להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> ספרים >> ספר עקידת יצחק/רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

ספר עקידת יצחק/מאת האלוקי המקובל רבי שלמה איפרגן זצוק"ל,-נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט

פסוק א"

"ויהי אחר הדברים  האלה והאלהים  נסה את אברהם  ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני"

ראה  בני, ו-י-ה-י  סוד  י-ה-ו-י השם המפורש  שהינו סוד אחר הדברים גם מגולה אחר מדרגת הדיבור,סוד המחשבה מוחין לא"ה אור עולם הבינה אשר בכך מלך המשי"ח  משה ח"י מגלה אחר הדברים{דיבורים} הנ"ס המקויים  בבריאה,בסוד   והאלהים  נסה את אברהם, הרי האלהים  נשא  את א"ב  אותיות התורה סוד י"ד רמ"ה  חותם בפנימיות מלך הגאול"ה,וזה הנאמר אברהם  ויאמ"ר  אליו  אברה"ם,

הרי  והאלהים  הינו מדת הגבורה הקדושה העושה הנ"ס עבור אברהם  התחתון המקבל  רוח אלקים מן  אברהם העליון,בסוד "אברהם"  ויאמר אליו "אברהם",הרי אברהם העליון   מהוה  א"ב  מה"ר אותיות גלו לאברהם התחתו"ן אשר ויאמ"ר הננ"י,

בסוד י-נו-ן  אימרה, אברהם בכח הנ"ס זכ"ה למדרגת  י-נ-ון  בסוד י"וד  ו"או   בגמטריא ג"ל  חבר   ן"ן   ומקובל לנג"ן  הנבוא"ה  המכחידה סמא"ל הרשע מלכות רומי נאבדת בגאולה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך.

פסוק ב"

"ויאמר קח נא את בנך  את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך  אל ארץ המריה  והעלהו שם לעלה  על אחד ההרים אשר אמר לך"

הבט בני,-ויאמ"ר סוד אוי"  ר"ם, זה הקב"ה אשר חותם אוי"ר האות ם"{בינה}  בפנימיות תפארת ישראל{ח"ק},ובכך המשיח זוכה למוחין  נ"א  נ"  א"לף גם המלאך פנא"ל מלאך צירופי א"ת אותיות התור"ה,וזה הנאמר  {ק}ח {נ}א {א}ת בנ"ך  בכח שם קנ"א סוד השם המפור"ש ,בזה הש"ם  ק"ח נ"א גם חתום ח"ן  א"דם ק"דמון בפנימיות בנ"ך,

בגמטריא ב"ן כת"ר  ,סוד המשיח בעל כת"ר אלוה"י גם ב"ן אליה"ו הנביא החותם א"ת  יחיד"ך בגמטריא כת"ר יחי"ד אור הנשמה בפנימיות א"ש"ר אהב"ת גם רא"ש החכמה אהב"ת,ר"ת שם ר.א.ה.   השבע"ת שמו"ת נבואיים ר"ת שנ"ה  בגמטריא ספ"ר י"ה {חכמה ובינה} חקק"ת בבריא"ה,בכך יצח"ק גם י"וד צח"ק זהו סוד יחו"ד ק"ץ השוחט את סמא"ל הטמא ש"ר שטנ"ה גם שר"ש ט"{י}נה  הנאבד על גבי מזבח הנקמה,

ביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין ול"ך ל"ך  גם ו"אהבת ל"רעך כ"מוך  ל"ך מלכות שע"ר ן" סוד המלאך א"ל  אר"ץ ,-גם המלאך צרא"ל המגלה  ה"מ-רי"ה  סוד שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א החותם שם ה.רי.,-

השם המפור"ש שופר מש"ה  המוחה מלכות מרי"ה{סטרא אחר"א},וביום ההוא ישראל{המשיח} והעלה"ו למלכות{ש"ם},בסוד מש"ה עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באד"ם מתנות והו על"ה,סוד הצירוף הקדו"ש ע"ל אח"ד ההרי"ם,הרי היחוד מזכה אותך משה במוחין ע"ל בגמטריא הא"ם{בינה} סוד א"ח-ד ,-

גם ד"  א"ח א"ח א"ח א"ח בגמטריא אמ"ת  ט"  אמ"ת ט"  אורות  חב"ד חג"ת נה"י כונסים ל"הר-ים"{מלכות} והרי לך י" ספירו"ת ,סוד רא"ש אמ"ר{החכמ"ה},-ל"ך מש"ה שכ"ל מ"ה  בגמטריא שכ"ל גאול"ה גם שכ"ל {י}ו"ד {ה}"א  {ו}"ואו  {ה}"א  המוחה ממשלת הסטרא אחר"א אומות העולם הגויים הארורים נאבדי"ם לנצח נצחים, אמן ואמן כ"ן יהי כ"ה רצון הש"ם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

פסוק ג"

"וישכם אברהם בבקר  ויחבש את חמרו ויקח את  שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקם וילך אל המקום אשר  אמר לו האלהים" 

ראה בני היקר,-וישכ"ם בסוד י"ו-שכם, השכינה נקראת שכ"ם ובפנימיותה מעובר מוחין  י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל –עיני ואביטה נפלאות מתורתך  תורת אברה"ם גם מ"ב ר.א.ה,סוד תורת הצירופים שם מ"ב הגדול גם ב" מ"ם  בגמטריא ב" פ" העולה בגמטריא   מ" סא"ה,

סוד אור הבינ"ה  א"לפא ב"יתא  חיתוכי אותיות גם כ"ח ת"וי  י" ספירו"ת בלימ"ה אשר המשי"ח משה ח"י  מה"ר  סינ"י קבלם, הרי מ"הר  א"ב אותיות סוד ה"ר   א"ב-רה"ם גם מה"ר  א"ב ,ובזכות תורה חדש"ה מאתי תצ"א  מ"-הר,הרי מקויימים  מ" הרי"ם  הנקראי  סינ"י בגמטריא עי"ן{החכמה},בסוד ארבעי"ם סוד המלכות{בא"ר} זוכה למדרגת עי"ם  ע"יבור י"ניקה מ"וחין ס"ת "נהר"  -

יוצא מעד"ן להשקות א"ת הג"ן  באור נג"ה, הרי באו"ר התורה של המשיח נקרא באו"ר נג"ה גם ג"  נ"ה  נ"ה נ"ה, בגמטריא קו"ה{תפארת} הכונס למלכו{ת}  ומקובל  "תקוה"{סוד הרחמי"ם}-זה תורת מש"ה רבינו ר"ע-יא מ"הימנא,בכך אומות העולם הגויים הארורים  ממשלת הסטרא אחרא נכדת לנצח נצחי"ם,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים מעוטרים במוחין בבק"ר{חסדים} בגמטריא רק"ד סוד י"{ספירות}-סוד המלאך ירק"ד בגמטריא מטטרו"ן החותם  ו"י-חבש,

ח"נון  ו"רחום  י"הוה ש"ב  לממלכ"ה,ובכך א"ת צירופי  התור"ה מצרפים נשמות ישראל  לקבל השפ"ה גם השפ"ע מן עולמות מעל"ה,משה עלית למרו"ם בסוד  מש"ה עלית{העלת את השמים ומשית אותם  למעלה}ובכך מנעת מן החומר העכור  שבי"ת שבי"{לשבות הרוחניות}בזכות כך לקחת מתנות באדם ,הבסת את "דם"{החומריות}  והכתרת את הרוחניות והאלוקות{א"ב} אותיות התור"ה ב"א-דם  השולטים על כלי הבש"ר,משה אתה ענ"ק בענקי"ם,בתחילה שעלית הינך ענ"ק אך כאשר עלית וצלחת  בירידה הינה בענקי"ם,

שרית  עם מלאכים  ויכולת להם בכח מל"ה{תפילה לבורא עולם} הבסתם,והם לא יכלו ל"ך בסוד המלאכים לא יכלו להכיל רצונך הע"ז להתקרב לבורא יתהלל ונתנו לך מתנות  רק שלא תעבירם מן העולם,בסוד מן הרוחניות הם יהפכו לגשמים והינך מן גשמיות  לדבר רוחני בכך נוטל תפקידם,והמתנות סוד מת"ן-אות,המלאכים לימדו אותך חכמ"ת הנביאי"ם מוחין הצירופים סוד חמר"ו,כנאמר משי"ח יבוא ענ"י{גם בכ"ח העי"ן} ורוכ"ב{מרכי"ב}  על חמו"ר{חומ"ר האותיות},

