להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> ספרים >> ספר קנאת צבאות ה"רגלא"ט/מאת הרמח"ל הקדוש
ספר  קנאת צבאות  ה"רגלאט  /מאת הרמח"ל הקדוש.              

דע אשר נאמר (בראשית א, כו), "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו",ופה אנוכי משמיע לאוזנך סודות גנוזים,"נעשה אדם",הרי לך בינה{אות  נ}באמצעותה הקב"ה במחשבתו  עש"ה אדם,ומגלה  המחשבה עבור הקב"ה כמדרגת מעשה,וזה "בצלמנו כדמותנו",צלם המחשבה והדמות שלה,איך בכח המדמה האדם נעשה,והבט הקב"ה מודיענו סוד עליון בפסוק המופלא,{נ}עש{ה} {א}דם {ב}צלמנו  כדמותנ{ו}  ר"ת  מקובל "נבואה",-

הרי לך על ידי נבואה שכלית הקב"ה הודיע למלאכי עליון לעשות אדם,והד"ם נעשה במחשבה,בסוד כח המדמה{כלי האדם}ובפנימיות נקודת  כח המדמה נחתם הנשמה{אות א"},וזה עניין  בירור הכלים המדמים וזיכוכם{גופים}ובכך מגלים ישראל הדעת המתכסה בכח הדמיון,על שם  מדמה לאות  נ{הנשמה}כמעין מסך בכדי שהלא ראויים  לא יקבלו מהאור הגנוז לעולם הבא,והתבונן ופתח עיניך וגלה נסתרות לרומם השכינה זועקת היא לזיווג עם בעלה,"נעשה אדם",הרי הקב"ה מודיענו  נעשה אדם וסודו עש"ן  אדמ"ה,ופה כונה גדולה,עש"ן  בסוד ע"ולם  ש"נה נ"פש המביא תפיסת קיום לנברא,-

"אדמה" בסוף דרכו בעולם שם מקום משכנו ובעת חייו האד"ם וכל ההבדל  אות  ה" נע"ה מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה וזה סוד תחיית  המתים,ופה נגלה עבורך כל חיי האדם סוד המחשבה{אות ה"}ועל ידה תחיית  המתים בכח אות ה" נע"ה למצב חיים ולא לעבר המיתה והולכת ושבה על גבי המחשבה והבריאה מקום המכיל המחשבה ובהמחשבה מלבישה פנימיות הבריאה והבריאה חיצונית ולבוש ללובש{וזה המשיח}שהינו בגד לעולם העליון והעולם  העליון מלביש פנימיות הבגד{משיח}-

והעולם העליון מהוה לבוש להקב"ה יתברך ויתברך הוא ראשון והוא אחרון ומבלעדיו אין אלקים ראשון הראשונים ולא נתפס במחשבת לא העליונים ולא התחתונים אין  מלפניו ואין מאחוריו ומצדדיו וממלא כל עלמין ואורו בולע כל הנתפס ולא נתפס והבנת הנקודה ואף הנקודה לא תופסת בבורא יתהלל מי ימצאו  נשגב מכל,וזה "בצלמנו כדמותנו",הרי המלאכים הינם לבוש למחשבה ולכן יש באפשרותם לדבר במושגי אדם בצלם ודמות אך המחשבה העליונה לא נודעת אף למלאכי על,והמחשבה כוללת כל הפרט והכלל,והקב"ה אין הוא נתפס ח"ו ח"ו  על ידי המחשבה ,-

אלא המחשבה רחוקה מלתפוס מהות הבורא  וכל תוכן המחשבה  מהוה ההפרדה בין הקב"ה למחשבה,יוצא מכך שהבריאה על כללות כל העולמות סוד לבוש המחשבה וגם מהוה חוצץ המפריד המחשבה מלתפוס  מהות הבורא{עצמותו},וזאת המחשבה הקב"ה משפיע עבורה השפע והשפע סוד התרחישים הנצפים על ידי המחשבה,ונקראת מחשבה על שם חושבת בתרחישים המציפים אותה מכל עבר,-

ועל כך נאמר {משלי כה,ב}"כבוד אלהים  הסתר דבר",כלומר כבו"ד בגמטריא ל"ב נתיבות החכמה,ויש לב נתיבות באמצעות אלהים יתברך "הסתר דבר",בסוד מוסר בנבואה סתרי תורה לדיבור הפנימי של המשיח,ולכן המשיח הינו מדרגת מדבר  בסתרים{צירופים}על שם מסתיר כבוד אלקים מהרשעים,

בסוד הנאמר  [חגיגה יא]"כל שאינו חס  על כבוד קונו ,ראוי לו שלא בא לעולם",הרי לך כ"ל שאינו חס על כבו"ד קונו,לשון כבוד הק"ן,סוד המחשבה האלוקית באמצעותה נביאי האמת מקבלים  נבואתם מפי הבורא יתברך,"ראוי לו שלא בא לעולם",הרי הנביא אמת מחוייב לחוס ולהסתיר דרכי גילוי המחשבה,וזאת עושה בכח חכמת הצירופים המצרפת משמעות המחשבה והצדיקים האמיתים עומדים על צירוף התיבה כאישורה.וזה הנאמר בגמרא "זה המסתכל בקשת",והסתכלות סוד החכמה בתורת הקבלה,"בקשת",נביאי האמת המביטים על הקושיות הצצות במחשבה ומאותם קושיות מעלים גוונים{צורות חשיבה}גנוזות,-

בסוד הנאמר {בראשית ז ,יח}"ותלך התיבה  על פני המים",והליכה בסוד הנביא ההולך לעומקות רחשי המחשבה וחוקר בתיבות המצורפות,"על פני המים",בסוד רוח אלקים{סוד המחשבה}מרחפת על פני המים,ו"המים" בגמטריא  יפ"ה,ואין יפה אלא חכמה ובכך  פ"י  ה"{זה הנביא}מחדש אורות  בפנימיות הכלים,בכח פי"ו הינו[הנביא אמת]  פו"י,פ"ודה ו"מציל  י"שראל,וזה סוד המשיח דיבורו בתורה{חידושי תורתו}יקבע"ו  בסוד יגלו נשמת יעקו"ב  במציאו"ת,בסוד במוצ"א פי"ו האותיות,בדרך שהינו חותך{מצרפם}בפי"ו,

וזה סוד הנאמר {אסתר ח ,ג}"ותפול  לפני  רגליו",הרי לך המחשבה מרוב שהינה  נעלמת ולא מושגת יש לה להפיל עצמה לעולמות התחתון "לפני רגליו",בסוד נקודת עקביים,ועל המחשבה להתגלות בפנימיות הנביא אמת עד הנקודה התחתונה ביותר המקויימת,בכדי שעליה הנביא ילביש וירומם הניצוצות קדושה,והמחשבה כמעלה ומשיאה על גבי התיבות המולבשות עליה את כל נשמות הנופלים לתהומות  רבה,והבט סוד גדול,[ו]תפול {ל}פני {ר}גליו,ר"ת  מקובל שם ר"לו  העולה בגמטריא גדול אדונינו ור"ב כ"ח,-

וידעת אשר ר"ב  כ"ח זה אותיות כ"ב רו"ח,הרי רוח אלקים מרחפת על פני המים,סוד המשיח על ידי ריחוף מאות לאות הגואל מרחף בעיניו על גבי כ"ב האותיות{של התורה}ומצרפם,וזה סוד ר"ב כ"ח,הינו מרבה כח בנקודת העקביים עד שיגלו אור תורת יעק"ב  בפנימיות י"ם{המלכות},ואז תבו"א הגאולה השלמה,מתי שיושלם הארת הגאולה בעולמות ש"ל   מ"ה,בסוד ש"ל נעליך מעל רגליך,הרי  העולמות הנעולים,סוד נקודת מנעולא דמגניזא,מלכות דמלכות,והגואל על ידי כח המחשבה סוד שם מ"ה  בגמטריא י"וד  ה"א ו"או ה"א מתק"ן{בסוד מחדש}אור האלוקות המקויים בכל עת בעולמות התחתון אך רק נסתר,-

ויש להביא לגילוי שהצמצום רק לעיני הנבראים אך בכל עת אור אין סוף פועל מראש המדרגה ועד הקצה התחתון,אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלקים{הרי לך אין צמצום},וזה עניין  {בראשית ז ,יח}"ותלך התיבה  על פני המים",הרי לך ותל"ך,בכח ההלכה סוד תורת המשיח תורת המחשבה סוד הנשמות,"התיבה"{נעה}בסוד מצורפת,והרוח המחייה את התיבה זה רוח אלקים  "על פני המים",סוד פנימיות תורת  הגואל,והתורה נכתבת על ידי המחשבה בנקודה הפנימית של נשמת המשיח,סוד י-חידה,-

על שם חיד"ה לפענח את תורת המשיח,והאות י" לשון י"ד {החכמה}היא הכותבת התורה,ולא ניתן להרחיב בשל  העומק הרב והחכם מדעתו יבין והלא ראוי יאבד עבורו המוחין וינזק מרעיונות של רע העין יסיתו לבורות מקולקלים ויחמיץ מחשבתו בתובנות לשון תבן וק"ש ולא מצד החכמה, וראה זאת כעיצה מאנוכי הרמח"ל לכל מי שמעיין בהשלמה של זה המאמר המכיל כל קטעי שנשרפו על ידי זידים ארורים  ומינים כופרים שלחו יש בתורתי הקדושה ובזה העת דור הגאולה משלים הקטעים באמצעותך הרגלא"ט איש חס"ד שכמותך,

ויש לך לדעת שנכתב{יחזקאל א,יח}"כמראה הקשת אשר יהיה בענן",כלומר כמרא"ה סוד הנבואה,הנביא מביט על המחשבה כמראה שבאמצעותה נצפים כל צירופי האותיות,"הקשת",ללמדך הקושיות  באמצעותם נביא האמת מפר"ה בחכמתו,כנאמר על המשיח  סודו   "שופר משה" אותיות "שמש פורה",הרי תפארת{שמש}מפרה על ידי מידת הדין הקשה הנקרא הפו"ר,על שם עומקות הקליפות,יתרון האור{גילוי הגאולה סוד אות  א"}מן החושך{גולה},"אשר יהיה בענן",-

הרי אש"ר{סוד הבינה}הינה מוסתרת על ידי ענ"ן{הקושיות},ומלך המשיח בכח שם יהיה,כנאמר מ"ה שהיה הוא שיהי"ה,בכח זה הכוונה מגלה בעתיד  הארת אות ש" אשר צורתה  אותיות  נ" י"י",בסוד יי"ן  התורה,וזה סוד {בראשית  ט, טז}"וראיתיה  לזכר ברית עולם",כלומר "וראיתיה",בסוד ראייה{זה החכמה העליונה},ונביאי האמת רואים המחשבה בכח הזיכרו"ן,הרי המלאך זיכרוניא"ל מלאך הזכרונות{נשמות}באמצעותו נביאי האמת מבצעים אזכרות והשבעות,"ברית עולם",ובכך מייחדים ומבררים המלכות{עולם}ביסוד{ברית},וזה סוד יחוד המחשבה בנקודת מלכות היסו"ד,סו"ד המחשבה מגולה במלכות,

כנאמר {ישעיהו לא,ה}"כצפרים  עפות כן יגן  ה" צבאות",הרי לך המשיח הינו סוד מחשבת "צפרים"{צר"ו"פים},כ"ן יג"ן  בסוד כ"י  נג"ן האותיות הוא משיח צדקנו,וידוע הנביאים נקראים נגני"ם,בכח הצירופים מגינים על ישראל,ה"  צבאות,מדברת על שם אלקים{בעל ה"  אותיות}בכח זה השם על כל צירופיו גואל ישראל יכחיד כל אומות העולם בגאולה השלמה,בסוד כצפרי"ם עפות,סוד הצירופים בתורת המשיח הם נשמות הצדיקים{ציפורים}אשר "עפות" בסוד מרוצצות  מחשבת המשיח,ועל ידי יגיעה ומשיכת אור הנשמות לפנימיות המלכות בכך הינה מזדווגת ויולדת זר"ע קדושים,בסוד מחשבה{זר"ע}הנעשה על ידי זיווג קדושים{פנים בפנים},-

ועל כך נאמר  בתהלים{במתים חפשי"},וזה סוד  בנשמות המתים אשר נהרגו על קידוש השם,סוד עשרת הרוגי מלכות סודם  עשרת מנגינות{יחודים}ישראל צדיקים זוכים לצאת לחפש"י,"במתים" בעת מתו כבר נקבע בזכות רבי עקיבא וחבריו ישראל בעתידם "חפשי"{ייזכו לגאולה},בסוד הנאמר {תהלים יב,ט}"סביב רשעים יתהלכון",הרי לך המחשבה בפנימיות המשיח סובבת כל העולמות עד הנקודת הסופית עולם הרשעים,"יתהלכון",ועל ידי בירור הנשמות העשוקות מלך המשיח מגלה ההלכה,סוד תורתו ההולכת עימו להחזיר נשמות רשעים בתשובה,וזה סוד תשבי יתרץ קושיות ובעיות,תורתו תביא תשובה לרוחות הרשעים,ועל ידי התשובות הגואל מברר הנקודה הלא ניתנת לבירור אלא רק על ידי משיח צדקנו,וזה סוד הנאמר {נזיר  כג}" גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה",הרי "גדולה עבירה לשמה",-

בסוד מידת גדולה  "עבירה"{בסוד עיברה}בפנימיות לשמ"ה{למש"ה}מאור מצו"ה,וזה המאור ממתק ומבשם עולמות "שלא לשמה",מגלה למענך עולמות הקליפה הינם חסרי שמות,עקב השכחה השורה בעמקי הקליפות,ומלך המשיח תורתו תעטר את הנשמות העשוקות והנשכחות  בשמות,וזה "גדולה עבירה",לשון המשיח מעביר אור גדול והינו קיבל ציווי מעת הקב"ה לגמול חסד גם  עם  "שלא לשמה",זה הרשעים,ועל ידי אור החסד הרשעים זוכים לכנוס בשערי"ם,בפנימיות האותיות,ומלך המשיח זה סוד מצרף נשמות הרשעים על ידי כח האותיות,וזה סוד הפסוק [אסתר  ב,יד]"בערב היא  באה  ובבוקר  היא שבה",הרי לך "בערב" בסוד אימתי המחשבה הגנוזה מתעברת בפנימיות נביאי האמת,"היא באה",-

לנביא האמת מדברי העולם הבא,"ובבוקר היא שבה",כלומר המחשבה מגלה סתרי תורה לנביא האמת בלילה,ולפנות בוקר חוזרת להעלמותה,ועל  כך נאמר  (הושע יד, י), "כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם",בסוד  כ"י ישרים,זה המחשבה המאירה באור ישר בפנימיות הנביא,"דרכי ה",על ידי זאת המחשבה הנביא אמת מביא דרכי החקירה על דרך האמונה לפנימיות החושקים  בדבר  הש"ם מש"ה,על שם משה הינו דיבור הש"ם,"וצדיקים ילכו ב"ם,על ישי סוד המחשבה המאירה באור ישר האיש הצדיק כותב  הלכות תורה,על שם התורה  הולכת לקבל  מוחין משם ב"מ{סוד  מ"ב}ומעברת המוחין בקוראיה,סוד ישראל,"ופושעים יכשלו בם",-

הרי הפושעים הנבערים מדעת יכשלו  בהבנת חכמת התורה שורשה שם מ"ב  הגדול והנורא,ודע לך זה הנאמר (זכריה יד, ב), "והנשים תשכבנה",כלומר "והנשים",זה סוד השינונים,מידת הגבורה הקשה המתעוררת  בפנימיות הנביא אמת על מנת לשבר כח הקליפות,"תשכבנה",זאת הקליפה מבטלת ח"ו ח"ו  המוחין הקדוש{דעת}סוד השכיבה,וישנם  ג"  מדרגות,שכיבה  ישיבה עמידה,וזאת הקליפה הנמוכה ביותר ואין גרוע ממנה על שם גורעת ומבצעת מחטף האמונה,בסוד "והנשים תשכב-נ"ה,לשון מכבות ומטילות סוגר על קבלת הנבואה{נ"צח ה"וד}בפנימיות הנביא אמת,-

ומלך  המשיח  באמצעות (איכה ה, יא), "נשים בציון ענו",סוד  השינונים  דקדושה,ניצוצות הדינים המרוצצים מחשבתו בסוד רצוא  ושוב,הדינים רצים במחשבתו אחר הקליפות ומכחידים הקליפה,כנאמר "נשים בציון",זה הדינים  הקדושים השורים על נשמת המשיח  הנקראת "ציון",והינו "ענו",בסוד והאיש משה ענו מאד,בזכות הדינים והגבורות הקדושות ליבו חלל ושבור בקרבו בכל עת,אך זה שבירה דקדושה המשברת שבירה דסיטרא אחרא,וזה עניין  (משלי לא, כד), "ותשחק ליום אחרון",כלומר "ותשחק" לשון הקליפה נשחקת ומאבדת כחה בזכות השינונים דקדושה המגולים  בדעת נביא האמת,"ליום אחרון",בסוד עתידים ישראל  ב-ל"  יום  אחרונ[י]ם בטרם גילו המשיח לסבול קשות מאותם שינונים דקדושה אשר משיח ישראל מגלה בכח תורתו,אך יש לשחוק{לצחוק}מאותם דינים מהם תבוא שבירת כל היכלות  הסטרא אחרא,ויתרון האור מן החושך והאושר והחירות מן המיתה והעצבות שעתידה להתעורר  בצורה מוגברת   ל"  יום  בטרם המשיח מגולה בפני כל באי העולם,ובהלה  גדולה תחתם  בכל העולמות מפני אורו של  משיח צדק משה רבינו,הרי לך משה עתיד לריב מלחמתם  של ישראל קדושים ולהחריב מלכות רומי הרשעה,וזה סוד  (משלי ו, כג), "כי נר מצוה",כלומר כ"י נ"ר,-

זה המשיח  בן דוד מהווה  הוא כינור השם משה,בסוד המשיח מצרף בכח כינור ה",סוד רוח אלקים מרחפת על פני המים,שמות הקדושים  השורים בתורת מש"ה,ובכך "מצוה",הינו מייחד כצבת את המלכות בפנימיות בעלה{תפארת},וזה גילוי יחוד המחשבה,בסוד המחשבה השלמה בגלות ורק חלקית המחשבה ידועה לישראל,וחציה השני בסוד קריעת ים סוף,המחשבה דקדושה הוטל  בה ח"ו ח"ו מום{חיסרון},ומלך המשיח ירומם  ניצוצות  דקדושה המהווים החלק החסר במחשבה דקדושה,ובכך כח החיסרון יכחד,וזה סוד הכתוב  (ישעיה נג, ט), "ויתן את רשעים קברו",-

הרי "ויתן את הרשעים קברו",המשיח עתיד להטעות הקליפות על ידי שיש ביכולתו לחשוב כאדם אשר קיפח את חייו וכבר לא בין החיים,ובכך מלאך המיתה בעת מתבונן ברשימה מולו מבחין זה האדם לקחתיו,וזה סוד המוקש אשר המשיח בגמטריא נחש שם למלאך המיתה,המשיח נקרא נחש על שם בערמומיותו  מעוור  עיני מלאך המיתה,מלך זקן וכסיל,וזה הכינוי הניתן לו על ידי המשיח בגאולה השלמה,על שם מלך זק"ן{זה הגואל הינו מלך וגם בעל מדרגת החכמה}"וכסיל" על שם מטעה בקליפה בכח כסילותו,סוד חכמת הסטרא אחרא,ולא כסילות כטיפשות,אלא כסילות זה שם החכמה מהצד האחר,ומלך  המשיח מכיר חוקי הצד האחר בכח ולא בפועל ח"ו ח"ו ועל ידי מחשבתו מערים על  מלאך המיתה  החושב ח"ו שהמיתו  בעוד המשיח דו"ד מלך ישראל ח"י וקיי"ם,-

להראותך ח"י וקיים  מצד אלקים חיים אך לכאורה מת ולא מקויים למלאך המיתה הנעלם מרשימותיו,בסוד מסו"ה המשיח,המשיח מוסווה{בסוד קבור}אך הקבורה היא חיותו וללא קבורתו אין חיותו באה לידי קיומו,והקבורה בכח לא בפועל ח"ו ח"ו,וזה סוד הפסוק (בראשית מט, יז), "יהי דן נחש עלי דרך, כלומר  המשיח בסוד שם יה"י בסוד {י}ח{י}ד{ה} גם יהי  ח"ד,כנאמר י"ו  קרנות על ח"ד-ו,סוד האות ו" אות ח"דה באמצעותה  המשיח מד"ד ומשחיז קצוות האותיות ומצרפם והינם מהוות חר"ב הנתקעת בליבו של הנחש  הרש"ע,ובכך המשיח משה רבינו "דן נחש" למיתה,"עלי דרך",הרי המשיח מודיענו באמצעות הנחש על"י{בסוד עולה}בפנימיות הגואל דר"ך",בסוד כתר{אות  כ"}ד"ר  בפנימיותו,סוד רוח אלקים,וגם {י}הי  {ד}ן  {נ}חש {ע}לי  [ד]רך  ר"ת  מקובל יעד"ן,בסוד י"  ספירות אור החכמה {עד"ן}אך בכח  ולא ח"ו ח"ו בפועל זה סוד הנח"ש מצד הקדושה אשר ימית הנחש מצד היכלות הסטרא אחרא,ועתיד המשיח "יעדן" וימתק המלכות,-

והבט "יעדן"  בגמטריא פד"ן,להראותך המשיח על ידי פ"ד תעניות מגלה הארת  ן"{שער חמישים}בעת משתלם  במדרגת יחיד"ה  בכחה ישראל זוכים לחירו"ת עול"ם,וזה סוד  הפסוק {תהלים קי,ב}"מטה עוזך ישלח ה"  מציון",וכאן מודיע לך כונות גדולות,"מטה עוזך",הרי מט"ה  בסוד מ"ט שערים שהינם מגולים מאות ה"{בינה},ובמילויה  נכתבת  ה"א,והרי לך אות  א" המצורפת למט" שערים ושער חמישים סוד השורש שנינו הענף והענף שהינו השורש יחוד  ראש  וסוף על ידי התורה{אמצע}וקיבלת  ראש  תוך  סוף ר"ת מקובל סת"ר-תורה,וזה סוד הגואל משה רבינו שער חמישים  עו"ז האות  ך"  בגמטריא עו"ז כתר  עו"ז  התורה בפנימיותו,"ישלח  ה" מציון",-

