להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> ספרים >> ע" תיקונים חדשי"ם אורות הרשב"י,-"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ע" תיקונים  חדשי"ם  אורות הרשב"י,-"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" /נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי{רשב"י}ונמסר בצינור הנבואה  לרבי גל טופז לבית איפרגן{הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי  רבי שלמה איפרגן זצוק"ל.

 

הנה ברוך הוא  וברוך שמו סייעני  להשלים הספר ע" תיקונים חדשים אורות הרשב"י על הפסוק  "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ", ודע לך קורא ולומד יקר אשר זה הספר בשלמותו נחתך{נאמר}על ידי הקדוש רשב"י הוא התנא האלוקי בוצינא קדישא רבי שמעון בר יוחאי ובחסדיו  המרובים של בורא עולם שולחו מן גנזי עליון  להכתיבני  סוד  ע" התיקונים,וזה  התיקונים{חידושים}  המפורשים  על כל עניניהם ונתיביהם הנסתרים המובאים  בזה הספר בעל הקדושה העליונה לא מדעתי נכתבו אותם ענינים אלא זה השכל האלוקי המפעם בקרבי-שכל הנעלם אור האלוקות אור רשב"י,  וזה הספר למתבונן  בעומקות ימצא בפנימיותו  רזי שמים ורזי הארץ ,כל תיקון מן ה-ע"  תיקונים מפורש בכוחותיו והכוחות הנלמדים מזה המאמר  העליון נשגבים ועליונים עד מאד עד כדי שלא שכל אנושי בעל יכולת להבין זה הספר ,  אלא זה השכל הנעלם סוד הנבואה  אשר מקורו מן עולם הבינה  והינו מוחין חמישים שערי בינה אשר רבי שמעון בר יוחאי הינו בעל ה"ידיעה בנסתרות הגדולים הנראים ממנו,ואנא מן המעמיק והמשכיל  נהג בספר בקדושה ועיין בתוכנו בטהרה  ובמידה ותמצא זכאי מן ההשגחה העליונה מראות ה"  יתברך בסוד הנאמר  "סוד ה"   ליריאיו ובריתו  ל{הודיע}ם"   יושפעו לך מן  נהר גן העדן - סוד הבינה הנקראת נהר ויוצאת מאור החכמה עדן נקרא בתורת הקבלה, וה"  יתהלל בעל כל הכוחות כולם יהיה עימך במסעך   ויעטר אותך  בכתר  התורה  חירות הנשמה, ושמות המלאכים הנגלים בזה הספר על{ע" התיקונים בפנימיותו} ישמרו על נפשך מכל פגע ר"ע,-והיצר הרע לא יקרב אל מפתן דלתך , וה" יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם אין עוד מלבדו כלל וכלל יהיה בקרב"ך והשכינה תעטו"ף פנימיותך באור האהבה,ואנוכי רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט} נכד המקובל האלוקי העניו הגדול  הגאון החכם רבי שלמה איפרגן זצוק"ל    מעיד בפני שמים וארץ אשר כל דבריו ותוכנו של זה הספר  הינם נחתכ"ו{נאמרו}  בכח השם   חת"ך  העולה בגימטריא ,- ומשבי"ע , ומורה ומודיע קבל עם ועדה  אשר הרשב"י הקדוש ביצע ההשבעות  אשר גילו למענו הסודות הנוראיים אשר בפנימיותו של זה הספר מרעיד הלבבות למשתוקקים וצמאים  לדברי אלקים חיים{אכי"ר}.

תיקון  א" –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-בראשי"ת   סוד רשב"י   א"ת,-זהו  ר"בי  ש"מעון ב"ר  י"וחאי שהינו מהוה א"ת כח השכינה,-א"ת שמה בתורת הקבלה,-ובכ"ח  בר"א  אותיות בא"ר,-זה רשב"י הינו  ב"ר   א",-בעל החכמה,-כנאמר  "א"אלפך חכמה משפיע באמצעות תורתו לישראל צדיקים קדושים א"ת  השמים ואת הארץ,-סוד זיווג תפארת{שמים}-ומלכות{ארץ}-שבכך הגבורות {מידת האלהים}ממותקות,-ומן מדרגת ברי"ת –א"ש{דינים}-המלכות זוכה ל- אשר"י   ב"ת,-גדלות מוחין  סוד מוחין אש"ר{בינה}-החותם בפנימיות הנראים  אות  י"  ספירות בלימ"ה,-סוד הגאולה השלמה,-אות  ב",-חכמה  {ב}ראשית  כונסת לפנימיות המלכו{ת},-וזה ייחוד  ב"-ת  הנעשה באמצעות י"  החכמה ובכך מקובל  בי"ת,-שלמות.

תיקון  ב" –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-{ב}ראשית  {ב}רא  {א}להים  את השמים ואת הארץ  באמצעות מוחין אב"א,-זה שם החכמה בתורת הקבלה,-וזה סוד הנאמר כול"ם{הכלים,-שמים והארץ}בחכמה עשית,-הרי שמים וארץ{ב"  כלים}ב-חכמה  נעשו,-השמים בחכמה עליונה{תפארת} והארץ בחכמה תחתונה{מלכות},-ובכך  א"ת   סוד  א"  תי"ו,-אור הנגינה{יחוד,-תו"ים}בכך  ה"  יתבר"ך באמצעות תור"ת  היחודים בר"א  "{א}ת [ה]שמים [ו]את [ה]ארץ",-אשר באחדותם  מגולה שם אהו"ה  בגימטריא י"ז בגימטריא טו"ב-דעת תורה,-לשון ידיעת התורה במדרגת משה רבינו א"ב הנבואה.

תיקון  ג" –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

הבט,-"בראשית"  אותיות בראש"   ת"י  בגימטריא  ברא"ש  קוד"ש  בגימטריא {ב}ר"א   [ש]"ש   [ק]ו"ד,-חבר ראשי תיבות ומקובל קש"ב,-הרי ה" יתברך בכח ההקשב"ה{סוד מנגינת אין סוף יתברך}-בכך  בר"א  את  ה"באר",-סוד {ב}-יד-ך {א}פקיד {ר}וחי,הרי  ב"יוד"-החכמה   סוד עשר ספירות בלימה ה"  יתה"לל  בר"א את השמי"ם,-סוד שם-מי"ם{אור החסדים}-ואת האר"ץ-אותיות  א" צר"ה{צמצום,-אור הגבורה}  -ובגאולה השלמה  השמים והארץ  חוזרי"ם  לשורשם סוד הייחוד  סוד בראשי"ת,-אותיות רא"ש  בי"ת,-השמים{ראש}-והארץ{בית}-כמשל  ל"אשת  רבי",-חתונה וזיוג   קודשא בריך הוא ושכינתיה.

תיקון  ד" –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-"בראשית"{ספירת החכמה}-בר"א  אלהי"ם{המלכות}בסוד  "כולם בחכמה עשית",-הרי כלים סוד  ה{מלכו}ת   כול"ם  בחכמה ע"ש-י"ת,סוד  ש"ע  נהורין אשר חתמו קוד"ש  בגימטריא ת"י  בפנימיות  ישראל עם קדושים,-ובכך  בראשי"ת  ברא  אלהי"ם,-בסוד  א"{חכמה  בראשית}-ברא  מיל"ה{סוד המלכות}-ובאחדות מגולה השמי"ם  והאר"ץ,-כנאמר  סו"ף מעשה{והאר"ץ}במחשבה תחילה{השמים}.

 תיקון  ה" –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-בראשי{ת}    בר{א}  אלהי{ם}   את  מוחין אמ"ת,-סוד  א"{חכמה}-אשר באמצעות אות  מ"{בינה}-מעבר  המלכו{ת}   ב"א-ת  ה-שמים ו-את ה-ארץ",-זה מאור תפארת ישראל שם אהו"ה  בגימטריא  י"ז  בגימטריא    ט"וב  בגימטריא  ב"יה  חבר אותיות ט"ו  ומקובל  ט"וב-יה{אור המשיח אותיות משה חי}-שהינו בראשי"ת   אותיות  שבי"ת   א"ר,-כנאמר  על משה  רבינ"ו    "עלית למרום –שבית-  שב"י  לקחת מתנות  באדם",-סוד  השם המפורש אותיות שופר מש"ה אשר מ{גל}ה  שם אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א,-אור  בראשי"ת אותיות  בר"א{שית},-שורה במשה רבינו בפנימיות   ו"  מידות חסד גבורה תפארת  נצח הוד ייסוד.

תיקון  ו" –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-בראשי"ת  אותיות  א"יש   ב"ר    ת"   בגימטריא   א"יש   ב"ר   או"ר  ע"ב  אמת,-הרי  שם ע"ב בגימטריא חס"ד,-בכך ברא אלהים  את השמים ואת הארץ,-כנאמר  "{ע}ולם  {ב}חסד יבנה",-הרי  יבנ"ה{אותיות בינה,-מידת אלהים יתברך}-באמצעותה    ע"ב{חכמה}-משפיע חס"ד  למלכות{עולם}-וזה סוד יחוד הגאולה  המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נמח"ה ב{ג}או{ל}ה השלמה,-וביום ההוא ישראל זוכים למוחין  השמים{תפארת}והאר"ץ,-סוד וא"ת,-יחוד והארת פנים תפארת ומלכות,-גדלות מוחין המגלה התורה הרשומ"ה,-נוטריקו"ן רא"ש  מ"ה   בגימטריא  אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו ה"א  סוד אור משי"ח  נ{גל}ה,-תורת   נ"ה  {נ}צח  {ה}וד  -זאת התורה נתכתבת בכ"ח הנבואה המאירה.

