להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ל" אות ל" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן
 
שם [לאא] אאו יהל כער ש,-זה המלאך ל"אא בגמטריא ל"ב והינו חותם חכמ"ה{ל"ב נתיבות}בפנימיות משביע שמ"ו,וידעת עתיד מלך המשי"ח משה רבינו להשביע המלאך ל"אא בגמטריא ל"ב בגמטריא בכ"י ובכך לגלות {ב}רכה {כ}ונה {י}חוד בפנימיות בנ"י ישרא"ל בגמטריא כ"ב נש"ר א"ל אותיות כ"ל ב"ן רא"ש אותיות ב"ן א"ל כש"ר,-זה משה רב ינ"ו הינו בעל מוחין ב"ן{תפארת}וחותם מאור כשר אותיות כ" ש"ר בגמטריא ש"ר שערי"ם   אותיות שר"ש י"   רע"ם מוחין גדלות בפנימיות הנברא"ים{ישראל}-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לאא האה למא [בוא] כמיוגרולת,-זה המלאך ב"וא בגמטריא קש"ר א"ב והינו חותם בפנימיות משביע שמו ב"ידך א"פקיד ר"וחי סוד    רי"ח ו"{אותיות רוח"י},-מוחין תפארת ישראל{מאור התורה},עתיד מלך המשי"ח משה רבינו להשביע המלאך בו"א בגמטריא אמ"ת ובכך ה{ג}וא{ל} הינו ת"ם{בעל האמונה השלמה מוש"ך מוחין אות א"אלפך חכמה וזה יחוד א-מת שהינו סוד תם-א   ובאמצעות א"ם{בינה} המלכו{ת}-מקבלת קדוש"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זר"ע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם לאב [רעעי],-זה המלאך רעע"י בגמטריא ירק"ם,באמצעות השבעתו המשביע לומד חכמת הריקמ"ה בסוד ה"ר קימ"ה,חכמת הצירופים סוד הנביאים דקדוש"ה,עתיד מל"ך המשי"ח מש"ה ח"י   כ"ל ם"-להשביע המלאך ירק"ם ובכך ה{ג}וא{ל} חותם בפנימיות   קי"ר {השכינה בתורת הקבלה}אות ם"{בינה}-וזה ירקם רק"ם המשיח {י}ספירות בלימנ בפנימיות ישראל ע"ם אהב"ה בגמטריא החס"ד מא"ה אותיות ס"ד ח"ה מאה בגמטריא   סו"ד הנשמ"ה הא"ם,-זה מוחין יחידה נשמת המשי"ח בגמטריא י"ש קשר נשמ"ה אדם בגמטריא י"ש קש"ר   ן" מש"ה י"וד ה"א ו"או ה"א ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לאל יאיואמס [ואמ,]-זה המלאך או"מ והינו חותם מוחין מ"ו-מ" כפול ו" בגמטריא ר"ם חבר אות א" מן א{מו} ומקובל   אמ"ר{סוד אור החכמה }בפנימיות בעל השבוע"ה,וידעת מלך המשי"ח משה רבינ"ו אותיות ה"ר י"ו ש"ם ב"ן בכך משה מוש"ך מוחין אמ"ר-אותיות רא"ם{מלאך}ר"פאל א"וריאל מ"יכאל המהוים   ב"ן ש"ם   אותיות ש"ן מ"ב,סוד ש"ין נ"ון    בגמטריא ש"ם יש"י ינו"ן,-זה מלך המשיח{ישי}סוד המלכות{ש"ם}זוכה בכח ההשבעה למדרגת ינו"ן בגמטריא ק"ו עש"ר אותיות קוש"ר   ע" בגמטריא קוש"ר שבעי"ם שמות קדושה{סוד מט"ה   אותיות ס.ו.ט. מדה} ומורה הדבר אשר כונס שם ס.י.ט לפניות הגואל אז האות י  מתארכת לכדי ו" וזה סוד י"ו קרנות על חדו,ובטרם מעבר זה השם את משה אז שם ס.י.ט מורה על כי הבורא יתברך היה והוא יהיה והוא חי וקיים ואין עוד מלבדו –הינו בעל כל הכוחות כולם,ובזכות סוד היחודים אשר בז"ה   זה"ב   הש"ם משה {ז"ה}עתיד לחתום חכמה ב"ראשית בפנימיות הכלים{ישראל טהורים}-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה, אמן ואמן כן יהיה רצון ה".
 
שם ואב [נוג],-זה המלאך גו"ן והינו חותם בפנימיות משביעו קש"ר ג"ן{בגמטריא גון},בסוד ג"ש  קר"ן,וסוד ג"ימל ש"ין   בגמטריא ג"ן שערי"ם של"ם     אותיות מג"ן ש"ל שערי"ם,-הרי לך {מ}יכאל {ג}בריאל {נ}וריאל באמצעותם המשביע מוש"ך   ש"ל סוד ש"ין ל"מד אותיות די"ן של"ם הנקרא שערי"ם סוד ש"ע יר"ם,-זהו המשיח אשר עתיד לבצע זאת ההשבע"ה ובכ"ך לשחוט ולעקור סמ"אל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונכחדים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".      
 
 
שם לאל[שלל]-זה המלאך שלל בגמטריא ש"ס בסוד {ש}ש {ס}דרים והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין שי"ש סדר"ם,סוד מוחין התורה הנקרא שי"ש בגמטריא שע"ר ש"ש אותיות שר"ש ש"ע,והרי לך עתיד מלך המשיח {ש"ע בגמטריא צרף}אותיות להשביע המלאך ש"לל שהינו שולל ומכחיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד בגאולה השלמה,ובכח השבועה משה רבינ"ו אותיות ב"י   נ"ר ו" מש"ה בגמטריא קש"ר מש"ה ב" נר"י,הרי משה מושך רו"ח עליונה ורוח תחתונ"ה באמצעות זאת ההשבעה סוד מוחין הנבוא"ה אותיות   ב"-נאו"ה,וזה נאמר על ב" הרוחות השורות בפנימיות הנבי"א סוד של"ל{ב" אותיות ל"}אשר המשיח{אות ו"}-מחבר לכך ל"ל ואות ב" מקובל לול"ב,-וזה סוד צדיק יסוד עולם אור ה{ג}או{ל}ה חותם בפנימיותם   של ישראל טהורים יש להם חלק לעולמי עולמים ,אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם לב{דבג}י,-זה המלאך   בג"ד והינו חותם בפנימיות משביע שמו מלבו"ש אותיות ש"ם ל"ב ו" בגמטריא קש"ר ש"ם ל"ב אותיות ק"ם שר"ש ל"ב,הרי לך זה מלאך החכמה{קימה}שהינו מהוה שר"ש בסוד ש"ר-ש בגמטריא של"ו ש"ם או"ת ש"ר,זה המלאך אשר בעת שרי"ם שמ"ו הינו משפיע חכמת ל"ב הנתיבות,ומלך המשיח משה רבינו   עתיד להשביע המלאך בג"ד בגמטריא   שלו"ש ב"ד,זה המלאך גבריאל{ב"ד}-באמצעותו שלו"ש אבות{אורות}מגולים בפנימיות ישראל צדיקים קדושים שוקדים על תורת ישרא"ל ומשמידים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם לב{משא}י ויפאס,-זה המלאך אמ"ש,בסוד {א}ור {מ}וחין {ש}לם,והינו חותם בפנימיות משביע שמו מאור של"ם אותיות   ל" ש"ם סוד מדרגת בינ"ה עליונ"ה{אות ל"}בתורת הקבלה],עתיד מלך המשי"ח מש"ה רבינ"ו הינו רוש"ם בינ"ה למשוך באמצעות המלאך אמ"ש מוחין ש"ם א"   החכמ"ה אותיות כ"ח המ"ה אותיות כ"ה חמ"ה בגמטריא מ.ח.י. שערי"ם,המורה שמקדשין אותו למעלה וגם את ישראל למטה ,ובכך הכל כ"ח אח"ד סוד יחיד"ה בגמטריא כ"ח אמ"ת    אותיות א"ח כת"ם,תפארת ישראל{א"ח בגמטריא ט" אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד} מעבר המלכות ובכך מקובל {י"}-ספירות המגלים היחוד כ"תר ת"פארת מ"לכות בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדי לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם פו"י,-זה המלאך פו"י ועתיד מלך המשי"ח משה רבינו על ידי השבעתו {פ}ודה {ו}מציל {י}שראל,ובכך זוכים לעטרת סא"ל נוטריקון א"ין ס"וף אל",בסוד השכינה{סו"ף}מעוברת מן אור א"י-ן,סוד כתר{א"י}המגלה בפניעמיות רח"ם המלכות{שער ן"}-בכך זוכים הנבראים ישראל צדיקים קדושים למדרגת א"ל{האמונה}-המשמידה ומוחה סמא"ל גמגימא ואמן מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
לבמ שאי {ויפ} אסל
בדב גיי עאי עכי ולכ 
תעמ ובת סיע איע
כאנ ייא איא ואכ אא
 