הינו מצרפם" גם  ם" מצר"ף את ישרא"ל,וזה סודי הסודות מ"{בינה} סוד המחשב"ה מצר"-ף נשמות ישראל  בכ"ח שם מ.צ.ר המור"ה על  שנ"י שמו"ת גם ש"מם ת"ן י"ו,הרי המחשבה גם חמ"ה{תפאר"ת} ש"ב לאות ה"{מלכות}וחותם בפנימיותה  שם ת"ן  העולה בגמטריא עשר פעם גאולה גם י"וד ה"א ו"או ה"א  בסוד י"וד ו"או ה"א ה"א בגמטריא  בג"ל  י",הרי  ב"  ג"לגל  בגמטריא ב"ן דוד{המשיח} הינו מהוה חכמה ב"ראשית  י" ספירות בלימ"{ה"א}    בגמטריא  ג"ל  מי"ה  זה מש"ה בעל גלי-מ"ה,סוד התור"ה החדשה תורת מ.י.ה.  -

חיבו"ר האותיות ר"ת ח"ה בגמטריא י"ג מידות הרחמים גם תורת אהב"ה,אור מגיל"ה גם מאו"ר ג"ל  י"ה בסוד אג"ם רל"ו י"ה,והבט רל"ו בגמטריא גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח הינו חותם בפנימיות המשיח כ"ב רו"ח סוד  אג"ם בגמטריא ד"ם גם י"וד ה"א ו"ו  ה"א  המגלה י"ה{חכמה ובינה} המכחיד"ה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,ובכך משה ו"י-ק"ח  גם חותם י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל חבר ח"ק ומקובל ח"ק ג"ל גם ח"ג ק"ל,

וראה  ח" פעם  ג"-  ג"ם  ע" פ"ח  של שמ"ן החכמ"ה,סוד ג"ם  ג"ימל  ם" בגמטריא  ן"  חכמ"ה בגמטריא ח"ן אדנ"י סוד  שנ"י נערי"ו גם נע"ר שנ"י  י"ו בסוד י"וי"ו   י"וד ו"או   י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל  ג"ל  גם ג"לג"ל{שני נערי"ו} המגלה  ע"ן-רי"ו בגמטריא  קו"ל הגב"ר  מוחין המלאך גבריא"ל   הינו או"ת  ו" בגמטריא קש"ר חבר ו" ומקובל קוש"ר א"ת  אותיות בפנימיות מט"ה אלקי"ם,

הרי מט"ה סוד מש"ה  בפנימיותו  חקוק"  אלקי"ם{נשמה יחיד"ה} בגמטריא כ"ח אמ"ת   סוד י"וד צ"חק  גם יחו"ד ק"ץ  המשמיד ומוחה אומות נעולם הגויים הארורים ממשלת הסטרא אחר"א נשרפת מן גלוי הרזי"ן דרזי"ן,בכך יצח"ק{גבורה} מגלה לישראל קדושים בנו" ויבק"ע  גם בנ"ו  יעקו"ב{תפאר"ת } סוד הגאו"לה, יעקו"ב נול"ד בה"ר המורי"ה גם יו"ם בה"ר הר"ה,הרי ביו,ם בהי"ר  השכינ"ה  מעוברת{הר"ה} מן נשמ"ת הגוא"ל גם נשמ"ת הגאול"ה  ,

בסוד עצ"י על"ה,כי ה{אדם}-סוד נשמת יעקו"ב ע"ץ  השד"ה בגמטריא צל"ם מטטרו"ן, הרי בעקד"ה גם שמות   ע"ב הד"ק{האערה דקיקה} יעקו"ב זכה  ל"צלם" מטטרו"ן בגמטריא  מו"ט נ"ר אמ"ת  ר"ת אמ"ן א"ל מ"לא נ"אמן,-האמונ"ה השלמ"ה סוד מו"ט בגמטריא אור {מי"ה},גם אות ם"{מלכות} מגלה י"ה{חכמה ובינה},בכך ויק"ם  גם י"וד ו"או בגמטריא ג"ל חבר ק"ם ומקובל יעקוב  ג"  מק"ל  דינים וגבורות מכ"ה ומכלה מלכות עש"ו הרש"ע   עולה להבות המדור"ה,

ה"ר סינ"י גם יי"ן הר"ס,הרי יעקוב יי"ן{בגמטריא  סו"ד} התור"ה גוזר הר"ס וחורבן על ממשלת הסטרא אחר"א,ובכך ישראל ויל"ך בסוד זוכים לכל"יו {בסוד מידותיו} של יעקו"ב, מידו"ת  גם י" דמו"ת,יחוד חכמה{י"} ומלכות{מדה} סוד   א"ל המקו"ם,זה המלאך קמוא"ל  ה"   גם לא"ה  ק"ו  ם"{בינה} חותם בתו"ך כתב"{י}  הגואל, תורת המשי"ח תורת המלאך קמוא"ל גם קו"ל א"ם{בינה} -

אש"ר  מהוה רא"ש{חב"ד} ,סוד ל"ו{משה} אור אלהי"ם בגמטריא  ל" נא"ה גם פא"ה בסוד אות  א"  תורה בע"ל {פ"ה} סוד שם ע"ב פ.ה.ל. תורת השמו"ת המצורפים  מעטרת מש"ה רבינו ר"עיא מ"הימנא זה{סו}ד ה{ג}א{ול"ה}-"סגולה" בסוד סגו"ל  בגמטריא  ג"ל  ג"ל   ג"ל עיני ואביטה נפלאות  מתורתך,אמן ואמ"ן כן יהי כ"ה רצון מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

פסוק ד"

"ביום השלישי  וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחק"

ראה בני היקר,ביום השלישי  בסוד יבו"ם השלישי בפנימיות המשיח, בסוד  מוחין האבו"ת אברהם יצחק ויעקוב  סוד שליש"י על שם משלשלים ומשלשים האורות בפנימיות המשי"ח משה רבינו הינו סוד חרב הגאולה הנקראת יבו"ם,בסוד  שם  מ"ב  י"ו,-י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל  חבר מ"ב ומקובל בגל"ם  בסוד ב" גל"ם  גל"ם  -

בגמטריא חכמ"ה חכמ"ה  גם  כ"ח מ.ב.ה. חכמ"ה,בסוד השם המפורש מ"ב חותם בפנימיות המלכ{ה}  אור  ו"י-ש"א   גם י"וד ו"או בגמטריא ג"ל חבר א"ש ומקובל א"ש  ג"ל  עיני ואביטה נפלאות מתורתך תורת א"ש{סתרי תור"ה} המשמידים ומוחים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח,ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

ובכך ישראל  זוכים למאור א"ב-רהם גם ב"ר מא"ה  ברכות בכ"ל יו"ם  ל"ך  מלכות יבו"ם{מוחין דגדלות},בכך מעוטרת הינך ב"ע-יניו  גם  ע"ב  יי"ן   ו" בגמטריא קש"ר סו"ד חס"ד,הרי תפארת{משה} הינו קש"ר{האבו"ת} באמצעותם משפיע חס"ד בסוד מלכות{ד"} זוכה ל{מ}ח"ס{ה"}  מן שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א סוד אוי"ר קדמו"ן,אוי"ר קודם  ן",

אור החכמה סוד אומ"ן  ירקו"ד,הבורא יתברך ויתהלל{אומ"ן} גם נוא"ם{בכח מילתו} משלח המלאך ירק"ד בגמטריא מטטרו"ן לחתום בפנימיות המשי"ח  מוחין ו"{תפאר"ת} סוד א"ת צירופים בכך זוכה למאור או"ת  גם תו"  א"{כ"ח מ"ה}  בגמטריא  כ"ה מ"ח שהינו כ"ח גאול"ה אשר את המקום  מרחק{המרחיק} ישראל מטטרו"ן עוקר ומשמיד אומו העולם הגויים הארורים ממשלת הסטרא אחר"א נאבד"ת לנצח נצחי"ם, אמן ואמן כ"ן יהי רצון מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

פסוק ה"

"ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם"

הבט בני היקר,-ו"יאמר בסוד י"ו י"וד ו"או  בגמטריא  ג"ל אמ"ר,אור החכמה{הנקרא ג"ל} עיני ואביטה נפלאות  מתורתך, ג"ל נעול אחותי כלה  ג"ל נעול מעי"ן חתו"ם,הרי לך התורה של המשיח נקראת  גלג"ל  בגמטריא ס"ו  חבר ג"לגל ומקובל  ג"ל ל"ו ס"ג  ג"ל,בסוד שם ס"ג בגמטריא  י"וד ה"י ו"או ה"י  אור הבינ"ה המעברת בפנימיות המשיח מוחין   א"ר  מ.ב.ה.,  א"ר  בסוד א"  רי"ש סוד י"  רא"ש{חב"ד} -

המגלה בגואל רוח הנבוא"ה  שם מ.ב.ה. גם ב"  מ"ה מ"ה בגמטריא גאולה גאולה גם י"וד ה"א ו"או ה"א י"וד ה"א ו"או ה"א השוחט ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים זוכים  למאור  א"ל נערי"ו גם המלאך י"ונעראל,בסוד   עיו"ן רל"א,הגואל מעי"ין  בחכמת הצירופים רל"א שערי"ם  גם רע"ם  ישרא"ל,ר"עיא מ"הימנא חותם בפנימיות המלכות סוד  מוחין ג"ל  נעו"ל  גם -

