להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> פרשת השבוע-"אמור",חכמת הצירופים

 

 

מאמר – פרשת "אמור"/מאת רבי גל טופז  לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן.

 

 

א"

 

"ויאמר  ה" אל משה  אמור אל הכהנים"

 

הב"ט   "ויאמר"    בסוד  -  רו"ם   א"י-זה  סוד הבינה   {א}דנ{י}   המקבלת מוחין "אהיה"   ולכן נאמר  "אל"   בסוד חותמת חסד בפנימיות המלכות באמצעות "משה" –ספירת התפארת  ,ובכך   הנבראים ישראל קדושים מגלים מדרגת  "אמור"  אותיות  "מורא"-סוד המלכות כך מעלה תפילות בשערי מעלה וזה הדבר   משמיד סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה יורדת שאולה,וידעת  י"  עדות ,

 

זה   עשר ספירות בלי מה הכונסות במשיח ישראל  "מורא"  נקרא  על שם פחדו הגדול מן אדו"ן  הבריאה ה" יתברך ויתהלל  אין מלבדו כלל וכלל  בעל כל הכוחות כולם, והוא המשיח  חותם בפנימיות {ה}[כ][ה][נ]ים   מידת "אל" –ס[ו]ד חסדים  ובזה הסוד   "הכונה"- {נ}עש[י]ת [ב]קדוש[ה] ובכך  אור ה"בינה"  המכחיד מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע]ה-"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים שאולה ולא עולים{אכ"יר}.

 

 

   ב"

 

"ולאחותו הבתולה הקרובה אליו{וג"ו}

 

ראה  "ו"  סוד התפארת ובית דינו  "וא"ו  חלות" –זה המלכות הקדושה   הנקראת   "הבתולה"  אותיות  "תו  להבה"  אור התפילה המשמיד ועוקר  סמא"ל הרש"ע וביום ההוא  בסוד הייחוד מלכות  זוכה למדרגת  "ה{ק}רו{ב}ה "  אותיות  ק"ב  אורה   ק"ב בגי"מ  -אלהינו-  סוד הבינ"ה העליונה חותם בפנימיותה אור  "אליו"  בצירו"ף-  ל"י  וא"ו-  תפארת ישרא"ל  ה{מ}{ו}{ח}ה זכ[ר] עמלק   באמצעות  "רומח"  המשיח   אותיות משה ח"י  ומהוה  רו"ם- 

 

מ"ח     אור החכ"מה    {כ}"ח [מ]אור [ה"]-"מכה"   ומשמיד  סמא"ל הטמא  מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע]ה-"עשיו" "ישוע"  {י}ימח {ש}מו  {ו}זכרו  {ע}ולם יורדים לגיהנם ולא עולים נשרפים מאור התורה הקדושה תורת ישראל  אמת "יחידה"  בסוד המשיח מדרגת יחידה  המגלה התורה העליונה  המגולת מפנימיות התורה   וזה אותה  התורה והבן היט"ב  עד כמה נפלאות נתיבות ל"ב  החכמה{אכ"יר}.

 

 

ג"

 

"לא  יקרחה  קרחה בראשם"

 

הבט  "לא"  בסוד אין סוף יתברך לא מושג החותם מדרגת  "יקרחה"  אותיות   -קר"ח   י"ה-  חכמה ובינה בפנימיות תפארת המהוה  די"ן   קר"ח   נוטריקון   קש"ר  ח" וידעת {מ}אור [ה]דע"ת-מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישראל  ח"  נקר"א   ח"ק  נר"א החותם חכמה בפנימיות המלכות  "חקרה" שמה על שם החקירות והשאלות המקויימים בפנימיותה, והרי היא היחידה המקבלת הארת החכמה בפנימיותה מן כל הספירות  ולכן למרות שהינה אחרונה בעצם  עומדת  "בראשם"  והבן הנאמר ,

 

וראה  "בראשם" אותיות   "ברא  שם" ,  כלומר   אין סוף יתברך  ויתהלל   ברא  המלכות הנקראת  "שם"  והרי כל מהותה נעשה בחקירה  בפנימיות השמות המהויים שורש ל{ג}י[ל]וים עליונים ובזה הגילויים  משיח ישראל משמיד ועוקר הסיטרא אחרא סמא"ל הרשע יורד לגיהנם ונשרף באש הלה"בה  סוד חידושי התור"ה{אכ"יר}.

 

ד"

 

"כי אם בתולה מעמיו יקח אשה"

 

ראה  כ"י  בגי"מ   ל"   צרפם  מקובל -כל"י-  זה המשיח  {כ}הן  {ל}וי  {י}שראל אשר בפנימיותו מוחין "אם"  בסוד אור בינה ואת זה המוחין  משפיע  עבור{עיבור} המלכות  "בתולה" שמה בסוד  -ב"ת-לוה –זה שם קדוש  ונורא  וראה,  ל"  פעם ו" בגי"מ  -ק"פ-    צר"ף –בתולה-  וראה  -פ"  ת"ו  קבל"ה-   סוד  עולם בינ"ה בסוד  שמונים בגי"מ  פ"  החותם  ת"ו-זה המשיח בפנימיות המלכות {קבלה} שמה על שם רצון הקבלה המקויים בפנימיותה ומהוה כל מהו"תה, ולכן נאמר  "מעמיו"  אותיות  מ"י-עמ"ו   זה המשיח בעל מוחין מ"י בגי"מ   נו"ן  שערי"ם  בצירו"ף-עני"ו  נשרים-

 

כנאמר "והאיש משה עניו מאד" בסוד "נשר"  המגביהה  בשמים אך מרוב גובהו נעלם יוצא מכך אשר העלמותו בעצם אי ראיתו הענוה וההתבטלות הגדולים ביותר  וזה משל למשה והמבין יבין והבן  ,ובזה גאוה דקדושה משה מכחיד וכורת סמא"ל הטמא  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{שע}ה  "עשיו" "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים לגיהנם ולא עולים ,

 

וביום ההוא "ויקח"  בסוד תפארת  -י"  חוק-אשר כולל בפנימיותו את מלכות לו  ל"אשה"    נוטריקון -  א"  של"ה- בסוד {מ}לכות [כ]תר [ה]משיח ובזה הכתר סוד השם הקדוש "מכה"  מגולה וזה השם הקדוש והנורא  משמיד ומכחיד הסיטרא אחר"א{אכ"יר}.

 

 

ה"

 

"ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני ה" מקדשו"

 

ראה  ול"א  בסוד  ו"  פעם  ל"א  בגימטריא-קפ"ו-   בסוד ק"ו  פ"ה  זה אור אין סוף יתברך  המגלה החכמה באמצעות הפ"ה  סוד המלכות  הנקראת   "יחלל"  אותיות  חל"יל    ומקבלת המוחין  מן   ח"  לי"ל סוד תפארת{ח"}הגבורה{לי"ל} ,

 

וידעת  ל"יל  בגימטריא   ע"  המלמד על שבעים פנים של   התור"ה   "זרעו"  בסוד  ע"  רז"ו   של תפארת ישראל נקר"א  א"ר  ק"ן החותם  שפ"ע  בפנימיות  "בעמיו"  אותיות  עי"ן  מ"ב   ו"  סוד שם  מ"ב  מ"  פעם ב" בגימ"  פ"  צר"ף  עי"ן  וראה   י"  ענ"ף-סוד הארת החכמה המשמידה ועוקרת סמא"ל הרש"ע  מלכות רומי יורדת השאולה [ו]{נ}שרפת [ב][א]ש [ה]להב"ה-"נבואה", זה סוד משיח ישרא"ל  בצירו"ף –שי"ר א"ל   כנאמר   {א}ז י[ש]יר מש"[ה]  שיר ה"אשה"  סוד השכינ"ה הקדושה העוקרת ומכחידה ארמילו"ס הרש"ע   ,

 

וידע"ת  ארמליו"ס    יורד השאול"ה  באמצעו"ת כונות ויחודים אשר משיח על ידי  "אליהו רומס" –זה אליהו הנביא הקדוש  משמיד הסיטרא אחרא סמא"ל השע וכת מלאכי  החבל"ה,  ובכך  חל"ב  ה"  סוד החסדים מושפע לישראל   כנאמר   בסוד   כ"א  נמ"ר כ"א  בגי"מ שם אהיה  זה המשיח  {נ}סמך  {מ}אתים  {ר}בנים והינו מוריד מלכות אדום השאולה לאש התנורים לישרף ללא רחמים  סמא"ל הרשע ראשו ייכרת לעיני כל הבריאה בגאולה העתידה , בסוד  כ"י  בגימ" ל"  צר"ף  כ"י  מקובל –כל"י-

 

סוד  {כ}הן  {ל}וי  {י}שראל זה המשיח  אשר בפנימיותו רוח אלהים יתבר"ך  בסו"ד  כ"תר  י"ב  המשפיע עבור{עיבור} המשיח  א"  מיל"ה  סוד הצירופים –שם המרכב"ה  העוקר הקליפות הטמא"ות  ולכן נאמר  "מקדשו" אותיות  -ש"ם  קו"ד-   המרכבה צירופי  פרצופי  ציפורי ישראל משמידים סמא"ל הרש"ע {אכ"יר}.  