 
שם [ לב ]ע,-זה המלאך   ל"ב והינו חותם בפנימיות משביעו מאור ל" כפול ב" בגמטריא אות כ" חבר האותיות ומקובל בכ"י,-{ב}רכה {כ}ונה {י}חוד,ועתיד לך המשי"ח משה רבינו להשביע המלאך ל"ב{תפארת}-ובכך למושך בפנימיות ב"ית{המלכות}מוחין ל"{בינה}-על ידי כך הנבראים ישראל צדיקים זוכים לעיטור ת"י בגמטריא קו"דש עי"ט רל"ו בגמטריא גדו"ל אדונינו קדוש ורב כח עי"ט,בסוד הבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם חותם בפנימיות המלכות {ע"י,קללה על שם הגלות }את האות ט"{סוד} חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד והרי לך מקובל עי"ט{י" ספירות בלימה},סוד משה רבינו המהפך קללה ח"ו לברכ"ה-ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם לבע [ וחל] ש,-זה המלאך חו"ל והינו מלאך הסיטרא אחרא,עכו"ם{עבודי כוכבים ומזלות הרשעים}משביעים שמו בכדי לחלחל מחשבות כפריה ח"ו כנגד סוד יחוד ההשגחה,עתיד מלך המשיח משה רבינו   ל"ו ח" בגמטריא קש"ר נשמ"ה ל"ו אותיות ל"ו נש"ר מש"ה,-סוד נ" ש"ר מלאך ש"ר-יה אותיות אז ישיר משה ובני ישראל את ה"שירה",-זה המלאך באמצעותו משה רבינ"ו מושך לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים מוחין   ש"ר מלא"ך אותיות ש"ר כ"ל א"ם אותיות רש"ם כל"א-{כ}ונה {א}ור {ל}ולב,וזה סוד משה ל"ו-ל"ב בגמטריא קש"ר ס"ב אותיות ש"ס קר"ב,-{ש}ש {ס}דרים חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד על ידים   מ-קר"ב משה את בינה{סוד חב"ד}לפנימיות המלכה, והרי לך י" ספירות בלימ"ה,-המשמידים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".
 
שם לדנ [ הנב,]-זה המלאך בנ"ה והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין בינ"ה,וראה המלאך בנ"ה עתיד לכנוס לפנימיות הב"ן{תפארת ישראל}סוד משה ר{ב}י{נ}ו בגמטריא ב"ן גבור"ה אשר בכל הגבור"ה בגמטריא שע"ר גבור"-זה סוד גבריאל המלאך{הנקרא גבור}הינו משפיע על ידי זאת הכונה ל{ג}וא{ל} מוחין "שעת חג"{בגמטריא שער גבור},-אותיתו ת"ג שע"ח בגמטריא קש"ר נשמ"ה ת"ג ש"ע בגמטריא ש"ר מא"ה    נשמ"ה צר"ף ת"ג,-בכך המשיח באמצעות חכמת צר"ף בגמטריא   ציו"ר שמני"ם   אותיתו ציו"ר שמ"ן י"ם בגמטריא נ"ץ גבו"רה ש"מים,-סוד מאור התורה על ידי כך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".      
 
שם להב,-זה המלאך לה"ב בסוד   ל"שנה ה"באה ב"ירושלים,והרי לך הבא"ה אותיות אהב"ה,וזה המלאך חותם בפנימיות המשביע מוחין ירושלי"ם אותיות ש"ר מילו"י בגמטריא שי"ר אלהים,עתיד מלך המשי"ח אותיות י" רא"ש מיל"ה,-זה משה רבינו   י"וד ר"אש אותיות    דו"ר אי"ש   אותיות או"ר שד"י בגמטריא אור מטטרו"ן בגמטריא ר"ז מטטרו"ן בגמטריא זמ"ר ח"י רו"ן אותיות נ"ו רי"ח זמ"ר אותיות נ"ר יח"ו זמ"ר,-בסוד ה{ג}וא{ל} בכח זה ההשבעה חותם בפנימיות ישראל מוחין   יח"ו -סוד י"סוד ח"כמה ו"בינה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם להר,-זה המלאך   לה"ר בסוד ל"שון הר"ע,זהו מלאך הסטרא אחרא,עכו"ם רשעים משביעים זה המלאך הטמא בכדי להחטיא ישראל עם קדושים,עתיד מלך המשי"ח להשביע המלאך   ה"רל בגמטריא ה"ר   ש"ם שילו אותיות ה"ר שמ"ש יל"ו אותיות י"מלוך ל"עולם ו"עד,כח האמונה סוד המלטך ה"ר ה"א   ר"יש אותיות א" שיר"ה אותיות ה"ר אי"ש בגמטריא של"ו ש"ם אות ירא"ה אותיות י"ש של"ום  אות רא"ה,זה סוד קו אמצע שלום אותיות ם" של"ו זה אור המשי"ח מאו"ר השי"ח אותיות או"ר מ"ה שי"ח אותיות ר"ם אהו"י שח ,וזה ענין ח"ש המשי"ח את שם   ח"ש מי"ה,זה השם המפור"ש שופר מש"ה המצביע על ציור האותיות, בסוד יוצ"ר האותיו"ת המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם לולו[תן ],-זה המלאך ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם גאולה,ועתיד מלך המשיח באמצעות המלאך ת"ן סוד ת"יו נ"ון אותיות ת"ו   ינו"ן,-לגלות אור הנגינ"ה אותיתו נ"ר הג"ן אהו"י,סוד   ת"יו בגמטריא קש"ר קדו"ש אותיות קוש"ר קד"ש   לפנימיות ישראל עם טהורי"ם בגמטריא טהו"ר ן" בגמטריא נ"ר הי"ה בגמטריא שע"ר נ"ר   ה"ה בגמטריא שע"ר חמ"ש הנ"ר,וזה סוד מלאכי    ארגמ"ן,-{א}וריאל {ר}פאל {ג}בריאל {מ}יכאל {נ}וריאל,-שהינם חותמים הנ"ר בסוד נ"   ה"ר בגמטריא משי"ח נ"ר   י"ם   אותיות רי"ח שמ"ן י"ם אור החכמה{רי"ח}-סוד שמ"ן אות ן"{בינה} מעברת ש"ם{המלכות}-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזי"ן דרזי"ן,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לומא נעע [בא],-זה המלאך א"ב והינו חותם בפנימיות משביעו {א}לפא {ב}יתא צירופים,וידעת המלאך א"ב בגמטריא ג" בגמטריא שלו"ש בסוד ל"ו   ש"ש אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד המעברים את מלך המשי"ח הינו משה ח"י באור החכמ"ה-ב"א נקרא, סוד עולם ה{בא} אשר מגלה אות ה"{בינה}-במלכות אל"ף בי"ת   סוד בי"ת פל"א סוד תפיל"ת א"ב{אות ב" במלוי}.-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לו[ מא נ ]עעבא,-זה המלאך אמ"ן   ושמון מגולה מן א"ל מ"לא נ"אמן,הרי לך באמצעות השבעתו המשיח מוש"ך האמונ"ה השלמ"ה סוד מוחין מל"א-גדלות מוחין   בסוד א"ל- ם" בגמטריא ע"א ע"ין א"לף אותיות המלאך ענפיא"ל וזה המלאך סוד עי"ן פל"א   אותיות פנ"י   ע"   א"ל מגלה רז"י התורה עבור{עיבור} המשיח החותם חכמ"ה בפנימיות הכלים{נבראים ישראל קדושים}-השוקד"ים על התורה,-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לח[ טול],-זה המלאך טו"ל בגמטריא קש"ר י"וד ה"א ו"או והינו חותם בפנימיות המשיח סוד ה"א מוחין הגדלות הנקרא השם המפורש י"וד ה"א ו"או ה"א בכך המשביע מגלה רזי"ן דרזי"ן סוד קש"ר אותיות ש"ר ק" בגמטריא ש"ר מא"ה בגמטריא רוש"ם שומ"ר הרשו"ם בפנימיות נשמות עם טהר"ה,-עתיד מלך המשיח משה רבינ"ו אותיות רוש"ם בי"נה,-בסוד המלאך רוש"ם אור בינ"ה בפנימיות משה רעיא מהימנ"א,-ובכך סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".
 