הרי עתיד הגואל לשלוח הארות מאות  ה"{בינה}אל פנימיות  אות  ה" אחרונה באמצעות יסוד{ציון}ובכך לגלות  יחוד שם  י"ה"-{ו}-"ה",וזה סוד אות  ו" בחלקה העליון תפארת ובחלקה התחתון  יסוד  והיא מגן המשי"ח,לשון מגוננת  על המלכות מפני כח הסטרא אחרא,כנאמר {תהלים שם}"רדה בקרב אויביך",הרי המשיח הנקרא הד"ר על שם  בזכותו  ה"{בינה} ד"ר בפנימיות המלכות{סוד אות ד"  על שם דלותה,וגם סוד אות ר" בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים},והגואל הד"ר בזכות תורתו עתיד לרדו"ת  בסוד להוריד  על ראש אויבי  ישראל{אומות העולם הגויים}ברדי"ם,ויש לך להבין מה עניין ברדי"ם,סוד הקושיות אשר מלך המשיח מעוררם  בזכות משיכת חכמה{תורתו},ואין לך חכמה המקובלת ללא דין קשה ומר על מנת להרחיק החיצונים,והגואל הינו כשופר המשמיע קול גילוי סתרי תורה,ובעת יגביר כוחו ויגלה נסתרות  השם בסוד המשי"ח  העולה בגמטריא שמ"י אהב"ה,על שם עתיד למשוך הארות{הגואל}מהיכל אהב"ה אז דע לך הגויים יומתו על ידי אור החכמה,א"ה-ב"ה,בסוד אות  ו"{בגמטריא ה"א}ב"ה בכח  ה"ב{מידת הגבורה הקשה}להמית הסטרא אחרא,וזה יום נקם בליבו של גואל ישראל כנגד אותם שמצירים לישראל צדיקים,כנאמר {במדבר כד,יט}"וירד מיעקב",הרי עתיד לרדת ממדרגת יעק"ב{סוד תפארת אך מהנקודה החיצונית,כידוע משה הינו נקודה הפנימית של התפארת},אך פה מדבר מהנקוד החיצונית{גבורה תפארת}עתיד  יעקב באמצעותה לרדות ולהכיד אומות העולם הגויים,בסוד {בראשית  טו,יד}" וגם את הגוי  אשר יעבודו  דן אנכי",-

הרי לך וג"ם את הגוי,זה סוד מלאך החבלה גמגימא   הגוזר חוסר בהירות ועליו נאמר ויבו"א גם השטן בתוכם,הרי  המלאך ג"ם הינו דבק לשט"ן   והינם ב"  מזיקים אשר מלך המשיח יפילם וישחטם,ודע לך סוד גדול מגלה לך חסיד קדוש,הינם באים למלחמה כנגד המשיח על ידי בתו"ך-"ם",עולים לבינה ומעוררים שם דינים דסטרא אחרא,בסוד עליית  המחבלים לבינה,ועל ידי חסרון המלכות פוגמים בבינה,ולמרות זאת המשיח  יכריתם הן מבינה והן מהמלכות בכח אור החכמה המושך המבטל כל הקליפות,סוד שם ע"ב  וסודו ע"ין  ב"ית  העולה  בגמטריא ענב"י  קוד"ש,-

הרי המשיח על ידי ענב"י התורה{סודות}מגלה קודש בפנימיות  הבינה,וזה שנאמר בינה הינה רחמים אך ד{יני}ם  בסוד ד"ם יי"ן{תסיסת היין}מגולה ממנה,ובזה התסיסה אומות העולם  בשרם בשר חמורים וסוסים יומתו,וזה גזר דין ד"ם אשר לא ניתן לביטול אלא הגזיר"ה של השמדת אומות העולם הגויים מגולה ביתר עוז בקשר ישיר לגילוי סתרי תורה על ידי משה רבינו,ועתיד המשיח לשעבד את הקליפות יהיו עפר תחת רגלי הצדיקים,ובכך ישראל עתידים לזכות בכל הטוב שהנביאים הבטיחו עבורם  באחרית הימים,-

בעת אחרית{זאת המלכות הקדושה}מקבלת הארות מהימי"ם{ספירות עליונות},כנאמר{שמות ד,ב}"מזה בידך",הרי לך המשיח משה רבינו  ז"ה סוד האות  ם"{בינה עליונה},בסוד מ"  ז"ה{מ-שה רבינו},ועל ידי כח התבונ"ה משה בונה המלכות מקו שמא"ל,בסוד שמא-ל   האות  ל",ובסדר  א"ב האות השמאלית לאות ל"  אות  כ"  בגמטריא כתר,ועל ידי כתר משה מכתר ובונה המלכות,בסוד "בידך",הרי כל התיקון הגדול של עליית  המלכות לקבל מוחין הגאולה ניתן למשה רבינו רעיא מהימנא,הינו אי"ש האמונ"ה,בסוד אי"ש סוד  הגבורה,הכונס למלכות{האמונה}להמית את אויביה{זה כח הקליפות},בסוד הנאמר{ירמיה  מו,כב}-

"קולה כנחש ילך",וראה נפלאות,קולה{סוד השכינה}עתידה לזכות בקו"ל  בינ"ה"  עליונה,זה הארת המשיח הינו "כנחש" ולא ממש  נח"ש ח"ו ח"ו,אלא  מצטייר בכח הגבורות הקשות שבו לנחש,אלא זה רק בעיני הלא משכילים,והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע וידעו שפעולות המשיח כנח"ש הממית נח"ש  הטמא,וזה המשיח משה רבינו יל"ך  לתוך פנימיות ההלכה ומצרפה ועל ידי הצירופים מעורר שורשים קדושים בסוד יש חדש מעל השמ"ש,והמשיח{שמ"ש  סוד תפארת}מושך מפנימיות הבינה אור החכמה,בסוד כולם בחכמה עשית,הרי המשיח על ידי אור החכמה מברר עולם  העשייה,-

ועל ידי בירורי הניצוצות עולם  הקליפות יוכחד וילך לאבדון,ובאותה את ישראל צדיקים זוכים לנאמר {במדבר  כה,יב}"לכן אמור הנני נותן לו את בריתי לשלום",כלומר לכ"ן אמור,בסוד הארת החכמה{אמירה בתורת הקבלה}המשיח הקב"ה יתברך נותן עבורו{עיבורו}מאור א"ת  האותיות,כח הצירוף סוד ברי"תי,הגואל עושה ברית ושלום בין כל צבא האותיות,ובעת ישלים במלאכתו לעשות שלום בין הבריות{סוד האותיות}אז השלום בפנימיות ישראל יבוא לשלמותו,המשיח מברר ניצוצות  הקדושה על ידי בירור האותיות שהינם מהוות שורש לנבראים,-

וזה סוד הנביאי אמת  כנאמר {מלכים ב",ב,ט}"ויהי נא  פי שנים ברוחך  אלי",בסוד המשיח על ידי אות  ו"{תפארת} יה"י בעל אור י"חי"דה" ובכך מושך הארת נ"א{רחמים}לפנימיות ישראל הזוכים לקבל פ"י שנים  אור,מבינה ומלכות,וזה ברוח"ך  רו"ח כ"ב אלקים מרחפת על פני המים{בפנימיות המשיח},"אלי",בכך מחזיר המשיח בכח   א"   ל"י{אור החכמה}כל ישראל להיכל הגאולה,וישראל נגאלים,ודע לך זה סוד הנאמר {ישעיה  נג,ה}"והוא מחולל מפשעינו",מדובר על יחוד בינה ותפארת{ו-הוא}אשר ח"ו ח"ו  מחוללים  עקב הדינים הדבקים בהם מצד המלכות שהנבראים התחתונים פוגמים בקדושתה עקב פשעיהם,ומלך המשיח יתקן  כל מדרגת  המוחין,לבדו,"יבוא עני ורוכב על חמור",נאמר רוכ"ב ולא רוכבים,מכאן מלמדך רוכ"ב בסוד מרכי"ב  בכח הכרו"ב בפנימיותו אותיות ועושה כל התיקון הגדול  הזה לבד"ו,-

בסוד חותם ל"ב נתיבות  החגמה בד"ו הפרצופים  תפארת ומלכות{ומייחדם על ידי  י"  ספירות בגמטריא ד"ו}בכך זוכה המלכות לאות יו"ד  בגמטריא הארת כתר בסוד אשת חיל עטרת בעלה,וזה סוד הנאמר {ישעיה יא,י}"והיתה מנוחתו כבוד",כאן מגלה למענך סוד עליון,והיתה מנוחתו,כלומר עבור המשיח עוד בטרם גמר תיקון כבר ידוע עבורו על ידי כח נבואתו שזוכה למנוחה{לתקן ולזכות ישראל בגאולה},וזה בזכות  כבו"ד סוד ל"ב נתיבות  החכמה,החכמה יחידה{סוד יחיד}שורש  ל"ב נתיבות,כ"ב אותיות  וי"  ספירות והינם דברים קבועי"-ם  בפנימיות יעקו"ב,ולכן רק סדרי האותיות בעלי שינויים  על חומר האותיות קבו"ע,והגאולה  כב"ר  בנמצא עוד בראשית הגלויות נקב"ע זמן הפקיד"ה,ולא אוכל לבאר יותר עקב המקום הגבוהה והחכם יבין הנאמר,-

וזה עניין  {תהלים מח,ה}"כי הנה המלכים נועדו",הרי לך מלכים{סוד תפארת ומלכות}"נועדו"  בסוד עתידים לזכות באור בחכמה הנקרא עד"ן,על שם מעדן וממתק הגבורות והדינים מהמלכות,בסוד  מלכי"ם זה אותיות ממלכ"י,הרי מלך המשיח[תפארת]על ידי אור החכמה מבשם המלכות הקדושה,בסוד  {שמות  לב,טז}"חרות על הלוחות",הרי המשיח חרו"ת על הלוחות בסוד מצרף לוח האותיות ו"חרות"  כמשל מבצע חורים באותיות,בסוד חו"ר  נהפך לרו"ח  וגם  ור"ח,העולה ויצח"ק,ומלמדך האותיות עתידות לגלות תמונת ה"  יביט,לשון הבטה{זועמת}התכרית הרשעים לעולמי עולמים,והאותיות הינם צב"א המשי"ח,-

הינו מושך הארת צבאו"ת  העולה או"ת פח"ד{מידת הירא"ה}לפנימיות המלכות ועל ידי הפח"ד המשיח ימית רשעי העולם,מי שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת,מדבר על יראה דעתיק יומין המעברת החכמה במוחין עבור המשיח,ובזה המוחין הגואל ממית מי שחכמתו קודמת ליראתו  חכמתו לא מתקיימת,זה אומות העולם העתידים למות בחכמתם,ואז  ביום ההוא בפנימיות ישראל עתיד להתגלות הנאמר {מלכים,א",יד,יג}"יען נמצא בו דבר טוב",עתידים ישראל לזכות באור יע"ן{זה המשיח} יבו"א ענ"י{יע"ן}ורוכ"ב על חמ ו"ר, בסוד רומ"ח  החכמה דקדושה המכחיד ח"ם או"ר{זה קליפת הניאוף המלאך  סמא"ל הרש"ע},ובכך המגואל "נמצא בו" ,בסוד ישראל יגלו בגואל ישראל "דבר טוב",אשר בכל עת גם בעתות דינים וגבורות דיבורו היה טו"ב ונעשה למענם,מפי עליון לא תצא רע"ה,וזה עניין  הנאמר {סנהדרין  צח}" אמר ר"י   א"ר  עתיד הקב"ה להעמיד להם דוד אחר",כאן משמיעך סודות עליונים,הקב"ה עתיד להעמיד  לישראל נקודת  העתיד בסוד דעת"י,רצון הבורא באמצעות תורת משיח בן דוד יהיה דבר גלוי,וזה עמידה[סוד גדלות מוחין בפנימיות ישראל יגולה],ועניין "דוד אחר",על ידי א"ח{בגמטריא ט"  ספירות}עתיד לגלות ח"ר{וגבורה}כנגד הרשעים ולהכחיד האח"ר,וזה סוד דו"ד אח"ר,לישראל דו"ד באור החסדים אך לגויים הרשעים יופיע בגילוי אח"ר{זעם וגבורה},ואחריתם של אומות העולם רעה רעה,וידעת אשר סוד המשיח כנאמר {ירמיהו  לא יט}"הבן יקיר לי אפרים",-

זה אותיות בינ"ה קי"ר לי אפרים,הרי בינה עליונה עתיד לעבר בפנימיות אפרים{זה המשיח} רוח קי"ר{אלקים}מוחין יק"ר,והמשיח נקרא אפרים על שם הינו בעל פר"י  א"ם,נשמת{פרי}בינה{א"ם},והבט סוד גדול,{ה}בן {י}קיר  {ל}י {א}פרים ר"ת  "אליה"{זה אליהו הנביא}סוד נשמת המשי"ח מפאר"י{אליהו}כך אומר הגוא"ל,וזה שרוח אליהו אומרת בפנימיות הגואל  הנאמר במדרש (ילק"ש ירמיה לא, רמז שטו) "אפרים משיח צדקי",הרי  אליהו מעיד  {א}פרים {מ}שיח {צ}דקי,ר"ת מקובל אמ"ץ,מ"לך  א"והב  צ"דקה,-

ואנוכי אליה"ו בסוד משפט ומקובל  מ"לך  א"והב  צ"דקה  ו"משפט,ר"ת  אומ"ץ,סוד אליהו הנביא המאמץ את המשי"ח לחיק"ו ומלמדו תורת הצירוף,ונקראת תורת הצירוף תורת אליהו על שם מצרף באמצעותה  המשיח לפנימיותו, שכתוב שם (יחזקאל לז, כה) "ודוד עבדי נשיא להם לעולם",הרי לך המשיח הינו ודו"ד עבדי ובפנימיותו  י"ד ע"ב,סוד  חס"ד דו"ד,על שם על ידי שם ע"ב דו"ד גומל חסד בפנימיות  ישראל,"נשיא להם",המשיח נושא ישראל בקשר אירוסין ומייחד נשמתם בתוך שורשי הספירות העליונות,"להם לעולם",בסוד עתיד המלכות  ל"ה  אות  ם"{בינה}לעול"ם תנתן{החירות השלמ"ה},וזה {ו}דוד {ע}בדי  [נ]שיא [ל]הם {ל}עולם,ר"ת  נוע"ל  ל",הינו עתיד לנעו"ל  מהרשעים אורם ולא יוכלו ליינוק  מל"  כלים בסוד י"  חכמה י"  בינה  י"  דעת,ויימנע מהם מאור חיותם,ובכך אומות העולם יומתו על ידי אור החכמה,על שם האור יהפוך עבורם לחשיכה,-

חכמה המאירה ללא  חסדים,ובכך הרשעים על ידי א"ש החכמה יכחדו,כנאמר  {שם רפא,) "והיה בהניח ה' אלקיך לך מכל אויביך וכו' פקודא דא להכרית זרעו של עמלק" , כלומר  סוד  המשיח "והיה",זה שם יהוה,ובכח  השם הזה מלך המשיח עתיד להניח בסוד לחתום  בפנימיות המלכות מאור בינה סוד ה"  אלהיך,אור היחוד,המכחיד "מכל אויביך",בסוד מל"ך  אויביך,זה סמא"ל הרשע מלך זקן וכסיל,ועל ידי מיתתו בסוד העברתו של סמא"ל  בא"ש בכך תעבור מלכות התחתונה "זרעו של עמלק",בסוד בעת סמא"ל  מזדווג עם לילית הינם מולידים עמלק בכח זרעם,וזה זר"ע המגלה רוח עמלק,בסוד אות  ק" רגליה יורדות מות עומלת ח"ו ח"ו לגזור מיתה על ישראל,ומידה כנגד מידה המשיח יענישם את הגויים,-

ונקראים כך על שם גויותם עתיד להסריח לעיני כל העולם,בסוד הנאמר, (במדבר כד, כ) "ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד",הרי לך המשיח  באמצעות מדרגת  "ראשית"{החכמה} יעלה לשורש המחייה "גוים עמלק" ויכרות  השורש,ואיך ניתן לכרות שורש הינך שואל,אז דע כל שורש תחתון הינו ענף  לעליון,וזה עניין עמל"ק  בסוד הינם מתנבאים המכשפים של הצד האחר עתיד לקום משיח ישראל ובכח  ע" פנים של התורה מל"ק זרענו,וזה סוד  "ואחריתו עדי אובד",רוצה להגיד לך חסיד "ואחריתו",סוד מוחין  אחוריים המהוה שורש לסטרא אחרא,"עדי אובד",הינו יעיד ויהיה עד להכחדת ואבדון ענפיו{אומות העולם הגויים}כפי פרעה  וצבאו היו עדים איך הים וגליו מרצץ ומשבר מרכבותיהם,בסוד תורתם הזרה המורכבת מחכמת ותיבות הסטרא אחרא,ודע הנאמר {סנהדרין לח}"מושך  בערלתו היה",זה סמא"ל   הרשע,מושך בערלת"ו  בסוד ולב"ת  ר"ע,כח הגבורות דסטרא אחרא חסרונות  מנקודת  זמן עב"ר{היה}ובכך פוסל ישראל צדיקים,והינו מגביר כלב"ת  א"ש בוער"ת  נקודת עב"ר{בסוד}עיבור עבר  מדורות הרשעים ומחזירם  להתגלגל בתוך הגופים,והוא נקודת  הנסיון,-

המלבוש המכסה על האור האלוקי,ומלך  המשיח יסיר  סומ"א-א"ל,ויגלה האור ובכך המלבוש{סמא"ל} יבוטל ויכחד ועימו כל פרטי המלבוש{אומות  העולם  הגויים  הארורים},ועל מלך המשיח משה רבינו ע"ה  נאמר {בראשית יז,א}"והיה תמים",ללמדך  אות  ו"{תפארת}בכח שם הי"ה  העולה בגמטריא כתר  חותם  בפנימיות  המשיח משה  הארת  תמי"ם,העולה בגמטריא מת"ן,הרי הקב"ה   נ"   מתנות עתיד לעטר  מלך המשיח בגאולה השלמה,סוד נ  שערים שהם מהוה  ע"  נשרים,האבות הקדושים{מוחין החכמה} המהוה ע"  פני"ם{ענפים}של התורה  הקדושה,וזה הנאמר {בראשית  כז,כב}"הקול  קול יעקב",-

הרי  יעקב על ידי  ב"  סוגי קולות שופר,שופר עליון ושופר תחתון  סוד מלכות ובינה יתקן  "הקלקול"  על  ידי קול קול,סוד יעק"ב  שהינו בק"י   ע" שמות המפורשים באמצעות מפרש  ומצרף התורה,ויש  לך לדעת,מפרש על שם בכח תורתו מפריש שפע משופר העליון{בינה}לשופר התחתון מלכות סוד היחוד,ובכך "והידים ידי עשיו" ,פה יש סוד גדול,"ו" זה המשיח תפארת ישראל בכח  חסד וגבורה דקדושה{ידים}על יד"י  כך  הינו מהוה חכמת  "צירוף" המשמיד "עשיו",בסוד זה כנגד זה עשה האלקים,"צירוף  עולה בגמטריא עשי"ו,זה בקדושה{צירוף}וזה בטומאה {עשיו},וזה סוד  הנאמר {תנחומא  בשלח כה}"רפו ידיהם  מן התורה",הרי ישראל רפ"ו{לשון מרפאים}ידיהם{מידות חסדים וגבורות}ומתקנים צינור השפע על ידי העלאת מ"ן התור"ה,בסוד מ"יין נ"וקבין{תפילה},ובכך  אומות העולם הגויים "רפו ידיהם",-לשון הרפו ומניחים לישראל,עקב שכח המלאך סמא"ל נחלש   "מן התורה",בסוד ב"ראתי י"צר ר"ע ב"ראתי ת"ורה ו"תבלין,ר"ת מקובל  י"ו  ברי"ת,והתורה סוד הצירוף  י"ו,בסוד י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,זה עניין  הברית{יחוד}בין בינה ומלכות,כנאמר על ידי דוד  המלך  "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך",דרכיה דרכיה נועם וכל נתיבותיה שלו"ם,בודאי שלום ויחוד  בין בינה ומלכות סוד ג"ל,ופה כונה גדולה,זה נשמת המשיח משה רבינו אשר בפנימיות ג"  כלים  י"  חכמה  י"  בינה   י"   דעת,והרי  מקובל ג"ל,-

וזה סוד הנאמר על המשיח{שמות יז ,ח}"וילחם עם ישראל ברפידים",הרי לך סוד גדול,"וילחם עם ישראל",בסוד ו"י-לחם,הרי י"ו{זה המשיח},כנאמר על משה רבינו י"ו קרנות על חד"ו,לח"ם בכח שם לח"ם  בגמטריא יהוה יהוה יהוה עבור ע"ם ישראל  ,ונלחם "ברפידים",בסוד  י"ב פר"י ד"ם,זה י"ב שבטים דסטרא אחרא,המקויימים  כנגד י"ב שבטי ישראל הקדושים,וזה עניין  סמא"ל הרשע שהינו מתקיף ישראל קדושים על ידי י"ב צירופי טומאה,כלומר מצרף על ידי יחוד  י"ב אותיות  שב"ט דסטרא אחרא,ושב"ט סוד דין וגבורה ,-

ובכך סמא"ל ח"ו ח"ו מבקש להגביר מידת  הגבורה הקשה על ישראל,כנאמר {שם,שם}"ויבא  עמלק",בודאי ו{"יב"}א   עמלק" זה סמא"ל הטמא בכח י"ב  צירופיו הטמאים,ומלך המשיח ישב"ר כח י"ב הללו צירופי טומאה ובכך סמא"ל יישפט בכח המדור"ה,ולא ניתן לבאר עקב המקום הגבוהה,אך ברמיזה המדור"ה בסוד המשיח  משה רבינו הינו מהוה מדו"ר בפנימיותו כונסים כל צבאות מעלה,ועל ידם מזכה ישראל ביחוד ה"ה  העולה  י"  ספירות,ומקובל  שם הי"ה,בסוד מ"ה שהי"ה  הוא שיהי"ה,-סמא"ל הרשע" יעלה כקורב"ן הנשח"ט על ידי צדי"קי המא"ה,אותם שעסקו כל חייהם למשוך מא"ה ברכו"ת לשכינ"ה בכ"ל יו"ם,ודע לך כעת מגלה למענך סוד  סמא"ל  הרשע,כנאמר (תנחומא תצא, י) "בנחשלים הדחויים מן הענן", הרי  הנחש יונק  שפעו  "בנחשלים"  בסוד משלים כוחו על ידי ה"דחויים" הללו  רשעים מאומות העולם הגויים  המבצעים יחודיי"ם דסטרא אחרא,והבט נחשולי"ם בסוד  נח"ש של"ם,על ידי כך מגביר כוחו,ומידת הגבורה דסטרא אחרא יונקת בעת ח"ו ח"ו ישראל לא הולכים בדרך התורה מן הענ"ן{סוד השכינה}שהינה נהיית מכוסה בעננים{דינים וגבורות}עקב שורה בהארת אחורים,ועתיד מלך המשיח משה רבינו להרבות בפנימיות השכינה מאור חסדים ובכך להביאה לידי זיווג הארת פנים בתפארת,ועל ידי כך  העננים  השורים  במלכות פניהם יהיו כלפי מעלה ולא מטה{סמא"ל הרשע}ובכך חיסרון יחתם  בזה הטמא ויומת על ידי אי קבלת שפעו,ועל כך נקרא נח"ש על שם סמא"ל עתיד לחוש את מיתתו  על ידי נ" מכות חשי"ם בסוד רצים לכיוונו{של סמא"ל}ועוקרים רוח הטומא"ה מהעולם,-

