להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> ספרים >> ע" תיקונים חדשי"ם אורות הרמח"ל,-"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ע" תיקונים  חדשי"ם  אורות הרמח"ל,-" ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל" /נכתב על ידי רבי חיים משה לוצאטו{ הרמח"ל}ונמסר בצינור הנבואה  לרבי גל טופז לבית איפרגן{הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי  רבי שלמה איפרגן זצוק"ל.

 

הנה ברוך הוא  וברוך שמו סייעני  להשלים הספר ע" תיקונים חדשים אורות הרמח"ל-ר"בי  ח"יים  מ"שה  ל"וצאטו  על הפסוק  "ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל", ודע לך קורא ולומד יקר אשר זה הספר בשלמותו נחתך{נאמר}על ידי הרמח"ל הקדוש הוא המקובל האלוקי בוצינא קדישא , ובחסדיו  המרובים של בורא עולם שולחו מן גנזי עליון  להכתיבני  סוד  ע" התיקונים,וזה  התיקונים{חידושים}  המפורשים  על כל עניניהם ונתיביהם הנסתרים המובאים  בזה הספר בעל הקדושה העליונה לא מדעתי נכתבו אותם ענינים אלא זה השכל האלוקי המפעם בקרבי-שכל הנעלם אור האלוקות אור ה{רמח"}ל וידעת  רמ"ח  בגימטריא  הרגלא"ט  ,  וזה הספר למתבונן  בעומקות ימצא בפנימיותו  רזי שמים ורזי הארץ ,כל תיקון מן ה-ע"  תיקונים מפורש בכוחותיו והכוחות הנלמדים מזה המאמר  העליון נשגבים ועליונים עד מאד עד כדי שלא שכל אנושי בעל יכולת להבין זה הספר ,  אלא זה השכל הנעלם סוד הנבואה  אשר מקורו מן עולם הבינה  והינו מוחין חמישים שערי בינה אשר רבי מ"שה  ח"יים  ל"וצאטו-הרמח"ל  הקדוש הינו בעל ה"ידיעה בנסתרות הגדולים הנראים ממנו,ואנא מן המעמיק והמשכיל  נהג בספר בקדושה ועיין בתוכנו בטהרה  ובמידה ותמצא זכאי מן ההשגחה העליונה מראות ה"  יתברך בסוד הנאמר  "סוד ה"   ליריאיו ובריתו  ל{הודיע}ם"   יושפעו לך מן  נהר גן העדן - סוד הבינה הנקראת נהר ויוצאת מאור החכמה עדן נקרא בתורת הקבלה, וה"  יתהלל בעל כל הכוחות כולם יהיה עימך במסעך   ויעטר אותך  בכתר  התורה  חירות הנשמה, ושמות המלאכים הנגלים בזה הספר על{ע" התיקונים בפנימיותו} ישמרו על נפשך מכל פגע ר"ע,-והיצר הרע לא יקרב אל מפתן דלתך , וה" יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם אין עוד מלבדו כלל וכלל יהיה בקרב"ך והשכינה תעטו"ף פנימיותך באור האהבה,ואנוכי רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט} נכד המקובל האלוקי העניו הגדול  הגאון החכם רבי שלמה איפרגן זצוק"ל    מעיד בפני שמים וארץ אשר כל דבריו ותוכנו של זה הספר  הינם נחתכ"ו{נאמרו}  בכח השם   חת"ך  העולה בגימטריא ,- ומשבי"ע , ומורה ומודיע קבל עם ועדה  אשר הרמח"ל הקדוש ביצע ההשבעות  אשר גילו למענו הסודות הנוראיים אשר בפנימיותו של זה הספר מרעיד הלבבות למשתוקקים וצמאים  לדברי אלקים חיים{אכי"ר}.

תיקון   א"-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"ולכל"  בגימטריא  כו"ס  בגימטריא אלהים,-סוד  היד"  בגימטריא דו"ד{אור המלכות}-שהינה בגאולה השלמה  אות  ה"  חזק"ה,-סוד  המלכות בגדלות מוחין בזכות  כ"ו-ס   שם כ"ו  בגימטריא יהוה  יתהלל  החותם ומעברה  ב-סמ"ך בגימטריא ק"כ   צירופי אלקים{אור בינה},-וידעת     ק"  בגימטריא מא"ה-גדלות מוחין בפנימיות {כ}-ל"י  המלכות  שבכך הינה עוש"ה  נקמות ומטילה  המור"א  הגדול  על הסיטרא אחרא נשחטים על מזבח הנקמה,-

הרי המלכות נקראת מזב"ח הינו זובח"ת סמא"ל הטמא  הוא הייצר הר"ע אשר בכח המור"א,-סוד   או"ר  מ"ה   בגימטריא אד"ם  בגימטריא הגוא"ל  בגימטריא שם יו"ד ה"א  וא"ו ה"א,-סוד תפארת  משה בכך סמא"ל  יורד השאולה ונשרף  מן הא"ש  החזק"ה,-סוד י"ד  א"ש  אותיות  א" שד"י,-הרי בכח אור החכמ"ה  אשר  ש-ד"י  בגימטריא מטטרו"ן בגימטריא ס" רומ"ח   ממטי"ר על ראש הרשעים,-אומות העולם  הטמאים  בכך נכרתים הענפים הטמאים,-וזה  משה עש"ה,-משה הינו   {מ}טטרון  {ש}ר  {ה}פנים,-הרי באמצעות מטטרו"ן  המלא"ך  מש"ה  ש"ר  "הפנים"  בגימטריא    נ"צ   מ"ה,-

הינו בעל מוחין  נ"ון  צ"דיק  בגימטריא  ק"ו   צדי"ק,-אור אין סוף יתבר"ך  החותם בפנימיותו  שם מ"ה  בגימטריא אדם  בגימטריא    ג"  אלו"ה,-סוד  ג"  הארות,-עתיק יומין  אריך אנפין וזעיר אנפין  ובהם  סו"ד היחו"ד  הנקרא  עש"ה,-סוד  ש"ע  נהורי"ן  בגימטריא ס"ו  נה"ר  בגימטריא  {נ}ה"ר  [ב"]ן  [ד]ו"ד ,-אור  נד"ב,-סוד שם   נ"ד   בגימטריא הי ואו הא יוד  המעבר  המלכות   באות  ב-ר"כה,-הרי  זה השם  ממתק ומבשם הדינים בסוד  ר"ך  סוד  ר"יש   כ"ף  סוד  פר"י{נשמת המשיח}-הממתק   ש"כ  ניצוצות דינים  ,-

ובכך  ל"ה  שם  ל"  כפול  ה"  בגימטריא ק"ן{החכמה}-בעת מב"רר  ומעלה הקדוש"ה מן תערוב"ת  הדינים בכך סמא"ל אשר יניקתו מן היכלות  התפילה{ישראל}מושמד ונעק"ר  בזכו"ת   צדיק"י  המא"ה,-זה סוד מאה ברכות בכל יום אשר תפארת  משפיע מלכות-גדולת  המ{ד"}ר{ג"}ה  סוד  ד"ג   ד"  כפול  ג"  בגימטריא  י"ב  צירופי יהו"ה,-וזה עתיד להראות  [ל]עינ"י    {כ}ל  [י]שרא"ל  -סוד כל"י,-{כ}הן  {ל}וי  {י}שראל  אשר  בפנימיותם אור  החכמה סוד  לעיני"  אותיות  נעל"י    י",-

הרי  זה עשר ספירות הגנוזות{מנעולא}שבעת הגאולה משיח מגלה ומושך הארו"ת  מן  נקו"ד  המנעול  הגנו"ז,-מ"ן  עול,-על שם יש צורך בעול מלכות שמים ויראת ה"  יתבר"ך כביר"ה  בכדי להעלות  מ"ן,-סוד {מ}יין {נ}וקבין  המקבצ"ת   את האות  ם"  נעו"ל,-הארת הבינה]-סוד עולם החירו"ת  אותיות תור"ה ח"יה  בזכ"ות  שם כ"ו  בגימטריא יהוה   סוד כ"ף  בגימטריא יהוה  בפנימיות תפארת{ו"},-זה יחוד  כ"ף-  ו"    הממת"ק  פ"ו  בגימטריא אלהים{מלכות},-סוד גאולה.

תיקון   ב"-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ו}לכל  {ה}יד  {ה}חזק{ה}  בגימטריא  ה-ו-י,-זה סוד יחוד בינ{ה}  תפארת{ו"}-ומלכות{ה"}-אשר בכך המלכות מקבלת חזק"ה,- בגימטריא ק"כ  ציקופי אלקים{בינה}  המגלים במלכות  ח"ק  ז"ה,-סוד   חר"ב  זי"ן,-זה סוד הבלים{דינים וגבורות}-אשר באמצעותם בינ"ה  מכ"ה  הסיטרא אחר"א סמא"ל הטמא  הנשחט באמצעות א"ש להבו"ת התורה,-ובכך הממלכ{ה}-זוכה  ליחוד  "וכל",-סוד   כ"ו  בגימטריא יהוה{תפארת}-אשר מעבר המלכות  ב-ל"  כלים  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת  אשר בכך  מגלה המלכות{שורש נשמות ישראל}-"המורא הגדול"],-

סוד   מ"  או"ר   בגימטריא   מ"  ר"ז    אותיות  זמ"ר,-זה אור המשיח שהינו   ז"   ר"ם,-בעל גדלות מוחין,-כנאמר עליו  "והריח ביראת ה",-הרי והרי"ח,-זה החכמה בתורת הקבלה אשר מקובלת בפנימיות ה{ג}וא{ל} במור"א גד"-ול,-מקור היראה מן עתי"ק  יומי"ן,-לשון פח"ד המשיח נעתק מן השגת התחתונים,-ובזה הפח"ד,-סוד  פ"ה{בינה}-ותפארת{ח"ד},-בסוד  בפנימיות  ח"  כפול ד"  בגימטריא ל"ב נתיבות החכמה,-בכ"ך   לעינ"י  כל ישרא"ל   עתידים לראות אשר עשה מש"ה רבינ"ו   לסיטרא אחרא ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-כאשר סמא"ל הטמא  יישחט על  {יד"י}   חר"ב   ר"זי התו"רה,-סוד  יד"י  בגימטריא  כ"ד עיטורי השכינ"ה   החותמים חירות אותיות תורה חי"ה בפנימיות ישראל עם מייחל לגאולה שלמה.

תיקון   ג"-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-ולכ{ל}  ה{יד}  החזקה,-חבר  האותיות  המסומנות ומקובל  ילד",-זה המשי"ח   בתורת  הקבלה  ובינו בעל החזק"ה  על רז"י התור"ה,-הינו יולד בפנימיות  האורו"ת  הנקראים  {ה}מור"א  [ה]גדו"ל,- סוד  שם  ה"ה  בגימטריא  י",-חבר  ה"ה  ומקובל  שם ה"יה,-על כך נאמר  מ"ה  זה המשיח שם מ"ה בגימטריא  אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא הגוא"ל   ש"{היה}  הוא ש"י-{היה},-הרי באמצעות שם הי"ה  משיח אותיות  מש"ה ח"י    מגלה מדרגת  ש"י  חמ"ה,-בסוד  "לאוהבי הנחיל יש",-

הרי המשיח את הנצחון{ספירת נצח ספירת משה רבינו}הינו באמצעותה  מנצ"ח,-בסוד   נ"צ    מ"ח,-סוד  נ"ון  צ"דיק  בגימטריא ק"ו  צדי"ק,-מגלה הארת אין סוף יתברך{ק"ו}-שהינ"ה   י"ד   ק"ץ,-סוד הגאולה  סוד  י"ד  בגימטריא  אט"ד  אורו"ת  גבורה קדושה  אשר בכך מושמד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נכחד על גבי מזבח הנקמה,-

וביום ההו"א משה עש"ה,-בסוד בכח קבלה מעשי"ת-שמעי"ת,-סוד הקבלההנבואית{יחודים והשבעות}-משה {ח}ותם  [ל]עינ"[י] כ"[ל ] ישרא"ל את"חליל"הנגינ"ה,-סוד תורתו אשר מייחדת נשמת ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הבא,-הרי יש להם חלו"ק{מלבוש}-יחודי"ם המיחדם באור האלוקות-אור האהב"ה סוד שם י-הו-ה.

תיקון   ד"-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,"ולכל"  אותיות   כל"ל   ו",-זה סוד נשמה  כלל"-י"ת  בגימטריא  כ"לל  קודש,-זה נשמת המשי"ח  שהינו  {ה}י"ד  [ה]חזק"[ה]  סוד שם  ה"הה  בגימטריא י"ה{חכמה ובינה}-שהינם משפיעים עבורו{עיבורו}- מוחין המור"א  סוד המאו"ר,-אותיות   מ"  אור"ה,-מוחין בינ"ה  שהינו הגדול{הארת פנים},-לשון פנים דפנים מאיר את הפנים   כנאמר על משה "כי קרן עור פניו",-הרי קר"ן,-נוטריקון קש"ר  נו"ן  בגימטריא  ק"ו   קש"ר,-סוד אור אין סוף יתבר"ך{ק"ו}-החותם בפנימיות משה  הקשרי"ם{זה האבות הקדושים}-,

ובכך  עש"ה  משה האותות{אותיות},-סוד יחודים אור חכמת הצירופ-ים  בכח המוחין המגולה  לו הנקרא ק"ן  ציפו"ר,-אותיות ק"ן  צירוף,-הרי משה  בעל  מא"ה  חמישי"ם  גבורות  סוד  משי"ח  אימי"ם,-המשיח באמצעות דינים וגבורות מטיל אימי"ם ושוחט סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשעה,-נשרפים מכח  התור"ה,-וזה הנאמר מש"ה עש"ה  לעינ"י כל ישראל,-הרי עתיד המשיח לגזור עינו"י  ולהכרית  אומות העולם הארורים המושמדים   לעיני כל ישראל צדיקים קדושים לגאולה שלמה זוכי"ם  בגימטריא י" עו"ז התורה עליהם מאירים מבפנים  בסוד  מ"ב   פני"ם  ,-סוד אור אצילות אור הייחוד מגולה עבורם{עיבורם}-וזה  נשמו"ת  חדשו"ת,-המחדשות דב"ר תורה  דב"ר אלקים חיים ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

תיקון   ה"-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-היד החזקה   נקראת   "ו"{תפארת ישראל}-והינו באמצעות  כ"ל{ייסוד} חותם למ{לכ}ות  -הנקראת  המור"א,-סוד ירא"ת  ה"  את   החס"ד  הגדול  בגימטריא גיל"ה,-סוד אור החכמה    ג"ל   י"ה,-כנאמר  "גל עיני וראיתי  נפלאות  מתורתך",-אשר  באמצעותם  עש"ה  מש"ה  המופתים  לעיני כל ישראל,-הרי  נפלא"ות נוטריקון  פנוא"ל  או"ת,-

זה המלא"ך פנוא"ל  בגימטריא  קו"ל   א"ל,-סוד הנבואה בפנימיות משה,-כידוע קו"ל{תפארת ישראל בתורת הקבלה},-והינו מעובר מ"ן  ק"ו -  ל"  בגימטריא   נו"ן  ל"  בגימטריא  נו"ף,-נוטריקון   נו"ן   א"ף  בגימטריא ק"ו  א"ף,-סוד קו אין סוף יתברך אשר חותם ב{ג}וא{ל} הארת  זעיר  {א}נ{פ}ין,-שהינו בעל גבורה חזק"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נמח"ה בעת תורת משיח בנגל"ה,-אותיות  ל"ב  נג"ה,- 

חבר אות  ו" משיח ומקובל ל"ב  נוג"ה  סוד   כת"ר  עליו"ן  כ-ת"ר  משיח בפנימיותו  מוחין ת"ר בגימטריא שש  מאו"ת  בגימטריא  או"ת  שמ"ש{מאור  תפארת}אשר עתיד להראות  לעינ{י   כל}  ישרא"ל,-הרי   כל"י  המלכות סוד {כ}הן  {ל}וי  {י}שראל  זה המשיח הינו בעל כונ"ה  ובפנימיותו  אות ל",-סוד  י"  חכמה  י"  בינה   י"  דעת{סוד חב"ד}-חותם  י"ו  קרנות על חדו,-

וזה ייחוד  ל-ו"י,ובכך משפיע מוחין שי"ר   א"ל  בגימטריא  רש"ם   א",-מוחין החכמה כנאמר  "א"אלפך חכמה בפנימיות ישראל עם טהר"ה,-לשון עתידים ישראל  להתעבר{הר"ה}מן   ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה  תפארת נצח הוד ייסוד הכונסים לפנימיות כלי הנבראים,-הרי   אות  כ"ף  בגימטריא   מא"ה,-מוחין  גדלות  עתידה   ליינת"ן   ל"י,- זה  כ-ל"י  ישראל.

תיקון   ו"-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"ולכל"  אותיות כו"לל,-זה המשיח נשמ"ה  בסוד שם כ"ו  בגימטריא יהו-ה ובפנימיותו    שם  ל"ל  בגימטריא  ס"  בגימטריא  שישי"ם אותיות ש"ם  יש"י,-אור המשיח  שהינו  בעל מוחין  ה"י-ד   סוד   י"ה{חכמה ובינה}  כפול  ד"   בגימטריא  ס"  ,-ובזה המוחי"ן   הגואל מגלה  {ח"ה}-זקה  סוד היחוד  שם ח"ה בגימטריא אהבה בגימטריא י"ג  מידות הרחמים בגימטריא א-חד,-אור החכמה{אות  א"}-החותם  ח"ד  בגימטריא י"ב צירופי יהוה במלכות,-היא  המור"א הגדול,-

ובכך מתמתקת ומתבשמת  ב{ז"כו}ת  שם  כז"ו  בגימטריא  ג"ל,-אור החכמה כנאמר  "גל עיני וראיתי נפלאות מתורתך",-הרי  ראיה  סוד ספירת אלפים חכמה בתורת הקבלה וזה החכמה  הינה שורש לעולם ה"עשה"{עשיה}-סוד המלכות המקבלת עיבור מן מש"ה{תפארת ישראל}-אשר באמצעות כ"ל{ייסוד}-חותם בפנימיותה מוחין י-שראל,-סוד  עשר ספירות בלימה אשר באמצעות  ש"ר  א"ל{יחודים,-שירה בתורת הקבלה}נמשכים לפנימיות הכלים,-ובכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נשחט ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

תיקון   ז"-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-ולכ"ל   זה המשיח   ל"ו   מוחין  כ"ל  בגימטריא   נ" שער"י בינ"ה הנקראים הי"ד,-סוד  י"  ה"ד,-לשון הבינה נקראת הב"ל{ה"ד}-החכמה ומקבלת הארות  מן חכמה ובכך מזדוגת{מתאחדת}אמא{בינה} ואבא{חכמה}-אשר מולידים  אות  ל"  סוד     חב"ד,-ח"כמה  ב"ינה   ד"עת   אשר  ל-"ו"{תפארת},-וזה יחוד הגאולה  אשר באמצעותו   המשיח  חותם   החזק"ה  בגימטריא  י"חזק  ישראל,-לשון חותם   י"ז ח"ק  בגימטריא  ח"ק  ט"וב   בגימטריא  ח"ק  אהוה,-דעת קדושה המעבר המלכות{סוד מור"א  גדול},-

לשון עקב ההארה הגדולה אשר עתיד ה{ג}וא{ל} ל"חקוק"  בגימטריא רו"ח  טהרה,-סוד  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת  נצח הוד ייסוד בפנימיות המלכות{הר"ה,-מעוברת }-בכך  זוכ"ה בגימטריא  ג"ל   ה",-סוד   ג"  מוחין   עתיק יומין אריך אנפין  וזעיר אנפין  חותמים בפנימיותה  ל"ה,-סוד  ל" כפול  ה"  בגימטריא ק"ן{חכמה}המפר"ה  הציפו"ר,-אותיות ציפור"ה,-זה  אשת משה סוד השכינ"ה אשת תפארת{משה},-

וצ"י-פורה  באמצעות  שם צ"י בגימטריא מא"ה  ברכות  בכל יום אשר  בע"לה  משה סוד שם  ע"ב בגימטריא חס"ד  מעט"ר  ל"ה  בכך   תחז"ה לעיני כל ישראל   את אש"ר עש"ה משה{תפארת}-לסמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמלק נשר"ף מאש {ח}ידושי [ה]תורה,-וביום ההוא    או"ר ח"ה   בגימטריא  רוח"ו"  של  המשי"ח מזכה ישראל בתורה חי"ה,-סוד   מדרגת  ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה  חותם חכמה ובינה{י"ה}בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים לגאולה שלמה מייחלים.

