב   שו"ר-זה משיח ישראל בכח שם  ע"ב  בגימטריא {חס"ד}  {י}שר{א}{ל},  

 

סוד  "חסדיאל"-זה המשיח   בכח החסדים  ישמיד מלכות רומי הטמ"אה   ובכך  יחתום משיח  "לחדש"  בסוד   ד"   לח"ש-סוד  המלאכים אשר משיח ישראל משביעם לבצ"ע נקמה ולשרוף ולהשמיד  סמא"ל  הרש"ע[אכי"ר].

 

 

ד"

 

"וקדשתם  את שנת החמשים שנה וקראתם  דרור בארץ לכל יושביה"

 

ראה   "וקדשתם"   אותיות  "קוד  שם   תם"-זה משיח ישראל הנקרא  "תמים"  בגימטריא   "יפת"-מראה   ,בסוד החכמה בפנימיות הנקראת "יפה"  מייפת את נשמתו לשון  "מעטרת המוחין "-בשמות  הקוד"ש  אותיות  ק"ו   שד"ה-  אור אין סוף יתבר"ך  הנקרא "קו"  חותם  בפנימיות המלכות-שם שד"ה  או"ר החכ"מה  המשמיד  "השד"-זה סמא"ל הרשע יורד לגיהנם ונשרף בא"ש  הלהב"ה,

 

וביום ההוא "את"-זה השכינ"ה הקדושה   "משיח"  אותיות  "חמישים"   בסוד    מ"ח   ישי"ם- משיח ישראל בפנימיות הנבראי"ם   אותיות  ה"ר  אבני"ם-סוד האותיות משיח מעניק וחותם בפנימיותם  חי"ות  נוטריקון ח"י אור"ות   פל"א  ו"  חירו"ת  -סוד מוחין בינ"ה   הנקרא  "וקראתם"   אותיות  א"ר   תקו"ם-,

 

זה המוחין אשר קם לבצע השמדה באמות העולם הגויים-הסיטרא אחר"א  וביום ההוא "דרור"  -סוד החירות  ירא"ה בישראל,כנאמר אי"זה חכם   בסוד  פל"אי  -ז"ה-סוד מדרגת הנבואה של משה הוא  "הרואה את הנול"ד-או"ר הנבו"אה   אותיות  אוה"ב   נ"ה-  {נ}צח  {ה}וד  ספירות  הנביאי"ם  הם הגואלים את ישראל מן הגלות הא{חרו"ן}ה יוצאים  ב"חרון  אף"-סוד דין משיח אשר יבצע  השמד"ה  בסמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה יורדת השאולה ונכחד"ת  במהרה{אכ"יר}.

 

ה"

 

"וכי  תאמרו מה נאכל בשנה השביעית{וג"ו}

 

ראה   "וכי"   בגימטריא    ל"ו-זה סוד נשמות הצדיקים  הנקראים  "תאמרו"  בסוד   תמ"ר  פל"א  ו" –זה סוד המשיח בפנימיותו   ל"ו  צדי{ק}י{ם}   אשר מהוים   מוחין   "קם"  לעשות נקמה בסמא"ל הרשע מלכות רומי הטמא"ה,  ובזה הדינים המלווים  לזה  המוחי"ן  אותיות   מ"ה   חיו"ת   נו"ן- סוד שם  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  -שם המפור"ש  אותיות  שופ"ר  מש"ה  -משיח ישראל יישח"ט  את סמא"ל הר"שע  ,

 

ועל כך נאמ"ר    משיח  סוד"ו   א"   נמ"ר  -תלמי"ד חכ"ם  בסוד  כ"ח   ם"    מד"ת     ל"י   אורו"ת  בו ה" יתבר"ך  חת{ם}   אות ם"  סוד   בי"נה  עליונ"ה     ע"ב ל"י  יו"נה  -כ"ח הנשמה השורף מלכות ר{ו}מ[י ] הר{ש}"[ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}ימח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים, וביום ההוא  ישראל  זוכים למדרגת   "נ{א"כ}ל  בסוד שם כ"א בגימטריא  שם אהי"ה  יתבר"ך  אור הבינ"ה המשמיד הסיטרא אחרא,

