להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> פרשת השבוע-"ואתחנן",חכמת הצירופים

פרשת  "ואתחנן"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

א"

 

"ואתחנן  אל  ה" בעת ההוא לאמר"

 

הב"ט  "ו"-זה תפארת ישרא"ל  הנקר"א "את"  חנ"ן-זה סוד  {ח}כמת  [נ]סתר-ה{ג}וא{ל} המרומ"ם  השכינ"ה "את"-שמ"ה בתור"ת הקבלה, ו"בעת"-  זה סו"ד     ת"ו  ע"ב   בגימטרי"א ח"סד   ע" כפול  ב"  בגימטריא "קם"-מוחין משי"ח  ש"ם  ח"י    י"ש  מ"ח  להשמיד ולהכחיד  סמא"ל  וגמגימא הטמאי"ם  מלכות ר{ו}מ[י ] הר{ש}[ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפים,

ובכ"ך  "ההוא"-זה  שם אהו"ה-דעת "קודש" בגימטריא  ת"י-סוד משי"ח   מוס"ד שי"ח ס"ד   שו"ח  מ"י  ו-שו"ח  בגימטריא" מטטרו"ן  בצירו"ף- מו"ט   ט"  נ"ר   ו" נ"ר    מ"וט     ט"ו   בגימטיר"א   י"ה  חותם בפנימיות  פ"ז  זה שם המלכות הזוכ"ה לאור החכמ"ה  כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפור"ש שופ"ר מש"ה ש"ם  ה"  פר"  שנ"ה  י"ו  הנקר"א  ג"ל,-

ובכ"ך מקוב"ל  "גל    עיני  ואביטה נפלאות מתורתך"-ט"ו בגימטרי"א  י"ה חב"ר פ"ז ומקובל   ז"   יפ"ה- המשמיד ומכרית  סמא"ל וגמגימ"א הטמאי"ם זרע ע{מלק} נשח"ט  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה   בכ"ח  "לאמר"  אותיות  א"ל  ר"ם    ם"   רל"א-סוד יש{ר}{א}{ל}   י"ש רל"א שי"ר א"ל   א"ר של"י   ש"ר אל"י   מעש"ה המרכב"ה   ע" מש"ה  כ"ב ר"ם  ה" כר"ם   ב"ה    מ"ב  שי"ר   כ"ה    רשב"י  מכ"ה הסיטרא  אחר"א ועוקרם מן העולם{אכי"ר}.

 

ב"

 

"אתה החלות להראות את עבדך"

 

"אתה"-זה השכינ"ה אותיות  י"ה  שכ"ן י"ה  בגימטריא  ט"ו   ט" כפול  ו"  בגימטריא   משי"ח  "דן"  סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י ] הר{ש}[ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפים, וביו"ם ההו"א שם אהו"ה-כח הדע"ת שהינ"ו מ"ב  י"ו  מ" כפול ב"  בגימטריא  פ" חב"ר י"ו ומקובל שם פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל- סוד המשי"ח מש"ה ח"י   והינו בעל מדרגת "להראות"    אותיות  רל"א   ת"ו  סו"ד הצירופים    נוטריקו"ן   צ"  פורי"ם    רי"ו  פ"ה  צ"ם     ציו"ר  מפ"ה   פ"   צ{י"ו}ה  ר"ם     ירו"ם  צד"קה-,

זה משי"ח ישר"אל    רי"ו   ם"   צ" דק"ה- או"ר ה{ג}או{ל}ה   רי"ו  בגימטריא גבור"ה המשמידה הסיטרא אחר"א,ובכ"ך  "עבדך"- זה סמא"ל הטמ"א יור"ד השאולה ונשרף" בא"ש הלהב"ה מלכות רו"מי נעק"רת ונמח"ת ממקומ"ה{אכי"ר}.

 

ג"

 

"אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך"

 

"אשר"-זה עולם הבינ"ה הנקרא  מ"י בגימטריא  ן" והינו  מעבר  א"ל-זה המשי"ח מש"ה ח"י בעל מידת חס"ד  סו"ד "בשמים"  אותיות  ש"ב  מי"ם-חסד בתורת הקבל"ה המושפ"ע  על יד"י  ו"-תפארת "בארץ"-אותיות בא"ר  צדי"ק,  כלומ"ר מלכות הינה הבא"ר  המקבלת מן תפארת השפע על ידי הצדי"ק{ייסוד}-שהינו "יעשה"  אותיות י"  שע"ה-{ש}י"ר   {ע"}  {ה}ללויה- משב"ח בסו"ד    מ"ב    ש" ח      מ" כפול  ב" בגימטריא"  פ"  חב"ר    ש"  ח    ומקובל שח"ף  ,-

זה אור האבו"ת שחפי"ם  נקראי"ם את המלכות  ו"מרומם" אותה לעבר עולם הב"א בסו"ד עולם הב"א  ב"א לעב"ר המלכות  וזה שח"ף-{ש}ירה  {ח}ו{פ}ה  שם קדו"ש המשמיד ומוחה הקליפה הטמ"אה סמא"ל וגמגימא  מלכות ר{ו}מ"[י] ר[ש][ע]י"ם-"עשיו"  "ישוע"- {י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנם ונשרפי"ם מא"ש הלהב"ה,  וביו"ם ההו"א   מ"ב  י"ו  מ" כפול  ב"  בגימטריא  פ"  חב"ר י"ו  ומקובל שם פו"י-{פ}ודה  {ו}מציל {י}שראל זה המשי"ח מש"ה ח"י  ח"י  ש"ם  ה" מעש"ה ע" מש"ה ש"ם ה"   מרכב"ה כ"ב ר"ם   ה" כר"ם ב"ה  רשב"י מכ"ה  זרע ע{מלק} מלכות רומי  מושמד"ת כלא היתה,וזה סוד "כגבורתך",-

זה המשי"ח בכח הדינים{גבורה} עוקר ומוחה שורש  {כ}ו{ל}  ר"ע  אותיות "כולירע"-זה מלאך המות נשח"ט  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה   של"ם  אהו"ה  ג"ל מל"ך  המשי"ח בפנימיותו  ט"ו   בגימטריא   י"ה חכמ"ה ובינ"ה ואותם משפיע ל"פז"-זה המלכות  ובייחוד בינה ומלכות מקובל  "גל טופז"  אותיות גוא"ל   ט"ו   פ"ז{אכי"ר}.

 

ד"

 

"ויאמר ה" אלי רב לך אל תוסף"

 

ראה  "וי"-אמ"ר  זה סו"ד   מידת הדי"ן ש"ם  ו"י  -גבורה אש"ר  מדרגת "אמר"-שם החכמה מהוה שור"ש עבור{עיבור}הגבורה, וכידו"ע לחכמ"ה{מלווה דינים}המתפתחים מן הבינה"  אות  ה"{אף על פי שהיה רחמים דינים נולדים מפנימיותה}ובהללו  דיני"ם בסו"ד   ם"  דיני"ם-חכמה בינה דעת  תפאר"ת-משי"ח אותיות  י"ש  מ"ח  הנקרא  "אלי"-בסו"ד  אות א"  הינ"ה  אל"ף{הארת החכמה בתורת הקבלה} חותמת בפנימיות  ה{ג}וא{ל}    ל"י אורו"ת בגימיטריא   ם"  חב"ר "אורות"  ומקובל  "מאורות"-,

סוד הברכו"ת{הרכבות-מעשה המרכבה} בתור"ת  הקבל"ה  הנקרא  ר"ב  ל"ך   בסו"ד  כת"ר  ל"ב     אותיות  כ"ת  רל"ב-{כ}תר {ת}ו{ר}ה {ל"ב}  נתיבות החכ"מה אותיות  כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א השם המפורש שופר מש"ה המשמיד ומכחי"ד  סמא"ל וגמגימ"א הטמאי"ם  מלכות ר{ו}מ"[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ונשרפי"ם נא"ש הגחלי"ם, ובכ"ך  "אל"-סוד מידת החסדי"ם אותיות {ח"ה}-ס"ד-י"ם    מדרגת ח"ה  בגימטריא  י"ג   בגימטריא "אחד"  בגימטריא "אהבה" על יד"י תפארת, -

הינו "סד"-ס" כפול ד"  בגימטריא  ר"ם חב"ר  "סד"  ומקובל ס"ד  ר"ם  אותיות  ם"  ס"דר חותם בפנימיות  המלכות-"ים"  בתורת הקבלה הזוכ"ה –ל"מי"  בגימטריא    נ"  שער"י  בינ"ה בצירו"ף   ע"  שי"ר   ב"ן   י"ה,  ר"ב  יש"י    עי"ן   ה"-בסו"ד   משי"ח  דו"ד ב"ן יש"י   שהי"נו  "גל  עיני וראיתי נפלאות עיניך"-מאו"ר החכמ"ה  בצירו"ף  או"ר  ם"  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א ו"או ה"א  השם המפור"ש   פ"ר  ו"  מש"ה   סו"ד מ"ו  ש"ר  פ"ה     שו"ר    פ"   מ"ה     רו"ם  שפ"ה     מ"ה   פא"ר   שנ"ה     נש"ר  פא"ה  מ"ה רפוא"ה  נשמ"ה    שמ"ן   ה"  פא"ר  ו"ה-מע"שה ע" מש"ה  סו"ד מרכב"ה  כ"ב  ר"ם  ה"-כר"ם  ב"ה   העוק"ר  הסיטרא אחר"א-מלכות  הטומא"ה,וזה הנאמר  "תוסף"  -בזה המאמ"ר  סו"ד ק"ץ ה{ג}או{ל}ה  והרי  תוס"ף  אותיות  ס"ו   ת"ף,-

כלומר  בשנת תש{ס"ו}  מש"יח  הח"ל  ב{ג}י{ל}וי{ו}   והינ"ו   תפ"  מלא אות פ"ה ומקובל שם תפ"ה  בגימטריא "תהלים"  בסו"ד משי"ח  הינו "מילה" אותיות  מ"י  בגימטריא  נ" חב"ר   מיל"ה     ומקובל    ינו"ן-מיל"ה  סו"ד  החכמ"ה  ל" כפול  ה" בגימטריא ק"ן-שם החכמ"ה צרף   מ"ה  לשם "קן"  ומקובל משיח גוזר "נקמה" ו"השמדה"  על סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ"[י] הר{ש}["ע]ה "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם השאול"ה ונכחדים{אכי"ר}.