 

 

 

ו"

 

"דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך לדורותם אשר יהיה  בו מום לא יקרב{וג"ו}

 

ראה "דבר"  בסוד    ב"  פעם  ד"ר בגי"מ ח"ת  -סוד הדעת הקדוש"ה  הנקראת  א"ל -מידת הח"{סד},-מש"ה  רבינ"ו  בצירו"ף -מ"ב  נו"ן  שיר"ה-  אור התפילה המכחיד ועוקר סמא"ל הרש"ע   ומוריד מלכות רומי השאול"ה,  ולכן נאמר על מש"ה   "דבר" בסוד   חותם  בפנימיות  "אהרן"  -מידת ה-דין הקש"ה-  בצירו"ף-  ד"  נשיק"ה-  אותיות  יהוה יתברך המשמ{י}דים מלכ[ו]ת הר[שע]ה –

 

"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח {ש}מם  {ו}זכרם  [ע]ולמים  , וביום ההוא יום הגאולה   מדרגת "לאמר"  אותיות  א"ל  ר"ם  -  תרא"ה  בסו"ד  -ה"ר  א"ת-  כ"ח השכינ"ה  "את"  אותיות  התורה   יישחט סמא"ל הרש"ע  הנקרא  "הר"-זה   ייצ"ר" "ה"רע  ,ובכך  "איש"  -סוד הצדיק מש"ה רבינ"ו  בצירו"ף-   י"ב   נ"רו    רי"ו  ב"ן רי"ו בגי"מ גבורה החתומה בפנימיות ה-ב"ן-סוד תפארת ישראל משה שוחטת ומשמידה מלכות הסיטרא אחר"א, ובכך ישרא"ל  {זו}כ{י}ם  ל"זיו"-אור  קדוש"ה  בצירו"ף-קש"ר   ד"ו  או"ה-   בצירו"ף  -אדו"ה-  נוטריקו"ן  -   א"   הו"ד-  סוד הנבוא"ה   הנקרא  "מזרעך"  אותיות  כר"ז  ע"ם    החותם בישראל מוחין  לדורתם אותיות    ת"ל  מדו"ר  -{ב}נ[י]"ן  [ק]דוש"ה  בצירו"ף-  יב"ק  נו"ן  שד"ה- {י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה המשמידים ארמילוס הרש"ע  יורד לגיהנם ונשרף באש הלה"בה   ובז"ה   ו"  זה"ב  סוד המשי"ח הנקרא "שדה", 

 

בסוד  ד"  פעם  ה"  בגי"מ כ"   צר"ף   ש"  רא"ה  -ש"כ- דינים  אשר סודם   ה"  פעם  די"ן  בגי"מ  -ש"כ- מכות המשמידים סמא"ל הרשע ומלכות רומי מוכחדת  כלא הית"ה  ואז בכך   מצורף  לש"כ  הדינים אות  ה"  וראה  -שכ"ה- לשון מידת הדין הומתקה לאחר  שבגאולה העת{י}דה מלכ[ו]ת הר[שע]ה- "עשיו"  "ישוע"  {י}ימח {ש}מם  {ו}זכרם יורדים השאול"ה , וזה היום  יום הגאולה מוחין אש"ר  בסוד עולם בי"נה  יחתום יר"אה  בפנימיות הנבראים ולא "יהיה מום"{זה הייצר הרע}-

 

הוא לא יקר"ב  והרי סמא"ל הרשע הושמ"ד על ידי מלך המשי"ח   מש"ה ח"י  המשפי"ע    שי"ר  ק"ב   ק"ב בגי"מ   מדרגת –אלהינו-  צר"ף  שי"ר  מקוב"ל   "שיר אלהינו"- זהו שיר ישר בסוד הרחמים  כנאמ"ר   משה שהינו כ"א  נמ"ר     {נ}סמך  {מ}אתים  {ר}בנים בעל מוחין אהיה בג"ימ  כ"א  -א"ז ישיר מש"ה  ובני ישראל"  את השי"רה    הישר"ה  בסוד חס"ד בגי"מ שם ע"ב  עול"ה  וזאת השירה משמידה סמא"ל הרש"ע יורד לגיהנם ושורשו הטמא נכרת  על ידי נו"ן כת"ר-זה המשי"ח סוד ישרא"ל{אכי"ר}.

 

 

ז"

 

"אמר  אלהים לדרתיכם כל איש אשר יקרב{וג"ו}וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מלפני"

 

ראה "אמר"-סוד מדרגת החכמה  בסוד  א"  ר"ם     בצירו"ף –שי"ר א"ם-  אותיות -ראשי"ם-  זה {ה}[א]בות [ה]קדוש[י]ם  בשם  -אהיה-  בגי"מ  כ"א  מעוטרי"ם  בש"ם  -  עטר"י  מו"ם-  זהו שם נור"א  בסו"ד  מורה הוא "כי תחלת מעשה השם ברחמים וסוף ברחמים ובכך כל בריותיו משבחים אותו"   

 

וידעת  "משבחים"  אותיות   - שב"ח  מי"ם  בצירו"ף- מ"ב  משי"ח-  שהינ"ו  משפי"ע   -ח"ב שמי"ם-   וידעת  ח"ב בסוד  ח"  פעם  ב"  בגי"מ    י"ו  כנאמר על משה  הנקרא שמי"ם סוד התפארת-  י"ו  קרנות על חד"ו-ובזה הקרנים משה שוחט ומשמיד סמא"ל הרשע ומורי{ד} מלכות רו[מ]י [ה][ש]או"ל[ה], ומשיח ישראל גוזר באמות העולם ביום ההוא  "השמדה"  וכורת אותם  מן זה העולם ללא רח"ם  על  יד"י  רמ"ח   שהינ{ו}   רומ"ח  בסוד  ר"ום  - מ"ח-אור החכמה  כ"ח מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישראל החותם  מידת הדי"ן{אלהים} בפנימיות המלכות כך הסיטרא אחר"א נכחדי"ם   כנאמר  "לדרתיכם"-

 

הרי לך כל דורות הטומאה מושמדים בעת מגיע ק"ץ הגאו"לה  ואז ישראל הנקראים כ"ל בגי"מ   נ"  שערי"ם    בצירו"ף-  ע"  נשרי"ם-בעלי ידיעה בשבעים פנים של התורה  נחשבי"ם    "בני משיח"  בסוד "איש"-סוד הצדיק כך יקר"א  {נ}פש [י]הו"[ד]י  זה סוד  ה"דין"  השוחט סמא"ל וארמילו"ס הרשעים בגאולה העתיד"ה ומוריד"ם על ידי  ד"ם  רי"ו  בגי"מ גבורה השאול"ה   ואז   מדרגת  "אשר"-סוד מוחין בינ"ה  י"  נחו"ם    ב"ן  י"ה מלך המשיח  חותם  "יקרב"  אותיות   שי"ר  יב"ק  {י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה  בפנימיות המלכות "שירה"  "ישרה"  שמ"ה  מש"ה{אכ"יר}.

 

 

 

ח"

 

"ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל"

 

ראה  "ובת"    בסוד   ו"  בפעם  ב"  בגי"מ -י"ב-  צרף אות  ת"  וראה מקובל  "בית"-בסוד אור חכמ"ה  כ"ח  מ"ה    מ"ח  כ"ה זה תפארת ישראל  הנקרא "כהן"  בסוד   כ"  פעם  ה"  בגי"מ   ק"   צר"ף  אות  ן" וראה מקובל  "קן"-  אור השכל הנעלם  המשמיד ומוחה סמא"ל הרשע בגאולה העתידה,  וזה סמא"ל  "איש זר"   מושמד על  ידי משה עליו נאמר  "אז ישיר"   את השיר המכחיד מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע]ה-"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם   {ו}זכרם  {ע}ולם,  וביום ההוא  המלכות  בסוד  כ"י  בגי"מ   ל"  צר"ף  האותיות מקובל-  כל"י-  סוד הממלכה   "תהיה"  קדושה וטהורה מן הקליפות הטמאות דסיטרא אחרא  ,

 

וזה השם  תהי"ה  בסוד ת"י בגי"מ  קדוש-זה  מלך המשיח   החותם  אור ה"ה  בגי"מ   י"  -החכמה עשר ספירות בלימה  פנימיות המלכות וזה האור משמיד ועוקר  אורמילו"ס וסמא"ל הרשעים יורדים לגיהנם ונשרפים  ללא רחמים,ולכן נאמר על משיח   "בתרומת"  אותיות   ו"   תמ"ר  ב"ת,  זה צדיק ייסוד עולם –מלך המשיח הנקרא תמ"ר   נוטריקון    ר"ם  {ת}הילה,ובז"ה  התהילה סוד מידת הדין דקדוש"ה אותיות דוד קש"ה מלך המשיח מוחה  ושורף רוח הטומאה  "סמאל"  הרש מושמד  בגאולה השל"מה ,

 

אשר סודה  ל"  מש"ה  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת    ל"  כלי"ם  בצירו"ף  -כללים- אשר מזמרים הקליפות הטמא"ות  ועוקרים שורשי הטומאה  הנאחזים בשכינה הקדושה  אשר נשמות  "הקדשים" –זה ישראל  השפע  השורה בפנימיותה של השכינה עבורם{עיבורם}, טבגאולה השכינה "תאכל"  ותשמיד סמא"ל הרשע וכל הסיטרא אחרא נשרפים באש הלהבה סוד חידושי התורה{אכי"ר}.

 

 

 

ט"

 

"ובת כהן  כי תהיה אלמנה  וגרושה  וזרע אין  לה"

 

ראה   "ובת"   בסוד    ו"  ספירת"פארת ובת זוגתו  השכ{י}"נה-[בת] שמ"[ה] בסוד-"בתיה",  וידעת  בכך משיח ישראל משמיד סמא"ל הרשע"   על יד"י   "כונות"  בסוד  כה"ן    נוטריקון  כ"   נ"ה     נ"  פעם  ה" בגי"מ   ר"נ   צר"ף  -כ-  וראה  - כנ"ר-,

 

זה סוד "כינור"  משיח אותיות  כ"ו   נר"י השם המפורש כ"ו  בגי"מ  -יהוה-  יתברך המשפיע   כ"  פעם  ו"  בגי"מ  ק"כ צירופי אלקים המשמידים ושוחטים סמא"ל הרשע  בגאולה העתידה,  בכך   מושכ  {כ}י  {ת}היה  אלמנ{ה}  בסוד השם  כה"ת   {כ}ל   {ה}נשמה  {ת}הלל  יה,  ולא כמו בזאת העת שהשכינה משולה חס ושלום לאלמנ"ה , וביום ההוא  מדרגת  י"ו   מ"ב   בס"וד  המשי"ח  שהינ"ו   -י"ב  מ"ו-,   מ" פעם ו"  בגי"מ  ר"ם  צר"ף  -י"ב-  ורא"ה  -רב"י   {ם}-, 

 

זה המשי"ח  בסוד אשר בפנימיותו המלאך  ב"רי   -מוחין בינ"ה  י"  נחו"ם  ב"ן י"ה  ובזכות כך משיח ישראל משמיד ארמילוס וסמא"ל הרשעים יורדים לגיהנם ולא עולים, ובכך  זר"ע סוד  ר"ז   ע"  פנים של התורה  ל"ה   למלכות ניתן מאת   "אין" סוף יתברך לא מושג{אכ"יר}.

