להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


ספר  "נבואת הגאולה"/מאת  זרובבל.נמסר לרב הרגלא"ט בצינור הנבואה המאירה.

דע לך חסיד עליון אהוב עליונים ותחתונים בזה הספר רזין דרזין עין רואה והשכל מתקשה להאמין בסודות  הגנוזים שאיש אחד בישראל שמו הרגלא"ט מגלה חדשות לבקרים ומטיל אימה חלחלה ורעדה על לב הקוראים,והבט הנאמר "הדבר אשר היה אל זרובבל",ודע הדב"ר בסוד דב"ר האות ה"{בינה}באמצעות נשמתי חותמת במלכות{דבר}שם  ב"ר  ד"  אותיות יהוה,וזה סוד  "אשר היה",בהיפוך אתוון{אותיות}מקובל  "ראש  ה"א,הרי לך על  ידי רא"ש ה"א בגמטריא ראש"ו" של המשיח אות ו"  סוד משה רבינ"ו הינו מגלה אחד משמות ה"אל"{הקב"ה}הנקרא זרובב"ל,-

בסוד ור"ז לב"ב,וזה סוד מרכבת האבות{שם לב"ב,אחד מע"ב שמות מפורשים}באמצעותם המשיח{אות ו"}חותם ר"ז  בגמטריא או"ר  התור"ה בפנימיות ל"ב ישראל צדיקים,בסוד  "פחת יהודה",הרי עתיד יהודה{המשיח}בכח תורתו הקדושה פח"ת כ"ח סמא"ל הרש"ע,ובכך פת"ח  המשיח{תפארת ישראל}הארות עליונות אל פנימיות הבריא"ה,בסוד פ"תח י"הודה,ר"ת מקובל שם פ"י  בגמטריא מל"ך,בסוד פי"  מל"ך המשי"ח מושך כפלי"ם אורות לתו"ך כות"ל{המלכות},סוד ירושלי"ם,על שם מש"ה מורי"ש בכ"ח תורתו  לישראל הצירוף  יל"י,כ{י}  גמ{ל}  על{י}  חסד"ו,בכח אות ד"ו  בגמטריא  י"{החכמה}הינו ח"ס  על ישראל,-

ושם ח"ס  גם ס"ח עם אלקי ישראל דברי נבוא"ה,ו"חס"  בגמטריא  "ו"שם "י"שי "נ"שמ"ה",-גם המשי"ח סוד יונ"ה,נשמ"ת יונ"ה המגלה בגוא"ל  י"ו,-י"וד  ו"או בגמטריא ג"ל בעל שם נ"ה,נ"צח ה"וד,-רוח הנבוא"ה הנקראת ג"ל,-והינה עינ"י ואביט"ה נפלאות מתורת"ך,-כ"ך מלך המשי"ח מש"ה עתיד להגי"ד  על יד"י מגי"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה למש"ה ניתן הזכו"ת להביא"ה למע"ן עם ישראל בע"ל קדוש"ה של שם ע"ב המעטר ראש ישראל באות ל"  בגמטריא  י"  חכמה  י"  בינה  י" דעת,-

וזה סוד  "בעשרים וארבעה לחודש השביעי",הרי לך בעשרי"ם בסוד ע"ב שרי"ם,זה ע"ב שמות קודש אשר אמא ואבא{שם י"ה ונקראים שרי"ם בתורת הקבלה}משפיעים בכך למלך  המשי"ח  החכמה לכתוב כ"ד  ספרי תור"ה,"לחודש",להראותך תורה חדשה מאתי תצ"א למלכות{הנקראת חוד"ש}ובכח לומ"ד{זה המשיח נביא השם הנקרא ל"ו-מ"ד},על שם ל"ו הידיעה איך למשוך מ"יין ד"זוכרין  הכונסים לעולם בעת חידו"ש אמ"ת -

מגולה מרעי"א מהימנ"א הרוע"ה הנאמ"ן,ובכח חידושי תורת הגואל ישראל צדיקים עתידים לגלות מוחין  "השביע-י",בסוד המשיח  השבי"ע את הקב"ה יתברך שבכ"ח אות  י" סוד חכמה עליונ"ה י-זכ"ו   בכח שם כז"ו  בגמטריא ג"ל   ישראל צדיקים להארת  י"  ספירות בלימ"ה,וזה "בחג" העולה אהב"ה,הרי לך האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב נקראים חגי"ם,אברהם ויצחק  ב"  ח"ג  בפנימיות  המשיח" והינם  ג" חגים בפנימיות מוחין המשי"ח ומהוים  עבורו מג"ן,בסוד  ג"{האבות}מעלים מ"ן בסוד מ"יין  נ"וקבין{תפילה}עבור מלך המשי"ח מש"ה,ועל ידי כ"ך מגולה אהב"ה",בסוד הקב"ה אהב"  התפילה העולה מן המלכות{אות ה"}ובזכות כך חותם בפנימיות אהב"ה{אור הגאולה}והמלכות אומרת  ב"י   אות  א" סוד  מדרגת אב"י,בסוד י"חוד  א"ור  ב"ינה,ס"ת  מקובל ה-ד-ר{נשמת המשיח משה חי},-

וזה סוד הגואל הינו בעל "המראה הזה" העולה  טו"ב המרא"ה,בסוד שם אהוה בגמטריא טו"ב דעת הקדוש  בפנימיות משה בעל רוח המרא"ה{נבואה}ולכן משה נקרא בשערי מעלה "משה הרואה" בגמטריא  מש"ה אור"י   בסוד יאו"ר  מש"ה על שם אורו נמש"ה מן היאו"ר ומגלה הוא הנביא הנאמן אור"י סוד הש"ם המפור"ש הינו מהוה שופ"ר  מש"ה לגזור שמ"ש פור"ה{מידת הגבורה}על מלכות רומי הרשע"ה,-

סמא"ל הטמא נאבד  בגאולה השלמה,ועתיד  מלך המשי"ח לומר "הראני ה",בסוד אנ"י{משה}עליתי  ל"הר   ה",והבינה{הר"ה,נתעברה}באור  "אין סוף" העתיד להוליד מפנימיותה נשמ"ת  י"  ספירו"ת,והמלכות אומרת נ"א הקב"ה גלה הגוא"ל בכדי ש"אני"  יחו"ש בגמטריא קש"ר  מטטרו"ן,סוד היחוד{קשר}הממטי"ר  אות נ"{שערים}עבור בנ"י ישראל צדיקים עליונים,ומלך המשיח עתיד לספר לשכינה בכח חכמת הספירות -

"ואני" בסוד יחוד תפארת ומלכות{ו"אני}מגלה ואי"ן,יחוד תפארת ואין סו"ף,הגבול{תפארת}באי"ן גבו"ל{אין סוף יתבר},המגלה שם קדו"ש בסוד היית"י,בגמטריא  כה"ת  עש"ר,בסוד כ"ל ה"נשמה ת"הלל  י",ומקובל השכינה תהלל"י  כ"ל הנשמ"ה,בסוד נשמת המשיח משה רבינו גואלך בעל כ"ל שערי"ם גם עש"ר כלי"ם{ספירו"ת}באמצעותם מעטיר אותך בחירו"ת עולמים,וזה עניין  "כחזיון המראה",בסוד הנבואה מקובלת במלך המשיח בגבורה קש"ה בסוד כ"ח  זיו"ן{תגבורת הדינים},והנבואה מנבאת את שבירת ממשלת הסטרא אחר"א,"המראה",בסוד המשיח על ידי המלאך רא"ם סוד ר"פאל   א"וריאל  מ"יכאל מושך ה"ה בגמטריא י"  ספירו"ת,בסוד מ"ה ש"היה"{זה המלאכים רא"ם}הו"א שיהי"ה,עתיד לסיי"ע למשי"ח בכ"ח  חשמ"לי  הנבוא"ה למשוך תור"ה חדש"ה -

מאת"י תצ"א פל"א כז"ה  בגמטריא ז"ה כת"ר{תורתו}עדי"ן ל"א  נגלה לא"ף חכ"ם ומל"ך המשי"ח עתיד לכותב"ה,"אשר ראיתי",הרי המשיח עתיד לראות{בראייה שכלית נבואית}במדרגת בינ"ה{אש"ר},סוד מוחין ע"ל החותם מאור נ"חום{משיח}בתו"ך יע"ל{השכינה}העתידה להגיד  ל"י    ע"  פני"ם של התור"ה,וזה נה"ר כב"ר,המשיח הינו  רכ"ב,בסוד יבו"א עני ורוכ"ב על חמו"ר,הינו חכם המרכב"ה ומושך מן ה"ר   ן" גם הנ"ר בסוד נ"שמה ר"וח עבור עיבו"ר  נ"פש{מלכות} ומקובל נר"ן,-

בסוד נ"ר  חמישי"ם,גם  ש"ם נחריי"ם{סוד ב"  הכרובי"ם}הינם עבור המשי"ח רמ"ח שיני"ם,חר"ב הלחימ"ה המכריתה ומכלה סמא"ל הרש"ע,וכעת מגלה לך שם המנהיג הרש"ע שהינו מלבו"ש  לסמא"ל הטמ"א,ובעת זה המנהי"ג יהר"ג א"ז תבו"א הגאולה השלמ"ה,ושמ"ו של המנהי"ג בקבל"ה נבואית ל"ך ניתן מש"ה רבינ"ו רעי"א מהימ"נא,בסוד הכתוב:{ו}אומר {ב}רוך {א}תה [מ]חיה [ה]מתים,-

ר"ת שם המנהי"ג "אובהמה",וזה המנהי"ג הרש"ע שכאשר יומ"ת  על ידי מלך המשי"ח אז"  הקב"ה יתבר"ך מחיי"ה המתי"ם על ידי התמי"ם{הגואל},ואז  בכך בישראל  זה המשי"ח הינו  ש"ר   י"ב  צירופים א"ל המאציל,בסוד נה"ם,בכח אותם צירופים עתיד למשוך הארת  נ"{בינה}ותפארת סוד שם מ"ה  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א,סוד לב"ב-י,מרכבת  האבות שם לב"ב אור י" ספירות המברר יאו"ר הנשמות ובכך אור"י{המשיח}המהוה רז"י תור"ה הינו ירו"ה זי"ת,בסוד על ידי ז"  ספירות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות חותם י"ת  בגמטריא קוד"ש בישראל צדיקים נגאלים לנצח נצחים,וזה עלי"י,בסוד על ידי  ע"  פנים של התורה  משה רבינו חותם שם יל"י  בסוד כ{י} גמ{ל}  על[י]  חסד"ו,-

גם סו"ד  ח"  בגמטריא ונשמ"ה הינו חוק"ק רו"ח בפנימיות נפש{המלכה},ובכך מקובל נפש רוח ונשמ"ה סודז נר"ן בישראל עם מושל"ם{גמר תיקון},בסוד מ"ו-שלם בפנימיותם,מ"ם  ו"או,סוד הצדיק אמת שם א-ו-ם{אחד מע"ב שמות}בכח שם מ-ו-ם מ"עתה ו"עד  עולם"  מגלה השכינ"ה בסוד י"ה שכ"ן בקרב"ם,הינו מקר"ב הספירות להשפיע למלכ"ה,מגודל  האורות סמא"ל הרש"ע עולה  בעש"ן  הלהבו"ת,

כנאמר  "לאמור",הרי עתיד המשיח בכח  אות ל" סוד מגדל הפורח באויר{חכמה סתימא}להחריב את "רומא" וזה המשיח אומ"ר בכח  רו"ם  האות  א"{חכמה עליונה},ובכך  "איך יהיה",הרי בפנימיות הגואל מאיר  "כתר פלאי"{בגמטריא אי"ך} גם המלאך  פ"י  כתריא"ל,בגמטריא מל"ך כתר"י  א"ל,הינו מעטר המשי"ח בשמות המפורשים{כתרי-א"ל},סוד מש"ה בסוד ש"ם  "ה"  "ע"לי"ו"  "נ"קרא,-

על משה "העניו" בעל הארת חכמה דבינה{י"  ענו"ה},והאי"ש מש"ה הש"ם עני"ו עליו מא"ד גם אד"ם מגלה עבורו{עיבורו},סוד י"וד ה"א ו"או ה"א,מוחין צור"ת הבי"ת,צור"ה סוד הבינה המציירת  הבי"ת{מלכות}רו"ח אלקים מרחפת על פני המי"ם רוח המשי"ח שור"ה בפנימיות מש"ה הינו ח"י ובעל  י" שמח"ה גם י"ש  {בינה}מעברת תפארת{חמ"ה}באות  ח"  בגמטריא ונשמ"ה סוד שם מ"ה בגמטריא הגואל,

הבט בזה היחוד וגלה נפלאות הש"ם ליריא"ו נפלאי"ו נביאיו,ולכן המשיח נקרא ב"ן נפל"י על שם הינו  מפלי"א בתורתו ונופ"ל בדעתו מהט"ל העליו"ן המחיי"ה  מתי"ם לעולמי עולמים,וסוד המשיח "ויענני מדלתות השמים",בסוד ד" המוחין חכמה בינה דעת תפארת,הינם דלתו"ת בסוד ד"ון תל"ת,בגמטריא  י"  תל"ת,ג" ראשים חכמה בינה דעת המעברים תפארת ב"י"  ספירות,והרי  ל"ך  ד" מוחי"ן שורשם  יחי"ד סוד כתר" החותם ב"משה" שער מ"י{חמישים}המעבר י"ם{מלכות,אות ם"}ב-י" ספירות,-

וזה יחוד פלא"י,ר"ת מקובל  פ"י בגמטריא מל"ך בסוד פ"י מל"ך המשי"ח כפלי"ם אורות מגלה בזכות"ו,בסוד כפ"ל י"ם במ"י ומקובל  י" מי"ם  גם מל"ך עש"ר סוד המשיח שכ"ל  רע"ם שוחט ומ כלה אומות  העולם,"ויאמר לי",הרי המשיח סודו י"ו,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל  עתיד לאמ"ר  ל"י{בינה}ענה משכי י"ה{חכמה ובינה}עבור ב"ן{זה אנוכי} בגמטריא אלוה"י על שם אליה"ו הנבי"א הוא המלאך יהוא"ל מבקש"ך עבורי בכחו הנבוא"י הביא"י הגאולה לע"ם קדו"שה עמ"ל  בתור"ה ומן הראו"י גם היאו"ר  בסוד אורי"ה המלאך י"ש לזכותו ב{ג}או{ל}ה שלמ"ה ב"מ-הר"ה בינה -

תהיי הר"ה בשם מ"ב  הגדול והנור"א,-רוח הנבוא"ה,וזה עניין האתה בגמטריא את"י{עולם הבינה} החותמת  א"ת צירופים סוד תורת זרובב"ל העולה ר"ז ול"ד,בסוד ר"ז  ול"ד בגמטריא או"ר  ול"ד בכך נול"ד  יל"ד{המשיח} נחותם בפנימיות בא"ר{המלכות} או"ר שם א-ל-ד אשר ל"ה  ל"מלכה" מגלה ל"  פעם ה"  בגמטריא ק"ן{החכמה} המהוה  כ"ח הנקמ"ה המשמיד ומכלה ממשלת הסטרא אחר"א,זר"ע עמלק נמח"ה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וזה סוד פח"ת,המשיח משה חי בעל אות פ"  בגמטריא שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים}ונשמ"ה{בגמטריא אות  ח"}מגלה למענו -או"ר ע"ב אמ"ת{בגמטריא ת"},וזה  יחוד סוד פ-ח-ת אשר על ידו פת"ח  מל"ך המשיח מש"ה רבינ"ו שער"י השמי"ם גם מש"ה  י" שערי"ם בפנימיות,בכך ש"י{בינה}על ידה  ירע"ם מש"ה ויכחד ויכלה  זרע עמלק שורש כל ר"ע,-

וסוד מש"ה הינו הודי"ה המזכ"ה יהו"דה{הגואל}במוחין "הכתרה"{בגמטריא יהודה},בסוד המשי"ח כת"ר  ה"ה בגמטריא כתר עש"ר גם תע"ר{מתעורר}על ידי שהינו ש"ר שיר האות  כ"  בגמטריא כתר,בסוד "ואומר",הרי  ו"{תפארת}אומ"ר  תורה אוז"ן לא  שמע"ה,על שם תורת המשיח מאור החכמה{עינים}ולא בינה{אוזנים},ולכן העינים של המשי"ח משה רבינו מכלים הרשעים,בסוד חכמתו עויינת הגויים,וזה יבוא ענ"י ורוכ"ב על חמו"ר,בסבר פנים{על ידי אור פנימיות}בעל תגבורת דינים חמור"ה המכלה אויבי ישראל יימחו במהר"ה,ואז המשיח משה רבינו עתיד להעיד בפני הקב"ה אנ"י{מלכות}ע"ב-ד"ך,בכח שם ע"ב מעוברת מן כ"ד ספרי תור"ה גם פר"י סת"ר  ו"ה,הרי נשמת המשיח{פר"י} הינו ס"וף  ת"וך  ר"אש מייחד יחוד תפארת{ו"}ומלכות{ה},-סוד הגאולה השלמ"ה,בסוד ה"ה של"ם,-

בגמטריא שע"ר של"ם{המלכות}מקבלת עש"ר מש"ל,בסוד ספירות הכתר שהינם מש"ל וח"ו לטעות שמקוים בכתר  עש"ר אלא עש"ר הינם סוד יחיד"ה,כתר המכתר ומייחד  הכ"ל בפנימיות כל"ה{שכינה}סוד הארת עתי"ק שורש המלכות אש"ת חי"ל עטר"ת ב"ע-ל"ה,הרי שם ע"ב בגמטריא חס"ד ל"ה מגלה    ל"  כלים גם כללים  על יד"י אות ה"א  בגמטריא ו"{תפארת},בסוד עתידה השכינה להגי"ד  "ויצא אלי קול",הרי תורה חדש"ה מאתי  תצ"א,מן קו"ל{תפארת} המגלה ק"ו{ישר}ל" כלים א"ל המלכות חותם י"  ספירות סודם  צ"א  בגמטריא אמ"ן,זה נשמת המשיח מל"ך אח"ד בגמטריא אמ"ן על ידו מגולה נא"ם  ה"{נבואה אמת},"וידבר עימי",הרי עימ"י בגמטריא עי"ן{החכמה},"יבוא עי"ן ורוכב  על חמו"ר,הרי אות עי"ן עתידה לרכו"ב על חומ"ר האותיות,סוד המשי"ח הינו שורש הכלים הקדושים -

ועל גביו עי"ן{החכמה}מרכי"ב תורת הגאולה",חכמת הצירופים  עי"ן ל"א ראת"ה ר"ת מקובל משמידה "ערל" זה סמא"ל הטמ"א,ובכך המשיח משה חי כ"אשר  ש"ר{משה}בכח שם כ"א בגמטריא כתר אח"ד  גם שם אהי"ה הינו שם הפליא"ה המגלה  י"ה הפל"א גם הא"ל יפ"ה{הארת החכמה}באמצעות ל"י{בינה} בתו"ך הפא"ה{מלכות}והרי לך בז"ה היחוד תבו"א הגאול"ה חכמת מעשה מרכב"ה סוד כ"ב הר"ם  זה תורת הצירופים  בפנימיות הר"ם{משיח}העולה ר"ם שמ"ח  הינו רש"ם מ"ח במלכות,-

וזה עניין אי"ש בסוד י"ש אל"ף אורות בפנימיות משה  הינו שפ"ל רו"ח{עני"ו}בעל  הארת א"י בגמטריא שע"ר אח"ד,ובזה השע"ר הארת אב"י{בגמטריא אח"ד} בסוד י"ב פל"א,צירופי יהוה ב"י{המשיח אומר}חותמים הארת החכמה{אל"ף}סודם פ"ה א"ל{אור הנבואה}מן לא"ה המגלה במלכות{פא"ה}בגמטריא אלהי"ם מוחין א"{חכמה}המרומם  מיל"ה{האמונה} להתגלות בתוך ל"ב ישראל עם קדושה,מ"י{בי"נה}ל"ה{מלכה}מגלה ל" פעם ה" בגמטריא ק"ן{החכמה},וכל היחוד בזכות חו"ד  י"ה נשמת משה רבינ"ו  י"ו קרנות על חד"ו גם ח"י אורות,חד"ו  בגמטריא ח"י העולה ונשמ"ה עש"ר גם שע"ר שמונ"ה,-

