להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> פרשת השבוע-"שלח לך",חכמת הצירופים

פרשת  "שלח לך "-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

  "שלח  לך אנשים  ויתורו  את ארץ  כנען"

     א"

ראה "שלח" זה אותיות לח"ש-בסוד אות  ל"  -מוחין בינ"ה   משפי"ע   ח"ש בחיבור אות  ו"  תפארת  "חוש"  הרח"ה בפנימיות המשי"ח,וידעת   "חוש"  זה אותיות  "שוח"  בגימטריא   מטטר"ון- סו"ד   מ"וט    ט"    נ"ר    ו"     בגימטריא     מו"ח     נ"ר    י"ו –סוד מש"ה  רבינ"ו  בצירו"ף   ש"ם   ה"    ב"ר   ינו"ן –סו"ד  המ{ש"יח}   שהינו מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  השם המפור"ש  שופר מש"ה   ש"ם  ה"  פ"ר   י"ו   שנ"ה   שופ"ר    נה"י-{נ}צח   {ה}וד   {י}סו"ד רו"ח  הנבוא"ה   אותיות   בא"ר   ו"ו  ח"ן  -{ח}יל  {נ}בוא"ה   המשמיד  ועוקר סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-  "עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  [ו]זכרם  {ע}ולמים יורדי"ם  שאול"ה ומוכחדי"ם,וביום ההו"א  י"ו  מ"ב    בסוד  מ"  פעם  ב"  בגימטריא אות  פ"   חב"ר   י"ו  ומקובל  שם  פו"י-{פ}ודה  {ו}מציל  {י}שרא"ל  משי"ח יישח"ט  ויעקו"ר  סמא"ל  וגמגימא"   הרשעי"ם  יורדים לגיהנם ונשרפי"ם,

 

ובכך  "לך"  בגימטריא  כ"ל  בגימטריא נ"-שער"י  בינ"ה  אותיות   יש"י   נע"ר  ה"    משפי"ע    אנשי"ם  בסוד    א"-מוחין החכמ"ה    הנקרא   י"{ש}מן"   בסוד  יש"    מ"ן-מעלה  {מ}יין  {נ}וקבין  העוקרים סמא"ל הטמ"א  מלכות רומי הרשעה יורדת  לגיהנם ונשרפת מא"ש הלהב"ה,וזה סוד  "ויתורו"  אותיות  וי"ו   תורה-בסוד  ו"יו  בגימטריא "אהבה"   בגימטריא   "א{חד}"    ח"  פעם  ד"  בגימטריא  ל"ב  נתיבות  החכמ"ה  אותיות  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א  שופ"ר משי"ח אותיות  שמ"ש  י"ו   רפ"ח     בסוד     {ר}ינ"ה  {פ}אר   {ח}וזק-,

 

זה חר"ב  המשי"ח   מ"ב   שי"ח  ריח-או"ר  החכ"מה  העוק"ר  סמא"ל  הרשע   הסיטרא  אחר"א  הנקראים  "כנען"  -{כ}ופרים   {נ}ואפים  {ע}וינים  {נ}רגנים   יורדים  לגיהנם  ונאבדים,וזה סוד הנאמר  "{נ}רגן מ[פ]ריד  [א]לוף" -"נאף"-זה סמא"ל  הטמ"א   עולם הפירו"ד  לשון  מלכות  רומ"י  המפרידים  ישראל צדיקים קדושים מן האמונ"ה הנקראת  "אלוף"   ומלך המשיח   פ"ו   א"ל  בסוד   פ"ו  בגימטריא  אלהים   יישח"ט  ויכרות  הסיטרא אחרא זר"ע  עמלק  נמח"ה בגאולה השלמ"ה{אכי"ר}.

 

ב"

 

"וישלח  אותם משה  {וג"ו}כלם אנשים"

 

ראה   וישל"ח  בסוד   י"ו   לח"ש-זה משה עליו נאמ"ר   "יו קרנות על חדו" והקרנות    אותיות  ק"ן  תור"ה-או"ר החכ"מה   כ"ח  מ"ה  בגימטריא  אדם בגימטריא שם יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  השם המפור"ש  שופ"ר מש"ה  ש"ם  ה" פ"ר   שנ"ה  י"ו      נש"ר  פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל  זה המשי"ח הנקר"א "אותם"  אותיות   ו"  אמ"ת  בצירו"ף -מאו"ת-מוחי"ן  בי"נה  אותיות   מ"{ב}   [ח]"ן  י[ו]נ"[ה]  והמשיח   אותיות מש"ה  ח"י   שוח"ט  ומשמיד  סמא"ל  הטמ"א  הנק"רא  -"חובה"-זה הסיטרא אחרא יורדים לגיהנם ונשרפי"ם  בגאולה השלמ"ה, וביום ההו"א בסוד י"ו   מ"ב     מ"  פעם  ב"  בגימטריא   פ" חב"ר   י"ו  ומקובל שם  פו"י-{פ}ודה {ו}מציל {י}שראל זה המשי"ח  חות"ם מדרגת "כולם"  בסוד ו"  מל"ך-אור התפארת  בפנימיות  ה"אנשים"-זה ישראל צדיקים קדושי"ם{אכי"ר}.

 

 

ג"

 

"אלה שמות  האנשים אשר שלח משה"

 

הב"ט  "אלה"   בגימטריא   ל"ו –נשמות צדיקים  המהוים    "שמות"   אותיות  ש"   מאו"ת-מוחין בינ"ה  "קודש"  בגימטריא    ת"י   אש"ר  מהוים  "אנשים"    אותיות    אמ"ש  ינו"ן- חר"ב  הגאול"ה העוקרת ומשמידה סמא"ל הרש"ע מלכות רומי הטמ"אה, ועל כ"ך נאמ"ר   אמ"ש-  חכמ"ה   בינ"ה  דע"ת מהוים   "ינון"  בגימטריא   "מאה  יו"   צר"ף  וראה    "יום   ה"א   בגימטריא  ו" זה המשי"ח  מש"ה  ח"י    ז"   י"ו  הנקר"א   קר"ן   ה"א   סוד "אשר"  אותיות  רא"ש    "שלח"  בצירו"ף "לחש" –זה השבעות  מלאכים בז"ה האופ"ן   מש"ה משבי"ע  אופני"ם-אותיות     אל"{פ}-ו" יונים, 

 

זה סוד פ"ו  בגימטריא  "אלהים"  אותיות  א"  מילה או"ר החכ"מה   כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  השם המפור"ש שופ"ר  מש"ה   ש"ם  ה"   פ"ר   י"ו  שנ"ה   שופ"ר   נ"הי-{נ}צח  {ה}וד {י}סו"}ד-אור   הנבו"אה   המשמי"ד ושורף סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י]  הר[ש]{ע}"ה-"עשיו"  "ישוע"- {י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים השאולה ונאבדי"ם, וביום  ההו"א   משי"ח שהינו   מ"ב   י"ו  בסוד   מ" פעם  ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר  י"ו  ומקובל שם פו"י-{פ}ודה [ו]מציל   {י}שראל   חותם    "שלח משה" אותיות שמ"ש   חל"ה  בסו"ד מייח"ד   תפארת ישראל הנקרא שמ"ש בתורת הקבלה במלכות הקדוש"ה  "חלה"  שמ"ה  בסו"ד  אות   ח"   ל"ה    ל"  פעם  ה" בגימטריא  {ק"ן}   או"ר הח"כ[מה]  גוזר "נקמה"  ומיתה על סמא"ל הטמ"א  מלכות רומ"י הרשע"ה{אכי"ר}.