בסוד הנאמר על  המשיח (שמות יז, יא) "כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל",כלומר כ"א-שר,מגלה משה הינו ש"ר שירת הים{מלכות}ממטה למעלה בכח שם אהי"ה{בינה}המאירה בפנימיות המלכות,בסוד נשמת משה מלכות דבינה,ורוצה ללמד  בכח התבוננתו בתורה בונה מלכות השם  בפנימיות  ישראל צדיקים,כנאמר כאש"ר  ירי"ם,בסוד  הנוטריקון י"הי  ר"צון  מ"לפניך י"הוה,הרי הקב"ה ירים השכינה על ידי חותם  בפנימיות המשיח אות יד"ו{אותיות יו"ד},בגמטריא עולה {כת"ר},ואז ו"{תפאר}"גבר ישראל",מגביר המדרגה הנקראת  ישראל,בסוד  אות י"וד {סוד כתר}בפנימיות ש"ר{משה}הינו בעל מאור  א"ל{חס"ד},וגם  כאש"ר,בסוד יחוד  כתר{בגמטריא אות כ"}ובינה{אש"ר}בעת הכתר מעלה לפנימיותו  בינה לזכות ב"ראש{גדלות}בכך ירי"ם{הכתר} את  אות  ו"{סוד מש"ה}הינו גב"ר ישראל,-

העולה בגמטריא ה"ר  ישראל,על  ידי  שירתו בסוד שיירת הצירופים משה עולה  אל הר" עשי"ו,ובכח  תורת ישראל  ישחט" הרהו"ר המחייה הה"ר{מלכות רומי}-זה סמא"ל הרשע נאבד  מכח גבורת מש"ה,מפה למדים עתידים אותיות   מ"  ש"  ה"  להגביר  המוחין בפנימיותם ולכלות הרשעים,וזה עניין  המשיח עליו נאמר(שם, שם, ט) "מחר אנכי נצב על ראש הגבעה",כלומר "מחר" מלמד על אות  מ"{בינה}המגלה ח"ר בסוד ר"ח  העולה יצח"ק{גבורת השם},בפנימיות משה,עליו מעיד הכתוב "אנכי נצב",הרי  משה הינו  כלי הנצ"ב  ובפנימיותו  אור אנכ"י{סוד כתר},רא"ש ע"ל,עתיד המשיח לגלות חכמה עליונה  הנקראת "הגבעה",ופה כונה גדולה,"הגבעה"  בגמטריא י"ג חס"ד,הרי לך משה הינו  חסי"ד  {ג}ומל  חסד,ובכך מושך לפנימיות השכינה חס"ד  י"ג  מידות הרחמים,וזה סוד {מ}חר {א}נכי [נ]צב,ר"ת  מקובל אמ"ן,בסוד בגאולה הארת א"ל מ"לא נ"אמן,-

אור אין סוף  י"ת  הממלא כל עלמין עתיד לגלות  עצמו,על ידי {ע}ל [ר]אש {ה}גבעה  ר"ת  בצירוף  ו"{סוד  התורה}מקובל "הרועה",זהו משה הרועה הנאמ"ן,והקב"ה  אומרו  בנבואה{שכלית}"אמן רועה" מברכ"ך הינך צולח להביא הגאולה לעם ישראל אשר"י יולדת"ך,וזה  הנאמר (שם, שם, יב) "ויהי ידיו אמונה",הרי לך  משה  בכח צירוף  ו-י-ה-י,המצביע  על גבורה קדושה המכלה הרשעים,בכך  "ידיו אמונה",ופה סוד גדול,מדבר על הדינים  הקשים המלווים  לקבלת  החכמה בעת מלך  המשיח מושך הארות מן  המלאך י"  די"ו,זה המלאך די"ו,וזהו שמו על שם בכח הדי"ו של זה המלאך משה כותב תורתו,-

די"ו בסוד אות יו"ד  העולה כת"ר{רת"ך}אורות  אשר מגולים באמצעות זה המלאך בפנימיות מש"ה,בכך מגלה המשיח הארת י"  ספירות בפנימיות   המלכות{הנקראת  אמונ"ה בתורה  הקבלה},וכונה נוספת אשר המלאך  מגיד למדני,"י"דיו "א"מונה,הרי כתר {שם א"י}בסוד {י"א}הדונהי  המהוה רא"ש  הכולל כל הענפים,בכח זה הצירוף  הקדו"ש והיחוד  הנעשה באמצעותו,בכך עתיד המשיח לגלות מוחין אמונ"ה  בסוד נוא"ם  ה",-רוח הנבואה בפנימיות ישראל קדושים,וזה יהיה לאחר סוד (בראשית כח, יא) "וישכב במקום ההוא",כלומר  עתיד המשיח  אות ו"{תפארת}לשרות בקטנות  מוחין"ישכב"{שכיבה}במקו"ם{נקודת  הקליפות},ובכח שם  "ההוא" סוד שם אהוה {דעת}המגולה אל תו"ך כלי המשיח גם  בנקודת הקליפות בכך מכלה הרשעים,הם דעת דסטרא אחרא,בעלי דיעות נוגדים דרך התורה,והם ענפים {אותם רשעים}המשתלשלים  מהמלאך סמא"ל,ובעת משה רבינו מברר הקליפה התחתונה  מבורר  גם זה המלאך הטמ"א,בסוד אין חסרון ברוחניות,-

וזה סוד המשיח מברר  הענפים והשורש מבורר מעצמו,בסוד אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלקים,הקב"ה יתברך מודיענו,מלך המשיח מברר אחרון{מלכות}ובכך הבירורים בעולם הראשון{חכמה}נעשים,זה חותם{חכמה}והמלכות{נחתם}זה מתקן{חכמה}והיא  המלכות{מתוקנת}ובכך אי"ן אלקים{בסוד כח הצמצום שאיננו מקויים זה הדבר יגולה  לכל  באי העולם},אלא  עתיד  השם הקדוש אלקים בגאולה השלמה להוות הצירוף  א"ל   קי"ם{כח האמונה},והינו שם חסדים גדולים רק הרשעים  בעת הגלות במעשיהם הרעים מהפכים את זה השם אלקים י"ת  מחסד לגבורה,-

ומלך המשיח על ידי תשובה עליונה{בינה}עתיד להשיב השם אלקים בתשובה,ממצב דין וגבורה לכדי חסד,וזה סוד (אסתר ז, ח) "הגם לכבוש את המלכה עמי בבית",כלומר  "הגם",מלך המשיח משה רבינו עתיד באמצעות אות ה"{בינה}לכבוש ולהכניע המלאך ג"מ-גימא,וזאת המשיח יעשה על ידי שמצרף המלאכים הרשעים על ידי א"ת אותיות התורה,בסוד מצרפם ומחזירם בתשובה,בסוד עתיד מלך  המשיח להשיב מלאכי השטנה בתשובה,ולכן נקרא המלאך  גמגימא ג"ם,בסוד ויב"א גם השטן,עתיד לבוא הוא {המלאך גמגימא יחד עם השטן}להכרת הטוב,ועתידים לשוב ולהוות  מלאכים  קדושים,בסוד "שטן" עתיד  ש"ט  ן",הרי לך יטעם וילמד מתורת המשיח שער חמישים וג"ם  המלאך  גמגימא  ייטול אות ם" משמו{ג"ם}ויחברה לאות  ן"  מהמלאך שט{ן} ויחדיו יעלו  מ"ן,בסוד מ"יין נ"וקבין{תפילה}להרמת השכינה,בסוד "המלכה"{שכינה}"עמי בבית",הינה שורה בזיוג פנים דפנים עם מלך המשיח  הינו שורה בבי"ת,העולה בגמטריא דת"י,ד"עת  ת"פארת   י"סוד ומשפיע למלכות{רעיתו},ועל כן המשיח נקרא רעי"א  מהימנא,בכח האמונה מפרה ומזדווג ב"רעיה"{מלכות},-

וזה סוד הגאולה,פנים בפנים,הרי המשיח עתיד לכנוס פנים בפנים{לקודש הקודשים}ולהביא לגילוי  תורה חדשה מאתי תצא,תצא מהפנים לחוץ,המשיח הינו  פנימיות העולמות {שורש הנשמות}עתיד לגלות לחיצוניות העולמות  תורה חדש"ה,חידושי תורה לא מוכרים לאף ברייה,עקב שהינו מעולם מורם,בסוד מש"ה עלית למרו"ם,זה עולמות משה, שבי"ת שב"י לקחת מתנות באד"ם,בסוד לקחת  סוד א"ב אותיות באמצעותם הינך גוזר ד"ם{דין קשה} על אומות העולם הגויים,ומנגד מזכך ד"ם{כלי}ישראל צדיקים קדושים,אשרייך משה הינך ענ"ק  בענקי"ם וריבונ"ך  הקב"ה מעיד עליך בני יקירי ישראל אני  היום ילדיתיך,-

רק אותך ילדתי{בסוד גיליתי} עבורך התורה החדש"ה וזה עקב שאנוכי אוהבך בנ"י יקר"י אפרי"ם מפא"ר את שמ"י" ברזין דרזין  עין לא ראתה מלבדך וזה אנוכי זיכיתי אותך מש"ה על שם משיתי  נשמתך מהיאו"ר בכדי שבעתיד תעלה למעני אור"ה של תורה ולא לך לשאול בני מדוע אתה הנבח"ר על כך אנוכי  אלקי ישראל עונה לך "{ש}תוק  {כ}ך {ע}לה  {ב}מחשבה", שהינך באמצעות שם ע"ב העולה חס"ד  תבר"ר  ש"ך  ניצוצות קדושה ותזכ"ה ישראל בגאולה שלמ"ה בסוד למש"ה הגוא"ל ניתנה,וזה סוד  (משלי טז, יח) "לפני שבר גאון",הרי לפנ"י  זה סוד המשיח  נפל"י,ב"ן  נפל"י על שם נופל לפנימיותו של הגואל אורות משערי מעלה,"שבר גאון",בכח חכמתו המשיח בסוד פר"י  גאו"ן,סוד הנשמה{פר"י} המגלה עבורו  תורת גאו"ן,בסוד גו"ן  א",הארת החכמה,כנאמר א"אלפך  חכמה,תורת  הגונים המשברים כח הסטרא אחרא,וזה עניין  (שמות יז, יג) "ויחלוש יהושע",בסוד יהוש"ע הינו ב"ן  נו"ן,משה{ב"ן,סוד תפארת}מגלה לפנימיות יהושע{המלכות}מוחין ק"ו  העולה בגמטריא נו"ן,סוד אור אין סוף,והמלכות בסוד "ויחלוש",מקבלת  האורות בלחש בכדי שח"ו  הסטרא אחרא לא  יפגמו בזיווג,המלכות{שכינה}מזדווגת במשה{תפארת}בלח"ש,כאשה המזדווגת בבעלה בלחש,כבוד אלקים הסתר דבר,-

המלכות מסתירה דב"ר  החכמה בכונס ספנימיותה ומעברה,וידעת  כבו"ד  בגמטריא ל"ב,סוד אלקים{החכמה}המעבר באמצעות המשיח את המלכות בסתר תורה בסוד דב"ר השם,מדרגת מש"ה מדב"ר על ידו תבו"א הגאולה ענינה הארת האבו"ת,ועתיד משה לגלות "תורת יהושע" העולה בגמטריא   "תורתי צרופה",בסוד תורת המשיח תורת הצירופים,ובכח זאת התורה ישראל עתידים לחזות  בנאמר  (שם, שם) "מחה אמחה את זכר עמלק",כלומר משה הינו סוד חמ"ה{תפארת}ובכח אות  א"{חכמה}מח"ה  בכח א"ת צירופי אותיות  "זכר עמלק",הרי  משה רבינו ימית זכ"ר{זה סמא"ל}שהינו מפרה עמל"ק{נקבת הסטרא אחרא},ומשה ימית ויכחיד זכ"ר עמל"ק{זכר ונקבה},וזה הנאמר  (שם, שם) "ושים באזני יהושע",-

הרי לך סוד גדול, ו"{תפארת ישראל}חותם  בפנימיות המלכות{יהושע}הארת שמ"י,סוד המלאכים ש"מעאל מ"טטרון י"ואל,ויש להבין ענינם של המלאכים,בכח שמעא"ל הבינה{באזנ"יה"}שומעת תפילת שורש נשמות ישראל{המלכות},ועתיד לזכות ישראל צדיקים בגאולה על ידי הסוד הבא,ושי{ם} באזנ[י] יהוש[ע],ס"ת מקובל שם עי"ם,המלמד  על ע"יבור י"ניקה מ"וחין,המשיח משה עתיד לעבור בפנימיות היכלות הסטרא אחרא וליינוק מהם הנשמות העשוקות המוחין הקדוש שהינם שבו,בסוד משה עלית למרום,והעליה בעצם  ירידה אל עומקות הקליפה,שבי"ת שב"י,פעמים נאמר,-

שבי"ת מהיכלות הסטרא אחרא,וגם הצלחת לשוב בשלום בטהרה ובקדושה,"לקחת מתנות",בסוד לקחת האורות הגדולים שנשבו בקליפה,אך המתנת,בסוד צלחת ומשכת האורות בקדושה ולא משכת חכמה ממעלה למטה ח"ו ח"ו אלא  רק ממטה למעלה,ובכך זכית למדרגת ב"  אד"ם,זכית בדמות{המלכות}ובצלם{תפארת}סוד היחוד,וזה סוד  עניין שמ"י,משה  הינך עתיד לבוא לישראל ולהגיד להם שמ"י הינו ש"מעאל מ"טטרון  י"הואל,ס"ת  בגמטריא נ"ס{המלכות},ועל ידי  ג"  המלאכים אנוכי משה עושה כל הניסים בסוד חכם הצירופים,ר"ת  מקובל  ח"ה,על שם גוזר אהבה{בגמטריא ח"ה}בפנימיות ישראל ומזכה את ישראל להכיר הכלל ואהבת לרע"ך כמו"ך,ר"ת מקובל ול"ך,להצביע ל"ך  מש"ה ניתן  כ"ל{בגמטריא שער חמישים},וכונה נוספת,משה  ל"ו  נשמות צדיקים חותמים  בפנימיותו הארת האות כ"  בגמטריא כתר,ומקובל ול"ך  בגמטריא ל"ו כת"ר,בודאי  ל"ו נשמות הצדיקים מעטרים חכמתך המשיח והינם עבורך כתר על שם מכתרים לך תגי אותיות  על מצחך בסוד פנימיות רצונ"ך,אשרייך  משה רעיא מהימנא, והנה כתוב (שם, שם, טז) "כי יד על כס י - ה",כלומר  כ"י יד"י בסוד י"י  כד"י משה,והבט  י"י  כד"י בגמטריא כתר"י  כ"ד,הרי על כתר משה חקוקים כ"ד ספרי תור"ה,ס"ת  מקובל י-ה-ד,בסוד בכך משה מושך הארת י"ה{חכמה ובינה}לפנימיות המלכות{ד"},ובכך ישראל זוכים לע"ל{בגמטריא מא"ה}ברכות בכל יום,בסוד כ"ס  י"ה,סוד  י"ה מכס"ה אור הכתר,יוצא שישראל זוכים להארת  כתר המכסה  בסוד מלביש פנימיות י"ה{חכמה ובינה},כנאמר במכוסה ממך  אל תשאל,הרי מידת משה{א"ל} תשא"ל{הינו שואל}האורות מהכתר העליון וחותמם בפנימיות רחם המלכות,משה סוד ממ"ך  בגמטריא  כ"ף,סוד הבינה,והמשיח מהוה פ"ה  כ"תר,מגלה אורות הכתר על ידי תורה בעל פה,ובכח אותם גילוים הסטרא אחרא מוכחדים,וזה סוד  הנאמר  (שמות לב, לד) "וביום פקדי ופקדתי",,כלומר וביו"ם,זה המשיח סוד אות ו" בגמטריא ש"ש,והינו מכיל  חסד גבורה תפארת נצח הוד  יסוד ובאמצעות יבו"ם נשמות חותם בפנימיות המלכות,וזה פקד"י,המלכות עתיד לפקוד  בדינים קשים ומרים את הסטרא אחרא,וזה בזכות ופקדת"י,על שם הזדווגתי  אנוכי[תפארת]עימה ועיברתי אותה בזרע לחימ"ה,ופה סוד גדול,בזר"ע  אותיות  ר"ז  ע"ב,שם  ע"ב המגלה הרזים   בתו"ך  כתו"ב המלכות,סוד תורת המלכות תורה בעל פ"ה,זרע  לחימ"ה,בסוד  לח"ם י"ה,העולה בגמטריא   י י-ה-ה-ו-ה  י-ה-ו-ה  י-ה-ו-ה,וזה המגן המכלה אומות  העולם, וסוד הענין (במדבר יד, לד) "יום לשנה, יום לשנה",כלומר  יו"ם  סוד תפארת  החותם  ל"  כלים   י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת  בפנימיות המלכות{שנה}ונקראת כך על שם ללא השפע המקבלת מהספירות העליונות נהפכת לחרב שינונים{הארת  אחורים},והמשיח הנקרא יו"ם חותם בפנימיותה חכמה ב"ראשית,-

חבר יום+ב  ומקובל  בכך יבו"ם נשמות מגלה במלכה, וזה סוד  לשנ"ה  הבא"ה בירושלים,מתי  שנ"ה  ל" בסוד  המשיח בן  שלושים מזדווג עם השכינה ויבוא לירושלים  תבו"א  הגאולה  השלמה,וראה כונה גדולה,י"ום  ל"שנה  י"ום  ל"שנה,ר"ת  מקובל  ליל"י,המשיח בכח אות ל"  בגמטריא  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת   מגלה  שם יל"י,בסוד כ{י}  גמ{ל} על{י} חסדו בפנימיות המלכות,וזאת השכינה עתידה לגזור  דין ליל"י וחשיכה על  ממשלת הסטרא אחרא,ועל  כך  נאמר (במדבר יג, כט) "עמלק יושב בארץ הנגב",והבט ומשמיעך בזה סוד גדול,המלאך סמא"ל הרשע הינו א"ב כל טומא"ה,-

וסודו עמל"ק בסוד עמ"ל להפרות האות ק"  רגליה יורדות  מות בקליפות,ולכן נאמר ק"וף אחרי בן אדם,גוזרת הארת אחורים  על ב"  מדרגות,ב"ן  ואד"ם,ובעת פוגמת  במדרגות אז מקובל  קליפת  ב"ן אד"ם,ועתידים בגאולה השלמה ישראל צדיקים להקרא   אד"ם,ולא שבח להם שנקראים בגלות בן אדם,אלא עקב חטאו של אדם הראשון  כך נקראים,ודע לך המשיח משה רבינו הינו אד"ם{עולם התיקון}ולכן  אין האות  ק"  רגליה יורדות מות יכולה לו,כנאמר קו"ף  אחרי בן אדם,זאת האות אחראית למשול רק על "בן אדם"{ישראל בגלות}אך לא ישראל בזמן הגאולה{אדם},ולכן משה עתיד לייטול מהאות ק-ו"ף  אותיות פ"ו הממלאים אותה,בסוד פ"ו  בגמטריא אלהים ובכח הגבורה  משה משבר האות ק" לכדי אותיות  ר"  ן"{צורת  האות ק"},וזה עניין נ"ר,בסוד נ"שמה ר"וח שזה אותיות חרו"ן  מש"ה על ידי גבורתו יכחיד האות ק"וף אחרי בן אדם,מכאן למדים ראשית משה ישמיד אומות העולם שהינם בני אדם ומשליכים במידותיהם  הרעות על ישראל קדושים,וניתן ללמוד ישראל שנפגמו ונחשבים  כבני אדם עתידים להתפס בדין הקשה בגאולה  השלמה,ולאחר מכן בעת משה יבצע נקמה בבני אדם{קליפת האומות}הינו  יבצע  צי"ד  אחרי   האות קו"ף,והבן,וזה סוד (דברים כה, יט) "לא תשכח",כלומר "לא תשכח" זה עניין  המשיח הינו אור הזיכרון,ובגאולה השלמ ה עתידים ישראל להגיד לנשמת המשיח על ידי תפילותם אור"ה זיכרו"ן זה שם המשיח וסודו הצירוף כז"ו  יר"ון,שם כז"ו  בגמטריא ג"ל הינו בכח  י"  ספירות חותם רו"ן{שמחה} בפנימיות השכינה,ודע לך כז"ו ירו"ן בסוד  האותיות מקובל  נזר"י  כ-ו-ו,וזה הנאמר על משה רבינו נז"ר אלוקיו על ראשו,בסוד אלוקי"ו סוד קוי" לו"א כנאמר  ול"א  בכל עת באים אל הקוד"ש,הרי רק בזה השם מורשים לבו"א בכל ע"ת ולקבל מהמלאך בוא"ל סתרי תור"ה,סוד שם כ-ו-ו,העולה ל"ב  נתיבות החכמה,כלומר בפנימיות  ל"ב החכמה  של המשיח הינו  מגלה  נ"  תיבות,בסוד חמישים תיבות,וזה סוד שם המפורש המכיל  חמישים אותיות עימן הכהן הגדול מכוון בקודש הקודשים ומושך הארות לכל העולמות,ועל כך נאמר לכהן הגדול "לא תשכח"  חמישים התיבות פן ח"ו תמות  על ידי א"ש המלאך בוא"ל הינו פרצוף גבורה  של המלאך רפא"ל,אך במידה וזוכר הכהן  "לא תשכח" בסוד המלאך  תשכחא"ל אין לו אחיזה במוחין הכהן ולכן הכהן נקרא גדו"ל,בכל עת שורה בגדלות  מוחין סוד הזיכרו"ן ,זה הזכ"ר{משיח}המעבר המלכה במוחין נ"  על שם נ"  תיבות  המושכים  האור הז"ה שהינו טו"ב,וראה הז"ה בגמטריא טו"ב,-

והאור י"ה{חכמה ובינה}וזהו סוד טובי"ה{משה}הינו הכהן הגדול,וכעת  חסיד קדוש אנוכי מכניס אותך אל קודש הקודשים ושמור עצמך ואחוז דעתך ח"ו שלא תמות על ידי היראה הגדולה,וראה הנאמר (מלאכי א, ב) "הלא אח עשו ליעקב",הרי  לך "הלא אח",מגלה לך עשיו לא אח של יעקב,אלא עש"ו  ויעקב אחים בגופים  הגשמים בפועל  אך ח"ו לא בכח{הנשמה},וזה "הלא  אח",זה סמא"ל הרשע שהינו פוגם ביחוד א"ח  בגמטריא ט"  ספירות,ולכן נאמר "הלא אח",סמא"ל כל מרצו לפגום ביחוד הספירות,והינו סמא"ל אח"  לעש"יו,בסוד חובר אליו ומעטר אותו בשמות טומאה עימם  פועל   להרע  ח"ו  ליעק"ב הצדיק,והבט {ה}לא [א]ח עש[ו] ליעק{ב}  מקובל האו"ב,-