תיקון  ז" –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-"בראשית"  אותיות  ברי"ת  א"ש,-המשיח הינו א"ש  בסוד  א"לף ש"ין בגימטריא פל"א   ש"ס,-סוד {ש}ש  {ס}דרים  בכח תורת המשי"ח  המשי"ח ברא,-לשון הברא"ה{מרפה}-אלהי"ם{סוד המלכות המתמתקת ומתבשמת}-ובכך  השכי"נה  את שמ"ה  זוכ"ה   למוחין  הש-מים,-סוד {מ}שיח  {י}שלח  {מ}הרה לרומ"ם  את האר"ץ{שורש נשמות ישראל}-ובכך  "ו"{משיח}-ו"ארץ"{ישראל,-סוד ברי"ת אותיות בריו"ת}-סודם  אח-ד  ,

המשיח  סוד"ו  ח"ד  בגימטריא י"ב צירופי יהוה אשר בכך מתאחד במלכות{ד"}-מן  דל"ת{לשון דלות}עתידה לדלו"ת{החכמה העליונה},-סוד דל"י{מלכות}אשר בפנימיותה  מוחין יל"ד{זה המשיח}-אשר בכח  אור  יל"ד  ממתק ומבשם  ד"ם{בגימטריא ילד}-סוד הגבורות  אשר ממותקות לחס"ד,-כפי  שהיו בראשי"ת,-כנאמר  "עולם בחסד יבנה",-הרי  עול"ם אשר חוס"ה-באות  ד"{זה המלכות} בכ"ח  י"ב  צירופי יהוה{תפארת}זוכה  ל-נ"ה,-{נ}צח {ה}וד  מאור הנבואה  המכחיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה נשח"ט על גב"י מזבח הנקמ"ה.

תיקון  ח" –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-ב{ר}אשית   ברא  {אל}הים  את השמים ואת הארץ  בכ"ח  רל"א  צירופים,-זה סוד מוחין ישראל אותיות י"ש  רל"א,- בגימטריא   אש-ר"ם   אותיות רא"ש  ם,-מוחין החכמה{ראש}-אשר באמצעות    ם"{בינה}-"ברא את השמים ואת הארץ",-וגם  ראה  אש"רם  סוד  ש"ר   א"ם,-שר{המשיח} בפנימיותו עיבור  א"ם  אשר מעניקה עבורו{עיבורו} מאור בראשי"ת  אותיות שיר"ת  א"ב,-הרי באמצעות  רל"א י"ש   למלך המשי"ח הידיעה  בחכמת הצירופים  {א}לפא {ב}יתא,-וזה סוד  ב[ר]"א  {א}לה[י]"{ם}  {א}ת     ה{ש}מים   {ואת}   [ה]אר"ץ,-חבר האותיות  המסומנות ומקובל   או"ת  שיר"ה אמ"א,-באמצעות יחודים{ה"  יתבר"ך}-בר"א"  המשיח שהינו   ב"ר   א"{בפנימיותו החכמה}-המשפיע  א"ת{כלים}באמצעותם  מגולים שמי"ם  והאר"ץ.

תיקון  ט" –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-"בראשית"  בגימטריא   שי"ר   ת"ג  סוד  שר"ת   י"ג  מידות הרחמים,-בכ"ך ה" יתבר"ך  ויתה"לל בכ"ח השירה הנקרא"ת   בר"א,-סוד   ב"ית  ר"יש   א"לף  שזה אותיות  בראשי"ת  פלא"י,-סוד  החכמה הקדומ"ה,-עתיקא קדישא  בכך נ{גל}ה  השמי"ם  והאר"ץ,-שהינם סוד  א-ת,וראה בראשית  ברא אלהים  א"ת השמים ואת האר"ץ,-הרי  ב"את"{אותיות }נבראו השמים  וא"ת  אותיות  נברא"ו  האר"ץ,-חבר  -א"ת   וא"ת,-בגימטריא    עולה  חת"ת,-סוד {ח}ומש  {ת}הילים  {ת}ניא  בכח הגנוז אור התורה נבראו העולמות  עליונים ותחתוני"ם.

תיקון  י" –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-"בראשית"-ברא אלהים את השמים ואת הארץ",-הרי במוחין  הנקרא בראשי"ת  כך    בראת"י    ש",-זה האבות הקדושים{סוד  חסד גבורה תפארת}-שהינם  א"בר {עיטור}-השכינה{הנקראת אלהים,-מידת הגבורה},-אשר באמצעות  א"ת  מן  בר{א}שי{ת}  בשר"י  השכינ"ה על גאולת ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הבא,-העולם{סוד הארץ,-מלכות}ו-הב"א{השמים,-תפארת}ובאחדותם  העולם הב"א,-לשון העלי"ה של התפילה  הנקרא הב"א  מוש"ך  אור  אה"ב-ה  סוד שם יה-וה-    המכחיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק מושמ"ד  בעת או"ר  התור"ה העליו"נה  נ{גל}ה.

תיקון  י"א –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,- סוד המשיח  הינו  בראשי"ת,-אותיות בראש"י   ת",-בגימטריא או"ר  ע"ב אמ"ת בגימטריא  או"ר   חס"ד  אמ"ת,-הרי  המשיח בפנימיותו  חכמה  ראשי"ת   ב",-סוד חכמה  {ב}רוכ"ה{המלמדת המשיח מעשה המר{כ"ב}ה"}-סוד  א"ת  אותיות  השמי"ם  בגימטריא השמ"ן  אותיות  נשמ"ה החותמת  אות  ו"{מאור התורה}-בפנימיות  האר"ץ  בגימטריא  צו"ר,-לשון  ציו"ר  א"ת אותיות המלכות{הארת}המשיח מדלה על יד"י  כח  נשמ"ה  בגימטריא  השמי"ם{תפארת}שבפנימיותו   א"  מיל"ה  בגימטריא   פא"ה,-אור האבות{פאות נקראים בתורת הקבלה}-הממתקים ומבשים בשיר"ת  פל{א},-{אותיות בר{א}שית אות א" במילויה}-את השכינה הנקראת ש"ם   פ"ו  בגימטריא   אלהי"ם  בגימטריא  פא"ה,-להראותך בכח האבות המלכות זוכ"ה  ל-גאו"לה.

תיקון  י"ב –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-"בראשית"  אותיות  א"ר  תשב"י,-זה אליהו הנביא שהינו  בר"א,-בסוד מ-בא"ר   רזי"ן דרזי"ן בכח  א"ת  אותיות תורת השמים{מוחין תפארת}-המגולים  בפנימיות האר"ץ{מלכות},-ובכך בזכות תשב"י  מושג מדרגת שבת"י,-לשון תשוב"ה,-סוד העלאת ניצוצות הקדושים השבים לשורש הקדו"ש  ובכך אלהים{מידת הגבורה }מתמתקת ומתבשמת  וזה א"ר,-סוד  א"לף ר"יש   בגימטריא שי"ר  פל"א    אותיות     פ"  ישר"אל   בגימטריא  שפ"ר    א"לי,-הרי באמצעות פנימיות  התורה אשר  תשב"י{אליהו הנביא זכור לטוב}מביא לגילויה  בכ"ך  מוחין בינ"ה{שופ"ר  בתורת הקבלה} חותם מדרגת אל"י  בגימטריא  א"ם{ב"ן  י"ה}-בפנימיות  הממלכ{ה},-

וגם  א"לי,-בסוד  אות  א" סוד  החכמה בכח השופר מת{עור}ר  בסוד הנאמר על משה  כי  קר"ן  {ע"ור}  פני"ו,-הרי קר"ן  השופ"ר מגלה פנימיות  אות   ע"{תפארת,-מאור  שמים}-המשפיע   ו"  קצוות  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  למלכות{אות  ר"},-וזה סוד יחוד   ע-ו-ר  אשר בכך האר-ץ  זוכ"ה למוחין  צ"{אור המשיח},-סוד  צ"  בגימטריא   תש{עי"ם},-{ע}יבור {י}ניקה  {מ}וחין,-ג"דל"ות  מוחין נשמת משיח עוקרת ומשמידה סמא"ל הטמא היורד שאולה ונשר"ף  בא"ש  חידוש"י  התור"ה.

תיקון  י"ג –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-בראשית  ברא  אלהים  את  {ה}שמים {ו}את  {ה}ארץ,-חבר ראשי תיבו"ת ומקובל   הו"ה   בגימטריא  י"ו,-זה נשמת המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  עליו  נאמר "יו קרנות על חדו",-והרי חד"ו  בגימטריא  ח"י{שם החכמה}בתורת הקבלה,-סוד בראשי"ת,-שם החכמה אשר באמצעותה המשי"ח  בר-"א"  אלהים,-בסוד משפיע  אות  א",-סוד  "א"אלפך  חכמה  למלכות{אלהים},-היא מיל"ה{האמונה השלמה בתורת הקבלה}אשר בעת מעוברת מן אות  א" הינה אל{ה}ים,-ובזה המוחין    א"ת השמים   אותיות  א"ש  מי"ם,-סוד שמ"ם   י"א,-זה שם קדוש  י"וד  א"לף    אותיות  פודיא"ל  המל{א}ך-{עוז"ר}  [ל]משי"ח באמצעות המלא"ך  עוזריא"ל זה מלא"ך  עו"ז  רז"י  א"ל{מלאך רז"י התורה}  לגאו"ל  ישראל עם קדושה ולהכחיד  ולהשמי"ד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה,-זר"ע עמלק נשח"ט  על גבי מזבח הנקמה.

תיקון  י"ד –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-בראשי"ת  אותיות  א"  שברת"י,-הרי באמצעות אור  בראשי"ת{חכמה}-שברת"י את כח מלכות הסיטרא  אחר"א,-וזה סוד המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י באמצעות   בש"ר   ת"י  בגימטריא בש"ר  קוד"ש  הינו קוש"ר   ב"  ש"ד,-זה סמא"ל וגמגימא  רשעים נשחטי"ם באמצעות  חר"ב  הדיני"ם  הקדושים,-ובכך  ה{ג}וא{ל}  בר"א,-לשון חותם  אות  ב"  רא{יה},-הינה מ{גל}ה  מוחין  י"ה  בגימטריא  ט"ו,-סוד  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד אשר באמצעות  אות ו"{תפארת}-מעברים המלכות  באור השמי"ם,-ובכך  האר"ץ{סוד רצון הנבראים מקבל תיקו"ן,-ומן   א"  שברת"י,-דעת  בגימטריא ער"ב  ר"ב,-אשר בגאולה נשברי"ת ונמחי"ת}-ישראל זוכי"ם  בגימטריא עו"ז{סוד דעת תורה,-בראשי"ת}.