 

ד"

 

"ויקרא משה להושע בן נון יהושע"

 

ראה  "ויקרא"  אותיות  קי"ר  וא"ו בסו"ד   או"ר   קו"י  - מוחי"ן  אי"ן סו"ף  יתבר"ך  הנקר"א   "קו"  בסוד ק"  פעם  ו"  בגימטריא  שש מאו"ת אותיות שמ"ש  או"ת- ספירת  תפאר"ת  שהינ"ה   מש"ה  בסו"ד  ש"ם   ה"  ו-מ"ה  בגימטריא  אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א   השם המפור"ש שופר מ"שה  משפי"ע   מדרגת "להושע" אותיות     ש"   עול"ה  -,

 

או"ר האבו"ת עבו"ר{עיבור}  המלכות הנקראת  "בן נון" בסו"ד  תפארת  ב"ן   ב"  פעם   נ" בגימטריא מא"ה  חות"ם   נ"ו"ן  בסוד נ"נ  בגימטריא מא"ה-אותיות "האם" אור בינ"ה באמצעות   תפארת ישר"אל או"ר   ו"   חותם קדוש"ה אותיות  ק"ו"-שדה   בפנימיות המלכות  היא  "יהושע" אותיות  "ישועה", ובזה המדר"גה  מלך המשי"ח  יישח"ט   "הישוע"-{י}שו {י}מח  {ש}מו   {ו}זכר"ו  {ע}ולמים   שהינו גילגול  "העשיו"-{ע}ולמים  {ש}מו  {ו}זכרו   {י}מח    סמא"ל הטמ"א  יור"ד לגיהנם נשר"ף  ולא עול"ה,{אכי"ר}.

 

ה"

 

"היש בה עץ אם אין"

 

רא"ה     הי"ש   בסו"ד     ש"    י"ה-או"ר האבו"ת בפנימיותם אותיות י"ה- חכ"מה  ובינ"ה אותיות  כ"ח  מ"ה  ב"ן  י"ה   -זה המשי"ח  מש"ה ח"י    בעל מדרגת  ז"ה   בגימטריא  י"ב    י"  פעם ב" בגימטריא  כ"  חב"ר י"ב ומקובל  בכ"י-{ב}רכה  {כ}ונה {י}חוד, החותם" "בה"  במלכות  ב"  פעם  ה"  בגימטריא י"-או"ר החכ"מה  המשמי"ד ומוח"ה  סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה  -"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים, וביום ההו"א המשי"ח  הינ"ו   מ"ב  י"ו   מ"  פעם ב" בגימטריא אות  פ" חב"ר   י"ו  ומקובל שם  פו"י-{פ}ודה  {ו}מציל  {י}שרא"ל  חותם מדרגת ע"ץ  בסו"ד אד"ם   כנאמ"ר כ"י  האדם ע"ץ השדה,  כלומר  כ"י  בגימטריא אות ל"  חב"ר כ"י  ומקובל כל"י-{כ}הן {ל}וי {י}שראל הוא  ע"ץ-,

 

לשון בעל מוחין עיצ"ה  אותיות ע"ץ  י"ה סו"ד בינ"ה  המשפי"ע  חכמ"ה עבו"ר  אד"ם  בגימטריא  מ"ה  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  השם המפור"ש כמש"ל לע"ץ  הפור"ש ענפי"ו-נתיבות החכמ"ה ובזה השם משי"ח  ישרא"ל סוד"ו   י"ש   א"ר    ל"     י"  חכמ"ה י"  בינה  י"  דע"ת    ל"  כלי"ם בצירו"ף "כללים"  הבמשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא"  מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדי"ם  לגיהנם ונשרפי"ם, ועל כ"ך  נאמ"ר    א"  נמ"ר ז"ה  מש"ה  הו"א  א"ם  בסוד בעל מוחי"ן בינ"ה הנקרא "אם"  ומקבלת{בינה} השפ"ע  מן "אין"-סוד כת"ר יתבר"ך ויתברך{אכי"ר}.

 

ו"

 

"ויעלו בנגב ויבא עד חברון"

 

הבט   "ויעלו"  אותיות   י"ו   על"   ו" בסו"ד  ע"ל   וי"ו  בגימטריא אח"ד  בגימטריא    "אהבה"  אותיות  א"ב   ה"ה סוד {א}לפא  {ב}יתא  צירופי אותיות שם   ה"ה  בגימטריא  אות   י"  חב"ר ה"ה  ומקובל  שם  ה"יה  בגימטריא כ"   חבר  "היה"   ובגימטריא  כ"י   ה"ה בסוד  כ"י  בגימטריא   ל" חב"ר  כ"י ומקובל כל"י   כעת צרף  ה"ה ומקובל י"ה  כל"ה-בסוד חכמה בינ"ה  שורים בפנימיות   א"ת  אותיות   התורה  שהינ"ם מהוי"ם  כל"י-{כ}הן  {ל}וי  {י}שרא"ל  סו"ד הנשמו"ת אותיות  נ"  ש"ם  או"ת   אש"ר באמצעות"ם  כונסי"ם לשע"ר   "בנגב"-זה   המלכות על יד"ה מגלים  אות   ב"  מאו"ר החכמ"ה  הנקר"א  "נגב"  בגימטריא  נ"ה-{נ}צח  {ה}ו"ד-או"ר  הנבוא"ה  המשמי"ד ומוח"ה זכ"ר סמא"ל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מו  {ו}זכרו {ע}ולמים יור"דים השאולה ונשרפי"ם,

 

ועל כך  נא"מר משי"ח  הינ"ו   ע"ד  בסו"ד    ע"  פעם ד"   בגימטריא"   פ"ר  דיני"ם  בצירו"ף -פ"ד   נ"ר    ימ"י  -בסו"ד   פ"ד   פ"  פעם  ד"  בגימטריא  ש"כ ניצוצות קדוש"ה  אותיות ק"ו  שד"ה  משי"ח מעל"ה  באמצעות שמיר"ת  עדו"ת אותיות   ד"ו    ע"ת    ו-ד"ו זה ספירת הייס{ו"ד}   בגימטריא אות  י"-החכ"מה כנאמר ראשית  חכמ"ה  אותיות כ"ח  מ"ה ירא"ת  ה"-זה הייסו"ד  ירא"ת בסוד "ראית"-החכמה  השורה ומגולה בפנימיות המלכות{כלי}  בע"ת שומרי"ם  היי{ס"ו}ד,וראה בשנת  תש{ס"ו}  מל"ך המשי"ח  מש"ה   ח"י  הח"ל  בסוד חל"ה לב"רר  ניצוצות קדוש"ה מן הקליפות ומרומ"ם  הקדושה[שכינה]  לעב"ר  תפארת  בסו"ד  לקבל  מוחי"ן  אות ל" סוד בינ"ה  ה"מעבר"  המלכות ב"קודש" בגימטריא  ת"י  בסוד   ת"  פעם    י"   בגימטריא  ארבעת אלפים –,

 

מאו"ר החכ"מה ספירת אלפי"ם  א"שר משמי"ד ועוקר סמא"ל הר"שע  מלכות רומי הטמאה יורדת השאולה ונשרפת בא"ש הלה"בה, וראה  "ארבעת"  בסו"ד    ארב"ע  מלאכים  גמר"א-[ג]בריאל  {מ}יכאל   {ר}פאל   {א}וריאל המשפיעי" אות    ת"  בגימטריא "ארבע מאות" אותיות"רבוע אמת"-מוחין דאחורים בינ"ה עבו"ר המלכו{ת}-וז"ה  מזכ"ה אותה  בי"ום בסוד  מ"ב   י"ו     מ"  פעם  ב" בגימטריא אות  פ"  חב"ר  י"ונ   ומקובל שם  פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שרא"ל-זה או"ר המשי"ח   שימ"חה   רא"ש   ו" א"ש  מש"ה   רי"ח-סוד החכמ"ה אותיות כ"ח מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם  מ"ה  אותיות   מ"   מש"ה   בגימטריא  שפ"ה  בגימטריא "שכינה"-,