 

ה"

 

"ואתם הדבקים בה" אלהיכם חיים כלכם  היום"

 

ראה,"ו"  תפארת ישרא"ל  סודו אמ"ת,-בסוד  פל"א  ת"ם  אותיות מפ"ת   א"ל,הרי לך המשי"ח  באמצעות   מ{"פת}בסוד מילוי אות פ"ה  מקובל שם תפ"ה,בגמטריא תהלי"ם,בכך המשיח  מוש"ך מוחין הדבקי"ם  אותיות יב"ק  מד"ה,-{י}חוד {ב}רכה {ק}דושה אשר חותמים בפנימיות המלכות{אות ד"}  מ"אור   ם"  ר"ז,-

וזה יחוד"  מד"ה,בגמטריא  מ"ט  במלוי מ"מ  ט"ט   בגמטריא  יח"ף,סוד המשיח{ח"י}חותם  פ"  בגמטריא שמ"ן  י"ום{חכמה  דחסדים} בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים,ובכך  מעוברים נשמות ישראל במדרגת  חיי"ם  בגמטריא חכ"ם  בסוד  כ"ח  ם"  בגימטריא  א"ם  עיב"ר   כ"ח,הרי לך הבינה{א"ם}מעברת כ"ח{השכל הגנוז}בפנימיות  המלכות הנקראת היו"ם,

בסוד אות  ה" אחרונה{מלכות}אשר מתעברת מן פר"י{הנשמה}תפארת הנקראת י"ום,כנאמר על משה רבינו י"ו  קרנו"ת על חד"ו,ו"חדו" בגמטריא  ח"י   בסוד   ח"ית  י"וד    בגמטריא יחו"ד קדו"ש בגמטריא ח"וד  מא"ה שד"י  בגמטריא חו"ד מא"ה מטטרו"ן  בגמטריא חו"ד הא"ם  ס" רומ"ח  בגמטריא   חו"ד  מא"ה  רוח"י  מ"ן  אותיות  א"ח מוד"ה יח"ו  נמ"ר,

זה המשי"ח  הינו נמ"ר,בסוד בפנימיותו   נ"  ר"ם,אור הבינ"ה החותמת  רו"חי,שם  רי"ח  ו"   בגמטריא קש"ר רי"ח     בגמטריא קש"ת  ח"י  בגמטריא חש"ק קוד"ש  אותיות שוק"ק  חד"ש    אותיות ש"קק חדו"ש   בגמטריא ש"ר  חדו"ש  אותיות דור"ש  ח"ש    אותיות   שור"ש  ח"ד   בגמטריא  שור"ש י"ב    בגמטריא רב"י קש"ר  ש"ש  בגמטריא י"ב קש"ת  ש"ש,זה המשיח  באמצעות מעש"ה המרכ"בה  חותם {ג}או{ל}ה ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה ,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

ו"

 

"כי מי גוי גדול אשר לו  אלהים קרובים אליו כה" אלהינו בקול קראנו אליו"

 

ראה,- כ"י  בגמטריא אות  ל"  במלוי  ל"מד  בגמטריא ע"ד,-זה משה רבינו עליו השלו"ם  שהינו בעל מוחי"ן  מ"י,-בגמטריא  נ"  בגמטריא חמישי"ם  אותיות  משי"ח   מ"י אותיות   ח"ש  מי"ם אותיות י"ם  שמ"ח    בגמטריא   שמי"ם ובפנימיותו  מוח"ין גדו"ל בסוד ל"ו"   ג"ד  בגמטריא  קש"ר  שלוש"ים  ג"ד אותיות מגי"ד  שלו"ש קש"ר,

הרי  לך למלך המשי"ח  מגי"ד  בסוד י"ג  מידות הרחמים אשר באמצעותם הינו ממתק ד"ם{גבורות}המלכות הקדוש"ה,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא  ישראל קדושים מעוטרים במאור קרובי"ם אותיות  יב"ק  רו"ם אותיות  י"ב  קור"ם  ,

סוד החכמה סתימ"א  הנקראת ריקמ"ה זה יחוד קי"ר{השכינה}-ותפארת{שם מ"ה  בגימטריא אדם בגימטריא  י"וד ה"א ו"או  ה"א}-החותם  מאו"ר  התורה הנקראת בקו"ל,-אותיות  ק"ו  ל"ב,כלומר מאור תורת ישראל מן אור האין סוף יתברך {אשר באמצעות ק"ו}-יש"ר{רחמים}אל פנימיות ל"ב{תפארת ישראל},-זה המשי"ח,בכך הינו מעבר הנבראים{ישראל צדיקים קדושים}במוחי"ן   עליוני"ם,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

 

ז"

 

"ותקרבון ותעמדון תחת ההר  וההר  בוער באש  עד לב השמים"

 

ראה,-תפארת ישראל{אות  ו"}בגמטריא קש"ר  אותיות ש"ר  ק"  בגמטריא   ש"ר מא"ה  בגמטריא  רוש"ם  אותיות  ש"ו-ר"ם אותיות ש"ם-ו"ר,בסוד משה הינו חותם בפנימיות ש"ם{המלכות}מוחין  מ"ו,-מ" כפול ו"  בגמטריא   ר"ם  חבר מ"ו ומקובל מרו"ם,ובזה  כ"לי  החכמ"ה אותיות  כ"ח מ"ה  בגמטריא אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או  ה"א בגמטריא  הגוא"ל בגמטריא ז"ה   ג"ל  בגמטריא  י"ב ג"ל    אותיות  י"ג  ל"ב  בגמטריא מ"ב שלו"ש  אותיות מלב"וש  ש",בגמטריא  מלבו"ש של"ו  ש"ם או"ת  ,

בכך המשיח בזכות מ"ל-בו"ש  בגמטריא   חו"ש  ס"ד  בגמטריא  שו"ח   ס"ד   בגמטריא מטטרו"ן  ס"ד  בגמטריא   שד"י  ס"ד  בגמטריא   ח"י  ש"ס   בגמטריא שי"ח  ש"ם  יש"י  אותיות  שמ"ש ח"י יש"י,-בכח מעשה המרכ"בה  המשי"ח  גוז"ר  תח"ת  דינים וגבורות  על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה זר"ע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א  ישראל  צדיקים קדושים  "ות"-עמדון באמצעות ת"ו{הנגינה,-יחודים}-סוד עמ"וד  נו"ן  בגמטריא ק"ו עמו"ד  אותיות עקו"ד   מ"ו,

הינם זוכים למוחין  ע"-קו"ד  בגמטריא    ק"ו  ע"ד  בגמטריא קע"י,-{י}חוד {ק}דוש {ע}ליון  המגלה מוחין  ב"ו-ער  אותיות עבו"ר  השכל האלוקי  בפנימיות מש"ה סוד  בא"ש בגמטריא ג"ש  במלוי ג"ימל  ש"  אותיות  י"ג  של"ם  אותיות  של"ג   מ"י  אותיות  ש"  גלמ"י בגימטריא של"ג  חמישי"ם  אותיות   גשמ"י  לחשי"ם  אותיות  לח"ם   גששי"ם  בגמטריא  יהוה  יהוה  יהוה  גששי"ם,ובזה היחודים המשי"ח  גוזר"  עשר"ת  הדברי"ם{מכות וגבורות} על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד"  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

 

ח"

 

"ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל תמונה"

 

ראה,-"ו"  תפארת  ישראל   הינו נשמרת"ם אותיות נש"ר תם  ם",כלומר מלך המשיח הינו סוד נש"ר,הינו ש"ר ובפנימיותו  מוחין  בינ"ה סוד שע"ר  ן" ,ובכך הינו חותם  מאור ח"ו  ת"ם  בגמטריא חב"ד  ת"ם  סוד ח"כמה ב"ינה ד"עת לפנימיות המלכות הנקראת תמונה בתורת הקבלה,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,

וביום ההוא עתידים ישראל צדיקים קדושים לזכות במוחין אד"ם,סוד אם בינ"ה  המשפיע עבורם{עיבורם} אות  ד"  בגמטריא ארב"ע,במלוי אות ר"יש  מקובל ראש"י  ע"ב אותיות י"ש  ע"  בא"ר  בגמטריא  י"ש שבעי"ם בא"ר  בגמטריא שמש ע"ב ר"ב  כ"א בגמטריא  כ"א שמ"ש  רע"ד  אותיות כש"ר אמ"ש עד,זה סוד מלך המשי"ח אותיות מ"שה ח"י שהינו ע"ד התור"ה,וחותם א"ור מ"וחין ש"לם בפנימיות המלכ"ות"  אשר זוכה בכך לאו"רה,אותיות רל"א   ו"ה,

סוד חכמת רל"א צירופים המייחדים תפארת{אות ו"}ומלכות{אות ה"}ובכך חותמים בפנימיות ישראל  מוחין ראית"ם,אותיות יר"ם א"ת במלוי אות ר"יש  מקובל שי"ר אמ"ת אותיות ראש"י ת"ם, אותיות שיר"ת א"ם,  אותיות יש"ר אמ"ת,בגמטריא  ש"ר  קוד"ש  א"ם   אותיות קוש"ר דש"א    ם" אותיות ק"ו שר"ש  אד"ם,זה סוד אור אין סוף יתברך לא מוש"ג, המשפיע באמצעות ק"ו  מוחין שר"ש  החכמה  למלך המשי"ח אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא הגוא"ל בגמטריא גאול"ה,