 
שם ל[ חלנ ]י,-זה המלאך לח"ן בסוד נח"ל,-{נ}וחל {ח}סד {ל}אלפים,הרי לך החסידי"ם משבעים זה המלאך המשפיע עבורם    אלפי"ם בסוד פלאי"ם,-מאור החכמ"ה אותיות כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא כ"ח גאול"ה,סוד   המלאך מיפא"ל נוטריקו"ן מ"ה יפ"ה-א"ל,וזה סוד החכמה הגנוז"ה אשר באמצעות זאת ההשבע"ה החסידים האמיתים מושכי"ם בגמטריא   ש"ם יהוה י"ם אותיות יהוה שמים אור תפארת למלכות הקדוש"ה,-בכך סמ"אל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לחע{והב},-זה המלאך וה"ב בגמטריא ח"ה בגמטריא אהבה בגמטריא אח"ד בגמטריא י"ג מידות הרחמי"ם אותיות רמ"ח הי"ם,הרי לך באמצעות השבעתו המשיע מושך הארת לרמ"ח איברי"ו ובכך משיג התקדשות סוד ר"מ-מ"ח בגמטריא פר"ח שמות קדושה באמצעות מב"רר רפ"ח ניצוצות ומחזירים לישראל ע"ם טהר"ה,-זהו מלך המשי"ח אשר עתיד להשביע זה המלא"ך   וה"ב אותיות ב"ו-ה" בגמטריא ז"ו בסוד ז"ין ו"או   אותיות אוז"ן י"ו,-כנאמר על משה רבינו י"ו קרנות על חד"ו,-הרי לך י"ו קרנות אותיות ק"-רנות בגמטריא מא"ה נרו"ת אותיות א"ת מנור"ה,-סוד הצירופים בכח זה המלאך משה מגלה מוחין התורה העליונ"ה הנקראת אוז"ן בסוד א"ו-ז"ן   אות ז"{בגמטריא א"ו}סוד חסד גבורה תפארת נמח הוד יסוד מלכות זה המשיח מגלה שם ז"ן בגמטריא ויו הי יוד הה ח"כמה ב"ינה ד"עת ובכך מקובלים עש"ר ספירות בלימ"ה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לט{בל}א,-זה המלאך ל"ב והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין ל"ב נתיבות החכמה,סוד נ"-תיבות{יחודים}המשמידים ועוקרים מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים,עתיד משה רבינו רושם בינ"ה להשביע המלאך ל"ב בסוד ל ב"ית אותיות י" לב"ת בגמטריא לב"ת עש"ר אותיות שע"ת רל"ב,-ובאמצעות שע"ת בגמטריא   ש"ע או"ר ע"ב אמ"ת,-סוד מאור תפארת בכך ה{ג}וא{ל} מושך רל"ב בגמטריא רל"א אח"ד,סוד   מוחין רלא" שערי"ם{צירופים}באמצעות עוקרים ומוחים זר"ע עמל"ק לעולמי עולמים אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם ליאב,-זה המלאך ביא"ל בסוד   י"ב-א"ל,הינו חותם בפנימיות משביע שמו ידיעת י"ב צירופי יהו"ה,עתיד מלך המשי"ח מש"ה   ח" כלי"ם בגמטריא מש"ה קש"ר נשמ"ה כלי"ם,הרי משה רבינו קוש"ר נשמ"ה{אורות}לפנימיות כלי"ם העולה בגמטריא    כ"לי- ן",בסוד יחוד אור בכלי,וגם בכח זה הש"ם מ"שה מעבר המלכות הנקראת כ"הן ל"וי י"שראל במאור חמישי"ם{בגמטריא ן} אותיות ש"ם חיי"ם בגמטריא ש"ם חכ"ם    אותיות מ"ח שכ"ם    בגמטריא מ"ח ש"ס,-{ש}ש {ס}דרים אותיות סד"ר ש"ש י"ם   אותיות ס"ד שרשי"ם   אותיות דר"ש שס-י"ם בגמטריא נ"ס ש"ש ד"ר בגמטריא ש"ם י"שי נד"ר ש"ש,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם ליא בוי יא{ע} {פ}כה,-זה המלאך ע"ף והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין ע"ין פ"ה אותיות י"ה ענ"ף,-חכמה ובינה {יה}-המגלים פ"ן   ע" שמות קדושה לבעל השבוע"ה,-עתיד מלך המשי"ח משה רבינו אותיות נ"ר י"ב ו" מש"ה אותיתו נר"ו י"ב מש"ה     אותיות מ"ב י"ש נ"ר ו"ה להשביע המלאך ע"ף בגמטריא עי"ן שמוני"ם אותיות שמ"ן י" ענוי"ם,-בסוד בכך נמשך לפנימיות הנבראים ישראל קדושים י" ספירות בלימ"ה{הנקראים ענוי"ם}-סוד    נו"י   ע"ם אותיתו נ"ו-   עי"ם בגמטריא נ" קש"ר עי"ם,הרי לך אור הבינה{אות ן"} חותם בפנימיות ישראל קש"ר   {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין גדלות החכמ"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם ליא{ו מא},-זה המלאך או"ם והינו חותם בפנימיות משביע שמו א-מ"ו,סוד מ" כפול ו" בגמטריא ר"ם מוחין אור א"אלפך חכמ"ה,עתיד מלך המשי"ח להשביע המלאך או"ם בגמטריא קש"ר א"ם אותיות ש"ק רא"ם,בסוד ר"פאל א"וריאל מ"יכאל המגלים עבור ה{ג}ו{א}{ל} מאור ק"ריאת ש"מע ש"בת ק"ודש מוחין שלמו"ת בסוד ת"ו של"ם{סוד הנגינה,יחודים}המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לי{בע}ו,-זה שם ע"ב בגמטריא חס"ד ועל ידי השבעתו עתיד מלך המשיח למשוך ב"ית   ע" פנים של התורה לפנימיות ישראל ע"ם קדוש"ה אותיות קוד"ם שע"ה אותיות מש"ה עוק"ד אורות התורה לפנימיות הכלים{ישראל צדיקים}-קדושי"ם שוקדי"ם על רזי"ן דרזי"ן ,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם ל{י"ד}ך,-זה המלאך י"ד החותם בפנימיות משביעו י" כפול ד" בגמטריא אות ם"{בינה},-ועתיד מלך המשיח להשביע המלאך י"ד בגמטריא י" כפול ד" בגמטריא ם",-חבר י"ד ומקובל מוחין   מ.י.ד.,וזה סוד נשמת המשיח   {מ}שה {י}וסף {ד}וד אשר באמצעות המלאך י"ד בגמטריא דו"ד מגלה החכמה העליונה בפנימיות המלכות הקדוש"ה,עתיד {ג}וא{ל} ישרא"ל למשו"ך כ"ל שמ"ו בגמטריא כ"ל מש"ה אח"ד אותיות ה"א מל"ך חד"ש בגמטריא קש"ר מלך חד"ש    אותיתו כ"ל חד"ש קשר"ם     אותיתו כ"ח של"ד קשר"ם את האורות לפנימיות ישראל הנקראים שלדי"ם בגמטריא ע" שד"י   אותיות י"ש ע"ד{ות}התורה ת"ו ע"ד ש"י{מוחין בינה}-המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזים דרזים,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצוך ה".
 