 

 

 

י"

 

"שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו"

 

ראה שור   בסוד   ש"ר   ו"  -זה המשיח שהינו  וא"ו  -סוד התפארת   הנקראת    כש"ב  אותיות    ש"   כ"ב  ,  אור האבות  אות  ש"  בפנימיותו  והינו{תפארת} מהוה כ"ב  אותיות התורה  תורת ישראל הקדושה המשמידה "עז"-זה סמא"ל הרש"ע  ,וביום ההוא   כ"י  בגי"מ  ל"  צר"ף  -כי-  וראה  מקובל  כל"י- זה סוד משה משיח ישראל שהינו  "י{ו}ל[ד]"  שיר חד"ש בסו"ד  ו"ד בגי"מ  -י-  צר"ף   ל"י  מקובל שם –יל"י-כנאמר  כ{י}  גמ{ל}  על{י},  זה המשיח המודה ומשב"ח  לה"  יתברך על חרב הגאולה המשמידה  את סמא"ל הרשע יורדת לגיהנם ונשרף באש הלהב"ה ,

 

ולכן נאמר על משיח   מ"ה  ש{"היה"} ה"וא  שיהיה, הרי אשר שם השיר אשר גאל ישראל בגאולת מצרים  נקרא  "היה",  ובגאולה העתידה השם   "יהיה"-בסוד  אות  י"  העומד בראש השיר וזה סוד אור החכמה המשמיד הסיטרא אחרא לעולמים זהו אור ע{תי"ק} י[ו]מי"[ן]החותם "תיקון"  בכל העולמות וכל העולמות בטלים מלפניו, ובכך  "שבעת"  בסוד ש"ת זה המשיח בעל   ע"ב  שמות בגי"מ  חס"ד חותם הארות בפנימיות המלכות  ימים נקראת והינה תח"ת{בסוד דינים} ,

 

אשר בכך ממותקים בזכות "אמו" של משלך המשיח היא אור הבינה רחמים גמורים משפיע עבור{עיבור} המלכות הקדושה המשמידה הייצר הרע ארמ{י}לו"ס [ו]סמא"ל הר[שע]ים-"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים לגיהנם נשרפים ולא  עולים לעולמי עולמים{אכי"ר}. 

 

 

י"א

 

"ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד"

 

ראה  ו"  תפארת ישראל  סוד משיח בן יוסף הנקר"א   "שור"  בסוד   ש"ר    ו", וד"ע משיח  יישחט בגאולה העתידה  ה"שה"-זה הייצר הרע סמא"ל הרשע היורד שאולה ונשרף באש הלהב"ה ,  וביום ההו"א   משיח הנקרא  אות"ו  נוטריקון   -א"ות  ו"-  ספירת  ייסוד התפארת  חותם  "בנו"  בסוד  ב"   פעם   נ"  בגי"מ   ק"  צר"ף   ו"  מקובל  "קו"-בסוד הארת אין סוף יתברך המשמידה מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע]"ה-"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים,

 

וזה הנאמר  ל"א-זהו אין סוף יתברך המצוה  על המשיח  -"תשחטו"-את סמא"ל הרשע   ביום אח"ד ,  בסוד  הייחודים וההשבעות  משיח ישראל מכרית ומזמר כוחות הסיטרא אחרא יורדים בגאולה העתידה השאולה ולא עולים לעולמי עולמים{אכי"ר}.

 

 

י"ב

 

"ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל"

 

דע"   ו"  סוד התפארת אשר  בפנימיות  אור אין סוף יתהלל  "לא"  מושג,  וזה האור בכדי להשיגו משיח ישראל  מח"לל{לשון ניגון}  בכינור"   בסו"ד    כ"ב  ינו"ן  או"ר,זה מלך המשי"ח     כ"א  רב"י   נו"ן  החותם שם  כ"א  בגי"מ  אהיה  מוחין בי"נה    המשפיע  אור עבור{עיבור}-א"ת-זה {שם} ה[ש]כ"ינה   המקבלת מוחין  "שמש"-

 

בסוד תפארת   "קדשי" המשמיד סמא"ל הרש"ע  ובכך ישראל   הינם בתו"ך ו"  כת"ב- נודעים  לפנימיות  תורת ישראל מ"אור ה"קבלה   מ"ה  בגי"מ  אד"ם תפארת ישראל  הנקרא  "ישראל"  אותיות-ש"ר  אל"י-{אכ"יר}.

 

 

 

י"ג

 

"ולא תחללו  את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל{וג"ו}

 

ראה   ול"א  בסוד תפארת ישראל - ו"  פעם  ל"א  בגי"מ  -קפ"ו-  בסוד אורות  "קפו"א{קיפאון}המורים על דינים חזקים  הנקראים "תחללו" לשון  תחלואים ויללות  ,  והללו  דינים בגאולה העתידה משמידים סמא"ל הטמא  -מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע"]ה-"עשיו"  "ישוע"  [י]ימח  {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים,

 

ודע ביום ההוא השכינה אשר שמ"ה   "את"   משה שהינו   -רא"ה שמ"ש-  מדרגת החכמה באמצעותה "המשיח"  אותיות  מש"ה  ח"י   משמיד מלכות רומי הרשעה , הסיטרא אחרא נש[ר]{פ}[י]ם בא[ש] ה[ל]הב["ה ]-סוד -פ"ר  שיל"ה-  אותיות – שפ"ר  לי"ה-זהו שם קדוש   ל"  פעם  י"ה  בגי"מ ת"ן    צר"ף  האותיות  מקובל- נו"ן  ת"ל  [י]"ה-  זה [ב]נין ה[ק]דושה   החותם –יב"ק- {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה בפנימיות {י}שראל צדי[ק]ים [ק]ד[ו]שים   בשם –י-ק-ו-ק-  יתברך ויתהלל  מעוטרי"ם ,

 

וזה השם  משמיד הקליפות דסיטר"א אחר"א וחותם  מדרגת  "ונתקדשתי"  אותיות -ד"ת   נשיקות-  קשר נשמה בנשמ"ה בפני[מ]יות [י]שראל {עם} [ק][ד][ו]ש"ה-"עוקדים"  ושוחטים סמא"ל הר"שע{אכי"ר}.

 

 

י"ד

 

"אלה מועדי  ה" מקראי קדש אשר תקראו אותם במועדם"

 

ראה אל"ה  בסו"ד ישראל צדיקים בעלי" מדרגת   {א}ל{ה}  בגי"מ  "ו" צרף אות ל" מקובל  ל"ו-{נ}ש[מ][ו][ת] הצדי[ק]ים- העושים  "נקמות"  במלכות ר{ו}מ[י] הר[שע[ה-"עשיו"   "ישוע"  {י}ימח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים השאולה ומושמדים בגאולה השלמ"ה אשר סודה  ל"  מש"ה    בסוד  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת   ל"  כלים בצירו"ף  "כללים"  המכחידים   "אור{מילו}ס  באמצעות  "מלוי"  בגימטריא אלהים יתברך ויתהלל המוחה זכר עמלק,ולכן נאמר  "מקראי" אותיות  "קיא  אם"-

 

זה מוחין הבינ"ה  י"  נחו"ם  ב"ן  י"ה-  אור המשי"ח השוחט הייצר הר"ע  על ידי  דרגת  "אשר" אותיות "ראש" –חכמה בינה דעת   הנקראים "אותם"  בסוד  אמ"ת  ו"-ספירת התפארת  המשפיע  אור  "במועדם"  נוטריקו"ן –מ"ב עמו"ד-   המשפיע   ע"ב- ד"ו-מ"ם,  בסוד ד"ו –שהינו   ב"   פעם  מ" בגי"מ  פ"  צר"ף   "דו"  וראה מקובל  "פדו"  נוטריקו"ן   פ"ד   ו",    פ"ד  פעם  ו"  בגי"מ   "תקד"   אותיות  "דקת" ,המצביע על המלכות הנקראת  "נקודה"  הנגאלת על ידי  "שמירת הברית"   בצירו"ף  -

 

מש"ה  תר"י  בית- סוד  ב" המשיחים משיח בן יוסף ומשיח בן דוד שבפנימיות משה  הגואלים ישראל ומשמידים סמ"אל  הרשע יורד לגיהנם ונשרף  בכך רוח הטומא"ה  וביום ההוא יקויים "ואת רוח הטומאה אעביר{אבער} מן האר"ץ  {אכי"ר}.

 

ט"ו

 

"ששת ימים  תעשה מלאכה וביום השביעי שבת{וג"ו}

 

ראה   שש"ת  ימי"ם   בצירו"ף  -שי"ת  שמים-  זה ספירת התפארת  אשר  בפנימיותה   ו"  מידות  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  , והללו מידות נקראים ימי"ם אש משפיעים  עבור{עיבור}  משה  מוחין תעש"ה  נוטריקו"ן    ת"  שע"ה,   ת"  בגי"מ  ארבע מאות  בצירו"ף  א"ר  ע"ב   ו"  אמ"ת ,  ע"ב  בגי"מ  חסד  המשמיד ועוקר  סמא"ל הרשע,  מלכות ר{ו}מ[י ] הר{שע}ה-"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח {ש}מם  [ו]זכרם  {ע}ולמים  יורדים השאולה ונשרפים,  וזה סוד   "מלאכה"    אותיות   א"   מכל"ה, 

 

הארת החכ"מה בצירו"ף  כ"ח  מ"ה  בגי"מ  {א"}דם   מכלה ומכחידה סמא"ל הרשע בגאולה העתיד"ה  אותיות  דע"ת  י"ה     א"   גל"ה   ו" –סוד התפארת בפנימיות המלכות  המעוברת מחכמה בסוד דינים  אשר משמידים קליפות הסיטרא אחרא  על ידי הגבורה הקשה המלווה לאור החכמה ,ובכך  "ו"  זה תפארת  חותם  "ביום"  אותיות   י"ו   מ"ב   בסוד    י"ב  מ"ו     מ"  פעם  ו"  בגי"מ  ר"ם,  צרף  י"ב   וראה  -  רב"י   {ם}-  זה סוד  אור הבי"נה   ב"ן  י"ה  בפנימיות  רב"י  אותיות בר"י-זה המלאך המעלה התפילות עבור מלך המשיח  מש"ה  ח"י  וחותם חירות נוטריקון ח"י  אורות בפנימיות ישראל צד{יק}ים [ק]ד[ו]שים   בשם  -י-ק-ו-ק-  מעוטרים ,ובכך מקובל   "יום"   שהינו  י"   מ"ו   מ" פעם  ו"  בגי"מ    ר"ם  צר"ף  י"  וראה י"  ר"ם-

 

סוד עשר ספירות בלי"מה  המשמידים ועוקרים  מכלים ושורפים מוחים וטוחנים  מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע]"ה-"עשיו"   "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים, וזה עניין  משיח ישראל הנקרא  "שבת"  לשון  משבית וממית אומות העולם הטמאים הסיטרא אחרא נשרפים באש להבת חידושי תורת ישראל אמ"ת  יחיד"ה{אכ"יר}. 