בסוד כח הסטרא אחרא הנוטל הדינים  מבינה סוד אות ה ועם אותם דינים מבקש ח"ו להטיל מום  בקדושת  המשיח,אך המשיח משה ח"י  ה"א  ב"ו,בסוד ה"א  בגמטריא אות  ו"{תפארת התורה}ב"ו"  מגלה שם בו"ו  בגמטריא י"ד -חזק"ה המשברת סמא"ל,וזה "הלא אח",בסוד המשיח א"ח  לא"ה,מקבל מלא"ה{בינה}מוחין א"ח בגמטריא ט"  אורות חכמה בינה דעת  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  עימם הקב"ה ליעק"ב מגלה   צרו"ף השוחט עש"ו,אמן ואמן,וזה הנאמר (צפניה ג, ט) "כי אז אהפוך אל עמים",,הרי כ"י  בגמטריא  י"י"י,זה סוד נבואת המשי"ח מש"ה ח"י הינו על ידי א"ז  בגמטריא  ונשמ"ה,סוד כח הנשמה{תפארת  אות  ו"},בכך הגואל אהפו"ך ואצרף התור"ה ובכח הצירופים אמשוך א"ל העמי"ם הזרים דינים וגבורות המכחידים סמא"ל הטמא",ודע לך חסיד קדוש סוד הגואל הנאמר הפוך בה והפוך ב"ה{ב"א}דכולא ב"ה  וא"ב  אותיות  הפוכות בסוד להט"  החרב  המתהפכ"ת,ס"ת  מקובל מוחין טב"ת,המלמד  הגואל בכח תורתו  משפיע  ט"  אורות  חכמה בינה דעת  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד בפנימיות המלכות{ב"ת},וזה סוד יחוד טב"ת,המלכות{ב"ת}בפנימיותה מגולה תורת אמ"ת{בגמטריא  ט"},ודע לך צורת אות ט" אותיות ח" י",-

וזה סוד המשיח משה חי הינו צדיק ח"י{המחייה}עולמים על ידי אות  ט",בסוד טעמו וראו כי טוב ה' (תהלים לג),הרי המשיח על ידי אות ט" מגלה טעמ"ו בסוד טעמ"י  התורה,סוד ורא"ו,אות ו"{תפארת}הינו או"ר החכמה,ועל ידי תורת המשיח עתידים לגלות  ישראל כ"י  טו"ב  ה",בסוד בינ{ה} הינה טובה ורחמים אלא  דינים מתעוררים ממנה על מנת להעניש  הרשעים,וזה טעמ"ו ורא"ו,בעתיד תורת המשיח מגלה בפנימיות ישראל ב"  מדרגות,טעמים וראייה,ואתם  תחז"ו באמ"ת,בסוד המשיח{ת"ם}על ידי א"ב צירופי התורה עתיד לגלות  אור הגאולה,וזה סוד (מלאכי ג, ו), "אני ה' לא שניתי",כלומר אנ"י ה"  מדבר על יחוד מלכות{אני}ובינה{אות ה"}"לא שיניתי",הרי לך המשיח עתיד לגלות תורה חדשה אך ח"ו ח"ו  "לא שיניתי" אות בתורה,אלא העומק והטעמים בתורה  שמשיח עומ"ד לגלות זה עניין השינוי,בסוד מעל השמש יש חדש{תורת המשיח},ואין חדש מתחת לשמש{תורת הגלות},על שם אות א"  מן ג{א}ולה שור בגלות,הינה נמצאת  אות א"  מעל השמש{תפארת},ומלך המשיח ימשוך הארת אות א" אל מתחת לשמ"ש,ובכך יהיה יחוד בינה ומ לכות וזה גאולה שלמה,על שם מלכות נשלמת בהארת התורה של המשיח סוד אות א"לף,-

ולכן הגואל הינו פל"א,וזה הנאמר  (ישעיה כט, יד) "ואבדה חכמת חכמיו",כלומר  בדור הגאולה לא יימצא  חכם שיש ביכולתו לדרוש בסודות התורה על דרך האמת,ורק מלך המשיח  הינו  חכ"ם-י"ו,כנאמר על משה  י"ו קרנות על חדו,ועל ידי י"ו קרנו"ת שהינם  מהוים  ק"ו נירו"ת,בסוד מוחין אין סוף יתברך המשיח עתיד להחזיר האבדה,סוד המאור  שנשכח בגלות,ולכן  דוד המלך  אמר ברוח קודשו "גל  עיני ואביטה נפלאות מתורתך",מגלה  אשר דוד המלך על ידי המלאך דסטרא אחרא הנקרא שכחא"ל,הינו קליפת השיכחה,הינו תקף דוד המלך,אך דוד על ידי  יחוד  שביצע בשם ג"ל סוד השם הקדוש,וסודו  ג"  פעם  ל",בסוד הכונה  ל"ל"ל  בגמטריא מל"ך,בכך דוד ה"מלך" משך הזיכרון לפנימיותו,כח המב"ט,וזה סוד שם מ"ב המשפיע למלך המשיח ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד,והרי לך יחוד הגאולה ,מ"ב-ט שהינו עולה מ"ב אמ"ת,הרי המשיח דוד  על ידי שם אמ"ת זה שם מ"ב עתיד לכתוב תורה" חדשה" מאתי" תצא"   ס"ת  מקובל  א-ה-י-ה תורת עולם הבינה עולם הבא,וזה סוד {תהלים  קלט,ח}"אם  אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הינך",הרי לך כמה סודות גדולים,א"ם{בינה} "אסק שמים",וראה אס"ק בגמטריא ש"ם יש"י א"ק,בסוד האם{בינה}חותמת בפנימיות  בן יש"י{המשיח} מאור א"ק,בסוד א"דם  ק"דמון,הינו שמי"ם,העולה שמ"ן{החכמה},ועל כך נאמר ש"ם אתה,הרי מוחין החכמה סוד א"ת צירופי אותיות ושורש האותיות בינה{אות ה"},וזה סוד א"ת-ה,כ"ב האותיות המגולים מן פנימיות הבינ{ה},ועל ידי כ"ב אותיות המלכות{ש"ם}מקבלת גלג"ל  הארות,בסוד "ואציעה",בהיפוך אתוון{אותיות}מקובל ע"ץ אהו"י,המשיח הינו ע"ץ  בגמטריא  צל"ם{הנשמה}החותם אותיות אהו"י הינם מהוים סוד שם י-ה-ו  המגלה הארת  חכמה{א"אלפך חכמה}בפנימיות ישראל,וזה  "שאול הינך",המשיח הינך יורד אל עומקות הקליפות{שאול}ומברר ניצוצות  הקדושה,ולכן הינ"ך  כהנ"י,בסוד כהן גדול{משה}בפנימיותך  י"  ספירות,כונה גדולה נוספת,א"ם{בינה}"אסק שמים",בסוד שמי"ם  בגמטריא שמ"ן{החכמה}ובינה{אם}עולה  לחכמה{שמ"ן}לקבל מאור שם קס"א  העולה  בגמטריא  "האמא כתר שמש",הרי לך האמא{בינה} מהוה כתר{החכמה}עבור שמ"ש{תפארת},וראה סוד,ה"אמא  כ"תר  ש"מש,ר"ת מקובל שכ"ה,הרי לך בכך תפארת{המשיח}ממתק ומבשם ש"ך ניצוצות גבורה,ובכח בינ{ה}  אות  ה"   ממותקים הדינים,ואז  בכך  "שם  אתה",מגולה במלכות{שם} מאור את"ה",זה יחוד המלכות[א"ת]ובינ{ה},ועל ידי סתר י  תורה  מבטלים הסתר הפנים,ועל כך נאמר "ואציעה",בהיפוך אתוון{אותיות}מקובל  יוע"ץ  ה"א,הרי המשיח משה רבינו נקרא פל"א יוע"ץ ובפנימיותו  אות  ו"{בגמטריא ה"א},ומקובל  שם הו"א{סוד הבינה}על ידה הגואל י"ו-עץ,בסוד משה י"ו קרנות על חד"ו,הינו בכח תורתו מוליד ע"ץ  בגמטריא צל"ם קדוש בפנימיות המלכות,בסוד "שאול הינך" זה אותיות וא"ל שכינ"ה,בסוד ול"א בכל עת באים אל הקוד"ש,ול"א בכ"ל ע"ת אלא בע"ת במלכות{ב"ת}יש זווג בתפארת{ע"  פנים של התורה}בכך על ידי הארת פנים בפנים באי"ם א"ל הקוד"ש,בסוד קוד"ש לא"ה{בינה},-

אז ישראל מכירים הבינה הקדושה ומגלים השכינה{אמונה}בפנימיות ליב"ם,ויש  עוד כונה גדולה אשר מן השמים דוחקים בי לגלותה,"אם -אסק שמים",בסוד האותיות א"ש קסמי"ם,וזה מדבר על המשיח משה רבינו אשר על ידי א"ש{החכמה} עתיד למחות שורש הקסמי"ם דטומאה,וזה א"ם אס"ק שמים,ו"אסק"  במלוי בגמטריא מא"ה שישי"ם  אל"ף,יחוד  חכמה{ספירת אלף}בינה{מאה}תפארת{שישים}בכחם מגולה  אות  ש" סוד הארת  האבות החותמים  מי"ם{ואין מים אלא תור"ה}וזה סוד ש-מים,"שם אתה",המשיח שם בשורשי האבות הינו כונס ומושך על ידי  ש"{מוחין האבות}תורת האמ"ת,-

והבט  ש+האמ"ת מקובל ש"ם  את"ה,"ואציעה" בסוד ו"א-עיצה,תפארת  ישראל הינה יועץ{משפיע}למלכות{הנקראת שב"ע  בגמטריא ו"א}על שם חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות הכונסים לפנימיותה,את הארת "שאול  הינך",הרי תפארת שוא"ל הארות מתו"ך סוד וכת"ם,המשיח{אות ו"}מקשר דעתו  ל{כ}תר {ת}פארת  {מ}לכות ועל ידם מגלה אותיות י"ה{חכמה בינה} הינם שורש  כ"ן  בגמטריא  ע"  פנים של התורה בלב ישראל,והרי לך סוד כהנ"י אותיות כ"ן  י"ה כך הבורא יתברך אומר למשיח"ו מש"ה רעי"א מהימנ"א ר"ק ל"ך ניתן הרשות לצפות בסוד המרכב"ה,סוד  א"ק,הארת  א"דם  ק"דמון בפנימיות המלכות סוד אות ס" העולה בגמטריא ש"ם יש"י,בודאי  המלכות{שם}מקבלת מאור ב"ן יש"י על שם עתיד המשיח להגיד לישראל  י"ש   י"  ספירות במלכ"ה,אמן ואמן,ודע לך  שכח הסטרא אחרא כל מרצון לחבל בכרמים,כנאמר (משלי ג, לג) "מארת ה'",כלומר סמא"ל  הרשע הינו מאר"ת על שם  דבריו חותמים ח"ו חוסר  בהירות בעובדי השם  יתברך,וזה מאר"ת בעקבות רשעותו עובד השם נצרך להגיד לעצמו ללא הפסק תאמ"ר דברי תורה,כי רק כח התורה מושך הארת  א" סוד א"אלפך חכמה,הארת הקדשוה השורה בפנימיות  תמ"ר,ת"ורת מ"שה ר"בינו  המשברת מאר"ת,וזה היצר הרע הינו מה"ר ע"ט ומנס ח"ו ח"ו ללכוד ישראל על ידי הפלתם בחטאי  פגם הברית רחמנא ליצלן,סוד ה"א העולה ו",תפארת ישראל,והיצר מבקש לדבוק ברגל התחתונה של האות  ו" סוד   היסוד עליו האות ו"  עומדת,בסוד מבקש סמאא"ל  הטמא  לפגום  ביס{ו}ד ולשבר ח"ו תורת הסוד,ומלך המשיח עתיד לשמור הייסוד בחוזקה,ולכן נקרא משיח בן יוסף{ספירת היסוד}על שם מוסיף לשמור הייסוד באיסורים ואוסר גם המותר בסוד שם גדר,ומגדר  היסוד בכדי שזה הנחש הרשע לא יקרב לקודש,כנאמר לא ינום ולא יישן שומר ישראל,הרי לך לא ינום ח"ו  היסוד ובכל עת ישפיע למלכות,ובעת ח"ו נם אז הנחש פגם,"ולא יישן",על ידי היסוד המשיח שורה בגדלות מוחין,ושינה סוד הקטנות והארת  אחורים,ולכן המשיח הינו "שומר  ישראל",-

בסוד י"וד צורת איברת הברית  על ידי שמירתו  המשיח ש"ר  א"ל{הארת היחוד},וזה הנאמר (שמות יט, טז) "ביום השלישי בהיות הבקר,כלומר  ביו"ם השלישי,סוד תפארת הינו קו שלישי{רחמים}החותם יבו"ם נשמות במלכות בהיו"ת הבק"ר,והבט אשר בהיו"ת סוד ותיב"ה,להראותך המשיח{תפארת}מעבר המלכות במוחין על ידי  ו" תיבה,בסוד  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד,תיב"ה בסוד הבי"ת,הבינה{אות  ה"}כונסת  אל תוך המלכות{בית}ומ גלה  בה רא"ש חכמה בינה דעת,וזה סוד בראשי"ת,רא"ש{חב"ד}בפנימיות בי"ת{מלכות}המגלה  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד,והרי לך י"  ספירות בלימ"ה,ללא  מהות,על שם כל ה"י  ספירות סוד י"ה,חכמה בינה חיבור לא פוסק,-

לשון אין המחשבה בעלת  מרחב{פסק}זמן להביט בזה האור,ולכן האור הינו עתיק  על שם נעתק מהמחשבה,ועל  כך נאמר  "בהיות  הבקר",להראותך הגאולה{בקר}המשיח משה רבינו יגלה החירות בכח חכמת התיבות,בסוד ב"ראשית{חכמה}החותמת  ק"  ברכות בפנימיות אות ר" בגמטריא  א" א"ל א"לה א"להי א"להים,סוד המלכות,ובכך מתבשמת,לשון מקבלת ריח הבשמים{כח הנשמות } לפנימיותה,וזה הכח גואלה,וזה סוד (ישעיהו ו, ג) "ק' ק' ק' ה' צבאות",הרי  הקב"ה חותם  בפנימיות הגוא"ל  חותם ק"ק"ק  ה" צבאות  בגמטריא    וצב"ת  הא"ש,ודע לך זה מידת הגבורה הקשה הקיימת  בפנימיות אש"ה{שכינה},בסוד צב"ת בגמטריא מל"ת  כ"ב,זה סוד רומ"ח השכינה  כ"ב צירופי התורה בפנימיות מל"ת  בגמטריא ע"ת{שם השכינה בתורה},בסוד ול"א  בכ"ל {ע"ת}באים אל הקוד"ש,בשל הדינים והגבורות הקשות העתידים לשרות במלכות בע"ת הגאולה,א"ז יוצאת להחריב מלכות רומי הרש"ע,הגויים נאבדים מא"ש להבותי"ה,ועתידים מלאכי ישראל  לחתום   בפנימיות  {מ}ל"אך {י}ש"י  {ר}ל"א {צי}רופים,ובכך המשיח יהרוג  איש "מיצרי" בגמטריא איש נצר"י,זה מלכות ישו"ע י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים, -

ולכן על המשיח נאמר(בראשית מח, כ) "בך יברך ישראל",הרי לך ב"ך הקב"ה חותם כ"ב אותיות עימם הגואל יבר"ך  בסוד מהוה כרב"י  ישראל,המשיח הינו סוד הכרובי"ם,בסוד ורב"י מכ"ה ומכלה אויבי ישראל,משה הינו רב"י ובכח שם נ"ו העולה קש"ר חמישים{סוד יחוד בינה לפנימיות המלכות}בכך משה מגלה הארת רבינ"ו בסוד ריב"ון{עולם}בעומקות לב"  ישראל ומכה אויביהם,ובכך עתידים ישראל להעיד לב"י ש"ר א"ל,הרי לך עתידים ישראל בכח הל"ב השורה בפנימיותם לייחד הספירות,והל"ב על שם מלב"ה בעתיד אהבת הנבראים אל א"ביהם ב"שמים,ר"ת מקובל א"ב,להראותך האהבה והעלאת התפילה להקב"ה תעשה על ידי  א"ב צירופי  התורה,חכמת  הצירופים אשר הציפו"ר זה המשי"ח מנחיל לישראל בתוך כלי הק"ן{חכמתם}וזה סוד ק"ן ציפור,כלי ישראל עתיד להכיל צירוף הקדושה,וזה עניין  {ב}ך {י}ברך {י}שראל,ר"ת  בגמטריא כ"ב אותיות,בכך י"{ספירות}עתידים להתגלות בפנימיות בר"ך{המלכות}וחותמים רא"ש  י"{הארת כתר}המכיל  י"  חכמה י"  בינה  י"  דעת  לעם קדושה,וזה הנאמר (עירובין כב) "היום לעשותם ומחר לקבל שכרם",-

כלומר  היו"ם לעשותם,בסוד עתיד המשיח בכח מוחין חסדים הנקרא  היו"ם,בסוד ה" יום  העולה יום חמיש"י גם יו"ם משיח"י,הרי לך יום חמישי סוד ספירת הו"ד,בכח זאת הספירה עתיד הגואל לשבר כוחות הסטרא אחרא,וראה הו"ד בסוד דו"ה  העולה בגמטריא י"ה{חכמה ובינה},להראותך שורש הו"ד בחכמה העליונה,זיווג אבא ואמא{יה},ולכן הוד בפנימיות המשיח על שם בכל עת מעלה הודי"ה להקב"ה ובכך מושך לתוך מלכות יהוד"ה כתר י"ד  הו"ה,בסוד י"ד   העולה דו"ד,זוכה  לצירוף י"ו{בגמטריא הו"ה},סוד נשמת משה רבינו,כנאמר י"ו קרנות על חד"ו,ועניין י"ו עמוק,בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל בסוד הארת    ל"ג בעומ"ר,ומלמדך המשיח רוע"ם בג"ל  בגמטריא רוע"ם אגל"א,א"תה  ג"יבור ל"עולם א"דני,ובכך משבר כח סמא"ל הטמא,ומברר עולם העשייה,ובכך "ומחר  לקבל שכרם",בסוד הצירוף "רוח שלם קבל  כרם",זה רו"ח אלקים מרחפת על פני המים,וזאת הרו"ח סוד המקובל השל"ם נשמת שלמ"ה המל"ך המעבר בפנימיות מלכ"ה{השכינה} אות א"{חכמה}סוד פר"י  ג"ן{מוחין הנשמה},בכך עתיד המשיח לו נשמת שלמ"ה באמצעות  ל"ב{תפארת} לעטר  השכינה   על ידי  ק"  ברכות,והרי לך יחוד  ק"-ב"ל,-

בסוד ק"ב  בגמטריא אלהינו מעבר    ל"  כלי"ם בסוד כללים,חכמה בינה דעת{י"י"י},סוד נבואת משה,זה שכר ישראל בגאולה השלמה,ודע לך אשר נבואת משה סוד הנאמר "בת יחידה" (זהר שם),על שם משה בכח  נבואתו בסוד הש"ם להראותך נבואתו משה ישירות מן הש"ם בכך הינו חותם  בתו"ך  המלכות{ב"ת}מוחין יחיד-ה",סוד היחוד שמ"ע ישראל אדני אלהינו אדני אחד,וזה סוד יחי-ד"ה,יח"י מש"ה  הינו משפיע  ד"ה  בגמטריא ט"  ספירות באמצעות ח"י{היסוד}לפנימיות המלכות{סוד י"  הנקודה}וזה סוד יחוד המלה יחידה,והמלכות{בת}יחידה על שם הינה היחידה הזוכה להארת חכמה,-

ולכן נקראת חכמה תתאה,חכמה "תחתונה" זוכה ל"חתונה" בסוד אירוסין{קשר}היחוד בזכות מש"ה הינו מוש"ה אותה מאחיזת הקליפות ומקומם אותה לעבר  י-חיד"ה,סוד הארת חיד"ה{מוחין סתימא}המאיר למלכות  ב-י" נגינות עין לא ראתה,וזה תורה חדשה מאתי תצא,בסוד אות  ח" מן י{ח}ידה נחתמת  בפנימיות שד"ה{המלכות}וזה תורה ח-דשה,אות  ח" העולה ונשמ"ה[סוד המשיח]בשד"ה{המלכה},וזה סוד (במדבר כד, יז) "דרך כוכב מיעקב",כלומר דר"ך  כוכ"ב בסוד כח הכוכבים ומזלות עתיד יעקב אבינו להביאת לגילוי תורת הגאולה הנקראת  כ"ו-כ"ב  דקדושה,וזה הכוכב בסוד שם  כ"ו,הארת כתר{בגמיטריא אות כ"}הכונסת לתפארת{אות  ו"}ומגלה בפנימיות של המשיח הארת כ"ב צירופים,והבט בסוד גדול,כ"ף  ב"ית  עולה  בגמטריא בי"ת מא"ה,הרי חכמה בראשי"ת בסוד רא"ש בי"ת עתידה לגלות במלכות מא"ה ברכו"ת,ו-מא"ה  בגמטריא מ"ו,וזה הצירוף סוד רומ-מ"ו,המשיח על ידי רו"ם נשמתו מושך קש"ר ארבעי"ם{בגמטריא מ"ו},-

סוד חכמה בינה דעת מלכות  ר"ת מקובל  בגמטריא "קשר נשמה בדם",סוד יחוד הנשמה בכלי  בפנימיות ישראל צדיקים,ובכך  דר{ך} כוכ[ב]  מיעק{ב},ס"ת בגמטריא  כ"ד ספרי תורה משיח עתיד לזכות ישראל עם טהר"ה,עתידה בינה  להיות הר"ה באות  ט"{סוד חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד}וכאשר תלד  הוול"ד סוד נשמת המשיח בפנימיות המלכות אז  י"  ספירות מגלים דע"ת הקדושה,בסוד אות ד"{מלכות}בכל ע"ת תחו"ש י"ה  שכ"ן  בפנימיותה וזה סוד שכינ"ה המגלה יחוד  ד-עת בזכות  ע"ד{המשיח משה רבינו}בכח אמונתו מבטל  ת" כתות  סטרא אחרא,אמן ואמן, -