סוד הבינה{ספירה שמונ"ה}מגלה שור"ש הנוע"ם{חכמה סתימא}בפנימיות הגוא"ל הינו  רעה"ו גם "ר"ועה  "נ"אמ"ן",ר"ת  נר"ן,נ"שמה ר"וח  נ"פש ס"ת מקובל שח"ה,להראותך בכך המשיח  ח"ש  התור ה האלוקית שמה מי"ה{אחד מע"ב שמו"ת}-ש"ם  מבו"ע או"ר  ע"ב אמ"ת{בגמטריא מע"ב שמו"ת},ומשה מושך מתוך המבו"ע ר"ז  ע"   באמ"ת,הרי אות  ע" אות  ב"  אמ"ת,מייחדת המלכות{אמת תחתונה}זוכה ל"חתונה"  ב"אמת  עליונה{בינה},"קולו שמעתי"  בכח  "שמונים  משקולות"{בגמטריא קול"ו שמעת"י},סוד שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים} -

המגלה משק"ל{מאזני"ם}בתו"ך תו"ו בגמטריא בי"ת,המלכות אומרת ב"י{בפנימיותי}י"ב צירופי יהוה{תפארת}המהוה או"ר ע"ב אמ-"ת",ואות   ת" בגמטריא או"ר באמ"ת   ע" גם בור"א אמ"ת ע",הרי הקב"ה בור"א אמ"ת יתברך ויתבר"ך על יד"י  ע" פני"ם{ענפים}של התור"ה עתיד להשמי"ד ולמחות סמא"ל הרש"ע מלכות רומי שור"ש כל ר"ע,"ומראהו לא ראיתי",בסוד  ו"{תפארת}מראה"ו לא ראיתי,מלמד המשיח נסת"ר,בסוד  נ" ס"וף  ת"וך  ר"אש,סוד אות  נ" צורתה אותיות  י" ו" י" בסוד  שם  יי"ו  בגמטריא כ"ו גם כ-תר"ו של הגוא"ל בסוד קו"ל ה-תו"ר נשמ"ע באר"ץ קו"ל  כ"תר,"ואקום ואתפלל",הרי המשיח בעל הארת קימ"ה גם קנ"ה{החכמה},בכח שם נ"ה נ"צח ה"וד מושך ק"  ברכו"ת גם כרו"ב  ק"ת,-

ק"דוש ת"הלל זה מטטרו"ן את השכינה הקדו"שה,בסוד ואת"פלל,העולה בגמטריא א"ת  סו"ף,הרי עתיד המשיח לגלות תורת א"ת אותיות מצורפות ובכך לקרו"ע י"ם סו"ף,בסוד סוך מדרגת י"ם הינה נקרא איו"ם,והמשיח{אות ו"}על ידי מוחין ימ"א{קאפו},סוד הארת החכמה מכלה הרשע"ים אומות העולם הגויים,כ"ב-תחילה,סו"ף{שכינה}מעש"ה במחשבה תחיל"ה,-יהיה  כ"ב אותיות התור"ה התחלת הגאולה,בעת מגולה לעיני הנבראים תורת הצירופים א"ז ידיע"ה עבורכם מל"ך המשי"ח  זכ"ה ליחיד"ה,"ואגמור תפילתי",הרי המשיח משה רבינו בכח תפילתו עתיד לזכות ישראל בגמ"ר  התיקו"ן גם גמ"ר ב"ה תיקו"ן,הרי בכח שם ב"ה סוד ב" פעם ה"ה  בגמטריא  י"  ספירות הגואל מבר"ר המלכ"ה הקדוש"ה,-

"ואפנה לביתי",הרי עתיד הגואל לפנות בתפילתו אל הקב"ה יתברך ויתברך ולבקש"ו מאור לב"ת  י"י בגמטריא לב"ת  כת"ר,בסוד למלכות{ב"ת}על ידי עיטורה באות ל"  בגמטריא  י"י"י{סוד נבואת משה}בכך מגלה תורת כת"ר{המשיח},בסוד "וביום אחד עשר לחדש אדר",הרי וביו"ם אח"ד סוד המשיח הינו ח"ד  בגמטריא  י"ב צירופי יהוה חקוקים  בפנימיותו ומגלים למענ"ו  נוע"ם{החכמה}-אות  א"לף וזה פל"א  ח"ד  גם אל"ף  אח"ד,בסוד הארת אלפים השורה על אח"ד,סוד המשי"ח{א"ח}בעל מוחין ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מי"חד"  בכח מ"י{שער חמישים}מלכות{אות  ד"}והרי ל"ך יחוד" גם חו"ד  כל"י,בסוד י"ו קרנות על חד"ו של מש"ה והקרנו"ת בסוד זויות הכלים{אותיות}בחיתוכם{צירופם}המשיח מצרף ומכחיד אומות העולם הגויים  הארורים,-

וזה סוד לחד"ש אדר,הגואל הינו אד"ר גם עלה ל"הר" לגלות אות ל"  בגמטריא  י"  חכמה  י"  בינה   י"  דעת על מנת למצו"א מוחין חד"ש וזה תו-ר"ה  מה"ר סינ"י מאור  חדש" מאת"י מן ה"ר סינ"י{הארת החכמה}תצ"א למחות זכ"ר עמלק הרש"ע,וזה עניין "היה מדבר עימי",הרי המשי"ח משה ח"י הינו מדרגת מ"דב"ר בסוד  שם מ"ב  ד"ר בפנימיות הגוא"ל סוד הנבוא"ה בכח שם הי"ה מדב"ר רוח אלקים מרחפת על פני המים  עימ"י,זה המשי"ח בעל עי"ן  העולה  ע"ס,ע"שר  ס"פירות,גם שע"ר  ס"  -פירו"ת,ואות ס" בגמטריא ש"ם יש"י{הארת משי"ח}גם  כת"ר שמ"ש{תפארת}המוליד פירו"ת{נשמות}על ידי שע"ר,בסוד אות ש"   ע"ר וחובר לאו ת  ס" ומקובל  ש"ס,ש"ש  ס"פרי  משנ"ה גם נשמ"ה,ועל ידי מ" שנ"ה{אור בינ"ה}-

המשיח{ב"ן  י"ה}חותם  בפנימיות ב"ית{מלכות}הארת נה"י,נ"צח ה"וד י"סוד,גילו-י המוח-י"ן,ס"ת מקובל  יי"ן גם ע" פנים שהינם ענפי"ם של כתר חמישי"ם גם משי"ח כתרי"ם,בסוד משי"ח על יד"י שתי"ת יי"ן התור"ה מגלה יחוד  תפארת ומלכות{כתרים}המכלים אומות העולם הרשעים,ובכך י"שראל ז"וכים ל"מאור,-ר"ת מקובל שם  י-ז-ל,{אחד מע"ב שמות מפורשים}החותם היחוד הגמו"ר{המכלה התיקו"ן} גם תו"י הק"ן סוד תורת המשי"ח  "בוא  אצלי",תורתו תורת אציל-ו"ת גם ת"ו אצי"ל הגואל {אות ו"}בכ"ח  א"ב אותיות התור"ה סוד  א" פעם  ב" מקובל  א"א,חבר ב" ומקובל הארת "אבא"{חכמה סתימא},בז"ה החכמ"ה מגולה זה"ב דקדושה בסוד ב"  ז"ה ז"ה  בגמטריא כ"ד התור"ה,ותפארת שא"ל{שואל}-

הארות ממנ"י{בגמטריא פנ"י}עתיק יומי"ן ,ס"ת  ק"ן,אות ק" בגמטריא מא"ה ומקובל נא"ם  ה"{שורש הנבוא"ה"  המאיר"ה},וזה  "ו"{תפארת}אומ"ר{בכח חכמתו}עתיד אנוכי למחות רומ"א,ונקרא רומ"א על שם עורמ"ת הנח"ש,ועתיד רומ"א לעלות בעמוד א"ש ולהתכלות מזע"ם הגבור"ה הקש"ה,ועל כך נאמר  "מה" אשאל,הרי הגואל עתיד למשוך שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א ועל ידו שוא"ל הארות,סוד תור"ה  פלא,תורת החכמה והיא תכ"ה באויב"י ישראל מכ"ה קשה ,ובכך ישראל צדיקים כה"ת,בסוד כ"ל  ה"נשמה ת"הלל  י"ה,על ידי  י" פעם  ה"  בגמטריא חמישים שערים{בינה}י"ם{שורש נשמות ישראל}עתידים לשב"ח הבורא על ידי שי"ר  ע"ם,ע"ין  מ"ם בגמטריא פנ"י   ע"{תורה}סוד  י"  ענ"ף{ספירות בלימ"ה},וזה  "קצרו ימיי",בסוד המשיח   ק"י  ציורי"ם העולה הריו"ן ציורי"ם{בדעתו}מציי"ר תרחישי"ם,-

בסוד בינ"ה{עולם הציו"ר}על יד,ה מציי"ר המשי"ח תיבת צו"ר הקוצרת  ומוחה הרשעי"ם,בסוד הגואל הינו "קרב קיצי",בכח  קו"ץ  י"  הארת כתר  יוצא  לקר"ב כנגד אויבי ישראל,ועל ידי תורתו {הגואל} מקר"ב הספירות ומייחדם להביא ב{ו}ק"ר{גאולה}לישראל עם נאה"ב,"ומלאו ימיי"  עולה ומל"או  ע",בסוד ע"ין בזאת האות תבו"א הגאול"ה,סוד ע"ין  י"וד  ו"או  בגמטריא וע"ד יי"ן  אהב"ה גם עד"ן אהבה יהוה,סוד יחוד החכמה{עד"ן}באמצעות בינה{א"ה-ב"ה},בסוד אות א"{חכמה}באות ב"ינה,מתקשרים בתפארת{יהו-ה}הדבק במלכות{ה},והרי לך יחוד  הגאולה השל-מ"ה  בסוד של"ה  מ"ה,על ידי שם מ"ה בגמטריא -

י"וד ה"א  ו"או ה"א הגואל מגלה ש"תי ל"וחות ה"ברית,וזה עניין ויאמ"ר לי,הרי עתיד הקב"ה יתברך יאמ"ר ל"י{בינה} חתמי בפנימיות מלכות{אנ"י}תורת א"-חיי"ך,בסוד מאור החכמה{חי"ך}הארת א"י בגמטריא כתר  אהב"ה  גם  ותר"ב  כ"ה,בסוד  חכמת המשיח ו"תר"ב וחותם במלכות{ה}מוחין  כ"  בגמטריא כ-תר,כ"תר  ת"ורה  ר"ינה,בסוד אנ"י{מלכות}על ידי אחיי"ה  בגמטריא כו"ח  גם ונשמ"ה יהוה{סוד יחידה}בכך זוכה למאור או"ת-ך,גם או"ת כת"ר בסוד או"ר  כת"ת,כ"תר ת"ורה  ת"פארת סוד החירו"ת גם תור"ה  ח"י{ה}  וה"ר -תחי"ה ,על ידי המשיח{מדרגת ח"יה}תורתו תחי"ה המתי"ם  ס"ת מקובל על ידי שם מ"ה בגמטריא  -

י"וד ה"א  ו"או ה"א,וזה עניין "ותישאני רוח בין השמים ובין הארץ",- "ותי-שאני,הרי אות  ו"{תפארת}סוד המשי"ח על ידי מוחין ת"י  בגמטריא קדו"ש  אומר למלכות ש"אני",על ידי אות ש"{הארת האבו"ת} את המלכות ו"אני"{תפארת}נ"א ממ"ך בואי עימי תחת חופת התור"ה  בכח  י"  ספירות בלימ"ה "רוח"  אלקים מרחפת על פני המים,- מגולה בישראל צדיקים קדושים הארת פנים בפנים זוכים לעולמי עולמים,וזה  בי"ן הש{מי}ם בסוד  הש"  וה-מ"  יש בינהם מ"י{שערים}המעברים תפארת{שמים}במאור  ו"{תפארת},סוד ב"י{צירופי  יהוה}מגלים  ן"{בינה}בתוך  כתו"ב  האר"ץ{מלכות},וזה עניין אשר הארץ{מלכות}הינה נכתבת על ידי דמיון מלך המשי"ח,על ידי שם הויה{ד"  אותיות}המשי"ח מיו"ן{מצרף }-

אותיות ומרכי"ב המלכות{תמונה} בי"ן  השמים על ידי משה {המשיח} עלית לשמים,סוד היכל שמים העולה שמ"ן{היכל החכמה},שבי"ת שב"י,גילית  ש" בי"ת{אור התפילין}לקחת מ"תנות ב"אדם,ר"ת מקובל שם מ"ב הגדול רו"ח הנבוא"ה על יד"ה מש"ה חתמת בפנימיות "הארץ" -מוחין "צור",בסוד נחו"ם ציו"ר,הרי  נחו"ם{אחד משמות המשיח}על ידי מו"ח חמישי"ם{בינה}ציו"ר הנשמו"ת  חקק"ת  על גופות ישראל צדיקים קדושים,והכלים אלוקות גמור"ה הינם נבלעים באור הנשמה,בסוד הגופים ציורים משלים המתארים תהליכי הנשמ"ה,ועל ידי זה משה מביט  הינך תמונת  ה"{בגופים }ומגלה רזין דרזי"ן,אין לו דמות ואין לא צור"ה,אלא כל הבריאה ציו"ר נפל"א מש"ל של"ם ומש"ה מזכ"ה ישראל בתורת הנמש"ל,ועל כך נאמר  "ויוליכני לנינוה העיר הגדולה",הרי וי"ו  בגמטריא כ"ב  אותיות  סוד  -

נשמת המשי"ח מש"ה ח"י הינו או"ר היחיד"ה  על שם מייח"ד  כ"ב אותיות,בסוד חותם  כ" בגמטריא כתר בפנימיות ב-י"ת{המלכות},בכך ישראל מגלים  ב"  פעם  שם ת"י ,כך:ת"י ת"י  בגמטריא קדוש  קדוש,סוד חכמה תפארת,בפנימיות מלכות{קדוש},ומקובל סוד  קדוש  קדוש  קדוש  סוד גלגל חלם שורוק חיריק אברהם יצחק יעקוב  המנענעים ומגלגלים צירופי האותיות בפנימיות מוחין הגוא"ל הינו פל"א  פלאו"ת,ובכך כותב הלכה עבור הכלה וזה "ו"יו-"ל"י-"כ"ני,ר"ת מקובל  שם קדוש  ול"ך בסוד ל"ו{תפארת}אות כ"{בגמטריא כתר}בכך ו"אהבת  ל"רעך  כ"מוך{אור הגאולה}חותם בפנימיות הרעי"ה{מלכות},ולכן משה נקרא הרוע"ה הנאמ"ן -

על שם מפר"ה רעייתו{השכינה} במוחי"ן  המעטרים השכינה בשם מ"ב  ח"ן,אשת חיל עטר"ת בעל"ה,ומשיח בכח  ע"  לה"ב,סוד הבינה{להב"ה}המגלה במשיח צדק  מ"ב  שי"ח{הנבואה} בכך מעבר בשכינה  ע" שמו"ת, באמצעותם השכינה אומרת לבעלה{תפארת}שמ"ע ת"ו{המנגינ"ה} גם ע" שמו"ת שעיברת בפנימיותי ילדת"י  בגמטריא  יל"ד  קדו"ש סוד החירו"ת בתו"ך כתו"ב  דמ"י,מ"שיח  י"וסף ד"וד  -

גם מיוס"ף  שי"ח דו"ד,בסוד יסוד{יוסף}על ידי שי"ח בגמטריא זר"עי א"ל{החכמה}מוליד המלכות{דוד},והכל במחשב"ה גם  שם  מ"ב  חש"ב   ה"{מלכות}ומוליד"ה,בסוד  "ל-נינו-ה",אור המשיח ינו"ן   ל"ממלכה",ודע אשר  י"נו"ן  בסוד  י" ספירות המגולים ממוחין נו"ן בגמטריא ק"ו{אין סוף}בכך  נמשכים למלכות על ידי תפארת{אות ו"}  ן"ן{בגמטריא מא"ה}ברכות,והרי ל"ך יחוד  י-נ-ו-ן -

המוסיף  נו"י סוד ן" זיוג משי"ח{תפארת}בתוך י"ם{מלכות}לישראל טהורי"ם ביום הז"ה  בו שם י"ז  בגמטריא אהו"ה מגולה בה"ם בכח שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א הינם מקבלים מחילה וכפרה אור החכמה ב"ראשית על שם חוזרים לבראשית בטרם אדם הראשו"ן חט"א,וזה סוד ה{ג}או[ל]ה השלמ"ה על שם ישלים האדם הראשון תשובתו,ועל ידי כך כל ישראל צדיקים שבי"ם למדרגת"ו,בסוד "העיר",המשיח{עי"ר}הממתק ומבשם פ"ר  דינים מתוך המלכות,ועל ידי כך זוכה למדרגת  ה"גדולה",בסוד ה"ה גדו"ל  בגמטריא עש"ר גדו"ל{ספירות}בתוך משי"ח דגו"ל  העולה  משיח"י  ג"ל,ועליו אמר דוד המלך ברוח קודש"ו ג"ל עיני ואביט"ה נפלאות -מתורת"ך,בגמטריא תור"ת ש"ם יש"י גם תור"ת כתר שמ"ש גם  -

תמ"ר כותר"ת ש"ש,בסוד ת"ורת מ"שה ר"בינו בכח ש"ש בגמטריא ו" ספירות חותם בפנימיות שו"ש{המלכות}רוח הנבוא"ה סוד נ"ה,-נ"צח ה"וד ומעטר רעייתו{השכינה}בשם שושנ"ה,על שם שו"ש{המלכות}זוכה למוחין נ"ה{הנבואה},וזה כ"ו-תר"ת,על שם תפארת בכח שם כ"ו בגמטריא כתרו גם יהו"ה ת"ר  למשוך הארת האות  ת"  בגמטריא או"ר ע"ב אמ"ת,בסוד ק"ול{תפארת}ה-תו"ר,הינו ת"ר להשיגם אות ה"{בינה}-נ" שמ"ע,רכש היחוד בפנימיות האר"ץ{מלכות},סוד הגאולה השלמה,ועל כך נאמר והי"א המלכות{אי"ה}על ידי  אות ו"{תפארת}זוכה למוחין י"ה{חכמה ובינה}המגלה עבורה ו"א  בגמטריא ז" אורות חסד גבורות תפארת נצח הוד יסוד מלכות,ובכך מתמתקת מן ה"דמים",על ידי מ"י{בינה}-

תפארת{שם ד" אותיות יהוה}מבשם ד"ם{הגבורות במלכות},וזה סוד יחוד ד-ם,ד"  אותיות יהוה מעברות רחם המלכות השורה במצב סגירו"{סגירת אורות,אות ם"}במוחין מ"{בינה}סוד הגאולה,בסוד מ"ם,הגאולה{מ}  הכונסת אל תוך הגלות{ם},וזה סוד אות מ"ם  בגמטריא שמ"ן יו"ם{על ידי היחוד}-חכמה דחסדים מגולה בנבראים י"שראל צ"דיקים ק"דושים,ר"ת מקובל יק"ץ,בסוד צ" העולה מל"ך ומקובל  מל"ך  צ" ב"על ת"שעים או"רות,ר"ת  צבאו"ת,להראותך המשיח הינו צ" בעל אור אבו"ת וחותם באו"ת{יסוד}חכמה ב"ראשית המעבורת בפנימיות ב"ית,סוד ב"ת{מלכה}זוכה  לי" ספירות בלימה באמצעות ל"י{בינה},"וייצר לי מאוד",בסוד "ציור" האותיות בפנימיות יצו"ר{סוד היחידה}-י"  צו"ר הכונס למלכ{ה} ומקובל  י" צור"ה{ספיר"ה}ל"י{בינה}חותמת  בתו"ך מאו"ד,הרי לך זאת המלכות בעת יוצאת מהגלות{שם מא"ד}על ידי אות ו"{תפארת}סוד אד"ם  בגמטריא י"וד  ה"א ו"או  ה"א בגמטריא גאול"ה -

על ידי הגוא"ל הינו גוא"ל שמ"ח גם באמתחתו  חשמ"ל   א"י נוג"ה,בעל הארת כתר{א"י}בכך מברר נוג"ה בכח נבואתו{חשמ"ל} המשיח הינו    סוד אות ח" בגמטריא  "נשמה שלום",על שם באמצעות תו"רתו מ"שכין ש"לום בכל העולמות,ר"ת מקובל "שמות",ללמדך תורת הגואל תורת השמו"ת והצירופי"ם,סוד ו" אקום,הרי תפארת{אות ו"}על ידי אות א"{חכמה}קו"ם{מושך חכמה הנקראת קימ"ה בגמטריא קנ"ה},-