 

 

ט"ז

 

"וקראת לשבת ענג לקדש ה"  מכבד{וג"ו}

 

ראה וקרא"ת    בצירו"ף-   א"ת  קור"ה-,וידעת קור"ה   בסו"ד    ק"ו  ה"ר  זה תפארת ישראל המעבר המלכות  "את" שמה במוחין  "לשבת"   נוטריקון   ל"  שב"ת,י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת   ל"  כלים  בצירו"ף  "כללים" החותמים האות  ש"-אור  הא{ב}ו{ת}   בפנימיות המלכות "בת",

 

וזה סוד  ה"שבת"  החותמת  "ענג"  נוטריקון  ע"  ג"ן  שבעים פנים של התורה  בנשמת ישראל צדיקים קדושים      "לקדש" בסוד    ש"    שק"ל    שם יהוה  יתברך  ד" אותיות  קדושה כך משמידים ישראל את סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע]ה-"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח  [ש]מו  {ו}זכרו {ע}ולמים, וביום ההוא  "מכבד"  -

 

זה מדרגת החכמה  מ"ב   כ"ד  השורה בפנימיות {ג}וא{ל}  ישרא"ל  המכחיד קליפות הטומאה באמצעות {כ}"ד  ספר"י  [ת]ור"[ה]  בסוד  שם  -תכ"ה-  בצירו"ף כה"ת   {כ}ל  [ה]נשמה {ת}הלל יה {אכ"יר}.

 

 

י"ז

 

"ובחדש הראשון בארבעה עשר יום לחדש"

 

ראה   "ובחדש"    אותיות  ב"  חדו"ש  בסו"ד  חד"ו  שב"ת  ,  זה תפארת ישראל עליו נאמר   -"יו קרנות על חדו" ומהוה הוא כ"ח השב"ת   בצירו"ף- שב"ח  תכ"ה- בסוד  {כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל  יה   ותשמיד ותעקור סמא"ל הרשע מלכות רומי יורדת השאולה [ו]{נ}שרפת [ב][א]ש הלהב"[ה]-"נבואה", וזה סוד הנאמ"ר   א"  נמ"ר –זה מלך המשיח  {נ}ר   {מ}עלה   {ר}ום  והינו מקבל המוחין  בסוד  י"  נחום"   אותיות   ח"ן  י"ום  {ח}כמת  {נ}סתר מן   "ה"-ראשון  שם  המאציל יתברך  המהוה או"ר שנו"ן  -שורש החכמה אשר אין בה כל תפיס"א,

 

ולכן המשיח מהוה  "בארבעה"  בסוד  ב"  פעם  ארבע"ה  בגי"מ  ח" –סוד {ב}ינ"ה  [ע]ליו"נה –שם  ע"ב בגי"מ חס"ד אותיות ס"ד  ח"    וראה  ח"  פעם  ד" בגי"מ   ל"ב  נתיבות החכמ"ה  בצירו"ף   כ"ח מ"ה   בגי"מ אדם תפארת ישראל אשר בפנימיותו  סמ"ך  בגי"מ ק"כ צירופי אלקיים המשמידים סמא"ל הרשע ומוחים זכר עמלך שורש כל רע בפנימיות הבריאה, וביום ההוא   "עשר"  ספירות  בלי"מה בסוד  י"  ל"ב  מ"ה   בצירו"ף –י"ב  מל"ה-   ירא"ו  בסוד  יאו"ר  בפנימיות משי"ח   שהינ"ו י"ש  מ"ח  המכרית ומכחיד מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע]ה-"עשיו" "ישוע" {י}ימח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים לגיהנם ולא עולים, ולכן נאמר בגאולה השלמה "יום"-בסוד חסד ישר"ה בסוד אור  יש"ר  ה"-

 

סוד הרחמים בפנימיות ישראל נוטריקון  יש"ר  א"ל   ש"ר  א"לי י"ש   רל"א צירופים החותמים מ{ו}ח[י][ן ] [ק][ד]וש[י][ם]-אור "ניקודים"  במשיח ישראל  הנקרא קו"ד יי"ן-מאור החכמה  "לחדש"  בסוד    ד"  לח"ש    שם יהוה יתברך הנאמר בבית המקדש בגאולה העתידה בלח"ש  בסוד    ש"   חל"ב,  אור האבות החותם חסד בסוד חל"ב  נוטריקון   חיו"ת   ל"ב  לכל ישראל עם נאה"ב{אכי"ר}.

 

 

י"ח

 

"צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו"

 

ראה   צאנ"ה  בצירו"ף-  "הצאן", זה סוד משה רבינו רוע"ה  "צאן"  נוטריקו"ן  {צ}דיק   {א}לף  {נ}ון, להראותך אשר משה הינו המש"יח  אותיות  מש"ה ח"י והינו בעל מוחין חכמה   וב"ינה  הנקראים  קר"ן פלא"ים  סוד "וראנה"  בצירו"ף  אור"נה זה סוד השכי"נה  העליונ"ה בצירו"ף  ל"י  יונ"ה     ינו"ן  לא"ה    ל"י  או"נה    סוד מעש"ה   ע"  מש"ה  "מרכבה"  בסוד כ"ב ר"ם   ה"    כר"ם  ב"ה  סוד החכמה המשמיד סמא"ל הטמא ומוריד מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע]ה השאולה-

 

"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים, וביום ההוא "בנות"  נוטריקו"ן ב"ן  או"ת  בצירו"ף-   נ"  אבו"ת-  אור הבינה שער חמישי"ם  סוד מש"יח   י"ם-זה מלך המשיח  חותם "ציון"  נוטריקו"ן  צ"דיק  ינון  -אור הגאולה בפנימיות ישראל עם סגול"ה המכחיד הסיטרא אחרא  באמצעות  האור השורה  "במלך"  בסוד  אור   כ"ל   מ"ב   בסוד  כ"ב   מ"ל  ומשמיד סמא"ל הרשע וחותם  כ"ב-סוד התורה תורת ישראל בצירו"ף  ש"ר א"לי בפנימיות המלכות  "שלמה" בסוד מדרגת השל"ם –סוד עשר ספירות בלימ"ה  אותיות ל"ב  מ"יה  סוד השם הקדוש והנור"א,

 

מ"י   בגי"מ   נ"   פעם   ה"  מקובל   ר"נ צר"ף    מ"יה  לר"נ  מקובל   "נמר"   ה"  זה  המשי"ח  {נ}סמך  {מ}אתים {ר}בנים  והינ"ו  "מנורה"  נוטריקו"ן   מ"ן  או"ר  ה"  בסוד המשיח  מעלה  ע"  מל"ה בסוד שבעים {פ}נים [ש]ל [ה]תור"ה-"שפה"   נוטריקו"ן  ש"   פ"ה  אור האבות משי"ח  בזכ"ות   כ"ו  ז"הב  או"ת   כ"ו  בגי"מ  יהוה יתברך   משי"ח  בכח זה השם  מוש"ך חכמ"ה סוד זה"ב הגבורה המשמידה ומכחידה  הייצר הרע סמא"ל הטמא  מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע]ה יורדת השאולה ולא עולה -"עשיו"  "ישוע"    י"ימח  ש"מם  ו"זכרם  ע"ולמים,

 

וביום ההוא מלך המשיח  עליו נאמר   ש"  עטר"ה אור האבות הקדושים  "עטרה"  ל"ו  אמ"ו  אור הבינ"ה   מוחי"ן  הנבואה  בסוד  י" נחו"ם או"הב    נ"ה  בסוד ה" יתברך אוה"ב מלך המשי"ח  וחותם בפנימיותו  נ"צח ה"וד מקור הנבואה הקדושה  ובאמצעות זה הנבואה משיח כורת ומשמיד סמא"ל הרש"ע  מלכות רומי הרשעה יורדת שאולה ולא עולה{אכ"יר}.

 

 

י"ט

 

"כי תבאו אל הארץ {וג"ו}והבאתם את עמר ראשית קצירכם אל הכהן"

 

רא"ה  כ"י  בגימטריא  ל"  צר"ף  "תבאו" אותיות  "אבות"   מקובל   ל"ב  או"ת   בסוד תפארת הייסוד  החותם  א"ל-מדרגת חס"ד   בפנימיות האר"ץ  סוד המלכות הקדושה,  ובכך מלכות ר{ו}מ[י] הר{שע}ה "עשיו"  "ישוע"   י"ימח  ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים  יורדים השאולה ולא עולים, וביום ההוא  מלך המשיח הנקרא  "והבאתם"  אותיות   מ"ו  אבות  מ"  פעם  ו"  בגי"מ ר"ם  צרף אבו"ת מקובל   ר"ם  בא"ות,זה מלך המשיח אות ב"  הארת החכמה בפנימיות האו"ת   הנקראת   "הארץ"  בסו"ד   אצ"ר   ה"   בצירו"ף   א"  צה"ר  החותם בפנימיות המלכות   "והבאתם" אותיות    ב"ו  אמ"ת  ה"-{מ}וח[י]ן ה[מ]שי"ח-"מים" –

 

בסוד שפע החכמ"ה המשמיד סמא"ל הרש"ע , וביום ההוא   "את"-זה השכינ"ה  חותמת  "עמר"  בסוד "רעם"  אותיות  שע"ר   ם"  -סוד הבינה המכרית ומוחה זכ"ר סמא"ל הרשע יורד לגיהנם ונשרף בא"ש הלה"בה,וזה  סוד אור החכמ"ה  הנקרא  "בראשית"  בסוד רשב"י  א"ת-  זה  פנימיות התור"ה המשמיד"ה  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש"ע]ה- "עשיו"  "ישוע"  י"י מח   ש"מם  ו"זכרם  ע"ולמים יורדים לגיהנם ולא עולים, וזה סוד קצירכם   בסוד  ם"  צי"ר  ק"כ  צירופי אלקים המוחים אומות העולם  הגויים,וביום ההוא  "אל  הכהן" –זה  מלך המשיח בן דוד שול"ט  על מלכות {יה}וד"ה  [הו]ד"יה   בכח  שם   יהו"ה   יתברך ויתברך אין  מלבדו כלל  וכלל{אכי"ר}.

 

כ"

 

"והניף את  העמר לפני  ה"

 

ראה  "והניף"  בסוד  פני"   ו"ה  -תפארת המלכות   המשפיע   "את"  אור השכינ"ה  עבור[עיבור]  ה"עמר"-אותיות  "רעם"-זה מלך המשי"ח  הבא  לפנ"י  ה"  יתברך  {ל}קבל [מ][ו]חי"ן  [ש]למים-סוד "שלום"-אור ק"ו  אמצ"ע –תפארת ישראל המשמיד ומכרי"ת  סמא"ל הרשע בגאולה העתיד"ה{אכי"ר}.

