להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ח"

ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ח" אות  ח" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

שם  ח",-בגמטריא  שמונ"ה, זה המלאך משנ"ה אשר באמצעות אות  ו"  בגמטריא קש"ר   חותם בפנימיות משביע שמ"ו כ"ח הנשמ"ה,מלך המשי"ח  מש"ה באמצעות זה המלאך עתיד לגלות  נ"ה,-סוד נ"צח ה"וד אור הנבואה,המלאך שמונ"ה אותיות הנוש"ם על שם  מגלה למשביע שמו  סוד הנשימ"ה אותיות י"ה משנ"ה,סוד חכמה ובינה{י"ה} המעברים  בעל השבו"עה  ב"שמן  נהי",סוד  נ"צח ה"וד י"סוד  אותיות יו"ד ח"ץ סו"ד נ"ה,והרי לך  המשי"ח  באמצעות זה המלאך משיג מוחין ח"ץ  אותיות צ"ח בסוד צ"דיק  ח"ת אותיות יצ"חק  ד"ת,סוד  {ד}עת {ת}פארת בזה הש"ם  מש"ה מעבר נשמת יצחק בפנימיות ה{ג}וא{ל},בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חאכאא,-בגמטריא  כ"אי,זה המלאך  מן ספירת הבינה סוד שם כ"א בגמטריא שם אהי"ה והמשביע שמו מושך הארת   כ"  בגמטריא  ש"ע  יר"ם  אותיות ש"ם עי"ר   אותיות  ש"  יר"עם  אותיות ש"ר  עי"ם,סוד ע"יבור י"ניקה  מ"וחין לפנימיות  הכלי,עתיד  מלך המשי"ח להשביע זה המלאך ש"ר עי"ם אותיות עשרי"ם  ובאמצעותו ישלו"ט על  ע"  שרי"ם וילמד ישראל צדיקים קדושים שי"ר  ע"ם,זה סוד הנאמר א"ז  ישיר משה ובני ישראל את השירה הז"את ליהוה",

וזאת השירה בסוד  א"לף  י"וד אותיות פודיא"ל,זה המלא"ך פו"י אל"ד,בסוד  המשיח באמצעותו  פ"ודה ו"מציל  י"שראל וחותם האמונה באלקי  ישראל בעל כל הכוחות כולם בפנימיות הכלים{נברים} בכך זוכים לעיטור שם א"לד  בגמטריא של"ו ש"ם   או"ת א"ד  בגמטריא  שמשו"ת  א"ל  קש"ר  א"ד,זה סוד המשיח{ת"ו  שמ"ש}אשר באמצעות א"ד{תפארת}חותם  קש"ר בפנימיות ש"ם{המלכות}בכך סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים  יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חאכ {כרמ}פ,-זה המלאך  כר"ם,והינו מלאך המחשב"ה בתורת הקבלה,וראה מלך המשיח עתיד להשביע ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה ובכך למשו"ך   כ"  ר"ם  בגמטריא ר"ם שערי"ם לפנימיות כל"י הנשמ"ה  אותיות מש"ה כל"י  נ"ה,בזה השם משה רבינו  אותיות רושם בינה מושך מאור  נ"צח ה"וד  אור הנבוא"ה  אותיות ב"ן  אור"ה או"ה  בגמטריא ב"ן ר"ז אהו"ה  אותיות נז"ר  א"ב  הו"ה,והרי לך משה רבינו בזה השם  נ"זר אלוקיו על ראש,ו בסוד נ" ר"ז  בגמטריא נ"ר שב"ע  אותיות נש"ר ע"ב  בגמטריא נש"ר חס"ד  אותיות ס"ד  חרש"ן,המשיח הינו  נ"שר  ח"  בגמטריא נש"ר קש"ר נשמ"ה  אותיות   נש"ר נש"ר  משק"ה בגמטריא  קש"ת   מ"ה    א"ש  מש"ה,

הרי לך בכח המלאך כר"ם  משה רבינו  חותם כח האלוקות{אמונה}-סוד א"ש  {רוח הקודש}בפנימיות ישראל צדיקים קדושים בכך מעוטרים בכת"ר  מ"ה בגמטריא אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא הגוא"ל בגמטריא גאול"ה סוד ק"ו  אמ"צע{נש"ר}שהינו ש"ר  ן"  בגמטריא ש"ר חמישי"ם  אותיות ש"ר משי"ח  י"ם   אותיות   ש"ם  ש"ר  חיי"ם  בגמטריא ש"ם ש"ר חכ"ם זה ה{ג}וא{ל} המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חכ,-אותיות  כ"ח,זה המלאך כ"ח   העולה בגמטריא  ש"ע   יר"ם  קש"ר  נש"מה,וידעת משה רבינו עליו השלום{ש"ע  נהורין}באמצעות המלאך  כ"ח  חותם בפנימיות המלכות{ר"  העולה בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים,סוד גבורות המלכות}מוחין   קש"ר נשמ"ה אותיות נש"ר משק"ה   אותיות שמ"ש הקר"ן   אותיות ש"ם נ"ר קש"ה   אותיות נמ"ר  ש"  קש"ה  בגמטריא נמ"ר של"ו ש"ם אות" קש"ה  ובזכות כך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין ש"ר  ן"  בגמטריא ש"ר חמישי"ם   אותיות רמ"ח שישי"ם   אותיות רי"ח  שמשי"ם  אותיות משי"ח שרי"ם   בכך  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  אותיות עשי"ו  ישו"ע,-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדור"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  חבגג,-בגמטריא המלאך  בחב"ד,-וזה המלאך חב"ד חותם בפנימיות משביע שמ"ו  מוחין חכמה ב"ראשית סוד   ח"ד  בגמטריא י"ב צירופי יהו"ה המגלים בפנימיות בי"ת{כלי המשביע}מאו"ר התור"ה,עתיד מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י להשביע המלאך חב"ד  בגמטריא ח"ו  בגמטריא  קש"ר   ו" נשמ"ה  בגמטריא קש"ר קש"ר נשמ"ה   אותיות  ש"ר קשר"ק נשמ"ה   בגמטריא מש"ה קש"{ת נ}ש"ק,סוד שם ת"ן העולה בגמטריא  עשר פע"ם  שם  י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא אד"ם בגמטריא גאול"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אותיות  מש"ה  ל" ג"ל  או"ה,

הרי לך משה רבינו אותיות רושם בינה באמצעות זאת ההשבעה מושך מוחין ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתור"תך לפנימיות המלכ{ה}  הנקראת או"ה  בכך זוכה למוחין אהו"ה בגמטריא טו"ב  בגמטריא י"ז    בגמטריא  שע"ר שב"ע   אותיות ש"ע   ש"ר  ע"ב  בגמטריא ש"ע  ש"ר חס"ד  אותיות  שר"ש   ע"  חס"ד,הרי זה המלא"ך הינו שר"ש  בגמטריא  קש"ר  ש"ר  ובאמצעותו  המשי"ח מקשר כל האורות לפנימיות רח"ם האש"ה{שכינה} המשמידה ועוקרת  מלכות  ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-עשי"ו  אותיות ישו"ע,-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים לגיהנם ונכחדים ונאבדי"ם,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חבד,-בגמטריא המלאך  י"ד  בגמטריא דו"ד,חבר אות י"  ומקובל המלאך ידו"ד  אשר המשביעו זוכה למוחין התור"ה בסוד  מלו"י  ח"ן  בגמטריא  ח"ן אלהי"ם  אותיות   ינח"ל  מא"ה,זה סוד משה רבינ"ו   אותיות  ה" יבשרנ"ו  אותיות נו"ה רשב"י,זה {ר}בי {ש}מעון {ב}ר {י}וחאי  הוא ה{ג}וא{ל} אשר באמצעות זאת השבוע"ה  חותם  שם ח"ן בגמטריא  יוד הי ואו הה   בסוד מג"ן אומ"ץ,-{מ}לך {א}והב {צ}דקה  {ו}משפט בפנימיות הכלי"ם{ישראל טהורים} בכ"ך  זוכי"ם  למדרגת  א"  מיל"ה  בגמטריא מיל"ה אח"ד  אותיות   י" חמ"ה אל"ד,זה סוד משה רבינו הנקרא חמ"ה בתורת הקבלה{תפארת}ובאמצעות  י" בגמטריא  עש"ר ספירות הינו מעבר רח"ם השכינה במאור  אלד,