 

וזה "בשנה  "  בסוד   ש"  בנ"ה-משיח ישראל  מול"ך  על הבריאה "בש{ב}י{ע}ית  בסוד בכח שם ע"ב  בגימטריא חס"ד   ע"  פעם  ב"  בגימטריא "קם"-משיח  לחותם צדק"ה ומשפ"ט  לישראל עם קדושה יש ל{ה}ם חלק לעולם [ה"בא]-"אהבה"{אכי"ר}.      

  

 

ו"

 

"וכי ימוך אחיך ומטה ידו  עמך והחזקת בו גר  ותושב  וחי אחיך עמך"  

 

ראה   "וכי"   בסוד    י"-זה אור החכמה  החתום בפנימיות   כ"ו  בגימטריא שם   יתברך- י-הו-ה   אור התפארת   המשמיד סמא"ל הרשע, והבט  מש"ה  רבינ"ו אותיות נר"ו   י"ב  ש"ם    ה"-זה סוד {נ}פש {ר}וח  אותיות  שופ"ר  ח"ן-אשר חתום בפנימיות המשיח בעל אות   "ו"- ובזה האות משפי"ע מדרג"ת   "אחיך"  בסוד  כ"ח  פלא"י-אור הבינ"ה  עבור{עיבור} המלכות  -"ו"-מ"טה  נקראת בתורת הקבלה ,

 

מ"טה  בסוד  "המט"-זה סוד   מ"ט  משה רבינ"ו אשר יכ"ה בגאולה העתידה את מלכות רומי הטמאה סמא"ל   הרשע יורד השאולה ונשרף באש הלהב"ה,  ועל כך נאמר  "ידו" בסוד  י"ד   פעם  ו"   בגימטריא  פ"ד   בסוד  משיח הינו פוד"ה  בכח   פ"ד   ו"ה,-אור החכמה את ישראל ומזכ"ה  הנבראים בחירו"ת  בסוד  ת"י  בוח"ר-  ו"תי"  בגימטריא  קו"דש    הינו ב"ר   ח"ו   בגימטריא   "יד"  בגימטריא דו"ד   בגימטריא  אט"ד  -,

 

סוד  חר"ב   הדינים  המחריבה ומשמידה מלכות רומי זר"ע עמלק נמח"ה   בגאולה העתיד"ה,וביום "ההוא"  שם  אהו"ה-יתברך סוד הדעת הקדוש יגול"ה  בפנימיות הבריא"ה וזה הנאמר  "{עמ}ך"   בגימטריא  "[קל]"-זה המשיח  אשר ישמיד ויכחיד  "עמלק"  ,

 

כנאמר   "והחזקת"  אותיות    ת"-זה משיח  ב"חוזקה"  הוא ישמיד  הסיטרא אחרא, והרי  {ח"ו}-זקה    בסוד  שם ח"ו  בגימטריא י"ד    שהינה  חזק"ה  משיח ישראל מוחה זכר סמא"ל הרש"ע  ,וביום ההוא   "וחי"  בגימטריא    יד"י  בגימטריא  כ"ד  סוד התורה הקדוש"ה   תחתם בפנימיות ישרא"ל עם קדוש"ה-"אחיך" בסוד   כ"א   ח"י   שם אהיה בגימטריא  כ"א-מוחין בינ"ה  יחתום בה"ם   "חי"-סוד התפיל"ה  המזכה אותם ב{ח"י}רות{אכי"ר}. 