תיקון  ט"ו –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-בראשי"ת   אותיות   ברא"ת   ש"י,-זה סוד  הנאמר  "להנחיל אוהבי יש"{משלי  ח"  כ"א},-הרי  באמצעות  י"ש  אוהב"י,-זה   סוד  ש"י  בגימטריא  שלוש מא"ות  ועש"ר   אותיות   שע"ר  שלו"ש   מאו"ת,-סוד מוחין  בינה{ספירת מאות,-סוד   מ"  או"ת  בתורת הקבלה}-בכך  בר"א  בינה{אות  ם"}  את אלהים{המלכות}שהינה זוכה בכך   ל-א{ת}  {ה}שמים  {ו}את   הא{ר}ץ",-חבר האותיות המסומנות ומקובל  "תורה".

תיקון  ט"ז –חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-"בראשית"  אותיות  איב"ר  ש"ת,-סוד חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  אשר בר"א  אלהים{המלכות}-לשון בור"א{מהוה באו"ר}התורה  בפנימיות {ה}מ{לכות}-נקראת  הלכו"ת,-חבר התורה  ומקובל  "הלכות  התורה",-וזה סוד "את השמים{תורה} ואת האר"ץ{הלכות}באחדותם   {ה}לכות {ה}תור{ה},-שם  ה"הה   בגימטריא  י"ה  בגימטריא  ט"ו{חכמה ובינה}-הם המ{גלי}ם את  אב"ר{תפארת}אלהים{המלכות},-סוד הגאולה  יחו"ד  פל"א  אותיות   ח"  פודיא"ל בגימטריא  שמונ"ה  פודיא"ל    אותיות   ו"  נשמ"ה פוד"יאל,-המשיח  הוא{ו"  משנה} בכח תורתו  הנקראת  פ"ו-דיאל, סוד    א"  החכמה{בפנימיות יל"ד},-זה המשיח ,-בכך הינו ממתק שם  פ"ו  בגימטריא אלהים{מלכות הקדושה},-היוצאת לחירו"ת  אותיות  חי"ל תור"ה{מגולה בפנימיותה},-וזה האו"ר  אותיות או"רה  משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נשחצט על גבי מזב"ח הנק"מה.

תיקון  י"ז–חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,בראשית  {ב}רא  אלהי{ם} את השמים ואת האר"ץ בכח שם   מ"ב  הגדול  והנורא,-וראה  מ"ם  ב"ית  אותיות   ם"  בתי"ם{זה מוחין בינה}-אשר חות"ם  מ"י בגימטריא  נ"  שערי"ם  בפנימיות  ב"ת{המלכות}ובכך אלהים {מלכות}מגלה השמי"ם בגימטריא  השמ"ן  אותות נשמ"ה{כח השכל}החותם  ו" בפנימיות א"ת,-ומקובל סוד יחוד  תפארת ומלכות{ו-א"ת}המרומ"ם  האר"ץ",-זה סוד   צ"  רא"ה,-בכח  ראיתו{חכמתו}-גואל  רצו"ן הנבראים השורים  ב-  א"  צר"ה{קטנות מוחין,-הארת אחורים},-ובזכות התורה של צ" האמת הנקראת  תשעי"ם  המלכות{הנקראת  י"ם} זוכה   ל-   מ"י  אמ"ת   בגימטריא   נ"  אמ"ת  בגימטריא  תש"ע"-ים,סוד  ע" פנים של התור"ה השוחטים ועוקרים סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה יורד"ת השאולה ונשרפ"ת  על גב"י מזב"ח הנקמ"ה.

תיקון  י"ח – חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-"בראשית"  אותיות   א"ב  ירש"ת,-הרי מלך  המשי"ח  הינו  יר"ש  אות  ת" בגימטריא   {א}ו"ר  {ע}"ב  [א]מ"ת,-סוד   ע"אא  הנולד{מגולה}מן הפסוק  {א}הבת {ע}ולם {א}הבתנו,-ו"אהבתנו"  אותיות   אנ"ו  תב"ה  של  ת"ו  א"ב  נ"ה,-סוד {א}לפא  {ב}יתא  מנגינ{ו"ת},-אותות תו"י  מנג"ן{זה הגואל}-שמשפיע בכ"ך  {נ}צח {ה}וד  רוח הנבואה שהינה  בר"א,-חותמת  א"ב  בגימטריא   ג"  חבר  בר"א ומקובל   כח  גבר"א{תגבורת  ודינים קדושים}לפנימיות אלהים{מלכות}אשר בכך גואל את השמי"ם{שמות הנבראים}-ואת האר"ץ{רצונם},-ומשמידה ומכחידה סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא הנשחטת על גבי מזבח הנקמה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

תיקון  י"ט– חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-בראשי"ת    אותיות  בשיר"ת   א",-זה סוד שיר"ת  הי"ם  בגימטריא כת"ר מש"ה ,-אשר ש"ר  ב  י"ת    א"  בסוד הנאמר  "אז ישיר  משה"-את בי"ת  א" סוד פל"א  שירת משה הנעשית באמצעות אל"ף  יחודים,-מוחין החכמ"ה{ספירת אלפי"ם בתורת הקבלה"-"ובני ישראל את השירה זאת",-לעתי"ד ילמד"ו  מן כ"ח הדע"ת  עצמו,-משה בעל  י"  ספירות  בלי"מ{הא},-בסוד אות  ה"א  מלאה  בגימטריא  ו"{תפארת}השירה  שהינה סוד      מ"י  ל"ב   בגימטריא  נב"ל{הניגון}המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-נשחטת על גבי מזב"ח הנקמה,-וביום ההו"א  המשי"ח  ב"אר  ובזמן אמירה נשמע  עיב"ר  את השמים  ואת האר"ץ,-

זה סוד ה{ג}וא{ל} אשר בשיר"ת   א"  הינו מהוה  ב"ר{סוד זכר משפיע}-אות  ב",-חכמה {ב}ראשית  למלכות{אות  ר"} וזה שמים{אות  ב" משפיעים  ב-רכה}לאר"ץ{אות  ר"  סוד רי"ש חסרת יציבות,-קו אמצע בתורת הקבלה},-ובכח  אות {ב}-"רכה",-הינו  חותמת  רכו"ת{ריכוך}-הדינים והגבורות בפנימיות השכינה,-ובכך ישראל זוכים לגאו"לה המשמידה סמא,ל הטמא ושוחטת אותו באמצעות שירה{יחודים}על גבי מזבח הנקמה,-וזה סוד הייחו"ד  בגימטריא  כ"ח   ה"וד,-   בגימטריא  כ"ח  י"ה   המגלה    כ"ף  חי"ה  בגימטריא  מא"ה  חי"ה  סוד י"ה  ח"מאה,-סוד היחודים{אור המשיח}המשמיד הסיטרא אחרא ועוקר שורש כל"רע.                

תיקון  כ"– חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-"בראשית"  אותיות   ב"י   ת"ר   אש,-זה סוד מוחין  ת"ר בגימטריא שש מאות  אותיות או"ת  שמ"ש{אור התפארת}-מלך המשיח שהינו  חותם  י" כפול  ב"  בגימטריא כ"  חבר  י"ב ומקובל  שם  בכ"י  בגימטריא ל"ב נתיבות החכמה בפנימיות ישראל עם קדושה,-וגם   בכ"י,-סוד {י}חוד  {ב}רכה  {כ}ונה   בר"א  אלהים{המלכות},-הרי השכינה הינה יחודים{יחוד ושורש לכל הנשמות ישראל}-שהינם מהוים  האר"ץ{רצון}-המ{ג}ו{ל}ה  באמצעות השמי"ם,-שמות הנבראים,-כידוע האותיות  סוד נשמות  "הנ{ברא}ים ",-   בראשית{בחכמה}-"ברא"{נבראו} על ידי אלהי"ם,-סוד   א"  מילה,-כנאמר   "כול[ם]  בחכ[מ]ה ע{שי}ת",-"שמים"{סוד השמות,-נוטריקו"ן  ש"ם  אות,-הרי שם הנברא סודו  או"ת,-שורשו   א"  ת"ו,-ובאמצעות יחוד השם{ת"ו} הנברא משיג שורש הנשמה{אות  א"},-חכמה ,-כנאמר "א"אלפך חכמה,-הרי  אאלפ"ך  בסוד  כפ"ל   א"א  שברא   {א}ת  השמים   ו{א}ת-   "אות"  הארץ.

תיקון  כא"– חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-בראשי"ת  אותיות  ב{ר"יש}  א"ת,-הרי באות  רי"ש  בהיפוך  שי"ר  בר"א  אלהים  את השמים ואת האר"ץ,-ועל כך נאמר "אז י{שיר}  משה ובני ישראל את השיר הזה להויה",-ובה שיר  רי"ש,-בסוד חותם בפנימיות המלכות אות{ר"},-ש"י עולמות{סוד עולם בינה},-ובכ"ך  המלכות  זוכ"ה  ל-ת"ו  מלכ"ה,-אור הנגינה{יחוד קדושה}-המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה מושמדת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

תיקון  כ"ב– חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-בראשי"ת  אותיות  תשר"י  א"ב,-הרי  באמצעות תשר"י  בר"א  החכמה{-סוד א"ר   ב"}-חכמה {ב}ראשית   את  השמים{תפארת}והארץ{מלכות},-ותשר"י  אותיות שיר"ת,-הרי  בשירת   היחודים הבורא  חתם ש"י{בינה}-בפנימיות המלכות,-אשר בכך זוכה  ל-ת"ר  אורות,-ות"ר  בגימטריא ש"ש  מאו"ת  אותיות   שמו"ת  א"ש,-אותיות  שמ"ש  או"ת,-תורת המשיח{שמש}-אשר חותם במלכו{ת}  מוחין  ו"א  בגימטריא  ז"  במלוי  זי"ן,-סוד  אור  י"ז  בגימטריא טו"ב  בגימטריא אהו"ה{דעת משה}-שער   נ"   אותיות   ע"  נש"ר,-שבעים פנים של התור"ה  המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה הנשחטת  על גבי מזבח הנקמ"ה-סוד {א}לפא  {ב}יתא  צירופים{חכמת  הנביאים הקדושים}.