המורה אשר המשיח נתעלה על מרכבות שרפים עליונים ותחתוני"ם ובע"ל שליט"ה  אותיות  ט"  שיל"ה  בגמטריא שיל"ה אמ"ת   אותיות ל"י מש"ה את,וזה סוד בינה{ל"י}אשר  באמצעות  תפארת {משה}מעברת המלכות{א"ת} במדרגת ש"ם  ה"  בגמטריא ש"ם חמ"ש אותיות מ"ח שמ"ש אותיות ש"ם שמ"ח   בגמטריא ש"ש  פ"ח   בגמטריא  פ"ו  נשמ"ה   ש"ש  בגמטריא נשמ"ה אלהים  ש"ש בגמטריא אליה"ו  מ"ה  שמ"ן  ,זה סוד אשר באמצעות זה ההשבעה משה  מתאחד בנשמת אליהו הנבי"א סוד  יהוא"ל  המלא"ך  ל"י  או"ה,חותם  בינה{ל"י}בפנימיות המלכ{ה}-סוד שם או"ה  בכך זוכה לגאולה הנקראת אהוה בגמטריא טו"ב  בגמטריא י"ז   סוד הדע"ת הקדוש  המשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חבוצ,-אותיות  צ"ב ח"ו  בגמטריא  פח"ד חב"ד,הרי לך זה המלאך  הנקרא חו"צב  על שם חוקק פחד בפנימיות  משביע שמ"ו  בכך המשביע זוכה למאור חב"ד,סוד {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת ,כנאמר  ראשית חכמה יראת ה",ודע אשר הנאמר על מל"ך המשיח אותיות משה ח"י "והריחו  ביראת  ה"  בסוד זה המלא"ך הינו מלאך היראה זהו מטטרו"ן  בשמו  חוצ"ב ראי"ה בפנימיות ה{ג}וא{ל} בכך  נולד ומגולה  אר"יה,סוד החסדים,וראה המלאך חוצ"ב  בסוד מוציא החוצ"ה בסוד מגלה  אות  ב"ראשית  זה יחוד  רא"ש חכמה ומלכות{בית}באחדותם בי"ת  בגמטריא בקוד"ש  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חבת,-ח"כמה  ב"ינה ת"פארת,בזאת הכונה עתיד מלך המשי"ח  אותיות  מש"ה ח"י מל"ך    בגמטריא קש"ר מש"ה  כלי"ם  נשמ"ה   אותיות שר"ש קמ"ה  מש"ה מ"ן  כל"י  למשוך לפנימיות המלכות שם קדוש  הש"ם המפורש"  הוא שופר"  מ"שה שהינו שמ"ש פור"ה  אותיות ש"ם שו"ר  פ"ה  אותיות שומ"ר שפ"ה  בגמטריא רוש"ם שכינ"ה,זה השם הינו מוחין מעשה המרכב"ה נקרא כ.ל.י. סוד ארבע דתות {רוחות}העולם העליו"ן  באמצעותם מגולה ח"כמה  ובינה בפנימיות תפארת,-

הינו המשי"ח בכך חותם אות ח"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה אותיות נש"ר  מש"קה ה"בת"{מלכות},וזה יחוד ח-בת  בגמטריא ת"י בגמטריא קוד"ש  המכחיד ועוקר סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשע"ה יורדת לגיהנם ונשחטת על מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חבתם,-זה  המלאך תי"ם בגמטריא קודש"ם,הרי לך זה המלאך משביע בפנימיות משביע שמ"ו מוחין  קו"ד ש"ם   ,סוד מאור ק"ו{אין סוף יתברך}הכונס לפנימיות כלי המשביע{ד}ומגלה עבורו סוד השם המפור"ש,ודע אשר מלך המשי"ח עתיד להשביע זה המלאך קודש"ם  בגמטריא  י"ש  ק"ם  אותיות י"וד  שק"ם  אותיות שד"י  קו"ם  בגמטריא קו"ם מטטרו"ן  בגמטריא  קו"ם  ס"  רומ"ח  בגמטריא  מור"י  ח"ן   קו"ם   אותיות י"  רומ"ח נוק"ם  ומשמיד ועוקר סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  חג,- זה המלאך ח"ג  והינו חותם במשביע שמו   אות ח"  בגמטריא  קש"ר נשמ"ה{כח}השכ"ל הז"ך אשר באמצעותו בע"ל השבוע"ה  מושך אור  ג"ימל  בגמטריא  נג"ל  במלוי אות   נ"  נגן  ל",הרי לך זה המלאך הינו מלאך נבוא"ה{נגינה} ועל ידי  השבעת שמו  עתיד מלך המשי"ח  מש"ה רבינ"ו  אותיות ה" מבשרנ"ו  לגלות  שי"ר  יש"ר  אותיות שר"ש  ר"יי,בסוד   ר"צון  י"ראיו   י"עשה,הרי בז"ה  השי"ר בפנימיות ה"ר{המשיח}  י"ש{מוחין בינה}העוקר ומחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  הוד,-זה המלאך  הו"ד   בגמטריא י"ה,ובעת השבעתו מגולה למשביע  חכמה ובינה{י"ה}עליונ"ה  אותיות ע"ל יונ"ה בגמטריא מא"ה יונ"ה  אתויות י"ה  אמונ"ה  בגמטריא קש"ר  מ"ן אהי"ה  אותיות ש"ק  נמ"ר אהי"ה,זה סוד מלאך בינה{שם אהיה בגמטריא כ"א}והינו חותם בפנימיות המשי"ח{נמ"ר}מוחין  נ"  ר"ם  בגמטריא   א"ם  עיב"ר  נ"ר  אותיות  עי"ם  בא"ר  נ"ר,

הרי לך   {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין באמצעות זאת השבועה המשי"ח מושך לפנימיות בא"ר{המלכות}בכך הינו מנ"ור"ה  בסוד  נ"ון ר"יש  אותיות שי"ר  נ"ון  אותיות ש"ר   ינו"ן,המלכות {ינון}זוכה לאור המשיח{ש"ר}החותם בפנימיותה   י"-נון  בגמטריא   עש"ר  קש"ר  מא"ה,בסוד אות  י"{חכמה עליונה }באמצעות קש"ר{תפארת}חותם  מא"ה{בגמטריא ק"}ברכות בכל יום בפנימיות ישראל צדיקים קדושים בכך שוחטים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה ,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

ח    ג     ד"

א    ה"  ט

ו"   ז     ב

שם {ח}ג[וח]א,-זה המלאך חו"ח  בגמטריא כ"ב,והינו מלמד משביע שמו את סוד מוחין כ"ב  צירופי אותיות,וראה חו"ח  בגמטריא קש"ר נשמ"ה חב"ד  אותיות חב"ד שר"ש  נקמ"ה  משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  ה{ג}או{ל}ה,זרע עמלק  נכחד ונאבד  בעת המשי"ח נגל"ה  בסוד  נג"ן  ל"ה,חותם באמצעות מוחין הנבואה{כ"ב צירופי אותיות}ל" כפול ה" בגמטריא ק"ן{החכמה } העליונ"ה.

שם  חגתם,-המלאך  ח"ג  ת"ם,זה המלאך חותם בפנימיות משביעו מוחין  ת"ם{האמונה השלמה}שהינה סוד  ח" כפול  ג" בגמטריא בגמטריא {כ"}ד  ספרי [ת]ור{ה},ובכך מגולה שם כה"ת,-{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  יה,וידעת עתיד מלך המשי"ח למשו"ך באמצעות ת"ם{המלאך}מאור  ת"יו  מ"ם  בגמטריא  פו"י  או"ר  ע"ב אמ"ת,וזה סוד {פ}וד {ו}מציל {י}שראל{המשיח} בכח שם ע"ב בגמטריא חסד בגמטריא סו"ד נשמ"ה  בגמטריא  י"ש  סנ"ה  מ"ו,

