להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ט"
ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ט" אות  ט" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

שם  {טטרו}טה,-זה  המלאך טטר"ו  העולה בגמטריא רו"חי  בגמטריא   קש"ר   יר"ח     בגמטריא קש"ת  ח"י,הרי לך עתיד מלך המשי"ח  אותיות מש"ה ח"יה  להשביע המלאך קש"ת  בגמטריא  מא"ה ש"ת   אותיות מש"ה א"ת,-אשר באמצעותו מייחד מלכות{א"ת}ותפארת{מש"ה}-בכך המלא"ך   טטר"ו  בגמטריא    רי"חו    כנאמר  וה"ריחו"  ביראת  ה",וראה  וה"ריחו" אותיות יח"ו-ר,בסוד המשיח  חותם   ח"נון  ו"רחום  י"הוה בפנימיות  המלכות{אות  ר"  בגמטריא  א"  א"ל א"לה  א"להי  א"להים,}ובכך  ממתק ומבש"ם   רח"ם המלכ"ה  בגמטריא  פר"ה שערי"ם  חל"ה  אותיות  שער"י חמל"ה  פ"-רה  בסוד ה"ר  פ"  בגמטריא   ה"ר שמ"ן  יו"ם  אותיות מש"ה  נ"ר  י"ום    בגמטריא מ"ן גבור"ה  מש"ה עוקר ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם טיוא,-בגמטריא המלאך אויה,בגמטריא י"ז   חמ"ש אותיות  ז"   משי"ח,והרי לך מלך המשיח  עתיד להשביע זה המלאך על מנת למשוך מוחין י"ז בגמטריא טו"ב בגמטריא אהוה לפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים},וראה י"ז  חמ"ש  בגמטריא ז"ן  ח"ש,וזה סוד  שם ז"ן  העולה בגמטריא ויו הי יוד הה סוד החכמה העליונה הכונסת למלכות{ח"ש על שם נקראת תחושה}ובאמצעות ז" מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד המגלות החכמה{ח"בד} בפנימיות המלכות,-והרי לך  י" ספירות בלימ"ה בכך הנח"ש,-סמא"ל הטמא מלכות  ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה ,-"עשיו" אותיות "ישוע",-{י}מח  {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולם  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם טיללת,-בגמטריא המלאך  טע"ת,זה מלאך הטעויות,זה מלאך הסיטרא אחרא{עכו"ם}רשעים משביעים אותו  על מנת להטות ולהטעות ישראל צדיקים קדושים  מדרך תורת ישראל הקדושה, עתיד מלך המשי"ח אותיות משה ח"י באמצעות ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד שהינו מעבר בפנימיות רח"ם האשה{ע"ת שמה בתורת הקבלה},-בכך לשחוט ולעקור המלאך{ט"עת}שהינ"ו  ענ"ף  המשתלשל מן סמא"ל  הטמא  יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא בכך המלכות{ת"ל}  זוכה למוחין  ל"ל  בגמטריא  ס"  בגמטריא ש"ם יש"י אור המשיח שהינו   ט"  בגמטריא  אמ"ת{תורה},אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם טמ{דכט},-זה המלאך  כד"ט  העולה בגמטריא ג"ל,-זהו מלאך החכמה "גל" עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,ומלך המשיח אותיות משה חי" עתיד להשביע המלאך כד"ט  בגמטריא כ"ד  אמ"ת   אותיות אד"ם  כ"ת  בסוד כ"תר  ת"ורה סוד  אד"ם{תפארת}בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא גאול"ה בגמטריא הגוא"ל המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {ט}נע,-זה המלאך    ט"  העולה בגמטריא תש"ע  אותיות שע"ת,והינו חותם בפנימיות משביע שמו   מוחין  ש"  בגמטריא של"וש  מאו"ת,סוד  אור הבינה{ספירת מאו"ת בתורת הקבלה}המגלה   סוד שלו"ש אבות  חסד גבורה ורחמים בפנימיות  בעל השבועה,עתיד מלך המשיח אותיות מש"ה להשביע המלא"ך תש"ע ולחותם באמצעותו בפנימיות ע"ת{המלכות}מאור האות  ש" בגמטריא של"ו ש"םך או"ת בגמטריא שמו"ת א"ש  ל"ו  בגמטריא מוש"ל אשת"ו  בגמטריא קש"ר אש"ת שלו"ם   אותיות רא"ש קש"ת שלו"ם    אותיות  ש"ש  מלו"ת קש"ר  א",סוד החכמה העליונה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם טפט{פיה},-זה המלאך  יפ"ה  והינו מלא"ך חכמ"ה  אותיות כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח א"ם  בגמטריא כ"ח י"וד  ה"א ו"או ה"א בגמטריא כח גאול"ה ,הרי לך זה המלאך יפ"ה הינו מלאך גאולה סוד קו אמצע ספירת תפארת בתורת הקבלה,עתיד מלך המשיח אותיות משה חי להשביע המלאך טפט-{יפה}   ובאמיצעותו  לחותם בפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים} מוחין  ט"פט בגמטריא  ח"י  שמ"ן  יו"ם   אותיות משי"ח  מיו"ן  אותיות נוש"ם  חיי"ם  בגמטריא  נוש"ם  חכ"ם  בגמטריא קש"ר  שמ"ן  כ"ח  ם",-

