להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> פרשת השבוע-"מטות",חכמת הצירופים

 פרשת  "מטות"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן הרגלא"ט נכד המקובל  האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

       א"

      "איש כי ידר  נדר לה" או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו"

ראה  "איש"-זה מלך המשי"ח מש"ה ח"י  והינ"ו   כ"י  בגימטריא  אות  ל" חב"ר  כ"י  ומקובל  כל"י-{כ}הן  {ל}וי  {י}שראל-  {ג}ד[ל]ות מוחי"ן  הנקראת "ידר"  בסו"ד    י"ד   ד"ר   בגימטריא רי"ח-אור החכמ"ה  כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א השם המפור"ש  הנקר"א  "נדר"  אותיות נ"  ד"ר-עולם הבי"נה   ב"ן  י"ה    המשמיד   ומכחיד סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]"[ע]ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים,וביו"ם  ההו"א שם אהו"ה   סוד מ"ב  י"ו   מ"  כפול  ב"  בגימטריא פ"  חב"ר  י"ו  ומקובל שם פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שרא"ל זה המשיח  סוד"ו "השבע" אותיות   ב"  שע"ה-סוד החכ"מה  {ב}ראשית אותיות ברי"ת  א"ש-מאו"ר הנש"מה בצירו"ף   נ"  מש"ה  או"ר    ם"  ,  ש"ם  ה" רא"ש  ו"   מ"ן-{מ}יין  {נ}וקבין-

העלא"תפילה"-המהוה "שבעה" אותיות ע"ב  שנ"ה   ע"ב בגימטריא  חס"ד  ע" כפול ב"  בגימטריא ק"ם  לאס"ר  בכ"ח שם  שי"ר    סא"ל- [ס]ומ"ך  {א}דני {ל}נופליו-בז"ה  הש"ם  הק"דוש   משי"ח שוח"ט  ומכח"יד  "אסר"-זה סמא"ל –{א}רור   {ר}שע   {ס}ירחון   ובפנימיותו  "ארס"  הנח"ש  מלכות ר{ו}מ"[י]   הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם השאול"ה ונשרפים בא"ש הגחלי"ם, ובכך   מדרגת  ע"ל בגימטריא  "מאה"   חב"ר  ע"ל  ומקובל ה"א   עמ"ל    בגימטריא משיח   "עומל" בסו"ד       מ"  כפול ו" בגימטריא ר"ם   חב"ר מ"ו  ומקובל   ע"ל-זה המשיח  מש"ה ח"י   "מורם"- אותיות  מאו"ר   ם"-בעל מוחי"ן בינ"ה המטה"ר   נפש"ו"-

זה עם ישראל   סוד משיח הינו נפ"ש  כללית  {כוללת} כל נשמות העם  וחותם  או"ר  ל"א-סוד אין סוף יתבר"ך   לא מוש"ג   אשר מחוקק    בגימטריא   רו"ח   ם"   אותיות מ"ח    או"ר     א"  רומ"ח-נשמות  חדשות   חו"ש  ד"ת    נ"  שמו"ת   ס"ודם    שנת  תשס"ו    "יחל"  להת{ג"ל}ות   חי"ל-זה השכינ"ה  שהינה "דברו"  אותיות   בר"ד    ו"-סו"ד  המוחי"ן  העליוני"ם  "קודש"  בגימטריא  ת"י  נקראי"ם    אמ"ת  קרני"ם-  אתויות   קי"ר   מ"ן  {מ}יין {נ}וקבי"ן תפילה  המקדש"ת  ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק  לעולם הב"א{אכי"ר}.

 

ב"

 

"נקם נקמת  בני  ישראל מאת המדינים"

 

רא"ה   "נקם"  בסוד   נ"   ק"ם-זה מוחין בי{נ}ה  בפנימיות  המשי"ח   מש"ה ח"י  ו"קם"-לבצע  נקמ"ת   ד"ת   בסמא"ל   הטמ"א  מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  נשרפי"ם בא"ש הלהב"ה,וביו"ם  ההו"א   שם אהו"ה-דע"ת  "קודש"  בגימטריא ת"י   בכ"ח   מ"ב   י"ו   מ" כפול  ב" פ"  חב"ר י"ו  ומקובל שם פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל  משי"ח  {ג}וא{ל} בכ"ח   "מאת"  אותיות  "אמת"-סוד התורה הקדושה תורת ישרא"ל  את עמ"ו ומשמי"ד  ועוקר   "המדינים"-זה הסיטרא  אחר"א  ממשל"ת אומות העולם {אכי"ר}.

 

ג"

 

"ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב"

 

רא"ה  "ו"-זה תפארת המאוח"ד  בשכינ"ה  את שמ"ה  בצירו"ף  ש"ם   את"ה-  כ"ח האלוק"ות ה{ג}{ל}וי יתבר"ך   המשמיד   ומכחיד  "בלעם בן בעור"-זה סמא"ל  וגמגימ"א  הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש]["ע]ה-"עשיו" "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם  השאולה ונשרפים בא"ש הלהב"ה, ובכ"ך   "הרגו"-זה הצדיקים הקדושי"ם  -ישראל   "בחרב" בסו"ד אות  ב"  סוד החכמ"ה  כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפור"ש    המהוה חרב ה{ג}או{ל}ה את הסיט"רא  אחר"א-נעקרי"ם   הם ב{ג}או{ל}ה  השל"מה {אכי"ר}.

