להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך י"
ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך י" אות  י" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

שם יא,-המלאך   י"א שמו מגולה{נולד}מן שם  א"דני"  והמשביע זה המלאך זוכה למוחין  נ"ד  בגמטריא  הי ואו הא יוד  ובזה הש"ם  עתיד המשי"ח למתק המלכות{ד"ן}ולחתום בפנימיותה אור  י"וד  א"י  בגמטריא כ"ו  א"ד  בגמטריא  א"ד יהוה   אותיות  א"  יהוד"ה,סוד החכמה העליונה{א"אלפך חכמה } אשר חותמת בפנימיות ישראל צדיקים קדושים מוחין יהוד"ה אותיות י"ד הו"ה  בגמטריא דו"ד  הו"ה בגמטריא החיב"ה,זה סוד מאור משיח  הנקרא  חי"ה   ב"ממלכה",ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {י}אאאא[ש],-זה  המלאך י"ש  והינו  מלאך עולם הבי"נה  החותם בפנימיות בעל השבו"עה   י"ש או"ר  אותיות רא"ש י"ו,ועתיד מך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י סודו רא{ש  י"ו}  בזה הש"ם  להשמיד ולעקור יש"ו{ע},-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים  יורד לגיהנם ונשח"ט על מזב"ח הרזי"ן דרזי"ן,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחי"ן    רי"ו  א"ש בגמטריא א"ש גבור"ה    בגמטריא   קש"ר  ר"ב שאג"ה   בגמטריא קש"ת  ש"ב גא"ה,זה סוד אור המשי"ח אותיות מאו"ר השי"ח  אותיות י"ש  ח"ה   א"   רו"ם     אותיות   יור"ש חמא"ה אותיות משי"ח  רוא"ה   אותיות מש"ה או"ר  ח"י בכ"ח הצירופים סוד השבעות המלאכי"ם  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונכדי"ם  זר"ע עמלק  נאב"ד מן להבות  התור"ה,-

תורת ישר"אל   אמ"ת  יחיד"ה,וזה סוד  מש"ה  באמצעות   ש"ם  ה"  חותם בפנימיות ישראל מוחין מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  המושך  או"ר  ש"  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת   אותיות שמו"ת   א"ש  ל"ו  אותיות  מוש"ל  אשת"ו  לפנימיות רח"ם האש"ה{שכינה} בכ"ך  זוכה למדרג"ת רו"ח גאול"ה    בגמטריא  קש"ראל  חגור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם יאאי{אוא}כאא,-זה המלאך אוא בגמטריא ב"ו,והינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו מוחין   ו" כפול  ב" בגמטריא י"ב צירופי יהו"ה,וידעת  ב"ו  בגמטריא  ח"  חבר ב"ו וראה  חו"ב  בגמטריא  י"ו{קרנות על חדו},הרי לך זה המלאך חותם חדוד מוחין"  בפנימיות בעל השבועה ,עתיד מש"ה  אותיות הש"ם  אותיות  מה"ש,-{מ}עולם {ה}וא {ש}מ"ך  לבשביע זה המלא"ך  חו"ב אותיות ב"ו  ח"  בגמטריא    ב"ו  קש"ר  נשמ"ה   אותיות בו"  נש"ר משק"ה   אותיות ב"ו  שר"ש נקמ"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה זר"ע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא שם אהוה סוד ה{ד}ע{ת}  הקדושה אות  ע"  בגמטריא שבעי"ם אותיות שמ"י ע"ב בגמטריא שמ"י חס"ד בגמטריא שמ"י סו"ד נשמ"ה  אותיות   אותיות  שמ"י  סנ"ה ד"ו  ש"ם בגמטריא שמ"י שמ"י סנ"ה   בגמטריא ענ"ה שמשי"ם   אותיות  שמ"ן שמיע"ה,זה סוד אור הבינה{שמי"עה} החוםת בפנימיות ישראל צדיקים קדושים מוחין החכמ"ה הנקרא שמ"ן  אותיות נש"ם  בגמטריא של"ו ש"ם אות"  מ"ן  אותיות נוש"ם אמ"ת של"ו    אותיות נוש"ם שמו"ת  א"ל   בגמטריא שמ"ן קש"ר שמו"ת א"ל,בכך ישראל זוכים לעיטו"ר   אוא בגמטריא  ח"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה  בגמטריא נש"ר מא"ה מש"ה אותיות מש"ה אמ"ר שנ"ה   בגמטריא מש"ה אמ"ר  ספ"ר  י"ה,-מ{גל}ה  שם מ"ה בגמטריא  י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא גאולה בגמטריא אדם בגמטריא הגוא"ל בגמטריא  ג"ל  או"ה  בגמטריא    שיל"ו ש"ם  גאו"ה   בגמטריא  מלו"י  קש"ר    ש"שאגה   בגמטריא   קש"ר אלהים ש"ש  גא"ה,-זה   אור המשי"ח הנקרא גא"ה בגמטריא הד"ג בגמטריא ג"ט  בגמטריא  ג" אמ"ת אותיות ת"ג א"ם בגמטריא  ד"  ת"ם  סוד {ד}עת  {ת}פארת  {מ}לכות סוד היחוד  מד"ת  ישראל,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם י{אבתו}בתחיכאא,-זה  המלאך אבו"ת בסוד הינו חותם  א"לפא ב"יתא  ת"ו{ים}בפנימיות המשביע  שמ"ו,עתיד מלך במשי"ח  אותיות  ש"ם  חי"ה  אותיות י"ש חמ"ה אותיות שמ"י  ח"ה בגמטריא שמ"י אח"ד  אותיות י"ד אשמ"ח  בגמטריא דו"ד אשמ"ח   בגמטריא שד"י  מ"ח  א"  אותיות  חיד"ש  א"ם     אותיות אמ"ש  יח"ד,בסוד {א}ור {מ}וחין {ש}לם  {י}חוד {ח}כמה   {ד}ן  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים לשחיטה ועקירה על מזבח הנקמה,זר"ע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל  זוכי"ם  למוחין  כ"אא  בגמטריא כ"ב  אותיות התור"ה,סוד כ"ף   ב"  בגמטריא  שמ"ן יו"ם כ"ב אותיות ש"ם  יומ"ן  כ"ב  אותיתו נושמי"ם   כ"ב  בגמטריא נושפ"י  כ"ב     בגמיטריא ל"ב  נוש"ף   בגמטריא קש"ר ב"ן שפל   בגמטריא    שר"ש  אלהינ"ו  פ"ן  שיל"ו  ש"ם,-זה אור המשי"ח  אותיות מאו"ר השי"ח  אותיתו רוא"ה משי"ח   בגמטריא רב"י משי"ח   בגמטריא שמ"י  חר"ב  עש"ר    אותיתו משי"ח ר"ב עש"ר    אותיות ש"ר  ע"ב  י"ש  רמ"ח  בגמטריא ש"ר חס"ד י"ש  רמ"ח  בגמטריא  ש"ר   סו"ד נשמ"ה  י"ש  ר"ם   קש"ר  נשמ"ה   העוקר ומוחה זרע עמלק הרש"ע נכחד ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יאהדונהי,-זה השם המפורש"  אותיות  מש"ה  ה"  שופ"ר  בגמטריא מש"ה שופ"ר  חמ"ש   בגמטריא קש"ר שמ"ש  פר"ח מש"ה   ,וזה סוד באמצעות השמו"ת המפורשים   אותיות שמ"י פר"ו  מ"ה  אותיות שופ"ר  מ"י  מ"ה   בגמטריא שפ" מנורה,במלוי אות  פ"ה  מקובל שפ"ה  מנור"ה בגמטריא מנור"ה שכינ"ה בכ"ך משה רבינו  הינו רושם בינה  מבשרינ"ו על אות  ה"  בגימטריא  חמ"ש מלאכ"י   ארגמ"ן  אותיות מג"ן  א"ר  אותיות  אמ"ר  ג"ן,סוד  {א}וריאל  {ר}פאל {ג}בריאל {מ}יכאל {נ}וריאל שהינם מוחין החכמה{אמ"ר בסוד ר"ם  א"} מגלים בפנימיות הכלים ישראל צדיקים קדושי"ם  מאו"ר ג"ן  העולה בגמטריא  הי יוד הא וו,בכח הש"ם  יאהדונהי אותיות יהיה  אדון  בכך   סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {יאו}אכאא,-זה המלאך  יא"ו  העולה בגמטריא י"ז  בגמטריא  טו"ב  בגמטריא  שם אהוה,הינו מלאך הדע"ת והמשביע שמ"ו  בגמטריא קש"ר  ש"ם  אותיות שר"ש  ק"ם  אותיות ש"ר  שק"ם אותיות רק"ם  ש"ש  זוכה למאור המרכב"ה סוד צירופי יהוה יתבר"ך  אותיות י"ב כת"ר   בגמטריא ל"ב  ת"ר  בגמטריא  או"ת  שמ"ש  ל"ב  אותיות שמו"ת א"ש  ל"ב,-אור הנבוא"ה,והרי ל"ך  עתיד מל"ך  המשי"ח  אותיות שי"ח  הכלי"ם להשבי"ע המלא"ך  יא"ו  בגמטריא  י"ז בגמטריא שע"ר שב"ע  אותיות ש"ע  ש"ר  ע"ב   בגמטריא   שר"ש  ע"   חס"ד ובכ"ך למשו"ך לפנימיותו  נשמ"ת  שר"ד בגמטריא ש"ר ארב"ע בגמטריא א"ת  שב"ע   אותיות   אש"ת  ע"ב,הרי לך ה{ג}וא{ל} באמצעות שם ע"ב בגמטריא   ח"סד חותם בפנימיות רח"ם האש"ה{שכינה} מוחין ג"אול"ה  ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם יאווי,-בגמטריא המלאך "כאבי",וזה המלאך  חותם בפנימיות משביע שמו מוחין כ"א בגמטריא אהיה{בינה} המגלה עבור בעל השבועה  י"ב צירופי יהו"ה{תפארת},וידעת עתיד  מל"ך  המשי"ח הינו מש"ה להשביע  המלאך כא"בי באמצעותו  חותם אות א"אלפך חכמה בפנימיות המלכות{הנקראת בכי"},-הינה  בכך משיגה  {ב}רכה {כ}ונה {י}חוד,וגם בכ"י  בגמטריא ל"ב  נתיבות החכ"מה  הנחתמות במלכות הנקראת כבו"ד{בגמטריא ל"ב} ובכך מקובל  כבו"ד ל"ב  בגמטריא  בכ"י  ל"ב  אותיות כל"י כ"ב,זה סוד ה{ג}וא{ל} הינו  כ"הן ל"וי  י"שראל ומ"כיל"  אות  ס"{בגמטריא כל"י}-בגמטריא  ש"ם  יש"י  בגמטריא שמ"ש  שערי"ם   אותיות   עש,ר שמשי"ם{סוד עשר ספירות}-העוקרות ומוחות  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנים ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יאי,-זה המלאך  שמו מגולה{נולד}מן    ה"  א"להי  י"שראל,והרי ל"ך ישראל זה מלך המשי"ח הוא מש"ה בגמטריא ש"לו  ש"ם או"ת  מ"ה אותיות מש"ה מאו"ת  של"ו  אותיות מא"ה שמו"ת  של"ו,כלומר באמצעות המלאך  יא"י  בגמטריא כ"א  בגמטריא שם אהיה{בינה}משה רבינו הינו רושם בינה  בפנימיות המלכ"ה  בכך  זוכה לעיטו"ר   עי"ט  רל"ו  בגמטריא  גדו"ל אדונינו  ור"ב כ"ח  אותיות כ"ב  רו"ח  בגמטריא קש"ר  ר"ב כ"ח   בגמטריא בכ"ח  קש"ת   בגמטריא כ"ח אלהינו ש"ת,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח  הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם יאיא,-בגמטריא  כ"ב,הרי לך המשביע זה המלאך יאיא  בכך לומ"ד  חכמת כ"ב צירופי יהוה יתהלל ויתהלל  אין מלבדו כלל וכלל,והמלא"ך  יאיא  בגמטריא    ב"ך   המלכות מלך המשיח באמצעות זה הש"ם{השבעה}חותם כ"ב אותיות התורה הרשומ"ה אותיות מש"ה רו"ה  בגמטריא   י"  שומ"ר  בגמטריא רוש"ם עש"ר  בגמטריא  ש"ע  שמו"ת{הגואל,סוד ש"ע נהורין}העוקרים ומוחים  מלכות  ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזב"ח הרזי"ן דרזי"ן,-אמ"ן ואמן כן יהי רצ"ון  ה".

שם יאיאוממ,-בגמטריא  בפו"י,זה המלאך פו"י  על ידי השבעתו מלך המשי"ח  פ"ודה ו"מציל  י"שראל,ויש לדעת הגואל מושך אור  חכמה ב"ראשית באמצעות זה הש"ם המפורש  אותיות שופ"ר  מש"ה  אותיות שמ"ש פור"ה אותיות   רוש"ם שפ"ה  בגמטריא רושם שכינ"ה    בגמטריא שמ"י  אמ"ת   נ"  כונ"ה,ויש לך להשכי"ל    כ"ל  שיל"ה   סודו  צירופי המיל"ה וכל השמות המפורשים הינם  שמות המידו"ת של הבורא יתברך ויתהלל אין בו תפיסא כלל וכלל,ובאמצעות שמות התור"ה אותיות ש"ם ת"ו התור"ה  המשיח מגלה לישראל טהורים התורה הינה מנגינ"ה של צב"א המלאכי"ם בסוד צב"א  בגמטריא פ"חד אח"ד  בגמטריא   א"ד  פו"י,וזה סוד המשיח{א"ד,סוד ספירת תפארת}הינו  פ"ודה ו"מציל  י"שראל בכח המאו"ר של התור"ה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יאייה,-בגמטריא לא"ה,והרי לך באמצעות השם המפור"ש  יאייה המשביע מגלה סתרי תורה מן עולם לא"ה סוד עולם הנסתר,וידעת לא"ה בגמטריא א"ל חמ"ש  בגמטריא חשמ"ל  אח"ד  אותיות מ"ח  חדשא"ל,וזה סוד מטטרו"ן  הנקרא  המלאך חדשא"ל{בספר הזוהר  הקדוש} ,וד"ע  אש"ר  חדשא"ל על שם הינו מחד"ש עבור המשי"ח  חידושי תורת  ישר-א"ל,וגם חדשא"ל אותיות ח"ש אל.ד,וזה מלמדך  המשי"ח באמצעות  מטטרו"ן זוכה למוחין אל"ד  המורה ה{ג}וא{ל} נתעל"ה על מרכבות שרפים עליונים ומרכבות שרפים תחתוני"ם,ומרכבו"ת  בגמטריא  ת"ם  רוכ"ב  קש"ר אותיות קש"ר כרו"ב ת"ם,

הרי לך סודי הסודות בכח זה ההשבעה המשיח בפנימיותו מתעב"ר כרו"ב אותיות   כ"ו  רב  בגמטריא ר"ב  יהוה בגמטריא שע"ר רי"ח  בגמטריא ח"י תש"ע  אותיות שיח"ת   ע"  פנים{ענפים}של התור"ה הקדושה{תורת ישראל אמ"ת יחיד"ה}העוקרת ומשמי"דה   סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה" יתבר"ך ויתהלל אין מלבדו כלל וכלל בעל כל הכוחות כולם.

שם יאי י{ילו},-זה המלאך יל"ו  המלמד את משביע שמו סוד יחוד הבורא יתברך ויתהלל,וידעת יל"ו  מגולה מן הפסוק  י"מלוך  ל"עולם ו"עד{הבורא }ובאמצעות זה הש"ם המאציל העליון{אין בו תפיסא כלל}חותם בפנימיות המשי"ח אויתות משה ח"י מוחין  ל"וי   בגמטריא  י"ו  ש"ם שי"לו  אותיות שמ"ש  יל"ו   י"ו  אותיתו ש"ם  שיל"ו   י"ו{קרנות על חד"ו},-וזה חכמת הגואל הנקרא ש-יל"ו  על שם בכח זאת ההשבעה הינו מוש"ך מוחין האות  ש"  בגמטריא   שלו"ש  מאו"ת אותיות שמו"ת א"ש ל"ו{צירופים קדושים}לפנימיות רח"ם{השכינה},-בכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה ,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יא{יממה}ה,-זה המלאך יממ"ה בגמטריא  יפ"ה,זה מלאך החכמ"ה  {יפ"ה בתורת הקבלה}אשר בעת משביעים שמ"ו חותם  רזי"ן דרזי"ן בפנימיות בעל השבו"עה,וידעת  יפ"ה  אותיות פ"י  ה",ללמדך עתיד מל"ך המשיח הנקרא פ"י  בגמטריא  צ" בגמטריא מל"ך  אותיות כ"ל  ם"   בגמטריא   מ"ן,בסוד מ"יין נ"וקבין{העלאת תפילה}בכ"ך למשו"ך מוחין  ה"  בגמטריא חמ"ש  אותיות שמ"ח{ה},-אור הבינה לפנימיות ישרא"ל צדיקים קדושי"ם יש להם חלק לעול"ם הב"א  בגמטריא א"ב מל"ה קש"ר  א"ב אותיות א"ב  א"ש  קר"ב מל"ה,וזה סוד בכח זאת ההשבעה  א"לפא ב"יתא צירופים{אור החכמה}סוד מוחין א"ש  הינו חותם מאור קר"ב בסוד  ק"ר  בי"ת  אותיות יק"ר  ב"ת{אור התפארת}בפנימיות רח"ם האש"ה{שכינה}-הינה בכך זוכה  למדרגת  חכמה  ב"ראשית"  סוד  א"ש  ר"י  אותיות שי"ר   א"     סוד אש"רי,-אור המשי"ח אור"ה משי"ח  אור"י שמח"ה  בגמטריא אש"רי קש"ר חמ"ה  המשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם יאי {ממהה}  בה,-בגמטריא  המלאך   פ"י   בסוד   י"חוד  פ"ריה  אותיות והרי"ח פד"י,הרי לך מלך המשי"ח עליו נאמר "והריח"  ביראת  ה"  עתיד להשביע המלאך והרי"ח  אותות רו"ח  י"ה אשר באמצעות ההשבעה הגואל מושך מאור י,ה,-סוד {ח}כמה {ו}בינה שם ח"ו  בגמטריא חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת לפנימיות ישרא"ל ע"ם קדושי"ם בכך זוכים ל"פדיה" אותיות פ"י-דה   בגמטריא   פ"י   ט"   בגמטריא  פ"י אמ"ת  אותיות  פיא"ת   ם",הרי לך המשיח אותיות משה  ח"י נקרא ת"ם{בעל האמונה השלמה,סוד תמימות}ובכח זה הש"ם חותם  מוחין  פ"י   בגמטריא  צ"  בגמטריא מל"ך  בגמטריא מ"ן  בגמטריא א"ם עיב"ר  משי"ח-ים,בסוד  בינה{א"ם}עיבר{ה}  בפנימיות י"ם{המלכות}מאור תפארת{משיח},-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה,זרע עמלק נכחד ונאבד בע"ת  תור"ת  היחיד"ה בנ"גל"ה,בסוד  ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך,אור החכמ"ה המכלה ממשלת הסיטרא אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצון  ה" יתבר"ך ויתה"לל בעל כל הכוחות כולם אין מלבדו כלל וכלל,.

שם  יאכ וו {מלא},-זה המלאך מל"א  והינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו  מוחין מל"א{סוד גדלות מוחין}  אור מ"ל-א  בגמטריא  ע" אח"ד  אותיות א"ח  ע"ד,זה סוד תפארת ישרא"ל {ע"ד}-המגלה בפנימיות המשבי"ע  מאור א"ח בגמטריא ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הכונסים לפנימיות כלי{המשביע},-סוד המלכות והרי  לך י"  ספירות בלימ"ה,וידעת מל"ך המשי"ח{נקרא   א"ח בתורת הקבלה}בסוד  א"ח בגמטריא   קש"ר  אח"ד נשמ"ה אותיות ש"ר א"ח נק"ד מש"ה,הרי לך באמצעות זאת השבועה משה רבינ"ו הינו רוש"ם בינ"ה{נק"ד סוד נ-קד} בפנימיות המלכות{ש"ר} בסוד המלכה{אות ר" בגמטריא א"  א"ל א"לה א"להי א"להים},-סוד הגבורות בכח זה השם זוכה למוחין האות ש" בגמטריא של"ו  ש"ם או"ת  אותיות שמו"ת א"ש  ל"ו,-סוד הצירופים הקדושי"ם  שוקדי"ם המוחים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטי"ם,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצ"ון  ה"

שם [י]א{מ}[ב]ומ[כ],-זה המלאך  מכב"י  והינו חותם בפנימיות משבי"עו   יו"ם  שב"ע  בגמטריא שמ"י קש"ר  חס"ד אותיות שי"ר שק"ם חס"ד  אותיות שר"ש  יק"ם חס"ד     בגמטריא חס"ד  מא"ה שרשי"ם,והרי ל"ך  הא"ם{בינה} באמצעות זה המלא"ך מ"כבי"  עתידה לחתום בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין בכ"י  בגמטריא ל"ב נתיבות החכמה סוד {ב}רכה {כ}ונה {י}חוד סוד  י"וד  כ"ב  אותיות  י"  כבו"ד,-עשר  ספירות בלימ"ה  בגמטריא הנב"ל,-סוד המנגינ"ה העוקר"ת ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדי"ם לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כ"ן יהי רצו"ן  ה"  בגמטריא כ"ה רצו"ן  ה"  בגמטריא כ"י   רצו"ן הבור"א יתבר"ך לחתום אהבה סוד יהוה בפנימיות הכלים{ישראל קדושים} לגאולה שלמ"ה מייחלי"ם.