תיקון   ח"-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ו}לכל  {ה}יד  {ה}חזקה   {ו}כל  {ה}מורא  {ה}גדול,-ראשי תיבו"ת  שם  וה"ה   וה"ה  בגימטריא  י"ו     י"ו    בגימטריא    {ל}"ב [ נ]תיבות  [ח]כמה,-סוד נח"ל    נוטריקון   נו"ן  חילות  בגימטריא  ק"ול   חיו"ת,-זה  מוחין תפארת{קול בתורת הקבלה}-אשר בפנימיות    ק"ו    ל",-סוד אור אין סוף יתברך לא מושג {ק"ו"}החותם במשיח   אות למ"ד  בגימטריא  ע"ד   חבר אות   ל"  ומקובל  מוחין לע"ד],-בזה המוחין המשיח    הינו  מהוה  הי"ד החזקה   סוד   ע"ל     ד"  בגימטריא  ד"  מא"ה    בגימטריא  האד"ם,-

וכידוע  שם אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  בגימטריא גואל בגימטריא   {גאו-לה}   המשיח חותם שם  גא"ו   בגימטריא  ד"ו  בגימטריא  י"   ספירות בלימה  בממ{ל}כ{ה}  אשר בכך גוזרת המור"א הגדול- סוד השמדה והכחדה על סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרשעה הנשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,-וביום ההו"א   אור   א"  ש"ר    זה המשיח  הינו  ש"ין   ר"יש  אותיות שר"ש   יי"ן   בגימטריא   שר"ש   סו"ד    בגימטריא   ע"  פנים של התורה,-ולכן ה{ג}וא{ל} נקרא חכם הרזים לשון מלמד הרזי"ם {מלאכים}  חכמ"ה  בכח  מוחין  י"ז  רמ"ה   בגימטריא   אהו"ה  רמ"ה  בגימטריא  רמ"ה  טו"ב סוד הדעת הקדוש השורה בפנימיותו,-רו"ח אלקי"ם  בגימטריא    רי"ח   קו"ל   א"ם,-סוד החכמה העליונ"ה{רי"ח בתורת הקבלה}-משפי"ע  ל"קול"{תפארת}-מוחין בינ"ה{אם}ובכך המשיח{תפארת}חותם  ח"י  בסוד  ח"ת  י"וד   אותיות   יח"וד  -ת"  סוד {ד}ע-{ת}פארת   במלכות,-

וזה ע{ש}ה   {מש}ה    בזכות הינו שמ"ש  בגימטריא  קשר"ם,-בסוד  קש"ר   מוחין  ם"{בינה}במלכות  וגם קש-ר"ם  חתם בין כל המדרגות{עולמות}קש"ר  ר"ם{אור האבות הנקראים קשרים בגימטריא  ק"  נש"ר  בגימטריא  נש"ר  מא"ה  בגימטריא  נא"ה  רש"ם,-המשיח הינו בעל חכמה נאה,-לשון  יפ"ה שם ה" יתבר"ך והינו ש"ר ובפנימיותו  אות  ם" בינה-המהוה  י"  מבנ"ה הבונה קומה שלמה סוד נשמת המשיח }אשר בכך מזכה כל ישראל ל"עיני",-כנאמר   ג"{ל}  {עיני}  וראיתי  נפלאות מתורתך",-עתיד  {ג}וא{ל} ישראל ללמ"ד  ישראל צדיקים רז"י תור"ה   פל"א  פלאי"ם,-מוחין התורה    במדרגת  אלפי"ם{ספירת חכמה  בתורת הקבלה}.

תיקון   ט"-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-ול{כ}ל    ה{י}ד  ה{ח}זק{ה},-חבר האותיות המסומנות ומקובל  כ"ח   י"ה,-זה סוד החכמה {שם  ח"י  בתורת הקבלה}-המעבר הש{כ}ינ{ה}  ובסוד היחוד  ח"י  חתום  בפנימיות כ"ה,-וזה דבקות חזקה,-אשר באמצעות  ז"ה  ח"ק  בגימטריא  ח"ק  י"ב{תפארת} נחתם    ח"-יב"ק   סוד  {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה,-מוחין  ו" נשמה סוד אות  ח" הנקר{א} ה[ג]{ד}ו"ל בסוד  אג"ד לשון מאג"ד ומחבר האורות בפנימיות הממלכה ,-וזה יש ביכולתו לעשות על שם  כו"לל  כל העולמות עליונים ותחתונים ומטיל  המור"א  על היכלות הסיטרא אחרא סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה הנשרפים  בכ"ח  חידושי התורה הכתובים במוחין  י"ה{חכמה ובינה}-המכלים כל קליפה טמאה,-

וזה  משה {תפארת}-באמצעות   ש"ע-ה   נהורי"ן  בגימטריא  נה"ר  ס"ו  בגימטריא  {נ}"  [ה]"ר  [ב]"ן [ד]ו"ד,-סוד מוחין  נדב"ה  מאור האבות הנקראים נדיבים בתורת הקבלה ,-סוד יחוד  בינה ומלכות  אשר בכך משיח קושר"ם,-ובכך   שו"ר  ק"ם,-זה  סוד  ש"ין  ו"או  ר"יש   בגימטריא   {ש}ר"ש   [י]י"ן   [א]ח"ד,-סוד  אי"ש   מלחמה,-זה ה" יתברך ויתהלל  ק"ם{בסוד חותם אור החכמה בפנימיות הבריאה}-ובכך משמיד ועוקר מלכות הסיטרא  אחרא  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על ידי חר"ב סודות התורה אשר מעוטרת בשמות קדושים-בסוד  "לעיני אותיות יי"ן  ע"ל בגימטריא סו"ד  מא"ה  בגימטריא   ע"   מא"ה  בגימטריא  ע"-מו,סוד מ" כפול ו" בגימטריא ר"ם,-חבר אות  ע"  ומקובל רע"ם  אורות בח"רב  הג{ו}אל , סוד אות ו"  ובחיבור  רע"ם  ואות  ו"  מקובל עומ"ר,-סוד  ע"ין  מ"ם  ו"או  ר"יש  בגימטריא  י"ו  אומ"ן  שערי"ם,-

זה המשי"ח  אותיות משה ח"י  ובפנימיותו  י"ו  קרנות על חד"ו,-חוד  החרב שהינ"ה רועמ{ת}-מעוברת מן דינים,-וזה סוד אומ"ן   בגימטריא  ז"  מ"ן,-סוד זי"ן  ,-חרב הלחימה  אשר  כ"ח  התפילה של המשיח,-יכולתו לעלות מ"ן,-{מ}יין  {נ}וקבין  מושכת לפנימיות ישר"אל  גימטריא  א"ש    ר"ם,-מאור החכמה  אש אוכלת אש העוקרת ומשמידה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה הנשרפת מא"ש  התורה,-בסוד אותיות אמ"ש  {א}ור  {מ}וחין  {ש}לם סוד א"  חכמה  מ"  בינה   ש"   דע"ת  כך   מש"ה  מוש"ה  ניצוצות קדושה מן כח הטומאה ומזכה עם ישראל בחירו"ת  בסוד  חותם  רי"חו"   {ב}מלכו{ת}.

תיקון   י"-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"ולכל  היד"  בגימטריא  ילו"ד  כל"ה,-זה המשיח הינו נקרא יל"ד ובפנימיותו אות ו"{תפארת ישראל}-אשר כלול מן חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד באמצעותם מעבר הכלה"{היא השכינה},-ו"כלה"  בגימטריא   נ"ה,-להראותך ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח מעטר השכינה ברו"ח  ה{נ}בוא{ה},-בסוד רוח חידושי תורה  אשר נכתבים ברוח המשיח הנקראת רוח נבואי"ת  בגימטריא   ס"  אבו"ת,-ובכך ה"בת"{מלכות}-באמצעות  תפארת{אות  ו"}-זוכה לאור  א"ס,-{א}ין {ס}וף  שהינו  ח"וקק  בגימטריא  רו"ח   "היד החזקה" בפנימיותה",-הי"ד  בגימטריא  דוד"ה זה שם קדוש" ונור"א  בסוד  {ד}ור  בא  {ו}{ד}ור   {ה}ולך  ,-

וזה   מלמד על  דו{ר} {בא}   {ו}דור  הו{לך}  -חבר האותיות   המסומנות מקובל  ברכוא"ל  בגימטריא  נ"ר  ט"  בסוד  נ"ון  ר"יש   ט"ט   בגימטריא   חונ"ן  כש"ר  אותיות  כו"[ח]  [נ]ש"ר   ן",-זה המשיח הינו  כ{ו}ח  התיקו"ן  ובפנימיותו   כ"ף-שר   בגימטריא  מא"ה  ש"ר,-סוד מאה מדרגות{גדלות  קומ"ה אותיות מקו"ה,-אשר בכך  חותם}-מוחין  ש"ר,-מוחין היחוד{שירה}בתורת הקבלה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים,וראה ש"ין  ר"יש  אותיות    ש"רש   יי"ן     בגימטריא   סו"ד  ש"רש,-אותיות  ס"דו"ר  שש,-

זה אור המשיח שם ס"ו  בגימטריא גלג"ל  בגימטריא ב"ן  דו"ד,-יחוד תפארת ומלכות,-{בן,-סוד משה אשר הינו בעל   ב" כפול   נ"  בגימטריא   ק"  בגימטריא   מא"ה  אשר מייחד אותיות  ב"ן  ואות  ק"  בפנימיות הממלכ-ה"  ובכך ה"נקבה",-סוד מלכות דוד כלי הנקבה,-מקבלת השפע}-בכך זוכ"ה למוחי"ן  ד"גד-לות   בגימטריא אילו"ת,-סוד יחוד  תפארת{ו"}-ו"אילת"{שם המלכות}-בכך חירות  מ{ג}ו{ל}ה  לעיני כ"ל ישראל,-וזה חירו"ת   בסוד   רו"ח   ת"י  בגימטריא  רו"ח  קוד"ש   בגימטריא  חו"ש  רקו"ד,-בגימטריא  רקו"ד   מטטרו"ן   בגימטריא   שד"י  דוק"ר  ועוקר משמיד ומכלה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה  הנשחט  על גבי מזב"ח  הנקמ"ה.    

תיקון   י"א-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,"ו"-תפארת ישראל  הוא המשיח  בעל נשמת  כ"לל בגימטריא  כ"ס,-לשון זאת הנשמה מכ"וסת  בגימטריא    כ"  סתו"ם,-זה מוחין סתימ"א  סוד  ת"ם,-זה המשיח ובפנימיותו  כ"וס  בגימטריא אלהים{מאור גבורה}-המהוה  הי"ד  החזק"ה  בגימטריא  חז"ק  יחיד"ה,-נשמת ה{ג}וא{ל}  מדרגת יחי-דה  בסוד בפנימיותו  אור  יח"י  בגימטריא  כ"ח   המשפיע   ד"ה   בגימטריא  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  המ{גל}ים   "מורא  הגדול"-על אומות העולם הגויים,-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה הנשח"ט  על גב"י  מזבח הנקמה,ובכך  המשי"ח אותיתו מש"ה ח"י  חותם  חיו"ת  ת"ם,-סוד האמונה השלמה,-אור אש"ר  בסוד    ש"ר  א",-כנאמר   "א"אלפך חכמה,-

הרי  "א"אלפך{סוד בינה}-אשר חכמה  סוד ספירת אלפים בתורה הקבלה  מעב"רה  באור מור"א,-מוחין ירא"ת  ה"{עתיקא קדישא}-שבאמצעותו  בינה  משפי"עה  לתפארת{הגואל}-הנקרא גדו"ל,-בסוד  ל"ו{לגואל}ג"ד  מוחי"ן,-ו-ג"ד   סוד   ג"  כפול  ד"  בגימטריא י"ב צירופי יהו"ה שבאמצעותם    מש"ה  עש"ה  לעינ"י,-הרי בכח הקבלה  המעשית-שמעית{קבלת הנבואה}-מש"ה  בסוד בפנימיותו   ש"{אור האבות}-המעניק עבורו{עיבורו}-שם מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  בכ"ך  זוכ"ה  לחר"ב   ל"-עיני  בגימטריא פנ"י  ל",-חבר אות  א"{חכמה}-ומקובל ח"רב  פניא"ל,-זה המלא"ך  פניא"ל  מהוה חר"ב  ה{ג}וא{ל}  ובכוחו   המשי"ח   משפי"ע  סוד  כ"ל  ישרא"ל  אותיות   ל"  כשריא"ל,-מוחין כש"ר-י,סוד  כ"ף   ש"רי,-כ"ף  בגימטריא מא"ה{בינה}-בפנימיות ש"רי,-{ש}ילה   {ר}אש   {י}שרא"ל.

תיקון   י"ב-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה ,-{ו}לכל  {הי}ד  החזק{ה}-ראשי  תיבו"ת   יהוה,-סוד תפארת ישרא"ל שהינ"ו  מעניק   מוחין  י"ה{חכמה ובינה} בפנימיות המלכות{אות  ד"}-וביחו"דם" מיד"ת  החזק"ה סוד החסד  ממתק  גבורת המלכות{ד"ם  בתורת הקבלה},-וידע"ת בעת שהינך ממלא  אות  קו"ף  מן  חז{ק}{ה}  מקובל  קפ"ה   ו",-וכידוע  קפ"ה  בגימטריא  שם א"לף  ל"מד  סוד חס"ד  שהינו בפנימיות אות  ו",-וראה  ח-ס"ד,-הרי המשי{ח}  בעל    ו"  נשמ"ה {בגימטריא   שמונ"ה  בגימטריא אות  ח"}-,

בכך מ{ג}{ל}ה   ס"ד  התור"ה  בגימטריא    תו"י   סד"ר,-סוד המוחין  הקדוש  ת-ו"י,-כנאמר על משה  י"ו  קרנות על חד"ו,-בגימטריא ח"י{שם החכמה בתורת הקבלה}-ובזאת החכמ"ה  הינו מטיל "המורא הגדול"- על הסיטרא אחרא ושוחט את סמא"ל הטמא  על מזב"ח הנקמ"ה,-וביום ההוא  יר"אה  לעינ"י  כל ישרא"ל  אשר  עש"ה מש"ה  רבינ"ו  לזר"ע עמל"ק   נמח"ה  בכח  הגבורות הקדושות אשר  חכמ"ת  הגוא"ל  בעת משיכת"ו  אורו"ת  תורתו   מלווים   ב-לב"ד  כלי"ם,-סוד  {כ}י  {מ}לאכיו   {י}צוה {ל}שמרך  {ב}כ{ל}  {ד}רכך .

תיקון   י"ג-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ו}לכל  ה{י}{ד},-חבר האותיות  המסומנות ומקובל  יו"ד,-סוד  י" ספירות בלימה אשר באמצעות   תפארת{אות  ו"}-כונסים  למלכות{אות  ד"},-ודע אשר זה סוד יחוד הגאול"ה  הנקרא"  החזקה"  בגימטריא    י"  חז"ק,-באמצעות  קש"ר י הספירות  בכח  תפארץ{המשיח,-הוא בעל אות  ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה},-להשפיע   ז"  מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות  ,-לישראל צדיקים קדושים  השורים בגלות,-סוד מלכות הסיטרא אחרא עליה נאמר רגליה יורדות מות,-אות ק",ובכ"ך  המשיח משב"ר  רג"ל  אות  ק"  ומהפכ"ה  לאות  ה",-

וזה סוד יחוד ח-ז-{ק}-"ה",-אות  ק"  אשר  באמצעות  מוחין   ח"ז   בגימטריא י"ה{חכמה ובינה}-חזר"ה לקדוש{ה},-וזה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  בכוחו לעשות בזכו"ת שהינו   בע"ל   שם ע"ב  בגימטריא חס"ד  ה"חוקק"  בגימטריא  רו"ח  טהור"ה  בפנימיותו,-וזה הרוח  סוד המור"א  אותיות  או"ר  מ"ה  בגימטריא  ר"ז   מ"ה,-שם  יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  הגדול והנור"א  השוחט סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמל"ק  על  מזב"ח הנקמה,-לעינ"י כל ישרא"ל.

תיקון   י"ד-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ו}ל{כ}ל  היד  הח{ז}קה,-חבר האותיות המסומנות ומקובל שם קדוש ונורא שם   כז"ו  בגימטריא  ג"ל,-וזה אור החכמה  המאיר ב"חזקה",-כנאמר ג"ל  עיני וראיתי  {נפל}א[ו]ת מתורתך,-הרי המביט בזה האור ואינו מלך המשיח נופ"ל לתהומות רב"ה,-אך מלך המשי"ח  אותיות מש"ה  ח"י  בעל שם כז"ו,-בסוד אות   כ"ף  ז"ו  שומרת על נשמתו  מן אחיזת סמא"ל  הרשע הנשחט ב{ג}או{ל}ה השלמה,-וגם  יש להשכיל אשר המשי"ח  שמ"ו  כז"ו,-באמצעות שם כ"ו  בגימטריא יהו"ה   יתברך ה{ג}וא{ל} משפי"ע  ז" מידות חסד גבורה תפארת הצח הוד יסו"ד המעניקים למלכות   ז"ו    כ",-המלכות  הינה  {כ}לי   אשר באמצעות אות ו"{משיח,-תפארת ישראל},-ז"וכ-ה   לז"  מידות קדוש"ה  אשר באמצעותם   "המורא הגדול"-רוח הנבוא"ה   שורה לעיני כל ישרא"ל,-

וזה   {ע}ש"ה   [מ]ש"ה  ל-ע"ם  ישרא"ל  באמצעות  י"  ספירות בלימ"ה,-חבר   י"  ו-ע"ם  ומקובל ישראל ב{ג}או{ל}ה  השלמה  זוכים  ל-עי"ם,-סוד {ע}יבור  {י}ניקה  {מ}וחין – רו"ח  ט"הורה  המתעברת מן  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת  נצח הוד ייסוד  הכונסים למלכות,-והרי  י"  ספירות שלמו"ת   מעניקים   ת"ו  של"ם,-סוד המנגינה{יחודים}-לישרא"ל  בעת תור"ת  ה{ג}וא{ל}  בגימטריא  ז"ה   ג"ל  החותם  י"ב   בגימטריא ז"ה  צירופי  יהוה  המשמידים ועוקרים מלכות רומי הרשעה זר"ע עמל"ק  נשר"ף  מאש חידושי התור"ה.

תיקון   ט"ו-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"ולכל"  בגימטריא   כ"   ס"ו   בגימטריא  כבו"ד   ד"ן,-זה משיח ישראל בעל מוחין כבו"-ד   בגימטריא ל"ב נתיבות החכמ"ה אשר אותם מעבר בפנימיות השכינ"ה-אות  ד"  בגימטריא   אר-ב"ע   ובכך זוכה לשם ע"ב  בגימטריא  ח"סד הממתק  את  "המורא הגדול",-זה הגבורות והדינים השורים במלכות בעת הגלות,ועל ידי שם ע-ב   בסוד  ע"  כפול  ב"  בגימטריא ק"ם,-זה שם החכמה{קימה}בתורת הקבלה  המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י  שוחט דן ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק  נשר"ף  מן חידושי התורה,-וביום ההו"א  {מ}שה {ל}עיני {כ}ל  ישראל-"מלך"   על  עולם  עש"ה{העשיה}.