תיקון  כ"ג– חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-"בראשית"  אותיות  אש"רי  ב"ת,-זה סוד   א"ש -  ר"י  בגימטריא א"ש דו"ר אותיות דור"ש   א",-זה המשי"ח  בפנימיותו   {ד"ור  א"ש,-סוד הידו"ר  הנשמה}-סוד החכמה{אות  א",-כנאמר   א"אלפך  חכמה},-ובכך משפיע ל"בת"{המלכות}-מוחין  ב"רא  בסוד  ב"ית  ר"יש א"לף     אותיות  שי"ר  אל"ף  בי"ת,-סוד הצירופים{חכמת הנבואה}-אשר ממתקת ומבשמת אלהי"ם{מלכות הקדושה},-ובכ"ך  יש  יחו"ד   השמי"ם  והאר"ץ,-בסוד  ו"-את   תפארת{אות  ו"}-ובית דינ"ו{המלכות-א"ת}העושים נקמות והשמדות במלכות רומי הרשע"ה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים  ועולים בלהבו"ת  א"ש חידושי התור"ה.

תיקון  כ"ד– חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

ראה,-בראשי"ת   אותיות  בא"ש   תר"י  ,-הרי ב-תר"י  בגימטריא  קו"ד  ש"ר,-זה המשיח נשמת   ו"  שר"ד{אור קדמון,-סוד שרידים}-בכ"ך הינ"ו   חותם  אות ק"  בגימטריא מא"ה {גדלות מוחין} בפנימיות בא"ר{הממלכה},-וגם  קו"ד  ש"ר  בגימטריא    שי"ר   ק",-זה סוד קו שיריק{קו שמאל גבורה}-אשר באמצעותו המשיח  אותיות  מש"ה ח"י   ש"ר   אלהי"ם  אותיות  א"  מיל"ה,-שיר האמונה{מילה}-שהינו מגלה החכמ"ה{אות  א"  בסוד  "א"-אלפך חכמה}-ובכ"ך הש{כ}ינ{ה}   סוד  כ"ה   בגימטריא   כב"ד    חבר אות  ו"{תפארת}-ומקובל כבו"ד בגימטריא  ל"ב  זוכ"ה  ל{זיכוך  המחשבה}-סוד  השמי"ם  בגימטריא השמ"ן  אותיות   נ"  מש"ה  המתק"ן  האר"ץ{רצו"ן}-ובכך מ{ג}ו{ל}ה   וא"ת{או"ת}בגימטריא  ז"ת,-ז"  ספירות  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הכונסות למלכו{ת},-וזה  ז-ת"  יחו"ד  הג"אול"ה  המשמיד ועוק"ר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע,-זר"ע עמל"ק יור"ד לגיהנ"ם ונשח"ט באמצעות חר"ב הנקמ"ה. 

תיקון  כ"ה– חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  אותיות  ביא"ת  ש"ר,-זה המלך המשיח שבפנימיות  י"ב צירופי יהוה אותם חותם  בשכינ"ה{א"ת  שמה בתורת הקבלה},-ועל ידי כך  בר"א  אלה{י"ם}  את המלכות{י"ם},-וידעת  המשי"ח  הינו ש"ר  השמים,-לשון ש"ר {מייחד יחודים} והשמי"ם  בגימטריא  נשמ"ה  נמשכת אל פנימיות האר"ץ,-וזה סוד או"ר  בפנימיות כל"י,-ברא אלהים  א"ת  השמי"ם{אור}-וא"ת האר"ץ{כל"י},-סוד יחו"ד,-ו"-א"ת{תפארת  ו"  ומלכו"ת –א"ת},-מוחין ה{ג}או{ל}ה.

תיקון  כ"ו– חידו"ש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  אותיות   רש"ת   אב"י,-זה שם קדו"ש בסוד  {ב}רוך {א}ת  {י}הוה  שהינו בר"א  "אלהים"{המלכות},ובכך      השמי"ם {עליונים} והאר"ץ {תחתונים}שורים באחדות  סוד  "וא"-ת  בגימטריא  ז"-ת ,- זה סוד  ז" מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  הכונסות למלכו{ת},-והרי   יחוד   רא"שית   ב",-ה"  יתבר"ך ויתהלל מהו"ה כל העולמות  ואין עוד מלבדו כלל וכלל  והוא ראשית {ב}רכה  אשר מקיים עליונים ותחתונים ברצונ"ו  הקדו"ש  אשרי ישראל אשר אלקי ישראל בחר בהם להעניק עבורם{עיבורם} את  מאו"ר  התור"ה  הקדושה,.

תיקו"ן  כ"ז-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  אותיות  יר"א  שב"ת,-הרי בכח  הירא"ה{סוד עתיק יומין},-כנאמר ראשי"ת חכמה ירא"-ת   ה"   אלהי"ם  בר"א  א"ת  אותיות התור"ה{סוד השכינה}-אשר בפנימיותה  השמי"ם  בגימטריא השמ"ן  אותיות נשמ"ה ובפנימיותה האר"ץ בסוד  רא"ה   צ"דק  י",-השכינה{צד"ק}-מקבלת לפנימיותה  י" ספירות בלימה אשר מקורם מן  צ"  ד"ק,-אור דקיק מחשבה סתומה של ספירת  צ"  בגימטריא תשע-י"ם  סוד ספירת החכמה סוד שבת לשון תשוב"ה,-אשר  מהוה מלבוש לירא"ה{עתיק},-וזה ראשית חכמ"ה,-הראש של החכמה ירא"ת  ה",-מוחין  ירא"ת{יראה}-באמצעותו בר"א  א"להים  סוד  א"{חכמה}את המיל"ה{אמונה},-וזה סו"ד  ה{ג}או{ל}ה.

תיקו"ן  כ"ח-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-בראש{ית}  {ב}רא  אלהים את השמים ואת הארץ  באמצעות,-"בית",-סוד בתי"ם,- בגימטריא  בנ"ת  חבר אות    י"  ומקובל  בינ"ת,-הרי בכח הבינ"ה  בסוד עולם בחסד {יבנה}-אותיות בינ"ה   אלהים   חוק"ק  בגימטריא רו"ח  בפנימיות א"ת אותיות התורה  שמהם נברא"ו  השמי"ם  והאר"ץ,-תפארת{שמים}-והאר"ץ{מלכות}.

תיקו"ן  כ"ט-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-ברא{ש}ית  בר{א}  אלהי{ם}  את השמים ואת האר"ץ באמצעות אותיות אמ"ש,-סוד  {א}ור  {מ}וחין {ש}לם,-והבט  א"לף  מ"ם  ש"ין בגימטריא  פל"א שמנים,-הרי בכח החכמה{שמנ-ים}הנקרא פל"א בתורת הקבלה בכ"ך  אלהי"ם  בגימטריא   מלו"י    ממלא  השמים  והאר"ץ  באור האלוקות בסוד ממלא כל עלמין.

תיקו"ן  ל"-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"ב{רא}שית    בסוד   ר"יש  א"לף  אותיות  שי"ר  פל"א,-חבר שבי"ת  ומקובל  שי"ר  פל"א   שבי"ת,-זה הנאמר על משה רבינו עליו השלום  "עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם",-הרי שבי"ת{השבת בתשובה}-ובכך בר"א{ת}  נשמות חדשו"ת  ומיתקת את אלהים{מידת הגבורה}-סוד המלכות  שהינה  השמי"ם,-זועקת ל-ש"  מי"ם   סוד  החסדים  אור  {מ}שיח  {י}שלח  {מ}הרה,-  אל האר"ץ{בסוד פנימיות רצו"ן  הנבראים}-וחתום בה"ם  ו"-את  סוד יחו"ד  תפארת{ו"}ומלכות{את }-הנקראת בי"ת  די"ן אותיות  ד"ת  יבי"ן,-{ד}עת  {ת}פאר"ת  אשר   סוד   ד"  בתי"-ן"{סוד התפילין}-שערי  חמשי"ם,-שהינו  בר"א,-בסוד  משפיע  לבא"ר{המלכות}{ב}[י]או"[ר]  תור"ה  [ח]דש"ה-הנקראת  ברי"ח,-סוד   ב"  רי"ח{אור  החכמה הקדושה}סוד קבל"ת התורה,-הרי תורת הקבלה בא נבר"א כל העולמו"ת{העלמות}שמהם נגלים{הנגלות}.

תיקו"ן  ל"א-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-בראש{ית    ברא}  אלהים  את השמים ואת האר"ץ  בסוד  "בראש בריאת",-הרי הרא"ש סוד  י"ה{חכמה ובינה}  ברא אלהים{מלכות}סוד א"ת אותיות התורה,-סוד ת"ו{הניגונים,-יחוד'ים  סוד השמים תפארת,-אור השמות הקדושים}-המיחדים האר"ץ{נשמות ישראל טהורים},-ובכ"ך  וא"ת,-סוד אות ו"{שמות הנבראים}ו"את"{הנשמות}-אשר מהוים מלבוש לש"מות מאוחדים,וזה תור"ה בראשי"ת,-סוד ת"ו  אור"ה,-אור בראשית{האור הג"נוז  אותיות   ג"ן-עו"ז},-יחוד השמים{עו"ז  בגימטריא זוכ"ם,-לשון זכות }-החתום באר"ץ{ג"ן,-המלכות}.