והנה כתוב (בראשית לב, א) "ויעקב הלך לדרכו",הרי לך ויעק"ב  בכח צירוף  י"ו,סוד הזכר{תפארת}הינו י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל,זה רוח אלקים מרחפת על פני המים,כדברי דוד המלך "גל  עיני ואביטה נפלאות מתורתך",מהתורה של זאת הרוח מדרגת חכמה עלאה  הנקראת  ג"ל,והבט בסוד זה השם,ג"ימל  ל"מד  אותיות  מ"ל דגלים,וידעת  מ"ל  בגמטריא ע"  פנים עימם  מכרית המשיח משה רבינו קליפת עמ"ל{הטמאה},וגם  מ"ל בסוד צ-ל"ם  המשיח,משה רבינו הינו מל"ך בגמטריא  צ" ועל ידי   ל"  כלים בגמטריא  י  חכמה  י  בינה  י  דעת מגלה  במלכות{אות ם"  בעת הגלות על שם שורה בסגירות,לא מקבלת הארות}את  מוחין  צל"ם,ונקרא כך על שם באמצעות זה המוחין המשיח משה רבינו מציל ישראל  צדיקים,וראה מצי"ל  אותיות  י"   צל"ם,-

להראותך  י"  ספירות בלימ"ה{ללא מהות}כונסים אל תוך המשיח{צל"ם  העולה בגמטריא ע"ץ},בסוד   צ" בגמטריא מל"ך  זה הגואל עתיד לגלות  ע" לשונות של התורה,לשו"ן הגוזרת נשו"ל  ונכחדה על סמא"ל הרש"ע מלכות רומי נאבדת בגאולה השלמה,ובהמשך הפסוק נאמר  "הלך לדרכו",והליכה סוד גילוי המוחין בג" נקודות  חלם שורוק  חיריק  ימין שמאל ואמצע  חסד  גבורה רחמים  אברהם יצחק יעקב,ועל ידי הדבקות לדרכ"ו של יעקב{קו אמצע}בכך מגולה עבור{עיבור} ישראל  כ"ד  רל"ו,-

שם רל"ו  בגמיטריא גדול אדונינו ור"ב כ"ח ,ועל ידי כ"ב רו"ח זה רוח אלקים מרחפת על פני המים,רוחו של משיח מגלה כ"ד ספרים,בסוד ספר  המכיל  כ"ד אורות וגואל י"ם{המלכות},ודע לך  עניין  המשיח עמוק עמוק והוא סוד (שבת פו, זהר שם) "בו' בז' ניתנה תורה",הרי לך  ב"ו  בסוד ב"  פעם  ו"     בגמטריא  י"ב צירופי יהוה{סוד התפארת}בכך  המשיח משה רבינו משפיע למלכות הינה ב"ז בסוד  ב" פעם ז"  בגמטריא דו"ד,הארת שבע ספירות חסד גב ורה  תפארת נצח הוד יסוד מלכות,המגלים  חכמה ב"ראשית בישראל צדיקים,ובכך ני-תנה תורה,המשיח  הינו סוד  נ"י,-

נוטריקון י"סוד נ"צחי גם נצ"ח יסוד"י,מעל נקודת  הזמן מגלה  שם ת-נ-ה,וזה השם חותם מ"ח ל"ב  במלכות בכך עוקרת   מחב"ל,-זה סמא"ל הרש"ע,ובכך הינך למד  מה כחה של תורה חדשה מאתי תצ"א{תורת המשיח}המוציאה את היצר הר"ע ומעלה  אותו  כקורב"ן לכפר על  חטא"י  ישראל עם  טהר"ה,זוכים ל"מטה ר{ו}עה",סוד משה רבינו רוע"ה  בכח  שם ע"ב המגלה  ג" נקודות חלם שורוק חיריק את  מאור הקב"ה ובכך תפארת{אות ו"}ממתק  ומבשם אות ר"  בגמטריא  א"  א"ל  א"לה א"להי א"להים,סוד גבורות המלכות,והרי לך יחוד  שם  רוע"ה הנמסר  לך מפי מש"ה,לא ממשה אלא מפ"י מש"ה,הפה המגלה למשה תורת הסו"ד,סוד פ"י  בגמטריא מל"ך,זהו הקב"ה מלך מלכי המלכים,תורה חדשה {מ}את{י} תצ"א,בסוד בינה{שם מ"י בגמטריא  שער חמישים}מוציאה תורת א"ת  צירופי התורה,על שם התורה מצורפת ומורכבת משרשי נשמות ישראל,ולא ניתן לבאר מפאת גובהה המקום והחכם יבי"ן,וראה כונה נוספת על זה הפסו'ק  "בו' בז' ניתנה תורה",-

נאמר –בו"   בז"  עולה בגמטריא זב"ח,ועל ידי אותיות  ז"ו סוד השכינה בכך המשיח משה רבינו עתיד לזבוח ולעקור סמא"ל הטמא,ואז בכך ניתנה תור"ה,התורה ניתנה אך עדיין לא נתקבלה במלואה בסוד מילוי אותיותה סוד צירופה,אמרת השם צרופה מגן הוא לכל החוסים בו",ובעתיד  המשיח מקבל  התורה,משה בו"  קיבל  התורה,ומלך המשיח בז"  מעלות הכסא  מ"קבל התורה,בסוד ל"ב  נתיבות החכמה ק"ם{בסוד חותם}הארת גדלות  במשי"ח  הינו בעל  מ"ב שי"ח,על ידי ידיעת שם המפורש שם מ"ב הגואל  הינו חותם זרע"י  א"ל{בגמטריא שי"ח,על ידי תפילתו}בפנימיות ישראל צדיקים,ועל זה נאמר (ב"ב עה.) "פני משה כפני חמה",כלומר פנ"י משה,מכאן למדים יש פנים התורה סוד תורה חדשה מאתי תצא,רק פני משה אשר  באמצעות העלאת מ"ן,בסוד מ"יין  נ"וקבין{תפילה}בכל משה בונה קומה שלמה של קדושה וחותם בתוך שפ"ה{שכינה}י"  ספירות בלימ"ה,וזה עניין כפנ"י חמ"ה,אותיות  כ"ח הפני"ם,הרי בשורש הפנימי משה בעלת אור עתי"ק,על שם תמונת  משה נעתקה מעתיק יומין,ומשה מעתיק מציור הימים  העליון התרחישים המעשיים,סוד עולם העשייה,משה עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות ב-אד"ם,הרי משה עלה לעולם  אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א{תפארת}ומשך מתוך זה העולם מתנ-ות,סוד תו"י  נגינה,התורה המצורפת,סוד היחוד,משה מקשר ומאחד התמונות הגלויות  בעולם העשייה לשורשם באמצעות תפארת,וזה יחוד  עתיד תפארת מלכות,ס"ת מקובל דת"ת,בסוד בכך  ד"עת  ת"פארת  ת"ורה  מגולה  בנבראים,וראה סוד  גדול פנ{י}  מש{ה} כפנ{י}  חמ{ה},ס"ת מקובל שם קדוש  י-ה-י-ה,בסוד מ"ה שהי"ה הו"א ש-יהיה,הרי משה עתיד בכח שם מ"ה בגמטריא  י"וד ה"א ו"או ה"א{סוד תפארת}לגלות הארת  אות  ש" וצורת  האות מורכבת מאותיות נ" י" י",הרי משה עתיד לגלות יי"ן{התורה},יי"ן בגמטריא  ע"  פנים של התורה,בסוד פני  מ-שה,"פנים" של עתיק בתוך המלכות{ש"ה}והרי לך סוד השם מש"ה,וסוד הענין הוא (ישעיהו ל, כו) "והיה אור הלבנה כאור החמה",כלומר והי"ה בסוד תפארת{אות ו",סוד משה}על ידי בינה{אות  ה"}חותם  י"  ספירות בפנימיות המלכות{אות ה" אחרונה},וזה יחוד  ו-ה-י-ה,ובכח זה השם משה מוש"ך  או"ר  בגמטריא ר"ז{התור"ה}לפנימיות הלבנ"ה{מלכות},ונקראת לבנ"ה על גם מקבלת מאור הלב"ן{עתיק יומין,רחמים גמורים},"כאור",בסוד  זכות אור עתיק כה גדולה עד אשר מילת האור לא תופסת ב"מהותו,והמשיח{החמ"ה}על ידי זה האור עתי"ק  יתק"ע בשופר הגאולה וישבר סמא"ל  הרש"ע נאבד בגאולה,וכונה נוספת  על זה הפסוק המפואר,והי{ה} או{ר}  הלבנ{ה},ס"ת  מקובל הר"ה,-

זאת הבינה{האמא}הינה הר"ה באור עתיק ויולדת מוחין תפארת המעבר  הלבנה{מלכות}"כאור החמה",ומלמד האור לא מתפארת    אלא הינו צינור המגלה רצו"ן עתיק בפנימיות המלכות,ויש להבין רצון עתיק,על שם נעתק  ממוחין סתימא סתום כל סתום ולא נודע,ועתיק מעתיק הארה הגדולה ומשפיע  לתחתונים,סוד הספירות,גם דע עתיק על שם כל הספירות כהעתקים הנעתקו מאיתו,ומפאת  גובהה הביאור לא ניתן להרחיב והחכם יבין על ידי כח יגיעתו כי לא ניתנה  רשות לגלות הנקודה העתיקה,אך ברמיזה,מלכות{נקודה}עתידה להיות עתיק"ה",וזה עניין (תהלים מה, י) "נצבה שגל לימינך בכתם אופיר",-

כלומר  נאמר "נצבה  ש-גל",הרי לך אות  ש" הארת האבות עתידה להיות נצבת על המשיח הינו בעלת מוחין  ג"ל גם נחו"ם יג"ל,להראותך אחד משמות המשיח הינו נ"חום  וגם ג"ל,וסוד שם נחום בסוד מו"ח המכיל הארת  שער חמישים{אות ן"}הנקרא ג"ל,על שם מגולה{זה שער חמישים}על ידי  "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך",הרי ג"ל הינו הארת החכמה{עינים},ומהוה זה השם  כח ההבטה והנפלאות התורה,זה עניין שער חמישים על ידו המשיח חותם בפנימיות י"ם{מלכות}אור הגאולה,והרי לך סוד כונת חמישים,על שם הגואל זוכה לאור החומ"ש העליון ועולם החכמה עבורו מוח"ש,על שם האור בוקע חושי המשיח ועל ידי ה"בקיע"ה  הגואל מגלה נשמת יעק"ב,ועל כך נאמר (שם): "ג' באין בהיסח-הדעת; אלו הן: משיח, מציאה ועקרב",כלומר  ג"  סוד חכמה בינה דעת הגנוזים באי"ן סוף,וזה בהיסח דעת,על ידי בקיעת  הדעת השכלית מגולה דעת אלוקית בפנימיות המשיח,כנאמר  ד-עת,בסוד מגולה  כתר חכמה בינה דעת{סוד  ד"  ראשים}בכל ע"ת{מלכות המשיח},וזה עניין מ"שיח מ"ציאה ו"עקרב,ר"ת מקובל שם מ-ו-ם,מ"עתה ו"עד  ע"ולם,ג" המוחין{חב"ד}וכתר חופף  מעליהם{ד"-בכל ע"ת},וגם משיח הינו נמשח על ידי מאור מציא"ה,סוד כתר אשר החכם המגלהו כמציאה,על שם בהיסח דעת ניתן לצדיקים הקדושים,ועל ידו הינם נהיים כעקר"ב על שם עוקרים סמא"ל הרש"ע ומקרבים ישראל צדיקים קדושים לדרכי תורת ישראל אמת יחידה,וזה לימינ"ך,בסוד המשיח על ידי שער  כ"ל  בגמטריא חמישים מושך אור ימין{חסד}לפנימיות ישראל,וה האור נקרא בכת"ם על שם מיחד כ"תר  ב"ינה ת"פארת  מ"לכות,והמשיח אחד משמותיו אופי"ר בסוד ויפא"ר ישראל במוחין היחוד,-

וזאת יעשה  בסוד    (שה"ש ו, י) "ברה כחמה",ר"ת מקובל כ"ב,להראותך עתידה השכינה להיות בה"ר{זה אותיות בר"ה},וזה סוד  משה רבינו עלה בה"ר{הור}   הל"ב למשוך {ה}ארת  {ב"ר}אשית   הנקרא בר"ה,בסוד תפארת הינו ב"ר  האות ה"{בינה}ואז בכך המלכות  כח"מה,בסוד זוכה להארת חכמ"ה על ידי תפארת משה{חמה}המגלה עבורה{עיבורה} מאור   כ"  בגמטריא  כתר,ואז  דע לך  עתיד מלך המשיח משה רבינו בגאולה השלמה לזכות  ישראל בתורה חדשה,בסוד "ברה כחמה" זה אותיות ח"ה מרכב"ה,ושם ח"ה בגמטריא אהבה,והגואל הינו מרכבה להיכל אהב"ה,ומקבל מזה ההיכל אות  א"{חכמה}ב"ה{מלכות}חותם מוחין בינ"ה",והרי לך יחוד סוד שם  אהב"ה,וכונה נוספת א"ה-בה,בסוד המשיח הינו אות ו"  בגמטריא ה"א,בכח הארת החכמה שוחט ומכרית ה"ב,זה סמא"ל הרש"ע  הינו כלב הנובח ה"ב ה"ב ,ומלך המשיח ייטול חכמת נח"ש,בסוד משי"ח עולה נח"ש,בודאי משה רבינו עתיד לעלות לקומת הנחש ולייטול חכמתו,ואז על הנחש נאמר מלך זקן וכסיל,הינו זק"ן{בטרם המשיח מנשלו מכתרו},ולאחר מכן יהיה כסי"ל{בעת נישולו},והמשיח נוטל אות  ה"  מן  ה"ב ה"ב ומגלה מבינת  הנחש אות ה"א",החכמה,וזה יתרון האור{הג"א"ולה}מן החושך{זה סמא"ל הטמא},והבן כלתיקוני הגאולה מגולים מזה הנחש הינו סוד הפרס"א המצמצם האור,ואין דינים אוחזים אלא מתחת למקום מציאתם ולא מעל ח"ו,ומלך המשיח עליו נאמר מש"ה עלית למרום מעל נקודת הפרס"א שבית שב"י{לכדת חכמת הנחש}לקח"ת{בכח}מתנות באד"ם,הרי לקחת משה נשמת אדם והבאת לתיקונה,והמתנות סוד ניצוצות הקדושה נפלו לתהום רבה הינך רוממת אותם בכח תורתך,משה אתה ענ"ק בענקי"ם,בסוד על ידי שם ע"ב  קני"ם,חכמת שם ע"ב בגמטריא חס"ד{אברהם}זיכת ישראל  בגאולת עולמים,וזה הנאמר (תהלים קכג, ב) "כעיני שפחה על יד גבירתה",הרי  לך "כעיני שפחה",מגלה לך לנחש הטמא יש עיניך,בסוד נח"ש  בגמטריא משי"ח,ומשה עיניך{חכמתך}ניתנת לך מתוך הנחש,ועל ישי בירורו של הנחש הינך בעצם מברר אחיזתו בחכמה,ו"נחש" נקרא על שם הינו  סוד ח"ן  א"ש,בעת הינך משה מברר ומבשם דיני הנחש אז בכך מגולב עבורך ח"כמת  נ"סתר,בודאי החכמה נסתרת  בארס הנחש,ודע לך ב"א-ר"ס,בסוד תורתך  א"ב אותיות מצורפות הנחש מלמדך בעל כורחו הינו ס"ר  לעטרך באורות הגאולה כי הגיע השע"ה נח"ש  בזכות ברכת האבות{אות ש"}קיבל פקודה למסור  עבורך סוד ח"ן",המשיח סודו אות ח"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה,הינו מקשר כח הנשמה לפנימיות הכלי,וקשר סוד יחוד,-

ושער ן"  בגמטריא חמישי"ם הינו שער היחודים בכך המשי"ח מעבר י"ם{מלכות}במוחין מ"י",הרי  על ידי  י"  ספירות הגואל מגלה  מ"  מדרגות כתר חכמה בינה דעת,כל מדרגה נכללת בעשר והרי לך מ"  השורה בפנימיות מ-שי"ח,ועימה המשיח עתיד למשוך שי"ח העולה זרע"י א"ל,הינו בכח תורתו עתיד לזרוע האמונה{א"ל} בפנימיות לב ישראל.ובכך שפח"ה זאת לילית גויה שפלה,מלכות רומי נשברת ונמחית ע"ל יד  גבירתה,ולזה כוונות גדולה,נאמר ע"ל יד",בסוד המשיח מהוה י"ד ע"ל,בכח מידות חסד וגבורה{ידים}הינו עולה  לחכמה בינה דעת ומושך ע"ל  בגמטריא מא"ה ברכות למלכות,ודע אשר ע"ל י"ד זה אותיות ע"  יל"ד,בסוד גל עינ"י,זה סוד האות עי"ן,-

ואביטה על יד"ה נפלאות מתורתך,תורת יל"ד,כך נקרא המשיח על שם יולד התורה בפנימיותו,בסוד בני אתה, היום ילדתיך,הר"י ל"ך בני  א"ת-ה,סוד נשמת המשיח א"ת צירופים המגולים מבינה{אות ה"},סוד נשמת המשיח  מלכות דבינה,"היום ילדתיך",בסוד היו"ם{בעת הגאולה  אימתי אות ה"  סינה מאוחדת בתפארת הנקרא יו"ם}אז ילדתיך,תורה חדשה מאתי תצ"א  כתינוק הנולד ויוצא מבטן אימו,וזאת התורה שורשה מגבירת"ה,סוד גבורת הבינה אף שהינה רחמים דינים מתעוריים ממנה על מנת לשבר ולמחוץ ראש הרשעים בגאולה השלמה,ועל כך נאמר (שם, שם) "ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאום ה', -

הרי לך וא"ם בסוד תפארת{אות ו"}זה המשיח משה רבינו חובר למאור בינה{א"ם}בכך עתיד הגואל לגלות מדרגת ב"י-ן,סוד י"ב צירופי יהוה{תפארת}משתלשלים משער  ן"{חמישים},בסוד כ"ו-כבי"ם,המשיח סוד נשמת מכב"י בסוד מ"י כ"מכה ב"אלים י"הוה,הינו מגלה שם כ"ו  בגמטריא יהוה על ידו תפארת{אות ו"}מושך הארת כתר{בגמטריא אות כ"},וזה שי"ם,בינה{נקראת ש"י}עתיד לכנוס למלכות{אות ם"}ולגלות בה קנ"ך,עולה בגמטריא ק"ן כתר,חכמת הכתר הגנוז,וזה עניין "משם",על ידי תורת השמות והצירופים מלך המשיח "אוריד-ך",מושך הארת כ"תר,וזאת הגואל עושה בזכות נאו"ם ה",סוד רוח אלקים מרחפת על פני המים המפעמת בקרבו,בסוד זאת הרוח מקרבת המדרגות{ספירות}והינם מאירות עבור הגואל  בהארת פנים בפנים,רוח נבואה,ונקראת כך על שם בכך המשיח עתיד להגיד לישראל נבו"א  לאות ה"{בינה}ונזכה לרו"ח הגאולה  המשברת ממשלת  הסטרא אחרא,וזה עניין (זהר שם), "אהרן ודוד",וכאן משמיעך סוד גדול ופקח עיניך,אהרן סוד נצח על שם אור  נ"  צ"ח שער חמישים מגולה בפנימיותו,וידעת א"ה-רן סוד נר"ו של המשי"ח,והרי אהר"ן  בגמטריא נר"ו,הרי מהוה  נ"ר  עבור  אות ו"{משה},בסוד  הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים" (ד', יד-טז), הרי הו"א{סוד בינה} חותמת בפנימיות אהר"ן הינו נר"ו" של המשיח שם י-ה-י-ה,בסוד מ"ה שהיה {הוא} ש-יהיה,כלומר ש יהיה הו"א  סוד נשמת אהר"ן מגלה ל"ך המשיח שער כ"ל  בגמטריא חמישים,וזה מביא ליחוד  ל"פה,בסוד  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת,בפנימיות המלכות{תורה בעל פה"},-

"ואתה  תהיה  ל"ו",הרי ו"{תפארת}על ידי יחודך במלכות{א"ת}הינה זוכה להארת בינה{אות ה"}ואז תהיה המלכות מעוטרת בכתר ל"ו  נשמות צדיקים,והללו  צדיקים מהוים  ל"  כלים{חב"ד} בפנימיות המשיח{אות ו,},וזה יחוד ל"אלהים,בסוד  י"  חכמה   י"  בינה  י"  דעת כונסים אל פנימיות אלהים{מלכות  דו"ד}ובכך תבו"א הגאולה,ודע לך סוד דוד גדול,בסוד ד"ו-ד,להראותך  ד"ו   נשמות  במשיח, בסוד ד" רוחות בפנימיות אות ו"{משה}ועל ידי  ד" רוחות{כתר חכמה בינה  דעת }המשיח משה רבינו{אות ו"} עתיד לגלות במלכות{אות ד"} שער   חמישים,וזה יחוד ד"ו-ד,בסוד (תהלים קלב, ט), "כהניך ילבשו צדק וחסידיך",הרי לך כהני"ך סוד המשיח משה רבינו הינו כה"ן ובפנימיות  ל"{בגמטריא כ"י}אורות ובכך הינו בונה כל"י נשמות ישראל,בסוד ילבש"ו,על ידי כלים האורות מלובשים בישראל,ועל ידי  כלים מגלים צד"ק,בסוד  ט" ספירות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  כל ספירה כלולה מעשרה והרי לך סוד צ" העולה מל"ך{המשיח}החותם הארה דק"ה במלכות,המשלימה לי" ספירות,וזה מאה ברכות שהינה מקבלת בכל יו"ם,ובכך מתמתקת ומתבשת מגבורותיה ומגלה וחסידי"ך,סוד צדיקי האמת הנחזים על ידי העם,ובכך עתיד המשיח לגלות נביאי השקר,להביא השקר לגילוי,ועל ידי  כך  נאמר עו"ז פנים לגיהנם,זה נביאי השקר,ו"בושת פנים לגן עדן",-

המשיח בכח פנימיות תורתו  גוזר מיתה על נביאי השקר ומזכה שורש ישראל בתשובה,בסוד ל"  כלים  י"  חכמה י"  בינה  י"  דעת  על ידם המלכות{גן} זוכה ל"עדן"{חכמה}המכלה ומכריתה הרשעים הבוגדים בה" ותורתו,בסוד נביאי השקר הלובשים בגדי סמא"ל ועל ידי מלבושי שקר מנבאים בדיות,בסוד הלבוש בפנימיותם סוד ב"ד שמו  שענט"ז וזה אותיות שט"ן ע"ז ועל ידי עזות }פנים שלהם,נביאי השקר גוזרים רחמנא ליצלן גיהנם על ישראל,מעוררים דינים קשים על  עם קדושה,-

