להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> פרשת השבוע-"בלק",חכמת הצירופים

פרשת  "בלק"  -מאת רבי גל טופז איפרגן  {הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

 א"

"וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמרי"

 

הב"ט   "וירא"  אותיות  "אויר"-סו"ד החכמ"ה  ה{ס}ת{ו}מ"ה   אשר בשנת תש{ס"ו}  החל"ה  להת{ג}{ל}ות במלכות  בפנימיות ה"משיח  המהוה   שם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה  ש"ם   ה"  פ"ר  ש"נה   י"ו   נש"ר   ו"  יפ"ה    - המשמיד ומכחי"ד "בלק"-זה  סמא"ל הטמ"א  ובמיד"ה ומחליף  אות ק"  באות  כ" מקובל  "כלב"-מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש]["ע]ה- "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנ"ם והשרפי"ם מ"אש הגחלי"ם,ולכן נכת"ב  על משי"ח אש"ר  נקר"א הו"א  "בן"  בסוד  ב"  כפול  נ"  בגימטרי"א  מא"ה-סו"ד {ג}ד{ל}ות  מוחי"ן –או"ר   ה"צפור"  אותיות  "צרוף",   בסו"ד   צדי"ק   שי"ר  פ"ו  בגימטריא  "אלהים"-מידת הדי"ן הקדוש"ה  המשמי"דה  ועוקר"ת הסיט"רא אח"רא  זר"ע  ע{מלק}  נמח"ה ב{ג}או{ל}ה  השלמה   ,  ובי"ום  ההו"א  שם אה"וה-דע"ת ה"קודש"  בגימטריא  ת"י     מ"ב     י"ו    מ" כפול  ב" בגימטריא  פ"  חב"ר  י"ו  ומקובל שם  פו"י-,

{פ}וד"ה  {ו}מציל  {י}שראל-זה  המשי"ח  חותם"   ג"ל-סו"דג החכ"מה הנקראת  ט"ו  בגימטריא  י"ה  בפנימיות המלכות  פ"ז  שמ"ה    בסוד  פ"  כפול  ז"  בגימטריא  {ש}ר   {ס}   אותיות  שי"ר   ש"ס-{ש}ש {ס}דרי"ם   המשפיעים    שר"ש   ס"י   בגימטריא ע"  פנים של התור"ה  לישרא"ל צדיקי"ם  קדוש"ים  י"ש להם חל"ק לעולם הב"א,וזה "את"-היא השכינה  על יד"י   כ"ל-בגימטריא  נ"{סוד הייסוד}מקבלת  או"ר מן  "אשר"- סו"ד  הבינ"ה  אותיות    ב"  ינו"ן  ה"ה החותם  חכמ"ה  ב-"אוניה"-שם המלכות בסוד   י"  החכמ"ה  מהו"ה שור"ש ה"אונה"-מלכות,ובאחדותם   "עשה" אות   ע"  בסוד עי"ן   בגימטריא   ע"ס- {ע}שר  {ס}פירות   מביט"ה  בסוד י"ב  מ"טה    הארות  חותמת  ב"שה"- סוד  המלכות הקדו{ש"ה}  אותיות  "קוד-שה"{אכ"יר}.

 

ב"

 

"ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחכו הקהל את כל סביבתינו כלחך השור"

 

הב"ט   "ויאמר"  אותיות  י"ו  אמ"ר-זה מש"ה  עלי"ו  נאמ"ר     נ"  אמ"ר א"  נמ"ר   -"יו קרנות על חדו"-בסו"ד ח"    ד"ו      בגימטריא     ח"י-סוד החכמ"ה   אותיות  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א בפנימיות  ה{ג}וא{ל}  ובז"ה  החר"ב  סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ"[י]  הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  מושמדי"ם,יורדי"ם לגיהנם ולא עולים, וזה סוד "מואב"  אותיות  "מום-אב"-זה החכמה דסיטרא אחר"א, ומלך המשי"ח   מ"ו   א"ב   בסודש   מ"  כפול  ו"  בגימטריא ר"ם   חב"ר   מ"ו  ומקובל "מורם"-ישמיד  זר"ע  ע{מלק}  הרש"ע בגאולה השלמ"ה,וביו"ם ההו"א  כ"ל  בגימטריא  נ"  שער"י  בינ"ה   ב"ן  י"ה  ינ"ונ  ב"ה    חותם "זקני"  אותיות  ק"ן  ז"ין- או"ר החכ"מה הקדו"שה  כל"י  זי"ן-,

 אותיות  ז"ה   יי"ן     יה"י   זי"ן  ו-י"הי בגימטריא  כ"ה-סוד השכי{נ"ה}-{נ}צח  {ה}וד  רו"ח הנבו{א"ה}  בגימטריא  אות ו"  סוד תפארת מלך המשי"ח  תעקור ותמח"ה  סמא"ל  הרש"ע מלכות רומ"י הטמא"ה  מושמדת כלא הי"תה ביו"ם ה{ג}או{ל}ה  אותיות  ג"ל   אהו"ה  בסוד אלו"ה   מגיל"ה  אותיות  גלימ"ה   בסוד "הגלים"-זה או"ר החכ"מה   הגוזר   "מדין"- אותיות  ד"ם  ודי"ן על מלכות הסיטרא אחר"א  אומות העולם הגויים מוכחד"ים,ובכ"ך  "עתה"  אותיות   ת"   ע"ה   בסו"ד    ע"  כפול   ה" בגימטריא   ש"ן   חב"ר   ע"  ומקובל "עשן"-{ע}ולם  {ש}נה  {נ}פש-זה המשי"ח   חותם    מ"וח    ת"-בגימטריא "ארבע מאות"  אותיות   ע"ב  או"ר   אמ"ת   -,

בפנימיות ישר"אל צדיקי"ם קדושי"ם "ילחכו"  אותיות   כ"ח  ל"י בסוד  ל"י בגימטריא  ם"  חב"ר  {כ}ח  {ל}י   ומקובל    "מלך   חי"-זה המש{י"ח}    מ"שה   ח"י  ו{ג}וא{ל} ישראל בכ"ח  שם  ט"ו  בגימטריא י"ה ובכך  פ"ז   סו"ד שם המלכות  מקבלת  מוחין  "טופז"  אותיות  פ"ה   ט"  ז"ו בסוד  ז" כפול  ו" בגימטריא   מ"ב   חב"ר  טופ"ז  ומקובל    טו"ב  מ"ה   פ"ז ו-מ"ה  בגימטריא   אד"ם  בגימטריא   יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א    השם המפור"ש שהינו  טו"ב   ט"ו  בגימטריא י"ה   חב"ר    ב"  ומקובל     י"  -אור החכמה   ב"ה  בגימטריא  י"  חבר   י"י   בגימטריא   אות   כ"  במילוי  כ"ף  בגימטריא  "מאה"  אותיות "האם"-סוד הבינ"ה  ה{ג}וא{ל} את המלכות הקדוש"ה  אותיות  ק"ו  שד"ה  ובכ"ך  "סביבתינו"   אותיות   ס"ו    ת"י  בית"נו   הרי בשנת  תש{ס"ו}     מוחין ת"י  בגימטריא "קודש"-אור המוחין  הח"ל  להת{ג}{ל}ות  בפנימיות ה"בית"-זה המשיח  שהינו אות  ן" בסוד שמ"ו ינו"ן  אותיות   י"-החכמה  ב-נו"ן-זה המלכות  חמישים שערי בינ"ה  ו"חמישים"  זה אותיות  משי"ח   י"ם-המלכות{אכי"ר}.

 

ג"

 

"וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה"

 

ראה  "וישלח  אותיות  י"ו  לח"ש-זה המשיח שבכ"ח  י"ו   לחשי"ם  בצירו"ף ל"     משי"ח-או"ר הבינ"ה  הינ"ו שול"ח   "מלאכים"  בסוד    א"ם  כלים אותיות   א"    "מכלים"  ומשמידים  מוחים ועוקרים    "בלעם  בן בעור"-זה סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י]  הר[ש"][ע]ה-"עשיו"  "ישוע"- {י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפי"ם  מא"ש הגחלים,  וביו"ם ההו"א   משיח חותם "פתורה" בסו"ד  פ"    תור"ה-סוד תורת משי"ח אות  פ"  בגימטריא "שמונים"  אותיות שמ"ן  יו"ם      שמי"ם   מ"ן   ו"- תפארת ישרא"ל  מ{ג}ו{ל}ה   על ידי שם  ט"ו  בגימטריא   י"ה  בפנימיות המלכות הקדושה  "פז"  שמה בסוד  פ" כפול  ז"  בגימטריא     {ש}ר   {ס}   אותיות  ש"ס-{ש}ש  {ס}דרי"ם  החקוקים  בפ"ה  משי"ח  אות  ר"יש בסו"ד  שי"ר   יש"ר  בצירו"ף   שר"ש    ר"יי-אותיות ב"ינה  ע"ליונה שם  ע"ב  בגימטריא חס"ד   ע" כפול ב" בגימטריא "קם"  להכחיד ולמחות מלכות [ר][ו][מ][י] הט{מ}"[א]ה וה{ר}שעה  "ארורים"  נמחים ונעקרים ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה  בשם ג"ל אהו"ה מ{ג}ו{ל}ה   בפנימיות הבריא"ה{אכי"ר}.