ענ"ו ג"לל  אור י"  ספירות בלימ"ה ומקובל ענ"ו גלי"ל,משה רבינו עליו נאמר והאי"ש מש"ה ענ"ו מא"ד גם אד"ם ענ"ו עתיד להתגלות בגל"יל בגמטריא לי"לה גם מל"ה, הרי  בכח השם המפור"ש שופר מש"ה הנקרא מ.ל.ה. ומור"ה ע"ל אות ם"{בינה}  ל"ממלכה"  מגלה  ל" כפול  ה" בגמטריא ק"ן{החכמ"ה} סוד שב"ו לכ"ם גם מל"ך שו"ב  בגמטריא מלבו"ש כת"ר  ס"ת ש"ר{מלך המשי"ח} גם משי"ח  מלכ"ה  בפנימיותה אור הגאול"ה סוד תורה ב"על {פ"ה} המיועד"ת בסוד  מ.י.ה  ו"  דע"ת  גם עדו"ת משה התור"ה הגנוז"ה לע"ם ב"ע-מל ר"ב  בכח שם ע"ב בגמטריא חס"ד מבי"א לגילוי"ה בגלויה{תמונ"ה}-

סוד המלכות אשר בכך זוכה למדרגת ה"ח-מו"ר גם מו"ר ח"ה סוד הרומ"ח גם ה"ר מו"ח  ח"כמה ב"ינה ד"עת  ה"ר ואהב"ה  י"ג מידות הרחמים גם הרמחים המשמידים ועוקרים ממשלת הסטרא אחר"א זרע עמלק אומות העולם הגויים הארורים נאבדי"ם  לנצח נצחי"ם,בכך מושג יחוד ו"{תפארת} ומלכות{אנ"י} -

סוד  ו"ה-נע"ר  בגמטריא קש"ר  חמישי"ם  רוע"ה,ר"ת קר"ח   ס"ת הר"ם  ומקובל משה רבינו מהוה הנבואה המאירה סוד קר"ח הר"ם גם רק"ם ר.ח.ה.,היחוד הגמו"ר אור הנשמ"ה ר"{ק"ם} ,בסוד החכמה{קימה} בפנימיות אות ר"{בגמטריא א"  א"ל א"לה א"להי א"להים, גבורות המלכות}במיתוקה רק"ם גם מר"ק{מירו"ק} עוונות לישראל צדיקים קדושי"ם מעוטרת ה"כלה"{שכינה }בשע"ר ן" גם נע"ר ש"ב{סוד בינה},ובכך מקובל  נ"-לכ"ה  גם נ"  כל"ה,וידעת אשר המשיח בכח השם המפורש נ.ל.ך. עוקר ומחה סמא"ל הטמא עולה בלהבות המדור"ה א"ש אוכל"ה המכלה כל ממשלת הסטרא אחר"א,

וזה משה{ע"ד} מעבר ש{כ}י{נ}ה  במדרגת ו"נשתחוה גם ושנ"ת חו"ה, בגמטריא  ת"ן שר"ש מא"ה חו"ה  ר"ת "תשמח",בסוד הבורא ש"מע ת"פילה  מ"ח  צירופים גם מצ"ח  י"  פורי"ם  סוד הרצו"ן הקדו"ש חותם בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם לאות י"וד בגמטריא כת"ר  הגוא"ל  ר"ת כ"ה  כ"ונת כ"הן  זוכי"ם,בסוד ונ-"שובה"  גם בוש"ת{בוש"ה} פנים לג"ן עד"ן גם לנג"ן ע"ד{נביא האמת} -

מהוה  נ"ו  בגמטריא קש"ר חמישי"ם שע"ר בינ"ה גם שב"י נע"ר  ה"  מטטרו"ן מלאך קדו"ש ונור"א ש"ב  בכח אלהי"ם{יתהלל}-גבורה קדושה לשרוף ולמחות ממשלת הסטר"א אחרא אומות העולם הגויים הארורים נאבדי"ם לנצח  נצחים, אמ"ן ואמ"ן כ"ן יהי נוא"ם הש"ם  מה"ש {מ}עולם  {ה}וא {ש}מך,אשריכ"ם ישראל הגי"ע זמן "גאולתכם" בגמטריא או"ת ג"ל ש"ם יש"י,  הרי א"ו  בגמטריא שב"ע  גם  ע"  פנים של התור"ה  ש"ב למלכות -

בכך  ת"-ג"ל  בסוד  זוכה למאור ת"  בגמטריא או"ר ע"ב אמ"ת  ג"ל  עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך תורת  ש"ם יש"י{המשיח}, אנוכ"י רב"י שלמ"ה איפרג"ן גם פר"י ש"ר מל"ה  נבי"א  ג"ן,מלך המשי"ח{נבי"א} בפנימיות ג"ן{המלכות} חותם מל"ה{האמונה השלמ"ה}-סוד כ"ח הנשמה{פר"י} אשר עליו נאמר א"ז י{ש}י{ר}    מש"ה סודו י"י  בגמטריא  כת"ר  ובני ישראל את השיר"ה הזאת ליהו"ה,

אמן ואמן גאול"ה שלמ"ה ב"מ-הרה השכינה  {הר"ה ומעוברת} מן שם מ"ב הגדו"ל ומעור"ר להב"ת גם לב"ת ה" בפנימיות  ישראל צדיקים קדושים מייחלים לגאולה וחירו"ת  גם ח"י  תור"ה בסוד או"ר תחי"ה גם ר"ז תחי"ה סוד זר"ת חי"ה{מדרגת}-  תר"י חז"ה גם ז.י.ת.  ר.ח.ה.,אור דוד{זית} היחוד הגמור שם {רחה  בגמטריא אמת י"ם אהב"ה  ס"ת  הת"ם}.

פסוק ו"

"ויקח אברהם את עצי העלה וישם  על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת  וילכו שניהם יחדו"

ראה בני היקר,-וי"קח בסוד ק"ו ח"י,סוד אור אין סוף יתברך אשר באמצעות ק"ו גם ו" ק"קקקק בגמטריא או"ת ש"ם  מ"ח אותיות מפורשות חותם בפנימיות המשי"ח  גם מ"שה  ח"י מוחין א"ב רהם גם ר"יש  ה"ם בסוד א"ב שי"ר מ"ה,הרי לך בפנימיות ה{ג}וא{ל}  א"לפא ב"יתא  אותיות התורה סוד שם  מ"ה בגמטריא גאול"ה,זהו   שי"ר  מ"ה גם סוד ה"רשימה" הגנוז"ה ז"ה נוג"ה  -

הארת כת"ר כללות רשימ"ה {רשימ"ו} של כלל נשמו"ת  הבריא"ה גם ר"ב אהי"ה  סוד משה רבינ"ו הינו ע"ץ בגמטריא צל"ם ומכיל  י"  ספירו"ת  בלימ"ה ס"ת בגמטריא הקוד"ש גם קדוש"ה סוד ה"על"ה בגמטריא  שע"ר  ע"ל  גם ש"ר מק"ל גבורות ודינים המכחיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא בפנימיות ישראל   ויש"ם  המשיח ש"ם  י"ו,-י"וד ו"או בגמטריא ג"ל  חבר ש"ם ומקובל  -

ש"ם  ג"ל  ג"ם ש"ל  נעליך מעל רגליך מש"ה,בסוד תורתך  תורת נעלי"ך  בגמטריא פע"ל סוד תורת אד"ם קדמו"ן הנקרא פוע"ל א"ל גם אלו"ף  ע"ל,וזה סוד גל עיני ואביטה  נ{פל"או}ת  גם  ת"ן  אלו"ף{אור אדם קדמון} תורתך מלך המשי"ח,ועל כך נאמר  יצח"ק  בנ"ו גם יב"ק נוצ"ח,  {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה המשיח{נצ"ח} בכח אות ו"{תפארת} התור"ה בכך  חותם בפנימיות ישראל מאור  ב"-ידו"  ידו"  בגמטריא כת"ר תר"ך  אורו"ת  סוד או"ת  ה"מאכל-ת בגמטריא או"ר ע"ב המלא"ך אמ"ת,סוד מלא"ך השכינ"ה  ע"ב שמו"ת מפורשי"ם  -

גם שופר מי"ם  בגמטריא שופר מל"ך המשמידים ועוקרים ממשלת הסטרא אחר"א אומות העולם הגויים  הארורים נאבדי"ם לנצח נצחי"ם,בכך ישראל מעוטרים בש"ם "וילכו" בגמטריא ע"ב  גם חס"ד  גם  ע"בד  ח"ב בגמטריא עב"ד  חכ"ם,-אור משה  כנאמר שניה"ם  י"סוד נ"צחי מש"ה מהוה י"ה שמ"ן{שניהם  בסוד אותיות י"ה}סוד יחד"ו{גם יחו"ד} הגאולה השלמ"ה,

אשריכם  ישראל הגי"ע זמ"ן "גאולתכם" גם אג"ם כות"ל,המשיח  מושך  ג"ם  א"{חכמה}לפנימיות השכינה{כ"ו-תל} בכך זוכה לאור  כ"ו בגמטריא י-ה-ו-ה הבונה{ת"ל}קדושה בפנימיות ישראל עם טהרה,אנוכ"י רבי שלמ"ה איפרג"ן   בגמטריא בר"י  פר"י השל"ם  ד"ן  שר השטנה סמא"ל הטמא מלכות רומי הארורה למיתה והשמד"ה,אמן ואמ"ן  כן יהי רצון מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך מ"בי{מ"שיח ב"ן י"וסף},  מאת"י ב"ן{בגמטריא בר"י}גם מאת"י  {מ}ן ר{ב"-י}נו  ג"ם ב"י נר"ו סוד  מש"ה תצ"א תור"ה חדש"ה.