תיקון   ט"ז-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{מ}שה  {ל}עיני  {כ}ל   {י}שראל ,-ראש"י  תיבו"ת   "כלים",-הרי באמצעות הכלי"ם{סוד האותיות}-מש"ה  גוז"ר  הי"ד  החזק"ה-סוד גבורות ודינים על הסיטרא אחרא,-הנאבדים ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ובכ"ך  מש"ה  בזכו"ת  מוחין המורא"   אותיות  ר"ם  או"ה  בגימטריא   ר"ם  י"ב ,-סוד  י"ב צירופי יהו"ה משפי"ע  לישרא"ל   החסד  ה"ג-דול"   אות  ג"ימל  בגימטריא  ג"ל   נ",-סוד החכמה כנאמר "גל עיני וראיתי  נפלאות מתורתך"-שער חמישי"ם   בגימטריא  ש"ע  רי"ח  שמי"ם,-סוד תפארת ישראל  ש"ע  נהורי"ן  בגימטריא נה"ר  ס"ו   בגימטריא  {נ}[ה]"ר  [ב]"ן  [ד]ו"ד-אור  "נדבה"-סוד האבות המזכ"ה  המלכות ב{ג}או{ל}ה השלמה.

תיקון   י"ז-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ו}כ{ל}  {ה}מור{א}  {ה}גדול,-ראשי תיבות  שם אהו"ה,-זה מלך המשיח דעת קודש,-סוד קו  אמצ"ע  שהינו  הי"ד בסוד   ה"  כפול  י"ד  בגימטריא  ע"  פנים של התורה,-וידעת הפנים של המשיח שמם שבעי"ם,-וזה הינך למד מכך ש"שבעים"  אותיות שמ"י  ע"ב  בגימטריא שמ"י  חס"ד,-הרי שמ"י זה סוד  י"  ש"ם,-עשר ספירות בלימה בפנימיות  חס"-ד,-לשון המשיח חוס"ה באור  ד-לת  בסוד ת"ל   ד"  בגימטריא  ארב-{ע},וזה סוד   ב"רא    ע"  פנים,-

זה נשמת המשי"ח אשר  ה"  יתבר"ך  בר"א  בפנימיותה   "כל  ישראל",-ולכן המשיח הינו  נשמה כלל-י"ת  סוד ת"י  בגימטריא  קוד"ש  כ"לל  כל הנשמות,-וזה בודא"י  המור"א  בגימטריא רו"ם  ו"  תפארת ישראל  אשר בכ"ח   החזק"ה  שיש לו על כל נשמות הבריאה בכ"ך משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-נשחטים על גבי מזבח הנקמה.

תיקון   י"ח-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ו}כל  {ה}מורא  {ה}גדול,-ראשי תיבות   וה"ה   בגימטריא  י"ו,-זה משה רבינו עליו נאמר "יו קרנות על חדו" ,-ו"חדו"  בגימטריא  ח"י{שם החכמה בתורת הקבלה}-המהוה  ה"יד"  בסוד י"  כפול  ד"  בגימטריא   מ"  חב"ר  חד"ו  ואות  י"  מן  {י}ו   ומקובל  שם  "יחודים",-הרי  באמצעות יחודי"ם  והשבעות  משה רבינ"ו מרבה אורות  במלכות שהינה חזק"ה ב{זכ"ו}ת   שם כז"ו  אשר משיח מעברה,-ו"כזו" בגימטריא   ג"ל,-שם החכמה בסוד "גל  עיני וראיתי  נפלאות מתורתך",-וזה  ג"ל"  סוד {ג}ואל  ישראל החותם   ל"  כלים,-י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת  סוד חב"ד"  בפנימיות אות  ד"{מלכות}-,

ובכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה נשרפת מאש חידושי התורה  הנקראים  "המורא הגדול"   אותיות  מגד"ל  אור"ה וה" וזה  סוד  מ"גדל  בחיבור אות  א"  מן {א}ורה  מקובל  מגדא"ל,-זה  ראש ישיבה של מעלה החותם  י"  ספירות בפנימיות המשיח,-ובכ"ך  מגדא"ל-סוד מגדיא"ל  המלא"ך  שזה סוד מגי"ד  א"ל,-הינו  מעבר המשיח ברוח הנבוא"ה לעינ"י  כל ישראל,-הרי  לעינ"י   בגימטריא   יי"ן  מא"ה  בגימטריא  סו"ד  מא"ה-ברכו"ת{הרכבו"ת,-ייחודים והשבעות}-אשר באמצעות המשיח עוקר ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמו,ן מנוא נשחטים על יד"י  חר"ב  ה{ג}או{ל}ה  סו"ד  עש"ה,-הרי חרב המשיח הינה  רז"[י]   [ה]קב"ל[ה]   [ה]מעשי"ת,-ראשי תיבו"ת  י-הוה  יתבר"ך  ויתה"לל  .

תיקון   י"ט-חידוש

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-ול{כל   ה}י"ד,-חב"ר  האותיות המסומנות  סוד "כלה"{זה השכינה הקדושה}אשר זוכה לעיבור  הי"ד  החזקה"{מוחין בינ"ה}-סוד  {ח"ה}-ז"ה-  ק",

הרי  ק"  בגימטריא מא"ה{אור בינה}-אשר באמצעות ז"ה  בגימטריא י"ב צירופי יהוה{תפארת ישראל,-מלך המשיח}-המלכות בכך  מגלה  סוד ח"ה  בגימטריא אהב"ה בגימטריא אח"ד בגימטריא {י}"ג   [מ]ידות [ה]רחמי"ם המשרים בפנימיותה  מוחין ימ"ה  בגימטריא  נ"ה,-

סוד {נ}צח {ה}וד-אור  {הנ}בוא"ה  המטיל "מורא גדול"  על הסיטרא אחר"א ועוק"ר  ומוח"ה סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרשעה-הנשח"ט בכח חידושי התור"ה,-וביום ההו"א  "לעיני כל ישראל"   מש"ה  עש"ה  באמצעות  תורת"ו   אותות{אותיות}-ה"חוקקים"  בגימטריא  רו"ח   י"ם  אותיות ח"י  רו"ם בגימטריא רי"ו  מ"ח   בגימטריא    מ"ח  גבורה  המשמיד ועוקר  אומות העולם יורדים לגיהנ"ם ונאבדים  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה. 

תיקון   כ"-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"וכל  המור{א}  הגדול  {א}שר   {ע}שה  משה",-חבר  האותיות המסומנות ומקובל  שם  עא"א,-הרי באמצעות  מוחין  {א}הבת  {ע}ולם  {א}הבתנו,-מוחין אהב"ה  סוד שם יהו-ה  יתבר"ך ויתה"לל  בכ"ך מש"ה  גוז"ר  "היד החזקה"-דינים וגבורות קשים המאבידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נמח"ה  ב{ג}או{ל}ה השלמה,-וביום ההו"א   מש"ה   בזכו"ת  כ"ל  ישר"אל,-זה הצדיקים אשר   בעלי  גדלות מוחי"ן  סוד   רא"ש   ל"י  בכך  משה   מגלה  שי"ר  א"ל,- 

זה הייחודים  אשר עתיד משיח ללמ"ד  צדיקי האמ"ת  אשר   "המורא הגדול"-יראת  ה"  נראית בפניה"ם{בפנימיותם},-וזה רזי"ן דרזי"ן  עתיד משה  לעב"ר צדיקי ישראל ברו"ח  ירא"ת  ה"  רו"ח  מלכו"ת   החותמת בצדיקי"ם  פח"דאל,-ובזכות זה הפח"ד{צדיקים}ובראשם   אות  ו"{המשיח}-"כל  ישראל"  זוכים  ל"אל" –סוד מיד"ת  החסדי"ם  המעניק"ה     אש"ר  הגדו"ל  אותיות  האוש"ר  גד"ל,-הענקת חירו"ת  לישראל המייחלים ל{ג}או{ל}ה.  

תיקון   כ"-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"{מ}שה  {ל}עיני  {כ}ל   {י}שרא"ל   יהיה  "מלכי",-מלך המשי"ח  ב{ג}או{ל}ה השלמה,-וידעת  מלכ"י  אותיות כלי"ם,-משה הינו שורש האותיות{אותות}-אשר באמצעותם  הבורא יתברך ויתהלל  מטיל המור"א  הגדול  על הסיטרא אחרא ומשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה על מזבח הנקמה,-וביום ההו"א  אות  ו"  תפארת  מש"ה  מ{גל}ה  שם מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו ה"א  בגימטריא גאול"ה  חז-ק"ה,-סוד  ק"  כפול   ה"   בגימטריא חמ"ש  מאו"ת בגימטריא  שפו"ת   א"ח  בגימטריא    ט"  שפ"ות    חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הכונסים למלכות והרי   י"  ספירות בלימ"ה-סוד הגאולה שלמה.

תיקון   כ"א-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ו}לכ{ל}   {היד}  ,-חבר   האותיות המסומנות ומקובל  ילוד"ה,-זה המשי"ח אותיתו משה ח"י   "ו"סוד"ו"     יל"ד   ו"ה,-בתורת הקבלה המשיח יל"ד   הממתק   ד"ם  בגימטריא יל"ד,-ו"הדם"{סוד הגבורות,-מלכות}אשר בכח יחוד תפארת במלכות סוד שם ו"ה בכך המלכות    מ{ולידה}-מוחין   מ"  בגימטריא ארבעי"ם  בגימטריא  פא"ר   מ"ב,-זה שם מ"ב  בסוד  מ"  כפול   ב"  בגימטריא  פ"  בגימטריא שמוני"ם  אותיות  שמ"ן   יו"ם,-חכמה{שמן}-וחסדים{יו"ם}-אשר באמצעות משיכתם   סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה נשחט מאש הלה"בה,-סודות התורה במדרגת החכמה,-

ובכך ישראל זוכים"  בגימטריא עו"ז,-מאור התורה המגולה  בפנימיותם ב"מורא הגדול",-רוח הנבואה עתידה לשרות על ישראל ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  ,-כנאמר  "כל  ישראל"  יזכו למוחין  "אשר  עשה",-אותיות שע"ר  אש"ה,-רוח השכינה רוח קדושה ה"חותמת"   חזק"ה  בגימטריא  מדרגת   -ק"כ,-סוד {כ}ולם  {ק}דושים  סוד   ק"כ  צירופי אלקים,-המלכות{מידת אלקים}-זוכה לאות  ק"  בגימטריא מא"ה{בינה}הכונסת  ל{כ}לי  המלכות וביחוד הקדוש  ק-כ"  מגלה סוד החירו"ת   אותיות תור"ה  חי"ה  המשמידה  זר"ע עמלק הרש"ע.

תיקון   כ"ב-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"וכל המורא  הגדול   {א}שר  {ע}ש{ה}  מש{ה} ,-ראשי תיבו"ת  עא"הה  בגימטריא א"ף,-הרי באמצעות הארת חוט"ם{א"ף}-סוד זעיר אנפין  המגלה  מו"ט  ח"   בגימטריא   מו"ט    ו"   נשמ"ה  בגימטריא   [מ]ט"ה   [י]"ב   [ש]מ"ן,-סוד השמות המפור{שי"ם}-מוחין  {ש}מעא"ל   {מ}טטרו"ן  {י}הוא"ל  בגימטריא שמעא"ל   עולה  ש"ע  מל"א,-סוד המלא"ך המגלה ש"ע נהור"ין  בגימטריא  נה"ר  ס"ו   בגימטריא  {נ}[ה]"ר  [ב]"ן  [ד]ו"ד,-אור בינ"ה  הנקרא נדב"ה  בגימטריא הו"ן בגימטריא אי"ן,-

זה סוד אור אין סו"ף  יתבר"ך לא מוש"ג  השומ"ע - א"ל  תפילות משה{הוא המשיח},-מטטרו"ן  בגימטריא   ריח"ו   מ"ן,-בזכות מאור החכמה  {רי"ח בתורת הקבלה}-המשיח מעלה מ-יין   נ-וקבי"ן  {תפילה}-ובכ"ך מ{ג}ו{ל}ה  עבורו שמות הצירופים{חכמת  ק"ן ציפור-צירו"ף}השוחט"ת ועוקרת סמאל הטמא מלכות רומי הרשע"ה הנשרפ"ת על מזבח הנקמה,-ו"יהואל"  זה  המלא"ך  הקדוש והנור"א  אליה"ו   בגימטריא  מא"ה   ו",-הינו מגלה סוד היחוד{מא"ה}-עבור המשי"ח{אות  ו"},-

ויש לך לדעת יחו"ד בסוד דר"כי  השמו"ת איך לייח"ד  הספירו"ת אשר בכך  ה"יד  החזקה"-סוד הנבואה מגולה בפנימיות {ג}וא{ל} ישראל  אשר בכך מטי"ל   המור"א  הגדול  על זר"ע עמל"ק  הנמח"ה  מן גוד"ל ההארו"ת המשי"ח   וז"ה  סוד  חזק"ה,-המשיח ממלא אות זי"ן  ומקובל  נז"ק  חי"ה,-באמצעות מוחין חי"ה   בסוד  ח"  כפול  י" בגימטריא  פ"  חבר  ה"  ומקובל  פ"ה,-סוד אור בינ"ה  משיח זוכה  ברו"ח  נז"-ק  הקדוש"ה  סוד   בינ"ה-אות  ק"  בגימטריא מא"ה  החותמת  במשי"ח  שם   ז"ן   בגימטריא  ויו הי  יוד הה וזה היחוד  נ"ז-ק   אשר באמצעות אות  ז"{המשיח סודו חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות}-,

בכך חותם  שם ק"ן{חכמה}-המכלה ומשמידה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם והלהב"ה שורפ"ת את רוחו"ת הטומא"ה-וזה חירו"ת וגאולה לעם ישראל עם  הז-וכ"ה  לשם  וכ"ה  בגימטריא  א"ל    בסוד  {מ}"  [א]ורו[ת]  קדושה,-אות  א" מן שם {א}ל  בגימטריא גדולה עולה  {י"} וחיבור לאות ל" מקובל ל"י בגימטריא  מ",-זה  סוד אמ"ת  בפנימיות  כלי-הם,שם  מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א{תפארת}שורה באחדות  ב"כלי",-כ"הן  ל"וי  י"שראל.

תיקון   כ"ג-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-וכל המור{א}  הגדו{ל}  אש{ר}  עשה משה,-באמצעות רל"א  צירופים,-זה סוד מוחין המשיח הנקרא ישרא"ל  אותיות יש"  רל"א,-ובזכות זה המוחין   "לאוהבי הנחיל  יש",-אור הבינ"ה הנקרא  הי"ד  בסוד  י"ה  כפול  ד"  בגימטריא  ס"  חב"ר  הי"ד  ומקובל    ס"ד   י"ה  גוז"ר  מיתה והשמדה על סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה יורדים השאולה ונשחטי"ם על מזב"ח הנקמה,-וזה מזכה ישראל במדרגת  המור"א  בסוד  מאו"ר    ו"   אמ"ר,-

זה מוחין החכמה סוד {א}ו{ר}  {מ}וחין החותם גדו"ל,-גדלות מוחין  הארת פנים בפנימיות הנברא"ים צדיקים  קדושים בכך "לעיני"-ה"ם    מגולה  שם מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  המ"גלה  בגימטריא חמל"ה בממלכה,-סוד   מ"{בינה}הכונסת ל"חלה"{מלכות}-וזה סוד [ח]יר[ו]"ת  [ה][ג]אולה  השל{מ}[ה]  הנקרא  "מחוגה" בגימטריא   שם  אס"א,-סוד    {א}ין  {ס}וף  החותם  החכמה{א"אלפך חכמה}בפנימיות ישרא"ל בכך זוכים  ל-ט"הרה{מעוברים מן חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד   ,-ט"  אורו"ת  לפנימיות המלכות-והרי לך  י"  ספירות בלימ"ה}.

תיקון   כ"ד-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל" 

ראה,-{ו}לכל  {ה}{י}{ד},-חבר האותיות המסומנות ומקובל   י"הוד  בגימטריא כ"ה,-זה סוד הש{כ}ינ{ה}  כך נקראת בתורת הקבלה אשר עתיד המשיח  משה רבינו לעינ"י  כל ישרא"ל לגאול"ה  בכח  יד הח"-זקה,כלומר באמצעות אות ח"  בגימטריא ו"ב  חבר  אות  ח"  ומקובל  שם קדוש ונורא  הנקרא חב"ו סוד  {ב"ח}סד  {ו}ברחמים בכך המשי"ח אותיות משה ח"י  חותם בפנימיות  הממלכ"ה  שם חב"ו  בגימטריא י"ו  אורות,-כנאמר  על משה "יו קרנות על חדו",-לשון "חוד"  החר"ב של ה{ג}וא{ל}  ס"וד זה החר"ב  זה  עש"ה,-סוד שע"ה  כרובי"ם  המעטרים החר"ב בשמות מפורשים המכחידים ומשמידים  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמה,-

וביום ההו"א  כ"ל  ישראל  זוכים  ל-כשר"יאל,-סוד מוחין כש"ר{מחשבה דקדושה}-כ"ף  בגימטריא מא"ה{בינה}-המעטרת הנשמות  ב"שר"-סוד השירה אותות ש"ר  י"ה{מוחין היחודים}-באמצעותו  אות  ל"  סוד חב"ד  בגימטריא  ח"ו  חבר  אות  ב"  ומקבל שם ח-ב"ו  בגימטריא   ב"ו   ו"  נשמ"ה  בגימטריא    י"ד  נשמ"ה   בגימטריא    די"ן  מש"ה   בגימטריא  דו"ד נשמ"ה  המשמיד ועוקר מלכות הסיטרא אחרא  סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א  נשרפי"ם מן להבות חידושי תורת המשי"ח  החותמים  מור"א גדול בכח הטומאה בע"ת הגאול"ה  השלמ"ה.

תיקון   כ"ה-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ו}לכ{ל}  {ה}יד  {ה}חזק{ה},-ראשי תיבו"ת   וה"הה  בגימטריא  כ"א  בגימטריא   אהי"ה,-זה השם  סוד  {ה"}-יד החזקה,-אור בינה אות  ה"  עליונ"ה אשר מעברת תפארת  במוחין י"ד  סוד  י"  כפול  ד"  בגימטריא  מ",-חבר  י"ד ומקובל נשמת מד"י,-{מ}שה   {ד}וד  {י}וסף,-וזה סוד חר"ב  המור"א  ה-גדול,-הרי אות ה"{בינה}-הינו  משפי"עה  מו"-רא   סוד א"ר   מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם{מוחין  תפארת בתורת הקבלה}שהינו משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמה,-

וביום ההו"א   משה  בזכות המוחין בפנימיותו   הנקרא  "אשר עשה"  בגימטריא  שורש   ע"   פנים של התור"ה,-סוד ע"ין בגימטריא  פ"ן,-סוד יחוד  פ"  בגימטריא שמוני"ם  אותיות שמ"ם  נו"י,-זה אור האבות  אשר עולה   נפ"ש   י"ו,-זה משה אבינו עליו השלו"ם  משמיד פ"ן  יש"ו,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים נשר"ף  על גבי מזבח גחלי"ם-סוד דינים וגבורות קשים אשר נקראים מדור"ה,-לשון מדור היצ"ר הר"ע  ב{ג}או{ל}ה השלמה בכ"ח {ה"מ}-דו"ר  כנאמר  דו"ר ב"א  ודור"   הול"ך,-

סוד שם מ"ה  בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא אד"ם  בגימטריא גוא"ל  הינו  דו"ר,-חבר אות  ה"  בינה ומקובל הינו הדו"ר   המחשבה,-חותם הו"ד{רוח הנבואה }בפנימיות אות  ר"{המלכות},-וידעת אות  ר"  בגימטריא   מאתי"ם אותיות  אימ"ת   ם",-הרי  עתידה בינ"ה להטי"ל  אימ"ה והכחדה על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא הנשחטי"ם על גבי מזב"ח הגאול"ה,-וזה י-{עשה}   משה לעיני כ"ל ישרא"ל.