זה סוד בינה{י"ש}באמצעות סנ"ה  אותיות הנ"ס{משיח} סוד אות ס" בגמטריא ש"ם יש"י בכך  מוחין נ"ה,-סוד {נ}צח {ה}וד רוח הנבואה מגולה בפנימיות המלכות{סינ"י}בגמטריא עי"ן החכמה לכ"ך זוכ"ה,והכל  ניתן לכל"ה{שכינה} בזאת ההשבע"ה  חגת"ם סוד  קש"ר  {ח}סד {ג}בורה {ת}פארת {מ}לכות המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנק"מה,זרע עאמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חג{תן},-זה המלאך ת"ן  העלוה בגמטריא  עש"ר פעם  שם מ"ה בגמטריא אדם{תפארת}בגמטריא גאולה בגמטריא הגוא"ל בגמטריא ג"ל או"ה,הרי ל"ך זה המלאך מן תפארת וחותם בפנימיות המשבי"ע מוחין שע"ר  מ"ה  אותיות מש"ה ע"ר  מלאךאות עי"ן    מקובל  ש"ם  נע"ריה,וזה המלאך נערי"ה בסוד נע"ר  י"ה   זהו מטטרו"ן הקדוש"  הינו   המלאך נערי"ה  בגמטריא  נה"ר שמ"ן יו"ם   אותיות נמ"ר רשימ"ו  נ"ה,הרי הינו חותם בפנימיות המשי"ח  סוד רשימו  אותיות   ש"ם רי"ו  בגמטריא ש"ם גבורה מאור  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד ובכח השבע"ת  ש"ם   המלאך ת"ן  נמש"ך אור  מטטרו"ן  נערי"ה שהינו  נע"ר  י"ה   בגמטריא פ"  נה"ר אותיות  נ"ר  פ"ה,

הרי באמצעותו ה{ג}וא{ל} מגלה תורה בע"ל פ"ה בפנימיות המלכות{נ"ר},וגם  נ"ר  פ"ה אותיות פ"ן  ה"ר,סוד בינה עליונה  הנקראת פ"ן  בסוד  פ"ה  נו"ן  בגמטריא ק"ו  פ"ה אותיות פ"ו  ק"ה  בגמטריא אלהי"ם ק"ה בגמטריא ל"ו קימ"ה  אותיות  י"  קו"ל  מ"ה  בגמטריא  שע"ר  קו"ל  הגוא"ל  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנ םונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם חג{ת}[נ][ה]י[ם],-זה המלאך  מתנ"ה   בסוד ת"ם   נ"ה,הינו חותם במשביעו  מוחין ת"ם  סוד נ"צח  ה"וד אור הנבואה העליונ"ה  אותיות נו"ה עלי"ה בסוד  נו"ה  בגמטריא  קש"ר  נ"ה  אותיות ש"ק רנ"ה  סוד ק"ריאת  ש"בת,הרי לך באמצעות זה הש"ם משה מל"ך המשיח עתיד לקרוא  למוחין שב"ת   בסוד  האות  ת"  בגמטריא או"ר ע"ב אמ"ת  בגמטריא ר"ז חס"ד  אמ"ת  ש"ב לפנימיות ישראל טהורים  וזה מתנ"ה סוד משיח הינו ת"ם  ובכח  מ"ן  סוד מ"יין  נ"וקבין{העלת תפילה}בכך מושך אור  בינ{ה}  לפנימיות המלכה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי  רצון ה".

שם חדקל,-זה המלאך   חדק"ל  בגמטריא  דל"קשר   ד"ם  שנה,וזה סוד המלאך דלקש"ר אשר באמצעות השבעתו  המלכות מן מצב ד"ל  זוכה למוחין קש"ר אותיות  ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה  בגמטריא רוש"ם שמו"ר רשו"ם   שומ"ר  סוד  {ג}ד{ל}ות מוחי"ן אותיות  נ"  ג"ד חות"ם יל"ו,בסוד י"מלוך ל"עולם ו"עד  הבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כול"ם אותיות מל"ך  ו"  בגמטריא קש"ר מל"ך אותיות מק"ל כש"ר,הרי לך עתיד המשיח  לגזור  מק"ל גבורות ודינים על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,

זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל ק"ם  ם"  בסוד מוחין קימ"ה סוד חכמה קימה בגמטריא שע"ר מא"ה אד"ם אותיות רע"ם ש.א.ה  אדם  בגמטריא  עמ"ר  י"וד  ה"א  ו"או  ה"א  ש.א.ה,בכח ההשבעות משה רבינ"ו אותיות רוש"םך  בינ"ה אותיות ה" מבשרינ"ו  מכה ומכחיד מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  אותיות ישו"ע,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים נכחדים ונאבדים,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חו,-זה המלאך ח"ו בגמטריא חב"ד  בגמטריא י"ד   בגמטריא דו"ד,הרי לך זה מלאך מלכות אשר בעת השבעתו חותם ל"ו{למשביע }מוחין כת"ם בגמטריא  ס"ת,-{ס}פר  {ת}ור"ה אותיות ס"תר  פור"ה סוד  ס"תר ה"ר  פ"ו  בגמטריא סת"ר ה"ר אלהי"ם,בסוד המשיח באמצעות זה המלאך מושך  ס"וף ת"וך ר"אש  קומ"ה של"מה  מ'קו"ה  השל"ם   ק"ו   מ"ה  ש"ם  ל"ה,בסוד אור אין סוף יתברך{ק"ו}באמצעות ש"ם מה בגמטריא ה{ג}וא{ל} בכך נחתם על ידי ת"ן    מ"ח  סוד  ת"ם    ח"ן   בגמטריא   ת"ם  יוד הי ואו הה אומ"ץ   מ"לך א"והב  צ"דקה ו"משפט בפנימיות הכלים{ישראל טהורים}בכ"ך  משמידי"ם  ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חוב,-זה המלאך חו"ב הינו מלאך  הסיטרא אחרא,עכו"ם{עובדי כוכבים ומזלות,כח הטומאה,אומות העולם}משביעים זה המלאך על מנת לקטר"ג על ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הבא, עתיד מלך  המשי"ח אותיות מ"שה ח"י באומצעות המלא"ך   י"ו{קרנות על חד"ו} להכחיד ולעקור המלאך חו"ב,וידית המלאך י"ו{בקדושה}עולה בגמטריא    ח"וב{מלאך הסיטרא אחרא},להראותך זה כנגד זה עשה אלקים יתברך ויתברך,וביום ההוא המלא"ך י"ו  בגמטריא  קש"ר   עש"ר    בגמטריא ש"ע  קש"ת  חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  סוד ש"ע נהורין  את מוחין קש"ת  בגמטריא   מש"ה  א"ת,סוד יחוד תפארת{משה}ומלכות{א"ת}בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  חוג,-זה המלאך  חו"ג בגמטריא י"ז בגמטריא טוב בגמטריא שם אהו"ה,עתיד מלך  המשיח אותיות משה חי  להשביע זה המלאך ובכך למשו"ך מוחין ק"ו אמצ"ע  אותיות אומ"ץ  ע"ק,סוד  ע"ליון  ק"דוש  מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט לפנימיות ישראל צדיקים קדושים לש להם חלק לעלם הב"א,ובכח זה המלאך  י"ז   בגמטריא שע"ר שב"ע  אותיות ש"ר  ש"ע  ע"ב  בגמטריא ש"ר  ש"ע  חס"ד  בגמטריא ש"ע ש"ר  סוד נשמ"ה אותיות סו"ד  ע"  שר"ש נשמ"ה  אותיות   ע"ד  ס"ו   שמ"ש הנש"ר  בגמטריא  ע"ד ב"ן דו"ד ש"ם שנ"ה ש"ר  בגמטריא חו"ד ענ"ב   שמ"ש  נ"ה,-

זה סוד צדיק יסוד עולם  ב"ן   ע"  בגמטריא ב"ן שבעי"ם  אותיות שב"ע בני"ם   אותיות ש"ב  ענבי"ם    אותיות   ב"י   ע"ב  שני"ם,-סוד השמות החוקקים על המט"ה בסוד שם מ"ה  ט"ה,סוד  ט" כפול  ה" בגמטריא מ"ה חבר  מ"ה  ומקובל   מ"ה  מ"ה  בגמטריא אד"ם  אד"ם  בגמטריא גאול"ה  גאול"ה  בגמטריא י"וד ה"א  ו"או ה"א   י"וד  ה"א  ו"או  ה"א   בגמטריא הגוא"ל  הגוא"ל   בגמטריא  ג"ל או"ה  ג"ל או"ה   אותיות גלג"ל    אוהאוה  על ידי כך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חוה ראשונה,-אותיות  רו"ח אש"ה  נו"ה,הרי  לך זה המלאך ר{ו"ח}  והינו חותם מאור ח"ו בגמטריא חב"ד  בפנימיות משביעו,זה סוד המשיח עליו נאמר   והריח"ו  ביראת ה","והריחו"  אותיות   רו"ח  יהו  החותם בגמטריא גבורה חי"ה  ב{ג}וא{ל} ישראל בכ"ך המשיח  "חוקק"  בגמטריא רו"ח   נ"וה    בגמטריא נ"ר  חיב"ה  אותיות    רי"ח  בנ"ה  אותיות נה"י רח"ב,-סוד {נ}צח {ה}וד {י}סוד האמונה בפנימיות ישראל עם קדושה,סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {חומ}ו  למו  חהעת,-זה המלאך מו"ח בגמטריא      מ"ו  קש"ר נשמ"ה אותיות מש"ה נש"ר  קו"ם   אותיות מש,ה ש"ר  נוק"ם  ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה,זרע עמלק נמחה ונאב"ד  מן גוד"ל   התו"רה,וראה  גוד"ל זה המשי"ח  ג"ד  ל"ו  בפנימיותו,בסוד מזלא קדיש"א {ג"ד}חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  ג" כפול  ד"  בגמטריא י"ב  צירופי יהו"ה{יתבר"ך} שהינן  מהוים  מוחי"ן  ל"ו הצדיקי"ם,וידעת  ל"ו  בגמטריא קש"ר שלושי"ם  אותיות שר"ש שוקלי"ם,הרי לך בזה ההשבעה המשיח שוק"ל  אותיות של"ו   ק"  בגמטריא של"ו  מא"ה ברכות בכל יוםם מעבר רח"ם השכינה על יד"י  השקיל"ה{של האותיות}וכ"ח כל אות פוע"ל  הפעול"ה ,

