להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר רזי הקבלה המעשית,-השבעות המלאכים,-כרך ה

ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ה" אות  ה" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.הקדמת והסכמת מחבר  הספר רעיא מהימנא{הרועה הנאמן}-משה רבינו{אב הנבואה}:   

פתח דברי יאיר בהתנצלות על החיבור זה הספר הקדוש העונה לשם  רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים,-אשר חברתי אנוכי  רעיא מהימנא –הרועה הנאמן ושמי בקרב בניי משה רבינו על שם  ריבוי  אהבתי  לבורא יתהלל , ומה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי לחבר חיבור כזה והרי אנוכי עניו ואין רצוני למשוך חכמה אשר גדולי עולם לא כנסו בשער גילוי הרזים המופיעים בזה הספר הוא קודש הקודשים,ומה עלה בדעתי לגלות דברים הסתירום החכמים העליונים והנשגבים חכמי הקבלה האלוקית במתק לשונם בעל הקדושה לשון זהב  גילו טפח והסתירו טפחיים,

ודע אשר כל דברי זה הספר על כל השבעותיו  נאמרים בדברי חידות ואלפי דרכים להבנת הדברים , ולכן הכונס עצם{עוצם}נפשו בהשבעות ומבצעם המשל דומה לתינוק פעוט אשר מבקש לכנוס לתורת הסוד,והרי מזהיר אנוכי אשר כל טעות גוררת בעקבותיה אסונות קשים ו-ד" מיתות בית דין יכוהו את משביע השמות בזה הספר ולא יפסח האסון על המקורבים לבעל השגגה הנתפס לגאוה ויהירות ומצא רצונו להשתמש בשמות המאציל יתהלל אשר את בשר כלי גופו הבורא יתברך יתלוש מעליו ויסירו על ידי זעקותיו ומכאוביו של המשביע על ידי המתת ילדיו,

אנכי רעיא מהימנא מלאתי ידי  בכל מכמוני התורה עד  אשר קרבתי לזאת המלאכה הגדולה הזאת לגשת אל הקודש פנימה לגלות הטמון והנעלם,ובאמצעות הרגלא"ט-ר"בי ג"ל ט"ופז ל"בית א"יפרגן  הוא משיח ישראל משיח אמת ונאהב  נכדו של החכם העניו המקובל האלוקי  רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-הצנוע ועלום השם בחייו אשר רחק מפירסום  וכל מעיניו{עיונו}בדפי  התורה תורת ישראל הבזיקה במחשבתו ולכן הגיעה לקיים הפסוק "והגית בו יומם ולילה"-בכח הנבואה הכתבתי את הספ"ר למשיח ישראל הוא אהבתי היחידה-בסוד מגרגת נשמתי היא מדרגת היחידה{בתורה הקבלה}שוכנת בפנימיות הרגלא"ט מחמד"י ואהו"ב הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם אשר בחר השם הרגלא"ט  בגימטריא רמ"ח  מצוות עשייה לחותם גאולה בפנימיות ישראל עם קדושה צדיקים כולם יש להם חלק לעולם הבא,

בכבוד ר"ב רעיא מהימנ"א  א"ב הנבואה אשר כתב הספ"ר  מרטי"ט הלבבות שכל מלאכי ונשמות הצדיקים תרמ"ו חלקם להבאת גילוי קודש הקודשים לרגלא"ט-משיח ישרא"ל  בסוד משוחח עם הא"ל במדרגת ישר  א"ל{אור הנבואה סוד הגאולה הנה עולה מן החשיכה}.

שם  ה,-זה מלאך השכינ{ה}  -סוד המלכות  והינו משפיע למשבי"עו   או"ר חמ"ש  שזה אותיות רומ"ח  א"ש,-סודות הנשמה{ייסוד הא"ש השכלי},-והרי  ה" בגימטריא חמ"ש,-סוד שם  ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה,-למשביע כח הנשמה{שכל האלוקי הנעלם}-מ{ג}ו{ל}ה  {ע"ב}-ורו  שם  ע"ב בגימטריא חס"ד,-הארת החכמה,-בזה  המדרג"ה   חמ"ש,-המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  יכחיד ויעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נכחד ב{ג}או{ל}ה השלמה,-וידעת  חמ"ש{זה המשיח}-משמיד  ח"ת  מ"ם  ש"ין  חבר האותיות  ומקובל   מ"ת  נחשי"ם,-זה גמגימא וסמא"ל הרשים יורדים השאולה ונשחטים,-זה השם שמור ורשום רק למלך המשיח אותיות  ש"ם  ח"י-ה,-בפנימיותו אות  ה"{המעניקה למשה  ח"י אורות תפילה},-סוד רומ-ח"י   ,-חרב הלחימ"ה  המשמידה עשי"ו  בגימטריא יהוש"ע,-{י}מח {ש}מו  {ו}זכרו {ע}ולמים נכדים.

שם האבת,-אותיות אהב"ת,-זה המלאך הינו מלא"ך אהב"ת{אהבות},-ומעניק לבעל השבועה יכולת להשכי"ן שלום בן בעל ורעי"ה,-ויש לדעת   א"הבת  בסוד    א"  תב"ה,-בכח ההשבעה זה המלא"ך גם חותם חכמה{בסוד א"-אלפך חכמה}-בפנימיות התב"ה{זה המלכות},-אשר הצדיק מוש"ך לעברה{עיבורה} אור מהיכ"ל אהב"ה  בגימטריא אח"ד  בגימטריא י"ג מידות הרחמי"ם,-בגימטריא  פר"ח  י"ה,-המבררים רפ"ח ניצוצות קדושה,-ובכך סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא מושמידים,-יורדים לגיהנם ונשרפים מאש חידושי התורה של המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  ומ{ג}{ל}ה  סתרי תור"ה,-זרע עמלק מושמד בעת  הק"ץ נגל"ה,-

הק"ץ זה חרב הנקמה של המשיח העוקרת אומות העולם הגויים{ארורים}-נשחטים בכבשני"ם,-בסוד  האותיות כ"ב  שני"ם,-כלומר המשיח באמצעות  כ"ב צירופי אותיות  גוזר שינונים{גבורות}המוחות יצ"ר  הר"ע  שורש כל  תחלואה,-במידה ואדם רשע בעל השבוע אז המלא"ך  האב"ת,-בעל איבה ואויבות למשביע הרשע,-והינו{המשביע} מומת על יד"י  שנא"ה  עין לא ראתה,-הרי  הרו"ח  שנא"ה,אותיות  א"שה-נאה,-זה לילית  זונה שפלה ממיתה את  תינו"ק הרשע אשר העי"ז לבוא בשערי מעלה,-לשון עקב ביצוע מעילה הינו מומת על ידי שערו{סערות},-דינים וגבורות. 

שם  האהדוניי,-אותיות   י"  יאהדוני,-זה המלא"ך  הינו חותם  י"  ספירות בלימ"ה  סוד    מ"י  לה"ב,-בגימטריא נ"-לה"ב{בינה}בפנימיות המשבי"ע,-שהינו זוכ"ה לעיטו"ר   עי"ט  או"ר,-מג"ן מש"ה,-שם יאהדוני   בגימטריא כיו"ן,-כלומר המלא"ך מלמד המשביע סוד הכונות{יחודים},-בזה השם עתיד מש"ה  לבצע יחודים ולהשמיד את סמא"ל וגמגימא רשעים,-נשחטים באמצעות חרבו"ת הצדיקי"ם,-זרע עמלק השר"ף מן הלהב"ה,-סוד יאה{ד}ו{נ}{י},-"דין"-משמיד אומות העולם הגויים{ארורים},-אין להם חלק בעולם הב"א.,-במידה ואדם רשע משביע המלא"ך,-אז יאה{דוניי}-חותם נידו"י  והכחדה על נפש הרש"ע מורידו לגיהנם להיות מלא"ך חבלה{כלב שחור} בצב"א השט"ן  הרש"ע  אותיות  שר"ש  טינ"ה. 

שם האיבל,-בגימטריא    גיל"ה,-חבר אות  א" ומקובל  י"ה  גא"ל,-זה המלאך החותם במשיח ב{ג}או{ל}ה השלמה מוחין י"ה{חכמה ובינה}המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק מושמד ונמחה בעת החירו"ת  מ{ג}ו{ל}ה,-סוד החירות אותיות  תור"ה  ח"יה     בגימטריא  הי"ה חירו"ת   בגימטריא יהי"ה  חרו"ת,-בסוד {מ}ה  {ש}היה  {ה}וא   ש-יהיה,-זה המלא"ך יהי"ה  בגימטריא הכ"ה,-סוד השכ"ינה"  הקדושה המשפיע   למלך המשיח  שם  האיבל"  אותיות   י"א   לה"ב,-וכידוע  לה"ב אותיות הב"ל,-

סוד שם{א}דנ{י},-בינה ,-עולם   ז"  הבלי"ם{להבים}-המוחים ושורפים מלכות הסיטרא אחרא,-סמא"ל הרשע נשחט באמצעות חרב ה{ג}או{ל}ה.,-זה השם רשום למשה ועל כך נאמר "הזר הקרב יומת",-באמצעות    יבה"לא,-זה מלאך הבהל"ה  הימית הרשע באמצעות  חרד"ה בגימטריא חט"ר,-בצירוף אות ו"{תפארת},-חוט"ר{חרב הגבורה}-אשר תעקור את נפשו הטמאה{של הטמא },-וזה סוד המשיח הינו חוט"ר בן יש"י,-לשון בכח חוט"ר  ממית  חוט"א-רור,-ובכך  המשיח על ידי  ח{ו"ט}ר    בגימטריא  ח"ר   י"ה  חותם  חיטוי"  וטהר"ה,-בעם ישראל צדיקים קדושים יש  להם חלק בעולם הב"א  עולם אהב-ה{גאולה}-שם מ"ה בגימטריא יוד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא גאול"ה  בגימטריא ה{ג}וא{ל} בגימטריא אד"ם.

שם  האמ ומת יב,-בגימטריא  שר"ד,-זה המשיח אותיות משה ח"י בפנימיותו   נשמת  שרידי"ם,-אותיות שד"י   יר"ם,-הרי זה המלאך שד"י  בגימטריא מטטרו"ן  והמשביעו{משיח} זוכה ל-ס"  רומ"ח  בגימטריא  מטטרו"ן אשר מעניק בפנימיות המשב"יע   רו"ם   מ"ח  כח  אות  סמ"ך  בגימטריא ק"כ   צירופי אלקים המשמידים ומכחידים סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא,-זרע עמלק נעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וזה סוד  שרידי"ם,-אותיות  ש"ר  ידי"ם,-המשיח{ש"ר}-באמצעות{יחודים ,-ניגונים}-מושך הארת ידים{חסד וגבורה}-לפנימיות ישראל עם קדוש"ה,-שהינם בכ"ך זוכי"ם לחירו"ת  אותיות חי"ל  תור"ה  בגימטריא ת"ל  ח"י  אור"ה,-בניין קדושה{ מוחין רז"ין  דרזי"ן}-דבקות והתקשרות באלקים חיי"ם,-

זה השם שמור למך המשיח אותיות מש"ה ח"י  ובמידה ורשע משביע השבועה א"ז  המלא"ך   הא"מ  {ומת}   {י"ב}-חותם  ב"י  מו"ת,-כלומר ברשע{בנפשו}-נגז"רת  מית"ה,-סוד מו"ת  אשר מחבר אות  ה" מן  {ה}מא- ובכ"ך  "תהום",-זה הרשע יורד להיות מלא"ך חבלה של הא"ם דסיטרא אחר"א,-כל"ב שחו"ר  אותיות  חוב"ל שכ"ר,-מלאך חבלה   הגוזר ש"כ-קר,-דינים וגבורות   מטע"ם  היכלות  השאו"ל,-וב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח יישחט גמגימא וסמא"ל הטמאים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-האות  נ"{בינה דקדושה},-בכח שם קמ"ה{קימה,-זה החכמה}-מכלה ועוקרת כל קליפה דסיטר"א אחר"א.

שם  האע"ל,-בגימטריא   ו"  ע"ל,-זה המלא"ך  חותם  אות ו"{תפארת}-ישראל בפנימיות המשביע,-בכך המשביע זוכה להארות ע"ל  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה},-וגם זוכה לקבל על עצמ"ו  -עו"ל,-מלכות שמים,-כלומר מכיר את שורש העו"ל בעצמיות{בשורש הרוחני},-ובכ"ך עול"ה{מבצע עליות נשמה}-ומ{גל}ה רזי"ן דרזי"ן,-והרי  האע"ל  אותיות  על"ה  א",-הרי לך עתיד   מלך המשי"ח סודו  ע"-ל"ה,-בעל מוחין ע"  פנים{ענפים}-של  החכמה,-שם ל"ה,-ל" כפול  ה"  בגימטריא ק"ן{שם החכמה בתורת הקבלה}-לעט"ר ישראל באות א"לף  בהיפוך   פל"א{אור החכמה},-

המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.,-זה השם{השבעה} שמור למלך המשי"ח,-וכל הז"ר הקרב יומ"ת,-לשון הרוח אימ"ת{רוח שטו"ת}תעקור נפש הרש"ע  מן  העולם,-יורד השאול"ה-אותיות לשוא"ה,-דין קש"ה  א"ש רו{תח"ת,}-סוד  תח"ת{הארת אחורים}-עוקרת אותו מן כל העולמות{הינו נשמה נעלמה,-וכלא קיימת},-הרי כלוא"ה במדור ל"א ושם מקיימ"ת הקליפות אשר נוגסי"ם ברוח הרע"ה,-לשון הינם נוגסים והיא מריע"ה בעת זועק"ת מכאבים עי"ן לא חז"תה. 

שם האשי,-אותיות האי"ש,-זה משה רבינו,-הינו צדיק{איש בתורת הקבלה},-בסוד בכח ההשבעה  עתידה משה רבינו להשמיד ולעקור     האי"ש   בגימטריא יש"ו,-הוא ישו"ע,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים,-מלכות הסיטרא אחרא זר"ע עמלק הרשע,-יורד לגיהנם ונשרף באש  הלהב"ה,-וראה"  משה הינו  האי"ש בקדושה בסוד    י"ש   ה"א,-זה חרב המלכות {ה"א}-המעוברת מן  ש"י{מוחין בינה}-ובכך  האי"ש  ,-סוד ה"א   י"ש{משה}-משמיד   יש"ו  הנוצר"י   אותיות  שר"צ-ואה",-וב{ג}או{ל}ה השלמה סמא"ל נעק"ר  מעל פני האדמ"ה,-בכח זה ההשבעה,-

וידעת  המלא"ך  האש"י,-אותיתו א"ש   י"ה,-חותם כח הנ{שמה}-אותיות מש"ה  נ"ה,-רוח {נ}צח {ה}וד,-אור הנבואה בפנימיות המשי"ח  בגימטריא   ש"ם  חי"ה,-ובאמצעות  מ"  שיח"ה,-נבואה ה{ג}וא{ל}  גוזרת מיתה על סמא"ל גמגימ"א  אמון מנוא היורדים לגהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-א"ש י"ה  שורפת ומכלה רוחות הסיטרא אחר"א,-זה השם שמור/רשום למשה רבינ"ו וכל  הז"ר הקרב יומ"ת,-ואין  מיתה אלא יריד"ה  השאולה,-כפירה ואפיקורסיות  זה מנת חלקו של הטמ"א שלא זכא"י   מטע"ם ההשגח"ה  להביא הגאולה,-לשון לא זכ"-ולכן   המלאך  א"י{ניגון כא"ב}-מכה ברשע ייסורים המסירים נפשו  מן כלי גופ"ו.