פסוק ז"

"ויאמר  יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה"

הבט בני היקר,-ו"י-אמר בסוד י"{חכמה} מעבר את אות ו"{תפארת} במוחין א"  ר"ם  גם פל"א ר"ם סוד הנבוא"ה בפנימיות המשי"ח  הנקרא  יצח"'ק גם ח"י ק"ץ בגמטריא קש"ר נשמ"ה הק"ץ{והתעורר} -

אל  המלכות הקדוש"ה  חתום אור החסדי"ם א"ב-רה"ם מה"ר  ב"א  להשמיד ולעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים זוכים למוחין א"ב-י"ו, גם י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל א"ב בסוד בג"ל אות א"{חכמה} סוד ב"  ג"ל  ג"ל   בגמטריא  ב"ן דו"ד,הרי ב"ן בגמטריא אלוה"י גם אליה"ו הנביא זכו"ר לטו"ב חותם כרו"ז ר"ז כ"ו  בגמטריא אור יהו"ה גם אור המלאך ו"ה אורי"ה   בתוך דוד{המלכות}-הקדוש"ה,

בכך  או"י-{ר"ם} סוד האמונה השלמ"ה  עתיד"ה לחתום דע"ת י"ה   בפנימיות  ע"ת{השכינה} מעוברת מן  י.ה.ד. גם ד"  י"ה י"ה י"ה י"ה  בגמטריא שמ"ש שערי"ם גם עש"ר שמשי"ם{עשר ספירות בלימ"ה} המשמידות ועוקרות  ממשלת הסטרא אחר"א אומות העולם הגויים הארורים נאבדי"ם לנצח נצחי"ם,בכך ישראל מעוטרים במוחין הננ"י בגמטריא א"ם  הי"ה גם אי"ה מ"ה,

סוד אי"ה מקום כבודו להעריצ"ו  בש"ם  מ"ה גם מ"מה  ש"ב בכח תורה ב"על  פ"ה  בגמטריא בע"ל ממ"ה לגלות הנה הא"ש גם אש"ה{סוד השכינה} אש"ר  ו"{תפאר"ת} הינו ע"ץ בגמטריא צל"ם מגלה מ"י{בינה} בפנימיות י"ם{מלכה},סכך הש"ה  בגמטריא י"ש  ל"  י" חכמה  י" בינה  י"  דעת  אור על"ה  גם על"ה ר"ז   מלא אות ה"א גם ע"   הרזא"ל בסוד ע"{פנים}ז"ה רל"א צירופים מכריתים ומוחים ש"ר השטנ"ה,-סמא"ל נשרף מן להבות המדור"ה א"ש המכלה כ"ל רוח טומא"ה,

אמן ואמן כן יהי רצון מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך,אשריכם ישראל הגי"ע זמ"ן {גאולתכם},-בגמטריא  כת"ר  ואמ"ת ג"ל  גם וא"ם תג"ל כת"ר,בינה{א"ם} מגלה באמצעות המשיח{ו} אור החכמ"ה{ג"ל}-סוד כת"ר גם   סדו"ר  כ"תר ת"ורה,אנוכ"י רב"י שלמ"ה איפרג"ן  בגמטריא   אי"ש  ר"ב ממ"ה   נ"ר  פ"ג,

המשי"ח פ"ועל ג"בורות  בכח נ"שמה ר"וח   גם רו"ח מש"ה  ן" ר"ת נמ"ר   בסוד נ"  ר"ם{בינה}-סוד  ממ"ה{הבורא }מגלה בפנימיות משיח"ו אור  ר"ב  בגמטריא אבו"ת אברה"ם יצחק ויעקוב  ר"ת או"י{המאציל גם מ"ה אצי"ל}תורת אצילות ,אמן ואמ"ן השב"ח  לבאו"ת גם לאבו"ת.

פסוק ח"

 

"ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים  ויבן שם אברהם את המזבח ויערך את העצים ויעקד את יצחק בנו וישם אתו  על המזבח  ממעל לעצים"

ראה בני היקר,וי{בו"א}ו {א"ל}  סוד המלאך בוא"ל מלאך הגבורות הקדושו"ת אשר חותם בפנימיות המשין מוחין וי"ו בגמטריא כ"ב אותיות  התור"ה ס"ת "תבה"{סו"ד}הצירופים הנקראים המקו"ם גם מ"ה קו"ם,סוד שם מה בגמטריא-

י"וד ה"א ו"או ה"א  המוש"ך לתוך שכ"ם{ המלכות}מוחין קימ"ה{בגמטריא קנ"ה}-החכמ"ה המשמיד ועוקר סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,,וביום ההוא ישראל זוכים למאור רא"ש  גם ש"ר  פל"א המלאך שר"ף א"ל{סוד מטטרו"ן} הקדוש  ש"ר אל"ף אורות חותם בפנימיות ישראל צדיקים קדושים שוקדים על רזי"ן דרזי"ן,ועתיד ה{ג}וא{ל} אמ"ר ל"ו{למטטרו"ן} -

חתום  מוחין א"ם רל"ו  בגמטריא גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח גם כ"ב רו"ח מגלב סמשי"ח שהינו בכח שם  מ"ב שי"ח{תפילה} מעלה בשער"י עליו"ן  ומגלה  ע" רשב"י גם י"ב שע"ר  צירופי יהו-ה ס"ת  רב"  י"ה  העוקרים ומוחים ממשלת הסטרא אחר"א אומות העולם הגויים הארורים נאבדי"ם לנצח נצחי"ם,בנכך המלכות{אלהי"ם} זוכה לאור ו"י-בן גם ב"ן י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל חבר ב"ן ומקובל   -

ב"ן ג"ל גם  ג" נב"ל  הב"ל נ"בל{סוד המנגינ"ה,-יחודי"ם}-אור החירו"ת  גם תור"ה חי"ה  מאור ה"מ-זב"ח  גם חז"ה מ"ב  נבוא"ה המשיח באמצעות מעש"ה המרכ"בה,וזה הנאמר א"ת צירופי  אותיות הנקראים עצי"ם בגמטריא  נ" ע"ץ המשיח בפנימיות השכינה בכך זוכה לעצמות הבור"א{אור הגאול"ה}-בינה{ן"}-

המגלה ע"ץ  בגמטריא צל"ם  גם  מ" צ"ל סוד י"וד ע"ק בגמטריא כת"ר  ע"ק  ק"דוש ע"ליון  הינו ממע"ל בגמטריא פע"ל{בעל מוחין אד"ם קדמו"ן}-בכך מוחה ועוקר ש"ר שט"נה גם ש"רש ט{י}נה יורד לגיהנם ונשרף מן להבות  המדור"ה א"ש המכלה כל רוחות הטומא"ה,אמ"ן ואמ"ן גם נוא"ם הש"ם מ"הש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

פסוק ט"

"וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו"

ראה בני,-ו"י-שלח  בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל  חבר  לח"ש ומקובל ג"ל לח"ש{השבעת שמו"ת} ג"ל עיני ואביטה  נפלאות   מתורתך תורת  של"  האות  ח"  בגמטריא קש"ר נש"מה,הרי לך סודי הסודות, תורת המשי"ח מקשרת הנשמו"ת לפנימיות הכלי"ם{אותיות}-בסוד הנשמות מצורפות גם מצטרפ"ות,

בסוד אותיות  ט"ו{חכמה ובינה ט"ו בגמטריא י"ה}-מצרפו"ת  כב" אותיות בגמטריא ו"כת"ב או"י  או"ר ע"ב אמ"ת,הרי תורת ה{ג}וא{ל} תורת  המאציל{או"י} המגלה  או"ר ע"ב גם א"ב עו"ר,כנאמר על משה "כי קרן עו"ר פניו"  מן א"לפא ב"יתא תיבו"ת סוד  ע"{פני"ם של התור"ה}-