 

 

 

כ"א

 

"וספרתם  לכם ממחרת השבת{וג"ו}שבע שבתות  תמימות תהיינה"

 

ד"ע,  "וספרתם"  אותיות   ספ"ר  מא"ות, זה אור בינ"ה ספירת המאו"ת  בסוד אמ"ת ו"ה  המשפיע  ספ"ר הנשמות בפנימיות המלכו"ת  הנקראת "לכם" אותיות "מלך",ולכן  נאמ"ר   נ"  אמ"ר  בצירו"ף   א"   נמ"ר  -זה המשי"ח  בסוד מש"ה ח"י  והינו מהוה  מדרגת   "ממחרת"  נוטריקו"ן  מ"ם  -חירו"ת , זה סוד עולם החירו"ת-

 

בינ"ה  {שבת}  המשפי"ע   שב"ע  מיד"ות  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות הנקראות  "תמימות"   אותיות  ממיתו"ת ,וזה הסוד מידות משה ממיתות ומשמידות סמא"ל הטמא מלכ{ו}ת רומ[י] הר[שע]ה-"עשיו"  "ישוע"   י"ימח  ש"מם  ו"זכרם  ע"ולמים יורדים השאולה ונשרפי"ם באש הלהב"ה,וביום ההוא "תהיינה" המידות בסוד    י"  נתינ"ה –ישפיע"ו  עש"ר  ספירות בלי"מה לפנימיות  הנבראים ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הבא{אכי"ר}.

 

 

כ"ב

 

"ממושבתיכם  תביאו לחם תנופה"

 

ראה,  "ממושבתיכם"   אותיות  כת"ב שמי"ם,  זה תפארת ישראל הנקרא כ"תב"-בסוד   {א}לפא  {ב}יתא אותיות  החכמ"ה המשמידות סמא"ל הרש"ע , ולכן נאמ"ר  כ"ל  נו"ן  א"  נמ"ר –זה מש"ה בפנימיותו "תביאו"  אותיות   י"  אבו"ת-עשר ספירות בלי"מה  המושפעות לפנימיות המלכות "לחם"  נקראת בתורת הקבלה, וביום ההוא מדרגת מוחין "תנופה"  בסוד  תנ"ו   פ"ה-סוד גילוי החכמה ישמיד ויעקור מלכות הסיטרא אחר"א{אכ"יר}.

 

 

כ"ג

 

"והקרבתם על הלחם שבעת כבשים"

 

"והקרבתם"  בצירו"ף  תמ"ר  ק"ב  ו"ה,וראה  תמ"ר זה הצדיק ייסוד עולם  אשר בפנימיות ק"ב בגימטריא אלהינו  בסוד  נ"  אליה"ו  אור   הנב{ו}א{ה}-תפארת המלכות, ובזכות זה האו"ר  שהינו חכמה  אשר   ה"  יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות {כ}ולם [מ]שפיע [ל]צד[י]"ק-"כלים",בכך  מדרגת  "על"-בסוד חסד בתורת הקבלה שורה  בפנימיות  "הלחם" וחותמת "חמלה"-סוד הרחמים בפנימיות הנברא"ים,

 

וזה   "שבעת"  בסוד  ע"ב  ש"ת   ,זה  ע"ב  בסוד  ע"  כפול  ב" בגימטריא ק"ם ,  צר"ף  ש"ת  וראה  מקובל   מ"    קש"ת,{א}ור [י]יסוד [ה]בינ"[ה]  שם  אהי"ה  יתברך המשמיד ומכחיד סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י ] הר{שע"}ה –"עשיו"  "ישוע"   י"ימח  ש"מו  ו"זכרו  ע"ולם,ובכך  מוחין  "כבשים" בסוד ש"ם  בכ"י   בצירו"ף  ש"  מכב"י –אור  האבו"ת  נחתם בפנימיות  ישראל צדיקים קדושים  י"ש ל{ה}ם עולם [הב"א]  הנקרא  "אהבה"{אכי"ר}.

 

כ"ד

 

"בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה"

 

דע,  "בחדש"  אותיות    ש"   חב"ד –זה סוד {ח}כמה {ב}ינה  {ד}עת   אור  ש"  האבות, והשכל  אשר משה הוא ה"שביעי" בסוד  ע"ב   יש"י,  זה אור משיח ישראל דוד בן ישי   המעלה התפילה "באחד" בסוד    א"   חב"ד  -אור  ה{ג}וא{ל}  המשמיד סמא"ל הרשע יורד לגיהנם ונשרף באש הלהבה, וביום ההוא  "לחדש"  בסוד ד"  לח"ש   -

 

זה  אורות החכמה  המשמידים מלכות רומי הרשעה יהיה לישראל צדיקים קדושים  "שבתון" בסוד נו"ן  שב"ת  -{ש}ל[מ]ו[ת] [מ][ו][ח]י[ן]  אותיות  "שמן  חותם"  -  שמו"ת   נחו"ם-אור המשי"ח  הנקר"א   קר"ן  פליא"ה  סוד "זכרון"  נוטריקו  זכ"ר  נו"ן  המשפיע לנקב"ה  הנקרא  "תרועה" –זה המלכות  הקדושה המשמידה סמא"ל  הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י]  הר[שע]"ה-"עשיו"   "ישוע"  י"ימח  ש"מם  ו"זכרם  ע"ולמים יורדים שאולה ולא עולים.

 

 

כ"ה

 

"תקעו בחדש  שופר בכסה ליום חננו"

 

 

"תקעו"   אותיות  ק"ו  ע"ת –זה אור אין סוף  יתברך אשר באמצעות ק"ו  חותם בפנימיות השכ{י}נ"ה   [ע]"ת  [שמ"ה] בתורת הקבלה  את אור הבינ"ה  -"שמיעה"  אותיות   שמ"ע   י"ה בסו"ד  מ"י  שע"ה     י"ש    ע"   מא"ה  -זה {ג}דלות [מ]וחי"[ן] -  "מגן"  בסוד [מ]יכאל  {ג}בריאל   {נ}וריאל   המעניקים "בחדש"  אותיות  ש"  חב"ד   {ח}כמה  {ב}ינה  {ד}עת  אור האבות אות  ש"  בגימטריא   "שלוש מאות"  אותיות  ממשלו"ת   א"ש  -אור החכ"מה  המשמיד סמא"ל  הרשע  מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע]"ה –"עשיו"  "ישוע"  [י]ימח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים השאולה ולא עולים,

 

וביום ההוא  מוחין  י"  נחום-זה המשי"ח  בסוד מש"ה  ח"י ונקרא  "שפר"  נוטריקו"ן    ש"ין  פ"ר בצירו"ף  -  פ"י   נש"ר-  אור בינ"ה המכחיד מלכות   הרש"עה , והרי  "פי נשר"  אותיות   פ"ר   שנ"י  בסו"ד  פנ"י  ש"ר  -אור מש"ה   מ" או"ר  ש"נה   בצירו"ף  "אור  נשמה"   בסוד  מש"ה  נור"א  - חותם   "בכסה"  אותיות    כס"א  ב"ה –בפנימיות  המלכות   אור השכינה  המכחיד ומכ"ה הסיטר"א אחר"א,וזה הנאמר  א"  נמ"ר-זה  אור המשיח  נ"  ר"ם  - 

 

"ליום"  בסוד  י"ו  מ"ל  זה המשיח {משה}  עליו  נאמר  "יו   קרנות על חדו"  הוא  "חננו"  בכח  ח"ן   נ"ון-{ח}כמת  {נ}סתר  -פנימיות תורת הקבל"ה{א}ו"ר  הנ[ב]ו[א]"ה- "אבא"- המכחיד סמא"ל הרשע  מלכות רומי הטמאה נשרפת באש הלה"בה {אכ"יר}.

 

 

כ"ו

 

"זכרון  תרועה  מקרא קדש"

 

דע  "זכרון"  בסוד    כ"ו  ר"ז נו"ן –והרי  כ"ו  בגימטריא  יהוה יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם, ובז"ה   ו" זה"ב  סוד  תפארת  דגבור"ה  המלכות הנקראת  "תרועה" בסו"ד   שערו"ת   ה"-סוד הדינים  החלף אות  ש"  באות  ס"  מקובל "סערות"  ,

 

חבר אות ש"  ואות  ס"  מקובל  ש"ס   {ש}ש  {ס}דרים-זה תפארת המכיל בפנימיות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד ומזריע הממלכ"ה באור החכ"מה כ"ח  מ"ה  כ"ה  מ"ח  המשמיד סמא"ל הרשע מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש"ע]ה-"עשיו"   "ישוע"  י"ימח  ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים  יורדים ונשרפים בא"ש להב"ת חידושי התור"ה,

 

וביום ההוא  "מקרא"  בסוד   ק"ו  אמ"ר –{ז}ה החכמ"ה  העל[יו]נ"ה  -"זיו"  שמ"ה  בסוד ז"ה  י"ו  קרנו"ת  על חד"ו  בסוד  ח"  פעם ד"  בגימטריא  ל"ב  חבר אות  ו"   מקובל   ל"ח-בסוד מוחין לחי"ם  ונוזלים   הממתקים ומבשמים  הדינים הנקראים "קאפו"  בסוד "קפאון" –ומלך המשיח בעל לחו"ת   נוטריקו"ן  ל"  חיו"ת- אור הבינ"ה  משמיד מלכות הסיטרא אחרא  וחותם בפנימיות הנבראים  "קדש"-זה  סוד "שקד"  -{א}ו"ר   [הב]י"נה [ה]עליו"נה - "אהבה"{אכי"ר}.

 

כ"ז

 

"ותנח התבה בחדש השביעי {וג"ו} על  הרי אררט"

 

ראה   "ותנח"   בסוד  ת"ו  נ"ח,  זה  סוד המלכ{ו"ת}  המקבלת המוחין מן   נ"ח אותיות  ח"ן  {ח}כמת  {נ}סתר-תפארת ישראל, ור"אה    "התבה"  נוטריקון  ת"ו  ב"ה   אור החכמה  בסוד  ב"  פעם  ה"  בגימטריא   י"  -וזה החכמ"ה  כ"ח  מ"ה בגימטריא  אדם  תפארת ישראל משמיד סמא"ל  הרש"ע הנשר"ף  {מא"ש}  הלהב"ה ,

 

ומשיח ישראל באמצעות  אותיות אמ"ש  בסוד  מ"  א"ש-   מוחין בי"נה  בצירו"ף    י"  נחו"ם   ב"ן   י"ה  -אור מ{ש}י"ח   י"  [שמ]"ח   -זה מש"ה  "שמש"  מאירה   אותיות   מ"  ירא"ה  מ"י   רא"ה   ר"ם   אי"ה    סוד מעשה המרכבה המוחה זכ"ר  עמ"לק הרש"ע  אומות העולם  הגויים יורדים  לגיהנם  ולא עולים,ולכן נאמ"ר  "בחדש"  בסוד משיח אש"ר  הינו  רא"ש     ש"   חב"ד  {ח}כמה   {ב}ינה  {ד}עת  ובכ"ח  אור האבו"ת  אות  ש"   חותם  "השביעי"  בסוד  יש"י     -

 

זה המשי"ח   {ב"ע}ל  ע"ב  שמות ה"  יתבר"ך,וביום ההוא  ע"ל  זה   המשי"ח  מש"ה ח"י    חותם ע"ל  בגימטריא  מא"ה –גדלות מוחי"ן   אור החכמ"ה  המשמיד  "אררט"  נוטריקו"ן  ארו"ר   ט",  זה  מלכות דסיטרא אחר"א המכיל"ה  ט"  מידו"ת  דטומא"ה ומשיח ישראל משמידם בגאולה העתיד"ה{אכי"ר}.

