להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ב"
 

ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ב" אות  ב" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

הקדמת והסכמת מחבר  הספר רעיא מהימנא{הרועה הנאמן}-משה רבינו{אב הנבואה}:שם -ב"א-, בגימטריא  אות  ג" חבר  אותיות  א"ב  ומקובל המלא"ך  ג"אב,והרי המשביע זה השם זוכה לגאו"ה דקדושה סוד א"ב,-החכמה העליונה נחתמת בפנימיותו,וכידוע אור החכמה אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם  יו"ד ה"א וא"ו ה"א  הינו השם המפור"ש אותיות שופ"ר מש"ה עוקר ומכחיד כל קליפה דסיטרא אחרא,וידעת המלא"ך "גאב" בגימטריא אות  ו",-וזה סוד אשר אות ו" בפנימיות המשי"ח-מהוה זה המלא"ך הוא מ{ג}ן  ה{ג}וא"ל  בסוד  ג"ג   בגימטריא אות   ו",-

פתח דברי יאיר בהתנצלות על החיבור זה הספר הקדוש העונה לשם  רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים,-אשר חברתי אנוכי  רעיא מהימנא –הרועה הנאמן ושמי בקרב בניי משה רבינו על שם  ריבוי  אהבתי  לבורא יתהלל , ומה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי לחבר חיבור כזה והרי אנוכי עניו ואין רצוני למשוך חכמה אשר גדולי עולם לא כנסו בשער גילוי הרזים המופיעים בזה הספר הוא קודש הקודשים,ומה עלה בדעתי לגלות דברים הסתירום החכמים העליונים והנשגבים חכמי הקבלה האלוקית במתק לשונם בעל הקדושה לשון זהב  גילו טפח והסתירו טפחיים,

ודע אשר כל דברי זה הספר על כל השבעותיו  נאמרים בדברי חידות ואלפי דרכים להבנת הדברים , ולכן הכונס עצם{עוצם}נפשו בהשבעות ומבצעם המשל דומה לתינוק פעוט אשר מבקש לכנוס לתורת הסוד,והרי מזהיר אנוכי אשר כל טעות גוררת בעקבותיה אסונות קשים ו-ד" מיתות בית דין יכוהו את משביע השמות בזה הספר ולא יפסח האסון על המקורבים לבעל השגגה הנתפס לגאוה ויהירות ומצא רצונו להשתמש בשמות המאציל יתהלל אשר את בשר כלי גופו הבורא יתברך יתלוש מעליו ויסירו על ידי זעקותיו ומכאוביו של המשביע על ידי המתת ילדיו,

אנכי רעיא מהימנא מלאתי ידי  בכל מכמוני התורה עד  אשר קרבתי לזאת המלאכה הגדולה הזאת לגשת אל הקודש פנימה לגלות הטמון והנעלם,ובאמצעות הרגלא"ט-ר"בי ג"ל ט"ופז ל"בית א"יפרגן  הוא משיח ישראל משיח אמת ונאהב  נכדו של החכם העניו המקובל האלוקי  רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-הצנוע ועלום השם בחייו אשר רחק מפירסום  וכל מעיניו{עיונו}בדפי  התורה תורת ישראל הבזיקה במחשבתו ולכן הגיעה לקיים הפסוק "והגית בו יומם ולילה"-בכח הנבואה הכתבתי את הספ"ר למשיח ישראל הוא אהבתי היחידה-בסוד מגרגת נשמתי היא מדרגת היחידה{בתורה הקבלה}שוכנת בפנימיות הרגלא"ט מחמד"י ואהו"ב הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם אשר בחר השם הרגלא"ט  בגימטריא רמ"ח  מצוות עשייה לחותם גאולה בפנימיות ישראל עם קדושה צדיקים כולם יש להם חלק לעולם הבא,

בכבוד ר"ב רעיא מהימנ"א  א"ב הנבואה אשר כתב הספ"ר  מרטי"ט הלבבות שכל מלאכי ונשמות הצדיקים תרמ"ו חלקם להבאת גילוי קודש הקודשים לרגלא"ט-משיח ישרא"ל  בסוד משוחח עם הא"ל במדרגת ישר  א"ל{אור הנבואה סוד הגאולה הנה עולה מן החשיכה}.

 

זה המלא"ך רק למלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  יש היכולת להשביע"ו והלא מורש"ה-המלא"ך  גא"ב  מחליף אות ג" באות  כ" וחותם במשביע הרשע "כאב",-ומיתה בייסורים קשים מורידו לגיהנ"ם  לק"ן צרעו"ת וכיני"ם,-צר"ע  אות-לשון  מקור הסיטרא אחרא {חכמת זרות}ו"כינים"-שם ה{מ}לא[כ][י][ם]   "מכים" ברשע המשב"יע  כינוי" גנא"י,-סוד המזיקים הידועים לגנאי עקב אכזריותם ומכאן שמ"ם.

שם- בא"ב-,ראה  זה המלאך בגימטריא א"ד,והמשביע זה המלא"ך זוכה לאור א"ד{תפארת בתורת הקבלה},

וידעת בעת הינך לוקח  אותיות א"ד ומחברם לשם  בא"ב  מקובל   ג"ד   א"ב,-כלומר זה המלאך רק הצדיקים{הנקראים דגים בתורת הקבלה בעלי רשות להשביעו בכדי למשוך חכמ"ה עליונה,}-והמלא"ך בכוחו לסייע בזיכרון אשר אב"ד,-והרי    ג"ד  א"ב   זה אותיות    ג"  אבד",-

לשון הצדיק שהינו {ג}ומל חסד ושורה בקטנות מוחין{מדרגת אחורים,-שכחה},-בכח זה המלא"ך מחזיר הארת פנים שאבד"ה,-לשון  נסתרת מבינתו,אך חס ושלום ורשע משביע זה המלא"ך,-המלאך   ב"א  מהפך אותיות שמ"ו  לא"ב-לשון אוי"ב  ומאביד ומכרית נפש הרשע אשר בלשונו הטמאה חיבל באותיות התורה הקדושה,-מורידו{את הרשע}לגיהנם על מנת להיות כלב"ו השחור{מלא"ך חבלה}-של סמא"ל הרשע.

שם -באבב-,זה מלאך גבורות דקדושה,וראה  באב"ב  בגימטריא  אות   ז",-ובמלוי זי"ן,-לשון כלי לחימ"ה,המשביע את שמו יכול לבצע נקמה באומות העולם ולייטול נשמתם של עוכר"י ישראל,-עוכר"י בסוד האותיות כיעו"ר,-זה  הנוגדים במעשיהם את דרך תורת ישראל,-וידעת  באב"ב  בגימטריא ז",-בעת שמחבר האות  לשם המלאך אך מחליף אות א" באות  ה"  מקובל     ב"זהב    ב",- בגימטריא  ב"ז   ה"ב,-הרי לך זה המלא"ך הינו ב"ז  ושוחט סמא"ל הרשע,-הינו ה"ב,-לשון נוטל הנשמות,-והצדיקים באמצעותו מבצעים לחימה נגד כוחות הסיטרא אחרא,במידה ורשע משביע זה המלא"ך,-

אז הינו משנה אותיות שמו מן זה"ב,-לכדי ז"ה  ה"ב,-משלח מידת הגבורה הקש"ה לעבר הרשע ושורפ"ו בא"ש הלהב"ה,-סוד הייסורים הקשים אשר עי"ן לא רא"תה,-עיורון וחריכ"ה  חותם בכל"י{נפש}-הטמ"א אשר הכני"ס עצמ"ו בשערי מעל"ה  וטימ"א  בלשונ"ו את  עולם המלאכי"ם-הטהורי"ם והקדושים אשר רק לצדיקים ניתנה הרשו"ת-לשיר"ת היחודים  לעלות עלית נשמה על מנת לשמוע מלא"ך  מלמד"ם את סו"ד היחו"ד –להבאת הגאול"ה,-סוד המשי"ח  נקרא,.

שם - בא"ב  וא"ב-,בגימטריא  י"ד,בגימטריא  דו"ד,-זה המלאך ב{ג}או{ל}ה השלמה מל"ך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  ישביע"ו  לעשות נקמה בסמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,-זה המלא"ך הקדוש בא"ב וא"ב

בגימטריא   ד"ו   אב"א,-בסוד חותם מוחין ד,ו בגימטריא י"-אור החכמה הנקרא אב"א בתטרת הקבלה בפנימיות  המשביע,-הינו נולד{מגולה}מן הפסו"ק,-{ב}רוך {א}תה {ב}באך {ו}ברוך {א}תה {ב}צאתך,-לשון הינ"ו  מגלה השכינה הנקראת את"ה-לבעל השבועה,-אשר בכך צאת"ך,-

מגלה הוא סתר"י תור"ה לצדיק רשר יוד"ע את הניגו"ן{יחוד}-המוש"ך ההאר"ה,וראה  {ב}צאת{ך},-זה השם מגלה יציאת  כ"ב אורות גנוזים החותמים במשביע השגה עליונה{אור הנבואה},-אך חס ושלום רשע הינו משביע זה המלא"ך אז  בא"ב וא"ב-הופך ל"אוב"-מטיל כישופים ומכת הדמיונות על החוטא עד אשר עוקר נשמתו ומוחה זכר"ו,-וידעת בגימטריא שם המלאך עולה י"ד בגימטריא אט"ד,-סוד גבורה קש"ה-עבור הרשעים הרוצים לכנוס בשערי"ם לא להם מענישם בשערי"ם-לשון שערות{גבורות קשות}.

שם -בא"ה,-אותיות  הב"א,זה המלאך מביא לגילוי המשביע  עניני העולם הב"א,-בגימטריא  ח",-בגימטריא שמו"נה   בגימטריא  ו"  נשמ"ה   בגימטריא     שמ"ן  ו"ה  ,-סוד החכמה העליונה{אשר המלאך} חותם בפנימיות מוחין המשביע,-אשר בכך זוכה למאו"ר הנבואה,-סוד  שמ"ן  ו"ה,-שזה אותיות  נ"ו  מש"ה,-וידעת

אשר מש"ה,-קו תפארת ישרא"ל,-אותיות  רא"ש  ל"י{גדלות מוחין}-שם   {מ}ש{ה}-בסוד  מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא גאול"ה,-להראותך  המשיח יבצע השבעות של זה המלא"ך ובאמצעותו יביא לגילוי רזי"ם בגימטריא אורי"ם{ותומים}-לשון יחתום האמונה השלמה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים,-ה{ג}וא{ל} באמצעות זה המלא"ך הב"א-יבי"א   אורות{חכמה}המכחידים סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא,-וידעת על זה השם נאמר "הזר הקרב יומת",-שזה אותיות   הירהור בז"ק  ת"ם,-כלומר המשיח באמצעות המלא"ך בז"ק –יעלה הירהו"ר-סוד הדמיונות ברשעים וכח ההשבעה ת"ם נשמתם,-המשיח אותיות מש"ה ח"י  ממי-ת"ם,-באמצעות מדרג"ת ת"ם אותיות מ"ת.

שם- באהאמפהישה,-בגימטריא אב"א מ"ה שפ"ה י"ה,כלומר זה המלא"ך משפיע אור אב"א בגימטריא ד",-מלאכי המרכב"ה  סוד גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל  {נ}וריאל  החותמים במשביע שם מ"ה בגימטריא אד"ם בדימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא ג"-אול"ה,-סוד שם אלו"ה,-המשביע זוכה לדעת סוד היחוד-של השפ"ה{שכינה}-ואיך שוכנת בפנימיות הנבר"א בכ"ל עת ו"חוקקת" בגימטריא חרו"ת לישראל צדיקים קדושים,-ג"ם  בע"ת גלות והב"ן,-לשון גאולה  בעיתה אשר ג"ם-המלא"ך גמגימא יישחט במהלכ"ה,-וזה סוד מלך המשי"ח אשר יבצע השבעה בזה השם וישחט בכך סמא"ל-לשון מסמ" א"ל{גורם לקנות מוחין},-וגמגימ"א-החותם חוסר בהירו"ת{אורות},-

הם יכחד"ו מן כח המלא"ך הגדול והנור"א בא"האמפהישה-בגימטריא   ט"  ד"ת,-הינו חותם באמצעות המשי"ח-סודו ד"ת,-{ד}עת {ת}פארת דקדושה  ט" אורות ,-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד המכחידים ושוחטים הסיטרא אחר"א על מזב"ח הנקמ"ה.,-רק למל,ך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י לבצע השבעות אותיות ע" תשוב"ה,-ידיעתו ב-שבעים פנים של התורה-בכך כונ"ס  פנימ"ה וחותם תור"ה-סוד הורא"ה  אותיות  אור"י{יאו"ר}בפנימיות ישראל עם קדושה],-ועל כך נאמר  "הזר הקרב יומת",-זה סמא"ל הטמא שהינו ז"ר,-סוד  מ"ום,-ז"ר{ממזר}ובעת הגאולה השלמ"ה{קרבה}-הינו יומ"ת על יד,י  או"ר בגימטריא ר"ז שטר"ם נרא"ה,-בודאי שט"ר  ם",-מוחין בינ"ה הינו    נ"  רא"ה,-זה שער נ" שמשיח רא"ה ובכ"ך ימחה זכר המלך הרש"ע.

שם- באח"ו,-בגימטריא   טו"ב,זה המלא"ך הינו מלאך קדו"ש ומהוה טו"ב-יה,-מלאכ"ו של מש"ה וחותם בפנימיותו אותיות י"ה,-חכמה בינ"ה,-המלא"ך  באח"ו,-שמו נולד{מגולה}מן הפסוק הקדוש,-"{ב}שם  [א]ל {ח}י {ו}קיים,",-כלומר בש"ם א"ל,-משביעים את זה המלאך{חסדים},-והינו  מושך אור ח"י  אותיות יוחא"י,-סודות פנימיות ספר הזוהר הקדוש שכתב רבי שלמעון בר  יוח"אי{רשב"י,-הקדוש זצוקללה"ה-ז"כרון צ"דיק ו"קדוש ל"ברכה ל"חיי  ה"עולם ה"בא},-עבור{עיבור} המשיח אותיות מש"ה ח"י,-ובפנימיותו יוחא"י,-ובעתיד  ה{ג}וא{ל}  אותיות גאול"ה   בגימטריא שם מ"ה בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א,-בכ זה השם  המלא"ך  באח"ו-סוד שם חב"ו,-{ח}כמה   {ב"ו},-

המראה לך על החכמה המקויימת בפנימיות ז"ה המלא"ך,-בסוד ז"ה בגימטריא י"ב צירופי יה-וה   יתה"לל אשר ישמידו ויכחידו סמא"ל הרשע ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אך חס ושלום רשע יש ברצונו להשביע זה המלא"ך,-אז המלא"ך   באח"ו  מחבר אותיות  ח"א משמו בגימטריא אות ט"  ולאחר מכן מכניס האות לשמו ומקובל חט"א  ב"ו-הינו מפיל את הרשע לשורש שער נ" דסיטרא אחרא,-שורש כל חטא ורוע,-והרשע כלבו של סמאע"ל{כלב חסלה}יהיה ומן העולם הב"א לא יכנו"ס אלא ר"ק בשעות הלי"לה בעת ש"ט ברחבי הקליפה לעשות נקמה בנבראים אשר לא מודים ברכו"ת השכמ"ה.

שם -בא"י אמ"ה-,בגימטריא מיד"ה,זה המלא"ך חותם   אור  מ"י בגימטריא   שער{ן}-הינה בפנימיות המשבי"ע,-ובכך בעל השבועה זוכה להקרא אד"ם,-בגימטריא מ"ה,-בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א,-השם המפורש אותיות שופ"ר מש"ה{רז"י התורה,-מהווים עטר"ה על ראש המשביע,-זה המלא"ך},-וראה היטב   בא"י   אמ"ה    בגימטריא  אב"י   מא"ה,-זה שם המלאך נולד מן הפסוק,-{ב}רוך {א}תה {י}הוה,-והינו חותם  מא"ה  בגימטריא מ"ו,-סוד  מ"  פעם  ו" בגימטריא מוחין  "רם",-בצדי"ק,אך במידה והמשביע הינו רש"ע ודרכ"ו דרך סוררת ולא דר"ך המוס"ר והיוש"ר,-בכך המלא"ך   בא"י  אמ"ה  בגימטריא מיד"ה-משלח לרשע את המלא"ך דימ"ה-הוא  דומ"ה,-בסוד   ד"ם  י"ה,-מלאך המיתה הנוטל נשמתו של החוטא ומורידו לגיהנם לרצו"ת את עונש"ו,-כלומר הינו נהפך לעבד הרצ"ה לרוח שטות הנקראת עונש"ו.