 

 

ז"

 

"אשרי  שומרי משפט עושה צדקה בכל עת"

 

ראה  "אשרי"  בסוד   א"   שי"ר-זה אור  החכמה שהינו   פל"א    "שיר"   אותיות  "יש  רפאל"-  שהינו    אל"ף   יש"ר-אור הרחמים החתום בפנימיות משי"ח  ישרא"ל   הנקרא "שומרי"   אותיות  "יש  רו"ם- שהינו   "מו    ישר"  וכידוע   מ"  פעם  ו" בגימטריא  ר"ם    חבר "ישר"  ומקובל   משיח   "שיר  רם"-החותם "משפט"  בסוד ט"  שפ"ם-,  

 

{ש}ילה    {פ}ודה    {מ}לכות   באמצעות   {ט"}  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד   העוקרים סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמא"ה יורדים {ש}אולה [ו]נשרפי"ם  [ב]א"ש [ה]לה"בה-בכח  השם הקדוש  "בושה"- וזה משיח עליו  נאמר  "בושת  פנים  לג"ן  עדן",כלומר  אור  הפנים  נקרא  "בושת" וגוזר    "לגן  עדן"    אותיות  "ענן גדול"-סוד הדינים המשמידים סמא"ל הרשע זרע {ע}מל"ק [נ]עקר [נ]מח"ה-"ענן"{אכי"ר}.,

 

 

ח"

 

"פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד"

 

הבט   "פזר"   אותיות  פ"ה  ר"ז-אור החכמה   החתום בפנימיות המשיח הנקרא  "נתן"   בגימטריא   ת"ק   חבר"   "נתן"  ומקובל  "תקון"-זה אור המשי"ח  המשפיע "לאביונים"   ל"ב   פלא"י    נו"ן   י"ם  -אור הבינה המשמיד ומכיד סמא"ל  הרשע בגאולה העתיד"ה,  וביום  ההוא "צדקת"ו"-זה תפארת  ישראל   {עומד}ת   בסוד    תפילה הנקרא"עומד"  -,

 

משיח ישראל על ידי אות    ת"  בגימטריא  ארבע מאות בצירו"ף "רבוע  אמת"-סוד הדינים עוקר ומוחה זכ"ר הסיטרא אחר"א-אומות העולם נכחדים בגאולה השלמ"ה  "לעד",וביום  ההוא "קרנ"ו  זה המלכות קר"ן  אותיות קש"ר  נו"ן   זוכ"ה  לחירו"ת  בסוד חי"ל  תור"ה    הנקרא ב"כבוד"  בגימטריא  ל"ב   ל"   פעם  ב"  בגימטריא  אות   ס"  חב"ר  ל"ב ומקובל  שם קדוש סב"ל-{ס}תרי  {בינ}ה   {ל}הבה  השורפת  סמא"ל הרשע.{אכי"ר}.

 

 

ט"

 

"אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר וענתיך לא אענך עוד",

 

הבט  "אם-זה אור הבינ"ה    אותיות   "בירה  אונה"   סוד     "בר  אוניה"-משפיע ב"ר   בסוד   ב"  פעם  ר"  בגימטריא   ת"  בגימטריא  "ארבע מאות"  בצירו"ף-  ע"ב  א"ר  מאו"ת    ,ע"ב בגימטריא חס"ד  עבור{עיבור} המלכות הנקראת  "אוניה"  בסוד   י"   אונ"ה-אור החכ"מה  המשמיד סמא"ל הרשע   ,ובכך מוחין "שלמים"  אותיות    ל"   שמי"ם-סוד תפארת הבינ"ה  עליו נאמר   "מים   רבים"-,

 

זה המוחין אשר מקורם מן "לא"   מושג-אור אין סוף יתברך הם  "יכבו"  בסוד    {י}חוד   {ב}רכה   {כ}ונה   -  את  ה"אהבה"-  סוד  {ו"}-אור משיח   המגול"ה  בגאולה השלמה ומשמיד סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה- "עשיו"  "ישוע"-{י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדים לגיהנם ולא עולים{אכי"ר}.