 

ד"

 

"ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה"

 

הב"ט  "ועתה"-זה המשי"ח  אותיות ו"-תפארת ישראל החותם   "ע"  החכמה בפנימיות    "תה"  בגימטרי"א   "{א}רבע  {מ}אות  וחמ{ש}"   חב"ר האותיות המסומנות ומקובל  סוד   "אמש"-{א}ור  {מ}וחין  {ש}לם   {א}ליהו  {מ}טטרון   {ש}מעא"ל   ו{ס"ו}דם   בשנת  תש{ס"ו}  החל"ו לגז"ור  "דם"-בסוד דינים  על  סמ"אל הטמ"א מלכות ר{ו}מ"[י] הר[ש]["ע]ה- "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפי"ם,וביו"ם  ההו"א שם אהו"ה-זה המשי"ח    ה{ג}או{ל}ה   אותיות אהו"ה ג"ל  כנאמר  "גל עיני וראיתי  נפלאות עיניך"-לשון"גילוים"-רזי"ם   אותיות שי"ר  ז"ה   מ"י    בסו"ד   י"ש  זמירה- שם קדוש  ועליון  -,

זה המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י   וראה "זמירה"  אותיות רז"י   מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא  ש"ם  י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א השם  המפור"ש שופ"ר  מש"ה  סוד"ו  נ"א חב"ר שם "משה"  ומקובל   "ש"  אמונה-זה האב"ות  אותיות  א"ב  ת"ו {א}לפא  {ב}ית"א  צירופי אותיות  העוקרות  ומוחות  זכ"ר ע{מל"ק}  הרש"ע יור"ד לגיהנם ונכח"ד כל"א ה"יה, ועל כך  נאמ"ר   "ארה  לי"  אותיות   ה"ר  אל"י     ל"  ארי"ה- שי"ר   לא"ה     "האל   ישר"   "הישראל"-זה המשיח  חותם  ה"זה בגימטריא  ז"י  בסוד  ז" כפול  י" בגימטריא  ע"  {פ}נים [ש]ל [ה]תור"ה סוד  ה"שפה"  -היא "השכינה"  בפנימיות  "העם"-צדיקים קדוש"ים  ישראל יש להם  חלק  לעולם הב"א{אכי"ר}.

 

ה"

 

"וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם"

 

רא"ה  "וילכו"  אותיות   כ"ל  וי"ו ל"י  כ"ו  בגימטריא   י-ה-ו-ה  יתבר"ך החקוק בפנימיות המשי"ח   אותיות מש"ה  ח"י  והינו "לוי" אותיות   ל"   י"ו  בסוד     ל"  כפול  י"ו  בגימטריא  ת"פ  מלא  אות פ"ה  ומקובל שם  תפ"ה  בגימטריא "תהלים"-וזה השם הקדו"ש  משמיד ומכחיד סמ"אל  הוא מוא"ב – מלכות ר{ו}מ"[י]  הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"- {י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנם ונשרפי"ם,וביו"ם ההו"א   "וזקני"  אותיות  ז"  קנ"י  ו"- סוד תפארת  ישר"אל  אותיות שי"ר אל א"ל   יש"ר   ל"י   אש"ר  מוחין בינ"ה אותיות  מ"ב  יונ"ה-זה המשי"ח   אותיות  מ"ה  ש"יח  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא  שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א   גוז"ר  "מדין"  אותיות ד"ם  וד"ין  על   מדרגת "וקסמים"-זה סמא"ל וגמגימא  הטמאי"ם  נכחדים,ועל כך נאמ"ר   "בידם"  אותיות   י"ב-זה המשיח   גוזר  "דם"-שם  "דינים" בתו{ר}ת הקבלה על   מלכות  [ר]ו[מ]"[י]  הטמ{א}"ה-"ארורים"{אכי"ר}.

 

ו"

 

"ויאמר  אליהם לינו פה הלילה"

 

הב"ט  "ויאמר"  אותיות    י"  מור"א- סוד החכ"מה  אותיות  כ"ח  "מה" בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א-השם המפור"ש שופר מ"שה הנקר"א   "אליהם"  אותיות  מ"ה  א"לי א"   מיל"ה    פל"אי  מ"ה   ל"י  פא"ה  מ"     פא"י    ל"י   ם"-  {פ}ותח {א}ת {י}דיך  זה משי"ח  ומשמיד ועוקר סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע"]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם השאול"ה,  וביו"ם ההו"א   "לינו" אותיות  ל"   ינו"ן-מוחי"ן בינ"ה   אות  ל"  חב"ר "בינה"  ומקובל   ל"ב   ינו"ן   ה"    לבנו"ן   י"ה  בגימטריא  ט"ו  בפנימיות פ"ז  זה המלכות  ובאחדותם  מוחי"ן  החכמה הנקרא "גל"  כנאמר "גל עיני  וראיתי נפלאות עיניך" –הנקראות  ט"ו-פ"ז   ובכך מקובל  "גל   טופז"  אותיות  ט"ל  גומ"ל   פ"ז   וט"ל בגימטריא  שם יו"ד ה"א וא"ו-,

חותם בפנימיות המלכות אות  ה"  השם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א-ג"דל"ות מוחי"ן  ד"ת   ג"ל   ו"  אותיות גאול"ת   ד"   בסו"ד  {ג}וא{ל}  ד"ת-{ד}עת {ת}פארת  "קדושים" בסו"ד י"ש קו"ד  ם"    יו"ם  שק"ד    ש"ם   קו"ד    י"    קו"ם   שד"י-{ש}ומר {ד}לתות  {י}שרא"ל  לה[ש]מיד ולהכחיד סמא"ל וגמגימ"א  הטמאי"ם מלכות [ר]{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"שר עשיו"  "שר  ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפי"ם בא"ש הגחלים ,ובכ"ך  פ"ה סו"ד  המלכות   זוכ"ה להיות  "הלילה" בגימטריא  "כלל"-{מ}כליל{ה}  כל האורות   בסוד מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א   וא"ו  ה"א בפנימיות"ה{אכ"יר}.

 

ז"

 

"ויאמר מי האנשים האלה עמך"

 

רא"ה  "ויאמר"  אותיות  י"ו-זה המשיח הנקרא  "אמר"   החלף  אות א" באות ע"  ומקובל  "רעם"-אותיות שע"ר   ם"   ש"ם   ר"ם   ע"   -ובז"ה השם משי"ח ישר"אל  ישמיד סמ"אל  הטמ"א מלכות ר{ו}מ["י]  הר"[ש][ע]ה- "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנם ונשרפי"ם בא"ש הלהב"ה,  וביו"ם ההו"א  שם אהו"ה-כ"ח הדע"ת  הק"דוש  אותיות שו"קד   ה"-  מ"ב  י"ו     מ" כפול  ב" בגימטריא  פ"  חב"ר אותיות  י"ו ומקובל שם  פ"וי-{פ}וד"ה  {ו}מציל  {י}שראל  נקר"א   מ"י בגימטריא אות  נ"   בסו"ד נ"י  בגימטריא ס"  חב"ר  נ" ומקובל "נס"-זה המשיח"  משמי"ד ועוקר {מ}ל[כ][ו][ת] רומ"י  הט"מאה-"מכות" נגז"ר  עליה"ם  בגאול"ה  השלמ"ה, ובכך האנשי"ם  אותיות  ש"ם  אי"ן- {א}ור  {י}הודה  {נ}בואה-זה המשי"ח מגול"ה  בסו"ד  ו"  מ"ה  ג"ל    "הגולם"-אור החכ"מה  כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטרי"א   יו"ד ה"א וא"ו ה"א השם המפור"ש שופ"ר מש"ה ש"ם  ה"  פ"ר  שנ"ה  י"ו  מוחה זכ"ר ע{מל"ק}   הרש"ע  יורד לגיהנם ונשר"ף מא"ש ה"מדורה"-אותיות  דו"ר   מ"ה הו"ד   ר"ם    -,