וזה מוח"  בגמטריא קש"ר  מ"ח  אותיות ש"ק  רמ"ח,סוד  ק"ריאת  ש"בת   אותיות פנימיות  ירא"ת  ב"ת  אותיות בריא"ת   ת"  סוד בראשי{ת} ברא את האות  ת"  העולה בגמטריא  או"ר ע"ב אמ"ת  בגמטריא או"ר חס"ד אמ"ת כנאמר עולם בחסד יבנ"ה,סוד האות  ת" המורכבת מן אותיות   ר" ו-נ",ובכך מקובל סוד המלכות נ"ר  אותיות נ"ון  ר"יש  בגמטריא ק"ו שי"ר  אותיות קש"ר  י"ו  בגמטריא ש"ק  גבור"ה  אותיות גבו"ר  קש"ה,-זה נשמת המשי"ח נברא"ת" על ידי  נ"{בינה}שנטעה אותך בפנימיות בא"ר{המלכה},וזה סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  חו"ץ,-זה המלאך חו"ץ  ועל ידי השבעתו עתיד משה רבינ"ו  אותיות רוש"ם בינ"ה אותיות  ש"ם ר"ב יונ"ה  לחצו"ת  את י"ם  ס"וף  בגמטריא   מ"עוף,הרי  לך סוד  י"ם{מלכות}באמצעות ס"ו-ף  בגמטריא  שמ"ן יו"ם  ב"ן דו"ד ,זה אור המש"יח על ידי כך  הינה מקבלת  מוחין  מ-עו"ף,"כי עוף השמים יוליך את הקו"ל,הרי ב{ג}או{ל}ה השלמה בזאת ההשבעה המשיח  מרא"ה  הלכות {רזין דרזין}מן השמי"ם,והינו עו"ף  בגמטריא  ע"  אלהי"ם  אותיות ע"א  יהל"ם,חבר אות  ו"{משיח} ומקובל  ע"א  יהלו"ם,ו"יהלום"  עולה בגמטריא  קש"ר  פ"ה   אותיות שר"ף  ק"ה   אותיות  ש"ר  קפ"ה  בגמטריא  ש"ר  א"לף  ל"מד   אותיות למ"ד שרפ"אל  בגמטריא ע"ד שרפא"ל    אותיות שר"ף  עדא"ל    בגמטריא  של"ו ש"ם או"ת פל"א עד"ר,ובכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים  לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חור,-אותיות רו"ח,זה המלאך רו"ח  בגמטריא קש"ר  ר"ח   בגמטריא  ח"ש  קש"ת  אותיות חש"ק ש"ת,הינו חותם בפנימיות המשביע חשק והתלהבות בעבודת הבורא יתברך ,וידעת מל"ך המשי"ח אותיות משה  ח"י באמצעות זה המלאך רו"ח  בסוד ר"יש  ו"או  ח"ת  בגמטריא אי"ש ברי"ח  או"ר ע"ב אמ"ת,זה משה רבינו בכך הינו מושך  בריח בסוד  י"  חר"ב  בגמטריא  ר"ב שמונה עשר"ה  אותיות שע"ר ר"ב  שמונ"ה  בגמטריא  ר"ב עש"ר  קש"ר נשמ"ה   בגמטריא ש"ע  קש"ת  ר"ב  נשמ"ה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חור  ופום,-אותיות   יפר"ח  מ"ח,זה המלאך  יפר"ח  אותיות פ"  רי"ח  בגמטריא רי"ח שמ"ן יו"ם אותיות   משי"ח  נמ"ר    י"ו  בגמטריא מ"ן גבור"ה  משי"ח,המלמדך  ה{ג}וא{ל}  עתיד להשביע זה המלאך  על מנ"ת למשו"ך מוחין  פר"ח בגמטריא  רו"ח  שמני"ם  אותיות חומ"ש  נ"ר  י"ם,-סוד שער  חמישים,-חומ"ש בגמטריא  קש"ר חמ"ש  אותיות שר"ש  קמ"ח,זה  המלאך קמ"ח  עליו נאמר אם אין קמ"ח אין תור"ה,והינו ק"מ-ח  בגמטריא ק"ם קש"ר נשמ"ה אותיות קשר"ק  מ"ן  מש"ה,-בכך סמא"ל הרשע מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע",-י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולם  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,וביו"ם ההו"א שם  אהו"ה{מוחין דעת הקדושה,-מש"ה רבינ"ו אותיות רוש"ם  בינ"ה  אותיות ה"  יבשרנ"ו   אותיות  ם"  נ"שר  י"ב   ו"ה} חותם {ג}או{ל}ה שלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {הח}ג,-זה המלאך  ח"ה העולה בגמטריא אחד בגמטריא אהבה בגמטריא י"ג מידו"ת הרחמי"ם{רמחים}ומלך המשי"ח  אותיות מש"ה  ח"י כ"ל   מ"ו  בגמטריא ימלו"ך קש"ר נשמ"ה מש"ה אותיות ימלו"ך   מש"ה  שר"ש נקמ"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימ א  ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדור"ה,זרע עמלק נאב"ד  ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחי"ן  הח"ג  בסוד   ח" ח"  ח"  בגמטריא כ"ד  בגמטריא    ד"  שערי"ם  אותיות  שד"י  רע"ם  בגמטריא שע"ר מטטרו"ן בגמטריא  עש"ר  ס" רומ"ח  בגמטריא  רומ"ח ש"ם יש"י עש"ר אותיות י"ש עשי"ר ש"ם רומ"ח,

והרי לך ה{ג}וא{ל} הנקרא עשי"ר{תפארת} עתיד להשביע זה המלא"ך ובאמצעותו למשו"ך מאו"ר  רו"מח  אותיות   רמ"חו,-בסוד  ר"בי  ח"יים  מ"שה  ו"יטל,וגם רמ"חו  בגמטריא ר"ם חב"ד אותיות מ"ח  בר"ד  אותיות חר"ב ד"ם  אותיות מ"ב  ח"דר    ח"סד  ד"ין  ר"חמים  בכך ש"ם  מ"ב מ{ג}ו{ל}ה  בסוד ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתור"תך,ו"-אביט"ה  בגמטריא קש"ר אביט"ה  בגמטריא רא"ש אלהינו י"ה אמ"ת,בכך מלכות  הסיטרא אחר"א מושמד"ת ונכחדת,-