שם {לי}בעו,-זה המלאך ל"י    והינו חותם בפנימיות משביע שמו מאור האות ם"{בגמטריא ל"י,}אור בינ"ה סוד   י"וד ל" בגמטריא קש"ר יל"ד בגמטריא מקש"ר   ד" אותיות שר"ד ק"ם   אותיות ש"ר קד"ם,הרי לך המשיח{נקרא יל"ד}-והינו בעל נשמת שר"ד{מוחין קדמו"ן}-באמצעותו מושך אור חכמ"ה{קימה}-המשמידה ועוקרת מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמלק נכחד ונאבד לעולמי עולמים,אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לי{כ"ד},-זה המלאך כ"ד והינו מגלה למשביע שמו   מוחין כ"ד בגמטריא ד" שערי"ם אותיות שד"י רע"ם,עתיד מלך המשיח   ר"עיא מ"הימנא להשביע המלאך שד"י בגמטריא   מטטרו"ן ,הינו סוד המלאך כ"ד בגמטריא ארב"ע שערי"ם אותיות ע"   שערי"ם בא"ר,הרי משה רבינו בכך חותם שם ע"{פנים של התורה}בפנימיות המלכות{בא"ר}-זוכה בכך למאור ן"{הנקרא שערי"ם,אותיות ש"ע יר"ם}-המלכות המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לידנב,-זה המלאך ילד-ב"ן,הינו חותם בפנימיות מלך המשיח{ב"ן}מוחין יל"ד אותיות דל"י בגמטריא ד"ם סוד ד"לת מ"ם בגמטריא פ"ד ת"ל,הרי באמצעות השם הקדוש ד"ם{שם מפורש}המשיח בונה המלכות{ת"ל}-על ידי מתקן הברית באמצעות פ"ד אורות,סוד פ"ה ד"לת   בגמטריא   תפ"ה ד"ל,הרי המלכות{ד"ל}זוכה בכך למוחין תפ"ה בגמטריא תהלי"ם    אותיות    ת"י מל"ה בגמטריא מלה קוד"ש אותיות של"ה קדו"ם,-אור המשי"ח   של"ו הקד"ם אותיות שק"ל מוד"ה בגמטריא ש"ק ע"ד ו"ה,זה ה{ג}וא{ל} הינו באמצעות ק"ריאת ש"בת    ש"בת ק"ודש סוד מוחין הנבואה בכך חותם בפנימיות הנבראים{ישראל טהורים}-מדרגת ע"ד{ות} התור"ה סוד יחוד ו"ה{תפארת ומלכות}-המשמידי ם ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון   ה".
 
שם ליי,-זה המלאך יל"י ושמו מגולה מן כ{י} גמ{ל} על{י} חסד"ו,הרי לך זה המלאך חותם חס"ד-ו בגמטריא קשר חסד בפנימיות בעל השבועה,עתיד מש"ה רבינ"ו אותיות רוש"ם בינ"ה י" דע"ת להשביע זה המלאך כל"י ג"ם על"י אותיות כ"ל מעיל     י"ג מידות הרחמי"ם בגמטריא רי"ח פ"ה בגמטריא אמ"ת י"ם חיפ"ה בגמטריא   מ"ח א"ם   קוד"ש פ"ה אותיות קו"ד   שפ"ה    א"ם מ"ח   בגמטריא קו"ד שכינ"ה א"ח שמוני"ם   אותיות שמ"ן ו" אחי"ם י"ש   קו"ד כה"ן המשמיד ועוחקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם {ליל} אאעפ,-זה המלאך ל"יל בגמטריא ס"י סוד {י}{ס}וד בגמטריא קש"ר ע"ד אותיות ש"ק רע"ד אותיות ש"ע   רק"ד,הינו חותם בפנימיות המשיח{ש"ע נהורין} מוחין רק"ד בגמטריא    ה"ר אד"ם בגמטריא ה"ר י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא ה"ר גאול"ה בגמטריא אור"ג ם"   ,זה סוד בצלא"ל נוטריקון בצ"ל-אל בגמטריא א"ס פח"ד,-{א}ין {ס}וף יתברך חותם פח"ד בגמטריא קש"ר נשמ"ה פ"ד אותיות נש"ר פ"ד משק"ה את ישראל צדיקים קדושים במוחין עליוני"ם אותיות ע"ל יוני"ם בגמטריא מא"ה יוני"ם אותיות א"ם יונ"ה י"ם,-כח הנשמ"ה   אותיות כ"הן שמח"ה   אותיות שמ"ן כ"ה ח"ה אותיות שנ"ה חכמ"ה בגמטריא ספירה חכמ"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לילית,-זה השד"ה דסיטרא אחר"א, לילית אשר עכו"ם רשעי"ם משביעםי את שמה בכדי לפתות ח"ו את לב ישראל לזימ"ה,עתיד מלך המשי"ח משה ח"י להשבי"ע את המלאך לי"ל   קוד"ש בגמטריא ש"מש יל"ו קו"ל שד"י בגמטריא שמ"ש יל"ו קו"ל מטטרו"ן אשר יעקור וישמיד לילית הרשעית יורדת לגיהנם ונשחטת על גבי מזב"ח ה{ג}או{ל}ה ,ישראל צדיקים קדושים בכך זוכים למוחין ט"הרה בגמטריא שע"ר אמ"ת אמ"ת י"ם בגמטריא   אמ"א    שע"ר או"ר ע"ב אמ"ת תמי"ם,האמונה השלמה{תמימות}בפנימיות ישראל זוכים לשלמות הידיע"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".
 
שם ליקבהו,-זה המלאך יוקבל"ה,והינו חותם בפנימיות המשיח הינו משה רבינו י"ו קרנות על חדו,-מוחין קבל"ה אותיות ל"ב ק"ה בגמטריא קו"ל אח"ד    אותיות ק"ו א"ל ח"ד   אותיות א"ח דו"לק    בגמטריא ט" דול"ק בגמטריא אמ"ת דול"ק    אותיות א"ם קו"ל ד"ת,-אור בינ"ה {א"ם}המגלה {ד}עת {ת}פארת-סוד קו"ל בגמטריא ל"ו   מא"ה אותיות מ"ו לא"ה מ" כפול ו" בגמטריא ר"ם חבר ל"אה   בגמטריא ם"-ר"לו בגמטריא דו"ל אדונינו ורב כ"ח-ם,בסוד    כ"ב רוח"ם אותיות כ"ב רומ"ח   בגמטריא רו"ח מ"ב שערי"ם בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".   
 