 

 

י"

 

"ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ"

 

 

ראה   {ו"ב}שנה   בסוד    ו"  פעם   ב"  בגימטריא  י"ב     י"  פעם   ב"  בגימטריא אות  כ"  חבר  י"ב ומקובל שם  ב"כי  -{ב}רכה   {כ}ונה  {י}חוד  החותמים במשיח  ישראל  מוח"ין    "ה-{שביעית"}  בגימטריא    צ"  שב"ת,  המשיח הינו צדי"ק  ובפנימיותו אור שב"ת  בסוד   ש" –האבות  הקדושים מהוים   "בית"  החכמ"ה   עבורו{עיבורו},

 

וזה    "שבתון" אותיות   "בת שינון"-משיח ישראל סוד המלכות גוזר חרב שינון{השמדה} על סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה יורדת השאולה ומוכחדת בגאולה העתיד"ה,וביום ההוא   "יהיה לארץ"  אותיות   א"ר   צ"ל   י"ה-חכמה בינה סוד הגאולה השל"מה   אותיות   ל"  -מוחין  בינ"ה   החותם  שפע  בפנימיות מש"[ה] –סו[ד] מש{י}[ח] [י]שראל  בעל  מדרגת  "יחידה"-אור  הג{אול"ה}  בסוד   אלו"ה  בגימטריא   שם  מ"ב-אור אצילות המשמיד אומות העולם הגויים  יורדי"ם ונכחדים,

 

וזה סוד  {ג}אולה אותיות     ג"  פעם "אלוה"  בגימטריא  ק"כו-זה סוד קכ"ה  מדרגות תיקו"ן  החתומות  בפנימיות  אות  א"-ועל כך אמר דוד המלך עליו השלום "גל עיני וראיתי נ{פלא}ות עיניך"  ובזה האות כל מדרגות התיקו"ן  מן בריאת העולם {ו}עד [ה]גאולה [ה]שלמ"[ה]  סוד שם 

ה-ו-הה   יתברך.

 

 י"א

 

"וספרת  לך שבע  שבתות שנים{וגו"}

 

הבט   "וספרת" –זה  סוד   ק"ץ  הגאולה,-ס"ו- פר"ת  -הרי לך בשנת  תש{ס"ו}  אור משיח הנקרא  {פ"ר}ת  בסוד  פ"ר  דינים  השורים בפנימיות המלכו{ת"}  בגימטריא  "ארבע  מאות"  בצירו"ף   "רבוע  אמת"-זה הנשמ"ה   הקדוש"ה  אשר בפנימיותה   "לך"   בגימטריא   נ"  שערי בינ"ה   אשר ישמיד"ו  את  סמא"ל הרש"ע  מלכות רומי הטמא"ה, וביום ההו"א     "שבע"  בגימטריא    ש"   ק"ם-זה אור האבות סוד מוחי"ן  משי"ח  הנקרא  "קם" –הוא לעשות השמדה באומות העולם  זר"ע  עמל"ק  יור"ד השאולה נשר"ף  מא"ש  הלהב"ה ולא עול"ה, 

 

וביום  ההו"א  שם "אהוה"  יתבר"ך-סוד הדע"ת  הקדו"ש הנקרא   "שבתות" בסוד   ש"  {ת"י}בות  בסוד  ת"י  בגימטריא  קוד"ש  -הוא  ייחתם בפנימיות  ישראל צדיקים קדושים  הנקראים "שנים"  אותיות  ש"ם   ינו"ן-והרי נשמ"ת משיח הינה   נ{ש}מ"ה  כ[ל]ל[י][ת]  -"שכלית" –בסוד   ת"י   שכ"ל  , והרי  ת"י  בגימטריא קוד"ש   חב"ר שכ"ל  ומקובל  "שכל  קודש"-שכ"ל-זה המשיח החותם "קודש"-אור האמונה בפנימיות ישרא"ל {ז}[ו]כ[י]ם [ב]כ"ך  לג[א]ו[ל]"ה,-

 

וזה סוד המלאך   "זוביאל"  שהינ"ו     זי"ן  -בוא"ל זה  סוד  המלא"ך  רפא"ל  אשר מגולה בפרצו"ף   הדין  ושמו  "בו"-"אל"   החלף  אות  א"  באות  ה"  ומקובל   ו"  לה"ב-סוד הדינים , ובזה הדינים מלך המשיח ישמיד ויימחה זכ"ר סמא"ל  הרשע מלכות רומי הטמאה נשרפ"ת  בגיהנ"ם  בגאולה השל"מה,{אכי"ר}.