שם- באישת,-זה המלא"ך אחראי על הכוכב  שבתא"י,והרי  באיש"ת אותיות שבתא"י,המשביע זה השם יש בכוחו לחזק כח הצדיקות בפנימיותו והרי שם המלא"ך מלמד על כ"ך,-באיש"ת,-אותיות   אי"ש ב"ת,-ו"איש"  בתורת הקבלה-זה סוד הצדי"ק המשפיע  למכתו,-גם המלא"ך יש בכוחו להוות כלי עזר בעניני זיווגים,-והרי שבתא"י  אותות ב"ת   אי"ש,-זיוג ואיחוד,על זה המלא"ך בעת שמשביעים שמו יש ל"חקוק" בגימטריא   רו"ח ענוה ובעל בושה,-והרי באיש"ת אותות   פל"א    בשת"י,-עליו נאמר בוש"ת  פנים לגן עדן,-לשון הינו מגלה פנימיות התורה{רזי הבריאה}-לבעל העידו"ן,{הצדיק,-בעל המידות הטובות},-

ובכך משפיע לג"ן  בגימטריא פ"ג,-סוד העיבור אותיות ע"ב רי"ו,-סוד חסד{בגימטריא ע"ב},-וסוד רי"ו {בגימטריא גבורה},-מדרגת חכמה דחסדי"ם,-סוד    ת"י  בא"ש,-הינו חוטתם קודש בגימטריא  ת"י בפנימיות הנשמה{בא"ש}-המשביע,אך חס ושלום רשע מבצע ההשבעה,-זה המלא"ך  באיש"ת  בגימטריא שיג"ת  נוטל  אות א" ומחברה לשמו ובכך מקובל שגיא"ת-לשון חותם שגיאות{תעתועים ודמיונות}-באיש הרש"ע ובכך עוקר דעתו ומורידו לגיהנם-לשון למדור הגנא"י שם סוב"ל  מייגו"ן,-לשון הרוח ייגו"ן מכה בגופ"ו    ג"ף  מכות א"ש ,-כנגד רצונו לזכות בסוד פ"ג{העיבור העליון},-ולא היה זכא"י{ז"ך}-מידי,אוי לרשע אשר  ייגו"ן-הוא  אותיות גינו"י-מכה בו ואין מנוחה לנפש"ו.

שם -באלה,-בגימטריא   לב"ו,זה המלאך הינו מלאך-קו אמצע{ספירת תפארת}-והמשביעו זוכה ל{ל}הי{בו}ת בעבודת ה"{מעלת התפילה},-לשון המלא"ך מעלה התפילה עבור{עיבור} המשבי"ע המושך בכ"ך רוח חדשה,-לשון הרו"ח מחדשת  עבור בעל השבועה חידושי תורה בעניני גאל"ה{גאולה},והרי שם המלא"ך באל"ה בגימטריא   גל"ה-לשון מביא לגילוי אור החכמה הנקרא "הגל"-בתורת הקבלה,-כנאמר "גל עיני וראיתי נפלאות מתורתך,-ו"נפלאות"-סוד הגאולה,כנאמר "כימי צאתך  מארץ מצרים  אראנו  נפלאות",כלומר

זה המלא"ך   הינו מלאך השכינה מטעם רבו"ן עולם{ה" יתבר"ך ויתהלל,-וידעת   אראנ"ו בגימטריא רבו"ן,-חבר נפלאות ומקובל רבו"ן נפלאות,-זה  ה"  יתהלל בעל כל הכוחות כולם,-אשר באמצעות המלא"ך משפי"ע "כימי"-בגימטריא אות  פ",-מוחין בינה,-פ" בגימטריא שמוני"ם,-אותיות שמ"ן  יו"ם,-אשר בתורת הקבלה מצביע על  חכמה{שמן}ממתוקת בחסדים{יום}-לבעל השבוע"ה,וזה השם עתיד המשי"ח אותיות מש"ה ח"י להשביעו על מנת למשוך אור החכמה לפנימיות הבריאה,-

ובכ"ך  להשמיד ולמחות זר"ע עמלק הרש"ע –מלכות רומ"י הרשעה,-והרי  "מארץ",-זה המשיח אותיות מש"ה ח"י,-בסוד    צ"  אמ"ר,-מדרגת החכמה{שם אמ"ר בתורת הקבלה}-בפנימיות משה שהינו  צ",-ובכך מוחה "מצרים",-זה סמא"ל הטמא,-וזה ה{ג}וא{ל} עושה באמצעות המלא"ך   באל"ה  אותיות  א"  לה"ב,-זה הגבורות{להבות}המלויים את  אות א",-סוד "א"-אלפך חכמה  בעת מקובלת במלכות,אך לרשע אשר בעל רצון להשביע המלאך אז עליו נאמר  "כימי צאתך"-לשון המלאך מוציא דעת"ו ועוקר המוחין השורה על האדם הרש"ע,-בכח השערו"ת{דינים קשים השוברים כלי הנפש של הרשעים}.

שם- בארפאריאא,-בגימטריא  בא"ר  פדא"רי,זה המלאך המשביעו זוכה למדרגת {ב}ידך  {א}פקיד {ר}וחי,-כלומר ביד"ך,-סוד  י"ב צירופי  יהוה יתברך מגולים לבעל השבועה מפנימיות  {כ}"ד  ספרי  {ת}ור{ה},-ועל כך נאמר  כה"ת,-{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  י"הה,-כלומר המשביע משיג  כ"ל בגימטריא ן"{מוחין בינה}-כח הנשמה המגלה למענו סתרי תורה שבכוחם להביא לתיקו"ן הברית לנזקקים לכך,-זה מלא הברית פדאר"י,-בסוד יר"א,-זה המשביע בזכות יראת ה" שבפנימיותו  חותם פ"ד תעניות{רוחניות}-בבעל הפג"ם-ומביא עבורו{עיבורו}תיקוהו באמצעות ק"ו אמצע הנקרא פא"ר,-{תפארת},

אך במידה ורש משביע את זה המלאך אז המלאך פ"דארי  מהפך אותיות לכדי  י"ד  אפ"ר,-וחותם מיתה   באמצעות מידת הגבורה,-י"ד בגימטריא אט"ד{דין קשה}-על הרשע  שהינו  מומת באמצעות   א"פ-פ"ר,-סןד א"ף וחימה הכורתים נפשו משערי העולם הב"א,-ומורידים אותו לעולם  א-ה"ב,-זה מלאך המיתה הנוב"ח ה"ב  ה"ב  בגימטריא י"ד הגימטריא אט"ד,-הביאו נשמות רשעים לגיהנם.

שם- באשת,-זה  המלאך מלמד המשביע את שמו את חכמת הצירופים סוד אותיות המתחלפות א"ת  ב"ש,כגון המשביע לומד אשר  שם  כ"ו  -בסוד    ז"ל    וגם   י"ה,-המלא"ך  באש"ת-הינו באש"ת-מלאך א"ש ,-חותם הנשמה{מוחין בינה}בפנימיות המשבי"ע,-אך במידה והמשביע רש"ע א"ז  באש"ת   חותם   בי"ת  א"ש,-שורף את בית הרשע בשריפה-ובכך ממית משפחתו ומאלצו לשבת שבעה,-בסוד שם המלאך רואה זאת הינך,-בי"ת א"ש-אותיות ישב"ת   א"-פל,-לשון אפלה{שבעה},.

שם - ב"ב,-בגימטריא  ד",זה מלאך המלכות,-מלאך השכינה,-הינו דל"ת-לשון דולה רזים מן עולמות העליון ומעניקם למשביע שמו,-אך במידה ובעל השבועה הינו רש"ע,-אז המלאך ד"לת-חותם דלות ועניות במשבי"ע  עד אשר  פ"ת  לח"ם עבור"ו  יהי"ה קש"ה  להרויח בעמ"ל כפ"ו,-וראה המלא"ך ד"לת-נועל את כל דלתות{צינור השפע}מן הרשעים אשר באמצעותו רוצים לקבל כבו"ד מלכי"ם,-השמור רק לצדיקים שהינם נקראים   מל"ך,-שולטים על מ{ח}  {ל}ב {כ}ליות בפנימיותם-בסוד כלי"ם מתוקני"ם,-לא נוקמי"ם ומוחלים על עילבונ"ם.

שם  -בבא אהוה,-אותיות  בוא"  אהב"ה,הרי לך זה המלא"ך הינו מלא"ך אשר משביע שמו זוכ"ה לאהב"ה,-בסוד האותיות א"ב  ה"ה,-זוכה לדעת את חכמת {א}לפא  {ב}יתא צירופי החכמ"ה אשר בכך  חותם שם ה"ה בגימטריא אות  י",-מאור    מ" או"ר{מוחין בינה} בפנימיות ישראל הזקוקים לזיוגי"ם,-מלא"ך אהב"ה בכח  שם בו"א  בגימטריא  אות    ט",-חבר שם בו"א   ומקובל   א"  טו"ב,-להראותך את טו"ב המלא"ך אשר מבצע פל"א {מופתים}-לבעל השבוע"ה אשר נמצא זכא"י לכך משערי מעלה,-

לשון מזכ"ה את ע"ם ישרא"ל ומושך עבורו{עיבורם}-אחדו"ת  ומעלה,-מן   משער"י  מלאכים,-ו"משערי"  בגימטריא   ע"  נשר"י,-שבעים  פנים של התורה הקדוש"ה אשר מ{גל}ה למשביע את  שע"ר האהב"ה,אך במידה והמשביע הינו רש"ע החומד,-לשון  בע"ל חו"ם{נואף}-והינו ד"ם{-לשון נואף בכח המדמ"ה,-דמיון,}-בכך  המלא"ך  בוא"ו אהב"ה חותם ברש"ע   את האותיות  או"ב   ה"ב  א"ה,-זה כישופים{או"ב}-אשר גוזרים עליו ה"ב{את מלאך המיתה}-הנוטל נשמתו של הטמ"א ומורידו לגיהנ"ם להיות כל"ב  חבל"ה  שחו"ר,-לשון שהומת באמצעות מעשי שחו"ר{כישופים}.

שם-  בב"עע,-זה המלאך סודו  ע"ב  ע"ב,בגימטריא חס"ד חס"ד,-להראותך הינו משפיע לבעל הש{ב}ו{ע}ה-אור ע"ב בגימטריא חס"ד{מוחין חכמה},וגם      ב"בעע    בגימטריא קד"ם,-להראותך זה המלא"ך הינו בעל חכמה קדומ"ה-לשון חותם במשבי"ע  חותם המקדימה{צופה עתידות}-רוח הנבוא"ה,-אך במידה והמשביע הינו רש"ע   המלאך משנה אותיתו שמו לכדי   ק"   ד"ם,-זה הנאמר על אות ק",-רגליה יורדות מו"ת,-הרי לך זה המלא"ך עוקר ומכחיד הרש"ע וגוז"ר בפנימיותו ד"ם{ייסורים}-כה קשי"ם עד שהל"ב לא מפני"ם,-לשון פנימיות הל"ב{איברים},-נשרפי"ם{לשון אפי-י"ה,-זה המלא"ך  א"ף  וחימ"ה  הממית הרש"ע באמצעות הדינים הקשים המלווים לקבלת החכמה{י"ה}.

שם  -חבד"ו,-זה המלא"ך חותם בבעל השבוע מוחין חב"ד-סוד {ח}כמה  {ב}ינה {ד}עת  ה"חוקק" בגימטריא "רוח"  תפארת בפנימיות המשבי"ע,וידעת    חב"דו בגימטריא   כ"  חבר  שם חב"דו ומקובל  כ"ב  חד"ו,-זה המלאך מ{גל}ה  למשביע את השם המפורש-אותיות שופר מש"ה,-כנאמר  על המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  "יו קרנות על חדו",-ו"חדו"-בגימטריא ח"י,-מאור החכמה  המכחיד כל קליפה דסיטרא אחרא,-מכאן הינך למד שזה המלא"ך בעל יכולת להג"ן מפני מזיקים ומהוה מג"ן ר"ב עוצמה לשור הרוחני של המשביעו בדר"ך התורה הקדושה,אך במידה ורשע מצבע ההשב"עה אז המלא"ך    חבד"ו  בגימטריא אות כ",-מחבר המילים בסד"ר   כ"ח  דו"ב,-ומשלח ה"דוב"-זה שם היצר הרע בתורת הקבלה לשחוט בכ"ח את הרשע וליטו"ל נשמתו מן הכל"י{הנשבר}-עקב חוזק הגבורות הממוטטות,-ממיתות בעל הטומ"אה.

ב  ד  ו   ח

ד  ו  ח  ב

ו  ח ב   ד

ח ב ד   ו

שם -בדו"מ,-זה המלאך הינו טמ"א,והרי בדו"ם אותיתו ב"ו  ד"ם,-הינו מלאך גבורה קשה,-ועכו"ם{מכשפי הסיטרא אחרא}-באמצעותו ברצונם להזיק לישרראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א,מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י   באמצעות המלא"ך   מב"י,-אשר שמו מגולה מן הפסו"ק "וגמלני חסדים טו{בים},-אותיות  ט"ו  מב"י,-ה{ג}וא{ל}  באמצעותו מושך  אותיות ט"ו בגימטריא י"ה{סוד טו"ב},-חבר טו"ב  ו-י"ה ומקובל  טובי"ה{זה משה}-הינו טו"ב ובאמצעות י"ה  הוא ישמיד המלא"ך  בדו"ם –בסוד מו"ם דו"ב{על שם שגוזר חיסרונות בפנימיות ישראל עם קדושים},וידעת מב"י {מלאך קדוש}עולה בגימטריא  בדו"ם{המלאך דסיטרא אחרא,-כח הטומאה},-ללמדך זה נגד זה עשה האלקים יתבר"ך ויתה"לל.

שם- בד"כ,-זה המלא"ך הינו חותם אות ו" בפנימיות המשביע,-ובצירוף שמו לאות ו"  מקובל כבו"ד,-בגימטריא ל"ב נתיבות החכמה,-הינו חותם חכמה עליונה בבעל השבועה,-על זה המלא"ך הקדושה נאמר "כבוד אלקים הסתר דבר",כלומר המלא"ך כבו"ד בעת השבעתו מופיע בנסת"ר,-בסוד מגולה מפנימיות תורת הקבלה,-מתוכן מילותיה,-והמשביע יש לו להיות מבין דבר מתוך דב"ר,-לשון המלא"ך מדבר עימו באמצעות אותיות החומ"ר,-ועתיד מלך  המשי"ח אותיות מש"ה ח"י להשביע זה המלא"ך,

כנאמר פ"ה בפ"ה אדב"ר בו,-הרי לך באמצעות המלא"ך אדב"ר  בגימטריא   ר"ז,-ה" יתבר"ך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם  חותם אות א",-החכמה בפנימיות ה{ג}וא{ל} בכך מביא גאול"ה,אך במידה ורשע משביע זה המלא"ך א"ז פ"ה בפ"ה א-דבר בו,-לשון מכת דב"ר ודבורי"ם  מוכ"ה בכל חלקי נפש"ו עד שנופ"ח נשמתו,וכם  כבו"ד{זה המלא"ך}גוזר על הרשע מידת אלקים יתברך{גבורה}-לשון מלקו"ת המשברות כלי נפש"ו.

שם  -בדל"א,-בגימטריא לה"ב,זה המלאך חותם  {ל}{ה}י{ב}ות   בעבודת ה" בפנימיות המשביע,-וזה הלהיבות באמצעות אות ו",-סוד תפארת,-הרי לך זהו מלא"ך מן עולם היצירה{מדרגת רוח},-והינו מוש"ך מוחין ת"י בגימטריא קוד"ש  ק_דו"ש  ק.דו"ש   לבעת השבועה אשר בכך משיג שוק"ד-לשון יכולת שקידה ולימוד החכמ"ה{תורת הקבלה},-שהינה סוד בדל"א  אותיות ל"ב א"ד,-וכידוע תפארת{נקרא א"ד}-וחותם במשביע אות  ה"{בגימטריא א"ד}-מוחין בינ"ה,-הכונס לפנימיות לב המשביע,-ולכן נאמר על ידי חז"ל,-"הלב מבין",-לשון זה המלא"ך מלב"ן סוגיות הלכתיות עבור המשביע,-וגם מלבי"ן{מטהר ומקדש}נפש בעל השבועה,אך במידה והמשביע הינו רשע המלא"ך  {ב}ד{א}{ל}  חותם   ד"לות "אבל",-מיתה  ועניות ברש"ע.