ובכח זה המאו"ר  אותיות   רו"ם  ה"א בגמטריא  א"  מור"ה אותיות א"ם  ה"ר  ו"  אותיות  ה"ר  או"ם  אותיות  רא"ם  ו"ה,זה סוד ר"פאל א"וריאל מ"יכאל החותמים בפנימיות המשיח  את האות ו" בגמטריא קש"ר  אותיות ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה בגמטריא רוש"ם  אותיות שמו"ר בסוד המשיח הינו ש"ר ובפנימיות מוחין מ"ו,בסוד מ" כפול ו" בגמטריא ר"ם,חבר אותיות מ"ו ומקובל מרו"ם בגמטריא  קש"ר פ"ר  בגמטריא קש"ת שמ"ן יו"ם בגמטריא   שמ"ש נק"ם  קוד"ש  ו",

זה סוד משה רבינו הוא שמ"ש ,בסוד תפארת וחותם שם מ.נ.ק בסוד השם המפורש המורה על  ק"ן ם"  בגמטריא ק"ן ארבעי"ם אותיות קנ"ר  א"ב עי"ם,סוד נשמת המשי"ח  {א}לפא {ב}יתא  צירופי אותיות החותמים {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין בפנימיות ישראל צדיקים קדושים,ושוחטים ועוקרים שמ"ן יש"ו{ע}  י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים,סמא"ל גמגימא ואמון מנוא דעת דסיטרא אחרא יורדים לגיהנם ונשרפים  מן להבות המדור"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

ט"

 

ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש {וגו}אשר חלק ה" אלהיך אותם לכל העמים תחת כל השמים" ראה,משה רבינו עליו השלום הינו אות ו" העולה בגמטריא קש"ר,אותיות ש"ר ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה  בגמטריא רוש"ם אותיות רוש"ם  החותם בפנימיות המלכות מוחין שו"ר,סוד ש"ר תפארת החותם  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד בפנימיות המלכות הנקראת פ"ן,בסוד המלכות {אות נ"}זוכה למוחין  פ"  בגמטריא שמ"ן יו"ם אותיות שמ"ם  נו"י,

זה סוד האבות אברהם יצחק ויעקו"ב סוד נ"וי  בגמטריא ס"ו  בגמטריא ב"ן דו"ד בגמטריא גלג"ל,המצביע אשר  הינם חותמים בפנימיות ה{ג}וא{ל}  ש"ם  ם" במלוי ש"ין  מ"  ם אותיות   נ" שמי"ם אותיות שמני"ם בגמטריא שם נ"נ  בגמטריא שם מא"ה   בגמטריא שפ"ה  א"  אותיות א"ש  פ"ה,

וזה סוד המשי"ח אותיות מש"ה ח"י אשר בכ"ח  פי"ו בגמטריא {י}"ו [ש]מ"ן [י]ו"ם,ראשי תיבות יש"י הוא המשי"ח בסוד י"ש  י"  ספירות בלימ"ה,השוחטים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק מלכות רומי הטמאה נאבדת ונכחדת מן להבות המדור"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין  עיני"ך בגמטריא   עי"ן  ל"  אותיות  י"  נע"ל   בגמטריא  נ"י   ע"ל  בגמטריא מא"ה  ס"  בגמטריא ש"ם י"שי  מ"ו,-זה  מלך  המשי"ח  השוחט   ש"ם  יש"ו{ע},-י"מח ש"מו  ו"זכרו  ע"ולמים יורד לגיהנם ונשרף מן להבות הגחלים,

וביום ההוא ישראל צדיקים זוכים למוחין שמ"ש  בגמטריא קש"ר  ם" אותיות ש"ק  ר"ם,סוד {ש}בת {ק}ודש   {ש}מן {ר}ינה,זה סוד אשר ביום שב"ת  מאיר שמ"ן עתיקא קדי"שא החותם  מוחין רם,בסוד גדלות מוחין אור הרחמים בכ"ל  העולמות,ובכך לישראל צדיקים בפנימיותם מתעברים  חל"ק  ה",סוד  החלוקים בגמטריא קו"ל הח"ן,העולה בגמטריא קו"ל  חמ"ש   יוד הי ואו הה, אותיות  מק"ל שו"ח  י"וד  ה"י  ו"או  ה"ה, בגמטריא מטטרו"ן מק"ל  י"וד ה"י ו"או ה"ה,ובזה  מק"ל גבורות ודינים  ממשלת הסיטרא אחרא נעקרים ,אומות העולם בסוד כל העמים הם הגוים הארורים יורדים לגיהנם  ולא עולים,

וישראל קדושים עתידים לזכות במוחין  כ"ל השמי"ם  אותיות כל"ה שמי"ם  אותיות המשכיל  ם" אותיות משה כלי"ם  בגמטריא מא"ה מש"ה    בגמטריא  ו"  שפ"ה בגמטריא  ו" שכינ"ה  בגמטריא קש"ר שכינ"ה   בגמטריא שר"ש  ל"  קנ"ה   אותיות ש"ר  של"ה ק"ן  ,זה אור המשי"ח  אותיות משה ח"י  החותם {ג}או{ל}ה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חל"ק  בגמטריא  קו"ל נשמ"ה  אותיות קנ"ה  שלו"ם אותיות מוש"ל הק"ן  לעולם הב"א,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

י"

 

"ואתכם לקח ה" ויוצא אתכם מקור הברזל ממצרים"

 

ראה,תפארת ישראל הינו אות ו" בגמטריא ש"ש  בגמטריא קש"ר  חותם מוחין  אתכ"ם  בסוד  א"  כת"ם,כ"תר  ת"פארת  מ"לכות בפנימיות המלכות הקדוש"ה אשר זוכה בכך לאור  החכמה סוד  א"לף,ובאמצעות   ל"  א"ף,זה המשי"ח  ל"מד בגמטריא ע"ד סוד משה רבינו  המעטר השכינ"ה  במוחין  פל"א,ובכך  "ויו"-"צא",מגולה בפנימיות המלכות שם ו"יו בגמטריא כ"ב  אותיות סוד המשיח שהינו בעל  מאור הצירופים,-אותיות  י"ה  צ"  פורי"ם  בגמטריא צפור  ס"ה  בגמטריא  צפו"ר  אדנ"י  אותיות אצ"ר פדיו"ן,זה סוד המשי"ח  אותיות פו"י  ד"ן,

סוד  {פ}וד {ו}מצי {י}שראל באמצעות שם נ"ד העולה בגמטריא הי ואו הא יוד,ובזה השם המשי"ח אותיות מש"ה ח"י ממתק ומשם הגבורות במלכות  ומשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים  זוכים למוחין מקו"ר,אותיות רוק"ם,זה סוד שם ר"ו,-ר" כפול ו"  בגמטריא פנוא"ל אמ"ת אותיות ת"ן  פל"א  או"ם   ,זה סוד שם ת"ן  העולה בגמטריא  עשר פעם שם מ"ה  ,בגמטריא ה{ג}וא{ל}  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  ובאמצעות השם המפורש" אותיות שופ"ר  מש"ה בכך המשיח הינו צדיק יסוד עולם,

בסוד השם או"ם מושך מוחין  אל"ף,סוד ספירת החכמה לפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א,עתידים ב{ג}או{ל}ה השלמה ישראל לזכות במוחין  הברז"ל,אותיות  ר"ז לה"ב  בגמטריא   או"ר להב"   אותיות רל"ו אה"ב,בגמטריא "אהב גדול אדונינו ורב כח",ובזה השם קליפת הסיטרא אחרא  מצרי"ם  הטמאה ,מלכות רומי הרשעה יורדת לגיהנם ונשחטת על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

י"א

 

"כי ה" אלהיך אש אכלה הוא אל קנא"

 

ראה, כ"י בגמטריא אות ל"  במלוי  אות למ"ד  בגמטריא ע"ד,זה משה רבינ"ו  אותיות  רוש"ם בינ"ה   אותיות מ"ב רי"ו שנ"ה  בגמטריא מ"ב  גבור"ה שנ"ה    אותיות [מ]"ב [נ]ש"ר [ג]בוה"ה,ראשי תיבות מג"ן,זה סוד המשיח הוא משה ונקרא נש"ר בסוד חותם בפנימיות המלכות הטהורה הנקראת נ"ר  מוחין  ש"  בגמטריא עולה של"ו ש"ם  או"ת  אותיות מוש"ל  אשת"ו  אותיות שלו"ם אשת"ו   ,

זה סוד אשר  ה{ג}וא{ל} הינו צדיק יסוד עולם,שם או"ם בתורת הקבלה,והינו מהוה ק"ו  אמצ"ע,סוד שלו"ם,אותיות של"ו   ם"  בגמטריא של"ו  ארבעי"ם  אותיות  א" עיבו"ר של"ם  אותיות מלבו"ש אי"ר   ע" אותיות ל"ב אמ"{ש} ר[י]"[ו]   [ע]",-בכך  ישו"ע  {י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים יורד לגיהנ"ם ונשרף מן להבות הגחלים סמא"ל גמגמיא ואמון מנוא  נכחדים ונאבדים ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל קדושים זוכים למוחין  שם קנ"א,בסוד ק"ן פל"א  בגמטריא  מא"ה פנא"ל   בגמטריא   מ" פנוא"ל  אותיות מנו"פאל,אותיות  פל"א מ"ן  ו"  בגמטריא קש"ר  אל"ף מ"ן   אותיות א"ק מפ"ל  נש"ר,

זה סוד א"דם ק"דמון,א"דם ק"דוש,אשר חותם  מ"וחין  פ"ה ל"ב  בפנימיות המשי"ח  הנקרא נש"ר  אותיות  ש"ר  נו"ן  בגמטריא  ק"ו  ש"ר  אותיות קוש"ר מוחין,הרי לך המשיח אותיות מש"ה ח"י  חותם בפנימיות ישראל צדיקים קדושים מוחין  קדוש"ה אותיות ש"ק  הו"ד,ש"בת  ק"ודש ה"וד,בגמטריא  ב"ו"  קש"ת  השד"י  בגמטריא  מטטרו"ן הקש"ת ב"ו,זה מלאך קודש הקודשים מטטרו"ן  בגמטריא ס" רומ"ח  בגמטריא רומ"ח ש"ם יש"י  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה, אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

י"ב   

 

"בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת"

