להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> פרשת השבוע-"חקת",חכמת הצירופים

פרשת השבוע "חקת"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

 

א"

 

"וידבר ה" אל משה ואל אהרן לאמר זאת חקת התורה"

 

רא"ה  "וי"דבר  בסו"ד  משי"ח שהינו י"ב  דו"ר-ז"ה   {ג}וא{ל}   צד"ק  שהינו שי"ר  ד"ו    י"  דור"ש    ש"ר  יו"ד שור"ד   י"     שו"ר   י"ד    ו"ד  יש"ר ד"  יוש"ר  סו"ד מעש"ה  המרכב"ה ע"  מש"ה   כ"ב   ר"ם   ה"  -המשמי"ד ומכחיד זכ"ר  עמל"ק  מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדי"ם השאול"ה ונשרפי"ם,  וביו"ם ההו"א  שם אה"וה  כ"ח הדע"ת  ה"קדוש"  בגימטריא ת"י-סו"ד המשי"ח   יחתו"ם בפנימיות  ישרא"ל   מ"ב  י"ו   מ" פעם  ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר  י"ו  ומקובל  שם  פו"י-{פ}וד"ה  {ו}מציל  {י}שרא"ל, ובכ"ך   מדרג"ת  לאמ"ר  אותיות א"ל ר"ם,  -

 

מוחי"ן  החכמ"ה  אותיו"ת  כ"ח מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא  יו"ד  ה"א וא"ו  ה"א  השם  המפור"ש שופ"ר מש"ה  ש"ם ה"  פ"ה   שו"ר    ם"  ו"   רש"ם  ה"    ש"ר    מ"ו  ה" – מכחי"ד הסיט"רא  אחר"א  סמא"ל  וגמגימ"א הטמאי"ם  נכחדי"ם  עפר הם בגאולה השלמ"ה  לרגל"י הצדיקי"ם ישרא"ל קדושי"ם, ועל כך נאמ"ר   "זאת"  אותיות   ז"   א"ת-  השכי"נה  תחתום  "חקת"  בסו"ד  ח"  פעם  ק"  בגימטריא   ת"ת   חב"ר   ת"  ומקובל שם קדו"ש    "תתת"  בגימטריא   "{א}לף {מ}אתים " סו"ד  "אמ"-מוחין בינ"ה   -"ארבע מאות"  המקבל שפ"ע  מן  "אלף"-אור החכמ"ה  המכחי"ד ועוק"ר  הסיטר"א אחר"א {אכי"ר}.

 

ב"

 

"דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה"

 

ראה  "דבר"  אותיות  ב"ר   ד" בסו"ד אורו"ת  בר"ד    אותיות  שי"ר   בי"ת   ד"   רשב"י   דת"י-{ד}עת  {ת}פארת  {י}שרא"ל  {ד}עת  {ת}פארת  {י}סו"ד  או"ר המשי"ח  שמי"רה   פל"א   חיו"ת  הנקר"א אלי"ך  אותיות  ל"י   כ"א  בגימטריא שםאה"יה  מוח"ין בי"נה  י" נחו"ם  ב"ן י"ה  המשמי"ד ועוק"ר  סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ["י]  הר[ש]"[ע]ה-"עשיו" "ישוע" –[י]מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים,  יורדים שאולה ונשרפי"ם,

 

וביו"ם ההו"א  שם אה"וה  מוחי"ן "קודש" בגימטריא  ת"י   הנקר"א מ"ב   י"ו   מ" פעם  ב"  בגימטריא פ" חב"ר י"ו ומקובל שם פו"י-{פ}ודה  {ו}מציל  {י}שר"אל  משפי"ע  עבו"ר ישרא"ל   רא"ש  ל"י    א"של   ש"יר  שר"ש  אל"י    א"ש   ש"ר  ל"י   אש"ר   של"י     סו"ד  פר"ה  אותיות ש"יר  פ"ה   שר"ף  י"ה   ש"ר  יפ"ה  או"ר החכ"מה  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א השם המפור"ש שופ"ר  מ"שה  ש"ם  ה"   פ"ר  שנ"ה  י"ו   נש"ר  יופ"י  הנק"רא   קר"ן  פל"א  ה"  "אדום"  בסו"ד פל"א   ד"ו    ם"  -המשיד ועוקר הסיטריא אחר"א,{אכי"ר}.

 

ג"

 

"ונתתם אותה אל אלעזר"

 

רא"ה  ונתת"ם  בסו"ד   ב"ו נת"ת  ב"  פעם  ו"  בגימטריא  י"ב   י" פעם   ב"  בגימטריא  כ"  חב"ר  י"ב ומקובל   שם  בכ"י-{ב}רכה  {כ}ונה {י}חו"ד   או"ר   "נתת"  בגימטריא  "שמונה  מאות  חמישים"   בצירו"ף ו"  נשמ"ה    אמ"ת    ו"   משי"ח   י"ם-  ז"ה  או"ר המשי"ח  אותיות שימ"חה    י"ש  ח"מה –תפארת ישר"אל הנקר"א    "אותה"  אותיות  ו"  את"ה -את"  ו"ה- מעש"ה  המרכב"ה   ע" מש"ה   כ"ב  ר"ם    ה"   המשמי"ד ומוח"ה  סמא"ל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ"[י] הר[ש][ע"]ה-"עשיו"  "ישוע" –{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנ"ם ונשרפי"ם,

 

וביו"ם  ההו"א  ש"ם  אהו"ה –דע"ת ה"קודש"  בגימטריא  ת"י    {ת}שפ{י}ע ת"י   שפ"ע   או"ר החכמ"ה    ש"  ענ"ף     קו"דש   ת"י  בסו"ד   קדו"שת  י"   -החכ"מה  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א לפנימיות ישרא"ל  צדיק"ים קדושים, וז"ה סו"ד  "ביום"  אותיות  מ"ב   י"ו מ"  פעם  ב"  בגימטריא פ"  חב"ר  י"ו ומ'קובל   שם פ"וי  -{פ}וד"ה {ו}מציל {י}שרא"ל ז"ה  המשי"ח  או"ר החכ"מה הנקר"א  {ג}או{ל}ה   בסו"ד    "גל"  עיני וראיתי נפלאות מתורתך"- ,

 

ו"גל" בפנימיותו    ט"ו  בגימטריא  י"ה   החותם   או"ר  ב-פ"ז   סו"ד   המלכות פ"  כפול  ז"  בגימטריא ש"ס-{ש}ש {ס}דרים  העוקרים הסיטר"א אחר"א לעולמים, ועל יד"י כ"ך  "אלעזר"  אותיות  ז"רע  א"ל    שע"ר   ז"   א"ל בסוד  שע"רזאל"  הינו  זרעיא"ל     המהו"ה או"ר  התור"ה  מ{ג}ו{ל}ה  בפנימיות   "המשיח"    ג"ל     החותם ט"ו    בגימטריא  י"ה   בישרא"ל  הינם פ"ז   אותיות   פ"ה   זי"ן בצירו"ף  ז"ה   פנ"י   הנבוא"ה המאיר"ה{אכי"ר}.