תיקו"ן  ל"ב-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  אותיות  ברי"ת   א"ש,-לשון המשיח{הינו  בריי"ה}ובפנימיותו א"ש{כח הנשמה}-אשר בר"א  אלהים{המלכות},-וזה יחיד חי עולמים,-לשון הנשמה{מדרגת יחידה בראשית}-מ{ח"י}ה   המלכות{בכח שם מ"ה  בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא  אד"ם{סוד תפארת,-הנקרא השמי"ם}ומשפיע מוחין עבור{עיבור}האר"ץ{ישראל צדיקים סוד  האצ"ר,-לשון מהוים אוצ"ר-בסוד אוצרים  בפנימיותם כל  המוחין},-ובכח ההארות  בר"א,-מבארים את  המיל"ה{אמונה,-סוד התורה}-אשר  מעוטרת באור  החכמ"ה{א"}-וביחוד התורה  ואור החכמה בפנימיות המילה{מלוי}-זה סוד  א-להי"ם  סוד   מיל"ה  פל"א,-האותיות נבראות במדרגת החכמה{ספירת   אלפי"ם בתורת הקבלה}-הנקרא ברא"ש-ת"י  בגימטריא    ברא"ש  קוד"ש  אותיות    ב"ר  א"ש{המשיח}-הינו בעל קוד"ש{חכמה}ועימה  שוק"ד  לברו"א  עולמות{סוד  מילות השמים ומילות האר"ץ}.

תיקו"ן  ל"ג-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  אותיות  בתר"י   אש",-הרי  בשלוש{תר"י}הארות  בר"א אלהים את האש"{נשמת המשיח},-הארת   עתי"ק הארת ארי"ך אנפי"ן והארת  זעי"ר  אנפי"ן,-והינם אח"ד באחדות נפלאה הנקראת   א"ת  השמי"ם  בגימטריא  השמ"ן{סוד  עתיק ואריך אנפין}-ואת  האר"ץ{זה סוד זעיר אנפין  אשר זה המוחין נקר"א ארצ"י,-לשון בעל זיקה לעולם התחתון ודוקא מצד הנבראים  להבדיל מן   עתיק  שהינו נעתק מן הנבראים ואריך שהינו בעל אריכו"ת,-סוד החכמה  כנאמר  "כולם בחכמה עשית",-וכל הנבראים נבלעים באור האריך וכשמו ארוך וחודר ובוקע אף הכלים}-והכל באחדות נפלאה  הנקראת ב"ר-א"ש-ת"י,ג"  הראשים  ב"ר{תפארת}א"ש{אריך אנפין}ות"י{בגימטריא   קדו"ש  עתיק,-סוד עתיקא קדישא}.

תיקו"ן  ל"ד-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,"בראשית  בר{א}  {אל}הים   את השמים ואת הארץ  באמצעות מוחין  אל"א  בגימטריא   ל"ב נתיבו"ת החכמה,-הרי ל"ב נתיבו"ת  -בסוד ראשית חכמה {זה הנתיבות המובילות לחכמה}-נקראים ירא"ת   ה"{לב},-בסוד  ל"  כפול  ב"  בגימטריא בכ"י   ,-סוד  {ב}רכה {י}חוד  {כ}ונה  שבראשי"ת  כל פעולה בטרם   אלהים בר"א את השמים ואת האר"ץ  ייח"ד  וחתם כונ"ה בכל נברא ונברא בסוד  מעשה המרכ"בה,-כנאמר  סו"ף  מעשה במחשבה תחילה{בראשית}.

תיקו"ן  ל"ה-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  אותיות  בשי"ר  א"ת,-הרי זה סוד "אז ישיר משה ובני ישראל את ה{שיר}ה    הז{א"ת}  ליהוה",-כלומר   בכח  שי"ר   א"ת  אותיות ראשי"ת  אות  ב",-סוד חכמה {ב}ראשית  בכך בר"א את  המלכות{אלהים}-אשר באמצעותה  מגולים  א"ת  אותיות  השמים{תפארת}-וא"ת  אותיות האר"ץ{מלכות},-וזה סוד יחוד תפארת{ומלכות}כנאמר  ו"את  האר"ץ,-כלומר הינה  מאוחדת באות  ו"{תפארת השמים},-ולכ"ן ברא אלהים  את השמים סוד אות  ו"  המגלה א"ת  האר"ץ{מלכות}.

תיקו"ן  ל"ו-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-{ב}ראשית  {ב}ר{א}  אלהי{ם}  את השמים ואת הארץ  סודם שם   ם" אבב בגימטריא  אד"ם{סוד  המשיח} אשר  כידוע  אד"ם  בגימטריא   יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא  הגוא"ל  בגימטריא  גאול"ה בפנימיותו   השמי"ם{עליונים}-והאר"ץ{תחתונים},-סוד  אלהים    אות  א"  מן   א-ד"ם  אור החכמה הנחתם ב"מילה"{סוד  ד"ם,-המלכות}וביחוד  א-דם  זה המשי"ח.

תיקו"ן  ל"ז-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

רא"ה,-{ב}ראשית  {ב}רא  אלהים  את השמים ואת האר"ץ באמצעות שם ב"ב  בגימטריא  ד"  רוחו"ת  העולם,-סוד  גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל  {א}וריאל  שהינ"ם  מעשה המרכ"בה,-סוד  רוחות  השמים  ורוחות האר"ץ,-שורש {תפארת}וענף{מלכות}-סוד היחו"ד  בכך  בר"א"  אות  א" –מוחין החכמ"ה  את ב"ר{תפארת}-המשפיע החכמה{אות  ב"}-למלכות{אות  ר"},-וזה יחוד   ב-"ר  בסוד  {ב"ר}-אשית   המקבלים לתוכ"ם  מוחין  א"ש  ת"י   בגימטריא   קוד"ש אש   אותיות א"ת  קוש"ש{קשיש}-מאור עתיק"א  קדיש"א,-

וגם    א"ש ת"י  אותיות א"  שת"י,-הרי  מאור החכמה{אות  א",-בסוד   "א"אלפך חכמה}משפיע   ב"  פעם  א"א{סוד חכמה עליונה{לתפארת}וחכמה תחתונה{למלכות}-בסוד  אשת"י{זה השכינה}-שורה ביחוד  עם שי"ת{תפארת ישראל המעבר אותה  ב-ו"  מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד}-המושפעים למענם מן   א"{חכמה עתיקא},-וזה יחוד  א-שת"י   יחוד ה{ג}או{ל}ה המשמיד ועוק"ר  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמל"ק  נשח"ט  על גב"י מזב"ח הנקמ"ה.

תיקו"ן  ל"ח-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-ברא{ש}ית  ב{ר}א   אל{הי}ם  את השמים ואת האר"ץ  באמצעות  מוחין שיר"ה,-סוד  "אז ישיר משה ובני ישראל את ה"שירה"  הזאת ליהוה",-הרי  השיר נקרא  ה"שירה"-זה המלא"ך  שיר"ה,-בסוד חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}-הנקרא ש"ר,-סוד  {ש}יר  {ר}ינה  את מוחין  י"ה{חכמה ובינה},-ובכך  בר"א  המשי"ח{סוד  תפארת ישראל}  את המלכות{אלהים},-בכח  שיר"ה עליונ"ה  סוד א"ת  השמי"ם{אותיות תפארת}-זה המשיח  אות   ו",-   א"ת  האר"ץ{אותיות  המלכות}מביא לכדי גילוי  בזה האופן  והב"ן.

תיקו"ן  ל"ט-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית" –זה אור החכמ"ה  שהינו  שבי"ת   א"ר,-הרי  זה סוד הצימצום  סוד   שב"י,-לשון האור  בהסתר פנים{לשון שבוי},-וזה סוד אשר הצימצום  הוא הוא האו"ר  כנאמר  למשה רבינו  "עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם",-הרי משה רבינו הוא המשיח על"ה למרו"ם-סוד השמים{זה סוד שבית-לשון האור שבוי שם}-ועקב שהינו כה מזוק"ק   אז נראה  נסת"ר אך זה מח"מת  גוד"ל ההאר"ה עד אשר סותר כל תפיס"ה,-וזה גדולת מש"ה שבי"ת,-לשון  נשבי"ת בזה האור וזה האור קס"ם לך,-ודוקא מן מה אשר הנבראים מכנים צימצום{הארץ}  הינך מיצי"ת  עצמ"ך,-לשון באמצעות מוחין צמצום  השגת  עצמות ההויה,-ושבי"ת  מתנו"ת,-לשון המתנ"ת עד אשר הסתר הפנים,-לשון סתרי התורה השורים בהסתר יבארו לך איך ההסתר הינו גלוי ביותר,-ולכן  נקראת   אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו ה"א  בגימטריא הגוא"ל  על שם גילית אשר הצימצום זה האור המושלם אור בראשי"ת.

תיקו"ן  מ"-חידושתיקו"ן  מ"א-חידושתיקו"ן  מ"ב-חידוש

תיקו"ן  מ"ג-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית  ברא  אלהים  את {ה}שמי{ם}  {ו}את  האר{ץ},-חבר האותיות המסומנות ומקובל  מצו"ה,-הרי המצוו"ת  הינם סוד צו"תא{מקשרות}הנבראים ישראל צדיקים קדושים  לבורא יתברך,-וזה סוד בראשי"ת,-הרי בראשי"ת האדם עובד  ה"  חוב"ה עליו לקיים המצוות שבאמצעותם   בר"א  אלהים  את השמים ואת האר"ץ.

תיקו"ן  מ"ד-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-בראשית  בר{א}  {א}להים  את השמים ואת הארץ  בכ"ח  שם  א"א,-סוד {א}ל    {א}מת    בגימטריא   ב"  מל"ת  בגימטריא  ע"ב  ת",-סוד שם ע"ב  בגימטריא חס"ד{אור החכמה העליונה}-הכונס בכל ע"ת לפנימיות השמים והאר"ץ,-כך עליונים ותחתונים   בכח  ב{רא}ש{י}ת   סוד  רא"י   בעת מילוי  אות  י"וד     י"ד    אוי"ר,-סוד האויר הקדמונ"י -בכ"ך האויר הקדמון  בסוד קוד"ם   ן" אותיות נקו"ד-ים  אור הניקודי"ם   שכל האלוקות הנעלם הגנוז ולא נוד"ע   בכך ברא אלהים  את  הש{מים}-אור החסדים  ואת האר"ץ{ארציות-אור הגבורה}.