שם יא{מיש},- זה  המלאך  שמ"י  בסוד ש"מעאל  מ"טטרון י"הואל והינו חותם ש"ם  י"  בגמטריא ש"ם עש"ר אותיות שר"ש  ע"ם,-מדרגת היחידה כללות ע"ם בפנימיות המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  אשר עתיד להשביע זה המלא"ך,וראה המלאך שמ"י  אותיות י"ש  ם"{בינה} בגמטריא  ש"ן  בגמטריא ש"ם חמישי,הרי לך ה{ג}וא{ל} הינו סוד חמיש"י אותיות מ"ח יש"י  בגמטריא כ"ח ש"ם{מלכות}חותם באמצעות זאת ההשבעה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים בכ"ך עתידים לזכו"ת במוחין ת"ל  כ"זו  בגמטריא ת"ל ג"ל אותיות ת"ג  ל"ל,סוד כתר  תורה{ת"ג} החותם ל"ל  בגמטריא  ס"  בגמטריא  י" ש  שמ"י  בפנימיות ישרא"ל ע"ם קדושי"ם  אותיות שומעי"ם קו"ד  אותיות ישמע"ו קוד"ם  אור החכמה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יאנ ללל ל{לא יד},- זה המלאך  ידא"ל  והינו  חותם בפנימיות משביע שמו חותם שם א.ל.ד.,וזה השם מורה אשר בכח המלאך המשביע מתעלה על מרכבות שפרים,ודע לך אשר עתד מלך המשיח הינו  י"  דע"ת בגמטריא שע"ר דע"ת  בגמטריא שר"ת קמד.,-בגמטריא שרת קמ"ג   א",וזה סוד שם קמ"ג  בגמטריא  א"לף ה"א י"וד ה"א,ובזה השם משה רבינו הינו רושם בינה בכך ה" יבשרנ"ו על ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה סוד אל"די,זה המשיח  הנקרא יל"ד בכח השבועה מושך לפנימיות מוחין אל"ף  אותיות פל"א בגמטריא א"ף שיל"ו ש"ם אותיתו א"ש יל"ו שפ"ם,בסוד י"מלוך ל"עולם  ו"עד  הבורא יתבר"ךץ  ובאמצעות זה השם עתיד משה שם ה" נחותם בפנימיותו  לגלות סוד שפ"ם  בגמטריא ש"ם קש"ר שמ"ן יו"ם אותיות נש"ר שק"ם יו"ם,קו אמצע{שק"ם}-ש"{קם} המאור של התור"ה  המכחיד ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה זר"ע  עמלק נכחד ונאבד  בע"ת החירו"ת  ח"י תו"רה בגמטריא רו"ח הקוד"ש  בנ"גל"ה   בנ"ה המלכות אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם {יאר} כנכ אכ,-זה המלאך  יר"א  והינו חותם יר"א-ת   ה"  בפנימיות אר"י-ה  זה המשיח אשר עתיד להשביע"ו,וראה יר"א  בגמטריא שע"ר  אר  בגמטריא  ע"ת א"ש,בזה השם עתיד משה רבינו  הינו רושם בינה לחותם א"ש{השכל הז"ך}בפנימיות רח"ם השכינה{ע"ת שמה בתורת הקבלה},זה המלאך יר"א על שם בעת מושבע מרא"ה למשביע  ל"ב נתיבות החכמ"ה,בסוד שמו י-רא  אות  י"וד  רא,אותיות א"ד  רי"ו  בגמטריא קש"ר אדי"ר  בגמטריא  שע"ר קש"ת  א"ד,הרי באמצעות זה השם משה מגלה קש"ת החכמה בפנימיות המלכות{נקראת אדי"ר}-על  שם מלך הד"ר זה המשי"ח הינו מהד"ר אותה בחכמה גנוז"ה,סוד י"רא  ד"  בגמטריא יר"א ארב"ע   בגמטריא   עיב"ר  ר"ב  בגמטריא שמ"ן יו"ם  ב"ת,הרי חכמה{שמ"ן}דחסדים{יו"ם}נחתמתים בפנימיות ב"ת{המלכות}בזכות זאת השבוע"ה על שם כך בתורת הקבלה המלכות נקראת ירא"-ת  ה"  אותיות רא{י"ת}ה   ת"י בגמטריא קוד"ש בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם יש לה"ם חל"ק בעולם הב"א,-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם  יב,-זה המלאך י"ב בסוד י" כפול ב" בגמטריא כ",חבר   י"ב ומקובל בכ"י,הינו חותם בפנימיות משביע שמו  ב"רכה  כ"ונה י"חוד ,וידעת עתיד מלך המשי"ח  מש"ה ח"י  ש"ם  ח"יה בגמטריא ח"י שפ"ה  בגמטריא שי"ח  פ"ה  בגמטריא פ"ה  שכינ"ה,באמצעות זאת ההשבע"ה למשו"ך אור הנבוא"ה בגמטריא קש"ר נבי"א אותיות ב"ן קש"ר א"י,סוד מוחין חכמה,-ש"ם  א"י  בגמטריא שע"ר אח"ד  אותיות ש"ר   ע"  אח"ד בזכות זאת השבועה מגלה  ע"ין  בגמטריא פ"ן  בגמטריא שמ"ן יו"ם  משי"ח  י"ם,-מאור התור"ה שהינו מאח"ד ע"ם ישרא"ל צדיקים קדושים לגאולה שלמה מייחלים,וראה,המלאך בכ"י  בגמטריא ל"ב,הרי ל"ך הינו מגלה למשביעו ל"ב  בגמטריא   ל" שני"ם  בסוד   י" חכמה  י"  בינה  י" דעת{בגמטריא  ל"}מהוים   נשל"ם  י",סוד קומ"ה של"מה עשר ספירות בלימ"ה מוחין המשי"ח נ{ג}{ל}ה  ועוקר בכח זאת השבועה את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יב{הב},-זה המלאך ה"ב  והינו מלא"ך הסיטרא אחר"א,זהו סמא"ל הטמא עכו"ם הרשעים משביעים שמו על מנת לצער ולשעבד ישראל,וידעת אשר בעת המשי"ח נגלה עתיד ה{ג}וא{ל} להשביע המלא"ך י"ב   בגמטריא עשב"ר,זה המלאך הינו עש"ב-ב"ר  חותם מוחין ש"ע  נהורין{תפארת} סוד חכמה ב"ראשית  בפנימיות רב"י,-זה המשי"ח  ר-ב"י  הינו אות  ר"  בגמטריא  נ"  אמ"ת,ובפנימיותו י"ב צירופי יהוה{סוד המלאך}בכך  סמא"ל  נעק"ר ונכח"ד,-זרע עמלק  יורד לגיהנם  ועולה בלהבות המדור"ה א"ש אוכלה א"ש רוח הטומאה נמחת מתחת לפני האדמה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם [יבה] בהה אמ,-זה המלאך יב"ה  והינו משפיע לבעת השבועה שהינו ב"ית  מוחין י"ה{חכמה ובינה},בסוד שמו י{ב}ה,וראה  אשר המלאך  יב"ה  בגמטריא י"ז בגמטריא טו"ב בגמטריא שם אהוה,-הרי זה מלאך הדע"ת  הקדו"ש   בגמטריא שוק"ד חמ"ש  אותיות חדו"ש שק"ם אותיות  חד"ו  ש"ש  ק"ם,וזה סוד עתיד משה רבינו   י"ו קרנות על {ח"דו},-להשביע המלאך  יב"ה  ובכך למשוך מוחין ק"ם{יה},-חכמה גנוזה סוד  ש"ש  בגמטריא קש"ר אותיות ש"ר   ק" בגמטריא ש"ר מא"ה בגמטריא רוש"ם שמו"ר  שומ"ר רשמ"ו,סוד המרכ"בה  מגולה  מן זה המלא"ך המושב"ע  בגמטריא קשר ע"ב מש"ה   בגמטריא קש"ר חס"ד מש"ה  אותיות ס"ד  קר"ח השמ"ש,וזה ענין משה רבינו הינו קר"ח בגמטריא   רומ"ח  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {יבי}מ,-המלאך  יב"י  בגמטריא  כ"ב,-זה המלאך מלמד חכמת הצירופים לבעל השבוע"ה,ודע אשר מלך המשי"ח אותיות משה ח"י עתיד להשביע המלאך  יב"י  בגמטריא  ב"שערים,הרי לך זה המלאך פות"ח עבור המשיח  ב"שערים  אותיות ע"ב שרי"ם בגמטריא שרי"ם חס"ד,-שבעים ושתים שמות קדושה הינו מלמד {ג}וא{ל} ישראל זה סוד מטה מש"ה  אותיות מ"ה שמ"טה  בגמטריא שמטה י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא שמט"ה גאול"ה  אותיות מט"ה שאג"ה  ל"ו  אותיות ט"ה  של"ם  גאו"ה,זה סוד המשיח ט" כפול ה" בגמטריא   הגוא"ל  והינו   מהוה ל"  גאו"ה  אותיות  ג"ל  או"ה  בגמטריא  י"ב  ג"ל  אותיות ל"ב י"ג מידות הרחמים רמחי"ם  בכ"ח  ז"ה הש"ם מ"שה מגל"ם בפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים},-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יבמ  {גמר} עאר,-זה המלאך  גמ"ר  בסוד   ג"  ר"ם,-{ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל והינם חותמים בפנימיות משביע שמ"ם  מוחי"ן  ר"ם  ג" בגמטריא ר"ם  שלו"ש  אותיות ש"ר שלו"ם,הרי לך עתיד המשי"ח משה ח"י הינו ש"ר  בגמטריא  ש"מי  אמ"ת  להשביע"ם אותיות שיל"ה   ע"ב  מ",-ע"נוה ב"ינה מ"לכות,כלומר שיל"ה בגמטריא מש"ה  בכח זאת השבועה מושך לפנימיותו  ע"נוה ב"ינה מ"לכות אותיות נו"י ענבי"ם כ"ל  ת"ו,הרי לך  ענבי"ם זה סוד נשמות הצדיקים הקדושים על יד"ם מגולה למשיח  ע" בנים,שבעים שמות קדוש"ה  הינם  כ"ל  ת"ו{התפילה}]בכך נמש"ך  מוחין נו"י  בגמטריא  נו"י  משי"ח בגמטריא  יש"י קש"ר מוח",-

סוד דוד בן ישי מלך המשיח לפנימיות המלכות{שר}-זוכה לאות ק" בגמטריא מא"ה ברכות בכ"ל יו"ם  הינם סוד מו"ח –ח"כמה ב"ינה ד"עת,מ"ו-ח  בגמטריא  מחב"ד,זה סוד המלאך {ג}{ב}רי{א}ל  בגמטריא     יל"ד  ב"ר,-הינו חותם בפנימיות המשיח{יל"ד בתורת הקבלה}אור ב"ר בסוד ב"ית ר"יש  בגמטריא שי"ר בקוד"ש  אותיות רשב"י קוד"ש,-סוד {ר}בי {ש}מעון {ב}"ר  {י}וחאי הינו נשמת המשי"ח  הנקרא  קו"ד-ש  בגמטריא שד"ה או"ם  בגמטריא מש"ה קש"ר  א"ד,-זה סוד ציק יסוד עולם{שם או"ם}זהו משה רבינו חותם קשר{קושר} אורות לפנימיות הכלים{ישראל קדושים},-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם יב[מה],-זה המלאך  מ"ה והמשביעו זוכהלדעת הש"ם המפור"ש שופר מש"ה הנקרא אד"ם{בגמטריא מ"ה},-בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א,ויש לדעת המשי"ח מש"ה בגאולה השלמה משביע  המלאך מ"ה בגמטריא מחמ"ש  בסוד הינו אחד מן מלאכי  ארגמ"ן,-{א}וריאל {ר}פאל {ג}בריאל {מ}יכאל {נ}וריאל והינו חותם באמצעות ה{ג}וT{ל}  מ"ח{חכמה }בפנימיות ש"ם{מלכות}בכך זוכה ל"גאולה"  בגמטריא מ"ה,חבר גאול"ה לשם מ"ה  בגמטריא המיל"ה  בגמטריא מל"ך,הרי ל"ך  אות  מ" בחיבור ל"ך זה סוד מל"ך  המשיח שהינו   חותם האמונ"ה השלמ"ה הנקראת  המיל"ה בפנימיות  ישראל צדיקים קדושים  {י}ש  {להם}  מיל"ה זה העול"ם הב"א  הנקרא אה"ב{ה},-סוד שם י"וד ה"א ו"או ה"א המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא  רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יבמ {ויי} יייכע,-זה המלאך ויי  בגמטריא כ"ו  בגמטריא  י-הו-ה,והינו מלא"ך בסוד חותם אות א"{חכמה}בפנימיות מל"ך {המשיח} סוד מלאך אותיות א"   מלך,ובכך המשי"ח חותם א"ם{אור הבינה}-ל"ך{המלכות}באמצעות כ"ל{יסוד},-וזה יחוד מלא"ך אשר באמצעות זאת ההשבע"ה נשמ"ר ש"ם נ"ר לישראל צדיקים קדושי"ם מוחין  כ"ל  א"ם בגמטריא שמ"י  ע"ב  אהי"ה  בגמטריא נפ"ש  אהב"ה,הרי לך המלכות{הנקראת נפ"ש בתורת הקבלה}זוכה לעיטו"ר   עי"ט רל"ו  בגמטריא  עי"ט גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח,זה הבורא יתברך ויתהלל בע"ל כ"ל הכוחות כולם חותם בפנימיות עי"ט  גמטריא ט"ף{העלמות}בגמטריא  שמ"ן יו"ם  אמ"ת בגמטריא   פא"ת י"ו שמ"ן  אותיות שמ"ן  פו"י  א"ת,סוד החכמה{שמ"ן}  פ"ודה ו"מציל י"שראל{א"ת  בתורת הקבלה},-בכך סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם י{בע},- זה המלאך ע"ב  בגמטריא חס"ד,והינו משפיע חסד למשביע שמ"ו,וראה חס"ד בגמטריא סו"ד נשמ"ה,ללמדך באמצעות השבעת זה המלאך מגולים  סו"ד נשמ"ה  אותיות  סו"ד   נ"  מש"ה,והרי לך סו"ד בגמטריא יי"ן{החכמה},-ומשה "רבינו"  בגמטריא רי"ח  חמישי"ם,-בסוד הינו בעל מוחין בינ"ה{שער}חמישי"ם  אותיות  ש"ם   חיי"ם  בגמטריא ש"ם חכ"ם,-כח הנשמה בפנימיות הכלי"ם,-בכך ה{ג}וא{ל} בזכות זאת ההשבעה מוש"ך מאו"ר  רא"ם  ו" בגמטריא קש"ר רא"ם  בגמטריא קש"ת א"ם אותיתו ק"ש  אמ"ת,-סוד ק"ריאת  ש"בת  לפנימיות המלכות  זוכה למוחין אמ"ת  המשמיד ה"שקר",-סמא"ל גמגימא   ואמון  מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".  

שם יב{ע ב}שי,-המלאך ע"ב בגמטריא  בשבעי"ם,והינו מלמד משביע שמו שבעים שמות חקוקים בגמטריא רו"ח  ן"  בגמטריא נ"ר חב"ד,-{ח}כמה  {ב}ינה {ד}עת סוד מט"ה  בגמטריא אד"ם  אמ"ת  אותיות מד"ת אמ"א,-אור הבינה העליונ"ה,ועתיד מלך המשי"ח  מש"ה ח"י  כ"ל  ם"  אותיות ש"ם כלי"ם ח"יה  אותיות ח"ה משכילים  בגמטריא  אהב"ה  משכילי"ם  בגמטריא  אח"ד משכילי"ם  בגמטריא י"ג משכילי"ם,-זה סוד מלאכי"ם   בגמטריא ן"  מלא"ך   אותיות כ"ל אמ"ן  בגמטריא   נאמ"ן {המשיח}-בכח אמונתו סוד שבועתו משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מל"א,-זה המלאך מל"א החות בפנימיות משביע שמו מוחין  מ"ל-א  סוד אור  א"אלפך חכמה שהינו מגלה לבעל השבועה  מוחין מ"ל  בגמטריא  ע"  שמו"ת,חבר מ"ל ומקובל  על"ם,-הרי לך זה המלא"ך מלמד  על"ם{סודות} התורה,ועתיד מלך המשי"ח  אותיות שמ"י  מל"ך  ח"ה  בגמטריא שמ"י מל"ך אח"ד בגמטריא שמ"י מל"ך אהב"ה  בגמטריא שמ"י מל"ך י"ג{מידות הרחמים}באמצעות זאת ההשבעה לחותם בפנימיות ישראל מוחין   מל"ך י"ג אותיות   ג"ם  כל"י  בסוד  ג"  כלי"ם  בגמטריא שלו"ש כלי"ם  אותיות של"ו משכי"ל,אור ה{ג}או{ל}ה   מ"-לא  בגמטריא   א"ם עי"בר   א"ל{אור החסדים} בפנימיות הכלים{נשמות ישראל},-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

יבע בשי {אלמ} ואא

בכה ימי מהב ילו

כתץ ואל תמל מיי

מבי מיצ ימא ומא

ליר התו רתכ כאי

מעש מלת ארו ליב

כמי ללה דכע יפת

ברע שות תכו כבח

ואכ ישי ועא באו איאוב                                       

שם יבצ,-זה המלאך צב"י בגמטריא למכב"י,הינו חותם בפנימיות  משה רבינו אשר עתיד להשביעו ב{ג}או{ל}ה  השלמה מוחין מל"ך-ב"י  אותיות  י"ב מל"ך אותיות מ"ב כל"י,הרי לך  המשיח הינו כל"י בסוד כ"הן ל"וי י"שראל המכי"ל שם מ"ב  בגמטריא  משני"ם אותיות שמני"ם,-  מ"י  שמ"ן ,סוד {ש}מעאל {מ}יכאל {נ}וריאל שהינן חותם מים  מ"י  אור בינ"ה  אותיות ירי"ם  נבוא"ה בסוד  {י}הי  {ר}צון {מ}לפניך {י}הוהאשר תחתו"ם בפנימיות משיח"ך  כ"ח שמ"י,-{ש}מעא"ל {מ}טטרון {י}הוא"ל סוד"ם צב"י בגמטריא במא"ה  בגמטריא שם מ"בו.בסוד השפ המפורש שופר משה הינו שמש פורה{שכך ז"ך}המורה על  ד  כוחות  של ה"  בי"ב גבולים  שהינם סוד  אור ס"ו-בב   בגמטריא  סו"ד  בגמטריא יי"ן  בגמטריא ע"  פנים{ענפעם}של התור"ה   המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יבק,-זה המלאך מגולה{נולד}מן  י"חוד ב"רכה ק"דושה,והינו חותם במשביע שמו  מוחין  סוד הייחוד,עתיד מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י   י" דע"ת  בגמטריא כ"ח דע"ת  מש"ה  בגמטריא  דע"ת שערי"ם שמח"ה,בסוד  שמח"ה זה אותיות  ח"  מש"ה שהינו בעל אור   קש"ר נשמ"ה{בגמטריא ח}וחותם סוד היחוד  ח"ה בגמטריא אחד בגמטריא אהבה בגמטריא י"ג מידות הרחמים{רמחים},