 

ד"

 

"וכבס  בגדיו הכהן{וג"ו}וטמא הכהן  עד הערב"

 

רא"ה   אות   ו"  סו"ד תפארת נקרא"ת  כב"ס   אותיות    כ"ב   צירופים  שהינ"ם  ס"ומכים  העולמות   בסו"ד   ע"   מלו"ת – שבעי"ם  {פ}נים [ש]ל {ה}תור"ה-"שפה"  סו"ד  השכ"ינה הקדו"שה,והלל"ו    ע"  שמו"ת  אותיות    ת"ו  שמ"ע-  א"ור  המנגינ"ה אותיות  מג"ן   ינו"ן    ה"ה  -{מ}יכאל {ג}בריאל   {נ}וריא"ל  המשפיעי"ם   ה"ה  בגיטריא   י"  החכמ"ה אותיות כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא  י"וד   ה"א  וא"ו  ה"א  השם המפורש שופר מש"ה  שם  ה"  פ"ר  שנ"ה  י"ו יוש"ר   "הפר"-זה המשי"ח  הינ"ו "בגדיו"  אותיות   ב"ו   גד"י-סו"ד  ג"   פעם  י"ד   בגימטריא    שם  -מ"ב- מ"  פעם  ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר   ב"ו   ומקובל    פ"ו   בגימטריא   -אלהים-   יתבר"ך  בקרב"ו, הכפל פ"ו   כפול   ב"   בגימטריא  עק"ב  חב"ר    אות   י"  מן  גד{י}  ומקובל "יעקב"-,

 

זה המשי"ח  הינ"ו   ע"    יב"ק -{י}חוד  {ב}רכה  {ק}דוש"ה  המשמידים ומכחידים   סמא"ל וגמגימ"א  הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ["י]  הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יודים השאול"נ ונשרפי"ם בא"ש הלהב"ה, וביו"ם ההו"א   שם אה"וה    המהוה  מ"ב   י"ו    מ" פעם  ב"  בגימטריא   אות  פ"  חב"ר י"ו ומקובל שם  פו"י-{פ}ודה  {ו}מציל {י}שראל   חותם מדרגת  "כהן"  בסו"ד  אור {כ}תר   המשפי"ע   נ"ה-{נ}צח {ה}וד רו"ח הנבוא"ה בפנימיות ישרא"ל עם קדוש"ה   ,וזה  הרו"ח הקדוש"ה או"ר החכ"מה  כ"ח   מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  השם המפור"ש  שופ"ר מש"ה  ש"ם  ה" פ"ר ש"נה  י"ו  משמי"ד ה"טמא"-זה סמא"ל הרש"ע יוד לגיהנם ונעק"ר  כלא הי"ה, ובזמ"ן הה"וא    "עד"-זה המשי"ח   חו"קק     ק"ו  ח"ק   הנק"רא קר"ן  פל"א    ה"    פנא"ל    "הקרן"-בסוד המוחין של המשיח והרי פנא"ל אותיות  פנ"י   א"ל,

 

ובזה המוחי"ן  אותיות  י"  מו"ח   נ"ה-{נ}צח {הו}ד  או"ר הנבוא"ה משיח חותם  "הערב"   אותיות  "ערבה"-סו"ד היכ"ל  הנשמו"ת אותיות    נ"  שמו"ת-ב"ינה ע"ליונה שם  ע"ב  בגימטריא  חס"ד   ע"  פעם ב"  בגימטריא   ק"ם-להשמי"ד  ולהכחיד סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ"[י ] הר{ש}["]ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם  {ע}ולמים  נעקרי"ם עפר   הם לרגל"י הצדיקי"ם בגאול"ה השלמה , בסו"ד משי"ח  הינ"ו   {ג}או{ל}ה   אותיות   או"ה    ג"ל   ובפנימיותו      שם  {או}"ה    בגימטריא אות   ז"  במילוי  זי"ן  בגימטריא     ס"ז    ס"  פעם  ז"  בגימטריא    כ"ת- {כ}תר   {ת}פארת  בפנימיותו   ט"ו בגימטריא    י"ה-חכ"מה בינ"ה המשפעים  או"ר  עבור  {עיבור} המלכות  פ"ז  שמ"ה    פ"  כפול ז"  בגימטריא   {ש}ר  {ס}"-{ש}ש  {ס}ד{ר}י"ם המוחים זכ"ר  ע{מלק} הרש"ע  יור"ד לגיהנם ונכח"ד ונע"קר  בגאול"ה  העתיד"ה{אכי"ר}.