 

ד"

 

"וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם"

 

רא"ה  "ו"-זה תפארת  ישר"אל  מל"ך המשי"ח  מש"ה  ח"י    כ"ל ם" ובפנימיותו     כ"ל  בגימטריא    נ" שע"רי  בי"נה   חב"ר    נ"   ואות ם" מן  {מ}לך   ומקובל     צ"  צר"ף ורא"ה   נ"ץ   ם"-זה המש"יח   המהו"ה    "הטף"  אותיות   ט"  פ"ה ט" אורו"ת  חכמ"ה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד   וחותם האור"ות{סוד המוחים}  "בנשים"  אותיות  י"ב  שמ"ן-זה מלכות סו"ד י"ב שבטי"ם    י"  כפול  ב"  בגימטריא כ"   חב"ר י"ב ומקובל שם בכ"י-{ב}רכה {כ}ונ"ה  {י}חו"ד   -זה  החר"ב   הנקראת "אשר"  אותיות  "ראש"-חב"ד {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  המשמידה ומוחה סמא"ל וגמגימא"  הטמאי"ם מלכות ר{ו}מ["י] הר[ש][ע]"ה-"עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדי"ם לגיהנם ונשרפי"ם בא"ש הלהב"ה,ועל כ"ך נאמ"ר   א"  נמ"ר   ,-

זה המשי"ח  מש"ה ח"י  הינו מקבל מוחין  ל"א  בסו"ד א"ל-מידת ה"חסד"  בגימטריא  ע"ב בגימטריא ח"סד   החותם בפנימיותו  "ידעו"   בסו"ד    ו"   עד"י-או"ר התפארת  י"ו   עד"ן-כנא"מר על מש"ה רב{י}נ{ו} "יו  קרנות על חדו"-והקר"ן-זה המלכות או"ת    -ייסו"ד  המעב"ר  הממלכ"ה בחכמ"ה  "משכב"-אותיות   ש"ם  כ"ב כ" כפול  ב"  בגימטריא    מ"  חב"ר אות  ב" ומקובל  ש"ם   מ"ב   -נקר"את זכ"ר  חב"ר אות ו"{סוד תפארת}ומקובל כרו"ז   נוטריקו"ן   כ"ו   ר"ז    ו-כ"ו בגימטריא  י-הו-ה  יתבר"ך המהוה "חיו"  אותיות   ח"    כפול  י"ו בגימטריא  ק"כ  ח"   סו"ד  כ"ח  ק"כ  צירופי אלקים יתה"לל  המשמידים ומוחים סמא"ל הטמ"א  זר"ע ע{מל"ק} יור"ד  השאול"ה  ב{ג}או{ל}ה העתיד"ה "לכם"  בסוד   מל"ך-ד"וד  שמ"ה  מש"ה   חב"ר דו"ד  ומקובל  ש"ם  מדו"ד  -  ד"ו   {מ}יין  {ד}נוקבי"ן זה סוד  ה-מ"ן{תפילה} החותם  ד"ו  בגימטריא  י"  או"ר החכ"מה  כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם  הב"א {אכי"ר}.

 

ה"

 

"כל  דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר"

 

ראה  כ"ל  בגימטריא  נ"-סוד  שע"ר בינ"ה   אותיות  ב"ן י"ה   עש"ר-זה  המשי"ח  מש"ה ח"י  ו{כ"ו}לל  בפנימיותו   "עשר"  ספירות  סו"ד שע"ר  החכמ"ה  בצירו"ף   כ"ח  מ"ה ש"ר   ע"-שבעים פנים של התור"ה – מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א השם המפור"ש שופ"ר מש"ה ש"ם  ה" פ"ר שנ"ה  י"ו , כנאמר על מש"ה "יו קרנות על חדו"-וז"ה  חו"ד החר"ב  משמידה ומוח"ה סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה "עשיו"  "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאול"ה ונכחדי"ם, ועל הסיטרא אחר"א נאמר-"יבא באש" בסוד  "ואת רוח  הטומאה אעביר{תעבירו}מן האר"ץ  -זה המלכות הקדושה  ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה  "וטהר"  אותיות "טוהר"  בסו"ד ט"ו בגימ"טרי  י"ה  חב"ר   ה"ר ומקו"בל  שי"ר  הי"ה     י"שי   ה"ר ה"     -מלכות  דו"ד ב"ן יש"י  תקר"א קש"ר   א"ת    א"ר   קש"ת{אכי"ר}.

 

 ו"

 

"והייתם  נקיים מה" ומישראל"

 

רא"ה  "והייתם"  אותיות   י-הו-י   ת"ם זה סו"ד המשי"ח  מש"ה ח"י ובפנימיותו השם המפור"ש  החותם ב"ו האמו"נה  השלמ"ה   ת"ם  שמ"ה   , וביו"ם ההו"א   "נקיים"  זה סו"ד  ק"ן  מי"ם חכמ"ה דחסדי"ם   אותיות  ס"ד חיי"ם- או"ר הח"כמה   כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו ה"א  חותם מי"ם-סוד חס"ד בגימטריא ע"ב בגימטריא  ע" כפול  ב" בגימטריא "קם"- להשפי"ע  מוח"ין קדושי"ם לישרא"ל   ,ובכ"ך  סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ[י]  הר[ש][ע]"ה-"עשיו ""ישוע"-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם  השאו"לה ונשרפי"ם {אכ"יר}.

 

תם  ונשלם פרשת  "מטות"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן הרגלא"ט  נכד המקובל האלוקי החכ"ם העניו רבי שלמה איפרג"ן  זצוק"ל  השב"ח לבו"רא  עול"ם

 

OnLineTech