בסוד הגואל מ"ח יר"ם  בסוד יעב"ר   בפנימיות  ישראל קדושים השוקדים  על השמרי"ם שזה אותיות מש"ה יר"ם קר"ן התור"ה בגמטריא נ"ר מא"ה  התור"ה  בגמטריא מנור"ה  תו"רה,זה סוד יחוד תפארת{תורה} ומלכות{מ"ן}זוכה למרור רו"ה  בגמטריא קש"ר  ה"ר  בגמטריא הקש"ת,-סוד מ"ן-ורה,ובכך המשי"ח הינו נמ"ר  ו"ה  חותם  בפנימיות נ"ר{המלכות} שם ו"ה  בגמטריא קש"ר   חמ"ש אותיות קר"ח שמ"ש  בגמטריא רומ"ח שמ"ש{שכל הנבואה המגלה סתרי תורה}-המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם  ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יגל,-ראה  זה המלאך יג"ל  בגמטריא  ג"ם,זה סוד המלאך ג"מ-גימא הינו מלאך הסיטרא אחרא{עכו"ם}רשעים  משביעים  שמו בכדי לחותם חוסר בהירות בפנימיות ישראל עם קדוש"ה,עתיד מל"ך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י להשבי"ע המלאך  גל"י  ,י"חוד  ל"ב    ג"אולה  ובאמצעותו  לשחוט גמגימ"א על גבי מזבח הנקמ"ה,וידעת  המלאך גל"י{בקדושה}-הינו סוד  ל"י   ג"  בגמטריא ל"י  שלו"ש  אותיות ש"ל שיל"ו,הרי  לך  ש"ין ל"מד אותיות די"ן של"ם  מוחק ועוקר סמא"ל ואמון מנוא{שהינם שורשים של גמגימא הרשע},-זר"ע עמלק נאבד ונכחד בזכו"ת  גלו"י  תור"ה סוד גל"י  ו"  בגמטריא  י"ו  ג"ל  עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,-תורת ישראל אמ"ת יחיד"ה אמן ואמן כ"ן יהי  רצו"ן  ה",ו"יהי"  בגמטריא כ"ה  בסוד ש{כ}ינ{ה} י"ש בפנימיות נ" שערי בינ"ה,-וזה יחוד שכינה יחוד {ג}או{ל}ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יה,-זה המלאך  י"ה והינו חותם בפנימיות משביעו חכמה{י}  ובינ{ה},עתיד המשי"ח   בגמטריא  שע"ר שמ"חה    אותיות שר"ש   ע"  חמ"ה  אותיות ש"ר  מ"ח  שע"ה  אותיות רמ"ח ש"ש ע"ה,זה משה רבינו הינו הש"ע  נהורי"ן מוש"ך באמצעות יסוד{ש"ש}מוחין  רמ"ח  אורות לפנימיות המלכות באמצעות זאת ההשבע"ה,וידעת רמ"ח  בגמטריא מ"ח אמ"ת  י"ם אותיות  חמא"ת  מי"ם  בגמטריא קש"ר נשמ"ה  מל"ך אמ"ת,זה סוד ה{ג}וא{ל} באמצעות מוחין חמא"ה  נוטריקו"ן  ח"  מא"ה  בגמטריא מו"ח  המצביע בתורת הקבלה על  ח"כמה ב"ינה ד"עת בכך הינו משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יהד,-זה המלאך יה"ד הינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו את אות  ד"  בגמטריא ארב"ע  בגמטריא רג"ע בסוד ר"וח  ג"ן  ע"דן ובכך    רוח"  גן"   עדן",ס"ת  חנ"ן,בסוד חותם במשביע שם ח"ן  אותיות נ"ח  בגמטריא  יוד הי ואו הה סוד אומ"ץ,-{מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט,ו-"עתיד"  בגמטריא ע"ד  קוד"ש  בגמטריא ש"ע חו"ק  אותיות  ע"  חוש"ק,-זה המשי"ח  מש"ה חי"ה להשביע זה המלא"ך ובכ"ך  ל"חקוק"  בגמטריא רו"ח  ג"ן עד"ן אותיות  נג"ן ע"ד  אותיות ענ"ג   ד"ן  אותיות ג"ד ענ"ן,-סוד מזלא קדישא{ג"ד}בפנימיות רח"ם המלכה הנקרא ענ"ן  בגמטריא   שמ"י  חס"ד  הא"ם,הרי לך בינה{ הא"ם}משפיעה  מא"ה ברכות בכל יום{חס"ד  בגמטריא שם ע"ב}למלכות{ש"ם}בכך זוכה למוחין  {י"}ספירות בלימ"ה בגמטריא הנב"ל{נגינה,יחודים ורוח נבואה קדושה}המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם יההו,-זה השם המפורש אשר יתגל"ה ב{ג}או{ל}ה   השלמה  על ידי מל"ך המשי"ח אותיות משכי"ל חמ"ה,סוד תפארת ישראל  ישא"ל את האות  ר"  העולה בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים מהו חסרונ"ה ועל ידי השפם המפור"ש  סוד יההו  ימל"א  רחמ"ה  בזר"ע  החכמ"ה,ובכך מקובל  נשמ"ה סוד ישרא"ל בסוד לאות  ר"{מלכות}י"ש א"ל{כח האמונה} המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא יורדים לגיהנם ונשחטי"ם על גב"י מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יההי{בק},-זה המלאך  ב"ק בסוד ק"ול  ב"ינה,והינו חותם בפנימיות משביע"ו  קש"רי  ע"ב ש"ם{בגמטריא משביע"ו},-עתיד מל"ך המשי"ח  בגמטריא שמ"י   ש"ם י"שי  חל"ה לחותם באמצעות זאת השבועה בפנימיות המלכות{חל"ה} מאו"ר שמ"י יש"י   בגמטריא   של"ו ש"ם או"ת של"ם אותיות מלו"ת א"ש  ש"ם של"ו,וזה סוד  השמות המצורפים{חקוקים}על מט"ה מש"ה בגמטריא ט"ה שפ"ה בגמטריא ישפ"ט  ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם יהו,-זה המלאך יהו  בגמטריא ש"ערי  א",וזה סוד  בינה עליונה{ש"ם א"י בתורת הקבלה}אשר באמצעות זה המלאך משפיעה למשי"ח  מוחין שער"י אותיות עשי"ר,-שם תפארת{בתורת הקבלה}בסוד  ש"יר  ע"  בגמטריא שמ"י ע"ב שי"ר  בגמטריא שמ"י חס"ד שי"ר  אותיות משי"ח ס"ד שי"ר אותיתו ש"ם חסי"ד י"שר,זה ה{ג}וT{ל} הינו חסי"ד  בגמטריא קש"ר נשמ"ה ע"ד אותיות ע"ד  נש"ר מש"קה אותיות ע"ד שר"ש נקמ"ה משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  יוהה,-זה המלא"ך בסוד   י"שמחו  ה"שמים ו"תגל ה"ארץ,הרי לך הינו מגלה האר"ץ{הרצון}הקדו"ש בפנימיות בע"ל השבוע"ה,מלך המשי"ח  אותיות מ"שה  ח"י  בגאולה השלמה משביע זה המל"אך  בסוד  י"שמחו אותיות משיח"ו   בגמטריא שמ"י חב"ד  בגמטריא קש"ר מש"יח  בגמטריא  י" רומ"ח  שמ"ש בגמטריא  ש"ם חמ"ש גבור"ה,וזה סוד  מלאכי חמ"ש אותיות שמ"ח סוד   {א}וריאל {ר}פאל {ג}בריאל {מ}יכאל  {נ}וריאל שהינו  ש"ם  ח"  בגמטריא קש"ר ש"ם נשמ"ה  אותיות שרש"ם ק"ם מש"ה ,חותמים בפנימיות הגוא"ל  מש"ה מוחין  ק"ן{החכמה}-סוד   שרש"ם  בגמטריא  שמ"ש  אמ"ת  י"ם אותיות שמ"י ש"ם אמ"ת,

וזה סוד ה"משי"ח הינו שמ"י בסוד י"ש  ם"{בפנימיותי}-וזה ענין  א{מ}ת בכך המלכות{א"ת}מקבלת  ם"{בינה}-סוד י"ם   מעובר מן מ"י  בגמטריא ימי"ם  בגמטריא  צ"י  בגמטריא שע"ר מל"ך אותיות על"ם כש"ר,זה סוד הגאולה על"ם{מלכות}זוכה למוחין כש"ר בגמטריא ש"ר שע-יר"ם את הנבראים ישראל צדיקים קדושים שוקדים על אור הגאולה ,אמן ואמן כן יהי רצו"ן   ה" בסוד צו"ה נ"ר הבורא יתבר"ך ויתהלל אין מלבדו כלל וכלל בכ"ח ההשבעות המשי"ח מוש"ך הארת אי"ן סו"ך{יתהלל}לפנימיות נשמות  סוד הנירו"ת  ישראל צדיקים קדושי"ם בכך זוכים ל-נ"הי  אורות,{נ}צח {ה}וד {י}סוד נ"י-רות סגמטריא ת"ן גבו"רה שם ת"ן בגמטריא עשר פעם {ג}או{ל}ה.

יהוה יההו יוהה

הוהי הויה ההיו

והיה וההי ויהה

היהו היוה ההוי

שם  יה{וז}קטיה,-זה המלאך  ז"ו  הינו חותם  בפנימיות משבי"ע שמ"ו  קש"ר שב"ע{בגמטריא ז"ו}אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד המגלים בכלי בעל השבועה אור ש"ר  ק"  בגמטריא  ש"ר מא"ה אותיות א"ש ר"מה,-מוחין חב"ד,-{ח}כמה{ב}ינה {ד}עת והרי לך {י"}ספירות בלימ"ה,עתיד המשי"ח ש"ם ח"יה אותיות י"ש חמ"ה אותיות  מ"-שי"חה  בגמטריא שמ"י אח"ד   אותיות אמ"ש יח"ד להשבע"י זה המלאך ובכ"ך למשו"ך   שלו"ם שערי"ם{בגמטריא למשו"ך}-לפנימיות המלכה,בכך זוכה ל"שע-ירם"  בסוד ש"ם{מלכות}מעורת במוחין ע"יר  בסוד ע"ין  י"וד ר"יש  אותיות  נע"ר יו"ד יש"י,זה מטטרו"ן הקדוש והנורא הינו נע"ר  בגמטריא   נ"ר שבעי"ם שמות קדושה מט"ה חקו"ק  בגמטריא רו"ח  מט"ה אותיות רומ"ח ט"ה,-חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  ט" כפול ה"  בגמטריא שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא גאו"לה  סוד רו"ח  בגמטריא  ר"ב ח"ד  אותיות בח"דר,-

{ח}סד  {ד}ין {ר}חמים כך משיח חותם ב"ראשית בגמטריא ר"ב  קו"דש א"ש   אותיות א"ק  ד"ר בו"שש בסוד מש"ה  ב"ו-שש  הינו א"דם ק"דמון סוד  א"ב רוק"ד ש"ש,הרי לך המשיח סודו רוק"ד  בגמטריא קש"ר רק"ד  בגמטריא קש"ת ד"ק  אותיות שק"ד ת"ק,-{ת}פארת {ק}דוש"ה  בכך הינו מוחה ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  {יהוי}ש,-זה המלאך  י-הו-י בסוד  י"רעם ה"ים  ו"מלאו,הרי לך זה המלאך  הינו סוד רע"ם מלאך גבורות קדושות אשר עתיד מל"ך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  להשביע"ו,בסוד  ר"יש  ע"ם מקובל שערי"ם אותיות  י"ש רע"ם,הרי   באמצעות זה המלאך  מש"ה רבינ"ו הינו רוש"ם בינ"ה בפנימיות המלכות,-ה"  יבשרנ"ו,כלומר  י"{בשר}נו   בסוד חותם בפנימיות הכלים{בשר}הנבראים ישראל צדיקים קדושים מוחין  ינ"ו בגמטריא ס"ו  בגמטריא ב"ן דו"ד   בגמטריא  קש"ר שישי"ם  אותיות  שר"ש קשישים,-וזה סוד הגאולה מוחין קשישי"ם  בגמטריא   ק"ס  חבר אות  ו"{תפארת}ומקובל ש"ם קס"ו העולה בגמטריא ריבוע דס"ג: יוד, יוד הי, יוד הי ואו, יוד הי ואו הי  [בגימ' קס"ו], ובזה הש"ם  מש"ה רבינ"ו  ש"ם  ה"  עליו חתו"ם משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעי"ם  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  יהו{תו}ב,-זה המלאך  ת"ו  בסוד ת"יו  ם אותיות  יתו"ם  בגמטריא קש"ר  קודש"ם,הרי לך מלך המשיח משביעו ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה ובכך  חותם קש"ר  קוד"{שם}  בפנימיות המלכות הנקראת ש"ם בתורת הקבלה,בכך זו"כ-ה  לשם כ"זו בגמטריא   למוחין ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,וראה ג"ל עינ"י אותיות ענ"ג יל"י,בסוד אור החכמה   כ"י"  גמ"ל"  על"י"  חסד"ו,בזכות כך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  י{הי  י}וה,-זה המלאך  יה"י  בגמטריא כ"ה  בסוד מלאך הש{כ}ינ{ה}  החותם  י"  שנ"ה  בגמטריא  י" ספירה בגמטריא שע"ר ספיר"ה  בגמטריא שק"ם  תפ"ה   בגמטריא  שק"ם תהלים אותיות מש"ה מק"ל קוד"ש,בסוד המשיח משה חי הינו מק"ל גבורות קדושו"ת באמצעות זה הש"ם מוחה ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם ,-יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וידעת המלא"ך     יה"י  חותם  אות  ל"  ק"ם   בגמטריא   של"ו ש"ם או"ת ק"ם  אותיות א"ם שוק"ל שמו"ת,הרי לך המשיח באמצעות השבעה מושך מוחין  שקיל"ה  בגמטריא  השק"ם   בגמטריא הא"ם מש"ה{אור הבינה}-

ובכך חותם שמו"ת  בסוד ת"ו הנגינה{יחודים} בפנימיות המלכות{ש"ם},-וזה סוד ה{ג}או{ל}ה  הנקראת  ש"נה  בגמטריא ש"ן חמ"ש  אותיות שמ"ן  ח"ן  בגמטריא שמ"ן  יוד הי ואו הה בכל נחתם בפנימיות רח"ם האש"ה{שכינה} מוחין אומ"ץ,-{מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפ"ט,אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם  יהל,-זה המלאך  י"ה-ל  והינו חותם בפנימיות המשבי"ע  מוחין  י"ה{חכמה ובינה} המגלים במוחין  אות  ל"  בגמטריא שמ"ש יל"ו,-י"מלוך ל"עולם ו"עד,וזה סוד הבורא יתבר"ך ויתה"לל המשפיע באמצעות השכ"ל הז"ך{שמ"ש בתורת הקבלה}-ש"ם  ש"  בגמטריא  ש"ם שמו"ת א"ש ל"ו,-זה סוד היחודים והצירופים הנולדים{מגולים}מן הש"ם המפור"ש הינו שופ"ר מש"ה,והרי ל"ך  עתיד  בגמטריא ע"ד קוד"ש  בגמטריא ח"וק ש"ע{תפארת,ש"ע נהורין} בגמטריא שק"ע חב"ד  בגמטריא  "ש- ע"בד קש"רק  נשמ"ה,

הרי לך ה{ג}וא{ל} באמצעות ש"ם קשר"ק  בגמטריא  ש"ת בסוד ש"ין ת"יו  אותיות שת"ו  יי"ן  בגמטריא שת"ו סו"ד   בגמטריא שע"ת   ש"ש  בגמטריא  שע"ת קש"ר  אותיות שר"ש תק"ע,-בכך הינו משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם יהלאאהאהלמאבואכ{מיו}גרולת,-זה המלאך יו"ם  והינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו מוחין  י"-ום בסוד שם מ"ו  בסוד מ" כפול ו" בגמטריא  ר"ם{מ"ו}-ומקובל מור"ם,חבר אות  י"  וראה  המשיח ירומ"ם  את נשמתו לשע{ר"י מ}על"ה,-בסוד  בפנמימיות מאור  י"-רם   בגמטריא עש"ר ר"ם  בגמטריא שעת"ם,וזה סוד אשר מלך המשי"ח ש"ע-ת"ם  זה משה רבינו רושם בינה הינו  האמונה ה"תמ"-ימה בגמטריא  "המ{תנ}ה",-בזכות זאת השבוע"ה זוכה לעיטו"ר   עי"ט  רל"ו בגמטריא עי"ט גדו"ל אדונינו  ור"ב כ"ח   מהוה הו"א  שם ת"ן  בגמטריא עשר פעם גאו"לה וגם שם  י"וד ה"א ו"או ה"א,-בכ"ך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם יהמה{נח}מב,-זה המלאך ח"ן  והינו  משפיע לבעל השבועה מוחין נ"ח  העולה בגמטריא יוד הי ואו הה ,זה מאור  אומ"ץ,-{מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט,והרי לך זה מלא"ך גבור"ה קדוש"ה,ועתיד המשי"ח  להשביע המלא"ך ח"ן בסוד ח"ית  נ"ון  בגמטריא  קש"ר חמישי"ם  חני"ת בגמטריא  קש"ר חמישי"ם   ח"ן קו"דש אותיות משי"ח  משי"ח  קר"ח   ו"  שקד"ן,בגמטריא משי"ח   רומ"ח משי"ח  קש"רק  ש"ם של"ו או"ת ד"ן ומשמיד  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן  יהי רצ"ון  ה".

שם יהמ{היה},-זה המלאך היה  ושמו מגולה מן הפסוד  מ"ה ש{היה}  הוא שי{היה},וראה הינו ש"י-היה  חותם ומשפיע למשביעו מאור ש"י  סוד הבינה העליונ"ה,ו-מלך המשי"ח  בגמטריא שי"ח פ"ה  ל"ך אותיות  פ"ח השכל"י,והרי לך פ"ח זה מאור הגואל בסוד  פ"ח    שמ"ן  אותיות פ"ן חמ"ש  אותיות נפ"ח ש"ם נשמ"ה בפנימיות ישרא"ל    ע"ם קדוש"ה בגמטריא  י"ש  קמ"עה,-בסוד  ק"ם-זה אור  החכמה{קי"מה בתורת הקבלה} מגלה   ע" כפול  ה"  בגמטריא ש"ן חבר ע"ה ומקובל   ע" שנ"ה  בגמטריא שבעי"ם שנ"ה,-ע" שמות חקוקים על המט"ה ע"ל  בסוד  ע"ל ע"ל בגמטריא ש"מש י"לו  מקל"  ,-ר"ת  שמ"י,ס"ת   של"ו  חבר ומקובל שמ"י של"ו   אותיות שמ"ש יל"ו,-י"מלוך ל"עולם ו"עד הבורא יתבר"ך ויתהלל בעל כל הכוחות כול"ם ישמיד ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים,יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם י{המיא}ל,- זה המלאך אימ"ה  הינו  מלאך דסיטרא אחר"א,עכו"ם{עובדי כוכבים ומזלות}-משביעים  את זה המלאך בכדי לגזור אי"מה על ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק  בעולם הב"א,וביום ההוא עתיד המשי"ח אותיות מיד"ה ע"ת שי"ח  בגמטריא  חתם  שד"י  פ"ה   אותיות מ"ח תפ"ה שד"י   אותיות    שמ"חת  פדי"ה  בגמטריא מטטרו"ן תהלים מ"ח,

בסוד ה{ג}וא{ל} באמצעות זאת השבועה חותם בפנימיות המלכות{תפ"ה בגמטריא תהלים}מוחין מטטרו"ן בגמטריא שד"י בגמטריא  ס"  רו"מח  בגמטריא  רו"חי  מ"ן    בגמטריא רו"ן ח"ן אותיות רו"ח   נ"נ   בגמטריא רו"ח מא"ה  בגמטריא קש"ר רו"מח   בגמטריא קש"ת מו"ח,-סוד {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הגאולה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם {י}{ה}מ{י}{ה},-זה המלא"ך  יהי"ה בסוד משה שהיה הוא "שיהיה" בגמטריא ש"ל,בסוד ש"ין ל"מד אותיות די"ן של"ם בגמטריא ש"ם  מ"ן  יו"ם  מטטרו"ן,-זה  המלא"ך מטטרו"ן  בגמטריא ירו"ם  ח"ן אותיתו מו"ח נר"י,והינו חותם בפנימיות המשי"ח אותיות משה ח"י   מאור  נר"י  בגמטריא   עש"ר  נ"ר{ספירות} אותיות נש"ר  ע"ר בגמטריא משי"ח י"ם אמ"ת אותיות ש"ם חיי"ם אמ"ת בגמטריא ש"ם חכ"ם אמ"ת,-זה {ג}וא{ל} ישראל  בכח השבועה המגלה חכמת הצירו"ף בכך משו"ך ש"ם כ"ו בגמטריא ש"ם יהוה  אותיות ש"מי  הו"ה אותיתו מש"ה י-הו  בפנימיות ישראל ע"ם קו"דש,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון   ה".

שם  {יהר}ם,-זה המלאך  הר.י.  והינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו מוחי"ן  י"-הר  בגמטריא  י"ה  אמ"ת   ן",סוד חכמה ובינה הינם  ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם גאול"ה,והמשי"ח  אותיות משה  ח"י עתי"ד להשביע המלאך  ה.ר.י בסוד ה"ר י"וד בגמטריא גבורה אמ"ת בגמטריא קש"ר גבו"ר ת"ם,זה המלאך חותם בפנימיות הגואל  קש"ר ת"ם אותיות קש"ת  ר"ם אותיות שר"ת ק"ם אותיתו ש"ר  תק"ם,-סוד החכמה העליונ"ה בפנימיות  ת"ם{המשיח}-הינו מהוה האמונה השלמ"ה בסוד המש"ל    סוד שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא אד"ם{תפארת} הינו גוז"ר  ש"ל  ,-ש"ין  ל"מד אותיות די"ן של"ם  על  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים ,זרע עמלק נכחד ונאבד הגאולה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  יה{רם יא}וא,-זה המלאך אמי"ר  בגמטריא   שע"ר ר"ם אח"ד  בגמטריא שע"ת מאח"ד,ובאמצעות זה המלאך עתיד המשיח על ידי השבעתו לאח"ד ישראל צדיקים קדושים לועלות את נפשותם מן הקליפות הטמא"ות הסיטרא  אחרא  עלוקות,וידעת המלא"ך שער ר"ם אח"ד   בגמטריא ש"ע  ת"ם   אח"ד ,זה ה{ג}וא{ל}  ש"ע נהורין בגמטריא צר"ף נהורי"ן   אותיות נ"ה צרופין,בזכות  חכמת צר"ופין,אותיות פנ"י  צו"ר  בגמטריא ציפו"ר משי"ח  י"ם   אותיות משי"ח  ציפורי"ם   אותיות ש"ם ציפור חיי"ם בגמטריא ש"ם ציפור חכ"ם,סוד נשמת ק"ן ציפור צירוף,-זה {ג}וא{ל} ישראל,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם יובב,-זה המלאך  יו"בב  בגמטריא  יו"ד  ספירות בלימ"ה בגמטריא הנב"ל{סוד הנגינה} הינו משפי"ע שמ"י ע"ף  סוד ש"ם יע"ף נוטריקון י"וד ע"ף אותיות ע"ד פו"י,-סוד מוחין תפארת{ע"ד}פ"ודה ו"מציל י"שראל,ועתיד המשי"ח  שמ"י ח"   בגמטריא שמ"י קש"ר נשמ"ה אותיות י" ש"ם נש"ר מש"קה  אותיות  שמ"ן   י"  משק"ה ש"ר   אותיות שמ"ן שר"ש קי"מה,-באמצעות מעשה המרכב"ה סוד  שמ"-עה בגמטריא שמ"י ע"ב מש"ה בגמטריא שמ"י חס"ד מש"ה אותיות משי"ח ס"ד מש"ה אותיות מש"ה ש"ם חסי"ד  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדי"ם לגיהנם ונשחטים על גב"י מזבח הנקמ"ה זר"ע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן  יהי רצון  ה".