תיקו"ן  מ"ה-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  בסוד   ש"ת  איב"ר,-סוד  אד"ם  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  בגימטריא ה{ג}וא{ל}  בגימטריא  גא"ו"לה  בפנימיותו   ו"  איב"ר{ספירות}חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד בכ"ך  בר"א המלכות{אלהים}-ומכיל   בעצמות"ו  את השמי"ם{צבא עליונים}ואת האר"ץ{נשמות הנבראים}בסוד  ש"ת  איב"ר    בגימטריא   בריא"ת  ש"  במלוי אות  שי"ן   בגימטריא  ש"ס  מקובל  בריא"ת  {ש}ש  {ס}דרים   המסדרים{מכילים}מטרת הבריא"ה וזה סוד המשי"ח הינו כ"ח התיקון הנקרא בראשי"ת  סוד  בשר"י  א"ת,-כנאמר  "מבשרי אחזה אלוה"-הרי  מבשר"י   סוד  שי"ר    מ"ב     מ"  כפול  ב"  בגימטריא  פ"  חבר א"ת ומקובל  פא"ת,-

אור האבות הקדושים{הנקראים פאו"ת,-אותיות  פ"  או"ת   בגימטריא  או"ת  שמוני"ם  בגימטריא  שמ"ן   יו"ם,-חכמה ובינה בתורת הקבלה שם  י"ה}-הם   בא"ר{ביאור התורה}-אשר משיח מבא"רם  בגימטריא    ב"  פא"ר סוד חכמה  {ב}ראשית   ת{פאר}ת מגלה באמצעותם,-ובכך חותם במלכות{אלהים}אורות השמי"ם{שמימים,-עליונים}-ו-האר"ץ  בגימטריא  צו"ר בסוד  צ"דיק   ו"או   ר"יש         אותיות    צ"י   או"ר  קודש"י,-וצ"י  בגימטריא מא"ה   ו"אור"  בגימטריא  ר"ז  חבר ומקובל  ר"ז  מא"ה  אותיות  א"  זמר"ה  בסוד  הזמ"ר{זה המשיח אור תורתו   הנקראת ק"ן  ציפור  בסוד ק"ן צירו"ף}-חכמת הצירו"ף  בכך ברא אלהים את השמים ואת האר"ץ,-בכח  קודש"י   י"  קוד"ש,-סוד עשר ספירות בלי מ"ה  וא"ת  אותיות  ויחידי"ו    ל"ב  נתיבות  החכמ"ה.

תיקו"ן  מ"ו-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  אותיות  ברא"ת  ש"י  בגימטריא  ברא"ת שב"ח,-כנאמ"ר   "להנחיל לאוהבי שי",-הרי  בכח אוה"ב{י}  סוד  י"  ספירות  בר"א  אלהי"ם את השמים ואת הארץ,-וזה להנחי"ל בגימטריא  "למנחה"  בגימטריא   ע"   נח"ה,-סוד   ח"ה  בגימטריא אחד בגימטריא אהבה  בגימטריא  י-ג"  מידות הרחמים  סוד  י" ספירות אשר באמצעות  {ג}ואל  ישראל  חותמים  עשר ספירות בלימ"ה    ב-"ג"ולם,-זה המלכות{כלי}-המכיל אור ה"חכמה"  בגימטריא גול"ם,-וזה השתוות צורה הנקראת בראשי"ת,-ובכח השתוות הצור"ה  {ל}הנחיל  {ל}אוהבי  {ש}י   חבר  ומקובל  של"ל  אורות  סוד  ש"ס  גימטריא של"ל,-{ש}ש   {ס}דרים  זה   סוד המשיח  הינו בעל מוחין  בראשי"ת  בגימטריא  רב"י  א"ש  או"ר  ע"ב אמ"ת   וגם  רב"י  א"ש  ר"ז  ח"סד  וגם    אי"ש  ר"ב  חס"ד   ר"ז,-ובכך המשי"ח  ברא"  ה"באר"{סוד מלכות אלהים}-הכוללת  השמים ואת האר"ץ בפנימיותה והינה תמונ"ת  כ"ל,-מ{גל}ה  כל תמונ"ה היא קיום כל הנוד"ע.

תיקו"ן  מ"ז-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  בעת מחליף  אות  א"  באות  ע"  מקובל  עיב"ר  ש"ת  אותיות שיר"ת  ע"ב  בגימטריא שיר"ת  חס"ד,-זה עיבור המשי"ח סוד ע"ב  רי"ו  בגימטריא חסד גבורה  שהינם  משפיעים  ל"באר אלהים"{מלכות}-את אור הש"מים"{חסדים}ואור ה"ארץ{צמצום וגבורה}.

תיקו"ן  מ"ח-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-בראשי"ת  החלף אות  א"  באות  ע"  ומקובל  שע"רי  ב"ת,-בגימטריא  שיר"ת  ע"ב  בגימטריא שיר"ת חס"ד   בגימטריא  ח"  סת"ר  שד"י  בגימטריא סת"ר  ח" מטטרו"ן  בגימטריא  סת"ר   חס"  רומ"ח-הרי באמצעות  י" שע"ר{עשר  ספירות בלימה}  בר"א   אלהים  א"ת  השמי"ם{אות  ב"} ואת  הארץ{אות  ת"}חבר   י"  ספירות ומקובל  בי"ת,-וזה סוד  הגאולה,- שם ת"י  בגימטריא קוד"ש  משפיע  ר"אש  ל"בית"-ובכך מקובל  רא"ש  בי"ת  אותיות  יר"א שב"ת  יחוד חכמה ומלכות  סוד  {ב}-ר-{א},-   אות  ר"{מלכות} מעוברת מן   א"ב{שם החכמה בתורת הקבלה}-סוד {א}לפא  {ב}יתא  חכמת הצירופים  המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נשח"ט על גבי מזבח הנקמ"ה.

תיקו"ן  מ"ט-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-בראשי"ת   בגימטריא   אי"ש   ב"ר   חס"ד  או"ר   אמ"ת,-וזה האי"ש סוד המשיח שהינו  י"ש  עולמות {אור הבינה}-ומקבל  אות  א"  בסוד  אל"ף{הארת החכמה ספירת אלפים}-ובכך משפיע באמצעות שם ע"ב   ע" כפול ב"  בגימטריא ק"ם{אור החכמה ,-קימ"ה,-ספירת אלפים  בתורת הקבלה}חתימת  או"ר,-  בגימטריא ר"ז   אמ"ת   בפנימיות   מלכות אלהים{זמר"ת   א"},-והסוד בכח תפילת  האר"ץ{העלאת  מ"ן,-סוד  מ"יין  נ"וקבין-סוד מזמו"ר לדו"ד- המלכות} מושכת הש-{מי"ם},-אור  חס"ד  המגולה,-וזה האור  עליו נאמר "עולם בחסד יבנ"ה,-הרי באמצעות   אות  ב"{חכמה}  המשפיע  חס{ד}-למלכות {אות ד" לשון דלה}-בכ"ך "בחסד"  בגימטריא  חס"ו   הנבראים  {סוד  שם ס"ו  בגימטריא   גלג"ל  בגימטריא  ב"ן דו"ד,-סוד המלכות עולם הגילגולים}באור   ח"  בגימטריא   ו"  משנ"ה{אור החכמה}-בסוד  השמ"ן{מוחין}אשר באמצעות  ו"  ספירות{חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד}משפיע אור המוחה ומשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה הנשחטת על גבי מזבח הנקמ"ה.

תיקו"ן  נ"-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-בראשי"ת   אותיות    יש"ר   בא"ת,-זה סוד אור  יש"ר{רחמים}בכך ברא" אלהים  את השמים ואת האר"ץ,-וראה בר"א  אל-הים,הרי   "אל"-מידת החס"ד בר"א הי"ם{סוד ים סוף}מלכות, וממתק ומבשם  הדינים והגבורות בפנימיותה באמצעות   ר"ז  יש"ר   בגימטריא   ש"   זי"ת,-זה סוד צדיק יסוד עולם,-הרי הצדיק{המשיח}-הינו  ז"י-ת   חותם באמצעות מוחין ת"י  אשר בפנימיותו  בסוד ת"י  בגימטריא קוד"ש  את  ה-"ז   מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות,-ובכך המלכו{ת}  זוכה  לשם  י"ז  בגימטריא  ט"וב  בגימטריא   בי"ה  חבר  ט"ו  ומקובל  טוב"יה{זה סוד שם אהוה בגימטריא   י"ז,-אור דעת הקודש}-אשר  מהוה א"ת השמים וא"ת  האר"ץ,-וחותם יחודם  סוד "ואת"  -או"ת  הגאולה  השלמה תורת המשי"ח  הנקראת בראשי"ת   בא"ת   יש"ר,-הרי  ב-"את"  צירופי יהוה  השי"ר{תורת היחודים תורת משיח}-כ"ך  חותמת  אותות{אותיות}ומופתי"ם,בסוד מ"ו   מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם  חותם בפנימיות תפ"ה  בגימטריא תהלים{המלכות}מוחין  מ"י  בגימטריא  בינ"ה,-השוחטת ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא נשר"פת מאש חידושי התורה.

תיקו"ן  נ"א-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-בר{אש}ית  בסוד  ברי"ת  א"ש,-סוד א"לף  ש"ין  בגימטריא פל"א  ש"ס,-הרי  באמצעות  {ש}ש  {ס}דרים  הנקראים בר"א-שי"ת  ברא אלהים את השמים ואת האר"ץ וחתם בפנימיותם  אור החכמ"ה{ספירת אלפים בתורת הקבלה},-כנאמר "כולם{השמים והארץ}-"בחכמה"-סוד אות   ב"  מ{ב}-ראשית  עש{י"ת}   ב-י"ת  ראש,-לשון המלכות  זוכה ל"קודש"  בגימטריא  ת"י  בזכות  י"ב  צירופי יהו"ה{תפארת}.