 

אותיות י"ש כונ"ה     כ"ו   י"ש   נ"ה  -{נ}צ"ח  {ה}וד אותיות   נ"צ  חו"ד   ה" צ"ח   ד"ן   ו"ה   מעש"ה    ע"  מ"שה סו"ד מרכ"בה  אותיות  כ"ב  ר"ם   ה" כר"ם   ב"ה    מ"ב  שי"ר    כ"ה   י"ש  ברכ"ה    ם"     מ"ה    בר"ך  י"ש ב"ה    כר"ם   ש"י   עולמות  המ{ש} מידים ומכחידים סמא"ל הטמא מלכ{ו}ת רומ[י] ה{ר}[ש][ע]ה- "שר   עשיו"   "שר  ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדי"ם לגיהנם ונשרפי"ם  בא"ש הלה"ב"ה הנקראת "חברון"  אותיות   חר"ב   נו"ן-סו"ד סתר"י   התו"רה{אכי"ר}.

 

ז"

 

"ויבאו עד נחל אשכל"

 

הב"ט   ויבא"ו  אותיות   א"ב  וי"ו  {א}לפא  {ב}יתא   צירופי  אותיות המהוים  "אחד"  ו"אהבה"  בגימטריא וי"ו  בס"וד    י"ו   כפול   ו" בגימטריא צ"ו    צ"  כפול  ו"   בגימטריא  "תקם"- חר"ב  הגאול"ה   ג"   אלו"ה  רשב"י  ח" הפך האותיות  ומקובל  "חי"-זה"   רשב"י    אותיות  ב"י  ש"ר  בסו"ד ע"ד  ע"  פעם  ד"  בגימטרא   פ"ר  דיני"ם  המגולים מ"ן   ה"נחל"  אותיות ח"ן  א"ל-מוחי"ן  בי"נה   ב"ן   י"ה   ב"י    נ"ה-{נ}צח  {ה}וד   רו"ח  הנבו"אה סו"ד  אשכ"ל  אותיות   א"ש   כ"ל   ו-כ"ל   בגימטריא    נ"   חב"ר  א"ש ומקובל   משיח  "נשא"  השכי"נה לשון "נישואים" אותיות   נש"א   י"וי   בגימטריא    כ"ו  בגימטריא שם  י-ה-וה-יתבר"ך  ויתבר"ך  המכחיד  ומשמי"ד סמא"ל  ה[ר]ש"ע מלכות {ר}"[ו][מ][י] הטמ"[א]ה-"ארורים",{אכי"ר}.

 

ח"

 

"ויספרו  לו  ויאמרו{וג"ו}

 

הבט  ויספר"ו   בסוד  ספ"ר    וי"ו בגימטריא  "אחד"  בגימטריא  "אהבה" אותיות  א"ב   ה"ה    בגימטריא   אב"י – זה או"ר  החכ"מה  כ"ח  מ"ה   בגימטריא אד"ם  בגימטריא   יו"ד  הא"  ו"או  ה"א השם  המפור"ש שופ"ר  מש"ה  ש"ם  ה" פ"ר   י"ו  שנ"ה    שופ"ר   ינו"ן   ה" -או"ר  משי"ח    מאו"ר  שי"ח -   א"ור   ש"ם     ח"י     אמ"ש  רי"ח    ו"- סו"ד החכ"מה  הי"א  הנבו"אה  כנא"מר "נבואה נתנה לשוטים"    -בסו"ד  "שולטים"-  אותיות  שו"ט   מלו"י  בגימטריא   "אלהים"  אותיות  א"  מילה- זה משי"ח  ישרא"ל   "לשוטים"  אותיות מ"ט  שיל"ו    בסו"ד  שם המשי"ח שיל"ו{שילה}  הינו מהו"ה  מ"ט    מ"  פעם  ט"   בגימטריא ש"ס-{ש}ש {ס}דרים המשמידים ושורפים סמא"ל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר{ש}["ע]ה- "עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מו  {ו}זכרם {ע}ולמים,ולכן  נאמר  ל"ו  -,

 

זה סוד   נשמות הצדיקי"ם  אותיות  נ"  שמ"ות  צד"ק   י"ם-  מידת הדי"ן –חר"ב המלכות ובעת שתחליף אות כ"  באות ק" מקובל מלכות    "מלקות"  והשמדות גוזרת על סמ"אל  הר"שע  מלכות רומ"י  הטמ"אה יורד"ת  השאול"ה ונשרפת בא"ש הלהבה,וזה  סוד   "ויאמרו"  אותיות   אמ"ר   וי"ו  בגימטרא    כ"ב     אותיות התור"ה  ה"ם  חר"ב  בסו"ד    מ"ב  שי"ר  ח"ה-{ח}כמה  {ה}וד      בצירו"ף   כ"ח   ה"   מוד"ה-זה המשי"ח  מ"ו-ד"ה  מ" פעם ו"  בגימטריא  ר"ם   חב"ר  ד"ה בצירוף אות ו"  משיח ומקובל   מלך המשיח  גוזר  דין קשה הנקרא  "מדורה" המשמידה ושורפת מלכות ר{ו}מ"[י ] הטמא"ה סמא"ל הר{ש}["ע]-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם [ו]זכרם {ע}ולמים יורדי"ם שאול"ה ונכחדי"ם  ,לעתיד  יהי"ו  עפ"ר לרגל"י  הצדיק"ים{אכ"יר}.

 

ט"

 

"אפס  כי עז העם"

 

רא"ה   אפ"ס  בסו"ד   פל"א  סמ"ך   {א}ין  {ס}וף   מפ"לך"-    אותיות {מ}ח   {פ}ה   {ל}ב    זה   המשי"ח הנקר"א   קר"ן  פל"א   ה"    פנא"ל  קר"ה  -די"ן  קש"ה   ק"ן  י"ה  שד"ה המשמי"ד ועוקר"  סמא"ל הטמ"א   מלכות ר{ו}מ["י]  הר[ש][ע]"ה- "עשיו" "ישוע"  -{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדים השאולה ונשרפי"ם, וז"ה סו"ד  כ"י  בגימטריא  ל"  חב"ר כ"י  ומקובל  כל"י-{כ}הן  {ל}וי {י}שראל חר"ב המשי"ח  הנקראת  ע"ז  בסוד הדינים העזי"ם המשמידים הסיט"רא  אחר"א  ובכ"ך  "העם"-,

 

זה ישרא"ל צד{י}[ק]ים [ק]ד[ו]שי"ם בשם  -י-ק-ו-ק יתבר"ך  מ"עו"טרים   בסוד  מ"ו     מ" פעם ו" בגימטרי"א    ר"ם   חב"ר  מ"ו ומקובל   "רומם"  משי"ח את המלכו"ת הקדו"שה   קוד"ש   בגימטריא ת"י חב"ר  ה"ה  ומקוב"ל     ת"י   ה"ה  בגימטריא  כ"ת-  {כ}תר  {ת}פארת  או"ר משי"ח  נרא"ה  בכ"ח   א"ר   נ"ה- {נ}צ"ח  {ה}ו"ד  מוחי"ן נבוא"ה בפנימיות הבריא"ה   רשב"י  פל"א   ה"   שי"ר    ל"ה   פ"ה   א"ב  י"שר   א"ל    פ"ב    ה" רא"ש   ל"י    פ"   ב"ה  פליא"ה  ר"בה   איב"ר  ל"י    פ"ה  {ב}רי"ה פלי[א]"ה-,