שם  הא  שמלל  היא  האה,-בגימטריא  תג"ל,-זה המלא"ך חותם  במשבי"ע אות  ת"  בגימטריא אור ע"ב אמ"ת,-סוד שם ע"ב בגימטריא חס"ד{חכמה},-עליה נאמר  "גל עיני וראיתי נפלאות  מתורתיך",-הרי זה המלא"ך מגלה רזין דרזין{הנקראים}-ראי"ה  אותיות  א"ריה,- בסוד מלוי אות רי"ש  א"  שיר"ה{מוחין היחודים}-לבעל ההשבע"ה,-בזה הש"ם מש"ה גוזר  זה"ב{גבורה קשה}-ועוקר ומשמי"ד  ז"  ה"ב  הוא הזא"ב{סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה יורד השאולה ונשר"ף באש הלהב"ה,-זרע עמלק מושמד בגאולה השלמה},

וראה המלא"ך  תג"ל  אותיות גל"ת-לשון גילוים,-הינו מ{גל}ה  מוחין  {גל}-סוד גלג"ל בגימטריא ש"ם  ס"ו  בגימטריא ב"ן  דו"ד{המשיח}-"דן  דוב",-זה סמא"ל הנעקר ונשחט על מזב"ח הזה"ב,-זה ההשבעה שמורה ורשומה למלך המשיח הינו  שר"ו   מ"ה,-בעל שם מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא גאולה בגימטריא הגוא"ל בגימטריא  ג"  אלו"ה {מוחין}-בגימטריא אד"ם,-אות א"{חכמה}  המכלה ועוקר ה"דם"{סיטרא אחרא},-על הרשע המשביע זה השם נאמר  הז"ר הקרב יומת",-לשון הרשע יומ"ת  בז"ר,-לשון מלאך ז"ר{חבר}-ימיתו על ידי   רז"י  הסיטרא אחרא{כישופי"ם}.

שם הבב"ה,-בגימטריא  י"ד  בגימטריא דו"ד,-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י והינו גוז"ר  י"ד  בגימטריא אט"ד  דינים על סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י}  הר{שע}ה   עשי"ו  בגימטריא יש"וע-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים השאולה ונשחטים על מזבח הנקמ"ה,-וזה הבב"ה בגימטריא   ד"  המלאכי"ם  גמר"א,-{ג}בריאל   {מ}יכאל  {ר}פאל  {א}וריאל החותמים במשיח אות  י"{ספירות}המעניקה עבורו{עיבורו}-מוחין  בלימ"ה  בגימטריא הנב"ל,-סוד הייחוד{ניגונים},-העוקר סמא"ל הטמא הוא   ה"ב ה"ב,-מלאך המיתה,-בכך ישראל זוכי"ם  להאר"ת  אור"ך חיי"ם,-סוד החכמה הנקראת אור"ך בתורת הקבלה על שם המשיח הינו חיי"ם בגימטריא חכ"ם,-חבר   א"ור-ך  ן"חיים",-ומקובל  אור"  חיי"ם,-{זה הרב אור חיים הקדוש},-

אשר השביע ז"ה המלא"ך בעת העל"ה ניצוצות קדוש"ה,-אשר עתידים  לסייע ל{ג}וא{ל} ישר"אל להביא {ג}או{ל}ה שלמ"ה  בשנת גלג"ל  בגימטריא  ב"ן   דו"ד  בגיטריא  ס"ו,-סוד שנת תש{ס"ו}-החל  להשמיד מלכות הטומאה,-זרע עמל"ק נכחד בעת  החירו"ת,-אותיות תור"ה חי"ה ניתנה,-עתידה לחותם מידת נתינ"ה {השפע"ה,-אותיות ע"  שפ"ה},-שבעים פנים של התורה לישרא"לך עם קדוש"ה,-סוד ק"ו אין סוף יתבר"ך ה{כ"ו}-נ"ס באמצעות שם כ"ו בגימטריא י-הו-ה{תפארת ישאל,-מש"ה}לפנימיות המלכות {ש"דה},-בתורת הקבלה,-וזה סוד הייחו"ד,-הכל אח"ד  בחדות נפלא"ה,-

כנאמר על משה  רבינו יו  קרנות על חד"ו  בגימטריא  ח"י,-סוד  י"  כפול  ח"  בגימטריא שמוני"ם,-חבר   ח"י  ומקובל  שמן   ו"   חיי"ם,-אור חיים הקדושה{נשמתו עדן}-מעברת המשי"ח  בשמ"ן ה"חכמ"-בגימטריא חיי"ם,-וחותם במלך המשיח ה{ג}וא{ל}  שם ת"י  בגימטריא  קדו"ש,-וזה חיים קדו"ש  הינו או"ר בגימטריא ר"ז  המעניק חיי"ם,-לישראל,-בסוד מוחין [א][ו]"ר {חיי}"ם הקדו"ש,-חבר האותיות המסומנות ומקובל  "יוחאי",-הרי לך אור חיים הקדוש{הרב הגדול}ניצוץ רב"י שמעון ב"ר  יוח"אי העניק עבורו{עיבורו} חכמת"ו.

שם הב"ה,-בגימטריא    י"ב,-סוד י"ב צירופי יהוה המשביע זה המלא"ך בכך זוכ"ה לדעת ולגלות רזי"ן דרזין אורות גנוזי"ם,-בסוד י"ם גנו"ז,-הרי המשיח יבר"ר המלכות דמלכות{המנעול הגנוז}-סוד תורה גהוזי"ם המשמידים ועוקרים סמא"ל  הטמא  מלכות הסיטרא אחרא,-זרע עמלק מושמד ונמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וזה הב"ה  בגימטריא י"ב{זה המשיח,-אותיות מש"ה  ח"י}-משמיד  ה"ב-ה,-זה סמא"ל הרשע מלא"ך הטריפ"ה,-לשון המלא"ך טרפיא"ל,-מלא"ך   המאכלים אסורי"ם,-לשון מלאכי"ם המסיתים לעבור על איסורי התורה,-נשחט על מזב"ח הנקמה ונשר"ף וזוע"ק ואין כל בכל הרקיעים השומע כל הטומאה,-מל ךהמשיח עוקר טרפיא"ל  וממיתו בפולס"י דנור"א,-מקלות של א"ש-בסוד  מ"  קולו"ת{בינה}-גוזרות א"ש דינים השורפים כל מלאכי הסיטרא אחרא,-ובראשם גמגימא וסמא"ל מתאיידי"ם מכח הלהב"ה.

שם הבויתבשא,-בגימטריא  א"ש  ב"ו  תיב"ה,-זה המלא"ך   א"{ש}  {ב"ו}  {ת}-יבה  וסודו בוש"ת,-זהו המלא"ך בושת והינו פני"ם של גן עדן{לשון מגלה רזים פנימים מן היכל ג"ן  העדן},-ועליו{על זה המלא"ך  נאמר}-בוש"ת  פנים לגן עדן,-והמשביע המלא"ך בוש"ת  זוכ"ה לתשו"ב-ה,-בסוד מוחין אות ה"{בינה}-תשו"ב לפנימיות הנשמ{ה},-ובכך זוכה לתשובות{מוחין תשו"ב-ת"ו,-סוד הניגונים},-שהינם כ"ח א"ש{ייסוד המחשבה}-החותמת ב"ו  בגימטריא  ח"   בגימטריא  ו"  נשמ"ה{בפנימיות בעל השבועה},-חבר ב"ו  בגימטריא  ח",-

ומקובל זה המלאך משמיד המלא"ך הטמא ח-וב,-זה סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה עשי"ו  בגימטריא ישו"ע,-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדי"ם לגיהנם ונשחטי"ם [ב]א"[ש] חיד{ו}שים ה{תו}ר"ה,-חבר האותיות ומקובל המלא"ך ובוש"ת,  -בגימטריא חוש"ת,-הינו  המלאך  חו"ש-ת,-סוד חו"ש אותיות שו"ח  בגימטריא  מטטרו"ן  בגימטריא שד"י  בגימטריא ס"  רוח"מ,-חבר אות  ת",-ומקובל   מ" רחו"ת,-בכח בינה מעניק חרו"ת  לישראל עם קדושה  ועוק"ר סמא"ל הרש"ע נעק"ר ונשר"ף  מלהב"ות  התור"ה,-סוד המשי"ח  ממלא אות  ח"ת  ונהפך למשחי"ת המוחה זר"ע עמלק בגאולה השלמ"ה.

שם  הבע הער,-בגימטריא   עבר"ה  ע"ה,-זה מלאך הסיטרא אחרא,-רוח עבירה,-וסוד ע"ה,-ע" כפול  ה"  בגימטריא ש"ן  חב"ר  אותיות ע"ה ומקובל ענש"ה{ענישה},-הינו מלא"ך דין קש"ה-גבורה דטומא,ה-עתיד מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י לשחוט רוח עביר"ה על מזבח הנקמ"ה,-וזה המשיח אותיות משה ח"י באמצעות השבע"ת  המלא"ך הקדושה והנור"א   עב"י-ר"ה,-אשר שמו נולד{מגולה}מן הפסוק ו{י}שראל {ב}מ{ע}מדם,-סוד מעמ"ד{עמוד,-זה המלא"ך}-עב"י,-שהינו חותם ב{ג}וא{ל}  שם ע"ב בגימטריא חס"ד  חבר אות י"  ומקובל חס"די{מדרגת א"ל}-

בסוד המלא"ך חסדיא"ל הגוזר השמדה על גמגימא וסמא"ל הרשעים יורדים לגיהנם וא"ש הלהב"ה   נוגס"ת ברו"ח הטמא"ה,במידה ורשע משביע זה השם אז המלא"ך עבר"ה  מחליף  אותיות שמו ל-בער"ה,-ומכלה נפ"ש הטמ"א שהשב"יע שמ"ו על מנת לגלות סוד הכישו"ף הטמא –זה המלא"ך עכו"ם רשעים  באמצעותו מסיתים ישראל צדיקים קדושים למידות קלוקלות  וזה עושים על ידי קלל"ות{כישוף},-והמשי"ח  יישח"ט ויעקור המלא"ך עבר"ה-הינו יעבו"ר מן העולם.

שם  הגב,-בגימטריא  אות  י",-הרי לך זה המלא"ך חותם  י"  ספירות,-אותיות  ס"  פירו"ת,-אור הנשמות{פירו"ת בתורת  הקבלה}-אשר מ{גל}ות  למען המשבי"ע   נ"-שמו"ת{השבעות}-אשר באמצעות רזי"ן דרזי"ן מגולים מפנימיות האו"ת,-סוד  ו"  את"ה,-יחוד תפארת{ו}-וא"תה{שכינה}-קשר אחדות{הארת פנים}-המביאה לידיעת המשבי"ע  או"ר  בגימטריא  ר"ז –בחיבור פני"ם    פ"ן  רזי"ם,-בגימטריא  נז"ר  יפ"ם,-זה המשיח"  אשר בכח ההשבעה זוכה לנ"  ז"ר{שער חמישים}-שהינו בינ"ה  סוד  יפ"ם,-אות ם"{בינה}-המקבלת לפנימיותה אור יפ"ה{חכמה} ומעברת האו"ר  אותיות אור"ה  {שם י"ה}-ב"פה"-תפארת,-אות פ"  בגימטריא שמוני"ם  אותיתו שמן  {י"ו}ם ,-כנאמר על משה רב{י}נ{ו},-"יו קרנות על חדו",-והינו משפיע חדו"ת{השכל האלוקי}-מלכות{אות ה"},-וזה סוד יחו"ד  יפ"ם  נוטריקו"ן  יפ"ה  ם"

בסוד  האותיות  פ"י   מ"ה   בגימטריא  צ "   מ"ה,-הצ"דיק{משיח}-בעל שם מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא גאול,ה בגימטריא ה{ג}וא{ל}  בגימטריא  ג"   אלו"ה  בגימטריא   ל"  גאו"ה  בגימטריא ג"ל או"ה,-בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמל"ק נשח"ט   ונעקר בעת התור"ה  סוד ת"ו  אור"ה{מוחין הייחודים של המשיח}-נ{ג"ל}-ה  בסוד  ג"ל  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד,-אור הנבואה בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק  לעולם הב"א,-במידה ואדם אחר מן המשיח אותיות משה ח"י משביע זה השם א"ז המלא"ך  הג"ב,-כשמו גוזר הארת ג"ב{אחורים,-דינים וגבורות}על נפש הר"שע הנעק"ר מן העולם הב"א,-על יד"י  עו"ל  היצר הר"ע הגוזר בו מ"ום  שהינו   ה"ב,-סמא"ל  החוקק בחוטא  מוחין אפ"ל  ובכ"ך  הופ"כו לכל"ב שחו"ר{מלא"ך חבל"ה}.

שם הגוחא,-בגימטריא  ח"ג  או"ה,-זה המלא"ך הינו חותם אור האבו"ת,-חגי"ם בתורת הקבלה על שם ח"גים ומסובבים המשביע במוחין{מקיף},-שזה סוד אות  פ"{בינה}-המושכת הארת קי"ם{חכמה}-לפנימיות בעל השבועה,-לשון הבע"ל  {משביע}-הזוכה למוחין  שב"ו- ע"ה,-סוד  ע" כפול  ה  בגימטריא ש"ן  חבר אותיות ע"ה ומקובל   ע"  שנ"ה,-שבעים פנים של התו"רה אשר באמצעות מלך המשיח אותיתו משה ח"י בגימטריא ש"ם  חי"ה,-בסוד באמצעות ש"ם  ת"ו{סוד שמות}-קדושים{חכמת הצירופים-ציפורים}-מלך המשי"ח הנקרא ק"ן ציפו"ר  אותיות צירו"ף  ק"ן  חותם החכמ"ה אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא אד"ם בגימטריא גאול"ה  בגימטריא {ה}גואל  במלכות{אות "ה"}-אשר בכך סמא"ל  וגמגימא הרשעים מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נשחט ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה בזכות חידושי התורה,-

המחדשים ומבעירים בכל המבארים{זה המלאכים בכותבים את תורת המשיח},-בכך אש הגיהנם שורפת ומכלה כל קליפה דסיטרא אחרא.-וביום ההוא ישראל זוכים לעיטור שם או"ה  בגימטריא ז"ה  בגימטריא י"ב צירופי יהוה{מאור תפארת  אור הג-אולה}-אותיות אלו"ה{חסדים שלמים}-לשון חוסים ישראל בכח ידי"ם{חסד וגבורה קדושים}-המעניקים להם אור  המל"ה{אמונה   שלמה}-סוד שלמי"ם בגימטריא  שפ"ם,-{ש}מש  {מ}אירה {פ}נים,-משה רבינ"ו  נבוא"ה מאיר"ה תורת המשי"ח ת"ו  אורו"ת  עין לא ראתה כ"א-לה  סודות בשם כ"א  בגימטריא אהי"ה{מוחין בינה}-ניתנים  ל"ה{מלכה}-זוכה ל-ל"  כפול  ה"  בגימטריא ק"ן   שהינה  ציפו"ר{מצרפת המלכות}-ומזככת אותה כך זוכ"ה להינ"ות מזי"ו פני"ו של ה" יתבר"ך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם אין מלב"דו  והו"א יחי"ד ונעל"ם.

שם  הגע,-ראה זה המלא"ך קדוש נור"א  בסוד מלוי אות  עי"ן מגולה שמ"ו  ענ"ג  י"ה,-זה המלא"ך  חוםת  ע"  פנים של התורה{גילוי רזין דרזין}-במשביע אשר השיג מדרת ג"ן  סוד  ג"ימל נ"ון  בגימטריא ק"ו גלי"ם,-אור אין סוף יתבר"ך  גילוים חותם במוחין המשבי"ע  שהינו בעל נגיע"ה,-בגימטריא   ס"ג   ע"ה,-כלומר המשביע שהשיג מדרגת ס"ג  בגימטריא   שם  יו"ד ה"י וא"ו ה"י  הינו מזר"ז  בסוד זוכ"ה למוחין   י"ד  ר"ם  בגימטריא מזר"ז  וזה  י"ד   בגימטריא דוד{אור המשיח}-המשפיע לצדיקים{משביעים}-מוחין ר"ם  המשמיד ועוקר המלא"ך  מ"ר   -מ"ם  ר"יש  בחיבור   ע" מלאכים דטומאה-"רשעים",-כלומר אור המשיח עוקר ומוחה סמא"ל גמגימא  ואמון מנו"א  יורדי"ם לגיהנם ונשחטי"ם  על יד"י חרבו"ת,-סוד  ח"  כתו"ת  מלאכי"  גבורה המורידים רוחות הסיטרא אחר"א  ל"בורות"-א"ש אוכלה א"ש,-וזאת הא"ש בוער"ת  מן גילוי המשי"ח רז"י תורת הקבלה הקדוש"ה,-במידה ואדם רשע משביע זה המלא"ך  אז המלא"ך הג"ע  ממלא אות עי"ן וחותם נג"ע  י"ה,-נגעים הבוקעים נפ"ש הרש"ע  עד שנופ"ח נשמת"ו הטמא"ה.