זה המשי"ח  מש"ה  ח"י בסוד  ח"  כפול  י"  בגימטריא  שמונים אותיות שמ"ן  יו"ם    ש"י   מ"ן   מ"ו   מ" כפול ו"  בגימטריא ר"ם  חב"ר מ"ו  ומקובל "מורם"-משי"ח  בכ"ח שם "האלה"  אותיות  "אלי"  בסו"ד   ל"י   פל"א   אותיות  ל"  פל"אי-מוחין בינ"ה  אותיות ב"ן  י"ה   ינו"ן  ב"ה מעש"ה  ע" מש"ה  מרכב"ה  כ"ב ר"ם ה"    משי"ח {ג}וא{ל}  "עמך"  על יד"י ע"ס-{ע}סר  {ס}פירות, וראה ע"ס  בגימטריא   עמ"ך-להראות"ך שהעש"ר ספירות הינ"ם מחשבו"ת  הע"ם בסו"ד בוש"ת  מ"ח-  "חותם  שב",  ועל כ"ך נאמ"ר "בושת פנים-זה המשיח  ,המקבל  מוחין  מן "גן עדן"-  אותיות "ענג  דן"- מאו"ר החכ"מה המלוו"ה  בדינ"ים קדושי"ם  אותיות  קו"דים  ש"ם  -המכחידים סמ"אל  הט"מא  מלכות ר{ו}"מ{י}  הר{ש}{ע}ה –"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים  לגיהנם ולא עולים,{אכ"יר}.

 

ח"

 

"ויאמר בלעם אל  האלהים בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי"

 

"ויאמר"  אותיות   "יאורם" בסו"ד יאו"ר-זה המשי"ח  והינו  ר"ם לשו"ן  מש"ה אש"ר הור"ם{נמשה}  ובכ"ך רכ"ש "נשמה" –המשמידה ועוקרת את "בלעם"-זה סמ"אל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנם ולא עולים, וז"ה  סו"ד "האלהים"  נוטריקו"ן ה"א- מילה,  בסוד  ה"א  בגימטריא  אות ו" זה תפארת ישר"אל  שי"ר א"ל רא"ש  ל"י   יר"א  של"י    רל"אש"  י, מעש"ה  ע"  מש"ה  ש"ם  ע"ה  בסוד ע" כפול   ה"  בגימטריא  ש"ן  חב"ר ע"  ומקובל עש"ן-{ע}ולם  {ש}נה {נ}פש-{ס"ו}ד  משי"ח בשנת  תש{ס"ו} נ{ג"ל}ה   {ב"ע}ולם  בכח שם ע"ב בגימטריא חס"ד   ע" כפול  ב"  בגימטריא ק"ם  להמשמי"ד סמא"ל וגמגימ"א  הטמאי"ם  מלכות ר[ו]מ"[י ] הר{ש}["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ומושמדים מא"ש  הלה"בה,וביו"ם  ההו"א  מ"ב י"ו    מ" כפול ב"  בגימטריא אות פ"   חב"ר  י"ו ומקובל שם  פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל-,

זה המשי"ח  מש"ה ח"י  ש"ם  ח"יה  עוק"ר  ומוח"ה  "בלק"  החלף אות ק"  באות כ"  ומקובל  "כלב"  מת  ונשח"ט-זה סמ"אל וגמגימ"א הטמאי"ם-כלבים  אש"ר  יורדי"ם   השאולה נשרפי"ם  ולא עולים,  ובכ"ך   "בן"-זה המשיח  ב"  כפול   נ"  בגימטריא מא"ה אותיות "האם"-מוחין בינ"ה  מעברת ה"צפור"-זה המשיח   "צרוף"-התור"ה סוד"ו   צדי"ק   פ"ר     ו"   קש"ר   פ"ו    ק"י    ד" יש"ר  פוק"ד  ,  שי"ר פוק"ד, דופ"ק   יש"ר,   ק"ו  פ"ד   ש"ר   י", פוד"ה  שי"ר   י"ו    ק",  סו"ד מעש"ה המרכ"בה   זהו  ע"  מש"ה-חכמ"ת  המשי"ח  ש"ם  ח"יה   חת"ם   כ"  בסוד {כ}ת"ר   ו"ה   בחיבו"ר  "תורה"   אותיות  "התור"-זה המשיח נשמ"ע   בכ"ח    ש"ם   עי"ן   אותיות   מ"י   עש"ן-{ע}ולם {ש}נה  {נ}פש בפנימיות הנבראים  סוד "הארץ"  אותיות   א"  צדי"ק  שי"רה   קש"ר   אי"הי    צ", י"ה    רא"ש    ק"ץ, או"ר הנבו{א"ה}  בגימטריא אות  ו" זה המשי"ח  עוק"ר ומוחה זכ"ר ע[מל"ק]  בגאול"ה השלמ"ה בסו"ד ג"ל   אהו"ה  של"ם  -,

סו"ד משי"ח הינ"ו  גל"  החכמ"ה  בפנימיותו  ט"ו בגימטריא אותיות  י"ה  החתומות  במלכות פ"ז שמ"ה  וסו"ד  המשי"ח שמ"ו  הינו  "גל טופז"  אותיות   ט"ל  גומ"ל  פ"ז , לוג"ם  פ"ז   ט"ל,  מו"ט  גלו"ף  ז"ה  פ"ה , ז"ה  גאול"ה   ט"ל  פה, זו"ג   אלו"ה   פ"ה  ט"ל,  זווגא"ל   ט"ל   פה,   ט"ל  גוא"ל  ז"ה   פ"ה  א"ל, פל"אלוה"   ז"ה מט"ט, מז"ל   ג"ל   פ"ה   מו"ט  , מז"ל  גאול"ה    מט"ה  ו"ה,  ט"ל  גאול"ה   מ"ה  ז"ו, ג"ם   ל"ו    ט"ל   ז"ה  מ"ו, ט"ל  מגו"לה    ז"ו   א"ם, ג"ל  אלו"ה  מו"ט, ט"ו   מל"ה  גאול"ה  , מו"ט  גוא"ל   ל"ה , ט"   מ{ג}ו{ל}ה    ז"ה  פל"א, מז"ל  גוא"ל     ט"ו   ז"ה  פ"ה, וזה סוד "שלח"  אותיות לח"ש –משיח בע"ל  אות  ל"י  בגימטריא   מ"   בסו"ד מ"י  בגימטריא  נ"  חב"ר   ל"   ומקובל  בגימטריא אות   פ"  חב"ר וראה  "נפל"  בסוד  פ"נ   בגימטריא ק"ל חב"ר אות   ל"  מקובל  "קלל"  הוסף אות י" החכמה ומקובל משיח ישראל  גל טופז  "קילל"  ומשמיד מוחה עוקר  מכחיד ושורף  סמ"אל הטמ"א מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפי"ם בא"ש הלהב"ה{אמ"ן ואמ"ן כן יהי רצו"ן ה"}.   

 

ט"

 

"ויבא אלהים אל בלעם לילה ויאמר לו אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם"

 

רא"ה  "ויבא"  אותיות  א"ב  י"ו- {א}לפא  {ב}יתא צירופ"י  מיל"ה   בסו"ד  "יו קרנות על חדו"  -הר"י  ה"קרנות"-סוד האותיות  ת"ו  קור"ן הינ"ם   בסו"ד  א"ל   חב"ר ומקובל   המלא"ך   "סודאל"  אותיות   {ס"ו}ד  א"ל  שבשנת  תש{ס"ו}- סת"{ר}[י]  הת[ו]ר"ה   שם רי"ו בגימטריא גבו"רה  קדוש"ה   הנקראת אלהים יתבר"ך  אותיות   א"  מיל"ה   הח"ל  להשמי"ד  ולהכחי"ד  סמא"ל וגמגימ"א  הטמאי"ם מלכות ר[ו]"מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים לגיהנם  ונשרפי"ם,וזה  "בלעם"   האות מ"- זה  ה"  יתבר"ך   "בלע"   ומשמיד אומות העולם הגויי"ם –הסיטרא אחר"א הנקראים  "בלילה" אותיות  ב"ית ילל"ה   נשחט"ים ונעקרים,

ובי"ום ההו"א  שם אהו"ה זה המשי"ח הינו "ויאמר"   אותיות    ר"ם   יא"ו    בסוד  א"  ירו"ם    רום  פלא"י  משפי"ע   ל"ו  נשמו"ת צדיקים ס{ו}ד   אות   ו"  -תפארת ישרא"ל אות   ל"מד  בגימטריא   ע"ד  חב"ר ו"  ומקובל     ע"דו   בגימטריא אות פ"  בגימטריא   "שמונים"-זה המשיח שמ"ן   יו"ם-חכ"מה  דחסדי"ם   כ"ח  מ"ה    בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפור"ש  המהוה  "באו" בגימטריא  אות  ט"  חב"ר "באו"  וראה     א"   טו"ב- כת"ר   התור"ה    החותם "אתם"  אותיות  "אמת"-ק"ו  אמצ"ע בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לע{ו}לם  ה{ב}{א}   בסוד  אב"ו  -{א}ור {ב}ינה   {ו"}-תפארת ישר"אל  נקר"א קר"ן  פל"א   פנא"ל  קש"ר  {אכ"יר}.