סוד ק"ן{נבואה}בפנימיות ציפו"ר{המשיח} סוד צירו"ף ה"קן" לתוך ה"{מלכה}ומקובל יחוד  קנה"  מלא אות ה"א ומקובל קנא"ה בגמטריא יוס"ף{יסוד}חותם שם קנ"א אל תוך המלכ"ה האומרת נ"א{יסוד}עבר ב"י  ק" ברכו"ת{סוד היחיד"ה,},וזה "מצרה",על ידי  צור"ה של האות  מ"{בינה} המלכות יוצאת מהגלות{צר"ה}וזוכה ל"צהר",בסוד הצ" מש"ה עלית ל"הר" ומשכת מוחין סינ"י  העולה  "עשר נסים" ובכך הינך משמיד ומכלה סמא"ל הרש"ע נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

ובכך ישראל לכם יש ל"התפלל ליחוד ל" כלים  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת עבור  המלכות {ה}זוכה בכך המלכות{אות ה"}למאור שם כז"ו  בגמטריא כתר אהב"ה גם ג"ל,ומקובל כת"ר אהב"ה  ג"ל,-עיני ואביט"ה ישראל נפלאות  מתורת"ך,ובכך הגואל ו"ל-חלות,הינו חותם ל"ו חלו"ת{סוד נ"שמות ה"צדיקי א"מת},ר"ת מקובל  נא"ה{מאו"ר}א"ת אותיות התורה המצורפת  נ"א המשי"ח מבקשת המלכ{ה} עבר אותי באו"ר{ביאור}האהב"ה{סוד תורתך},ואחז"ה  פנ"י אלוק" ישראל,-

ר"ת  מקובל  שם פא"י,פ"ותח  א"ת  -יד"ך,העולה כתר דו"ד,ובכח א"ת אותיות מצורפות פ"ו בגמטריא אלהים{המלכות}זוכה ל-ח"ת בגמטריא "אור עב  ונשמה אמת", "ואתוודה על פשעי וחטאתי", בסוד ואתווד"ה  על ידי או"ת{יסוד}בכך הוד"ו{בת}פילתם ישראל ויעל"ו  מ"ן  להיכל ע"ל,העולה מא"ה על שם בזה ההיכל ישנ"ם   שנ"י אותיות  מ"ם בגמטריא שמוני"ם ועוד שנ"י"  אות י"י בגמטריא מא"ה אורות גנוזים רק" למשי"ח,-

ובעת ישראל בתפילתם יינסק"ו לז"ה המקו"ם בכך הארת המשי"ח מכפרת עוונם,בסוד והאי"ש מש"ה עני"ו מא"ד,על שם מכפר על עוונות ישראל צדיקים,בסוד ו"חטאתי,הרי אות ו" סוד הגואל נוטל חטאת"י{המלכות,אנוכי שורש נשמות ישראל}ומכפר על החטאים ובכך מטה"ר אות"י ומנק"ה{מתקן}אותי מזוהמת{זימת}הנח"ש,ואומ"ר בסוד המשיח על ידי ו"ו בגמטריא י"ב צירופי יהוה מושך -

אור החכמה אמיר"ה,-בסוד י"ה אמ"ר לחתום ר"ם  א"לף{הארות}בפנימיות המלכות{ה}בכך זוכה ל"י"  ספירות גם ס"י פירו"ת העולה  ע"  פירו"ת,ובכך וע"ת סוד יחוד תפארת{ו"}ומלכות{ע"ת}זוכים לעיבור פר"י הנשמה,י"  ספירות הממתקות  פ"ר דינים וגבורות,ובכך ישראל מעוטרים במוחין  י"ב נחו"ם,סוד בנ"י{תפארת}בעל מו"ח  מחב"ד,מ"אור ח"כמה ב"ינה ד"עת,וזה עניין  "אנא  ה"  חטאתי,פשעתי ,ואשמתי,כי נחלו כאביי",-

בסוד  אנ"א  בגמטריא ב"ן הינו אלוה"י גם אליה"ו –הנבי"א זכו"ר לטו"ב,וחותם שם  ה" סוד הארת מש"ה בפנימיות המלכות,ובכך מטהר המלכה מעוונות התחתונים  -חטאים פשעים והאשמות",ועל ידי כך מתמרקת ומתבשמת באור החסדים,סוד כ"י נחלו,הינה נוחלת על ידי צירוף כ"י בגמטריא כתר עש"ר סוד "שם שילו"{מוחין המשיח}אור ה"שמש"{משל להקב"ה}הינו יל"ו,י"מלוך  ל"עולם ו"עד,בכח כ"א-בי"י,בסוד שם כ"א בגמטריא אהיה הקב"ה חותם במלך המשי"ח משה רבינו מט"ה  בי"י העולה כ"ב אותיות מצורפו"ת,-

וראה הנאמר מ"שה ע"לית ל"מרום,ר"ת מקובל על"ם{הסודות},הרי עלית למוחין חכמה סתימ"א,ו-"שבית שב"י,בסוד האותיות בי"ת ש"ש ב"י,חתמת  בשכינה{ב"י}הארת ש"ש{ספירות},סוד האות ו"{תפארת}המגלה למלכות  בי"ת{החכמה},סוד תי"ב הכונס למלכ{ה} ומקובל חכמת ה"תיבה"{צירופים}בסוד כ"ל הנחלים,הצדיקים הנוחלים ידיעת חכמת הצירופים הם  הולכי"ם,בסוד כותבים הלכות  א"ל הים"{מלכות}-

ובכך גואלים השכינה על י"ד מושכי"ם הארת  י"ה שכ"ן בפנימיותה,וזה עניין "אתה הוא אלוקי-ישראל", את"ה  בסוד יחוד מלכות[א"ת]ובינ"ה",על ידי  כ"ך ישראל צדיקים זוכים למאו"ר הו"א",סוד אות א"לף העולה  א"ל שמ"ן יו"ם בסוד נוא"ם י" שלם,סוד הארת הנביא מש"ה רבינו המקוב"ל השלם  המבק"ש מהקב"ה קומ"ה ל"ב{באור החכמה סוד קימ"ה}-ועל ידי שם ק"י  בגמטריא הריו"ן גלה {הולדת}שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א,בכך ושמ"ן{התור"ה}משמיד ומ כלה   "אלים" אחרי"ם -

סוד ממשלת  הסטרא אחר"א הרשעי"ם,ובכך גילוי שכינת"ך  העולה כתר"י שכנ"ת,ס"ת  מקובל  ת"י בגמטריא קדו"ש תורתך חתמת בישראל עם אהב"ה,וזה סודך אלק"י   ישראל,בסוד א"ל{הקב"ה}בכח שם ק"י בגמטריא הריו"ן מולי"ד  מדרגת ישראל{נשמת המשיח},בכך שי"ר א"ל אלק"י ישראל  עתיד לגלות משי"ח צדק-נ"ו,יגלה שם נ"ו בגמטריא קש"ר חמישי"ם,סוד משי"ח קשרי"ם{יחודים},זהו שיר היחודי"ם אשר"י אלקים חיים,-

גם אלקי"ם חכ"ם,בסוד א"ל  קי"ם  חכ"ם  העולה  כ"ח פל"א הריון,הקב"ה בכוחו הפלא"י הריו"ן הנשמות של כלל הבריאה מייחד בפנימיות הנשמה הכללית סוד היחיד"ה,והקב"ה מולי"ד באמצעות השכינה את נשמת הגוא"ל נשמת הגאולה משה רבינו נקר"א בתור"ת ישראל אמת יחיד"ה,ועל כך נאמר אש"ר{בינה}חותמת אות א"{הארת חכמה }בפנימיות ש"ר{מלכות},סוד המשי"ח בכך  עשי"ת{ביררת}עולם  העשי"ה הינך צר"ף קדו"ש{בגמטריא עשי"ת},ועל ידי חכמת הצירופים חותם בפנימיות כל"ה הארת נ"ה,נ"צח ה"וד רוח ה"נ-בוא"ה  ו"עולם הב"א הינו עולם נ"ה,-שער "החמישים"{בגמטריא נ"ה},סוד ברו"ח פי"ך גם רו"ח בפי"ך,הרי רוח אלקים כותבת עבורך{עיבורך}התורה בע"ל פ"ה,הינה מולבשת על פי"ך העולה  כתר מל"ך בכך  תמל"ך ותחתום ר"ך{ריכוך ובישום דינים}בפנימיות המלכות,-

כנאמר ובמאמר"ך{כתבתך}אות  ו"{המשיח}הינך מושך  שם מ"ב סוד  אמר"ך  בגמטריא כתר  אמ"ר גם  כתר"א  ר"ם{תפארת},על ידי תורת הצירופים "מתים י-חיו",על ידי י"  ספירות שהינך מגלה בתורתך,בסוד שם יח"ו,ח"נון  ו"רחום י"הוה,בכך המתי"ם יקומ"ו לתחיי"ה גם סו"ף מעש"ה{מיתה}במחשבה תחיל"ה{חיים}וכל השב"ח לאלקי"ם חיים,וזה  עניין "ויאמר  ה" אליי",הרי ו"י-אמ"ר  בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל הינו בעל אור החכמה{אמ"ר},בסוד א"לף  ר"ם שהינו  מפ"ל  א"ר,מלך  המשיח כותב תורתו על ידי מ"וח פ"ה  ל"ב   גם חופ"ה מל"ב,הרי הינו מייחד חופ"ה סוד קש"ר נישואים  בין תפארת ומלכות על ידי אות  מ"{בינה}מושכת ל"ב נתיבות החכמ"ה בכח שם מ"ב הגדול והנור"א המגלה ל" כלים{כללים}בפנימיות ישראל צדיקים,-

ר"ת מקובל צ"י בגמטריא מלכ"י,בזכות המשי"ח ימל"ך מש"ה על ידי כלי"ם{אותיות}ה" אלי"י גם מגובל אור אל{י}י"ה {אליהו} המגלה א"{חכמה}בפנימיות "כלה" גם כ"ה א"ל הארתו נראי"ת  מב"-ע"ד  למשה ע"ד התור"ה שם מ"ב הגדו"ל גם שם גדול מ-ב-ה סוד הגאולה השלמה" למש"ה  י"י"י ש"ם  ה",מוחין הנבוא"ה ר"ת מ"ה בגמטריא י"וד  ה"א" ו"או  ה"א גם גאול"ה בסוד הגוא"ל גם לא"ה אמ"ת",-

וזה עניין "לך אל בית התורף.ואלך כאשר ציווני",בסוד ל"ך  המשי"ח שער חמישי"ם,בסוד משי"ח הינך מעבר י"ם מלכות במוחין מ"י{בינה},אור בי"ת  א"ל גם בקודשא"ל,והינך מברך מן המלאך  בוא"ל-קד"ש את ה"תרפ"ו,סוד משיח בן יוסף  פות"ר החלומות על ידי תרפ"ו אורות גם פרו"ת מוליד בכח הפתרונו"ת,בסוד ו"{תפארת} בכח אות א"לף{ספירות החכמה}ל"ך שער חמישים  על ידי כ"ל{יסו"ד}חותם בתוך  כ"לי  המלכות ל"  כלים  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת,-

סוד צ"י-וונ"י  העולה צב"י יי"ן,מלך המשי"ח הינו צ" בגמטריא מל"ך בפנימיותו  י"ב צירופי יהו"ה אור יי"ן העולה אור"ך  חמישי"ם{חכמה דבינה}המכלים ומוחים שור"ש המזי"ק  המעכ"ב  הגאולה  שבתא"י  צב"י י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים, ונשמת הטמא אומרת  "יש  בי צ{ו}את"  -סמא"ל מלאך הרו"ע באמצעותי מעכ"ב התגלות משי"ח האמ"ת, גם שי"ח מ"ה אמ"ת  בגמטריא אמ"ת ג"ל הו"א זרע"י  א"ל{החכמה העליונה},וזה סוד "ויאמר אלי  פנה  לך הלאה",הרי ו"י-אמר אלי המלאך אמריא"ל שהינו  ר"ם לב"י ק"ח משי"ח  מש"ה את מט"ה האלקים אשר ב"י-ד"ך  מגלה הינך  כ"ד  ספרי תורה   על ידי י"ב צירופי יהוה,-

ואמריא"ל עתיד לגזור ברשות  הקב"ה יתברך מור"א והכחדה על אומות העולם  הרשעים נאבדי"ם בע"ת תור"ת המשי"ח מש"ה ח"י ב"נ-ג"לה,הרי ב"ן ג"ל הינו ג"ל אלוה"י בסוד רוח אלוקים מרחפת על פני ה"מים" העולה המל"ך שהינו ג"ל ובפנימיותו  אליה"ו בסוד המייחד  מדרגות א"ל  ויה"ו  בתו"ך המשי"ח ובכך מקובל  י-ו-ו-ה,סוד הכוונה המכלה ממשלת  הסטרא אחר"א,וזה "פנה לך"  העולה  "כתר כהני שמן יום",הרי הגואל "שמנו כתר כהנים",בסוד חכמתו  "כהן  חמישים ושמן כתר",מוחין סתימא סודו "הלאה"  בסוד יחוד בינה{לא"ה}ומלכות{ה} המולידות אל"י{המשיח}הארת  י"{ספירות} בסוד א"לף  ל"מד  בגמטריא קפ"ה,המלאך קפ"ה באמצעותו  עתיד המשיח להקפיא המלכות  בדינים קשים עימם תכ"ה ראש הרשעי"ם אומות העולם הגויים,ולאחר מכן ישראל כה"ת,כ"ל ה"נשמה ת"הלל י"ה הללוי"ה,-

וזה עניין "ואפנה",בסוד ו"{תפארת}בכח אות א"{כתר}חותם  פ"{בגמטריא שמ"ן יו"ם,חכמה דחסדים}המגלים  נ"ה,נ"צח ה"וד{רוח הנבואה}בפנימיות {ה}מלכות,והרי לך יחוד ר"ם  מעל"ה,בסוד פ"ר על"ה,הרי משה  על ידי יחודים מעלה שורשי פר" דינים וגבורות מן המלכות וממתקם ומבשם,ובכך על"ה,בתוך  המלכ{ה} מגולים ע"ל  בגמטריא מא"ה ברכו"ת  ובכת"ר  תבו"א הגאולה,וזה יחוד "ויגע בי",בכח היגיעה של מלך המשיח מושך א"מונה מ"על ה"דעת,ר"ת מקובל  מא"ה אורות המגולים על ידי י"ב  צירופי  יהוה{תפארת},"וראיתי"  אור"י קדו"ש גם  ושד"י קור"א בתורת המשי"ח ובכך מזכ"ה ישראל בגאולה,ושד"י  בגמטריא מטטרו"ן האומר ומעיד בפני  הקב"ה שד"י ומספיק לייסור ישראל ומתחתן גם מתחת"ן{מייחד יחודי}בפני בור"א,אנ"א הקב"ה גואלנ"ו  אוהבנ"ו  בזכות תורת הרגלא"ט  הינו ע"ב-דך  הנאה"ב,-

גם  בעל ידיע בשם ע"ב המשב"ר כל הקליפות ומגלה  כ"ד מלא אורו"ת וזה סוד"י סודו"ת  ,ס"ת מקובל ת"י בגמטריא קדו"ש גם שוק"ד המשי"ח על תורתו  ובכך זוכה לרוח ראי"ה גם ארי"ה הינו בתור"ה בכח אות א"{כתר}מושך הארת שם ה-ר-י{אחד מע"ב שמות} לישראל הינם זוכי"ם לגדלות מוחי"ן ועיבו"ר נשמ"ה גם הריבו"ן שומ"ע תפילתם הנאמר מעומק"א דליב"א,וזה אי"ש{המשיח}בפנימיותו י"ש א"{חכמה}סוד נ"ב-זה דקדושה   ז"ה  ב"ן  בגמטריא ז"ה אליה"ו הינו אליה"ו ז"ה יהוא"ל  המלאך בכך זה"ב חמישי"ם גם משי"ח זהבי"ם בכך משמיד זאב-י"ם{סמא"ל הרש"ע וכלבים רשעים מבלבלים הצדיקים במהלך כוונות התפילה},ועתיד מלך המשיח להודי"ע לישראל  "ופצוע" סמא"ל הטמא על ידי יחודים וכוונות באופ"ן מעש"י,-

בסוד המלאך אופ"ן הינו מלאך עולם העשייה דקדוש"ה שחטתי את סמא"ל השט"ן  הרש"ע,אשריכם ישראל הגי"ע{יגיעתכם בתורה}זמ"ן גאולתכם שמ"ה-מש"ה רעי"א מהימ"נא וכל השב"ח לבו"רא  עול"ם שלי"ט על כל הממלכ"ה,וזה סוד "זרובבל מה לך פה",הרי זרובב"ל  ור"ז לב"ב סוד מרכבת האבות חותמים ב"ך  כ"ב אותיות הינם ענפים  המגולים   עבורך{עיבורך}משם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א ל"ך פ"ה מהו"ה לגילוי  סתר"י תור"ה עי"ן "לא -ר"את"ה  תורת רל"א שערי"ם בכך א"ל{מידת משה}ממתק ומבשם אות ר"  בגמטריא א" א"ל א"לה  א"להי א"להים{סוד גבורת המלכו"ת},

ועל כך נאמר "וכשומעי דבריו  ניחמתי,ושאלתי לו:מה שם המקום הזה",כלומר ו"כ-שומעי,הרי שם כ"ו בגמטריא יהוה שומ"ע  -י"  ספירות בלימ"ה,סוד המשי"ח מש"ה ח"י הינו בעל מאור דב"ר-י"ו,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל ומקובל דב"ר ג"ל  ורג"ל בעל ו"  כנפיים,סוד שר"ף בתו"ך  י"ם {מלכות}ומקובל שפרי"ם סוד שפ"ר חמישי"ם,גם שפ"ר משי"ח  יתק"ע  הארת עתי"ק{יומין}בפנימיות י"ם{מלכה}ובכך ישב"ר בכח תורתו רשב"י,ר"בי ש"מעון ב"ר י"וחאי את סמא"ל הרש"ע מלכות רומי שורש כל טומא"ה,וזה סוד ושאלת"י  ל"ו,ברי אות ו"{תפארת}שאלתי{שואל הארות}מן ל"ו מלאכים,סוד  ו" מלאכים שרפים בעלי  אות ל"  בגמטריא  י-חכמה  י-בינה  י-דעת,ובכך ידעת"י אנוכי ב"ן  י"י"ה ובפנימיותי כ"ח מי"ה{התורה העליונה},הבט בזה היחוד וגלה נפלאות השם מש"ה גם פלאו"ת  נ" מש"ה בכח הש"ם לנביאי"ו אהוביו,וזה מ"ה  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא גאול"ה -

בפנימיות ש"ם {המלכות}זוכה למוחין המקו"ם{קימה,בגמטריא קנ"ה החכמה"}סוד הז"ה בגמטריא  ט"ו-ב,ב"  פעם ט"ו בגמטריא י-ה-י-ה,גם מ"ה שהי"ה הו"א ש-יהי"ה,בסוד י"ש שם הי"ה ובעת יגולה שם יהי"ה תבו"א הארת אבו"ת אל תוך נקודת השכינ"ה בכח התור"ה הח"ד-ש"ה תעלה אומות העולם הרשעים כ"שה"{קורבן}לאלקי ישראל אל אהב"ה יתעל"ה ויתבר"ך שמ"ו לע"ד,בתוך ע"ד{המשיח} בעל  אות ל"מד  בגמטריא ע"ד.בסוד בפנימיות המלכות{ד}חותם ע" פנים של  התורה,וזה יחוד ע-ד גם ד"ע את אלקי ישראל ועבדה"ו,בסוד אות ו"{ע"ד}על ידי  שם ב-ו-ה{סוד היחוד הגמור}מגלה הגאולה לישראל חירו"ת מלא"ה גם מהא"ל בסוד א"ל חותם שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א,וזה סוד "וזה סוד " ואען ואומר: רוח ה’ נשאני,באשר לא אדע ויוליכני בזה המקום",הרי לך ואע"ן בסוד מש"ה ענ"ו בפנימיותו אות א"{חכמה},גם ואע"ן בגמטריא נע"ז,מלך המשיח בפנימיותו נ" שערים באמצעותו גוזר דינים עז-י"ם המשמידים ומכלים אומות העולם הגויים,-