סוד אור הבינה העליונה{ם}אשר מושכת לפנימיות תפארת מאור  שמ"ן{החכמה},-בזכות  מ"ן,-מ"יין נ"וקבין אשר המשיח מעלה ובכך מושך הארת  האות ש"  בגמטריא או"ת  של"ום   ש"   לפנימיות  ישראל צדיקים קדושי"ם{מלכות}  ,בכך סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא {מלכות רומי}רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הרזי"ן דרזי"ן, אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם ט{תד},-זה המלאך ד"ת,-בסוד ד"עת  ת"פארת  ועתיד {ג}וא{ל} ישראל להשביע המלא"ך ד"ת  בגמטריא ארבע"ת  המלאכים  ג"בריאל מ"יכאל  ר"פאל  א"וריאל  סוד גמר"א  בגמטריא  ד"  ר"ם   בגמטריא  ארב"ע  ר"ם   החותמים בפנימיות בא"ר{המלכות}מוחין רע"ם  בגמטריא  ע"  ר"ם  בגמטריא  ר"ם שבעי"ם אותיות שמ"י  ע"ב  ר"ם  בגמטריא שמ"י חס"ד ר"ם  אותיות משי"ח סד"רם  בסוד  מש"ה  ח"י אותיות המשי"ח מסד"ר ההארות בפנימיות המלכות בכך זוכהלאור חס"ד בגמטריא ע"ב בגמטריא  סו"ד  נשמ"ה  בגמטריא שמ"ן  ט"  ב"ן דו"ד   בגמטריא שמ"ן אמ"ת  ב"ן  דו"ד  אותיות נשמ"ת אמ"ן  ב"ודד  בגמטריא נשמ"ת אמ"ן  חב"ו,-

וזה סוד   שם חב"ו  בגמטריא    י"ו  בגמטריא שע"ר  קש"ר אותיות ש"ע  קש"ת ,אור המשיח{ש"ע נהורין}באמצעותו קש"ת{השכינה} זוכה לאות ק" בגמטריא מא"ה ברכו"ת בכ"ל יו"ם לפנימיות רחמ"ה כ"ו-נסות ומגלות שם כ"ו בגמטריא  יהוה יתבר"ך  חותם  נ"ס  בסוד נ"ון  ס"  בגמטריא ק"ו  ש"ם יש"י אותיות י" קו"י שמ"ש   אותיות  בגמטריא נ"  קש"ר  קשי"ש    אותיות קשר"ק  י"ש   ש"ן  בגמטריא  ש"  ש"ס  קשר"ק    אותיות שס"ק קש"ר  ש"  אור  ש"ילה  ק"שר  ס"גול  בסוד שם ס"ג{מוחין בינה בתטרת הקבלה}  חותם   בכך  ל"ו נשמות צדיקקים בפנימיות המלכות הקדושה וזה סוד דעת הקדושה השוכן בפנימיות רח"ם האש"ה{שכינה},-

רו"ח האמונ"ה  אותיתו רומ"ח   הנאו"ה אותיות  א"  חו"ה מנור"ה  בגמטריא חמא"ה קש"ר  נור"א  אותיות   או"ר  נש"ר   א"ח  קמ"ה   בגמטריא ר"ז נש"ר  ט" קמ"ה   בגמטריא המ"ט  ז"ן  קש"ת,-זה סוד מט"ה מש"ה אותיות   "מהשמט"ה{נשמת משה רבינו סוד עולם הבא} בכך חותם בפנימיות קש"ת{השכינה} מוחין ז"ן העולה בגמטריא ויו הי יוד הה,סוד החכמה העליונ"ה  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבדש ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ט" אות  ט" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

 

 

OnLineTech