 

 

 

כ"ח

 

"בחדש  השביעי  באחד לחדש {וג"ו}

 

דע     "בחדש"   בסוד     אות  ב"  זה החכמ"ה  בסוד {ב}ראשית שהינה  "חדש"  לשון  מחדשת  המוחין בפנימיות הנבראים, וזה  "בחדש" אותיות  ש"   חב"ד    אותיות  ח"ד  שב"ת, זה תפארת ישראל   הנקרא  ח"ד בתורת הקבלה בסוד   ח"  פעם  ד"  בגימטריא  ל"ב    צר"ף  אות  ש" ומקוב"ל    "שלב"  בסוד  בש"ל –זה מוחין  של"ם  הנקרא  "השביעי" בסוד  י"ב   שע"ה   {ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטי"ם     הכונסים  "באחד"

 

בסוד א"ב   ח"ד  -סוד {א}לפא  {ב}יתא צירופי  אלקים חיים   השורים בפנימיות  תפארת ישרא"ל  שי"ר א"ל    ל"י  רא"ש  מעש"ה   המרכב"ה    ע"  מש"ה    כ"ב ר"ם   ה"ה  -המכחיד ומשמיד סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע]ה –"עשיו" "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  יורדים השאולה ונשרפי"ם לעפ"ר  נהפכי"ם,וביום  ההוא "לחדש" בסוד   ד"  לח"ש  -זה המשי"ח   אשר באמצעות  "לחשים"{השבעות} משמיד  הסיטרא אחר"א   מלכות  הרשע"ה  נמחית זרע"ה{אכי"ר}.

 

 

כ"ט

 

"ביום של  ראש השנה  יוצא יצחק בלבדו"

 

ראה,  "ביום"  בסוד  האותיות   ב"  יו"ם ו-ב"   פעם  יו"ם  בגימטריא  יב"ק  {י}חוד {ב}רכה  {ק}דושה  בפנימיות ישר"אל" –זה  מש"ה   מדרגת  א"ל  עליו נאמר  "אז {ישי}ר  משה"  את  שיר  "ישי"   בגימטריא   ש"כ  ניצוצי דינים המשמידים סמא"ל הרשע בגאולה העתיד"ה , ולכן נאמר     {ב}יום  {ש}ל   {ר}אש  {ה}שנה מקובל   "הבשר" –זה משיח  ישרא"ל בסוד  ש"ר  -אור המשיח  ב"ממלכה" –והוא המשיח מהווה  "ראש"-החכמה עבור{עיבור} השנ"ה-סוד המלכות זה שמ"ה  , ובכ"ך   "יוצא" –

 

בסוד מגול"ה "יצחק"   אותיות  ק"י   צ"ח,   ק"י בגימטריא  "מאה"   חבר  צ"ח  ומקובל  צ"   חמא"ה –זה סוד היחוד   ח"  מא"ה  מ"ח  פל"א  ה"  ,    אל"ף  חמ"ה , א"ף  חמל"ה,    חל"ם   פא"ה  ,   אח"ף  מל"ה, מ"פל     א"ח    ה" ,  בסוד  {מ}ח  {פ}ה  {לב}  -זה ס[ו]ד {מ}שי"[ח]  ישרא"[ל] הנקרא "חומל"   אותיות  "לוחם"   ומשמיד מלכות הסיטרא אחרא הטמא"ה בגאולה העתיד"ה ,

 

והינו "בלבדו" נוטריקון ב"   ל"ב   ד"ו,  בסוד  ב"  פעם  ל"ב בגימטריא   ס"ד  חב"ר   ד"ו  ומקובל  -ס"דוד"- זה משי"ח   ישרא"ל   ש"ם ח"י   יש"ר  א"ל   יר"א  של"  בסוד {א}וכל  {ש}ינה  {ל}ינ"ה  בכך מוריד סמא"ל הרשע לגיהנם ומכרית אומות העולם הגויים  נשרפי"ם בעוד"ם בחיים{אמן ואמן כן יהי רצון}.

 

 

ל"

 

"אך  בעשור  לחדש  השביעי   הזה יום הכפורים הוא  ועניתם את נפשותיכם"

 

א"ך  בסוד  כ"א  העלה בגימטריא שם אהיה  יתברך  והינו  "בעשור" בסוד חותם  "בו  עשר"-זה המשיח בפנימיות "עשר" ספירות  והינו מהווה "שער" החכמ"ה  הנקרא  "לחדש"  בסוד  ד"  לח"ש-זה   ארבעת המלאכי"ם   גמר"א {ג}בריאל  {מ}יכאל  {ר}פאל  {א}וריאל  המהויים  המוחי"ן עבור{עיבור}  י" נחו"ם-זה המשי"ח    ח"ן    מ"ו, 

 

בסוד מ"  פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם   חבר ח"ן מקובל    מ"   נמ"ר  אור  הבינ"ה  נ"  ר"ם  בכך משיח ישראל משמיד סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמא"ה,ולכן נאמר "השביעי"   בגימטריא  -כ"ב  שע"ה-  ,זה סוד הצירופי"ם  המכחידים הסיטרא אחר"א ועוקרים שורש {כל ר"ע]   בסוד"כלרע"-זה סמא"ל  הטמא  יורד לגיהנם ונמח"ה, וידעת  "הזה"  בסוד  משי"ח אות  ה"  פעם  ז"ה  בגימטריא   ס"  אור  הבי"נה   בא"ר  יו"נה   איו"ב  נ"ר ה" ,     ב"י   או"ר    נ",    א"   ריבו"ן ,ב"ן  יר"א  ו,   אב"י   נר"ו,   נבי"א-ור",ב"ן  יאו"ר,    בור"א   ינו"ן,  ארנו"ן  ב"ו-י"-  בסוד  י"ו  קרנות על חדו של מש"ה ,

 

זה המשי"ח  הנקרא "הכפורים" בגימטריא   -ע"  פור"ה-,  פ"ה או"ר  ע",ע"  רפוא"ה,     פ"ר   ע"   א"וה,   פא"ר  ענ"וה,    נע"ר    ו"  פא"ה,  נר"ו   ע"  פא"ה,     עו"ף  נר"אה, פ"ר  עו"נה    א",    זה המשיח המשמיד ומכחיד   "פרע"ה  און"-זה סמא"ל הרשע יורד לגיהנם ולא עול"ה, וביום ההוא  "ועניתם" בסוד  ו" סוד תפארת  "עניתם" בסוד בפנימיותכם   עי"ן   ת"ם-  אותיות תני"ן   ע"ם –ה{ח}כמ"ה הע[ל]יו"נ[ה] הנקראת חל"ה    בנוסף   {ה}ח{כ}מה  הע{ל}יונ{ה}  שמה "הלכה"  בסוד   ה"  פעם  כל"ה  בגימטריא   "רעה"-

 

וזה מלמדך בכח  שם  "כלה"  משיח ישראל דוד בן ישי משמיד ומכל"ה  "הרעה" זה מלכות רומי –דסיטר"א אחר"א, ואז  "את"-סוד השכינה שוכנת בפנימיות  "נפשותיכם"{ישראל צדיקים קדושים יש ל{ה}ם חלק לעולם {הב"א}  -"אהבה"  נק"רא   א"ר  ק"ן  ציפו"ר צירו"ף ה{ב}י"נה  ה[ע]ליונ"ה  שם  ע"ב בגימטריא ח"סד   עליון –אור הנשמ"ה{אכי"ר}.

 

 

ל"א

 

"שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשותיכם"

 

ראה  שבת"  בסוד  אות  ש"  -סוד האבות המשפי"ע  למלכות   הקדושה הנקראת  "בת"  וזה  "שבתון"  אותיות  שב"ת  נו"ן-הרי מוחי"ן בינ"ה אותיות  ב"ו  י"ה  י"  נחו"ם- סוד המשיח   מ"ו   ח"ן    בסוד  מ"  פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם  חבר   שם  ח"ן   ומקובל    "נר  מח"     בסוד  ר"ם   ח"ן- זה  {ח}כמת {נ}סתר בפנימיות המשיח הנקרא   "רם"  אותיות  ר"יש  מ"ם  בצירו"ף   שי"ר   מ"ם  בגימיטריא    -י"  שפ"ר-  

 

סוד  התורה אשר  משמיד את  סמא"ל   הר[ש]ע  מלכות ר[ו]מ[י ] הטמאה-"עשיו"     "ישוע"-  {י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים ,ומשיח בכח שם  "הוא"  בגימטריא   י"ב  בסוד  י"  פעם   ב"  בגימטריא    כ"  חבר אותיות  י"ב  ומקובל  שם  "בכי"-{ב}רכה  {כ}ונה  {י}חוד  -וזה משמיד הסיטרא אחרא בגאולה העתיד"ה,המשיח הנקרא  "לכם"אותיות  "מלך"   בגימטריא  אות   -צ"-  בסוד  {צ}{ל"ם}  -זה המשיח הוא  "צדיק"  מ"ל  ושוחט סמא"ל הרשע-מלכות רומי הטמא"ה  יורדי"ם שאולה  ונשרפים   ב"אש  ה{לה"בה}, 

 