אור  הגוא"ל  מרומ"ם השכינה באמצעות רח"ם  אותיות רמ"ח  בגמטריא    מ"ח   אמ"ת   ן" אותיות ח"תם  אמ"ן  בגמטריא  חת"ן  אח"ד  שמ"ן  יו"ם אותיות  שד"י  מ"ן  מו"ח  א"ד   בגמטריא מטטרו"ן   נפ"ח   קש"ר  א"ד,-סוד הנשמה מוחין יחיד"ה  בגמטריא כ"ח  ט"   בגמטריא כ"ח אמ"ת  בגמטריא חמא"ת  עשרי"ם  בגמטריא ש"ר עי"ם  אמ"ת קש"ר נשמ"ה,אמן ואמן מש"ה  חותם ש"ם  ה" בפנימיות  ישראל ע"ם קדוש"ה אותיות קדו"ם שע"ה אותיות ש"ם  עקו"ד  אותיות ע"ם שוק"ד    אותיות שמ"ע קו"ד    אותיות ד"ש  עומ"ק    אותיות ש"ע קוד"ם    אותיות שק"ם  ו"  ע"ד  אותיות עמ"וד  ש"ק    אותיות ד"ם שוק"ע     אותיות   ש"ם   ע"  קו"ד  ,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם חחג,-בגמטריא  המלאך  "גוי",-וזה מלאך  הסיטרא אחרא עכו"ם רשעי"ם משבעים אותו על מנת לצע"ר את ישראל קדושי"ם,ועתיד מלך המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י  סודו  י"ו  ג"  בגמטריא  י"ו שלו"ש  בגמטריא י"ש   ילב"ש  אותיות  לב"ש  יש"י,הרי לך    ה{ג}וא{ל}   הינו ל"ב נתיבות החכמה ומלביש את יש"י  זה המשי"ח  בסוד  מ"ל-ביש  בגמטריא   י"ש  ע"ב  בגמטריא י"ש חס"ד  אותיות שד"י ח"ס בגמטריא מטטרו"ן  ח"ס  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא אות  ג"  במלוי  ג"ימל  אותות ג"למי  בגמטריא  ל"ב   רא"ש ע"ם  אותיות     רא"ם  ש"ע  ל"ב     אותיות שמ"ע  א"ר  ל"ב   אותיות  ש"ם ע"ל  בא"ר     אותיות ר"ב שמעא"ל,באמצעות המלא"ך שמע"אל  משיח חותם   ש"ם   ע"   א"ל   אותיות  ע"  שמא"ל  שבעים שמות קדושים המוחות סמא"ל  הטמא מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חחן,- בגמטריא המלאך   נו"י,וזה המלאך בעת משביעים את שמו הינו מעבר בעל השבועה  במאור י"ו  בגמטריא שע"ר ע"שר    בגמטריא רק"ם שר"ש  בגמטריא ש"ם  קש"ת  בגמטריא  שמש"ת  מא"ה  בגמטריא שמ"ש  ת"ם  ו"  בגמטריא שמ"ש  קש"ר  ת"ם אותיות שר"ש שק"ם  ת"ם    בגמטריא פת"ק  שר"ש  של"ו ש"ם אות,וזה סוד מלאך   פת"ק  בגמטריא ת"ק שמ"ן יו"ם  בגמטריא שמ"ן קוד"ש קו"ם  אותיות  קדמו"ן  ש"ש  קו"ם   אותיות ק"ו   קוד"ש   ש"ם  מ"ן   ,בזכות מעש"ה ע" מש"ה  בגמטריא מש"ה שמ"י  ע"ב בגמטריא משה שמ"י חס"ד  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה  ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם {חח}ע[י]גהו,-המלאך  חי"ח בגמטריא   כ"ו  בגמטריא יהוה יתברך,זה המלאך מן ספירת תפארת והינו חותם בפנימיות משביע"ו  מוחי"ן   כ"ו  בגמטריא  ש"ש  שערי"ם  אותיות ש"ע שרשי"ם,הרי לך מלך המשיח{ש"ע נהורין} עתיד להשביע המלא"ך ח"יח  בגמטריא  [שע]"ר   [י"ו]  ובכך להשמיד "ישוע",-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו  {ע}ולם   מלכות רומ"י הטמ"אה יורדת לגיהנם ונכחדת בלהבות המדור"ה,וביום ההוא ישרא"ל קדושים מעוטרים במוחין  ש"ע  רי"ו    בגמטריא ש"ע גבור"ה אותיות עוג"ב  הש"ר אותיות עש"ר  גבו"ה אותיות גבו"ר שע"ה אותיות גש"ר  בוע"ה    אותיות רבו"ע  גש"ה,זה המשיח חותם בפנימיות ש"ה{מלכות}מאור  ג"{בינה}-בסוד ג"ימל  בגמטריא  מ"י   ג"ל  אותיות  י"  גל"ם,-סוד  י"ג מידות הרחמים המגלים  מ"ל בגמטריא ע" פנים של התורה בפנימיות ישראל צדיקים ע"ם קדוש"ה אותיות קו"ם  ע"  שד"ה בגמטריא שמ"י ע"ב  קו"ם  שד"ה    בגמטריא יבק"ם שע"ה,בסוד  {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה {מ}לכות זוכה למוחין ש"ע נהורין{תפארת}ה"חוקק"  בגמטריא  רו"ח   מ"  אותיות רומ"ח  רז"י התור"ה המשמידים ממשלת הסיטרא  אחרא,אמן ואמן כן יהי רצון ה".    

שם חי,-זה המלאך  ח"י והינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו  ח"  י"וד  סוד ה"יחוד"  בגמטריא יח"י  בגמטריא כ"ח{האמונה},עתיד מלך המשי"ח  אותיות משה ח"י אותיות ש"ם חי"ה  אותיות  י" שמח"ה  בסוד י"וד שמח"ה   אותיות שד"י  חומ"ה  בגמטריא מטטרו"ן  חב"ד  מ"ה  בגמטריא מטטרו"ן חב"ד  אד"ם בגמטריא  ס"  רומ"ח   י"וד ה"א ו"או ה"א  חב"ד  להשביע המלאך ח"י  בסוד ח"ת  י"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה קוד"ש,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חידא,-זה  המלאך יאח"ד,והינו חותם בפנימיות משביע"ו אח"  י"ד  בגמטריא  י"ד אמ"ת אותיות  מיד"ת  א",-אור החכמה העליונ"ה מ"י-דת    גמטריא  קדו"ש ד"ם  בגמטריא שד"י ק"ם   בגמטריא מטטרו"ן ק"ם,הרי לך זהו המלא"ך  חנו"ך ב"ן יר"ד   אותיות י"ב נד"ר    כ"ו  ח"ן   בגמטריא  י"ב  נד"ר יהוה  ח"ן,והינו חותם בפנימיות המשי"ח י"ב צירופי יהו"ה  הנקראים ה"ם  נד"ר ושורי"ם בתו"ך  מ"ה בגמטריא אד"ם בגמטריא גאול"ה המעטרת המלכות בש"ם  נ"ח  העולה בגמטריאיוד הי ואו ההובכך רוכש"ת  אומ"ץ  סוד מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זר"ע עמל"ק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השל"מה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה" אותיות צ"  נ"ר ו"ה בגמטריא מל"ך  נ"ר  ו"ה  אותיות כ"ל  מנור"ה בגמטריא  נ"  מנור"ה אותיות נמ"ר  נו"ה בגמטריא מנור"ה משי"ח  ן" אותיות שמ"י  ח"ן  נמ"ר  ו"ה,ובזכות מעשה המרכב"ה  המגולה  בכ"ח ההשבע"ה  מלכות  הסיטרא אחרא  יורדת השאול"ה ועולה בלהבות המדור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  חיל,-זה המלאך  חי"ל  בגמטריא מ"ח  בגמטריא  א"ם עיב"ר קש"ר נשמ"ה אותיות נש"ר משק"ה בא"ר עי"ם,והרי לך עתיד מלך המש"יח  אותיות משה ח"י באמצעות זאת ההשבע"ה לחותם משק"ה  אותיות ש"ם  ק"ה   בגמטריא ש"ם  האמ"א   אור הבינה בפנימיות בא"ר{המלכות}בכך זוכה לנש"ר{אור הגואל}המכרית את שורשי הקליפות דסיטרא אחרא והינם נושרי"ם  ונשברים,סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם  נשחטים על גב"י מזב"ח הנקמ"ה  זר"ע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים מעוטרים במוחי"ן  עי"ם,-{ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין  אור  ה{ג}וא{ל} - 