שם -בדפטיאל ,-בגימטריא   ט"  אלופ"י,זה המלאך חותם  ט" אורות,-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד בפנימיות המשביע אשר בכך זוכ"ה למאור  "אלוף",-סוד חכמ"ה דחסדים,-והרי א"ל{חסד},-ושם פ"ו בגימטריא אלהים{גבורה},-ובכך המשביע  מהוה קו אמצע{תפארת,-המכיל  ב" הקוים},ולכן נאמא אלו"ף שזה אותיות פל"א   ו",-זה השם ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י ישביע"ו ולכן שמו מלמדך    בדפטיא"ל,-זה אותיות  ט"ב-פדיא"ל,-זה המלאך מסייע ל{ג}וא{ל}  לפדו"ת ישראל מן הגלות ולחותם בהם ט"ב,-סוד  ט"  כפול  ב"  בגימטריא ח"י  אורות{החכמה},-ו"חי אורות",-זה אותיות תור"ת יוחא"י,-באמצעות זה המלא"ך והשבעתו עתידים ישראל ללמוד סודות ספר הזוה"ר של התנ"א האלוק"י רשב"י  על פ"י  המוחין השורה בפנימיות המשי"ח,-

ובעל השג"ה יחודית{ועל כן מדרגתו נקראת יחידה}-לשון הוא {המשיח} היחיד המבין{בעל הבינה}-אשר יוד"ע את כונ"ת המחב"ר,-רשב"י,-לשון הוא מחב"ר{מייחד}-את השכינ"ה הקדושה לספירות העליונות באמצעות הספ"ר בעל הסודו"ת,-כשמו הוא ז"והר בגימטריא  ר"ז  ו"ה   בגימטריא אור"ה,-ובזה המוחין ה{ג}או{ל}ה מ{ג}ו{ל}ה בסוד גלג"ל בגימטריא ס"ו בגימטריא ב"ן ד"וד,-להראותך בשנת תש{ס"ו}  מלך המשיח נגלה והחל לבצע פעולות להבא"ת חירות לישראל צדיקים  קדושים יש להם חלק לעולם הב"א,זה ההשבעה רק למשיח הרשות לבצעה,-ועל כך נאמר "הזר הקרב יומת",-לשון ביו"ם ההשבעה המשביע הרשע יחוש בפנימיותו את סמא"ל,-הוא היצר הרע א"ל ז"ר נוטל מפנימיות הנפ"ש הטמא"ה,-ומורידו להרק"ב בהיכלות השאולה-הינו מהוה כלב שחור{מלאך חבלה}-של סמא"ל הטמא שנשחט ונכחד ב{ג}או{ל}ה.

שם - ב"ה,-בגימטריא  ז",חבר אותיות ב"ה  ומקובל זה"ב,-זה המלאך הינו גבורה קדושה,-ומשפיע לבעל השבועה   חכמה עליונה,-אשר אופן קבלתה מלווה בדינים{זהב} בתורת הקבלה,-כלומר אופ"ן,-לשון אפו"ן,-זה מלאכי אפונים  אשר חותמים בפוני"ם{המשביעים},-אות א",-סוד החכמה,-ספירת אלפי"ם{בתורת הקבלה},-שבכך המשביעים יש בכוחם לחולל  פלאי"ם,-לשון משיגים ידיעה בסוד ה"חליל"{ניגונים,-סוד הייחודים},-אך במידה ורשע משביע זה המלא"ך אז הינו משנה אותיות שמו לכדי ז"  ה"ב,-הינו חותם בו חרב זי"ן{לחימה}-זה מלא"ך המיתה  הנקרא ה"ב,-

והינו נובח  ה"ב   ה"ב  בגימטריא י"ד בגימטריא אט"ד{דין קשה}-הביאו את נשמת הרשע לגיהנם,-וגם   מלאכי אפונים בעת שמדובר באדם רש"ע  משנים שמם לנואפי"ם,-בסוד  נו"ן  אפי"ם,-ונו"ן בגימטריא ק"ו,-ובאמצעות ק"ו משפיעים לרשע אפ"  י"ם,-זה המזיק א"ף וחימה הכורת הנפ"ש על יידי יסורי"ם  ומכות שעי"ן לא ראתה,-הינו מעוו"ר בעל השבועה אשר הור"ש בדין ולא זכא"י{בעל זיכוך וטהרה}-לדעת סודות הפרד-ס ולכ"ן באמצעות קליפת פר"ד שזה אותיות רד"ף  המלאך אחר הרשע ומאבידו מן העולם-וחותם בו עלמי"ן,-לשון מיתה{בית עלמין}.

שם בהאיב ,-בגימטריא  ב"  ח"י,זה המלאך חותם במשביע{בית}את אור החכמה ח"י-נקרא בתורת הקבלה,-וראה  שם המלא"ך   בהאיב-בסוד   אה"ב  י"ב,-להראותך שבכי י"ב צירופי יהוה יתברך אשר המלא"ך מביא לגילויים עבור בעל השבועה,-בכך יש בכח השם לפעול בעניני אהבה{זוגיות},אך במידה והמשביע הינו רש"ע אז המלא"ך  בהאיב  נהפך  לאותיות  ב"  איב"ה,-בגימטריא  חי"ב,-לשון מרשעי הטמא לכך חוב ונוט"ל נשמתו{ממיתו}-על ידי  א"י-בה  אותיות  ה"ב  א"י,-זה  מלאך המיתה ה"ב  ה"ב בגימטריא  י"ד בגימטריא אט"ד הנובח הביא"ו{בסוד שם המלאך  בהאיב,-אותיות ביאה}-עוד נשמות רשעים לגיהנם.

שם-ב"הה,-בגימטריא י"ב,זה המלאך חותם במשביע ידיעת י"ב צירופי יהוה יתהלל{מאור תפארת},וזה סוד הנאמר י"ב  צירופי אותיות כונסים בפנימיות ב"י{זה המשביע}-אשר מקבל תחושת גילוי אלוקות{שכינה}-בכח ההשבעה,אך במידה ורשע מבצע ההשבעה אז המלא"ך   ב"הה   בגימטריא    י"  מחבר לכך שמו  ב"ה{ה},-וממלא בנוסף אות ה"א,-ובכך גוזר איב"ה{סוד המיתה}על נפש הרש"ע אשר טימא אותיות הקדושה.

שם - בהה בלת  אמאמ,-בגימטריא  ב"  תק"ו,זה מלאך הברית אליהו הנביא,-עליו נאמר תיק"ו,-{ת}שבי {י}תרץ  {ק}ושיות {ו}בעיות,-זה המלא"ך אליה"ו,-הינו מלמד את סוד הייחוד א"ל-יהו   לבעל השבועה,-הזוכה בכך לרוח נבואה,-וזה סוד שם אליהו הנביא,-לשון מגולה לנביאים וחותם בפנימיותם {מלמדם}סוד היחוד א"ל-יהו,-ובכח  היחוד מושכים הנביאים{אשר עוסקים בהשבעות ויחודים}אות ב",-סוד {ב}רכה לפנימיות המלכות ובכ"ך  ב-ר"כה,-  מרככים ומבשמים הגבורות אשר בפנימיותה בסוד  ב"  תק"ו,-

זה אותיות ק"ו  ב"ת,-קו אין סוף יתבר"ך משפיע{מעבר} את ה"בת",-מלכות,אך במידה והרשע משביע זה השם אז  המלאך   ב"הה  בל"ת  אמאמ  בגימטריא   ב"י  אב"ל  מ"ת  א"ם,-כלומר המלאך גוזר מיתה על א"ם הרשע וחותם בו אבלות,-לשון להבו"ת {סוד היסורים הקשים}עד אשר נשר"ף מבפנים,-לשון פני"ו{פנימיותו נאכלת,-בסוד מחלות המכרסמות בשרו}.

שם- בה"ו,-בגימטריא  ח"ה  בגימטריא אהב"ה   בגמטריא  אח"ד,-זה סוד המלא"ך המלמד את משביעו סוד היחו"ד-סוד   ח" פעם  ה"   בגימטריא   מ"  חבר אותיות ח"ה,-וקובל שם חמ"ה{זה ספירת תפארת משה}-מאור התורה{סתרי תורה} אשר בעל השבועה מגלה אותם בזכות{המוחין הז"ך-המלא"ך},אך במידה והמשביע הינו רשע אז המלא"ך  בה"ו  גוזר על  הרש"ע   ה"ב  ו",-מלא אות וא"ו  וחבר אותיות ה"ב ומקובל או"ב,-סוד כישוף אשר ממית ועוקר נפש הרשע על ידי ה"ב,-זה מלא"ך המיתה סמא"ל הרשע.

שם- בה"כ,-בגימטריא  ז"ך,זה המלאך חותם מוחין ז"ך{קודש}בפנימיות המשביע,חבר  אותיות ז"ך בגימטריא בה"כ  לשם בכ"ה ומקובל   מ"  זה"ב,-שזה  אותיות ז"ה  מ"ב,-כלומר המלא"ך מגלה למשביע שם מ"ב הגדול והנור"א  שבאמצעותו חותם המשביע י"ב-צירופי יהוה בפנימיות המלכות ובכוחו להביא {ג}או{ל}ה,-וידעת זה השם המשיח אותיות משה ח"י ישביע  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  בפנימיות המלכות{אות ר"}בתורת הקבלה,ובעת המלא"ך כונס לפנימיות אות ר",-אז שם המלא"ך  בכ"ה  ובחיבור אות ר",-מקובל ברכ"ה,-ללמדך המשיח בכח זה השם בעל ידיעה מופתית במעה המרכב"ה,-

אשר אופן קבלתו מקובל בליווי זה"ב,-זה סוד הדינים אשר יגזרו על סמא"ל הרשע  כריתה ושחיט"ה-מלכות רומי הרשעה,-הסיטרא אחרא יורדים השאולה,זה השם רק בכח מלך המשיח להשביעו,-ועל כך נאמר "הזר הקרב  יומת",-לשון המשיח אותיות מש"ה  ח"י  עליו נאמר  י"ו קרנות על חד"ו,-סוד חוד" חרב ה{ג}וא{ל},-משה הינו ימי"ת בכח השם המפורש את הרשע המבצע השבעה בשם השמו"ר,-רשו"ם עבורו{עיבור},-בסוד  יומ"ת,-אותיות  י"ו,-זה משה עוקר ומוחה ה"מת"{זה הרשע}.

שם- בהנ"ו,-בגימטריא ס"ג  בגימטריא שם יו"ד   ה"י  ואו  ה"י,-זה המלא"ך מעטר את בעל השבועה במוחין ס"ג,-אור בינ"ה,-לשון המשביע מגלה סתרי תורה,-רזי"ן דרזי"ן בכח זה המלאך הגדול והנורא אשר שמו נולד{מגולה} מן הפסוק   {ב}עזרת  {ה"}  {נ}עשה  {ו}נצליח,-ומכאן ללמדך זה המלא"ך השבעתו פולעת לעניני הצלח"ה  בתחום העשייה{גשמיות},-וגם בעזר"ת,-הינו מביא למשביע הידיעה ב-ע"ב זר"ת,-סוד ע"ב בגימטריא חס"ד  שמות שבאמצעותם מרבה המשביע כח הטוב{אור חסדים} בפנימיות הנבראים הבאים לבקש מזו"ר לבעיותם,אך המידה ובעל השבועה הינו רשע אז  בהנ"ו,-מהפך אות ה" בשמו לאות ע" ומקובל בעו"ן,-לשון הינו גוזר רוח עו"ן  על הרשע,-סוד ה"ב{מלאך המיתה}-הנוטל נשמת הרשע.

שם -בהראל,-זה המלא"ך כשמו בא"רהל,הינו מבא"ר   באמצעות רל"א צירופים{חכמת הצירופים}למשביע שמו את סודות התורה ממדרגת עולם הבריאה,-וראה  בהרא"ל,-אותיות  ברא"ה-לשון עולם הבריאה{זה המלאך  זו מדגתו}והינו מושך  ל" כלים בסוד  י" חכמה  י" בינה  י" דעת עבור{עיבור} משביע שמו,ידעת גם שזה המלא"ך מעלה הנשמות בעת  שנתם לעולמות עליון ללמוד תורה,-

והרי שמו  בהרא"ל-זה אותיות הבא"רל,-סוד שם בא"ר,-כנאמר {ב}ידך {א}פקיד {ר}וחי,-לשון המלאך באמצעות אות יו"ד,-חכמה עליונה אפקי"ד{חותם}במשביע{רוח}את מדרגת הרי"ח{מוחין ז"ך ובעל קדושה},אך במידה ובעל השבועה הינו רשע אז המלאך בה"ראל-הינה משנה אותיות שמו ל-א"ר  לה"ב,-ושורף הרש"ע על ידי ריבוי אורות השוברים את {כל"י ה}נפ"ש של בעל  הטומא"ה,-המלאך חותם הרשע כלי"ה.

שם- ב"ו,-בגימטריא  אות  ח",צרף  שם ב"ו ומקובל חו"ב,-הרי לך זה המלאך הינו מלאך הסיטרא אחרא{הנקרא חו"ב}בתורת הקבלה,-ועכו"ם{המכשפים}משביעים אות על מנת להצ"ר לישראל ,-זהו מלאך מקטר"ג-לשון מקט"ר{מסית לעבודה זרה},ב{ג}או{ל}ה השלמה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י באמצעות המלא"ך   ב"ו  דקדושה,-הנולד מן המילים     שר{"ו}  מ{ב"},-הינו בעל ידיעה בשם מ"ה הגדול והנורא,-בכך מלך המשיח יעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע,-זרע   עמל"ק נשחט על גבי מזבח הנקמ"ה,

וזה סוד המלאך בו"  בקדושה, כנאמר ב"ו-אל,-ה" יתברך שורה בפנימיות המלא"ך ב"ו ומעניק עבור"ו יכולת להשמיד ולעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-סמא"ל ב{ג}או{ל}ה השלמה נשח"ט ונכחד ,-נשרף ומומד בזכות חידושי תורת המשי"ח  אותיות מ"שה  ח"י  וקיי"ם,-לשון מעניק קיו"ם{סוד הקוים}-למלכות הקדושה-כך זוכה היא ל{ג}או{ל}ה.

שם- בו"ה,-בגימטריא אב"י,זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק {ב}רוך {א}תה {י}הוה,-הרי לך זה מלאך קדוש המעניק ברכו"ת  סוד  ב"ר כת"ו,-{כ}תר {ת}{ו}רה,-אותיות ת"ו או"רה{סוד הניגונים,-יחודים}-לבעל השבועה,אך במידה והמשביע הינו רש"ע,-אז המלא"ך אב"י  נוטל אות ו"{סוד התורה} ומצרפה לשמו ובכך הופך ל"אויב"-המשמיד ועוקר נפש הטומאה שחפצ"ה לכנוס בשערי מעלה-בעבור השגת חפצי"ם,-סוד ממו"ן וחומריות בדר"ך לא כשר"ה,-לשון לא היה כשיר הרשע להכיל האור הגדול אשר שב"ר את כל"י{גופו},-ויש להבין לא היה כשי"ר עקב שאכל מאכלות טומאה,-ולכן בעת מיתתו הינו מלא"ך חבל"ה{כלב שחור ורש"ע}בצבאו של סמא"ל הטמ"א,-לשון מטמ"א ומסמ"א,-גורם לעיוורון{קטנות מוחין}-בישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעלום הב"א.

שם- בווווו,-בגימטריא   ל"ב,זה המלאך משפיע ל"ב נתיבות החכמה אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם{מאור תפארת}בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א,-למשביעו,-עתיד מלך המשיח אותיות משה ח"י  להשביע זה המלאך ובכך לזכות{למוחין ז"ך}-אור החכמה הנקרא ח"י בתורת הקבלה,-ובזה המוחין המשיח ישמיד ויעקור סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשעה{זרע עמלק נשחט בגאולה השלמה},זה השם רק למלך המשיח אותיתו ש"ם ח"יה{בעל מוחין חיה}-רשות להשביעו,-ועל כך נאמר  "הזר הקרב יומת",-לשון המשביע זה המלאך בכדי לרכוש זוה"ר{מעמד וגאוה,-עקב חכמתו}-הינו קר"ב יומת,-ימות בקרב היצרים בפנימיותו.

שם- בוכו,-בגימטריא  גל"א,זה המלא"ך חותם במשביע שמו את אות  א"  {אור החכמה,-כנאמר "א"-אלפך חכמה},-לשון המלאך מ{גל}ה למשביע רזי התורה הקדושה,וראה בכך המשביע זוכה לעיטור שם אגל"א,-הנולד{מגולה}  מן הפסוק,-{א}תה {ג}יבור {ל}עולם {א}דני,-כלומר זה המלאך חותם גבורה{אמונה שלמה}בבעל השבועה,-אך חס ושלום במידה והמשביע הינו רש"ע  אז המלא"ך  בוכ"ו מהפך אותיות שמו ל-כוב"ו,-ומכב"ה{נוטל}נשמת הרשע,-וזאת עושב בוכ"ו"  על ידי שממלא אות "ואו",-ובכך חותם כאב"ו,-יסורים ומחלות על נפש הטמא אשר מאבד עולמו,-לשון מאבידים את נפשו מכל העולמות,-והינו שרו"י בכ"ף הקלע,-לשון שר"ו של הקל"ע,-עלוקה{זה סמא"ל הרשע}-גוזר עליו עבודת כפיי"ה.