תיקו"ן  נ"ב-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-ב{ר}אש{י}ת  בסוד   בכ"ח  ר"י  סוד   ר"יש   י"וד     אותיות  יש"י  דו"ר,-אור  המשי"ח   דוד בן יש"י  שהינו   ד"ור   בגימטריא    אור"ג,-בפנימיותו חתמתה   ג" מוחין{עתיקא קדישא,-אריך אנפין,-וזעיר אנפין}-בכך  בר"א  את המלכות{אלהים}המהוה   א"ת  אותיות  התורה,ו-השמים  בגימטריא  נשמ"ה סוד  אות  ו"{תפארת}-באמצעות  א"ת  מ{גל}ה   האר"ץ  בגימטריא  צו"ר  נוטריקו"ן צ"דיק  או"ר   בגימטריא   י"  אוצ"ר  ד"ק,-חכמה דקיקה{סתימ"א}-נעתקה מן מחשבת הנברא ונקראת בראשי"ת  בר"א,-הרי  בטרם בר"א   אלהים את השמים ואת הארץ בר"א  את נשמת המשי"ח  הנקרא  ברא"-שי"ת  חבר אות   ו"{סוד תפארת}ומקובל  בר"א  ישו"ת{נשמת המשיח}-הממשי"ך  אורו"ת  בגימטריא ת"ו  ר"ז  סוד הניגונים{ייחודים}-המקיים בכך  כל העולמות  עליונים{שמים}ותחתונים{ארץ}.

תיקו"ן  נ"ג-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

רא"ה,-"בראשית אותיות  שב"ת  אי"ר,-וידעת  שב"ת,-סוד המשיח מוחין תפילי"ן המשפי"ע   א"יר  בגימטריא    א"  רח"ב  אותיות   ר"ב    אח",-סוד החכמה{א"ח  בגימטריא אות  ט"  הגנוז"ה  נקראת בתורת הקבלה}-זה [ י]חי{ד}   ח[י]    [ע]ולמי{ם}  ראש"י  תיבו"ת   "י- עדים",-עשר ספירות בלימה"-המשיח  הינו אות  ט"ט  בגימטריא ח"י   וכך ברא" את מלכות אלהי"ם  בסוד  מיל"ה   א" –אור החכמה{כנאמר  "א"אלפך חכמה}באמצעות  כ"ח  מ"ה  בגימטריא י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א  מגלה  א"{שכל}בפנימיות ה"דם"{מלכות,-סוד הכלי}-וביחוד אד"ם  סוד שמי"ם{נשמה}ואר"ץ{הכלי הגשמי}.

תיקון   נ"ד

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"   בגימטריא   רי"ג  ש"ת,-וזה סוד שם  רי"ג זה שם  ב"ן דההי"ן עולה בגימטריא רי"ג  וזה   השם חותם בפנימיות המש"יח  שי"ת  מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד   אשר באמצעותם  בר"א  אלהים  את השמים ואת האר"ץ,-וידעת שם רי"ג  בסוד  ר"יש  י"וד   ג"ימל     אותיות   {ש}"ר[י]ד    ג[י]לוים,-זה נשמת   יש"י,-מלך המשיח שהינו בעל מוחין ג"יל"וים  זה אור החכמה הנקרא  "גל",-כנאמר "גל עיני וראיתי  נפלאות מתורתך",-וראה מתורת-ך  מן  אור ה{כ}-ת"ר  אשר חותם   ת"ר   בגימטריא  ש"ש  מאו"ת   אותיות  שמ"ש   או"ת   אורות{חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד דבינה,-שהינה ספירת מאות בתורת הקבלה}בפנימיות השמים והאר"ץ,-ובכך מושג יחוד   "ואת"{תפארת ומלכות}-המגלה  או"ת,-סוד   א"{חכמה}-המזכה ישראל במוחין  ת"ו  סוד  ת"יו  וא"ו  אותיות   או"ת  י"וו  בגימטריא  כ"ב  אותיות החותמות   כ"  כפול  ב"  בגימטריא   מ"  בגימטריא ארבעי"ם  סוד  א"ם  עי-ב"ר   את   ב"ן{תפארת,}-שהינו חותם  נ" שערים  בפנימיות  ה"ב"ית{מלכות},-וזה יחוד   ב-ראשי-ת  סוד  אש"ר{בינה}  בר"א  ב"ת{אלהים,-מלכות בתורת הקבלה,-סוד נקבה מקבלת  א"ת השמים ואת  האר"ץ}.

תיקון   נ"ה

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  אותיות  באר"ת  ש"י,-הרי מלך המשיח בכח ביאורו  ש"י  עולמות{העלמות}-בר"א  בא"ר{המלכות},-ובא"ר  בסוד   ב"ידך  א"פקיד  ר"וחי,-כלומר  ב{יד}ך  סוד  י"ד  בגימטריא דו"ד   סוד  ד"  כפול  ו"ד  בגימטריא  מ"  חבר דו"ד  ומקובל  מדו"ד,-זה המשיח קו המידה-בכח תורתו  חוק"ק  בגימטריא רו"ח  א"ת  אותיות השמים   "ואת   אותיות האר"ץ,-ובכך  בראשי"ת  באר"ת  ש"י,-בכח ביאור  המשיח את התורה חותם  ש"י  בגימטריא  שב"ח  במלאכ"י השמים  ובנבראי האר"ץ{ישראל},-ובכך  ו"-את  י"ש  יחו"ד  תפארת{ו}ומלכו{ת}-סוד הגאולה הנקראת בראשי"ת ,-סוד  ב"ר,-ב"ית  ר"יש  אותיות  שיר"ת   י"ב   צירופי יהו"ה אשר בא"ש{כח מוחין המשיח}-חותמים  אור  ת"י  בגימטריא קודש  בפנימיות המלכות{באר}-ובכ"ך  בר"א,-לשון מבריא"ה  ומשיגה תיקונ"ה,-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמה.

תיקון   נ"ו

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  אותיות בר"א  תי"ש,-בסוד  תי"ו   י"ש   אותיות  י"  ישו"ת-זה רוח המשי"ח  רוח  אלקים הכלול  מן   עשר ספירות בלימ"ה אשר בכך בר"א  אלהים  את השמים ואת האר"ץ,-וזה   י"  ישו"ת{המשיח אותיות מש"ה  חי}-ישח"ט  ויעקו"ר   יש"ו,-{י}מח  {ש}מו  {ו}זכרו  מלכות רומי הרשע"ה סמא"ל הטמא נשח"ט על מזב"ח הנקמה,-בכ"ח תור"ת ה{ג}וא{ל}  סוד ת"י  בגימטריא קוד"ש אשר בכך שוק"ד   המשי"ח  על חידושי התורה ומוש"ך  ש"ק  ו"ד  בגימטריא שם שק"י   בגימטריא   רע"ם  א"ש"ה   סוד  אותיות ה-אמ"ש,-{א}ור   {מ}וחין {ש}למים חכמ"ה-א   בינה     דעת      המכחידים  מלכות הסיטרא אחרא. ומרומים השכינ"ה  הקדוש"ה –שורש נשמות ישראל שמה אש"ה  והינה מלא"ה הא"ש  דינים משמידים  סמא"ל גמגימא ואמון הרשעים יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות החידושים.

תיקון   נ"ז

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"   החלף אות  א"  באות  ע"  ומקובל   ב-ש"  עברי"ת,-השפה העברי"ת{עוברית}-סוד העיבורים   סוד   ה"  עיבר"ת  את השמים ואת האר"ץ  במאור  ש"  בגימטריא שלו"ש  מאו"ת    בסוד  או"ת  משול"ש,-סוד  ש"  שלו"ם,-זה הקדוש ברוך הוא סוד  בראשי"ת -  בריא"ת  ש" סוד כת"ר  המחשבה,-עולם  {ב}{ר}י{א}ה  עולם המחשבה שבאמצעותו  י"ה  בר"א  המלכות{אלהים}והשמים{תפארת}-וזה סוד יחוד   ה-ו-י  סוד   יה{חכמה ובינה-עולם המחשבה}-באמצעות אות  ו"{תפארת}עיבר  המלכות{ה}-ובאחדותם  ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

תיקון   נ"ח

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"   בגימטריא  שי"ר   ת"ג   ,-בסוד    ג"   שיר"ת  האבות  סוד המוחין  חכמה בינה  דעת{חב"ד}בכך  בר"א    אלהי"ם   בעת מחליף  אות  א"  באות  ע"  מקובל  נעל"ה,-זה הארה  נעל"ה  מוחין  סתו"ם  דסתו"ם  המהוה  ומקיים השמים{תפארת} ואת הארץ{מלכות}.

תיקון   נ"ט

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  אותיות  א"ב  ירש"ת,-זה מלך המשיח  שהינו  יר"ש  האות  ת"  בגימטריא או"ר  ע"ב  אמ"ת  בגימטריא  ר"ז  חס"ד  אמ"ת  אור החכמה הנקרא א"ב  בתורת הקבלה סוד  {א}לפא  {ב}יתא  צירופים  אשר בכך בר"א  אלהים סודו  א" מיל"ה  במלוי  פל"א   מיל"ה  זה סוד אור הכת"ר   המחד"ש  את השמים ואת הארץ,-וסוד רזי"ן דרזי"ן בזה המאמר ,-נשמת המשיח בכח חידושי התורה אשר  הבורא יתברך מכתיב"ו פלאים עין  לא רא"תה,-בכך מחדש בכל יום מעשה בר{א}ש{י}{ת}  חבר האותיות המסומנות  אך החלף אות  א"  באות   ע"  ואות  ת"  באות  ע"  ומקובל   עי"ט,-זה סוד  המשיח אותיות משה  ח"י  ובפנימיותו    י"  ספירות בלי מה  והינו מהוה ע"ט כתיבה,-סוד    ע"ין ט"ט  בגימטריא  קמ"ח,-סוד אות  ק"  בגימטריא  מא"ה-סוד  מ"ח דגדלות  בכח תורתו המשי"ח מגדיל   עולמות השמים והארץ,-עולמות סוד העלמו"ת{רזי התורה הם העולמות}-ובעת כתיבת"ם  וחשיפת"ם   בכך  בר"א אלהים{סוד כתר מלכות,-משיח}-את השמי"ם{צבא המלאכים}ואת האר"ץ{הנבראים}.