תיקון   כ"ו-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"ולכל"  סוד  שם     ל"ול,-זה יחוד אות  ל"   י"  חכמה י"  בינה  י"  דעת אשר מגל"ה    ל"ו  אורו"ת   בפנימיות   אות  כ",-סוד {כ}לי-המלכות,-ובכך המור"א המתעורר בפנימיות שורש נשמות ישראל,-סוד השכינה מביא לגילוי המוחין הגד"ול",-סוד  הג"ד   ל"ו,-הרי  הגד"ה שם החכמה בתורת הקבלה בזכות חתימת  ל"  כלים{כללים}-סוד ח"בד"    אות  ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה בפנימיות  ב"ד  בגימטריא ו"  {תפארת ישראל,-מלך המשיח}בכך  ל"ו  למש"ה  יש כ"ח  עש"ה{העשיה הרוחני}-לשחוט ולהשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי  הרשעה זר"ע עמלק נכחד ב{ג}או{ל}ה השלמה,-

ועל ידי  כ"ך  ישראל  זוכי"ם  ל-כ"ל  בגימטריא  {נ"}  [ש][ע][ר]י   [ב]ינ"ה,-חבר האותיות המסומנות ומקובל  נש"ר  ע"ב  בגימטריא חס"ד  נ-"שר   בגימטריא    ש"ן   עב"ר,-סוד עיבור  ישראל  במוחין  ש"ן,ש"ין  נ"ון אותיות    נ"  שינו"ן,-דינים חזקים המכחידים זר"ע עמל"ק מלכות הסיטרא אחרא הנאבד"ת  מא"ש תורת המשי"ח שמה  "היד החזקה",-על שם חוז"ק  הדינים  א"ש אוכלה א"ש  המכלה  סמא"ל הטמ"א  נשר"ף   בכ"ח המיל"ה-סוד האמונה השלמה בתורת הקבלה.

תיקון   כ"ז-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ו}כל  {ה}מורא   {ה}גדו{ל},-ראשי  תיבו"ת    לו"ה   ו",-זה סוד השם לו"ה מן הפסו"ק  "לדוד מזמור  {ל}ה"  {ה}ארץ  {ו}מלוא"ה,-וזה השם   חותם  מל"א  ו"ה  סוד היחוד בפנימיות ה{ג}וא{ל}   שהינ"ו   זוכה בכך למוחין  "ו-מל{ו}אה  סוד אות   ו"  מלא"ה   ו" מקובל  וא"ו  בגימטריא אח"ד  בגימטריא אהבה בגימטריא י"ג מידות הרחמים-רמחים,-סוד רי"ח  מי"ם  אור החכמה {ריח}וחסדים{מים}שהינם משמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה נשחט על גבי  מז"בח הנקמ"ה, לעינ"י כל ישראל,-הרי   {ל}עיני  {כ}ל  {י}שראל  הנבראים יחז"ו איך בעת סמא"ל הטמא מוכח"ד   זוכי"ם  בכ"ך  ל-כל"י בגימטריא   ס"  בגימטריא  שישי"ם  אותיות יש"י  ש"ם,-אור המשי"ח  בסוד מאו"ר  השי"-ח,

סוד י"ש  ח"ה בגימטריא אח"ד  בגימטריא אהבה  בגימטריא   י"ג מידו"ת  הרחמי"ם  בגימטריא הרחמ"ן  הבור"א יתבר"ך  נ{ג"ל}ה  בממלכ"ה  באמצעות  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד מאור הנבוא"ה  המ"גל"ה  שכינה  בסוד מוחין גלג"ל  בגימטריא ס"ו  בגימטריא  ב"ן דו"ד-בשנת  תש{ס"ו}-החל להשפי"ע  המור"א  הגדו"ל  סוד המאו"ר הגדול-רזי"ן דרזי"ן  החותמים    החירו"ת  אותיות  {ת}ו"רה  [ח"יה] שהינה תחי"ה-מחיי"ה מתים באחרית הימים,-הרי  באחרי"ת  אותיות א"ב חירו"ת,-הרי אותיות {א}לפא {ב}יתא צירופים סוד ק"ן  ציפור-צירו"ף,-זה תורת המשיח משפיעי"ם   ה"י-מים  סוד  חסדים גדולים מקורם מן אותיות  י"ה{חכמה ובינה}.

תיקון   כ"ח-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"{א}שר   {ע}שה   {מ}שה   {ל}עיני  {כל}   {י}שראל,-ראש"י  תיבו"ת מקובל     ע"  מלכיא"ל,-זה ה"  יתבר"ך ויתה"לל   בסוד אל"י   מל"ך  באמצעות  ע"  פנים  של התור"ה על כ"ל  הנבראי"ם עליונים ותחתוני"ם,-וב{ג}או{ל}ה השלמה {הי"ד}  החזק"ה    בסוד     הי"ד ,-סוד  ה" כפול  י"ד  בגימטריא   ע"  פני"ם,-זה המשיח ופנימיותו  נקראת עי"ן  בגימטריא  ע"ס,-סוד {ע}שר  {ס}פירות   ירא"ה לכל ישראל עם קדושה,-

עתיד המשיח אותיות משה חי באמצעות עשר מכות  לשחוט ולעקור  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמלק  הנשח"ט  על גב"י מזב"ח  ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום  ההוא מור"א גדול   יפו"ל  על אומות העולם הארורי"ם  נאבדי"ם  מ-חזק"ה  דיני"ם,-ו"חזקה"  בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקים  המוחים היצרים הרעי"ם,-גמגימא סמ-אל  ואמון מנו"א  נאבדי"ם  בכח  א"ש  המרומי"ם.

תיקון   כ"ט-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-המור{א}  {ה}גדול   ראש"י  תיבו"ת   ה"א    בגימטריא  ו",-זה תפארת ישראל  אשר מעובר מן   א",-אור החכמה{סוד א"אלפך חכמה}ומשפי"ע למלכות אות   ה"  מוחין  הי-ד  בגימטריא    ט"י,-סוד  ט"  כפול   י"  בגימטריא צ"  בגימטריא תשעים,-אותיות  מעשי"ת  ו-שמעי"ת,-הרי עתיד מלך המשי"ח  הוא מש"ה  ח"י בסוד  בפנימיותו  ש"ם   ח-יה  אותיות   י" שמח"ה{מאור חכמה-י"  ובינה הנקראת  שמח"ה בתורת הקבלה]-לשחו"ט  סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמל"ק   הנאבדים בכ"ח    המור"א  ה"ג-דול,  בגימטריא    ד"  חו"ל,-

סוד   ד"  המלאכי"ם  הקדושים  {ג}בריאל  {מ}יכאל  {ר}פאל  {א}וריאל  החותמים במלכות  אות    ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה  הניתנה  ל"ו"{לתפארת  משה}-ומעניקה עבורו{עיבורו}- ל"   כלי"ם,-סוד  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת  המכחידים ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א נשרפי"ם  מאש חידושי התור"ה,-וביום ההוא לעיני כל ישראל קדושים    ירא"ה   אש"ר  עש"ה  משה  בכח    שע"ר   הא"ש-דינים וגבורות הכורתים מלכות הסיטרא אחרא.

תיקון   ל"-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ו}כל   {ה}מורא [ה]גדול אשר {ע}שה  {מ}שה   {ל}עיני-כל ישראל,-חבר האותיות המסומנות ומקובל    ו"  העלמ"ה,-הרי המשיח אותיות משה ח"י  עתיד לפעול ב-העל-"מה  בסוד  מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא הגוא"ל  בגימטריא  {א}דם  "עלה"  לאות  א",-סוד מוחין החכמה{א"אלפך חכמה}-בכדי למשו"ך הארו"ת  "המורא הגדול",-זה בינה  סוד   או"ר  מ"ה   בגימטריא  ר"ז  מ"ה,-בינה    עולם  ה"רז-ים   בגימטריא  הנז"ר  חותמת בפנימיות המשיח,-   "נ-זר  אלוקיו על ראשו",-

מוחין  ב"ינה  המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה נשחטת  על גבי מזב"ח  הנק"מה,-סוד שם מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א    סוד   מ"  כפ"ול   ה"  בגימטריא  כ",-סוד {כ}-תר  ת"ר  אורות  בגימטריא {ת"ר}-ש"ש  מאו"ת  אותיות  שמ"ש  או"ת,-עתידה הבינה לעטר המשיח ב-שמ"ש  הארות סוד  ק-נ"ה   החכמה,-אות    ק"  בגימטריא  מא"ה בגימטריא  מ"ו     מ"  כפול   ו"  בגימטריא  ר"ם,-חבר אות  ק"  ומקובל  רק"ם בגימטריא  ש"-ם    סוד    ש"  בגימטריא  {ש}לו[ש]  [ מ]א"ות  אורות  שמ"ש,-{בינ"ה,-ספירת  מ-אות   בתורת הקבלה}אשר באמצעותם  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גב"י מזבח  הגאול"ה.

תיקון   ל"א-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"ולכל  היד  החזק{ה}  {ו}כל  המור{א}  הגדו{ל},-חבר האותיות המסומנות ומקובל  שם "א-לוה"  יתברך  ויתברך,-ובזה המידה  סוד  א"  מאור החכמה אשר חותמת במל"ך  המשי"ח  דוד שם ל"וה בסוד הפסוק  "לדוד מזמור  {ל}ה"  {ה}ארץ  {ו}מלוא"ה,-בכ"ך  המשי"ח  חותם  המורא  בגימטריא   רו"ם  ו"  בגימטריא  י"ב ר"ם,-סוד צירופי יהוה  בפנימיות המלכות,-ובכח השמות הקדושים  "הגדול",-זה היצר הרע  סמא"ל הטמא מלכות  רומי הרשעה נשח"ט  על גבי מזבח הנקמה,-ועתידים סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א   להשח"ט  לעיני כל ישראל צדיקים "טהורי-ם" וביום ההוא ידעו ישראל אשר משה באמצעות    טהיר"ו   ם"-אור טהיר"ו   בגימטריא  י"  ריי,-בסוד  ש"ם   ר"יי,-ר"יש  י"וד   י"וד     אותיות   יו"ד   יש"י   דו"ר   בגימטריא  י   דורש"י  כ"ו   י"ד   בגימטריא     {י}ח"י   [י]וש"ר   [י]הוה-,

זה שם   י"יי   בגימטריא   ל"  אורות   קדמו"נים  ח"כמה  ב"ינה  ד"עת  בכ"ך  המשי"ח  יישח"ט ויעקו"ר  סמא"ל הטמא מלכות רומי  הט"מאה נשרפ"ת  מא"ש ח{י}דו{שי}  התורה  של  {יש"י}    [מ]שי"ח   [י]שראל  ,-בסוד  שמ"י   י"י  בגימטריא  של"ם   בגימטריא  ש"ע   נהורי"ן   בגימטריא   נה"ר  ס"ו   בגימטריא ב"ן   דו"ד    נ"   ה"ר  אור המ"שיח  סוד  של"ם  ,-בפנימיות  ה{ג}וא{ל}   ש"ם   ל" אורו"ת    סוד למ"ד  בגימטריא  ע"ד-{ות}  התפילה  מאור החכמ"ה  המשמיד שורש הסיטרא אחרא ב{ג}או{ל}ה השלמה.  

תיקון   ל"ב-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל" 

ראה,-{ו}לכל  ה{י}ד   {ה}{ח}זקה  וכל  [ה]מור{א} ,-חבר האותיות  המסומנות ומקובל    א"ח   יהוה   בגימטריא יוחא"י,-זה ר"בי ש"מעון  ב"ר   י"וחאי  אשר הינו הי"ד   החזק"ה ,-סוד  אור  המשי"ח,- ושמו מראה יוחא"י  בסוד  י"ו-אח"י,וכידוע משה רבינו  עליו נאמר  "{יו}  קרנות על [חדו]" –חבר האותיות  ומקובל   י"וד  ח"י  אותיות   י"  יחו"ד,-סוד עשר ספירות בלימה ,-זה נשמ"ת  מש"ה  שהינ"ה  נשמת יוחא"י,-והרי     י"  יח{ו}ד   בעת ממלא אות  "ואו"   מקובל  יוחא"י,-

וזה נשמת ה{ג}וא{ל}   אשר  באמצעותו   לעינ"י  כל ישראל  בכ"ח  תורתו  ירא"ו  אשר עש"ה מש"ה   לסיטרא אחר"א  סמא"ל הטמא  הנשח"ט ונעק"ר בכ"ח  סודות התורה הקדושה  על מזבח הנקמה,-וביום ההו"א ישרא"ל   זוכי"ם   ל"ע-ש-ה  בסוד  ע"ין  ש"ין   ה"א    בגימטריא     {א"}    פנ"[י]     [ש]נה,-סוד אור השכינ"ה-הארת חכמה {סוד "א"אלפך חכמה}הנקרא   אי"ש  בתורת הקבלה,-י"ש    א"   בסוד   י"  א"ש,-עשר ספירות בלימה   המשמידים ומוחים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשרפי"ם  מא"ש  חידושי התור"ה.

תיקון   ל"ג-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

רא"ה,-אש{ר}  {ע}שה  {מ}שה-ראשי תיבו"ת   רע"ם,-זה חרב  הגאולה הנקראת רע"ם,-בודאי  ר"ע-ע"ם,-רעה היא עבור  אומות העולם הטמאים ומשמידה אותם באמצעות  להבי"ם  בגימטריא  להב"-ן,-סוד אור הבי{נ}ה  ש-ע"ר  חמישים המעורר  אות   ש"  בגימטריא שלו"ש  מאו"ת  בגימטריא   ל"ו  שמו"ת  א"ש,-הרי זאת החרב עתידה לעשות ש-מ"ות   בסיטרא אחרא ולהשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה  הנשרפי"ם  באמצעות  "מורא גדול",-פחד ואימה עתידים להתעורר בעת ה{ג}או{ל}ה השלמה, מתי  משי"ח נגלה- הוא  גוזר  הי"ד החזק"ה המוחה  ממשלת הטומאה,-וזה עש"ה  משה  לעיני כל ישרא"ל,-

הרי באמצעות קבלה מעשי"ת-שמעי"ת,-כח הנבואה  כל ישרא"ל  עדי"ם  להכחד"ת  מלכות הרשעה על ידי  ה" יתבר"ך ויתהלל בע"ל כל הכוחות כול"ם אשר {ג}וא{ל}  עמ"ו באמצעות עבד"ו  בגימטריא חס"די,-זה חס-ד"י  המגולה באמצעות  י"ד  בגימטריא אט"ד,-גבורה קשה אשר עתידה לשרוף מלאכי הטומאה  אמון מנוא גמגימא וסמא"ל יורדים לגיהנם ונשרפי"ם באמצעות  להב"ות,-סוד  להב"  ת"ו,-וזה סוד חרב המשיח הינה חרב  התפילה סוד יחודים {מנגינות  תוים}-אשר באמצעותם משפיע  ו"  לכ"ל  עם ישראל,-

זה מאור התור"ה המהוה  מג"ן  בגימטריא  א"ל  א"ל  א"ל  על  י-שרא"ל,-לכל  המזמר לה"  יתבר"ך  ומעלה  מ"ן,-{מ}יין  {נ}וקבין-תפילה הוא ב"ן העולם הב"א כך לו מ"ו-בט"ח  בגימטריא  מו"ט   י" –סוד עשר ספירות בלי"מה  על נשמת"ו משגיח,-אך לרשעים    {מו}-ב{ט}ח  אשר משיח יטול אות  ט"  ויחליפה באות  ת"  ו"מות"  גוזר באומות העולם הגויים  נשרפי"ם ונאבדי"ם לעולמים.

תיקון   ל"ד-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-ולכל  היד   -ה"חזק"ה   בגימטריא    י"ז  ח"ק  בגימטריא  ח"ק  ט"וב  בגימטריא  י"ה  חק"ב,-זה סוד חכמה בינה{אותיות  י"ה}המשפיעות  מוחין  חק"ב  בגימטריא  ח"  אלהינ"ו  בגימטריא     ו"  נשמ"ה  אלהינ"ו,-למלך המשי"ח אשר בכח  נ"-שמה סוד  נ"  מש"ה-  סוד חמישים שערי בינ"ה אשר מעוברים בכלי"ו  בגימטריא  מ"ב  כ"ו בגימטריא   מ"ב  יהוה   אותיות  ב"י{זה  המשיח}-  מ"ה   ו"ה  בגימטריא  אד"ם  ו"ה   בגימטריא  י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א     ו"ה,-

סוד יחוד תפארת ומלכות {ו"ה}המושך הארת א"ש{בינה}   לפנימיות   ר"{מלכות}-ובאחדותם  אש-ר  סוד א"ש   ש"ר{תפארת ,-מלך המשיח}-השור"ף ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א ממשלת הסיטרא אחרא נשחטים  על גבי מזבח הנקמ"ה,-ביום ההוא עתידים ישראל  לזכות  ל"מורא"  סוד ה"מאור"  שהינו  ג"ד-ול  בגימטריא  גי-"ל   סוד  י"ג  מידות הרחמים  אשר המשיח הינו  למ"ד  בגימטריא ע"ד  התורה חותם בפנימיות המלכות הקדושה ובכך משמיד ומוחה זר"ע עמלק הרש"ע.

תיקון   ל"ה-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-ולכ{ל}  {הי}ד-חבר האותיות המסומנות ומקובל  שם מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  בגימטריא {ג}וא{ל}  בגימטריא אד-ם,-סוד  אות  א"  חכמה  -כנאמר "א"אלפך חכמה אשר משפיע מוחין בינ"ה{אות  ם"}-למלכות{אות  ד"}-באמצעות אד"ם{תפארת},-וזה סוד היחוד  שהינו  מזכ"ה ישראל ב"חזק"ה  סוד חז"ק   בגימטריא   ג"  יב"ק,-{י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה המגלה   ג"  אורות,-עתיק יומי"ן  אריך אנפין וזעיר אנפי"ן-וכולם אח"ד  בגימטריא  ט"ד בגימטריא  ל"ו",-סוד  ל"    אורות  ח"כמה  ב"ינה  ד"עת  אשר כונסי"ם לתפארת{אות ו"}-

ובכ"ך  מקובל יחוד ל"מד  ו"או  בגימטריא  ע"ד  אח"ד  בגימטריא  ע"ד  אהב"ה  בגימטריא  עד"י  ג",-סוד  ג" מוחין  -הכל באחדות  מ"ו-פל"א-ה,סוד פל"א{חכמה ספירת אלפים בתורת הקבלה}-החתום בפנימיות מ"ו-מ" כפול ו"  בגימטריא ר"ם{זה תפארת}-שמעב"ר  הממלכ{ה},-ובכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמלק נשח"ט בגאולה השלמ"ה על מזב"ח"  הנקמה,-סוד  המשי{ח} אות    ח"ת,-הינו  חותם  ו"  נשמ"ה{בגימטריא  ח"}-בפנימיות  המלכו{ת}-אשר בכך מעוברת מן  ת"  בגימטריא א"ור  ע"ב  אמ"ת  בגימטריא  ר"ז   ע"ב  אמ"ת  בגימטריא  חס"ד  אמ"ת  ר"ז,-

חרב המלכות סו"-ד   שם  ס"ו  בגימטריא   גלג"ל{מוחין  נסיעה}-בגימטריא ב"ן  דו"ד-אור המשי"ח    אשר משפיע למלכו"ת  "ד"  בגימטריא   ארב"ע,-סוד חכמת  א"ב,-{א}לפא {ב}יתא המשמיד ה"רע",-סמא"ל הטמא זר"ע עמלק נמח"ה  ב"מורא גדול" אשר נגזר עלי"ו  בע"ת  המשי"ח  נ{"גל}ה  בכ"ח  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד-רו"ח הנבואה ה"כו"תב  התורה  בסוד כ"ו  תב"ה,-כ"ו  בגימטריא יהוה{משיח}-הינו חותם ת" בגימטריא  ע"ב  או"ר  אמ"ת   {ב}ממלכ{ה},-סוד {ה}גאו{ל}ה.