 

 

י"ב

 

"והעברת  שופר  תרועה בחדש השביעי  בעשור לחודש"

 

ראה  "וה"-עברת בסוד תפארת המלכות  הנקראת    "ת"  "עבור"-לשון מתעבר"ת" מן מוחין התפארת  הנקרא "שופר" אותיות ש"ר   פ"ו,  תפארת  הינ"ו   {ש}ורש  {ר}חמים   ובכך ממתק ומבש"ם  פ"ו  בגימטריא   "אלהים"  יתברך סוד המלכו"ת ,

 

ועל ידי כך  זוכים ל"תרועה"  אותיות  ע"  תור"ה-סוד הצירופים  המשמידים [ס]מא"ל {ה}[ר]ש"ע-"הרס"  נגז"ר  עלי"ו,וזה  "בחדש"  בסוד משיח באמצעות אות  ב"-סוד החכמה הנקראת  {ב}ראשית  אותיות  שיר"ת   {א}לפא  {ב}ית"א  צירופים  בכך משיח "מחדש"  דב"ר  תור"ה,  כלומר דב"ר  זה סוד הדינים אשר   התורה הקדושה גוזרת על מלכות ר[ו]מ{י} הר[ש][ע]"ה בגאולה השלמה,

 

ובכך   "עשיו"   "ישוע"-{י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדים השאולה ונמחי"ם, וזה סוד המשיח  הנקרא  "השביעי"  אותיות  עי"ן  בוש"ה,  בסוד  "בושת פנים לגן עדן"-כלומר   "בושת"  זה סוד   האותיות  ו"  שב"ת-אור הבינ"ה  המקבל המוחין מן עד"ן-חכמ"ה, וכידו"ע  אור החכמ"ה אותיות   כ"ח  מ"ה  אור"ה –סוד הגאולה משמיד כל קליפה דסיטרא אחר"א ושורפ"ה, ועל כך משיח ישראל  שהינו בעל החכמ"ה-לשון   אות   ב"  סוד החכמה חתומה  "על" מצח"ו"{בסוד רצון} והוא  חכ"ם", 

 

בסוד    זכה לכ"ח    {ם}  -{א}[ו]ר  [ה][ב]ינ"ה  ה[נ]קר"א "נבואה"- וזה הנבוא"ה   סוד   "בעשור"  אותיות  ע"ב   שו"ר-  ע"ב  בגימטריא חס"ד    בסוד ע"  פעם  ב"  בגימטריא  "קם"-זה המוחין  אשר יבצע  נ{ק"מ}ה   והשמדה  בסמא"ל [ה]רשע  [מ]לכות רו[מ]י ה{ש}פל"ה  -"שממה"  יגז"ר  בה בגאולה השלמ"ה, ועל כך נאמר   "לחודש"   בסוד   ד"ו   לח"ש  ,   ד"ו  בגימטריא   אות   י"  חבר "לחש"  ומקובל   "שליח"   בגימיטריא "שמח"-זה המשיח   מש"ה   ח"י   שהינו בעל שמחה  "עצומה"   -,

 

אותיות  ע"ץ   ו"  מ"ה    חהשמיד סמא"ל  הטמא מלכות רומי זכרה נמחה,  וידעת  {ה"מ}שיח סודו שם מ"ה   בגימטריא אד"ם  בגימטריא   י"וד  ה"א   וא"ו   ה"א,  ובזה חותמות השם ה{ק}ד{ו}ש  בסוד  ק"ו-אור אין סוף  יתבר"ך    כת"ר   י"ב      רכ"ב   ת"י  בגימטריא  "קודש"-אור החכמה משיח ישראל ישמיד וישרוף זרע עמלק יורדים לגיהנם  [ב]גאו{ל}[ה] השלמ"[ה] –"להבה"{אכי"ר}.