שם  ה"ה,-בגימטריא  י",-חבר שם  ה"ה  ומקובל  הי"ה,-זה המלאך עליו נאמר  מ"ה  ש-הי"ה  הוא שי-היה,כלומר המלא"ך הי"ה הינו חוםת  במשיח ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה מוחין  ש"{אור האבות}-המעניקים למלך המשי"ח  הי"ה  בגימטריא  {כ"}  [א]ו[ר]ו[ת] מוח{י}ן  קב[ל]ה-סוד המלא"ך  כתריא"ל  הינו משפיע  כת"ר  אל"י,-סוד  תר"ך  אורו"ת  המרככים ומבשמים הגבורות מן המלכות  ובכך סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ונשר"ף מאש הלהב"ה.-במידה ואדם רשע משביע זה המל"אך אז  ה"ה בגימטריא  י"  מחבר שם ה"ה  ומקובל הי"ה  בגימטריא  כ"  ולאחר מכן מחבר  אותיות  ה"ה ומקובל   הכ"ה-לשון מכה הרשע ביסורים קשים השורפי"ם הנפש הטמאה מבפני"ם,-בסוד מ"ב  פני"ם של שריפות  עוברים{מבעירים}-את רוח הטומא"ה אשר בעו"ז חוצפת"ה-רצה לכנו"ס  בישיבה של מעל"ה.

שם ההא"ב,-אותיות  אהב"ה,-הרי זה המלא"ך משפי"ע  מוחין אהב"ה  בגימטריא   י"ג  תיקונ"ים אשר באמצעות  מ{גל}ה  שם  מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א{מאור תפארת,-תור"ת הקבלה}-שהינה א"ב  ה"ה,-סוד {א}לפא  {ב}יתא  צירופי אותיות  החותמים  ה"ה  בגימטריא   י"  ספירות בלי"מה בפנימיות המשב"יע,-עתיד הוא מלך המשי"ח  אותיות  מש"ה  ח"י  להשביע זה המלאך סוד  א-ה-ב-ה  שם  י-ה-ו-ה ובכך להשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה ,-זר"ע עמל"ק מושמד ונעקר ב[ג]או{ל}ה השלמ"ה,-בסוד אות  ל",-מוחין ח"בד,-י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת באמצעות מ"שה  החותם שם מ"ה   בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים בכ"ך  אות  ש"{מאור האבות}-מזכ"ה  אות"ם  באות  ו",-

אמ"ת{קו אמצע}-מוחין האב"ות  אותיות אהב"ות  אותיות ת"ו  אה"ב,-סוד היחודים העוקרים הסיטרא אחרא הנשרפ"ת בלהב"ות,במידה ואדם הרשע משביע זה המלא"ך א"ז  ההא"ב  חותם   איב"ה בחיי הטמ"א-עד שעוקר נפש"ו מן כל העולמות  כף  הקל"ע  "חוקק"  בגימטריא רו"ח מזיק"ה בפנימיות המוחי"ן  בסוד מו"ם   ח"ן,-מדביק חסרונות לרשע עד אשר מפילו לשורש כל התאוות{נ"  שערים דסיטרא אחרא}חוש"ך  בלהו"ת-להבו"ת-ה"ב ל"ו או"ת,-היכל השט"ן אותות כל"יה שט"ן,-להראותך אשר משיח ישראל כלי"ה והשמד"ה עקירה והכחדה גוזר על השט"ן ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-בסוד "ואת רוח הטומאה{שט"ן}אעביר{אבער}-מן האר"ץ. 

שם ההאבהבע,-בגימטריא   צ",-זה מלאך הצדיקים  חותם  {צ}-ל"ם  בגימטריא ע"ץ,-מוחין החכמה במלך המשיח ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-בסוד "כי האדם עץ  השדה",-הרי ה-אד"ם  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בכח זה המלא"ך מ{ג}ו{ל}ה במשי"ח  שם  מ"ב  שי"ח,-והאות  י"  מתפשטת לכדי  אות  ו"  ובכך  מקובל  שו"ח  בגימטריא שד"י  בגימטריא מטטרו"ן בגימטריא ס" רומ"ח,-זה המלא"ך חנו"ך בן יר"ד,-החותם שם ע"ב  בגימטריא חס"ד{אור החכמה}-המשמיד ועוקר סמא"ל  הטמא מלכות הסיטרא אחרא,-ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וידעת   ה"האב"ה{בע}-בגימטריא    ע"ב   ח"י,-המלא"ך   מטטרו"ן  חותם שם ע"ב  בגימטריא חס"ד  במשיח הנקרא   יחיד  {ח"י}-עולמים,-בסוד מחיי"ה המשיח את המילים  באמצעות זה השבוע"ה אשר מכחידה ועוקרת זר"ע עמלק {ב}גאו{ל}ה  השלמה אשר בכ"ח  ל"ב  נתיבות החכמ"ה תרא"ה לעינ"י כל הבריא"ה,.

שם  ההאב  הבעה  בהכג  הבשה  בוהב  והבו  הבשה בת  כהתיה",-זה המלא"ך שמו  נולד{מגולה}-מן הפסוק-{ה}ללויה  {ה}ללו  {א}ל  {ב}קדשו  {ה}ללוהו  {ב}רקיע  {ע}זו.{ה}ללוהו {ב}גבורתיו {ה}ללוהו  {כ}רב  {ג}דלו  .{ה}ללו  {ב}תקע  {ש}ופר  {ה}ללהו  {ב}נבל  {ו}כנור.{ה}ללוהו  {ב}תף  {ו}מחול {ה}ללוהו {ב}מנים  {ו}עגב .{ה}ללוהו  {ב}צללי {ש}מע {ה}ללוהו {ב}צללי  {ת}רועה.{ה}נשמה {ת}הלל  {י}ה  {ה}ללויה,-הרי זה המלא"ך  הינו "בקדשו"-חוםת קדושה במשבי"ע אשר זוכ"ה למוחין   "הללוהו",-ידיעת סוד הניגונים{יחודים,-הנקראים הללויה}-ועל ידי כ"ך המשי"ח הנקרא שופ"ר  עתיד ל"שרוף"-ולהכחיד סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא,-זר"ע עמל"ק יור"ד שאולה ונשר"ף בא"ש הלה"בה,-

וידעת בכח זה השם המשיח עתיד לגלות  "בצללי"-סוד  ב"  צל"יל,-אור היחוד{צליל התפילה,-העלאת  מ"ן}הנעשה ב"מחשבה,-וזה סוד ה{ג}או{ל}ה אשר עתידה להעשות במחש"בה{כונ"ה}-הנקאות  תרו"עה  של הנשמ"ה  היא תהלל"  בכח אותיות  י"ה{חכמה והבינה}-את הבורא יתבר"ך המאציל אין לא לא גבול ולא צורה או תמונה חס ושלום ואין הוא נתפס במחשבת הנבר"א,-ועל ידי ההארו"ת זה המלא"ך עתיד סמא"ל הרש"ע  להכר"ת ולהכח"ד בכח חר"ב  ה{ג}או{ל}ה.

שם  ההא  כהה אאי,-בגימטריא  ג"ן,-זה המלא"כים  {ג}בריאל  {נ}וריאל והינם מגלים למשי"ח סוד המלכו"ת,-לשון מכתיבים למענו הלכו"ת  עליו"ן{מן בינה,-אות  ם"},-והרי גבריא"ל  סוד  ג"  בריא"ל,-ה{ג}ואל מגלה סוד הבריא"ה  באמצעות  נוריא"ל  בגימטריא המלאך  פורי"א,-הינו מפרה המשי"ח באות א"{חכמה עליונה},-סוד פא"ר  י"ו,-כנאמר על משה "יו קרנות על חדו"-וזה הקרנות  אותיות  ק"  רנו"ת{מוחין השמחה,-בינה}-אשר בכך המשי"ח מזכ"ה ישראל ב{ג}או{ל}ה שלמ"ה,-במידה ואדם רשע משביע זה המלא"כים   ג"ן,-אז  הינם לוקים אות  ע"  פנים של התורה ומחברים שמם ג"ן  ובכך גוזרים על  נפש הטמא "נגע".

שם  ההאמר,-בגימטריא    א"נר,-זה המלא"ך   חותם   א"   נ"ר,-מאור החכמה בפנימיות המשי"ח אויות מש"ה ח"י  בגימטריא   ש"ם  ח"יה,-הרי המשיח הינו ח"יה  עליו נאמר  "יח-יד   חי עולמים",-כלומר י"ד בגימטריא דו"ד הינו   ח"י עולמים,-לשון  מעלה   עולמי"ם{נשמות הנבראים}-להיכל ח"י,-סוד  ח" כפול  י"  בגימטריא   פ"  במלוי  פ"ה  בחבוא    ח"י  מקובל היכל   ח"  יפ"ה,-זה היכל הנשמות שם החכמה{אות  י"}מתפשטת לאות ו"  בכדי להעניק הארה{מוחין}-להשמות ובכך מקובל    ח"  יפ"ה-סוד   חופ"ה,-קשר נישואי"ן  ,-מאור {ג}וא{ל}ה המשמיד סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא,-זר"ע עמלק מושמ"ד ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-במידה ורשע משביע המלא"ך   אנ"ר,-הינו חוםת ברשע  די"ן  נ-ו-ר"א  והורג"ו בייסורים עי"ן לא ראת"ה,-כלומר עי"ן  בגימטריא  פ"ן,-סוד פנימיות   אותיתו פנ"י  מו"ת{מלאך המיתה}-נוט"ל הנפש הטמאה ומורידו השאולה שם נהפך לכל"ב חבל"ה,-לשון שורה בפנימיות כלו"ב  ו-ח"  לה"ב  שורפים נפש"ו אשר חטא"ה בכך שביזת"ה אותיות קדוש"ה.  

שם  ההא  מרי אהו בשו אאו ולבה,-בגימטריא  תרכי"ב  בגמטריא   י"ב  כת"ר    בגימטריא  כת"ב-ר"י,-זה המלא"ך  בר"י המעלה תפילות עבור הרב"י{זה המשיח}-אותיות מש"ה ח"י,-משה {רבי}נו,-והינו מ{גל}ה למשיח סוד מעש"ה  המר{כ"ב}ה-החותם הארת כת"ר   בסוד תר"ך  אורות בפנימיות הנבראים{ישראל}צדיקים קדושים בכ"ך  זוכי"ם  לחירו"ת  אותיות חי"ל  תור"ה,-המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נכח"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-במידה ורשע משביע זה המלא"ך בר"י   אז המלא"ך  אות  י"  משמו מתפשטת לכד"י  אות  ו"  ובכ"ך  מן בר"י  מהוה  בו"ר,-ועל כך נאמר הבו"ר{ברי}-מלא נחשים ועקרבים,-לשון עוקר נפש" הרש"ע ומורידו לבו"ר{הגיהנם}-שם נשר"ף מן הלהב"ה.

שם  ההאשיהעהשביבבא,-בגימטריא  תשכ"ח,-זה  מלאך הסיטרא אחר"א,-קליפת השיכח"ה אשר עכו"ם{מכשפים}משביעים את שמו על מנת להשכי"ח תור"ה מישרא"ל,-מלך  המשי"ח אותיות מש"ה ח"י באמצעות   כ"ח   ש"ת,-מידות{חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד}-ישח"ט המלא"ך  תשכ"ח,-על ידי  ת"  השבעו"ת,-סוד  ת"  בגימטריא או"ר ע"ב  אמ"ת,-והרי שם ע"ב בגימטריא חס"ד{בכך המשיח}-בכ"ח  ס"ד  ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה{מאור הבינה}-יישח"ט  סמא"ל הרשע מלכות רומ"י הרשעה,-זרע" עמלק"  יור"ד השאולה ונמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם ההו  והא  פיכל  תכא,-בגימטריא  שרפ"{ט} בעת מחליף אות ט" בגימטריא גדולה מקובל  ש"  צר"[ף],-זה מלא"ך קדוש ונורא,-מלא"ך חכמת הצירופים אשר מלך המשיח  אותיתו מ"שה  ח"י  עתיד להשביע"ו והוא  {י}{ל}מ{ד}  המשיח הנקרא "ילד"  בסוד    ל"  מוחין סוד י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת בפנימיות י"ד  בגימטריא {דוד}-את מאו"ר הצירופים,-שפ"ת הצדיקים הנקראים ציפורי"ם,-ולכן נשמת המשי"ח נאמר "גנוזה"  היא בק"ן הציפו"ר{צירו"ף}-וש"ם אות  ש"{מעטרת ראשה}-מוחין האבו"ת,-ובאמצעות ההארו"ת   בגימטריא   ו"  תור"ה{אור המשיח}-בגימטריא ר"ז המשי"ח  בגימטריא  שח"ה  רזי"ם  בגימטריא   ש"ה  חרזי"ם     בגימטריא  חז"ה שיר"ה    בגימטריא  ח"ה  שזיר"ה    בגימטריא   אהב"ה שזיר"ה     בגימטריא  אח"ד  שזיר"ה   בגימטריא ז"ה  חד"ש  אדי"ר,-

המשיח הינו שם מ"ה   חד"ש  בגימטריא מ"ה  עולה יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בכך  סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא נשחט על גבי מזב"ח הנקמה,-זר"ע עמל"ק נמח"ה  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-זה השם שמור למלך המש"יח   ועל כ"ך נאמר  "הזר הקרב יומת",-הרי הרשע המשביע זה המלא"ך  הז"ר  הקר"ב{העולה בהירהורי ליבו}-"יומת",-ימית"ו  ויורי"ד נפש"ו  לגיהנם שם כל"ב ז"ר    אותיות  רכ"ב  ז"ל,-מלא"ך מיתה {ז}יכרון  {ל}הב"ה,-יהווה רו"ח מזיקב בצב"א  סמא"ל  הנור"א.

שם הה מכ"כ,-בגימטריא  פ"דו,-זה המלא"ך הינו מלא"ך הברי"ת,-והמשביע זוכה לדעת סוד  פ"ד תעניו"ת,-גם יש לראות אשר   פד"ו  בגימטריא   צ",-זה המלא"ך  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה מל"ך המשי"ח ישביעו בכדי להעלות ניצוצות קדושה שנפ"לו  לתהו"ם הסיטרא אחרא    עקב פג"ם  הברי"ת,-במיד"ה  ואד"ם רשע משביע זה המלא"ך  אז   ה"ה  מכ"ה    בגימטריא   י"   מכ"ה,-הינו מ-כ"ה   הרשע  הכ"ה  שוטי"ם של א"ש ועוק"ר נפש"ו מן העול"ם  הבא,-על ז"ה השם נאמר  הז"ר  הקרב יומ"ת,-הרי  הז"-ר   זה המשי"ח  בעל מדרג"ת נבוא  ז"ה   הוא ירומם  אות  ר"{המלכות}-מן הגלות{קרב,-מידת הגבורה דטומאה,}-ויישח"ט  את מלא"ל המו"ת{סמא"ל הטמא זרע עמלק יורד השאולה ונשר"ף  מן א"ש הלה"בה}.