תיקון   ל"ו-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ל}עינ{י}  {כ}{ל}  {י}שראל,-ראשי תיבו"ת    י  כלל"י,-זה המשיח הינו נשמת  כללי"-ת  וחותם   י"  ספירות  בלימ-ה  בגימטריא   פ"ז  ,-סוד  עטר"ת  משי"ח  בפנימיות המלכות  פ"ה  ז"ין   אותיות  פנ"י   ז",-שם  י"ז  בגימטריא  {טו}ב    בגימטריא  בי"ה  חבר טו"ב  ומקובל  טוב-י"ה{משה}-שהינו מוחין אהו"ה  בגימטריא י"ז,-ובזה המוחין  סו"דו"   בגימטריא    י"  ס"ו  בגימטריא  י"  ב"ן  דוד,-עשר ספירות בלימ"ה  משה חותם  ה"מו"-רא  סוד  מ"ו,-מ" כפול  ו" בגימטריא ר"ם-מוחין{תפארת ישראל}-הג"ד-ל"ו",-סוד עתיק"א  קדיש"א{ג"ד,-מז"ל עליון}-שהינו סוד  ד"ג,-ד"לת  ג"ימל   אותיות  תל"י"   מגד"ל  בגימטריא   ת"ל  נגד"ל,-הרי המלכות מעוברת מן  נ" שערים,-מוחין ג"ד-לו"ת  סוד  היחוד  העוק"ר ומוח"ה  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמל"ק נשח"ט  באמצעות  ח"רב  ייחו"ד"  הקדושה,-

ובכך  "לעיני"  בגימטריא    נ"צ    ל",-סוד   צ"ל     ן"-זה עיבור המשיח{נ"ץ}-ב"צל"-צ"דיק  ל"מד    בגימטריא   חצ"י  מק"ל,-דינים וגבורות קשים  העוקרים  ושורפי"ם  מלכות הרשעה,-אמון מנוא סמא"ל וגמגימ"א נשרפי"ם במדור"ה,-סו"ד  חידוש"י  תור"ת  המשי"ח  אותיות מש"ה  ח"י  וחותם {ג}או{ל}ה  לעינ"י-כ"ל  ישרא"ל ז"ה  פל"א  החכמ"ה{ספירת אלפי"ם}- יר"אה  בע"ת  משי"ח שוח"ט  את  כ"ח  הטומא"ה  נאבדי"ם  מן   הי"ד  החזק"ה.

תיקון   ל"ז-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"וכ{ל}  {המ}ורא  הגדול,-חב"ר האותיות המסומנות ומקובל מל"ה,-סוד האמונה השלמ"ה,-זה המשיח  מש"ה  בפנימיותו  ל"  כלי"ם   ח-כמה  ב-ינה  ד-עת  אשר באמצעותם  מגל"ה מוחי"ן  הגד"-ול"  סוד שם גד"ה  בגימטריא י"ב  צירופי יהו"ה   אשר שורים בפנימיותו,-ו-ז"ה  בגימטריא  י"ב  ל"ו"{לתפארת},-חב"ר  י"ב ו-ל"ו  ומקובל  ל"ב  י"ו,-זה המשיח  משה  ח"י  עליו נאמר  "יו קרנות על {חדו}-בגימטריא ח"י{אור החכמה בתורת הקבלה},-

וידעת ל"ב  נתיבות החכמה,-הרי  הל"ב-סוד החכמה הקדומה באמצעות  נ"תיבות",-סוד היחודים{תיבו"ת}-מגלים  החכמ"ה   התחתונ"ה,-וזה ס"ו-ף   בגימטריא   פ"  גלג"ל בגימטריא שמוני"ם גלגל  זה המדרגה  מעש"ה,-סוד  מ"  -בינה שהינה  שע"ה,-כרובי"ם{הרכבות}-אך זה מדרגת החכמה במעש"ה,-ויש חכמה קדוש"ה  במחשב"ה  תח"י-לה,-ובזה המוחין המשיח מעניק תחי"ה{תחיית  מתי"ם}לישראל צדיקים קדושים,-ולכן נאמר  "לעיני כל ישראל"-"אשר  עשה   משה",-הרי משה  באמצעות  א"שר  בגימטריא  א"ק,-מוחין {א}דם  {ק}דמו"ן   מגלה"    שע"ה  כרובי"ם{הרכבות}-שבכך מוש"ה{מרומם ניצוצות קדושה,-ובכ"ך הכלים נבני"ם}-והב"ן כי לא ניתן להעמיק בזה המקו"ם  מפא"ת  קדושת"ו.

תיקון   ל"ח-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"ולכל היד"  בגימטריא     י"   יפ"ה,-זה  ה" יתבר"ך  מאור החכמ"ה הסתומ"ה לא נוד"ע ואין השג"ה  חס בשלום בעצ"מותו,-עוצמת"ו  כל שכ"ן שב"ו,-ובאמצעות  החכמה העליונ"ה-רו"ח  יפ"ה  המשי"ח  שהינו  פר"ח יה-ו   בכ"ך מב"רר    רפ"ח  ניצוצו"ת קדוש"ה ומזכ"ה ישראל ב{ג}או{ל}ה שלמ"ה,-וידעת המשי"ח  אותיות משה ח"י  הינו  פ"רח   בגימטריא   ר"ז   א"ף,-הארת חוט"ם {אף}-סוד זעי"ר  {א}נ{פ}ין  אשר מ"גלה"   רז"  בגימטריא או"ר  מ"וט  ח"  בגימטריא   ט"ו   מ"ח  בגימטריא   י"   חמ"ה  אותיות  מ"ח   י"ה,-חכמ"ה  בינ"ה-עשר ספירות בלי"מה  בגימטריא  פ"ז,-עטר"ת  ה{ג}או{ל}ה  שהינו   אור  "ה –חזקה",-בינ"ה  עליונ"ה  המטילה  המור"א  הגדו"ל –השור"ף  ושוח"ט סמא"ל גמגימא ואמו"ן מנוא נשחטי"ם  על גב"י  מזב"ח  ה"נקמה",-

וזה סוד  ק"ן  מ"ה,-ק"ן ציפור-צירו"ף,-הינה חכמת  מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא הגוא"ל  בגימטריא אד"ם{תפארת-המשיח}-אשר   בכ"ך    לעינ"{י  כל י}שרא"ל  מגלה מוחין    י"  כל"י  בגימטריא  ע"  פני"ם  של התור"ה,-ו"ע"  בגימטריא שבעי"ם  אותיות  שמ"י  ע"ב   בגימטריא    עי"ם  ש"ב,-הרי עתיד גואל ישראל לחתום {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין  בפנימיות ישראל ובכ"ך  לחותם בהם  מוח"ין ש"ב בסוד  ש"  כפול   ב"   בגימטריא   קש"ר קדוש"ה  השוח"ט  זר"ע  עמל"ק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמה,-וז"ה המור"א-סוד   הרומ"א,-מלכות רומ"י הטמא"ה אש  והדי"ן  הגדו"ל   ימח"ה זכר"ה   לעיני כל ישרא"ל  צדיקם קדושים יש להם חלק לעולם הבא.

תיקון   ל"ט-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ו}לכל  {היד} {ה}חזקה,-ראשי תיבו"ת  מקובל  "יהודה",-זה מלך המשי"ח הינו  בע"ל מוחין יה"וד   בגימטריא   כ"ה,-סוד רו"ח  הקוד"ש  אותה חותם בממלכ{ה},-וזה  המור"א  סוד  מ"  {בינה}-המשפיע "אורה"{גאולה} למלכות{ה"ר,-סוד  הירהו"ר  הל"ב}-באמצעות המוחין הגדו"ל{תפארת}-שהינ"ו  אש"ר,-הינו ש"ר{ש"ין  ר"יש   אותיות  שר"ש  יי"ן  בגימטריא  שר"ש  סו"ד  בגימטריא שר"ש  ע"  בגימטריא  שע"ר   ש"  בגימטריא שע"ר  שלוש מאו"ת  בגימטריא   ל"ו"  ש"ש   מאו"ת   בגימטריא   אות"  משול"ש,-השם המפור"ש  בפנימיות המשיח לכן נקרא הוא חכ"ם  הרזי"ם,-הינו החכמה ממנה הרזי"ם יונקי"ם  הקדושה},-

ובכ"ח  ה{ג}וא{ל} יש בפנימיותו  שע"ה  כרובי"ם{הרכבות,}-והינם מלאכי"ם ,-ולכן המשיח הינו מלא"ך  ה"  צ"באות,-הרי אות  צ"  בגימטריא תשעי"ם  -אותיות שמעי"ת,-מעשי"ת{הקבלה הנבואית}-מגולה למענ"ו  ב{זכ"ו}ת  שם כז"ו  בגימטריא   ג"ל,-זה אור החכמ"ה{-אבו"ת  נוטריקו"ן  א"ב  ת"ו,-סוד המנגינה,-{א}לפא  {ב}יתא צירופי  מיל"ה}-השוחטים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדי"ם השאולה ונשרפי"ם  מא"ש הלהב"ה,-וביום ההו"א  דע"ת הקודש שם אה"וה    בגימטריא  י"ז,-סוד   י"  החכמ"ה אשר  באמצעות  תפארת-הינ"ו  ז"  מידות חס"ד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות-"כל ישראל"{מלכות}-זוכי"ם  לחירו"ת אותיות  ח"יל   תור"ה  בגימטריא   מ"ח  תו"רה   נוטריקו"ן חות"ם  ה"ר,-

הרי המשיח{הינו ח"ו-ת"ם  בעל האמונה השלמה-סוד ת"ם}וחותם אות ה"-בינ"ה בפנימיות המלכות{אות ר"}-ביחוד"ם  מקובל  ה"ר,-ה"א   ר"יש    אותיות א" שיר"ה,-חכמה עליו"נה{מנגינה,-תפילה הנעשית באמצעות  הרהו"ר הל"ב,-מחשב"ה,-וזה סוד המשי"ח  ס"ו-ף  מעשה במחשבה תחילה,-ו-"סו"  בגימטריא ב"ן  דו"ד,-לשון  בעל מוחין ב"ן,-ב" כפול  ן" בגימטריא מא"ה-בינ"ה  וכ"ך  מוד"ה  ומו"דד  בגימטריא  מו"ח  ו"{תפארת,}-משפי"ע   ו"או  בגימטריא אח"ד בגימטריא אהבה   בגימטריא י"ג מידות רחמי"ם  לישרא"ל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הב"א. 

תיקון   מ"-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ו}לכ{ל}   {ה}י{ד},-רא"שי  תיבו"ת  מקובל  -דו"לה  בסוד  ל"ממ{ל}כ{ה}  מוחין  ד"ו"  סוד   ד"  דפול   ו"  בגימטריא  {כ}"ד  ספר"י  [ת]ור"[ה],-וזה סוד מוחין המשיח בפנימיותו   שם כה"ת,-{כ}ל  {ה}נשמה  {ת}הלל  {י"ה},-הרי אותיות י"ה חכמה ובינ"ה  מגולות  בפנימיות ה{ג}וא{ל}  באמצעות  ת"הלל{יחודים ושיר"ה,-סוד הניגונים}-שמושכים הנשמ"ה  הנקראת  כ"ל  בגימטריא  נ"  שער"י  בינה,-שער"י לשון שערו"ת{סערו"ת},-סוד  ש"ע  תור"ה,-מוחין תפארת אשר יישחט ויעקו"ר  סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א נשרפי"ם  מא"ש חי{ד"ו}ש"י  התור"ה,-סוד ד"ו,-המלכות{אות ד"}-זוכ"ה לאות  ו",-חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד המעבר"ה במוחין י"ה-חכמה בינ"ה  ובכ"ך    עש"ה  מש"ה,-

בגימטריא  שמ"י  ש"ע,-זה המשיח סוד  ש"ע  נהורי"ן  בגימטריא נה"ר  ב"ן  דו"ד,-אור ה{ג}וא{ל}  מגלה  {ש}מעא"ל  {מ}טטרו"ן  {י}הוא"ל,-הינם  המור"א  הגדו"ל-רוח הנבוא"ה גדלות מוחי"ן  אשר גוזרי"ם  הי"ד  הח"זקה  -גבורות וכרי"תה  על מלכות רומ"י הטמא"ה  זר"ע עמל"ק  מושמ"ד  ונמח"ה  ב{כ"ח}   כ"  כפול   ח" בגימטריא  ק"ס חבר אות  א",-סוד חכמה{אאלפ"ך חכמה},-ומקובל בכח שם  קס"א בגימטריא שם אהי"ה  במילוי    א"לף  ה"י  י"וד  ה"י{גימטריא  קס"א},-וזה השם מוחה ומשמיד סמ-אל גמגימא ואמון מנו"א יורדי"ם השאול"ה ונשרפי"ם מא"ש הלהב"ה-מדור"ת הגאול"ה,-

לשון ה{מ"ד}-ור"ה  בסוד  ד"ם  הגבורות{דינים}-מגלים  את נקוד"ת הענישה הכורתת את הסיטר"א אחרא  נאבדי"ם  לעולמ"י עולמי"ם וכל ה-שב"ח  בגימטריא{ש"י}[ל]מר[ו]מי"ם-סו"ד שילו"{המשיח}-ש"י  העלמו"ת {עולמות} ל"ו" ,-לשון חותמים בפנימיותו  אות  ו"  תפאר"ת  ישראל  ל"  אורו"ת   י"  י"   י"   חכמ"ה  בינ"ה  דע"ת{חב"ד}-אשר מג"לים  היחו"ד.      

תיקון   מ"א-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"וכל  המורא"  אותיות   ו"  מאו"ר  כל"ה,-זה יחוד  תפארת{אות  ו"}-והשכינ"ה{כל"ה שמה}-ובע"ת א{י"ח}ודם  מקובל   אד"ם   ו"   ח"י,-זה סוד שם מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א,-אשר מגלה  הארת ח"י,-ח"ת   י"וד  אותיות יחו"ד   ת",-{ד}ע{ת}-פארת  בפנימיות  הממלכ"ה,-ובכ"ך סמא"ל הטמא מלכות רומי  הרשעה נשרפ"ת בא"ש  להבו"ת  התור"ה,-

וידעת   מש"ה  ע"שה  בסוד  ע"ין  ש"ין  ה"א      אותיות  אי"ן  עני"שה,-הרי  משה מושך האר"ת  אין סוף יתבר"ך ויתהלל  אשר גוזר ענ"י-שה   על גמגמיא אמון מנוא וסמא"ל רוחות טומאה נשחטים באמצעות חר"ב  ה{ג}או{ל}ה,-ועל כך נאמר  ענ"י-שה,-זה המשיח  כנאמר  "יבוא עני ורוכב על  חמור",-בסוד  עניש"ה חמור"ה לאומות העולם הסיטרא אחרא  ו"מורא גדול"  מהלומה  חזק"ה  עתידה רומ"י  לחוות  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

תיקון   מ"ב-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{א}שר  עש{ה}  {מ}ש{ה}  {ל}עינ{י}  כל  ישראל,-ראשי תיבו"ת  יהל"ם  ה"א   בגימטריא  יהלו"ם,-בגימטריא   צ"א  הויה אדני  אמ"ן,-ובכח השמות הקדושים סוד הי"ד  ה"חז"קה – סוד מוחין   ח"ז  בגימטריא  י"ה{חכמה ובינה}-המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י  מטיל  מור"א גדו"ל השמדה והכחדה על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטי"ם באמצעות {ל}הבו"ת [א]ש  [ה]תור"ה,-ראשי  תיבות "לאה",-סוד עולם עליו"ן המעב"ר  בפנימיות המשיח  אות  ל"   י"  חכמה  י"  בינה  י"   דעת הכונסים לתפארת{אות ו"},-

וראה  לא"ה  בגימטריא  ל-"ו",-וזה יחוד ה{ג}או{ל}ה   אש"ר  עש"ה מש"ה  אותיות   ע"  השמ"ש  אש"ה,-הרי משה הינו השמ"ש{תפארת}ומעבר המלכות{א"שה}-ב{ע"}-פנים  של התורה,-וידעת תפארת  משה הוא הפני"ם{פנימיות התורה},-והינו נקרא עי"ן  בגימטריא  פ"ן,-חותם  פ"  בגימטריא שמוני"ם  אותיות שמ"ן  יו"ם,-חכמה {שמ"ן}-וחסדי"ם{יו"ם}-בפנימיות שע"ר  נ"{מלכות},-הנקראת המור"א  הגדו"ל,-על שם המאו"ר  הגדו"ל שמ"ש  המעברה במוחין דגדלות המשיח ומוחה סמא"ל הטמא ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

תיקון   מ"ג-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-המורא  הג{דו}{ל}  {א}{ש}{ר}  עשה,-חב"ר האותיות המסומנות ומקובל  ד"ו   שרא"ל   בגימטריא ישרא"ל,-הרי המשיח אותיות  מש"ה ח"י  סוד אות  ו"{תפארת ישראל}-חותם במלכות{אות  ד"}מוחין ד"ו   ד"   כפול  ו"  בגימטריא  כ"ד   ע-יטורי"ם המקנים עבורה{עיבורה}- ט"ו   ירי"ם,-סוד מוחין י"ה  בגימטריא ט"ו  החותם במלכ"ות   מג"ן  בגימטריא א"ל  א"ל  א"ל  הנקרא {י}הי  {ר}צון {מ}לפניך {י}הוה,-ראשי  תיבות  ירי"ם,-סוד תפארת {ר"ם}-אשר משפי"ע  י"י  בגימטריא האר"ת  {כ}-ת"ר  סוד   ת"ר  בגימטריא ש"ש  מאו"ת  אורות דבינה,-חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד{ומאו"ת-ספירת בינ"ה בתורת הקבלה}-אשר מעניקות  למלכות  כ"ת-ר   סוד  {כ}תר  {ת}ורה   {ר}ינה,-

וזה מעברה במוחין הי"ד,-ס"וד   ה"י   כפול   ד"  בגימטריא ס"  חבר אות  י"  מן  ה{י}ד  בגימטריא    ע",-סוד    אות ראשונה  מן  ע"-יטורים,-וידעת  עי"ן   בגימטריא  ע"ס,-סוד {ע}שר {ס}פירות בלימ"ה  בגימטריא פ"ז  תור"ה,-פ"ז  זה עטר"ת  המשי"ח    פ"ה   ז"ין  אותיות   פנ"י   ז"ה   בגימטריא  פנ"י  י"ב   בגימטריא    פ"ן   כ"ב   בגימטריא  ב"ן  מא"ה,-זה המשיח{ב"ן,-תפארת ישראל בתורת הקבלה  בסוד בעל מוחין  ב"  כפול    נ  בגימטריא  מא"ה}-החותם מ"ו{בגימטריא מאה}-סוד  מ"  כפול   ו"  בגימטריא ר"ם,-חבר מ"ו ומקובל מור"ם{אור עליון}בפנימיות המלכות  סוד מא-"ה"    ובאמצעות תפארת{מ"ו}-מקבלת מוחין  א"{חגמה כנאמר  "א"אלפך חכמה}-באמצעות אות  מ"{בינה}-המשפיע עבורה  באמצעות תפאר"ת,-וזה יחו"ד    מ-א-ה   סוד ה{ג}או{ל}ה השלמה המכיד ועוקר  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמלק נשח"ט  על גב"י מזב"ח הנקמ"ה.