 

ראה,"בצר"  זה סוד  ב"ר  צ"  העולה בגמטריא  ב"ר  מל"ך אותיות  ל"ב כר"ם,סוד תפארת ישראל,מלך המשיח הינו  בעל מוחין  כ"  ר"ם  בגמטריא ר"ם שערי"ם   בגמטריא  ע"ת שמי"ם  אותיות שע"ת מי"ם   בגמטריא  שמ"ן  ע"ת     אותיות שנ"ת   ע"ם,זה סוד המלכות הנקראת ע"ם   וזוכה  למוחין ש"נת",סוד שם ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם  מ"ה  בגמטריא גוא"ל בגמטריא שם י"וד ה"א ו"או ה"א,ובזכות זה השם הפמורש ישראל זוכים למאור ש"  בגמטריא של"ו  ש"ם או"ת   אותיות  או"ת  שמ"ש  ל"ו,זה תפארת ישראל מלך המשי"ח אשר בכח  א"ות   ת"ו   א",-

מוחין החכמה  בכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א  ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין באחרי"ת אותיות ברי"ת  א"ח  בגמטריא  ברי"ת  ט"  בגמטריא ברי"ת תש"ע   בגמטריא של"ו ש"ם אות עשיר  ב"ת   אותיות שמ"ש לו"  אות  י" עש"ר  ב"ת,זה סוד החכמה העליונה המוחה ממשלת הסיטרא אחר"א,אומות העולם הגוים  יורדים השאולה ונשרפים מא"ש  הלהב"ה  המכלה רוח הטומא"ה,

ועתידים בכך ישראל קדושים לזכות במאור  הימי"ם ושב"ת   אותיות תשוב"ה מ"י  י"ם,סוד הבינ"ה הקדושה הנקראת מ"י עתידה לעבר  י"ם המלכות במוחין תשוב"ה אותיות שב"ת ו"ה    אותיות ת"ו   ה"  ש"ב,סוד המנגינ"ות"  אשר עתיד מלך המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י  לחותם בפנימיות ישראל קדושים באחרית הימים.

 

י"ג

 

"אתה הראת לדעת כי ה" הוא האלהים"

 

ראה,אתה זאת השכינה הקדושה,והינה מקבלת הארת מוחין מן מלך המשיח הנקרא  הרא"ת  בגמטריא   תו"ר    בעת כונס למלכה"  מקובל תור"ה,אותיות  ת"ו   ה"ר,הרי מלך המשיח  הינ"ו מגלה  מנגינ{ו"ת}  היחוד בפנימיות המלכות,הינה סוד הרהו"ר הל"ב,תפארת ישראל הינו הל"ב  המלביש  פנימיות המלכות,סוד הרהור, וזה הנאמר לדע"ת, אותיות  ת"ל  ע"ד,זה הארת פנים בן מל"כות"   ותפארת הנקרא ע"ד  התור"ה בגמטריא דע"ת   רי"ו  בגמטריא דע"ת  גבור"ה  בגמטריא   עבו"ר   הד"ג   או"ר ע"ב  אמ"ת,

זה סוד צדיק יסוד עולם,הנקרא הד"ג בתורת הקבלה,זה המשי"ח  אותיות משה חי ובפנימיותו  ד" כפול ג"  בגמטריא י"ב  צירופי יהוה  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים  לא"ור   ע"ב א"מת  ,ראשי תיבות מקובל שם ע"אא,בסוד  א"הבת ע"ולם  א"הבתנו,כלומר המלכות הנקראת עול"ם זוכה לעיטור  קו"ם  העולה בגמטריא עול"ם,וזה סוד  ק"ו  ם",אור אין סוף יתברך  אשר באמצעות ק"ו  ק"  כפול  ו"  בגמטריא  ש"ש  מאו"ת  בגמטריא  קש"ר  מאו"ת    בגמטריא רוק"ם  א"ש   ר"ז  חס"ד  אמ"ת,

בכך  תפארת ישראל  שם מ"ו,מ" כפול ו" בגמטריא ר"ם,בסוד ר"יש   ם" אותיות שי"ר  ם"  אותיות  ש"   יר"ם   בגמטריא  של"ו  ש"ם  או"ת   יר"ם  {ג}וא{ל} המלכות הקוד"שה ועוקר ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד  בעת משי"ח ישרא"ל בנגל"ה,אותיות ל"ב   נג"ה  בגמטריא   ח"  נב"ל   אותיות ל"ב  ח"ן  בגמטריא  ל"ב  יוד הי ואו הה  בגמטריא   קש"ר נשמ"ה לב"ן  אותיות שר"ש  נקמ"ה  לב"ן  אותיות נש"ר  לב"ן  משק"ה  אותיות ק"ן  מש"ה  נב"ל ש"ר  אותיות ש"ם  נקב"ה  נשר  למ"ד  אותיות הד"ר  שמ"ן   ק"ן   ל"ב,

זה מלך המשי"ח  הד"ר בגמטריא ט"ר במלוי  ט"ט רי"ש  עולה בגמטריא  שי"ר  ח"י   בגמטריא כ"ח ש"ר בגמטריא  עשרי"ם  שח"ר    אותיות ש"ע יר"ם שח"ר,זה משה רבינו תפארת ישראל הנקרא ש"ע נהורי"ן בתורת הקבלה,הוא יכחיד וימחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה" זרע עמלק נאבד ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

 

י"ד

 

"ותחת  כי אהב את אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוציאך בפניו בכחו הגדול ממצרים"

 

ראה אות  ו"  תפארת ישראל   ממתק ומשבם  תח"ת  גבורות,זה סוד הארת אחורים אשר מלך המשי"ח   אותיות כלי"ם  שמח"ה  אותיות שמי"ם  כ"ל  ח"ה  בגמטריא   כ"ל שמי"ם  אהב"ה   בגמטריא כ"ל שמי"ם  אח"ד   אותיות א"ש מי"ם ח"ד כ"ל      אותיות שמ"י אד"ם  כ"ח  ל"   ,בגמטריא י"ש  חל"ם  א"ד שערי"ם,זה סוד {ג}וא{ל} ישרא"ל  אשר  בכך חותם אהב"ה  בגמטריא י"ג מידות הרחמים בפנימיות ישראל צדיקים קדושים, קליפת מצרים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים  לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל  טהורי"ם  זוכים  למדרגת  מט"ר  יה"ו  בגמטריא  מט"ה גבור"ה זה סוד  משה רבינו עליו השלום אשר ביד"ו  בגמטריא כ"ב  צירופי מילה באמצעות מט"ה  סוד  ט"  אורות  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד המגולים בשם מ"ה העולה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא הגוא"ל בגמטריא גאול"ה  אותיות ג"ל או"ה בגמטריא ז"ה ג"ל    בגמטריא  חז"ל בגמטריא שב"ע  ל"ח   אותיות ע"ב לח"ש  בגמטריא  חס"ד  לחש   אותיות חד"ש סל"ח  בגמטריא שד"י  סל"ו   בגמטריא מטטרון סל"ו ,בגמטריא רומ"ח  נ"ס  יל"ו,

זה סוד   י"מלוך  ל"עולם  ו"עד  הבורא יתברך ויתהלל,ובכל מט"ה נ"ס  אותיות נמ"ס  ט"ה,זה השם המפורש  נ.מ.ס  אשר בעת עלה משה רבינו לקבל התור"ה  כבר היה מפורש בשמות חקוקים  וידוע בעליוני"ם כמשי"ח ישרא"ל,בסוד נמ"ס  אותיות  ם"  נ"ס,בעל מוחין בינ"ה  אשר מגלה שם ט"ה,-ט" כפול  ה"  בגמטריא מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  בפנימיות המלכות הקדושה בכך שוחטת ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

ט"ו

 

"וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה" הוא האלהים"

 

ראה,  י"ו זה מלך המשיח והינו  חותם  דע"ת  בפנימיות המלכות הנקראת ע"ת בתורת הקבלה,ובכך זוכה המלכה למוחין היו"ם  אותיות י"ו מ"ה בגמטריא י"ו   הגוא"ל  אותיות  יהו  גוא"ל אותיות י"ו  גאול"ה  בגמטריא  ז"ה ג"ל י"ו    אותיות ז"ו גיל"ה   אותיות זיו"ג יל"ה,בגמטריא  מ"ה זיו"ג  אותיות המיזו"ג  בגמטריא  ז"ן  י"ד,

זה סוד שם ז"ן העולה בגמטריא  ויו הי יוד הה בסוד החכמה העליונ"ה  אשר מלך המשי"ח אותיות משה ח"י   חותם בפנימיות  י"ד  המלכות,וי"ד בגמטריא עולה דו"ד  בגמטריא ח"ו  בגמטריא חב"ד,סוד ח"כמה ב"ינה ד"עת   המשמידים  ועוקרים סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין  לבב"ך אותיות ל"ב כ"ב,זה סוד יחוד תפארת ישראל הנקרא ל"ב ומלכות  שם כ"ב אשר בינה עליונה שם הו"א  מעטרת  בסוד משפי"ע  עבור"ם    בגמטריא ע"ב קש"ר   ר"ם  בגמטריא  קש"ת    מ"ב  שבעי"ם  בגמטריא ע"ד שמי"ם  קש"ת  אותיות  קש"ת   עדי"ם  ש"ם,זה סוד הגבורה הקדושה  חר"ב  ה{ג}או{ל}ה הנקראת  קש"ת  בסוד  ק"  ש"ת  בגמטריא מא"ה ש"ת   אויתו מש"ה א"ת    אותיות  ש"ם  את"ה    אותיות  אמ"ת  ש"ה אותיות ת"ם  אש"ה  אותיות  א"ש הת"ם,

זה מלך המשי"ח  בעל מוחין שי"ח  מ"ה   אותיות  ש"ם ח"יה    אותיות  י"ש חמ"ה    אותיות י" שמח"ה  העוקר ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

  

ט"ז

 

"וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל "   

 