תיקון   ס"-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"{ברא}שית" בסוד   ב"ית  ר"יש  א"לף  אותיות   בי"ת  שרפ"י  א"ל,-הרי באמצעות שרפי"ם,-בגימטריא  שי"ר  ק"כ בגימטריא  קש"ר   ל"   שמות צירופי  אלהים בכך נבראו  השמים והארץ,-וגם     ב{י}"ת  [ר][ש]פ"י  [א]["ל]  בגימטריא    פחד"ת  ישרא"ל,-הרי בכח ירא"ה עליונה,-סוד עתיק  ישרא"ל   בסוד   אותיות   ל"  ראש"י,-סוד  ח"כמה  ב"ינה ד"עת   שם חב"ד  ברא בכך המלכות{אלהים}.

תיקון   ס"א-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"   אותיות  איש"ר   ב"ת,-הרי  אלהים  איש"ר בריאת השמים והאר"ץ  בזכות  ב"ית  ת"יו     אותיות   י"  תיבו"ת,-סוד עשר ספירות בלימ"ה בכך בר"א  אלהים  השמים והארץ.

תיקון   ס"ב-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  אותיות  רא"י  בש"ת,-וזה סוד   בש"ת  פנים לגן עד"ן,-הרי בכח ב"ש"ת   אותיות שב"ת סוד פנים  המוחין של ה{ג}וא{ל}-בכך בר"א  אלהים  את  ג"ן העד"ן,-סוד שמים{עדן}והאר"ץ{גן}-תפארת{שמים  בגימטריא שמ"ן הדעת סוד שם מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א }ומלכות{סוד   ג"ן  בגימטריא  שם  ה"י יו"ד  ה"א  ו"ו}-ובכך  מ{ג}ו{ל}ה   רא"י  בסוד  ר"יש  א"לף  יו"ד אותיות שי"ר פודיא"ל,-אור  הגאולה  בעולמות  ו"ה,-סוד היחו"ד  שם י"ה  אשר חותם  י-הו-ה  סוד הגאולה השלמה  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשרפי"ם בא"ש  הלהב"ה,-זרע עמלק נמח"ה.

תיקון   ס"ג-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בר{א}ש{י}ת   בסוד   שם  י"א ,-  י"וד   א"לף  אותיות  פודיא"ל    בגימטריא  ו"  יל"ד  א"ף,-זה המשיח{הנקרא יל"ד  בתורת הקבלה}והינו סוד  הארת חוט"ם{א"ף}-הארת הדעת{ו"},-  סוד  מ"וט  ח" בגימטריא שמונ"ה{בינה}-באמצעותו בר"א אלהים   סוד  א"{החכמה}-את   השמים  ואת האר"ץ סוד "מילה",-האמונה השלמה  וזה   יחוד האמונה  השוחט"  ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמ"ה.

תיקון   ס"ד-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-בראשית  {ברא}  א{ל}ה{י}ם  את   המלא"ך  בריא"ל",-זה  ש"ר הבריא"ה והינו  חותם  בפנימיות השמים והארץ{סוד תפארת ומלכות}-  ל"  מוחין,חכמה בינה דעת  סוד חב"ד,-ובכך  מגולה החכמה האלוקית  סוד   {ב}ראשית  {ב}רא  {א}להים  {א}ת   {ה}שמים  {ו}את  {ה}ארץ  בכח שם קדוש ונורא    בב"א  אהו"ה  בגימטריא  כ"ב  אותיות התורה הרשומה,-סוד אותיות החכמה עליהם נאמר כולם{כלים}בחכמה עשית,-הרי  הכלים{אותיות}בעולם החכמה-הינו עש-י"ת  אותיות  ש"ע   ת"י,-סוד  ש"ע  נהורי"ן{תפארת}החותם  מוחין קוד"ש  בגימטריא ת"י למלכות.

תיקון   ס"ה-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  נוטריקו"ן  ברא"ת  א"יש,-זה  האדם הראשו"ן  אשר באמצעותו  ברא אלהים{סוד  א"  מילה,-מוחין החכמה הסתומה}את השמים ואת האר"ץ,-ואיש בסוד   א"לף  י"וד  שי"ן   בגימטריא    א"ף  נשכי"ל,-הרי  בכ"ח  האדם הראשון סוד א"ף{א"לף  פ"ה  בגימטריא  קס"א   ל"ה  וידוע כי ע"ב מהימין ורי"ו מהשמאל הוא שם אהי"ה דיודי"ן גימ' קס"א} ובכך  נחתם   ל"  כפול  ה"  בגימטריא ק"ן{החכמה} בשמים{תפארת  }והאר"ץ{מלכות}.

תיקון   ס"ו-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  בגימטריא  גש"ר  ת"י   בגימטריא  ג"  ש"ר  קוד"ש  בגימטריא  שור"ש    ג"    ד"ק,-זה  שורש החכמה הסתומה  אור ד"ק  סוד ק"ו אין סוף יתברך לא מוש"ג  אשר באמצעות  ג" שורשים{מוחין האבות,-סוד חב"ד,ח-כמה ב-ינה ד-עת}  ברא  אלהי"ם  בגימטריא  א"ם   מ"ה    בגימטריא  פא"ה{זה האבות פאות נקראים בתורת הקבלה}-בכח השפעתם נבראו  השמים והאר"ץ.

תיקון   ס"ז-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"בראשית"  בגימטריא   ד"ג  קוש"ר   ש",-זה סוד   ג"ימל  ד"לת     אותיות ת"ל  מגדלי"ם  אשר באמצעותם   ברא אלהים{שם החכמה}  את כח  ה-קו"-ש"ר{אור האמונה סוד האבות הנקראים קשרים בתורת הקבלה},וזה סוד   ק"ו  אין סוף יתברך  אשר משתלשל  מן  ת"ל  בגימטריא  כת"י,-{כ}תר  {ת}ורה  {י}סוד,-אור   כת"ר   עליו"ן  החותם בפנימיות ה"שר"{משיח}-שהינו  {ש}י{ר}  ובפנימיותו אות  י"  עשר ספירות בלימ"ה  סוד השמי"ם  והאר"ץ.

תיקון   ס"ח-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"ברא{ש}י{ת}   בסוד   ש"ת,-ש"ין  ת"יו   אותיות שנ"ת   יו"י   בגימטריא שנ"ת  כ"ו   בגימטריא  שנ"ת  יהוה,-סוד ספירת  תפארת{שם כ-"ו"}הינו  ברא המלכות{מידת אלהים בתורת הקבלה}באמצעות אות  כ"ף  בגימטריא מא"ה{מוחין בינה-הא"ם}בסוד  כ"{ף-ו}   בינה ותפארת,-סוד השמים{שם  כ"ו  בגימטריא  יהוה}המעבר  המלכות{ארץ שם  פ"ו  בגימטריא אלהים}במוחין  "גן"  בגימטריא  שם  יוד הה וו  הה,-ובאחדותם    שם  ו"ה   סוד "ואת"   תפארת{ו} ובית  דינו{א"ת-סוד המלכות}בכח  זה הייחוד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמלק  בכך נשחט על מזבח הנקמה,-וזה סוד הגאולה השלמה.

תיקון   ס"ט-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-"ב{רא}שית  בסוד    ר"יש   א"לף   אותיות שפ"ר  א"לי   בגימטריא  שפ"[ר] {א"ם}  סוד הבינה  המעוברת מן  מדרגת החכמה{הנקראת אמ"ר  בסוד  א"  ר"ם בתורת הקבלה}בכך  בר{א}  אות  א"  באמצעות  ב"ר{תפארת}אשר בפנימיותו מוחין {ב}ינה   אשר משפיע  עבורו החכמה{אות  א"}- את  השמים ואת הארץ,וזה המוחין סוד היחוד משמיד ועוקר  מלכות רומי הרשעה נשרפת מאש חידושי התורה. 

תיקון   ע"-חידוש

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ "

ראה,-{ב}ראש{י}ת בסוד  שם  י"ב   -י"וד  ב"ית  בגימטריא   י"  כת"ב  אור החכמה עשר ספירות בלימ"ה  סוד   {כ}תר  {ת}ורה  {ב}רכה  בכך  בר"א  אלהים{סוד א"  מיל"ה,- "א"אלפך חכמה}-את השמים{תפארת}והארץ{מלכות}והכל על ידי כת"ב  סוד  כ"ב  אותיות רשומות{אלוקות גמורה}-החותמים  אות  ת"  בגימטריא  או"ר  ע"ב אמ"ת בגימטריא  [ר]"ז   ח[ס]"ד  אמ"{ת}-סוד  "סתר"  -{ס}וף  {ת}וך  {ר}אש  בפנימיות {ה}שמים  {ו}את  {ה}ארץ,-ובכך מעוברים  באור שם הו"ה  בגימטריא י"ו,-סוד    י"  כפול  ו"  בגימטריא  ס"  בגימטריא  שישים  אותיות יש"י  ש"ם,-אור המשיח  מוחין בראשי"ת –נעתק מכל  מחשב"ה ואין ידיע"ה-סוד מוחין דלא ידו"ע.

תם ונשלם ע" תיקונים  חדשי"ם  אורות הרשב"י,-"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" /נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי{רשב"י}ונמסר בצינור הנבואה  לרבי גל טופז לבית איפרגן{הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי  רבי שלמה איפרגן זצוק"ל,השבח לבורא עולם.

  

 

OnLineTech