 

י"

 

"ותרא  האתון את מלאך ה"

 

הב"ט  "ו"-זה תפארת ישרא"ל  הנקרא ת"רא   בסוד   שי"ר   א"ת   חב"ר ומקובל-"ראשית"-אור החכ"מה כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפור"ש  שופ"ר  מש"ה  המשמיד ומכחיד סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש]["ע]ה- "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים,ועל כך נאמר "האתון" – בסו"ד   את"ה  נו"ן-זה המשי"ח בע"ל  נ" שערי בינ"ה   מרומ"ם  "את"  השכינ"ה  הינה   מלא"ך   ה"[אכי"ר].

 

י"א

 

"ויעמד מלאך  ה" במשעול הכרמים"

 

ראה "ויעמד"  אותיות    י"  עומ"ד-זה ספירת {ה}חכמ{ה}   אות   י"  שהי"נה  "עמוד"-התפילה בתורת הקבלה,וידע"ת   "עמוד"  אותיות  ע"ד   מ"ו     מ" כפול  ו"  בגימטריא  ר"ם   חב"ר  ע"ד ומקובל  ע"ד  ר"ם- סוד מלא"ך  ה"-זהו משי"ח  החותם חכמ"ה   ב"מעדר"-שם המלכות   הקדושה המכחידה ומשמידה סמא"ל הטמ"א-הינו   "במשעול"  -סוד   בי"ת  שועלים"-מלאכי הסיטרא אחרא, ומלך המשי"ח  שוח"ט  סמא"ל  - מלכות ר{ו}מ"[י]  הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים   נשרפי"ם  בא"ש הלה"בה – "הכרמים"  שמ"ה  והינה משמידה ו[מ]וחה   ה"כמ{ר}[י]ם"-זה  [ר][ו]מ"י  הטמ"[א]ה-"ארורים".{אכי"ר}.

 

י"ב

 

"ויוסף  מלאך  ה" עבור ויעמד במקום צר"

 

ראה   "ויוסף"  אותיות    פו"י  ס"ו, הרי לך  בשנת  תש{ס"ו}  הח"ל  משיח בן יוס"ף  -{פ}ודה  {ו}מציל  {י}שראל  בכ"ח   "מלאך  ה"  אותיות    כ"א מל"ה א"ם   כל"ה     כ"ל  מא"ה    א"  מלכ"ה מוחין בינ"ה    כ"א  בגימטריא ש"ם  אהיה   החותם בפנימיותו  ומהו"ה   "עבור"{עיבור} הנשמ"ה   הקדוש"ה נ"   מש"ה    השו"כנת  בקר"בו  ומעניקה ל"ו     ש"ם  כ"ו-{כ}בוד {מ}לכותו, וזה הנאמר   "ויעמד"  אותיות   יו"ד-עם,  המשיח אות  יו"ד בגימטריא אות  כ"  סוד  ח{כ}מה אותיות כ"   מ"ח    ה"   משפי"ע    "עם"  בגימטריא    ק"י  בסוד  ק"  כפול  י" בגימטריא  אל"ף-ספירת החכמ"ה  בתורת הקבלה המכחידה ומשמידה סמא"ל וגמגימ"א הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ"[י ] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"   "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם שאול"הונשרפי"ם  בא"ש המדור"ה, וביו"ם ההו"א  מ"ב   י"ו   מ" כפול  ב" בגימטריא  אות פ"  חב"ר י"ו   ומקובל שם  פו"י-{פ}ודה  {ו}מציל  {י}שראל-זה המשי"ח   חותם  "במקום"  אותיות   מ"ב  קו"ם  -,

מוחי"ן  הנבוא"ה בפנימיות ישר"אל עם "קודש" בגימטריא ת"י,  והב"ט     מ" כפול  ב" בגימטריא אות  פ"    חב"ר קו"ם  ומקובל    פ"ו  ק"ם- ו"פו"  בגימטריא "אלהים"  יתבר"ך   ק"ם  להשמי"ד הסיטרא אחר" {מ}ל[כ][ו]ת   ה[ר]שע"[ה]-"כמו[ר]ה"-זה {ר}[ו]מ"י  הטמ[א]"[ה]-"ארורה"- מ{ק}[ו]ם  [צ]"[ר ] שמ"ה-מלך המשי"ח אותיתו מש"ה ח"י   "קוצר"  ושוח"ט זר"ע ע{מל"ק}   ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה בשם  ט"ו  בגימטריא  י"ה   עולה ונחתמת   בפנימיות המלכות הקדושה   פ"ז  שמ"ה    בסוד  פ"   כפול ז" בגימטריא  ש"ר   ס"  אותיות שי"ר ש"ס-{ש}ש  {ס}דרים  שהינם אור יש"ר אותיות  י"-החכמה  כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם   בגימטריא השם המפור"ש יו"ד ה"א וא"ו ה"א  "שר"-את  התור"ה,

ורא"ה השי"ר שמ"ו  "גל  טופז  מלך המשיח  של ישראל"  אותיות  -"שמחה   ט"ל {ג}וא{ל}  שילה  פ"  רז","גל משי"ח ט"ל  וא"ו יפ"ה שיל"ה  רז","{ג}וא{ל} ט"ו -פ"זאל    פ"ה  יש"י ח"ה    רמזל","גלאל   טו"-פז   ש"םח   פ"ה   י"ה   ט"ל,ר"{מ}ו"ט  ג"ל   וא"ו   פ"ז    חו פ"ה  יש"י , "זיו{ג}א[ל]    ט"ו   פה   ר"ז    שפ"ה  חי"ים,"ז"ו   ט"ל   גי"מל    שמח"ה" פל"אור,וזה סו"ד המרכ"בה   אותיות  כ"ב ר"ם  ה"   החותם    חיו"ת-ם   או"ר משי"ח ש"ם  ח"י   רא"ש  ו" –האמו"נה השלמ"ה     מ"ה  אונ"ה   ל"  מש"ה של"מה    ממשל"ה    מ"ם  של"ה   ש"ם  מל"ה    מ"ם   ש"ל   ה"   מש"ה   מ"ל  ומשמיד   מכרית ומוח"ה סמא"ל   וגמגימא הטמאים מלכות ר[ו]מ"[י]  הר{ש}{ע}ה-"עשיו"  "ישוע"  -{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם השאול"ה ונשרפי"ם בא"ש הלה"בה{אכי"ר}.

 

י"ג

 

"ויפתח ה"  את  פי האתון"

 

הב"ט  ויפת"ח  אותיות י"ו  פת"ח- זה המש"יח  מש"ה ח"י  ו-"יו  קרנות על חד"ו- וחד"ו  בגימטריא      ח"י   בסוד ח"  פעם  י"  בגימטריא   פ"  בגימטריא שמוני"ם  אותיות שמ"ן  יו"ם-חכ"מה {ד}חס{ד}ים  בסוד ד"ד  בגימטריא   ח"  חב"ר   ד"ד  ומקובל   ח"דד    בגימטריא  י"ו    חב"ר  ח"דד   ומקובל   ד"  יחו"ד-סוד הייחודים  המשמידים  ומכחידים סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש"][ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאול"ה ונשרפי"ם, וביו"ם ההו"א     "ויפתח"  אותיות  ח"ת –זה תפארת  שהינו  פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שרא"ל   בכ"ח שם פ"י  בגימטריא  צ"   במילו"י  "צדיק" אותיות     י"ד   בגימטריא ד"וד  הגוזר  מיתה  ו"קץ"   על  זר"ע  ע{מל"ק}-"האתון"-נקראים  בסוד תאו"ה  ואו"ן  בסוד החמו"ר אותיות ח"ם  או"ר-כח הנאיפה  הנשח"ט ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה{אכי"ר}.