 

זה המשי"ח   בסו"ד   א"ב   בגימטריא  ג"   חב"ר אות   ל"  ומקובל  ג"ל  שם המשי"ח  בסו"ד    ג"  פעם   ל"  בגימטריא"  צ"   חב"ר  ג"ל  ומקובל    ג"   צ"ל  או"ר   חכמ"ה   בינ"ה  דע"ת בפנימיות ה{ג}ו{א}ל  הו"א   בע"ל אותיות  ט"ו   בגימטריא   י"ה  וחותם  פ"ז  בסו"ד  פ"  כפול  ז"   בגימטריא   "תיקן"   המלכות הקדוש"ה  אותיות  ק"ו שד"ה קו"ד   ש"ה   ק"ד   שו"ה     סו"ד  החכ"מה   כ"ח   מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד הא"  וא"ו  ה"א-,

 

השם המפור"ש  שופר מש"ה  ש"ם   ה"  -פ"ר  שנ"ה  י"ו   נש"ר  יפ"ה   ו" סו"ד החכ"מה   כ"   חומ"ה  ס"ד   בינ"ה    מו"ח   ה"   חיו"ת   מ"ה    ת"ם   ח"יה  בסו"ד     ת"י   חמ"ה  ו-ת"י  בגימטריא קוד"ש   בסו"ד   ד"ו   ק"ש      או"ר  הכת"ר המשמי"ד ומכחי"ד סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ"[י ] ה{ר}{ש}["ע]ה   "שר   עשיו" "שר  ישוע"   {י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים בגאול"ה  העתי"דה{אכי"ר}.

 

 י"

 

"ועתה  יגדל נא כח  ה" כאשר דברת לאמר"

 

ראה   ועת"ה  אותיות   עי"ן  ת"ו  ה"- זה ספירת החכמ"ה  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא  מ"ה    הנקראת   ת"ו  ה"   -בסו"ד  מנגינ"ת  משי"ח  אותיות מ"ן   ג"ן  ת"י  בגימטריא   קוד"ש המ{ש}מיד ומכחיד  סמא"ל  הטמ"א  מלכות {ר}{ו}מ[י] הר{ש}"[ע]ה  -"שר  עשיו"   "שר  ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  , וביו"ם  ההו"א מ"ב   י"ו  בסו"ד   מ"  פעם  ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר  י"ו  ומקובל שם פו"י  {פ}ודה {ו}מציל  {י}שרא"ל זה המשי"ח שמ"ו   י{ג}ד{ל}  בסו"ד   י"ד  ג"ל    ו-י"ד  בגימטריא  ד"וד  חב"ר   ג"ל  ומקובל   דגו"ל    ד"   אותיות  ג"ל   דו"ד-  ועל כ"ך אמ"ר דו"ד המל"ך  "גל  עיני וראיתי  נפלאות עיני"ך-סו"ד החכמ"ה  שמ"ה  ג"ל בתור"ת   הקבל"ה, בסו"ד  ג"  פעם  ל" בגימטריא  צ"ל   חב"ר  ג"ל  ומקובל  ג" צ"ל  {חכמה בינה דעת}  המ[ש]מידים מלכות ר{ו}מ[י] ה{ר}{ש}{ע}ה-"שר עשיו"   "שר  ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם   {ע}ולמים  יורדי"ם השאולה  ונשרפי"ם  בא"ש הלה"בה,

 

ועל כ"ך  נאמ"ר    א"   נמ"ר  ז"ה  המשי"ח אותיות מש"ה   ח"י  ומהוה   נ"א  כ"ח אותיות  כ"א   ח"ן     {ח}כמת  {נ}סתר בסו"ד  שם אה"יה בגימטריא"  כ"א – מוחי"ן  בי"נ{ה}  אותיות ב"ן  י"ה  העוק"ר הסיטרא אחר"א בגאול"ה העתיד"ה  אותיות    י"ד  ע"ת  ה"ה  ת"י  ע"ד    ה"ה   ו-ת"י   בגימטריא קוד"ש- או"ר החכ"מה  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד  הא"  וא"ו   ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה  ש"ם  ה"  פ"ר שנ"ה  י"ו    נש"ר  יפ"ה  ו"   -תפאר"ת  ישר"אל המ{ש}מ"יד ר{ו}מ"{י} הר{ש}"{ע}ה-"שר  עשיו"  "שר   ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים,

 

וזה   "כאשר"  אותיות   כ"א  ש"ר     שם אהי"ה  בגימטריא  כ"א סו"ד   {ש}ילה  {ר}ינ"ה   בצירו"ף  שיר"ה   ל"י   נ"ה-{נ}צח  {ה}ו"ד   או"ר   הנבו"אה    ב"ן   אהו"ה  רא"ש  ו"-מש"יח  ישרא"ל  ל"י   ש"ר   א"   ח"י   ש"ם  -מעש"ה   ע"  מש"ה  הנקר"א   מרכב"ה   כ"ב ר"ם   ה"   כר"ם   ב"ה    מ"ב    ה"ר    כ"   או"ר ה{ח}כ{מ}[ה]    בסו"ד  כ"ף   חמ"ה ו-כ"ף  בגימיטריא  "מאה"  -,

בסו"ד  "האם"-בינ"ה  מעבר"ת   חמ"ה  אותיות ח"   מ"ה      ח"  פעם  מ"ה  בגימטריא ש"ס-{ש}ש  {ס}דרי"ם המשמי"דים ומכחידים סמא"ל וגמגימ"א  הטמאי"ם מלכות [ר]{ו}מ"[י]   ה[ר][ש]"[ע]ה- "שר  עשיו"  "שר  ישוע"-  {י}מח  {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם השאו"לה  ונשרפי"ם  בא"ש  הלהב"ה בס"וד   ל"ב   ל"  פעם  ב"  בגימטריא אות  ס"  חב"ר  ל"ב ומקובל  סב"ל ס"  פעם  ב"  בגימטריא  ק"כ  חב"ר ל"   ורא"ה    כק"ל   בגימטריא"  ק"ן  או"ר  החכמ"ה   המשמ"יד  הסיטרא אחר"א,

 

וביו"ם  ההו"א  בסו"ד אהו"ה מ"ב  י"ו    מ" פעם  ב"  בגימטריא  פ" חב"ר  י"ו  ומקובל  שם  פו"י-{פ}ודה {ו}מציל {י}שרא"ל   "דברת"  אותיות ב"ר    ד"ת-{ד}עת  {ת}פאר"ת  תור"ת משי"ח   י"ש  מ"ח   ש"ם  ח"י    ש"י  מ"ח    הנקרא   קר"ן  פל"א  ה"   פנא"ל קש"ר   ה"   ש"ר   קפ"ה  רא"ש  א"ל שפ"ה    ק"שר   א"ל     רא"ש    -סו"ד המרכ"בה   כ"ב ר"ם   ה"ה   המשמיד ומכחי"ד  סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר[ו]מ["י]   ה{ר}[ש]"[ע]ה יורד"ת ה{ש}אול"ה-"שר עשיו"  "שר  ישוע" –{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  נמחי"ם,{אכ"יר}.