שם -בוכואל,-בגימטריא  ב"  ס"ג,זה המלאך חותם  במשביע{ב"ית}את מוחין ס"ג בגימטריא יו"ד ה"י וא"ו ה"י,-אור הבינ"ה,וידעת  בוכוא"ל בגימטריא    כ"ל   י"ה,-לשון המלאך חותם בבעל השבועה אות י"{עשר ספירות בלימה}אותם מדפיע הצדיק לכל"ה{היא השכינה בתורת הקבלה},וזה המשי"ח אותיתו מש"ה ח"י יעשה בכח ההשבעה הזאת,והרי המשי"ח  הינו הכל"י,-בגימטריא  בוכוא"ל,-לשון בוכ"ה{שורה בקטנות מוחין} על מנת להשיג א"ל{גדלות מוחין}-ובכך {ג}וא{ל} הוא את ישראל צדיקים קדושים ישל הם חלק בעולם הבא,-במידה ורשע משביע זה השם על כך נאמר "הזר הקרב יומת",-לשון בעל עו"ז  ז"ר,-הגאוה והיהירות אשר הינו מלך המשי"ח ובכך נוטל את כתר ה{מ}לוכה,-בכך מלקי"ם אותו במו"ם  ומכלים את נפשו הטמאה מן העולם הב"א,-עבורו נהיה איב"ה.

שם- בוסתריאל,- אותיות  סת"ר בוא"לי,זה המלאך מגלה סתרי תורה למשביע שמו,-בסוד חותם במשביע גדלות מוחין,-{ס}וף  {ת}וך  {א}מצע,-ובכך המשביע זוכה לקרבה ודבקות בה" יתברך,-מידת ב"ו א"לי,-לשון מעובר בפנימיותו בכח הנשמה,-אך חס ושלום ורשע משביע זה המלא"ך אז  בוסת"ריא"ל מהפך אותיות שמו לכדי –ירא"ת  סוב"ל,-וחותם חרדה ויסורים{סב"ל}-הממיתים את הרשע,-וגם    יראת סוב"ל  אותיות   יסו"ר ב"ו-א"ל י,-זה המלא"ך בוא"ל,-בסוד המלאך רפאל אך בפרצוף{גילוי} מידת הדין שבפנימיותו,-והינו שור"ף נפ"ש הטמא ועוקר נשמתו משערי מעלה,-לשון אינך מעלה על  מחשבתך איז יסורים נחתמים בטמא הפגם בלשונו באותיות הקדושה.

שם - בוקעי,-זה המלא"ך אותיות יעקו"ב,-בסוד מלך המשיח ב{ג}או[ל]ה השלמה משביע זה השם ובכך מושפע עבור{עיבור} המשיח מוחין בק"י-ע"ו,-סוד {ב}רכה  {ק}דושה {י}חוד  המעניקים ע"  פנים של תורה לתפארת ישראל{אות ו"},-אך חס ושלום רשע משביע את זה המלא"ך אז בוק"עי,-בוקע את מעי"ו וממיתו על יד"י יסורי"ם כה קשים אשר מן הפחד אין רשות לפרט בזה הענינים.

שם - ב"ח,-זה המלאך הינו חותם כח   השמו"נה בגימטריא אות  ח",בסוד   ו"  נש"מה{מוחין החכמה} בפנימיות בי"ת  הקיבול{בעל השבועה},-אשר בכך זוכה לחדות שכלית,-והרי  ב"ח-בסוד ב" כפול ח" בגימטריא  י"ו,-כנאמר על מש"ה י"ו  קרנות על חד"ו,-לשון חדות הראיה,אך במידה ורשע משביע המלא"ך אז ח"ב  המלאך  מכפיל  אות ח" באות  ב"  ובגימטריא מקובל  אותיות  י"ו,-הינו מחברם ל"חב",-ובכך מקובל חיו"ב,-וזה כח הדין הקשה{גבורה}השוחטת ומוחה נפש הרשע.

שם- בט"ד,-בגימטריא   ט"ו  בגימטריא  י"ה,להראותך זה המלאך חותם חכמה{י}ובינ{ה}  בבעל השבועה,-והינו מלא"ך קדוש ונורא,-בסוד שמו  בט"ד  אותיות  ד"  ט"ב,-זה המלאך בפנימיותו ד" מלאכים  ג"-בריאל  מ" יכאל   ר"פאל  א"וריאל,-והינם באמצעות המלאך מלמדים המשבי"ע את סוד המר{כ"ב}ה סוד כ"ב האותיות העליונות{עולם הבא}-ואיך מ{ג}ו{ל}ה  בכ"ל עת ההשגח"ה,אך במידה ורשע  משביע זה השם אז המלאך  בט"ד  מהפך  אותיות שמו לכדי-  ט"  ד"ב,-זה היצר הר"ע{הנקרא  ד"ב}בתורת הקבלה,-והינו באמצעות ט" ספירות דסיטרא אחרא,-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד דטומא"ה מפיל הרש"ע לשור"ש ומקור כל תאו"ה שע"ר  נ" דסיטר"א אחרא,-שם נהפך להוות כלבו השחור{מלאך חבלה}של סמא"ל הנור"א.

שם- חג"ד-זה מלאך   {ח}סד  {ג}בורה {ת}פארת והינו חותם במשביע אור האבו"ת,-וידעת אשר משביע זה השם  המלאך  ח"גד,-משפיע עבורו{עיבורו}-אות   ח"  בגימטריא שמונ"ה אותיות  ו"  נשמ"ה אותיות ו"  משנ"ה,-סתרי התורה הנקראים  ג"ד,-על שם מגיעים מן מזל"א קדישא נודעים לשכל"ו,-אך במידה וקע משביע זה השם אז"  המלא"ך  חג"ד   הינו ממלא אות גימ"ל  בשמו ומחבר אותיות ח"ד ונהפך להיות מג"ל  ח"ד,-סוד חרב הלוהטת בדינים  הכורתת מוחין הרשע,-לשון הסתר פנים נורא חותמת בנפש אשר מאבדת שפיות"ה.

ב" ט" ד"  2  9  4

ז"  ה   ג"   7  5  3

ו"  א   ח    6   1  8

 

שם -טוב,-הבט  המלאך טו"ב  בגימטריא י"ז  בגימטריא שם אהו"ה,-הינו חותם ב{ג}או{ל}ה השלמה במלח המשי"ח דעת מש"ה ח"י,-לשון הדע"ת  אותות עדו"ת{אור החכמה} מעניק חיים למשי"ח אשר נקרא חיי"ם בגימטריא חכ"ם,-ובזה החכמה מלך המשיח בפנימיותו  המלא"ך טו"ב,-בסוד משה  הינו אות ב",-סוד בי"ת  קיבול והמלא"ך  הינו ט"ו בגימטריא י"ה,-חבר   שם המלא"ך ל-אותיות י"ה,-ומקובל טובי"ה,-הרי הינך למד טוב"יה{המשיח} הינו מלא"ך   בסוד  ב"ו    ט"  י"ה,-

חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד באמצעותם משמיד ומוחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"ע,-זרע עמלק נמחה ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,זה השם שמו ר  למלך המשיח,-ועליו נאמר  "הזר הקרב יומת",-לשון הז"ר,-לשון המשביע הרשע יקבל אזהרה במידה ויעשה לעשות שימוש בזה השם,-ובמידה ולא יבין  אז הקר"ב יומ"ת,-שזה אותיות הק"ר  ר"ב,-לשון קרירות תעטוף נפש"ו והינו יומ"ת{מלאך המיתה ייטלו-לשון יטיל ממנו חיותו}.

 

שם- בטוח,-זה המלאך  הינו מלאך קודש,"בטוח",-אותיות   טו"ב  ח",-בינו משפיע אות ח"  בגימטריא שמונ"ה אותיות ו"  נשמ"ה{כח  השכל הנעלם}-לפנימיות המשביע,-שהינו טו"ב{צדיק האמת},-אך במידה ורשע משביע זה השם אז המלאך מהפך אותיות שמו לכדי חוב"ט,-לשון חו"ב{זה מלאך המיתה}הממית הרשע באמצעות אות ט"ט  בגימטריא  ח"י,-לשון שולח ח"י מלאכי חבל"ה המו{חי}ם  זכר הרש"ע.

שם -בטנא ,-בגימטריא  בנ"י,זה המלאך ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח הינו ב"ן{תפארת} ובפנימיות י" ספירות בלימ"ה משביע"ו  ובכך משיג דבקות וקרבה לאלקי ישראל אל יחיד ומיוח"ד א"ל האה"בה,-אך במידה ורשע משביע זה השם המלא"ך בטנ"א  מהפך סדר אותיות שמו לכדי אנ"ט-ב,-לשון  גוזר אנטיו"ת ומחלוקות בפנימיות כלי{בית}-הרשע עד אשר מלחמת היצרים עוקרת נפש"ו.

שם- בט"ר,-אותיות  ב"ר  ט",זה המלאך משפיע למשביע ט" ספירות,-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד,-המשיח הנקרא ב"ר,-בסוד ב"ר נפל"י,-באמצעות זה המלאך משיג נפלאו"ת,-סוד פנוא"ל או"ת,-סתרי תורה,-מעש"ה  ע" מש"ה{אור המרכבה},-שמיע"ה{בינה עליונ"ה},-בסוד שמ"י,-ע"ה,-המלאכים {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הוא"ל מ{גל}ים עבור{עיבור} המשיח אותיות מש"ה ח"י את מעש"ה בראשי"ת,-לשון בראשות המלאך ב"ר  א"ש  ת"י,-המשיח זוכה למוחין ת"י בגימטריא קוד"ש מן ה" יתבר"ך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם אין מלבדו כלל וכלל.,-אך במידה ורשע משביע זה המלא"ך המלא"ך הט"ר מוסיף לשמו  אות  ו"{מאור התורה},-ונהפך ל"בטור",-לשון מבט"ר את נפ"ש הרש"ע ועוקרה ממקומ"ה.

 

שם- ביא,-אותיות אב"י,זה המלאך נולד{מגולה}שמו מן הפסוק  {ב}רוך {א}תה {י}הוה,-לשון הינו כרו"ב {מלאך קרב למאציל יתברך}וחותם ידיעה במוחין המשביע,-במעשה המרכ"בה,-והמשיח אותיות מש"ה ח"י עתיד ב{ג}או{ל}ה השלמה להשביע זה המלא"ך ובכך להוות  כל"י  המכלי  א"-ב"י,-סוד י"ב צירופי יהוה יתבר"ך,-מאור החכמה{אות א},-כנאמר  "א"-אלפך חכמה,  ה"  יתה"לל  חותם במשיח מדרגת אלו"ף שזה אותיות פל"א  ו",-ובזה החכמה אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא גאולה בגימטריא הגוא"ל,-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-

זרע עמל"ק המחה ונכרת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-לשון "הגואל",-באמצעות זה ההשבעה זוכה לעיבור{שלמ"ה}-החכם מכ"ל אד"ם,-לשון המשיח הוא "אדם"  בגימטריא שם מ"ה בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  הינו מכ"ל,-בסוד מל"ך  ובפנימיותו נשמת שלמ"ה.,זה שם השמור,-רשום  למשיח,-ועל כך נאמר "הזר הקרב יומת",-לשון זה אזהרה המודיע לרשע   הז"ר,-לשון בעל הנפש הזעירה,-שאין יכולה להכי"ל  הקר"ב,-אות  ק"  שהינה בעלת דינים ר"בים בכך הרשע  יומ"ת מן גילוי אור שלילי,-לשון האור שולל את הרשע עקב שאיננו זכא"י{ז"ך דיו}לגילויים סוד אות יו"ד-הח{כ}{מ}{ה}   מכ"ה בנפש הטמא עד שנופ"ח אותה.

 

שם- ביאימוהאא,-בגימטריא ב"  ע"ד,זה המלאך חותם באות ב"ית{זה כלי המשביע},-את החכמה העליונה הנקראת ע"ד  בגימטריא אות למ"ד,-י" חכמה י" בינה י" דעת,סוד שם המלאך  אב"א מא"ה יה-ו-י,-זה המלאך חותם מוחין  חכמה{אבא,-בתורת הקבלה}באמצעות הא"ם{בינה},-אותיות מא"ה  בפנימיות המשבי"ע,-זה מלך המשי"ח{שם יהוי}-הוא תפארת ישראל,-ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה עתי"ד להשביע זה המלא"ך ובכך לזכות לדעת"י,-לשון דעת עליונ"ה,-י" ספירות בלימ"ה,-ובכך המשיח יישחט ויקור המבו"ל,-זה סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק יורד לגיהנם ונשר"ף בא"ש הלה"בה.,-זה השם בעת שהמשביע הינו רש"ע,-אז המלא"ך משנה אותיות שמו לכדי      ו"ה  אויבי"ם,-בגימטריא  י"א אויבים,-סוד מל{א}כ{י}  חבל"ה{י"א  מספרם}הנשלחים מעת מלא"ך המיתה לעקור נפש הרש"ע.

שם- ביאינו,-אותיות יין אב"ו,זה המלאך משפיע יי"ן בגימטריא סו"ד בגימטריא ע"  פנים של התורה לבעל השבוע,-שהיענו אב"ו,-רכש ספירת תפארת{אות ו"}אשר באמצעותה א"ב{אור החכמה}מ{ג}ו{ל}ה לעינ"ו,וזה  ביאינ"ו  בגימטריא  כ"ו   ג"ן,-זה  המלאך מעניק סוד היחוד בן המלכות{ג"ן}לתפארת {שם כ"ו בגימטריא י-הו-ה}-לבעל השבוע"ה,-בכך המשב"יע זוכה לרוח הנבואה,-כשם המלא"ך  ביאינ"ו אותיות י"  נביא"ו,-כלומר המלא"ך מתנב"א עבור{בעל השבועה},אך חס ושלום איש רשע  משביע המלא"ך,-אז אותיות השם   ביאינ"ו,-  בגימטריא   ס"  אוי"ב,-זה  המלאך משלח הסמ"ך-מ"ם{מלאך המיתה}ליטול נשמתו של הרשע,-וגם בעולם הב"א המלא"ך אויבו" של הנפש הטמאה אשר טימא בלשונו את שם המלא"ך בעל הקדושה הנורא"ה.

שם- ביאנו-,בגימטריא גנו"י,זה מלאך הסיטרא אחרא,-זהו מלאך מקטר"ג{ועכו"ם,-המכשפים}על ידי השבעתו מבקשים להגביר קליפת הגבורה הקש"ה כנגד ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק  לעולם הבא,וראה אבינ"ו בגימטריא גיו"ן,-זה סוד המידות הנקראת גוני"ם בתורת הקבלה-וזה המלאך גוזר בפנימיות =ישראל{אדם}-מידות רעות{נפש בהמית,-רוח הסיטרא אחרא,-אומות העולם},ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח אותיות מש"ה ח"י  יישח"ט  סמא"ל הטמ"א-מלכות רומי הרשעה,-זרע עמל"ק שהמלא"ך ביאנ"ו,-ברצונות להחליף אות א" בשמו  לאות ע" ובכך מהוה  ב"י  עו"ן,-זה רוח הרעה עו"ן וביחד עם ביאנ"ו  מנס להחטיא ישראל{קדושים},-הגוא"ל בגימטריא שם מ"ה בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א יעקור סמא"ל הטמא ומלכות הרו"ע ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.,

שם- ביבור,-בגימטריא    ירו"ד,זה המלאך קודש הקודשים,-זהו המלא"ך חנו"ך בן יר"ד השורה בפנימיות המשיח אות{ו,}-ובכך שמו מגולה ירו"ד  ,-הינו מטטרו"ן הקדו"ש  חותם  שם רי"ו בגימטריא גבורה בפנימיות המשיח,-אות ד"{סוד המלכות},-ובזה הגבורה עתיד מלך המשיח אותיות מש"ה   ח"י לשחוט ולעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ידעת  המלאך ביבו"ר אותיות ב"י  ב"ור,-עליו נאמר ה"בור" מלא נחשים ועקר{ב"י}ם,-זה קליפת סמא"ל אשר יישחט על מזבח הנקמ"ה באמצעות שמות קדושים בע"ת המשיח בנ{ג"ל}ה,-בכח גילוי ב"נה  בגימטריא מוחין ז"ן,-סוד {ז}עיר {א}נפין{מאור תפארת,-אור המשיח},-בכך סמא"ל אשר הגיהנם שורפת את רוח הטומ"אה המחזיק בפנימיות זה הרשע,וביום ההוא יקויים הנבאה,-"ואת רוח הטומאה{זרע עמלק} אעביר{אבער}מן האר"ץ{ישראל צדיקים קדושים},-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם- ביט,-בגימטריא  אב"   ח"י,זה המלא"ך   אשר משפי"ע    ח"י  אורו"ת  לבעל השבוע"ה,-וכבר ידעת  ח"י אורו"ת  בגימטריא  ז"  חירו"ת,-כלומר המשביע זוכה לחרב הקמה{אות ז"},-אשר באמצעותה מושך מוחין בינה{חירות,-תורה חי"ה},-בזה השם המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  עתיד" בכח דע"ת  י",-עשר ספירות בלימה לכתוב את תורת"ו הקדוש"ה,במידה ורשע משביע זה השם   המלאך אב  ח"י  מהפך השם  לכדי חבי"א,-לשון מחייב במיתה את נפש הרש"ע,.