שם  הה"ע,-בגימטריא  ע"י,-זה המלא"ך הינו מלאך הסיטרא אחרא,-מלא"ך הקללה{ע"י  בתורת הקבלה},-עכו"ם{מכשפים}-משביעים זה המלא"ך הטמא להזיק לישראל עם קדושה בעת הגלות האחרונה,-ב{ג}או{ל}ה  השלמה מל"ך המשי"ח   באמצעות  מוחין הבינה  {ה}-משל"ח  חר"ב  ע"ה  בסוד  ע"  כפול  ה"  בגימטריא ש"ן,-חבר  ע"ה  ומקובל  העש"ן  מלא"ך  השוחטים  ועוקרים סמא"ל הטמא  יור"ד השאולה ונשח"ט באמצעות חרב הנקמ"ה,-וידע"ת   המלא"ך  ע"י   מלך המשי"ח  באמצעות  י"וד  ע"ין    בגימטריא  נע"ל,-סוד מידת מנעול"{א}  ישח"ט  הסיטרא אחרא ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם  ההעיהאשיישיממוע,-בגימטריא   ב"  פ"תת,-זה מלא"ך הסיטרא אחרא,-פתו"ת  הרש"ע שהינ"ו פוג"ם במלכות{בי"ת}-באמצעות מסית הוא הנבראים {ישראל}-צדיקים קדושים  לחטאי"ם,-מל"ך המשיח אותיות משה ח"י  באמצעות    פ"  תו"ת   בגימטריא    ת"ו  שנו"ת   מי"ם,-סוד  {מ}שיח  {י}שלח  {מ}הרה,-סוד לחש"י   אותיות  י"  לח"ש{עשר ספירות,-השבעות וייחודים}-בכ"ך ה{ג}וא{ל}  ימשו"ך הארת  בינה{אות  ם"}-   החותמת  הארת  הר"ה  בגימטריא  ר"י   בעת חיבור ל"משיח"   מקובל  י"  ר"ם  שי"ח,-סוד שיח סוד שרפ"י  קוד"ש,-הרי באמצעות האות  י"-המתפשטת{מגולה} לכדי האות  ו"-מן המילה  ש{י}ח  ובכך מקובל

שו"ח  בגימטריא המלאך מטטרו"ן  בגימטריא שד"י   בגימטריא  ס"  רומ"ח  בגימטריא  ח"ס  רו"ם    בגימטריא ס"ו  רמ"ח       בגימטריא  ח"  מוס"ר     ,-סוד  מ"טט-רו"ן  בגימטריא   רי"ח   מ"ן    ו"  בגימטריא  נמ"ר  יח"ו       בגימטריא     ירו"ם   ח"ן   בגימטריא     נר"ן   ו"   ח"   בגימטריא   נו"ח   נ"ר    בגימטריא  רו"ח   מא"ה       בגימטריא  או"ר  חמ"ה       בגימטריא   ר"ז    ח"   מ"ה        בגימטריא  ר"ם   חז"ה   בגימטריא  ח"  זמר"ה       בגימטריא  ר"ז  ח"   מ"ה    בגימטריא   ר"ז  אד"ם    ח"     בגימטריא מ"ח  א"ד  ר"ז       בגימטריא  א"ם  ח"ד  ר"ז    בגימטריא     י"ב  ר"ז   א"ם     בגימטריא     ב"   י"ז   רא"ם     בגימטריא ב"י   ר"ז   א"ם      בגימטריא  ארז"י   מ"ב      בגימטריא  נז"ר   א"ב,-זה מלאך המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י-ועליו נאמר "נזר אלוקיו על ראשו",-ו"נזר"-זה מלא"ך  מטטרו"ן  בגימטריא   ש"  דו"ד   ה"שודד"{מב"רר}ניצוצות קודש עבור ה{ג}וא{ל}  ומשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטי"ם על גבי מז"ח הנקמה ב{ג}או{ל}ה השל"מה.

שם  הו"ד,-בגימטריא    י"  א"ד,-זה המלא"ך  משפי"ע למלך המשי"ח{א"ד,-ספירת תפארת בתורת הקבלה}-גילוי רזי"ם במדרג"ת  י"  ספירות,-גדלות מוחי"ן,-המלא"ך  הו"ד   בגימטריא י"ה,-להראותך הינו חותם  חכמה ובינה{י"ה}-בפנימיות ה{ג}וא{ל}-אשר בכך מ{ג}{ל}ה   גלג"ל  בגימטריא  מוחי"ן   ס"ו  בגימטריא ב"ן  דו"ד   בגימטריא      ב"ן    י"ד    בגימטריא    ב"   ס"ד    בגימטריא     ד"  ס"ב  ,-אשר באמצעות   חכמת המרכ"בה {נבואה,-ספירת הו"ד}-על ידי כ"ך סמא"ל הטמא מלכות רומ"י הרשע"ה זר"ע עמל"ק נשח"ט על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-

זה השם שמו"ר-רשו"ם  למך המשי"ח   שהינו שו"ר  ובפנימיות  ם"{בינה}-המ-קנ"ה  עבור המשיח שם מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו   ה"א,-מאור החכמה{ק"נה  בתורת הקבלה}סוד הק"ן –המביא לידיעת ציפו"ר{צירוף}-המשמ"יד  הסיטרא אחר"א  ב{ג}או{ל}ה   בגימטריא י"ז ג"ל בגימטריא  ג"ל  טו"ב  בגימטריא ג"ל  אהו"ה   בגימטריא הגאול"ה      בגימטריא  ז"ה  גל"ה,-סוד הדעת הקדו"ש אהו"ה  בגימטרי"א  ט"וב   סוד  טו"ב-י"ה{משה}  אשר באמצעות  ט"ו בגימטריא י"ה  חותם ב"ה{מלכות}י"ו  קרנות על חד"ו,-בגימטריא ח"י{חיות לנבראים ישראל צדיקים קדושים  יש להם חלק בעולם הבא},-במידה ואדם רשע ישביע זה המלא"ך אז הדינים והגבורות הקשים הנאחזים המיד"ת  הו"ד  יגזר"ו על נפש הרש"ע מיתה בייסורי"ם עי"ן לא  ראת"ה.

שם  הוממומ,-בגימטריא  י"ב  קכ"ה,-זה המלאך  חותם  י"ב צירופי יהוה יתבר"ך בפנימיות המשביע,-עתיד המשיח להשביע זה המלא"ך  וההשבע"ה נעשית באמצעות   י"  כפול  ב"  בגימטריא   כ",-חבר  שם  י"ב  ומקובל בכ"י,-המשיח המושך לפנימיות הבריאה  {ב}רכה  {כ}ונה {י}חוד   המזכי"ם  ישרא"ל  ב-קכ"ה  מדרגות תיקו"ן,-סוד הגאול"ה,-ק"כ   צירופי אלקים{יתברך}-הכ"ונסים למלכות{אות  ה"}-ובכ"ך משמידים את סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמל"ק נכח"ד  על מזב"ח הנקמה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-במידה ואדם רשע משביע זה השם אז המלא"ך   הו{מומ}מ-גוז"ר   מו"ם  נפש"י על נפש הטמא ועוקרו  מן העולם,-לשון המלא"ך  עוקר"ו"{זה מלאך המיתה שהינו עק"ר,-בסוד לא  מוליד פירו"ת}-ייטו"ל נפ"ש  החוט"א,-כלומר משלח מזי"ק  הנקרא חוט"א  המתלבש על נפ"ש  ה-חוטא,-הרי החוטא הינו רק מלבוש הרשע ומתלב"ש  על גב"י  האד"ם  שלא היה רשאי לכנוס בשערי מעל"ה,-והב"ן.

שם  הושמאל,-אותיות   ו"ה  שמא"ל,-בגימטריא    ז"  שמל"ה,-הרי זה המלא"ך  מהוה שמל"ה{מלבוש}-עבור המשביע אשר על גביו מגולה  ז"  מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות,-ב{ג}או{ל}ה השלמה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  ישבי"ע זה המלא"ך  באמצעות  ש"  מל"ה{מוחין האבות}-המשפיע  ל"ה  ש"ם,-כלומר למלכות{הנקראת שם  בתורת הקבלה}-בכח זאת ההשבעה המשיח מקנ"ה עבורה{עיבורה}-ל" כפול ה" בגימטריא ק"ן החכמ"ה   המשמיד ועוק"ר ק"ו שמא"ל דסיטרא אחר"א,-משיכת חכמה אסור"ה ממעלה למט"ה,-לשון ממעלה  דקדוש"ה לכד"י מעלה בזוי"ה המט"ה כל האו"ר לשימו"ש מבז"ה במעשי אלקים יתבר"ך,-

ועל כך אין כפר"ה,-בסוד  פ"ר  דינים אשר עתידים להתגלות מן כ"ה{השכינה}-בזה הדינים על ידי בירורם  בסוד יר"ם   בו"ר,-המשיח באמצעות גילוי מאור החכמה מוש"ך דינים הנקראים בו"ר,-עליהם נאמר הבור מלא נחשי"ם ועקרבי"ם,-נחשי"ם  בסוד משי"ח   ן"{חכמת נסתר}-גורם לע"  שמות הקדושה  לעקו"ר  הרבי"ם,-זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא הגורמים מחלוקות בפנימיות הנבראים,-ב{ג}או{ל}ה השלמה נשחטים ונעקרים  בכ"ח חר"ב הנקמ"ה,-ובכך הנבראים ישראל צדיקים זוכים ל-ש"ם  אלו"ה,-מידת אור החסדי"ם     בסוד   א"ל   מש"ה    ו",-סוד היחוד  תפארת ישרא"ל אשר חותם  ו"{אורות}-המגלים האמונה השלמ"ה  בלב הנבר"א.

שם הזייאבי,-בגימטריא   י"ז   כ"-אב   ה",-הרי זה המלא"ך  מ{גל}ה  למשיח שם י"ז  בגימטריא שם אהו"ה בגימטריא טו"ב{דעת},-סוד ט"ו  בגימטריא י"ה{חכמה ובינה}-הכונס לפנמיות המלכות{אות ב"}-זה המשי"ח מלכ"ה  בגימטריא     ע"    כ"ה,-ע" פנים{ענפים}-המגולים מן זה השם  המרוממים הש{כ}ינ{ה},-השורה בכא"ב{גלות}-וחותמים בפנימיותה  אות כ"ף  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{גדלות מוחין}-סוד א"ב,-{א}לפא {ב}יתא צירופים  השוחטים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק יורד שאולה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וידעת גם  המלא"ך   הזייאב"י   בגימטריא    זא"ב   ל"ה,-

זה המשי"ח הינו ז"{תפארת}ובפנימיות א"ב{החכמה}-ובכך משפיע  ל"  כפול  ה"  בגימטריא ק"ן{השכל הנעלם}-סוד ק"ן ציפו"ר,-אותיות צדי"ק  פ"ה  או"ר{פאר}-למלכות  הנגאלית בז"כ-ות   ת"ו  ז"ך{סוד היחודים}-המכחידים שורש הסיטרא אחרא.,-במידה ורשע  משביע זה השם המלא"ך  {הזי}יא{ב}י   חותם בו  ביז"ה,-לשון בו"זז  ושו"דד  נפש הטמ"א ומוריד"ו לגיהנ"ם להיות כל"ב שחו"ר{מזיק חבל"ה}-אשר אין לו מנוח"ה. 

שם  הח"ם,-אותיות חמ"ה,-זה מלא"ך הסיטרא אחר"א-א"ף וחמ"ה,-עכו"ם{מכשפים}-רשעים משביעים המלאך בכדי להגביר מידת הגבורות הקשה על ישראל עם טהר"ה,-ב{ג}או{ל}ה השלמה המשי"ח אותיות משה ח"י   והינ"ו  חמ"ה,-בסוד  אות  ח"  בגימטריא  ו" נשמ"ה  מגלה  שם מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא הגוא"ל בגימטריא גאול"ה בגימטריא אד"ם,-ובכ"ך סמא"ל הטמא נשח"ט על גבי מזב"ח הנקמה,-המלא"ך  חמ"ה  הינו  מ"ח  צירופי  טומ"אה,-אלהים  אחרי"ם,-אותיות יר"א  מ"ח,-הינו חותם פח"ד וגבורה קש"ה באמצעות מ"ח צירופי טומאה,-ומלך המשי"ח  אותיתו ש"ם  חי"ה בגימטריא י"ש  ח"   מ"ה יישחט  זר"ע עמל"ק  נשרפי"ם מאש הלהב"ה,-בסוד אותיות אמ"ש{חב"ד,-ח-כמה ב-ינה ד-עת}בה"ם ה{ג}וא{ל} מביא {ג}או{ל}ה שלמ"ה לישרא"ל  עם המייח"ל ל{ג}או{ל}ה.

שם החר"ם,-זה המלא"ך  הינו מלא"ך התורה של מלך המשיח,-סוד רמ"ח  אורות{אור הגאולה} מגולה באמצעות השבעת זה המלא"ך  על ידי המשי"ח אשר בכ"ך מוש"ך   ח"ה-ר"ם  סוד  ח"ה בגימטריא  אח"ד בגימטריא אהב"ה  בגימטריא י"ג מידות  {הרחמ}-י"ם  למלכות{י"ם}-הזוכה בכ"ך למאור אלקים חיי"ם  בגימטריא חכ"ם,-חבר אות  ה",-ומקובל חכמ"ה  אותות כ"ח  מ"ה בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא אד"ם בגימטריא גוא"ל בגימטריא  ג" אלו"ה{ מוחין} בגימטריא  גאול"ה השוחטת  החמ"ר{חמור}-

זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,-זר"ע עמל"ק  הנעק"ר מעל פני האדמ"ה,-הרי עתידה קליפת עמ"ל{דטומאה}-באמצעות שם קדוש שמלך המשיח יגי"ד{  במדרגת  החכמה הנקראת הגד"ה}-זה השם הינו  מ"ל   ע"   בגימטריא  ק"ם{סוד החכמה, -קימ"ה}-אשר תעשה נקמה והשמד"ה  באומות העולם הארורים{יורדים לגיהנם ונשרפי"ם},-במידה ואדם רשע ישביע זה המלא"ך  החר"ם,-ייגז"ר חרם על נפו הטמאה ויומת על ידי חרמות וקללות של מלאכ"י מעלה  זוע"ה  עי"ן לא ראתה,-בסוד המלא"ך  זווע"ה ישל"ח לחש"י  עי"ן{במדרגת חכמה}-ו"לא ראתה",-יעוו"ר  את עיני הרש"ע.

שם  ה"י,-אותיות  י"ה,-זה המלא"ך{חכמה ובינה}-חותם בבעל השבו"עה,-עתיד נלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י ,-בסוד  ח"  כפול  י" בגימטריא   פ"  חב"ר  שם  י"ה,-ומקובל יפ"ה,-זה שם   הקדו"ש  ברו"ך  הו"א  החותם במשי"ח  שם  פ"י   ה"{רוח הנבואה}-בגימטריא   שמוני"ם   י"ה בגימטריא   ש"ם  כו"ן   מ"ה  בגימטריא  ש"ם   אד"ם  כו"ן    בגימטריא   אדו"ן  כש"ף,-הרי   מלך המשיח הינו א"ד  נו"ן{תפארת ישראל}-בעל מוחין נו"ן  בגימטריא ק"ו{אין סוף יתברך לא מוש"ג}  עתי באמצעות השבעות,-כ[ישו"]ף  לעקור ולהשמי"ד  יש"ו,-{י}מח  {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים מלכות רומי הטמאה סמא"ל הנשחט על גבי מזב"ח הנקמ"ה,במידה ואדם רשע משביע זה המלא"ך  אז  י"ה מהפך אותיות  ה"י,-צליל כא"ב.

שם היאל,-אותיות   אלי"ה,-זה המלא"ך  יה{ו}א"ל{אליה"ו}-מלאךל ה{ג}או{ל}ה,-עלי"ו  נאמ"ר  הפסו"ק-"הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא ",-כלומר  הנ"ה   בגימטריא   נ"י   בגימטריא   ס"   חבר  נ"  ומקובל נ"ס,-כלומר אלי"ה  יבוא באופ"ן ניס"י,-סוד מלאכ"י האופני"ם{מלא"ך עולם העשי"ה,-הוא סנדלפו"ן,-הוא אליה"{ו}   באמצעות   של"ח{אותיותנ  לח"ש},-השבעות ויחודים  בכ"ך  נבי"א  אות  ה"{בינה} לפנימיות המלכות וזה סוד ה{ג}או{ל}ה,-וזה יחוד אלי"ה  ה-נבי"א,-סוד  נבי"א  ה"  על ידי  אלי"ה{הוא המשיח},-וב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  המשיח אותיות מש"ה  ח"י{ובפנימיותו  אליה"ו}-מיחדים,-אלי"ה{בטרם העיבור}-

ולאח"ר כונס לפנימיות כל"י מש"ה,-סוד האות ו",-א"ז  אליה-ו,-בודאי א"ז בגימטריא ח"   בגימטריא נשמ"ה  ו"{זה הגואל}-עליו נאמר  "אז"  ישיר מש"ה ובנ"י  ישראל את השירה הז{א}ת [ליהו]"ה,-חבר האותיות המסומנות ומקובל אליה"ו{הוא סוד השירה הנבואית}-ובאמצעות קריאת המילים הינו מגולה,-וזה סוד גילוי אליה"ו,-אליהו מגלה רזי"ן באמצעות  יג"לו{שמחה  והעובדים את  ה"  יתבר"ך ברעד"ה},-בעת הגאולה המשיח משביע המלא"ך  אלי"ה   בגימטריא מא"ה,-סוד {ג}ד{ל}ות מוחין ובכ"ך שוחט ועוק"ר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק יורד שאולה ונשחט על גבי מז"בח הנקמ"ה.