שם לללמנ{ו"ב},-זה המלאך ב"ו    בגמטריא ח" חבר ב"ו ומקובל המלאך חב"ו,בכח זאת ההשבעה מעלים ניצוצות קדושה הנפלו ח"ו לקליפות הטמאות, עתיד מלך המשי"ח מש"ה רבינ"ו אותיות ש"ם ה"ר ב"ו נ"י,בסוד {נ}צח {י}סוד   אותיות פנימיות סו"ד ח"ץ,זה משה רבינו {חו"ד}-י"ו קרנות על חד"ו בגמטריא ח"י בגמטריא חמ"ש ח"ה בגמטריא קש"ר נשמ"ה שמח"ה אותיות נשק"ר מש"ה   ש" חמ"ה,-ה{ג}וא{ל} הינו ח"מה בגמטריא קשר נשמ"ה י"וד ה"א ו"או ה"א ובכך מגלה אור נ" ש"ר   בגמטריא ש"ר חמישי"ם אותיות מ.ח.י. שרשי"ם,וזה השם מקד"ש המשי"ח בסוד חותם קד"ש ם" אותיות ש" קד"ם   בגמטריא של"ו ש"ם או"ת קד"ם   אותיות ש"ם תוק"ד של"ו א"ם אותיות ל"ו אמ"ש קו"ד   ש" ת"ם המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם ל"מ,-זה המלאך מ"ל העולה בגמטריא אות ע" והינו חותם בפנימיות משבי"ע" שמו מוחין ע" פנים{ענפים}של התור"ה,-וידעת עתיד מלך המשי"ח משה רבינו רושם בינה ה" מבשרינ"ו להשביע המלאך מ"ל בגמטריא   משמ"ש יל"ו אותיות ל"ו שמשי"ם,-מלאכי א"ש שורפי"ם בסוד שופ"ר י"ם בגמטריא שופר ן" בגמטריא שופר ש"ם חיים   בגמטריא שופר ש"ם   חכ"ם המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זר"ע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם למוב{א"ח},-זה המלאך א"ח בגמטריא ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד חותם בפנימיות משביע שמו{סוד כלי המלכות},-והרי לך {י"}ספירות בלימ"ה ,עתיד מלך המשי"ח להשביע המלאך א"ח בגמטריא קש"ר נש"מה אח"ד אותיות נש"ר אח"ד משק"ה אותיות רא"ש ח"ד מ"ן קש"ה אותיות א"ר חד"ש מ.נ.ק שה,וזה השפ המפור"ש שופר מש"ה הנקרא מ.נק. סוד שם ג"ן עד"ן אותיות ע"ד נג"ן,משה רבינו בכח זה השם{כונה} מושך הנבואה המאיר"ה בסוד ארי"ה מ"ה בגמטריא ארי"ה י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא ירא"ה גאולה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם למט,-בגמטריא המלאך ע"ט והינו חותם בפנימיות המש{י}ח מוחין י" ובכך מקובל משה נקרא עי"ט בגמטריא מגלה ט"ף{עולמות,העלמות}בפנימיות המלכות{ע,י}בכך זוכה ל{ט"}אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הודש יסוד,הרי לך עשר ספירות בלימה הנקראים עי"ט בגמטריא שמ"ן יו"ם אמ"ת אותיות ש"ם נ.י.ת.    א"ם מ"ו,הרי לך בכך המלכות{ש"ם}מעוטרת במוחין נ.י.ת. המורה על המשיח הינו עמוד צדיק יסוד עולם שעומד העולם העליון והוא הצדיק מדת אמת כי הוא האור העליון חותמו של הקב"ה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".
 
שם {למוב}אח,-זה המלאך מבו"ל הינו מלאך המות,מלאך הסטריא אחרא{עכו"ם רשעים}משביעים זה המלאך ח"ו בכדי להמית ישראל צדיקים קדושי"ם,עתיד מלך המשי"ח מש"ה ח"י להשביע המלאך א"ח ובאמצעותו למשוכך מאור ט"{בגמטריא א"ח}אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד לפנימיות הנבראים{מלכות}-ישראל צדיקים קדושים],וזה חכמה תחיה בעליה,בכך סמא"ל{מבול}-הטמא יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד בזכו"ת שם כז"ו ב"ת בגמטריא ב"ת ג"ל אותיות ת"ג  ל"ב   חכמת הצירופים סוד המשי"ח חותם י" שמח"ה   אותיות חמ"ש י"ה אותיות מ.ח.י. ש"ה שם המפור"ש מ.ח.י   המקד"ש ישרא"ל{בי"ת}-וזה סוד בי"ת המקד"ש מקד"ש תיב"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם למלהו,-בגמטריא עול"ה,זה המלאך עול"ה הינו חותם בפנימיות המשי"ח שמח"ה-י אותיות י"ה חמ"ש חכמה בינה מגלים מ"ח בפנימיות המ{ש}יח בכך זוכה למאור   י" חמ"ה בגמטריא ש"ער חמ"ה אותיות ע"ר שמ"חה   אויתות ש"ם ח"ה ע"ר בגמטריא ש"ם אח"ד ע"ר בגמטריא ע"ר ש"ם אהבה אותיות עש"ר מאהב"ה אותיות ש"ר   ע" מאהב"ה אותיות רש"ם ע" אהב"ה אותיות שמ"ע רא"ה ב"ה    בגמטריא שמ"ע באר"י   אותיות ש"ם ע"ב יר"א בגמטריא ש"ם חס"ד יר"א אותיות רא"ש חסדי"ם אותיות משי"ח ס"ד א"ר אותיות סד"ר   א" משי"ח בגמטריא    א"ש סדרי"ם קש"ר נשמ"ה   אותיות שר"ש נקמ"ה המשמיד ועוקר סמ"אל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה ,זרע עמלק נכחד ונאבד בעת תורת ה{ג}וא{ל} בנ{ג}{ל}ה,-בסוד "גלגל" בגמטריא ס"ו בגמטריא ב"ן דו"ד אמן אמן כן יהי רצון ה".
 
שם למל {המ}כא,-זה המלאך מ"ה בגמטריא אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא גאול"ה,-הינו חותם בפנימיות הגוא"ל מוחין ג" אלו"ה בגמטריא     שמ"ש יל"ו גאו"ה   אותיות שמ"ו יל"ו גאו"ה,-זה המשיח הנקרא שמ"ו בגמטריא   מ"שה   אח"ד אויות ש"ם האח"ד בגמטריא   ש"ם חו"ד אותיות מו"ח ד"ש,-זה ענין {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת   אשר חותם בפנימיות המלכות{ד}מוחין ש" בגמטריא שמו"ת א"ש ל"ו,-צירופי אותיות א-ד-ם בגמטריא ד"ם אח"ד   בגמטריא י"ו א"ם בגמטריא שע"ר או"ם    אותיות ש"ע ו" רא"ם   בגמטריא ש"ע קש"ר רא"ם   אותיות ש"ר שק"ע רא"ם   אותיות שר"ש ע"ק רא"ם,-סוד {ע}ליון {ק}דוש ע"תיקא ק"דישא,-זה נשמת המשי"ח אותיות שמ"ן ת"ם השי"ח בגמטריא הש"מן ת"ם אליעז"ר אותיות עזריא"ל ש"ם   מתנ"ה,-זה המלאך חותם בפנימיות משה רבינו שמות קודש כנאמר עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם",וזה סוד בכח זה הש"ם בגמטריא ש"ם י"ז בגמטריא ש"ם אהוה בגמטריא שם טו"ב    אותיות מו"ט ש"ב אותיות שו"ט מ"ב   צירופים משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם [ למל ] ומל,-זה המלאך למ"ל בגמטריא ס"מ{אל},זה מלאך הסיטרא אחרא אשר עכו"ם רשעים משביעים אותו להרע לישראל צדיקים קדושים,עתיד מלך המשיח משה רבינ"ו ש"ם ה"ר ב"ן י"ו אותיות ב"ן ו" רשימ"ה בגמטריא ב"ן קש"ר רשימ"ה   בגמטריא קש"ת מש"ה בנ"י להשביע המלאך ומ"ל בגמטריא ע"ו בגמטריא קש"ר ע" אותיות שע"ר    ק"   בגמטריא שע"ר מא"ה אותיות רע"ם ש.א.ה. להשפיע למשה הוא ר"עיא מ"הימנא מוחין ש.א.ה סוד הא"ש{כח הנבואה}-המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם למל [ ממל ],-זה המלאך ממ"ל בגמטריא שמ"ן יו"ם שמ"ש יל"ו,-הינו חותם בפנימיות המשיח{שמש}מוחין יל"ו,-{י}מלוך {ל}עולם {ו}עד,כח האמונה השלמה,-סוד שמ"ן יו"ם אותיות שמ"ם נו"י   אותיות נוש"ם י"ם,-הרי לך המשיח נ"ו-שם חותם נ"ו בסוד נ" כפול ו" בגמטריא ש" בפנימיות המלכות{ש"ם י"ם}-בכך זוכה למאור שמי"ם{תפארת}-הינו מגלה יו"ם אור י"ו קרנות על חד"ו חבר אות ם" ומקובל ח"-ד"ום בגמטריא קש"ר    נשמ"ה דו"ם אותיות מוד"ה קש"ר שמ"ן המשמיד   ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם ש"י,-זה המלאך ש"י בסוד לאוהבי הנחיל ש"י,והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין ש"ין ל"מד בגמטריא למ"ד ש"ס,-הרי לך הנביאים -הנקראים לומדי"ם משביעים המלאך ש"י ובכך מושכים ש"ש ס"דרים אותיות שרי"ם ש" ס"ד בגמטריא ש"ם יש"י שרי"ד,-הרי לך הנביא אשר בפנימיותו נשמת שרי"ד אותיות ש"ר י"ד בגמטריא ש"ר דו"ד   בגמטריא שדו"ד אמ"ת י"ם אותיות ו" אד"ם שד"י ת"ם בגמטריא קש"ר י"וד ה"א ו"או ה"א מטטרו"ן ת"ם,-הינו חותם בפנימיות המשי"ח האמונה השלמה המשדדת מערכות הטב"ע בכח ע"ב ט"ה בגמטריא חס"ד ט"ה בגמטריא חס"ד האמ"ת בגמטריא אדני ח"ד אמ"ת,-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
למנ בנג מזמ [ שי] אל
יח וי יא פנא סל לד
בא דר בכ גו י יו עמ
אל יוע מכ ישמ וי
לא כית ש עמ מ יול
באת נ סיוע איע כאנ
ת יב יא אי או אכ
אא ר
 