בכך עתיד המשיח אות ו"[תפארת]"אומר" עתידה "רומא" להשרף עד עפר,ועל ידי כך ישראל צדיקים מגלים רו"ח ה"{בינה}באמצעותי{אות ו"}חותמת ר-ה-ח,{היחוד הגמור,אחד מע"ב שמות}-בתו"ך ל"ב ישראל זוכים ל"כתוב"{תורת המשיח}הכונס למלכ{ה} ומקובל "כתובה" גם כת"ב ו"ה{יחוד תפארת ומלכות},בסוד כ"תר ת"ורה בכח שם בו"ה{יחוד האלוקות}מכלים הסטרא אחרא סמא"ל נשרף מלהבות גילוי רזין דרזין פל"א גם אות אל"ף,בסוד א"ף{הארת חוטם המשי"ח} על ידי ל" כלים י" חכמה י" בינה י" דעתגואלי"ם{הכללים}ישראל צדיקים לנצח נצחים,-בסוד "באשר לא אדע",הרי המשיח ברא"ש "לא אדע"{מוחין סתימא},מושך הארו"ת תור"ה פל"א,סוד הארת החכמה,והבט {ב}אשר {ל}א {א}דע,ר"ת לב"א בסוד רחמנ"א לב"א בע"י,המשיח על ידי לב"א מושך אות א"{חכמה}מוחין רח"ם - נ"א בכח-

 שם ע"ב בגמטריא חס"ד על ישראל וגלה למענם הארת י" ספירות בל"ימה,מלא אות ה"א ומקובל ימ"ה לב"א גם א"ב מיל"ה{סוד תורת המשי"ח},-ב"נ-רא"ה,גם ב"ן בגמטריא אליה"ו על ידי שם ר-א-ה{אחד מע"ב שמות}מייח"ד ישראל צדיקים גדולים לקבל מוחין מן אב"ן ספי"ר, בסוד א"ב אותיות מצורפות שורשם ן"{בינה},-וזה אב"ן דקדוש"ה המבררת אב"ן{מלכות},בכך אומות העולם נאבדים בזכות גילוי נשמ"ת היחיד"ה,"ויוליכני בזה המקום",הרי וי"ו בגמטריא כ"ב אותיות התורה באמצעותו אומרת הכלה{מלכות}המשי"ח {ו}-יוליכנ"י,כותב עבורי{עיבורי} -הלכ"ה משמי"ם גם מש"ה הל"ך לשאו"ב מי"ם,-בסוד יחוד מ"{בינה}ומלכות{ים}ולכן מש"ה הינ"ך כהנ"י- מל"ך בז"ה,הרי במדרגת ז"ה מדרגת נבואת משה בכך מגלה חכמה ב"ראשית סוד זה"ב עליון דקדוש"ה,-

ו"שדה"{המלכות}מגלה תורת המשיח כתובה ב"קוד" ובאופן "דק" סוד הארת ק"ו יש"ר ויקש"ר מש"ה את כל הספירות להזרי"ע בפנימיות רח"ם המלכ"ה הארות,יבו"א ענ"י ורוכ"ב בסוד מרכיב ומייחד הספירות להזר"יע בתו"ך ה"חמור" סוד "חומר" ו"רחם"{השכינה}-בכך מוליד"ה נשמות הגאול"ה. וזה סוד "ויאמר אלי:אל תירא למען הראותך הובאת הנה",הרי לך ויאמ"ר,זה המשי"ח בכח צירוף ו"י{המגלה גבורות}עתיד לגזור אמ"ר דינים קשים על ראש הרשעי"ם להם יהיה אות א" -מ"ר, בסוד דין "אפל רם" ישמידם את צבאו"ת סמא"ל הרש"ע,ובכך בפנימיות המלכות{סוד נקודה אות י"}מגולה הארת א"ל חכמה ב"ראשית ומקובל לב"א - בא"ל ל"ב פל"א ,גם ב" פע"ם אל"ל{הל"ל},-סוד מעש"ה המרכב"ה,אות א" ממלאת אות ה"א ומקובל א"לל סוד ה"לל ר"ת אות ה"א העולה ו"{סוד המשיח} הינו מרכי"ב הבריא"ה בכ"ח דמיו"ן גם נו"י -שם ד"ם בסוד ממו"ן שד"י העולה ממו"ן מטטרו"ן,-

בסוד ממו"ן סוד שם מ-ו-ם{אחד מע"ב שמות} מ"עתה ו"עד עולם" מגלה שער ן"{במל"ך המשיח} ,ל"ך שם מ"ב גם ש"ב מ"ם ל"ך בכך על ידי כ"ל מבש"ם הינך בכח היסוד המלכות הקדו"שה,"אל תירא" המלאך תיאראל עימך",-בסוד הינך תאי"ר א"ל גם לברי"ת סוד תר"י המשיחי"ם ב"ן דוד בן יוס"ף ל"ב {מש"ה} הינך מגל"ה עבורם,- ג"ל מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א ג"ל{ה} למענ"ם סוד היחו"ד הנפל"א,בכך הראות"ך גם או"ר כה"ת העולה כה"ת ר"ז-,כ"ל ה"נשמה ת"הלל י"ה, המשפיע "הובאת" גם תבו"אה אור האבו"ת הקדושים הנ"ה בכח נ"י,סוד נ"צח י"סוד גם סו"ד נצח"י נשמת המשי"ח מש"ה ח"י הוא י{ח"י}ד"ה גם הי"ד הח"י גם דו"ד החי"ה,בכך תבו"א ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה. וזה סוד וכשומעי דבריו, ניחמתי, ושאלתי לו: מה שם המקום הזה? ",בסוד ו"כ-שומעי,שם כ"ו -

בגמטריא יהוה- שומ"ע י" ספירות גם ע" פירו"ת,על ידי שמיעת הנבוא"ה מל"ך המשי"ח מולי"ד נשמו"ת,בסוד דברי"ו,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל,חבר דב"ר ומקובל דב"ר ג"ל גם ורג"ל,בסוד רגל" ו" מלאכי"ם סוד שרפי"ם מהוים שפ"ר המשי"ח בפנימיות י"ם{מלכות}מגלים הארת מ"י{חמישים},-וזה סוד חמישים{שערי"ם}בסוד על ידי ח"י{יסוד}שמי"ם{תפארת}מאיר המלכ"ה באור "ני-חמתי,סוד נ"צח י"סוד גם סו"ד נצח"י,אור היחיד"ה חתמ"י גם חת"ן בסוד ח" בגמטריא ונשמ"ה{משה}מבקש" ת"ן עשר פעם עולה גאול"ה עבור{עיבור}ישראל עם אהב"ה,"ושאלתי לו",משה שאל-תי",בסוד שוא"ל הארות ת"י בגמטריא את"י תור"ה{בינה}העולה הארות קוד"ש מ"ן ל"ו שרפים ובכך שיל"ו מפ"ר ומכלה בכח מ"ם שופ"ר את היכלות הסטרא אחר"א נאבדי"ם ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וזה הנאמר מ"ה בגמטריא -

י"וד ה"א ו"או ה"א{משה}מעבר ש"ם{המלכות}במוחין המקו"ם,בסוד קו"ם מ"ה בכח שם קו"ם{הארת החכמה}וחתום מ"{בינה}בתוך מלכ{ה}בכך הז"ה עולה טו"ב מגולה בנשמות י"שראל ע"ם א"הבה,ר"ת מקובל שם ע-י-א,אחד מע"ב שמות מפורשי"ם גם שופ"ר מי"ם זהו שופ"ר מל"ך גם ושר"ף מל"ך הינו רוש"ם כפ"ל אורות בתו"ך כתו"ב תור"ת המשי"ח ,-ובכך הינו שמ"ח י"ה{חכמה ובינה}גם י"ש חמ"ה{משה}בעל אור בינה{ש"י}מגלה י" ספירות בפנימיות ש"ין העולה ש"ס,ש"ש ס"דרי משנ"ה,-גם נשמ"ה דקדוש"ה גילוי" המלכות",ס"ת ת"י בגמטריא קוד"ש גם שוק"ד ושק"ד בתור"ה,-מ"ה שהי"ה{ושק"ד}הוא שיהיה{שוק"ד}גוא"ל ראשו"ן,הרי אות ראשונה בתורה היא גאלה ביציאת מצרים בסוד אות א",-

וגוא"ל אחרון,בסוד אות ת" אחרונה גואל בגאולה בדור האחרון,בסוד א"ת צירופי יהו"ה סוד כל הגאולות לישראל עם אהב"ה. ועל כך נאמר"ויאמר אליי זו היא רומא רבה",בסוד המשיח על ידי צירוף ו-י",בסוד ו" פעם י"י"י"י"י"י העולה אות ס" גם שישי"ם הארת משי"ח "שם ישי",בכך מוש"ך למלכות{שם}אור א"{החכמה}המגלה הארת יל"י,בסוד כ{י} גמ{ל} על{י} חסד"ו,-א"ליי,ודע כונה גדולה כאן שורה,א"ליי בגמטריא כתרא"ל מלאך כת"ר פל"א ש"ם שיל"ו{בגמטריא כתרא"ל},והינו מצר"ף צירופים אלקי"ם,בסוד אל"ף קלי"ם{אורות}מגלה בהיכ"ל המשי"ח גם מש"ה ח"י בהיכ"ל ומגלה ש"ם חי"ה בהיכ"ל גם בכל"י ה" י"ש חמ"ה והינה עול"ה להורי"ד לישראל תור"ה עי"ן לא רא"תה,-

בסוד ז"ו בגמטריא אהב"ה{תורת הגאולה}המזווגת באמצעות ו"{תפארת}ז" מידות חג"ת נהי"מ,ובכך הי"א{המלכות}זוכה ל"פליאה"{בגמטריא א"לף יה} גם א"ל יפ"ה{הארת החכמה} עבור המלכה השוחטת סמא"ל הרש"ע מלכות רומי שורש כל ר"ע,בסוד רומ"א עתידה להחר"ב ולהשר"ף בכח המשיח משה רבינ"ו הינו ר"ב בעל אות ה"{בינה}ומהוה שם א-ו-ם{צדיק יסוד עולם}הממתק אות ר" בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים{גבורות המלכות},ובכך על ידי כך רומ"א נמח"ת ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה למש"ה ניתן ברכ"ת הש"ם גם ב"ה כת"ר ש"ם{מלכות הקדושה}להרו"ג מצער"יי ישרא"ל צדיקים קדושים או"י להם מיום הדין,הרי לך משה בכח שם א-ו-י עתיד לעשות נקמ"ה בגויים הארורים.

וזה "שאני אסור בה בכלא",הרי המשי"ח משה ח"י על ידי פרצופי שאנ"י,סוד ש"ור נ"שר א"ריה- י"שי{,סוד פרצוף אדם},בכך הינו ניש"א למלכות,המשיח הינו א"יש ובפנימיותו שע"ר חמישי"ם גם  שער"י רשמי"ם,הינו סוד הרשימ"ו העולה מש"ה הגבו"ר,הינו מתגבר על הפועל המגולה ועולה לכח הגנוז.משה עלית ברשימו סוד הכח המכיל כל זיווגי העולם,פעולות התיקון,ושבית שבי,שבת מן האור הגנוז נכנסת בשלום ויצאת בשלום,כנסת בכח המחשבה הגנוזה,ויצאת בפועל המעשי,וזה אסו"ר,בסוד אות א"{א"אלפך חכמה}ס"ר אל פנימיות המשיח{אות ו"},וזה ב"ה,-

מגולה במלך המשיח ב" פעם ה"  בגמטריא י" ומקובל ביה",תורת המשיח סוד ב"יאור י"ה{חכמה ובינה}המוכתב לגואל על ידי י"ב אורי"ה ובכך המלכות בא"ר זוכה לשם י-י-ו-ה המשמיד ומכלה אחיזת  סמא"ל הרש"ע,הגואל נקרא ע"ד  ובו"א הקב"ה אומר למשיח"ו לקבל שם יח"ו של"ם גם משי"ח  יל"ו,י"מלוך ל"עולם ו"עד,ח"נון ו"רחום  י"הוה,בסוד נשמתו ק"י-צ"י העולה  כתר"  ק"ץ והכחדה גוזר על אומות העולם  הרשעים נאבדים ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה למש"ה הארת שע"ה העולה הצר"ף,הינו צ"ר  בכח מחשבתו  תורה בעל פ"ה,והינו המשי"ח ב"ע-ל  חכמה ב"ראשית המשפיע ע"ל בגמטריא מא"ה ברכות  למלכות מן הא"ם{בינה},-

בסוד אנ"י{מלכות}עתיד להגיד משי"ח הש"ם,על שם בעל ידיעה בחכמת השמו"ת הינו  שאנ"י{נש"א ונשאנ"י},ובכך "אסור פה",סוד הארת כתר הנקרא שתיק"ה חתם הגואל  אותיות י"ה{חכמה בינה}בפנימיות קש"ת{המלכות},וזה עניין ש"ת נשמת ש"ילת"   ל"י  המלכות אומרת חותם  ק"  ברכות עין לא ראתה,והמשיח מגלה ע" פנים {ענפים}של התורה בפנימיות ד"{מלכות}בכך תל"ד  מוחין סודו   ל"ב  ד"עת ת"פארת  גם בדע"ת  תפל"ת  א"ר גם בדע"ת תל"ת פא"ר,בסוד משה יוסף דו"ד,ר"ת מי"ד  תבו"א ה{ג}או{ל}ה אור האבו"ת מודיעים לישראל ע"ת{מלכות}גוזרת ק"ץ ומיתה על סמא"ל הנחש הר"שע.אמן ואמן.וזה עניין "וכשומעי זאת הסתרתי פניי רגע ממנו,ואשוב ואביט אליו,והסתרתי עוד כי יראתי",הרי לך ו" {תפארת ישראל}הינו שומע"י  את  כ"{העולה כתר},וזה סוד מעל"ת כת"ר גם על"ת  כל העילות מכת"ר כל הנבראי"ם בחכמה הגנוזה לעולמי עולמים,-

ועל ידי  החכמה העליונה" המשי"ח הינו יונ"ה  על"ה  למדרגת  ל" פעם ה"  בגמטריא ק"ן וחיבר  ע" בסוד ענ"ק,ולכן משה  הינך נקר"א ענ"ק בענקי"ם גם ע"ב קני"ם סוד ק"ן שבעי"ם גם שב"ע קני"ם בפנימיותך מאירי"ם סתרי תור"ה החותמים  בא"ת{מלכות}ז"{אורות}חג"ת נהי"מ גם תג"י מנח"ה בסוד נחמ"ה המלכות מקבלת מן תג"י"  העולה  ת"ג עש"ר  גם  גע"שת בגבורות קדושות המלווים לחכמת סוד אות  ר"  בגמטריא  "מאימת"  תורתך סמא"ל הרש"ע נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,ותורתך מלך  המשי"ח סוד הסתרת"י גם סת"ר קדוש"ה גם אות ס" קד"ש תור"ה,ר"ת קס"ת ביד"ך  מלך המשיח ונקרא ס" העולה ש"ם יש"י,על שם  יש"י כות"ב תור"ת  השמו"ת,בסוד ת"ו{הנגינה}מן מש"ה אך הכתיבה דו"ד והיחוד בינהם על ידי יסו"ד{יוס"ף},בסוד פני"י,בסוד  י"י{ב"  פנים}במלך המשי"ח]-

והינו  פנ"ים  ג" העטוף  בהארת כתר{בגמטריא י"י},בסוד ר{ג}ע,סוד  ג" נשמות קדושות המשברים ומכחידים "רע",-זה סמא"ל הרש"ע מלכות רומי נאבד"ת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום  ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מאו"ר ממנ"ו העולה פנ"ו בסוד קשר חמישי"ם יומ"ן ש"ם,גם רמ"ח קשישי"ם  מו"ם שנ"י,הרי לך רמ"ח המשי"ח משה ח"י  נקר"א קשי"ש-י"ם  בסוד שי"ש  קי"ם,כדברי קב"י עקיב"א{סוד שי"ש}מידת הגבורה הקש"ה בכ"ח שם מ-ו-ם שנ"י גם ושמי"ם חמישים{יחוד תפארת ומלכות}בכך הגואל  עוקר ומוחה  "ישו  ממ"ן,י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולם,וזה הנאמר יבו"א ענ"י ורוכ"ב על חמו"ר{חומר הממו"ן}אשר  רו"ח יש"ו הנצר"י אומרת "רוחי שרץ יונה",-הינו צוא"ת היונ"ה פסולת הגבורת מלבוש לסמא"ל הנח"ש המהוה כל טומא"ה בסוד  "ישו  רצח הריון",הרי  ח"ו ח"ו יש"ו י"מח ש"מו ו"זכרו הינו  רוצ"ח בסוד מחבל בזיווג  תפארת ומלכות הקדושים סוד הריו"ן,-

בסוד אות  ו"{תפארת ישראל ,משה}המזריע אותיות  י"ה{חכמה ובינה}לפנימיות  ר"ן,ר"וח נ"פש{המלכות},והסטרא אחרא ח"ו  מבקשים לרצוח בסוד לרוצ"ץ  וצחנ"ה של הקליפה להכני"ס  בשערי" ישראל צדיקים קדושים עתידים לרצו"ץ  ראש  סמא"ל הטמ"א מידה כנג"ד מיד"ה,ובכך ישראל צדיקים ייזכ"ו בגמטריא  כתר -ג"ל,זה המשי"ח  ואשו"ב,הרי  בזכות  ו"{תפארת}אות א"{הארת החכמה}"שוב" שורה במלכה סוד בוש"ה,"ואביט",כנאמר ג"ל  עיני ואביט"ה  נפלאות מתורת"ך תורת א"ל-י"ו,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל  חבר א"ל ומקובל המלאך ג"ל-א"ל   בכ"ח אות ל"  בגמטריא י"י"י  סוד נבואת מש"ה רבינו גא"ל המלכות{ג"ל}בזכות אל"ף אורות,הב"ט ורא,ה בזה היחוד נפלאות,"והסתרתי" גם הסת"ר  תו"י{תורת"ך}נאמ"ר לגוא"ל ישראל למע"ן החיצונים לא יבינו רזי"ה,-

ותורת המשי"ח אמר"ת הש"ם  מש"ה צרופ"ה והצפו"ר עול"ה בשירת"ה וכולם מביטים בפליא"ה ואומרי"ם מ"י הו"א המשי"ח המצר"ף מילה במיל"ה תור"ה חדש"ה מאת"י תצ"א גם אמ"ת   י"   תצ"א   מאת"י כ"ך המשי"ח בצירופיו  אומ"ר  לישראל צדיקים קדושים בע"ת ה{ג}או{ל}ה  בנצמ"א,והינו עו"ד העולה שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים} ובכך  י"ו-מ"ן,בסוד מ"יין  נ"וקבין אשר מעלה י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל בכך המלכות{ש"ם}זוכה למוחין כ"י יראת"י גם כת"ר י"יא  בגמטריא  אהיה  כת"ר,-החירו"ת לישראל עם אהב"ה,וזה סוד "ויאמר אליי:אל תירא,ואל תחת,למה אתה מחריש,והסתרת פניך ממני",הרי לך ויאמ"ר בסוד מאור"י,בכח  מאו"ר  עש"ר גם או"ר מעש"ר העולה ר"ז מעש"ר גם זמ"ר עש"ר,זה המשי"ח הנקרא זמי"ר בכך הינו עתיד ויאמ"ר לישראל צדיקים  אלי"י הקב"ה נגל"ה וחתם בפנימיות פל"א   יל"י,-

כ{י} גמ[ל]  על[י] חסד"ו סוד  המלאך אלי"י העולה כתרא"ל ומלמדני  נ"ר א"ת אותיות מצורפות,נ"שמה ר"וח סוד המנגינה  בכך ירק"ד המשי"ח,ו"ירקד"  בגמטריא מטטרו"ן על שם הינו מט"ה מנצ"ח על האותיות,על ידי מ"{בינה}נצ"ח ישרא"ל  יגול"ה הינו ג"ל  בעל שם יהו המנענ"ע   האותיות  ,בסוד ו"אל גם  שם  לו"א באמצעותו בכ"ל עת באים אל הקוד"ש ול"א תיר"א אלא תאי"ר בפנימיות עולמות תחת  האצילות סוד בי"ע  על ידי שם ע"ב מגלה   י"  ספירו"ת גם  פור"ס  קודש"י גם ופרד"ס שוק"י בסוד ק"ו פרד"ס{אור ישראל}משמיד ומכלה יש"ו,י"מח ש"מו ו"זכרו  ע,ולמים מלכות רומ"י הרשע"ה נאבדת לנצח נצחים,ובכך עתידים ישראל צדיקים לגלות שם למ"ה בגמטריא  עולה  י-י-י י"וד  ה"א ו"או ה"א בסוד כונה למשיכת אור הנבוא"ה גם ב"ן אהו"ה  העולה ב"ן טו"ב,-