שם {יוהך} כלך,-זה  המלאך כ"ו-יה  בגמטריא יהוהיה,והינו  חותם בפנימיות משביע"ו  מוחי"ן מפור"ש אותיות שופ"רם,הרי לך מאור המשי"ח הינו שופ"ר  ה{ג}או{ל}ה בסוד המשי"ח מגל"ה  שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א ובכך מוש"ך שם כ"ו בגמטריא ש"ם יהוה אותיות שמ"י הוה בגמטריא ו"ה שנ"ה  בגמטריא קש"ר השנ"ה אותיות נש"ר הקש"ה אותיות שר"ש הנק"ה בפנימיות הכלים ישראל צדיקים קדושי"ם למוחין ה{נק}ה  בסוד ק"ן  ה"ה  בגמטריא שע"ר ק"ן אותיות נש"ר ע"ק,-

{ק}דוש {ע}ליון סוד מדרג"ת  הבינ"ה העליו"נה  המושכ"ת  אור  גדו"ל  א"ל גוד"ר ומשמיד סמ"אל  גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן  ואמן כן יהי רצ"ון ה" אותיות נוצ"ר  ה"  בגמטריא נוצ"ר חמ"ש  בגמטריא קש"ר מצ"ח  נש"ר אותיות רמ"ח שק"ם  נש"ר  בגמטריא נשמ"ת חשק"ם אותיות חת"ם שמ"ן  ק"ש,-{ק}ריאת קוד{ש}  {ק}ריאת  {ש}בת  סוד   קשק"ש  בגמטריא שר"ש  החכמ"ה הנ"גל"ה בכך אביטה נפלאות מתורת"ך,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  יוז,-זה המלאך זי"ו והינו מלא"ך השכינ"ה,הינו חות  {ז"י}-ו  בגמטריא קש"ר אהו"ה  בגמטריא קש"ר טו"ב בגמטריא שיר"ה אלהינו,סוד מעשה המרכב"ה בפנימיות המשבי"ע,עתיד  מל"ך  המשי"ח  אותיות  מל"ך  י"ה שמ"ח אותיות כל"י מ"ה שמ"ח בגמטריא כל"י הגוא"ל שמ"ח בגמטריא  ל"י שערי"ם שמ"ש יל"ו גאוה שמ"ח  להשביע זה המלאך,ובאמצעותו נמש"ך לפנימיות המלכות  מוחי"ן   יח"ו  מ"ן,-בסוד  ח"נוך ו"רחום י"הוה,בזכות העלאת מ"ן,-{מ}יין {נ}וקבין של ישראל קדושים בכך  נחתם  מאו"ר  קש"ר  רא"ם{בגמטריא מאו"ר} בגמטריא  קש"ת א"ם,-

ש"ק אמ"ת   אותיות שק"ם א"ת   אותיות א"ש  תק"ם,-סוד המו"ח  בגמטריא קש"ר חמ"ה אותיות רמ"ח קש"ה אותיות   ח"ש הרמ"ק,וזה סוד נשמת {ר}בי {מ}שה {ק}ורדריוו{המקובל האלוקי},באמצעות זה הש"ם לראוים ניתן יכולת לדב"ר  ע"ם נשמ"ת  חכ"ם  הרזי"ם,בסוד שמו הרמ"ק בגמטריא חמ"ש רמ"ק בגמטריא שופ"ר ק"ן מש"ה  אותיות שופ"ר  מ.נ.ק  ש"ה,וזה סוד השם  העליו"ן  מנ"ק אותיות נק"ם ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם יוט,-זה המלאך טו"י  בגמטריא  י"ו אמ"ת,הינו חותם במשביעו  שיר  א" יתו"ם  אותיות  מ"י  או"ת  בגמטריא נ"-אות  בגמטריא ת"ן קש"ר   א"  אותיות תנ"א קש"ר   אותיות ש"ר א"ק ת"ן,וזה סוד מש"ה  ר"בינו אותות בנ"י  ש"ר  מ"ו,הינו עתיד להשביע המלא"ך טו"י  בגמטריא  י"ו אמ"ת  קרנות על חד"ו,ובכך משה מוש"ך  בגמטריא קש"ר  שכ"ם בגמטריא שר"ש  ע"-שרים  ק"ם להשמיד ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או[ל]ה  השלמה,וביום ההוא ישראל מעוטרים במוחין   ת"ן העולה בגמטריא עשר  פעם גאולה וגם  שם י"וד ה"א ו"או ה"א,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם יוי,-זה המלאך  יי"ו  בגמטריא  קש"ר  שערי"ם  אותיות שר"ש ארבעים  רקי"ע,הרי לך זה מלאך הרקיעי"ם אותיות עי"ם יק"ר-ה,בסוד המלאך חותם עי"ם,-סוד {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין בפנימיות המשביע,סוד גדלות מוחי"ן  הנקרא רקי"ע בגמטריא שע"ר רק"ע  בגמטריא  קש"ת  ק"ם ,-אור החכמה  קש"ת בגמטריא מא"ה ש"ת  אותיות מש"ה א"ת בגמטריא חמש"ת אמ"ש,בסוד מלאכי ארגמ"ן,-{א}וריאל {ר}פאל {ג}בריאל {מ}יכאל {נ}וריאל  הינם חמש"ת בסוד שמח"ת{עולם הבינה} "חוקקים" בגמטריא רו"ח  ן"  בגמטריא נ"ר חב"ד  בסוד  {ר}וח  {נ}שמה {ח}יה  בפנימיות ב"ד,-זה המשיח  אות ו"{בגמטריא ב"ד} בגמטריא  קש"ר  בגמטריא ש"ר מא"ה  אותיות רא"ש מ"ה בגמטריא רא"ש י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא רא"ש  גאול"ה,העוקר  ומשמיד את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יויר,-זה המלאך רי"וי  בגמטריא ש{ע}{ר} {ג}בורה ,והינו חותם במשביע שמו מוחין רג"ע,בסוד  ר"וח ג"ן ע"דן ,עתיד מלך המשי"ח מש"ה ח"י להשביע המלאך רי"וי  בגמטריא  קש"ת שערי"ם   אותיות שר"ש תק"ע  י"ם,ובאמצעות זה המלאך המשיח מגלה מאור תקיע"ה  בגמטריא  תקפ"ה  ישראל הקדושה את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדי"ם לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם {יצ}הט,-זה המלאך צ"י  בגמטריא שע"ר מל"ך אותיות שכ"ל  רע"ם,הרי לך זה מלאך השכלי הינו חותם או"רות רע"ם בסוד ע" ר"ם  בגמטריא שבעי"ם ר"ם,-מגלה  ע"  שמות המפורשים לבעל השבועה,עתיד מלך המשי"ח אויתות מש"ה ח"י למשו"ך  באמצעות המלאך   שע"ר  מל"ך אותיות עמ"ל  כש"ר,וזה סוד הגואל  בכך מעטר ישראל במוחין עמ"ל  בגמטריא ק"ם{אור החכמה} שהינו כש"ר   בגמטריא  ש"ר  שערי"ם אותיות שר"ש ירע"ם אותיות עשי"ר  רש"ם  בגמטריא ש"ם קוד"ש ש"ע,אור התפארת{ש"ע}נהורין בפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים},ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם יצה{יוח}ה,- זה המלאך יח"ו,בסוד   ח"נון ו"רחום י"הוה   ,הרי  לך זה מלאך הרחמי"ם הכצואחט רמ"ח נ"ה אותיות ח"ן  הר"ם,וזה סוד  נ"ח מצא ח"ן בודאי מצא  ח"נחן  בגמטריא ינו"ן,וזה סוד המשי"ח אשר באמצעות זה ההשבע"ה נתי"ן לעלות להיכל"ו של ה{ג}וא{ל} סוד ק"ן ציפור שהינו  סוד חכמת צירו"ף  בגמטריא צי"ר אלהים  אותיות ציר"ה   א"  מיל"ה,הרי חל חכמת הצירו"ף סוד החכמה{א"}החותם מוחין   בגמטריא קש"ר  מ"י  ח"ן  אותיות רמ"ח נשיק{ה},-קשר  נשמה בנשמה בפנימיות המשביע,עתיד משה רבינו   הינו רושם בינ"ה בכח  שם ציר"ה בגמטריא ה"ר מא"ה  בגמטריא הרו"ם בגמטריא קש"ר רמ"ה בגמטריא קש"ת מ"ה בגמטריא קש"ת י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא קש"ת  גאול"ה,

להשפיע לפנימיות הכלים{ישראל}צדיקים קדושי"ם  מדרגת ורחו"ם   בגמטריא קש"ר רומ"ח  בגמטריא קש"ת מו"ח  אותיות שמו"ת ח"ק  אותיות חות"ם  ש"ק ,סוד ק"ריאת    ש"בת,מוחין  קוד"ש  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יצהר,-אותיות  ציר"ה,זה המלאך ציר"ה והמשביע את שמ"ו זוכה למאור  ה"ר-צ"י  בגמטריא ה"ר הא"ם,-בינה עליונה{הא"ם}שהינה משפיע עבור{עיבור} המשיח  מדרגת ה"ר  בגמטריא חמ"ש  אמ"ת  י"ם אותיות חת"ם אמ"ש  י"ם,סוד  {א}ור {מ}וחין {ש}לם,ודע אשר עתיד  המשיח הינו מש"ה  ח"י  להחיות כל העולמות{העלמות}באמצעות חת"ם אמ"ש  בגמטריא ש"ם אמ"ת קש"ר נשמ"ה,וזה סוד נשמת ה{ג}וא{ל} סוד יחיד"ה בגמטריא כ"ח  אמ"ת  בגמטריא  ט"  כת"ם,הרי לך באמצעות זאת ההשבעה משה משפיע  חכמה בינה דעת תפארת נצח הוד יסוד {ט" אורות}לפנימיות המלכות   והרי לך י"  ספירות בלימה סוד  מ"לכות  כ"תר  ת"ורה,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטםי על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק  נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יצו,- זה המלאך  צ"יו בגמטריא  קש"ר מא"ה  בגמטריא קושר"ם,הרי לך עתיד מלך המשי"ח  אותיות  מש"ה ח"י באמצעות השבעת המלאך  ת"יו   ל"קושרם"  את כל הספירות{אורות}בפנימיות רח"ם המלכות,וראה קושר"ם בגמטריא רושם מא"ה,זה סוד בינה{הא"ם}החותמת רוש"ם  מא"ה ברכות בכל יו"ם השומ"ר על המלכות מפני אחיזת הקליפ"ה{הטמאה},וזה סוד גואל ישראל הנקר"א  קש"ר  מ"ו אותיות ש"ק רו"ם,הינו בעל מוחין מ" כפול ו" בגמטריא ר"ם{מ"ו}-ומקובל מרו"ם,סוד משה עלה למרו"ם בסוד  השיג מוחין עלי"ה בסוד כתר שהינו עליון  לאותיות י"ה{חכמה ובינה},

ובזה המו"ח  אותיות  חומ"ה  בגמטריא חב"ד הגואל מלך המשי"ח{מ"ו}מגלה  שם ח"ה בגמטריא אח"ד בגמטריא אהבה בגמטריא י"ג מידות הרחמים{רמחים}בפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים},-בכך סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יצוא,-בגמטריא  מל"ך  טו"ב,וזה סוד  מל{א}ך   טו"ב  החותם אות  א"{חכמה} בפנימיות  מל"ך ישראל  אותיות  רא"ש  ל"  כלי"ם,הרי ל"ך המשיח בגאולה השלמה משביע המלא"ך  בכדי למשוך רא"ש  אש"ר  בגמטריא שר"ש  ר"ב  לפנימיות המלכות{כלים} בכך זוכה לגלות היחוד הנקרא   אות  ל"  בגמטריא שמ"ש יל"ו,-{י}מלוך {ל}עולם {ו}עד הבורא יתבר"ך  וחותם שמ"ש  בגמטריא   שקשר"ם את  מוחין  שר"ש  ק"ם{אור החכמה }בפנימיות  ש"ר{המלכות}בכך זוכה למוחין ש"  בגמטריא שמ"ות א"ש ל"ו,סוד הצירופים{יחודים}המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יציה,- בגמטריא  בגמטריא מלכי"ה,זה המלאך מלכיה  והינו חותם בפנימיות משביע שמו  הכלי"ם לקבל המוחין  י"ה,-סוד חכמה ובינה,משה רבינו  באמצעות השבעת זה המלאך מלכי"ה זוכה למדרגת מל"ך-יה  בגמטריא  מילה שערי"ם אותיות שיל"ה רעמי"ם  בגמטריא מש"ה שערי"ם   אותיות  ירע"ם השמ"ש אותיות מש"ה ש"ם  עי"ר, הרי לך על ידי זה ההשבעה משה מוש"ך  וחותם עי"ר{נשמה} בפנימיות המלכות{ש"ם},-בכך זוכה למוחין  ע"ין-יר  אותיות יי"ן  ע"ר  בגמטריא  עד"ר ב"ן דו"ד,וזה סוד מאור אין סוף יתבר"ך{העד"ר מן המחשבה אין בו תפיסה כלל},-

והינו חותם בפנימיות  המשי"ח,-הנקרא ס"ו  בגמטריא גלג"ל  בגמטריא ב"ן דו"ד,וסוד גלג"ל  בגמטריא קש"ר  שישי"ם  אותיות שר"ש קשישי"ם,-המשיח נקרא קשי"ש בגמטריא  ק"ו  עש"ר והינו מושך{ק"ו אין סוף יתברך}-לפנימיות המלכות{שע"ר}מתעברת  מן  עוש"ר  הא"ם{בגמטריא  ק"ו עש"ר},-וזה סוד מוחין בינ"ה{הא"ם}המשפיעה  מא"ה ברכות בכל יום לפנימיות המלכות הקדושה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם יציץ,-זה המלאך יצי"ץ בסוד הנאמר ה"ציץ ונפגע",וזה מלאך גבורות קדוש  סוד המלאך  יצי"ץ בגמטריא   אות ר"  בסוד ר"יש הינו שי"ר הנשמות,והרי לך המשיח משביעו בגאולה השלמה כנאמר "אז  י"שיר" משה ובני ישראל את ה"שיר"ה הזאת ליהוה, הרי לך זה המלא"ך הינו שי"ר   בסוד  {ש}"ין [י"ו]ד  ר"יש    בגמטריא י"ש קש"ר  נד"ר יש"י,זה סוד מוחין בינה{נד"ר  בתורת הקבלה}החותמת בפנימיות המלכות{יש"י}-הינו המשי"ח  מאור  קש"ר  בגמיטריא רוש"ם אותיות ש"ר  מ"ו  בגמטריא ש"ם קש"ת,-סוד החכמה  המשמידה ועוקרת   יש"ו{ע},-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים זר"ע עמלק נכחד ונאב"ד סמא"ל הרש"ע נשר"ף מן להבות המדור"ה א"ש הגחלים מכלה רוחות הסיטרא אחר"א,

וביום ההוא  שם אהוה  בגמטריא טו"ב  בגמטריא י"ז  בגמטריא שע"ר שב"ע  בגמטריא שר"ש   שבעי"ם חס"ד,-סוד השמות החקוקים על מטה מש"ה  אותיות מ"ה שמט"ה  בגמטריא הגוא"ל שמט"ה,-סוד  ש"ם{מלכות}זוכה לעיטו"ר  עי"ט רל"ו בגמטריא  עי"ט גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח,-מוחין האמונה השלמה בבורא יתבר"ך ויתהלל בעל כל הכוחות כול"ם ,סוד ט"ה  בגמטריא התש"ע  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מעברים רח"ם האשה{מלכות}והרי לך י" ספירות סוד  ה{ג}או{ל}ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

המלאך יצ"ע,-זה המלאך יצ"ע  בגמטריא שע"ר ע"ץ  בגמטריא רק"ם  ש"ץ,-סוד  ש"ליח  צ"בור   אותיות פנימיות חר"ב יל"ו  בגמטריא חר"ב גדו"ל אדונינו ורב כ"ח,הרי לך באמצעות השבעתו מלך המשי"ח זוכה למוחין חר"ב  בסוד  ח-"רב"  בגמטריא  קש"ר ר"ב נשמ"ה  בגמטריא קש"ת בנשמ"ה אותיות ק"ן שב"ת מש"ה,סוד  מוחין שב"ת בסוד תשוב"ה אויתות שב"ת ו"ה,זה מוחין היחודי"ם בכך המשיח חותם  מאור  רק"ם  בגמטריא   נ"  אמ"ת  ק"ם  אותיות אמ"ת מ.נ.ק  סוד השם המפור שופר משה העושה נקמ{ה}  והשמדה  בסמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם יצ{עמל},-זה המלאך עמ"ל  בגמטריא ק"ם,-הינו מלאך חכמ"ה  וחותם בפנימיות המשבי"ע  כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח י"וד  ה"א ו"או ה" בגמטריא כ"ח גאולה,עתיד מלך המשי"ח אותיות כ"ל מ"ה משי"ח  אותיות כלי"ם שמח"ה אותיות שמי"ם כ"ל ח"ה בגמטריא שמי"ם  כ"ל אח"ד בגמטריא שמי"ם כ"ל אהבה  בגמטריא    אותיות שמ"י ג"ן-ים  אותיות  ש"  מגיני"ם  בגמטריא של"ו ש"ם אות מגיני"ם להשביע זה המלאך ובכ"ך למשו"ך  עמ"ל  בגמטריא  ארבעי"ם  ע"ל אותיות עיב"ראל  ע"ם  סוד מלאך העיבורים לפנימיות ישרא"ל{ע"ם}זוכים בכך למאו"ר ברפא"ל{בגמטריא עיברא"ל}-סטד המלאך רפא"ל החותם חכמה ב"ראשית בפנימיות  המלכ"ה  שוחטת בכך ועוקרת את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם יצתל,-בגמטריא  צ"ל  קוד"ש,זה המלאך  צ"ל  והינו חותם  קוד"ש  בפנימיות משביע שמ"ו,המשיח  שמ"ו בגמטריא  מש"ה אח"ד   אותיות   א"ד  שמח"ה  עתיד להשביע זה המלא"ך,ו"אד שמחה" בגמטריא א"ש מד"ה קש"ר נשמ"ה אותיות  א"ד מש"ה שר"ש נק"מה ,ובזכות  ק"ן-מ"ה  בגמטריא ק"ן גאול"ה בגמטריא ק"ן הגוא"ל בגמטריא ק"ן י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא ק"ן ג"ל או"ה בגמטריא  גל"ו  קנ"א  חמ"ש,סוד שם ק.נ.א בגמטריא  א"לף  ה"ה  י"וד  ה"א  בכך סמא"לת גמגימא ואמון מנוא  רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השל"מה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה". 

שם יבק,-זה  המלאך יב"ק   בסוד {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה,ו"יבק"  בגמטריא שע"ר  אלהינו אותיות שיל"ה עי"ר אנ"ו,זה מלך המשיח הינו עי"ר בגמטריא   שמ"ן  יו"ם אמ"ת י"ם בגמטריא  נוש"ם הא"ם אמ"ת,הרי לך ה{ג}וא{ל}   נוש"ם בסוד בפנימיותו ו"  שמ"ן  בגמטריא קש"ר  שמ"ן   אותיות שר"ש  מ.נ.ק. וזה השם מורה על  ע" חיילות סביב לכסא והם בשלחיות הבורא יתברך באמצעותם משפיע בפנימיות ג"ן ע"דן  כח אוקות   סוד ע"ד נג"ן,-מוחין הנבוא"ה העוקר ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  יקה רועה,-זה המלאך  רוע"ה  בסוד  מש"ה ה"רועה"  הנאמן,ועתיד מלך המשיח להשבי"ע המלאך  הרוע"ה  בגמטריא  שבעי"ם גבור"ה    בגמטריא  בשג"ם  פור"ה  בגמטריא מש"ה  פור"ה בגמטריא  שופ"ר  מ"י בגמטריא של"ו ש"ם אות"  פורי"ם,ובכח זה ההשבעה הגואל מושך לפנימיות רח"ם{האשה }מוחין פורי"ם  בסוד   פו"י  ר"ם,-{פ}ודה  {ו}מציל  {י}שראל וחותם בכלים{ישראל} מאור  ר"ם  בסוד ר"יש  מי"ם אותיות שמ"ם  ר.י.י  בסוד ר"צון  י"ראיו י"עשה  באמצעות ש"ם  ם"  בגמטריא  ש"ם ארבעי"ם  אותיות רא"ש מ"ב עי"ם,-{ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין  בכך סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שדי,-זה המלאך שד"י בגמטריא מטטרו"ן  והינו חותם בפנימיות משביע שמו  מאור י"ד בגמטריא   ארב"ע עשר"ה אותיות  ר"ב הקמ"ג  ש"ר,וזה סוד שם קמ"ג א"לף ה"א  י"וד  ה"א,ועתיד  מל"ך המשי"ח אותיות משה ח"י בז"ה הש"ם  לשחוט ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".      