כ"ח הנשמה יחיד"ה בגמטריא כ"ח אמ"ת כונס לתוך ב"{י"ת} המלכות בכך זוכים ישראל למוחין קדוש {בגמטריא ת"י} סוד א"{חכמה} באמצעות  ת" בגמטריא או"ר ע"ב אמ"ת{המשיח} כונס לאות ם"{מלכות}-ומקובל גאולת "אמת" המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההו"א ישראל זוכים למדרגת יד"ו בגמטריא כת"ר המאכל"ת- בגמטריא מלא"ך ר"ז חס"ד אמ"ת גם כ"א  לח"ם ס"ד ר"ז אמ"ת,הרי לך בינה{שם אהי"ה בגמטריא כ"א} חותמת בפנימיות המשי"ח משה ח,י מוחין לח"ם בגמטריא י-ה-ו-ה י-ה-ו-ה י-ה-ו-ה אשר חותמים ס"ד  ר"ז  גם סד"ר  ז"  אורות חג"ת נהי"מ  בפנימיות ישראל,בכך אמ"ת בסוד בינה{א"ם} משלחת אות ת"יו גם י"וד ו"או בגמטריא ג"ל  חבר  ת"  ומקובל תג"ל השכינה בעת שוחטת -

ועוקרת אומות העולם הגויים הארורים ממשלת הסטר"א אחר"א נכחד"ת לנצח נצחי"ם,וביום ההוא המשי"ח א"ת בנ"ו גם חותם נבוא"ת התור"ה בתו"ך כתו"ב{י}  ישראל גם ל"י ישו"ב כת"ר  א"ש   בסוד  "כתריאל ישוב" לפנימיות ה{ג}וא{ל} גם לבש"ר  ל"ב  נ-תיבות החכמה ל"שר" המלחמ"ה גם מל"ח  מ"ה בגמטריא  י"וד ה"א ו"או  ה"א   י-ה-ו-ה  י-ה-ו-ה  י-ה-ו-ה סוד החירו"ת השלמ"ה, אשריכם ישראל הגיע זמ"ן {גאולתכ"ם} בגמטריא אר"בע מלכו"ת -

גם מלכ"ת או"ר ע"ב, המשי"ח   חותם בפנימיות מלכת{השכינה}  מחוחין או"ר בגמטריא ר"ז שם ע"ב בגמטריא צר"ף  מ"ב הינו מצר"ף  ב"  שמו"ת גם בשמו"ת  אות ת"  בגמטריא או"ר ע"ב אמ{ת},אנוכי רבי שלמ"ה איפרג"ן  גם    פר"י  פל"א ג"ן   שי"ר מ"ב ל"ה,הרי הנשמ"ה בפנימיותי{פר"י} סוד פל"א גם אל"ף{החכמ"ה} המעבר הג"ן{מלכות} -

בכתר נג"ה סוד שי"ר מ"ב גם ש"ם רב"י ל"ה בסוד ה" ל"ל"ללל בגמטריא ק"ן, ומקובל המשי"ח הינו רב"י  ק"ן גם נ"ר יב"ק,בכח נ"שמה ר"וח בפנימיותו חותם י"חוד ב"רכה ק"דושב בישרא"ל ע"ם קדוש"ה גם קדו"ם שע"ה בסוד מש"ה עוק"ד אורו"ת ומגלה סתר"י תור"ה עי"ן לא ראת"ה ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך,אמ"ן.

פסוק י"

 

"ויקרא אליו מלאך יהוה מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני "

הבט בני,-ויקר"א בגמטריא  יק"ר שב"ע גם רשב"י ק"ע   נוטריקון ר"בי ש"מעון ב"ר י"וחאי ק"דוש ע"ליון הינו בעל מוחין א"ל-י"ו  גם י"וד  ו"או בגמטריא ג"ל  חבר א"ל ומקובל המלאך גלא"ל  החותם א"{חכמה} בפנימיות המשי"ח{גל"ל} חבר אות י"  מן רשב{י}  ומקובל גלי"ל וידוע בש"ר{תפארת בתורת הקבלה}-

סוד המשיח  מתגלה ב"גליל" גם ל"י  {בינה} אומרת ג"ל עיני ואביט"ה נפלאות מתורת"ך תורת מ"לאך בגמטריא צ"א גם אמ"ן  א"ל מ"לא נ"אמן  החותם מ"ן השמי"ם נשמ"ה מי"ם,סוד התור"ה בפנימיות  מל"ך המשי"ח  מ"שיח י"שלח  מ"הרה גם -

ילח"ש מהר"ב ש"ם ח"י סוד א"ב-רהם גם א"ב-מ"ר לצר"ף  מ"אוי"ר  הצירופים מגולים בפנימיות הגוא"ל מוחין ה"נני בסוד ה"א-נני" בגמטריא  י"ו  מא"ה בסוד מ"{בינה} גם מ"ב נה"י  מ"אור ב"ינה נ"צח ה"וד י"סוד חותמת בתוך ישראל מוחין  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל  עינ"י גם ענ"ג  י.ל.י.  כ{י} גמ{ל} על{י} חסד"ו ממשל תהסטרא אחר"א אומות העולם הגויים הארורים נאבדי"ם לנצח נצחי"ם,אשריכם ישראל הגיע זמ"ן {גאולתכ"ם} בגמטריא  א"ס ת"ו  ג"ל  -

גם א"ין ס"וף חותם בפנימיות המשיח{אות ו"}  מוחין  תג"ל בגמטריא או"ר ע"ב ג"ל אמ"ת גם  בג"ל או"ר  ע"  אמ"ת, בסוד  ב"  ג"ל  ג"ל בגמטריא ס"ו גם ב"ן דוד הינו או"ר אגל"א{בגמטריא  גל"ב} א"תה ג"בור ל"עולם  א"דני בסוד  ג"  ל"ב  ל"ב ל"ב,אנוכ"י  רב"י שלמ"ה איפרג"ן   גם   ה"ר י"ב של"ם  פא"ר גנ"י,בסוד ה"ר  י"ב  צירופי יהו"ה{תפאר"ת} -

החותם מוחין של"ם בגמטריא ש"ע גם צירו"ף  בתוך גנ"י{המלכות} זוכה  ל{י} ספירות בלימ"ה סוד פא"ר בגמטריא אור שמני"ם  גם ר"ז שמני"ם זהו נז"ר שמ"ים, משה רבינו נ"זר גם נ" ר"ז אלוקי"ו על ראש"ו חותם מ"י{בינה}  בתוך ש"ם{מלכות} ,אמן ואמ"ן כן יהי רצון מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

פסוק י"א

 

"ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה  כי אתה ידעתי  כי ירא אלהים אתה  ולא חשכת את בנך את יחידך ממני"

הבט בני  היקר,-ו"י-אמר בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל חבר אמ"ר ומקובל גא"ל ר"ם,המשיח משה רבינו בפנימיותו מוחין   ג"א רל"א  צירופים  בכך  תשל"ח  בסוד הגואל בכ"ח  לח"ש{בתפיל"ה} מגלה אות ת" בגמטריא או"ר ע"ב אמ"ת ר"ת ע"אא  {א}הבת {ע}ולם {א}הבתנ"ו ובכח יד"ך  בגמטריא {כ}ת"ר  דו"[ד ]  בסוד {כ"}ד  ספר"י [ת]ור"[ה]  שם כ.ה.ת.  {כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל י"ה הללוי"ה -

בכך המלאך "הקדו"ש נערא"ל{מטטרו"ן}  חותם בפנימיות הגוא"ל   נ"ר  ע"  א"ל המשמיד ועוקר  המלאך ר"עאל,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד  ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים זוכים למוחין  ל.ו.א.  סוד הש"ם המפור"ש  שופר מש"ה  ל"ו שע"ת גם של"ו  ע"ת,המשי"ח  {תפארת"}-חותם בפנימיות השכינה{ע"ת} מאור  או"ם  מ"ה,

סוד צדי"ק י-סוד עולם שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א,ועל כך אומר השכינה הקדוש"ה כ"י את"ה בגמטריא כ"א הקוד"ש{שם אהיה,בינה} חותמת בפנימיות {י}דעת{}י בגמטריא דע"ת שערי"ם  סוד  אי"ר גם סד"ר או"י{מאור הבורא יתהלל} המרומ"ם אלהי"ם{המלכה}ך חש"ת   ך" בגמטריא -

חש"ת כת"ר א"ת אותיות מצורפות  סוד  ב"נ-ך  בגמטריא ע"ב   שמו"ת אור יחי"ד-ך בגמטריא יחי"ד כת"ר  גם ר.י.י.  ח"ד  כ"ת  ,בסוד  ר"צון י"ראיו י"עשה הבור"א יתברך ,באמצעות  משה רבינו י"ו קרנות ע"ל {ח"ד}-ו חותם במלכות כ"תר ת"ורה סוד ממנ"י בגמטריא פנ"י סו"ד גם ס"ד  ן"  פו"י  פ"ודה ו"מציל י"שראל -

המשיח בכח ן" גם כ"ב  ח"ן אותיות ס"ד חבר אות ו"{משה} גם סו"ד  בגמטריא ב"ן דו"ד  א"ר  ע"ב  ס"ת  בנד"ר בסוד   ב" נד"ר  נ"דר  גם  נ"נ  ד"ר  ד"ר בכח מא"ה ברכות{גם כת"ר  נ"נ  ב"ו בסוד בנ"ו   נ"ר  כ"ת  כ"תר ת"פארת  נ"שמה ר"וח}בכך מש"ה חרו"ן{אפ"ו} מוחה ועוקר  ממשלת הסטרא אחר"א אומות העולם הגויים הארורי"ם  נאבדי"ם לנצח נצחי"ם,