 

י"ד

 

"ותאמר  לבלעם  מה עשיתי לך"

 

ראה  "ותאמר"  אותיות   ו"או  תמ"ר- זה המשי"ח מש"ה ח"י   או"ר   ת"ם- האמונ"ה  ה{ש}ל{מ}{ה}   המשמיד ומכחיד סמא"ל הטמ"א הינו  ל{ב}"לעם- מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח  {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורד"ים השאולה ונשרפי"ם בא"ש הלה"בה,  וביו"{ם}  {ה}הו"א   שם מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה    חותם "עשיתי"   אותיות  שע"ת   י"י   -חכמ"ה  עליו"נה אותיות     י"ו   ע"ל  נ"ה-{נ}צח {ה}וד- ד"ו   נ"צ    ח"ה   בגימטריא  "אחד" בגימטריא "אהבה"  אותיות  א"ב  ה"ה {ה}רב  {ה}גדו"ל  "אור משיח"  אותיות מאו"ר שי"ח    י"ש  ח"   או"ר  מ", רומ"ח   אי"ש –זה המשי"ח   רו"ם-ח" והינ"ו  צדי"ק  בסו"ד "איש"   אותיות  י"ש פל"א     ש"ל  פא"י-{פ}ותח {א}ת  {י}ד"ך   ומכחיד   את סמא"ל הטמ"א   זר"ע  ע{מלק}   נכח"ד בג"אול"ה השלמ"ה  הנקראת  ל"ך  בסוד  כ"ל  בגימטריא  נ"  שע"רי  בינ"ה אותיות שי"ר   ע"   ב"ן   י"ה   {אכי"ר}.

 

ט"ו

 

"ויהי בבקר ויקח  בלק את  בלעם ויעלהו במות בעל"

 

רא"ה  "ויהי"-זה השם המפור"ש שופ"ר  מש"ה ש"ם  ה"  פ"ר שנ"ה י"ו  שהינ"ו בבק"ר  בסוד אות   ב"-החכמ"ה  {ב}ראשית אותיות רשב"י א"ת-{ר}סי {ש}מעון {ב}ר  {י}וחאי מהוה "בקר" אותיות  קש"ר  בי"ת    -מייח"ד  המלכות   בתפארת  סו"ד  השכי"נה וה" יתבר"ך  איח"וד    לא  פסי"ק- סו"ד  הגאול"ה המשמי"ד ומכחיד  סמא"ל וגמגימא הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפי"ם בא"ש הלהב"ה,וביו"ם ההו"א   השכינ"ה  שמ"ה "את"  תשח"ט   בל"ק-סמא"ל    וגמגימ"א-בלעם"- עולים הם  על "במות" בסוד אות  ב"  החכמ"ה מו"ת  ועקירה גוזרת  ב"ם,ובכך   "בעל" אותיות   ע"ב     בגימטריא   ח"סד    חב"ר ל"  ומקובל   "חסדל"   צר"ף אות  א"  -משי"ח   ומקובל המלאך  "חסדאל"  אותיות  חס"ד   א"ל    נחתמים במלכות הקדוש"ה ישרא"ל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הב"א{אכי"ר}.

 

ט"ז

 

"ויקר אלהים אל בלעם"

 

רא"ה   ו"-זה תפארת נקרא  "יקר" אותיות  י"  קש"ר    בסו"ד    ק"  יש"ר סו"ד   ק"י   ש"ר    וק"י  בגימטריא מא"ה  אותיות  "האם"-מוחין בינ"ה הנקרא  "אלהים"  אותיות  פל"א  מילה פ"   אלהי"ם    בגימטריא   פ"  "שמונים"  אותיות  שמ"ן  יו"ם   החותם    "אל"-זה או"ר משי"ח   מידת חס"ד  בגימטריא שם ע"ב  ע" כפול  ב"  בגימטריא  ק"ם-להשמיד ולהכחיד סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ"[י ] הר{ש}"[ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנם ונשרפים" ועליה"ם  נאמ"ר  "בלעם"-{ב}ור  {ל}הבה   {ע}וקר   {מ}ומים-זה שם הסיטריא אחר"א  בגאול"ה השלמ"ה  בסו"ד     ג"ל   א"ב   ו"ה       שם החכמ"ה      "אבו"  בגימטריא   ט"  חב"ר  ו"  ומקובל שם  ט"ו  בגימטריא י"ה   מושפ"ע  עבור{עיבור} המלכות פ"ז  שמ"ה,  וביו"ם ההו"א  ש"ם   "גל"  עיני וראיתי נפלאות עיניך  באמצעות   מדרגת  טופ"ז  אותיות  ט"ו  בגימטריא   י"ה   חב"ר  פ"ז  ומקובל   ז"   יפ"ה-זה חכמ"ת משי"ח אות  ז"ין  בגימטריא  ס"ז    בסו"ד ס"  כפול  ז"  בגימטריא   כ"ת –{כ}תר  {ת}פארת  נקר"א  קר"ן  פל"א       קש"ר  נפל"א    נ"ר  פל"א   ש"ק   אל"ף   נש"קאל-מוחין החכמ"ה  כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא  שם יו"ד ה"א  וא"ו ה"א  השם המפור"ש שופ"ר  מש"ה ש"ם  ה" פ"ר שנ"ה  י"ו העוק"ר ומשמיד מלכות ר{ו}מ[י ] הר{ש}[ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"- {י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  נשרפי"ם בגחלי"ם של התור"ה,{אכי"ר}

 

י"ז

 

"וישם  ה"  דבר בפי בלעם"

 

רא"ה  "וישם"  אותיות  י"ש  מ"ו מ"  כפול  ו"  בגימטריא   ר"ם  ח"בר מ"ו  ומקובל משי"ח  "מורם"  זה מש"ה הינ"ו    או"ר   מ"ם    בגימטרי"א פ"   חב"ר   "אור  מם"  ורא"ה  פ"ה    א"ור   מ"ם      פא"ר  ו"ה   מ"ם מאו"ר  פ"ה  ם"     פ"ר  מ"ה    א"ם  ו" מעש"ה  המרכב"ה  ע" מש"ה    כ"ב ר"ם  ה"-ז"ה  חר"ב ה{ג}או{ל}ה העוקרת משמידה ומוחה סמא"ל  הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י]  הר[ש][ע]"ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנם ונשרפי"ם מחידוש"י התור"ה,  ובכ"ך  "דבר" אותיות ד"   רשב"י-{ר}בי {ש}מעון   {ב}ר  {י}וחאי  אותיות   ח"י  פל"א  י"ו כנאמר  "יו קרנות על חדו"-של רשב"י הו"א מל"ך המשי"ח  מש"ה ח"י  ש"ם חי"ה   ח"י   ה"   ש"ם   ומשפי"ע   או"ר  מפ"י    אותיות   פ"  מ"י   בגימטריא    ק"ל   חב"ר  מפ"י ומקובל    פ"י  מק"ל    ו-פ"י בגימטריא צ"   בסוד צדי"ק   אותיות  י"ד בגימטריא  דו"ד   אשר באמצעות ה"מקל"  -סוד השמות הקדושים{מט"ה האלקים}   מחליף  אות  ק"  באות  כ"  ומכך משיח  "מכלה"  ומחריב רומ"י הטמ"אה זכ"ר ע{מל"ק} –"{ב}[ל]ע[ם]" נמח"ה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  על יד"י "מבול"{אכ"יר}.

 

י"ח

 

"מן ארם ינחני בלק{וג"ו}לכה ארה לי יעקב"

 

רא"ה  מ"ן   בסוד {מ}יין  {נ}וקבין סוד התפיל"ה  הנקראת  "ארם"  אותיות "אמר"-שם החכ"מה  כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא  שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  השם המפור"ש  שופ"ר מש"ה ש"ם  ה" פ"ר שנ"ה י"ו  המכחיד ומשמיד סמ"אל וגמגימ"א הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ["י] ר[ש][ע]י"ם "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם  לגיהנם ונשרפי"ם, וביו"ם ההו"א  ש"ם אהו"ה דע"ת ה"קדוש"  בגימטריא   ת"י   חב"ר "אהוה"  ומקובל    "יאות   הה"- ז"ה המשי"ח    או"ת  י"  החכ"מה העליונ"ה  החותם  ה"ה  בגימטריא   י"  חב"ר  "הה"  ומקובל שם הי"ה  בסוד  מה ש{היה}  הוא שי{היה}   חב"ר  "היה+היה"   בגימטרי"א  ם"   או"ר הבי"נה   בא"ר יונ"ה  רי"ו  אונ"ה   ב"-החכ"מה   איו"ב   נ"ר    ה"  -מעש"ה  ע" מש"ה הנקר"א המרכב"ה  כ"ב ר"ם  ה"  כר"ם  ב"ה   מ"ב   שי"ר   כ"ה  רשב"י   מכ"ה   ומכחיד הסיטרא אחר"א זכר ע{מל"ק}  יור"ד השאול"ה ומושמ"ד  נמח"ה ונעק"ר  במהר"ה, בסו"ד בכח שם מ"ב  המלכות "הרה" במוחין קדו"ש בגימטריא ת"י-זה מלך המשי"ח  ש"ם  ח"יה מ"שה ח"י   ו{ג}וא{ל}  ישר"אל  בגלו"ת הא{חרון}ה יוצאים  ב"חרון"  של מדרגת  "אף"-סוד תפארת ישרא"ל   "אף"  בסו"ד   פל"א  פ"ה  -או"ר החכמ"ה העוק"ר סמא"ל  הטמ"א,