 

ה"

 

"הנגע במת  לכל נפש וטמא שבעת ימים"

 

רא"ה  "הנגע"  בסוד    {ה}וד  {נ}צח   -או"ר הנבוא"ה   המשפי"ע     ג"ן-{ג}בריאל   {נ}וריאל   מוח"ין המרכ"בה בפנימיות    האות  -ע"  ,  ז"ה המשי"ח כנאמ"ר   ג"ל   {עינ}י   וראיתי  נפלאות {עינ}יך   בסו"ד     ב"    ע"   בגימטריא משי"ח  "קם"  להשמיד ולהכחיד סמא"ל וגמגימ"א  הטמאי"ם  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדי"ם השאולה  ונשרפי"ם  בא"ש  הלה"בה,ורא"ה    ב"     ע"   בחיבו"ר האותיות מקובל שם  ע"ב  בגימטריא  ח"סד   ע" פעם  ב"  בגימטריא "קם"  ל{ג}או{ל} ישר"אל  צדיקי"ם קדושי"ם בש"ם    {מ"ב}   ש"  מע[ו]טר[י]"ם  בס"וד  השם  הקדו"ש   "מבוי"      מ"  פעם ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר  י"ו  ומקובל שם  פו"י-{פ}וד"ה  {ו}מציל  {י}שרא"ל ובכ"ך    ב"   פעם  מו"י  בגימטריא   יב"ק   - {י}חוד   {ב}רכה  {ק}דוש"ה נחתם  בפנימיות  מלכ{ו}[ת]  הטהו"[ר][ה]  סו"ד   "תורה"  אותיות ת"ו  או"רה      "האורות"-,

 

זה החכ"מה כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  השם המפור"ש שופ"ר  מש"ה   פ"ר  שנ"ה י"ו     ש"ם   ה"     בסו"ד  ש"   מ"ה   העוק"ר  ומוח"ה  זכ"ר  ע{מלק}  הרש"ע  יור"ד השאולה ונשר"ף  בא"ש הלה"בה,וסמא"ל  הינו   "וטמא"   בסו"ד  "אוטם"  האו"ר האלוק"י   מלבו"א  ליד"י  {ג}י{ל}ו"י  ובכ"ח  שם    יו"י   ג"ל   בסוד  יו"י  בגימטריא  כ"ו   בגימטריא    י-ה-ו-ה  יתבר"ך  מלך המשי"ח  משמיד ועוק"ר "סמאל"  ובכ"ך  ג"ואל"  "נפש"  ישרא"ל  הנקראת    {ש}בעת  {י}מים  בסו"ד י"ש   חל"ק  לעולם הב"א   "ישראל" אותיות  יש"ר   א"ל  ש"ר  א"לי-זה המשי"ח  נקר"א   קר"ן  פל"א    קש"ר  פנא"ל    ש"ר   קפ"ה    נ"   א"ל מוחי"ן  בינ"ה     מ"ב   י"ו   ח"ן  מ"ה או"ר   השמ"חה     ש"ם    ח"ה  בגימטריא    י"ג  בגימטריא"אהבה"   בגימטריא  "אחד"{אכי"ר}.

 

ו"

 

"ולקח אזוב וטבל במים איש טהור והזה"

 

רא"ה  ולק"ח אותיות   "חלוק"-זה המשיח"  בעל  קו"ל    ח"  במילוי "חיות"   נוטריקו"ן  ח"י  או"ת  ז"ה החכ"מה   כ"ח מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א השם המפור"ש הנקר"א  ח"י   עולמים בסו"ד מחי"ה העולמות  ומכח"יד ומשמיד סמא"ל וגמגימ"א  הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש][ע]ה  -"עשיו""ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדי"ם  השאו"לה ונשרפי"ם בא"ש הלהב"ה, וביו"ם ההו"א שם אה"וה  בסוד  מ"ב  י"ו  כנאמ"ר  על כ"א  נמ"ר זה המשי"ח  בע"ל  מוחי"ן כ"א בגימטריא שם אהי"ה  סו"ד   נמ"ר  אותיות   נ"   ר"ם    מ"   נ"ר- {נ}שמ"ה  {ר}וח בצירו"ף   "נהר  חומש"-או"ר הבינ"ה אותיות בא"ר יונ"ה   איו"ב  יונ"ה   י"ב  אונ"ה  ינו"ן- סו"ד המש"יח   ש"ם   ח"יה    המ{ג}ו{ל}ה  ב{ס"ו}ד  שנת  תש{ס"ו} ובז"ה  הע"ת  הח"ל  משי"ח  ל{ג}או{ל}את  ה"חלה"-זה המלכות הקדוש"ה  על יד"י ה[ש]מד"ת והכח"דת הסיט"רא אחר"א  מלכות ר[ו]מ[י] הר{ש}["ע]ה- "שר  עשיו"  "שר ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם לגיהנם ונעקרי"ם,

 

ובעת הגאולה  שם "אזוב" אותיות   ז"ו  א"ב  בסוד   ז"  פעם ו"  בגימטריא  שם  מ"ב  מ" פעם  ב" בגימטריא   אות  פ"  חב"ר  א"ב ומקובל שם קדו"ש  פא"ב  -{א}ור {ב}ינה  {פ}ודה   -זה המש"יח  המשפי"ע   שמ"חה     על יד"י  אות   י"  בגימטריא ו"ד  חב"ר ומקובל "יוד"  בגימטריא אות  כ"   סו"ד  {כ}ת"ר   מלכות  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה   ממש,לה    בסוד  מ"ם-של"ה מוחי"ן  משי"ח  מרומ"ם ישרא"ל   לעולם הבי"נה-הנקר"א  "וטבל"  אותיות ט"ו  ל"ב    בסוד  ט"ו  בגימטריא  י"ה חב"ר  ל"ב   ומקובל  ל"ב  י"ה  אותיות י"  לה"ב-עש"ר ספירות  {ב}{ל}{י}מ{ה}  בסו"ד    מ"   להב"י   -סוד חרב  הגאולה המשמי"ד ומוח"ה זכ"ר סמא"ל הרש"ע מלכות  הסיט"רא  אחר"א, ועל כך נאמ"ר   "איש טהור"  בצירו"ף -"איה  שוטר"-זה המשיח  הינו  שו"ט  או"ר  המכ"ה  ומוח"ה  אומות העולם הגויים  בגאולה העתיד"ה בכ"ח  השם   "והזה"  אותיות  ז"ה  ו"ה-אח"דות   ב"ין   תפארת למלכות  סו"ד ה{ג}או{ל}ה ג"ל   אהו"ה-דע"ת   {ד}ק{ד}{ו}שה –"דוד"   נקר"א   קר"ן  פל"א  קש"ר פנא"ל     פ"   נו"ן   א"ל   {אכ"יר}.