 

 

י"ג

 

"והתנחלתם  אתותם  לבניכם  אחריכם לרשת  אחוזה{וג"ו}"

 

הבט   {ו"הת}-נחלתם, זה סוד שם  קדוש   המצביע על   {ת}{ו}ר{ה}   של  המשי"ח   הנקרא   נח"ל-ת"ם,  זה סוד {נ}וחל {ח}סד  {ל}אלפים  -סוד המשיח אשר הינו "תם"-שלם  באמונת"ו  וב"כוחו   מנחי"ל  לפנימיות הנבר"אים ישראל צדיקים קדושים א{ו"}ר  הא[ל][ק]"ים  יתבר"ך   -סוד "קול"-תפארת  ישרא"ל   ק"ו  א"ל  שי"ר  א"ל   -מוחין אי"ן סוף יתבר"ך  בסוד  אי"ן-סוד  לא מושג הבורא יתהלל המשפיע מוחין "סוף"-,

 

זה המשיח  בן דוד אשר גוזר השמדה וסו"ף-לסמא"ל הרש"ע  מלכות [ר][ו]מ[י] הט[מ]אה יו[ר]דים הש{א}ול"ה-"ארורים"-נשרפי"ם  ונמחי"ם ,וביום  ההוא משיח ישראל הנקרא   "אתותם"  בסוד  "אות   תם"-בעל האמונ"ה  בצירו"ף   ל"ב   ע"ם   אונ"ה-סוד החכמה השורה במשי"ח  שהינו  מ"ב שי"ח    בסוד  מ"י   שב"ח   אותיות  "שבחים"  הבורא יתבר"ך  מעט"ר  מוחין משי"ח ו"השבחים"  -סוד האבות הקדו{ש"}ים  והינם מהוים חר"ב המשיח אשר תשח"ט את סמא"ל  הרשע בגאולה השלמ"ה,ועל כך נאמר  "אחריכם" אותיות    כ"א   רי"ח    ם"-  סוד   שם  אהי"ה  בגימטריא  כ"א  -מוחין בינ"ה  המהוה  "רמח"-,

 

אותיות ר"ם  מ"ח   עבור{עיבור} משי"ח בעל ה"ריח"  ונאמר על משיח ישראל שהינו "מורח וודאין"{מריח ודן} להשמדה ולהכחדה את מלכ{ו}ת רומ[י] הר[ש][ע]ה" –"עשיו"  "ישוע"-{י}ימח  {ש}מם {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים  השאו"לה  ולא עולים.,וביום ההוא  "לרשת" בסוד אות    ל"  מוחין בינה מהוה   "שירת"   המשיח בסוד  "א{ז} [י]שי[ר] [מ]ש[ה]"  שיר קדוש  הנקרא   "זמירה"  אותיות   "הזמיר"-סוד  משיח  הנקרא   ק"ן-ציפור{צירוף}שהינו   "הזמיר"  אותיות זמ"ר    י"ה-

 

בעל חכמה ובינה המשמיד ומוחה זכר סמא"ל  הרשע,  וזה השם   "זמירה"- סוד  הטהרה והקדושה –בנ"י  ישראל  {ז}[ו]כ[י]ם [ל]ג{א}ולה [ב]כח זה השם,וזה סוד  "זוביאל"  -מלאך שהינ"ו   ב"   זי"ו   א"ל-אור החכמה {ב}ראשית החותמת   זי"ו  השכינה בפנימיות   משיח בעל מ{י}דת  ["אל"-חס"ד]    חבר האותיות  ומק'ובל-"חסדיאל"- זה המלאכים  אש"ר  שומרי"ם  "רושמים"   משיח ישראל בשערי מעלה ומגיני"ם עלי"ו  לשו"ן  מגיני"ם   החותמים בפנימיות   מדרגת  ע"ל  י"ו, 