אמ"ן ואמ"ן כן יהי כ"ה רצון מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך, אשריכ"ם ישראל הגי"ע זמן {גאולתכ"ם} בגמטריא  סו"ד ת"ל  גם ד"ת  סל"ו  ד"עת ת"פארת{מש"ה} סל"ו רוכ"ב בערבו"ת גם ת"ו ע"ב ר"ב ס"ת בגמטריא  ד"ו  בסוד  ד"  ו"ו"ו"ו  בגמטריא כ"ח הקדו"שה סוד החירו"ת גם תור"ה חי"ה,

אנכ"י רבי שלמ"ה איפרג"ן גם השבי"ל ר"ם  פר"י  א" ג"ן,הרי ל"ך  השבי"ל בסוד הש{ב}י{ל}  ל"ב שבי"ל  {נתי"בות} החכמ"ה,וידעת ל"ב שבי"ל  בגמטריא   שד"י ש"ם יש"י גם ש"ם יש"י מטטרו"ן   ר"ת שמ"י {ש}מעאל  {מ}טטרון {י}הוא"ל -

הינ"ם מוחין ר"ם בגמטריא  רומ"ח מ"ס{בינה} גם מס"ר מו"ח{הנבואה} בפנימיות ה{ג}וא{ל}  בכ"ך "רום חמס",-ממשלת הסטרא אחר"א סמא"ל ש"ר שטנ"ה גם שר"ש ט{י}נה נשרף מן להבות המדור"ה א"ש המכלה כל רוחות הטומא"ה,וביום ההו"א המלכות הרקדוש"ה{ג"ן}  זוכה לאור  א"אלפך חכמ"ה  פר"י{הנשמ"ה},-גם מש"ה  נ"ה נ"צח ה"וד רוח הנבוא"ה,אמן ואמן כ"ן יהי כ"ה רצון מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

פסוק י"ב

"וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם  ויקח את האיל  ויעלהו לעלה תחת בנו"

הבט  בני היקר,-וי"ש בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל חבר א"ש ומקובל המלאך גשא"ל בסוד ג" אש"ל אש"ל אש"ל,בסוד א"כילה ש"תיה ל"ינה סוד תורה בכת"ב תורה בעל פה ותור"ת הצירופים ,וזה א"ב רה"ם בגמטריא מה"ר  ג"{תורו"ת} המשי"ח מגלה רמ"ח{בגמטריא אברה"ם} סוד -

א"ת צירופים המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה, וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין עיני"ו גם עי"ן  י"ו  בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל חבר עי"ן ומקובל ל"י ענ"ג  בגמטריא מענ"ג{אור החכמ"ה}  ג" נע"ם  נע"ם נע"ם{בתורת הקבלה} -

נחתם בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם זוכים לאור  ויר,א גם י" או"ר בגמטריא רז"י ו"{תפארת} החותם הנ"ה בגמטריא נ"י  י"סוד נ"צחי גם {י"}   [ס]ו"ד  [נ]צ"ח[י]  מוחין "ניסי" בגמטריא עי"ן החכמ"ה גם סנ"ה  {הנ"ס}-כ"ח מ"ה   בגמטריא כ"ח י"וד ה"א  ו"או ה"א סוד אי"ל בגמטריא שע"ר ב"ן דו"ד א.ל.ד.  ס"ת בגמטריא ח"ן{התור"ה} שם א.ל.ד המורה המשי"ח  רוכ"ב על מרכבו"ת מעל"ה גם ע" מל"ה{חכמת הצירופים} בקרני"ו  יב"ק נר"ו,

{י}חוד {ב}רכה {ק}דושה {ר}וח {נ}שמה, בכך הגואל מגל"ה  י"ו-ל"ך{מלכות} סוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל  עיני גם ענ"ג י.ל.י  כ{י} גמ{ל} על{י}  חסד"ו{אור החסדים, אברה"ם} בכך  האי"ל גם איל"ה{שכינ"ה} ויעל"הו  גם עול"ה{נגאלת} בכ"ח י"ו  גם  י"וד ו" -

בגמטריא קש"ר כת"ר  גם קש"ת כ"ת  כ"תר ת"ורה המשמיד ומוחה ממשלת הסטרא אחר"א,אומות העולם הגויים הארורים נאבדי"ם לנצח נצחי"ם,,ביום ההוא ישראל טהורי"ם זוכים למאור  בנ"ו  גם ב"ו   ן"{שערי"ם} סוד ע"  נשרי"ם{שבעים שמו"ת חקוקי"ם},-

אשריכם ישראל הגיע זמ"ן {גאולתכ"ם} בגמטריא גאול"ת ש"ם יש"י  ס"ת בגמטריא  שע"ר ת"ם בגמטריא צר"ף  תמ"ר  ת"ורת מ"שה ר"בינו,אנכי  רב"י שלמ"ה איפרג"ן   גם רב"י  יפ"ה  א"ר ג"ן  של"ם ס"ת  הנמ"ר חבר אות ו"{משי"ח} ומקובל "מנורה"  קדוש"ה {סו}ד ה[ג]או[ל"ה ]-"סגולה"  בגמטריא  ג"ל  ג"ל ג"ל שמ"ח,אמן ואמ"ן כן יהי כ"ה רצון מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

פסוק י"ג

 

"ויקרא אברהם  שם המקום  ההוא יהוה יראה אשר יאמר  היום בהר  יהוה  יראה"

ראה בני היקר,-ו"י-קרא בסוד  י"וד ו"או  בגמטריא  ג"ל הינו קר"א  גם אר"ג ק"ל,משה רבינו א"רג אותיות בכח ש"ם  ק"ל  בגמטריא מק"ל שמו"ת א"ש  ל"ו  המשמידים ועוקרים סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד {ב}גאו{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים -

למוחין אברה"ם גם ברהא"ם בסוד משה חותם  שם מ.ב.ה.  רו"ח הנבוא"ה  בפנימיות  ישרא"ל  בכ"ך  רא"ה בגמטריא  ר"ו  סוד  אמ"ת קשר"ים מעטרים ישראל צדיקים,וידעת ויקר"א  אברה"ם בכח קבלת ש"ם  המפור"ש תורת הצירופים למאור התפארת{מקו"ם} אור  התור"ה  המוש"ך  כ"ו  מש"ה  בגמטריא מש"ה י-ה-ו-ה גם שמ"י  ה-ו-ה-ה -

סוד חר"ב ה{ג}או{ל}ה  הנקראת  י"ו  מ"ה  בגמטריא  י"ו  י"וד ה"א ו"או ה"א  גם  י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל  עיני ואביטה נפלאות מתורתך תורת יה"וה  י"וד רא"ה תורת או"י  הד"ר{סוד המל"ך השמינ"י}-מלך המשי"ח  המשמיד ועוקר מלכות רומי הטמאה אומות העולם הגויים הארורים ממשלת הסטר"א  אחר"א נחרבת לנצח נצחים,אמ"ן  וא"מן כן יהי כ"ה רצו"ן  מה"ש.

פסוק י"ד

"כי  ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול  אשר על שפת הים וירש זרעך את שער איביו"

ראה בני היקר,-כ"י  בגמטריא  ל"  גם י" חכמה  י"  בינה  י"  דעת  סוד חב"ד  החותמ ים בפנימיות המשי"ח משה ח"י מוחין בר"ך חבר שם מ"ה{סוד תפארת} ומקובל מ{ר"כב}ה  בגמטריא רכ"ב י"וד ה"א ו"או  ה"א,וזה סוד המשי"ח חותם  כ"א רכ"ב  בגמטריא רכ"ב י"וד ה"א ו"או ה"א סוד  ו"ה-רב"ה גם ר"ב הו"ה בגמטריא ר"ב י"ו בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל  חבר ר"ב ומקובל ר"ב ג"ל גם ג"  רל"ב   סוד ר"חמנא ל"יבא ב"עי{הבורא }בפנימיות הל"ב גם לה"ב המשי"ח ,בסוד בהב"ל  ב" הב"ל,

עליון{בינה} ותחתון{מלכות} בכל  הגוא"ל  ימית "רשע",-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ובכך ישראל צדיקים מעוטרים בכת"ר ארב"ה  גם הבא"ר  ב"ידך א"פקיד ר"וחי  ה"ויה וא"ת  צירופי יהוה סוד  זרע"ך  בגמטריא כת"ר ז"רע גם ע"  ר"ז  חותם בפנימיותי, על ידי כ"ך מוחין ו"  כחו"ל   סוד כ"ח  ל.ו.ו. מגלה עבורי{עבורי"}-מדרגת שפ"ת  הי"ם גם שפ"ת מ.י.ה  הש"ם  המפור"ש -