יקל קיל ליק ילק

לסי סיל יסל ילס

סלי ליס {ישד} דיש

שם יר,-זה המלאך  שמו נולד {מגולה} בסוד  י"היה ר"צון, הרי לך זה המלאך בעת משביעים שמו חותם רצו"ן בגמטריא קש"ר נ"ר מ"ן,בסוד באמצעות ההשבעה המשבי"ע  קוש"ר את תפילתו{מ"ן}-ומעלה אותה למלכות{נ"ר},עתיד מלך המשי"ח  ש"ק  נמ"ר  ק"ן אותיות חמישי"ם  מ"ן  קשר"ק,להשביע המלאך  י"ר  בגמטריא שע"ר" אמ"ת"  חמישי"ם"  ובאמצעותו לגלות תמ"ר,-{ת}ורת {מ}שה {ר}בינו בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים,ודע אשר שם קשר"ק בזה הש"ם זכ"ר   סמא"ל גמגימא ואמון מנורא רשעי"ם נמחים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,וביום ההו"א בכח זאת ההשבע"ה יהי"ה רצו"ן  בגמטריא כנו"ר מא"ה  אותיות נ"ר  כ"ו  מ"אה   בגמטריא הא"ם  נ"ר  יהוה נשמת אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א חותם בכך ה{ג}וא{ל} מוחין  נ"ון  ר"יש בגמטריא  ק"ו  שי"ר  אותיות  י"ו קש"ר  בפנימיות ישרא"ל{מלכות}מעוטרי"ם   במאור   יו"ד"  קש"ר   אותיות קוד"ש  ר"י אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ירה,-זה המלאך  יר"ה  בגמטריא  א"ר משי"ח,אותיות רא"ם שי"ח אותיות אי"ש רמ"ח,-והרי לך אי"ש{משה רבינו צדיק יסוד עולם}באמצעות זאת השבועה  זוכה במאור ר"מח בגמטריא  מ"ח  אמ"ת  י"ם  בגמטריא חת"ם אמ"ן,בסוד {א}ל  {מ}לא {נ}אמן אור האמונה מגולה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הב"א  בסוד שם ע"ב בגמטריא חס"ד  בגמטריא סו"ד  נשמ"ה בגמטריא של"ו ש"ם אות  גלג"ל  מ.נ.ד ,וזה השם מ.נ.ד מראה אשר משה על"ה להר סינ"י  בגמטריא ה"ר  עי"ן א"ז נע"ר  י"ה,-זה מטטרו"ן הקדו"ש כב"ר פיר"ש   בפנימיותו התור"ה,

בסוד נ"ון  ע"ין ר"יש בגמטריא ש"ר יי"ן ק"שר ענ"ן  בגמטריא ש"ר סו"ד ק"ן  ע" נש"ר,והרי ל"ך  כ"ל    הנשמ"ה   של המשי"ח הנקרא נשמה כללי"ת  בגמטריא כ"לל קוד"ש ענינ"ה  ענ"ן  י"ה סוד השמות המפורשי"ם  הנקראים ענני"ם  בגמטריא הא"ם עי"ם,-מקורם מן עולם הבינה{הא"ם}וחותמים  ע"יבור י"ניקה מ"וחין בפנימיות ה{ג}וא{ל} בכך הינו משמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ירושתו,-זה המלאך ירושתו  בגמטריא שת"ו גבור"ה  בגמטריא   קש"ר שרת"ו   בגמטריא קש"ת שת"ו,ברי לך זה המלאך בעת מושבח חותם שיר"ה,סוד היחוד בפנימיות המשבי"ע,וראה עתיד משה רבינו הינו רושם בינה  בגמטריא מ"ב קש"ר נשיר"ה  להשביע שיר"ה ובכך למושך מוחין  נ"  בגמטריא משי"ח  ן"  אותיות שי"ח  מ"ן  בגמטריא י"ש  ח"ץ  בגמטריא שי"ח מל"ך    בגמטריא קש"ר  נשמ"ה שכלי"ם  לפנימיות הנבראים{ישראל צדיקים קדושים}בכך מעוטרים במאור  מ"ח שכל"י  אותיות כל"י שמ"ח בגמטריא כ"ח עש"ר של"ם  אותיות כ"ח  שר"ש על"ם{סודות התורה רז"ין דרזי"ן}המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  ירלא,-זה המלאך  ירל"א בגמטריא אמ"ר,זה מלאך החכמה {הנקראת אמ"ר} בתורת הקבלה  והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין ר"ם  א"  בגמטריא ר"ם אח"ד   אותיות א"ם חד"ר,סוד {ח}סד {ד}ין {ר}חמים,סוד הנהגת  ג" המידות על ידי בינה עליונה{א"ם},ועתיד {ג}וא{ל} ישראל  הינו משה רבינו    בסוד  ה"  מבשרינ"ו באמצעותו  על    רמ"ח  א"ד אותיות אד"ם  ר"ח אותיות אמ"ר ח"ד  בגמטריא י"ב אמ"ר  אותיות מ"י  בא"ר,-זה סוד המשיח" הינו מייחד בינה{מ"י}בפנימיות רח"ם{המלכות}הנקראת בא"ר  ועל כך נ"אמר"  באמצעות המלאך אמ"ר  אותיות ר"ם  א"לף  בגמטריא   א"ם עי"בר  רפא"ל  המלאך בפנימיות ישרא"ל בסוד עי"ם בא"ר  פ"ר-א"ל,

בסוד המשיח הינו פ"ר  פ"ה  ר"יש  אותיות  שר"ף  י"ה  אותיות ש"ר  יפ"ה  בגמטריא שמ"ן יו"ם  שיר"ה  בגמטריא פו"י שר"ש  נה"י,בסוד  פ"ודה ו"מציל  י"שראל {ג}וא{ל} ישראל באמצעות שר"ש  נ"צח ה"וד  י"סוד אור הנבוא"ה המשמ"יד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ירמ,-זה המלאך יר"ם  בגמטריא שע"ר ר"ם  בגמטריא  שע"-תם,והרי לך עתיד מל"ך המשי"ח הנקרא ת"ם  להשביע המלאך שע"תם בסוד שמע"ת,-הינו מלאך הבינה{הנקראת שמיעה בתורת הקבלה}ובאמצעותו המשיח  מגלה שמ"י-ע"ה,סוד {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל בפנימיות המלכ{ה} בכך זוכה למוחין ע"  פנםי{ענפים}של התור"ה,וזה יחוד שמ"י-עה בסוד י"ה שמ"ע תפילת עמ"ך בגמטריא ע"ס,-{ע}שר {ס}פירות משפיע למשי"ח בזכ"ו-ת  כך   ב"ת{מלכות}מעוטרת בש"ם  כז"ו בגמטריא ג"ל  עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך בסוד תו"ר כת"ם,-{כ}תר {ת}פארת {מ}לכות  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים,זר"ע עמלק נכח"ד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יר{מיאוא},-זה המלאך  מיאוא  בגמטריא יבו"ם,ומלך המשיח משביע המלאך יבו"ם בסוד שם  מ"ב  י"ו,באמצעות זה המלאך שהינו מלא"ך החכמ"ה ה{ג}וא{ל} מוש"ך מוחין שם מ"ב  בגמטריא  שמני"ם סוד  שמ"ן-י"ם בגמטריא  שמ"ן   ן" בגמטריא ש"ם מא"ה  בגמטריא שפ"ה אח"ד אותיות פא"ה חד"ש,סוד מאו"ר  האבו"ת{פאות}נקראים  בתורת הקבלה בסוד  פ"-או"ת בגמטריא או"ת שמוני"ם אותיות שמו"ת אוני"ם  בגמטריא  שמו"ת  מ"ן  טו"ב  אותיות ש"ם  טו"ב   ת"ו  מ"ן,

וזה סוד  נשמת הבעל ש"ם  טו"ה{מייסד החסידות}באמצעות זה ההשבעה לראויים ניתן  לייחד הנשמ"ה  הרקדוש"ה ולמשו"ך באמצעות ש"ם טו"ב אותיות מ"וט ש"ב אותיות מ"ב שו"ט ,-סודות תור"ה  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח גילוי הרזין דרזין,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  ירש,-זה המלאך  שי"ר  בגמטריא שע"ר ש"ר  בגמטריא  שע"ת  של"ו ש"ם אות",והרי ה{ג}וא{ל}  של"ו בגמטריא קש"ר ש"ל אותיות שר"ש ק"ל  אותיות ש"ר  שק"ל הינו שוק"ל  האותיות  באמצעות זאת ההשבע"ה לחיו"ב בסוד ב"ו  חי"ל בגמטריא  ו" יל"י,וזה סוד שם יל"י המור"ה  על ייל,-בסוד  כי יתעלה יוד  על כל אשר ברא לעשות  ויתעלה הכח על כל חיבור המשיח  בסוד בניין על  ויחוד אחד  הכולל ארבעה כוחות  אשר עתידים להכחד ולהשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקי קדושים זוכים למאו  כי" גמל"  עלי"  חסד"ו בגמטריא קש"ר חס"ד אותיות ש"ר  ס"ד ח"ק    אותיות חד"ר  שס"ק   אותיות ס"דר  חש"ק  ,בסוד ח"כמת ש"ילה ק"דושה חותם בפנימיות המלכה",אמן ואמן כן יהי רצון  ה".        

שם  יש,- זה המלאך י"ש  והינו מלאך עולם הבינ"ה  אותיות יונ"ה מ"ב על"ה,זה סוד  כח הנשמ"ה אותיתו כח מש"ה נ"ה,-אשר באמצעות זאת השבועה עתיד  ה{ג}וא{ל}  לגלות נ"צח ה"וד    אותיות פנימיות   ד"ו  ח"ץ  בגמטריא ח"ץ  עש"ר    אותיות חר"ש ע"ץ בפנימיות המלכות הקדושה,בסוד המשיח הינו חר"ש סוד  ש"ר  ח"  בגמטריא ש"ר  קש"ר  נשמ"ה אותיות שר"ש ק"ן ש"ר  מ"ה   בגמטריא קש"ת ש"ם  שנ"ה  אותיות שמ"ש נ"ה  קש"ת,-סוד השכ"ל  אות ש"  המעבר "כלה"{שכינה} במאו"ר ספיר"ה{בגמטריא שנה},-ספ"ר  י"ה בגמטריא פר"י אדנ"י{נשמת המשי"ח}המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם י{שא}י,-זה המלאך א"ש,זה מלאך גבורות קדוש  החותם בפנימיות המשביע   א"לף ש" אותיות פל"א  ש",-אור החכמה בתורת הקבלה,ועתיד מלך המשיח אותיות משה ח"י להשביע זה המלאך   פל"א  ש"  בגמטריא של"ו ש"ם אות פל"א אויתות פלאו"ת שמ"ש ל"ו סדמטריא סו"ף שמו"ת א"ש,-והרי לך באמצעות סו"ף שמו"ת  בגמטריא ב"ן דו"ד שמ"ן יו"ם  ת"ו שם,-אור המנגינה{יחודים},-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם {ישא}ע,-זה  המלאך אי"ש בסוד י"ש  א",-זה מלאך  החכמה  והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין  כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח י"Uד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא כ"ח גאול"ה,בסוד כח לגלות סתרי תורה,ודע אשר מלך המשי"ח אותיות ש"ם ח"ה כלי"ם   בגמטריא ש"ם אהב"ה כלי"ם בגמטריא ש"ם אהב"ה מא"ה  אויתות א"ם מ"ב המא"ה,סוד שם מ"ב הינו  המשיח ימשו"ך באמצעותו  של המלאך א"יש  בגמטריא שע"ר א"ש  אותיות רא"ש  ש"ע,-וזה סוד ש"ע נהורי"ן{תפארת}  אשר מוש"ך  שם כ"ו בגמטריא ש"ם יהוה   ,וגם ש"ם כ"ו,בסוד {ש}ם {כ}בוד {מ}לכות{ו},-הרי מלכות"ו אותיות  כת"ם  וול,המורה על שם לוו  סוד י"ב השבטים  אשר השם משה שם קדוש בתוכם ומדתם למעל"ה,

ובכ"ך בסוד ב"ו-כ"ך  סוד  ב" כפול  ו" בגמטריא י"ב צירופי יהוה  המשיח חותם  כ"ך  בגמטריא  ם"  בגמטריא ארבעי"ם אותיות ע"ב  א"ר  י"ם סוד המלכות{בא"ר}המקבלת  ע"יבור י"ניקה  מ"וחין,-גדלו"ת  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם י{ש}ה[ט]ו[נ]ה,-זה  המלאך "שטן"  והינו מלאך הסיטרא אחרא{עכו"ם רשעים}אומות העולם המשביעים את שמו כדי לצער ישראל,עתיד מלך המשי"ח להשמיד ולמחות זכר ה"שטן"  הרשע באמצעות שישנה תיבות שמו בסוד  ש"ין ט"ט  נ"ון   בגמטריא שע"ר  משי"ח ינו"ן,הרי לך ה{ג}וא{ל} באמצעות  עש"ר משי"ח ינו"ן בגמטריא  ק"ו עש"ר   משי"ח  אותיות משי"ח קוש"ר  ע" בגמטריא משי"ח קוש"ר שבעי"ם שמות קדושה לפנימיות המלכות בכך הינו עוקר ומכחיד ה"שטן"-זה סמא"ל הרשע  יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזב"ח הנקמ"ה ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וגם  שט"ן  בגמטריא  שמ"ן א"ת אותיות נשמ"ת  א",-הרי הינך רואה אשר המשי"ח  נוט"ל מן ה"שט-{ן}  את האות  ן" סוד הבינ"ה ובכך מכה אותו ב-ש"ט, בכך  השט"ן,-זה  הסיטרא אחרא הארורים נשרפים בלהבות התורה  הקדוש"ה  משי"ח בגמטריא נח"ש להראותך גואל  ישראל  נוט"ל מן השט"ן את מידת הגבור"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {ימ}ל,-זה המלאך  מ"י  בגמטריא  חמישי"ם אותיות ש"ם חיי"ם,הרי  לך  באמצעות זה הש"ם עתיד מש"ה  רבינ"ו להחיות מתי"ם,וראה שם חיי"ם  בגמטריא ש"ם חכ"ם,כלומר המשיח על ידי משיכת חכמה בונה שם{המלכות},זה סוד הכלים של הנפטרים,משה רבינו על ידי יחודים שיבצע  בזה השם   ש"ם חיי"ם   בגמטריא  קש"ר נשמ"ה  שמ"ן יו"ם יש"י,בכך יעיר המתים,זה סוד "כי קרן עור פניו",הרי  באמצעות פנימיות התורה סוד הכונות משה יעיר{עו"ר}את המתים,וזה סוד אשר הכלי הינו אור {ע"ור} אשר נתעב"ה,ובאמצעות הייחודים אשר  המלאכים לימדו משה רבינו איך לזכך החומריות לכדי  רוחניות בכך  סודי הסודות הכלים עבור המשיח הינם אלוקות גמורה,

בסוד כולם בחכמה עשית,הרי הכלים{גופים}באמצעות קבלה מעשית{חכמת הצירופים}בזה היחודים בסוד שם המלאך  ימ"ל",בכך אות ל" בגמטריא שמ"ש יל"ו,-בסוד י"מלוך ל"עולם ו"עד הבורא, בכך יקומ"ו  באמצעות משיכת החכמה{הנקראת קימ"ה} הנפטרים}לתחיי"ה,וזה רק ביד הבורא יתבר"ך אשר  מלמד המשיח איך להוציא  הכ"ח האלוקי{מחשבתי}אל הפוע"ל{המחשבתי,סוד הכלים},והכל  היה הוה ויהיה במחשבה,וזה פלא מופלא,איך גשמיות גמורה הינה אלוקות גמורה,וזה המשיח  יקבל סוד שער החמישים סוד החייאת המתים זה סוד הכונה שלפניך.

שם ימש,-זה המלא"ך  שמ"י,-{ש}מעאל  {מ}טטרון {י}הואל,וזה הש"ם עתיד מש"ה בכל   לחתום בפנימיות המלכות מוחין מה"ש,-{מ}עולם {ה}וא {ש}מ"ך,הרי לך הגואל חותם ש"ם-כ"  בגמטריא ש"ם שערי"ם,בסוד ש"ע יר"ם ש"ם{המלכות}באמצעות אותם   אמ"ת  ו"  בגמטריא קש"ר אמ"ת,סוד מלאכ"י שמ"י החותם י"ש  ם"{סוד בינה} בפנימיות המלכ"ה,וידעת   קש"ר  אמ"ת אותיות תק"ם רא"ש,באמצעות זה הש"ם משה רבינו הינו מהוה רושם בינה {רא"ש}סוד אש"ר{בתורת הקבלה}וחותם בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים  ש"ר  א", בגמטריא ש"ר אח"ד אותיות א"ח שר"ד אותיות חד"ר  א"ד,-סוד {ח}סד {ד}ין {ר}חמי"ם המשפיעים א"ש{החכמה} המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או[ל]ה  השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ינוע,-זה המלאך  ינו"ע  בגמטריא  קש"ר עי"ן   אותיות נע"ר שק"י,זה סוד המלאך הקדו"ש השוק"ד על התורה הינו מטטרו"ן נע"ר אלקים  החותם נ"ר  ע"  בגמטריא נ"ר שבעי"ם   בגמטריא נש"ר  ע"ב  י"ם אותיות בנש"ר  עי"ם,-{ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין בפנימיות מלך המשי"ח אותיות משה ח"י אשר עתיד להשביע"ו,ורא"ה קש"ר עי"ן זה אותיות שע"ר  קי"ן,-וזה מלמדך בזה ההשבע"ה  המשי"ח מתק"ן נשמת קי"ן סוד  כ"ח הרציח"ה  דסיטרא אחרא בעולם,

וזה ה{ג}וא{ל} עושה באמצעות  י"  ק"ן  בגמטריא שע"ר ק"ן אותיות נש"ר ע"ק,-ע"ליון ק"דוש סוד המלאך מטטרו"ן בגמטריא  מור"י  ח"ן סוד {מור"ח}  וודא["ין"],המשיח על ידי זאת ההשבעה הינו מור"ח וודאי"ן{מריח ושופ"ט}-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן  יהי רצון ה".

שם  יסא,-זה השם הקדוש  י"חוד א"ור  ס"ליחה,הרי לך המשיח באמצעות זה השם חותם  סלי"חה{סוד קו אמצע בתורת הקבלה }בפנימיות חל"ה{המלכות}זוכה בכך למוחין ס"י בגמטריא ע" פנים{ענפים}של  התורה,וזה יחוד  סלי"חה אותיות ס"י   חל"ה בגמטריא  קש"ר  נשמ"ה על"ה ,הרי לך משה רבינו הינו מהוה קש"ר{ק"ושר} נשמ"ה  בפנימיות כלים    הוא ע"לה,בסוד חותם  מוחין ע"ל בגמטריא הא"ם{בינה} המשפיע   מא"ה ברכות בכל יום בפנימיות המלכ{ה},-וזה יחוד  ע"ל-ה  בסוד ע" שמות קדושים חותמים ל" כפול  ה" בגמטריא ק"ן{החכמה} בתו"ך  רח"ם האש{ה},-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי  מזב"ח הנקמה זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמה אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם י{סו}אי,-זה המלאך ס"ו בגמטריא גלג"ל,והינו חותם בפנימיות המשביע שמ"ו  מאור הנסיע"ה בגמטריא הנקמ"ה  המשמידה ועוקרת  מללכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה עשי"ו  אותיות ישו"ע,-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונארבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ודע אשר גואל צדק באמצעות  מוחין הנקמ"ה  בגמטריא ש"ע מ.נ.ק.,זה סוד השם המפור"ש המור"ה על  ע" חיילו"ת באמצעותם הבורא יתבר"ך בעל כל הכוחות כולם משפיע למשיח חכמת"ו,בסוד  מוחין כ"סא,-{א}ין {ס}וף {כ}ונ"ה אמן ואמ"ן כן  יהי רצו"ן  ה"  יתבר"ך ויתהלל אין מלבדו כלל וכלל,.

שם י{סוד},-זה המלאך סו"ד בגמטריא יי"ן {החכמה},והינו חותם בפנימיות משביע שמו ס"וד  י"  בגמטריא שע"ר סו"ד  התור"ה,ודע אשר שע"ר סו"ד בגמטריא ש"ר  ע"ד   ב"ן דו"ד בגמטריא  ע"ד חב"ד ש"ר  ב"ן,הרי לך המשי"ח  עתיד להשבי"ע המלאך  סו"ד ובכך למשו"ך  מוחין   ש"ר  ב"ן   אותיות בנש"ר,סוד  נ"  בי"נה החותם דע"ת בפנימיות בש"ר{הכלים}ישראל צדיקים קדושים בכ"ך זוכים למאור ע"ד{ות},-סוד  ת"ו  ע"ד  אותיות עדו"ת  התור"ה  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הגאולה,זר"ע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם יסוצ-זה המלאך ס"ו  בגמטריא גלג"ל  בגמטריא   שמ"ש י"וי,הרי לך עתיד מלך המשי"ח {שמ"ש},-סוד תפארת להשביע המלאך ובכך למשו"ך  ש"ם י"וי  בגמטריא  כ"ו בגמטריא  יהוה  יתברך לפנימיות הכלים{ישרא"ל  צדיקים קדושים}-שוקדי"ם על רזי"ן דרזי"ן, וראה ש"ם  י"וי בגמטריא שע"ר  י"ו  אותיות ש"  עיר"ו,זה סוד המשיח{עי"ר}החותם  אות ש" בגמטריא  שמו"ת א"ש ל"ו,-הרי לך באמצעות   המלאך ס"ו בגמטריא גלג"ל המשיח מגלגל  שמות קדוש"ה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזבח הנקמ"ה,זר"ע עמלק נכחד ונאבד {ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יסוצ{אב},-זה המלאך א"ב,-{א}לפא {ב}יתא הינו מלמד משביע שמ"ו,בגמטריא מש"ה אח"ד אותיות ש" המאח"ד,הרי לך בזה ההשבעה ה{ג}וא{ל} מאח"ד האורו"ת בפנימיות הכלי"ם  בגמטריא שע"ר מל"כה אותיות רע"ם השכ"ל,וזה רע"ם בגמטריא  ר"ם   ע"  בגמטריא ר"ם שבעי"ם אותיות ע"ב רשמי"ם בגמטריא  חס"ד  רשמי"ם  בגמטריא  שרפ"י חס"ד אותיות  שר"ף חסי"ד,-זה משה רבינו הינו שר"ף  בגמטריא  ש"ר שמוני"ם  בגמטריא קש"ר מ"ן  שורשי"ם  אותיות רוש"ם נמ"ר קשי"ש,-ובכך  חסבי"ד חותם  י"  ס"ד   ח" אותיות ס"ד ח"י   בפנימיות המלכה הינה משמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם י{סו}צאב,-המלאך ס"ו בגמטריא גלג"ל{המחשבה},בסוד האורות{הארות}מתגלגלים בפנימיות משביע זה שם המלא"ך ובכך זוכה לגילוי רזי"ן דרזי"ן,מלך המשי"ח אותיות משה ח"י  אותיות ש"ם ח"יה  אותיות י"ש חמ"ה בכך בעל ידיעה בחכמת המרכב"ה אותיות רכ"ב המ"ה  סוד ר"ך  בהמ"ה,-שם  ב"ן  העולה  העולה בגמטריא בהמ"ה בגמטריא שע"ר  מ"ב  אותיות רע"ם  ש"ב  אותיות ר"ם שב"ע אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות  בכ"ך משמידות ומוחות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם יסמג,-בגמטריא   ג"ם   ע",וזה המלאך  ג"ם{מלאך מלכות} אשר מגלה למשביע שמו   ע" שמות הקדוש"ה,וזה סוד ג"ע,-{ג}ן {ע}דן זה סוד אות  ם"  בגמטריא מ"ב עי"ר אח"ד  בגמטריא אמ"ר בפח"ד,הרי לך עתיד משה רבינו  בפח"ד גדול להשביע זה המלא"ך ובכך למשו"ך מוחין   אמ"ר  בגמטריא   ר"ם אח"ד אותיות א"ם חד"ר,-{ח}סד  {ד}ין {ר}חמים לפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים},ובכח המלאך יסמ"ג המשיח חותם ש"ם  ס"ג  בגמטריא י"וד ה"י  ו"או ה"י במלכה הקדוש"ה{שכינה},-בכך סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם י{סמ}י,-זה מלאך  ס"ם{אל}  והינו  מלאך הסיטרא אחרא,עכו"ם רשעים משביעים זה המלאך על מנת להרע לעם ישראל צדיקים קדושים,ודע אשר מלך המשיח מש"ה רבינ"ו אותיות  ה"  מבשרינ"ו אותיות נש"ר מ"ה יהו  עתיד להשבי"ע  המלאך  י"י  בגמטריא שע"ר עש"ר בגמטריא רק"ם שר"ש,-זה המלאך רק"ם  על שם הינו רוק"ם  שר"ש האותיות{בסוד }מגלה חכמת הצירו"ף  למש"ה בכך חותם שמל"ה,-זה שם סודות התורה בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים על ידי זה זוכים למלבושים קדושים{שמל"ה}-סוד מלכות{ש"ם}בפנימיות רחמ"ה  מוחין ל" כפול ה" בגמטריא ק"ן{החכמה} המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יע,-זה המלאך ע"י  -סוד קללה והינו מלאך עכו"ם{רשעים}אשר משביעים אותו בכדי לצער ישראל,עתיד מלך המשי"ח אותיות י" דע"ת שמח"ה כלי"ם  להשביע   המלאך  ע"ין  יו"ד  בגמטריא קש"ר יי"ן  ע"ד  אותיות ש"ק  עד"ן  ר"יי,בסוד  ר"צון י"ראיו י"עשה,ובזכות המלאך ר"יי  המשיח מושך חותם עד"ן{חכמה  עליונה}-בסוד ק"ריאת ש"בת,  אותיות קי"ר א"ת שב"ת אותיות   ה"קשבת ירא"ת,

הרי לך הגואל בכח הירא"ה בגמטריא שע"ר יר"אה בגמטריא שעת"ו  אותיות ת"ו ש"ע{מוחין תפארת}-בכך זוכה למאו"ר הקשב"ה בגמטריא  ז" קש"ה  בגמטריא שב"ע קש"ה  אותיות קש"ב שע"ה,-הרי לך  הגוא"ל  חותם מוחין ק"שב"  בגמטריא  של"ו ש"ם או"ת אלהינו,-כח האמונה בפנימיות  המלכ"ה{שורש נשמות ישראל} אותיות  ש"ל  יר"א,-הרי  ש"ין ל"מד אותיות די"ן של"ם המלווה לחכמת המשיח הינו עוקר ומשמיד סמ"אל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ובכך ישראל זוכים למאור של"ם  סוד מלכות{ש"ם}בפנימיות הרח"ם  אות ל" בגמטריא ש"מש יל"ו,-{י}מלוך {ל}עולם  {ו}עד הבור"א,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה"-גאולה שלמ"ה במהר"ה.