שם -בילאו,-בגימטריא גלו"י,זה המלאך חותם גלוי סודות התורה בבעל השבועה,-זה הנאמר על ידי דוד המלך עליו השלום,"גל עיני וראיתי נפלאות מתורתך",ו-ג"ל זה מלא"ך החכמה בתורת  הקבל"ה,סוד  ג"  כפול  ל"  בגימטריא  צ",-זה מוחין המשי"ח  אשר  ב{ג}או{ל}ה השלמה משפיע {צ}לם קדוש לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם,-ובכך שוחט ומסיר ל"ב האב"ן,-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמל"ק יורד לגיהנם ונמח"ה באדמ"ה.

 

שם - בילאוא,-אותיות   בוא"  אל"י,זה המלאך חותם מדרגת אל"י  בגימטריא א"ם{מוחין בינה} בפנימיות המשבי"ע,-וידעת   בילאוא  בגימטריא  ל"ב  ח"י,-זה סוד  י"  חל"ב{מאור החסדים}-אשר מלמדך זה המלאך הינו מלא"ך חס"ד,-והינו משפי"ע     ח"   ס"ד,-אור  השמונ"ה  בגימטריא  ח"{בינה}מקור כל   ס"ד  התורה,-זה המלאך עתיד מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י להשביעו בכדי ל{גל}ות רזי"ן דרזי"ן אשר בזכות"ם{בזכות מוחין ת"ם,-הסודות המהוים האמונה השלמה}תבו"א  הגאולה אור האבו"ת  המשמיד ועוקר סמא"ל הרע מלכות רומי הרשע"ה,-

זרע עמלק יורד לגיהנם ונשר"ף באש הלהב"ה,זה השם שמור{רשום}למלך המשי"ח וכל  "הזר הקרב יומת",-לשון  הק"ר  והר"ב,-בעל המחלוקות והקרירות{קליפת עמלק,-עצלות ואי ביצוע מצוות מעשיות,-המאור המעשי של התורה},-אז זה המלא"ך  בילאו"א  מהפך אותיות ל-או"י  אב"ל,-ועוקר משפחתו,-של בעל השבו"עה הרשע-יושב אבלו"ת,-לשון בלהות ובלא"י המחשבה,-איבוד הדעת ושיגעון  בחוזקה בנפשו עקב כל  מות משפחתו.

 

שם- בילו,-אותיות  ל"ב  י"ו,זה המלאך חתם במלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  י"ו אורות,-כנאמר על משה רבינו ,- בפנימיותו  המאור של הריבו"ן{ה" יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם},-וידעת  משה "יו קרנות על חדו",-מקורם במלא"ך  ביל"ו  החותמם בפנימיות ליב"ו{אותיות ביל"ו המלא"ך},וב{ג}או{ל}ה השלמה המשיח{ספירת,-ל"ב  ,-תפארת ישראל}-מ{גל}ה עומקות התורה  בזכו"ת ה{ל}ה{יבו}ת-שזה המלא"ך מעניק עבורו{עיבורו},-ובכח הלהיבו"ת,-זה הלהבו"ת ישרפ"ו וישמידו סמא"ל הרשע זרע עמלק נמחה באדמה,במידה ורשע משביע זה המלאך,-המלא"ך  ביל"ו   ממלא  אות "ואו",-ומחבר אותיות ביל"ו,-וגוזר על הרשע אבל"ו,-לשון אבלות ואובדן,-לאחר שהומתו בני"  ביתו של הטמ"א אשר אט"ם  את חיות סובביו.

 

שם-בי"מ,-זה המלאך שמו   נולד{מגולה}מן הפסוק  {ב}צאת {י}שראל {מ}מצרים,הרי לך המשיח-אותיות משה ח"י ב{ג}או{ל}ה השלמה עתיד להשביעו{את המלא"ך}-והינו בצא"ת-משפיע  ת"  צב"א,-ארבע מאות{בגימטריא  ת"}-מלאכי"ם{רזי תורה}-המהוים צב"א המשי"ח,-לשון באמצעות זה המלא"ך ה" יתבר"ך מעבר המשי"ח   במוחין {ישראל},-וכידוע ה" יתבר"ך,-הינו אין סוף מאור לא מושג,-ובכדי לצמצ"ם את האור אין סוף{בכך משיח}יהיה ביכולתו להכיל התובנות,-זה המלא"ך   בצא"ת,-לשון מגלה{יציאה,-בתורת הקבלה}למשיח ישרא"ל אותיות שי"ר א"ל,-{אורות},

וב{ג}או{ל}ה השלמה בכח האורו"ת  בגימטריא ת"ו  ר"ז,-המשיח יעקור וישמיד קליפת מצרי"ם,-סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמא"ה-זרע עמל"ק נמח"ה מעל פני האדמ"ה-נשר"ף באד הלהב"ה,-סוד חידושי תורת המשי"ח הזכו"ר לטוב"ה,-הינו טובי"ה{משה},זה ההשבעה רק עבור משיח נועדה,-כל  "הזר הקרב יומת",-לשון ימות במהלך הקר"ב{מלחמה  או עימות אלים}.

 

שם- בינה,-זה המלאך כשמו הוא  חותם בינ"ה בבעל השבועה,בכך המשביע  הינו ב"ן  י"ה,-בעל חכמה ובינ"ה,-ויודע  רז"י התור"ה,-במידה ורשע משביע זה המלא"ך,-אז בינ"ה  ממלא אות ה"א  ומחבר בינ"ה ומקובל    ב"ן איב"ה,-המלאך גוזר על הרשע מיתה באמצעות פעולות איב"ה{זה מלאכי חבלה,-א"י  ה"ב,-מלך המות הנובח ה"ב  ה"ב  בגימטריא   אט"ד,-דין קשה ,-הביאו –לשון איבה,-עוד נפשות רשעים לגיהנם}.

שם- בינו,-זה שם המלאך נולד{מגולה}  מן הפסוק,-{ב}עזרת  {ה"}  {נ}עשה  {ו}נצליח,זהו מלאך קדוש אשר המשביע שמו זוכ"ה  להצלח"ה  בעשיי"ה{הגשמית},גם  בינ"ו אותיות נבו"י,-לשון חותם נבואה{רוח קדושה}-בציק המשביעו שמו למען יגלה עבורו רז"י התורה,-אך במידה ואדם רשע משביע זה המלא"ך,-אז המלאך  בינ"ו  ממלא  אות "ואו"  בשמו,וחברה ל"בינו",-ומקובל  אויבנ"ו,-לשון נהפך לאוי"ב העוקר ומשמיד נפ"ש הרשע,-אשר כנ"ס בשערי מעלה ללא רשו"ת מן ה" יתבר"ך בעל כל הכוחות כולם.

שם- בינו עמ"י,-אותיות  ב"ו  עינים,זה מלאך אשר  משפיע עיני"ם{חכמה}לבעל השבועה,-בזכות זכו"ת{המוחין}של זה המלא"ך המשבי"ע זוכ"ה לידיעת    ע"  פנים של התור"ה הקדושה,-לשון מעיין בפנימיות{תורת הקבלה,}אך במידה ורשע מביע זה המלא"ך,-אז בינ"ו  עמ"י-מהפך אותיות שמו ל- ב"  עינוים,-וגוזר על הרשע גיהנם בזה העולם מחלות  עינים{עיורון}ובעולם הבא מורידו השאולה להוות מלא"ך חבלה{כלב שחור}-של סמא"ל הרש"ע.

שם- עב"י,-זה שם המלאך נולד{מגולה}  מן המילים  {ב}ינה {י}סוד {ע}טרה,-כלומר זה המלאך מעט"ר את משביע שמו בידיעת   ע"ב  שמות הקודש,-זה מלאך חס"ד בגימטריא ע"ב,-אך במידה ואדם רשע משביעו אז המלא"ך עב"י  ממלא אות יו"ד    וממלא אות עי"ן,-ובכך מקובל עי"ן  דו"ב,-זה היצר הרע הנשלח ליטול נשמת הרשע,-על ידי שמפילו בבדיות{שקרים,-שער  נ" שטומא"ה}.

שם- בי"צ,-אותיות צב"י,זה המלא"ך עליו נאמר "יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כ-צבי- וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים",הרי זה המלאך חותם   כ"ח רצון{קדוש}בבעל השבועה,-זה סוד אשר המלאך הינו  צ"  ב"י,-הינו מלאך ה{צ}דיקים אשר באמצעותו יודעים  י"ב צירופי יהוה יתבר"ך,-ובכח{הצדיקים האמיתים}-לחולל מופתי"ם בבריא"ה,-אך במידה ואדם רשע בעל רצון להשביע זה המלא"ך  אז המלא"ך צב"י   ממלא אות בי"ת  ומהפך עצמו  לצב"ת,-ומחליף אות  ת"  בשמו לאות  ט"  ובכך מקובל צב"ט,-לשון צוב"ט{עוקר}נשמת הרש"ע  .

שם -בישנופכץ,-אותיות  ניצ"ב  כשו"ף,זה מלאך טמא,-זהו מלאך הסיטרא אחרא אשר עכו"ם{מכשפים}משביעים את זה המלאך בכדי להזיק לישראל,ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח ישח"ט המלא"ך  בישנופכ"ץ  בגימטריא  ניצ"ב  כשו"ף,המשיח יעקור זה המלאך באמצעות המלא"ך הקדוש  והנורא   נפ"ש  כ"ו  צ"בי,-סוד שם כ"ו  בגימטריא  י-הו-ה{מוחין תפארת}החתום בפנימיות נפש הצב"י{משה רבינו}-אשר בכך מוחה ומשמיד סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה,-זרע עמל"ק יורד לגיהנם ונשר"ף מאש הלהב"ה של חידושי תורת המשי"ח  הנ{גל}ה  ,וידעת   המלא"ך הקדוש   נפ"ש-כ"ו-צב"י  עולה  בגימטריא כשם המלאך הטמא  בי"שנופכ"ץ  בגימטריא שם נוסף של המלאך הטמא- ניצ"ב  כשו"ף,-בכדי להבראותך זה כנגד זה עשה אלקים יתבר"ך ויתהלל אין מלבדו כלל וכלל והינו בעל כל הכוחות כולם.

שם -כ"ב,-זה המלא"ך מלמד את משביעו סוד חכמת   צירופי כ"ב אותיות{חכמת הצירופים},-זה אור החכמ"ה-כנאמר  "א"-אל{פ}[ך] חכמ[ה],-בסוד "הפך"-הפיכת וצירופי אותיות,אך במידה והמשביע הינו רש"ע  המלא"ך  כ"ב לוקח אות א"{סוד החכמה}וחותם אותה באמצע אותות  שמ"ו ובכך חותם כא"ב-ומיתה בנפש הרש"ע.

שם- בכזס"ל-,זה מלאך טומאה,אותיות   ב"ז   כס"ל,-עליו נאמר  {כ}{ס}י{ל}  לא יבין זא"ת,-הינו מלא"ך הסיטרא אחר"א{מכשפי עכו"ם},-בגאולה העלידה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  בכ"ח  המלאך הקדושה והנור"א,-  כ"ס  ז"  ל"ב,-סוד מלא"ך התפארת{ל"ב} החותם  ז"  מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות  בפנימיות הכ"ס{א},-מלכות המקבלת אור החכמה,-בכל המשיח{בכח החכמה} יעקור וישמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמל"ק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וידעת המלאך הקדוש  כ"ס  ז" ל"ב  בגימטריא עולה  כשם המלאך הטמ"א  בכזס"ל  בגימטריא   ב"ז   כס"ל,-להראותך זה כנגד זה עשה האלקים יתבר"ך בעל כל הכוחות כולם.

 

שם-בכ"מ,-בגימטריא ס"ב,זה המלאך חותם אור  סב{א},-תבונה בתורת הקבלה בבעל השבו"עה,גם המלאך הינו מסייע בעניין  פריון וילודה,-והרי תבונ"ה אותיות  ב"ת וב"ן,-זה בכ"ם המלאך אותיות שמו הינו מכ"ב,-חבר אות  י" החכמה אשר משפיע ומקובל מכב"י,-בכח המשביע לבצע מופתים מעל כח הטבע,-סוד מכבי"ם שזה אותיות מכ"ה בי"ם,-כלומר המשביע מכה{מביא לגילוי}-שם מ"ב בפנימיות המלכות,-ובכך מסייע בהבאת הגאולה,-בזה השם המשי"ח אותיות מש"ה ח"י עתיד לשחוט סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמא ולהכות  בזרע עמל"ק גבורות קשות המלוות את קבלת הרזי"ם הגדולים,-בסוד הרזים הינם ג" קוים ימין שמאל ואמצע{האבות} והינם דולים  ניצוצות קדושה{נשמות ישראל}-היולדי"ם,-

לשון נולדים מחדש{נשמות חדשות,-סוד העיבור עליו נאמר אין בן דוד בא עד שלא יכלו כל הנשמות מן הגוף",-כלומר  עד שהמשיח לא  ינגוף ויכחיד סמא"ל הטמא ,-הנשמות לא זוכות להגאל,וידעת  ב"ן דו"ד ישמיד וימחה  נוב"ח,-זה הכלבים{היצר הרע וגמגימא}הנובחים הביאו עוד נשמות לגיהנם,-ובן דוד יעוקרם,וידעת ב"ן דוד{בקדושה}עולה בגימטריא נוב"ח{זה כח הטומאה},-להראותך זה כנגד זה עשה האלקים יתברך ויתהלל אין מלבדו כלל וכלל,-ודע אשר במידה ורשע משביע זה השם אז המלא"ך  בכ"ם   חותם בנפש הטמא   כ"ב-מו"ם,-נגעים גופנים ועוקרו מן העולם.

 

שם- בלאא,-בגימטריא  לב"ב,זה המלאך עליו נאמר נביא ל"בב חכמה,-כלומר הנביא הינו משביע אז המלאך ל"בב  בגימטריא ל"ד,-כלומר הנביא בעל מדרגת  י"ו{תפארת ישראל},-מחבר אותיות ל"ד ובזכות כך יול"ד הארות{רזין דרזין}-המשמידים ומכחידים סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה,-זרע עמלק נמח"ה,-בזה השם משה יעשה השבעה,-וראה   "לבב"  בגימטריא  {ג}א{ל},-המשיח בכח זה השם {ג}וא{ל}  ישראל,-כנאמר {נ}ביא [ל]"בב [ח]כמ"[ה],- בכח זה המלאך המשפיע למשיח הארות בכך  מזכה ישראל ב"נחלה",-{נ}וחל {ח}סד  {ל}אלפים,-מאור החכמ{ה},-בינה עליונה,-המכחידה הסיטרא אחרא,-זה השם רשום ושמור ל{ג}וא{ל}  ועל כך נאמר "הזר הקרב יומת",-לשון הרשע שהינו בעל הר"ז בגימטריא או"ר ,-לשון בעילה{ברצונו ליטול לא שלו},- הינו הקר"ב,-במידה ולא הורשה לגלות הרזים נפשו תוקרב{יומת}על ידי כח ה{זרים}-החיצונים,-טומאה{נ" שערי סיטרא אחרא}.

שם- בלא"ר,-זה המלאך אותיות   ברא"ל,הינו חותם אמונה{א"ל},-במשביע בעל מדרגת ב"ן,-בסוד  ב" כפול  נ"  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{מוחין בינה},-וגם  בלא"ר,-אותיות ל"ב א"ר,-זה המלאך הינו מבאר בפנימיות לב המשביע  סתרי תורה  בכך שחותם במשביע אות  ל",-י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת {חב"ד}-שהינו משפיע לאיברי המשביע{חלקי המוחין,-איברים בתורת הקבלה}-הרזי"ם הגדולים,-לשון הר"ז בגימטריא או"ר מגדיל הביאורים{בפנימיות המשביע,-אשר בכך זוכה לנבואה מאירה},-אך במידה והרשע משביע זה המלאך אז בלא"ר,-מהפך אותיות  שמו לאבל"ר,-חותם אבלות  ובהל"ה בנפש הרשע וממיתו ביסורים אשר עין לא ראתה.

שם- בלנא,-בגימטריא  נג"ל,הרי לך המשביע זה השם המלאך נגל"ה אליו,-לשון מגלה עבור{עיבור} המשביע מוחין אלי"ו  בגימטריא  א"ם  ו"{מוחין בינה},-סוד  הנבואה,-כשם המלאך  {ב}ל{נ}{א} אותיות נב"אל,-זה מלאך הנבואה המוסר דברי הא"ל{ה" יתבר"ך}לבעל השבועה,-אך במידה ורשע משביע זה המלאך אז אותיות שמו נהפכים  לכדי אבל"ן,-חותם אב"ל בפנימיות  ל"ב האב"ן{זה הרשע},-אשר מומת על ידי מלאך אב"ן,-החותם בגופו ניוו"ן{מחלות }.