 

ז"

 

"והזה  הטהור על הטמא"

 

רא"ה    ו"  תפארת ישרא"ל  בכ"ח שם קו"דש   הנק"רא    "הזה"   בסו"ד  ה"   פעם   ז"ה  בגימטריא  ס"    במילוי  סמ"ך  בגימטריא  ק"כ   צירופי אלקים יתבר"ך  משמי"ד  ומכחי"ד סמא"ל  וגמגימ"א הטמאים מלכות ר{ו}מ[י]  הר[ש]"[ע]ה –"עשיו" "ישוע"  -{י}מח  [ש]מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם  לגיהנם ונשרפי"ם  בא"ש הלהב"ה, וביו"ם  ההו"א  ה"טהור"  בסו"ד  ט"ו    ה"ר   זה  המשי"ח   ט"ו  בגימטריא"   י"ה   חותם  חכמ"ה  כ"ח מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א השם המפור"ש  שופר מש"ה בפנימיות המלכות פ"ז  שמ"ה  ,- 

 

בס"וד   פ" כפול ז"  בגימטרי"א   ש"ר    ס"    אותיות שי"ר   ש"ס-{ש}ש  {ס}דרים  בפנימיות המלכות הזוכ"ה  ל{ג}או{ל}ה  הנקראת ט"ופז    אותיות    ט"ו   בגימטרי"א  י"ה   בפנימיות המלכות  פ"ז   חב"ר  י"ה   ומקובל   ז"   יפ"ה  -או"ר החכמ"ה   כך נקר"א  בתורת הקבל"ה  בסו"ד   ז"ה   פ"י   בגימטריא    צ"  ב-מלו"י-  בגימטריא –אלהים- הינ"ו צדי"ק וחותם   י"ד  בגימטריא  אט"ד-דין קש"ה סוד  "קץ"  מיתה והשמדה על סמא"ל הטמ"א  זכ"ר  ע{מלק}   יור"ד  לגיהנם ונמח"ה מעל פני האדמ"ה,{אכי"ר}.

 

ח"

 

"המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל"

 

רא"ה  "המה"  בסוד     ה"  פעם מ"ה   בגימטריא  "הרך"-זה המ"שיח הממת"ק  ומבש"ם  בכ"ח  ש"ם  מ"ב מ"  כפול  ב"  בגימטר"יא  אות  פ" בגימטריא "שמונים"  אותיות שמ"ן  יו"ם   חכמ"ה דחסדי"ם  את המוח"ין- ישרא"ל צדיקים קדוש"ים  נקראי"ם קר"ן  פלאי"ם    פנא"ל  {ק}שרי"[ם]- "קם"  להמשמיד ולהכח"יד  סמא"ל  הטמ"א מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש]["ע]ה – "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים האולה ונשרפים  בגאולה השלמ"ה,וז"ה

סו"ד  מ"י  אותיות  מ"י  בגימטריא נ"  שער"י  בינ"ה בצירו"ף    שי"ר   ע"   י"ב   נ"ה- {נ}צח  {ה}וד החותמים   מ"ריב"ה בסו"ד   מ"  בי"רה או"ר    מ"י    ב"ר    ה"   מלא אות  ר"  ומקובל    "הרשבי"- {ר}בי  {ש}מעון  {ב}ר   {י}וחאי הינ"ו    ה"ר     ב"   י"ש   בגימטריא קש"ר      כ"  - ,

 

או"ר   החכ"מה  אותיות  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א  השם המפור"ש  שופ"ר  מש"ה   ש"ם   ה"  פ"ר  שנ"ה   י"ו    שו"ר   יפ"ה   ן"      נ"הר   שפ"ה   רי"ו   בגי"מטריא   גבו"רה   המשמ"יד סמא"ל   הטמ"א  מלכות ר{ו}מ["י ] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"- {י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדי"ם  לגיה"נם  ונשרפי"ם,וביו"ם ההו"א   "רבו"  בסו"ד   ר"ב   ו" ז"ה המשי"ח    ב"ו   שי"ר       ו"   רשב"י      בס"וד    י"ב  שו"ר י"ו   בש"ר-או"ר החכ"מה   בתורת  הקבלה כ"ך נק"רא   עוק"ר  ומוח"ה זכ"ר עמלק הרש"ע-סמ"אל הטמ"א  יור"ד לגיהנם  ועול"ה  בלהב"ות  התור"ה  "בני  ישראל" אותיות   {י}"ב   [נ]ש"ר  [א]"ל   ש"מה  "אני" בגימטרי"א   א"ס-{א}ין  {ס}וף  יתבר"ך {אכ"יר}.       

 

ט"

 

"וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב"

 

ראה  "וישמע"  אותיות  י"ו  שמ"ע בסו"ד  מש"ה  עלי"ו  נאמ"ר   א"  נמ"ר   י"ו   ע"ל   בגימטרי"א  מא"ה  אותיות  "האם"-סו"ד מוחין בי"נה בפנימיות  "המשיח" אותיות מ"שה   ח"י-בסוד אור החכ"מה  הנקרא ח"י  ומשמ"יד ומכח"יד סמ"אל הר"[ש][ע]  מלכות ר{ו}מ["י]  הטמ"אה- "עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדי"ם שאול"ה  ונשרפי"ם, וביו"ם ההו"א  -"הכנעני"- זה סמא"ל  הטמ"א רא"שו נכר"ת  לעינ"י   ישרא"ל צדיקי"ם קדושי"ם בשם  "מלך"  {מ}ח  {ל}ב  {כ}ליות {מ}אור  {ל}ב  {כ}ומ"ה   מ"עו"טרים בכ"ח   מ"ו   מ" פעם  ו"  בגימטריא ר"ם   חב"ר   מ"ו  ומקובל משי"ח "מורם"-,

 

זה  מש"ה בפנימיותו   או"ר החכ"מה  הנקר"א   ג"ל  בסוד "גל"עיני וראיתי  נפלאות עיני"ך  ובזא"ת החכמ"ה   ט"ו  בגמטריא  י"ה   שמ"ות קדוש"ה   החתומים  בפנימיות המלכות  פ"ז  ש"מה   פ"  כפול  ז"  בגימטרי"א ש"ר   ס"  אותיות  שי"ר  ש"ס-{ש}ש {ס}דרים המשפיעים  מוחין  {ג}או{ל}ה  "טופז"  אותיות    ט"ו    פ"ז   נקר"א בס"וד    ט"ט   ו"או   פ"ה  ז"ין   בצירו"ף   ז"ה    ט"   ינו"ן  פל"א   חב"ר   שם החכ"מה  ג"ל  ומלא אות למ"ד  ומקובל   "מוט  {ג}וא{ל}   זה ינון" –,