תיקון   מ"ד-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-לעינ{י}  כ{ל}  ישרא{ל}-ראשי תיבו"ת   לי"ל  בגימטריא  ס"י  בגימטריא  ע",-זה המשיח סוד  ע"  בגימטריא שבעי"ם  פנים  אותיות  י"ש  מ"ב  ענפי"ם,-הרי באמצעות שם מ"ב הגדול והנור"א  המ{ש"י}ח   חותם   ע"-פני"ם  בפנימיות המלכות{הנקראת המור"א  הגדול},-בסוד  בטרם מקבלת עיבור מוחין דגדלות  שורה במור"א עקב  אחיזת הקליפות  דסיטרא אחרא,-אך בזכות  האר"ות  שבעי"ם  בגימטריא שמ"י  ע"ב,-סוד   המשיח   עי"ם   ש"ב,-הינו חותם  {ע}יבור  {י}ניקה {מ}וחין בפנימיות המלכות הקדושה ובכך  מ{ש}י{ב}   עבורה{עיבורה} מוחין  מ"י  בגימטריא  נ"  שערי בינ"ה  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-

וזה סו"ד  אש"ר עש"ה משה  את הי"ד {ה}חז[ק]["ה]   באמצעות  השם הקדוש  ק"הה   בגימטריא ק"י   בגימטריא מא"ה ועש"ר  אותיות  שע"ר  מא"ה   בגימטריא  רע"ם  אש"ה,-משה הינו רע"ם,-הינו אות  ע"{פנים של התורה}-ומעבר המלכות{אות  ר"}-במוחין בינה{אות ם"}-וזה יחוד ר-ע-ם   הגוא"ל השכינ"ה{אשה"  בתורת הקבלה}לעיני כל ישראל ומכחיד זר"ע עמל"ק  הרש"ע.

תיקון   מ"ה-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"וכל המורא  הגדו{ל}   {אשר}   {ע}שה   משה,-חבר האותיות המסומנות ומקובל  שער"אל,-זה המלא"ך   אשר באמצעותו המשיח כונ"ס  לשע"ר  החכמ"ה אות  א"{סוד א"אלפך חכמה}-ומושך  ל" כלי"ם    י"  כמה  י"  בינה   י"  דע"ת]-וזה סוד יחוד  א"ל   א"לף  ל"מד   בגימטריא  קפ"ה,-החותם  חסד"ים{ק"  פ"ה}-בגימטריא  פ"ה   מא"ה,-סוד מא"ה ברכו"ת  בפנימיות המלכות}-וזה נעשה באמצעות מש"ה   בסוד ברכו"ת  אותיות כת"ר  ב"ו",-הרי תפארת  בפנימיותו כתר חכמה {ב}ראשית והינ"ו  משפ"יע  אות   ת"  בגימטריא  או"ר  ע"ב אמ"ת  בגימטריא ר"ז חס"ד  אמ"ת  שהינו  ר"ך,-מרכ"ך  וממתק דיני המלכות,-

וזה {כ}-ת-{ר}  סוד יחו"ד  הגאול"ה   המשמיד ועוקר סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשעה נשרפ"ת  על גב"י מזב"ח הנקמ"ה,-וביום ההוא לעיני כל ישר"אל   יר"אה  המ"ורא  אותיות א"ור  מ"ה  בגימטריא אד"ם{תפארת}בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  בגימטריא    ה{ג}וא{ל}  שהינו הגדו"ל"    בפנימיותו  מוחין ג"דולה,-בסוד האות  ג"  שהינו אות  ג"דולה,-לשון מעניקה גמילות חסדים למלכות אות ד"לת  לשון דלות בתורת הקבלה],-וגם  ג"ימל  בגימטריא    י"  גל"ם,-עשר ספירות בל"ימה,-חבר אות  ו"{סוד המשיח}למוחין  גל"ם  ומקובל גול"ם  בגימטריא חכמ"ה,-סוד ה{ג}וא{ל}  המכחיד ועוקר סמ-אל גמגימא ואמון מנוא נשרפי"ם  מאש חידושי התורה זר"ע עמלק הרש"ע נמח"ה ונאב"ד בעת אור הגוא"ל בנגל"ה,-

בסוד  חותם  ג"ן   לה"ב  בגימטריא   ג"ן  עולה  הי יוד הא וו,-וזה סוד המשיח בזה השם  כונס להשתעשע נפשו בג"ן  אלקים דאיהו מלכות ומעבר"ה במוחי"ן  להב",-בסוד  אות  ל"  י"  חכמה  י" בינה   י"  דע"ת   {ב}ממלכ{ה},-אות  ה"{מלכות}מקבלת יחוד  אות ל"  ואות ב" ומקובל  ל"ב  נתיבות החכמ"ה,-{ה}ארת [מ]שי"ח  [י]שר"אל-סוד  י"מה,-{י}חוד  {מ"ה}  בגימטריא י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא גאול"ה.

תיקון   מ"ו-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"וכ{ל}  המור{א}  הגדו{ל},-ראשי תיבו"ת  לא"ה,-סוד עולם הנסת"ר,-אות  ל"   עולם הבי"נה  באמצעות   ה"א  בגימטריא  ו"{תפארת}-חותמת מוחין במלכות{אות ה"}-אשר בכך זוכה לאות  א",-א"אלפך חכמ"ה,-וזה יחוד ה{ג}או{ל}ה הנקרא  עש"ה  מש"ה   בגימטריא   ש"ש   עמ"י,-הרי  משה חת"ם  מוחין ש"ש{סוד  י-סוד}בפנימיות  ע"מ-י",וגם  ש"ש  בגימטריא קש"ר,-סוד האבות  הנקראים קשרי"ם  בגימטריא קש"ר-נ",-

הינם מעברים המשיח  בנר-סוד  {נ}שמה   {ר}וח    {ק}דו{ש}ה  בגימטריא   י"  קש"ה,-עשר ספירות בלימ"ה המקובלים בפנימיות המשיח   ב"מורא גדול",-סוד רוח הנבוא"ה  המגולית בפח"ד,-סוד אות  פ"  בגימטריא שמוני"ם  אותיות שמ"ן  יו"ם, חכמה {שמ"ן} ובינ"ה {יו"ם} אשר באמצעות  אות  ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה{תפארת}חותמים בפנימיות המלכות{אות  ד"}-מוחין גד"ולה   בגימטריא גיל"ה,-סוד  י"ג מידות הרחמי"ם    {ל}ממלכ{ה}  ניתן   ל"  כפול  ה"  בגימטריא  ק"ן  החכמ"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה נשחטית על גבי מז"ב ח  הנקמ"ה.

תיקון   מ"ז-חידוש  

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"וכל  ה{מ}ורא  ה{ג}דול   {א}שר  עשה משה,-חב"ר  האותיות המסומנות ומקובל  אג"ם,-סוד חסדים  הממתק המלכות  סוד  ד"ם{בגימטריא אג"ם},וידעת המשיח אותיות משה ח"י  האמצעות    א"לף  ג"ימל  מ"ם  בגימטריא  גיל"ף אלפים,-סוד מצר"ף  רז"י  תורה  באמצעות  חכמת הצירופים{גילו"ף}נקראת בתורת הקבלה  בכך מושך  האר"ת  אות  א"-חכמה  כנאמר "א"א לפך חכמה אשר חותמת מוחין אות   ם"{בינה}  בפנימיות   {ג}ואל   ישראל,-וזה יחודם אג"ם  המשמיד ומוחה {ג}{מ}גימ{א}   מלא"ך השטנ"ה הנשח"ט  על גב"י מזב"ח הנקמ"ה,- 

וביום ההוא   מור"א  גדו"ל  זה המשיח סודו  רו"ם    אגוד"ל   בגימטריא  חו"ל  בגימטריא  י"  כו"ח,-כשר ספירות בלימה  משמיד ומחה סמא"ל  הרשע מלכות רומי הרשעה נמחי"ת ויורד"ת  השאול"ה,-וזה  אש"ר  עשה,-הרי מאור  הבינ"ה סוד  א"שר  בזמן אמירה נשמע  א"ש  סער"ה,-זה חרב ה{ג}או{ל}ה   השורפ"ת היכלות  הסיטרא אחרא,-ו"לעיני כל ישראל"-מש"ה  הוא  בעל אות  ש"  בגימטריא שלו"ש מאו"ת  סוד אור האבו"ת,-"שלוש"-אברהם יצחק ויעקוב החותמים  ש"ש   ל"ו,-ייסוד החכמה  בפנימיות  ה{ג}וא{ל},-ובכך זוכה להארת בי"נה{מ-או"ת  בתורת הקבלה,-יסוד –או"ת   ובינ"ה  מאו"ת  ובסוד היחוד מ-א"ות}-אשר בכך  חותם  ו"    אמ"ת{תפארת}-בפנימיות המלכות{ו"  ספירות,-חסד גבורה תפארת  נצח הוד ייסוד}-{ס}וד [ה]י"ד  [ה]ח"זקה-שם   ס"הה  בגימטריא  ס"י  בגימטריא  ע"  פנים של התור"ה,-אור  ה{ג}או{ל}ה.

תיקון   מ"ח-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל" 

ראה,-לעינ{י}    כ{ל}   {י}שרא{ל}   ראשי תיבות   ילי"ל   בגימטריא   פ"  בגימטריא שמוני"ם,-בגימטריא   שמ"ו"  מאה",-הרי בפנימיות תפארת ישראל{אות ו"}  מ-א"ה  מדרגו"ת,-סוד אות  מ"{בגימטריא  ארבעי"ם}-בסוד   א"  החכמ"ה  החותמת  רבע"ים,-אותיות ר"ב  עי"ם,-{ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין בפנימיות המשיח הוא  ר"ב,-ר"  כפול  ב"  בגימטריא   ת"  בגימטריא  או"ר ע"ב  אמ"ת בגימטריא ר"ז  חס"ד אמ"ת,-ובכח  הר"זי"ם   אותיות  י"ז  רמ"ה  בגימטריא   ר"ם  הטו"ב  בגימטריא  מט"ר   ח"ה,-סוד  מטטר"ון  נוטריקו"ן  ממטי"ר   נ"{בינה}-בכך  מגולה  סוד ה"יח"וד שם ח"ה  בגימטריא אחד בגימטריא אהבה בגימטריא י"ג מידות הרחמים-רמחים המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמל"ק  נשח"ט   על גב"י   מז"בח  ה{ג}או{ל}ה.

תיקון   מ"ט-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ולכל    היד}   בגימטריא  ס"וכה  דו"ד,-זה מלך המשי"ח  שם ס"ו  בגימטריא גלג"ל{מוחין החכמה}  בגימטריא  ב"ן  דו"ד  אשר בשנת תש{ס"ו}-החל לחתום    דו"ד   בגימטריא  חב"ד,-{ח}כמה  {ב}ינה  {ד}עת בפנימיות הש{כ}ינ{ה},-ובכך  סמא"ל  הטמ"א  הוא "המורא הגדול"-נשחט על גבי מזבח הנקמה ,- מלכות רומי הרשעה זר"ע עמל"ק  נשרף ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההו"א  ש"ם  אהו"ה  בגימטריא   או"י,-

סוד  אות  א"  חכמה  {א"אלפך חכמה}-באמצעות   משה רבינו{אות  י"ו,-תפארת ישראל}-משפי"ע   י"  ספירות בלימ"ה  למלכות אשר בכך זוכה  ל"ואו"  בגימטריא אח"ד  בגימטריא אהבה בגימטריא י"ג מידות הרחמים סוד היחו"ד הקדו"ש  המוח"ה הסיטרא אחרא נאבדים מן א"ש חידושי התור"ה,-תורת המשי"ח  בנג"ל"ה  בסוד    הנג"ב{סוד המלכות  נקראת בתורת הקבלה},-שם  ג"ן  בגימטריא  הי יוד הא ואו זוכה למאור {ב}רכ"ה  אות  ל"  י"   חכמה  י"  בינה   י"  דע"ת   סוד   ל"  החוברת לאות  ב"  מן  {ב}רכה  ומקובל בפנימיות הנבראים   ישראל צדיקים קדושים ל"ב נתיבו"ת החכמ"ה.

 תיקון   נ"-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-ו"{כל   המורא}   הגדול,-חבר האותיות המסומנות ומקובל  או"ר  מכל"ה,-זה מלך המשיח אותיות מש"ה ח"י  והינו  או"ר  בגימטריא ר"ז   ה"מכלה" ומשמיד סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשעה הנשרפ"ת באש הלהבה,-וידעת  המשיח הגבורה בפנימיות  המוחין המקויים  ב"ו"  סוד  מ"-כלה,-הרי באמצעות יחוד  בינה{אות ם"}-ומלכות{כ"לה בתורת הקבלה}-המשיח מהוה הי"ד   בגימטריא  י"ט,-י"  כפול  ט"  בגימטריא  צ"  בגימטריא תשעי"ם  אותיות שמעי"ת  -מעשי"ת,-זה הקבלה הנבואית אשר באמצעותה ה{ג}וא{ל}  מייחד יחודים מעשי"ם,-וזה הנאמר  אשר עש"ה  משה,-בכח העשיה  הרוחני"ת משה  מושך   הש"ע  נהורי"ן  בגימטריא נה"ר  ס"ו   בגימטריא  נה"ר  גלג"ל     בגימטריא  ס"ג    נ"   הר"ג,-

זה סוד  שם  קדוש ונורא שם ס"ג   בגימטריא יוד  הי ואו  הי,-סוד מוחין בינ"ה  אשר באמצעותו  משיח הר"ג  ושוח"ט  סמא"ל הטמא זר"ע  עמל"ק  נמחה בגאולה השלמה ב"מורא גדול"  וזה יהיה לעיני כל ישראל,-וידעת המשיח מיחד כח הר"ג ובכך שוחט כח הסיטרא אחרא,-וסוד  יחוד הר"ג הינ"ו   ה"ר{משיח}  ובפנימיותו  ג"  אבו"ת,-אברהם יצחק ויעקוב  אשר מעברים ה"ר{משה}-במוחין סינ"י  בגימטריא  עי"ן  החכמה המשמיד ושור"ף  היכלו"ת הטומא"ה,-וביום ההוא מלכות{אות  ר"}זוכה למוחין בינ{ה}-ובאחדותם מקובל ה"ר  סוד  ה"א  ר"יש אותיות  א"  שיר"ה,- 

כנאמר "א"-ז  ישיר משה באמצעות מוחין החכמה  ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה,-וזאת השירה {יחוד קדושה}-משפיע  ז"  מידו"ת  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות לישראל צדיקים קדושים זוכי"ם  ל"הארות",-סוד  תור"ה   א",-פנימיות התורה מגולה במוחין החכמ"ה  אותיות  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם{תפארת}בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא    ג"  אלו"ה,-סוד  ג" מוחין עתיק יומין אריך אנפין וזעיר אנפין    ובגימטריא הגוא"ל  החותם  גאו"לה.

תיקון   נ"א-חידוש      

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל" 

ראה,-{ו}{כ}ל   המ{ורא}  הגדול,-חבר האותיות המסומנות ומקובל  "אורך  ו",-זה סוד הארת החכמה{הנקראת אור"ך בתורת הקבלה},-זה מוחין המשיח  או"ר ובאמצעותו  חותם ר"ך{מיתוק ובישום דינים המקויימים במלכות},-וידעת או"ר  בגימטריא   ר"ז  חבר    ר"ך   ומקובל    זכ"ר    ר",-זה סוד המשיח אותיות משה חי הינו כח זכ"ר{משל לכח משפיע בתורת הקבלה}אשר מעבר המלכות{אות  ר"}-במדרגת   או"ר   כ"ו   בגימטריא   ר"{ז   י}הוה{תפארת ישראל} אשר באמצעות שם י"ז  בגימטריא אהו"ה  בגימטריא  ט"וב  סוד  ט"ו  כפול    ב"  בגימטריא  ל"  כלים   י" חכמה  י"  בינה  י"  דעת  בכ"ך  המשי"ח  משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונכרתי"ם  בכל  "המורא",-

זה סוד ה{ג}וא{ל}   הינו   ה"  מו"רא  באמצעות  מוחין בינ{ה}   חותם   או"ר   ם"  בגימטריא   זמ"ר,-סוד   יחודים  אור  ז"  ר"ם,-חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  המעברים המלכות{אות  ר}באות ם"{בינה}-וביחוד  ר"ם    הסיטרא אחרא נשרפ"ת  בא"ש הלהבו"ת,-וזה ב{ג}או{ל}ה השלמה   לעינ"י  כל ישרא"ל  יווד"ע   אשר עשה מש"ה  רבינ"ו  א"ב  הנבואה,-באמצעות חכמתו  סוד  {א}לפא  {ב}יתא צירופי מילה  סוד ישראל אותיות י"ש רל"א  צירופים  אי"ך שח"ט  את היצ"ר  הר"ע  עקר האות מ"  מן ס{מ}אל  ובכ"ך  תיק"ן  המלכות   מן "מום"-שורש החיסרו"ן{כח הטומאה הנקרא הגדו"ל}-עקב חותם  רצון גדו"ל בנבר"א,-והמשיח באמצעות שם קדוש ונורא ש"ם  ס"אל,-סוד   {א}ין {ס}וף יתברך לא מוש"ג   אשר משפי"ע   ל" כלי"ם {י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת}עבור{עיבור}התפארת{משיח}-בכך הבריא"ה זוכ"ה לגאולה,-סוד תיקון  הכלים  הקדושים  הנפל"ו  לתהומו"ת,-ולאחר תיקונ"ם  זוכים ל-כ"  מיל"ה,-בפנימיות ה{כ}לי  מאיר כח האמונ"ה{מילה בתורת הקבלה}.

תיקון   נ"ב-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל" 

ראה,"אשר עשה  {משה  לעיני}  כל ישראל,-חבר האותיות המסומנות ומקובל עינ"י  שלמ"ה,-הרי לך  ש"  מל"ה{אור האבות אות  ש"  בגימטריא שלוש מאו"ת}-חותמת בפנימיות המשיח  או"ת   ש"מ-ש  סוד אות   ש"  אותה המשיח מעבר בפנימיות המלכות{הנקראת ש"ם}בתורת הקבלה,-ובכ"ך הינ"ה זוכ"ה   ל-"עיני"  בגימטריא פנ"י"   האות  י"  עש{ר} ספיר[ות] בלי"מ[ה]   -סופ"י תיבו"ת  מקובל  תור"ה,-זה סוד  ת"{ו    או}ר"ה,-אור היחודים   אשר משיח ישראל בכך חותם  וא"ו בגימטריא  אהב"ה  בגימטריא א-חד  בגימטריא  י"ג מידו"ת  הרחמי"ם בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש  להם חלק בעולם הבא,- 

וז"ה סוד היחוד הנקרא  א"לף  ח"ד  סוד החכמה{ספירת אלפים בתורת הקבלה}המגל"ה   ח"  כפול  ד"  בגימטריא ל"ב נתיבות  החכמה  השוחטים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  יורדים השאולה ונשחטים על גבי מז"בח  הנקמ"ה,-וזה   עש"ה  מש"ה  בגימטריא     פ"ה  שמ"ש  עבור  ש"ם   שפ"ה  בגימטריא  ש"ם  שכינ"ה  הזוכה לחירו"ת  סוד ח"יל תורה  ,-לאות  ר"{מלכות}-חירו"ת   ל"ה,-בכח  ל" כפול   ה"  בגימטריא ק"ן  החכמה,-ק"  בגימטריא מא"ה  בגימטריא מ"ו {זה המשיח   מ"  כפול  ו"  בגימטריא ר"ם  מוחין}-באמצעותו בינה משפיעה  ברכ"ות{מא"ה}-{בכל } יו"ם  עבור הממלכ"ה,-ובכך סמא"ל הרשע כל"ב  נשחט ונעקר  {נ}שר"ף  [מ]אש [ח]ידושי [ה]תור"ה-סמא"ל הטמא נמח"ה.