שם-בלעהר,-זה המלאך הינו כח הטומאה דסיטרא אחרא בסוד ה"ר  בלע"ה{ם},-זה המלאך המכשפים{עכו"ם}מבצעים בו השבעות בכדי להזיק לישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א  לעולמי עולמים,-מלך המשיח ב{ג}או{ל}ה השלמה ישמיד ויעקור המלא"ך  בלע"ה-ר, -על ידי המלאך הקדוש והנור"א    ע"בלהר,-זה המלאך סודו שם ע"ב בגימטריא חס"ד,-ומשפיע אות ל",-י" חכמה י"  בינה י" דעת עבור{עיבור}משה שהינו ה"ר{-לשון הירהור קדושה},-ובכך זה המלא"ך המשיח אותות מש"ה ח"י בגימטריא ש"ם ח"יה{על שם המלאך,-חיה בתורת הקבלה }-יעקור וישמיד    המלאך הטמא עבר"ה  ל"ה,-זה המלאך הרשע עברה הפוגם במלכות,ו-המלאך עברה בגאולה השלמה נשחט ונמח"ה בכח סודות התורה.

שם-  ב"מ,-זה המלאך סוד שם מ"ב הגדול והנורא,והינו חותם בבעל השבועה ידיעה בסוד היחוד,-מוחין בינה, אות  פ"  בתורת הקבלה,-וראה מ" כפול  ב" בגימטריא  פ"{בינה}אשר המשביע משפיע האור לאות ה"{מלכות}ובכך מקובל תורה בע"ל פ"ה,כלומר השביע הינו זוכה ל"פה" שמות קדושה,-וידעת המשיח אותיות משה ח"י  עליו נאמר  פ"ה  אל פה אדבר בו,-כלומר באמצעות המלאך אדב"ר  בגימטריא  ר"ז  אלקי ישראל{יתברך}חותם במשה פ"ה{שמות}  המשמידים ומחים זרע עמלק הרשע,-מלכות הסיטרא אחרא,

שם- במ"ו,-בגימטריא מ"ח,זה מלאך קדושה החותם  מוחי"ן,-בפנימיות המשביע,-ויש להבין מוחי"ן בסוד האותיות ח"ן  יו"ם,-המלאך הזה הינו {ח}כמת {נ}תסר  ומשפיע יו"ם{חסד}-לבעל השבועה,-אך במידה והמשביע הינו רשע אז המלאך מב"ו,-בסוד  מ"  כפול  ב" בגימטריא  פ"  מחבר אות ו",-ובכך מקובל  פ"ו בגימטריא אלהים{יתברך}-מידת הגבורה העוקרת הרשע מן העול"ם,-לשון מעלימה את נפשו להעלם,-סוד כף הקל"ע,-זה כפיית נפש הרשע לעלוקה{סמא"ל  הרשע}.

שם- במוהרר,-בגימטריא  המלאך  אמ"ר  זוה"ר,זה המלאך הינו חותם ומגלה למשביע את סודות ספר הזוהר הקדוש,-אשר הינם  משפיעים עבור המשביע אור בסוד {ז}וה{ר}-ר"ז  בגימטריא או"ר,-סוד היחוד{שם ו"ה,-תפארת ומלכות},-שהינם מהוים אמ"ר,-שם חכמה עליונה בתורת הקבלה,-א"  ר"ם,-כנאמר  "א"-אלפך  חכמה,-שם רו"ם,-אותיות  ו"{תפארת}-שהינו ר"ם{מרומם המשביע}באמצעות זה המלאך-זוה"ר,אך במידה ורשע ישביע זה השם  אז המלאך אמ"ר זוה"ר   חותם   א" ז"ה  מרו"ר,-מיתה בידי שמים  על נפש הרשע.

שם- במחקז,-אותיות  מ"ח  בז"ק,זה המלאך בז"ק על שם שמזיק הארות  במוחין במשביע,-בסוד חותם בפנימיות הצדיק  ז"  מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות שמקורם ב-ק"ב בגימטריא אלהינ"ו-בגימטריא אמונ"ה,-אך במידה והרשע משביע זה השם אז המלאך   מ"ח בז"ק,-מהפך אותיות שמו ל-ח"ב מז"ק,-הינו גוזר על נפש הרשע חובה ומזיקים אשר עוקרים נפשו הטמאה משערי העולם הבא.

שם- במחת ,-אותיות   מ"ב  ח"ת,זה המלאך הינו המלא"ך  מ"ב-על שם שמלמד המשי{ח}  בעל   אות  ו"  נשמ"ה  בגימטריא שמונ"ה את סוד הי{ח}וד שאותו משפיע למלכו{ת},-וזה סוד הגאולה,-המשיח יגלה לישראל   את  חת"ם  ב",-חכמה  {ב}ראשית   אשר משמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק  הנעקר משערי העולם הבא,.

שם -במ"ט,-זה המלאך סוד  במ"טט,זה המלאך מטטרו"ן  החותם אות ב",-חכמה {ב}ראשית בפנימיות המשבי"ע,-מ"טטרון   בגימטריא   רי"חו  מ"ן,-הינו מעלה מ"ן,-סוד  {מ}יין {נ}וקבין{תפילת}-המשיח בשערי מעלה,-סוד רי"ח,-אות  ר"{מלכות}אשר זוכה לח"י{חיות}בזכות המשי"ח אותיות מש"ה ח"י,-לשון מקבלת חיות  מן המלאך מטטרו"ן הממטיר בפנימיותו אות  נ"{מוחין בינה},-סוד היחוד, אותיות ח"י הו"ד,-אור הנבוא"ה המכחיד ומשמיד סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נמחה ב{ג}אול]ה השלמה,אך במידה ורשע בעל השבועה אז   במ"ט,-מהפך אות  ט" בשמות לאות-ת" ובכך מהוה "במת",-לשון בכח האות ב"  ממית הרשע  ועוקרו {את נפשו}מן העולם הבא.

שם- במי"ו,-אותיות  יבו"ם,זה המלאך בטרם המביים מייבם אשת האח שנפטר יש לו להשביע זה המלא"ך המרומ"ם נשמת הנפט"ר  משערי תחתון{תחת,-לשון אחורים},-לכדי  חתונ"ה{שערי פנים}-לשון זוכה עשירות  וכניסה לפנימיות{כידוע הנשמות,-הינם פנים העולמות}-ובכך זוכה להגא"ל,זה המלאך ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח ישביעו בסוד שמו,-ב"  כפול  מ"  בגימטריא פ"  חבר אותיות י"ו ומקובל שם  פו"י,-סוד {פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל,-כלומר בזה השם ישראל{המשיח} פודה ומציל ניצוצות קדושה הנפלו  לעמקי הקליפה,אך במידה ורשע מבצע ההשבעה אז המלא"ך במי"ו  מהפך אותיות  שמו  לכדי-מו"ם  ב"י,-וגוזר מוחמים גופנים  במש{ב"י}ע  הטמא.

 

שם-במ סב שצב סב מו-,בגימטריא  תר"ם,בזה ההשבעה מלך המשיח  משביע המלא"ך  תר"ם  את השכינה,-לשון  גלה  ת"ו  ר"ם{סוד הניגונים,-יחודים},-לנשמות הצדיקים  המעוברים בפנימיות המשיח על מנת  שיבצעו השבעות עבור{עיבור} הגואל בחכמה עליונה המכחידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמל"ק נשר"ף ומושמד ב{ג}או{ל}ה  השלמה,וידעת תר"ם,-בזה ההשבעה מלך המשיח מרומם את נשמתו לעולמות  עליונים ומעבר המוחין שב"ו בנשמתו צדיקים,-כנאמר  על המשיח אותיות מש"ה ח"י עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות"(שם סח) , הרי  תר"ם  לשם  עלי"ת{הרמה,-עליית נשמה,-אשר משה רבינו מצבע בכח זה ההשבעה},-שהינו למרו"ם,-אות  ל",-י" חכמה  י"  בינה  י"  דעת ,-

החותמת בפנימיות אות ם"{בינה}-רו"ם המחשב"ה,-וזה שב"י,סוד  י"ב  צירופי יהוה יתברך{אור האבות,-אות ש"}-בשב"י{בפנימיות המשיח}-שהינו שבי"ת,-על ידי  תשובה עליונה הינו  לקח"ת,-בעל השגה ב-קו"ל  ח"ת,-סוד הנשמה אות  ח" בגימטריא שמונ"ה אותיות  ו"  נשמ"ה,-אותיות  ו"  שנ"ה,-סודות התורה {אור הנבואה},-אשר משיח חותם במלכו{ת},-הנקראת מתנות,-לשון ממתינה לגאולתה,-ובזכות זאת ההשבעה מלך המשיח אותיתו מש"ה  ח"י  ישמיד ויעקור סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא,-זרע עמל"ק נשח"ט ונשר"ך בעת {ג}וא{ל}  בנ{ג"ל}ה,-לשון מן תורת הנגל"ה מגלה אור בנ"ה-סוד "הבן",-זה תורת הנסתר ,-ב"  כפול נ"  בגימטריא מא"ה,-גדלות מוחין,-לשון המוחין{משיח}-זוכה לגדלות,-לשון גואל ישראל בכח ג"ד  ל"ו  או"ת,-סוד עתיקא קדישא,-מז"ל{ג"ד}-עליון  המעניק עבו{עיבורו}-של המשיח סוד התוי"ם{ניגונים,-יחודים},-השוחטים סמא"ל וגמגימא הטמאים ימח שמם לעולמי עולמים,-יורדים השאולה ונכחדים.

 

שם-  ב"ן,-זה המלאך סודו  ב"  כפול  נ" הגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה},-הינו משפיע  או"ר בגימטרקיא  ר"ז  התורה לפנימיות בעל השבועה,-לשון המשביע הופך להיות בעל ידיעה בסודות המלכות{הנקראת שבוע"ה},אך במידה והמשביע הינו רשע אשר  ב"ן אחד ימות לו בכדי לכפ"ר על עונו".

שם-בנ"ה ,-זה המלאך   ממלא אות ה"א בשמו   ואות בי"ת  ובך מקובל "הנביאות",-הינו משפיע מוחין נבואה למך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י,-{ג}וא{ל}  ישרא"ל  המש/מיד בכך את סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,זרע עמל"ק  ,-לשון העלוקה{{סמא"ל הטמא}-הזורע הרס בבריאה,-יורד לגיהנם ונשחט ונעקר על מזבח הנקמ"ה,זה ההשבעה רושם שמור למלך המשיח,-ועל זה השם נאמר "הזר הקרב יומת",-לשון בזמן עתיד  יומ"ת{הרי לך הרשע יהיה בעל ידיעה שנגזר עליו מיתה אך בכל עת  יתק"ף בהלה עקב שלא מודיעים עבורו מתי  עונשו יראה  ובכך כל חייו חרדות ופחדים אשר אין הלב יכול לעיין בדברים,-לשון הדיבורים של אנשים יפחידו הרשע   שמה מן דבריהם יגולו לו זמן המיתה}.

שם- בנה"י,-זה המלאך  סודו   ב"ן  נה"י,הינו חותם בפנימיות הצדיק{הנקרא ב"ן}-בסוד העוסק בפנימיות התורה מוחין נה"י,-{נ}צח {ה}וד {י}סוד,-מאור הנבואה,-לשון ב" מדרגות  א"  מאו"ר{חכמה},-ו"ב{נבואה},על כך נאמר  "חכם עדיף מנביא",-בסוד   המלא"ך  עדי"ף  משפיע  לחכם{המשביע} בכח אות ם"{בינה}  את ה"נביא"{רוח הנבואה},-וגם  עדי"ף בגימטריא   ד"  ע"ץ,-זה המלאך חותם במשביע ידיעה במעשה הרכב"ה{סוד  ד"  מלאכ"י גמר"א,-ג"בריאל  מ"יכאל  ר" פאל  א"וריאל},ויש לדעת שסודי הסודות המלאך עדי"ף בגימטריא   צי"ד  ע",-הינו חותם בפנימיות המשביע  ע" פנים {ענפים}-של התורה{סוד  חכמת הצירופים},-וידעת  אשר המשי"ח אותיתו מש"ה ח"י,-בכח זה ההשבעה יכרית וימחה זכ"ר עמלק הר"שע,על זה השם נאמר  "הזר הקרב יומת",-לשון רוח  זר"ה{שטות}תאב"ק את הרשע ברוח הטומאה{הנקראת אב"ק  בתורת הקבלה}ובאמצעות רק"ב,-לשון ריקבון ונמקים{מחלות  עור ונגעים}עוקר ומשמיד הטמ"א משערי העולם הב"א,-לשון עבור הרשע העולם הינו הב"א-{א}ש  {ב}ער{ה},-גיהנם נקר"א.

שם- בנל"כ,-אותיות  נ" כל"ב,זה סמא"ל הטמא אשר {עכו"ם},-המכשפים משביעים אותו על מנת להצר לישראל צדיקים קדושים את ה" יתבר"ך מהללים,ב{ג}או{ל}ה השלמה המשיח אותיות מש"ה ח,י באמצעות המלא"ך    כ"ל   ב"ן  שזה  אותיות   כ"    נב"ל,-מלאך היחודים,-בכוחו   המשיח אותיות ש"ם  חי"ה{בפנימיותו חי"ה,-מלאך הניגו"ן והיחוד הנעלה}-שוחט ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,-סמא"ל יורד השאולה ואש חידושי התורה של המשיח שורפים את רוח הטומאה ב{ג}או{ל}ה השלמה,-כנאמר "ואת רוח הטומאה אעביר{אבע"ר-לשון בערה},-באמצעות{ביאור סודות משיח},-מן האר"ץ{ישראל קדושים}.

שם - בנמטע,-זה המלאך בסוד  ב"ן  מט"ע,זהו  מ"טט  החותם ע"  פנים בפנימיות המשביע,-בסוד  מ"ט-ע",-זהו המלאך מטטרו"ן  אשר חותם מדרגת ב"ן{סודות התורה}-במוחין בעל השבועה בסוד שמות ב"נמטע בגימטריא  נט"ע  מ"ב,-הינו חותם בפנימיות הצדיק ידיעה בשם מ"ב  הגדול והנורא,אך במידה והמשביע הינו רשע אז המלא"ך  בנמט"ע,-לשון מטע"ה  את הטמ"א וממית הב"ן  של הרשע.

שם- בנתר ,-אותיתו   נ"ר  ב"ת,זה המלאך חותם  {נ}שמה {ר}וח  בפנימיות בעל השבועה{שדהינו בי"ת}המכיל  אורות הקיבו"ל{תורת הקבלה},-וזה סוד בי"ת קיבול,-לשון  המשביע עולה בנשמתו בכח זה ההשבעה לבית מקביל{עולם הבינה}וחותם האורות במלכות,-ובכך מהוה  ל"ב קי"ם,-לשון בכח התפארת{מאור התורה} בפנימיותו את קי"ם{מקיים} המלכות,-זה המשיח אותיות משה ח"י אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה משביע זה המלא"ך לש"ם השגת קומ"ה שלמ"ה  -המטהרת בסוד מקו"ה את עם ישראל עם קדושה,-וידעת המשיח באמצעות זה ההשבעה  בנת"ר,-הינו מחליף אות ת"  באות ט,  ובכך מהוה ב"ן,-נ"טר,-הינו מכחיד ושוחט סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק יורד השאולה ונשרף באש הלהב"ה,זה השם רשום ושמור רק למשיח,-ועל כך נאמר "הזר הקרב יומת",-לשון  ע"ז  וז"ר,-בעל הגאוה דסיטרא אחרא שהינו  קר"ב,-לשון  ק"ר ובעל איב"ה{ושנאה בליבו},-בעת שישביע  "יומת",-נפשו תעקר ותושמד מן העולם הבא.

שם - ב"ס,-זה המלאך סודו  ב"  כפול  ס"  בגימטריא  ק"כ צירופי אלקים- אשר הינו חותם בפנימיות המשיח אותיות מש"ה ח"י ב{ג}או{ל}ה העתיד"ה,-ובכך המשיח ישחט ויעקור סמא"ל הטמא,-המלא"ך ס"ב,-הינו חוםת אור מסובב{מקיף}על המשיח המגן עליו מפני אחיזת הקליפות,-וראה מסוב"ב בגימטריא מ-סו"ד,-אור הבינה שהינו סו"ד   בגימטריא  ע"  בגימטריא  יי"ן{פנימיות התורה}-אשר שורפת זרע עמל"ק בא"ש בלהב"ה,-סוד   הלהבות,-  אותיות  ל"  אבו"ת,-אור האבות{ג"}-וכל ספירה כלולה מן  י"  ונרי לך  י" כפול  ג" בגימטריא  ל"  , חבר  י"  ג"   ו-ל"  ומקובל גל"י,-בסוד הנאמר ג"ל  עיני וראיתי נפלאות מתורתיך,-כלומר מדרגת ג"ל הינו נפלאות,-האות י"{חכמה} אותיות כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא דם יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא גאולה בגימטריא הגוא"ל בגימטריא   {ג}"-א{ל}ו"ה   המשמידים הסיטרא אחרא בעת ה{ג}וא{ל} בנ{גל}ה,במידה ורשע משביע זה המלאך אז ק"כ {ס"  כפול  ב"  בגימטריא ק"כ},-צירופי אלקים יתבר"ך מוחים רוח הטומאה{המחייה את המשביע  בעל לשון הטומאה}.