הרי זאת כונה לחז"ק ב"ן הלומ"ד תור"ה שמלאך טו"ב יגלה למענ"ו סתר"י תור"ה המקרבי"ם ה{ג}או{ל}ה,בסוד א"ת אותיות מתחברים למלכ{ה} ומקובל את"ה-משי"ח  מחרי"ש גם משי"ח ממתק  אות ר" בגמטריא א"  א"ל א"לה  א"להי א"להים,בכך מושך ו"הסתרת גם ת"ו  הסת"ר גם ס"ת תור"ה,ס"פר ת"פארת  ת"ורה פני"ך גם פנ"י כת"ר גם פר"י תנ"ך,ת"ורה נ"ביאים כ"תובים גם ממנ"י  כ"ו  תבי"ם בגמטריא י-ה-ו-ה תבי"ם בתוך ב"ת {מלכות}מ"י{בינה}חותמת  אור תפארת{כ"ו}גם כתר"ו של  המשי"ח בסוד תו"ר כת"ר ות"ר תר"ך  אורות המרוממים הנשמות לג"ן עד"ן גם לע"ד נג"ן  האותיות ללמוד חכמת צירו"ף האותיות.וזה סוד "ואומר :שמעתי שמעך,כי משיח אלקי יעקב אתה",כלומר  ו"{תפארת ישראל}הינו  "אומר" אנוכי "זמר" האותיות בכח ז" אורות חג"ת נהי"מ חותם או"ר  ר"ם  בגמטריא ואמ"ת בפנימיות ישראל צדיקים י"ש לה"ם חל"ק{חלו"ק ומלבו"ש}לעול"ם הב"א,-

ובזכות תורת"ך שמעת"י גם ישמע  או"ר  ע"ב אמ"ת  המשי"ח גם באמ"ת  ע" או"ר  ישמ"ע בכ"ח הנבוא"ה כ"י  העולה ל" בונה עבורו{עיבורו} כל"י,כ"הן ל"וי י"שראל גם וכה"ן יל"י ש"ר  א"ל   כ[י] גמ{ל} על{י}  חסד"ו נשמת משי"ח אלוק"י גם קו"ל  א"י{כתר}יעק"ב חתם בנשמתי בכך  בק"י   ע" פני"ם של התור"ה  א"ת צירופים המושכי"ם ה" עליונ"ה גם העליונ"ה{בינה}מש"ה על"ה לאות  נ"{בינה}לגלות צירוף י-ה-ו{יחוד חכמה בינה סוד י"ה  ו"תפארת}בפנימיות המלכ{ה},והרי ל"ך שם יהוה יתהל"ל השוחט בכ"ח זה היחו"ד את סמא"ל הרש"ע נשר"ף בכ"ח חידוש"י התור"ה,תורה חדש"ה מאתי תצ"א המוציא"ה את רו"ח הטומא"ה מישרא"ל עם טהר"ה אמ"ן ואמ"ן בזכות אומ"ן{הקב"ה}נזכ"ה להגא"ל ב"מ-הר"ה בינה{הר"ה}  בשם מ"ב  הגדול והנור"א סוד קר"ע שט"ן גם ער"ק שט"ן מישרא"ל בזכו"ת רז"י פנימיות התור"ה,וזה עניין "ומיד נדמה אלי כנער מכלול יופי ונעים אין כמותו",-

בסוד ו"{תפארת ישראל} הינו מ"שה ד"וד  י"וסף גם שד"י  מוד"ה יוס"ף בגמטריא מטטרו"ן מ"ודה יוס"ף גם יוס"ף  מטטרו"ן מוד"ה להקב"ה ומשבחו" ואומר אנ"א בגמטריא ב"ן גם אלוה"י של"ח ישראל צדיקים קדושי"ם לחופש"י גם שיל"ו  ח"ף הינו ביצע שילו"ח  אות  פ" בגמטריא שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים}וזה שילו"ח גם י"ש לו"ח   העולה  ונשמ"ה שיל"ו בפנימיות ק"ן{החכמה}מושך אל"י,גם א"ם{בינה}אומרת  כנע"ר גידלתיך ועל ראש"ך כת"ר  נע"ר בכח תורתך הכתר ניעו"ר גם י"ו  נע"ר,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-נע"ר גם לע"ר  {המשיח}ג"ן{מלכות}השוחט ומכלה ער"ל{סמא" הרש"ע מלכות רומי שורש כל טומא"ה},והינך מלך המשי"ח מש"ה ח"י מכלו"ל העולה בגמטריא י"י"י סל"ו-רוכ"ב גם כרו"ב  בערבו"ת גם ותר"ב ע"ב שמות הקב"ה סוד חכמת"ך  כ"ח כת"ם,יחוד כ"תר  ת"פארת  מ"לכות אור  יופ"י    י"  ספירות בלימ"ה הינם פו"י,-

פ"ודה  ו"מציל  י"שראל  בכח ס"ת-לל"ה{שם ע"ב}העולה י"י"י"י"י"יא"א"א"א"א,וזה היחוד חר"ב המשי"ח אות  ו"  נעי"ם גם ימנ"ע מהסטרא אחרא הרשעי"ם לבצ"ע זממ"ם,ודע  לך המשיח מעיד על הקב"ה יתברך ויתהלל  "אין כמותו",בסוד אי"ן ח"ו לתפוס מהות הבורא בחשיבה כמותית{גשמית}אלא אי"ן  לו ל"א דמו"ת ול"א צור"ה ואי"ן הוא נתפ"ס במחשב"ת הבריא"ה על כל נבראי"ה והינו בר"א  נה"י,נ"צח ה"וד י"סוד המהוים משיכת מוחין  עבור המשיח{מלכות},בסוד מש"ה{נצח"}מהוה שם קדוש יסו"ה גם כתר שמ"ש  י-ה-ו עבור דו"ד הבט וראה פלאו"ת הש"ם ליריאי"ו,ושם י"ס בסוד י"  ספירות באמצעותם המשי"ח משה רבינו מייחד  ו"ה,-תפארת ומלכות סוד ה[ג]או{ל}ה השלמ"ה למש"ה השל"ם נית"ן הזכו"ת מא"ת בור"א עולם להביא"ה -

גם ל"י אהב" הקב"ה ולכ,ן חתם ב"י אור   בינה{ל"י}י"ב ר"ז גם ברז"י הקבל"ה הנבואי"ת חכמת הצירופים מצר"ף נשמות ישראל למע"ן יהי"ו העולה והכת"ר יזכ"ה פנימיותם בחירו"ת עול"ם  ר"ת שם ע"ב בגמטריא ח-ס"ד,וזה סוד "ואומר אליו:מתי יאיר  נר ישראל?ומתי תבוא הגאולה?,הרי לך ו"{תפארת ישראל}עתיד אומר   מ"תי   י"איר  נ"ר  י"שראל,בעת  "ימין"  הקב"ה המשי"ח משה רבינו בכח תורתו יגלה אור"ה,בסוד  ו"מתי" תבוא  הגאולה,אימתי  צירוף  י"ו,י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל  תבו"א ישראל יבקשה"ו בצרת"ם א"ז  הגאולה"  תבו"א על ידי ג"ל החותם שם אהו"ה בגמטריא טו"ב  בישראל עם טהר"ה.כונה נוספת עבורך הרגלא"ט מאתי זרובב"ל  ור"ז  לב"ב מרכב"ת האבו"ת חוק"ק  בגמטריא רו"ח{האלקים}בפנימיות המוחי"ן של נחו"ם{המשיח}מגלה י"ה{חכמה ובינה}גם מו"ח  חמישי"ם   משי"ח  מו"ח{חב"ד}חותם בפנימיות י"ם{מלכות},בסוד מת"י יאי"ר נ"ר  ישראל,הרי מתי  רוח המשיח יאי"ר בסוד יגלה  אר"ך{החכמה}א"ז נ"שמה ר"וח קדושים סודם ישרא"ל ירא"ו אור"י מתוך היאו"ר אורי"ה המלאך יגלה למען ישראל תורת"ך,-

"ומתי" תבוא הגאולה,בעת מת"י ישראל הצדיקים האמיתיים יבקש"ו מהקב"ה משערי מעלה אנ"א אלקי ישראל ריבון עולמים רא"ה בתורתנ"ו וחידושי התורה שחידשנו בשערי מעלה במחציתך כחלק מתורתו של המשיח המברר ניצוצות קדושה ואסו"ף כל חידושי תורתנו לאור"ך כל הדורו"ת ובכך רומ"ם  מעו"ז שכינת"ך בכך תבו"א  אות   ת"  בגמטריא או"ר  ע"ב אמ"ת גם באמ"ת  ע"  או"ר,יבו"א  ע"  ורוכ"ב על חמו"ר,הרי שם החמו"ר ע"ל בגמטריא רומ"ח על"ה גם מש"ה על"ה על חמו"ר בסוד מו"ח חמישים אמ"ת חומר הבריא"ה כ"ח הדמיו"ן  הקדו"ש על ידו יעש"ה נקמ"ה באומות העולם הרשעים מלכות רומי נאבדת לנצח נצחים.אמן ואמן,וזה עניין "ובאומרי לו הדברים האלה",הרי וב"-אומרי  צירוף  ב"  פעם  ו"ו  בגמטריא י"ב צירופי יהו"ה בכך המשי"ח  ל"ו"   ג" אורות חב"ד,-

ח"כמה ב"ינה ד"עת סוד הדברי"ם גם דבר"י מ"ה  בגמטריא דב"ר עש"ר גאול"ה גם  עב"ד שת"ל  גאו"ה{דקדושה} בפנימיות ישראל עם נאה"ב,בכך ישמיד ויכלה גאו"ה  דסטרא אח"רא סמא"ל הרש"ע,ועל ידי כך נשמת לנקודת ל"ב ישרא"ל מאור האל"ה  בגמטריא א"ל  עש"ר גם המלאך  עשרא"ל  החותם עש"ר ספירות מטעם הא"ל{יתברך}בפנימיות ה{ג}וא{ל},"והנה איש בעל שש כנפיים בא אליי",בסוד ו"{תפארת}על ידי ה"נה,בסוד  ה" פעם נ"ה בגמטריא "לו  שש  מאות",הרי לך  למשיח ישראל  ל"ו שרפי"ם המגלים למענו ש"ש  מאו"ת אל"ף שורשי ישראל צדיקים,שש" מאו"ת אל"ף בסוד ספירת החכמה{אל"ף}ובינה{מאו"ת}באמצעות יסו"ד{בינה}מגלים למשי"ח חשמל"י  הנבוא"ה,וזה אי"ש גם י"ש  אל"ף{חכמה} גם פל"א  ש"י סוד אות י" בפנימיות יש"י{משי"ח ישרא"ל},והינו בע"ל-ש"ש  גם של"ש  ע"ב בסוד ע"ב ע"ב ע"ב גם בע"ב  קמ"ב,שם קדוש אברה[ם]  יצח{ק}  יעק{ב}  -

מלא אות מ"ם  ומקובל מ"ב ק"ם להשמיד ולכלות אומות העולם  הגויים  הארורים  ממשלת הסטרא אחרא נאבדת לנצח נצחים,וביום ההוא בפנימיות המשי"ח מוחין כנפיי"ם גם כנ"ף ש"ם יש"י העולה כת"ר כנ"ף שמ"ש,בסוד כתר מכס"ה שמ"ש{המשיח}על כן הינו נסת"ר בסוד המשי"ח ס"וף  ת"ך  ר"אש של אות  נ" צורתה אותיות  י"  ו"  י" העולה כ"ו גם כתר"ו  י-ה-ו-ה,והינו ב"א  אלי"י  גם אב"א{חכמה} חותם בפנימיות הגואל  שם יל"י,כ{י} גמ[ל] על{י} חסד"ו,וזה הנאמר "ויאמר אליי,כי הוא היה שר צבא ישראל",הרי כ"י  בגמטריא  י-י-י סוד צירוף הנבוא"ה מגלה במלך המשי"ח מש"ה ח"י מ"ב  ל"ך  מאור הי"ה העולה  כתר",-

בסוד הו"א{משה}מייחד תפארת ומלכות{ו"ה}בכח אות  א"לף הינה  פל"א  כת"ר  העולה  "כתראל שמן יום"{חכמה דחסדים}חותם בגוא"ל  בגמטריא אלו"ה{מוחין אלקים חיים},וזה ש"ר{מלאך}כתרא"ל חר"ב צב"א גם  פח"ד  אפ"ל המשמיד ומכלה אומות העולם הרשעים ממשלת  הסטרא אחרא נאבדת לנצח נצחים,ביום ההוא ישראל צדיקים זוכים למאו"ר  גם  ע"  או"ר  בגמטריא ר"ז שבעי"ם  גם שב"ע רזי"ם גם המשיח בכח   שם  "עב  רשם   י"ז{במלכות},שם  י"וד  ספירות  העולה כתר -

ומגלה ז"  ספירות חסד  גבורה תפארת  נצח הוד יסוד מלכות  בתו"ך כתו"ב{רשימות}ישראל,וזה יחו"ד פלאי"ם גם אלפי"ם צפ"ה במעש"ה  מ"ב אשר עש"ה עולם העשי"ה והכ"ל בכ"ח המחשב"ה בפנימיות המשי"ח אור"ג האותיו"ת נקר"א  גם הקב"ה קר"א למש"ה על ידי  שער חמישי"ם בסוד יחוד שמי"ם{תפארת}ח"י{יסוד}גם  י"  סו"ד  דו"ד העולה י"ד  בשנת  תש{ס"ו}  העולה גלג"ל  האורות הח"ל להזרי"ע בפנימיות חל"ה{המלכה  הקדושה},וזה עניין "שנלחם עם סנחריב ועם מלכי כנען",-

הרי אות ש" באמצעותו  המשי"ח משה חי  נ" לחם,חותם אור בינה{שער "חמישים"} סוד לח"ם  בגמטריא יהוה יהוה יהוה,ובזה החותם ה[ג]וא{ל}  מהוה נשמת ע"ם גם ת"ן ש"ם ע"ם,על ידי שם ת"ן העולה  עש"ר פעם גאולה מעטר ע"ם{ישראל} בתורת ש"ם{הצירו"ף}ומקובל ש"ם הצירו"ף סוד צירו"ף  מש"ה גם מש"ה ציפו"ר בעל ידיעה ב"שם  ה" וזה נ"ס חרב"י אומא המשיח בכך  אחרי"ב סנחרי"ב,וזה בזכות המשיח הינו רב"י ח{ו}סן, גם חרב"ו נס"י  העולה חר"ב ענ"ו  גם ע"ב חרו"ן  המכלה ומוחה זר"ע מלכי כנע"ן,המכניעים  ישראל צדיקים קדושים,וזה סוד "ועתיד הוא להילחם מלחמת ה"  עם משיח ה",ועם המלך עז פנים ארמילוס בן אבן,שיצא מהאבן",הרי לך ו"{תפארת ישראל}עתי"ד  להגיד  דעת"י סוד דע"ת  הקב"ה י"ת העולה קדו"ש הקב"ה בכח  י" ספירו"ת בלימ"ה -

מגלה   ד"  אותיות  י-ה-ו-ה בפנימיות ע"ת{המלכות},ובכך הו"א בסוד ה"א  ו"ה שם א-ה-ו-ה העולה טו"ב,זהו מש"ה בזה השם להילח"ם מש"ה  אימתי  לי"ל  חמ"ה  גם  ע"  חמ"ה  בגמטריא שמ"י  ע"ב המ"ח בפנימיות המשי"ח ירא"ה בפנימיות ל"ב ישראל ע"ם  אהב"ה,וה{ג}וא{ל} סוד מלחמ"ת ה" גם חת"ם מל"ה ומצרפ"ה ע"ם משי"ח ה" בסוד המל"ה שח"ה אל המשי"ח ואומרת משי"ח ישמ"ח ביום חמש"י על שם  י"ש  מ"ח  נביאי"ם השרי"ם ומהללים בכל הרקיעי"ם את תורת"ו תור"ת פלאי"ם בסוד פ"ה  ל"אה{בינה}תורת המשיח מעברת י"ם{מלכות},כנאמר וע"ם,הרי אות  ו" כולל הע"ם סוד הגואל הינו נשמת כללית העולה כל"ל קוד"ש  גם ש"ם י"שי   ד"ש  קכ"ו,וזה סוד  דוד בן יש"י  ד"ש ומעמיק  בצירו"ף קכ"ו ועל יד"י  יי"ו לע"ד בגמטריא לע"ד -יהו"ה המשיח {ע"ד}חותם  ל" -

בגמטריא  י-י-י{סוד הנבואה}בפנימיות המלכות{סוד שם הו"ה}ומלך המשיח מגלה למענה י" ספירות והרי לך  י-ה-ו-ה,וזה ק"-כ"ו,שם כ"ו בגמטריא יהוה גם כתר"ו אות  ק" בגמטריא מא"ה ברכו"ת מא"ת  הא"ם{בינה}למלכות  הקדו"שה כך יוצאת{בכח זה הצירו"ף}לבצ"ע נקמ"ה והשמד"ה על ידי דינים  {ע"ז}ים בגמטריא משי"ח    יזע"ם ויכלה ארמילו"ס העולה גבור"ה סמא"ל,הרי המשיח{הגבו"ר}על ידי גבור"ה מוחה סמא"ל הטמ"א,וזה ב"ן אב"ן בסוד יחוד  א"ב{חכמה}ב"ן{תפארת} המגלה ן" שערי"ם גם  ע" נשרי"ם בסוד רע"ם שנ"י סוד משי"ח ישראל ירע"ם על ידי ש"ן,ש"ין  נ"ון בסוד ש"ן  ינו"ן,העולה  משי"ח  שינוני"ם המכחידים ומכלה זרע עמלק לעולמי עולמים,ובכך "שיצא מהאבן",בסוד ש"י{בינה}צ"א  בגמטריא אמ"ן ועבר מ"ה בגמטריא הגוא"ל באור א"ב –ן"  בגמטריא א"ב חמישי"ם גם בחמישי"ם אל"ף -

בסוד משי"ח פל"א בי"ם גם שי"ח מפל"א בי"ם,-אור אלפי"ם זאת התור"ה באל"ף העשיר"י  ישראל ילמד"ו  מן המשי"ח יקיר"י בכור"י גם כרוב"י הינו בי"ת{כלי}המכיל פל"א עש"ר{ספירות}סוד צירו"ף  י-י-ה,הבט בזה הכתו"ב וגל"ה נפלאו"ת ה{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,וזה נאמר "ויוסף{לדבר אליי}מט"ט המלאך",הרי ו"{תפארת}מעבר יוס"ף{ייסוד}במוחין  ל" דב"ר העולה דבר"י  כתר" גם כתר"י דב"ר הנבוא"ה מגולה בפנימיות ישראל,זה  המשיח ש"ר שיר" א"ל גם שרש"י  רל"א,בסוד שיר המשיח רל"א צירופי"ם גם ציפו"ר חמישי"ם בסוד משי"ח ציפורים,הרי נשמות הצדיקים{ציפורים}הם שי"ר המשיח גם שי"ח מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או  ה"א  זרע"י  א"ל{החכמה}אליי   א"י{כתר}חותם  ל"י{בינה}סוד המלא"ך  מט"ט העולמה כ"א  מל"ה  מט"ט גם אהיה מל"ה חמ"י ,-

ח"ונה מ"לאך  י"הוה,הרי המשי"ח בפנימיותו חונ"ה המלאך ומנח"ה ה{ג}וא{ל} אי"ך לצר"ף שמות א"ל גם ואמ"ת ש"ל  הקב"ה בתור"תו נחזית בסוד עי"ן בעי"ן גם ענב"י עני",יבו"א ענ"י ורוכ"ב ע"ל חמו"ר גם רומ"ח  ענ"בי{גבורה}בענ"י   ע"ב שמו"ת י"סוד  נ"צח  המכחידים ומכלים סמא"ל שור"ש כ"ל ר"ע,אמ"ן   ואמ"ן.וזה סוד "ויאמר לי:אני הוא מט"ט,שר הפנים,ומיכאל שמי,וישימני להיות על עמו ועל אוהביו",וראה ו"{תפארת ישראל}בכח  י" ספירות  אמ"ר באור החכמ"ה סוד אות א"  ר"ם  ל"י{לבינה},עברי את מדרגת  אנ"י{מלכות}באור אי"ן  סוף יתברך,וענתה הבינה{הו"א}אנוכי מאחדת  ו"ה{תפארת ומלכות}ומגלה בה"ם אות א"{חכמתך,ספירת החכמה},ובכך זוכים למאור מט"ט  בגמטריא חמ"י,ח"ונה מ"לאך י"הוה,סוד שם יהו"ה גם  הו"ה  י"  ספירות בפנימיות ל"ב  ישרא"ל גם לב"י ש"ר א"ל עבורם{עיבורם}סוד תורה חדש"ה מאת"י תצ"א,וזה ש"ר הפני"ם גם -