וזה הנאמר "ינחני" אותיות   ח"ן   יי"ן -    ינו"ן  ח"י  נשמ"ת   משי"ח   ש"ם  ח"י  שמ"ן  ת" חותםמת  בפנימיות  ה"לכה" אותיות  "כלה"-זה המלכות  אור  ל"י  בגימטריא ם"  חב"ר ל"י  ומקובל  "מלי"  הוסף אות ו" משי"ח וראה "מלוי"  בגימטריא "אלהים"  יתבר"ך-ספירת המלכות היחידה המקבלת "ארה"-לשון האר"ת החכמ"ה  הנקר"ת יעק"ב   בסו"ד ע"    יב"ק-   שב{ע}ים  פנים של התור"ה  החוקקים  {י}חוד {ב}רכה {ק}דוש"ה  בממל"כה  אותיות   מ"ב   מלכ"ה   מ" כפול  ב" בגימטריא פ"   חב"ר כל"ה ומקובל   כ"ף-ל"ה   סוד{כ}תר משי"ח   הנקר"א  ל" כפול ה" בגימטריא  ק"ן  הוס"ף  כ"  ורא"ה נ"  ק"כ  צירופי אלקים  יתבר"ך  לישראל צדיקי"ם קדושי"ם  חתו"ם בפנימיות" המוחי"ן  אותיות  ח"ן  יו"ם –{ח}כמת {נ}סתר   המ{ג"ל}ה  יו"ם-זה המשי"ח מ" כפול ו" בגימטריא ר"ם  חב"ר   י" ומקובל משי"ח  "ירם"  המלכות הק{ד"ו}שה לקבל או"ר החכמ"ה ד"ו בגימטריא  י"  חב"ר ד"ו ומקובל אות יו"ד בגימטריא  כ"  -{כ}תר תורה{אכי"ר}.

 

י"ט

 

"מה אקב לא קבה אל"

 

רא"ה  מ"ה בגימטריא  אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א ואו"  ה"א השם המפורש שופ"ר מ"שה ש"ם  ה"  פ"ר ש"נה י"ו הנק"רא   "אקב"  אותיות  פל"א  ק"ב בגימטריא "אלהינו"  משמיד ומוחה זכ"ר סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ"[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאול"ה ונשרפי"ם בא"ש הגחלים,  וביו"ם ההו"א  שם ל"א-בסוד אי"ן סו"ף  יתבר"ך  "לא"  מוש"ג חותם  מדרגת "אל"-זה חס"ד המשי"ח   אותיות   ס"ד  ש"ם  ח"י    הינ"ו יש"   מ"ח   סמ"ך  בגימטריא ק"כ צירופי אלקים א"שר מוחי"ם זכ"ר ע{מל"ק} הרש"ע  ב{ג}או{ל}ה השל"מה,{אכי"ר}.

 

כ"

 

"כי מראש צורים אראנו"

 

ראה  כ"י   בגימטריא  ל"  חב"ר   כ"י ומקובל  כל"י-{כ}הן {ל}וי {י}שראל זה המשי"ח  מש"ה ח"י ונקר"א  הו"א "מראש"  אותיות   ר"ם  א"ש    רא"ש  ם"   ש"ם  א"ר    א"  רש"ם  ש"  אמ"ר     ש"ר  א"ם     ש"   רא"ם- זה סו"ד המלא"ך "ראם"-  אותיות אמ"ר-שם החכ"מה  כ"ח מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  הש"ם המפור"ש שופ"ר מש"ה  ש"ם  ה"  פ"ר ש"נה י"ו  המשמי"ד ומוח"ה עוק"ר  ומכחי"ד סמא"ל וגמגימ"א הטמאי"ם  מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים  לגיהנם  ולא עולי"ם,וביו"ם ההו"א  ש"ם אהו"ה סו"ד  מ"ב  י"ו   מ" כפול  ב" בגימטריא פ" חב"ר  י"ו ומקובל שם פו"י-{פ}ודה {ו}מציל {י}שרא"ל זה המשי"ח  חותם  "צורים" אותיות   או"ר צדי"קם"-זה המוח"י"ן  ה"קדוש" בגימטריא  ת"י  חב"ר "קדוש"   ומרא"ה   "דתי     ש"קו-{ש}רש   {ק}בלה  {ו}"   תפארת ישר"אל   נקר"א, ובכ"ח  זה  האו"ת  משי"ח "אראנו"     או"ר   {א}ין  {ס}וף  יתבר"ך  ל"א  מוש"ג    בס"וד  המלא"ך  "גושמאל"  אותיות  גו"ש   שמא"ל- זה המשיח נקרא גו"ש  וחותם   שמא"ל בסוד דינים קשים על ראש"י  גמגימ"א וסמא"ל המטונפי"ם-מלכות ר{ו}"מ["י ] הר{ש}[ע"]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  נעקרי"ם לעולמי"ם{אכ"יר}.

 

כ"א

 

"מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל"

 

רא"ה  מ"י בגימטריא   נ"-שער"י בינ"ה אותיות  שי"ר   ע"   ב"ן   י"ה   עש"ן   בינ"ה     ב"ן    ע"י  שנ"ה  בסו"ד  ע"י   בגימטריא   פ"  בגימטריא  שמוני"ם  אותיות  שמ"ן   י"ום     חכמ"ה דחסדי"ם  המשמידים "עפר"-זה סמא"ל הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים, וביו"ם ההו"א  "יעקב"  אותיות  ע"   יב"ק- {י}חוד  {ב}רכ"ה  {ק}דוש"ה  משפ{י"ע} אות  פ"  בגימטריא  ע"י  לפנימיות ישראל עם קדוש"ה,  ור"אה   ע"  פנים של התור"ה   ס"ודם בשנת תשס"ו החל"ו להת{ג"ל}ות     על יד"י אות י"  -מאו"ר החכ"מה של מל"ך  "המשיח  גל טופז"  נקרא , אותיות   "גואל  שמח"ה   ט"ו    ,  ש"ם   חי"ל    ט"ו  {ג}וא{ל},  זה   המשי"ח  "גל"  בגימטריא    "שלושים ושלוש"  בסוד האבו"ת סו"ד   של"ו   משולשים"-זה אור האבו"ת     שמ"י  מוש"ל-{ש}מעא"ל   {מ}טטרו"ן-  {י}הוא"ל {ש}מחא"ל    {מ}עוזיא"ל    {י}הודיא"ל ,

זה סו"ד המשי"ח הנקרא  מוש"ל  בסו"ד "שלום"  -ק"ו אמצ"ע    באמצעותו מש"ה  הינ"ו  ש"ם   ה"    אותיות  ש"   מ"ה  בגימטריא  אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א   עוקר ומשמיד סמא"ל וגמגימא הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע" {י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנם ולא עולים , וביו"ם ההוא "ומספר"  אותיות  מ"ו   ספ"ר  -זה  מ"   כפול  ו" בגימטריא  ר"ם  חב"ר ספ"ר  ורא"ה  ספ"ר ם"-סו"ד משי"ח הינ"ו     שפ"ר  סמ"ך    רש"ם  כס"ף- או"ר  הרחמי"ם  השלמים  העוקר הסיטרא  אח"רא  באחרי"ת הימי"ם, ובכ"ך "את"  השכינה מרומ"ם  באמצעות   "רבע"  אותיות שי"ר  ע"ב בגימטריא חס"ד בגימטריא    ס"ד   ח" ע"  פעם ב" בגימטריא  משיח "קם"  לעשות נקמ"ה  באומות העולם הגויי"ם, וז"ה {ג}או{ל}ה  שמה "ישראל"  בסו"ד א"ל  יש"ר  מוח"ה זכ"ר  ע{מל"ק} בש"רם   בש"ר סוסי"ם וחמורי"ם {אכי"ר}.