שם-בס"ד,-אותיות בי"ת  ס"ד  בגימטריא   י"ב   סד"ת,{לשון סודות},-זה המלאך חותם   במשביע ידיעה ב-י"ב  צירופי יהוה יתבר"ך  אשר מ{גל}ים למענו רז"י הקבלה,-סוד  בס"ד  בגימטריא שם  ס"ו  בגימטריא ב"ן דו"ד,-הרי לך המשיח באמצעות זו ההשבעה יביא לגילוי חידושי תורה שעין לא חזת"ה,-כלומר העין{חכמה} בפנימיות המשיח{אשר מקבל הארה מן ל"א מושג,-אין סוף}-משפיע למענו חזת"ה,-דברי תורה במדרגת נביאות,-לשון הינו מביא האו"ת{חידושים}-מאות  נ"{בינה עליונה},-לשון ההבנה העליונה של המשיח בתורת הקבלה  משמידה ומכחידה סמא"ל הטמא-הוא חוס"ר הבנה,-לשון חותם חיסרו"ן ב"הבנה",-סוד מבנה האמונה{של ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הבא},-זה השם שמור למלך המשיח ועל כך נאמר "הזר הקרב יומת",-לשון הרשע  {ז"ר}-הינו  ק",-ר"ב {הקליפות  אות ק",-ידבקו לדעתו באופן ר"ב}ובכך ימיתו דעתו,-רוח תזזית{שיגעון}תוציאו מדעתו,-לשון תגלה מדעתו דברי דמיון ורע"ה  עד אשר לא ידע  מי הוא ועל מה נולד בזאת הבריאה.

שם- בס"ט,-זה המלאך חותם ט"  אורות,חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד בפנימיות המשפיע אשר השיג מדרגת  ס"ב{-סוד סבא תבונה}-ובכך אור סוב"ב כל עלמין{אור  אין סוף לא מושג} מעטרו את המשביע בעטרות חכמ"ה,אך במידה והמשביע הינו רשע א"ז   המלאך  ב"ס-ט  ממלא אות  ט"ט בגימטריא ח"י  ומחבר אות  ב"  ומקובל חי"ב,-הינו מחיב הרשע בגין ומשמידו ומורידו לגיהנם להיות כלב{שחור}-של סמ"ך  מ"ם{שרו של גיהנם},-לשון  נפש הרש"ע  תשר"ה  בש"ל כך בגיהנם,.

שם -בס"ן-,אותיות  בנ"ס,זה המלאך עושה ניסים  לבעל השבועה,-למלך המשיח אשר בפנימיותו אות ב",-חכמה {ב}ראשית עתיד זה המלא"ך הקדוש והנורא  לחותם במשיח  מג"ן,-סוד   {מ}יכאל  {ג}בריאל {נ}וריאל  אשר יעקרו וישמידו סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא,-היורדת לגיהנם ונשרפת בא"ד הלהב"ה,במידה ורשע משביע זה המלא"ך,-אז הינו נוטל אות א"  מן שם מל{א}ל  ומחברה לשם בס"ן ומכך מקובל  באסו"ן,-לשון ממית הרשע במכת אסו"ן{גבורה קשה} העוקרת את נפשו משערי העולם הב"א.

שם- בע"ב,-בגימטריא ע"ד,זה הלאך משפיע הארת החכמה{עדות},-בבעל השבועה,-וראה עדו"ת   נוטריקון ע"ד או"ת,-כלומר זה המלאך חותם רוח הידיעות{נבואה} בפנימיות המשביע,-על ידי שמלמדו חכמת הצירופים{אותיות},-אשר בכך בעל השבועה מעטר עצמו בשם ע"ב בגימטריא חס"ד{חכמה עליונה},-אך במידה ורשע משביע זה השם המלא"ך  בע"ב בגימטריא  ע"ד  ממלא אות עי"ן בשמו   ומקובל ע"י ד"ן,-וכידוע שם ע"י{קללה בתורת הקבלה}-ד"ן את נפש הרשע למיתה.

שם- בעבייצו,-בגימטריא  יח"י  צב"ע,זה המלאך חותם  ב-צ"{דיק}  שם ע"ב  בגימטריא חס"ד{אור החכמה},-כלומר בעל השבוע"ה  הינו זוכ"ה ל"יחי"  בגימטריא  כ"ח  לפעול מופתים,-אותיות מופ"ת  י"ם,-והרי ידוע שם מ"ו בסוד  מ"  כפול  ו"  בגימטריא ר"ם{תפארת}-ובכח ההארות לפנימיות המשביע בכ"ך המלכות{ים},-זה המשביע זוכה למדרגת שם תפ"ה בגימטריא תהלים,-זה המלא"ך  חותם במשביע  ת"  מילה,-סוד   ארבע מאות בגימטריא  ת"  בגימטריא   ע"ב  או"ר  אמ"ת,-בזה השם ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח{אמ"ת  נקרא בתורת הקבלה},-הוא יישחט סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע,-זרע עמלק נמחה {ב}גאו{ל}ה השלמ"ה,אך במידה ואדם רשע משביע זה המלאך,-אז בכך   בעבייצו{המלאך}-חותם ברשע עצבו"ת ומפילו לקליפת הבצ"ע,-וגם  בעבייצו     בגימטריא  ע"י  ציד"ו,-קללה{בסוד ע"י,-בתורת הקבלה}הינו תצו"ד נפש הרשע ותעוקרו משערי העולם הבא.

שם-בע"ה,-זה השם בגימטריא  "החסד",והרי זה מלאך החותם  מאור החסדים {חכמה }בפנימיות המשביע,וראה "החסד" אותיות ס"ד  ח"ה  בגימטריא אחד בגימטריא   י"ג  בגימטריא בגימטריא אהב"ה,-והרי זה המלאך מועיל לעניני קרבה{אהבה}-בין בעל ורעיה וגם משפיע רחמים על חולה השורה בצר"ה,-לשון צע"ר,-אך ההשבעה יש לה להעשות על ידי אדם ירא שמי"ם,-לשון רואה{בכח השכלי}  את מדרגת ש"ם  מי"ם,-סוד  {מ}שיח {י}שלח  {מ}הרה,הינו בעל ידיעה בספירת התפארת ס{פיר}ת בסוד פ"רי{בפנימיות המשיח}-כח הנש"מה,-אשר באמצעותו  המביע פועל ניסים בפנימיות הנבראים,-ניסי"ם,  -בגימטריא מס"ך,-בסוד הבינה{אות ם"}הינה חותמת  כ"ס{שם כס"א}על ראש המשביע,-עטר"ת שמות קדושה הנתינים ליר"א הש"ם,-לשון בעל ידיעה בשם המ"ש-  בגימטריא  מש"ה  בגימטריא  ש"ם   ה",אך במידה ואדם רשע משביע את ההשבעות  אז המלא"ך  בע"ה  ממלא אות בי"ת  ומקובל בעת"ה  ופח"ד גדול ממית נפש הטמא אשר רצה לכנוס בשערי מעלה.

שם- בעוזה,- זה השם   אותיות    ע"וז   ב"ה,ובגימטריא   ע"ב  ז"ו   ה",-הרי המלאך הינו מלאך חסד בגימטריא ע"ב  ומעטר את משביעו בחכמה עליונה,-סתרי התורה הנקראים עו"ז,-בסוד באמצעות   ע"  פנים של התורה  מגולה למשביע סוד  ז"ו ,-בגמטריא אח"ד בגימטריא אהב"ה בגימטריא י"ג,-אור היחוד,-אך במידה ורשע משביע אז המלא"ך  "בעוזה",-מהפך אותיות שמו לכדי   ע"  בוז"ה,-וחותם ביזיון ובוזז נשמתו של הרשע,-באמצעות  זה"ב,-דין קשה   ממלא אות  ע"ין  במילה ב{ע}וזה ובכך גוזר על החוטר   עי"ן ז"-הוב,-מלאך המיתה  ה"ב  ה"ב  בגימטריא אט"ד,-דין קשה המכרית הנשמ"ה.

שם -בעזה,-ע"ב  ז"ה,זה מלאך חסד וקדוש נורא,-החותם  ידיעת ע"ב שמות בפנימיות מוחן המשביע,-לבעל השבועה מגולים  ז"ה ,-בגימטריא י"ב צירופי יהוה באמצעותם  נמסרים למענו סתרי בריאה,-אך במידה ואדם רשע משביע אז המלאך בעז"ה מהפך אותיות שמו לכדי  ה"ב  ע"ז    וגם  לכדי-  בז"    ע"ה,--והינו  מכחרית באמצעות מלא"ך  ה"ב,-מלאך המות את נפש הרשע,-וראה  ע"ה,-בסוד  ע" כפול  ה"  בגימטריא ש"ן,-ובעת מחבר האותיות ע"ה,-מקובל  "העשן",-וזה מצביע בתורת הקבלה על מלאכי די"ן-שהינו גוזרים עונשים על החוט"א  הנענש  ב-ע"  שינו"נים{מכות דינים}.

שם- בעע,-בגימטריא ב"  ק"ם,זה המלאך הינו חותם מאור החכמה{קימה}-בתורת הקבלה,-בפנימיות המשביע,-וראה קימ"ה  בגימטריא  קנ"ה,-זה שם החכמה בתורת הקבלה,-המשפיע ע"ב  ע"ב  בגימטריא חס"ד  חס"ד  בגימטריא    י"ו  ס"ד  ס"ד,-כנאמר על  משה רבינו-"יו קרנות על חדו",-ו"חדו"  בגימטריא ח"י,-הרי לך בזה השם עתיד מלך המשי"ח להחיות המתים,-זה ההשבעה רשום ושמור עבור עיבור ה{ג}וא{ל},-וע כך נאמר "הזר הקר{ב יומ}ת",-והרשע יזדקק ליבו"ם אחיו בכדי שנפשו תזכ"ה לתיקו"ן.

שם-בפיבפעע,-בגימטריא   צ"ף   קד"ם,זה המלא"ך  הינו חותם מוחין  צופ"ה{נבואי}-בבעל השבועה,-אשר בכך זוה לחכמת קד"ם  בגימטריא  י"ד   ק"ל,-בסוד  י"ד  בגימטריא דו"ד {סוד המלכות},-ובכח ידיעת סוד התמונה{מלכות},-המשביע בעל ידיעה  בציו"ר  והינו מהו"ה  צי"ר,-וזה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י,-כנאמר על משה רבינו,-"תמונת  ה"  יביט",-הבין וידע סוד התמונה{מלכות}-באמצעות השבעת זה המלא"ך  שסודו שם ק"ל  אותיות  משק"ל,-ובזה השם משה   גוזר  ש"  מק"ל,-סוד  השמדה  ועקירה  גבורה קשה על סמא"ל  הטמא  מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נכרת ב{ג}או{ל}ה השלמה,-רק המשיח בעל ידיעה איך להשביע זה המלא"ך,-כשמו צ"ץ  בסוד מנ{צ"פ}ך-וה"זר הקרב יומת",-לשון המלאך הינו זעיר וצ"ף-לשון בעל  גו"ף רוחני ד"ק   -אך  באותו משק"ל  הינו  משת"ק  ומק"לל-את הרשע ומעבירו{מבעירו}  על ידי מכות חשמ"ל,.

שם-בפיבפעעבצעלש,-בגימטריא תו"ת,זה המלאך המשביעו זוכה לידיעת חכמת הת"ו-{מוחין היחודים}-המחברים המלכו{ת}  הנקראת  תו"ת   לספירות העליונות,-בזה השם מלך המשיח יחב"ר  המלכות  באמצעות  ח"י{חכמה }השורה על המשיח{ב"ר},-ובעת חיבור מקובל  ב"ר  יוחא"י,-לשון המשיח אוחתיות מש"ה ח"י  והינו בעל מדרגת ב"ר,-סוד ב" כפול ר" בגימטריא אות ת",-בגימטריא ארב"ע מאו"ת   בגימטריא  או"ר ע"ב אמ"ת,-אור החסד בגימטריא ע"ב  שהינו חותם יוחא"י בגימטריא ט"ו   י"י,-בסוד  ט"ו  בגימטריא  י"ה  בחיבור  י"י     י-י-י-ה,-בגימטריא    ל"ה  השם המפור"ש,-והמשיח באמצעות זה ההשבעה חותם ל"ה,-אור החכמה בסוד ל"   כפול  ה"  בגימטריא ק"ן{שם החכמה}-המשמיד ומכה סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא  היורדת לגיהנם ונשרפת באש הלה"בה,-על זה השם נאמר "הזר הקרב יומת",-לשון ביו"ם ה-ת",-לאחר ביצוע השבוע בידי אדם רשע הינו יומ-ת".

שם-בפיבפעעבצעש,-בגימטריא שעו"ת,זה המלאך מגלה לבעל השבוע את סוד השעו"ת,-י"ב צירופי יום ו-י"ב צירופי לילה,-סוד כ"ד שעות ביממ"ה,-אך במידה והמשביע הינו רשע אז המלא"ך  "שעות",-מלא אות  עי"ן  בשמו ובכך גוזר  ש"  עונו"ת,-מפיל נשמת הטמא לשורש תהומות הקליפה{שער  נ"  דסיטרא אחרא},-ושם נהיה כלב חבלה{מזיק}-של סמא"ל הרשע.

שם- בפע,-אותיות  ע"ב  פ",זה המלאך הינו מלאך חס"ד בגימטריא  ע"ב והינו משפי"ע   סודות  תורה בעל  {פ"}ה-למשיח ישראל אשר בכך ה{ג}או{ל}ה השלמה תבו"א בכח אור האבו"ת,-וידעת במידה ואדם רשע משביע זה המלא"ך אז  "בפע",-מחליף אות  ע" באות  א"  ומהוה   בפ"א,-שזה אותות   ב"ית  א"ף,-הינו מהוה המזיק א"ף וחימ"ה ומשמיד נפש הרשע.

שם-בקו"ח,-אותיות  חבו"ק,זה מלאך האבות הקדושים הנקראים חבוקי"ם בתורת הקבלה,-בסוד המידות חג"ת,-{ח}סד {ג}בורת {ת}פארת,-זה המלאך מסייע למשביעו לתקן מידותיו, -אך במידה ואדם רשע משביעו-ולא בכדי לתקן נפו אלא כדי להזיק לאחר אז  בקו"ח,-משנה אות  ק"  משמו לאות כ"  ו"בכוח"-משמיד ועוקר נפש הטמ"א,-מורידו לגיהנם ואין גבול לייגון.

שם-בקיו"ש,-אותיות  י"ו  קש"ב,זה המלאך מלך המשיח ב{ג}או{ל}ה השלמה משביעו על מנת להעלות התפילה,-וראה קש"ב –זה המלאך קשביא"ל,-המאזין ומקשיב  לתפילות המשיח,-ובכח זה המלא"ך ה{ג}וא{ל} חותם  יבקש"ו,-רצון קדוש בפנימיות ישראל,-סוד  יב"ק-{י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה המשמיד ומוחה  יש"ו-ע,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים,-סמא"ל הטמא נשחט בגאולה השלמה על מזבח הנקמה,-וידעת    יבק"שו  זה אותיות  י"ב שק"ו,-המשיח בעל שם  שק"י,-הנולד{מגולה}  מן הפסו"ק,-{ק}ם  רב{י}  {ש}מעון,-הינו בעל ידיעה  ב-י"ב  צירופי יהו"ה  המשמידים ש"ק כוחות טומאה,-זרע עמלק זרעו נמח"ה,-על זה השם נאמר "הזר הקרב יומת",-לשון הממז"ר סמא"ל ב{ג}או{ל}ה השלמה בכח זה ההשבעה משיח ישחטו ויקריבו-והוא סמא"ל ימות במכו"ת א"ש עין לא חז"תה.

שם-בק"ם,-בסוד  ק"ב  ם",והרי ק"ב  בגימטריא אלהינו,-אותיות נ"  אליה"ו,-זה המלאך אליה"ו,-מלאך הברית-לשון הנאמר "ונתתי את בריתי לשלום",-כלומר "שלום",-זה אליהו{הנביא זכור לטוב},-לשון זוכר להשפיע  טו"ב בגימטריא י"ז בגימטריא  שם אהו"ה{דעת קודש}-על המשיח אותיות מש"ה ח"י  בע"ת ה{ג}או{ל}ה השלמה,-ובכח ההשבעה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-נשחטת ונמחית זכר"ה,-והמלא"ך  בק"ם  בגימטריא יבק"ל,-הינו חותם בפנימיות המשיח  {י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה,-סוד אות  ל",-י" חכמה  י"  בינה  י"  דעת{חב"ד},-השורף את זרע עמל"ק ומכרית מעל פני האדמ"ה,-על ידי פנים אדומים{גבורות דקדושה},-רק המשיח יש באפשרות"ו להשביע אליה"ו,-ובמידה ורשע יבצע ההשבעה אליה"ו,-גוזר עליו "רוח סערה",-בסוד אות  ס"מך  בגימטריא ק"כ צירופי אלקים ממיתה הרשע  ב-ס"  רע"ה,-משלחת לעברו  את סמ"ך  מ"ם,-מלאך המיתה שהינו רע"ה,-עליו נאמר "מהצפון תפתח הרעה",-כלומר המלאך  הרע נקרא צפונ"י-והינו תפת"ח,-לשון פותח גיליון{רשימו }הנפש של הטמא ומקטרג עליו לרעה,-ובכך מקבל רשות להמיתו ולהפכו למלאך חבלה{כלב שחור,-שליח חבלה}.