שם יעא,-המלאך  יע"א בגמטריא א"ף,-זה מלאך הסטריא אחרא,-א"ף וחימ"ה אשר עכו"ם  רשעים משביעים זה המלאך בכדי להגביר מידת הדי"ן  על ישרא"ל צדיקים קדושים ,וביום ההוא  מל"ך המשי"ח הינו מש"ה משביע המלאך  א"י סוד מלאך הבינ"ה  א" י"וד  בגמטריא ארב"ע   ט"וב   בגמטריא ארב"ע אהוה   אותיות או"ר  ע"  אהב"ה,הרי לך בזכות המלאך  א"י המשיח חותם או"ר בגמטריא ר"ז סוד ז"ין ד"רזין בפנימיות המלכות{הנראים ישראל צדיקים קדושים},-בכך מעוטרים במוחין אהב"ה  בגמטריא י"ג מידו"ת הרחמי"ם{הרמחי"ם}-המשמידים ומוחי"ם   המלאך א"ף וחימ"ה הינם ענפים של סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים עולים בלהבות המדור"ה א"ש אוכל"ה א"ש,-ובכך ישרא"ל  עמו"ד{י  ה}תור"ה  זוכים לאותיות י"ה,-{ח}כמה  {ו}בינ"ה,-סוד שם ח"ו בגמטריא  חב"ד,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם יעא  י{עכ},-זה המלאך ע"כ  בגמטריא   צ" והינו חותם בפנימיות משביעו   עיבור נשמת  צ",ודע אשר מלך המשי"ח עתיד באמצעות המלאך צ" בגמטריא מל"ך  לחותם בפנימיות   המ{לכ}ות  מוחין   מ"בנה{בסוד בינה}-ובכך יבנ"ה דע"ת הממלכה,גם יש לך לדעת מל"ך  אותיות כ"ל  ם"  בגמטריא  כ"ל ארבעי"ם  אותיות  מלא"ך עיב"ר,הרי לך בזה הש"ם מש"ה זכה  למלא"ך אשר עיב"ר בפנימיותו חכמה עליונה,וזה סוד המלאך מטטרו"ן בגמטריא  רו"חי מ"ן בגמטריא  רי"ח קש"ר מ"ן אותיות רמ"ח ש"ק נ"רי  בגמטריא ניש"ק  חת"ם,

הרי  לך  המלאך   מטטרון חת"ם  בפנימיות ה{ג}וא{ל} קשר נשיק{ה}-סוד נשמה לנשמה מאור יחיד"ה בגמטרימא כ"ח  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הכונסים למלכות{כלי המשיח},והרי לך י" ספירות בלימה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יעו,-בגמטריא  פ"ו  בגמטריא אלהים,הרי לך זה מלאך האלהים החותם בפנימיות משביע שמו  א" מיל"ה,-אור החכמ"ה,עתיד מלך  המשי"ח אותיות משה ח"י להשביע זה המלאך  ובכך למשוך  כ"א מל"ה  בגמטריא אהיה מל"ה   סוד אור בינה לפנימיות ישראל עם קדוש"ה אותיות קדו"ם שע"ה  אותיות מש"ה עקוד,-זה סוד אור הגאולה מוחין עקודי"ם אותיות עומ"ק י"ד בגמטריא עומ"ק דו"ד בגמטריא קש"ר ע"ד קדו"ם בגמטריא   קשר"ק  ע" מו"ח,בסוד ה{ג}וא{ל} באמצעות שם קשר"ק  עוקר ומשמיד סמ"אל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא  ישראל צדיקים קדושים זוכים למאור  ע"  מו"ח  בגמטריא שמ"י  ע"ב מו"ח  בגמטריא שמ"י חס"ד מו"ח,-סוד {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  ס"ד  ח" בגמטריא סו"ד נשמ"ה קומ"ה מקו"ה טהר"ה,-ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הכונסים למלכות{והרי לך} י" ספירות בלימ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם יע{ולל},-זה המלאך  ו"לל  העולה בגמטריא ס"ו  בגמטריא גלג"ל,והינו חותם בפנימיות משביעו מוחי"ן נסיע"ה בגמטריא שמ"ן יו"ם סנ"ה,סוד האות  ס" בגמטריא  שישי"ם אותיות  י"י  שמ"ש  בגמטריא שמ"ש שערי"ם אותיות שע"ר שמשי"ם,-מאור עליו"ן בגמטריא א"ם  יו"נה,-כח הנשמ"ה,ועתיד המל"ך בסוד  כ"ל מ"ה בגמטריא כ"ל גאול"ה בגמטריא כ"ל י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא כ"ל הגוא"ל להשביע המלאך גלג"ל  בגמטריא ב"ן דו"ד,ובאמצעות דוד{מלכות}מוש"ך מוחין  ב"ן,-

בגמטריא  בחמישי"ם,-סוד שער חמישים לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים שוקדי"ם,ודע אשר בחמישי"ם בגמטריא בש"ם חכ"ם,-זה המשיח הנקרא חיי"ם  בגמטריא חכ"ם  הינו מעבר  ב"ראשית{חכמה} בפנימיות ש"ם{מלכות},בכך סמ"אל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכ"חד ונא"בד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצ"ון  ה". 

שם יעלי {ייאב},-זה המלאך  ייא"ב  בגמטריא כא"ב,והינו חותם  כ"ונה  א"ור  ב"ינה בפנימיות בעל השבועה,עתיד מלך המשיח להשביע המלאך כא"ב סוד כ"ף  א"ב  בגמטריא מא"ה  א"ב אותיות א"ם אה"ב ובכך למשוך מוחין אהבה סוד בינה{א"ם}לפנימיות המלכה{שכינה},דעת אשר המלאך כא"ב  בגמטריא כ"ג  בסוד כ"  פעם ג" בגמטריא  ס"  בגמטריא ש"ם יש"י אותיות  י"י שמ"ש בגמטריא שמ"ש שערי"ם  אותיות שע"ר שמשי"ם אותיות שמ"ע שרשי"ם אותיות י"ש מעש"ר  ש"ם,

וזה המלכות{ש"ם}זוכה למוחין  מעש"ר  אותיתו שע"ר  ם"  אותיות ש"ע  ר"ם,-תפארת ישראל{ש"ע}  מעבר מאור ר"ם בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדים על התורה,הנקראת מעש"ר בגמטריא של"ו ש"ם או"ת רע"ם,- אותיתו שמו"ת א"ר  ע"ם,-הרי באמצעות ש"מןת אותיות ש"ם ת"ו,-המשיח מוש"ך אור הנגינה"{ת"ו}לפנימיות הע"ם{ישראל}-בכך זוכעם לשם  ע"  מ"ה  בגמטריא   ע" גאול"ה בגמטריא  קש"ר ע"ד ל"ה,-המלכות ל" כפול ו" בגמטריא ק"ן{החכמה}  ל"ממלכה" מגלה קשר החכמה,המשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם יעל ליע עיל,-זה המלאך עי"ל בגמטריא  ע"ם,ובאמצעות השבעת שמ"ו מגולה  ע"ין מ"ם בגמטריא  עש"ר ענ"ף,-סוד עשר ספירות בלימ"ה לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים ,ודע אשר מלך המשי"ח בזכות עש"ר ע"נף אותיות  נע"ר שפ"ע  בגמטריא שפ"ר  נק"ם,-סוד מטטרון הקדוש" והנור"א  הינו  על ידי שם מ.נ.ק.  סוד הש"ם  המפור"ש  בגמטריא קש"ר ש"ם פר"ה בגמטריא מא"ה שר"ש מפר"ה  מוחין עליונים בפנימיות הגואלים,זה סוד האבות אברהם יצחק ויעקוב הנקראים שרשי"ם בסוד שי"ר ש"ם חתומים בפנימיות  המלכות{י"ם}-מאור שר"ש{חכמה} בגמטריא ש"ר של"ו ש"ם או"ת  המשמיד ועוקר  סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם {יעמ}ת,-זה המלאך עי"ם,-בסוד {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין והינו חותם בפנימיות משביע"ו  מדרגת  עי"ם בגמטריא שע"ר ע"ם בגמטריא קשר"ם",-סוד מוחין בינה{אות ם"}המשפיע קש"ר  בגמטריא רוש"ם  אמ"ת{רזין דרזין,גילוי סודות תורה לפנימיות בעל השבועה},מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  עתיד להשבי"ע המלאך עי"ם  בגמטריא  משי"ח  עי"ם,בסוד באמצעות ה{ג}וT{ל} זוכה למוחין    ע"יבור י"ניקה מ"וחין סוד גדלות מוחי"ן שמ"י  קש"ר  ע"ב{בגמטריא משביע"ו}-בגמטריא שמ"י  קש"ר חס"ד אותיות  ש"ם קש"ר  חס"יד   בגמטריא   רי"ח מא"ה ס"ד  שמ"ש  בגמטריא רמ"ח יסו"ד שמ"ש,והרי ל"ך  חר"ב  הלחימ"ה בגמטריא מיל"ה אהב"ה  בגמטריא  י"ג מיל"ה בגמטריא  מיל"ה  אח"ד  אותיות ילד"  חמא"ה  בגמטריא יל"ד קש"ר נש"מה  מא"ה בזכות ברכות{מא"ה}בכל יום אשר הממלכות הקדושה מקבלהת לפנימיות רחמ"ה,-בכך   סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יעע{ילא}וע,-זה המלאך  אל"י  והינו חותם   א" ל"י,סוד מוחין א"אלפך חכמ"ה בפנימיות כלי המשביע,ודע אשר מל"ך המשי"ח  הינו מש"ה ח"י  עתיד להשביע המלאך אל"י  בגמטריא אח"ד  ל"י  אותיות חי"ל א"ד,וזה סוד משה הינו ח"י{צדיק חי עולמים}בכך משפיע שם א.ל.ד  המורה אשר נתעלה על מרבות שרפים עליונות{הרכבות}ומרכבות שרפים תחתונות לפנימיות המלכות בכך זו"כ-ה  האות  ה"{מלכות}למאור שם כז"ו  בגמטריא  ג"ל  עיני ואביטה נפלאות מתורתך,

וגם כ-"זו  בגמטריא ז"ו שערי"ם בגמטריא ש{ל}"ו ש"ם [א]ו"ת [זורע]י"ם  ,-בסוד  זועריא"ל  שזה  אותיות זוה"רי-אל,הרי ל"ך  ז"ו  בגמטריא אח"דש בגמטריא אהבה בגמטריא י"ג מידות הרחמים באמצעות ה"ר{משה }נחתם בפנימיות המלכות {אור"ה}-בגמטריא ר"ז חמ"ש אותיות ש"ם  ח"  ר"ז  בגמטריא ש"ם  קש"ר נשמ"ה חר"ז  בגמטריא נז"ר מש"ה רומ"ח שמ"ש,

הרי לך המשיח "נזר אלוקיו על ראשו" הינו חתם בפנימיות המלכ{ה}  מוחין רמ"ח  בגמטריא  קש"ר   ר"ם  נש"מה  בגמטריא  קש"ת מ"ן מש"ה  אותיות   ש"ם מתנ"ה ש"ק,וזה סוד ש"בת  ק"ודש  אור המוחין העליון באמצעותו משה רבינו  מוש"ך  מתנ"ה בסוד שם ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם שם מ"ה בגמטריא  י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא גאול"ה ,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יעש,-זה המלאך  {יע}שה {ש}לום,והרי לך זהו מלאך  שלו"ם,-תפארת סוד ק"ו אמצע בתורת הקבלה],והינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו  כ"ח עשי"ה,-בסוד כח רוחני להשכין שלו"ם בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים,ודע אשר משה רבינו עתיד להשביע המלאך י"שע  בסוד   י"ש-ע"  פנים של התורה, הרי הפנים של התורה הנקראים  ע" בזכות זה המלאך מגולים בפנימיות המלכות,וגם יש"ע בסוד עולם הבינה{י"ש}-חותם  ע"ין בגמטריא ע"ס,-{ע}שר {ס}פירות  הינם חר"ב  ה{ג}או{ל}ה  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדי"ם לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}הב השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {יפא}ל,-זה המלאך פא"י,בסוד פ"ותח א"ת י"דך והינו חותם פרנסה בפנימיות משביע שמו,ודע לך אשר זה המלאך פא"י סוד"ו גדול ובגאולה השלמה חלק מרכזי ענינו,המשיח עתיד להשביע  פא"י בגמטריא  מלא"ך ח"ד,הרי לך זה המלאך  חותם בפנימיות הגואל  י"ו קרנות על "חד-ו  של האות ו" בגמטריא קש"ר{זה הגואל}הינו קושר באמצעות זה השם  י"ב{בגמטריא ח"ד}צירופים לפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים}לגאולה שלמה זוכים,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יפרטשה,-אותיות שט"ר יפ"ה,הרי לך זה המלאך  שט"ר בסוד  {ש}י{ר}ה   {ט}הורה,והינו  ש"ר  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הוא חותם בפנימיות כלי המשבי"ע{מלכות}מוחין גדלות סוד {י"}ספירות בלימ"ה קומ"ה שלמ"ה סוד מקו"ה  אויות ק"ו  מ"ה  בגמטריא ק"ו י"וד ה"א ו"או ה"א,ועתיד המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י  להשביע המלאך  שט"ר ובכך למשוך מאור יפ"ה{חכמה}לפנימיות הבריאה,וראה מאו"ר יפ"ה  אותיות או"ם יפר"ה,ושם או"ם בתורת הקבלה זה סוד צדיק  יסוד עולם חותם  {י"}ספירות בלימה בפנימיות המלכות{הנקראת פר"ה}-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד  ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {יפר}מעוע,-זה המלאך  פר"י  והינו מלאך הנשמות,מלך המשיח עתיד באמצעות מלאך פר"י בסוד   פ"  ר"י,סוד שם  ר"י ר"יש י"וד    אותיות דו"ר יש"י  בסוד המשיח  הינו דוד בן ישי חותם בפנימיות המלכ{ה}  מוחין דו"ר ובכך מקובל המלך השמיני הנקרא הדו"ר{הד"ר},-בגמטריא  קש"ר  נש"מה   אותיות נש"ר מש"קה   אותיות  שר"ש  נקמ"ה  אותיות קר"ן ש"ש  מ"ה  בגמטריא קר"ן ש"ש י"וד ה"T ו"או ה"א  בגמטריא קר"ן ש"ש גאול"ה,בסוד שם מ"ה{תפארת}באמצעות זה השם משפיע למלכות{קר"ן}על ידי יסוד{ש"ש} מוחיחן גאול"ה  בגמטריא   ג"ל  י"ב אותיות י"ג  ל"ב{מידות הרחמים}-רמחי"ם המשמידים ועוקרים סמא"לך גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יצא,זה המלאך יצ"א  והינו מוציא{מגלה}למשביע שמו סודות תור"ה,בסוד  י"וד  צ"א,הינו מביא  לפנימיות הכלי{נברא} שלמות ההשג"ה,עתיד משה רבינו להשביע המלאך יצ"א  בגמטריא  אצ"ר  ש"ע,הרי לך  ש"ע    אצ"ר  בגמטריא צר"ף א"ר מל"ך,כלומר זה המלאך  מלמד המשיח חכמת  הצירו"ף בגמטריא  צי"ר האלהי"ם  אותיות ציר"ה אלהים,סוד הניקוד ציר"ה  בגמטריא ה"ר מא"ה  בגמטריא מור"ה{נבואה}-אשר בכך המלכות{אלהים}זוכה באמצעות המשי"ח  להארו"ת עליונו"ת  המשמידות ומכחידות סמא"ל גמגימא  ואמון  מנוא רשעים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם   א"  א   א,-זה המלאך  אאא  בגמטריא  ג" והינו ג"ומל  חס"ד עם משביע שמו ,זהו מלאך מיתוק דיני"ם,עתיד מלך המשי"ח  משה רבינו להשביע זה המלאך   א"אא  בגמטריא שלו"ש  בגמטריא   קש"ר  ש"לש אותיות שר"ש שק"ל,-הרי לך המשיח באמצעות זאת ההשבעה לומד אומנות השקילה"  אותיות שק"ל י"ה בגמטרקיא  ש"ק  מ"ה  בגמטריא ש"ק  י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא ש"ק גאול"ה,וזה סוד  ק"ריאת ש"בת בסוד משה רבינו בעל מדרגת נבורה{קריאה}-הנקראת שב"ת,בסוד הנבואה שב"ה לפנימיותו ומאיר עבורו{עיבורו} במוחין קריא"ה  בגמטריא  ו"  יק"ר  בגמטריא קש"ר יק"ר  בגמטריא שע"ר קש"ת מא"ה אותיות ש"ע קש"רת  מא"ה אורות מקורם מן הא"ם{בינה} בפנימיות המלכ{ה},וזה ענין זה הש"ם  א"אא  בגמטריא א"ב,-

סוד {א}לפא {ב}יתא צירופים{סוד הנביאים},-חכמת הצירופים/ציפורים  החותמים הבפנימיות ה{ג}וא{ל} מאור עליו"ן  בגמטריא  מא"ה מנעול"א גבור"ה,וזה סוד המשיח בזה השם מש"ה מברר  עש"ר ספירות מלכות המלכות אשר בכך מתעוררים דינים וגבורות בסוד מנעול"א,-סוד ש"ל נעליך מעל  רגליך,ש"ל,-ש"ין ל"מד אותיות די"ן של"ם וקשה המכחד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י   צ  א

צ  א  י

א  י  צ

שם  יצ{אאב}ב,-זה המלאך אב"א  והינו מלאך החכמה החותם   {א}לפא {ב}יתא  {א}ורות בפנימיות המשי"ח ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,עתיד משה להשביע שם אב"א  בגמטריא ארב"ע אותיות א"ר  ע"ב  בגמטריא  או"ר חס"ד בגמטריא  א"ס קש"ר חד"ר בגמטריא א"ס קש"ת ח"ד אותיתו  א"  קס"ת חד"ש,הרי לך כל החידושים{תורה} אשר מלך המשיח כותב"ם בסוד ב"ו-כתם  בגמטריא קש"ר נשמ"ה כת"ם  אותיות כה"ת   מקש"ר  שמ"ן,וזה ענין {כ}ל {ה}נשמה  {ת}הלל  י"ה באמצעות המשיח המוש"ך ומקשר אורות בפנימיות כלים,בכ"ך שמ"ן המשח"ה  בסוד ש"ם   ן"  השמח"ה,-אור בינה משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם יצאי,-זה המלאך צ"א בסוד צ"דיק  א"לפ  אותיות אצי"ל פק"ד,והינו  מלאך של עולם אצילות  וחותם פק"ד ריבוע דע"ב: יוד, יוד הי, יוד הי ויו, יוד הי ויו הי  [בגימ' קפ"ד, וגם נקרא אחוריים]  , ובזה השם מלך המשי"ח מש"ה ח"י  סוד ריבו"ע בפנימיותו עיבו"ר  נש"מה  אותיות נש"ר ע"ב י"ו  מ"ה  בגמטריא נ"שר ח"סד  י"ו   י"וד  ה"א ו"או ה"א  בגמטריא נש"ר חס"ד  י"ו גאול"ה בגמטריא  נש"ר  סו"ד נשמ"ה   ס"ג  א"ל  ו"ה  בכך בכח שם ס"ג בגמטריא י"וד ה"י ו"או ה"י  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם יצ{אייה}-זה סוד השכינה "איה"  מקום כבודות להעריצו",הרי לך   השכינה חותמת בפנימיות  המשיח מוחין להעריצ"ו{כונה}אותיות עיצ"ה רל"ו  בגמטריא  ע"ץ  י"ה  גדו"ל  אדונינו ור"ב כ"ח,וזאת הכונה מושכת מוחין  ור"ב כ"ח אותיות חר"ב כ"ו בגמטריא חר"ב יהוה לפנימיות ישראל צדיקים קדושים ישל הם חלק לעולם הב"א,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי  מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יצארת,-בגמטריא  אצ"ר  קוד"ש  בגמטריא רקו"ד א"ש מל"ך,הרי לך באמצעות זאת ההשבעה מלך המשיח רוק"ד בסוד דוק"ר ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטםי על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא בזכות זאת השבוע"ה  המשיח חותם בפנימיות המלכה מוחין   רקוד א"ש אותיתו קד"ש או"ר בגמטריא ר"ז קד"ש  סוד מל"ך  צ" המעלה  מ"ן  ובכך מזכה המלכות  במוחין   נ"ם בסוד  נ"ון  ם"ם בגמטריא הא"ם אלהים,-סוד מוחין בינה עליוני"ם אותיתו ע"ל-יונים בגמטריא מא"ה יוני"ם{ברכות}בכל יום כונסות לפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושי"ם}יש להם חלק לעול"ם  הב"א  הינו עולם אה"ב-ה  בגמטריא י"ג מידות הרחמי"ם{הרמחי"ם},-בגמטריא  ח"ן  הר"ם אותיות נה"ר מ"ח סוד רמ"ח אורות  מגלים  נ"צח ה"וד,-רוח הנבואה בפנימיות המשי"ח  אשר מעבר השכי"נה בסתרי תור"ה וזה סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם יילות -,זה סוד המלאך אשר שמו נולד{מגולה}מן הפסוק   {י"}ה   {י}לכם {ל}כם {ו}אתם {ת}חרשון,הרי משביע שמו של המלאך  יילו"ת  בסוד  ת"ו  יל"י,הינו מלאך המנגינות{יחודים},אשר משפיע   כ{י}  גמ{ל} על{י}  חסד"ו,הינו מלאך חסד לישראל ומלאך גבורות קשה לאומות העולם הרשעים,עתיד מלך המשי"ח הוא מש"ה ח"י  סודו  לכ"ם ואת"ם שזה אותיות מל"ך   ו"  אמ"ת   להשביע המלאך  ובכך  למשוך לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים מוחין תחרשו"ן בסוד   ש"  רו"ח  ת"ן,