סוד וי"רש גם ש"ר  י"ו  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל חבר ש"ר ומקובל ש"ר  ג"ל הינו  ז"  רע"ך,על ידי השפע המקבל מן בינ"ה  חותם   חג"ת נהי"מ בתוך ישרא"ל{סוד שע"ר} הזוכה ל"איביו" גם א"ב  יי"ו  בגמטריא א"ב  כ"ו גם א"לפא ב"יתא  י"הוה השורף ומכ"ה ממשלת הסטר"א אחר"א, אומות העולם הגויים הארורים נאבדי"ם לנצח  נצחי"ם, אמ"ן ואמ"ן כן יהי רצו"ן מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך,אשריכ"ם ישראל הגיע זמן {גאולתכ"ם} בגמטריא כו"תל ד"ם    י-ה-ו-ה  ת"ל   י"וד  ה"א ו"ו  ה"א,אנוכי רב"י שלמ"ה איפרג"ן  גם     -

נ"  יפ"ה אר"ג  מ"ה ש"ל  רב"י, הרי ל"ך מלך המשי"ח שער  ן"{בינה} אר"ג{מצר"ף} שם  מ"ה גם ממ"שה בגמטריא שפ"ה  סוד שכינ"ה גם   י"ש כה"ן  ש"ל  נעליך מע"ל רגליך רב"י מש"ה ובכך מגלה שי"ר מ.ב.ה רו"ח הנבוא"ה המשמידה ומוחה ש"ר שטנ"ה גם שר"ש ט{י}נה,-סמא"ל יורד לגיהנם ונשרף מן להבות המדור"ה א"ש   מכלה  כ"ל  רוחות הטומא"ה,אמן ואמ"ן גם אומ"ן מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

פסוק ט"ו

"ויאמר בי נשבעתי  נאם  יהוה  כי יען אשר עשית את הדבר הזה  ולא חשכת את בנך  את יחידך"

הבט,-ו"י-אמר בסוד י"וד  ו" בגמטריא קש"ר כת"ר גם כ"ת קש"ת, יחוד כ"תר ת"פארת  מלכות{קש"ת} בכ"ך י"ב צירופי יהוה"  ב"י בפנימיות הגוא"ל הינו  נ"שבעתי,מבקש מן השכינ"ה   תנ"י   שב"ע האורו"ת אשר השפעתי לפנימיות רחמ"ך והוליד"י את  כ"ח הגאול"ה סו"ד נשמת"י אשר נשלמ"ה בגמטריא בגמטרי"א  -

שמ"ן יו"ם  מש"ה  ר"ת שמ"י,סוד {ש}מעאל  {מ}טטרון {י}הוא"ל הינם נ"אם גם אמ"ן א"ל מ"לא נ"אמן{האמונ"ה}השלמ"ה למש"ה מהו"ים בפנימיותו שם ה-ו-י-ה השוחט ועוקר  {כ"י  יע"ן}-זה "כנען"{סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשע"ה}זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב[ג]או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים{עש"ית,-סוד עולם עש"יה}  מש"ה רבינ ו ש"ע קוד"ש  בגמטריא  צר"ף קוד"ש גם צרו"ף קד"ש בסוד צפו"ר שק"ד מוש"ך לפנימיות המלכה מוחין רא"ש   -

בסוד שי"ר א"ש  ס"וד שר"ש א"י{כת"ר} המהוה שר"ש א"ת אותיות התור"ה הנקראת  הדב"ר  בגמטריא בא"ר  ת"ם,בסוד  ב"ידיך א"פקיד ר"וחי ,הרי בידי ויר"ח{זה המשיח} והרי,ח בירא"ת הש"ם גם בראי"ת  מש"ה מגלה שם ו.ל.א  הש"ם המפור"ש סוד ח"ש כ"ת  ח"כמת ש"ילה  כ"תר ת"ורה אור ב"נ-ך בגמטריא  כת"ר אלוה"י גם ו"ה כתריא"ל מוחין המלאך כ"ל מא"ה חותם  יחיד"ך הכמטריא כת"ר יחי"ד ג"ם  כ"ת  ר.י.י  ח"ד  סוד כ"תר  ת"ורה  ר"צון י"ראיו י"עשה   ח"כמת ד"יין  משמידה ועוקרת אומות העולם הגויים הארורים  ממשלת הסטר"א אחר"א  נכחד"ת  ונאבד"ת  לנצח נצחי"ם,

אמ"ן ואמ"ן כ"ן יהי נוא"ם  מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מ"ך,אשריכם ישראל הגי"ע זמ"ן "גאולתכם"    בגמטריא כתר"ם  או"ת  ג"ל   גם  ות"ג מכתרא"ל הוא המלמד"   המשי"ח  מש"ה ח"י חכמת הצירופים סוד"ה ג"ל  עינ "י ואביט"ה נפלאות מתורת"ך, ונביא"י הצירו"ף נקראים  מביטי"ם  בגמטריא  מב"י  מאתי"ם, מ"שיח ב"ן  י"וסף מאת"י תצא תורה חדש"ה -

תורת האות ם" גם מאו"ת  ה" סוד או"ת  מ"ה  בגמטריא או"ת י"וד ה"א  ו"או  ה"א,אנוכ"י רבי שלמ"ה איפרג"ן גם רשביא"ל  מג"ן  פרי"ה, בסוד בפנימיות  רשב"י  ר"בי ש"מעון ב"ר י"וחא"י והינ"ו מהוה או"ר א"ל{המלאך אוריא"ל}  החותם מג"ן ג"ם  ן" שע"ר חמישי"ם  במשי"ח ישרא"ל בעל שם מ"ב שי"ח  בגמטריא מ"בע  רזיא"ל חבר אות ו"{משיח} ומקובל מבו"ע  -

רז"י-א"ל סוד פר"יה גם   פר"י חמ"ש סוד מש"יח ממתק ומבשם פ"ר גבורו"ת בכ"ך  ג"ן{מלכות הקדוש"ה} זוכה  לחירו"ת גם חי"ל  תור"{ה} קו"ל  התו"ר גם תור"ה נשמ"ע גם ע"  שמ"ן  באר"ץ,בכך ש"ר השטנ"ה גם שר"ש ט[י]נ"ה יורד לגיהנם ונשח"ט על גב"י מזב"ח הנקמ"ה,אמ"ן ואמ"ן גם אומ"ן הש"ם  מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

 

 פסוק ט"ז 

"כי  ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול  אשר על שפת הים וירש זרעך את שער איביו"

ראה בני היקר,-כ"י  בגמטריא  ל"  גם י" חכמה  י"  בינה  י"  דעת  סוד חב"ד  החותמ ים בפנימיות המשי"ח משה ח"י מוחין בר"ך חבר שם מ"ה{סוד תפארת} ומקובל מ{ר"כב}ה  בגמטריא רכ"ב י"וד ה"א ו"או  ה"א,וזה סוד המשי"ח חותם  כ"א רכ"ב  בגמטריא רכ"ב י"וד ה"א ו"או ה"א סוד  ו"ה-רב"ה גם ר"ב הו"ה בגמטריא ר"ב י"ו בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל  חבר ר"ב ומקובל ר"ב ג"ל גם ג"  רל"ב   סוד ר"חמנא ל"יבא ב"עי{הבורא }בפנימיות הל"ב גם לה"ב המשי"ח ,בסוד בהב"ל  ב" הב"ל,

עליון{בינה} ותחתון{מלכות} בכל  הגוא"ל  ימית "רשע",-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ובכך ישראל צדיקים מעוטרים בכת"ר ארב"ה  גם הבא"ר  ב"ידך א"פקיד ר"וחי  ה"ויה וא"ת  צירופי יהוה סוד  זרע"ך  בגמטריא כת"ר ז"רע גם ע"  ר"ז  חותם בפנימיותי, על ידי כ"ך מוחין ו"  כחו"ל   סוד כ"ח  ל.ו.ו. מגלה עבורי{עבורי"}-

מדרגת שפ"ת  הי"ם גם שפ"ת מ.י.ה  הש"ם  המפור"ש סוד וי"רש גם ש"ר  י"ו  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל חבר ש"ר ומקובל ש"ר  ג"ל הינו  ז"  רע"ך,על ידי השפע המקבל מן בינ"ה  חותם   חג"ת נהי"מ בתוך ישרא"ל{סוד שע"ר} הזוכה ל"איביו" גם א"ב  יי"ו  בגמטריא א"ב  כ"ו גם א"לפא ב"יתא  י"הוה השורף ומכ"ה ממשלת הסטר"א אחר"א, אומות העולם הגויים הארורים נאבדי"ם לנצח  נצחי"ם, אמ"ן ואמ"ן כן יהי רצו"ן מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך,אשריכ"ם ישראל הגיע זמן {גאולתכ"ם} בגמטריא כו"תל ד"ם    י-ה-ו-ה  ת"ל   י"וד  ה"א ו"ו  ה"א,אנוכי רב"י שלמ"ה איפרג"ן  -