כלומר משיח ישראל  אותיות    "ישמח   שר  אל"-זה מש"ה  הוא  "בהלה"   והשמדה על סמא"ל הרשע  -אומות העולם  הגויים יורדים שאול"ה ונכחדים,ועל כך נאמר   "ועניתם"  בסוד עי"ן-זה  משיח בעל מדרגת חכמה גוזר "מות"  על הסיטרא אחרא,וביום ההוא  השכינה הנקראת "את"- בסוד {א}לפא  {ב}יתא אותיות  -אור החכ"מה  בסוד כ"ח מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא י"וד  ה"א וא"ו   ה"א   תשמיד סמא"ל  הטמ"א  הנקראת  "נפשותיכם"   אותיות  "ישו פתי"-הרי  {י}שו  -{י}ימח  {ש}מו   {ו}זכרו    הינו מהוה מלבוש עבו"ר  סמא"ל  הרשע,ומשיח ישראל יישח"ט  את {ר}[ו][ח]    ה[ט]ו[מ]"אה  הנקרא  "חרטום"-בסוד "חרטומים" –המכשפי"ם  ומשיח ישראל   {י}כחידם    בגאול{ה } {ה}עתיד"[ה]  י-ה-ו-ה-  יתברך ויתהלל,

 

וזה סוד שם הקדוש יהוה בגימטריא כ"ו  הוא מביא גאולה  לישרא"ל   אותיות  שי"ר   אל"י   -רא"ש   יל"י  -{י}חוד  {ל}הבה  {י}הוד"ה-  ומלך המשיח  הינו ראש בעל אור  "אשר" –מוחין בינ"ה   מ"ב   ח"ן    {י"ו}     ב"ן   [י"ה]  בסוד שם   י-ה-ו-י-  זה השם המפור"ש  שופ"ר מש"ה  ש"ם   ה"   ש"ר   פ"ו   בגימטריא אלהים  יתבר"ך  -מידת הדין ה"קדוש"  בגימטריא  ת"י  אשר תשחט את סמא"ל הרש"ע  בגאולה השלמ"ה  בסוד אות ל"- מוחין מש"ה  הנקרא  "ג"או"ל"ה  ועל כך אמר דוד המלך  "גל  עיני וראיתי נפלאות   עיני"ך-

 

בסוד "עינים"-זה   "חכמה"   אותיות   כ"   מ"ח    ה"  -סוד  {כ}תר  משי"ח  המהוה  מ"ח   עבור{עיבור}  המלכות אותיות   "לה   כתם"-בסוד  {כ}תר   {ת}פארת   {מ}לכות  מעבר  ל"ה  אורו"ת   בסוד  "תורה אלוה"-סוד  תורת ישראל בפנימיות  "הנבראים"  אותיות  "אר  בנים"-בצירו"ף    "שיר  אבנים"-וזה סוד ה{נ}{ב}ר{א}{י}{ם}   מהוים   "הר  אבנים"  -{אותיות  התורה},.

 

 

 

 

ל"ב

 

"ולקחתם  לכם  ביום  הראשון פרי עץ הדר"

 

ראה  "ו"-זה תפארת ישראל   הנקראת  "לקח   תם"-זה המשיח שהינו "תמים"{שלם} באמונת"ו   אותיות  מ"ב  אונת"ו"-סוד תפארת ישרא"ל הנקרא  "לכם"  אותיות  "מלך"-{מ}וחין   {ל}ב  {כ}ליות, ועל ידי  "ביום"  אותיות מ"ב י"ו  כנאמר   על משה  "יו קרנות על חדו"  -בסוד משה הוא המשיח בפנימיותו"קרנות"  אותיות  "קן  תורה"-

 

הארת החכ"מה אשר תשמיד ותשח"ט  סמא"ל הרשע  מלכות רומי הטמאה בגאולה העתיד"ה, וזה  סוד אשר  ה"  יתברך הנקרא  "הראשון" אותיות   א"ש  נ"ר  ו"ה  -סוד   תפאר"ת  ישרא"ל  אותיות  א"ל  ישר"  אר"ת   תפ"ה   בגימטריא תהלים  הוא  יימחה זכר עמלק    מלכות רומי הרש"עה  בגאולה העתיד"ה יורדת השאולה ולא עולה,וזה הנאמר  "פרי"-זה המשיח   בפנימיות   "פר"-דינים  ו"פר" בגימטריא אותיות  מנצפ"ך –

 

סוד שורש הדינים   אשר חותמים בישראל גאול"ה הנקראת "עץ"-כנאמר  "כי  האדם  עץ השדה"  וה"אדם"  בגימטריא  שם  מ"ה בגימטריא  י"וד   ה"א  וא"ו   ה"א –סוד השם המפורש  אשר מוצי"א ישראל  לחירו"ת  בסוד עולם הבינה הנקרא ח"י אורות  -"הדר" –כנאמר  "הדר"-זה עולם הבינה  "הוא"-בכח זה השם  הקדוש מזכה  "לכל חסידיו"{ישראל} בגאולה השל"מה.

 

 

ל"ג

 

"קול  ה"  יחולל  אילות"

 

ראה  "קול"-זה  תפארת ישראל בסוד  ק"ו   א"ל-אור אין סוף יתברך  חותם "קו"  בפנימיות  "אל"-אור החסד   -מידת מש"ה רבינ"ו  אותיות   י"ב    נר"ו-  ש"ם   ה"  אשר  משה  הוא מלך המשי"ח  שיישחט את סמא"ל  הרשע הנקרא  "יחולל"-לשון מחלל  את תורת ישראל הקדוש"ה  הנקראת  "איילות"  אותיות  יל"י  או"ת-בסוד  כ{י}  גמ{ל}   על{י}   חסד"ו-אותיות ח"ס  ד"ו  בגימטריא אות  י" ספירת החכמה המשמידה מלכ{ו}ת רומ[י] הר[שע]ה- "עשיו"   י"שוע"  {י}מח  {ש}מו  {ו}זכרם  {ע}ולמים  בגאולה השלמ"ה אותיות   מ"ה  של"ה-

 

הרי  בכח מ"ה  בגימטריא אדם  בגימטריא   שם  יו"ד  ה"א   ו"או   ה"א   -סוד  השם המפור"ש   אותיות  שו"ר   מפ"ה -  {מ}וחין  {פה"}-  מלך המשי"ח  הנקרא "שור" בגימטריא   "תקו" –בסוד הנאמר  תיק"ו-{ת}שבי  {י}תרץ  {ק}ושיות  {ו}בעיות   הרי  "תשבי"  אותיות    ת"י  ש"ב   בסוד "קודש"  בגימטריא   ת"י-אור החכמה "שב"  בסוד   "שש"    פעם  ש"}   למלכות   וזה סוד משי"ח בן יוס"ף  ובפנימיותו "אליהו"   בסוד   ל"   אהו"י-

 

סוד    "יתרץ"  אותיות  "תרי   צ"-השורים בפנימיות משיח-סוד תר"י  מוחי"ן  שהינם  "קושיות"  אותיות   קש"ת  וי"ו  בגימטריא אחד בגימטריא "אהבה"- הנקרא   "ו-בעיות"  אותיות  ע"ב   וי"ו  אות   בסוד חס"ד העולה בגימטריא  ע"ב בסוד  ע"  פעם  ב" בגימטריא  ק"ם-זה המוחין הקדוש להשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה בגאולה השלמה יורדת השאולה,{אכי"ר}.

 

 

 

ל"ד

 

"בסכת  תשבו  שבעת ימים"

 

ראה  "בסכת"  בסוד   כ"ס   ב"ת  -זה הבינה הנקראת  ס"  פעם  ב"  בגימטריא  ק"כ   צירופי אלקים יתבר"ך  המשמידים סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה בגאולה העתידה,  ובך  מלכות הקדושה הנקראת  "בת"  זוכה למדרגת   "תשבו"  אותיות  "תשוב"  מלכות הקוד"{ש}  ל"קוד"-"ש"   ובכך  ה"בת"  תזכה  ל"ש"  ומקובל   "יום  שבת" –

 

סוד הגאול"ה  אותיות   "הגואל"-זה המשיח  אותיות  ש"ם ח"י     י"ש  מ"ח    מ"י   שח   החותם  "שבעת"  אותיות   "שבע"- בסוד ש"    ע"ב –אור האבות  החותמים   חס"ד בגימטריא  ע"ב  בסוד  ע"  פעם  ב"  בגימטריא מוחין-"קם"-לגאול   ע"ם  ישראל  הנקרא   "ימים"-בסוד   י"   ספירות  משפיעים  "מים"-בגימטריא   צ"-

 

אור  המשיח המשמיד הסיטרא אחרא זרע עמל"{ק}  יור"[ד]  לגיהנ[ם]  ולא עולה   על ידי אור החכמה  הנקרא  "קדם"  בסוד   ד"-זה   המשיח  "קם"  ומוש"ך  חכמ"ה  עליונ"ה  אותיות  כ"ח מ"ה    ל"י    ע"    יונ"ה-סוד הנשמ"ה אשר  מכל"ה  הקליפות הטמאות הסיטר"א  אחר"א{אכי"ר}.

 

ל"ה

 

"כה  אמר  ה"  זכרתי  לך חסד נעוריך"

 

ראה "כה"-זה הש{כ}ינ{ה}   הקדושה   אשר בפנימיותה מדרגת  "אמר"-סוד  החכמ"ה   א"   ר"ם    אשר בכ"ך  המלכות  הנקראת   "זכרתי"  על שם שמקבלת   ת"י  בגימטריא  קוד"ש  מן ה"זכר"-הייסוד הקדוש   זוכ"ה  ל-כ"ה  ז"ו   בסוד  ז"  פעם  ו"  בגימטריא שם מ"ב   -אור אצילות  אותיות  צ"ל  פלא"י  ת"ו  -

 

החכמה המשמיד סמא"ל הרשע וזה שנאמר  "לך"-זה המשיח הנקרא כ"ל-בגימטריא  אות  נ"-ש{ע}[ר][י] בינ"ה   וסודו  "עיר"   בגימטריא  "צר"חבר "עיר"   ו"צר"  ומקובל  משיח  "צעיר"   -{צ}דק  {ע}נוה  {י}חוד   {ר}ינה  חותם בפנימיות המלכות ובכך משמיד הסיטרא אחרא בגאולה השלמ"ה וזה  "חסד"  לישראל  בסוד   אות  ח"  משיח  והינו מהוה    "סד"   ס"  פעם  ד" בגימטריא  ר"ם   חבר  ס"ד ומקובל  "סד  רם"  -גואל ישראל חותם "סדר   ם"-אור בינ"ה  בפנימיות ישרא"ל  בגאולה השלמ"ה   אותיות  "ממשלה"  נוטריקון   מ"ם-של"ה-סוד  משי"ח  מוש"ל  על הממ{לכה}"כלה",

 

וביום ההוא"נעוריך"   אותיות  עני"ו  ר"ך-זה משה עליו  נאמר "והאיש משה {עניו}  מאד"  בודאי משה  בכח מוחין בינה הנקרא "ענוה"  מרכך ומבשם הדינים הנקראים "מאד"  והופכם  ל"אדם"  -בסוד תפארת ישראל  ובכך משיח  "מבטל" דינים מעל ישראל    וחותם   מ"ב    ט"ל  -עבור ישראל   ו-מ"ב   ל"ט  קללות  על סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה יורדת השאולה ולא עולה,וזה "נעוריך"  -משיח ישראל  ינע"ר  ויכחיד הסטרא אחר"א{אכי"ר}.