בגמטריא קש"ר  רל"א גאו"ה  בגמטריא קש"רי  רל"ו  בגמטריא   קשר"י  גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח  אור ה{ג}או{ל}ה בפנימיות ישר"אל חותם    חי"ל נוטריקון חי  א"ל  מוחין האמונ"ה  השלמ"ה  אותיות  ל"  מש"ה  אותיות שמל"ה אותיות מ" של"ה  אותיות מ"ה ש"ל  בסוד מ"ה בגמטריא  י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא הגוא"ל  בגמטריא אד"ם{תפארת}באמצעות ש"ין   ל"מד אותיות די"ן של"ם  אותיות שד"י נמ"ל  בגמטריא מטטרו"ן נמ"ל  בגמטריא   נמ"ר  יח"ו   נמ"ל,-בסוד     ח"נוך ו"רחום  י"הוה סוד בינה בפנימיות המשיח{נמ"ר}מגלה בכלים{ישראל טהורים}-מוחין נמ"ל  בגמטריא ע"ן   בגמטריא    נע"ם  שי"ח אותיות יש"מע  ח"ן    בגמטריא ישמ"ע   יוד הי ואו הה  מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חכב,-זה המלאך  חכ"ב בגמטריא  כ"ב  קש"ר נשמ"ה בגמטריא  נרש"ם   בקש"ה שערי"ם,הרי לך הינו מלא"ך  בקש"ה  בסוד חותם  ב" קש"ה  סוד חכמה ב"ראשית בפנימיות מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י,ורא"ה  בקש"ה  בגמטריא  אלהינו  ש"ה  אותיות שיל"ה נאו"ה,וזה סוד יחוד תפארת{שיל"ה בגמטריא מא"ה}אשר  מזדווג  עם  מלכות{נאו"ה},בסוד הינה נא"ה  ובפנימיות רחמ"ה מוחין  ו"  בגמטריא קש"ר  אותיות ש"ר  ק" בגימטריא ש"ר מא"ה בגמטריא רוש"ם  שומ"ר רשו"ם  שמו"ר,וזה סוד המרכב"ה הנקראת נרש"ם אותיות נש"ר  ם" אותיות ש"ם  נ"ר  בסוד {מ}יכאל  {נ}וריאל  {ר}פאל החותמים בכח זאת ההשבעה שם ש"ין  בגמטריא  ש"ס,-

{ש}ש  {ס}דרי"ם בפנימיות  הכל"ים{ישראל קדושים},בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א ישראל מעוטרים במוחין   כ"ב  ח"  בגמטריא כ"י  בגמטריא  ל"  בגמטריא שלושי"ם  אותיות שיל"ו ש"ם אותיות י"ש משול"ש  אותיות  ש"  שמ"ש  יל"ו,-{י}מלוך {ל}עולם {ו}עד הבורא יתבר"ך ויתהלל בע"ל כל הכוחוות כול"ם,בזכות היחודי"ם תבו"א אבו"ת{מוחין דגדלות}אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {חכ}ד,-זה המלאך  כ"ח בגמטריא   קש"ר  עשרי"ם  נשמ"ה אותיות רקי"ע  שר"ש  שמ"ן  מ"ה,זה סוד מלך המשיח שם מ"ה  בגמטריא  הגוא"ל בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא גאול"ה  בגמטריא אד"ם{תפארת} הינו בכ"ח המלא"ך חותם מוחין עליו"ן  בגמטריא   נוע"ם,-שם החכמה בתורת הקבל"ה בפנימיות הכלי"ם ישראל צדיקים קדושי"ם  שוקדי"ם  ,והמשיח שמ"י קו"ד   אותיתו י"ש קדו"ם   אותיות שד"י קו"ם  בגמטריא מטטרו"ן קו"ם    בגמטריא   א"ם  אמ"ת עיב"ר מו"ט קור"ן,הרי לך בינה{א"ם}עיבר{ה}-את המלכות במוחין מו"ט  בגמטריא   מ"-יהו  בגמטריא נו"ה בגמטריא קש"ר נ"ה אותיות נש"ר  ק"ה  בגמטריא  נש"ר  האמ"א   בגמטריא רוש"ם   נ"אחד,בגמטריא  ש"ם נ"ר  קש"ר אח"ד,אותיות שר"ש נרק"ם אח"ד  אותיות נש"ר ק"ם ש"ר אח"ד  ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

שם חכמה,-זה  המלאך  כ"ח  מ"ה ,והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין מ"ה  בגמטריא אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא גאול"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א   בגמטריא הגוא"ל,הרי ל"ך  כל"י ה"ר בגמטריא י" נה"ר   בגמטריא הר"ס,-המשיח באמצעות זה ההשבע גוזר הר"ס והשמדה על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים,יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושי"ם זוכים למוחי"ן   מ"ח  כ"ה  בגמטריא   קש"ר נשמ"ה  מכ"ה,בסוד כ"ח הנשמה מגולה{הכא"ה בתורת הקבלה},וזה סוד החירו"ת  בגמטריא רו"ח  הקדוש"ה בגמטריא  י"ו  רו"ח  קד"ש       בגמטריא קר"ח שד"י  י"ב    בגמטריא קר"ח מטטרו"ן י"ב   בגמטריא  רמ"ח  קור"ן   חיי"ב   בגמטריא רמ"ח קור"ן  קש"ר  נשמ"ה  כ"ב,ובכך ה{ג}או{ל}ה בפנימיות הכלי{ישראל}צדיקים קדושים תרא"ה  במהר"ה אמ"ן ואמ"ן כן יהי רצ"ון   ה".

שם חכע,-בגמטריא  צ"ח,זה המלאך בעת השבעתו  מכניס התפילה כח"ץ  בפנימיות שערי מעלה,מלך המשיח  אותיות משה ח"י  עתיד להשביע זה המלא"ך   צ"ח  שהינו  סוד ח"ץ,ח"ת   צ"דיק    אותיות יצח"ק  ד"ת,הרי לך באמצעות זה המלאך  {ד}עת  {ת}פארת  יצח"ק אבינ"ו  אותיות חצ"י  יב"ק  אנ"ו, סוד י"חוד ב"רכה  ק"דושה  נחתמים בפנימיות  אנ"ו{ישראל קדושים} לגאולה שלמה הנקראת חצי"ה    בסוד חצי"ת  י"ם סוף, ו"חצית"  בגמטריא ח"ץ קוד"ש   הממית ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא הנבראים{ישראל} קדושים מעוטרים בכתר  ח"ץ  אותיתו  צ"ח  חבר צ"ח ו-ח"ץ ומקובל צחצ"ח  בגמטריא  קפ"וי,מלא אות ו"או  ומקובל    קפו"א י"וי  בגמטריא כ"ו קפו"א בגמטריא יהוה קפו"א,וזה מראה מלך המשיח{שם כ"ו} הינו גוזר  על  סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  דין קפו"א  גבורה קשה המוה גזר עמלק נכחד ונאבד בזכות מאור תורת ישראל אמת יחידה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם חלאת,-זה המלאך חלא"ת והינו מלאך הסיטרא אחרא {עכו"ם רשים},הינם משביעים זה המלאך בכדי לגזור תחלואים על ישראל צדיקים קדושים לגאולה שלמה מייחלים,עתיד מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  אותיות ש"ם ח"יה  אותיות שמ"י  ח"  בגמטריא שמ"י קש"ר נשמ"ה  אותיות שמ"י נש"ר משק"ה  אותיות שמ"ש נר"י  ש"ם  ק"ה  בגמטריא  שמ"ש נר"י  ש"ם  המא"ה,למשוך באמצעות המלאך הקדו"ש  טל"ת  בסוד זה המלאך  הינו ת"ל{בנין קדושה} בעת ההשבעה משפיע ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד לפנימיות המלכות{ישראל קדושים} והרי  לך י"  ספירות בלימה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וידית  טל"ת{המלאך בקדושה} עולה בגמטריא כנגד  חלא"ת{המלאך דטומאה},בסוד זה כנגד זה עשה אלקים יתברך ויתברך,.