 

 

כ"ב

 

"וישא משלו ויאמר"

 

הב"ט   ויש"א  אותיות  י"ו   א"ש- זה משה עליו נאמר "יו קרנות על חדו"- ו"קרנות"  אותיות   קר"ן-אות זה שם המלכות כ"ח האלוקו"ת המ{ג}ו{ל}ה  והינ"ו "משלו"    בסוד "שלום"-קו אמצע  ספירת   תפארת  ספ"ר  ת"י  בגימטריא מוחין "קודש"  שהינו  משמיד סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]"[ע]ה-"עשיו  ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים, וביום ההו"א  "ויאמר"  -זה ה{ג}וא{ל}  חותם   י"ו   רא"ם-זה  המלא"ך    שי"ר  א"ם י"ש רא"ם   א"ם  יש"ר   רש"ם  א"י א"ר    שמ"י     ש"ר  א"םי      א"ש  ר"ם   י"   מ"י ש"ר  א"  ש"ם  יר"א      י"ש   אמ"ר    אי"ש    ר"ם   -סו"ד המשי"ח   אותות  ש"ם  ח"י   ס"ו   ד"   ד"ו   ס"    מ"ח   י"ש   י"ש  מ"ו   חס"ד-מעש"ה  ע" מש"ה המרכב"ה  אותיות   רכ"ב   מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א   המז{כ"ה}  ישר"אל ב{ג}או{ל}ה שלמ"ה  {אכי"ר}.

 

כ"ג

 

"כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל"

 

הב"ט  כ"י בגימטריא אות   ל"  חב"ר כ"י  ומקובל  כל"י-{כ}הן {ל}וי {י}שראל ז"ה המש"יח אותיות   מ"שה   ח"י   י"ש  ח"מה-סוד תפארת ישרא"ל  העוקר ומשמיד ה"נחש"-זה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]"[ע]ה "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם השאול"ה ונשרפי"ם, וביו"ם ההו"א   "ביעקב"  בסוד  אות  ב"  או"ר {ב}ראשית אותיות רש"בי  א"ת-הינו מה"וה   "יעקב" אותיות  ע" יב"ק-{י}חוד {ב}רכה {ק}דוש"ה   ע"  פנים של התו"רה  המשמידים   המזיק  "קסם"-נשר"ף בגיהנ"ם נכח"ד ולא עולה,  ובכ"ך  "בישראל" אותיות  י"ב  ש"ר  א"ל  שי"ר  ב"אל  חב"ר אות  ו"  מלך המשי"ח ומקובל  בוא"ל  יש"ר  מכחיד סמא"ל הטמא בגאולה השלמה  נמח"ה זכר"ו   אמ"ן ואמ"ן כן יהי רצו"ן  ה" {אכי"ר}.

 

כ"ד

 

"הן עם כלביא יקום"

 

רא"ה   ה"ן אותיות נ"ה-{נ}צח {ה}וד רו"ח הנבו"אה   הנקראת  ע"ם  בגימטריא   ק"י  בגימטריא   "אלף"- אור החכמ"ה זה   משי"ח  המשמיד ועוקר-"כלביא"-זה סמא"ל וגמגימ"א  הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-  {י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנ"ם ונשחטי"ם, ובכ"ך   מוחין קוד"ש  בגימטריא  ת"י   "יקום"  חב"ר ת"י  ומקובל משיח מבצי "מיתוק" ובישום דינים  ומרב"ה חסד"  בגימטריא שם ע"ב     ע" כפול ב" בגימטריא ק"ם-מוחין חד"ש  בסו"ד    משי"ח  מחד"ש דב"ר תור"ה  על יד"י מוח"ין    אותיות מ"וי    ח"ן-{מ}אור   {י}ח{ו}ד-כלומר תורת משי"ח  מורכבת מן "ייחודים" ו"כונות"  וז"ה חידוש"ו  אותיות  שו"ח   י"ד   ו"     ו"שוח"  בגימטריא מטטר"ון   המלביש פנימיות המשיח נקרא י"ד בגימטריא ד{ו}ד   והינ"ו תפארת ישרא"ל לשו"ן  מפא"ר    את ישרא"ל  בכ"ח    א"ף   ר"ם   פ"ה  רא"ם-סו"ד המלא"ך  רא"ם אותיות אמ"ר מדרג"ת החכ"מה  כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  שופ"ר מש"ה ש"ם  ה" פ"ר  שנ"ה  י"ו  העוק"ר ומכחיד כל קליפת הסיטר"א אחר"א,{אכי"ר}.

 

כ"ה

 

"וירא בלעם כי טוב בעיני ה" לברך"

 

הב"ט   "וירא"  זה המשיח   בע"ל מדרג"ת  "אויר"-סו"ד הכת"ר   אותיות   ת"ר  כ"ה  -{ת}ו{ר}ה   בסו"ד  ת"ר  ו"ה     ובז"ה  החר"ב משי"ח ישר"אל  ישמי"ד ויכחי"ד  "בלעם"-זה סמ"אל הטמ"א מלכות ר{ו}מ["י]  הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם  השאול"ה ונשרפי"ם,וביו"ם הה"וא משי"ח הנקר"א  כ"י  בגימטריא  ל"  חב"ר כ"י  ומקובל  כל"י-{כ}הן {ל}וי {י}שרל חותם "טוב"  -בסו"ד  או"ר  השכ"ל  בפנימיות   "ישראל"  הנקראי"ם   "בעיני"  אותיות  יי"ן   ע"ב  בגימטריא חס"ד   ע" כפול ב"  בגימטריא "קם" להכחיד ולעקו"ר סמא"ל וגמגימ"א הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש]"[ע]ה "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאול"ה ונכחדי"ם,

ובכ"ך   "לברך" אותיות ל"ב-ר"ך  סו"ד מיתו"ק וביש"ום הדיני"ם נעש"ה  בפנימיות המלכות   {ה}קדוש{ה}  וז"ה הדב"ר  מ{"גל"}ה   ג"ל   מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפור"ש שופר מש"ה ש"ם  ה"  פ"ר שנ"ה  י"ו  רו"ח הנבו{א"ה}  בגימטריא   א"ה {ו"}-סוד {נ}צח {ה}ו"ד בצירו"ף-ח"ץ  נ"ה  ו"ד בגימטריא  י"  חב"ר  ו"ד  ומקובל יו"ד בגימטריא  כ"  חב"ר יו"ד  ורא"ה  כ"ד   י"ו   די"ו    כ"  או"ר {כ}תר   משי{ח}   "כח"  האמונ"ה  נקר"א קר"ן פל"א    קש"ר  נפל"א    ש"ק  פנא"ל     פר ה"   נשקא"ל  "רפאל  נשקה"    "שרפאל  ק"נה- או"ר החכ"מה כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  המכח"יד ועוק"ר זרע ע{מל"ק}-הסיט"רא אחר"א יור"ד לגיהנם נשר"ף מא" התור"ה הקדוש"ה תור"ת ישרא"ל שמ"ה מש"ה אהב"ה  אותיות א"ב    ה"ה   {ה}רב   {ה}גדו"ל  {א}לפא {ב}ית"א  צירו"פי  מיל"ה {אכי"ר}.

 

כ"ו

 

"ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך "

 

הב"ט  "ו"-סוד תפארת נקר"א  עת"ה בסו"ד     ת"  זה המלכו{ת}  בפנימיותה ע" כפול  ה"  בגימטריא  ש"ן  חב"ר ע"  ומקובל שם "עשן"-{ע}ולם  {ש}נה {נ}פש-סו"ד משי"ח  ש"ם   ח"י    החותם  "הנני"  בגימטריא    ג"  יב"ק {י}חוד {ב}רכה  {ק}דוש"ה  בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים ע"ם טהר"ה  ובכ"ך משי"ח ישראל משמיד ומוח"ה זכ"ר סמא"ל וגמגימ"א הטמאי"ם   מלכות ר{ו}מ"[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"- {י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם  לגיהנ"ם ולא עולי"ם, וזה סוד "הולך"  אותיות  כ"ל   ו"ה ו"  כל"ה  ייחו"ד תפארת המלכות  המשפי"ע  ל"ו   כ"ה    כ"ו   ל"ה   בסוד כ"ו בגימטריא  י-הו-ה  יתבר"ך שהינו מהוה ל" כפול  ה" בגימטריא ק"ן-או"ר החכ"מה  כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א הש"ם המפור"ש שופ"ר מש"ה שם   פ"ר ש"נה  י"ו   נש"ר  יפ"ה  ו"  ס"וד החכמ"ה  כ"  מ"ח  ה"   מ"ח  כ"ה  ,