 

י"א

 

"במדבר הזה יתמו"

 

ראה  במדב"ר  אותיות  מ"ב    דב"ר בסו"ד    מ"  פעם  ב"  בגימטריא אות  פ"   חב"ר  "דבר"  ומקובל  פ"ד  ב"ר ב"פ  ד"ר     -וראה   פ"  כפול  ב"  בגימטריא  ק"ס     חב"ר   ד"{ר}  ומקובל "קשר   ס"ד, ז"ה המשי"ח  "סד" ס"  פעם  ד" בגימטריא  ר"ם  המהו"ה "קשר"  האבו"ת  אותיות ש"ר   קו"ף מלא אות  פ"ה  ומקובל  "שר    קפה  ו" -סו"ד    {ק}ול   {פ}ודה   יהוד{ה} וז"ה  הקו"ל   אותיות ק"ו א"ל-,

 

ספירת תפארת המשמי"ד ומוח"ה  סמא"ל וגמגימא הטמאי"ם  מלכות ר{ו}מ"[י ] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים השאול"ה ונשרפי"ם  בא"ש  הלהב"ה בסו"ד  אות   ב"-מאו"ר  החכמ"ה  בראשי"ת  אותיות  רשב"י  א"ת    ש"ר  ת"י   א"ב   בסוד  ת"י  בגימטרי"א קו"דש   -{א}לפא  {ב}יתא  צירופי מיל"ה אותיות  ל"י    מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא  יו"ד  וא"ו  ה"א   ו"או  העוקרים  ומוחים  זכ"ר עמל"ק  הרש"ע סמא"ל הר"שע יור"ד לגיהנ"ם ונמח"ה, ועל כך  נאמר  "יתמו"-זה הסטירא אחרא "יומתו"{אכי"ר}.

 

י"ב

 

"וראיתם  את הארץ מה היא"

 

הב"ט   "וראיתם"  אותיות   אמ"ת  רי"ו בגימטריא  גבו"רה  המשמיד"ה סמא"ל הרש"ע  מלכות {ר}[ו][מ][י] הט[מ]{א}"ה-"ארורים",וביו"ם  ההו"א שם אהו"ה  -זה המשי"ח הנקר"א מ"ב   י"ו    מ" פעם   ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר  י"ו  ומקובל  שם  פו"י  {פ}וד"ה   {ו}מציל  {י}שרא"ל  -היא ה"ארץ"  אותיות    א"ר   צדי"ק    קש"ר   פל"א   י"ד  בגימטריא ד"וד  בסו"ד  ד"  פעם  ו"ד  בגימטריא   מ" חב"ר  דו"ד ומקובל מדו"ד    {מ}יין  {ד}נוקבין  המושכי"ם  ו"ד בגימטריא  י" חב"ר ו"ד  ומק'ובל   יו"ד    או"ר הח{כ}מה   ו-יו"ד  בגימטריא   כ"  חב"ר יו"ד  ומקובל   כ"ד   י"ו    בסו"ד   כ"   די"ו   כ"י   ד"ו   בס"וד   כ"י  בגימטריא  ל"  חב"ר  כ"י   ומקובל כל"י-{כ}הן  {לו}י  {י}שראל   זה המש{י}ח   הינו  י{ו"ד}    בסו"ד  י"י-{פעמים  י"  בסוד  ד"ו-זוג}  בגימטריא   "כ"  חב"ר  שמ"ו  מ"ה  ומקובל משי"ח  ישרא"ל  "מכה"  ומשמיד הסיטרא אחרא סמא"ל וגמגימא הטמאים מלכות ר{ו}מ[י"]  הר{ש"}[ע}ה-"עשיו  "  "ישוע"  -י{מ}ח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדי"ם השאו"לה ונשרפים בא"ש הלה"בה,

 

וביום הה"וא  מ"ב  י"ו    ה"ו   ה"א-סוד  הי"א  אותיות  אי"ה   פל"א  י"ה    ל"י   פאה סו"ד או"ר האבו"ת  הנקראי"ם  פאו"ת  נוטריקו"ן  פ"ה  או"ת    את"ה ו"ה-ירא"ה בפנימיות המלכות הקדוש"ה אותיות ק"ו שד"ה    קו"ד  ש"ה       ד"   שו"ה    ק"   בסו"ד   ק"ד    ש"   ו"ה   או"ר  המרכב"ה   כ"ב  ר"מ   ה" רשב"י    מכ"ה   מלכות רומ"י  הטמא"ה סמא"ל וגמגימ"א  מושמדי"ם  בגאול"ה השלמ"ה אותיות  ג"   אלו"ה   ל"ב  מש"ה    ג"ל  ש"ם   ה"   אהו"ה  לול"ב  ש"ם  גאול"ה  ו"הו   ל"ב  ל"   בגימטריא ס"ב   {לל"ב}  בסו"ד   ס" פעם  ב"   בגימטרי"א  ק"כ  צירופי אלקים המשמי"דים ומוחים סמא"ל הטמ"א  מלכות  ר{ו}מ["י]  הר{ש}["ע]ה-"עשיו""ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים,{אכ"יר}.

 

י"ג

 

"ומה הארץ השמנה היא אם רזה"

 

הב"ט   ו"מה  בסוד   תפארת   אות   ו" שהינ"ו  ו"  פעם  מ"ה  בגימטריא  ע"ר  חב"ר    ו"ה  ומקובל   "רועה"-זה מש"ה רבי"נו  בע"ל      עו"ר-בסו"ד     וקר"ן  {ע"ור}  פני"ו  אותיות  עי"ן  או"ר בצירו"ף-  פל"א  שי"ר    ע"   ינו"ן- שר"ף  אל"י   ינו"ן   ע"   אותיות  פא"י  שי"ר  ענ"ן     ו"  בסו"ד  משי"ח  הינ"ו  {פ}ותח  {א}ת {י}דיך בצירו"ף  אותיות –"חיות  אפי" כנאמר על משי"ח  ויריח בירא"ת   ה"  בסו"ד   י"ב   ה"ר   א"ת    סו"ד  הס"נה   נ"ס   בגימטריא     ק"י   בגימטריא"   מא"ה ועשר אותיות "שער האם"-,

 

מוחין בינ"ה  ב"י   נ"ה-{נ}צח  {ה}ו"ד  רו"ח הנבו"אה  המשמי"דה  ו{ש}ורפת סמא"ל הטמ"א מלכות {ר}[ו]"[מ][י] הר[ש]"[ע]ה-"שר  עשיו"   "שר  ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים נעקרי"ם  בא"ש  חידו{ש"י}   התור"ה אותיות  י"ש  יחו"ד  -זה המשי"ח   עלי"ו  נאמ"ר   א"  נמ"ר   "יחיד חי עולמים"  ב{ס"ו}ד    ס"  פעם  ו" בגימטריא  ש"ס-{ש}ש  {ס}דרי"ם   המוחים זכ"ר  עמ"לק  הר"שע  ,

 

ולכן נאמ"ר   "השמנה"  אותיות  "המשנה" אותיות "הנשמה"  בס"וד   נ"ה   מש"ה {נ}צח"  {ה}ו"ד-או"ר הנבו"אה של  משי"ח  י"ש  מ"ח   ש"י    ח"  פעם  מ" בגימטריא   ש"כ  ניצוצ"י  דיני"ם  אש"ר משי"ח  באמצעותם   ישמי"ד  הסיט"רא אחר"א ,וביו"ם  ההו"א   מ"ב   י"ו  בסוד  מ"  פעם   ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר  י"ו-מקובל שם  {פ"וי}-{פ}ודה  {ו}מציל {י}שרא"ל  זה המשי"ח   הוא "רזה"  אותיות  "הרז"   -סוד התורה ו"רז"  בגימטריא   "אור"   ומשי"ח  ישמיד את  סמא"ל  "זה  ארור"{אכי"ר}.