זה סוד שם ת"ן העולה בגמטריא  עשר פעם שם גאול"ה ,וגם שם י"וד ה"א ו"או ה"א  ובזכות זה הש"ם משה חותם  מאור  האות  ש"  בגמטריא שמו"ת א"ש ל"ו,-צירופי אותיות קדושות המעברות  רו"ח  בגמטריא   חת"ן  באד"ם  במלכות,זה סוד באד"ם,-המשיח בפנימיות כלי{ד"ם}שורה עליו  א"ב,-החכמה, ,זה הבורא יתבר"ך ויתהלל  בעל כל הכוחות כולם הנקרא חת"ן,בסוד אות ח"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה אותיות נש"ר משק"ה,-סוד המשיח בפנימיותו  חר"ב ה{ג}או{ל}ה שם ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם  גאול"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יי{מוב}יכיח,-זה שם  מ"ב אשר עתיד מלך המשיח באמצעות השבעת זה הש"ם למשו"ך חכמה עליונה לפנימיות המלכות{הקדושה},וראה  מ"ם  ב"ית   בגמטריא א"ם עיב"ר  בתי"ם,וזה סוד  בינה{א"ם}הינה עיבר{ה} בפנימיות האי"ש העברי"{משה רבינו} מוחין הנגינה{בתים}-החותם ת"י בגמטריא קוד"ש בפנימיות המלכות{ב"ת},ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {יימר} יאנ ייצו מוע,-זה המלאך ירי"ם  אשר שמו מגולה{נולד}מן הפסוק {י}הי  {ר}צון {מ}לפניך {י}הוה,וזה המלאך בעת מושבע חותם רצו"ן חזק{דבקות}בפנימיות בע"ל השבוע"ה,וידעת אשר עתי"ד מל"ך המשי"ח אותיתו ש{י"ח  מ}מלכ"ה   לחותם באמצעות זאת ההשבעה שם  מ.ח.י המורה שני קדושים{כרוביםסוד כנסת ישראל מאירים פנים בפנים,וזה סוד ירי"ם  בגמטריא   כר"ם  המחשבה,סוד אות  כ-ר"ם  בגמטריא ר"ם שערי"ם,סוד ש"ע-יר"ם  באמצעות אות י" סוד מוחין י-רי"ם  את המלכות ובכך חותם בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים מאור ריי,בסוד ר"צון  י"ראיו  י"עשה,כח האמונ"ה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יינ ביי תא,-זה המלאך יי"ן  בגמטריא סו"ד,מלך המשיח {ס"ו}-ד  הינו ס"ו בגמטריא ב"ן דו"ד  וגם  גלג"ל,עתיד להשביע  זה המלאך בכדי למשו"ך אור גלג"ל{סוד מוחין הנסיעה,אורות}לפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים},וראה יי"ן  בגמטריא כ"ן  בגמטריא  ע"{פנים}ענפים  של התור"ה,בכך ה{ג}וא{ל}  מ{ג}{ל}ה  ג"לג"ל  החכמ"ה  אותיות  כ"ח מ"ה גל"ה ג"ל  בגמטריא  כ"ח  אד"ם  גל"ה גל  עני ואביטה נפלאות מתורתך,בזה השם מש"ה מגלה סתרי תורה המשמידים ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמ ן כן יהי רצון ה".

שם י{יע},-זה המלאך ע"י{קללה},זה מלאך הסיטרא אחרא אשר עכו"ם{רשעים} משביעים אותו  בכדי לצער ישראל צדיקים קדושים,עתיד מל"ך"  המשיח סוד  מ"ל-ך  בגמטריא   ע"  שערי"ם בגמטריא ש"ר קמי"ם אותיות קש"ר מי"ם,זה המשיח{קושר} מי"ם{תורה}לפנימיות המלכות{ר}בכך זוכה למוחין ק"ש,-{ק}ריאת {ש}בת  {ק}ודש {ש}ילה,אור המשי"ח  מש"ה  ח"י  אותיות יש  חמ"ה בגמטריא י"ש קש"ר נשמ"ה אד"ם המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק  נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ייע{עד}כמהב,-זה המלאך ע"ד והמשביע שמו זוכ"ה למוחין עדו"ת  סוד  ת"ו  ע"ד,מוחין הנגינה{ת"ו}החותם בבעל השבועה ד"ע{ת},סוד אות  ת"  בגמטריא  {א}ו"ר   [ע]"ב [א]מ"ת,ר"ת שם ע"אא,{א}הבת  {ע}ולם {א}הבתנו,הרי זה המלאך חותם שם אהבה סוד יהוה בפנימיות בעל השבועה אשר משיג בכך דבקות לבורא יתברך,וידעת אשר מלך המשי"ח  עתיד להשביע  המלאך דע"ת,הינו בכך חותם בפנימיות המלכות{ע"ת}-מאור  ד"  מלאכים  גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל {א}וריאל  סוד חכמת המר{כ"ב}ה  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצ"ון  ה".

שם ייצ{ו מו}ע,-זה המלאך  ומ"ו  בגמטריא מב"י,והינו  סוד השם יבם המראה כי חותם המדה  הכוללת כל האורות בפנימיות משביע שמו,עתיד  המשי"ח  הינו מש"ה  ח"י  לגלות מוחין מ"עולם ה"וא  ש"מך,כח האמונה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים שוקדי"ם על התורה באמצעות זה המלא"ך  החותם בפנימיות מלכ"ה{השכינה} אות  א"{סוד החכמה העליונה}בסוד   המלא"ך  אותיות  א"  מלכ"ה,באמצעות  מל"ך  ה"א  בגמטריא מל"ך  ו"  בגמטריא  מל"ך  קש"ר   בגמטריא  שע"ר ק"כ  צירופים  בכ"ך ה{ג}וא{ל} חותם אורות בפנימיות הכלים{ישראל}צדיקים קדושים משמידים ועוקרים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע  עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ייר,-זה המלאך  שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  {י}מין  {י}ה {ר}וממה,וזה מלאך חס"ד{ימין}אשר עתיד המשיח להשביעו ובכך למשוך חס"ד  בגמטריא  סו"{ד נ}ש"מה  שם  נ"ד  העולה בגמטריא  הי ואו הא יוד ובזה השם המלכות מתמתקת ומתבשמת מן הגבורות,וראה  יי"ר  בגמטריא  ש"ע    אמ"ת יר"ם   י"ם,המשיח{ש"ע נהוריך},בסוד ש"ע בגמטריא צר"ף{באמצעות חכמת הצירופים}חותם  הרמ"ה{גאולה}בפנימיות  י"ם{המלכות}זוכים הנבראים{ישראל קדושים} בכך לדעת אמ"ת  המשמידה  ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יכ,-זה המלאך  כ"י  העולה בגמטריא  ל",חבר  כ"י ומקובל המלאך כל"י,והינו חותם {כ}הן {ל}וי {י}שראל סוד גדלות מוחין בפנימיות משבי"ע שמ"ו,וראה עתיד המשי"ח מש"ה רבינ"ו אותיות רוש"ם בי"נה  בסוד ה" מבשרינ"ו  להשביע זה המלאך כ"לי  בגמטריא  ל"י  שערי"ם{סוד מלאך עולם הבינה,ל"י בתורת הקבלה},ו"לי שערים"   זה אותיות יר"ם  שעלי"ם,הרי בזה הש"ם  מש"ה  רבינו מברר  ש"  עלי"ם{ניצוצות נשמה דקדושה},מן עלי"ם{זה כח הטומאה},-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן  יהי רצו"ן  ה".

שם [יכב]ץ,-זה המלאך בכ"י בסוד {ב}רכה {כ}ונה {י}חוד והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין יחו"ד האלוקות,המשיח באמצעות המלאך בכ"י  חותם בפנימיות המלכות {י" סוד הנקודה} את מאור כ"ב אותיות התורה{תפארת  ישראל},ובכך הנבראים{ישראל}צדיקים קדושים זוכים למדרגת בכ"י בגמטריא ל"ב נתיבות החכמה, בגמטריא כבו"ד{ל"ב}המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם יכ{כתאול},-זה המלאך  כתאו"ל,והינו מלאך הסיטא אחרא{מלאאך הכתו"ת},עתיד  מלך המשיח הינו משה בסוד {כ}תר {ת}ורה  {א}ור  {ל}ב  {ת"ו} המנגינה להשמיד זה המלא"ך באמצעות חכמ"ת  הצירופים,ובכך ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין   כ"א  ת"ל   ו"  בגמטריא  אהי"ה קש"ר ת"ל  אותיות תהי"ה קשרא"ל,הרי לך משה רבינו מגלה המלאך קשרא"ל  בסוד קושר  אורות האל{כח האמונה} לפנימיות ישר-א"ל{סוד מל"כות"}בכך   הינם  מעוטרים באורות תהי"ה   בגמטריא   י"  קוד"ש בגמטריא שע"ר קוד"ש אותיות שור"ש עקו"ד  אותיות שוק"ד  עוש"ר,

המשיח נקרא עוש"ר,בסוד שו"ר   ע"  פנים  של התור"ה,שו"ר בגמטריא קש"ר ש"ר  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת קש"ת  הינו  חותם בפנימיות מלכות{ש}מוחין שו"ק  בגמטריא קש"ר ש"ק  בגמטריא שלו ש"ם אות  קשר"ק וזה השם  משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השל"מה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כלי,-זה המלאך  כל"י שמו מגולה{נולד}מן הפסוק  {י}ערף {כ}מטר {ל}קחי,והרי לך זה המלאך בעת משביעים שמו אחראי להשפיע מט"ר,-סוד אור החכמה,מלך המשיח עתיד להשביע המלאך כלי בכדי לגלות אור מט"א נוטריקון מט"ט-או"ר  אותיות  ט"  מטאו"ר  בגמטריא מטאו"ר אמ"ת  {מטטרון}בפנימיות ישראל עם קדוש"ה,

והמלאך מטאו"ר אמ"ת אותיות  אמ"ר   מו"ט  א"ת,הינו חותם א" ר"ם{חכמה} בפנימיות ישראל{א"ת}בכך זוכים לעיטור  עי"ט רל"ו בגמטריא  עי"ט גדו"ל אדונינו ורב כ"ח,וזה סוד המשיח{משה} המגלה היחוד{הבורא יתברך ויתהלל}-סוד מו"ט  בגמטריא מי"ה,וסודו אני ראשון ואני אחרון והבורא בראש  ולא נודע לשום בריה  מן הראשונים ורק  למשה  {רב"י}נו  נוד"ע  בחכמת הצירופים  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה   השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יכ{מ}י י[כר]ש,-זה המלאך כר"ם{מחשבה} והינו חותם בפנימיות  משביע שמו מוחי"ן ר"ם   כ"  בגמטריא ר"ם שערי"ם    אותיות ש"ר רעמי"ם ,וזה ענין המשיח{ש"ר} חותם בפנימיות י"ם{המלכות}מאור  רע"ם  סוד עמ"ר{חבר אות ו"}-ומקובל עומ"ר{שער  חמישים}סוד   עומ"ר נוטריקון  ע"ם-או"ר   אותיות מאו"ר  ע"  פנים של התור"ה,-המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"{ן   ה"},-נ"צח ה"וד אור ה{ג}או{ל}ה ,-נבוא"ה  מגולה בפנימיות ע"ם ישרא"ל אותיות ש"ם  עיר א"ל   בגמטריא ש"ם רפא"ל,סוד המלכות{ש"ם}המקבלת  רפוא"ה  מן א"ל{חסד}-חסדא"ל,סוד ישראל חוסים בשם א.ל.ד. המורה אשר המשיח נתעל"ה על מרכבות השרפים  עליונים ותחתונים{ומרכי"ב}-רו"ם  בכ"י-{ב}רכה {כ}ונה {י}חוד בפנימיות ישרא"ל  ע"ם  קוד"ש-ה".

שם י{כנ}יאל,-זה הלאך כ"ן  והינו חותם כנ-ו"ת  בפנימיות משביע שמו,עתיד מלך המשי"ח מש"ה ח"י להשביע המלאך כ"נ-ות בסוד  תוכ"ן,ולגלות תוכ"ן הפנימי של התורה,וגם כ"ן  בגמטריא  ע" פנים של התורה ,זה המלאך  כ"ף-ן  סוד כנ"ף{מלאך השכינה}-מוש"ך האר"ת החכמה לפנימיות המלכה{שורש נשמות ישראל}בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם יכעה כשי{נעום},-זה  המלאך נוע"ם{מלאך החכמה},ומלך המשי"ח מש"ה מל"ך  ו"  ח"י בגמטריא מש"ה מל"ך קש"ר ח"י  אותיות י"ש קר"ח  מל"ך מש"ה,זה סוד משה רבינו קר"ח בגמטריא רומ"ח  ה{ג}או{ל}ה,באמצעות מוחין החכמה בפנימיותו  הינו משמיד ועוקר סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם יכ"ש,-זה סוד שם מ"ב  {י}חוד {כ}ונה {ש}ילה,והמשיח באמצעות זה הש"ם ממתק  ש"ך ניצוצות גבורה וחותם קומ"ה שלמ"ה של האר"ה{י}-ספירות בלי"מה  בגמטריא בפ"ה,בסוד יחוד חכמה ב"ראשית כ"ו-נסת באמצעות שם כ"ו בגמטריא יהוה לפנימיות המלכות{פ"ה},-וזה סוד  הגאולהב גלוי התורה בע-ל  פה  סוד שם ע"ב בגמטריא חס"ד  בגמטריא י"ב  ש"ם יש"י  בגמטריא בכ"י שמ"ש,סוד {י}חוד {ב}רכה  {כ}ונה אשר שמ"ש{תפארת}חותם בפנימיות הכלים{ישראל טהורים}כך משמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם יכתה,-סוד {כ}תר  {ת}פארת  {י}סוד   חכמ{ה},ראשית תיבות כ"ת-י"ה,זה סוד מלאך כ"ת  אשר על ידי השבעתו המשי"ח{משה} מוש"ך  מוחין חכמה{י} ובינ{ה}  לפנימיות המלכות,בכך זוכה למאו"ר ש"ם  כ"ו בגמטריא ש"ם  יהוה  אותיות מש"ה י-הו,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם {ילאפו}לליצו,-זה המלאך יפוא"ל, והינו חותם מוחין פא"י   ל"ו,זה סוד המשיח אשר באמצעות זאת ההשבה מוש"ך אור  {פ}ותח {א}ת {י}דך,אור הגילויים{מפתחות}התור"ה בכך המלכות{א"ת}זוכה למוחין  י"וד  ספירות בלימ"ה  ומגלה  מדרגת  כ"  בגמטריא   ע"-שרי"ם{שירים}-בסוד "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה],-בכך סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {ילל}א,-זה המלאך לל"י  בגמטריא ס"י   בסוד   י"חוד ס"ליחה,הינו מלאך ק"ו אמצע{סליחה}וחותם מוחין  יחוד בפנימיות בעל השבועה,משיח ישרא"ל  משה רבינ"ו  אותיות רוש"ם בינ"ה  עתי"ד להשביע המלאך ס"י בסוד ס"  יו"ד  אותיות יסו"ד  לחבר  לשמו מידת משה{א"ל}-ובכך לגלות בפנימיות ישראל מאור יסודא"ל,סוד כח  האמונה  סו"י-לא"ד,זה השם מראה אשר משיח נתעל"ה על מרכבות שרפי"ם בסוד  פ" שרי"ם בגמטריא שרי"ם שמ"ן יו"ם,זה סוד חכמה דחסדים{שמ"ן יו"ם}-אשר המלאכי"ם  בסוד  מלכ"י מא"ה,-סוד מלאכי עולם הבינה{הא"ם}-בכך מסייעים למשיח לחתום מא"ה ברכו"ת בכל יום  בפנימיות ישראל {ע"ם קדו"שה},בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם ילס,-בגמטריא ע"ל,זה המלאך  ע"ל  בגמטריא מא"ה  והינו חותם במשביע שמו   א"  מעל"ה,אור החכמה{א}המגלה  העל"ם  של התורה,סודות תורת הקבלה,באמצעות זה המלא"ך  עתיד מלך המשי"ח בגמטריא ל"ך פ"ה שי"ח,לגלות סוד שי"ח שרפים{תורת המלאכים}כנאמר תורה חד"שה  בסוד   ד"   ש"ח –ה  מאת"י תצ"א,הרי תורת ה{ג}וא{ל}  הינה תורת העולם העליו"ן{מלאכי"ם}בכך מגלה סוד בע"ל פ"ה  אותיות ע"ף להב זה ענין ע"ב  פל"{א}ה  בגמטריא חס"ד   פא"ה  ל"  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ילק,-בגמטריא ק"ם,-זה המלאך ק"ם  הינו מלאך החכמ"ה,בסוד ק"וף  ם"  אותיות פ"ו  ק"ם  בגמטריא אלהים ק"ם  להשמיד ולהכחיד סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום הה"וא המשי"ח עתיד להשביע המלא"ך ק"ם  בגמטריא א"ם עיב"ר מא"ה  ,סוד ה{ג}וא{ל} איש עבר"י  המוש"ך מן א"ם{בינה}-  ק"  ברכו"ת  בגמטריא כתר"ו אלהינ"ו  ובכך חותם בפנימיות ישראל עם קדושה מוחין האמונה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ילש,-בגמטריא ש"ם,זה המלאך ש"ם  והינו מלמד משביע שמו  קבלת השמות אותיות קומ"ה לב"ת ש"ת,וזה סוד מלך המשיח לב"ת  בסוד חותם בפנימיות ב"ת{המלכות}מוחין  ל"  בגמטריא שמ"ש יל"ו  אותיות ש"ם שיל"ו,סוד י"מלוך ל"עולם ו"עד הבורא יתבר"ך ויתה"לל בעל כל הכוחות כול"ם,-והמשי"ח באמצעות זאת  השבועה מגלה צירופים  של שמו"ת  ק"ודש  בגמטריא   של"ו ש"ם או"ת קו"ד,עתיד מלך המשיח לחותם בפנימיות ישראל סוד האותיות תורה חד"שה מאתי תצ"א,הרי תצ"א{בסוד מגולה}תורה ,

סוד שכ"ל ז"ך המצר"ף התור"ה ומעמיד לב הנבראים{ישראל טהורים} על משמעו"ת חיי"ם בגמטריא משמעו"ת חכ"ם,-אור  האמת הנחב"א  בסוד חותם ח"ן  הב"א,סוד מוחין עולם הב"א  שם  נ"ח{סוד אומ"ץ}-{מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

{ילשת} בעשר  ב,-זה סוד המלאך שיל"ת  אשר שמו  נולד{מגולה }מן הפסוק  {ש}יויתי  {י}הוה {ל}נגדי {ת}מיד,הרי לך המשי"ח  שיל"ת באמצעות זה המלאך  חותם בפנימיות ת"ל{המלכות}מוחין ש"י{בינה},ובכך מקובל שיל"ת  בגמטריא ש"ם   יאו"רי ע"ב  אמ"ת,זה סוד השכינה  אור"י"  קומ"י"  המעוברת מן קו"ם או"ר  בגמטריא ר"ז קו"ם    אותיות ז"  רוק"ם  אותיות ומעבר השכינה בסודות התורה,זה המשי"ח ר"וקם בכח מקו"ר  אותיות ר"ם  ק"ם,-סוד אור  אין סוף יתבר"ך את התורה הקדוש"ה,-מוחין רשומ"ה שמור"ה אותיות שו"ר מ"ה בגמטריא שו"ר אד"ם אותיות רא"ש דו"ם  אותיות מדו"ר א"ש  המשמיד ועוקר  במא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם [ילת],-בגמטריא ת"ם,זה מלאך ת"ם החו-ת"ם  תמימות  במשבי"ע שמ"ו,עתיד מלך המשיח להשביע זה המלאך הנקרא ת"ם,-ובכך לזכות בת{מימו}"ת בגמטריא  פ"וי,סוד פ"ודה ו"מציל י"שראל,בכח האמונה,וזה גם  ענין  ת"יו  מ"ם אותיות   ם"  תוי"ם,וזה סוד  משה רבינו בכח יחודים  ת"וים  אותיות  ת"י  מ"ו  הכמטריא  ו" מוקד"ש בגמטריא קש"ר מוקד"ש    אותיות  ד"ו קשר"ק  ש"ם  אותיות  שמ"ו   ד"  קש"רק  בגמטריא שמ"י קשר"ק,-סוד {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל  בכח ש"ם קשר"-ק  בגמטריא קש"ר מא"ה אותיות רק"ם ש.א.ה,-