ומלך המשיח ימיתם בחר"ב,והחרב מורכבת ממעשה המרכבה  ד"  אותיות  יהוה,ודע לך המשיח ילחם בשפחה דסטרא אחרא,בסוד  (זהר שם), "ושפחה רעה איהי קבורה",הרי לך ושפח"ה רעה  זאת לילית,והגואל בכח שם  י-י-ה-א גוזר עליה קבורה,ושם י-י-ה-א  עולה  יי"ו בסוד  י-ה-ו-ה   וגם עולה  וכת"ר,להראותך תפארת{אות ו"}על ידי הארת  כתר עתיד להכחיד הסטרא אחרא,וזה עניין קבו"רה של לילית בכך מגולה הבוק"ר{גאולה}עבור ישראל,וסוד בוק"ר  זה קרו"ב תפארת ומלכות באחדות עצומה,בסוד העצם  הפנימית המחייה שורשי נשמות ישראל,-

בעת היא תחל להשפיע למשיח{תפארת}אז בכך המלכות  עתידה לגלות דינים וגבורות המלווים להארת החכמה העוצרת בפנימיותה המלכות,ולכן נקרא עצרת,בכח אותם דינים וגבורות תעצור ותמלוק ראש הטומאה,ויש סוד גדול הנקשר למלך המשיח משה רבינו בזה הפסוק,וידעת אשר {ו}שפחה  {ר}עה {א}יהי  [ק]בורה,ר"ת מקובל קור"א,הרי לך הקב"ה בכח הנבואה קור"א למש"ה באמצעות שם י-ה-ה-ה המגולה מס"ת ושפח{ה] רע{ה] איה{י] קבור{ה], ומטיל עליו הכחדת אומות העולם,ומשה הינו עתיד להיות  אימת העולם,ועל כן זה השם ניתן לאומות העולם על שם האימה העתידה ליפול על פניהם,וזה סוד הפסוק (תהלים פד, ד) "גם צפור מצאה בית",הרי לך המלכות{נקראת ג"ם}בעת המשיח{צפור}מגלה בה חכמת צרוף בסוד אמרת השם צרופ"ה,-

הרי המשיח  צרו"ף  אות  ה"{בינה}מצרף   לשם  צרו"ף  העולה  אלקים{מלכות},וזה מצא"ה,בסוד מ"{בינה}צ"א{מגולה}למלכות{ה"},כנאמר תורה חדשה מ"-את"י,בינה הנקראת את"י,ממני תצא למלכות תורה והינה חדשה על שם מחדשת דעת הקדושה לישראל צדי'קים,ואז בודאי  המלכות מצא"ה בזכות   צ" העולה  מל"ך{המשיח}הארת מא"ה ברכות,וזה יחוד סוד שם מצ"אה,והינו מהוה בי"ת,העולה בקוד"ש,בסוד המשיח ב"ו"  קד"ש,סוד חכמה עליונה,ונקראת חכמה עליונה על שם מעלה ומרוממת חכמת תתאה{תחתונה}סוד המלכות, וזה" עניין" הגאולה" ה"שלמה",ס"ת  בגמטריא יי"ן,הרי לך המשיח בכח יי"ן התור"ה{סודות}מביא לגילוי ת"ו סו"ד,הארת הצירופים,-

ועל ידי נשמות הציפורים{צדיקים}ישראל עתידים לזכות במוחין שלמים,גם במוחין ש"ל   מי"ם,בסוד ש"ל נעליך  מעל רגליך,מלמדך שפע האור מתורת המשיח כה רב וגדול עד שמבטל המנעולים בסוד הסגירו על האור,ובכך מגולה מי"ם,ואין מי"ם אלא תורה של מל"ך{בגמטריא מי"ם}של  צ",זה משה רבינו על שם הינו מושה ישראל ומרווה צמאונם במי התורה,אמן ואמן כן יהי רצון השם,ודע לך אשר סמא"ל הטמא סודו (שמות כב, ל) "בשר בשדה טרפה לא תאכלו",הרי לך בש"ר זה סמא"ל  ק"ץ כל בשר,הינו על ידי הפגמים המבצע בבינה על ידי שמעלה חטאי  הנבראים ממלכות{בת}אל הא"ם{בינה}בכך מבש"ר בסוד חותם בוסר  במחשבת הבריאה ח"ו,ובכך המלכות{שד"ה}דבק בדופן המוחין המיועד עבורה{עיבורה}בזמן גלות  קליפת "טרפה",ונקראת כך על שם טורפת ויונקת כל השפע הקדוש הניתן לישראל קדושים עבור אומות העולם הגויים  הבזויים,על שם הינם מבזים קדושת האור,ועל כך נאמר "לא תאכלו",נאסר לישראל להינות מן השפע הניתן להם על ידי אומות העולם  הרשעים,ואין לאכול מידיהם,הינם בשר טרפה,בסוד מחלישים{רפה} הארת  ט"  ספירות עליונות ופוגמים רחמנא ליצלן ביחוד  י"  הספירות,ועל כך עתיד מלך המשיח להפרע מן אומות העולם,ודע לך להפרע  מלמדך על הפרעות והמיתה שמלכות רומי הרשעה עתידה לחוות  בעת הגאולה השלמה נחתמה,ואז ישראל קדושים יגלו  סוד היחוד  יהוה הוא האלהים,הרי לך יחוד  בינה{הוא}תפארת{יהוה}אלהים{מלכות},וזה עניין המשיח משה רבינו (ויקרא כא, יא) "לאביו ולאמו לא יטמא",,הרי לך לאביו ולאמו{סוד חכמה בינה}בפנימיות משה רבינו הינם מהוים מג"ן עבור המשי"ח,-

בסוד על ידם הגואל חותם הארת בינה{אות מ" בפנימיות ג"ן{המלכות}וזה יחוד  מג"ן מפני הקליפות,והגואל משה רבינו  על ידי תורת א"ב  הנבואה,סוד א"ב צירופים יצלח  במשימתו לייחד הספירות  ו"לא יטמא"  ח"ו ח"ו  בקליפה שאין לה אחיזה בנשמת משה,אשרי חלק משה רעיא מהימנא מ"י כמו"ך,הרי מ"י בגמטריא שער חמישים חותם בפנימיותך שמיר"ה  כמו"ך,העולה שם מו"ם,בסוד מ"עתה ו"עד  עולם"  עיני השם משגיחות על שלמו"ך ובכך הינך משה משכין שלו"ם בתו"ך ישראל על ידי הארת  כתר{בגמטריא}אות כ",וזה סוד לאבי{ו}  ולאימ{ו}  ל{א} יטמ{א}  ס"ת בגמטריא דו"ד,כלומר הפסוק מודיענו עתיד מלך המשיח לתקן המלכות ולגאולה ו"לא יטמא"  ח"ו,וזה עניין לא יטמ"א על שם וביום ההוא העביר{אבער}רוח הטומא"ה מן האר"ץ,זה סוד המשיח בכח ביאורו תורה חדשה מחדש סודות על ידי ספירת היסו"ד ומשמיד ומכלה מלכות הסטרא אחרא מהבריאה,ועל עניין גילוי תורת המשיח באחרית הימים  נאמר (זהר שם), "אליהו לא תתעכב",הרי לך אליה"ו  "לא -תעכב"  ללמדך המשיח  ע"  כת"ב{לשונות},ובזכותך אליה"ו הנביא הינך זכור לטוב על שם מזכיר למשיח החכמה והמשיח הינו טו"ב על שם בפנימיות י"ה{חכמה ובינה}ונקרא טובי"ה על שם הנשמה הטובה שי"ה{חכמה ובינה}עיברו בפנימיותו,ועל כך נאמר ג"ל עיני ו{א}ביט"ה על אות  א"{הארת חכמה} המגולה ב"טוביה"{משה}הינו נפלאות מתורתך,-

{אל}יה{ו} בזכותך  נאמר ול"א  בכל עת באים אל הקוד"ש אלא רק על ידי אליה"ו המגלה שם י"ה בסוד י" פעם ה" העולה שער חמישים למלך המשי"ח הגואל י"ם{המלכות}ועוקר בכך את סמא"ל הרש"ע,ולכן אליהו נביא קדוש נביא אהוב על עליונים ותחתונים לא תתעכב להודיע הקב"ה צער"ו של משיחו מש"ה רבינו רעי"א מהימנ"א שהינך חוז"ה בסבל"ו וכגודל סבל"ו כך גדולת תורתו,עלה למעלה אליה"ו ותעי"ד עדו"ת אמ"ת תורה שכזאת לא  חזית זה חייב להיות תורת המשי"ח תורה חדש"ה מאתי תצ"א,בסוד אנוכי המשיח משביעך בשם צבאות צ"א לעליונים וחזו"ר עם רשות הקב"ה לגאול ישראל קדושים גאולת עולמים,וסוד הגואל  (ישעיהו ו, ב) "בשתים יעופף",כלומר בשתי"ם בסוד בשת"י   מ"ם,העולה שמ"ן יו"ם סוד חכמה דחסדים בכך המשיח יעופ-"ף,מגלה  תורה בעל פ"ה,-

על ידי מלאכי פ"ה,ולכן המשיח נקרא בעל פה על שם הינו בעל פה  המלאכים,ס"ת מקובל מל"ה,הרי לך המלאכים ממלאים למשיח האותיות בסוד תור"ה{כל אחד בתורו}פ"ה{שורה בעולם},על מנת לבקש מהקב"ה יתברך ת"ן  על"ם{סוד תורה}לגואל,וגם בשתי"ם יעופ"ף,בסוד שת"י  מ"ב,הרי על ידי  ב"  פעם שם מ"ב,כך  מ"ב  מ"ב העולה  בגמטריא פ"ד,בסוד חכמה דחסדים{שמ"ן יו"ם העולה בגמטריא פ"}בכך המשיח יעופ"ף{מרומם}המלכות{אות ד"},בסוד פ"ד ת"עניו"ת,והאיש משה עני"ו  מא"ד מייחד   בכח תורתו  יחוד  ת"ת,סוד ת"פארת  מלכות",ועל ידי היחוד בודאי המלכות ב"שתים י"עופף,ר"ת מקבלת י"ב צירופי יהוה המגלים בה מוחין הגאולה,וזה עניין (ישעיהו ו, ב) "שרפים עומדים ממעל לו",המשיח בפנימיותו שרפ-ים,בסוד שר"ף המהוה שער מ"י בגמטריא שע"ר חמישים,וזה השר"ף על ידו עומדי"ם הכלים י" חגמה י" בינה י"  דעת ,ויש להבין עומדים בסוד מגולים בגדלות מוחין במשיח הינו עמו"ד{תפילה}עבור י"ם{המלכות},וזה ממעל,בגמטריא פע"ל ל"ו,הרי המשיח פע"ל בכח  ל"  כלים  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת  לייחד אות ו"{תפארת}במלכות,בכך זוכה למאור {ש}רפים [ע]ומדים [מ]מעל  {ל}ו,ר"ת מקובל  ע" של"ם,המלכות מקבלת מוחין שלם סוד ע"  לשונות,ויש לדעת צורת האות ע"  אויתות נ"ו,ובכך המשיח הינו ענ"ו  כנאמר והאי"ש משה ענ"ו מא"ד מכרית  מא"ד עו"ן,-זה סמא"ל הטמא,כונה נוספת על הפסוק המפואר הזה,"שרפים עומדים",כלומר ישנם גם שרפים יושבים,וההבדל העומדים סוד הגאולה והיושבים סוד הגלות,בגאולה השרפים מהוים ש"ר  פיה"ם,עתידים לשיר בפיהם תורת המשיח,אך בגלות הינם שרפים יושבים על שם שורפים הלא ראויים הקרבים  להקריב קורבנות{יחודים}ולאחר מכן יש לשבת שבעה על הקורבנות,"ממעל לו",הרי מעל מדרגת ל"ו צדיקים מגולה נשמת אדם ראשון הנקרא פע"ל{בגמטריא ממע"ל,}ובנשמתו  פע"ל המשיח לזכות ישראל בגאולה,בסוד אד"ם,נוטריקון א"דם  ד"וד   מ"שה,ס"ת מקובל  מד"ה,ללמדך עתיד המשיח  לפעול בכח ד"ם{גזירת דין}ולעבר  ה"{מלכות}בגבורות קשות המוחות כח הסטרא אחרא,וזה סוד המשיח נוטל אות א" מ{א}דם,בסוד א"אלפך חכמה ועימה פועל לגלות ד"ם{דינים וגבורות}על ראש הרשעים,אך  הדינים בסוד מ-דו"ד,המשיח מודד  הגבורות בכדי שלא יחריבו ח"ו העולם אלא ימיתו ויכלו הרשעים,-

וזה מש"ה על שם מוש"ה דינים מעולמות עליונים וגוזר אותם על הלא זכאים  לגאולה,וזה הנאמר (מנחות כט,) "בהבראם - בה' בראם",כלומר  בהבראם,עתיד המשיח על ידי אות ב"  סוד חכמה ב"ראשית להבריאם את ישראל מיצרם הר"ע,וסוד נשמת המשיח נשמת אברה"ם,על ידו ר"ב{תפארת}חותם מא"ה ברכות במלכות,וזה ב"ה בראם,בסוד ב" כפול ה" בגמיטריא י" ספירות וכל ספירה כלולה מעשרה,הרי לך סוד מא"ה ברכות אשר אברה"ם על יד"ו נבראו הברכות למלכות הקדושה,וכונה נוספת בהבראם עולה בגמטריא  אמת ראם,וזה סוד תפארת{אמת}על ידי המלאך רא"ם בסוד ר"פאל א"וריאל מ"יכאל סוד האבות הם המלאכים בכך בה" בגמטריא אות ז" בסוד חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות אשר אברהם{חסד}הינו שורש לשב"ע על ידו מגולים במלכות אור החסדים,-

ונקרא חסדים על שם תחת אברהם חוסים כל האורות הן מצד החסד והן מצד הדם{גבורה},ועל כך נאמר ברא"ם,עתיד אברהם אבינו עליו השלם באמצעות נשמתו מבא"ר למלך המשיח רזין דרזין ולגלות  מ"ב  א"ר{אצילות}בפנימיות המלכות,וזה סוד (ישעיה נב, יג) "וגבה מאד",הרי ו"  תפארת ישראל הינה גב"ה,עתיד לגלות במלכות{אות ה"}הארת ג"ב{אחוריים}המשמידה ומכחידה הרשע הנקרא מא"ד,-זה סמא"ל  הטמא,וכונה נוספת,"וגבה מאד",עתיד מלך המשיח בכח הדינים והגבורות לגבות דמים בסוד לברר הכלים  מתוך ארס  הנחש הנקרא מא"ד,על שם מלא ד"ם{גבורות ודינים}ומלך  המשיח ייטול מאיתו  כתר הדינים והגבורות,ודע לך שורש זה  המלאך הרשע סמא"ל גבוה מא"ד,ולכן נקרא מא"ד,אך נשמת המשיח  "גבה  מאד",בסוד מעל שורש הקלקול,זה המלאך סמא"ל ולכן משה יכרית ראש סמא"ל בעליונים וכך כל הענפים{אומות העולם}יכחדו לנצח נצחים,ועל כך נאמר  (איכה א, א) "איכה ישבה בדד",כלומר איכ"ה בסוד יחוד א"י{כתר}ומלכות{כ"ה} כל התיקון הגדול הזה  יש"ב בפנימיות ה" בגמטריא חמ"ש,וזה סוד יש"ב,בסוד משי"ח ש"ב,הרי המשיח ש"ב בסוד ש"ין ב"ית  אותיות יי"ן שב"ת,סוד גילוי סתרי תורה לתקן עניין בזיעת אפיך  תאכל –לחם,הרי לך על ידי שם לח"ם בגמטריא יהוה יהוה יהוה המשיח מתקן ומבשם א"ף{מידת הגבורה הקשה},וזה סוד תאכ"ל,המשיח אכ"ל לשון מכיל אורות עליון בסוד שם כ"א העולה בגמטריא אהיה  והינו מהוה  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת,בכך הגואל מכרית  ת"  כתות טומאה,ולכאורה בכח תורה הינו מכלה הסטרא אחרא,וזה בזיעת אפיך,זה הנחש הרשע,עתיד לאכל לחם,להתכלות בזכות חותם לח"ם בגמטריא י"י"י"י י"י"י"  א"א"א"א"א"א"א"א, וזה החותם סוד בד"ד העולה י" ספירות,וזה עניין והנה משה הוא שקול כס' רבוא (זהר שם), הרי לך מש"ה שוק"ל באמצעות אות ס" בגמטריא  י"י שמ"ש,סוד נשמת המשיח,י"י  בגמטריא כתר המאיר לתפארת{שמש}הארות עבור כל ישראל,ועניין רבו"א בסוד באו"ר משה את תורת אלקי ישראל מאיר לכל שורש נשמות ישראל,וזה מש"ה הינו תפארת המשקל,מפאר הקוים על ידי שוקל אותם בסוד הארת מאזנים,חותם מ"{בינה}הנקראת מוחין אזני"ם והינם מאזנ"י המלכות,בסוד מאירים לה מהספירות העליונות בצורה שיש ביכולתה לקבל,ולכן משה שקו"ל ס" רבוא,ואות ס" בגמטריא ש-ישי"ם,בסוד  משה עתיד להגיד שמ"י  זה המלאכים ש"מעאל מ"טטרון י"הואל מודדים ושוקלים עבורי האותיות על ידי  ש"י{בינה},ובכך מגלה אנוכי  אשר עתיד המשיח ישמ"ש את השכינה ויעטר אות באורות,אשת" חיל" עטרת" בעלה,ס"ת מקובל שם תל"ת,וזה סוד מוחין חב"ד  ח"כמה ב"ינה ד"עת  תל"ת אורות המאירים באמצעות התפארת אל תוך פנימיות המלכות,ודע לך סוד משה הינו ממכון שבתו השגיח" (זוהר שם),ר"ת מקובל מש"ה,המשיח סודו מ"מ-כון,הינו מכו"ן  אות מ"ם  בגמטריא שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים}לפנימיות המלכות,וזה שבת"ו בסוד בוש"ת פנים לגן עד"ן,משה עתיד לתקן מידת הבושה בתוך ל"ב ישראל,להאיר הארת שבת,בסוד ש"{הארת אבות}כונסת למלכות{ב"ת},וזה עניין השגי"ח,משה על ידי ג" כלים  י"  חכמה י"  בינה י" דעת חותם שיח"ה בסוד הארת בינה{ש"י}הינה ח"ה בגמטריא אהב"ה בפנימיות המלכות,-

והבט סוד גדול,ממכו{ן} שבת[ו] השגי[ח] ס"ת מקובל נו"ח,להראותך מש"ה  גלגול  נו"ח  ר"ת  מקובל מג"ן,וזה סוד מג"ן בפנימיות המשיח, ונו"ח מלמד משה חכמת התיב"ה{צירו"ף}העתידה להתגלות בציפו"ר{זה הגוא"ל},ועל כך נאמר  (תהלים קמד, טו) "אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלקיו",כלומר  אשרי הע"ם,בסוד ראש"י העם,זה המשיח הינו רא"ש האות י",הינו בעלת הארת  כתר,ובכך הינו שככ"ה,בסוד ש"ילה  כ"תר  ה"כתרים,הינו מייחד כל הכתרים ומגלה  ל"  כלים  י" חכמה  י"  בינה  י" דעת בתוך המלכות,וזה סוד תפארת{אות ו"}המהוה אשר"י העם,בכח אות א"{הארת החכמה}הינו  סוד שי"ר המגלה אור יש"ר בתוך הע"ם,שה" אלקיו,זה יחוד בינה אות  ה" הינה אלק"י  ו"{תפארת}מעברת אותו במוחין אלקי י-שראל,סוד  הארת החכמה המגלה לחמ"ה{תפארת}מאור  כ"  בגמטריא כתר,והרי לך יחוד גדול ונורא על ידו [א]שרי {ה}עם {ש}ככה,-

ר"ת מקובל "אשה"{המלכות}זוכה לגאולה שלמה,ודע לך המשיח בפנימיותו מוחין מלאך,הינו מל"ך בעל הארת אות א"{חכמה},וזה יחוד מל"ך  א" אשר בכח שם כ"א  בגמטריא אהיה מ"ל ומכרית הסטרא אחרא,כנאמר (דברים לב, מט), "עלה אל הר העברים",הרי לך  משה עלה א"ל,בסוד עתיד לזכות במדרגת א"ל,סוד אות א" המגלה   ל"  כלים בגמטריא  י"  חכמה  י" בינה  י"  דעת,וזה יחוד  א-ל בכך משה  מהוה ה"ר העברי"ם,הינו מעבר האותיות בכח הרהורי ליבו,בסוד הלב מב-ין,הרי המשיח בפנימיות חדרי ליבו הארת שם מ"ב רוח  נ"י,בסוד י"סוד נ"צחי גם נצ"ח יסו"די,-

על ידי תורת סו"ד משה עתיד להאיר בתוך ישראל הארת י"י בגמטריא כתר,וזה הל"ב סוד לה"ב{הבינה}מבי"ן,מושך הארת מ"ב סוד י" ספירות אל תוך המלכות{הזוכה לשער נ"},והרי לך יחוד  מ"ב-י-ן ובכך ישראל נחשבים בני"ם לאלקי ישראל,וכונה נוספת,{ע}לה {א}ל {ה}ר {ה}עברים,ר"ת מקובל  בגמטריא עי"א,וזה אחד משמות ע"ב,בסוד שם עי"א בגמטריא א"ף,ומלמד על  מו"ח הנש"ר{תפארת}סוד חרו"ן מש"ה כנאמר  חרו"ן א"ף,זה רו"ח אלקים מרחפת על פני המים סוד שער  ן" על ידי א"ף{הגבורה}המשיח עתיד להכרית את המלאך ש"נאף"{זה סמא"ל הטמא},וראה סוד הגאולה בפסוק  (ברכות יח), "צדיקים במיתתם קרויים חיים",הרי  לך צדיקים  ב"מ-יתתם,בסוד הצדיקים הגדולים בכח שם מ"ב מת"ת אלקים הנחתמה בפנימיותם בעת לא צולחים ח"ו ח"ו לברר ניצוצות קדושה אז זה מיתה עבורם,בכח{המחשבתי}לא בפועל ח"ו,ולכן נאמר צדיקים במיתתם,עדין לא מתים,והינם במיתתם על התורה,בסוד רצוא ושוב,עליה וירידה,בכל מקרה הינם מחזיקים בקורות התורה ע"ץ החיים,ולכן אינם מתים לעולם,אלא הירידה  סוד שוב והעליה רצוא,יוצא שהינם רצוא ושוב ושוב רצוא,גלגל הארות בפנימיות המשיח סוד  נשמות הצדיקים,והארות על ג"  נקודות חלם שרק  חיריק  ימין שמאל אמצע  חסד גבורה רחמים ובכל עת הגלגל מברר ניצוצת ולעולם לא נפסק ח"ו,אלא זה סוד יחוד אבא אמא{י"ה}המגלגלים האותיות סוד רצוא {האותיות}עולות לקבל מוחין,ושו"ב הכלים  חשים היראה ומצמצים עצמם,ולכן נקראים כלים,על שם מכילים המידה{שוב}וברצוא כלים על שם  אינם ניתנים להכלה במחשבה,ומפאת המקום הגבוה החכם יבין כי לא ניתן להרחיב,וזה סוד (יחזקאל לז, יג), "בפתחי את קברותיכם",כלומר "בפתחי  א"ת-האותיות  בכח חכמת  הצירופים בכך נשמות הצדיקים "קברותיכם",סוד מיתתכם על התורה גורמת קרבתם הספירות והבאתם אותם  להארת פנים בפנים,בסוד ג"  פנים,וראה  פנים,ב"פנים,הרי לך  ג" מוחין  ח"כמה ב"ינה ד"עת על ידי כך המשיח מבקש מהשכינה פתח"י  א"ת  אותיות ותכריזי אומות העולם הגויים הגיע זמן "קבורתיכם",וזה עניין הפסוק  (ישעיהו נז, ב), "יבא שלום ינוחו על משכבותם",כלומר המשיח יב"א בכח י"  ספירות המגלים בפנימיותו א"ב  הנבואה,בסוד נבואת המשיח סוד א"ב אותיות מצורפות,וזה סוד יב"א,המשיח  נקרא אב"י,על שם י"ג  מידות הרחמים בפנימיותו,{אב"י בגמטריא י"ג},בסוד ג"  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת,-