תיקון   נ"ג-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ו}כ{ל} {ה}מורא  {ה}גדול,-חבר  ראשי תיבות ומקובל    שם  ל"והה  בגימטריא   ל"וי,-זה משה רבינו הינו   ל-"וי"  כנאמר על משה י"ו קרנות על חד"ו,-ו"חדו"  בגימטריא ח"י  חבר אות  ל"  ומקובל  חי"ל,-בגימטריא מ"ח{סתימ"א}אשר באמצעותו  הינו משמיד ועוקר  היד החזק"ה,-זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-ובי"ום ההו"א   ה"מש"יח  חותם מוחין חי"ה  בפנימיות המלכו"ת{הנקראת ש"ם  בתורת הקבלה},-

סוד  ש"ין  מ"ם  בגימטריא  נ"  שמי"ם,-אור בינ"ה{שער  נ"}מעבר המלכות  {ש"ם}-במאור  שמי"ם{תפארת}-אשר בכך  מגולה באמצעות  שמ"-ים   גימטריא  שמ"ן  המשח"ה{שמח"ה}-חותם ה{ג}או{ל}ה העוקר זר"ע  עמל"ק  הנשר"ף מאש חידושי התור"ה  וזה לעיני כל ישראל עם קדוש"ה יחז"ו  המור"א הגדו"ל-חרב הנקמה העוש"ה ש-{מו"ת}באומות העולם הגוים{ארורים}-נאבדי"ם  מן  מהלו{מו"ת}הדינים הקשים,-

וראה  מה"לו-מות  בסוד באמצעות  ש"ם   ל"ו" מ"ה-זה תפארת{ל"ו"  אות  ל"   י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת}-המ{ג"ל}ה  שם מ"ה  בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא א-ד"ם{תפארת}-בכ"ך  סמא"ל  נכח"ד  בסוד  נכו"ה  ח"ד,-וזה מלמדך עתידים רומ"י  על בניהם{בניניהם} להכוו"ת  ולעלות  בא"ש  ותימרו"ת  עש"ן  אשר יחריב"ו  כל זכ"ר מן רו"ח  הטומ"אה  הארור"ה רו"ח השט"ן  הרש"ע  אותיות שע"ר  השטנ"ה,-כנאמר וביו"ם ההוא אעבי"ר{אבע"ר,-לשון בער"ה}את רו"ח  הטומא"ה{ס-מא"ל}מן האר"ץ{המלכות  הקדושה}-אמ"ן ואמ"ן כ"ן יה"י רצו"ן  ה".

תיקון   נ"ד-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"וכל  {המור"א}הגדול",-וידעת   המור"א  בגימטריא   ד"  רמ"ח,-סוד  ד" מלאכי"ם  {ג}בריאל  {מ}יכאל  {ר}פאל  {א}וריאל  המהוים רמ"ח  בסוד  ר"מ –מ"ח   בגימטריא    פר"ח{החכמה}-אשר באמצעותה  המשיח מב"רר   רפ"ח ניצוצות קדוש"ה,-והבט  רפ"ח   בסוד   רפ"א   ח"ת  אותיות  פר"ח  א"ת,-הרי המשיח בפנימיותו    רי"ח  פ"ה{סוד החכמה}-החותמת  ב"ו"   שמוני"ם אורות,-סוד שמ"ן  יו"ם{חכמה דחסדים}-אשר בזכות כ"ך המלכות מעוברת  באות  ה"א  בגימטריא  ו"{תפארת  ישראל},-ובכ"ך המלכו"ת זוכ"ה  ל-ח"פת   אר",-חבר אות   ו"  ומקובל "חופת   אר"-יחוד ודבקות במאו"ר  ה"  יתבר"ך  הנקרא הגדו"ל,-על שם אין סוף לגדולת"ו  ולחסדי"ו המרובים המשפי"ע  לעמ"ו  ישראל צדיקים קדושים לגאולה שלמ"ה מיחלי"ם,-

ובזה   פ"רח  אותיות  פ"ה  ר"ך  המשיח ממתק{ר"ך}ומבשם  גבורות המלכות  ובכך שוחט ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמל"ק נמח"ה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההו"א   לעי"ני  אותיות   ע"ל   י"ין  בגימטריא ס"וד   ע"ל,-זה רזי"ן דרזי"ן,-תורת המשי"ח  נ{ג"ל}-ית  וחותמת   מוחין ת"י  בגימטריא  קו"דש  עבור{עיבור}  כ"ל   ישרא"ל בגימטריא נשר"י   א"ל,-על שם עתידים ישראל להיות כמשל לנשרי"ם המגביהי"ם בכ"ח שכלם לעומקו"ת וגבהי"ם לפנימיות התור"ה  לגלות  רזי"ם  בסוד החכמ"ה אות  א" ובכך  גלו"ת  הופכת ל"גאולת"  ישרא"ל,-ב"שיר  אל"-סוד אות   ל"  ראש"י  החכמה  ובראש"ם  מל"ך המשי"ח  ע"ם קדו"ש  בכך זוכ"ה  לחירו"ת   ה"   בגימטריא  מ"ח  תור"ה  בסוד חרו"ת  מ"ה  בגימטריא חרות  אד"ם  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  בגימטריא הגוא"ל בגימטריא גאול"ה.

תיקון   נ"ה-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"המורא הגדול"  אותיות  רומ"א  הגדול"ה,-זה מלכות רומי הרש"עה-סמא"ל הטמא הנשח"ט  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  באמצעות  הי"ד  בגימטריא   האט"ד,-סוד גבורות ודינים קדושים אשר מוחים הסיטרא אחרא לעולמי עולמים,-וראה סוד יחוד האט"ד בגימטריא    אח"י,-זה סוד אות  א"  החכמ"ה כנאמר  "א"אלפך חכמ"ה אשר חו"תם"  מוחין ת"ם  ת"יו  מ"ם   אותיות   ימו"ת   ם"  בגימטריא   מ"   תוי"ם-אור היחודי{ם}-ני{ג}ו{נ}ים   בפנימיות ה"גן"  בגימטריא  הי יוד הא וו סוד המלכו"ת  אשר בכ"ך  זו"כה"  למוחין   כ"ו  ז"ה   בגימטריא  יהוה   י"ב  אותיות  ב"י  יהוה בגימטריא  ל"ח  סוד  ל"מד  ח"ת   אותיות  חל"ם  ד"ת  בגימטריא  דע"ת   ח",- 

זה אור המשיח  אותיות מש"ה  ח"י  הינ"ו  {ד}לת  {ע"ת}  בסוד חותם  דע"ת בפנימיות ת"ל{מלכות בתורת הקבלה}ובכח היחוד סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רוחות טומא"ה  יורדי"ם השאול"ה ונשרפי"ם  באש המ"דורה",-סוד  מוחין ה{ג}וא{ל}  הנקרא   הדו"ר   מ"ה,-זה המל"ך   הד"ר{מלך המשיח}-סוד אות  ו"  עליו נאמר "הדר"  הוא  לכל  חסידיו,-ורא"ה  "ה"דר  הגואל בעל מוחין בינ{ה} וחותם במלכו"ת  הנקר"את  ר"ד,-על שם ששורה בגלות{ירידה רוחנית בתורת הקבלה}מוחין החירו"ת שהינו הי"ד  החזק"ה,-סוד הי"ד  בגימטריא    ה"  דו"ד   שהינו   יחז"ק{בגימטריא  החזק"ה   את ישראל  בדר"ך  האמונ"ה שלמ"ה}. 

תיקון   נ"ו-חידוש      

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"{ו}לכל  {ה}יד  החז{ק}ה   {ו}כל  המורא הגדול,-חב"ר האותיות  המסומנות ומקובל  שם  ו" קו"ה,-זה סוד ק"ו אמצע{המשיח ,-תפארת ישראל הנקרא  "ת'קוה  בתורת הקבלה},-וידעת    ק"ווה   בגימטריא  קו"י   א",-סוד אור החכמ"ה{א"-אלפך חכמה}-אשר באמצעות בינ"ה{אות  ק"  בגימטריא מא"ה}חותם באמצעות ו"{תפארת ישראל}- י"  ספירות בפנימיות   המלכו"ת],-וזה סוד יחוד  ק-ו"י   א",וגם     י"ו  קרנות על חד"ו{משה}-בכח מוחין  בי"נה אות  ק"  בגימטריא מא-ה חותם אות  א"{חכמה}  באמצעות שם מ"ה  בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו ה"א  השורה בפנימיותו ומעבר בכ"ך המלכות הזוכה לאור"  אי"ן סוף  יתבר"ך,-המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע  עמל"ק נשח"ט  על גב"י  מזבח הנקמ"ה,-

וזה  סוד {ה"נ}קמה ,-ר"וח  {ה"נ}בואה  בפנימיות המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  בסוד {נ}צח {ה}וד{נקראת  רגלי"ם  בגימטריא   נ"  רג"ל   אותיות   נ"ר  ג"ל    {נ}שמה {ר}וח  החותמת  חכמ"ה,-סוד  ג"ל  עיני וראיתי  נפלאות  מתורתך}-באמצעות"ה  אור ק"מה,-סוד יחוד  בינה{אות  ק"  בגימטריא מאה ברכו"ת"}באמצעות מ"ה  בגימטריא א-דם{תפארת}כונסות למלכות{ד"ם  הגבורות}וממתקות ומבשמות הממלכ"ה,-וזה  שור"ף את סמ-אל אמון מנוא וגמגימא רוחות שט"ות  העולות  בל"הב"ה,-עתיד    ה"ב{זה מלא"ך המיתה}להשח"ט  בכח שמות קדוש"ה  אשר סו"ד  זה   מהוה כ"ח  המשי"ח אותיות מש"ה ח"י,-והב"ט   ה"ב,-בסוד  ב"ית    ה"  אותיות תי"בה{סוד הניגונים,-יחודים,-תיבו"ת}חותם ת"י בגימטריא קוד"ש   {ב}ממלכ{ה}-ובכך  "את רוח הטומאה אבע"ר{אבעי"ר-בסוד בער"ה}מן האר"ץ  {המלכות הקדושה},-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

תיקון   נ"ז-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"המורא הגדול"  אותיות  או"ר  מגד"ל  הו"ה  בגימטריא  מגד"ל   ר"ז  הו"ה,-זה סוד המשי"ח אותיות משה חי"-והינו מ"גדל,-חבר אות  א"{מן  א-ור}ומקובל  משה בפנימיותו  מגדא"ל{זה המלא"ך  מגדי"-אל  בסו'ד   מגי"ד  א"ל}-ראש ישיבה של מעלה,-הרי הינו  רא"ש{החכמה הסתומ"ה}וחותם  יש"י-ב"ה,-סוד  אור  ה{ג}וא{ל}   ד"וד  בן   יש"י  בפנימיות המלכות{ב"ממלכה"},-ובכך  יש"י{המשיח}ממתק ומבשם מב"רר ומעלה ניצוצות קדושה מ"ן  ש"כ  ניצו"צות  גבורה,-וידעת ש"כ  בגימטריא  יש"י,-להראותך כל התיקו"ן  "הגדול"- "עשה משה לעיני כל ישראל",-

ובכח המור"א{ירא"ת  ה"-רו"ח  הנבוא"ה}-יש ל{ג}וא{ל}  הכח לב"רר  ניצוצו"ת,בסוד  ה"נץ"{משיח}- בכח ציו"ן{מוחין  צ"  ינו"ן,-אור  בינה  בסוד  צ"  ינו"ן  בגימטריא     קו"ץ   י",-הארת כת"ר}-בכך  מעל"ה נשמו"ת,-זה הנאמר על {ג}וא{ל}  ישראל  {והרי"ח} ביראת ה",-והבט   "והריח"   בגימטריא   ט" ר"ך,-הרי באמצעות  ט"  אורות  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד המשיח  מ{רכ"}ך  מבשם וממתק  הגבורות השורות במלכות  ובכ"ך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא   יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זר"ע עמלק  נמח"ה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

תיקון   נ"ח-חידוש      

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{א}שר  {ע}שה  {מ}שה,-ראשי תיבו"ת   אע"ם,-סוד אות  א"  אור החכמ"ה אשר  מעבר  אות  ע"{המשיח}-תפארת ישר"אל  שבכ"ך זוכ"ה למוחי"ן  בינ"ה אות ם"  וזה יחוד  א-ע-ם,-וראה סודי הסודות שם  אע"ם  בגימטריא   ק"סא   בגימטריא   א"לף  ה"י  י"וד  ה"י-סוד בינה שם  א-היה  בגימטריא  כ"א,-סוד  כ"ף  בגימטריא  מא"ה,-חבר  א"לף  ומקובל מא"ה  אל"ף{אורות},-חכמה{ספירת אלפי"ם}ובינ"ה{מא"ות}בכח זה הי"ד  החזק"ה  משיח ישרא"ל  שוח"ט ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה יורד"ת לגיהנם ונשרפ"ת  בכח  ה"מורא  הגדול",-זה המלאך מ"ורא  שהינו  חותם גדלות מוחין בפנימיות המשי"ח והגדלות מעלה  ניצוצות קדושה הנפלו  לקטנות,-

וראה המשיח באמצעות המלא"ך  מור"א,-זה סוד המלאך רא"ם   ו"-אשר עתי"ד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  להתגלות בכת"בי"  המשיח,-בסוד  הינו מגלה ל{ג}וא{ל}  י"ב צירופי יהו"ה  העוקרים כ"ח הטומא"ה,-זר"ע עמל"ק נמח"ה ונאב"ד  בע"ת  או"ר   בגימטריא  ר"ז  המשי"ח  בגימטריא  ש"ם  ח"יה  באחדות  ר"ז  ש"ם   ח"יה    חותם    רז"י  שמח"ה{בינה}בפנימיות ישראל עם קדושה,-וג"ם  ידעת  ר"ז  ש"ם  חי"ה    אותיות   ח"ז  שמיר"ה  בגימטריא י"ה שמיר"ה,-חכמה ובינה{אותיות י"ה}-מגלים שמ"י-סוד {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל  המהוים  ה"ר,- סוד  ה"א  ר"יש  בגימטריא  שיר"ו  של המשיח הוא  י"  שו"ר,-משי"ח  ב"ן  יוס"ף,-

וראה סוד משיח בן יוס"ף  הינו מוחין קדוש ונורא המגלה  את משיח בן דוד,-וב" המשיחים הינם נשמה אחד ויחידה,-והרי המשיח הינו יחיד "חי"  עולמים,-בסוד  י"ו-סף   ,משה הינו י"ו{כנאמר על משה י"ו קרנות על חדו",ו-י{ו"ס}ף  בסוד שם ס"ו   בגימטריא ב"ן  דוד מגולה מן  {י}וס{ף}  סוד פ"י  בגימטריא  צ",-הרי לך  ב"  המשיח בן דוד  ויוסף  מגולים מן משה רבינ"ו{י"ו}-שהינו צ"{די"ק}  בעל מוחין   י"  ד"ק{מוחין סתימ"א}ובכך שוחט ועוק"ר  ס-מאל גמגימא ואמון מנוא  ראשם נער"ף  על ידי ישראל צ"דיקים קדושים יש לה"ם  חלק לעו"לם  הב"א.

תיקון   נ"ט-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל" 

ראה,-"המורא   הגד{ו}ל    אשר   {ע}שה  מש{ה}  לעי{נ}י כל ישראל,-חבר האותיות המסומנות ומקובל  "ענוה",-זה סוד מוחין  "בינה"  בתורת הקבלה  סוד י"ב צירופי  יהוה החתומים בפנימיות המשי"ח  אותיות משה ח"י  בכך זוכה לרו"ח  נ"ה,-{נ}צח  {ה}וד-אור הנבוא"ה   הנקרא הי"ד  החז"קה,-על שם הנבואה המקובלת ב"מורא-מאור"  גדו"ל,-ועל מוחין הענו"ה נאמר  "והאיש משה עניו מאד",-הרי משה במדרגת אד"ם  בגימטריא  י"וד ה"א  וא"ו ה"א ומעובר מן ענ-י"ו,סוד  י"ו  קרנות על חד"ו,-

והרי  "חדו",-סוד  ח"  בגימטריא   ו"  נשמ"ה  חבר  דו ומקובל    בגימטריא  י"ו  נשמ"ה-סוד שמ"ן{החכמה}-בפנימיות  {השכינה}-,וגם   י"ו  נשמ"ה  אותיות  ש"ם  יונ"ה –אור הגאולה גמ"ר  תיקו"ן,-והמשי"ח  מושך השמ"ן  אותיות נש-מ"ה  סוד  ש"ן   מ"ה,-ש"ין  נ"ון  אותיות  נ" שינו"ן,-גבורות קדושות המשמידים אמון מנוא גמגימא וסמא"ל הטמא נשחטים על גבי מזבח הגאולה,-לעיני כל ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעול"ם הבא. 

תיקון   ס"-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"כל ישראל"  בגימטריא   כ"א   ש"ל   ר"ם,-זה סוד מוחין  כ"א  בגימטריא אהיה{אור בינה}-  החותמת  ש"ל   הארות,-סוד ש"ין  ל"מד  אותיות די"ן  של"ם,-בפנימיות המשי"ח{בעל מוחין ר"ם},-ובזה ה"דין שלם"-גבורות קדושות סמא"ל נשח"ט  ונעק"ר  בכח הלהבו"ת,-סוד  די"ן  בגימטריא  ס"ד  התורה מוחה זר"ע עמלק הרשע ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

וידעת    כ"א  ש"ל    ר"ם   אותיות  כר"ם  אשל,-הרי כר"ם  זה סוד המחשבה  כ"ף   ר"ם  בגימטריא  ר"ם מא"ה,-מוחין המשיח אותיות משה ח"י,-וראה ר"ם-ר"יש  מ"ם  אותיות  רשמי"ם,-זה סוד המלכות{אות  ר"}המקבלת הארת שמי"ם{תפארת}-סוד היחוד  המזכ"ה ישראל במדרגת אש"ל,-{א}ור {מ}וחין  {ש}לם  סוד {ש}ינה {א}כילה {ש}ינה רוחנים,אשרי  הצדיקי"ם. 

תיקון   ס"א-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"ולכל  היד  החזק{ה}  וכ{ל}  המור{א}  הגדו{ל}  ,-סופי תיבות  "אללה",-זה סמא"ל הטמ"א  הנשח"ט בגאולה השלמה על מזבח הנקמה,-והבט  מלא אות ל"מד מן א{ל}לה  והבט-"אללה"  בגימטריא   הס"א-{הס}יטרא  {א}חרא,וגם הס"א בחיבור אות למ"ד  מקובל  ה"ד  סמא"ל,-סוד לשון הר"ע,-והמשיח אותיות משה ח"י  יישח"ט  סמא"ל  באמצעות  לעי{נ"י}   {כ"ל}    {ישר"}אל,-חבר האותיות והוסף אות  ו"  אות המשיח{תפארת}-ומקובל  כינו"ר   שכל"י,- 

זה סוד  נשר"י   כ"ו    בגימטריא נשר"י  יהוה{השם המפור"ש}-סוד  כ"ף  נ{ש}ר"י  [י"ו] סוד האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקוב{נשרי"ם  נקראים בתורת הקבלה}העוקרים ומוחים  זכר יש"ו,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולם,-זר"ע עמל"ק נכח"ד בעת תורת המשי"ח נראי"ת  בפנימיות העול"ם{סוד המלכות כך שמה},-וידעת  משה רבינ"ו{י"ו  קרנות על חדו}-אשר באמצעות     כ"{י }   {נ"ו}ר   סוד   נו"י  בגימטריא  ס"ו  בגימטריא גל"גל{הארת כת"ר}בגימטריא   ב"ן  דו"ד  בגימטריא   ב"ן   חב"ד  בגימטריא ח"ן   ב"ו",-סוד {ח}כמת  {נ}סתר   {ה}מלך המשי"[ח]  בכך חותם  יחוד ח"ה  בגימטריא   אח"ד  בגימטריא אהב"ה  בגימטריא י"ג מידות רחמים-רמחים המשמידים ועוקרים סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשרפים בכ"ח  לה"בות חידושי  התור"ה.