 

י"ד

 

"ויעלו  בנגב ויבא  עד חברון"

 

הב"ט  ו"י  על   ו"   בסו"ד  ע"ל  וי"ו בגימטריא  כ"ב אותיות התורה המהוים כ"  פעם   ב" בגימטריא   מ"   חב"ר    ע"ל  ומקובל  "עמל"  -זה המשי"ח שהינו ע"  מ"ל     בסו"ד  ע"  פני"ם  בצירו"ף "ענפים"  אותיתו     פנ"י    ע"ם-זה סו"ד משי"ח  נשמ"ה {כ"ל}{לית} בסוד  כ"ל  הבגימטריא   נ"   חב"ר   תי"ל  ומקובל     ת"י   נ"ל     "קודש" בגמיטריא  ת"י   ו"נל"  בגימטריא   פ"  חב"ר    נ"ל  ומקובל   {נפ}ל  -זה משי"ח בן דוד הנקרא  ב"ן  נפל"י  אותיות פ"ן   ל"י     פ"ן  בגימטריא   ק"   חב"ר  ל"י  ומקובל   ק"לי   צר"ף    ל"  ומקובל משי"ח    "קילל"  ומשמיד סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ["י]  הר{ש}"[ע]ה-"עשיו"  "ישוע" –{י}מח {ש}מם {ו}זכרם [ע]ולמים  יורדי"ם  לגיה"נם  ולא עולים,ולכן נאמ"ר   "ויבא" –,

 

זה    א"ב    י"ו   {א}לפא  {ב}יתא צירופים השור"ים  בפנימיות  מש"ה ומהוי"ם מ{ו}ח{י}ן י"ו  אורו"ת  בסו"ד  אוי"ו   תור"ה,ו-"אויו"  בגימטריא   כ"ג  בסו"ד   כ"  פעם  ג"   בגימטריא   ס"   במילו"י ס"מך  בגימטריא ק"כ  צירו"פח אלקים המ[ש]מידים  ומכחידים  סמ"אל הטמ"א מלכות ר[ו]מ["י]   ה{ר}[ש]"[ע]ה –"שר  עשיו"  "שר  ישוע"  נמחי"ם ובגאולה העתי"דה הינ"ם  עפ"ר לרגלי  הצדיקי"ם  ישר"אל  קדושי"ם   בסו"ד קו"ם   שד"י  -{ש}ומר   {ד}לתות  {י}שראל-זה המשי"ח   מ"ה  שי"ח ועקו"ר  הסיטר"א אחר"א  בכ"ח  ע"ד  ע"  פעם   ד" בגימטריא    פ"ר    דיני"ם הנוקמים  באומו"ת  העולם הגויים"  ורא"ה    פ"ר   בצירו"ף  ע"ד מקובל פ"   עד"ר     אותיות  שע"ר   פ"ד  ש"ר   ע"  פ"ד      שפ"ר   ע"ד  עד"ר   שפ"ה     דר"ש   פ"   ע"ה   בגימטריא  ש"ן  חב"ר   ע"  ומקובל עש"ן-{ע}ולם  {ש}נה  {נ}פש     אותיות      נשמ"ה   פוע"ל   שנ"ה  ש"ם   נ"ה   פ"ו    ע"ל     ,

 

מ"ו   שנ"ה   ע"ל      מש"ה   נ"ון   ע"ל ש"ם   ה"   עליו"ן   -או"ר הבינ"ה  המשמי"ד סמא"ל  הטמ"א זכ"ר  עמל"ק יור"ד  לגיהנ"ם  ונשר"ף   ולא יקו"ם,וביו"ם  ההו"א  ש"ם  אה"וה  מ"ב  י"ו בסוד   מ" פעם ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר  י"ו  ומקובל  שם  פ"וי-{פ}ודה  {ו}מציל  {י}שראל  סו"ד המשי"ח  הנקרא "חברון" אותיות   ב"    חרו"ן –וזה סוד אות   ב"  החכמ"ה   {ב}ראשית  אותיות   רשב"י   א"ת-  {ר}בי  {ש}מעון  {ב}ר  {י}וחא"י   מהו"ה  חרו"ן  אותיות   חירו"ת   נו"ן    רי"ח  ת"ו   נו"ן  עבור {ע}יבו"ר  משי"ח  ב-   עי"ן  בור"א  או"ר    ע"ב    יי"ן   בסוד   חס"ד בגימטריא ע"ב    ע"  פעם  ב" בגימטריא ק"ם-משי"ח  להכרית ולהכחי"ד   סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ["י ] הר{ש}"[ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  [ש]מם   {ו}זכרם  {ע}ולמים{אכי"ר}.

 

ט"ו

 

"ושם אחימן ששי ותלמי"

 

הב"ט   וש"ם  בסו"ד    ש"    מ"ו   מ" פעם  ר"  בגימטריא   ר"ם  חב"ר ש"  ומקובל  "שמר"  אותיות  רש"ם בסו"ד  שי"ר    ם"   י"ש  ר"ם    ש"ר   מ"י     ש"י   ר"ם-סו"ד  משי"ח אותיות   ש"י   מ"ח-או"רות   בצירו"ף -רומ"ח   מאו"ת    הנקרא"   אחי"מן  אותיות    ח"י   אמ"ן    פל"אי   מ"ח   ן" פנא"ל   א"מ   ח"י    החותם    "ששי"  בסו"ד    י"ש   ש"-או"ר  האבו"ת   אותיות   ב"ת  או"ה    או"ת   ב"ה  ב"  פעם  ה"  בגימטריא   י"   -החכמ"ה  בפנימיות  {ג}וא{ל}    המשמי"ד  ומכחיד סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מו  {ו}זכרו  {ע}ולמים,

 

 וביו"ם  ההו"א ש"ם   א"ו   ה"ה    בגימטריא   י"   חב"ר  "או"   ומקובל   אי"ו  -{א}ור  {י}הודה   {ו}"   קצוו"ת   החכ"מה-כ"ח מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא  יו"ד וא"ו  ה"א  וא"ו  חותם  מ"ב  י"ו   בס"וד מ"  פעם  ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר  י"ו ומקובל שם  פו"י-{פ}וד"ה  {ו}מצי"ל  {י}שראל   -וז"ה סו"ד ה{ג}או{ל}ה   המשפי"ע    ט"ו  בגימטריא   י"ה  בפנימיות   פ"ז-שם המלכות    פ"   כפול ז"  בגימטרי"א  משיח    "תיקן"  את המלכות  וחק"ק  בגימטריא   רו"ח  קדוש"ה  הנקרא"ת    "ותלמי"   אותיות ת"  מלו"י  בגימטריא "אלהים"  אותיות א"  מיל"ה  או"ר החכ"מה  כ" חמ"ה  ה" בפנימיות ישרא"ל צדיקי"ם קדושי"ם יש להם חלק בעולם הב"א{אכי"ר}.