והגואל סוד מוש"ל{רוכ"ב}על מרכבת שלו"ם{תפארת}סוד ינוח"ו,וראה סוד {י}נוח{ו},סוד תיבת נו"ח{חכמת הצירופים}מלך המשי"ח עתיד לגלות תורת התיב"ה,סוד נו"ח,המשיח{אות ו"}מגלה ח"ן,בסוד ח"כמה נ"סתר,על שם החכמה נסתרת וידועה רק למשי"ח,סוד  מאור ע"ל,סודו משכבות"ם,בהיפוך אתוון{אותיות}כ"ב שמו"ת,הרי לך הכהן הגדול על ידי יחוד כ"ב אותיות בסוד א"ת זה השם מכיל כל כ"ב אותיות על ידי הכונה בזה הצירוף הינו מכלה ומכרית הסטרא אחרא,וראה סוד גדול {י}בא [ש]לום [י]נוחו,ר"ת מקובל יש"י,זה המשי"ח ב"ן דו"ד הינו מברר ש"ך ניצוצות בכח  י"ש    י"  ספירות בפנימיות ישראל,וזה ל"י  רא"ש,המשיח בכח  הארת ל"י{בינה}מגלה רא"ש{חב"ד} בסוד קש"ר נשמ"ה{אות ח"  בגמטריא}בפנימיות ב"ד{מלבושי}ישראל,ודע הנאמר (יהושע א, ב), "משה עבדי מת, ועתה קום עבור",מדבר על המשיח,בסוד מש"ה עבד"י,הינו עב"ד בסוד כלי  המקבל  י"  ספירות,עניין  מ"ת בכח{המחשבתי}ולא בפועל  ח"ו ח"ו,אלא אימתי המשיח נצרך לכנוס לעומקות הקליפה נחשב עבורו הדבר כמיתה,הינו ממית  עצמו על התורה על מנת לעלות באמצעותה נשמות המתים,ניצוצות הנפולים שנפלו לתוך קליפת הקבורה רחמנא ליצלן,ועתיד משה רבינו בגאולה השלמה לעלות מהקליפה לאחר שבירר{ביאר} בכח תורתו כל הנשמות הראויים להגאלףואז הקב"ה יודיעו{למש"ה}"ועתה",-

בסוד יש יחוד תפארת{אות ו"}ומלכות{עת"}ועליהם  בינה{אות ה"} האומרת להם קו"ם{הינכם בעל הארת חכמה הנקראת קימ"ה בגמטריא קנ"ה}והינה עבו"ר{עיבור}המשי"ח,החכמה עוברת למלך המשיח על ידי עברי"ת,נוטריקון  ע"  ברי"ת,סוד  ע"  לשונות{צירופים}עימם המשיח עתיד לעשות אותות{אותיות}ופלאי"ם,באמצעות לגלות הארת החכמה{ספירת אלפים}בתוך ישראל קדושים,והמשיח סודו (שם, שם) "ירום ונשא וגבה מאד",כלומר ירו"ם נקרא על שם עתיד להחריב מלכות רומ"י,"ונשא" בסוד שהגואל נושא בפנימיותו המסך שעליו נערכים כל תיקוני הבריאה עד גמר תיקון,ומה גם הינו מייחד  הספירות אל תוך פנים המלכות,קשר נישואין,"וגבה מאד" כבר ביארתי לך זאת חסיד קדוש אך ראה תיקון נוסף לזה העניין ,אות ו"{תפארת}גב"ה ,בסוד חותם ג"  מוחין חב"ד  ב"ממלכה",-

ואז מקובל  מ"{בינה} בפנימיות א"ד{המלכות},ו"אד"  בגמטריא ה"{סוד השכינה},גם וגב"ה מאד על שם עתיד המשיח לנסוק  לשורשי החכמה בעולם האצילות שם אד"ם  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א,ועולם האצילות שמו עולם "גאולה"  בגמטריא מא"ד,ובכך מקובל "וגבה גאולה",הרי לך המשיח עומד לגבות בדמים הבאת הגאולה,והאומות הרשעים אוי להם  מי שיעמוד מול אורו של המשיח בעת ל"בש ב"גד נ"קמה,ר"ת מקובל  לב"ן,אור אין סוף יתברך,ומן השמים דוחקים בי לגלותך עוד תיקון לעניין,ירו[ם] ונש{א} וגב{ה} מא{ד},ס"ת מקובל "אדמה",להראותך נשמת  האד"ם הראשון מאדמת בית המקד"ש,ועתיד מלך המשיח לטעום מזאת ה"אדמה",-

בסוד  "אדמה"  בגמטריא  ממ"ה{סוד הארת  הקב"ה} המגלה למשיח פ"ה התורה,והרי ממ"ה בגמטריא פ"ה,ומקובל  פ"ה ממ"ה,הרי לך המשיח זוכה לתורה בע"ל פ"ה ,והתורה מפיו של ממ"ה  ברוח הנבואה מלך המשיח זוכ"ה להארות מעולם הב"א,ועל כך אמר רבי ישמעאל כהן גדול ראיתי את ממ"ה -בראייה שכלית נבואית,ראה את היחוד בין אות מ"{בינה}ותפארת{שם מ"ה}החותם  מ" מדרגות{כתר חכמה בינה דעת כ ל ספירה נכללת מעשרה}לתוך   ה"{מלכות},והרי לך יחוד  הגאולה.

ודע לך על המשיח נאמר (איוב לז, טו), "וימנע מרשעים אורם",כלומר ו"{תפארת ישראל}סוד המשי"ח ימנ"ע מרשעים אורם,ר"ת מקובל ימ"א,וזה סוד ימא קאפו סוד המלכות בעת קפואה מהארת החכמה אשר מלך המשיח מושך,ולחכמה מלוויים דינים שים ומרים הכורתים ראשי הרשעים,ועל ידי מידת ימ"א  הכונסת למלכ{ה} המשיח גוזר בגאולה השלמה אימ"ה ומיתה על הרשעים{אומות העולם הגויים}ומונע מהם אור ואין אור אלא חיים בסוד התורה הנקרא ע"ץ  החיים,ומלך המשיח מרומם מעץ הדעת טוב ורע רק את הטוב ואת הר"ע יכרית ענפיו ואז יהיה עץ  הדע ת בסוד לדעת החיים הינם לבנות ע"ץ בגמטריא צל"ם  קדוש והבן,תיקון נוסף לעניין,וימנ"ע מרשעים אור"-ם,בסוד כסיל לא יבין זאת,אינם מבינים הרשעים תורתו של המשיח שורשה מבינה{אות מ"},וזה או"ר-ם,המשיח ימנע מהרשעים היכולת לעשות חטאים אשר עבור הרשעים החטא זה אורם רחמנא ליצלן,ועל ידי הכרתת ראש הנחש בכך המשיח נוטל האור השלילי השולל האור החיובי,זה הנחש סמא"ל הטמא הינו מסמ"א א"ל{מחשיך פני הבריות}אך עבורם זה החושך אור  המלהיב לבבות,ומלך המשיח עתיד לערוך מלחמה גדולה כנגד הנחש ולייטול "אורם",זה המלאך  ערו"ם בסוד מלאך הניאוף,והמשיח ימיתו,וראה עניין  גדול על הגואל,כנאמר (חגיגה יב. וע"ש) "אדם מסתכל מסוף העולם ועד סופו",הרי לך "אדם" בגמטריא י"וד  ה"א ו"או ה"א,-

בזה השם הגואל "מסתכל" בסוד מושך הארת החכמה{הנקראת  הסתכלות},אל תוך מ{סוף},בסוד בינה{אות מ"}בכח תורת  המשיח משה רבינו כונסת לתוך י"ם סו"ף,והים שמ ו סו"ף  על שם יוס"ף המפרה הים באור החכמה,ואו המשיח הינו יסוד העול"ם,בסוד  י"{ספירות}מהויים  סו"ד{תורת המשיח}הינו מגלה בכך בינה{אות ה"}בתוך המלכות{עולם},וזה יחוד גדול,אשר  ו"{תפארת}מהוה ע"ד  ל"סופו" של התיקון וגאולת  ישראל,תיקון נוסף לפסוק המפואר, אד"ם-{מ}סתכל {מ}סוף {ה}עולם  בכח שם מ"מה,זה הקב"ה המגלה למשיח תורה בעל פ"ה  גם תורת ממ"ה,יחוד בינה{מ}ותפארת{מ"ה},ובזה התורה "מסוף העולם" בסוד מלכות רואים את שורש האין סוף יתברך  בכח הנבואי ולא ח"ו ח"ו בפועל,והמשיח ו"עד,בסוד על ידי אות ו"או  בגמטריא  אהב"ה על שם הינו אהב"   בינה{אות ה"}בכך מושך סופ"ו" של האות  ו" קוץ ה-י",הארת החכמה המכלה רשעים,אומות העולם הגויים  נאבדים לנצח נצחים,-

וזה  הנאמר (ישעיה נג, ט) "ויתן את רשעים קברו",הרי לך  הגואל "ויתן את"  כ"ב האותיות "רשעים קברו",כלומר המשיח בכח א"ת אותיות מצורפות בכך ישראל את הרשעים קברו,אומות העולם עתידים להאב"ד בכח החכמה,וזה וית"ן א"ת,בסוד החכמה העליונה  ו"  ית"ן  למלכות,ואות ו" הינו  מחברת  א"ת צירופים,וכך רשעי"ם קבר"ו,בסוד עתידים אומות העולם לקבור קרוביהם יומתו בחרב יהוה יתברך ויתברך סוד תורת המשיח,ויש להבין חר"ב יהוה נקראת כך על שם עתידה להחריב מלכות רומי הרשעה,ותיקון נוסף,{ו}יתן {א}ת {ר}שעים {ק}ברו,ר"ת מקובל "קורא",עתיד הקב"ה יתברך לקרוא למשה רבינו באמצעות הנבואה  ולהודיעו קח החר"ב בסוד  ברה"ח,וזה שם ע"ב המצביע על היחוד הגמור,ובזה השם גזור ב"ה{מלכות}הארת ר"ח  העולה יצחק{הגבורה} המכלה ראש סמא"ל הרשע,ואז נאמר על הגויים  (שבת קלח,) "עתידה תורה שתשתכח",הרי לך בגאולה השלמה בעת גילוי המשיח עתידה "תורה שתשתכח" לשון שכחה ואבדון יגזרו על תורות הסטרא אחרא,ולא יעמוד לגויים הארורים שורש הטמא המחייה התורות הזרות,ועל ידי הכרתת השרש המחייה האותיות{כלים}דטומאה בכך הכלים הטמאים ישברו,וזה סוד השבירה,"עתידה" השבירה להחתם בגויים הארורים,בסוד זה כנגד זה העשה האלקים,-

ראשית  רחמנא ליצלן ישראל חוו השבירה באמונה בגלות,אך "עתידה" מלכות הקדושה  להתרומם  בכח תמ"ר,ת"ורת מ"שה ר"בינו,וראה סוד תורת מש"ה,ו"רבינו",זה המשיח ומשה אומר למשיח רב"י-נ"ו  עלה ל"ריבון" וזכה ישראל בשער חמישים סוד החירו"ת לישראל עם טהרה,ובכך הגויים בכל רחבי הבריאה נגזר עליהם שביר"ה,לשון כח נפשם המכיל כח האותיות היונקות מהיכלות הטומאה ישברו,לשון "וירא יעקב כי יש שבר במצרים",הרי לך ויר"א בעתיד יעקב{המשיח} כי יש{בינה}על ידי י" חכמה י"  בינה  י"  דעת{סוד  ל"  כלים  בגמטריא כ"י ומ קובל כל"י קדושה}גזר "שבר במצרים",בסוד  ב"  מצרים,מצרים תחתונה{אומות העולם}ומצרים העליונה{זה סמא"ל הרש"ע},ואז יתקיים בפנימיות המלכות הקדושה הנאמר  (דניאל יב, ג) "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע",-

הרי לך ו"{תפארת}מגלה  ה"  אותיות משכילים,בסוד שם א-ל-ק-י-ם,ובזה השם יזהיר"ו מאורות המלכות בכח הגבורות הקדושות המלהיטות המלכות,"כזו-הר הרקיע",בסוד שם כז"ו בגמטריא ג"ל,ומקובל ה"רגל,סוד המרכב"ה חכמת הגואל בכך המלכות זוהרת בסוד האותיות{כלים}יהיו גדושים  בדין קש"ה המקשה האותיות,והאותיות בעת יהיו קשות אז מהוות  חצים המופנים אל לב הרשע,זה סמא"ל העתיד להתעוור מאותם חצים,בסוד שמו סמא"ל  הינו סמ"א אל,עיוורון יגזר על  א"ל אחר,ודע לך מגלה לך אימתי המשיח זוכה למוחין היחידה,אימתי  יהיה והמשכילי[ם] יזהיר{ו} כזוה{ר} הרקי{ע},ס"ת מקובל  עומ"ר,בסוד בימ"י העומ"ר  מלך המשיח זוכה למאור יחיד"ה ועימו רוע"ם ומכחיד הסטרא אחרא,וזה סוד (ישעיהו נב, יד - טו) "כאשר שממו עליך רבים כן משחת וכו' כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם",הרי לך כאשר שממו עליך רבים,מגלה שרבים מעולמות בי"ע עליונים ותחתונים שממ"ו עליך,בסוד הינם נראים כשממה לידי אורך מלך המשיח,בסוד "כן משחת",הרי המשיח משח"ת  כ"ן{בגמטריא  ע"  פנים}של התורה לכך זכית,בסוד כ"ן  י"זה,העולה  בגמטריא  ע"ז   י"ה,ומלך המשיח יבוא במדרגת ע"ז{גבורה ודינים}המגולה מאותיות  י"ה{חכמה ובינה}ומה ע"ז שערותיה{סערותיה}נוטות כלפי מטה כך המשיח יכנוס  בכח מט"ה הצירופים אל שורש הקליפה ובדינים עזים ומרים ישבר"ה,בסוד חותם יז"ה החקו"ק על מטה"ו של המשי"ח,והבט חקו"ק  בגמטריא רו"ח,ומקובל מט"ה חקו"ק  הינו מט"ה  רו"ח –אלקים מרחפת על פני המים-סוד הצירופים הרוחנים המגולים בפנימיות כלי המוחין של משה רבינו,-

ושם יז"ה  בגמטריא הטו"ב,משה טו"ב{תפארת} מעוטר בכתר בינ{ה},בכך ישמיד "גוים רבים",זה בתחתונים,"עליו יקפצו מלכים פיהם",זה סמא"ל והמלאך קפציאל אשר מלך המשיח יגרום להם לרדת משערי מעלה ואז יכחידם,וזה סוד  הענין (איוב ה, טז) "עולתה קפצה פיה",כלומר "עלותה",בסוד השכינה הינה עולת{קורבן} קדוש המעלה תפילות כלל  ישראל,והינה מעלה התפילה למלך המשיח{תפארת} הינו ת"ו על"ה,בסוד מש"ה עלי"ת למרו"ם לרומם תפילות השכינה{שורש נשמות ישראל}שבי"ת שב"י בסוד שבת עם מילוי בקשות ותפילות ישראל,-

לקחת מתנות באד"ם{בעד"ם}של ישראל,והסטרא אחרא  בעת מלך המשיח עולה לחכמה ובינה{י"ה}"קפצה",לשון רוצה ליינוק מכח תפילת ישראל,ובכח פי"ה{קטרוגיה}מנסה לפגום בזכויות ישראל,אך המשיח  הינו יפ"ה{בעל הארת החכמה}בסוד מש"ה רבינו,על שם מרבה סניגור-י"ה,בסוד עוטף תפילות ישראל בחכמה ובינה{י"ה}בכך בול"ם פיו של הרשע הנקרא מבו"ל,ובכך תפילות ישראל מקובלות  בשערי מעלה,ודע אשר מלך המשיח  משה מגן על תפילות ישראל על ידי חותם עולת{ה}  קפצ{ה}  פי{ה},זה הסטרא אחרא הנבלמת על ידי צירוף  ה"ה"ה  העולה  י"ה{חכמה ובינה},וזה סוד הפסוק "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה",כלומר "כי אז" מוחין א"ז השורה בפנימיות המשי"ח,בסוד  יחוד א"ז,הארת החכמה א" המשפיע ז" אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות,עימם המשיח מודיענו "אהפוך" ואצרף האותיות,הפוך ב"ה והפוך ב"ה דכולא ב"ה,מהפך בכח ב"ה  בסוד ב" פעם ה"  העולה  י"  ספירות  את הכלים{אותיות},והאותיות הינם להט החר"ב המתהפכת "אל עמים "זרים ומשמידה האומות,וביום ההוא יושלם בכח הצירוף  ה"שפה"{סוד השכינה}זכתה ל"ברור-ה",גמר תיקון,ותיקון נוסף  על זה הפסוק המפואר,"כי אז"  עולה בגמטריא כח"י,בסוד המשיח בפנימיות כלי מחשבתו{כ"ח}מאור י" ספירות,ובזה  האות י"וד העולה כתר המשיח מכתר בדעתו כל האותיות ו"אהפוך",הינו בכך הופך ומצרף האותיות,"אל העמים",יהפך סדר האותיות ובכך הגואל מהפך  ומבלבל  קומת הסטרא אחרא,-

בסוד מגד"ל בב"ל,העולה בגמטריא מגד"ל  ד"ל,מלך  המשיח הינו מגדל  בסוד מ"גן  ד"וד  בפנימיות ל" כלים  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת עתיד להפוך מגד"ל דסטרא אחרא ועל ידי כך דלות ועניות שורש הסטרא אחרא יחווה  עד אשר לא יוכל ליינוק השפע כבעבר,ואז  "אל עמים"{אומות העולם,הענפים}יגולה חשיכ"ה,ומלך המשיח משה רבינו ב"שפה ברורה" בסוד בשפת הבירורים{צירופים}יצרפם{אות אומות העולם הרשעים}על ידי דינים מרים וקשים ויכחיד זוהמתם,ורוצה להגיד  ז"ו-מיתתם,-

ועל כך נאמר בעניין המשיח (שם, שם) "בשם ה' לעבדו שכם אחד",הרי  "בשם ה",זה סוד במש"ה מלך המשיח מוחין  חכמה ב"ראשית המהוה שמות ה"{צירופים},בסוד הצפו"ר{משיח}הינו סוד נשמת צירו"ף הגורמת לצירוף הארות בתוך לב ישראל,וגם מצרפת הספירות בכדי יאירו פנים בפנים ולא אחורים ח"ו ח"ו,ועל ידי מוחין פנים בפנים,בסוד שורש דשורש  התורה נשמה לנשמה סוד תורה חדשה מאת-"י"  תצא,מן  י"  הספירות{חכמה}בכך ישראל עתידים לעבד"ו את הקב"ה באמצעות  ל"ו  עב"ד,זה משה אשר ל"ו נשמות הצדיקים מהוים עטרה על כתר ראשו{סוד אור הטעמים},-

ונקרא אור טעמים על שם עתיד להכחיד  ט"  עמי"ם  זרים,אומות העולם הגויים,ובכך בפנימיות ישראל  השכינה הנקרא שכ"ם  עתיד לגלות הארת "אחד",וכאן כמה כוונות גדולות  אנוכי משמיעך,אות א"{א"אלפך חכמה}מעבר  ח"ד  בגמטריא י"ב צירופי יהוה{תפארת}במוחין א"ח העולה  ט"  ספירות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד,בכך  ד"{מלכות}זוכה לגאולת עולם,ותיקון נוסף,"אחד"  בגמטריא  ח"ה,בסוד ח"  ספירות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד  מעבר  יסוד ומלכות סוד האות ד" על שם ב"  הספירות  חשים דלות בגלות במוחין אהב"ה העולה ח"ה,וזה סוד דבר רבי עקיב"א,ואהב"ת לרעך{זה יסוד}כמוך{מלכות},משיח בן יוסף ובן דוד הנגאלים על ידי מש"ה{תפארת}סוד  תר"י המשיחים ומש"ה קו האמצע עבורם{עיבורם},וסוד  המשיח עניין הפסוק (שם, שם) "ותוארו מבני אדם",כלומר "ותוארו",בסוד בפנימיות המשיח תוא"ר  ו"ו  בגמטריא י"ב צירופי יהוה הינם תו"אר,בגמטריא עולה זר"ת{שער חמישים}עבור מלך המשי"ח,וידעת זר"ת  בגמטריא או"ר  ע"ב ר"ז אמ"ת,הרי לך שם ע"ב הינו שער החמישי"ם,ע"ין ב"ית,בגמטריא עי"ן בקוד"ש,המשיח בזכות שמירת עינים זוכה לבו"א בקוד"ש  בכ"ל ע"ת ומושך הארות מהמלאך בוא"ל" האומר למשיח בו"א  וקבל  אות  ל"  בגמטריא  י"  חכמה  י"  בינה  י" דעת בכך הינך המשיח "מבני"  בסוד  מבי"ן שם אד"ם  העולה י"וד ה"א ו"או ה"א,סוד השם המפורש שהינו שופר מש"ה ובכוחו הינך גוזר שמ"ש פור"ה{דינים וגבורות}על  אומות העולם  הגויים  הרשעים,ומלך המשיח משה רבינו הינך צדיק יסוד עולם,בסוד {ו}תוארו {מ}בני [א]דם,ר"ת מקובל  שם או"ם,וזה אחד מע"ב שמו"ת המלמד   א"{אאלפך חכמה}באמצעות יסוד{ו"}הינך משיח ישראל חותם במלכות{ם"}הארת הגאולה,סוד וא"ם,בינה{עולם החירות}על ידי  ו"  העולה ש"ש  חותמת ב"שוש"{מלכות}מוחין נבוא"ה{נ"צח ה"וד}ובכך נשלמת המלכות בשם "שושנה"  המכריתה ומוחה החוחי"ם{הגויים},וזה סוד(ישעיהו נא, יב) "אנכי אנכי הוא מנחמכם, מי את ותיראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר ינתן",כלומר  נאמר אנכ"י אנכ"י  ב"  פעם,בסוד  כתר  עליון השוכן על הכתר התחתון,זה המשיח הנמשח בשמן המשח"ה בסוד נשמ"ה במשח"ה,נשמת המשיח היא שמן החכמה,בית{כלי}המכיל הקוד"ש,"הוא מנחמכם",על ידי הארת בינה{שם הו"א}בכך המשיח מגלה  ניחומים{ממתק ומבשם המלכות},בסוד מ"י א"ת,זה יחוד  בינה ומלכות  המוליד מאת"י-תצ"א תורה חדשה,בכח זה היחוד הגדול והדגול,"ותיראי"   תוא"ר  י"י,המשיח{תוא"ר}  כתר העולה י"י,הינו מתאר בתורתו  הארת כתר,תורת הצירוף,בסוד י"  צרופ"ה,-