שם  היב"ק,-זה המלאך המשביעו מוש"ך  יב"ק,-{י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה  אל פנימיות הבריא"ה,-בזה השם מש"ה  הוא המשי"ח  עתיד לעשות השבע"ה  ויחודי"ם  בכדי לחתום  קדושה וברכ"ה,-לשון ב"ר  כ"ה,-חוזק בשכינה{שורש נשמות ישראל צדיקים יש להם חלק בעולם הבא},-ובזה השם  היב"ק  בגימטריא  י"ה אלהינ"ו{המשיח זוכה לחכמה ובינה עליונים},-סוד י"ב צירופי יהוה יתה"לל  החותמים  ק"ה,-סוד ק"וף  פה

מקובל    קפ"ה  פ"ו,-מידת הדין  אלהים{בגימטריא גבורה}  ממותק  בזכות קפ"ה  בגימטריא  א"לף ל"מד,-סוד אור החסדי"ם  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א  נשחטי"ם על מזב"ח הנקמ"ה  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-זה השם שמור ורשום לבעל ר"אש  ם"{מוחין החכמה},-המשי"ח,-ואדם רשע אשר יבצע זאת ההשבעה עליו נאמר  "הזר הקרב יומת",-בסוד ק"ר  ואו"ב,-יומת על ידי כישופים {מכת דימיון}-רוח רע"ה  אשר תעקו"ר נפשו הטמא מן שער"י העולם הבא,-לשון אין לשע"ר  העל"ם{סוד כף הקלע}-שם ינשכ"ו  כל"י רוחו סוד ה"ב-אפלה,-מלאך המיתה  ה"ב  ה"ב נוג"ס ונה"נה  מן האכיל"ה,-כל"ב נקר"א  ימח"ה במהר"ה.

שם היגלק,-בגימטריא  קמ"גה,-חבר  אות  י"  ומקובל ק"  מגי"ה,-זה מלא"ך{ש"ר}-המאגיו"ת אשר עכו"ם{אומות העולם הגויים הארורים}משביעים הש"ם על מנת להגבי"ר הגבורות הקשות על ישראל צדיקים קדושים ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה מייחלי"ם,-המשי"ח אותיות מש"ה ח"י בכ"ח המלא"ך   ג"-קימ"ה,-סוד  המלא"ך  גימ"ל  בגימטריא  גנ"ל  בסוד גנונ"ל   במלוי אות "ואו"  גנונ"אל  בגימטריא  ק"ו-גא"ל,-הוא מוש"ך חכמת האי"ן סו"ף{קו}-אור קימ"ה{חכמה}-בגימטריא קנ"ה,-סוד הק"ן{ציפור,-צירוף},-בכ"ך המשיח אותיות ש"ם  חי"ה{בפנימיותו המלא"ך  גננוא"ל  אותיות  נגונ-א"ל}שוחט ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוע רשעי"ם יורדים השאולה ונשרפי"ם באש הלהב"ה,-וביום ההו"א זר"ע עמל"ק נכח"ד ונעק"ר כלא הי"ה.

שם  {היהא}קהאלצהיהשאול,-זה המלא"ך אהי"האל  בגימטריא אליה"ו הנביא{זכור לטו"ב},-כלומר בעת משביעים שמ"ו הינו נוט"ע זיכרו"ן   בסו"ד    י"ז   כ"ו   ר"ן,-שם  י"ז  בגימטריא אהו"ה  בגימטריא טו"ב,-סוד ל"טוב,-חותם  י"  חכמה  י" בינה  י"  דעת  במשבי"ע,-עתיד מל"ך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י בכ"ח אליה"ו הנבי"א  זכו"ר  לטו"ב  לגלו"ת המלא"ך  כרוז"ל-ט"וב{אותות זכו"ר  לטו"ב},-מלא אות  וא"ו  וראה כרוזא"ל  טו"ב   בגימטריא  כרוז-א"ל   ט"ו  ב    בגימטריא  זכורא"ל   טו"ב   בגימטריא רכו"זא"ל  טו"ב  בגימטריא    כ"ו-ר"ז-א"ל   טו"ב     בגימטריא   ט"רזא"ל  כוו"ב,-

זה המלא"ך מביא לגילוי  ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד  בפנימיות המלכות{כ"ב}-אשר בכ"ך זוכ"ה  ל-ו"ו  בגימטריא י"ב צירופי יהוה{תפארת},-וזה ייחוד  ט"-רז"אל   כ"ב   וו",-יחוד ה{ג}או{ל}ה המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי  הרשע"ה,-זר"ע עמל"ק יור"ד השאול"ה ונשר"ף בא"ש הלהב"ה,במידה ואדם לא רשאי משביע זה השם א"ז  המלא"ך   היהאקהאלצהי{השאול}  גוז"ר אותיות שמותיו האחרוני"ם,-"שאולה",-על נפ"ש  הרש"ע  ומוריד"ו  השאול"ה{לתהומות הכפירה}-להיות כל"ב חבל"ה של מלא"ך המית"ה.

שם  הי"ו,-אותיות יה-ו,-זה מלאכ"י המרכב"ה,-אבר{ה}ם  {י}צחק  יעק{ו}ב  שם  יהו-החותמים במלכות{דוד}-אות  ה",-ובכך מקובל  י-הו-ה  יתהלל,-גדלות מוחין,-מל"ך המשי"ח ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה משביע האבו"ת הקדושים סוד המר-כ"ב-ה   בגימטריא    כ"ב   ר"ם  י"ה    אותיות   י"  כר"ם   ב"ה   בגימטריא  כנ"ר   ב"ה     בגימטריא   כ"ב   נ"ר    ה"     בגימטריא   ב"ן   ר"ך   ה"     בגימטריא  ז"ן   ר"ך  בגימטריא  ויו  הי  יוד הה  רך   ,-וז"ה הש"ם   מש"ה  ו"{תפארת ישראל}-משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א  רשעי"ם  יורדים השאול"ה ונשרפי"ם בא"ש הלהב"ה,-זר"ע עמלק נמח"ה ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-במידה ואדם רש"ע  משביע זה הש"ם  א"ז  מרכב"ה  מהפ"ך  האות  כ"  לאות  ק"  ומקובל  מ קבר"ה   נפ"ש  הטמ"א  היור"ד  לגיהנ"ם  -בסוד כליו"ן.

שם היו ע"ן,-בגימטריא    עי"ן  ו"ה   בגימטריא  י"  ענו"ה,-זה המלא"ך  ענו"ה אשר מל"ך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י משביעו,-ועל כך נאמר  והאי"ש  מש"ה  עני"ו  מא"ד,-הרי והאי"ש  מש"ה  עני"ו מאד,-כלומר המלא"ך עני"ו מעיד על מש"ה זה העניין,-ומא"ד  אותיות אד"ם   בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא הגוא"ל בגימטריא גאול"ה  הבאה בענו"ה{סוד מוחין בינה}-ובזה השם סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדי"ם השאול"ה ונשרפי"ם בא"ש הלהב"ה,-במידה ואדם רשע משביע ז"ה השם  א"ז  המלא"ך  עי"ן  ו"ה  משנה אותיות השם ל-"העוין",-וגוזר מיתה והשמד"ה  על נפ"ש הטמ"א הע"ז לכנו"ס בשערי מעלה.

שם הי"ל,-  בגימטריא  מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו ה"א   בגימטריא אד"ם  בגימטריא הגוא"ל  בגימטריא גאול"ה בגימטריא  ג" אלו"ה   בגימטריא    ג"ל  או"ה  בגימטריא  י"ב   ג"ל    בגימטריא  ג"  מ"ב,-סוד שם מ"ב  ה{ג}דול אשר עתיד המשי"ח אותיות מש"ה ח"י על יד"ו  לשחו"ט ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א רשעים יורדים לגיהנם ונשרפי"ם  מאש הלהב"ה,-כנאמר  ק-ב"ל  ר-ינ"ת  ע-מ"ך ש-גבנ"ו ט-הרנ"ו  נ-ור"א

ראש"י  תיבו"ת,-קר"ע  שט"ן,-ביטול סמא"ל הטמא על יד"י  קב"ל{לימודי  קבלה,-פנימיות תורת מש"ה}-אשר מבשמ"ת המלכות בסוד תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם,-הרי מרבי"ם  שלום,-זה מלאך השלו"ם  בגימטריא ספריא"ל  אותיתו פר"י  סא"ל{החותם  כ"ח השכל האלוקי,-פ"רי,-סוד הנשמה בתורת הקבלה}בפנימיות ישרא"ל  עם קדוש"ה,-זה השם שמור ורשום למלך המשי"ח ועל זה ההשבע"ה נאמר הז"ר הקרב יומ"ת,-לשון יומ"ת  הרש"ע  על יד"י  קו"ר  ר"ב{מכת קו"ר}.

שם הים,-בגימטריא   נ"ה,-סוד {נ}צח {ה}וד,-זה המלא"ך משפי"ע למשבי"ע שמ"ו רו"ח {ה}נבוא{ה}  המקובלת   על יד"י  בינ"ה{שער   ן"}-החותם  עש"ר  ספירות בלימ"ה{גדלות מוחין}-בבעל השבוע"ה,-עתיד מל"ך המשי"ח הוא  בעל     י"  דע"ת   זוכ"ה ל"עדות"{שם החכמה בתורת הקבלה}-העוקר"ת ומשמידה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמל"ק יור"ד השאולה ומושמד ב{ג}או{ל}ה השל"מה,-במידה ואדם רש"ע משביע זה המלא"ך אז  מלא"ך  הי"ם,-כשמו ימית את המשבי"ע  בטביע"ה,-סוד  מי"ם,-{מ}שיח {י}שלח  {מ}הרה,-הרי  משי"ח   אותיות ש"ם  חי"ה{מלא"ך}-ישלח"{באמצעות  י" לח"ש},-גוז"ר  מהר"ה  בגימטריא מר"י,-סוד מרירות ואבלות בנפש החוט"א המושמ"ד כלא הי"ה.

שם הימל,-אותיות  מיל"ה,-זה מלא"ך האמונ"ה {הנקרא מיל"ה }בתורת הקבלה הינו משפי"ע למשביע שמ"ו מדרגת מ"י  בגימטריא   נ"{בינה}-אשר באמצעותה מגלה המשביע  ל"ה,-סוד  ל" כפול  ה"  בגימטריא ק"ן{החכמה},-סוד ק"ן  ציפו"ר{צירוף},-חכמת הצירופי"ם השוח"ט ועוק"ר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נכ"חד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-במידה ואדם לא מורש"ה  משביע זה המלא"ך אז מיל"ה{המלא"ך}-מהפ"ך אותיות שמ"ו  ל"יהלם",-סוד  י"וד  אותיות  די"ו  בגימטריא  אט"ד  ו"{גבורות ודינים בתורת הקבלה}-הולמי"ם  בסוד גוזרים    מומ"י  ל"ה  הלכאו"ת  בנפ"ש הטומ"אה הנעקרת משערי העולם הבא.

שם הימפא,-אותיות  א"ם  יפ"ה,-זה המלא"ך חותם אור בינ"ה{א"ם}-הנקרא יפ"ה,-במשבי"ע,-מלך המשיח משה" רבינ"ו  אותיות ש"ם    רינ"ה   ב"ו,-עתיד  למלות  אות   "יוד"  מן י-פה  ובכ"ך   מקובל י"ו  פדי"ה,-סוד הנאמר על מש"ה  "יו קרנות על –חד"ו  בגימטריא  ח"י{שם החכמה}-וגם  י"ו  פדי"ה סוד  יה"ד  פו"י,-משה הינו י"ה{חכמה ובינה}  המגלה  ד"  מלאכ"י מרכב"ה{גמר"א}-{ג}בריאל {מ}יכאל  {ר}פאל  {א}וריאל  ובכ"ך  {פ}ודה  {ו}מציל  {י}שראל,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאו"לה ונשרפי"ם באש הלהב"ה נשחטים  על ידי חר"ב  ה{ג}או{ל}ה שמו"ת  קדוש"ה  אותיות   קו"ד מאו"ת  ש"ש   ה",-סוד  ק"ו{אין סוף יתברך}-החותם ב{ג}וא{ל}  ד" אותיות יה-וה-  יתבר"ך  המעניקים  עבורו{עיבורו},-"מאות",-סוד  מ" אות  מאור בינ"ה  שהינו באמצעות ש"ש{ייסוד}-מרומ"ם  המלכות הטהור{ה},-וזה סוד ייחוד   ק-וד   מ-אות  שש-ה,{אור הגאול"ה}-המוחה זכ"ר עמל"ק ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם היפקדיאל,-בגימטריא   כ"ה  פק"ד  א"ל,-זה מלא"ך הש{כ}ינ{ה}  שהינו מגלה למשביע שמו  מדרגת פק"ד  במילוי  אות   פ"ה   מקובל  ד"  קפ"ה,-ובגימטריא קפ"ה בגימטריא  א"לף  ל"מד,-סוד אור החסדים אשר מושפעים לפנימיות המשביע,-עתיד מל"ך המשי"ח  בסוד  י"  ד"עת   בגימטריא   ע"ד  ת"י   בגימטריא  ע"ד  קוד"ש     בגימטריא  שק"ע  דו"ד      בגימטריא  ש"ק  עדו"ד      בגימטריא  עקו"ד   ש"ד{אור עקודים}בגימטריא    ח"וש   ע"ק{ק-דמון  ע-ליון}  בגימטריא  מטטרו"ן  ע"ק      בגימטריא   ק"ו  ח"ן ירע"ם

בגימטריא    חו"ק  נירע"ם{המלאך},- בגימטריא    יחו"ד   עומ"ר  ק"ם  בגימטריא  דו"ד  ק"ף  רומ"ח   בגימטריא  קו"ם  רפ"ח   ן"   בגימטריא    ו"  פר"ח  נק"ם   בגימטריא    נר-מ"ח  קפ"ו{קפוא,-אורות דין},-בגימטריא     נ"- ח"וק   פ"ר   ם"   בגימטריא  רוק"ם   חן  פ"{ח-ו-פ-ה  אותיות   ח"ף  ו"ה},-בגימטריא  רו"ם פק"ח"ן   בגימטריא    מו"ח   פ"   ק"רן,{סוד דין קר-ח},-ועל יד"י  זה המלא"ך על כ"ל הכוונות הנולדות{מגולות}מן השבעת שמ"ו בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א   רוחות טומא"ה  יורדי"ם השאול"ה ונשרפי"ם  בא"ש הלהב"ה נשחטים על מזב"ח הנקמ"ה.

שם  הי"ר,-אותיות  י"  ה"ר,-סוד עשר ספירות  בלימ"ה,-זה מלא"ך ה"רה{ו}ר   החותם במל"ך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י ב{ג}או{ל}ה השלמה"  יו"ד  [א]ורו"ת [ג]דלות [מ]וחי"ן,-סוד שם אג"ם  שם קדוש"  ונור"א  אג"ם {חסדים}-ממת"ק  ד"ם{בגימטריא אג"ם},-וידעת  א"-גם,-הרי המשי"ח הינ"ו  ג"ם דקדושה,-סוד ג"ימל  מ"ם   בגימטריא   מ"  גיל"ף     בגימטריא   פ"י   ע"ג     בגימטריא    פ"  יג"ע{זה המשיח}-שהינו   מחבר אות  {ו}-תפארת ובכך  מקובל   י"  פוג"ע   ומשמיד  את ג"ם{גמגימא}-דסיטרא אחר"א,-מלא"ך שטנ"ה יור"ד השאולה ונשחט על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-וביום ההוא בכח זאת ההשבעה של המלא"ך  הקדוש   הי"ר,-

המשיח ימל"א  אות  רי"ש   ומקובל   י"  שיר"ה   בגימטריא הכש"ר{שכל  הניגון},-בגימטריא   ש"ר  כ"ה    בגימטריא   ר"   שכ"ה,-הגואל הינ"ו  סוד ר"  בגימטריא מאתי"ם  אותיות אמ"ת   י"ם  בגימטריא     א"  תמי"ם   אותיות  א"ת   מי"ם,-סוד השכינה{א"ת}-בפנימיותה {מ}שיח {י}שלח  {מ}הרה,-בכ"ך   א"ז  ישיר משה ובני ישראל את הש{י}{ר}{ה}-{הי"ר  המלא"ך}-הזא"ת  ליהו-ה יתבר"ך ויתבר"ך העוקר ומחה זר"ע עמל"ק נשח"ט  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם  הי"ר היע יהי דאנ אער,-בגימטריא  יו"ם   ש"ש,-זה סוד מלא"ך הייסו"ד,-ספירה ש"ש בתורת הקבלה אשר משפיע למלך המשי"ח  מב"י,-{מ}שיח  {ב}ן  {י}וס"ף  שם מ"ב,-סוד מ" כפול  ב"  בגימטריא  פ"  חבר אות  י"  ומקובל   צ",-זה המשי"ח   בעל מוחין צ"  בגימטריא  תשעי"ם,-סוד שמ"ע  ת"י   בגימטריא  קוד"ש  שמ"ע      בגימטריא  עמו"דת   ק"ר    בגימטריא    עקו"ד   ת"מר{ת-ורת מ-שה  ר-בינו} בגימטריא  מדו"ת  רק"ע      בגימטריא    דמו"ת   ע"  ק"ר    בגימטריא      רק"ם   עדו"ת     בגימטריא  קו"ם  דע"ת   ר"   בגימטריא    תע"ר   קדו"ם    בגימטריא  קד"ת   רוע"ם,-בגימטריא   דק"ת    ע"   רו"ם,-בזה הייחודים  המשי"ח  ישמיד ויימח"ה  סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א  יורדי"ם השאולה  ונשחטים על גבי מזבח הנקמה.