 

ט"ז

 

"ויבאו עד נחל אשכל"

 

ראה ויבאו"  אותיות  א"ב  יו"ו   בגימטריא  כ"ב   חב"ר  א"ב  ומקובל    ב"   כא"ב   בסו"ד   ב"  פעם  כא"ב  בגימטריא   מ"ו  מ"  פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם   חב"ר מ"ו   ומקובל  "מורם"-זה המשי"ח  שהינ"ו מהו"ה    א"ור   מ"ם     א"ם   רו"ם-{ב"ע}ל  מוחין  בינ"ה ש"ם  ע"ב   בגימטריא חס"ד    ע" פעם ב" בגימטריא "קם"-המשי"ח  מ"שה  ח"י להשמיד  ולהכחי"ד  סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ["י]  הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים,ולכן  נאמ"ר   א"  נמ"ר- ז"ה   ע"ד   ע"  פעם  ד"  בגימטר"יא פ"ר   דיני"ם   הנגזרים  על זר"ע   עמל"ק  יורדי"ם  לגיהנם ונשרפי"ם, וביו"ם  ההו"א     מ"ב  י"ו  בסו"ד  מ" פעם  ב"  בגימטריא פ"   חב"ר  י"ו ומקובל  שם  פו"י-{פ}וד"ה  {ו}מציל  {י}שראל  סו"ד   המשי"ח  שי"ח   מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א-,

 

השם המפור"ש שופ"ר  מש"ה   פ"ר  שנ"ה י"ו  ש"ם   ה"   מעש"ה   ש"ם   ע"ה   בגימטריא   א"    ע"ד   -זה המשי"ח  הינ"ו  נחל" בסו"ד   מרכי"ב   "לחן"  אותיות  ל"  ח"ן {ח}כמת  {נ}סת"ר  חותם"  בפנימיות המלכות  הנקראת  א"שכ"ל   בכח  אות  ל"  במילוי  למ"ד  בגימטריא  ע"ד ו"אשכל"  בסו"ד    א"-זה משיח  חוקק  "שכל" –גילוי  המלכות דקדושה בפנימיות ישרא"ל צדיקים קדושי"ם  י"ש לה"ם  חל"{ק} [ל]עו[ל]ם [ה]ב"א , ומשיח ישראל    גוזר  "קללה"  על הסיטרא אחרא  ומשמיד זר"ע עמלק  הנמח"ה [אכי"ר].

 

י"ז

 

"ויספרו  לו ויאמרו"

 

רא"ה    ו"י-ספ"ר-ו"  בסו"ד   ספ"ר  וי"ו   בגימטריא   כ"ב החלף  אות  ס"   באות  ש"  במילה {ס}פר  ומקובל   שופ"ר   כ"ב   אותיות  פר"ו   ב"ו"    ש"כ , אותיות    פ"    בור"ך   ו"-וידו"ע אשר  כ"ו  בגימטריא  י-הו-ה   יתבר"ך שהינ"ו    כ"ו    ב"ר   מלא אות ר"  ומקובל  ב"ר  זהו  רשב"י-{ר}בי  {ש}מעון {ב}ר  {י}וחא"י  שהינו {כ"ו}לל   בפנימיות   "כוס"  הברכה,  ו"כוס"  בגימטריא  כול"ל, וידע"ת  כ"וס    בסו"ד  סו"כה –או"ר השכי"נה  ובזה המאמר עת הק"ץ  בשנת  תש{ס"ו} מל"ך המשי"ח  ס"ודו   כ"ה    כ"  פעם ה"   בגימטריא "מאה"  -גדלות מוחי"ן אותיות   ג"ל   ד"ת   ו"    י"   ח"ן   מ"ו מ"עשה   מ"  שע"ה  ש"ם   ע"ה  בסוד  ע"  פעם   ה"  בגימטריא  ש"ן  חב"ר  ע" ומקובל  "עשן"-{ע}ולם  {ש}נה  {נ}פש-,

זה המשי"ח אותיות "שימחה"  המשמיד  ומכחיד סמא"ל   וגמגימ"א  הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ["י]  הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם נשרפי"ם ולא עולים,ולכן "ויאמרו"  בסו"ד משיח הינו  אמ"ר  וי"ו בגימטריא  כ"ב    חב"ר   אמ"ר  ומקובל  שי"ר   מ"ב   כ"א    בסו"ד   מ" פעם  ב"  בגימטריא  פ"   ו"כא" בגימטריא שם "אהיה"   חב"ר   פ"  ומקובל   ה"א  יפ"ה-,

 

זה  המשי"ח בעל מוחין החכמ"ה  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה  הנקר"א  יפ"ה אותיות   פ"י   ה"   בסו"ד    י"ה    פ" –שהינו   פ"ה   י" ורא"ה כתו"ב   פ"  בגימטריא שמוני"ם אותיות שמ"ן  יו"ם-חכמ"ה דחסדי"ם וצר"ך  שמוני"ם   ל-יפ"ה  מקובל   {י}נו"ן  [ש]"ם  [י]פ"ה-זה המשי"ח  "ישי"   המשמיד  הסיטרא אחר"א ועוק"ר  את סמא"ל הטמ"א   מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה  -"עשיו"  "ישוע"- {י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנ"ם  ונשרפי"ם{אכ"יר}.

 

י"ח

 

"אפס  כי עז העם"

 

ראה  "אפס"  בסו"ד   פ"  {א}ין  {ס}וף יתבר"ך,כלומ"ר  בי"נה אות  פ" בגימטריא  "שמונים"  אותיות שמ"ן  יו"ם    מ"ו   מ"י  שנ"ה    בסו"ד  מ"ו+מ"י  בגימטריא     צ"ו     צ"  פעם ו" בגימטריא  משיח  "ת-קם"  ומ[ש]מיד שורף  ומכל"ה  סמא"ל וגמגימ"א הטמאי"ם   מלכות ר[ו]מ[י] ה{ר}[ש]"[ע]ה   -"שר  עשיו"  "שר ישוע"   {י}מח   {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדים השאולה ונמחי"ם,ועל כ"ך נאמ"ר מש"יח  נקרא   כ"י  בגימטריא   ל"  חב"ר  כ"י  ומקובל כל"י –,

 

{כ}הן  {ל}וי  {י}שראל והינו  כ"ח התור"ה   חירו"ת   ח"ה   בגימטריא "אחד"  בגימטריא  "אהבה"  ולכ"ן נאמר  "עז"  בסו"ד  ע"  פעם  ז" בגימטריא   "יפת"  מראה-זה פנימיות השכינ"ה  המהוה חרב נקמ"ה של המשי"ח  מש"ה  ח"י  ולעתיד בגאולה השלמ"ה אותיות    ג"ל  אוה"ב   ל"  מש"ה   זא"ת{שם השכינה}  תהרו"ג ותשמיד רבים מזר"ע עמל"ק  יהי"ו עפ"ר לרגל"י  ישרא"ל צד{י}[ק]י"ם [ק]ד{ו}שי"ם בשם המפור"ש  -י-ק-ו-ק- נקראי"ם  ק"רן   פלאי"ם    רפא"ל  בסוד  פ"ר   א"ל   נוקמי"ם  וממיתים  ס[מ]א"ל הט{מ}"א  מלכות רומ"י הר[ש]ע"[ה]- עונשה "שממה",

 

וביו"ם  ההו"א   שם  מ"ב  י"ו  בסוד   מ"  פעם   ב" בגימטריא  פ"  חב"ר  י"ו ומקובל שם  פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שרא"ל משי"ח שהי"נו  "שימח"  ה"עם"  בסו"ד   ע"ם  בגימטריא    ק"י  בגימטריא     "חבק"-{ח}כמה  {ב}ינה   {ק}ן  החכמ"ה  חותם בפנימיות הממלכה  סו"דה   אות  ח"  לשון חיו"ת המקבלת  מן שם ק"ב  בגימטריא "אלהינו" וזה בוודא"י תוסיף  אות ו"  משיח מקובל   "חבוק"  אותיות   ב"  חו"ק בגימטריא  ר"כח   בסוד שי"ר   כ"ח   אותיות    ח"י   כש"ר    אותיות ש"ר  חי"ך-שם החכמה בתורת הקבלה{אכי"ר}.  