ראה,וזא"ת זה סוד תפארת ישראל הינו אות  ו"  בגמטריא קש"ר אותיות  ש"ר  ק"  בגמטריא  ש"ר מא"ה  בגמטריא רוש"ם  אותיות שומ"ר  אותיות ש"ר  מ"ו  אותיות ש"ם   ר"ו   אותיתו ש"  רו"ם  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת  רו"ם  אותיות  תרו"ם או"ם שלו"ש,וזה סוד מלך המשיח הינו צדיק יסוד עולם ונקרא או"ם  בגמטריא מ"ז  בסוד  מ"ם  זי"ן  אותיות ז"ן  מי"ם  בגמטריא פ"י ויו הי יוד הה  ,ובזה השם מש"ה רבינ"ו  אותיות רוש"ם   בינ"ה   אותיות מ"ב נש"ר  יה"ו    בגמטריא   מ"ב שנ"ה גבור"ה   אותיות נש"ר גבוהה מ"ב  ,

בכך ה{ג}וא{ל}  יכחיד וישמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאב"ד  ונעקר ב{ע"ת}   השכינ"ה  חוגר"ת  חר"ב סודות התור"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים  זוכים למוחין  ש"ם  מש"ה אותיות   שמ"ש מ"ה  בגמטריא שמ"ש אד"ם  בגמטריא שמ"ש י"וד ה"א ו"או ה"א    בגמטריא    אמ"ש   ש"ם   ארב"ע   אותיות אמ"א  שמ"ש רב"ע,

ו

זה סוד יחוד אמ"א  בינה ותפארת הנקרא שמ"ש אשר בכך המלכות הנקרא ר"ב  מעוברת מן ע" פנים של התור"ה הקדוש"ה,סוד  ישרא"ל  המקבלים מוחין בנ"י  אותיות   י"  ב"ן  במלוי י"וד  ב"ן  בגמטריא  ו"יו  נ" בגמטריא כ"ב חמישי"ם    אותיות משי"ח מכבי"ם,ישראל צדיקים קדישים  זוכים לגאולה שלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".  

 

י"ז

 

"ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם  שמע ישראל את החקים  ואת המשפטים"

 

ראה,משה רבינ"ו  אותיות שי"רה   מ"ב נ"ו    אותיות שיר"ו מבנ"ה   אותיות בנ"י רו"ם  שה",אותיות  י"  נמ"ר  בוש"ה    אותיות נמ"ר ישוב"ה  ,אותיות  יש"ב    מנור"ה   בגמטריא  משה נ"י גבור"ה  בגמטריא רוש"ם  הגבינ"ה,בגמטריא  י"ג  רוש"ם בנ"י,

וזה סוד מידת הרחמים סוד החקים ו-המשפטי"ם  בגמטריא  ט"ף   נש"מה   אותיות פ"ן  שמט"ה     אותיות  מט"ה   נפ"ש   אותיות  ט"  שפ"ה  מ"ן   בגמטריא   תש"ע שכינ"ה  מ"ן  ,בכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים  זוכים למוחין שמ"ע,בסוד   המלכות הנקראת ש"ם  מתעטרת במאור  ע"  פנים  של   התור"ה,סוד ישרא"ל מוחין דגדלו"ת,וזה סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה  תבו"א  בזכות האבו"ת  אברהם יצחק ויעקוב,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

י"ח

 

"ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך"

 

ראה,"ואשים"  אותיות אש   יום   אותיות  אי"ש  מ"ו,זה משה רבינו  הינו צדיק יסוד עולם,אי"ש  בתורת הקבלה כך נקר"א,ובפנימיות משה מוחין   מ"ו,מ" כפול  ו"  בגמטריא  ר"ם  חבר מ"ו  ומקובל מרו"ם,במלוי    מ"  ר"יש   ו"ם    אותיות  מ"י  רוש"ם   בגמטריא נש"ר   מ"ו    אותיות  שמ"ן   ר"ו     אותיות ש"ם  נר"ו  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת קש"ר נמ"ר  ,וזה מלך המשי"ח הינו  ק"  ש"ר  בגמטריא ש"ר מא"ה  אותיות ר"ם  ש.א.ה. ובכח השם המפור"ש הזה  המורה על כח הגבורה הקדושה היוצא לשחוט סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד בגאולה השלמה,

וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין  כסיתיך  בגמטריא  כת"ף שערי"ם,אותיות   ש"ע יר"ם כת"ף   אותיות ש"ם עי"רך   ת"ף, ובעת מלוי אות פ"ה מקובל  שם עיר"ך  תפ"ה,ו"תפה"  עולה בגמטריא תהלים בגמטריא או"ר ע"ב מיל"ה  אמ"ת,בגמטריא ר"ז  אמ"ת  חס"ד  פ"ה,וזה סוד מעש"ה ע"  מש"ה אשר חותם הרכב"ה בסוד ברכ"ה  בפנימיות ישראל עם קדוש"ה  זוכים לג"אול"ה שלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

י"ט

 

"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך"

 

ראה,"גל " זה אור החכמה הנקרא עינים בתורת הקבלה,ובאמצעותו מלך המשיח מושך רוח הנבוא"ה הנקראת ואביט"ה,נוטריקון  ואב"י-ט"ה,זה סוד השם הקדוש {ו}זכרתי {א}ת {ב}ריתי {י}עקב,ובזה השם מלך המשיח מושך לפנימיותו   רוח הזכרו"ן, שזה אותיות כרו"ז נ"ה,סוד  השכינה הנקראת כרו"ז  והינה מקבלת השפע מן  נ"צח ה"וד וחותמת בפנימיות ה{ג}וא{ל}  אשר בכך מגלה נפלאו"ת מתורת"ך  בגמטריא  מתור"ת  שערי"ם,כלומר עתידים ישראל צדיקים קדושים לעלות תפילתם באמצעות שער"ים עליונים  השורים בפנימיות תורת הגוא"ל,

זה סוד התורה אשר מורכבת מן צירופי אותיות שמות חקוקים וקדושים שמות מלאכים אשר בעת הנבראים ישראל צדיקים קדושים קוראים בזאת תורת הגאולה,בכך ליבם המהרהר בדבר בקשתם מעלה התפילה אל המוחין הלומד התורה וההארות הנולדות בסוד מגולות מן הקריא"ה  מכלילות את מלוי הבקש"ה,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

כ"

 

"מי ימלל גבורות ה" ישמיע כל תהלתו"

 

ראה,מ"י בסוד עולם הבינה  חותם מוחין  בפנימיות תהלתו,זה סוד השכינה הקדושה,וזה  נעשה באמצעות   המשיח הנקרא  י"מלל בגמטריא עולה  ע"ם,כלומר מלך המשיח הינו נשמה כללית הכוללת כל הע"ם,בסוד חותם אות  ע"  פנים של התורה בפנימיות  {י}שרא{ל}, בגמטריא  רא"ש  ם",הרי לך בזכות   ש"ר  א"ם  זה ה{ג}וא{ל}   בכך  ש"ם  {המלכות}זוכה למדרגת  א"ר  בסוד  האותיות א"לף  ר"  אותיות  רפא"ל,זה מוחין   המלאך רפא"ל  החותם רפואה בפנימיות המלכה,ולכן נקראת המלכות רפ"א-אל  על שם הא"ל יתברך ויתהלל המעטר את רחמה,סוד שורש נשמות ישראל ב-"כתר רפואה"  בגמטריא עולה כת"ף  תאו"ה,

זה סוד אשר ב{ג}או{ל}ה ישראל צדיקים קדושים יהיו בעל תאו"ה גדולה לחקור ולקשר דעתם בגלוי רזי תור"ה,וידעת תאו"ה  זה  האו"ת",מלכות" זוכה לשם או"ה  העולה בגמטריא ז"ה  בגמטריא י"ב צירופי יהוה,סוד תפארת ישראל,הנבואה המאיר"ה  אשר  בכך המשיח ישמי"ע    יש"י  ע"ם,בסוד חותם אור יש"י  בפנימיות ע"ם{המלכות},וגם ישמי"ע בסוד עולם הבינה הנקרא שמיע"ה אשר עתידה לחותם בפנימיות {ג}וא{ל} ישראל שמ"י-ע"ה,בסוד המלאכים {ש}מעאל  {מ}טטרון {י}הואל  המשפיעים  ע" כפול  ה" בגמטריא ש"ן  אורות למלך ה{ג}וא{ל} את ישראל,

וזה סוד ש"ין  ן" אותיות י"ש נ"נ  בגמטריא י"ש מא"ה   בגמטריא שמ"י קש"ר אותיות יק"ם שר"ש    אותיות  שר"ש  י"  ק"ם  בגמטריא שר"ש עש"ר ק"ם   אותיות ע" שר"ש קשר"ם,הרי לך מלך המשיח באמצעות שבעים אותיות קדושה קוש"ר כל הספירות העליונות ומעברם לפנימיות רח"ם  המלכה,ודע אשר ק"ו-שר  בסוד ש"ר זה התפארת שמושך מוחין ק"ו  אין סוף יתברך ויתברך ובכך שוחט ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

כ"א

 

"שמור את יום השבת לקדשו"

 

ראה,משיח ישראל נקרא שמו"ר בסוד ש"ר מ"ו,בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין מ" כפול ו"  בגמטריא ר"ם חבר מ"ו ומקובל מור"ם העולה בגמטריא קש"ר  פ"ר  בגמטריא   קש"ת  שמוני"ם אותיות שמ"ש   ק"ן  תוי"ם,הרי לך המשיח באמצעות מאור תפארת סוד שמ"ש,

זה גדלות מוחין בתורת הקבלה בכך הינו מוש"ך  ק"ן  תוי"ם    אותיות  ם" תיקו"ן  זאת בינה שהינה מהוה תקו"ן   י"ם,זאת המלכות הקדושה אשר נבנית בזכות גלוי רז"י תור"ה  בגמטריא ת"ו  הזי"ת,זה מלך המשיח דוד בן ישי אשר חותם  ז"ית  בגמטריא  קוד"ש  שב"ע,הרי המלכות הינה סוד המידה השביעית  בעת הינך סופר מן חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות,כנאמר כל השביעין חביבי"ן  בגמטריא   יי"ן  ח"ד   בגמטריא כ"ח  נ"ד  אותיות ח"ן  כ"ד,