שם הי"ר  היע ימל,-בגימטריא  יהרי"ם  עלי"ה  בגימטריא  צה"ר   יהל"ם  ,-זה סוד שם יהלו"ם  בגימטריא  צ"א הויה  אדני אמן,-המצביע על סוד היחוד המ{ג}ו{ל}ה למשיח ב{ג}או{ל}ה השלמה באמצעות מוחין גלג"ל בגימטריא ס"ו  בגימטריא ב"ן  דו"ד  בשנת תש{ס"ו}-החלק לחתום  צ"   ה"ר,-סוד רצון קדוש בפנימיות ישראל צדיקים קדושים השורים ב-צרה,-קטנות מוחין,-עתיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-להשחט ולהעקר בכ"ח זאת ההשבעה,-זר"ע עמלק יור"ד  השאולה  בעת אור משי"ח בגימטריא ר"ז  ש"ם  ח"י  בגימטריא   רז"י  שמ"ח    בגימטריא   ש"ר    מ"ח   י"ז    בגימטריא    י"ש   ז"  רמ"ח    בגימטריא   אהו"ה ש"ר   מ"ח   בגימטריא  ש"ר  טו"ב  מ"ח     בגימטריא     ח"  שוט"ר  מ"ב    בגימטריא    שו"ט  ר"ם   ח"ב  בגימטריא     ש"ט   רומ"ח   ב"   בגימטריא     בוט"ח   שר      בגימטריא     חר"ב  שו"ט    ם"  בגימטריא  רו"ח ש"ם   ט"ב    בגימטריא   ש"ם  טו"ב   ר"ח {נ.ב-נשמת הבעל שם טוב הקדוש,}בגימטריא    שוח"ר  מ"ב   ט"   בגימטריא     ש"ר –מ"ח   טו"ב      בגימטריא  שב"ח   מ"וט   ר"   בגימטריא   שבו"ח  מט"ר  בגימטריא     חומ"ש   טב"ר     בגימטריא     בש"ר  חוט"ם     בגימטריא    בש"ם   חוט"ר    בגימטריא   ש"ם   ט"ו  בחר    בגימטריא      שח"ר   טו"ב    ם",-בזה כח הייחודים הנולדים{מגולים}-מן שם  ההשבעה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רוחות טומאה מושמדים יורדים לגיהנם ונשרפי"ם מן חידושי התורה,-חרב ה{ג}או{ל}ה עורפת את כח הסיטרא אחרא.

שם הכ"ם,-אותיתו מכ"ה,-זה המל"אך בעת משביעים שמו הינה מגל"ה{הכא"ה,-בשפת הקבלה},-רזי"ן דרזי"ן לבעל השבועה,-סוד הייחוד  המלא"ך  מכ"ה  מביא לגילוי על ידי שחותם  אות  ם"{בינה}-בשורש נשמות ישרא"ל{כ"ה},-הרי שורש נשמות ישראל,-לצדיקים שבשורשם השיגו מדרגת ישראל,-גדלות מוחין ר"אש  ל"י  בגימטריא    ש"ם  א"ר  בסוד  אות   ש"{אור האבות}-באמצעות זה המלא"ך מעברת הצדיקים המשביעים שם המלא"ך  במוחין אמ"ר  סוד  א"  ר"ם,-מוחין החכמה  בתורת הקבלה],-

עתיד מלך המשי"ח  אותיות  ש"ם  חי"ה    בגימטריא    י"ש  חי"ל   ה"   בגימטריא    יש"י   חל"ה   בגימטריא   ילי"  שח"ה   בגימטריא     שלי"ח    י"ה   בגימטריא  חי"ה  של"י   בגימטריא  ש"ם  חי"ה   בגימטריא    ח"י  שיל"ה  בגימטריא    יח"י  של"ה     בגימטריא   לחש"י   י"ה     בגימטריא    שכ"ל   ח"ה   בגימטריא   ח"ש    כל"ה   בגימטריא     כ"ח   של"ה     בגימטריא   כ"ה  לח"ש    בגימטריא   ל"  שכח"ה{מיתוק דינים,}-בגימטריא  כ"ל  שח"ה    בגימטריא הנח"ש   בגימטריא המשי"ח{גבורה דקדושה},-בכח זה השמות הנולדים מן זה ההשבעה להשמיד ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם הלא ולו עע,-בגימטריא  ק"ם  ל"ו  אלו"ה   אותיות  קמוא"ל  לו"ה,-זה המלא"ך קמוא"ל הקדוש והנור"א בסוד  קו"ם  א"ל  ו{ג}א{ל}  ישראל,שמו בעת משביעים אותיותיו  מגלה  ק"ו-ם"-א"ל,-סוד הייחוד המביא {ג}או{ל}ה,-זה המלא"ך מלך המשיח אותיות מש"ה ח"י ישביעו  ובכך ימשוך הארת אין סוף יתברך{ק"ו}-לפנימיות  המלכות  {ה}-בכ"ח  ל"ו נשמות הצדיקים המתעברים בפנימיות ה{ג}וא{ל},-וזה  ק"םו-אל   חותם  מ"ו   בסוד  מ"  כפול  ו"  בגימטריא ר"ם  חבר  מ"ו  ומקובל מוחין מור"ם  בגימטריא פר"ו{בסוד פרו ורבו}-גדלות מוחין אשר משמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפי"ם באש הלהב"ה,

במידה ואדם לא מורשה משביע זה המלא"ך  אז  קמוא"ל  מהפך אותיות שמו   למלא"ך  זמקל,-בסוד  ז"  מק"ל,-סוד מכות אש הגוז"ר על נפ"ש  הרש"ע הנעקר משערי העולם הבא,-וידעת   ז"  מק"ל    בגימטריא  ק"  ע"ז,-זה דינים ק-שים  סוד האות ק "  עליה נאמר  רגליה יורדות מות,-לשון ממיתה הרשעה ופוגמת בהרגליו{כח הנפש},-ו"עז",-סוד שערות הע"ז היורדות מט"ה,-לשון מטות דעת הרש"ע,-בסוד דע"ת  בגימטריא ער"ב ר"ב,-עורב לרשע וקובר"ו בעומקות הא-"דמ-ה.

שם הלו לרו אלה ובל יכש אוי,-בגימטרי תרצ"ח,-זה מלאך הסיטרא אחרא,-כח הרציחות בעולם,-עכו"ם{אומות העולם הארורים}-משביעים זה המלא"ך בכדי להגביר כל הרציחה,-עתיד מל"ך המשיח אותיות מש"ה ח"י  באמצעות   צר"ת   ח",-סוד צורה {רוחני},-כח  ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה{בינה דקדושה}-עולם החירות לשחו"ט ולעקור סמא"ל הטמא  היורד שאולה ונשחט על מזבח הנקמה,-ובכך מקובל  תרצ"ח  סמא"ל,-כלומר סמא"ל  ישר"ף  בעש"ן המדורה,-כנאמר  "ואת רוח הטומאה{רוח הרציחה}-אעביר{אבער} מן האר"ץ,.

שם  הליוישי,-אותיות   יו"י  שיל"ה  בגימטריא  כ"ו   מש"ה  בגימטריא יה-ו שכ"ל   בגימטריא   שמ"ו   כ"ה,-הרי זה מלא"ך הש{כ}ינ{ה}  מלא"ך קדוש ונור"א אשר באמצעות  השבעתו מל"ך  המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י  חותם  כ"ו  ש"ם   ה",-בגימטריא  ש"ם   ה"  יהו-ה יתבר"ך{אור  התפארת}-המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמל"ק  נשח"ט ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה על גבי מזבח הנקמה,-זה השם שמור ורשום למלך המשי"ח  ובמידה ואדם לא מורש"ה משביע זה השם  א"ז  המלא"ך  י"וי  שי"לה  ממלא אות  "ואו"  בשמו ובכך מהוה   "שאולה",-ומוריד נפ"ש הטמ"א לגיהנ"ם שם שור"ף רוח הרשע{טמא}-אשר הע"ז לכנו"ב בשער"י מעל"ה.

שם הללול,-בגימטריא   ס"ו  ל"ה בגימטריא   ב"ן  דוד  ל"ה    בגימטריא  דו"ד  נב"ל  ה"{ניגון בנבל}-בגימטריא    ל"וד   נדב"ה,-זה מלא"ך דוד המל"ך,-כלומר דוד באמצעות ההשבעה הינו בעל מוחין מל"ך,-ידוע אשר המשיח הינו מזר"ע דוד,-כלומר דוד עוזר למלך המשיח ב{ג}או{ל}ה השלמה על ידי שמלמדו סוד הכונ"ה  הנקראת לו"ד  בגימטריא   ל"י   בגימטריא   ם"{אור הבינה},-המשמיד ועוקר סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נשח"ט ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-במידה ואדם רשע משביע זה המלא"ך  אז הללו"ה בגימטריא   ל"  אלי"ה,-זה אליה"ו הנבי"א זכו"ר לטו"ב,-שוחט"ו {את נפש הטמא}-באמצעות שמות קדושה,.

שם הלש נאת אתב,-בגימטריא –תתשפט,הרי זה המלא"ך  הינו מלא"ך שפיט"ה,-סוד קו אמצע{תפארת ישראל הנקרא שופ"ט}-בתורת הקבלה,-וזה המלא"ך חותם במלך המשיח ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה שפ"ת ט"ת

זה סוד    ט" אורות  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד הכונסים  לכלי המשביע ,-מלכו{ת},-ובכל יש עבורו{ עיבורו}  גילוי שכי"נה  בגימטריא  שפ"ה  בגימטריא  כ"  שס"ה,-זה סוד שס"ה אורות,-{ש}ש {ס}דרים  אשר   נחתמים בפנימיות הצדי"ק,-זה השם{שבועה}-מלך המשי"ח ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה כך מבאר ש"ש  ס"דרי משנ"ה{בכח נשמה}-בפנימיותו,-ובכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זרע עמל"ק  נשח"ט  ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמה על מזב"ח הנקמ"ה.

שם  הל"ת,-אותיות  תל"ה,-סוד המלכות{ת"ל נקראת בתורת הקבלה}-אשר באמצעות אות  ה"{בינה}-זוכה ל"תהילה"  בגימטריא   י"  ת"ם,-בגימטריא   ת"י   ל"י   בגימטריא   יל"י    ת",-סוד כ{י}  גמ{ל}  על{י}  חסדו והעניק לישראל צדיקים קדושים בכח זה השם  מוחין ת"י  בגימטריא קוד"ש,-ובזה ההשבעה מלך המשיח אותיות משה ח"י   הינו ת"לה  בגימטריא    ל"בת   ג"  בגימטריא   ג"ב  ת"ל,-סוד בונה המ{ל}כו{ת}  מהארת אחורים{ג"ב}-דאב"א,-אור החכמה המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-יורדת לגיהנם ונשרפת באש הלהב"ה.

שם המארב,-אותיות  בר"א מ"ה,  -בגימטריא  ב"ר   מא"ה,-זה המלא"ך ב"ר,-אשר חותם בבעל השבועה גדלות מוחין{סוד מא"ה-ברכות בכל יום הכונסות למלכות}-המשביע זה השם זוכה לשם מ"ה בגימטריא אדם בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא  גאול"ה,-השומרת על  נפשו מכל פג"ע ר"ע,-במידה ואדם רשע משביע זה השם  המלא"ך  מאר"ב  מהפך אותיות שמו  ל-מ"ר אוי"ב,-ומשמיד נפש הטמ"א מורידו לגיהנם שם הופכ"ו  להיות מזי"ק  המזי"ע  וזוע"ק מאש הלהב"ה שלא פוסק"ת אלא רק בגבורה{מתגברת},

שם הממהפו,-בגימטריא  צו"ף,-זה המלא"ך חותם במלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה את רו"ח  צופ"ה{מוחין הנבואה},-וגם  צו"ף,-סוד  פ"ו   צד"ק  בגימטריא אלהי"ם  צד"ק,-זה מידת הגבורה הקדושה והטהורה אשר משה באמצעות זאת ההשבעה גוז"ר בכך מיתה והכחדה על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רוחות שטו"ת,-יורדים השאולה ונשחטים על מז"בח הנקמה,-מלך המשי"ח  מגולה מן שם המלא"ך  וראה המלא"ך  ה{מ}{מ}הפ{ו}  -חבר האותיות המסומנות ומקובל שם  מ"ום,-סוד {מ}עתה {ו}עד {ע}ולם,-הרי ו"   ע"ד{זה המשיח בעל מוחין עדות  סוד ת"ו  ע"ד,-סוד הייחודים}-בכך משפיע לשכינה  "עתה"{נקראת בתורת הקבלה}מאור בינה{אות  ם"}-שהינו עול"ם,-מעלה המלכות לקבלת מוחין גדול"ה אותיות ו"ה גד"ל,-סוד ייחוד תפארת{ו}ומלכות{ה"},-באחדות נפל"א,-במידה ורשע משביע זה השם אז מו"ם נחת"ם בנפ"שו עד שיעק"ר  מן עולמ"ו,-וראה עולמ"ו,-סוד המזיק עוק"ר הגוזר על הנפש  עו"ל-מו"ם,-הרגש חיסרון אשר ייסורים  מבעירי"ם  את כל"י החוט"א אשר עול"ה  מן הלהב"ה השורפת הנשמ"ה הטמאה.

שם  המת,-זה המלא"ך  המ"ת  הינו מלאך  מת"ה,-{מיתה},-מלא"ך דסיטרא אחר"א  אשר עכו"ם{רשעים} באמצעותו מגבירים מידת הדין הקשה על ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק  בעולם הבא,-ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  מל"ך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  ישמיד זה המלא"ך  באמצעות   ת"  מ"ה  בגימטריא  או"ר ע"ב אמ"ת   אד"ם,-סוד שם  ע"ב  בגימטריא חס"ד  המגלה  שם מ"ה בגימטריא אדם בגימטריא יו"ד  ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא גאולה בגימטריא הגואל  החותם אמ"ת{קו אמצע}בפנימיות ישרא"ל ובכ"ך סמאל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפים מאש חידושי התורה,-על כך נאמר  "ואת רוח הטומאה אעביר{אבער}מן האר"ץ,.

שם  ה"נ,-זה המלא"ך מגלה לבעל השבוע  אור הנבואה,-{נ}-צח  {ה}-וד,- ובעת מחבר אותיות המילוי סוד ח"ץ  ד"ו  אותיות   צ"  חד"ו,-זה המשי"ח  אותיות משה ח"י ובפנימיות  צ"  בגימטריא  תשעי"ם  בגימטריא שמ"ע  ת"י  בגימטריא   שמ"י   ע"ת   בגימטריא     שפ"ת   ם",-אור בינ"ה{ם}-המגלה השכנה{שפ"ה  בגימטריא} בפנימיות ישראל עם קדושה{ש-עם}הזוכים בכ"ך  למוחין גדלות{אות  ש,-אור האבות}-ו-ש"  בגימטריא שלו"ש  מאו"ת    בצירו"ף  משול"ש  או"ת,-שם יהו-  אשר באמצעות או"ת{יסוד} חותם אות א"{החכמה}-סוד  "א"אלפך חכמה  בפנימיות המלכ{ו"ת},-וזה  א-ות   יחוד ה{ג}או{ל}ה  השוחטת ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמל"ק  נשרף באש חידושי התור"ה.