 

י"ט

 

"ויניאו את לב בני ישראל "

 

הב"ט  ויניא"ו  אותיות  אי"ן   וי"ו  בסו"ד  ו"יו  בגימטריא   כ"ב  אותיות התור"ה –תפארת ישרא"ל אשר שו"רש המוחי"ן  שבפנימיותו  הינ"ו  "אין" סוף  יתבר"ך  אותיות  כת"ר  י"ב   בצירו"ף   י"  בר"כ   ת"     ת"י    רכ"ב ות"י  בגימטריא "קודש"-או"ר החכ"מה כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטרי"א יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  השם המפור"ש שופר מ"שה    ש"מר   פ"ר  ו"ה שופ"ר   מ"ה    ו"     רוש"ם  פ"ה  ו" פ"ו   ה"ר   ש"ם   ו"   שו"ר  מ"ה  פ"ו פור"  מ"ה   שו"ה     שפ"ם  או"ר  ה"ו  רא"ש   ו"   פ"ה     ו"  -,

 

סו"ד מעש"ה ע"  מש"ה   ש"ם   ע"ה   בסוד   ע"   פעם    ה"  בגימטריא  ש"ן  חב"ר  ע" ומקובל   עש"ן-{ע}ולם  {ש}נה  {נ}פש ז"ה  המש"יח שהינו   ל"ב  -בסוד  ל"  פעם  ב"   בגימטריא אות ס" חב"ר  ל"ב  ומקובל  סב"ל-{ס}תרי  {ב}ינה  {ל}הבה   משמיד"ה ושורפ"ת סמא"ל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  ובכ"ך  ישר"אל   אותיות י"שר  א"ל    א"ר  של"י     יר"א   ש"ל      יר"א-ש"לי" ,

זה המשי"ח  שי"ח   מ"ה    י"ש  חמה שמ"י   ח"ה  בגימטריא   "אהבה"  בגימטריא  "אחד"  אותיות  פל"א   ח"ד פ"ד   א"ל    ח"     ח"ד   אל"ף  בסו"ד ח"  פעם  ד"  בגימטריא  ל"ב  חב"ר  אל"ף  ומקובל    א"ב  ל"ב   פ"ה    בסו"ד   פל"א   ב"הב    בגימטריא  ט"   חב"ר    פל"א  ומקובל  פט"אל-זה שם המשי"ח    פ"ה   ט"    א"ל   חכמ"ה  בינ"ה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד     ט"  אור"ות  בפנימיות המלכו"ת  והר"י  עש"ר  מכו"ת  המשמידים   ומוחים  זכ"ר  סמא"ל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ"{י}  הר{ש}["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים השאול"ה ונשרפי"ם{אכי"ר}.

 

כ"

 

"ויהיו  בני ישראל במדבר וימצאו איש מקשש עצים  ביום השבת"

 

רא"ה  "ויהיו"  אותיות   ו"  י-ה-וי יתבר"ך  , השם המפור"ש שופ"ר מש"ה ש"ם  ה"  פ"ר  שנ"ה  י"ו   או"ר המשי"ח  ש"ם   ח"יה   הנקרא"   בנ"י  בגימטריא   ס"ב     ס"  פעם  ב" בגימטריא  ק"כ צירופי אלקים הנקראים  "ישראל"   והינם חרה ה{ג}או{ל}ה  המשמידה ומכחידה סמא"ל וגמגימא הטמאי"ם   מלכות ר{ו}מ"[י]  הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם השאולה ונשרפי"ם,וביו"ם ההו"א  ש"ם אהו"ה בגימטריא  כ"א  מוחי"ן בינ"ה המהוה  מ"ב י"ו    מ" פעם  ב" בגימטריא  פ"  חב"ר  י"ו  ומקובל שם פ"וי-,

{פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל  מזכ"ה ישרא"ל  בגאול"ה שלמ"ה  אותיות  ג"ל  אוה"ב  ל"  מש"ה   מוש"ל  אהב"ה   ג"ל   סו"ד מעש"ה ע" מש"ה   הנקרא מרכב"ה אותיות כ"ב ר"ם  ה"  ועל כ"ך  אמ"ר דו"ד   "גל  עיני וראיתי נפלאות מתורתך" וזה סוד "במדבר"  אותיות  מ"ב  דב"ר מ" פעם  ב"  בגימטריא  פ"   חב"ר  דב"ר  ומקובל  פ"   בר"ד  בסו"ד או"ר  "ברודים"  אותיות  ב"ר   יודי"ם וב"ר    ב" פעם  ר" בגימטריא   ת"  חב"ר  אות  י"  ומקובל  "ברית  ידים"-,

 

זה המשיח ובז"ה  ו"  זה"ב  הידים  בסוד י"ד בגימטריא דו"ד בגימטריא אט"ד-סוד הדין הקש"ה משיח ישמי"ד סמא"ל  הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]ה יורדת שאולה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים,וזה   "וימצאו"-זה המשיח  הנקרא   אמ"ץ  וי"ו בסוד {א}ור  {מ}וחין  {ש}למים  {א}ור  {מ}וחין  {צ}לם  סוד וי"ו  בגימטריא כ"ב אותיות התורה הנקרות "איש"  אותיות  י"ש   א" במילוי  "פלא",

כנאמר  גל עיני וראיתי נ{פלא}ות עיניך  וגם א{אלפ}ך חכמה,זה סוד צירופי האותיות העוקרת ומשמידה הסיטרא אחרא ב{ג}או{ל}ה השל"מה,ועל כך נאמר משיח הינו "מקשש"  אותיות ש"ם  ש"ק    אותיות  ש"ש   ק"ם   לבצע נקמה בזר"ע עמלק מושמד כלא הי"ה,ובכך ישראל זוכים "ביום" שבת   מ"ב  י"ו     מ" פעם  ב" בגימטריא אות פ"   חב"ר י"ו ומקובל שם  פו"י-{פ}ודה {ו}מציל {י}שראל   {פ}לא    {ו"}  {י}הודה {אכי"ר}.

כ"א

"דבר אל בני  ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדרתם"

 דב"ר  בסוד אורות "ברד"   אותיות ד"  רשב"י   סוד  גמר"א   {ג}בריאל  {מ}יכאל  {ר}פאל  {א}וריאל השורים בפנימיות המשי"ח מש"ה ח"י והינו רשב"י-{ר}בי {ש}מעון {ב}ר {י}וחאי  ולכו נאמר  "ואמרת"  אותיות תמ"ר  וא"ו-סוד המשי"ח  מש"ה  ח"י  והינו "אליהם"  אותיות  מ"ה   אל"י   מ"ה בגימטריא  אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א   השם המפור"ש חותם מדרגת אל"י  אותיות  א"    ל"י    בגימטריא   א"ם-או"ר הבינ"ה בפנימיות הנבר{א}י{ם}  אותיתו  ה"ר   א"ם  בינ"ה,וביום ההו"א  ועשו  להם  ציצית הנקראת מל"ה-או"ר האמונ"ה המשמיד ומכלה "עשו"-מלכות  הסיטרא אחר"א{אכי"ר}.

 

תם ונשלם פרשת  "שלח לך"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל{השבח לבורא עולם}.

 

 

OnLineTech