שם למלהו,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק ל"דוד מ"זמור ל"ה ה"ארץ ו"מלואה,
 
שם למנ בנג מזמ { שיר },-זה המלאך שי"ר והינו חותם בפנימיות משביע שמו סוד היחודים{הנקראים שירים},וראה המלאך שי"ר משפיע או"ר יש"ר   סוד שי"ר או"ר בפנימיות המשי"ח הנקרא רז שי"ר בגמטריא י"ז ש"ת בגמטריא ש"ת אהוה בגמטריא ש"ת טו"ב אותיות שו"ט ב"ת אותיות בשטו"ת,הרי לך סוד הנבואה נתנה לשוטי"ם,-הרי הנביאים באמצעות בשט"ות,ב" שוטי"ם חכמה עליונה וחכמה תחתונה,הנקראי שוטי"ם   אותיות שמ"ו ט"י     בגמטריא מש"ה שערי"ם   אותיות   י"ה רע"ם שמ"ש בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה    אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם למנצח בנגנ {מש},-זה המלאך ש"ם הינו מגלה למשביע שמו"ת המפורשי"ם בסוד ש"ם ת"ו   שופר המי"ם ,עתיד מל"ך המשי"ח מש"ה ח"יה מיד"ת כ"ל   ע",הרי משה רבינו רושם בינה באמצעות זאת השבועה מושך אור כ"ל אותיות כ"א רל"ו בגמטריא אהיה גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח זה סוד כ"ב רו"ח רוחו של המשיח רוח אלקים מרחפת על פני המי"ם,-סוד שופר המי"ם בגמטריא   שופ"ר יפ"ה    אותיות שפ"ה ו" פרי"ה בגמטריא   קש"ר שכינ"ה פרי"ה אותיות   שר"ש   ק"ן   יפ"ה כ"ה   ה.ר.י.,וזה השם מורה משה רבינו הינו אחד מן העליוני"ם אותיות על"ה יונ"ים   חותם ע"ל יהו   ני"ם,-סוד {נ}צח {י}סוד {מ}פלכות בפנימיות ישרא"ל רל"א י"ש לה"ם מל"ה בפנימיות לב"ם בכך שוחטים מב"ל{מבול}-זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם למ{ עט },-זה המלאך ע"ט בסוד ע"ין ט"ט בגמטריא ע"ין ח"י אותיות יי"ן ע"ח בגמטריא ח"ן מלך בגמטריא נמח"ל שערי"ם אותיות רע"ם נ" לחשי"ם -אשר הינו חותם בפנימיות מל"ך המשי"ח בגמטריא ח"ן ש"ה אותיות נ" ש.ח.ה.,-וזה השם המפור"ש שופר מש"ה ש"ין ח"ית ה"א    אותיות יי"ן אש"ת ח"ה,הרי לך המשי"ח אותיתו שמ"י ח"ה בגמטריא שמ"י אח"ד בגמטריא שמ"י אהבה בגמטריא שמ"י י"ג מידות הרחמי"ם משפיע לאש"ת{המלכות}מוחין א-ש"ת סוד יי"ן בגמטריא סו"ד בגמטריא ע"{פנים}-ענפים של התור"ה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם למעכ,-זה המלאך עמל"ך והינו חותם בפנימיות המשיח אשר עתיד להשביעו מוחין ע-מל"ך בגמטריא מל"ך שבעי"ם אותיות שה"ע מלכי"ם,-זה סוד המלאך באמצעותו המשי"ח המלך השמיני{הדר} מביא לתיקון{העלאת ניצוצות הקדושים}-מן שבע המלאכים שחוו שביר"ה,ווזה המשיח עושה באמצעות הרשב"י,-{ר}בי {ש}מעון {ב}ר {י}וחאי באמצעות תורתו המשי"ח משביע המלאך עמל"ך בגמטיריא מק"ל דינים וגבורות המשמידים ועוקרים מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם ל{נק}ז,-זה המלאך ק"ן והינו חותם חכמה{ק"ן בתורת הקבלה}בפנימיות משבי"ע שמ"ו,ועתיד מלך המשי"ח שמ"ו בגמטריא מש"ה אח"ד    אותיות אמ"ש הח"ד,-בסוד בעל {א}ור {מ}וחין {ש}לם להשביע המלאך ק"ן חבר הח"ד אותיות נק"ד ח"ה בגמטריא נק"ד אהבה בגמטריא נק"ד י"ג מידות רמחי"ם המנקדי"ם{בסוד משפיעים לנבראים ישראל צדיקים קדושים אור החכמה נקודי"ם}-המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם לנק{זע},-זה המלאך ע"ז,-והינו מלך הסטרא אחר"א,עכו"ם{עובדי כוכבים ומזלות}-אשעים משביעים המלאך ע"ז{דינים} בכדי ח"ו לצער ישראל צדיקים קדושים,עתיד מלך המשי"ח מש"ה ח"י להשבי"ע המלאך זקנ"ל אותיות ז"ן ק"ל ובאמצעותו למשו"ך חכמ"ה גנ"וז"ה סוד ש"ם ז"ן העולה בגמטריא ויו הי יוד הה ובזאת החכמה הינה חר"ב ה{ג}או{ל}ה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד בכך ישראל לומדי"ם בסוד מולידי"ם תור"ה,-חכמ"ה,-סוד האמונה השלמה השתוות צור"ה בבור"א יתבר"ך ויתבר"ך בעל כל הכוחות כול"ם,אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".
 