שם חלדיאל,- אותיות חי"ל אל"ד,הרי לך זה המלאך חי"ל  בגמטריא מ"ח  אשר עתיד מלך המשי"ח סוד שם א.ל.ד  המראה שנתעלה על מרכבות שרפים מעלה ומרכבות שרפים מט"ה להשביע"ו ובכך למשוך ח"י-ל בגמטריא שלושי"ם   ח"י  בגמטריא שלו"ש חיי"ם  בגמטריא חכ"ם שלו"ש   בגמטריא של"ו  כ"ח   ש"  מוחין    ש"ל  המבטל  שכ"ח{ה},וידעת אשר המשיח הנקרא שיל"ו אותיות ש"ל  י"ו   סוד מאור ש"ל  ש"ין ל"מד  אותיות י"ד נשל"ם  בגמטריא דו"ד  נשל"ם   בגמטריא שמ"ן  חו"ל   בגמטריא שמ"ח קש"ר  ל"ן   אותיות קר"ן שמש  ח"ל   ובכ"ח מעש"ה  ההשבעות זה סוד ההרכבו"ת  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם חמי{סלו},-זה המלאך  סל"ו  ועתיד  מלך המשי"ח להשביעו בסוד  הנאמר  תהלים{סח ה}:"סלו לרוכב בערבות",הרי לך בכח זאת ההשבעה של המלא"ך  סל"ו בכך המשיח   "בן ישי שילו שם"{בגמטריא סל"ו},הינו מושך  ברכות הינם סוד העיבורים המעברים הכלים{נפשות ישראל צדיקים קדושים},וזה עניין  בערב"ות  בגמטריא  עד"ר  ת"ו אותיות ע"ד תור{ה},הרי המשיח הינו העד"ר  המחשב"ה  בסוד סוף מעשה  במחשבה תחילה,הרי  תחיל"ת המחשבה{סוד העדר}זה סוף המעשה{בטרם מתחיל עשיה חדשה},ובכח זאת ההשבעה   משיח חותם מוחין העד"ר  אותיות ע"   הד"ר בגמטריא שמ"י ע"ב ה"דר  בגמטריא שמ"י  חס"ד  הד"ר  אותיות משי"ח ס"ד  הד"ר,בכך  ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין גדולי"ם אותיות ו"  דגלי"ם  בגמטריא קש"ר דגלי"ם  אותיות גד"ל  קשרי"ם  אותיות דג"ל קשרי"ם,זה  סוד המלכות{ד}המעורת במוחין ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך{אור החכמ"ה}המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ח{מש ג"ב},-זה המלאך בשג"ם  העולה בגמטריא מש"ה{רבינו},וזה מלמדך מלך המשי"ח אותיות משה ח"י עתיד להשביע המלאך בשג"ם   ובכך למשוך  ב"גשם אותיות  ב"ג  ש"ם   בגמטריא   ש"ם חמ"ש    אותיות שמ"ש  מ"ח   אותיות ש"ם  שמ"ח,-הארת תפארת ישראל{שמ"ח}המגלה מ"ח"  בגמטריא  קשר"ם  נשמ"ה  נוטריקון קש"ר  ר"ם נשמ"ה   בגמטריא קש"ת מ"ן  מש"ה    בגמטריא קש"ת הנפש"{זה השכינה  קש"ת  מזדווגת עם  נפ"ש  משה}בסוד חותם ומעבר בפנימיות רחמה  פ"ן  ש"  בגמטריא   פ"ן של"ו ש"ם או"ת    בגמטריא קש"ר  שמ"ש נפלאות,אותיות  ש"ם שר"ש ק"ן פלאות,

ובזכות החכמה העליונ"ה בגמטריא ע"לה  יו"נה  אותיות נעיל"ה  ו"ה   אותיות  נע"ל  יהוה{סוד המשיח} ש"ל נעל"ך  מע"ל  רגלי"ך,הרי  רגלי"ך  הינם  על"ם{מע"ל},בסוד חותמים מוחין ע"ל  בגמטריא מא"ה  חבר אות  מ"  ומקובל בגמטריא  פא"ה  בגמטריא פ"ו  בגמטריא  שם  מ"ום,-סוד {מ}עתה {ו}עד {ע}ולם כח האמונה השלמה ,-ל" מש"ה  בגמטריא שע"ה מלאכ"י שר"ף  א"ש אוכלה א"ש המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ח"ן,-זה המלאך  ח"ן המלמד משביע שמו את {ח}כמת {נ}סתר אותיות  פנימיות  סת"ר כת"ם אותיות כת"ר סת"ם,-הרי לך עתיד המשיח אותיות משה ח"י להשבעי המלאך   ח"ן בסוד  חי"ת  ן"  אותיות חני"ת  בגמטריא ח"ן קוד"ש    אותיות ח"ש נקו"ד   אותיות חו"ש נק"ד בגמטריא  מטטרון  נק"ד אותיות מטטר"ן  קור"ן  ד"ן  ומשמיד  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וידעת ביום ההוא ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם בכח זה המלא"ך ח"ן העולה בגמטריא   יוד הי ואו הה בסוד מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט על סודו"ת  סו"ד ת"ו  בגמטריא ת"ו יי"ן  בגמטריא ינ"ו קו"דש  בגמטריא י"ש  יונ"ק  בגמטריא יש"י    ק"ן  ו"  בגמטריא יש"י קש"ר ק"ן  אותיות נ"  יש"י קשר"ק  משמי"ד  יש"ו{ע}-י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים יורד לגיהנם ונרף מן להבות הגחלים המלהיטות המדור"ה זה חר"ב הנקמ"ה,אמן ואמן כן  יהי רצו"ן  ה"  יתבר"ך לישראל אוהביו יראיו.

שם  ח{ניאל},-זה המלאך איל"ן  בגמטריא אמ"ן  והינו נולד{מגולה }מן השם   א"ל  מ"לא  נ"אמן,עתיד מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י אותיות ש"ם ח"יה  אותיות י"ש מ"ח   ה"  בגמטריא י"ש  חמ"ה  בגמטריא י"ש  מ"ח  חמ"ש,באמצעות זאת השבועה למשוך מוחין ארגמ"ן{חמש},-בסוד א"וריאל  ר"פאל  ג"בריאל  מ"יכאל  נ"וריאל ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא המלאך איל"ן באמצעות השבעתו על ידי מל"ך המשי"ח מש"ה  מגולה אות  ח"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה אותיות נש"ר מש"קה  אותיות שר"ש  נקמ"ה  העוקר ומוחה מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורד השאולה ונשחט על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי  רצ"ון  ה"  .

שם חס,-זה המלאך ח"ס בגמטריא  ש"ם  יש"י קש"ר  נש"מה,הרי לך הינו מלאך  ש"ם{ות}וחותם בפנימיות המשי"ח{ישי} מוחין  קש"ר  אותיות ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה  בגמטריא רוש"ם שמו"ר  שומ"ר שמר"ו,וזה סוד מלאך המרכ"בה אשר מעש"ה   זה  ע" מש"ה  מלך המשיח עתיד להשביעו על ידי   ידיע"ת  ע"  בגמטריא שבעי"ם אותיות שמ"י ע"ב בגמטריא שמ"י  חס"ד אותיות שמ"ח  יס"ד  אותיות  ש"  חסדי"ם  העוקרים ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח  הנקמה,זרע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל מעוטרים במוחי"ן   מו"ח  ב"ני אותיות חב"ו  מ"ן   י", בסוד   י{ח}ד  מאר{ב}ע  כנפ{ו}ת,-שם  חב"ו  בגמטריא  י"ו{קרנות על חדו}של מש"ה הוא {ג}וא{ל} ישרא"ל  הנקרא יח"ד  בגמטריא קש"ר נשמ"ה דו"ד  אותיות שר"ש ק"ן  מ"ה דו"ד   בגמטריא שר"ש ק"ן  י"וד ה"א ו"או ה"א  דו"ד,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על  מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה"

שם חסד,-זה המלאך חס"ד{אל} באמצעותו מלך  המשיח חותם  ס"ד  ח"  בגמטריא סו"ד"  "נ"שמה שם נ"ד העולה בגמטריא הי ואו הא יוד הממתק  ומבש"ם המלכות הקדו"שה,על ידי כ"ך סמא"ל גמגימא ואמון רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד  ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה, וביום ההוא ישראל זה המשיח סוד שם אהוה{דעת קדושה }מעבר הכלים{ישרא"ל  טהורים}  מוחין  ח"ס-ד  בגמטריא  ארב"ע  ח"ס בגמטריא חר"בא  ק"ל,זה סוד חר"ב  ה{ג}וא{ל}  שהינו  ק"  ל"מד   אותיות ד"  מק"ל  אותיתו ק"ם  ד"ל  בסוד  מקי"ם השכינה{ד"לת}באמצעות אור החכ"מה  קי"מה בגמטריא שע"ר מא"ה אד"ם  בגמטריא שע"ר  הא"ם י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא שע"ר הא"ם גאול"ה המכחיד מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  ,-"עשיו"  "ישוע"  ,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדורה א"ש אוכל"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה.