זה משי"ח  המשמי"ד זר"ע  ע{מל"ק} הר"שע   ובי"ום ההו"א ש"ם אהו"ה-דע"ת קדוש"ה   מ"ב   י"ו  מ" כפול  ב" בגימטריא פ" חב"ר י"ו ומקובל שם פו"י-{פ}וד"ה {ו}מציל {י}שרא"ל   חותם מוחין לעמ"י אותיות  מ"י   ע"ל בגימטריא מא"ה  הוס"ף  מ"י מקובל ה"א   מי"ם    י"ם  מא"ה  {ג}ד{ל}ות מוחי"ן  ג"ל  ד"ת  ו"  סו"ד ט"ו בגימטריא י"ה משפי"ע למלכות שמ"ה פ"ז  מדרג"ת  "גל  טופז"  אותיות  ט"ל  "גימ"ל   פ"ז   ו"  -תפארת ישר"אל   מעש"ה ע" מש"ה   ש"ם  ע"ה   ע" כפול  ה" בגימטריא  ש"ן חב"ר  ע"  ומקובל  ע"  שנ"ה  שבעי"ם פנים של  התור"ה  "לכה"  אותיות כל"ה  זה השכינ"ה  שכ"ן  י"ה  בגימטריא  ט"ו חב"ר י"ה  ומקובל   י"ו   ט"ה  בגימטריא י"ד בגימטריא דו"ד בגימטריא  אט"ד-די"ן  קש"ה המוחה ומכחיד סמא"ל וגמגימ"א הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו" "ישוע"- {י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנם ונכחדים,  ובכ"ך שם "איעצך"   בסו"ד  י"  ע"ץ   כ"א  בגימטריא    כ"א   מקובל שם "אהיה"-,

מוחין בינ"ה  סו"ד  י"  ח"ן  מ"ו  ב"ן י"ה  תפארת ישר"אל מאו"ר  ו" רא"ם או"ר  ם"   פל"א  ו"  ר"ם    רפא"ל   מ"ו     אל ר"ם   פ"ו  בגימטריא  "אלהים"  -זה  המלכות מקבלת חכ"מה מ"ן  "המרומים"  אותיות  מ"י  מרו"ם ה"-סו"ד בינ"ה    אותיות ינו"ן  ב"ה   ב"ן  יונ"ה-כ"ח הנשמ"ה  נ" מש"ה   ו-נ"  בגימטריא  מ"י  בתו"ך ה"ים" ובאחדותם "מים" סוד החס"ד בגימטריא  ע"ב   ע" כפול ב" בגימטריא  "קם"-מוחי"ן  ה"רועה הנאמ"ן-זה "המשיח"  אותיות מש"ה ח"י  {ג}וא{ל}  ישרא"ל  על ידי שי"ר  א"ל  ש"ר א"לי  במה"רה בסוד מ"ב   אותיות הנקראות  "הרה" בגימטריא  ר"י   ר"יש י"וד   בצירו"ף   "דור  ישי"-זה משיח דוד בן יש"י {נ}ג"ל{ה}  והינו בעל נ"ה-{נ}צי {ה}וד רו"ח הנבו"אה הקדוש"ה{אכי"ר}.

 

כ"ז

 

"וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בעור ונאם הגבר שתם העין"

 

רא"ה "וישא"   אותיות  י"ו  א"ש ו" אי"ש-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  והינ"ו  "משלו"  בסוד  מ"   של"ו- ש"ם  ל"ו, כלומ"ר משי"ח  בע"ל ש"ם-סוד אורות המלכות  בפנימיותם ל"ו נשמות הצדיקי"ם המ{ג"ל}ים  נ"  שמות הבי"נה   הנקראת  "ויאמר"  אותיות י"ו  אמ"ר   רא"ם   י"ו    או"ר  מ"י  ר"ם  פל"אי  ו"   רפא"ל   מ"וי    יו"ם   פא"רל    אותיות  פ"ה  א"ר   ל" סו"ד הבינ"ה  בשנת  תש{ס"ו} הח"ל נ{ג"ל}ה   בכ"ח   נ"ה-{נ}צח {ה}וד בפנימיות ישרא"ל-זה המשי"ח  הנקרא "נאם"  אותיות "אמן"-{א}ל {מ}לא {נ}אמן-הרי משיח אי"ש האמונ"ה השלמ"ה  ומשמיד ומכחיד הוא אות "בלעם ובנו בעור"-זה סמא"ל וגמגימא הטמאים  מלכות ר[ו]מ[י] הר{ש}["ע]ה "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם לגיהנם ונשרפי"ם באש הגחלים, עשי"ו הינ"ו "בלעם" ,

בסוד "בולע"  את ה"מום" של  גילגולו וגילגול נקרא ב"ן בתורת הקבלה-וזה  גילגול   טמ"א  הינ"ו  "ישוע" ,וביום ההו"א "הגבר"  -זה "המשיח" אותיות מש"ה ח"י בכ"ח  גבור"ה דתפארת   חותם   "שתם" אותיות  ש"ם    ת"- בגימטריא"ארבע מאות" אותיות "רבוע אמת"-מוחין בינ"ה  הנקרא "העין"-סוד החכ"מה אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א   העוקר ומוחה זכר ע{מל"ק} הרש"ע מלכות הסיטרא אחר"א יורדת השאולה ונחרבת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אותיות ל"  מש"ה  מ"ם  של"ה  {אכי"ר}.

 

כ"ח

 

"אראנו  ולא עתה אשורנו ולא קרוב"

 

הבט  "אראנו"  אותיות  או"ר   נ"   בסו"ד "נורא"-סוד ק"ו אמצ"ע   תפארת מוחין מש"ה  הינ"ו מלך המשי"ח  הנקר"א  "ולא"  בסו"ד    ל"ו  פל"א נשמות הצדיקים  נתונות בפנימיותו, ובהללו נ"שמות חרב ה{ג}או{ל}ה  משי"ח ישראל משמיד ועוק"ר  סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י ] הר[ש]["ע]ה –"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה  ונשרפי"ם, ובכ"ך  "אשורנו"  אותיות   או"ר שנו"ן-סוד הדינים הקשים מחרי"ב הסיטרא אחר"א  וחותמים "קרוב"  בסו"ד "בוקר"-חס"ד בגימטריא ע"ב בסוד ע" כפול  ב" בגימטריא מוחין קדושה-זה משיח  "קם" למלוך על ישרא"ל{אכי"ר}.

 

כ"ט

 

"ראשית גויים עמלק"

 

הבט  "ראשית"-זה אור החכמ"ה אותיות כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א השם המפור"ש שופ"ר מש"ה  השוח"ט  "הגויים"-זה"עמלק"-הינו  סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם לגיהנם ונעקרים,וביו"ם ההו"א  "ראשית"  בסו"ד ת"י רא"ש ו"תי"  בגימטריא "קודש"- זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  ש"ם ח"יה    מ"ח  י"ש  ה"   מ" שי"חה   חותם  ט"הרה  אותיות  ט"-סו"ד התורה מעב"ר המלכות{הרה}  הינ"ה ויולד"ת "תורה"-סו"ד  האות  ט"ט  בגימטריא ח"י    ח"  כפול  י"  בגימטריא    פ" זה עולם הבי"נה-תורת העולם ה"בא"- {א}לפא {ב}יתא צירופי אותיות  המ{ג"ל}ים   אלוקו"ת בפנימיות הנבראי"ם{אכי"ר}.

 

ל"

 

"וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב"

 

ראה  "וישב"   אותיות  י"ו  ש"ב- זה המשי"ח  מש"ה ח"י אשר אמור להת{ג}{ל}ות באחרית הימי"ם ול{ג}או{ל}   ישר"אל  בסוד מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א    שהיה הו"א השם שיהי"ה  ויכ"ה  ב"שטים"  הוסף אות ו" משיח מקובל "בשוטים"  את סמא"ל וגמגימא הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם לגיהנם נשרפי"ם ולא עולים,וביו"ם ההו"א   "ויחל"  אותיות   ו"  חי"ל-זה המשי"ח  תפארת ישראל  משפי"ע   "העם" בס"וד  ע"  פנים של התורה סוד שם מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א   ובכך  "לזנות"-זה לילית זונה שפלה  מלכות הסיטרא אחר"א נעקרת ומושמדת  בסו"ד "מואב" אותיות  מו"ם-א"ב   -לילית הינה "מום" וספירת החכמה הנקראת "אב"  משמידה את הטומא"ה-זר"ע  ע{מל"ק} הרש"ע נכר"ת ב{ג}או{ל}ה   השלמה{אכי"ר}.

 

תם ונשלם  פרשת "בלק"-מאמר מגידים מאת רבי גל טופז לבית איפרגן {הרגלא"ט} נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן זצוק"ל השב"ח לבורא עולם.

 

OnLineTech