המשיח מצרף י"  ספירות אחד  בהארת השנ"י,כתוב "אחד השני" ומקובל "איחד שנה",הרי לך המלכות{הנקראת שנ"ה}בזכות ח"ד{בגמטריא י"ב צירופי יהוה,סוד תפארת}זוכה למוחין א"י{כתר},וזה אח"ד{עולם היחוד}עתיד לגלות תולעת השנ"י,סוד גבורות ודינים המכחידים האומות  הרשעים,"מאנוש ימות",הגואל בכח מ"{בינה}עתיד לתקן דוד אנו"ש והינו נוש"א תיקוני זה הדו"ר,ועתידים אשר על ידי תיקוני דור אנוש בכך "ימות" סמא"ל הרשע שהינו יונק חיותו מחטאי זה הדו"ר,ואז בכך ישראל יזכו "מבן אדם",יקבלו  עיטו"ר  אות מ"{בינה}סוד ב"ן  הינו הארת  "אליהו"{בגמטריא ב"ן}החותם במלכות{שם ב"ן}מאור שם אד"ם  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א,וזה זיווג  תפארת ומלכות ב"ן  אד"ם,-

על שם אב"ן  ד"ם{נקודת לב האבן}מבוררת,ואז המשיח בגמר התיקון עתיד לגלות "חציר",בסוד  ח" צי"ר,ואות ח"  בגמטריא ונשמ"ה,הרי תפארת{אות ו"}הינו נשמ"ה,סוד צי"ר הספירות על זאת האות{ו}כל הספירות מגלות הארות התורה,ובכך ינת"ן על ידי י"סוד נ"צחי גם נצ"ח יסו"די,זה משה{ספירת הנצח}מאור ת"ן  העולה בגמטריא עשר פעם גאולה,וזה עניין  (ישעיהו מ, א) "נ"חמו "נ"חמו "ע"מי,ר"ת  מקובל ענ"ן,זה סוד השכינה זוכה לע" פנים של התורה בזכות המשיח המהוה צירוף נ"ן,-

בגמטריא מ"אה{סוד בינה}המגלה בגואל שם מ"ו העולה קש"ר ארבעי"ם,המשיח קושר  כתר חכמה בינה דעת{סוד מ" אורות,כל ספירה כלולה מעשרה}בתוך המלכות,ובכך ישראל צדיקים זוכים ל"נחמה",יחוד בינה{אות  נ"}ותפארת{חמ"ה}זה המשיח הינו אות ח"  בגמטריא ונשמ"ה המהוה גילוי תורת שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א,-עולם התיקון,המשיח שורש התיקון המרומם עולם{המלכות},תיקון נוסף על זה הפסוק המפואר,נחמ{ו}  נחמ{ו}  עמ{י},ס"ת מקובל צירוף  י-ו-ו,העולה בגמטריא דו"ד,זה המשי"ח שמו נחמ"ו בסוד נחו"ם על שם  נ" שערי בינה בפנימיות מו"ח{כלי}הגואל,ודע לך מו"ח בגמטריא   מחב"ד,מ"אור ח"כמה ב"ינה ד"עת,-

בכך הגואל מגלה בפנימיות ישראל מדרגת עמ"י בגמטריא נ"ע,על שם גלגל הארות נ"ע בפנימיות ליבם ומגלה למע"נם סתרי תורה,ובכך מקבלים תיקונם וזוכים לגאולה שלמה-הכחדת סמא"ל הרש"ע,וזה סוד הפסוק (איוב כא, לד) "ואיך תנחמוני הבל ותשובותיהם נשאר מעל",הרי ואי"ך תנחמוני,השכינה מבקשת מהמשיח על ידי חותם ואי"ך העולה בגמטריא  כתר או"י{הקב"ה},בכך השכינה זוכה  לת{נחומ}ני,בסוד מאור נחו"ם,זה המשיח מו"ח חמישים,סוד שער משי"ח החותם במלכות{י"ם}מוחין על-יונים,סוד מא"ה יוני"ם{ברכו"ת}אשר המשיח ב"ו  כת"ר  בכך מושך ב"  רכו"ת,אורות רכים הממתקים המלכה,והאורות  בסוד ב"ית  פעם   ת"י ,כך  ת"י ת"י  בגמטריא קוד"ש  קוד"ש,סוד תורת המשי"ח הנקראת  הב"ל,על שם  בינה{אות ה"}מגלה חכמה  ב"ראשית סוד ל"  כלים י" חכמה  י" בינה  י"  דעת  בתוך כלי המשי"ח הינו לה"ב,מעבר ל"ממלכה" מאור ב"ראשית,-

סוד כתר שהינו בראשית החכמה{ראשית} ועל ידי כך ישראל עושים  ו"תשובותיהם",בסוד הצירוף  "תשובות היום",הרי היו"ם{תפארת}מעטר ישראל במוחין "תשובות"{מבורר},בכך "נשאר מעל",אור הכתר הינו מקיף{נשאר מעל}תפארת אך מגלה בגואל אות א"{הארת חכמה}סוד נ"  שר,המשיח הינו עתיד להיות ש"ר  חמישי"ם ולגלות  על"ם{סוד}התורה-המכחידה ממשלת  הסטרא אחרא,ודע לך השכינה בגלות  עליה נאמר (ישעיהו נד, יא) "עניה סוערה לא נחמה",כלומר עני"ה על שם חשה עינויים עקב חטאי התחתונים רחנא ליצלן,עד אשר המשיח יתקנה  בסוד "יבוא עני ורוכב על ח-מו"ר,סוד הארת החכמה{מו"ר ולבונ"ה}על מנת לעטר אותה במוחין ונשמ"ה{בגמטריא אות ח"},בסוד ח"לון,-

תפארת פותח בפנימיות המלכות חלון על מנת  תזכה להארות התורה,ולכן המשיח נקרא יעק"ב על שם יבק"ע קליפת הסטרא אחרא ויגלה בה חלון על ידו מעבר המלכות באורות,ואז עתידה המלכה להיות"סוערה" וכסערה תעקור כל אומות העולם הרשעים,ו"לא נחמה",לא יעזרו תחנוני הרשעים אלא תכלה אותם ולא יהיה ניתן למתקה ולבשמה עד אשר תמל"א יעוד"ה,שבירת הסטרא אחרא,וכל המלחמה הגדולה השכינה תעשה בזכות שם קדוש שמלך המשיח חותם  בפנימיותה,בסוד ענ{יה} סוער{ה} ל{א} נחמ{ה},ס"ת  מקובל שם א-ה-י-ה{בינה}בזכותה ישראל זוכים לגאולה שלמה,וזה עניין אשר ישראל ח"ו ח"ו פוגמים במלכות  הקדושה עקב חטאתם,כנאמר(ישעיהו נ, א) "ובפשעכם שולחה אמכם",הרי לך,"ובפשעכם,זה סוד וב"  פשעכם  פשע  השפה ופשע המפשעה{ברית הלשון וברית הפרייה}הינכם פוגמים  ב"  פעמים,ובכך "שולחה אמכם",הארת בינה שורה בהסתר פנים,אך שורה  בסוד "שולחה",לשון לוחשת לצדיקים הקדושים והינם בעלי ידיעה גם בגלות הקב"ה מלווה ישראל בצרתם,ובגאולה  השלמה המשיח  משה רבינו שול"ח  בסוד מרומם   ה" תחתונה{מלכות}בכח תורתו לזכות בהארות מאות ה"  עליונה{בינה}והאור יהיה בגילוי  מרב"י,בסוד תפארת{י"ב צירופי יהוה}סוד המשיח הינו ר"ם למרות הפגמים רחמנא ליצלן מתוך החושך עתיד לגלות  ובפשעכ{ם} שולח{ה} אמכ{ם},ס"ת מקובל שם ממ"ה,המשיח מגלה תורה בעל פ"ה{בגמטריא ממ"ה},סוד יחוד בינה{אות מ"}ותפארת{שם  מ"ה},והמשיח בסוד מ"  שי"ח  חותם זרעי א"ל{האמונה}בתוך המלכות{אות ה"},וזה יחוד הגאולה,וזה סוד השכינה בגאולה השלמה הינה תאמר  (שה"ש א, ו) "אל תראוני שאני שחרחרת",כלומר אנוכי השכינה לא שחרחרת אלא  לבנ"ה על שם מאור לבנו"ן בסוד יחוד נו"ן{העולה בגמטריא ק"ו אין סוף}מגלה  נ"{בינה}ותפארת{ל"ב}בפנימיותי,ולכן  "אל תראוני",יש לכם לראות השכינה על ידי תורת המשיח הינו משה בעל מידת א"ל,וזה "שאני",-

המשיח נישא עימי,בסוד קשר נישואין ויחוד,והגואל בכח תיקונו  נוש"א רוח האלקים{שכינה}על פני המים{חידושי תורתו},והינו מגלה אשר השחרחרת סוד מידת הגבורה הקשה השורה בפנימיותי  הינה עבור ישראל סוד הרחמים על מנת לנקותם מעוונתם,אך זאת נקודת השחרחרת{גבורה}עתידה למחות אומות העולם  הגויים הארורים,וזה הנאמר "אל תראוני שאני שחרחרת",זאת אומרת לרשעים בעת יומתו,ויגלו שכלל לא פגמו בי השכינה ח"ו ח"ו,אלא המשיח בכח תורתו תיקן פגמי בסוד אף בתוך הפגמים שפגמתם המשיח גילה באותם פגמים אור התורה,יתרון האור מן החושך,ועד רבה אתם החושך הבאתם לגילוי המשיח ותורתו, ועל זה הענין כתוב (מלאכי ג, ו) "אני ה' לא שניתי",-

כלומר "אני ה" סוד יחוד בינה"  ומלכות{אני}הקב"ה מודיענו "לא שניתי",מעולם לא היה פגם בשכינה ח"ו ח"ו,אלא השינוי רק בעיני התחתונים,ולכן אמרתי לכם  אנוכי השכינה  "אל תראוני",הראייה שלכם מטעה אותכם,ורואים אתם שחרחרת,מנקודת הרע בליבכם,אך בעינים{חכמה}נבואית אנוכי לבנ"ה,ולכן המשיח נקרא לבנו"ן על שם עתיד ללב"ן בכח חידושי תורתו סוגיות סתומות בתורה,כנאמר  ת"שבי  י"תרץ  ק"ושיות ב"עיות,ודע לך "יתרץ" בסוד גלגל הארות שעתיד להריץ בפנימיות לב המשיח תיקוני השכינה זה אחר זה עד הבאת ישראל לגמר התיקון,ובגאולה השלמה השכינה מעוטרת בשם  אנ{י}  {ה"}  ל{א} שינית{י} ס"ת מקובל הצירוף  הקדוש   י-י-ה-א,ובזה היחוד סמא"ל הרש"ע נאב"ד בגאולה השלמה,וזה סוד  המשיח (הושע יב, יא) "וביד הנביאים אדמה",בסוד ביו"ד העולה בכתר,בכך הנביאים האמיתים זוכים במוחין אדמ"ה העולה שם ממ"ה,ועל כך אמר רבי ישמעאל,ראיתי את ממ"ה  על ידי  א"ת צירופי התור"ה,ושם ממ"ה סוד ראיה{חכמה}הנולדת{מגולה}מתוך  תורה בעל פ"ה{בגמטריא ממ"ה},ודע לך המשיח סוד וב{יד}  נביאי{ם}  אדמ{ה},-

ס"ת מקובל מיד"ה,הינו מודד הארת מ"י{שער חמישים}סוד ד"ה{בגמטריא ט" אורות}חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  בפנימיות ד"ם{השכינה} זוכה בכך לכתר  י"ה{חכמה ובינה},וזה ו"{תפארת} יש בפנימיותו  ב"   י"ד  בסוד  י"ד  י"ד  בגמטריא כ"ח{הנבואה}סוד הנבי"א{משה}המיחד  י"ם{שכינה}ומאיר ב"ה בכתר מ"י{בגמטריא שער ן"},בכך אדמ"ה{מלכות}מגלה  האד"ם{תורת המשי"ח}בגמטריא דו"ם,אות ו"{תפארת}ממתק ומבשם ד"ם השכינה בכח משיכת  מ"ד,מ"יין  ד"זוכרין,ובגאולה השלמה מלך המשיח עתיד לגלות צירוף  קדוש הנולד{מגולה} מתוך הפסוק  {ו}ביד {ה}נביאים {א}דמה,ר"ת מקובל או"ה,הארת החכמה {א"}בכח זה היחוד מייחדת ו"ה{תפארת ומלכות},בכך אומות העולם הרשעים נאבדים על ידי אור החכמ"ה,-

וזה עניין "בתי הגיע זמנך ליגאל" (שם, שם),הרי השכינה הקדושה בזכות בי"ת,העולה בקוד"ש{זה תפארת}המשיח הינו הגי"ע בסוד על ידי יגיע"ה בתורה וחידוש"ה מושך לשכינה{זמן} הארת  האות כ"  בגמטריא כתר,בסוד המשיח מכתר הזמ"ן ועוטף נקודת הזמן במאור התורה,התורה עתידה להאיר על הזמן בכח י"ב צירופי יהוה השולטים על הזמן,וזה סוד "ליגאל",בסוד   אות  ל"  בגמטריא י"  חכמה י"  בינה  י"  דעת   יגא"ל השכינה,בסוד יאיר  המשיח{א"ל}י"ג מידות הרחמים בתו"ך  המלכות,ותיקון נוסף,{ב}תי  {ה}גיע {ז}מן {ל}יגאל,ר"ת מקובל לזה"ב,בסוד הגאולה תבו"א  במידת זה"ב{דין קשה}המגולה על ידי אות ל"  בגמטריא ש"ם שיל"ו,ומלך המשיח{שיל"ו}בסוד י"ש  ל"ו צירופים באמצעותם הגואל מאיר ז" מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות ב"ה{מלכה}ומקבלת  בכך תורת  ב"ית  ה",סוד תיב"ה,תורת הצירופים והתיבות,-

תורה חדשה מאתי תצ"א,בסוד על ידי תורה חדשה{אור המשיח}"מאתי תצא"{היצר הר"ע},וזה סוד הנאמר (ישעיהו נו, א - ב) "שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה וכו' אשרי אנוש יעשה זאת וכו' שומר שבת מחללו",המשיח עתיד לבקש מישראל צדיקים "שמרו משפט"{חוקי ומצוות  התורה}ובכך "ועשו"{בעולם העשייה}בירור ניצוצות הקדושה,והגואל על ידי מצוות מעשיות מקרב צדק{המלכות}לאות ה"{בינה}ובכך מקובל צדק"ה{הארת תפארת},על שם בינה ומלכות מתפארות המלך המשיח בכח תורתו מתקן עולם העשייה וגומל  חס"ד,"כי קרובה",-

המשיח מקרב  אות ל"  בגמטריא  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת לשכינה{מלכות}בכך זוכה להארת בוק"ר{גאולה}פנים בפנים,הרי הפני"ם{חב"ד}בפנימיות השכינ"ה,בסוד י"ה שכ"ן בתו"ך ל"ב ישראל,"אשרי אנוש",המשיח על ידי אש"ר{בינה}מגלה אור  י"  ספירות ובכך אי"ן א"ש{בסוד אנו"ש},הגואל ממתק ומבשם מידת הגבורה,"יעשה זאת",הגואל בכח תורתו  "יעשה" בסוד מתקן עולם העשיה ומייחד  ז"  מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות בפנימיות א"ת{השכינה},-

וזה "שומר שבת",הרי המשיח שהינו שומ"ר המלכות  שב"ת לזכות ישראל בגאולה שלמה,והינך בכח חידושי תורתך תמית ותכחיד "מחללו",זה סמא"ל חליל דסטרא אחרא,המחלל בפיו דברי שקר,ומלך המשיח חליל אמת,בכח ניגונים כשרים,בסוד בתוך חליל{תורת המשיח}  כ"  שרי"ם,זה יחוד כתר{בגמטריא אות כ"},וחכמה ובינה{הנקראים שרי"ם},בכך הגואל יימחה זכר עמלק הרש"ע,ואז בכך ישראל בגאולה השלמה עליהם נאמר (ישעיהו מט, כו) "וידעו כל בשר כי אני ה' מושיעך",ישראל עתידים "וידעו",יזכו בידיעה,סוד שער כ"ל  בגמטריא שע"ר חמישים  המגלה עש"ר ספירות בפנימיות משי"ח{תפארת} הגואל י"ם{מלכות}בזכות מ"י{בינה},בכך "בשר" ישראל יזכו לשמוע  שם מ"י ויהיו מבשר"י הגאולה,הרי לך על ידי אות מ"{בינה}העתידה לגלות סודות תורת רשב"י,-

כנאמר מבשר"י אחזה אלוה,הרי מרשב"י תורתו המשיח עתיד ללמד  ישראל לחזות הארת אלוה,המשיח עתיד לגלות ספר הזהר בעומקות נסתרת,סוד נשמה לנשמה,נשמת רשב"י מגלה לנשמת המשי"ח כל סודות הזוה"ר,"כי אני",בסוד בכך המלכות{אני}עתידה להיות מעוטרת בכתר  כ"י בגמטריא כת"ר  עש"ר{ספירות},וזה ה" מ"ושי"עך",בינה{אות ה"}חותמת  במשיח הצירוף  מ-י-ך,ובכך יישחט מלכות ישו"ע,י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים,ובגאולה השלמה נאמר על סמא"ל הרש"ע  (עובדיה א, ב) "קטון נתתיך בגוים בזוי אתה מאוד", הרי סמא"ל הטמא עתיד  להיות "קטון",בסוד רבים מענפיו יוכחדו בגאולה השלמה,"נתתיך בגוים",אומות העולם ייחזו איך סמא"ל הרש"ע נאב"ד,-

"בזוי אתה מאד",כאן כונה גדולה,בז"ו  האות  י"{ספירות}המגלה א"ת אותיות התורה החדשה של מלך המשי"ח בעל הארת בינ{ה},בכך שם אד"ם העולה הגוא"ל גם עולה שם י"וד ה"א ו"או ה"א יישחט  מא"ד,זה סמא"ל הרשע,תיקון נוסף על זה הפסוק המפואר,"קטון נתתיך בגוים",כלומר סמא"ל הטמא עתיד לאבד מכוחו עד אשר הגוי הקטן והחלוש ביותר יהיה בעל יכולת רבה משל המלאך הרשע שבזמן הגלות הסית לב נבראי כל העולם להר"ע כנגד ישראל הקדושים ח"ו ח"ו,וזה",וזה בזוי" אתה" מאד",ס"ת מקובל המלאך יה"ד{הקדוש}בעתיד לחתום בפנימיות המשי"ח{סוד המלכות אות ד"}כתר י"ה{חכמה ובינה}וזה החכמה{של הגואל}עתידה לבזו"ת בסוד לבזוז מאיתך סמא"ל הטמא כל ניצוצות  הקדושה שלכד"ת בפיך סמא"ל הרש"ע,-

וכעת מגלה למענך סוד המשיח בסוד הפסוק (תהילים פ, יא) "ארזי אל", המלמדך המלאך רזיא"ל עתיד לחתום בפנימיות המשיח הארת החכמה{א"אלפך חכמה},וזה עניין ארזיא"ל,העולה  רז"י ל"ב,והמשיח{ל"ב תפארת}יודע חכמת רז"  י"{עשר ספירות}ובכך השכינה  אור"י{בגמטריא ר"ז  י"},בסוד הנאמר {ישעיהו ס}"קומי אור"י  כי ב"א אורך,הרי על ידי הארת הקימה{חכמה}שמלך המשיח משה מושך עבורך על ידי ב"א{סוד א"ב צירופי אותיות}מגלה את{השכינה}אור"ך,בגמטריא ר"ז כתר,וזה להראותך תורת המשיח סודות מכתר עליון ,והסודות מכותרים ושמורים על ידי הכרובים וכל הקרב אל הקוד"ש מוקר"ב כקורב"ן,וזה סוד המשיח משה הינו יחיד-ה,-

על שם היחיד המורש"ה למשוך סודות התורה מפנימיות הכתר,והינו ת"ר  הסודות על מנת לגאול כ"ה{השכינה}העתידה בכח אותם רזים לעקור סמא"ל הרש"ע,כנאמר (שם נג, א) "מי האמין לשמועתינו", הרי לך מ"י{בינה} חותמת בפנימיות המשיח משה רבינו הינו האמי"ן,בסוד על ידי א"ם{בינה} מושך המוחין עבורו{עיבורו} סוד נה"י,נ"צח ה"וד י"סוד,הארת הנבואה "לשמועתינו",העתידה לשרות על ישראל בעת ישמעו תורה מפיו של המשי"ח וישמעו דיבור"ו,ועל כך המשיח מדרגת מ"ד-בר,על ידי הארת מ"שיח ב"ן ד"וד הגואל ממתק אות ר"  בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים{סוד כלי המלכות}ובכך ישראל צדיקים עתידים לשמוע{בכח הבינה}הארות חדשות ,בסוד תורה חדשה מאתי תצא{מדיבור המשי"ח}אל פנימיות כלי השמיע"ה{סוד אזנים,בינה}של ישראל טהורים,-

על שם עתידים להיות הרי"ם  ב-ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד,והרי לך י"  ספירו"ת המכחידים מלכות רומי הרשע"ה.אמן ורמ"ן כן יהי כ"ה רצון מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך.

תם ונשלם  ספר קנאת צבאות  ה"רגלא"ט/מאת  הרמח"ל.השבח לבורא עולם.נמסר באמצעות צינור הנבואה.

 

 

OnLineTech