שם  הנז"ל,-זה סוד המלא"ך   {הנ"ז}-כר  {ל}מעלה,-זה מטטרו"ן הקדו"ש והנור"א שר"  הפני"ם  בגימטריא  מש"ה   נ"ר   צ"    בגימטריא   נש"ר   מצ"ה    בגימטריא    צ"  ר"ם  שנ"ה   בגימטריא  שמ"ן  צה"ר   בגימטריא    ר"ץ   נשמ"ה   בגימטריא     נ"ץ  רשמ"ה    בגימטריא   נצ"ר   מש"ה   בגימטריא   נ"ץ שמר"ה   בגימטריא    נמ"ר  ש"צה,-{ש}ליח  {צ}יבור  {ה"},-בגימטריא    נצ"ר  ש"ם   ה"  בגימטריא  רצ"ן  מה"ש,-{מ}עולם  {ה}וא  {ש}מך,-ובכח ההשבעות אשר מלך המשיח עושה,-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמל"ק נכח"ד ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא ישראל זוכים ל"הנזל"-אותיות ז"ן  ל"ה,-בגימטריא   ויו הי יוד הה  לה,-השם המפור"ש  אותיות שופ"ר  מש"ה בגימטריא  פר"ו"  השמ"ש  בגימטריא     פ"ה  שו"ר  ש"ם     בגימטריא שור"ש   מפ"ה   בגימטריא   רוש"ם  שפ"ה  בגימטריא  שומ"ר שכינ"ה    העוקר ומשמיד  סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א  נשחטי"ם על גבי מזבח הנקמה.

שם  ה"נח,-אותיות  ח"ן    ה",-זה המלא"ך הינ"ו   {חנ}ו"ך  בן  יר"ד  הוא מטטרו"ן  בגימטריא שד"י בגימטריא ס" רומ"ח  בגימטריא   רו"ם   ח"ס   בגימטריא   י"ש    ד"   והינו חותם במלך המשיח המשביעו ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  שם  כ"ו  ח"ן  בגימטריא   יהוה  ח"ן  בגימטריא  נו"ח  הי"ה   בגימטריא הנו"י  ח"ה  בגימטריא  נו"י  ה"  אח"ד   בגימטריא   נו"י  ה"  אהב"ה   בגימטריא  הנו"י   י"ג  בגימטריא   כ"  נוג"ה בגימטריא  ג"  כונ"ה,-סוד אור ה{ג}או{ל}ה  אשר בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפי"ם באש הלהב"ה נשחטים על  גב"י מזבח הנקמה,במידה ואדם רשע משביע זה השם א"ז המלא"ך  הנ"ח,-

גוזר בנפש הרשע אי{ן}  מ{נ}ו{ח}ה,-רוח  הסער"ה   סוד  ע"ה   הר"ס,-שם ע"ה  סוד  ע" כפול  ה" בגימטריא  ש"ן חבר ע"ה  ומקובל העש"ן,-המעלה  נפש הטמא כקורבן,-וידעת  גם אשר המשיח באמצעות  מוחין הקדוש הנקרא העש"ן{דקדושה},-סוד  -ה{ע}ולם {ש}נה  {נ}פש    בגימטריא   נפ"ש  עול"ה  נשמ"ה,-השתוות צורה באור האלוק"י,-בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק מוש"מד ונעק"ר ללא  עכיב"ה,-בסוד  ע"  כאבי"ם{סוד גזירות והכחדות}-עתידים  שבעים שר"י  {מלאכ"י}-הטומאה  לחוות  בעת ה{ג}וא{ל}   מגל"ה את תור"תו   בסוד תו"ר  ת"ו{מוחין הייחודים}-המוחים רוחו"ת שטו"ת{רעות}-יורדים ונשרפי"ם.

שם העהאהעפאה,-בגימטריא ב"ר   ם",-זה המלא"ך  ב"ר  החותם  אור  מ"  בגימטריא  ר"ז  ם"   אותיות ז"  ר"ם,-חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות  בבעל השבועה,- עתיד משה {ר"ב}ינו  להשביע המלא"ך ב"ר ובכ"ך למשוך אות  ם"{בינה}לפנימיות הממלכ"ה,-וזה סוד ה{ג}או{ל}ה  השוחטת את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזב"ח  הנקמ"ה,-במידה ואם דרש משביע את המלא"ך  ב"ר  ם"  הינו נוטל אות  ע"{פנים של  התורה}-ו"מבער"{מבעיר}נפש הט"מא  בלהב"ת הגיהנם העוקרת נפש{הרשע}מן {ה}עו[ל]ם [ה][ב]"א-שהינו עבורו{בעורו}-"להבה",-א"ש  אוכל"ה.

שם העי"א,-אותיות  אי"ה  ע",-זה המלא"ך  אי"ה  בגימטריא  י"ו,-זה משה רבינ"ו שהינו במדרגת מלא"ך ועליו נאמר  "איה מקום כבודו להעריצו",-הרי  אי"ה בגימטריא י"ו{משה}-הוא מקו"ם{קו אמצע}-בפנימיותו כבוד-ו  סוד  כבו"ד בגימטריא חכמ"ה{של המשיח}-אות   ו"  החותם להעריצ"ו{רצון קדוש}בפנימיות ישראל צדיקים קדושים,-זה השם ה{ג}וא{ל}  ישביעו,-במידה ואדם רשע משביע זה השם ה"ע-י"א  מהפ"ך האותיות ל-ה"ע-א"י{צליל מכאוב}וגוזר ייסורים בפנימיות הרשע טוב עבורו שלא היה נבר"א.

שם העיאילל,-בגימטריא   ס"ו   צ"  בגימטריא   ב"ן  דו"ד   צ"   בגימטריא  נצ"ח   ב"ו,-זה המלאך נצחיא"ל החותם ניצחון בפנימיות המשביע לגבור על אויביו,-ב{ג}או{ל}ה השלמה משיח בן דו"ד   ד"ן  דו"ב{סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשע,-הנשחט על גבי מזבח הנקמה}-באמצעות זה המלא"ך נצחיא"ל  הקדוש והנור"א,-ו"נצחיאל"  אותיות  נ"ץ   ח"י  א"ל    בגימטריא     צ"  נח"לאי   בגימטריא    צא"י   נחל",-זה המלאך  סודו  פר"ק   צ"א  בתהילים{דוד המלך},-שם סוד הגאולה,-וראה  צ"דיק  וא"ו בגימטריא  י"ג  צדי"ק,-

סוד י"ג מידות הרחמים המשמידים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה-זר"ע עמלק נכחד בעת תורת משי"ח  בנגל"ה,-בסוד   בניגו"ן   ל"ה,-הרי בכח הניגו"ן{ייחודים והשבעות}-המשיח משפיע למלכות  מדרגת ל"ה,-סוד  ל"  כפול  ה בגימטריא ק"ן{החכמה}-העוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא,-הנשחטים באמצעות רזי"ן דרזי"ן עין לא ראתה,],-זה השם רשום ושמור ל{ג}וא{ל},-ובמידה ואדם רשע משביע זה השם{מלא"ך}-אז המלא"ך   {ה}{ע}{י}אי{ל}{ל}   מחבר האותיות  וגוזר על הרש"ע  "עלילה",-זה הנחש הטמ"א  המכי"ש נפש הרשע בייסורים ומכאובים הזעק"ה נשמעת מסו"ף העולם ועד תחילתו ואי"ן מרח"ם   על המר"  מ"ח,-הרשע שהחמיץ  במחשבתו הטמאה{מ"ח}את אותיות הקדוש"ה.

שם העכרעמר,-בגימטריא  ה"ר  כר"ם  ק"ם,-זה מלא"ך  ה"ר{הירהור}דקדושה,-זהו  ק"מ-ואל  הקדוש והנורא החותם הארת חכמה{קימה בתורת הקבלה}-בפנימיות  המשי"ח{שהינו כר"ם,-סוד המחשבה},-וזה כר"ם    בסוד  כ"ף   ר"ם,-כ"ף  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה}-ה"מ-קנה  למשי"ח  שם  מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  בגימטריא הגוא"ל  קנ"ה{החכמה בתורת הקבלה}-שהינ"ו  ר"ם{בסוד  חותם בפנימיות המלכות,-אות   ר",-את האות  ם"  בינה}-ובכך סוד היחוד  ר-ם,-זה סוד ה{ג}או{ל}ה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשאפי"ם בא"ש הלהב"ה,-זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.,-במידה ורשע משביע זה המלא"ך  ה{עכר}-עמ"ר,-הינו גוזר עליו רע"ם דינים  החותמים בנפש הרש"ע,-מי"ם עכורי"ם{יצרים רעים}-המורידים נפשו השאולה,-ונכר"ת הוא מבפני"ם,-לשון כלי גופ"ו{בשרו}-יבק"ע  מבפני"ם,-בפניו יראו בקעים,-סדקים וצרעו"ת,-זועו"ת  ואימו"ת.

שם  ה"צ,-בגימטריא   ג"  צ"ב   בגימטריא   ג"  פח"ד  בגימטריא  ח"ג  פ"ד   בגימטריא   פ"ג  ח"ד   אותיות  ח"ף  ג"ד,-סוד  מלא"ך  הברית{פ"ד}-שהינו משפיע למלך המשיח אותיות  מש"ה ח"י ב{ג}או{ל}ה השלמה אור ח"ג  בסוד  ח" כפול  ג "  בגימטרי"א  {כ}"ד  ספרי [ת]ור[ה],-זה סוד שם קדוש כה"ת,-{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל י"ה  המעטר  המשי"ח ובכ"ך   המשיח חותם {ח}ו{פ}ה  בן  ו"ה{תפארת ומלכו"ת}-ומשמיד ועוקר  "פח",-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמל"ק  נשח"ט  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-המשיח כל כוחו הינו בירא"ת  ה"  בפנימיותו,-וראה  צ"ב  בגימטריא  פח"ד   בגימטריא   ב"פ   י",-סוד  ב"  פ"עמים   י"  בגימטריא  כ"  סוד {כ}ת"ר{משיח}-החותם   ת"ר  בגימטריא שש"  מאו"ת  אותיות שמ"ש או"ת{יחוד תפארת ויסוד} בפנימיות המלכות{ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשרפים מאש חידושי התורה}.

שם  הצבי,-בגימטריא  מא"ה   ב"ה   בגימטריא בנ"י   אותיות   י"  ב"ן,-זה המלא"ך חותם  מדרג"ת ב"ן,-סוד  נ" כפול  ב"  בגימטריא  מא"ה  גימטריא  מ"ו ,-סוד  מ" כפול  ו"  בגימטריא  "רם"{מוחין} במלך המשיח אותיות   מש"ה ח"י ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ובכך המשיח משפיע ג"דלות מוחין{מאה}-סוד  ב"  כפול  ה"   בגימטריא  י"  ספירות בלימה{כל אחד כלולה מן עשר-ה}-והרי  מא"ה,-למלכות,-אשר בכ"ך משמידה ועוק"רת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמל"ק נשח"ט  בע"ת  תורת המשי"ח בנגלה,-לשון ב"ן{-יחוד בינה,-אות  נ"  הכ"ונס  באמצעות שם כ"ו  בגימטריא  י-הו-ה   בכך  ב",-המלכות}-

זוכה ליחו"ד נשיקה,-קשר אחדו"ת  סוד ת"ו  אח"ד{מאור היחודים} המזכ"ה ישראל בנשמ"ת  הצב"י,-בסוד אות  צ"{זה המשיח אותיות משה חי} בפנימיותו י"ב צירופי יהוה המשמידים סמא"ל הטמא יור"ד לגיהנ"ם ונכח"ד כלא הי"ה,-במידה ואדם רשע משביע המלא"ך הצב"י,-אז המלא"ך מחליף אות ה"  באות  ע"  בשמ"ו  וכך מפיל נפש הטמ"א  להיכל    בצ"ע-י",-סוד  קללה{ע"י}בתורת הקבלה ובצ"ע,-בסוד ב"ו  עו"ן  צוא"ה,-מזיקי הגיהנם עוקרים נפש הטמא ומהני"ם אותו ללא הפס"ק,-הרי  ל"לא בגימטריא  ס"א,-{ס}יטרא {א}חרא בכח פס"ק דין{רשות}שניתן לו מאת ה" יתבר"ך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם בכ"ך מענישים החוטא".

שם ה"ק,-זה המלא"ך  "הק"-טן,-הינו מלאך הסיטרא אחרא  הגוזר הארת אחורים{גבורות,-קטנות  מוחין}-על ישראל צדיקים קדושים,-זה המלא"ך  "הקטן"  בסוד  ק"  טנ"ה{טינה},-מל"א זע"ם לכל דבר שבקדושה,בגאולה השלמה מלך המשי"ח  באמצעות  ט"  קנ"ה,-סוד  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד,-אור החכמ"ה{קנ"ה  הק"ן  ציפור"  אותיות צירו"ף  קנ"ה},-בכך ישמיד ויקור  המלא"ך  הקט"ן,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע,-יורד השאולה ומלאכ"י הא"ש  מכים בו ללא רח"ם,-בסוד באמצעות רמ"ח  שרביט"י  א"ש  שוחטי"ם רוח הטומאה{סמא"ל}-ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם הקבה-,בגימטריא  יב"ק,-סוד {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה,-זה המלא"ך  יבקא"ל   המ{גל}ה  למשביע שמו סוד היחו"ד  הנעל"ה  בגימטריא   י"  נע"ל{עשר ספירות  גנוזו"ת ונעולות ,-אצילות מ"י ימצ"א,}-זה סוד המשיח בעל  י"  אמ"ץ,-{א}ור  {מ}וחין {צ}לם  ומביא לגילוי{הכא"ה}של עשר ספירות בלי-מ"ה  בגימטריא  ב"  פ"ה   בגימטריא    פ"ז,-זה סוד  ג"  ראשונות{ח"בד-חכמה בינה דעת}-הנקראות פ"ז   בסוד חותמות ב{ג}וא{ל}  פ"ה ז"ין     בגימטריא    ז"ן   יפ"ה,-סוד החכמה{יפ"ה בתורת הקבלה,-שם המפור"ש},-

וגם ז"ן  יפ"ה  בגימטריא   ויו הי יוד  הה  יפה  בגימטריא   פדי"ה    כ"ו   כ"ה   ב" ,-זה סוד  המלא"ך  פדי"האל,-החותם     כ"ו    כ"ה   ב"   בגימטריא  ג"ן  בגימטריא הי יוד הא וו, זה סוד  "להשתעשע נפשו בגן אלקים דאיהו מלכות",-הרי  "בגן"  בגימטריא נ"ה,-סוד  {נ}צח {ה}וד {אור הנבואה}-מקובל במשי"ח  באמצעות ש"ם   ג"ן  בגימטריא   ה"י   יו"ד   ה"א   ו"ו   החותם  בפנימיותו   אות  ב"{חכמה בראשית},-סוד בראשית בר"א  אלקים את השמים ואת הארץ,-סוד הדעת העליונה{שמים}-והדעת התחתונה{הארץ}-ובאמצעות יחודים,-סוד מלכות{חכמה תחתונה}-ובינה{חכמה עליונה}-בכך  המשיח{תפארת,-הנקרא שעשו"ע}-משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאטול"ה ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,.

שם הק"ה,-בסוד  קו"ף  ה"ה   אותיות    קפ"ה  ו"ה,-  בגימטריא  א"לף  ל"מד    ו"ה    בגימטריא  פל"א   ל"  מוד"ה,-הרי זה המלא"ך  קפ"ה-אל   {הינו מלא"ך  חסד},-סוד א"לף  ל"מד  בגימטריא קפ"ה,-והינו משפיע למלך המשיח{הנקרא  פל"א}-מוחין   ל",-י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת{ל" כלים}-סודים כללי"ם  המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה הנשרפת מא"ש חידושי התורה,-הרי מא"ש אותיות  אמ"ש,-סוד {א}ור {מ}וחין {ש}לם,-זה גדלות מוחין  ה{ג}וא{ל}-שבגאולה השלמ"ה   מ{ג"ל}ה שם    מ"ה בגימטריא אדם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא  הגואל בגימטריא גאול"ה בפנימיות ישרל עם המייחלים לחירו"ת  אותיות  חי"ל  תור"ה  סוד     חירו"ת  ל"ה{מלכות הקדושה}-עוקר  ממשלת הסיטרא אחרא,-זה השם שמור רשום למשיח,-ועל כך נאמר "הזר הקרב יומת",-בסוד  כ"ה  רע"ב,-הרשע ימות מרעב ומעניו"ת.