 

הר"י לך שם המשי"ח הינ"ו ג"ל    בסוד  ג" פעם  ל"  בגימטריא  צ"  חב"ר  ג"ל ומקובל   ג"   צ"ל-בסוד ג"  עיבורי"ם  אש"ר  משי"ח  ישרא"ל נ{ש}[מ]תו  נ[ש]למת  ומקבלת מוחין "שמש"-או"ר התפארת   "ערד"  בסוד שי"ר  ע"ד     י"ש  עד"ר    שע"ר  י"ד בגימטריא  דו"ד   נקר"א-מלכות הקדוש"ה  אותיות  ק"ו  ש"דה   קו"ד  ש"ה מעש"ה ע" מש"ה  מרכב"ה  כ"ב ר"ם   ה"  חותם  שכ"ל  "יושב"  אותיות י"ש  ב"ו    אות  ר"  המלכות ובך מקובל ו"  רשב"י-{ר}בי  {ש}מעון {ב}ר {י}וחא"י   המוש"ך   ס"ודות  התורה בשנת תש{ס"ו}  לפנימיות הנבראים ישר"אל  צדיקי"ם קדושי"ם באמצעות שע"ר    "הנגב"  אותיות  ג"ן-{ג}בריאל {נ}וריאל   ב"ה- ,

 

זה משי"ח   אות  ב" סוד  {ב}ראשית  אותיות  רשב"י   את   בפנימיות  הנשמ{ה}   ג"ל  נקרא"ת בתור"ת  ה{ק}{ב}לה  ומשיח מעוטר בשם ק"ב  בגימטריא  "אלהינו"  יתבר"ך סו"ד  הנבוא"ה    נ"  אליה"ו  הנבי"א ה"קדוש" בגימטריא   ת"י זכו"ר-,סוד תפארת ל"טוב  אותיות  ט"ל  ב"ו   ו-ט"ל  בגימטריא   י"וד  ה"א  וא"ו חב"ר אות  ה"  הנשמ{ה}   ומקובל שם  י-ה-וה-  יתבר"ך שלמות דע"ת ה"השגה {ה}רב  {ה}גדול  זה המשי"ח  והינ"ו "גל טופז" אותיות    "טל  גומל  פז" בסוד משי"ח בעל שם  ט"ל  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו   חותם  אות  "גומל"  אותיות "לוגם"-זה שם החכמה בפנימיות "פז"-המלכות הקדוש"ה-בגאולה השלמ"ה  {אכי"ר}.

 

י"

 

"וידבר העם באלהים ובמשה"

 

רא"ה  וידב"ר  אותיות    י"ו  דב"ר ז"ה משי"ח  ישר"אל  מש"ה עלי"ו  נאמ"ר  "יו קאנות על ח"דו בסוד  ח" פעם  ד" בגימטרי"א  ל"ב חב"ר  ו"  ומקובל    ל"ב   ו"     ל" פעם   ב"  בגימטריא   ס"  חב"ר  ו" ומקובל שם   ס"ו-וזה {ס"ו}ד  ק"ץ ה{ג}או{ל}ה  בשנת  תש{ס"ו}  מ"לך "המשיח"  אותיות  מש"ה  ח"י  נ{ג"ל}ה  בפנימיות  ה"עם"  -זה ישרא"ל   ומל"ך  המשי"ח  חותם בפנימיותם  מוחי"ן  "באלהים"  אותיות    א"ב   מיל"ה-  {א}לפא  {ב}יתא צירופי מי"לה  אותיות  ל"י  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מ"שה   ש"ם   ה"  פ"ר  שנ"ה י"ו  המשמ"יד ומכח"יד סמ"אל הטמ"א מלכות ר[ו]מ[י]  הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים השאולה ונשרפי"ם  בא"ש הגחלי"ם,

 

ובי"ום  ההו"א שם אהו"ה    סוד   מ"ב  י"ו   מ" פעם  ב"  בגימטריא אות  פ" חב"ר י"ו ומקובל שם פו"י- {פ}ודה {ו}מציל  {י}שרא"ל  חותם או"ר  ה{ג}או{ל}ה  אותיות  אה"וה  ג"ל סו"ד דעת ה"קודש"  בגימטריא   ת"י בסו"ד   "משיח  ישראל  גל טופז"   בצירו"ף "מוט   ט"ל   חיות  שי"ר  א"ל     ז"ה  פ"   בסו"ד מו"ט  אותיות   ט"ו   ם"-ט"ו בגימטריא  י"ה –חכמה בינ"ה  משפיעים  ט"ל בגימטריא  יו"ד  ה"א  וא"ו   עבו"ר חיו"ת  אותיות ח"י או"ת-זה משי"ח בעל רו"ח נבוא"ה מדרגת ז"ה  המקבלת המוחין מן האות   פ" בגימטריא "שמונים"  אותיות    שמ"ן   י{ו}"ם-[ח][כ]"[מ][ה] [ד]חס[ד]י"ם- כ"ח  מ"ה  דו"ד-   מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א-הנק"רא  "ובמשה"  אותיות  מ"ב    ו"  שנ"ה  מ" פעם  ב" בגימטריא אות   פ"   חב"ר  ו"   ומקובל    שם  פ"ו בגימטריא   אלה{י}ם   חב"ר לאות  י"  שם פ"ו ומקובל שם פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל  {אכי"ר}.