 
שם ל{סע} כ,-זה המלאך ס"ע והינו חותם מוחין נס"יע" ה בסוד ס" ע"ין אותיות י" נס"ע אור החכמה{י} בפנימיות המשבי"ע,עתיד מלך המשיח להשביע המלאך ס"ע בגמטריא ש"ם יש"י שבעי"ם בגמטריא שמ"ש שערי"ם שמ"י ע"ב   בגמטריא שמ"ש ש"ע יר"ם שמ"י חס"ד, אותיות משי"ח ס"ד יר"ם ש"ע שמ"ש אותיתו שמ"ע ש"ש סדרי"ם   ש"ם ח"י,-בזכות זאת השבועה ב{ג}וא{ל} בעל ידיע"ה בחכמת המרכב"ה אותיות כ"ב ר"ם ה"ה בגמטריא י"ב כר"ם אותיות כרבי"ם   חבר אות ו" ומקובל כרובי"ם,-זה סוד מ"ב י"ו ר"ך,משה י"ו קרנות על חדו מרכ"ך{מבשם} המלכות באמצעות שם מ"ב הגדו"ל והנור"א,-בכך ישראל צדיקים קדושים זוכים לעיטו"ר אותיות עי"ט רל"ו בגמטריא עי"ט גדו"ל אדונינו ורב כ"ח אותיות כ"ב רו"ח בגמטריא ברו"ח שערי"ם   אותיות משי"ח ע"ר ברו"ח   אותיות עבו"ר רי"ח שמ"ח אותיות עבו"ר מ"ח חיר"ש אותיות רבו"ע מ.חי. חר"ש,זה סוד הש"ם המפור"ש שופר מ"שה שמ"ש פור"ה,-סוד שם מ.ח.י    המורה שהמשי"ח{ישראל} מקדשי"ם אותו בקדוש"ה וחותם קוד"ש ב"ממלכה" אותיות פנימיות ממל"ך בגמטריא כפ"ל    בגמטריא כ"ל שמ"ן יו"ם   אותיות נוש"ם כלי"ם אותיות ש"ם מל"ך נו"י אותיות מ"ן ו" משכי"ל אותיות   י" שכ"ל מ.ו.מ. ובזה הש"ם מש"ה חותם הידיעה אשר הבורא יתבר"ך אל יחי"ד ומיוחד בעל כל הכוחות כולם ואין עוד מלבד"ו,-הינו עתיד להשמיד ולהכחיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדיםפ לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם [לע ]חר-,זה המלאך ע"ל בגמטריא מא"ה והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין הא"ם בגמטריא מ"ו בסוד מ" כפול ו" בגמטריא ר"ם אור החכ"מה,-עתיד מל"ך המשי"ח מ"שה רבינו" להשביע המלאך ע"ל בגמטריא מ"ו ובכך למשו"ך לפנימיות ישראל אור קש"ר ארבעי"ם{בגמטריא מ"ו}-סוד א"ם עיב"ר ש"ר ק" בגמטריא א"ם עיב"ר ש"ר מא"ה    בגמטריא א"ם עיב"ר רוש"ם בפנימיות המלכות{ש"ם}-זטכה בכך למוחין ר"ו   בגמטריא קש"ר אמ"ת י"ם אותיות אמ"ת קשרי"ם המשמידים ומוחים סמא,ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם ל {ען},-זה המלאך ע"ן בגמטריא ע"ין ן" אותיות   י" ענ"ן בגמטריא שע"ר ענ"ן אותיות עשר ענ"ן,הינו חותם בפנימיות המשביע שמו מוחין עשר ספירות בלימה הנקראים ענני"ם בגמטריא מא"ה עי"ם,-{ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין,עתיד י" דע"ת בגמטריא ש"ער דע"ת   אותיות שע"ת רע"ד זה המשיח ע"ד אמ,ת י"ם{בגמטריא ר-עד} להשביע המלאך ע"ן בגמטריא   ע" משי"ח י"ם   אותיות משי"ח עי"ם,-הינו חותם בפנימיות המלכות הזוכה למרור {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין חכמת משי"ח בגמטריא שע"ר חמ"ש   אותיות שמ"ש ע"   ר.ח. זה השם המפור"ש שופר מש"ה ר.ח בגמטריא קש"ר נשמ"ה אמ"ת י"ם אותיות נש"ר משק"ה אמ"ת י"ם,-הרי ל"ך ה"ר כ.ל.י זה השם המפורש המורה ארב"ע שערי"ם סוד גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל {א}וריאל שורי"ם ברחמי"ם בפנימיות המשיח הינו רמחי"ם המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לערץ,-זה המלאך צ"לרע,-והינו מלאך הסטרא אחרא צ"ל-ר"ע,עכו"ם רשעים משביעים שמו בכדי ח"ו לגזור על ישראל הסתר פנים{צ"ל}-שהינו ר"ע{מידת הגבורה הקשה},עתיד מל"ך  המש"יח מש"ה ח"יה להשביע המלא"ך    ע"ץ ר"ל וליטול אות ו"{תפארת} ולחבר ובכך מקובל ע"ץ רל"ו בגמטריא ע"ץ גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח אותיות כ"ב רו"ח,-זה סוד רוח אלקים מרחפת על פני המי"ם,המי"ם בגמטריא המל"ך המעבר מלכ"ה באמצעות כ"ל{יסוד} בשם מ"ה בגמטריא אד"ם בגמטריא גאולה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א השם הקדוש המשמיד ומוחה סמ"אל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם ל{פ ג},-זה המלאך פ"ג בגמטריא    שלו"ש שמ"ן יו"ם   אותיתו שנ"ו משולשי"ם אותיות שלושי"ם שמ"ן   ו" בגמטריא קש"ר שמ"ן שלושים    אותות שר"ש נ.מ.ק שלושי"ם,וזה סוד שם המפורש שם נ.מ.ק{מ.נ.ק.}המורה על ע" חיילות{שבעים שמות קדוש"ה}-המשי"ח מושכ"ם בסוד מוש"ך אות ם"{האתר בינה}-לפנימיות המלכה{ישראל צדיקים קדושים},-ובכך מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו" אותיות י"שוע,-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם {לפגוע}כעד,-זה המלאך לפגו"ע והינו מלאך הסיטרא אחר"א,-עכו"ם{עובדי כוכבים ומזלות רשעים}משביעים זה המלאך בכדי ח"ו לפגו"ע בישראל,עתיד מל"ך המשי"ח מש"ה רבינ"ו אותיות ש"ם ביר"ה נ"ו אותיות נה"ר י"ב שמ"ו   בגמטריא נה"ר אח"ד מש"ה י"ב,-באמצעות י"ב צירופי יהוה להשמיד ולהכרית המלא"ך דסטרא אחרא-לפגו"ע,בכך מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדיחם לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם {לפה }ל,-זה השם המפורש פ.ה.ל. המורה אשר בעת השבעת זה הש"ם מש"ה רבינו הינו עליו"ן גמו"ר אותיות רל"ו ע" גוני"ם בגמטריא גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח ע" גוני"ם,-משה באמצעות זה השבועה מושך ע" גונים{שמות קדושה}-סוד מט"ה מש"ה אותיות מ"ה שמט"ה    בגמטריא ש"מטה גאול"ה   אותיתו ל"ו מט"ה שאג"ה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לפק,-זה המלאך {ק}{ל}י{פ}ה והינו מלאך הסטרא אחר"א אשר עכו"ם הרשעים משביעים אותו בשביל להרע לישראל ולהסיתם במידות רעות,עתיד מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"יה להשביע המלאך   ל"י קפ"ה בגמטריא ל"י א"לף ל"מד   בגמטריא ל"מד מ-אלף בסוד המלאך מטטרו"ן בגמטריא שד"י בגמטריא ס" רומ"ח בגמטריא שם יש"י   רומ"ח בגמטריא רומ"ח שערי"ם שמ"ש אותיות עש"ר שמשי"ם רומ"ח אותיות עם שרשי"ם רומ"ח,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון   ה".
 
שם לקי ל{סי},-זה המלאך ס"י והינו חותם בפנימיות משביע    מוחין   {ס}ל{י}חה    בגמטריא ע" ל.ה.ח,וזה השם המפורש המצביע על רו"ח אלהי"ם אותיות רומ"ח אלהי"    אותיות   י" רל"ו חמא"ה   בגמטריא שע"ר גדו"ל אדונינו ורב כ"ח   ח-מא"ה,ועתיד מלך המשי"ח להשבי"ע המלאך סליח"ה בגמטריא   שמ"י ע"ב ל.ה.ח ובכך למשו"ך לפנימיות ישראל ע"ם קדוש"ה מאו"ר   מו"ח{בגמטריא ח-מאה}סוד ח"כמה ב"ינה ד"עת המשמידים ועוקרים מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו" אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטי"ם,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם   לקי,-זה המלאך שמו מגולה מן הפסוק ל"ישועתך ק"יותי י"הוה,עתיד מלך המשי"ח להשביע המלאך לק"י בגמטריא    שע"ר ק"ל אותיות ק"ר שע"ל   אותיות קש"ר ע"ל בגמטריא קש"ר מא"ה אותיות רק"ם ש.א.ה,המשיח ממתק המלכות{אות ר" בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים}-באמצעות מוחין ק"ם{החכמה}-סוד ר-קם ובכך מושך ה{ג}וא{ל} לפנימיות ישראל שם ש.א.ה.  אותיות א.שה. סוד השכינה {שה} זוכה למוחין א"אלפך חכמ"ה כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח אד"ם   בגמטריא כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא כ"ח גאול"ה   אותיות כ"א גח"ל ו"ה בגמטריא אהיה גח"ל ו"ה אותיות הגאול"ה ח"יה-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
לקי קיל קלי   ילק ליק
לסי סיל סלי יסל   ליס,
 