זה סוד המשיח אשר באמצעות שם נ"ד העולה בגמטריא  הי ואו הא יוד בכך המלכות מתמתקת ומתבשמת וזוכה למוחין  ח"ן העולה יוד הי ואו הה,ובכך הינה זוכה למאו"ר  אומ"ץ,בסוד מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט,וזה ענין מוחין שב"ת אשר ש"ת{תפארת ישראל}באמצעות משיכת אור החכמה{סוד אות ש"}בכך  מעבר המלכות במדרגת תשוב"ה,סוד שב"ת  ו"ה,הארת פנים  בין תפארת{אות ו"}ומלכות{אות ה"},ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הגאולה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

כ"ב

 

"ביום הניח ה" לך מעצבך ומרגזך ומן העבודה הקשה"

 

ראה,"ביום"  אותיות מ"ב י"ו  אותיות  י"ב   מ"ו,זה סוד משיח ישראל אשר באמצעות שם י"ב צירופי יהוה הינו מושיך מאור שם מ"ב  לפנמיות המלכה",ובכך הינה זוכה למוחין הני"ח אותיות  י" חנ"ה,סוד עשר ספירות בלימ"ה המעטרות המלכות  במדרגת הח"ן,

זה יחוד אות  ה"  אחרונ"ה סוד המלכות אשר מעוברת מן שם נ"ח העולה בגמטריא  יוד הי ואו הה,ובזה השם הנבראים ישראל צדיקים קדושים זוכים ל"אומץ",נוטריקון מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט,ועל ידי כך  "מעצבך ומרגזך",זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

ובזכות המשי"ח  זוכים ישרא"ל לחירו מן העבוד"ה הקש"ה,זה סוד היצר הר"ע הנקרא קש"ה על שם  מקשה את  ל"ב הנבראים בסוד ל"ב אב"ן,ובגאולה  מלך המשי"ח ינת"ץ האב"ן,-זה הייצר הרע באמצעות   נ"ץ  קוד"ש  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת  קו"ץ   נ"ד   בגמטריא נקוד   מל"ך"  או"ת"  ש"ם",סופי תיבות מקובל שם כת"ם,בסוד כ"תר ת"פארת  מ"לכות אשר המשיח הינו מל"ך  צ"  בזכות   העלאת מ"ן{בגמטריא צ"}מושך לפנימיות המלכות אור נקו"ד  אותיות ק"ו  נ"ד,

זה סוד אור אין סוף יתבר"ך,אשר באמצעות  ק"ו   חותם בפנימיות  המשיח שם נ"ד  העולה בגמטריא הי ואו הא יוד ,ובזה השם  ה{ג}וא{ל} ממתק ומבשם  באמצעות   או"ת יסוד את  המלכות{שם}הקדו"שה,וזה סוד  הגאולה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

כ"ג

 

"ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך"

 

ראה,"ששת  ימים"   בגמטריא {ש}מ"ש [ק]וד"ש  [י]"ם,-ראשי  תיבות מקובל שק"י,בסוד  {ש}מע {ק}ולנו {י}הוה,וזה  מלך המשי"ח  הנקרא שמ"ש,בסוד מעברת המלכות הנקראת ש"ם  במוחין האות ש"  העולה בגמטריא  של"ו  ש"ם או"ת    בגמטריא קש"ר שמו"ת  אשל,סוד א"ור  מ"וחין  ש"לם  סוד השם יהוה יתברך ויתברך  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל  תעב"ד  באמצעות שם ע"ב העולה בגמטריא  חס"ד את  התור"ה הנקראת ע"ת,על שם נוטע"ת   בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים מוחין  ט"ו-ן  בגמטריא חמישי"ם  י"ה   בגמטריא מש"ה כ"ח  מ"י  בגמטריא חל"ם  מש"ה  בגמטריא ח"ל שפ"ה  אותיות   ח"ה  שפ"ל  בגמטריא אהב"ה שפ"ל  בגמטריא  אח"ד שפ"ל  אותיות חד"ש פל"א   ,זה המשיח הינו שפ"ל  רו"ח   אותיות חש"ף  רל"ו,

בסוד חותם שם רל"ו בגמטריא "גדול אדונינו ורב כח" בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם,הזוכים בכך  ל"מלאכתך"  אותיות מל"אך  כ"ת  בסוד  כ"תר ת"ורה  באמצעות א"ם בינ"ה  המשפי"ע לתפארת הנקרא מ"ל  בגמטריא ע" פנים בתורה אשר על יד"י כ"ל{יסוד} מעבר השכינ"ה  הקדוש"ה הנקראת מלא"ך על שם מקבלת מוחין מל"א בזכות אות  כ"ף  העולה בגמטריא הא,ם{בינה} מקור שפ"ע למא"ה ברכות בכל יום המעברות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א,אמן ואמן  כן יהי רצון ה".

 

כ"ג

 

"ולא תחמד אשת רעך "

 

ראה,תפארת ישראל סודו אות ו"  העולה בגמטריא קש"ר  אותיות  ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה  אותיות   רא"ה ש"ם  אותיות מ"שה  א"ר,  אותיות  רא"ם שה",וזה סוד המלאך  {ר}פאל {א}וריאל {מ}יכאל אשר באמצעותו  מל"ך המשי"ח  אותיות שמח"ה  כלים  בגמטריא  נ"  שמח"ה  כ"ל   אותיות  שמ"ח  נ"  כלה  חותם בפנימיות   המלכות הקדושה שם ח"ן  העולה בגמטריא  יוד  הי ואו הה,

ובזה השם  זוכה היא  למוחין  או"מץ סוד  צ"  בגמטריא  מל"ך אשר חותם    שם או"ם בגמטריא   מ"ז  במלוי  מ"ם  זי"ן  אותיות ז"ן   מי"ם  בגמטריא  ויו הי יוד הה מים בפנימיות ישראל,וזה השם מצביע על חכמה עליונ"ה  הנקראת מי"ם  בגמטריא מ"ן,על שם שבאמצעות  העלאת  תפילה  זאת החכמה מ"ן  נמשכת לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים יש להם  חלק לעולם הב"א,

ובכך אש"ת רע-ך זאת לילית  גויה שפלה  מלכות רומי הטמ"אה זר"ע עמלק יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,רוח  סמא"ל הרש"ע עולה בלהבות המדור"ה  המכלה כל טומא"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

כ"ד

 

"את הדברים  האלה דבר ה"  {וג"ו}קול גדול ולא יסף"

 

ראה ,השכינה הקדושה נקראת א"ת והינה מעוברת מן הדברי"ם אותיות רב"י מד"ה,זה מלך המשיח הנקרא  ק"ו מ"דה   על שם הינו מושך  מן קו אין סוף יתברך הארות עבור המלכות הנקראת מד"ה,בסוד כל המחשבות הכונסות לפנימיותה  נעשות במיד"ה,בסוד צמצו"ם,בכדי שהמחשבה תהי"ה בתו"ך   תחו"ם שזה סוד חו"תם,בגמטריא חב"ד  ת"ם,זה מלך המשיח בעל האמונה השלמה הנקראת תמימות והינו מושך בפנימיות המלכות ח"כמה ב"ינה ד"עת אשר  נמדדות באמצעות כח האמונ"ה,ומן האמונה מתעברים  האורות אל פנימיות הכלים ישראל צדיקים קדושים,ועל כך נאמר קו"ל גדול,

בסוד אשר תפארת ישראל  נקרא קו"ל בתורת הקבלה על שם מושך  מן ק"ו אין סוף יתברך מוחין  ל" כלי"ם  י" חכמה  י"  בינה  י" דעת בגמטריא ל"  לפנימיות המלכות הנקראת ד"ם,על שם הגבורות השורות בפנימיות כלי רחמ"ה,ובאחדות אות ל" הכונסת למלכות  סוד ד"ם  מקובל האות למ"ד  העולה  בגמטריא ע"ד,וזה סוד המשיח המייעד כל המוחין הגדולים לנבראים ישראל צדיקים קדושים,אך באופן "ולא יסף",בסוד  אשר  ה{ג}וא{ל} הינו מהוה אות ו"  העולה בגמטריא קש"ר,והינו קושר גדלות המוחי"ן סוד י"  ספירות הכונסות לפנימיות י"ם סו"ף,זאת המלכות הקדושה, ונקראת סו"ף על שם המידה  שמלך המשיח מעניק עבורה,

ובמידה ולא היתה המלכות שורה בקו מדה  לא היה אבחנה בין הקטנות מוחין לגדלות מוחין,וזה סוד מד"ה    סוד המלכות{דם}המעוברת מן  בינ{ה},וגם מ{ד}ה  בסוד מלכות{אות ד"}הזוכה באמצעות שם  מ"ה בגמטריא אד"ם  בגמטריא שם י"וד ה"א   ו"או ה"א  למוחין ד"ה העולה בגמטריא ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד והרי לך  י"  ספירות בלימ"ה  אותיות  להב"ים,-סוד החכמה העליונ"ה  המגול"ה  באמצעות  בינ"ה בסוד י" חכמה  בנ"ה באמצעות   ה" ראשונה  המעברת את ב"ן{תפארת} במוחין נה"י  סוד נ"צח ה"וד י"סוד ,המלכות הקדושה  הנקראת תמונ"ה,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

כ"ה

 

"קרב אתה ושמע את אשר ידבר ה" אלהינו"

 

ראה,תפארת ישראל נקרא קר"ב  אותיות ר"ב  ק"  בגמטריא מא"ה ר"ב  אותיות   מ"ה  בא"ר  אותיות המבא"ר   את התורה הקדוש"ה באמצעות שם מ"ה בגמטריא י"וד ו"או ה"א  ו"או וחותם בפנימיות המלכות{בא"ר} מוחין   א"  ר"ב{אור החכמה}-בגמטריא   ר"ב אח"ד     אותיות א"ח  דב"ר    אותיות ח"ד   בא"ר    בגמטריא ט"  דב"ר ,סוד המלכות{הנקראת דב"ר} ומעוברת מן  ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות,והרי לך י" ספירות בלימ"ה  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה ,