 

י"א

 

"ויעש משה נחש נחשת וישמהו על הנס"

 

רא"ה    "ויעש"  אותיות  עשי"ו   הרש"ע  שהינו  ישו"ע-{י}מח  {ש}מם {ו}זכרם  {ע}ולמים  מלכות רומ"י הרשע"ה  יורדת השאולה ונשרפ"ת בא"ש הלהב"ה,וביו"ם ההו"א שם אהו"ה-כ"ח הדע"ת ה"קדוש" בגימטריא  ת"י  -ז"ה  מש"ה  בעל מדרגת הנב{וא}ה     שם  ו"א   בגימטרי"א  ז"   מ{ג}ו{ל}ה   על יד"י  ה"נחש"   בסו"ד  שנ"ה    ח"-או"ר  הבינ"ה  בא"ר  יונ"ה     רי"ו   א"ב    נ"ה-{נ}צח {ה}וד     רשב"יונה"    ב"י  או"נה  שיר"ה    כ"ח   הנבוא"ה   אותיות  ב"   או"נה   החתום בפנימיות ה"אוניה"- ז"ה  המלכות-"משיח"  בגימטריא  נח"ש אותיות    ש"     ח"ן   ,   א"ור האבו"ת שי"ן   בגימטרי"א     ש"ס-{ש}ש  {ס}דרים   המ{ג}ל{ה}   ח"ן-{ח}כמת  {נ}סתר  ל{ג}וא{ל}  ישרא"ל  ,ולכ"ן נאמ"ר   "וישמהו"  אותיות  ו"יו   מש"ה -   ,

 

ו"יו   בגימטריא    כ"ב   אותיות  התור"ה  המהוות  נשמת מש"ה ש"מן   תי"ו  ש"ם   ה"   מעש"ה ע" מש"ה  שהינו  מרכב"ה   כ"ב  ר"ם  ה"  כר"ם   ב"ה   או"ר   ע"ל   בגימטריא  "מאה"  אותיות  ה"אם-מוחין בינ"ה  הנקר"א  "נס"   חב"ר   מא"ה ומקובל   ס"  אמונ"ה-בסוד מש"ה  הוא  "הרועה הנאמן"-אי"ש  האמונ"ה אותיות  פל"אי   מש"ה  אונ"ה-חכמ"ה עליונ"ה  אותיות   ע"ל   יונ"ה    גדלות מוחי"ן  המכחידה ועוקר"ת  סמא"ל  וגמגימ"א  הטמאי"ם  מלכות ר{ו}מ["י]  הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים   יורדים לגיהנ"ם  ונשרפי"ם

מ"אש  המדור"ה{אכי"ר}.

 

י"ב

 

"והיה אם נשך הנחש את איש והביט  אל נחש הנחשת"

 

רא"ה   והי"ה  אותיות   ו"  זה תפארת שהינ"ו   "היה"  בגימטריא   כ"   חב"ר  הי"ה ומקובל     י"   הכ"ה-והשמד   מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש]["ע]ה- "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מו  {ו}זכרו  {ע}ולמים, ובי"ום ההו"א   א"ם-זה בי"נה  אותיות  ינו"ן   ב"ה  ב"ן  יונ"ה בע"ל מדרג"ת  נש"ך  אותיות   "שכן" בס"וד שכי"נה אותיות  י"ה שכ"ן בפנימיות  המ"שיח  הינ"ו  מש"ה ח"י ש"ם  ח"יה   מ"ח  שנ"ה  י"ה      נשמ"ה   חי"ה    מ"ח  י"  שנ"ה   שנ"י   חמ"ה    ח"י  משנ"ה  בסו"ד "והביט"  אותיות  ט"ו    י"ב   ה"   בצירו"ף   טו"ביה-זה המשי"ח  הינ"ו ב"  פעם  ט"ו  בגימטרי"א    ל"   חב"ר    טו"ב  ומקובל   ט"ל  ב"ו   ל"ב   ט"ו    -סו"ד המוחי"ן  ט"ל בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו  החתום  בפנימיות  ל"ב  ל"  פעם  ב"  בגימטריא ס"  חב"ר  ל"ב ומקובל  סב"ל  -{ס}תרי {ב}ינה  {ל}הב"ה השורפ"ת  הייצ"ר הרע  סמא"ל הטמ"א מלכות ר[ו]מ["י ] הר{ש}["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"- {י}מח [ש]מו  {ו}זכרו {ע}ולמים  יורדי"ם השאול"ה ונשרפי"ם,

 

וביו"ם ההו"א  ש"ם  או"הה   ה"ואה  ה"הוא אה"וה  ו"אהה   מע"שה  המרכב"ה  ע"  מש"ה   ש"ם   ע"ה   בסו"ד  ע" כפול  ה" בגימטריא  ש"ן  חב"ר   ע" ומקובל    עש"ן-{ע}ולם  {ש}נה  {נ}פש-זה המשי"ח  אותיות שי"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  הש"ם המפור"ש שופ"ר מש"ה ש"ם   ה"  פ"ר  שנ"ה י"ו   ישמ"יד  זר"ע   ע{מל"ק}  יור"ד לגיהנ"ם  ולא עולה,וזה  סוד  "וחי"-אות ו"  חותם  מוחי"ן    ח"י    מ"ן    ו" מ"י   חנ"ו-{ח}כמה  {נ}בואה  {ו}עו"ז בפנימיות   ישר"אל  ע"ם קדו"שה אותיות  ד"ו  קש"ה    ד"ו בגימטר"יא י"  חב"ר  לק{ש}ה  ומלא  אות ש"ין ומקובל   י"   נשיק"ה- ,

 

ינו"ן   ש"ק   ה" או"ר  השכ"ל    כ"  של"ה   ש"  כל"ה מאי"ר   בפנימיות  המלכות  הטהור"ה  אותיות  ט"  או"ר   ה"הה  בגימטריא  י"ה    בסו"ד  י"  כפו"ל  ה"  בגימטריא נ"  שע"רי  בינ"ה   שי"ר  עי"ן  ב"ן  ה"-,ה"משיח  מש"ה  ה"חי  נקר"א קר"ן  פל"א  קש"ר  פנא"ל    פ"ר נש"קאל-  הוס"ף    י"   מן ב{י}נה   ומקובל  נשקיא"ל  אותיות  ניש"ק   א"ל את המש"יח  ישרא"ל   ש"ם  ח"יה  שי"ר א"ל   א"ר של"י  ש"ר  אל"י בגאול"ה  השלמ"ה   ל"  מש"ה  ש"ם ל"ה    ל"  כפול  ה" בגימטריא ק"ן  חב"ר  {מ}ש{ה}   ומקובל  משיח גוזר "נקמה"  והשמד"ה  על הסיטר"א אח"רא  זר"ע  עמ"לק  נמח"ה {אכי"ר}.