אנוכי בינ"ה  שר"ה  פני"ם{שיר פנימיות העולמות,שיר הבירורים}"ומיכאל" העולה ז" כלים,בכך מתבררים וזוכי"ם לגמ"ר תיקו"ן  גם תיקו"ן  ג"ל  ר"ם,בסוד ג"ל עיני ואביט"ה נפלאות מתורת"ך,סוד שמ"י  יחוד  י"  ספירות בפנימיות ש"ם{מלכות}גם י"ש  {בינה} בפנימיות מלכות{ם}וגם  "איש   ע"ב  יר"ם{המלכות},זה המשי"ח סוד "שבע אבירים"{חג"ת נהימ"} הינו וישימנ"י גם  יש"י  מהוה  י"ו-מ"ן,י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל   הינו מ"ן יש"י בסוד  יש"י ג"ל  מ"ן  בגמטריא  "כתר שמן גל",אור החכמ"ה המכלה ומוחה סמא"ל הרש"ע נאב"ד ב[ג]או{ל}ה השלמ"ה,וביום  ההוא ישראל צדיקים מעוטרים במוחין  להיו"ת גם ת"ל  י-ה-ו,סוד הצירו"ף שור"ש האותיות{ת"ל  המלכות} הזוכה למוחין  ע"ל עמ"ו  בגמטריא  קו"ם שבעי"ם  גם  צר"ף  אלהינ"ו  פו"י,פ"ודה ו"מציל  י"שראל בכח ס"ת  שם לל"ה  -

בגמטריא י"י"י"י"י"י"א"א"א"א"א,בזכות זה היחוד הגדו"ל גם הו"ד  ג"ל  ישראל נגאלי"ם על ידי נאמ"י  ג"ל גם אנ"י גל"ם{החכמה דאצילות}החותמת  ו"{התורה}ע"ל{מלכות}זוכה ל"מאה" ברכות מן  "האם"{בינה}אור אוהבי"ו,גם או"ר התור"ה  אוה"ב-י"ו,י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל ומקובל אוה"ב  ג"ל העולה היחוד  י-י-י-א-ה-ו-ה לרומ"ם ישראל ולזכות"ם ב-{ג}וא{ל} אמ"ת  בגמטריא גול"ם  ב"ת{אור החכמה העליונה}המשבר"ת סמא"ל הטמא מלכות רומי נאבד"ת ממ"ש שמ"ם  במהרה יימחה מע"ל האדמ"ה,בסוד "אני שנהגתי את אברהם בכל ארץ כנען, ואני הוא אשר פדיתי את יצחק, ונאבקתי עם יעקב במעבר יבוק",כלומר אנ"י המלכות בפנימיות  י"  ספירות בלימ"ה אנ"א  הקב"ה על ידי  י"  ספירו"ת בלימ"ה נה"ג  שת"י המשיחי"ם  משי"ח ב"ן יוס"ף פיו"ס ועיבור חתום נשמתו במשי"ח בן דו"ד,-יחוד  יוס"ף דו"ד ומקובל  י-ד-ו-ד  סו"ף,שם  ידו"ד בפנימיות י"ם{מלכות}-

סו"ף העולה  ב"ן דו"ד שמ"ן יו"ם{יוסף},הרי חכמת בן דוד מקבל מן יוס"ף,גם י"וד ו"או בגמטריא ג"ל  חבר ס"ף ומקובל שמ"-ן י-ו"ם סג"-ל  ס"ת  המשיח נמו"ל  על ידי שם ס"ג  בגמטריא י"וד  ה"י  ו"או  ה"י{בינה}סוד יחוד  י"י"י"י"י"י"י"י"יא"א"א{בגמטריא סג"ל},ועל ידי כך ה{ג}וא{ל} חותם בעם סגול"ה  סג"ל  ו"ה,-יחוד תפארת ומלכות{ו"ה},כח א"ת האותיות גם את"ה  כ"ח אותיות נשמת המשי"ח א"ב-רהם  גם מה"ר א"ב צר"ף בכ"ל אר"ץ{מלכות}בכך מגולה הארת שם לכ"ב  -

בגמטריא  י-י-י-י-י-א"א"{יחוד קדוש ונור"א}גם כ" פעם ב"  בגמטריא   מ"  חבר  ב"  ומקובל שם מ"ב הנוטל  אות ל" ומקובל מב"ל והשמדה גוזר על ממשלת  הסטרא אחר"א,-סמא"ל נאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ביום ההוא קליפת  כנע"ן נכנע"ת בפני משי"ח ישראל גם שי"ח מישרא"ל בגמטריא עזריא"ל מישרא"ל גם ישרא"ל  רל"א  יזע"ם,-בכח הצירופים מכלה ומחה אומות העולם-הגויים הם רשעי"ם נאבדי"ם כול"ם גם סמא"ך הטמא המול"ך על שורש נשמתם,ועל כך נאמר ו"אני{יחוד תפארת ומלכות}-

הזוכים למאור ואי"ן סו"ף יתבר"ך  ונ"א  יוס"ף{ספירת יסו"ד}חתום  י"  ספירות בפנימיות סו"ד{המלכות}תמונ"ת הכ"ל גם לכ"ה תמונ"ת  י"  ספירות בלימ"ה,בינה{הו"א}סוד אש"ר על ידי ש"ר{תפארת}חותמת הארת החכמה{א}בפנימיות ישראל צדיקים ,בכך פדי"ת בגמטריא פ"ד  קדו"ש{מתקן הברית}גם מתק"ן הבריו"ת,ר"ת שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א המגלה א"ת אותיות בעלות די"ן יצח"ק גם יי"ן  ח"ק  צ"ד  ומכלה סמא"ל הטמ"א,כנאמר ונאבקת"י  זה סוד  ונבי"א  ק"ת,ק"דוש  תה"לל,סוד אליה"ו השור"ה ע"ם יעק"ב גם עי"ם  בק"ע  הקליפה הטמא"ה,בסוד המשי"ח בפניותו  ע"יבור י"ניקה מ"וחין סוד ב"מ-עב"ר גם ר"ב מב{ו}"ע   בסוד מ"ב  רבו"ע{אחורים}המכלה הסטרא אחר"א עולים בעש"ן רזי"ן דרזי"ן,בכך ישראל צדיקים זוכים למוחין יבו"ק,-

גם ק"ו אין סוף יתבר"ך החותם  י"ב צירופי יהו"ה,גם י"  פעם  ב"  בגמטריא  כת"ר בתו"ך השכינה זוכה  ל"רתך"  אורות ע{י}"ן {ל"א  רא}ת"ה תורת אריא"ל  מלאך מרכבות הנבוא"ה,אמן ואמן.וזה עניין "אני שנהגתי את ישראל במדבר ארבעים שנה בשם  ה",הרי לך אנ"י{מלכות}שנהגת"י בכח תג"י שנ"ה גם נג"ש הקוד"ש,סוד היכל היסורים  בג"ן  עד"ן גם נג"ב ע"ד חמישי"ם בסוד משי"ח בג"ן עד"  י"ם חותם סתרי תור"ה בכ"ח  יסורי"ו  מושך ס"ור  יי"ו  בגמטריא ס"ור יהו"ה להשמיד על ידי צירוף י-ה-ו   "סוריה",זאת המדינה העתידה להמחות  ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה  למש"ה,-

בכח א"ת  צירופים גם צירופי אמ"ת מ"ציפור אמת"{סוד הצדיקים}ישראל{המשיח}חותם שיר א"ל סוד ב"מ-דב"ר דם מ"ב דב"ר בסוד ר"ב{הגואל}בעל  חרב  מב"ד,מ"שיח  ב"ן  ד"וד סוד ארבעי"ם  כתר חכמה בינה  דעת בפנימיות שנ"ה{מלכות}זוכה   ל"עשר  משה"{בגמטריא שנה},-י"  ספירות בלימ"ה בש"ם  ה" גם במש"ה  מ"ב אותיות נחתמות  בפנימיות ש"ה{המלכות}זוכה  ל{נ"}שערים והרי לך ש{נ}ה גם שכ"ל  נ"ה,נ"צח  ה"וד אור הנבוא"ה בפנימיות המלכות,-

וזה עניין  "ואני שנגליתי ליהושע בגלגל",הרי לך ו"{תפארת ישראל}בעת זיווגו במלכות{אנ"י}חתם  אות  ש" בפנימיות ג"ן ובכך "נגש" לגלות ת"ל  י"י  בגמטריא ת"ל  כת"ר גם תפארת  ת"ר כל"ת {השכינה}האומרת ת"ן או"ר ע"ב אמ"ת אמ"ת  חמישים{העולה  ת"ר},ועתיד זה החותם להחתם  בפנימיות המשי"ח משה ח"י  סוד  ליהושע" גם ושיל"ה  ע" יבו"א ורוכ"{ב ע"ל חמו"ר} גם וע"ב רמח"ל,בסוד נשמת החסיד הקדוש  רמח"ל ר"בי  ח"יים  מש"ה לוצאט"ו מגולה בפנימיות המשי"ח הנקרא חיי"ם גם נקר"א מש"ה בסוד מש"ה חכ"ם הינו מהוה כ"ח שפ"ה  גם כ"ח שכינ"ה,ו"רמחל" סוד נשמתו  י"י"י כלים חותם  לח"ם  בגמטריא יהוה יהוה יהוה {אור התפארת}בתו"ך כלי המשי"ח,וזה סוד צדיקי האמת המעוברים כל אחד בתור"ו בפנימיות {ג}וא{ל}  ישראל, קו"ל-התו"ר,-

הרי כל אחד בתורו{מן צדיקי האמ"ת} משמי"ע קו"לו באר"ץ{כלי המשי"ח},ומגלים{הצדיקים}למלך  המשי"ח מש"ה ח"י תור"ה גם מש"ה החירו"ת יעני"ק לישראל ע"ם אהב"ה,וסוד המשיח בג"ל   ג"ל,העולה  אגל"א  ג"ל,{א}תה {ג}בור {ל}עולם  {א}דני משפיע לג"ל-עיני ואביט"ה נפלאות מתורתך המכחידות ומכלות מלכות ישו"ע,-י"מח ש"מו  ו"זכרו ע"ולמים,אמ"ן ואמ"ן אשר"י הצדיקי"ם האמיתיים בעלי  שור"ש ישראל קדושי"ם שוקדי"ם על התור"ה העליונה ומעברים ה[ג]וא{ל} באו"ר עתי"ק הנעת"ק בכ"ח תורת"ם קדוש"ה עליונ"ה פל"א  נ"ש-ג"ב  בגמטריא עש"ר מש"ה גם רש"ם שע"ה שב"א לג{או"ל}בכח שם לו"א  ישראל עם טהר"ה,וזה סוד "ואני הוא ששמי כשם רבי,ושמו בקרבי",כלומר ואנ"י סוד יחוד תפארת ומלכות  מגלים בשעת זיווג"ם אור  הו"א{בינה} העולה  ז"ה  נבואת מש"ה  ס"ת בגמטריא  ת"י  -

גם קדו"ש ומקובל מלכות  הינך קדושת"י וקדשת"י גם תקודש"י בזכות אור"י מאו"ר היחיד"ה גם יחי"ד{המשיח} עש"ר ספירו"ת חותם ברחמ"ך רעי"ה יקר"ה מאנוכ"י ב"ע-ל"ך  ל"ך שם ע"ב נות"ן ב"מ-ת-נ-ה,סוד שם תנ"ה המשמיד ומכלה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה,וידעתם ישראל צדירים ששמ"י ישמ"ש בכח  קש"ר חמישי"ם משי"ח{אנוכי} קשרי"ם{כותב}חדשו"ת לבקרי"ם ומחד"ש על ידי חידושי תורתי אור קירו"ב  הספירות גם בוק"ר{הגאולה}נחז"ה בכח ז"ה  ח"ן  שם ז"ן{אור החכמה}כש"ם רב"י גם רש"ם  ל"ב נתיבות החכמ"ה ה"שר"{משיח}ובכך מב"ל והכחד"ה נג"זר בכח ר"ז  ג"ן גם משיח נרג"ז  הינו מכלה ומוחה סמא"ל הטמא  נשר"ף ממאו"ר  התור"ה ופא"ר ישראל צדיקים זוכים בכ"ך משער"י מעל"ה,בסוד אין משערים בליב"ם מעל"ת תורת ה{ג}וא{ל} בפני  רי-בו"ן  י-שראל,ובזכות ר"ת שם רי"י,ר"צון  י"ריאיו  י"עשה הקב"ה חותם במשיחו מש"ה רבינ"ו,-

ר"ת בר"ם אות מ"ב אמ"ת  י"ם גם באמ"ת מי"ם  בגמטריא באמ"ת מל"ך גם ל"ך מ"ב אמ"ת סוד ו"שמו"  ש"ם  ו"ו  בגמטריא ש"ם י"ב גם בשמ"י גם חמישי"ם ש"ב בסוד במשי"ח שמ"י  מ"ב שי"ח  י"ש ארבעי"ם  כלים   כתר חכמה בינה דעת,ובכתר הכלים ח"ו ח"ו לא מדבר בהגשמה" אלא  כלי לשון מכיל  כל  ג" חב"ד והכלי"ם זכי"ם בסוד שם כז"ו  בגמטריא ג"ל גם  כתר אהב"ה בקרב"י יקר"ב ישראל לתורה הקדו"שה ויוצא  לקר"ב לשחוט ולעקור מלכות רומי סמא"ל הטמא שורש כל ר"ע,אמן ואמ ן כ"ן  יהי  כ"ה רצו"ן מה"ש  מ"עולם ה"וא ש"מך,וזה סוד "ואתה זרובבל בן שאלתיאל,שאל ממני ואגידה מה יקרה לעמך באחרית הימים",הרי ו"{תפארת ישראל}מל"ך  המשי"ח בכח א"ת אותיות מצורפות הינו מחבר המלכות{אות ה"}בתפארת{אות ו"ה}ומגלה צירו"ף  ו"ה העולה  הש"ש,-

סוד חסד גבורה תפארת  נצח הוד יסוד מלכות,וזה עניין זרובב"ל גם  ב"ו  ר"ז  ל"ב  העולה  "עשר רז"י  כת"ר,ס"ת  בגמטריא קוד"ש ומקובל  עש"ר רז"י כת"ר קדו"ש,סוד שער החמישי"ם גם משי"ח על ידי מ"י{בינה}מגלה בשכינ{ה} מאו"ר י"ש  נחמ"ה גם חמ"י  שנ"ה בעולה  ח"ן שנ"ה,ח"כמה  נ"סתר בפנימיות  שנ"ה{מלכות}זוכה מן הב"ן{תפארת}למוחין שאלתיא"ל,בסוד שאל"ת{שואל אורות}מן אל"י בגמטריא א"ם{בינה}עבר המלכות{סוד י"  נקודה}מעוטרת בכתר  א"ל העולה י-י-יא"  גם כתר"  א"י מלא א"לף ומקובל  א"ף  כתריא"ל גם תכ"ף אריא"ל{המלאך}מגולה בישרא"ל להשמיד ולמחות סמא"ל הרש"ע מלכות רומי שורש  כ"ל  ר"ע,וביום ההוא ישראל צדיקים מעוטרים במוחין שא"ל גם אש"ל העולה אי"ש  כת"ר סוד הארת המשי"ח סודו ואגיד"ה גם  ג"ד  אהו"י גם משי"ח דוא"ג  -

בסוד משי"ח אוה"ב ישראל צדיקי"ם,ס"ת  בגמטריא  י"י"י  מ"ב גם כתרי   מב"י,מ"שיח ב"ן י"וסף על ידי שם מ"ה  בגמטריא י"וד  ה"א  ו"או  ה"א חותם  י"קרה גם ה"ר ק"י בגמטריא ה"ר שע"ר  מא"ה גם ש"ר ער"ה מא"ה{אח"ד מע"ב שמות}בפנימיות ל"ב הנשמה יחיד"ה בכך  לעמ"ך גם כתר עמ"ל באחרי"ת הימי"ם גם ב"ה אחרי"ת ימי"ם סוד כל הספירות{ימים}מקובצים ב"ה{מלכות}הנקראת אחרי"ת העולה רי"ח א"ת אותיות  מצורפות המכילות הארת החכמה{רי"ח}המכלה ומוחה אומות העולם הגויים  הארורים ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לנצח  נצחים,אמ"ן ואמ"ן כ"ן יהי כ"ה רצון מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך.וזה עניין "ואען ואומר :מי האיש הזה",הרי לך ואע"ן בגמטריא נע"ז,העולה משי"ח ע"זים{גבורות ודינים}הינו סוד אות ו"{תפארת}על ידי עו"ז התורה{הארת החכמה}מגלה נ" שערי"ם שער חמישי"ם גם שמ"י חמ"י בסוד ח"ן שמ"י גם משי"ח  משי"ח  י"ם ר"ת מי"ם{העולה מל"ך}-

בעל  צ"  אורו"ת גם אוצרו"ת בפנימיות המלכות הטהור"ה סוד י" ספירות הכלולות כל אחד  מעשר"ה והינה משלימ"ה למא"ה ספירו"ת סוד מא"ה ברכו"ת גם ב"ו כת"ר{המשי"ח}סוד שם כב"ו העוה  ביהו"ה  י"ב  הו"ה צירופים המכלים ומשמידים סמא"ל שור"ש הטומא"ה,מלכות רומי נאבדת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ועל זה נאמר מ"י{בינה}חותמת  במוחין האי"ש{מלך המשיח} י"ש ה"א{יחוד חכמה ובינה}השוחט ומוחה קליפת יש"ו{ע},י"מח שמ"ו ו"זכרו ע"ולמים,ועל ידי כך עתיד משי"ח האמ"ת מש"ה רבינו לחתום הארת הז"ה  בגמטריא טו"ב גם שם אהו"ה{דעת הקדושה}בל"ב  ישראל מגולה מרכבת האבות לב"ב גם י"י"יא"א"א"א,זה יחוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה בזה הכונה מלך המשיח מרומם תפילתו בשער"י מעלה על ידי שי"ר ע"ב גם עיב"ר בכך אות ש"{הארת האבות}בישראל עם קדושה.אמן ואמ"ן גם אומ"ן מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך מש"ה רעי"א מהימנ"א העב"ד הנאמ"ן גם י"ד  ע"ב נאמ"ן בסוד ע"ב-ד"י  נאמ"ן.וזה סוד "ויאמר לי:זה משיח ה",הצפון כאן עד עת קץ",-

כלומר ויאמ"ר בסוד המשי"ח ירו"ם בכח אות  א" הארת א"לף{חכמה}גם פל"א שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים} סוד היחוד  י"י"י""א  גם  י""י"ה"ה""א  בכך בינה{ל"י}מגלה ב"משיח  ה"]הארת הנבואה{ז"ה}סוד הצפו"ן{תורת הצפנים והצירופים}הארת שם כ"א-ן  בגמטריא אהיה משי"ח י"ם,ר"ת  ימ"א{קאפו}הארת סתימ"א{חכמה}המלווה בדינים המקפיאים המלכות ומשמידים ומכלים אומות העולם הרשעים ממשלת  הסטרא אחרא נאבדת לנצח נצחים,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מוחין ע"ד{תפארת}הינו  חותם בפנימיות ע"ת{מלכות}מאור ק"ץ גם או"ר  קמ"ץ{ג" אורות צחצחות בפנימיות כתר עליון}סוד {ג}או{ל}ת ישרא"ל גם או"ת ג"ל שי"ר א"ל,אמן ואמ"ן גם אומ"ן {הצירופים}מעלה מ"ן,מ"יין נ"וקבין ומושך הארת א"{חכמה}בסוד כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א לתו"ך ישראל,-