וביום ההוא  ישראל זוכים למוחין  ו"  שמע העולה בגמטריא קש"ר שמ"ע   אותיות שר"ש קמ"ע,סוד המוחין העליונים והגנוזים הנקראים קמ"ע  אותיות עמ"ק  בגמטריא מא"ה  ע"ם     בגמטריא   ע"  פא"ה,סוד שבעים  פנים של התור"ה אשר בזכות האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקוב הנקראים פאו"ת בסוד או"ת  פ"  בגמטריא או"ת  שמוני"ם   בגמטריא  ס" שמו"ת  או"ם אותיות ש"ס מאו"ת   מ"ו  אותיות או"ת  מו"ם  ש"ס,

וזה סוד מלך המשיח מ"עתה ו"עד ע"ולם  חותם בפנימיות ישראל צדיקים קדושים באמצעות יסוד{או"ת}את מוחין ש"ש ס"דרים   המכחיד  ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א  ידב"ר  ה" אלהינ"ו,בסוד תפארת ישראל{ב"ר}חותם בפנימיות המלכות{ר"ב} מוחין י"ד בגמטריא דו"ד ,זה אור המשי"ח שהינו אלהינ"ו  בגמטריא  ל"ו   ס"ו  אותיות  ו"  סל"ו  בגמטריא קש"ר סל"ו ,והוא רוכ"ב בסוד כרו"ב  הערבו"ת,חותם עבו"ר  בינ{ה}  בפנימיות המלכו{ת}  הקדושה,

וזה יחוד ה{ג}וא{ל}  ישרא"ל וחותם בפנימיותה חירו"ת שלמ"ה    בגמטריא {ש}יר"ת [ח]ב"ד [מ]ל"[ה]-אותיות שמח"ה,סוד מלכות{ש"ם}מעוטרת בכתר ח"ה בגמטריא אח"ד בגמטריא אהבה בגמטריא י"ג מידות הרחמי"ם בגמטריא רי"ח פ"ה   אותיות פר"ח   י"ה  אותיות ר"ח   פ"יה  אותיות  ר"יש  ח"  פיה  בגמטריא {ש}י"ר  [ק]ש"ר  [נ]שמ"ה  [י]פ"[ה]-אותיות נשיק"ה,זה נשה יחידה ליחיד"ה,סוד אור ה{ג}או{ל}ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

כ"ו

 

"ואתה פה  עמוד עמדי"

 

ראה,-"ואתה"  בגמטריא קש"ר  את"ה אותיות ש"ר  ק"  את"ה בגמטריא ש"ר מא"ה  את"ה   בגמטריא את"ה רוש"ם   אותיות א"ש תרומ"ה,וזה סוד  מלך המשיח שהינו מהוה כ"ח א"ש השכל"י  וחותם בפנימיות המלכות הנקראת תרומ"ה  מוחין  ת"ו   רמ"-ה"  בגמטריא  מוחי"ן   ת"ו  חמ"ש    אותיות שמחו"ת   בגמטריא חומ"ש א"ור  ע"ב אמ"ת  בגמטריא רב"י קש"ר נשמ"ה אמ"ש   חס"ד אמ"ת,

ובזכות מעש"ה  ע" מש"ה  מלך המשיח מוש"ך  הרכב"ה בסוד ברכ"ה לפנימיות ישראל צדיקים קדושים  הנקראים עמו"ד,בסוד  המשיח הינו ע"ד  מ"ו,בפנימיותו  מ"  כפול  ו"  בגמטריא ר"ם  חבר  מ"ו  ומקובל אור  מור"ם  באמצעותו סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וזה סוד אשר בכך ישראל עתידים להיות  מעוטרי"ם  במוחין  עי"ט  מור"ם  אותיות מו"ט  ירע"ם    בגמטריא  עי"ר  יפ"ה  בגמטריא  הצר"ף,זה סוד מלך המשיח שהינה בעל ידיעה גדול"ה בחכמת הצירופים בסוד הציפורים ובכך הינו מביא {ג}או{ל}ה לעם ישרא"ל  בכך  זוכי"ם לכתר אהב"ה  סוד  {א}לפא {ב}יתא אותיות המגלים  ה"ה  בגמטריא י" ספירות בלימ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

  

כ"ז

 

שמ"ע ישראל ה" אלהינו  ה" אחד

 

ראה,-שמ"ע  בסוד מלך המשיח הינו אות ע"  בגמטריא שבעי"ם  אותיות שמ"י ע"ב  בגמטריא שמ"י חס"ד    בגמטריא ע"ד שמ"ח    אותיות ע"ם חד"ש  בגמטריא מ"ח של"ו ש"ם אמ"ת   ע"ד,ובזה חכמת המרכב"ה משה רבינ"ו  אותיות רוש"ם בינ"ה   אותיות ר"ב ש"ם  יונ"ה   מעבר המלכות{ש"ם}במוחין ישר"אל  אותיות י"שר  א"ל אותיות  שי"ר א"ל   אותיות י"ש רל"א  אותיות ש"ר א"לי  בגמטריא ש"ר  א"ם   בגמטריא של"ו ש"ם או"ת   רא"ם,

זה המלאכים  {ר}פאל  {א}וריאל {מ}יכאל  באמצעותם המשיח אותיות משה ח"י מוש"ל  אשת"ו  על ידי מעטרים ה{ג}וא{ל} ב"שמות א"ש ל"ו,סוד צירופי אלקים חקוקי"ם  בגמטריא    רו"ח  חמישי"ם  בגמטריא שמ"י יו"ם גבור"ה   אותיות יש"י  מום גבור"ה,זה מלך המשיח דו"ד ב"ן י"שי אשר באמצעות השם המפור"ש סוד שופ"ר מש"ה הנקרא  {מ}עתה {ו}עד {ע}ולם חותם   אח"ד,סוד הארת החכמ"ה  באמצעות אות  ח"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה{זה תפארת}בפנימיות  רח"ם המלכות{אות ד"},

וזה יחוד ה{ג}או{ל}ה המשמיד ועוקר סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה זר"ע עמל"ק נכח"ד ונאבד בעת תורת המשי"ח  בנגל"ה,בסוד  לה"ב  הבינ"ה כונס לפנימיות ג"ן{המלכות}ומגלה  ג"  פעם  נ" בגמטריא ק"ן  החכמ"ה הג{נ}ו{ז}ה,-סוד שם ז"ן בגמטריא  ויו הי יוד הה  ובז"ה זה"ב  הש"ם תבו"א  הגאולה היא סוד האבו"ת  לישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

כ"ח

 

"ואהבת את  ה" אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך  ובכל מאדך"

 

ראה,-ו"  תפארת ישראל  הינו מהוה אהב"ה  בגמטריא י"ג מידות הרחמי"ם אשר מעברם בפנימיות השכינה הנקראת א"ת,בסוד המלכו{ת} נחתם ברחמ"ה אות  א"  סוד מוחין אל"ף שהינו פל"א,ועל כך נאמר   אליה"ך  בגמטריא  א" שע"ר  כל"ה,בסוד אות א"  כונסת בפנימיות שע"ר{המלכות}באמצעות כ"ל{יסוד} אל פנימיות המלכ{ה},

וזה באמצעות    אלהי"ך  העולה בגמטריא  כ"לי  ו"  בגמטריא קש"ר כל"י    בגמטריא ק"ן שי"ר    אותיות נש"ר ק"י   בגמטריא שע"ר מא"ה  נש"ר    בגמטריא  ש"ע  נשמ"ה  א"ת    אותיות שמ"ש נא"ה ע"ת      אותיות שמ"ש .א.ה "  ע"ת    אותיות מש"ה א"ש ע"ת     בגמטריא קש"ר   שע"ת  ש"ם   אותיות קשר"ת  ש"ע ש"ם     אותיות שמ"ש   ע"  קשר"ת   בגמטריא שמ"ש שבעי"ם קשר"ת   בגמטריא שר"ת מא"ה   שמ"י ע"ב שמ"ש,

ובזה כח הצירופים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא בכך ישראל צדיקים קדושי זוכים למוחין   לבב"ך   בגמטריא  כ"ד  שלושי"ם   אותיות י"ש שלו"ם כ"ד    אותיות שמ"ש יל"ו  כ"ד,בסוד  {י}מלוך  {ל}עולם {ו}עד  הבורא יתברך ויתבר"ך   בכח {כ}"ד ספר"י  [ת]ור"[ה],-סוד שם כה"ת,-{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה,החותם ובכ"ל  בגמטריא  קש"ר ל"ב  שערי"ם    השוחטים  "וכלב",-זה סמא"ל הטמא  עולה בלהבות המדור"ה,ובכך ישראל מעוטרים במדרגת מאד"ך  בגמטריא אד"ם שערי"ם באמצעותם התפילה עולה למרומי"ם,אמן ואמן כן יהיה רצו"ן  ה",

ו"אדם"  בגמטריא  גאול"ה וגם עולה שם י"וד ה"א ו"או ה"א  תפארת ישרא"ל  סוד המלוכ"ה  אותיות ו"ה  מלכ"ה  בגמטריא י"ו  מל"ך     אותיות ו" כלי"ם  בגמטריא קש"ר  כלי"ם   אותיות כש"ר קלי"ם   בגמטריא    י"  כש"ר   ע"ק,זה סוד המשיח  הינו ק"דוש ע"ליון וכולל בפנימיותו י"  ספירות בלימ"ההמעטרות המלכה במוחין כש"ר אותיות ש"ר   כ"  בגמטריא ש"ר  ש"ע  יר"ם   אותיתו ע"ר שרשי"ם    אותיות שר"ש ערי"ם  בגמטריא שר"ש נע"ר    אותיות  שע"ר  נש"ר,