 

ל"ו

 

"שבעת ימים  תקריבו אשה לה"

 

ראה  "שבעת"    אותיות  ע"  שב"ת-זה אור המשיח הנקרא  "עין"   בגימטריא  "קל" בסוד   {ק}שר  {ל}ב   ובזה הקש"ר משי"ח  אותיות  י"ש  מ"ח   חותם "ימים"   בגימטריא  "מאה"-סוד גדלות מוחין  בפנימיות ישראל  עם קדוש"ה,ועל כך  נאמר  "תקריבו"  בסוד  יב"ק  אורות  {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה ,

 

כך משיח  מרומ"ם השינה הנקראת "אשה"  ומשמיד סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמ"אה  יורדת השאולה ולא  עו{ל"ה}-זה לילית  זו"נה שפל"ה אשדר מלך המשיח יעוקר"ה  ביח"ד עם ב"ן זוג"ה   בגאולה הע{ת"י}דה  בשם ת"י בגימטריא קוד"ש  משיח יעשה בהם מלחמ"ה{אכי"ר}.

 

 

ל"ז

 

"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר"

 

ראה  "ולקחתם"  אותיות   חת"ם   קו"ל-זה תפארת ישראל מלך המשי"ח  שהינו "לכם"  אותיות    "מלך"-  {מ}אור  {ל}ב  {כ}ונה  -ובכך   באמצעות   "ביום"  אותיות   י"ו   מ"ב  בסוד "יו קרנות על חדו" – משיח ישראל על יד"י  כ"ח התור"ה    סוד שם  מ"ב    מ" פעם  ב"  בגימטריא  פ"-  אור  התורה בע"ל פ"ה אותיות  ע"ב  פל"א   ה" ,    ב"פ   ע-לא"ה   ,

 

בכך משיח ישראל  ישמיד ויימחה זכר סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה יורדת השאולה ולא עולה, וביום ההוא "הראשון"  בסוד  "אור שנה"   והרי  שנ"ה בגימטריא  ספיר"ה  אותיות ספ"ר  י"ה-סוד חכמה בינה  שהינם או"ר בגימטריא  ר"ז  בכך משיח מוציא ישרא"ל מן הגלות   {א"ל}  הגאולה כלומר על ידי מידת א"ל סוד מידת החסד בגימטריא שם ע"ב  בסוד  ע"  פעם  ב"  בגימטריא  "קם"-

 

המוחין הקדוש להכחיד מלכות רומי הרש"עה ובכך  "פרי"-זה המשיח  חותם  "עץ" –סוד התורה קדושה בפנימיות  "הדר"-  אותיות   ה"-סוד הקדושה  חותם במלכות הנקראת   "דר"  לשון   "דירה"  אותיות י"ה  ד"ר  בפנימיות ישראל צדיקים קדוש/ים יש ל[ה]ם חלק בעולם {הב"א}-"אהבה"{אכי"ר}.

 

 ל"ח

 

"צו את בני  ישראל ויקחו אליך  שמן זית זך כתית  למאור"

 

הבט  "צו"  בסוד     צ"  פעם  ו"  בגימטריא "תקם"-זה משיח ישראל אשר הינו "קם"  לעורר השכינה הקדושה הנקר{א"ת}   לבצע  נקמ"ה   בסמא"ל הרשע  מלכות רומי הטמאה,  וביום ההוא "ויקחו"-זה השכינה והמשיח אשר הינם באחדות ולעולם לא נפרדים   את "שמן  זית"-אור החכמה המשמיד הסיטרא אחר"א ובכך יור"ו  בסוד   ו"   רי"ו  בגימטריא גבור"ה   על השמדת הסיטרא אחרא,וביום ההוא  "זך"-זה המשי"ח  אותיות   "שימחה"   בסוד  י"ש חמ"ה  בצירו"ף  שי"ח    מ"ה   בגימטריא אדם  בגימטריא  יו"ד   ה"א  וא"ו  ה"א  -

 

יעקור מלכות רומי מן הבריא"ה ויחתום  אור הגאול"ה   הנקרא כ{ת"י}ת  בסוד  ת"י בגימטריא  קוד"ש-אור החכ"מה   אותיות כ"ח  מ"ה   מ"ח  כ"ה  המשפיע "למאור"  אותיות    ל"-סוד הבינה לפנימיות ישראל צדיקים קדושים "מאור"  נקראים  בסוד   וא"ו  -תפארת ישראל משפיע עבורם{עיבורם}-"ר{ם"  אורו"ת} בחיבור  "מאורות"-סוד הברכו"ת   כ"ב  תור"ה  ישרא"ל   שי"ר  א"ל   הגאולה {אכי"ר}.

 

 

ל"ט

 

"מחוץ  לפרכת  העדת באהל  מועד יערך אתו אהרן מערב עד הבקר"

 

ראה  "מחוץ"  אותיות    ו"   מצ"ח –זה מלך המשיח   שהינו  בעל  מוחין  "לפרכת"  אותיות   "כתר   פלא"  -סוד  "העדת"  אותיות  "הדעת"-הקדושה אור"   "באהל" בסוד    ב"   לא"ה   בגימטריא  ע"ב  בגימטריעא  ח"סד,  וראה  ע"  פעם  ב"   בגימטריא  ק"ם-משיח ישראל להשמיד סמא"ל  הרש"{ע}  {ב}גאולה השלמ"ה   בכח  שם  ע"ב  בגימטריא  ח"סד  משיח ישראל מכחיד  הסיטרא אחר"א  הנקראים  "מועד"-

 

לשון  הנבראים מועדים  לעבר  עשיית  חטאים בעקבות רוח השט"ות לשון משוטטת ומחטיאה נפ"ש  ישר"אל צדיקים קדושים,  ומשיח ישראל  "יערך"  בסוד  נקרא  הוא   "עי"רך"-   {ע}נוה  {י}חוד  {ר}ינה  -כך משיח ישראל מבשם ומרכ"ך  הדינים משורש"ם   ועקב כך נקרא  משיח "רום  שמש" -   "שם  שומר"  -על ישרא"ל  "אהוביו"  אותיות  א"ב   י-הו-י סוד  מוחין הקדוש הנקרא "אהרן"  בגימטריא  נר"ו"-זה מלך המשי"ח החותם "מערב"   בסוד  ע"ב  ר"ם-אור הגאולה בפנימיות הנבראים ,

 

כך זוכים  ה"ם  לשם  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  בכח  המשיח  "עד"  אותיות   "עד"-סוד קו אמצע תפארת ישראל  החותם "הבקר"-אור החסדים בסוד  "קרבה"-זה השכינ"ה  המשמידה סמא"ל הרשע  בגאולה השל"מה  {אכי"ר}.

 

 

מ"

 

"ויצא  בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי" 

 

הבט  "ויצא"   בסוד  י"ו    צ"א,  כנאמר על מש"ה   "יו קרנות על   {חד"ו}  בגימטריא    ח"י –סוד הייסו"ד אור החכמ"ה המגולה{בשפת הקבלה יציאה זה גילוי}ואשר משפיע למלכות זה כח  הקדושה אשר ישמיד סמא"ל הרשע בגאולה העתיד"ה  הנקראת  "בן"-

 

בסוד תפארת ישראל שהינו ב" פעם נ" בגימטריא  "מאה"  אותיות "האם"-מוחין הבינ"ה אותיות ב"ן י"ה י" נחו"ם –המשפי"ע   ל"אשה"-סוד השכינ"ה   "ישראלית" בסוד  "תי  ישראל"  ו"קודש"  בגימטריא ת"י-אור החכמה המשמיד מלכות הסיטרא אחרא,

 

ובכך  שם  "והוא"  בסוד וא"ו  בגימטריא  "אחד"  בגימטריא "אהבה" נחתם בפנימיות  הממלכ{ה"}  ומכחיד זה השם את האיש המצרי זה סמא"ל הטמא יורד לגיהנם נשרף באש להבה ולא עולה.{אכי"ר}.

 

 

 מ"א

 

"אל בני ישראל תדבר לאמר איש איש יקלל  אלהיו ונשא חטאו"

 

ראה  "אל"-זה  מלך המשיח בסוד חס"ד מידת  "אל"  בתורת הקבלה  והוא  מהוה "בני ישראל"  אותיות   "נשר  י"ב   אל"  בסוד  י"  פעם  ב"  בגימטריא אות   כ"   חבר  "יב"  ומקובל  "בכי"-{ב}רכה  {כ}ונה {י}חוד  כך משיח ישראל משמיד מלכות  רומי הטמא"ה  הנקרא  "איש  יקלל"-זה סמאל  הטמ"א, ומלך המשיח מש"ה  בכ"ח    אות  ת"  בגימטריא  "רבע מאות" אותיות  "רבוע  אמת"-סוד מידת הדין הקדוש הנקרא "דבר"  בסוד  עש"רת  הדיברו"ת   אותיות  ב"ה   י"ד  אורו"ת ו"יד"  בגימטריא אט"ד  סוד הדין אשר יימחה זכר עמלק בגאולה השלמה   מלכות רוי הטמ"אה יורדת השאולה ולא עולה,וזה "ונשא חטאו"-

 

זה סמא"ל הרשע אשר ישלם על כל מעשיו הרעים ומלך המשיח ישחו"ט אותו בגאולה השל"מה   לשון משיח יכרות וישמיד סמא"ל ובכך הגאולה  תרא"ה  בפנימיות ישראל צד{י}[ק]ים [ק]ד[ו]שים  בשם  י-ק-ו-ק-  יתבר"ך  מעוטרי"ם  בסוד ט"ו   רמי"ם   ו"טו"  בגימטריא  י"ה-סוד {ח}כמ"ה וב[י][נ]"[ה]   זה סוד "חנינה"-אור הגאול"ה  והיציא"ה מן הגלות הא{חרון}ה   ב"חרון  אף"-סוד הדינים משיח יכ"ה  את הסיטרא אחר"א לעולמי עולמים{אכי"ר}.

 

תם ונשלם  פרשת  -"אמור"-{מאמר מגידים}-מאת רבי גל טופז נכד המקובל האלוקי החכם העניו הגדול רבי שלמה איפרגן זצוק"ל השבח לבורא עולם,.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OnLineTech