שם  חסדיאל,- אתויות חסי"ד-אל,זה מלאך חסי"ד  בגמטריא ע"ד  קש"ר  נשמ"ה אותיות נע"ר שק"ד מש"ה  אותיות מש"ה ש"ר  נעק"ד,  אותיות נש"ר עק"ד מש"ה,הרי לך משה רבינו נקש"ר למוחין נש"ר  אותיות ש"ר  נ"  בגמטריא ש"ר  חמישי"ם  אותיות משי"ח   ש"ר  י"ם   אותיות י"ש  מ"ח  שרי"ם  אותיות רי"ח  שמשי"ם,הרי  הג"ואל"  "והריחו ביראת  ה",הינו באמצעות רי"ח בגמטריא   ר"י  קש"ר  נשמ"ה  בגמטריא מ"י  קש"ת  שנ"ה  בכך עוקר ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא בזכות זאת ההשבע"ה ישרא"ל שיר" א"ל  יש"ר  א"ל   אותיות י"ש  רל"א  זוכי"ם לחכמ"ת הצירופים  ציפורים  נשמו"ת קדושי"ם  אותיות י"ש קוד"ם   נ"  שמו"ת  אור החכמה העליונ"ה  אותיות   ע"ל  היונ"ה  בגמטריא  היונ"ה מ"אה   אותיות היה אמונ"ה אותיות אהי"ה  נ"וה  ם" בסוד אהיה בגמטריא כ"א  בגמטריא   שע"ר  י"ם  אח"ד   אותיות אח"ד יר"ם ש"ע{נהורין}לגאול ישראל מן מוחין עליונים העוקרים ומוחים  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  "ישוע",-י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונכחדי"ם,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם חסוג,-אותיות  ח"ו ס"ג  בגמטריא   חב"ד  ס"ג,הרי לך זה המלאך  ס"ג סוד מוחין בי"נה   החותם בפנימיות המשיח העתיד להשביע שמו מאור  ח"כמה ב"ינה ד"עת,וידעת המלא"ך  חסו"ג אותיות ח"ג ס"ו  בגמטריא ח"ג  ב"ן דו"ד אותיות חדו"ד  נג"ב, בגמטריא כ"ב  נ"ה  אותיות "בכהן",זה המשיח על ידי  חכמה  ב"ראשית סוד  כ"ב צירפוי יהוה המגולים באמצעות זה המלא"ך הינו מגלה בפנימיות כ"לי הנבראים{ישראל קדושים} מוחין   נ"בואה",סוד נ"צח ה"וד  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  חסריאל,-זה המלאך  חסרי-אל  והינו מלאך הסיטרא אחרא החותם חיסרונות בפנימיות לב ישראל צדיקים קדושים,עכו"ם הרשעים משביעים זה המלאך על מנת לגזור  חסרי-אל{חוסר באמונה  בא"ל יתברך},עתיד ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י באמצעות   רי"ח  סא"ל,זה  סוד המלאכי"ם   א"סתריאל   אדריאל"   ס"נדלפון  למשוך באמצעות רי"ח{חכמה} קדוש"ה,וידעת רי"ח   בסוד  ר"יש  יח  אותיות יש"י  ח"ר,בסוד  יש"י{המשיח} הינו  ח"כם ר"ב  אותיות כר"ם ח"ב,בעל מחשבה סתומ"ה העוקרת ומשמידה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ח{סת},-זה המלאך  ס"ת בסוד  ס"תרי ת"ורה הינו מגלה לבעל השבו"עה,עתיד  {ג}וא{ל} ישראל להשביע המלא"ך ס"ת  בגמטריא  ש"ם יש"י  [א]ו"ר [ע]"ב   [א]מ"ת ובכך לחותם בפנימיות ישראל טהורים מוחין ע"אא,-{א}הבת {ע}ולם {א}הבתנו  ועל ידי אהב"ה  סוד  ח"  בגמטריא   ו"  נשמ"ה  בגמטריא  ש"ש  נשמ"ה  אותיות שמ"ש שנ"ה{ספירת תפארת}מג"ול"ה  בפנימיות הכלים{נבראים} ישראל קדוש"ם שוקדי"ם באחרית הימי"ם על רי"ח  א"ת,-הרמת השכינה{א"ת שמ"ה בתורת הקבלה}באמצעות רי"ח{החכמה},-סוד  ר"יש  יח  אותיות שי"ר  ח"י  אותיות  י"ש רי"ח  אותיות יש"י  ח"כם ר"ב,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן  יהי רצו"ן  ה".

שם חק,-זה המלאך  ח"ק  בגמטריא  הא"ם קש"ר נשמ"ה,הרי לך המשיח עתיד להשביע זה המלאך המעבר פנימיות נשמת ה{ג}וא{ל} במוחין   קש"ר   הא"ם   אותיות רא"ם  קש"ה,-סוד ר"פאל  א"וריאל  מ"יכאל  שהינם  קש"ה אותיות ק"ריאת  ק"ודש  ה"ויה,באמצעות כ"ך   המשי"ח מוש"ך מאור{תפארת}-סוד  ח"ק  אותיות ק"ח  לפנימיות המלכו{ת}  ובכך מקובל תק"ח אותיות חק"ת   התורה מקובלת  בפנימיות ישראל  צדיקים קדושים ל{ג}או{ל}ה שלמה בכך  זוכי"ם  סוד שם כז"ו-ים  בגמטריא ג"ל-ים  סוד ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתור"תך המעבר רח"ם המלכות{י"ם} במוחין מ"י{בינה},-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ח{קב},-בגמטריא אלהינו ,זה סוד מוחין אלהינ"ו  בגמטריא אמונ"ה,וזה סוד ההשבעה אשר באמצעותה המשיח חותם בפנימיות המלכות{נקראת אמונה}מוחין    נ"  אלי"הו,-אור הנבוא"ה   אליה"ו סוד המלאך יהוא"ל  המגלה    שם  י-הו  בפנימיות א"ל{המשיח} אותיות מ"ש  ח"י{אל},בסוד משה רבינו באמצעות המלא"ך ח"י א"ל   מגלה  א"  חי"ל  אור החכמה העליונ"ה  הח"וקקת  רוח  אמונה בפנימיות הכלים{ישראל קדושים} בעלי אמונה באלקי ישראל בעל כל הכוחות כולם אין מלבדו כ"לל  וכלל  הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשי"ם  בגמטריא שמ"ע  נ"ה  אותיות  ע"  נשמ"ה  בגמטריא שמ"י ע"ב  נשמ"ה   בגמטריא שמ"י  חס"ד נשמ"ה  ,בכח זה ההשבעה הבורא יתברך חותם בפנימיות נשמת המשיח מאור שמ"י-סוד {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל   הינן  י"  ספירות בלימה המעברים ש"ם{המלכה},-על ידי כך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן  כן יהי רצו"ן  ה".

שם חר,-זה המלאך   ר"ח  בגמטריא   א"מת ש"מים  נ"וה,ראשי תיבות נש"א,הרי לך באמצעות זה המלא"ך  המשי"ח חותם קשר נישואי"ם  אותיות יש"י אומ"ן  {הצירופים} בפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים} לגאולה שלמה מייחלים,וזה עניין אמ"ת שמי"ם  אותיות אמ"ש תמי"ם,-{א}ור {מ}וחין {ש}לם  זה משה רבינו הינו בעל האמונה התמימ"ה חותם נו"ה בגמטריא אור "אין"  סוף יתברך לא מושג בפנימיות המלכות{הקדושה},-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {ח}"ת,-זה המלאך   ח"  בגמטריא שמונ"ה והינו חותם במשביע שמו  שמ"ן   ו"ה  בגמטריא ש"ם  אי"ן,-סוד אור אין סוף יתבר"ך לא מוש"ג,עתיד מלך המשיח אותיות משה ח"י באמצעות זאת ההשבע"ה  למשו"ך מוחין   י"ש  אמ"ן,-סוד בינה{י"ש} לפנימיות המלכות{א"ל מ"לא  נ"אמן},ובכך ישראל קדושים וטהורים זוכים למוחין גדולי"ם  אותיות  ו" דגלי"ם בגמטריא קש"ר דגלי"ם   אותיות גד"ר שקלי"ם    אותיות קש"ר  ג"ד  קלי"ם    אותיות קשר"ק  דגלי"ם  המשמידם ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן   ה".

שם  חת"ך,-זה המלאך  חת"ך   אשר שמו {מגולה} מן הפסוק  פ"ותח  א"ת י"דך,באמצעותו המשיח הנקרא פות"ח  בגמטריא קש"ר פת"ח אותיות חק"ת  שר"ף    אותיות שר"ת פק"ח  מושך   ח"-ת"ך  פנימיות רח"ם האשה{מלכות},ו"חתך" בגמטריא  ת"ך קש"ר נשמ"ה  אותיות מש"ה  תק"ן  כש"ר  אותיות כת"ר    קנ"ה    שמ"ש,-זה סוד  כ"תר  ת"ורה ר"ינה  אשר   מ"קנה"  למשה רבינו{המשיח}  הכח  לעשות "נקמה" והשמדה   במלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה ,-"עשיו"  "ישוע"  -י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטי"ם,אמן ואמן  כ"ן יהי רצו"ן  ה".

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ח" אות  ח" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן     

 

OnLineTech