גם     נ"  יפ"ה אר"ג  מ"ה ש"ל  רב"י, הרי ל"ך מלך המשי"ח שער  ן"{בינה} אר"ג{מצר"ף} שם  מ"ה גם ממ"שה בגמטריא שפ"ה  סוד שכינ"ה גם   י"ש כה"ן  ש"ל  נעליך מע"ל רגליך רב"י מש"ה ובכך מגלה שי"ר מ.ב.ה רו"ח הנבוא"ה המשמידה ומוחה ש"ר שטנ"ה גם שר"ש ט{י}נה,-סמא"ל יורד לגיהנם ונשרף מן להבות המדור"ה א"ש   מכלה  כ"ל  רוחות הטומא"ה,אמן ואמ"ן גם אומ"ן מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

י"ז

"והתברכו  בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי"

הבט,-ו"התברכ"ו  גם  ו"ה ברכו"ת בפנימיות המשי"ח, מש"ה ח"י וחותם  בפנימיות ישראל  ב"זרע"ך גם  ע"ב כר"ז{חבר אות ו" סוד תפארת}]ומקובל כרו"ז ע"ב גם עו"ז כר"וב התור"ה  המשמיד ומכלה סמא"ל  הטמא מלכות רומ י הרשע"ה  זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה, וביום ההו"א ישראל צדיקים זוכים למוחין י"ו י"ג,

בסוד י"וד ו"או בגמטריא  ג"ל חבר י"ג ומקובל  י"ג  ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך  תור"ת הרחמים י"וד  ג" גם  ד"ג  י"ו  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל חבר ד"ג ומקובל ד"ג  ג"ל גם  ג" דג"ל  בגמטריא לו"ד סוד רשב"י בפנימיותו מוחין  ל"י{בינה}-בגמטריא ל"-ו"ד,

בסוד ל"מד ו"ד  בגמטריא   ע"  דו"ד גם שמ"י ע"ב דו"ד  גם ש"ע מ.ב.י. דו"ד  בגמטריא צר"ף  מ.ב.י.  דו"ד, הרי ל"ך  מ"שיח ב"ן  י"וסף ומשי"ח בן ד"וד בכח חכמת הצירופים משמידים ועוקרים "גויי הארץ",-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא ממשלת הסטרא אחר"א אומות העולם הגויים הארורים נאבדי"ם לנצח נצחי"ם, וביום ההו"א  יבו"ם שם אהו"ה{דעת}קדוש"ה מתגל"ה גם ג"ל  הת"ם חותם ת"ג מל"ה סוד שמ"ע-ת  בגמטריא שמ"ע או"ר ע"ב אמ"ת  -

סוד בקל"י בגמטריא מק"ב  אברה{ם}  יצח{ק} יעק{ב} ס"ת בגמטריא מ"ב הא"ם גם א"ם מ.ב.ה. רו"ח הנבוא"ה משמידה ומוח"ה סמא"ל שר" שטנ"ה,-שר"ש ט{י}נה  נשחט על גבי מזב"ח ה{ג}או{ל}ה, אמ"ן ואמ"ן כן יהי רצו"ן מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך,אשריכ"ם  ישראל הגי"ע זמ"ן גאולתכ"ם בגמטריא ס"ת  גוא"ל גם א"ת  סגו"ל,בסוד השכינה{א"ת} צירופי יהוה  בפנימיות מוחין סגו"ל בגמטריא  ג"ל ג"ל  ג"ל.אנוכ"י רב"י שלמ"ה איפרג"ן -

גם ב"י ש"ר מל"ה  איפרג"ן ,הרי המלאך  ב"ישר מל"ה{נבואת הגאול"ה} סוד  א"יפרג"ן בגמטריא שמ"ן  יו"ם  אי"ר  ג"ן     ס"ת  נמ"ר  ן" גם מנר"ן  מ"אור נ"שמה  ר"וח נ"פש  סוד ה{ג}וא{ל} הינו מזכ"ה ישראל צדיקים בגאול"ה  גם  ג"ל  אהו"ה   בגמטריא  ג"ל  טו"ב גם ט"ו גל"ב גם בג"ל  ב" ג"ל  ג"ל  אותיות סודם ט"ו בגמטריא י"ה{חכמ"ה  ובינ"ה}-אמ"ן ואמ"ן הגאול"ה כ"ה מ"ופלא"ה  נוטריקו"ן מופ"ת-לא"ה.

פסוק י"ח

 

וישב אברהם  אל נעריו  ויקמו וילכו  יחד"ו  אל בא"ר שב"ע  וישב אברה"ם  בבאר" שבע" 

ראה,- ו"י-ש"ב בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל  חבר ש"ב ומקובל ג"ל ש"ב גם  לב"ש   ג" אורו"ת סו"ד  ד" ס"ו  ס"ו  ס"ו ס"ו  בגמטריא  גלג"ל גלג"ל  גלג"ל גלג"ל חר"ב ה{ג}או{ל}ה סוד א"ב  מה"ר צר"ף  גלג"ל האותיות גם גל"ה  ג"ל אותיו"ת בסוד גוא"ל  תויו"ת בכח המלאך  נערי"ואל  גם ע"  נוריא"ל  משמיד  ועוקר סמא"ל ה טמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או[ל]ה  השלמ"ה,

ביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין  ויקמ"ו  י"ו"ד ו"או  בגמטריא ג"ל   חבר ק"ם ומקובל ג"ל ק"ם גם  ג"  מק"ל מק"ל מק"ל  גבורות ודינים המוחים ועוקרים נממשלת הסטר"א אחר"א אומות העולם הגויים הארורים נאבדי"ם לנצח נצחי"ם, בכך או"ר יחו"ד סוד "וילכו"  בגמטריא שם ע"ב חוזר לפנימיות בא"ר{מלכות} מעוטרת בכך ב"שבע"{אורות}  חג"ת נהי"מ, וזה יחוד בא"ר שב"ע גם באו"ר ש{"ב}-{ע"}, הרי  שם  ע"ב  בגמטריא  -

חס"ד ש"ב לבא"ר   התור"ה  סוד א"ר  ל"ב  גם  א"  רל"ב  ר"חמנא ל"בא  ב"עי  באמצעות רל"א צירופי"ם ממשלת הסטר"א אחר"א נכחדי"ם, בכך ישראל מעוטרים במוחין  ב"באר שב"ע בגמטריא רא"ש  ע"ב-ד בסוד  ד" ע"ב ע"ב ע"ב  ע"ב הממתק ומבשם  רפ"ח ניצוצות,זכות פר"ח{מש"ה} בגמטריא שמן יו"ם יצח"ק  גם שמ"   ן" ק"ץ ח"י סוד   יסו"ד ח"ץ  ק"ן ציפו"ר{מלך המשי"ח}  ע"ד{תפאר"ת} בש"ר  אות א" מן ג{א}ול"ה  וגל"ה  פל"א  החכמ"ה גם כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א, אשריכם ישראל הגיע זמ"ן {גא"ולתכם"}  -

בגמטריא ג"ל אוכ"ם  או"ר  ע"ב אמ"ת,אוכ"ם בסוד א"ם  כ"ו  בגמטריא א"ם י-הו-ה גם מ"י אהו"ה בסוד מ.י.ה  א"וה התור"ה הגנוז"ה  מן א"{חב"ד}  ו"{חג"ת נה"י}  ה"{מלכות}  י" ספירו"ת בלימ"ה,אנוכ"י רבי שלמ"ה איפרג"ן גם ה"ר מלבי"ש  פא"ר גנ"י, הרי ל"ך המשיח סודו מלבי"ש בגמטריא י"ש ע"ב אורות בפנימיותו  ה"ר{הו"ר} לב"ו  סוד פא"ר גנ"י גם  פ"ג  נ"ר  א"י, נשמת הגוא"ל  פ"ועל ג"בורות בכ"ח כ"ב קש"ר נשמ"ה גן נש"ק מרכב"ה  מלא אות  ה"א  ומקובל  בגמטריא "השב  כת"ר קמרנ"א  חבר אות ו"{משיח} -

ומקובל הש"ב כת"ר קומרנ"א גם רוק"ם  נ"א, בסוד  נ" א"לף ומקובל פנא"ל רוק"ם בגמטריא  מ.נ.ק.  רל"א  אלהי"ם גם המלאך מנקרא"ל  אלהי"ם גם נקמרא"ל הינו נוק"ם  בכח המור"א שחתם בפנימיות הא"ל{יתבר"ך} ומשמיד ועוק"ר סמא"ל הטמא ש"ר השטנ"ה גם שר"ש ט{י}נ"ה מושמד ונאב,ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה, אמ"ן ואמ"ן  גם נוא"ם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

תם ונשלם ספר עקידת יצחק/מאת רבי שלמה איפרגן זצוק"ל.{נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט השבח לבורא עולם].

 

 

 

 

 

OnLineTech