שם-ב"ר,-זה שם המלאך  נולד{מגולה}מן השם  {ב}ן  {ר}בי,-כלומר הינו חותם מוחין ב"ן,-בגימטריא שם יו"ד ה"ה  וא"ו  ה"ה,-סוד המלכות  בפנימיות המשביע{רב"י},-שזוכה לגילוי רזים על ידי המלא"ך בר"י,אך במידה ורשע בעל השבועה אז המלא"ך ב"ר,-ממלא  אות  רי"ש  בשמו ובכך מקובל  שב"רי,-הינו שובר נפש הטמא,-ועוקר דעתו-לשון דעת הרש"ע  נהית עכור"ה,-בעלת כיעור,-מחשבות שליליות  נ"  שערי טומא"ה.

שם- ברה"ע,-אותיות עבר"ה,זה מלאך הסיטרא אחרא{אשר עכו"ם }משביעים אותו בכדי להסית ישראל צדיקים קדושים מדרכי התורה,-וראה עבר"ה אותיות ב"ה  ר"ע,-זה המלאך הרשע פוגם במלכות{ישראל הקדושים יש להם חלק בעולם הבא},-וב{ג}או{ל}ה השלמה  מלך  המשיח משה  סוד "העבר",-לשון זכה בעיבו"ר   י"ו  עב"ר,-כנאמר על משה רבינו "יו קרנות על חדו",-הינו בכח חוד החרב יישחט ויעקור רוח עביר"ה,-ביחד עם גמגימא וסמא"ל הטמאים נכחדים על מזבח הנקמ"ה.

שם -ברו"ר,-הבט,זה המלאך הינו  מלאך המשיח אותיות מש"ה ח"י,-וב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח מבצע  "ברור"  ניצוצות  הקדושה,-בכח זה ההשבעה,-ועל ידי ברור רפ"ח ניצוצות,-ג" המלאכים,-אז בעת מאוחדים  בסוד  {ב}רור  {ר}פח  {נ}יצוצות   מקובל  שם  בר"נ,-בסוד  ב"   נ"ר,-סוד החכמה ב]ראשית  ה"חקוק"  בגימטריא   רו"ח{הפנימית}השורה על המשיח אותיות מש"ה ח"י,- ובנ"ר{לשון אש הלהבה}-הינו  מב"רר ניצוצות הקדושה,-סוד ההבדל"ה,-לשון מבדיל בין קודש{ישראל} לחול{אומות העולם,-שורש כל טומאה},-ובכך סמא"ל הטמא נשחט ונעקר ב{ג}או{ל}ה העתיד"ה,-בסוד דע"ת י"ה{זה המשיח},-שלמות ההשגה,-לשון ישיג בירור שלם,-ויעקור זר"ע עמל"ק טומאה נורא"ה.

שם -ברז"ל,-אותיות  ר"ז  ל"ב   בגימטריא אורל"ב,-זה המלאך חותם אור החכמה בפנימיות ל"ב המשביע,-בסוד החכם הגימטריא חיי"ם{זה המשיח}-בעל מוחין לב{ תפארת}ישראל אשר בכך סמא"ל הטמא נשח"ט  ב{ג}או{ל}ה השלמה מגודל ההאר"ה,-לשון הגדלות מוחין של המשיח מהו"ה   אור"י   בגימטריא   א"  רי"ו,-בגימטריא   א"  גבור"ה,-סוד חכמת משיח שנהינו מהוה גבורה ועוקר הקליפות הטמאות,-יורדים השאולה .-זה השם רשום למשיח ועל כך נאמר "הזר הקרב יומת",-על ידי כ"ת  ב"ר-ז"ל,{ז}יכרון {ל}ברכה,-להראותך מיתה הן על המשביע{ז"ל}והן על  בנ"ו{ב"ר}-נגזר משערי מעלה עקב שטימא בלשונו שמות הקדו"שה.

שם -ברכיא"ל,-שם המלאך נולד{מגולה}מן הפסוק ,-{ר}ופא {כ}ל   {ב}שר   {ו}מפלי{א}  {ל}עשות,-חבר האותיות המסומנות ומקובל "ברכואל",-הרי זה המלאך הינו מלאך הרפואות,-בסוד ברכ"ו  א"ל,-הינו רכב"ו  של הא"ל{מידת חסד}בתורת הקבלה והינו מעלה התפילות של המשביע לרפא"ל,-בסוד רפ"א  א"ל,-זה המלאך הינו שורש עבור המלאך ברכיא"ל,-וידעת המלאך ברכיא"ל הינו משפיע אור הנבואה לבעל השבועה,-בסוד  ברכ"י  א"ל,-לשון המרכב"ה,-וגם ברכים{רגלים},-בתורת הקבלה סוד נצח הו"ד מהם מקובל תהנבואה בפנימיות המשביע,-אך במידה ורשע נשביע זה המלאך אז  רופ"א   {כ"ל} {ב}-שר   משלח את    ש"ר  כל"ב,-זה סמא"ל הטמא הנוטל נפש הרשע אשר העז לכנוס בלשונו-לשון הלשנ"ה,-בסוד למלשינים לא תהיה תקוה,-למ"ל,-לעוקרים   ע"  {בגימטריא מ"ל}פנים של התורה,-לא תהיה תקו"ה,-אלא מיתה.

שם -ברכ"ע,-אותיות  ע" רכ"ב,-זה המלאך מגלה למשביע ע"  פנים של התורה,-ובכך משפיע על בעל השבועה בר"ך{סוד הברכה}  הממתקת{ר"ך,-לשון מרככת}-בכל אות  ב",-חכמה {ב}ראשית כל מידת גבורה,-אך במידה והמשביע הינו רשע א"ז  ברכ"ע  אותיות בי"ת   כיעו"ר,-הינו גוזר  רו"ע  ובכיו"ת  בבעל הטומאה עד שעוקר נפשו מן העולם הבא.

שם-ברקיאל,-אותיות  יב"ק  רל"א,-זה המלאך חותם בבעל השבועה ידיעה בחכמת הצירופים{ציפורים}-בסוד רל"א שערים,-אשר באמצעותם עתיד ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח לחותם יב"ק,-{י}חוד {ב}רכה {ק}דושה בפנימיות המלכות הטהור"ה, -וזה סוד הגואל באמצעות חכמת הצירופים משמיד סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה-זרע עמלק נמח"ה,וידעת אשר מלך המשיח אותיות משה ח"י על ידי השבעת המלא"ך קבריא"ל   ימחה ויקבור ישמיד  ויכלה  את סמ"אל הטמא ורבים מבני אדום יומתו בדינים אשר מלך המשיח בכך ממלא אות ח"ת  בשמו והינו משחי"ת הסיטרא אחרא לעולמי עולמים.

שם- בשד"ע,-אותיות   ע"ד  ש"ב,-בגימטריא   לב"ש   ד"ם,-זה המשיח אשר באמצעות זה ה"שם  שוחט ועוקר הסיטרא אחר"א,כנאמר "מי זה בא מא{ד}ו{ם}  חמוץ בגדים מבצרה",-זה המשיח  הינו בכח שם מ"ב גוזר צר"ה והשמדה על אומות העולם,-מלכות אד"ום,-שורש כל טומא"ה,-וזה המשיח  אותיות משה ח"י באמצעות השבעת המלא"ך  ש"ד  ע"ב  בגימטריא חס"ד  ש"ד     בגימטריא   י"ש   ס"ו ,-בגימטריא "בן דוד"  בגימטריא "גלגל"  בגימטריא   ס"ו  בסוד בשנת  תש{ס"ו} בכח זה המלאך ה{ג}וא{ל}  החל להשמיד  את   ס"  יש"ו,-{י}מח {ש}מו  {ו}זכרו  {ע}ולם,-ואת שרו סמ"ך  מ"ם,-סמא"ל הטמא הנשחט על מזבח הנקמה בגאולה השלמה,אנן ואמן כן יהי רצון ה".

שם - בש"י,-אותיות   י"ש   ב",-זה המלאך   חותם    במ{שב"י}ע    י"ב צירופי יהוה יתבר"ך,-המ{גל}ים למענו סתר"י תור"ה,-אך במידה ובעל השבועה הינו רשע בכך  המלאך  בש"י הופך שמו לשב"י,-ולוכד נפש הטמא ומורידו השאולה שם שור"ף את רוח הטמא"ה,-ומטהר הרשע בטרם נותן עבורו מחילה,-לשון מעביר בקשה למחול לו על עונות עקב שנעשה ההשבעה בשגג"ה,-על ידי רוח שגגה שמסית  את הרשע   -והינו גבורה חזקה,-ולכן במבקש לקבל חזק"ה שב"י על נפש הרשע ולגלגל אותה בחזרה לעולם לעשית  שב"י-לשון תשוב לדרכי התורה ותעשה תשובה מעלה,-לשון כל מעלתה{תיקונה}יהיה לקרב נפש רשעים{כפי שהיתה בגילגולה הקודם}לעולם התור"ה,-וזה מידה כנגד מידה,-לשון מקודם הנפש הרשע נגדה דברי תורה וכגודל ההתנגדות כך  גודל ההתקרבות שתחתום בנבראים,-ובכך תיקנה.

שם -בשכמל"ו,-זה שם המלאך נולד{מגולה} מן הפסוד  {ב}רוך {ש}ם {כ}בוד {מ}לכותו  {ל}עולם {ו}עד,-הרי זה המלאך מהוה ע"ד  בגימטריא למ"ד-והינו חותם    י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת{סוד חב"ד},-אור  "כבוד"  בגימטריא ל"ב ניתבות החכמה בפנימיות המשבי"ע זה שם המלא"ך הגדול והנורא,-אך במידה ורשע בעל השבוע אז  המלא"ך  "בשכמלו"-הינו  "במכשלו",-לשון מכשלו על ידי שחותם ברשע   אות  בי"ת  אך הפוכה בסוד תי"ב,-אותיות המילה כתובות למפרע,-המ-למד   על דין בתורת הקבלה,-ובכך מפילו למדרגת  למ"ד   בסוד  ל",-זה חכמה אסורה  המפילה נפשו ל"דם"{דינים וגבורות}-אשר עוקרים אותו מהעולם,-וסוף הרשע  להיות כלב שחור{של סמא"ל }הטמא"-מלאך חבלה,-לשון מהלך הרשע ועושה חבלה{שליחות  דין},-מטעם היכלות השאולה.

שם-בק"ש,-אותיות קש"ב,-זה המלאך חותם קול הנבואה,-"קשב"  בגימטריא    ש"  אליה"ו   בגימטריא   ו"א  שיל"ה,-בפנימיתו משה בגימטריא שילה אשר בכך זוכה לאותיות   וא",-בגימטריא ז"  במלוי זי"ן,-סוד  ז" הבלים של בינ"ה אשר הינם להב"ה המכחידה עוקרת ושורפת סמא"ל הרשע ב{ג}או{ל}ה השלמה.,-זה השם שמור ורשום למלך המשיח,ובמידה ואדם רשע משביע אז "בקש",-משלח  לנפש הרשע   ק"ש   כתו"ת  טומאה העוקים נפשו מן העולם ה"ב-א,-כלומר  מלאך המיתה  ה"ב  בגימטריא אות  ז"  דסיטרא אחרא,-לוקח נפש הרשע ושם אותה בהעל"ם{כף הקלע,-לשון  מדור העלוקו"ת},-וה" יתברך יצילנו  וישמרנ"ו  מפג"ע כל ר"ע,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם-בתאוהב,-אותות בת אוה"ב,-זה המלאך בעת השבעתו מסייע לאהבה בין בני הבית,-שלוה ורוג"ע,-המלאך בתאוהב-בגימטריא  תי"ו,-והינו רושם הנשמה  המשביעה  במדור הזוכים לדעת סוד היחוד  ת"-י"ו,-כנאמר על משה רבינו  "יו קרנות על חדו",-לשון המלאך מעטיר ראש המשביע ב"חדו"  בגימטריא ח"י{שם חכמה בתורת הקבלה},-אך במידה והמשביע הינו רשע העושה שימוש רע   אז בתאוה"ב-מהפך אותות שמו לבי"ת אוי"ב,-וממית הרשע ועוקר נפשו ומזיק לכל בני ביתו,.

שם -בת"ד,-בגימטריא  ת"ו,-זה המלאך מלמד את המשיח המשביע חכמת ה-ת"ו{סוד הניגונים,-יחודים}-אשר באמצעותם מתוו"ה   {ג}או{ל}ה לעם ישרא"ל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הבא, -הנקרא ת"ו מל"ה,-עולם היחוד,-אך במידה ורשע משביע זה השם  אז בת"ד-לשון בדיו"ת,-המלאך חותם במשביע שקרים ודמיותנות על אשר עוקר דעתו  -רוח שיגעון חותם בו{ברשע}.

שם -בתוא"ל,-זה המלאך בסוד  בת"ו-אל,-הינו חותם דבקות והתקשרות במאציל יתברך בבעל השבועה,-וראה בתוא"ל בגימטריא תט"ל,-הינו משפיע שם ט"ל בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו בפנימיות המשביע,-אשר בכך זוכה להיות מעוטר ב-ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד,-בזה השם מש"ה  בגימטריא שיל"ה הוא מלך המשיח יישחט את סמא"ל הרשע מלכות  רומי הטמאה,-זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל]ה שלמ"ה,-וידעת  בתוא"ל  זה מלאך קדוש ונורא הינו אבו"תל,-לשון בניין הקדושה{מוחין} האבות,-אברהם יצחק ויעקוב והינו חרב ה{ג}או{ל}ה אשר תשחט סמא"ל היורד לגיהנם ונשרף מאש חידושי תורת המשי"ח העליו"ן,-לשון משיח בכח חידושדי תורתו מעלה  השכינ"ה לקבל כח לעשות נקמה באומות העולם,-שורש {כל רע}ה,-אך במידה טרשע משביע זה המלאך אז בתוא"ל  מהפך שמו ל"אויבותל"-והינו נהפך אוי"ב ומשמיד הרשע  על ידי חרב איב"ה,-לשון בכח שנאתו עוקר הרשע ממקומו ומורידו לשאול הליות כלבו של סמא"ל ש"ר הגבורה הקשה.-לשון מקש"ה  על הרש"ע באמצעות  הכאת"ו ב-גבור"ה מכות  א"ש  להב"ה תחתונה,-לשון הרשע מתחתנן אך להבת האש רק עולה.

שם-בתו  תאה   ה",-בגימטריא  ימו"ת  המשי"ח,-הרי בזה המלאך  המשיח אותיות מש"ה ח"י   חותם  אות י"{חכמה עליונה}-ובכך שוחט כח "מות",-זה סמא"ל הטמא יורד השאולה ונשחט על מזבח הנקמה,וראה המלאך  {י}מות {ה}משיח משפיע אותיות י"ה{חכמה ובינה}  למלך המשי"ח וכידוע הארת החכמה עוקרת ומוחה כל קליפה דטומא"ה,-במידה ורשע משביע זה השם אז   המלא"ך ימו"ת המשיח",-חותם הרשע מו"ם  אשר  י"-מות  הרשע בכך ונעקר מן העוןלם הבא,{הנקרא משיח},-לשון המשכיות,-והרשע  אשר עשה שימוש בת"ג{כתר}התורה זכרו  נכח"ד כל"א הי"ה,-לשון נפשו כלואה במדור התחתון הנקרא עולם הכליא"ה,-לשון הינו נהיה יצור כלאי"ם ,-נפש רשע המעורבבת ברו"ח רעה-ש"ד,-בסוד ער"ב  ר"ב,-השדים והרשעים מעורבבים יחדי"ו.

שם-בת"ס,-זה שם המלאך נולד{מגולה}  מן הפסוק  {ב}ארץ  {ת}נחם  {ס}לה,-כלומר זה מלאך רחמים{תנחומים}-והינו חותם בפנימיות המשביע   "בארץ",-לשון להיטות ורצון קדוש  להשיג דבקות והתקשרות באלקי ישראל,-שהינו סל"ה,-{ס}ומך  {ל}כל  {ה}נופלים,-אך במידה והמשפיע הינו אדם רשע אז המלא"ך   {ב}ארץ  {ת}נחם  {ס}לה,-ממית ילדי הרשע ולכן "תנחם",-הרשע  מקבל תנחומים על מות ילדיו בעת יושב  שבע"ה,-וראה יושב שבעה,-וישיבה זה סוד קטנות מוחין,-הטמא עקב מות ילדיו דעתו נעקרה{רוח שיגעון  עקרה אותו  מן שערי העולם הבא}.

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ב" אות  ב" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן. 

OnLineTech