 

כנאמר  על משיח   "יו  קרנות על חדו"   בסוד   י"  פעם  ו"  בגימטריא אות  ס"  במילוי  סמ"ך   בגימטריא    ק"כ  צירופי אלקים יתברך   המשמידים סמא"ל הרשע ומורידים מלכות הסיטרא אחרא לשאולה,וביום ההוא  מלך המשי"ח  חותם "אחוזה"-בפנימיות ישראל בסו"ד -ז"ה  פל"א   חיות"-אור האלוקות ירא"ה  על יד"י   "זה"-בגימטריא  שם  י"ב  בסוד  ב"  פעם   י"  בגימטריא  אות  כ"  חב"ר י"ב ומקובל  בכ"י-{ב}רכה {כ}ונה {י}חוד סוד   "אחז   וה"-תפארת ישראל-מש"יח   ב"ן  דו"ד   המשמיד  את סמא"ל  הרשע מלכות רומי הטמ"אה בגאולה השלמ"ה  אותיות  ש"לה   מ"ה  בגימטריא  אדם  בגימטריא שם י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א.{אכי"ר}.

 

י"ד

 

"כי  לי  בני ישראל  עבדים  עבדי   הם"

 

ראה   כ"י   בגימטריא   ל"  חבר   כ"י  ומקובל   כל"י  -זה המשיח  {כ}ונה  {ל}ב   {י}חוד  -סוד  {כ}הן   {ל}וי     {י}שראל   ובזה  הכל"י  משיח ישראל  משמיד מלכות רומי הטמאה סמא"ל   הרש"ע  יור"ד שאולה ולא עולה, וביום ההוא "בני  ישראל"  אותיות   י"ב   נשר  אלי"-סוד תפארת ישראל הנקרא  "נשר"  בסוד   נ"-ש"ר  -אור הראי"ה   הנקרא   ש"ר   בגימטריא   ת"ק   חבר  ש"ר  ומקובל  "קשרת"-משיח  את כל הספירות  ובז"ה הקש"ר-סוד האבות  המלכו{ת"}  הקדושה זוכ"ה  ל-כ"ה   ז"ו   בסוד   ז"ו  בגימטריא שם   "יב"   י"  פעם  ב"  בגימטריא   כ"  חבר י"ב ומקובל שם  ב"כי  -{ב}רכה {כ}ונה {י}חוד ,

 

וראית  אשר  בכ"י   בסוד    כ"י   בגימטריא  אות   ל"  כפול  ב"  מקובל  אות ס"  חבר  האותיות ומקובל   "סבל"-{ס}תרי {ב}ינה {ל}הבה השורפת ומשמידה סמא"ל הרש"ע,ועל כך נאמר  "כי  לי"  זה אותיות כ"    יל"י-כ{י}  גמ{ל}  על{י}   חס"דו" בסוד ו"ד בגימטריא אות   י"  חבר  ו"ד  ומקובל "יוד"  בגימטריא אות  כ"-אור הח{כ}מה הנקרא   "חמה"-תפארת ישראל המשמיד ועוקר סמא"ל הרשע ובת זוגתו לילית זונ"ה שפל"ה  "אשה שפלה"-סוד המלכות דסיטרא אחרא,

 

ומשיח ישראל יישחט את   "סמאל  ולילית"   אותיתו  "סם אלימות"  ובכך משיח יחתום"  מילת   ס"-   אור האמונה  הנקרא  סמ"ך  בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקים המשמידים זר"ע עמלק הם הסיט"רא אחרא נשרפים מא"ש  הלהב"ה בגאולה העתיד"ה.[אכי"ר].

 

תם  ונשלם פרשת השבוע-"בהר"-מאמר מגידים-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

 

OnLineTech