 

י"ג

 

"על כן יאמר בספר מלחמות ה" את והב בסופה"

 

רא"ה   על"  בגימטריא  מא"ה –גדלות מוח"ין  אותיות   ג"ל  ד"ת   ו"-או"ר החכ"מה אותיות  כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה ש"ם  ה"  פ"ר שנ"ה  י"ו   נש"ר  יפ"ה  ו" – המשמי"ד ומוח"ה  סמא"ל  וגמגימ"א הטמ"א[י]ם   מלכות [ר]{ו}{מ}"[י] הר[ש][ע"][ה]-"עשיו  מריה"  "ישוע מריה"  יורדי"ם  השאול"ה ונשרפי"ם בא"ש הלהב"ה,וביו"ם ההו"א  המש"יח הו"א  מ"ב    י"ו    מ"  כפול  ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר  י"ו  ומקובל שם פו"י   -{פ}וד"ה  {ו}מציל  {י}שרא"ל חותם    ה{ג}או{ל}ה   אותיות  אהו"ה  ג"ל  בפנימיות ישרא"ל ע"ם קדו"שה, וד"ע אש"ר  המשי"ח בעל  שם ט"ו בגימטרי"א  י"ה   ומשפי"ע  חכמה{י} ובינ{ה}  למלכות  פ"ז  שמ"ה  אותיות ז"ה  ש"ם   פ"-בגימטריא"  שמוני"ם אותיות  נ"ו  שמי"ם-בסוד  נ"  כפול  ו" בגימטריא  ש"   חב"ר  "שמונים"  ומקובל  משי"ח ישראל גוז"ר  "שינונים"-,

 

סוד דינים  קשים  על סמ"אל הטמ"א  יור"ד לגיהנ"ם  ולא עול"ה, ועל כך נאמ"ר   א"  נמ"ר  זה המשי"ח הינ"ו  "בספר"  אותיות   ס"ב  פ"ר בצירו"ף   בי"ת  סמ"ך  שפ"ר   אותיות  כס"א  שם  פ"ר   ש"ר  מ"פ בגימטריא  ק"כ   צירופי אלקים העוקרים גמגימ"א  הרש"ע  זכ"ר  ע{מל"ק}  עפ"ר  ואפ"ר  יה"יה בגאול"ה השלמ"ה בסו"ד  "מלחמות"  אותיות    מ"ל-זה המשי"ח   מ"ל בגימטריא  ע" פנים של התורה   מכחיד  ה"חומות"-זה הייצ"ר הר"ע הנקרא  "בסופה"  בסו"ד   משי"ח  על יד"י  אות   ב"ראשית-החכ"מה   העליונ"ה  מכח"יד  סמא"ל הטמ"א  הנקרא  {ס"ו}פה   בשנת תש{ס"ו}   ,

 

וזה משי"ח  נקר"א   פ"ה   ס"ו-הרי  בשנת תשס"ו   הח"ל משי"ח   בגילו"י  החכמ"ה  אותיות כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  הנקרא  פ"ה  בסוד  פ"  כפול  ה"  בגימטריא  ת" חב"ר פ"ה ומקובל שם תפ"ה בגימטר"יא "תהלים"-מלכות הקדוש"ה ז{"ו}-כה  לשם  ז"ו   ז" כפול  ו"  בגימטריא מ"ב מ" כפול  ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר   ו"  ומקובל שם  פ"ו  בגימטריא  אלהים יתבר"ך  אותיות   א"  מיל"ה   ל"י  מא"ה   מ{ג}ו{ל}ה  ב{ג}וא{ל}  ישרא"ל בעל שם    ט"ו   פ"ז   וחותם  פ"ו  ט"ז פ"ו  בגימטריא אלהים  משפיע לישראל ט" כפול  ז"  בגימטריא  שם  ס"ג  או"ר בינ"ה   כ"ך נקר"א  בתורת הקבלה{אכי"ר}.

 

 י"ד

 

"ומשם בארה הוא הבאר"

 

רא"ה  ומש"ם  אותיות  מ"ו  ש"ם-זה המשי"ח   מ" כפול  ו" בגימטריא  ר"ם  חב"ר  מ"ו  ומקובל  משיח ישראל  "מורם"  אותיות   מ"ם  או"ר א"ם-מו"ר,     א"מר   מ"ו-מדרגת החכמ"ה  אותיות כ"ח מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא שם  יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה ש"ם  ה"  פ"ר שנ"ה  י"ו   נש"ר  יפ"ה  ו"    המכחי"ד ועוק"ר סמא"ל הטמ"א מלכות  ר{ו}מ["י]   הר[ש]"[ע]ה- "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפי"ם  בא"ש הלהב"ה,וביו"ם  זה "הוא"-עולם הנסת"ר  אותיות  נ"ס   תו"רה-  הנקר"א ק"ן  ר"אש   ה"    קש"ר   נ"ה-{נ}צח {ה}וד   רו"ח הנבו"אה  ב"ן אהו"ה-,

 

דעת ה"קודש"  בגימטריא  ת"י  מ{ג}ו{ל}ה  בפנימיות הבריא"ה  בסו"ד  שי"ר  אהב"ה      א"ב  יש"ר   ה"ה    רשב"י   א"הה  בסו"ד  בש"ר  אהי"ה- או"ר החכמ"ה סוד ה"בשר"  אותיות ב"  ש"ר    ר"ב   ש"    שב"ת  שי"ר חב"ר  אות  א"  מוחין התור"ה ומקובל ש"  בראשי"ת-או"ר האבו"ת  אותיות א"ב  ת"ו   ה"  סו"ד  המנגינ"ה  אותיות מ"ן  ג"ן   י"ה   משמ"יד ומוח"ה  הסיטר"א אחר"א  מלכות {ר}[ו][מ]"[י] הר[ש][ע]"[ה] הנקראת "עשיו  מריה"   "ישוע  מריה"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים   {מ}ות   {ר}ותח   {י}סורים  {ה}שמדה  ז"ה עונש"ם  בגאול"ה השל"מה{אכ"יר}.