שם הקוה,-בגימטריא  ק"ו  י",-זה המלא"ך בעת השבעתו  חותם ק"ו  החכמה{י"  ספירות בלי מה}-בפנימיות המש"יח אותיות  ש"ם ח"יה,-להראותך  שם{המלכות}באמצעות הגואל{ח"י}-מקבלת מוחין בינ{ה},-וזה סוד ייחוד הגאול"ה  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמו"ן מנו"א  נשרפי"ם  בכח חידושי התורה,-וידע"ת   זה המלא"ך  "הקוה"   בגימטריא  ק"יו,-להראותך  הינו חותם  ק"  בגימטריא מא"ה{גדלות מוחין קדושה} במשה{י"ו},-כנאמר על ה{ג}וא{ל}  "יו קרנות על חדו".-הרי בחוד הק"-רנות,-סוד המוחין שם  ק"  בגימטריא מאה"{בינה}-בכך המשי"ח חותם   נ"ר   ת"ו{סוד הנגינה,-יחודים}במלכ{ו"ת}-הזוכה ל{נ}שמה  {ר}וח   חבר האותיות  הפנימיות ומקובל  "החומש"  ,-סוד ש"ם  חו"ה{המלכות} המקבלת לפנימיות     ו"  שמח"ה{אור בינה  בגימטריא  ר"ז   בינה    בגימטריא  ר"זי  ב"ן  ה"  בגימטריא   י"  נז"ר   ב"ה,}-זה המשיח הנקרא נז"ר,-כנאמר "נזר אלוקיו על ראשו",-לשון  הינ"ו  בעל  קו"ל  אי"ו  בגימטריא י"ז קו"ל בגימטריא קו"ל טו"ב בגימטריא אהו"ה קו"ל   בגימטריא   א"  ק"ו  אלו"ה המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא יורד ונשחט  על מזבח הנקמה. 

שם  הקוהט,-בגימטריא  ט"ו   ק"י   בגימטריא  ק"י   י"ה  בגימטריא  קכ"ה,-זה סוד קכ"ה מדרגות גמר תיקון{אור המשיח}-בתורת הקבלה,-ובאמצעות זה המלא"ך  ק"  בגימטריא מא"ה{החותם גדלות מוחין בשכינ"ה,-בכ"ך   סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע" עמל"ק  נכחד  ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,-זה השם רשום למלך המשי"ח  אותיות מ"שה   ח"י,-ובמידה ורשע  משביע  זה המלא"ך   ק"  אז בכ"ך  "שם הקוהט"-מהפך אות  ה"  לאות ע"   ובכך המלא"ך  "הקוטע"-עוקר  נפ"ש  הטמ"א,-הנהפ"ך למלאך חבלה בהיכלות השאולה.

שם  הקש,-זה המלא"ך  בעת ממלא אות ש"ין  מן שמו בכך  "הקש"-מהוה נשיק"ה,-הינו חותם זיו"ג  פנים בפנים{אור חסדים}-בבעל השבוע"ה,-והרי נשיק"ה    בגימטריא    ק"  שס"ה,-הרי גדלות מוחין{בינה,-סוד האות ק"}-מעברת המשביע בשס"ה אורות  אין בהם תפיסא,-זה האורות ש"ס-{ש}ש  {ס}פרים החותמים בממלכ{ה},-סוד היחו"ד  והתשוב"ה העליונ"ה,-זה השם שמו"ר למשי"ח הו"א   ה"שק",-במילוי אות  ה"א  מקובל     ק"  אש"ה,-הינו  {א}דם  {ק}דמון{נשמה עליונה} המזוג בינה{ק"}ב-שכינה {אש"ה בתורת הקבלה},-וזה "אחדות כל"  בסוד  {כ}תר  {ת}ורה  {ו}נבואה   {א}ור   {ח}{ד}וה   {כ}ח   {ל}הבה  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפי"ם בא"ש הלהב"ה.

שם  הר"ו,-בעת  מילוי  אות  "ואו"  מקובל    ו"  אור"ה,-זה מלא"ך  אור"הא"ל     בגימטריא  הרזא"ל,-מלא"ך מגלה הרזי"ם עבור{עיבור} המשיח{אות ו"}תפארת ישראל,-אשר בכח זה המלא"ך   הרזיא"ל  בגימטריא ה"ר  א"ל   טו"ב    בגימטריא   ה"ר  א"ל    י"ז     אותיות  זהריא"ל,-זה שם  המפור"ש   בגימטריא   אהו"ה  ה"ר  א"ל,-סוד דעת הקדושה,-זה"רי  א"ל   אותיות    רז"י   לא"ה     בגימטריא האלירז"   ,-בזה השם סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשרפים מאש חידושי התור"ה,-וביום ההוא   השם הקדוש "ו אורה    בגימטריא  ה"ר  אח"ד    בגימטריא  ה"ר  אהב"ה  בגימטריא   ה"ר  י"ג    בגימטריא  ה-גי"ר   סוד  שם  ב"ן דההי"ן עולה רי"ג  ובזה השם     המשיח חותם  י"ג   בגימטריא אהב"ה{סוד  י"ג  מידות הרחמים}בפנימיות יש{ר}אל     בגימטריא  ש"ר    א"ם,-זה המלא"ך    ש"  רא"ם{אשר מעבר המשיח}-באור האבו"ת{אות  ש"}-בגימטריא שלו"ש מאו"ת  בגימטריא    שלמו"ת  א"ש    ו"{אור הנשמה}-העוקר ומוחה הסיטרא אחרא ב{ג}או{ל}ה.

שם הרר,-בגימטריא  ת"ג    ב",-זה מלא"ך  ה{ת"ג}ין  המגלה למלך המשיח אי"ך לכתו"ר  כתרי"ם,-זה סוד חכמת הצירופים מעשה   {מרכב"}-ה    בסוד   ב"   כר"ם    ה",-{א}ור [ה]מחשבה העל[י]ונ[ה]"  ,-שם אהי"ה  בגימטריא כ"א{מוחין בינה}-אשר עוקר ומחה סמא"ל גמגימא אמון מנו"א  יורדים לשאולה ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-בסוד אות  ן"{בינה}-באמצעות  ק"  בגימטריא מא"ה   בגימטריא מ"ו  אורות{אותיות מאורו"ת}-

סוד הברכות החותמת בשם מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא הגוא"ל   בגימטריא גאול"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בכח היחוד  נ-ק-מ"ה,-סוד יחוד {ה}גאול{ה}  הסיטרא אחר"א מושמדי"ם בעת  רז"י  הגוא"ל    אותיות    ט"  זהריא"ל,-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד כ"ונסים באמצעות   שם כ"ו  בגימטריא יהוה{תפארת}-למלכות{והרי  י"  ספירות}-שהינ"ם    י"ז-הראל,-בגימטריא הרא"ל   טו"ב    בגימטריא טו"ב א"ל   ה"ר   בגימטריא   טוה"ר  בא"ל    אותיות בוא"ל   ט"  ה"ר,-זה המלא"ך{רפא"ל  בפרצוף הגבורה}-בסוד   ב"ו   טהרא"ל,-מלאך הטוהר והקדושה אשר משמיד סמא"ל  יורד שאולה ונשחט על ידי חרב  הלהב"ה,-זה ההשבעה שמורה למשיח ועל כך נאמר  הז"ר  {ה}קרב י[ומ"ת],-בסוד נפש החוטא תענ"ש במדו"ר  תהו"ם  אותיות  תה"ו  מו"ם,-שורש החיסרונות.

שם הרריאל,-בגימטריא  ת"י  לא"ה  בגימטריא  קו"דש  לא"ה    בגימטריא  א"ל  קדוש"ה    בגימטריא  קד"ש    אלו"ה       בגימטריא   ט"ו  א"ש   ק"ל     בגימטריא  קו"ל   אש"   ט"    בגימטריא  א"ק  שול"ט  בגימטריא  א"ש   ק"ו   ט"ל        אותיות   י"שקו"ל      נוטריקו"ן   י"ש   קו"ל,-זה מלא"ך  התפארת{קו"ל הנבואה בתורת הקבלה}-המעבר המשי"ח  ב-ק"ו   א"ל,-אור אין סוף יתברך לא מושג{אשר באמצעות ק"ו}-סוד  ק"  בגימטריא מא"ה{מוחין בינה}-אשר חותם בתפארת{ו"  ספירות,-חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד},-בכ"ך המלכות זוכ"ה ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה,-ושוחטת ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא נכחד"ת כלא הי"תה,-זה השם רשום למלך המשיח,-במידה ואדם רשע משבי"ע  המלא"ך  הקדוש  ה{רריא}ל הינו מחבר אות  ו"{התורה,-תפארת},-וחותם חותם "ארור"-סוד הנחש  הגוז"ר מית"ה בידי שמי"ם על בעל הרשעה שבלשונו טימ"א אותיות קדוש"ה.

שם  ה"ש,-בעת מילוי אות שי"ן,-מקובל   י"  שנ"ה,-סוד עשר ספירות בלימ"ה,-זה המלא"ך  ישנה"אל החותם י"  שנ"ה{ספירות}בפנימיות הא"ל{משיח,-מידתו א"ל,-סוד חס"ד},-ובכ"ך    ישנה"אל  בסוד  י"ש  נ"  לא"ה,-סוד עולם הבינה,-לשון המלאך עולה לבינ"ה  וחותם  "עול   ם"{מלכות  ה"  ,-יראת  ה"}-רוח הנבואה בפנימיות ה{ג}וא{ל}  השוחט ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמל"ק נכחד בעת משיח נגל"ה,-בסוד  ג"ל   נ"ה,-אור החכמה{ג"ל עיני וראיתי  נפלאות מתורתך}-המשפי"ע  נ-צח  ה-וד  מאור הנבוא"ה  העוקר הקליפה דסיטרא אחרא,-במידה ואדם רשע משבי את המלא"ך  א"ז   ה"ש  מלאכ"י חבלה נשלחים לעקור נפש"ו הטמא,-וסופ"ו  רוח חבל"ה,-בסוד כבו"י  ל"ה,-נכרת"ה.

שם  השאהלהוויימה,-בגימטריא   ת"י   י"ג   בגימטריא  קוד"ש  י"ג   בגימטריא  אהב"ה  קוד"ש   בגימטריא  ק"ו  ש"דה  אה"ב     בגימטריא  שוק"ד  אהב"ה     בגימטריא  י"ב קו"ד  א"ש    בגימטריא  אי"ש  יב"ק,-זה מלך המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י  והינו צדי"ק{איש בתורת הקבלה}-החותם באמצעות זאת ההשבע"ה  יב"ק,-{י}חוד {ב}רכה {ק}דושה,-זה סוד המלא"ך  יב"קאל  המשמיד ועוק"ר  סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א יורדים השאולה ונשרפי"ם בא"ש  הלהב"ה,-זה השם רשום ושמור למלך המשיח ועל כך נאמר "הזר הקרב יומת",-בסוד   י"ום   ת"  בגימטריא    אר"בע  א"   מו"ת   בגימטריא    ארג"-ע   מו"ת{שבעים שמות קודש הממיתים הרשע}   בגימטריא  ע{ו"ת -מ}ג"ר  א"  ומן א-דם  רשע המבצע ההשבעה נלק"ח  א"  ונחת"ם  ד"ם.

שם   הש"י,-זה מלא"ך הצדיקים בסוד   י"ש  ש"י  עולמות,-הרי המלא"ך  ש"י   סוד  ש"ין  י"וד    סדימטריא שד"י   ס"ו   בגימטריא  מטטרו"ן   ב"ן דו"ד   בגימטריא    ב"ן  דו"ד   ס"  רומ"ח   בגימטריא   ס"ו  מרח"ב  דוד,-בזה הייחודים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה  נשח"ט  ונעק"ר  על גבי מזבח הנקמ"ה,-זה השם שמור למלך המשי"ח  אותיות  מש"ה  ח"י   בגימטריא    ש"ם   ח"יה   בגימטריא  י"ש  חמ"ה  בגימטריא  מ"  שיח"ה     בסו"ד     ש"ם   יח"ה,-{י}חיד  {ח}י  {ה}עולמים,-בכ"ך סמא"ל מלכות רומי הטמא נעקר ונשר"ף כלא  הי"ה.

שם השי"ת  ,-בגימטריא   קו"ד   ש"ש   ה"   אותיות   ש"  קדוש"ה   בגימטריא  ש"ש  קו"ד   ה",-זה מלא"ך הברי"ת{החותם  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד}  בפנימיות המלכות{אות  ה"}-ובכך הינ,ה זוכ"ה ל-קוד,-סוד ק"ו{אין סוף יתברך},-אשר באמצעות  ד"  מלאכי"  המרכב"ה{שכינה},-גמר"א,-{ג}בריאל  {מ}יכאל  {ר}פאל  {א}וריאל  שוחטים ועוקרים סמא"ל הטמא"  זר"ע עמל"ק  נכח"ד  בע"ת משיח נגלה.

שם  השל,-אותיות של"ה,-זה  המלא"ך  הינו מלא"ך  הגוא"ל  בגימטריא שם מ"ה  בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו ה"א ובאמצעות של"ה  זוכה   ל-י"  ספירות  בלימה  וזה ש{י}לה  בגימטריא מש"ה  סוד  ש"{באבות}-החותם שם מ"ה  בגימטריא {ג}או{ל}ה בישרא"ל  בסוד  י"ב   שרא"ל  בגימטריא   ז"ה  ש"ר  א"ל   בגימטריא  ש"  זה"ראל    ובכ"ח הייחודים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדי"ם השאולה ונשחצטים על גבי מזבח הנקמה,-זה השם שמור  למלך  המשי"ח  ועל כך נאמר   "הזר  הקרב יומת" ,-הרי  בעל ה"בקרה"{ביקורת דסיטרא אחרא}-נפשו תעק"ר  על ידי   הז"ר,בסוד   ע"וז  או"ר,-שבירת הכלי{נפש הטמא} לא  תעמו"ד בגילוי המגולה  בכונה על מנת להפילו  לתהומו"ת רב"ה,-שם מקום המחלוקות מריבות והבקר"ה{ביקורת},-רוח שטות נקרא.

שם  השתפא,- אותיות  א"ת  שפ"ה   בגימטריא  א"ת  שכינ"ה   בגימטריא    תני"א  שכ"ה,-הרי זה המלא"ך תניא"ל,-מלאך הנתינ"ה  והינו מעניק למלך המשי"ח    ת"י  נ"א  בגימטריא  נ"א  קוד"ש   אותיות נוש"א ד"ק{אור החכמהנ ה-קד-ומה  אשר בכך המשי"ח אותיות   י"ש חמ"ה{תפארת}-מרומ"ם השפ"ה  בגימטריא שכינ"ה ועוקר  ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א  נשרפי"ם  בא"ש הלהב"ה,-חידושי התור"ה,-במידה ורשע משביע זה המלא"ך    א"ת שפ"ה  הינו משנה אותיתו שמו ל"אש פתה",-ומוריד נפ"ש הטמא ל{ש"א}ולה,-

יש לדעת אשר באמצעות זה המלא"ך   א"ת  שפ"ה   אותיות   א"ש  תפ"ה  בגימטריא  א"ש תהלים,-המשיח מב"רר נצוצות קדושה הנלו עק"ב פג"ם הברית,-ובכח     ג"  פ"ם  בגימטריא  קכ"ג  מדרגות משיח מוש"ך  חכמ"ה{סוד  ב"}-והרי לך קכ"ה   גמר תיקו"ן  המלכות,-המשמידה הסיטרא אחר"א,-וידעת ק"כ צירופי אלהים יתבר"ך  חותמים במלכות  אות  ה"  בגימטריא  חמ"ש  סוד  מש"ח{שמן המשחה,-אור החכמה העליונה}-המכלה כל קליפה דזהומ"ה{סיטרא אחרא}.    

שם הת"ת,-בגימטריא שתק"ה,-הרי זה המלא"ך הקדוש והנורא עליו נאמר  "סייג לחכמה שתיקה",-הינו חותם שם ס"ג  בגימטריא יו"ד ה"י  וא"ו  ה"י  בבעל השבועה,-אשר בכך מעטר המשביע באות  ל"{סוד חב"ד,-י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת}-אשר מגלים החכמ"ה אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא גאול"ה בגימטריא הגוא"ל בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השוחט ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאול"ה ונכחדי,ם,-זרע עמל"ק נעקא  בסוד {ע}-מל"ק{ראש הטומאה סוד רא"ש  ז"-הב  נחת"ך על מזבח הנקמה},-במידה ואדם רשע משביע המלא"ך שתק"ה  -אז הינו גוז"ר  שיתו"ק ומומי"ם בפנימיות הטמ"א אשר יור"ד לגיהנ"ם  שם נהפ"ך לכל"ב חבל"ה השורה  בכ"ל עת בבהל"ה.

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ה" אות  ה" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

 

 

OnLineTech