בזה השם המפורש המצביע על  ע"  חילו"ת{שמות חקוקים}מט"ה  מש"ה  אותיות  מ"ה שמט"ה  בגמטריא שמט"ה  י"וד ה"א ו"או ה"א,סוד  המלכות{ש"ם}מעוברת מן  ט" כפול ה" בגמטריא אד"ם  בגמטריא הגוא"ל בכ"ך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ימ{אומ}אלי,-זה המלאך או"מ,והינו חותם בפנימיות משביע שמו צדיקות בסוד ת"ו צדי"ק,אור המנגינה{יחודים},וראה ת"ו צדי"ק  בגמטריא קוד"{ש  צ}וד"ק,זה המשיח ש"ץ,-{ש}ליח {צ}בור  אותיות פנימיות  חי"ב  רל"ו  בגמטריא  חי"ב  גדו"ל אדונינו  ור"ב כ"ח  אותיות כ"ב רו"ח ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ימג,-בגמטריא ג"ן,זה מלאך ג"ן  בסוד  נ"ג-ינה  אשר חותם במשביע שמו בכך מגולה מפנימיות ל"ב המשביע נ"הי,סוד {נ}צח {ה}וד {י}סוד אור הנבוא"ה העליונ"ה  אותיות על"ה יונ"ה,כח הנשמ"ה אותיות כה"ן שמח"ה,ועתיד מ"לך  בגמטריא  צ"  מש"ה אותיות ש"  מצ"ה  אותיות ש"ץ  מ"ה   בגמטריא ש"ץ  הגוא"ל  בגמטריא אד"ם ש"ץ  בגמטריא ש"ץ  י"וד ה"א ו"או ה"א  סושו {ש}ליח {צ}בור  אותיות פנימיות ח"יב רל"ו אותיות ר"ב חיל"ו  אותיות ל"ו ברי"ח,זה סוד משה רבינ"ו  מקבל תורה בזכות מוחין ב"ר-יח   "והריח ביראת ה",-סוד  ר"יש  י"וד  ח"ית   בגמטריא  יש"י  קש"ר   חד"ר  קוד"ש אותיות רקו"ד יש"י   קש"ר חד"ש,וזה סוד   המשי"ח{יש"י}הינו באמצעות חידושי תורה קושר  אורות  לפנימיות המלכ"ה,סוד מל"ה{אמונה}כונ"ס בשכ"ינה"  ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם י{מגל},-זה המלאך מג"ל  והינו מלאך הסיטרא אחר"א,זה סמא"ל הרשע אשר עכו"ם  רשעים  משביעים שמו בכדי  להגביר מידת הדין על ישראל צדיקים קדושי"ם,עתיד מלך המשי"ח אותיות מש"ה מל"ך  ח"י אותיתו שם כל"י חמ"ה    אותיתו חמ"ה שכלי"ם  באמצעות חמ"ה מלאכי"ם  למשו"ך הארת  ח"-מ"ה  בגמטריא אד"ם  קש"ר נשמ"ה אותיות  אד"ם נש"ר  משק"ה בגמטריא  נשר"  י"וד ה"א ו"או ה"א משק"ה את המלכות הקדושה{ש"ם}בכך זוכה למאור  ק"ה  בגמטריא האמ"א{בינה}  בגמטריא או"ם,בסוד כתר צדיק יסוד עולם  שומ"ר רוש"ם  בפנימיותה או"ר החכמ"ה  אותיות אור"ה כ"ח מ"ה אותיות רומ"ח כ"ה  ה"א בגמטריא ו" {ר}[ו][מ]"ח  [כ]"ה  ובכך  כומ"ר,-זה סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה,זרע עמלק נמחה ב{ג}אול]ה  השלמה,אמן  ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם {ימו}בה,-זהה המלאך  ימ"ו  זהו מלאך מלכות הקדושה{י"ם}-והינו חותם אות  ו"  בגמטריא קש"ר{אורות}בפנימיות  משביע ש-מ"ו,בסוד המשי"ח משה רבינו אותיות רושם בינ"ה אותיות ה" יבשרנ"ו באמצעות זה המלא"ך  חותם כ"ל מא"ה ברכו"ת  בישראל קדושי"ם  שוקדי"ם  על התור"ה  המשמידה וממיתה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאב ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם י{מח"ו},-זה המלאך מו"ח  בסוד  חכמה בינה דעת בתורת   הקבל"ה,והינו חותם  מ"ו-ח  בגמטריא  קש"ר נשמ"ה מ"ו    ,אותיות קש"ר מו"ם שנ"ה,סוד {מ}עתה {ו}עד {ע}ולם בפנימיות {ג}וא{ל}  ישרא"ל ,הינו מושך בכך מו"ם  בגמטריא פ"ו  בגמטריא קש"ר שמ"ן יו"ם אותיות שר"ש  מ.נ.ק  יו"ם  המצביע על אור החכמה  ק"ם{חכמה}-סוד קי"מה  בגמטריא שע"ר  מא"ה  הגוא"ל  אותיות רע"ם  שא.ה.  גאול"ה,ובזה השם  משה  שם  ה"  אותן מגלה מפנימיות הנשמ"ה,-זר"ע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם י{מימ}יילו,-זה המלאך מי"ם  בסוד  מ"שיח  י"שלח  מ"הרה,הרי {ג}וא{ל} ישראל ילח"ש לאות ם"{בינה}ובאמצעות זה המלא"ך ימשו"ך  שמ"י כ"ו  בגמטריא שמ"י יהוה  ,סוד {ש}מעאל  {מ}טטרון {י}הואל החותמים בפנימיות ישראל שם המפורש שופר מש"ה   שמש פור"ה אותיות רוש"ם שפ"ה  בגמטריא רוש"ם שכינ"ה אותיות שמ"ש ר"י   כונ"ה  אותיות כינו"ר השמ"ש,-סוד המנגינ"ה  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמ"ן כן יהי רצו"ן  ה".

שם י{וכבד},-זה המלאך  כבו"ד  בגמטריא ל"ב{מלאך תפארת}והינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו מוחין י"ו-כבד  בסוד י"ו קרנות על חדו,הרי לך זה המלאך מחדד הראיה{הרוחנית} בפנימיות בעל השבוע"ה,ודע אשר מלך המשיח עתיד למשו"ך מאור יוכב"ד בסוד  י"וד  כ"ב  בגמטריא שם מ"ב  הגדול והנור"א בכח זה המלאך,וראה  מ"ב  בסוד  מ" כפול  ב"  בגמטריא  פ"  בגמטריא שמ"ן יו"ם  {חכמה דחסדים}מגולים בפנימיות ישראל צדיקים קדושים שוקשים יש להם חלק לעולמים,בסוד אות  ל"  בגמטריא שמ"ש יל"ו אותיות ש"ם שיל"ו זה המשיח בכך  חותם י"מלוך ל"עולם ו"עד כח האמונה במלכות הקדוש"ה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".   

שם י{וס}ף,-המלאך ס"ו  בגמטריא גלג"ל {החכמה},והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחי"ן הנסיע"ה בגמטריא פ"ה סנ"ה אותיות הספנ"ה,סוד המלכות המקבת לפנימיות רחמ"ה כל הארו"ת,אותיות א" תורה,-עתיד מלך המשי"ח ב"ן דו"ד בגמטריא ס"ו להשביע זה המלאך על מנת למשוך לפנימיות ישראל צדיקים קדושים מוחין גלגול"ים סוד צירו{פי א}ותיות   בכך הינו יתחום במלכות שם  פא"י,-{פ}ותח {א}ת {י}דך,המשיח אותיות משה חי נקרא פ"ו-תח אותיות חופ"ת{קודש}-הינו מחפה על  בני ישראל בכח תפילותיו,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יו{עב},-זה סוד מלאך ע"ב  בגמטריא  חס"ד  והינו חותם בפנימיות משביע שמו סו"ד נשמ"ה{בגמטריא חסד},וידעת אשר  מלך המשיח משה רבינו עתיד להשביע המלאך{ע"ב} בכדי לדעת  סו"ד נש"מה  בגמטריא  יי"ן  נ"  מש"ה בגמטריא  י"ה ספ"ר  ע"ם,הרי  ישראל{ע"ם}זוכים בכך לדעת ספ"ר  י"ה  אותיות פר"י ס"ה  בגמטריא פר"י אדנ"י  אותיתו אי"ר פדנ"י,וזוכים  ל{ר}אפנו {י}הוה  ונרפ{א},סוד שם אי"ר –יד  או"ר בגמטריא א"ד גבור"ה  אותיות דבו"ר  גא"ה{המשיח}המשמיד ועוקר סמא"ל גמגי"מא ואמון מ נוע רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם י{ופי}אל,-זה המלאך פו"י  בסוד {פ}ודה {ו}מציל  {י}שרא"ל,והינו באמצעות השבעתו חותם צל"ם  י"ו  בפנימיות המשי"ח,-משה רבינ"ו  אותיות רוש"ם בינ"ה  אותיתו מ"ב  נש"ר יהו,בזכות  המוחין העליונים ישראל צדיקים קדושי"ם שוקשי"{ם על ה}תור"ה  סוד מעל"ה  אותיות  ע"  מל"ה,-שבעים פנים של התור"ה המשמידים ועוקרים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על  גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יו{צח},-זה המלאך צ"ח בסוד ח"ץ  התור"ה  בגמטריא או"ר ע"ב אמ"ת  צור"ה  אהב"ה,וזה סוד המשי"ח צור"ה בסוד הצו"ר  שם המשיח הינו על ידי זה המלאך מוש"ך  שם  כ"ו  בגמטריא ש"ם יהוה  אותיות שמ"י הוה  סוד אהב"ה,-י-הו-ה  יתבר"ך לפנימיות המלכה{שכינה},בכך מקובל בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים מוחין {א}הבת {ע}ולם {א}הבתנו,-שם ע"אא,שהינו  צו"רה  בגמטריא מל"ך הקש"ת אותיות מק"ל  כ"ה ש"ת,זה סוד  מק"ל גבורות  ודינים המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,

זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,בכך השכינ"ה   זוכה למאור ש"ת,ש"ין ת"יו  אותיות שת"ו  יי"ן   בגמטריא שת"ו  סו"ד   בגמטריא בי"ת  שס"ד אותיות יש"ת  בס"ד אותיות י"ש ס"ד ב"ת  אותיות שבי"ת  ס"ד  זה משה עלית למרום שבי"ת בגמטריא ש"ב קוד"ש  אותיתו בוד"ק   ש"ש  אותיות  בו"שש  ד"ק,סוד משה רבינו   בפנימיותו הארה ד"ק-ה  של מוחין  ב"ו  בגמטריא   ח" חבר ומקובל חו"ב  בגמטריא י"ו  קרנות על חד"ו{ת}  החני"ת המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא זרע עמלק נאבד ונכרת ב{ג}או{ל}ה אמן ואמן יהי רצון  ה".

שם {יו"ש},-זה מלאך הסיטרא אחרא  יש"ו{ע}-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע[ולמים,עכו"ם רשעים משביעים זה שם המלאך בכדי  להסית ישראל מדר"ך תורת  ישראל,עתיד מלך המשי"ח  אותיות מש"ה חי להשבי"ע  המלאך  שי{מלאך עולם הבינה}-ובאמצעותו  למשוך חסד גבורה תפארת  נצח הוד יסוד{ו" קצוות}לפנימיות המלכות,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם {יח}ג,-זה המלאך ח"י,והינו משביע בפנימיות משביע שמ"ו  סוד תפילת שמונה עשרה אותיתו שע,ר השמונ"ה  בגמטריא שע"ר קש"ר נשמ"ה   בגמטריא ש"ע קש"ת נשמה",הרי לך עתיד המשיח{ש"ע בגמטריא צר"ף}אותיות,סוד משה להשביע זה המלאך ובכך לחותם בפנימיות ישראל קדושים שוקשים על התורה מוחין   קש"ת נשמ"ה אותיות    ת"ן   שם קש"ה,וזה סוד שם  ת"ן העולה  בגמטריא עשר פעם גאולה,וגם שם י"וד ה"א ו"או ה"א וזה הש"ם{הקדושה} הינו משמיד ועוקר בצורה קש"ה את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יחמושי,-זה אותיות מו"ח  יש"י,וזה סוד {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת סוד מו"ח בפנימיות  דוד בן {י"שי},והמשיח עתיד להשביע המלאך מו"ח  בגמטריא   קשר מ"ח  אותיות ש"ק  רמ"ח,-{ק}ריאת {ש}מע {ש}בת {ק}ודש,אור הגדלות  רמ"ח  נוטריקון ר"ם-מ"ח  בגמטריא  פר"ח  שמות המבררים  רפ"ח  ניצוצות קדוש"ה,בכך   פר"ח  בגמטריא רו"ח שמני"ם אותיות   חומ"ש  נ"ר  י"ם  אותיות מו"ח נשרי"ם  אותיות ח"ן שומרי"ם בסוד שם נ"ח העולה בגמטריא  יוד הי ואו הה,סוד מוחין אומ"ץ,-{מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט נחתם בפנימיות ה{ג}וא{ל}   סוד  צ"  או"ם   בגמטריא מל"ך  צ"  בגמטריא צל"ם שערי"ם המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם {יחר}נ,-זה המלאך  רי"ח{אור החכמה}-והינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו  מאור ר"י-ח  בגמטריא רי"ו נשמ"ה  בגמטריא נשמ"ה גבור"ה אותיות בשג"ם נה"ר  ו"ה  בגמטריא נה"ר מש"ה ו"ה  בגמטריא  שם ו"  נ"ר  י"ה  בגמטריא  קש"ר  ש"ם  נ"ר  י"ה  אותיות    נ"ר  שר"ש  קימ"ה  בגמטריא קש"ת י"ם שנ"ה אותיתו  ש"  ת"ם  נשיק"ה  בגמטריא   של"ו  ש"ם אות    ת"ם  נשיק"ה,סוד האמונה השלמה בפנימיות הגואל בכך חותם בנבראים{כלים}-מוחין נשיק"ה  אותיתו ק"י  שנ"ה,  בגמטריא שע"ר מא"ה שנ"ה  אותיות רע"ם ש.א.ה שנ"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  י"י,-זה המלאך  י"י  בגמטריא  ע"-שרי"ם,זה מלאך הסיטרא אחרא סמא"ל הרשע הכולל  ע" שרים  של אומות העולם,עתיד מלך המשי"ח  אותיות ש"ם ח"יה  אותיות  י"ש  חמ"ה  בגמטריא שע"ר שמח"ה בגמטריא שר"ש ע"ם אח"ד    אותיות שמ"ע ש"ר אח"ד   להשביע המלאך  י"י  בגמטריא שע"ר עש"ר  בגמטריא שר"ש רק"ם   אותיות ש"ר  קש"רם,זה המשיח קושר אורות{לפנימיות}הכלים{ישראל צדיקים קדושים},וזה עניין  ש"ר  קש"רם    בגמטריא   ש"ם קש"ת   אותיות שש"ת  ק"ם אותיות  ש"ש   תק"ם,-אור החכמה העליונה ומשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {ייאא},-בגמטריא  המלאך    {כ"ב}והינו חותם בפנימיות משביע שמו חכמת הצירופים,עתיד ה{ג}וא{ל} למשוך אור הצירופים  אותיות ציו"ר  פ"ה  י"ם  אותיות פ"ה  ציורי"ם סוד חידושי תורה בעל פ"ה  בסוד ע"ל בפ"ה  בגמטריא מא"ה  בפ"ה  אותיות   אה"ב מפ"ה  בגמטריא  מ"ב  הפא"ה,זה סוד אור האבות אברהם יצחק ויעקוב הנקראים פא"ה  בתורת הקבלה,סוד פ"אה בגמטריא פ"ו  בגמטריא אלהים סוד א" מיל"ה  אור החכמה המשמיד ועוקר  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ייאיכעיהוע{פוי}אימע,-זה המלאך פו"י,-{פ}ודה  {ו}מציל  {י}שראל,ועתיד מלך המשי"ח הנקרא פו"דה  בגמטריא אם עיב"ר  מו"ט,סוד בינה{א"ם}חותמת באיש  עבר"י{זה המשיח}-מוחין   ע"  רב"י  בגמטריא חס"ד  ר"י  בגמטריא   ן"  חסי"ד אמ"ת   בגמטריא אד"ם  חסי"ן או"ר ע"ב אמ"ת,זה ה{ג}וא{ל} בכך מושך אות   ו"{תפארת}  ו"-מציל את ישראל ע"ם קדוש"ה  אותיות קוד"ם שע"ה  אותיות שמ"ע ד"ק  ו"ה-אור הבינה {שמיעה}שורה בפנימיות כלי{בשר"ם}-בש"ם  החכמה ממתקים אות  ר" בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים{גבורות המלכות הקדושה,סוד מידת אלהים יתברך}-המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  ייאיכע{יהו}עפויאימע,-זה השם  יהו יתבר"ך,ומלך המשי"ח משה רב"ינו אותיות נש"ר מ"ה יהו,בזה הצירוף חותם בפנימיות ישראל מוחין   נש"ר אותיתו נ"ר  ש"  בגמטריא  של"ו ש"ם אות נ"ר  אותיות נרו"ת אמ"ש של"ו,סוד {א}ור {מ}וחין  {ש}לם  ,בסוד נרו"ת   זה   ר"ו-ת"ן אותיות ת"ו  נ"ר,שם  ת"ן עולה בגמטריא עשר פעם גאולה ,וגם שם י"וד ה"א וא"ו ה"א,בכך המלכות{נ"ר}-מגלה ת"ו{הנגינה}-יחודים מפנימיות הנשמ"ה  בגמטריא  שמ"י  משי"ח  י"ם  אותיתו שי"ח שמי"ם  י"ם  בגמטריא  משמי"ם חכ"ם,בכך סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם ייא{עב},-זה סוד  המלאך ע"ב  בגמטריא  חס"ד,והינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו  אור החסדים,וראה שמ"ו  בגמטריא מש"ה אח"ד  אותיות  א"ש  מ"ה ח"ד  בגמטריא אש  הגואל ח"ד  אותיות שאג"ה א"ל  ו" ח"ד,זה סוד המשיח באמצעות זה השם מושך שאג"ה,סוד א"ש  ג"ה   בגמטריא   א"ש  נשמ"ה אותיתו שמ"ן אש"ה  בגמטריא שמ"ן שכינ"ה  אותיתו   ן"  ישמ"ש כה"ן,-אור המשיח הנחתם בפנימיות הכלים{ישראל קדושים}בכך מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  אותיות  "ישוע",-{י}מח {שמ}ם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  ייא רוא אוחו {נחל}נעווו,-זה המלאך  נח"ל,-{נ}וחל {ח}סד {ל}אלפים,והינו חותם הארת החכמה{ספירת אלפים בתורת הקבלה}בפנימיות המשבי"ע  בגמטריא מש"ה  שע"ר  ע"ב  בגמטריא בשר מש"ה ק"ם אותיות שר"ש מ"ב  הקם,-הרי לך משה רבינ"ו  בסוד אשר באמצעותו הבורא יתברך ויתהלל  ה"  מבשרינ"ו  על ה{ג}או{ל}ה בכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם {ייבב},-בגמטריא המלאך כ"ד,הינו מגלה למשבי"עו  סוד {כ}"ד ספרי [ת]ור"[ה],סוד שם כה"ת,-{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה,עתיד  מלך המשי"ח,-משה רבינ"ו בגמטריא   רב"י מש"ה   קש"ר   ן" אותיות  מ"ב קש"ר  יש"ר  ן"  בגמטריא י"ש  קש"ת  ן"  בגמטריא י"ש    ן"   קש"ת  משי"ח    אותיות נשיק"ת שק"ם שי"ח  למשוך בזה ההשבע"ה  מאור  ש"י-ח  בגמטריא  י"ש קש"ר נשמ"ה  אותיות  י"ש נש"ר משק"ה אותיות שרש"ם נשיק"ה  אותיות שמ"ן יש"ר קש"ה  בכך בכח מוחין יש"ר  בגמטריא של"ו ש"ם אות רומ"ח יי"ן  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת רומ"ח סו"ד להשמיד ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {י}[י]ד[ר],-שם ריי,-זה המלאך שמו מגולה מן {ר}צון {י}ראיו {י}עשה,מלך המשיח עתיד להשבי"ע  המלאך רי"י  בגמטריא ר"ך ובאמצעותו לרכ"ך  הגבורות{השורות}במלכות,וראה   ר"יי בסוד ר"יש  י"וד  י"וד אותיות  ידוד יוש"ר  י",הרי לך  המלכות{נקודה,סוד  י"}בפנימיותה מתעבר  אור יוש"ר  בסוד  י"ו-ש"ר{תפארת ישראל} המגלה שם ידו-ד יתבר"ך ויתבר"ך המנהי"ג{מנגינה}-האותיות,-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדי"ם לגיהנם ונשחטי"ם על גבי מזב"ח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם י{יהא}נש,-זה מלאך אי"ה  בגמטריא י"ו,ועליו נאמר   י"ו קרנות על חד"ו,הרי י"ו זה המלאך בפנימיותו קרנו"תקור"ן האותיות{סוד האותיות}אותם עתיד לחתום בפנימיות מלך המשיח משה המשביע"ו ועל ידי כך למשו"ך  מוחין חד"ו  בגמטריא ח"י{חכמה}-סוד ח" י"וד אותיות יחו"ד{קדושה}-סוד י"חו,{ח}נון {ו}רחום {י}הוה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם יי{ו ייפ} אוייפא ולש,-זה המלאך יופ"י  והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין יפ"ה,-אור החכמה,עתיד מלך המשיח סודו פ"י  ה"  ברוח הנבוא"ה  להשביע זה המלאך יופ"י  בגמטריא כ"ו שמ"ן יו"ם בגמטריא יהוה שמ"ן יו"ם,-ובכך לחתום בפנימיות ישראל צדיקים קדושים  שמ"ן{חכמה}וחסדים{יו"ם}המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם  ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם ייי,-זה המלאך  י"יי  בגמטריא  ל"  והינו חותם בפנימיות משביעו  י" חכמה  י"  בינה  י"  דעת,המשיח עתיד להשביע המלאך למד  בגמטריא ע"ד{ות} התורה,הינו מלמד ה{ג}וא{ל} ת"ו ע"ד,-סוד המנגינה{יחודי"ם},ובכך   דע"ת  ו"  בגמטריא קשר דע"ת  אותיות קש"ת רע"ד   אותיות דר"ת שק"ע אותיות שר"ד תק"ע{שופר}-סוד המשיח נשמת שרי"ד אותיות י"ד  ש"ר  בגמטריא ש"ר דו"ד  בגמטריא שו"ח אמ"ת י"ם בגמטריא  מטטרון   אמ"ת י"ם    בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".     

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך י" אות  י" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

OnLineTech