 

ט"ו

 

"אז ישיר  ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה"

 

רא"ה  "אז"  בגימטריא אות  ח" –זה משי{ח}  אותיות שמ"י   ח"-{ש}מע"אל {מ}יכא"ל  {י}הוא"ל  -{ש}מעא"ל {מ}טטרו"ן   {י}הוא"ל-{ש}מעא"ל {ש}מעא"ל  {מ}רוםא"ל   {י}הוא"ל   סו"ד מרכבו"ת המשי"ח  אותיות  כ"ב  ר"ם  או"ת  ש"ם  ח"י   הנקר"א ג"דל"ות   מוחין  ג"ל  ד"ת   ו"-סוד ישרא"ל    אש"ר   ל"י    בגימטריא אות  ם"  חב"ר שם השכינ"ה "את" ומקובל שם משי"ח "אמת"  וחותם הו"א "השירה"  אותיות   ש"י  הר"ה-עולם הבינ"ה   אותיות ב"ן  י"ה  נול"ד מפנימיות"ה  ולכ"ן  נאמ"ר  "עלי" בסוד אות  י"   משפי"ע  ע"ל בגימטריא מא"ה  אותיות "האם"  עבור{עיבור} מלכות  בנשמ"ת   ב"ן  ש"ם   ת"   שמ"ן  ב"ת-הרי משי"ח  הינ"ו שמ"ן החכ"מה  אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א עבו"ר הב"ת,

 

וז"ה השמ"ן  אותיות  "נשמה"   משמיד ומכחיד סמא"ל וגמגימ"א   הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ["י ] הר{ש}["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם [ע]ולמים יורדי"ם לגיהנם ונשרפי"ם,ובכ"ך  הבא"ר   אותיות    ב"ר   ה"א   בסו"ד   "הבראשית"  אותיות  ב"ה  במלכות או"ר החכמ"ה הנקרא "ראשית" –רא"ש ת"י  בגימטריא "קודש"   אותיות   ד"ו   ש"ק, וזה ה"שק"-הינו משיח  חותם "ענו לה"  בסוד אות  עי"ן  ו" תפארת ישר"אל מאו"ר התור"ה  אותיות רא"ש  מ"ו   ת"ו אור"ה  בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א{אכי"ר}.

 

ט"ז

 

"על  כן  יאמרו המשלים באו  חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון"

 

ראה   "על"  בגימטריא מא"ה –זה המשיח הינו בע"ל  כ"ן אורו"ת  בצירו"ף    כת"ר   וא"ו,  ובז"ה  הכת"ר  סוד אות  ן"   מוחי{ן}  בינ"ה משי"ח  חותם  "יאמרו"  אותיות י"  מור"א  בסוד ראשי"ת חכמ"ה-אות י"   בתורת הקבלה ירא"ת ה" {מור"א}  בסוד  מ"ו   א"ר    מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם   חב"ר  מ"ו ומקובל משיח ישראל "מורם"  והינו  משמיד ומכחיד הסיטרא אחר"א  סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים השאולה ונשרפי"ם,ובכ"ך  "המשלים" אותיות   מש"ה  ל"י  ם"    אור הבינ"ה  בא"ר יונ"ה   נבו"אה  רי"ו  ה"   ו-רי"ו  בגימטריא גבור"ה  עוק"ר  זכ"ר  ע{מלק} הרש"ע ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה  ועל כך נאמר ישר"אל    "תבנה"  בסו"ד   אות   ת"  -,

 

זה המלכות  בפנימיותה   "בנה" אותיות  ב"ן   ה"-סוד תפארת  ישראל שהינ"ו   "ותכונן"   -בעל מוחין   נ"  כונות- סו"ד     כ"ו   ת"ו   ן" ו-כ"ו  בגימטריא שם י-ה-ו-ה-  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה ש"ם  ה" פ"ר  שנ"ה י"ו    נש"ר  יפ"ה  ו"  הנקרא  "עיר"-סוד משי"ח    י" שע"ר- עש"ר ספירות בלי"מה  אותיות   י"  ל"ב   מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א השם  המפור"ש שופ"ר  מ"שה סו"ד   {ס}יח{ו}ן   אותיות  ס"וי   ח"ן, 

 

ה"רי בשנת  תש{ס"ו}   {ח}כמת  {נ}סתר –זה המשיח אור החכמ"ה  הנקראת  "נסתר" אותיות    נ"  סת"ר-{ס}וף  {ת}וך  {ר}אש   {ג}ד{ל}ות   מוח"ין   {ג}וא{ל} ישראל באמצעות  אות וא"ו בגימטריא "אחד"  בגימטריא "אהבה"   אותיות א"ב  ה"ה-{א}לפא  {ב}יתא    צירופי מיל"ה   אותיות  מ"ל  בגימטריא  ע" חב"ר  מ"ל  ומקובל  "עמל" –זה המשיח  ע"  שהינו  מ"ל   בסוד  ע+מ"ל  בגימטריא   ק"ם  להשמיד ולמחות זכ"ר סמא"ל  וגמגימ"א  הטמאי"ם  מלכות ר{ו}מ["י]  הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע" –{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים השאול"ה ונכחדי"ם{אכי"ר}.

 

י"ז

 

"ויאמר ה"  אל  משה אל  תירא אותו"

 

הב"ט  "ויאמר"  אותיות   א"ם  רי"ו בגימטריא "גבורה"-זה המשי"ח הנקרא   "אל   משה"  אותיות  א"ש  מל"ה    בצירו"ף    אמ"ש  ל"ה ל"  כפול  ה" בגימטריא ק"ן-או"ר החכמ"ה  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו ה"א  המשמיד ומכחי"ד  סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפי"ם  מא"ש הגחלים,ועל כך נאמר   "אל"-זה המשיח  בכ"ח מדרגת  "תירא"  אותיות א"ר   ת"י  בגימטריא "קודש"-מוחין  העליו"ן   אותיות    ה"   ע"ל  ינו"ן   משיח חותם   מדרגת  "אותו"  בסו"ד אות  ואו"  בגימטריא "אחד"  בגימטריא "אהבה" בפנימיות  המלכו{ת}  הקדוש"ה {אכי"ר}.

 

תם ונשלם  פרשת "חקת"-מאמר מגידים  מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}השב"ח לבורא עולם.

 

 

OnLineTech