זה מטטרון קודש הקודשי"ם  סודו וסוד שמו הינו חנו"ך בן יר"ד  בגמטריא  נדר"י   כ"ב  קש"ר  ח"ן,באמצעותו ה{ג}וא{ל} חותם בפנימיות הכלים{ישראל}צדיקים קדושים מאור   ח"ן  העולה בגמטריא  יוד הי ואו הה וזה המאו"ר בסוד או"ר  מ"ה  בגמטריא   ר"ז  י"וד ה"א ו"או ה"א   מקש"ר הנבראים ישראל צדיקים קדושים לאלקים חיים אשר חותם  מוחין חנו"ך  בגמטריא  ח"ן  כ"ו  בגמטריא  ח"ן  יהו"ה   אותיות  נה"י  חו"ה    בגמטריא  חב"ד  סנ"ה  אותיות ח"ה ס"ד  ב"ן   בגמטריא אחד ס"ד  ב"ן  בגמטריא ב"ן  אהב"ה  ס"ד  בגמטריא סב"א ב"ן י"ד   בגמטריא    ח"  אדו"ן   ב"ן  יש"י    בגמטריא  קש"ר  נשמ"ה     אדו"ן  ב"ן  יש"י  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים לגאולה שלמ"ה {זוכ}ים באמצעות   ש"ם  כ"זו  בגמטריא עולה  "גל"-עיני ואביטה נפלאות מתורתך אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

כ"ט

 

"והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך"

 

ראה,-"והיו"  אותיות י-הו-ו  יתברך ויתברך,זה סוד מוחין תפארת ישרא"ל  הנקרא הדברי"ם  אותיות רב"י מדה   בגמטריא  ז"  נד"ר  בסוד המשיח חותם שם ז"ן העולה בגמטריא  ויו הי יוד הה,-סוד החכמה  העליונה בפנימיות  המלכות{אות ר" בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי  א"להים,המצביע על הגבורות}המתמתקות ומתבשמות בזכות מאור  ד"  החיו"ת  סוד {ג}בריאל  {מ}יכאל {ר}פאל {א}וריאל שהינ"ם   מש"ה  נ"י  אותיות  י"  נש"מה בפנימיות מל"ך המשי"ח  אשר חותם באמצעותם  ח"ו-ת"ם  בגמטריא חב"ד  ת"ם  אותיות מד"ת ח"ב  בגמטריא מד"ת  י"  בגמטריא ד"ם קוד"ש    אותיות שק"ם   ד"וד  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת ק"ם  ד"וד,

זה  אור {ג}וא{ל}ישראל המכחיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאב"ד ונכחד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים מעוטרי"ם במוחי"ן    ע"ל העולה בגמטריא מא"ה אותיות הא"ם  בגמטריא מ"ו,בסוד  מ" כפול ו" בגמטריא  ר"ם{חבר מ"ו}ומקובל מרו"ם  בגמטריא   קש"ת שמוני"ם   אותיות שמ"י   ק"ן  שמו"ת,

סוד המלאכים  {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הוא"ל  אשר חותמים באמצעות מלך המשיח בפנימיות המלכות{ש"ם}את מוחין "תו"{הנגינה}-ובכך מקובל שמו"ת  החכמ"ה  אור  ה{ג}או{ל}ה   היו"ם נרא"ה, אותיות יא"ה מנור"ה    אותיות  מ"ה או"ר נה"י   בגמטריא ר"ז  י"וד ה"א ו"או ה"א  נה"י,זה רוח הנבוא"ה  המכחידה ועוקרת ממשלת הסיטרא אחר"א ,זרע עמלק נשרף ועולה  בלהבות  המדור"ה,תורת ישראל קדושה ואמת יחיד"ה אמ"ן ואמ"ן כן יהי רצו"ן  ה".

 

ל"

 

"ושננתם לבניך ודברת בם"

 

ראה,-מלך המשיח באמצעות אות  ו"  בגמטריא קש"ר  חותם   שננת"ם  אותיות שמ"ן  ת"ן,סוד מוחין ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם שם מ"ה   בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא גאולה בפנימיות המלכות הקדוש"ה הנקראת  "ודברת" אותיות דב"ר ת"ו,בגמטריא ברי"ת,בסוד המלכות{ר"ב}זוכה בכך  למוחין ת"י  בגמטריא קוד"ש ,

זה סוד שם ב"ם  אותיות מ"ב  החותם  לבנ-י"ך  אותיות כל"י ב"ן{תפארת}-בפנימיות המלכ"ה{כ"הן  ל"וי י"שראל}ובכ"ח מוחין לב"ן   בגמטריא ל"ב חמישי"ם  בגמטריא משי"ח   ל"בן     אותיות שמ"י   נ"  חל"ב אותיות שמ"ן ח"י ל"ב בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זר"ע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

  

ל"א

 

"וקשרתם לאות על ידכה"

 

ראה,-"ו"  תפארת ישראל  מהוה קש"ר  ת"ם  אותיות  ת"מר   ק"ש,בסוד ת"ורת מ"שה ר"בינו  ק"ריאת  ש"מע  ש"בת ק"ודש,ובכך ה{ג}וא{ל} חותם אות ל"{מוחין}-י"  חכמה י" בינה י" דית בפנימיות המלכו{ת},וזאת המשיח עושה באמצעות או"ת{היסוד}-אשר  מעבר המלכות בשפ"ע העליו"ן,

סוד ת"ו  א",אור החכמה ספירת  אלפ-ים  בתורת הקבלה החותמת מוחין  מ"י{בגמטריא נ"}-סוד בינה בפנימיות י"ם{השכינה},ובכך זוכים ישראל צדיקים קדושים למאור ע"ל  בגמטריא מא"ה  ברכו"ת,בסוד כת"ר ב"ו"  אותיות כת"ב ר"ו  בסוד ר" כפול  ו"  בגמטריא  פנא"ל אמ"ת,בגמטריא אל"ף  אמ"ן  {א}ו"ר [ע]"ב [א]מ"ת,ראשי  תיבות ע"אא,בסוד {א}הבת {ע}ולם {א}הבתנ"ו,

וזה מלמדך אשר באמצעות מאור אהב"ה  בגמטריא י"ג מידות הרחמי"ם  בגמטריא  פרח י"ה  אותיות רי"ח  פ"ה אותיות  פר"י ח"ה  בגמטריא פר"י  אח"ד בגמטריא פר"י אהב"ה    אותיות פרי"ה  הב"א    בגמטריא פא"ר כ"ב    אותיות בר"ך  א"ף  בגמטריא ר"ב   כא" שמ"ן יו"ם בגמטריא ר"ב אהיה  שמ"ם  נו"י   בגימטריא  בא"ר יהי"ה   נפ"ש   ו",בכך בזכות מעש"ה   ע" מש"ה   ש"ם  ע"ה  בסוד   ע" כפול  ה"  בגמטריא ש"ן  חבר  ע"ה   ומקובל   העש"ן  גבורות ודינים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

ל"ב

 

"לא מרבכם מכל  העמים חשק{וג"ו}כי אתם המעט מכל העמים"

 

ראה,-"לא"  מושג אין סוף יתבר"ך  חותם בפנימיות  מלך המשי"ח  מוחין מרבכ"ם   אותיות רכ"ב  מ"ם  בגמטריא  רכ"ב שמ"ן יו"ם,סוד חכמה דחסדי"ם  אשר חותמים בפנימיות ה{ג}וא{ל} מדרגת מל"ך  בגמטריא  צ"  בגמטריא  מ"ן  חבר אות צ"  ומקובל  נ"ץ  ם"  בגמטריא נ"ץ  ארבעי"ם   אותיות א"ם עיב"ר  נ"ץ   אותיות נ"ץ עי"ם  בא"ר,הרי לך המשיח נקרא נ"ץ בסוד נ"ון  צ"דיק בגמטריא {ק"ו} צד[י"ק]  ובכח שם  י-ק-וק יתבר"ך ה"חוקק"  בגמטריא רו"ח המלוכ"ה בפנימיות ה{ג}וא{ל} בכך הינו מוש"ך   מוחין חש"ק  בגמטריא    ח"ש מא"ה  אותיות   א"  שמח"ה,

מוחין חכמה  דבינ"ה סוד שמח"ה לפנימיות המלכות{ש"ם}אשר בזכות  חמ"ה{תפארת} זוכה השכינה למאור ח"ה בגמטריא אח"ד בגמטריא אהבה בגמטריא י"ג מידות הרחמי"ם המגלים  מאור  ש"  בגמטריא  שלו"ם  אשת"ו סוד ה{ג}או{ל}ה   בפנימיות הכלים {ישראל}צדיקי"ם המעוטרי"ם במוחין  את"ם  אותיות אמ"ת,סוד השכינה{א"ת}מעוברת מן  ם"{בינה}וזה  ענין המע"ט  אותיות מ"ה  ע"ט  בגמטריא   ע"ט   י"וד  ה"א ו"או ה"א,

ובמידה ומחבר הינך  ע"ט  לאות  {י}  מקובל  עי"ט,וזה משה רב"ינו אשר  מהוה  ע"ין  י"וד  ט"ט    בגמטריא יי"ן ע"ד  יח"ו,בסוד {ח}נון {ו}רחום  {י}הוה  באמצעות משה  מגלה אלקי ישראל  לעמ"ו  את  מאור יי"ן  בגמטריא ס"וד  ה{ג}או{ל}ה שהינו  ע"ד  בגמטריא למ"ד  הנבוא"ה,וזה עניין אשר בזכות אות למ"ד ב{ג}או{ל}ה השלמה רוח השכינה תשרה בפנימיות הכלים,ישראל צדיקים קדושים עתידים להקרא תלמידי"ם  בגמטריא  למ"ד   קוד"ש  י"ם    בגמטריא עדי"ם  קוד"ש  אותיות ע"  שד"י קדו"ם בגמטריא  שמ"י ע"ב  מטטרו"ן קדו"ם,אור החכמה האלוקית מוחין הנבואה   חכמת הצירופים כך ישראל יעלו  תפילתם בשערי מעלה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

פרשת  "ואתחנן"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

 

 

 

OnLineTech