תיקון   ס"ב-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל" 

ראה,-"היד"   בגימטריא  חו"ה,-זה סוד  יחוד אות  ח"  בגימטריא  ו"  נש"מה{מלך המשיח}-אשר מעבר הממלכ{ה}-במוחין  ח"ו-ה   בגימטריא  החב"ד,-הרי  ב"ד  בגימטריא אות  ו"{תפארת}-הינו מ{גל}ה  אור   {ה}י{ח}וד  שם  ח"ה  בגימטריא אח"ד בגימטריא אהב"ה  בגימטריא י"ג  מידות הרחמים –רמחים בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים ובכ"ך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנ"ם ונשרפי"ם  מלהבו"ת  אש התור"ה,-וידעת  ח"ה  בסוד  ח"  כפול  ה"  בגימטריא  מ"  חבר   ח"ה  ומקובל  חמ"ה{זה אותיות המ"ח-סתימא}-זה משה רבינ"ו  הנקרא שמ"ש{חמ"ה}בתורת הקבלה  מח"ה ועק"ר  הסיטרא אחרא  לעיני כל ישראל צדיקים קדושים ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה  מיחלי"ם.

תיקון   ס"ג-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-וכל  {ה}מורא  {ה}גדול  אש{ר}  עש{ה}   מש{ה},-חבר האותיות המסומנות ומקובל    ר"הההה  בגימטריא שם  ר"יי  בסוד הפסוק  {י}וצרנו  צו{ר}  {י}שועתנו,-הרי באמצעות  הצו"ר  אותיות צור"ה   נוטריקו"ן   צ"  אור"ה  אותיות האוצ"ר{שמות הקודש,השבעות ויחודים}המשיח אותיות מש"ה ח"י   ייש"חט   {ישו"ע}-תנו   {י}מח  {ש}מו  {ו}זכרו {ע}ולם,-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמל"ק  נמח"ה ב{ג}או{לה השלמ"ה  ,-ובכ"ך     אור המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י  סודו   ש"ע     י"ו{סוד  ש"ע  נהורין  בגימטריא   נה"ר  ב"ן  דו"ד,-אור הגואל}-יעקור  יש-ע"ו  בסוד מלוי אות  עי"ן  מקובל  י"ש-עונ"י,-

זה  הסיטרא אחרא הארורים אומות העולם הגוים  הינם  בהמו"ת,-בסוד בה"ם-מו"ת{כח המיתה},וגם בהמו"ת  בסוד ה"ב  מו"ת,-זה מלא"ך המית"ה  כח הבמו"ת,-אותיות  ה"ב  מו"ם  או"ת,-כח החיסרונות בנבראים  סוד עבודה זר"ה  לשון עבדים ליצרים זרים אשר תורת ישראל ציוותה האדם{ישראל קדושים}לרחוק מהם,-וה{ג}וא{ל}   יכחיד את גמגימא אמון מנוא וס-מאל רוחות הטומא"ה  יורדים לגיהנם ונכחדים{נאבדים},-כנאמר על משי"ח ישראל  "יבוא עני ורוכב על חמור",-עתיד מלך המשיח לבוא בדור אשר ענ"י מן  אמו"נה  א"ך  יבו"א  רכו"ב,-המשיח הינו מלא"ך  ה"  סוד  כ"ו  ר"ב {כרו"ב} בגימטריא ר"ב יה-וה-  יתבר"ך{בפנימיות משה ר"ב-ינו  שמות מפורשים}-המוחים זר"ע עמלק   הם   ב"י{ע}ו[ר]   ה" [ק]דושה  {מ}"[ן]   ה"ב[י]ת  -"נעקרים".

תיקון   ס"ד-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"אשר  עשה"  בגימטריא  ש"ורש    ע",-הרי המשיח אותיות משה ח"י  הינו שור"ש  התורה{סוד  ע"  פנים}-הרי  ה{ג}וא{ל}  פנימיותו  נקראת  שבעי"ם  בגימטריא  ע",-ו"שבעים"   אותות   י"ב  שמ"ע  בגימטריא  שמ"ע   ז"ה,-סוד רוח הנבואה{מוחי"ן  ז"ה   ז"  כפול  ה"  בגימטריא  ק"ן ,-אור החכמה בתורת הקבלה} השוח"ט ומשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  יורד"ת לגיהנם להיכ"ל  "המורא הגדול",-מלך המשיח  מחליף אות  ה"  באות  ע"  ובכך מקובל משיח ישראל את  רומ"א  גד"ע,-

הרי עתידה רומ"א הטמאה,-שורש הסיטרא אחר"א  להכר"ת  ולהאב"ד  בכח  ל"ו  דינים וגבורות   סוד "יד  חזקה"  בגימטריא  אט"ד  חזק"ה-אשר שורפים  את הנגעי"ם סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א  נאבדי"ם  בכ"ח הבעיר"ה,-וזה  מש"ה  באמצעות קבלה  עש"ה{מעשית}-[י]בצ"ע  [ל]עינ"י  {כ}ל [י]שרא"ל,-ראשית תיבו"ת מקובל  כלל"י    סוד משה הוא נשמה  כ"ללי-{מוחין יחידה}-ו"כללי"  בגימטריא  צ"-זה משה,-ועל כך נאמר  "כל  ישראל "  -צ"דיקים{זה המשיח נשמה כללית}-יש ל-ה"ם  ח"לק בעולם הב"א,-בזכות   מוחין   ל"  של שם מ"ה  בגימטריא אד"ם{משיח,-תפארת}-בגימטריא  שם י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א  המזכ"ה כל ישראל ב"חלק"{סוד החלוקי"ם אותיות קו"ל  חיי"ם ,-מלבושים קדושים}המכחידים היצרים הרעי"ם,-

בכך  כל הנבראים{ישראל}-בזכות המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י   זכאי"ם  -לזיכו"ך{מוחין תשוב"ה,-סוד בינ"ה,-עולם החכמה הנקרא  הב"א  אותיות  הא"ב,-ידיעת {א}לפא {ב}יתא  יחודים,-חכמת הצירופים}-המשמידה  ועוקרת מלכות הסיטרא אחרא ומביאה {ג"}או[ל]"ה שלמ"ה לע"ם  מייח"ל  ל[ג]"או[ל]"ה-ובשנת  ג"לג"ל{הארת כתר} בגימטריא  ס"ו  בסוד   שנת תש{ס"ו}  משיח הח"ל  לעבר ה"חלה"  באור ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה  -{ל}ממלכ{ה},-וזה  ל"  כפול  ה"  בגימטריא ק"ן{החכמה}-אותיות כ"ח  מ"ה  בגימטריא כ"ח  גאול"ה.

תיקון   ס"ה-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"ע-{שה   מ}שה",-מקובל   ב"  פעם   מש"ה  מש"ה,-וזה סודי הסודות  מש"ה מש"ה   בגימטריא  קש"ר   הפ"ה,-הרי באמצעות תורה בעל  פ"ה,-אשר מלך המשיח אותיות משה ח"י  מ{ג"ל}ה  באמצעות שם מ"ה  בגימטריא יו"ד  ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא  גאול"ה   בגימטריא הגוא"ל  בגימטריא אד"ם,-בכך  יוצ"ר  ציו"ר  ה"קשר",-סוד  קו"ף  ש"ר   אותיות   שופ"ר    ק"  בגימטריא  שופ"ר  מא"ה,-

הינו מושך מאור בינ"ה,-{אות  ק"  בתורת הקבלה],-סוד שופ"ר מאה בגימטריא     פ" שור"ק,-קו שמא"ל דבינ"ה,-דינים וגבורות המוחים  ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי  הרשעה יורדת לגיהנם ונשרפ"ת  מא"ש   חידושי  התור"ה,-סוד תורת  משיח,-וראה ת"ו-רת  אותיות  ת"ר   ת"ו  בגימטריא  ת"ו  שש  מאו"ת  בגימטריא  ת"ו או"ת שמ"ש{זה המשיח,-תפארת ישראל אשר באמצעות ת"ו,-יחודים}מוחה ומשמיד  זכ"ר עמל"ק  הרש"ע  נאב"ד  לעיני כל ישראל ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

תיקון   ס"ו-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ע}שה  {מ}שה  {ל}עינ{י},-חבר האותיות המסומנות  ומקובל  עלי"ם,-בגימטריא  יק"ם,-זה משה רבינ"ו  בעל מוחין  קי"מ-ה   בגימטריא  הק"ן{אור החכמה}-החותם מוחי"ן  ע"ל  -סוד מ"י  בגימטריא   נ"  חבר ע"ל  ומקובל סוד נע"ל{מוחין מנעול"א}בפנימיות המלכות]וזה המוחין הינו נקודת המנעולא דמגניזא{האור הגנוז} המשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפי"ם   מא"ש הלה"בה,-וידעת  זה המנעול בעת מושכים חכמה נועד לנעול האורות בכח דינים וגבורות קשות אשר נועדות לכרות ראש הרשעים{אומות העולם הגוים,-ארורים}-אשר יונקים מן הקדושה{ישראל},-

ובעת ההוא מלך המשיח אותיות משה ח"י  הינו  נע"ל  בגימטריא   ע"ף,-בסוד  ע"ין  פ"ה  בגימטריא  נ"ץ  ע"ה,-סוד   נ"ץ{זה המשיח}-נ"ון  צ"דיק  בגימטריא ק"ו  צדי"ק  אותיות  צ"ד  יקוק  יתבר"ך,-זה המשיח באמצעות השם המפור"ש  הינ"ו   צ"דיק  ד"לת     בגימטריא  ת"ל  יצח"ק,-מגלה הגבורה הקדושה יצ"חק אבינ"ו עלי"ו השלו"ם   הגוזר  ע"  כפול  ה"  בגימטריא ש"ן  חבר אות  ע" ומקובל עש"ן  דינים וגבורות המכחידים  הסיטרא אחר"א  יורדים השאולה ונאבדי"ם,-

ומלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  סוד  {ע}ולם {ש}נה  {נ}פש,-הינו   "עולם"  בגימטריא  ק"ו   ע"  ,-סוד   {ק"ו}דש  {ע}תיק,-סוד עתי"ק  יומי"ן  החותם    פ"ן  ש",-בגימטריא פ"ן  שלוש מאו"ת  אותיות   שמות  ש"ל  אפו"ן,-סוד  אל"ף  שנו"ן,-הארת החכמה{ספירת אלפים בתורת הקבלה}הגוזרת שינו"ן{דינים וגבורות קשים} על סמא"ל הטמא  הנעקר ונכחד מגודל א"ש  הלהב"ה  סוד התורה,-וגם     ש"ל   אפו"ן,-בסוד  ש"ין  ל"מד  אותיות די"ן   של"ם  אשר באמצעות אפו"ן{מלאכי אופני"ם,-מלאכי עשיה}-מלכות רומי הרשע"ה נחרבת ונמחית  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

תיקון   ס"ז-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-"ולכל  ה{י}ד  {ה}חזקה  {ו}כל  המור{א}  הגדו{ל},-חבר האותיות המסומנות ומקובל אליה"ו   הנביא  הקדו"ש זכו"ר לטו"ב,-וידעת "אליהו"  בגימטריא מא"ה    ו"  בגימטריא מב"י,-זה סוד  {מ}שיח  {ב}ן  {י}וסף אשר אליהו הנביא  מעברו במוחין הנבואה ומ"גל"ה  למענו סתרי תורה במדרגת החכמה,-סוד "גל עיני וראיתי  נפלאות  מתורת"ך,-ובכח הרזין דרזי"ן  "היד החזקה",-סוד הגבורות הקשות המלוות את קבלת החכמה{כידוע ליודעי ח"ן}-הם משמידות ועוקרות סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א   נשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-

וביום ההוא  מש"ה עש"ה  שפטי"ם  באומות העולם הגויי"ם{הארורים},-לעיני כל ישראל צדיקים קדושים ל{ג}או{ל}ה שלמה מייחלים,-וראה משה רבינ"ו  קודש הקודשים   -סוד"ו  בגימטריא י"ב  ס"ד  בגימטריא  סו"י   בגימטריא   י"  ב"ן  דו"ד  בגימטריא בנ"י  חב"ד,-הינו בעל  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת,-סוד הנבו"אה"   אות  ה"א  בגימטריא ו"  במלוי וא"ו  בגימטריא אח"ד  בגימטריא אהבה בגימטריא י"ג מידות הרחמים-רמחים  המוחים ומכריתים  זכ"ר עמל"ק הרשע בגאולה השלמ"ה.

תיקון   ס"ח-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{ו}לכל  {ה}{י}ד  {ה}חזקה,-חבר האותיות המסומנות ומקובל  י-הו-ה  יתבר"ך ויתה"לל,-סוד תפארת{השם המפורש-אותיות שופ"ר  מש"ה}-אשר באמצעות   המור"א  הגדו"ל,-זה סוד חר"ב  ה{ג}או{ל}ה,-המלכות אשר באמצעותה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה  מושמד"ת  ונעקרת על מזב"ח  התור"ה  הקדושה,-וביום ההוא לעיני כל ישר"אל בגימטריא      ראש"ם  חבר אות  י"  ומקובל ראשי"ם,-זה סוד  א"יש  ר"ם,-זה משה רבינו{הינו צדיק'  יס"וד עולם,-הינו סו"ד האות  י"  הארת החכמה ,-וידעת א"יש  אותיות   י"  א"ש   עשר ספירות בלימ"ה}-בכוחם  מש"ה  גוזר ראשי"ם   בסוד  י"ש   רא"ם  מלאכי"  גבור"ה  סוד מלאכ"י  אמ"ר,-בעלי מוחין חכמ"ה העוקרים  ומחריבים  מלכות הסיטרא אחר"א,.

תיקון   ס"ט-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-ו"{כ}ל    [ה]"מ[ו]רא     [ה]"ג{ד}ו[ל]",-חבר האותיות המסומנות ומקובל   לכ"ד  ה"וה  בגימטריא   ע",-זה סוד המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י  והינ"ו  בעל  ע"ין  בגימטריא ע"ס-סוד [ע]שר {ס}פירות  בלי"מה  בגימטריא פ"ז  החכמ"ה  אותיות כ"ח מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא י"וד ה"א  ו"או  ה"א  בגימטריא הגוא"ל שהינו משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה באמצעות המו"רא סוד ר"ו  ר"  כפול  ו"  בגימטריא   אל"ף  מאתי"ם  בגימטריא  פנא"ל אמ"ת,-

זה המלא"ך הקדוש והנור"א  פ"נ  א"ל  שהינו בפנימיות המשי"ח  סוד  א"  נפ"ל,-סוד א"אלפך חכמה,-את ב"ן  נפל{י},-הינו חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} עשר ספירות בלי"מה  בגימטריא  נ"   לה"ב-השוח"ט  ומוחה זכר עמלק הרש"ע,-וביום הה"וא  ירא"ה לעינ"י  כל ישרא"ל     רל"א  שכל"י,-חכמת הצירופים{יחודים}-רל"א  בסוד  ר"יש  ל"מד   א"לף    בגימטריא  ס"ד   א"  שרפי"ם   בגימטריא     {נ}"ס  [ש]ד"י   [ר]פ"א,-זה  מטטרו"ן  הקדוש  בגימטריא  ש"די  בגימטריא  ס" רומ"ח  שהינו  מהוה נ"ס  בסוד  נ"  כפול  ס"  בגימטריא     ק"כ  צירופי אלקי"ם שהינם  עוקרים מלכות הסיטרא אחרא  ושורפי"ם  עמ"לק הטמ"א זהו המלא"ך סמא"ל שור"ש  -כ"ל  ר"ע,-

וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים ל"רפא"  ר"יש   פ"ה  אל"ף  אותיות  פל"א  שר"ף  יה,-הארת החכמה{פל"א  האות אל"ף,-ספירת אלפים בתורת הקבלה  המגלה  שרף-סוד ש"ר   פ"  בגימטריא ש"ר שמוני"ם  בגימטריא  מ"ן  שורשי"ם,זה הארת עולם השרפי"ם סוד  עולם הבריא"ה}-זה סוד אשר לעתיד  באמצעות העלאת מ"יין  נ"וקבין {תפילה}מושכי"ם    שו"ר  שמני"ם,-חכמת אלקי"ם  חיי"ם  בגימטריא חכ"ם  סוד  כ"ח  מ"ם  בגימטריא  ח"  מא"ה  אותיות חמא"ה,-יחוד קדוש ונור"א  בסוד ח" כפול  מא"ה  בגימטריא שמונ"ה מאו"ת  בגימטריא  שמו"ת אמונ"ה.

תיקון   ע"-חידוש    

"ולכל היד החזקה וכל המורא הגדול  אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

ראה,-{מ}שה  {ל}עינ{י}   {כ}ל    {י}שרא{ל},-חבר האותיות המסומנות ומקובל מלכ"י   ל"י   בגימטריא  מלכי"ם  בגימטריא  נמל"ך,-זה מלך המשי"ח שהינו  נ"  מל"ך  בפנימיותו מוחין  בי"נה,-אשר בכך מושך הארה באמצעות  מ"ן   ל"ך   בגימטריא  ק"ם,-זה אור החכמה{קי"מה  בתורת הקבלה}המשמי"ד ועוק"ר  סמא"ל הטמא מלכות רומי הר"שעה,-ז"רע עמל"ק נשח"ט ב{ג}או{ל}ה השל"מה,-וגם ידעת  מלכי"ם  בסוד  כתרי"ם{אותיות  התורה}-באמצעות   מ"  כלי"ם{הארת בינה}- סוד כלי"ם  בגימטריא    מא"ה   בגימטריא  מ"ו  סוד  מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם  חבר מ"ו ומקובל מרו"ם{זה  בינה}-המשפיע     רו"ם"  ם"  בגימטריא  רפ"ו  סוד  ר"יש  פ"ה  וא"ו    אותיות    שפ"ר   י"ה   אהב"ה  בגימטריא  שפ"ר   י"ה  אח"ד   בגימטריא שפ"ר    י"ה   י"ג   בגימטריא    גי"ר  שפ"ה זה סוד שם   רי"ג  בגימטריא  שם ב"ן  דההי"ן  ו"שפה"  בגימטריא שכינ"ה,-

הרי בכך באמצעות שם ב"ן  דההי"ן  משיח ישראל בגימטריא כ"ח  ש"ם   שרא"ל   בגימטריא  כ"ח   ר"שמשאל  בסוד  ש"ר  שמא"ל,-זה מלאך הגבורה הקדושה{ק"ו שמאל בתורת הקבלה}-שהינו מעבר ה{ג}וא{ל}  בחרב  הגאולה  העוקרת ומוח"ה  סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפי"ם מא"ש  חי"דושי  התורה  ו"-"חידושי"  בגימטריא    כ"ח   ש"י,-כנאמר "להנחיל לאוהבי{ישראל}יש",-אמ"ן  ואמ"ן  כן יהי רצו"ן ה" והמאציל יתברך בחסדיו המרובים  ישלח משי"ח צדקנו במהר"ה לגאול עם ישראל  עם קדושה המייחל לגאולה.

תם ונשלם ע" תיקונים  חדשי"ם  אורות הרמח"ל,-" ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל" /נכתב על ידי רבי חיים משה לוצאטו {הרמח"ל}ונמסר בצינור הנבואה  לרבי גל טופז לבית איפרגן{הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי  רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-השבח לבורא עולם.

OnLineTech