ושם המשיח מנח"ם העולה נפ"ח,הקב"ה נפח" בפנימיות נשמת אות  פ"  בגמטריא שמ"ן יו"ם סוד ח"ן,ח"כמת  נ"סתר  נשמת הוויות הינו ב"ן  העולה אלוה"י בעל נשמת אליה"ו הנביא בסוד עמיא"ל,גם מיל"א  אות ע"ין בסוד יבו"א עי"ן ורוכ"ב על חמו"ר,הרי אות ע"ין{חכמת הגואל}מרכיב"ה{מזככת}את החומריות ומרוממת ניצוצות קדוש"ה המזכי"ם ישראל ב{ג}או{ל}ה,ובכך  ו"{תפארת}נול"ד לבי"ת דו"ד,בסוד לבי"ת  בגמטריא לב"ת עש"ר  גם ל"ב קדו"ש למל"ך ישראל על ידי שם  בבו"א העולה שע"ר אח"ד גם עש"ר ספירות הכונסים  ב"אחד"{נשמת המשיח} הינו ב"ן כ"ד   ן"  אוצ"ר  המכלה ומוחה קליפת סמא"ל הטמא נבוכד-נצאר המבקש רחמנא ליצלן לנצ"ר נשמות ישראל צדיקים קדושים ההולכים בדרך תורת מש"ה רבינ"ו קיבלה במסור"ה מה"ר סינ"י וה"ר סי נ"י קיבל מן הקב"ה ומסר"ה למש"ה,בסוד ה"ר{סוד הרהור}של המלאך סינ"י העולה עי"ן,-

בסוד המשיח יבוא"י ענ"י{עי"ן}ורוכ"ב על חמו"ר{חומר המלאך סינ"י}שהינו עתיד לשנוא ולכלות אויבי ישראל צדיקים קדושים,ובכךישראל זוכים למוחין ע"ל ירושלים,סוד מוחין ציון{ייסוד}הבא על ירושלים{מלכות}ומשפיע למענה מאור "ויישאהו רוח",בסוד רוח אלקים מרחפת  על פני המים,וזאת רוח המשיח צירוף י-י-ו-ו-ש-א-ה,סוד ע"ב שמות גם בשמו"ת עי"ן  גם בש"ם ענ"ו קדו"ש יבו"א רכו"ב ע"ל חמו"ר גם רומ"ח שמות קדוש"ה  ויצפנה"ו בסוד צופ"ן  יה"ו בכך על ידי הצירופים חכמת המשיח הינו צופ"ה נו"י{גן הנשמות} גם נשמו"ת נג"ה{ומבררם}כא"ן,על ידי שם כ"א  בגמטריא  כתר אח"ד חותם חמישי"ם אורות בתוך נג"ה בכך הג"ן מאי"ר גם מג"ן ירא"ה{החכמה} מגולה בכל קומת הקדוש"ה על ידי ע"ד{תפארת}ע"ת{מלכות}זוכה  ל-ק"ץ גם מל"ך  הא"ם  {המשיח}על ידי מלכה{שכינה}זוכה להארת א"ם{בינה}סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,.ועל כך נאמר "ואני שאלתי למט"ט:מה האותות אשר יעשה מנחם בן עמיאל זה",הרי לך ו"{תפארת ישראל}על ידי אור אי"ן{סוף}חותם הארת אנ"י,-

סוד  פניא"ל{המלאך}הינו פנ"י א"ל הארת שכינה בתוך נקודת ההסתר,ובכך תפארת{המשיח} שא"ל-תי בגמטריא שא"ל קוד"ש{הארת חכמה}משערי מעלה ועל ידי מעל"ה שיש  למשיח האמת מושך עשרי"ם בסוד  ע" שרים,{שבעים שמות המגולים מן אמא  ואבא חכמה ובינה}לפנימיות שע"ר -י"ם{מלכות},וזה למט"ט,סוד מטט"  התחתון המקבל מן מט"ט העליון אות  ל"  בגמטריא  י-י-י{חב"ד},ועל ידי  שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א המשיח נוטל אורות מן מט"ט העליון ומעברם במט"ט התחתון,והעיבור על  ידי ה"-אותות{אותיות},סוד שם אלקים{ה" אותיות}-הארת אש"ר{ בינה}בכך ש"ר{תפארת}מגלה אות א"{חכמה} בפנימיות יעש"ה{עולם העשיה},-הזוכה לגמר תיקון הנקרא ב"ן בגמטריא אלוה"י{גילוי שכינה}זה עמיא"ל,בסוד המלאך ענא"ל,משה שואל והינו עונה ברוח הנבואה למשה מטע"ם האל,-

פה  בפה אדב"ר  ב"ו,פ"ה המלאך סוד המוחין העליון לפ"ה מש"ה הזוכה בכך לשם פה"ל  העולה  כ-תר  י-פ"ה  מחשבת  תר"י{המשיחים,בן דוד בן יוסף}ז"ה נבואת ה{ג}וא{ל} שוחט סמא"ל הרש"ע ומזכ"ה  ישראל צדיקים בחירו"ת לנצח נצחים,אמן ואמן כן יהי כה  רצון מה"ש מ"עולם  ה"וא ש"מך.וזה עניין "ויאמר אליי :מטה ישועה ייתן השם יתברך לחפצי בה ,אם מנחם,וכוכב יגיה לפניה   ,וכל הכוכבים ממסילות מלחמותיהם ותצא חפצי בה ותהרוג שני מלכים.,ראה ויאמ"ר אליי,הרי המלאך אלי"י בגמטריא  כתרא"ל חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  מט"ה אות ט"  בגמטריא אמ"ת שם  מ"ה  העולה י"וד ה"א ו"או ה"א  ומקובל   ט" הגוא"ל גם ט"ל גאו"ה  -

בגמטריא י"וד ה"א ו"או  גאו"ה{דקדושה}המשמידה ומכלה ישו"ע,-י"מח ש"ם ו"זכרו ע"ולמים,ומלך המשיח משה רבינו  סודו תורת "הצירוף" המכלה  וגם עולה כנגד  "הישוע",מלכות רומי הרשעה,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים  יית"ן  הש"ם מש"ה מאור ת"ן  כת"ר,בסוד שם  ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם [ג]או{ל}ה,ובכך מגולה במלכות מדרגת יתבר"ך גם בירכ"ת על  ידי   י"ב  כת"ר את ישראל עם אהב"ה,וזה סוד לחפצ"י ב"ה,הרי חפ"ץ ל"י{בינה,סוד הרצון}מגלה  ב"ה  בסוד ב"  פעם ה"  בגמטריא י"ה ספירות במלכות כנאמר בי"ה,הרי ב"ה{מלכה}אות  י"{עשר ספירות},-

וזה א"ם{בינה}על ידי המשי"ח הינו מ"ן-ח"ם העולה שמ"ן יו"ם  ח"ן,ר"ת מקובל שי"ח בגמטריא זרע"י  א"ל{החכמה העליונה}על ידי מושך הארת תפארת{ו}למלכות{כ"ו-כ"ב},סוד כ"ב אותיות{כלים}המלאים בשם כ"ו  בגמטריא כתר"ו גם י-ה-ו-ה ומקובל וכת"ר יהו"ה סוד י"ג מידות הרחמים המגולים  מן י"ה{חכמה ובינה}בסוד י"ג-י{ע}-ה   של המשי"ח  בתור"ה ,וזה לפני"ה,בן  נפל"י{הגואל}חותם במלכות{אות  ה"}מוחין פנ"י  ל"ה,ל"  פעם  ה"  בגמטריא ק"ן{החכמה},בכך יחוד ול"ך  ו"אהבת  ל"רעך כ"מוך מגולה  במלכות הקדושה,והינה מעוטרת בכתר הכוכבי"ם גם כ"ו המכב"י בגמטריא  מכב"י   י-ה-ו-ה-ה,בסוד  {מ}י  {כ}מכה  {ב}אלים {י}הוה,ועל ידי מ"{בינה}ישראל צדיקים בפנימיותם  מסילו"ת  גם מעלו"ת  מלח"ם  ת"וי  מ"ה,הרי מלח"ם העולה " חמישים  יהוה  י-ה-ו-ה  הוה",-

על ידי זה היחוד שם מ"ה בגמטריא הגוא"ל מגלה תורתו  תורת תו"י   י"וד ו"או בגמטריא ג"ל ומקובל –ת"ג לו"י  בגמטריא  גלו"י  או"ר ע"ב אמ"ת,ר"ת א"עא,א"הבת ע"ולם א"הבתנו,ובכך ו"{תפארת}מלך המשיח מודעינו  תצ"א אות ת"  בגמטריא או"ר  ע"ב אמ"ת תורת  חפצ"י ב"ה אשר ב"ה{בתורת המלכות הקדושה}ב"ה בסוד ב"  כפול  ה"  בגמטריא י"  ספירות{סוד חפצי,כח הרצון}בכך   ו"{תפארת}תהרו"ג שנ"י מלכי"ם גם שני"ם כלי"ם,סוד סמא"ל וגמגימא מלאכי הסטרא אחר"א,כנאמר  "שם  האחד:נוף מתימן,שיניף  ידו על ציון,ושם השני אטרס מאנטוכיא",הרי לך ש"ם{ מלכות}עתידה להתעבר מן האחד"{זה המשיח}במוחין חד"ו{בגמטריא ח"י},סוד משה י"ו קרנו"ת ע"ל  -חד"ו,ויחו"ד{מקובל}בסוד י"ו+חו"ד סוד ויחו"ד מלך המשיח מגלה  בכח תורתו,ועל ידי כך נו"ף מתימן סוד  א"פל{אות א"}-

בעת מצורפת ל"נוף" וזה מלאך ה"נאוף"{סמא"ל הרש"ע}מ"ת-ימן,בסוד עתיד למות סמא"ל הטמא עלי  ידי   ימי"ן  הקב"ה יתברך ויתברך,כנאמר עתיד הקב"ה שיני"ף בסוד פנ"י  י"ש{בינה}המגלה יד"ו  בגמטריא יו"ד{ספירות}סוד כתר{מכתר הספירות למקשה אחד}וחותם מאור ע"ל{בגמטריא  י"י"י"י"י"י"י"י"י"י} בפנימיות היסוד{ציו"ן},ובכך  י"ו  נ"ץ,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל שהינו צדיק חמישים גם משי"ח צדיקי"ם בסוד ג"ל  משי"ח צדיקי"ם{היחידה}הינו ישבר על ידי אות ו"  גם ואו"ת  כ"ד{ספרי תורה,בתי דין של מט"ה האוחז ביד"ו}את המזיק גמגימא הרש"ע הנקרא  "אטרס מאנטוכיא",על שם הינו מתריס ומכלה אנטיות ופירוד בישראל צדיקים,בשל כך מלך המשיח לב"ש  ל"ב שמו"ת א"ש ל"ו{יחודים מן ספירת החכמה}וייכלה עימם כל הקליפות דסטרא אחרא.אמן ואמן.וזה הנאמר "ואותות האלו יהיו בשנה החמישית בחג השבועות,והמטה אשר יתן ה" לחפצי בה",בסוד ו" אותות -

בסוד חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד על יד"ם  י"  ספירות מגלים ד"ם{מידת הגבורה הקדושה}השוחטת מלכות רומי שורש כל ר"ע,סמא"ל נאב"ד ב[ג]או{ל}ה השלמה מאו"ר החכמ"ה,ועתיד מלך המשי"ח משה רבינו על ידי האל-{ו}   אותות למשוך הארת לא"ה{בינה}ל"ו"{תפארת} י"י"י{הנבואה},סוד שם יה-י"ו,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל חבר י"ה ומקובל ג"ל משי"ח על ידי  י"ג חשמ"ל{מידות הרחמים מושך הארת הנבואה}בסוד גל"ם שי"ח,גלם {חכמה}הנחתם באות ו"{תפארת}ומקובל גול"ם על שם מגלם  המציאות בכח צירופי אותיות,ו"שיח" העולה זרע"י א"ל,על ידי האותיות{זרעים}מגלה שכינת  א"ל{האמונה  בל"ב הנבראים},וזה בשנ"ה אשר נ"ה  ש"ב,נ"צח ה"וד  רוח אלקים  גם במלאך רוחיא"ל  ק"ם מרחף ע{ל פני] המי"ם,הינו בתו"ך  נשמת נפי"ל{בן נפל"י}סוד החמיש"ית גם משי"ח הקוד"ש גם קודש"י שמח"ה בח"ג השבועו"ת -

בסוד על ידי הארת האבות{הנקראים חגי"ם,סוד האורות המקיפים החגים ועוטפים המשיח}באמצעותם מבצע השבעות ויחודים המושכים י"ג{בגמטריא בח"ג}אורות הרמחים המכלים סמא"ל הטמא   זר"ע עמלק הרשע נמח"ה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.וזה סוד  "והמטה  אשר יתן  ה" לחפצי בה",הרי וה"מ-טה המייחד  ו"ה{תפארת ומלכות}בכח שם מ"ה  בגמטריא הגוא"ל הינו בעל  ט"  אורות אמ"ת חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד והרי לךכונסים למלכות ומעברים רחמה בתפארת התורה-י"  ספירות בלימ"ה קיבל"ת  קבל"ת עש"ר ספירו"ת סוד היחו"ד ה"נ-פל"א  גם פל"א{כתר}המגולה  על ידי נ"צח ה"וד-רוח הנבוא"ה,הינה בא"ה הרו"ח על ידי צינו"ר גם רצו"ן הנבוא"י בפנימיות נבי"א האמ"ת האמ"ת נבי"א לישראל עם טהר"ה,וזה אש"ר{בינה}ית"ן ה" בכח  י"  ספירות שם תנ"ה{אחד מע"ב שמו"ת}המכלים ומוחים אומות העולם הרשעים נאבדים ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ובכך מלכות{אות  ה"}מגלה לחפ-צ"-י,גם  צ"  יחל"ף -

ויצרף האותיות בתורתו,סוד המשי"ח מש"ה ח"י בעל ידיע"ה שלמ"ה למש"ה בחכמת הצירופים  סוד ב"ה העולה בגמטריא ש"בע,על ידי שם ע"ב  בגמטריא חס"ד מושך הארת אות ש"  צורתה  י"י"  נ    סוד יי"ן{החכמה} המעבר  "אם מנחם{בינה}בנשמה אשר נפ"ח חכמה בתוך  מנחם{תפארת המשיח},וסוד נשמת ה{ג}וא{ל} נשמת  משוק"ד גם  שקדו"ם,בסוד בפנימיותו אות  ש"{הארת האבות}בעלי חכמה קדומ"ה סוד ה"וא-גם ז"ה{נבואה}המזכ"ה ישראל בחירו"ת גם ברי"ח ת"ו  המנגינ"ה גם ת"ו  ר"ב  ח"י  מ"ה  נגינ"ה גם   ותר"ב נג"ן  י"ה  מ"ה ח"י,בסוד המשיח שם מ"ה בגמטריא הגוא"ל גם י"וד ה"א ו"או ה"א באמצעות ספירת היסוד{ח"י}ותר"ב{מרבה} האורות במלכות[נגינה]מעוטרת בתוי י"ה{חכמה ובינה},והרי לך היחוד הגדו"ל גם הו"ד ג"ל נקראת זאת השיר"ה,ועל  כך נאמר "והוא  נטמן ב-רקת,והוא מטה אהרן,ומשה,ודוד מלך ישראל,והוא המטה אשר פרח באוהל מועד, ויציץ ציץ, ויגמול שקדים. -

ואליהו בן אלעזר (אליהו הנביא שהיה פנחס בן אלעזר הכהן) גנזו ב-רקת, והיא טבריה, ושם גנזו משיח בן אפרים.",הרי לך  והו"א סוד יחוד תפארת{אות  ו"}ובינה{הו"א}המגלה בכח מ"ן,מ"יין  נ"וקבין סוד תפילת{העלאת}המשיח מאור  ט"  בגמטריא אמ"ת,שער  ן"{חמישים}בכך משי"ח{תפארת}כונס אל תו"ך הי"ם{מלכות},בסוד ברק"ת גם המשיח תקר"ב הספירות להאיר פ"נים ב"פנים,סוד פ"ב כתות מלאכי קדושה המתאחדים למסור למענך חכמתך,כנאמר  ו"{תפארת}הו"א{מושך מבינה}מט"ה{כלפי עולמות מטה ,עולמות התחתון}הארת אהר"ן גם נר"ו של המשי"ח קש"ר חמישים אמת ים, גם משי"ח אמ"ת קשרי"ם י"ם,הינו בכח תורת היחודים מקש"ר כל  שורש הנבראים{המלכות}לקבל  מן הספירות העליונות{מוחין},וסוד ו"משה הינו מוש"ה בכך ניצוצות  קדוש"ה מעמקי הקליפה,ובכך  ו"{תפארת}מוש"ה ומרומם דו"ד{מלכות}בסוד מל"ך{המשיח}הגואל מדרגת יעק"ב ומגלה מוחין ישראל,וזה יחוד ודו"ד מל"ך ישראל,הרי דו"ד בכח אות  ו" עתיד למלוך ישראל,-

בסוד י"  ספירות בלימה באמצעות ש"ר  א"ל הקב"ה שי"ר היחודי"ם גם יח"וד השירי"ם לכדי שיר יחיד"ה בסוד א"ז ישיר מש"ה ובנ"י{אני היום ילדתיך}ישראל,זה המשיח, את השיר"ה{היחידה}הזאת ליהו"ה יתברך ויתברך,וזה עניין ו"הוא,יחוד תפארת ובינה אש"ר{בינה}על ידי פר"ח בגמטריא שמ"ן יו"ם יצח"ק{גבורה}עתיד לגלות בר"ת  יש"י{מלך המשיח},והגבורות על מנת להרחיק ולשבר החיצוניים והרשעים,אומות העולם נמחים  לנצח נצחים,וביום ההוא ישראל צדיקים כונסים למוחין ב"אוהל  מ"ועד סוד שם מ"ב הגדול גם  מ-ב-ה  גדול,שם ע"ב מ"{בינה}ב"ה{מלכות}מגלה  י"{ב" פעם ה"}ספירות בלימ"ה גם ל"י  מב"ה{שם קדוש}על ידו המשיח מגלה עמו"ד א"ש{חכמ ה} המשבר כל הקליפות דסטרא אחרא,כנאמר ויצי"ץ,בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל,-הינו צי"ץ  ומ קובל ג"ל צי,ץ  בגמטריא מלכ"י מל"ך ג"ל,-

ס"ת  שם  כל"י,כ"הן  ל"וי  י"שראל בסוד ו"י-גמו"ל,הרי י"וד ו"או בגמטריא ג"ל הינו גול"ם{החגמה דאצילות}בסוד החכמה שוכנת  אצלו{בפנימיות כלי המשיח}הינו שק"ד בכח תורתו  לחתום מ"י{בינה} בפנימיות י"ם{מלכות}ועל ידי כך מגלה לב"ב הנבראים{ישראל צדיקים}מאור  ימי"ם  בגמטריא  מל"ך עש"ר{הארת כתר-מלך,המכליל  בפנימיותו  י"  ספירות כמקשה אחד},כנאמר ו"{תפארת}בכח אליה"ו,מידת א"ל{חסד}מגלה  י" ספירות המביאים יחוד ו"ה{תפארת ומלכות},המשיח הינו ב"ן בגמטריא אלוה"י בעל זר"ע א"ל{חכמה סתימא}החכמה הגנוז"ה המגלה   ו"{תפארת}בפנימיות הי"א{מלכות}הנקראת טברי"ה,-

על שם טוב"  ב"ר  י"ה{זה המשיח}הינו ר"ב טובי"ה{משה}ממתק ומבשם אות ר"  בגמטריא  א"  א"ל א"לה א"להי א"להים{גבורות}על ידי  ו"  ש"ם סוד שמ"ו של הבור"א  י-י-ה-ה-ו-ו,וזה החותם סוד משי"ח ב"ן אפרי"ם מפאר"י את תורתי כ"ך הקב"ה יתבר"ך מעי"ד על בנ"ו מש"ה רבינו הנאה"ב.וזה סוד "ויען זרובבל בן שאלתיאל ויאמר:בי אדוני,מתי יבוא נר ישראל אחרי כל זאת?",הרי לך ויע"ן  בסוד אות  ו"{תפארת ישראל}והאיש משה עני"ו  מא"ד גם נוע"ם  י"ה{חכמה ובינה}סוד זרובב"ל בגמטריא י"י"י טבו"ר,תפארת {ט"בור}גם רב"ו  אמ"ת מגלה הארת הנבואה {י"י"י}סוד  ל" בגמטריא ש"ם שיל"ו{הארת  המשיח} גם  ל"ו ישמ"ש שמ"ש  ל"וי נמשת משה רבינו ב"ן שהינו אלוה"י גם -