 
שם {לר} {ו}ימ,-זה סוד שם רל"ו העולה בגמטריא גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח,אותיות כ"ב רו"ח בגמטריא ברו"ח שערי"ם אותיות  רוח"ב   ש"ם ע.י.ר.{ע.ר.י},וזה השם מורה על שבעי"ם מעלות המקוימים בפנימיות מלך המשי"ח-מש"ה ח"י   אותיות ש"ם חי"ה אותיות י"ש חמ"ה אותיות שמ"י ח"ה בגמטריא שמ"י   אהב"ה   אותיות יאה"ב מש"ה אותיות    מ"ב י"ה אש"ה,-ובכח זה הש"ם המשי"ח חותם רל"ו בגמטריא ל"ו אמ"ת י"ם אותיות או"ם ת"י מ"ל   בגמטריא או"ם   ע" קוד"ש אותיות עומ"ק א"ש ד"ו בגמטריא אי"ד עומ"ק,-זה המשיח צדיק חי עולמים{אי"ש בתורת הקבלה בסוד י"ש א"}-והינו חותם בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם מוחין ע"ו-קם,   מדרגת ע"ין ו"או בגמטריא ז" עני"ו אותיות זי"ו ע"ן בגמטריא עו"ז ש"ם יש"י   בגמטריא מעו"ז   ש"ש שערי"ם אשר משמידים ומוחים מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים זרע עמלק נכחד ונאב"ד,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם {לשט} שתש,-זה המלאך  לט"ש אותיות של"ט בגמטריא   ט"ל אמ"ש בגמטריא אמ"ש י"וד ה"א ו"או בסוד המשיח באמצעות זה השבוע"ה מושך {א}ור {מ}וחין {ש}לם סוד ט"ל   ט"ט ל"מד בגמטריא ח"י למ"ד   בגמטריא ע" יח"ד אותיות ע"ד ח"י בגמטריא שמ"י ע"ב יח"ד    בגמטריא ש"ם מל"ך חב"ד בגמטריא כפ"ל בחד"ש,הרי המשיח חותם כ"ף-בגמטריא מא"ה אורות סוד האות ל"{הא"ם,-בינה} בפנימיות המלכות{אות י" סוד נקודה} ומבכך מקובל   ל"{האם}חבר אות י" וראה אלהי"ם סוד הגבורה הקדוש"ה השוחטת ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השל"מה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם ל{שי}ג,-זה המלאך ש"י החותם בפנימיות משביע שמו אור החכמה הנקרא ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,-ועתיד מל"ך המשי"ח משה רבינו להשביע המלאך ש"י ובכך למשוך מוחין   י" של"ג בגמטריא שע"ר של"ג    המשמיד ועוקר שר"ש על"ג סוד שר"ש עג"ל{הזהב},-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים נשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לש"ש,-זה המלאך של"ש והינו חותם אור האבות אברהם יצחק ויעקוב הנקראים של"ש בגמטריא שמ"ש יל"ו   ש"ש אותיות י"ש ל"ו ש"ם ש"ש,-עתיד המשי"ח י"ש ל"ו אותיות שיל"ו לחותם ש"ש אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד בפנימיות המלכות{ש"ם},-ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לתאער {ולי}ב,-זה המלאך יל"ו   אשר שמו מגולה מן הפסוק י"מלוך ל"עולם ו"עד,הרי לך עתיד המשיח משה הינו ו" ע"ד בגמטריא ק"שר ע"ד אותיתו שע"ר ק"ד   אותיות ש"ע   רק"ד אותיות ש"ר   עק"ד אותיות שק"ד ע"ר אותיות רע"ד ש"ק   אותיות ק"ש   דע"ר,וזה סוד ש"בת ק"ודש ק"ריאת קודש חותם בפנימיות המלכות{אות ר" בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים}מוחין ע"ד{תפארת}וזה יחוד ר-עד שהינו ר-ד ע" מגלה ע" פנים של התורה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטםי על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".
 
 
שם ל{תא} שיאל-זה המלאך א"ת והינו מלנד משביע שמו חכמת א"ת אותיות התור"ה,-עתיד מלך המשי"ח משה רבינו לרומם א"ת השכינה באמצעות המלאך א"ת,ולכן בתורת הקבלה השכינה נקרא"ת קר"ן א"ת על שם המלאך החותם בה י"ו קר"ן-ות על חד"ו, אותיות ת"ו קר"ן{התורה,סוד היחודים}המשמידים ועוקרים סמאל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם לת{מו"ב} אמי,-זה המלאך מב"ו בגמטריא קש"ר מ"ב אותיתו ש"ר רמ"ב,-ר"וח מ"ב,הינו חותם בפנימיות משביעו מוחין ש"ר ש"ין ר" אותיות    י" נש"ר בגמטריא שע"ר נש"ר אותיות שר"ש נע"ר ,סוד שר"ש מטטרו"ן קוד"ש הקודשי"ם שוקדי"ם קו"ד   ש" חותמים בפנימיות ישרא"ל טהורי"ם,וזה ענין שר"ש נע"ר אותיות שע"ר נש"ר   אותיות נש"ר עש"ר אותיות שע"ר    ש"ר ן" בגמטריא   שע"ר   עש"ר   ן" בגמטריא ש"ר שישי"ם   אותיות י"ש שרשי"ם   אותיות    ש" ירים ש"ש,וזה סוד {י}הי {ר}צון {מ}לפניך {י}הוה אשר   באמצעות אות ש" בגמטריא של"ו ש"ם או"ת אותיות שמו"ת א"ש ל"ו חבר שם ש"ש ומקובל ש"ש שמו"ת א"ש ל"ו,-צירופים קדושים בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כון יהי רצון ה".
 
שם לתמל{מי}י מבימיצ,-זה המלאך מ"י הינו מלאך הבינ"ה,-מ"י בגמטריא שע"ר ארבעי"ם אותיות שע"ר    עי"ם בא"ר,-הרי לךהמשיח חותם בפנימיות בא,ר{המלכות}מוחין ע"יבור י"ניקה מ"וחין ובכ"ך עש"ר אורות מגולים בפנימיות ישראל עם קדושי"ם שוקדי"ם על שי"ר א"ל ע"ם אותיות י"ש רל"א ע"ם ,חכמת הצירופים המשמידה ועוקרת מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים נכחדים ונאבדי"ם,זרע עמלק יור"ד השאולה ועולה בלהבות המדור"ה א"ש אוכלת רוחות הטומא"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
שם לתת{יב},-זה המלאך י"ב והינו חותם בפנימיות משב"יעו י"ב צירופי יהו"ה,-וראה אש"ר י"וד ב" אותיות ב"ו י"ד בגמטריא ב"ו דו"ד בגמטריא ק"שר בו"דד בגמטריא קש"ר חב.ו.{וזה השם המפורש}המעלה ניצוצות קדוש"ה ועתיד בכך מלך המשי"ח משה רבינו לב"רר הטו"ב מן הר"ע,-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים השאולה ועולים בעש"ן להבות המדור"ה,-המכלה את רוחות השטות והטומאה ,כנאמר "ואת רוח הטומאה{סמא"ל}אעביר{אבער}מן האר"ץ{מלכות הקדושה},-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
 
שם לתמ"ל,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוד {ל}א {ת}ירא {מ}פחד {ל}ילה,-ומלך המשי"ח עתיד להשביע"ו את המלא"ך לתמ"ל בגמטריא ע" ת"ל   בגמטריא האמ"ת,-הינו מגלה החו"תם האמ"ת בגמטריא או"ר חס"ד מא"ה אמ"ת בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם בכך מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזין, זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
ל ת מ ל
ת מ ל ל
מ ל ל ת
ל ל ת מ
 
שם מב"ו,-זה המלאך מב"ו בסוד ב"ו ם" אור הבינה והינו עתיד לחותם בפנימיות מל"ך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י כ"ל ם",-אותיות   ח" כלי"ם ש"ם ה" בגמטריא קש"ר נשמ"ה כלי"ם   ש"ם ה",-בכך בכ"ח זה הש"ם מש"ה רבינ"ו   נ"רו י"ב צירופי יהוה מגלה בפנימיות ישרא"ל ע"ם קדוש"ה אותיות קוד"ם שע"ה,-{ש}בנה {ע}לא{ה}   האר"ה המכחדה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".
 
ל ת {מוב}
ת מ ו ב ל
מ ו ב ל ת
ו ב ל ת מ
ב ל ת מ ו
 
 

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ל" אות ל" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

OnLineTech