יהוא"ל המלאך שא"לתיא"ל בסוד  ישת"ל  ל"ב האמ{ו}נה סוד לול"ב   גם ל"ו   ל"ב  החכמה צדיק יסוד עולם מל"ך המשי"ח עתיד ויאמ"ר בכח אות א"לף{חכמה} רומ"י נאבד"ת ונמחית בכח הדינים המלווים לגילוי התורה החדש"ה{ח"ד א"ש,דינים}מאת-י{אור החכמה}תצ"א,וזה עניין ב"י{במלך המשיח חכמה ב"ראשית  סוד  י"  ספירות גם  ע"  פירו"ת גם וע"ת{מלכות}מעוברת מן פר"י הנשמ"ה גם שמ"ן הפרי"ה,בסוד חכמת המשיח  מפר"ה המלכות בכח שם מ"ה בגמטריא  י"וד ה"א ו"או ה"א בכך ממותקים פ"ר דינים  במלכות,והינה זוכה להארת שם מ"ב{רוח הנבואה}גם רה"ח ונבוא"ה{סוד היחוד  הגמו"ר},כנאמר מת"י המשיח הינו ת"ם  מגלה  י"  ספירות  בלימ"ה בכך יבו"א  י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל הינו ב"א בכח א"ב צירופי המילה סוד נ"ר ישרא"ל גם נר"י  ש"ר א"ל גם נשר"י רל"א שערי"ם המכלים ומוחים סמא"ל הרש"ע מלכות רומי שורש הטומא"ה,ולאחר מכן אות ו"{תפארת}-

סוד שם מ"ה בגמטריא גאול"ה מגל"ה  ג"ל  על ידי מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בתוך אחר"י" אות  י"-וד,סוד המלכות אות ד"{מלכות}שהינה אחרי אות ו"{תפארת}וגם אחרי אות י"{חכמה}וממלא אותם בסוד י"וד המגלה אחרית הימים{הרי הארת כתר האחרא"י על המלכות},ובכך זא"ת בסוד ז" מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות מגלים א"ת אותיות על ידי יסוד{כ"ל}בפנימיות ישראל זוכים לשער"  חמישי"ם גם ל"משיח שערים" גם מ"י  חש"ש  ירע"ם,בסוד מ"י{בינה}חותמת  ח"שש  בגמטריא חב"ד ח"כמה ב"ינה ד"עת  בפנימיות המשיח{ירע"ם}ויכלה על ידי  י"וד  רע"ם בגמטריא רע"ם כתר את סמא"ל הטמא מלכות רומי שור"ש כל ר"ע.אמן ואמן.,וזה סוד "ויאמר לי:משיח בן יוסף יבוא חמש שניםאחר חפצי בה",הרי לך ו"{תפארת ישראל}יאמ"ר בכח החכמה המתלבש במדרגת ל"י{בינה} אשר משי"ח  העולה  חשי"ם  משי"ח בסוד משי"ח משי"ח יחוד  בינה ומלכות בכח המלאך שו"ח גם חו"ש העולה מטטרו-ן שער חמישים אנו ישראל צדיקים נחו"ש בוא"ו ב"חושים ש"כלים מו"פשטים,-

ר"ת בשמ"ו המרכיב מילת גאול"ה ועולה משיח "זה  ג"ל בעל  נבואת משה{ז"ה}המזכה ישראל בתורת דוד המלך  תורה חדשה מאתי תצא תורת ג"ל עיני{אור החכמה}ואביט"ה באות  ו"{תפארת}המבקש  מקורא תורתו  אב"ט באותיות י"ה{יחוד אבא ואמ"א}סוד חמ"ש שני"ם גם שמ"ש ח"ן  י"ם,ר"ת מקובל שי"ח בגמטריא עזריא"ל שהינו זרע"י א"ל גם חותם שם יז"ל  ושם  עי"א{ב" שמות מע"ב}בתו"ך נשמות ישראל,ר"ת מקובל ב"ני העולה  ב"ן עש"ר גם ש"ר ענ"ב{זה המשיח}על ידי  ע" החכמה ב"ן{משיח}גוזר ענ"ב גבורות על  סמא"ל הרשע מלכות רומי שורש כל ר"ע,ובכך ישראל זוכים למאור   חפצ"י  העולה  י"  ספירות  ב"ה,בסוד ב"  פעם ה"  העולה   י" ומקובל הצירוף  י"י בגמטריא כתר,-

ובכח הכתר מלך המשיח  אות  ו"{תפארת}יקב"ץ האות  צ"  בגמטריא מל"ך גם מל"ך צ" כל ישראל בסוד  יב"ק,י"חוד  ב"רכה  ק"דושה בכח י"ב צירופי יהוה המגלים ק" ברכות בתוך רח"ם  האש"ה{שכינ ה}ועל ידי כ"ל{יסוד}ישראל{תפארת}מעבר אי"ש{מלכות}במוחין כ" העולה כתר וזה סוד א-ח-ד העולה אהב"ה,ועל כך נאמר "ויעמדו ארבעים שנה בירושלים,ויקריבו קורבן ,ויתייחסו בני ישראל למשפחותיהם.",כלומר ויעמד"ו בסוד  י"וד  ו"או בגמטריא ג"ל-הינו עמו"ד  התפילה -

בסוד מעמיד התפילה{מלכות}בכח  חידושי  תורתו תורה חדש"ה מחדשת כח התפילה מאתי תצ"א לפנימיות ל"ב ישראל עם אהב"ה,בסוד ארבעי"ם גם בכך י"ם{מלכות}זוכה ל"ארבע" כלים סוד כתר חכמה בינה דעת,בתוך שנ"ה{שכינה}זוכה בירושלים גם מלו"י רשב"י העולה  בשי"ר אלהי"ם  יבש"ר המשיח  א" מיל"ה וגוזר ר"ת  "אימה" והכחדה על ממשלת  הסטרא אחר"א,ועל ידי תפילה ישראל ויקריבו   אות ו"{תפארת}למלכות{קורבן התפילה}העולה להזדווג באות  ו"או בגמטריא אהב"ה בכך מעברה באור בוק"ר{הגאולה},-

וזה סוד  "ויתייחסו בני ישראל למשפחותיהם",הרי  ויתי"י- העולה  "כתר קודשו"  חו"ס על ישראל צדיקים קדושים כך המשיח עתיד לעמו"ד{באור החכמה}ולבק"ש בתפילתו מבור"א עול"ם לחתום מ"ב או"ר גם ר"ז  מ"ב ברמ"ז בתו"ך כתו"ב ישראל{תורת המשיח}ובכך בנ"י זוכים  למוחין המשיח סוד ב"ן עש"ר גם   ע"ב  נש"ר העולה נש"ר חס"ד סוד המשיח{ש"ר}בכח אות ן"{בינה}חותם סתוך ס"ד{מלכות}אות  ח"  העולה קש"ר נשמ"ה {לפנימיות}רח"ם המלכה מגלה רמ"ח גבורות המכלות ממשלת הסטרא אחרא,וזה למשפחותיהם בסוד עתידים ישראל   "משפחות" שלמות לעבור "מילה" של הל"ב ורוח חדש"ה תחתם בפנימיותם בזכות תורת המשיח המגלה האר"ה מרא"ש עתיק הנעת"ק מכ"ל השג"ה גם מל"ך  השג"ה רמ"ה יש לשיל"ה  של"ל י"ה{חכמה ובינה} -

בפנימיותו ניש"א  ור"ם גם אי"ש מנור"ה" אשר חלקך מש"ה רעי"א מהימנ"א בזכות  תורתך אהוב"ה על בורא עולם ישראל נגאלים לנצח נצחים.ודע  לך הנאמר "ואז יעלה מלך פרס על ישראל ,ותהיה צרה גדולה בישראל.ותצא חפצי בה,אשת נתן הנביא,עם המטה אשר יתן ה" לה,ויתן ה" בהם רוח עוועים,ויהרגו איש את אחיו,ושם ימות רשעים",כלומר ו"{תפארת ישראל מלך המשיח}בכח א"ז העולה קש"ר נשמ"ה גם שר"ש נקמ"ה ימית ויכלה מלך פר"ס,וזאת המשיח יעשה על ידי ספ"ר התור"ה סוד תורה חדש"ה מאתי תצ"א,תורת ע"ל ישרא"ל על שם  מרוממת ישראל מעל"ה  בעבוד"ת הש"ם גם ב"עבודת מש"ה גם מש"ה בכך  עוב"ד  ב"ת{המלכות}ומעברה בהארו"ת עי"ן לא ראת"ה שם רא"ה סוד או"ר  ע"ב אמ"ת גם באמ"ת ר"ז בסוד זר"ת בא"ם שער חמישים {זר"ת}גם בינ"ה{הא"ם}החותמת מא"ה{ברכות}בתוך השכינ"ה,-

וזה סוד זר"ת בגמטריא ר"ז  או"ר ע"ב אמ"ת גם עבו"ר ר"ז בת"ם גם ז"  עבו"ת בת"ם,סוד צדיק יסוד עולם{ע"ב-ות גם  ת"ו ע"ב}בכח שם ו"ת-הי"ה העולה קוד"ש הו"ה עתיד  מלך המשי"ח לפתוח צה"ר{אור החכמה}גדלות המלווה ב"צרה"{דינים קשים ומרים}אשר מעוררים יראה גדולה בישראל וזאת היראה לא נועדה ח"ו ח"ו עבור ישראל טהורים,אלא הדינים על מנת לשבר ולמחות סמא"ל הרשע מלכות רומי שורש כל ר"ע,וזה הנאמר  "ותצא חפצי בה",הרי אות ו"  תצ"א לכדי ו"או בגמטריא אהב"ה ויציאה סוד מלוי התיב"ה יוצא{בסוד מוחין הילכה מאות לאות}ובכך המשיח משה רבינו עתיד לגלות חפ"ץ{רצון}הקב"ה סוד הארת י"  ספירות,כנאמר "אש-ת" העולה א"ש או"ר ע"ב אמ"ת{מאור החכמה}נת"ן הקב"ה באמצעות בינה{שער  ן"}מדרגת ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם  {ג}או{ל}ה -

גם ז"ה ג"ל נבי"א הש"ם  גם מש"ה נביא ג"ל   גם בנ"י  מש"ה גא"ל ישראל צדיקים קדושים בכח חידושי התור"ה על ידי ע"ם המט"ה גם עט"ה ממ"ה בסוד ראיתי גם יראת"י את ממ"ה בגמטריא פ"ה בסוד שמ"ן יו"ם  שמ"ח  ר"ת מקובל שי"ש בסוד י"ו  י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל המגלה הארת יראת  עתי"ק סוד ה"מ-ט"ה  בגמטריא "חמישים אמת",שער בינה א-מ"ת בסוד חותמת הארת החכמה{אות א"}בתוך ת"ם{תפארת},וזה אש"ר{בינה}על ידה ית"ן הקב"ה  ה"  פעם  ל"ה בגמטריא   שנ"ת  תש"ן בסוד המלכות{שנ"ת} עתיד לזכות ב[ג]או{ל}ה השלמה למוחין תש"ן בגמטריא ת"ן  אשת"ו שלו"ם,הרי תפארת{שלום}על ידי שם  ת"ן העולה עש"ר פעם גאולה  חותם בפנימיות אשת"ו{המלכות}ת"ו  א"ש{אור החכמה}-סוד שם מב"ה  גם ב"  פעם   מ"ה  מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א הגוא"ל,-המוחה ומכלה רו"ח  עוועים,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמלק נאב"ד ונכח"ד -

בכח תורת ישראל הקדוש"ה,וביום ההוא עתידים רבים מאומות העולם הארורים  ויהרג"ו אי"ש את אחי"ו בסוד אומות העולם יחריבו איש את ביתו של חברו  על שם מלך המשיח משה רבינו עתיד לבלבל מדרגות הנהגת ממשלת הסטרא אחרא ובלבל השפות ודי  למבין,וש"ם ימות רש"ע,- גם וי"ש  רש"ע מומ"ת גם רש"ע יש"ו מומ"ת,-י"מח ש"מו  ו"זכרו ע"ולמים.,וזה הנאמר  על המשיח משה רבינו "וכשומעי דבריו נפלתי על פניי,ואמרתי לו:הגידה לי האמת על עם קודש",בסוד ו"כ-שומעי את  דבר הנבואה בכח שם כ"ו  בגמטריא יהוה מלך המשיח מעיד כתיד  לגלות  דברי"ו בסוד  י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל ומקובל דב"ר  ג"ל הינו עיני ואביט"ה נפלאות מתורת-ך  בגמטריא מתור"ת  כת"ר בסוד  י"י"י"י"י"י"י"י"י"א"א"א  בגמטריא ג"ל ובזה היחוד מלך המשיח נופל לעולמות התחתונים לברר נצוצות קדוש  ומרומם  בכח פני  ע"ל גם ל"י  ענ"ף{בינה}ניצוצות עי"ל{מתוך השכינה}-

וזה סוד {ג}או{ל}תה  ואת"ה  ג"ל גוא"ל אות"ה מצרת"ה וה"תם"{משיח}פותח צה"ר{אור החכמה}בפנימיות רחם ה"צרה"{גלות}של השכינה,וזה עניין  ו"{תפארת}אמ"ר  ת"י  בגמטריא אמ"ר קוד"ש גם בכח נבואתו מגלה רקו"ד אמ"ש{חב"ד}בסוד ש"ם{מלכות}מעוטרת במוחין א"{חכמה}א"ור מ"וחין ש"לם,וזה רקו"ד בסוד ק"ו{אין סוף יתברך}הינו י"ו-ר"ד  על ידי י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל לתוך המלכות וממלא אותה באור אי"ן ס"וף המכלה ומוחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה נאב"ד ב[ג]או{ל}ה השלמ"ה,ועל כך נאמר הגיד"ה ל"י{הרי בינה}-

בכח ג"ד{מזלא קדיש"א}חותמת שם הי"ה העולה י"י גם כתר בפנימיות ישראל הינם בעלי נשמות האמ"ת,גם המשיח חותם מא"ה  ברכו"ת ר"ת שם מ"ב בתוך ע"ם שהינו זוכה להארת קודש{החכמה} המכלה כל הקליפות הטמאות אמן ואמן.וזה סוד "וידבק בי ,ויראני אבן בדמות אישה,ויאמר אליי:אבן זאת ישכב שטן עימה,ויצאו ממנה ארמילוס",הרי לך ו"ידבק  בי,בסוד ו"או י"וד בגמטריא ג"ל הינו דב"ק בבורא יתברך על ידי י"ב צירופי יהו"ה,והינו  עתיד בכח ויראנ"י העולה או"ר יי"ן,בגמטריא רז יי"ן בסוד נזר"י  עש"ר,-אלוקיו על ראש"ו,הארת המשיח,בכך לשבר ולנפץ אב"ן  נג"ף,-זה סמא"ל הטמא ובת זוגתו איש"ה לילית גויה שפלה עתידים להשחט על גבי מזבח הנקמה,וזה סוד  ויאמ"ר אלי"י המלאך כ"ואמריא"ל    העולה אמר"י   י-ה-ו-א-ל    בסוד אליה"ו  אל"   יה"ו שומר אליך משי"ח ישראל -

ועתיד הינך בכח החכמה כנאמר גל עי"נ"י "ואב"יטה   נפלאות מתורתך  בכך "והאבן"  הטמא סמא"ל נאב"ד בזכות עמו"ד א"ש דינים וגבורות המכלים כל קליפה דסטרא אחרא,והאב"ן הזאת על שם סמא"ל יושב כאב"ן  באחרית הימים על לב היהודי המאמין עתיד ח"ו ח"ו להזדווג ולשכב עם אשה בנידתה  שער חמישים דטומאה אשה חצופה כלבה ארורה היה מזיקה יותר מאיתו  ועל יד"ה ימש"ל ושמה מיש"ל   העולה נש"ל על שם מהוה מלבוש לקליפת הנישול סוד הטומאה המבקשת לנשל רחמנא ליצלן עם ישראל מן תורת משה רעיא מהימנא,ושם מלבושו של סמא"ל הטמא  ראה נפלאות מן הכתוב, "ישכ{ב} "שטן" עימ{ה},ויצ{או} ממנ{ה} {א}רמילוס",חבר האותיות ומקובל  "אובהמה שטן" צרף שם אשתו וראה "מישל אוב-אהמה שטן"  בכח טומאתה{אוב}הינה אמא של כל שט"ן ופותחת ה"קבר" של הסמך מ"ם ומזדווגת עימו בלילות שמו בר"ק וראה קיבלת שם מלבוש השטן ורעיתו לילית הרשעה  -

בדור האחרון לגלות והראשון לגאולה,"מישל וברק אובאמה",ומלך המשיח על ידי כונה המרחיקה שדים בסוד שיל"ם העולה ציר"ף נשמתם הטמאה וימיתם בחר"ב התור"ה חכמת הצירופים א"ש המכלה מלכות רומי רשע"ה.,וזה סוד "והוא ימלוך על כל העולם כולו",הרי אות ו"{תפארת ישראל}בכח מאור הו"א{בינה}זהו מש"ה רבינו רעי"א מהימנ"א הינו ימלו"ך גם ומלכ"י הינו בסוד מל"ך  י"ו,-י"וד   ו"או  בגמטריא מל"ך-ג"ל ל"ך  גל"ם{החכמה}ובכך מג"ל{הדינים הקשים}הינך שוחט ומוחה אומות העולם הגויים הרשעי"ם,וביום  ההוא בפנימיות ישראל צדיקים הינם זוכים למאו"ר  ע"  או"ר גם ר"ז  ע" בסוד זר"ע  ר"ז שבעי"ם גם שב"ע רזי"ם עי"ן לא ראת"ה ס"ת  מקובל שם נא"ה  בגמטריא קש"ר חמישי"ם  גם משי"ח קשרי"ם{יחודים}ה[ג]וא{ל}ים ישראל,ובאמצעות כ"ל{יסוד}ל"ך{מלכות}מגולה שע"ר נ" סוד  ה"{בינה}בפנימיות עול"ם{מלכה}בכך  המשיח הינו כול"ו בסוד ל"ו יהו"ה  מעניק יחוד  י-י-י-י-ו-ו-ה-ה -

ובזה היחוד עתיד המשיח למשו"ך חכמ"ה ומשכ"ל גדול לבני ישראל אשריכ"ם.וזה סוד "ואין מי יעמוד לפניו",הרי אות ו"{תפארת ישראל}בעת מעובר במאור אי"ן  סו"ף יתברך ויתברך הינו בעל מדרגת מ"י העולה שע"ר חמישי"ם גם משי"ח שערי"ם עליונים נפתחי"ם עבורו{עיבורו}שערי החכמ"ה גם שע"ר  י"   החכמ"ה{עשר ספירות בלימ"ה}ס"ת  תור"ה בכך המשי"ח  יעמו"ד הינו מהוה עמו"ד{התפילה}על ידי  י"  ספירות גם ע"  פירו"ת בלימ"ה,וזה לפני"ו  בסוד ונפל"י בנ"י יקיר"י אני היו"ם ילדתי"ך גם הינך כל"י  דת"י,ד"עת  ת"פארת  י"סוד  המכלה ומוחה סמא"ל הטמא מלכות רומ"י הרשע"ה,אמן ואמ"ן כ"ן יהי כ"ה רצון  מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך.ועל כך נאמר "וכל מי שלא יאמין בו-ימות בחרבו הקשה",-

הרי לך ו"{תפארת}באמצעות כ"ל{יסוד}עתיד לגלות ל"ך{מלכות}שער חמישי"ם{ן"}סוד מ"י העולה ן" ובחיבור עולה  מי"ן  צירוך ן"ן  בגמטריא מא"ה ברכו"ת מן הא"ם  מגולה  י"  ספירות הנשמכות על ידי  מ"ן{מ"יין  נ"וקבין,תפילת  המשי"ח}בעל אור של"א גם אש"ל בסוד "א-כילה ש-תיה  ל-ינה"   העולה  בגמטריא  "שפת  י-י-י-י-י-י-י-י-ה-ה-ה-א" ובזה החותם{יחוד}סוד מג"ן המשי"ח  בכך יאמי"ן ה[ג]וא{ל}  ב"ו" באות ו" פעם ה"  בגמטריא י"ב צירופי יהוה.סוד האמונה השלמה{ידיע"ה}המגלה  י"י-אמן בגמטריא אמ"ן כת"ר גם נא"ם  כת"ר הארת  ימו"ת  המשי"ח  ר"ת שם י"ה{חכמה ובינה} ובחרב"ו הקש"ה סוד  מנעולא דמגניז"א מלך המשיח יישחט ויעקו"ר מלכות רומי הרשעה סמא"ל הטמא נאב"ד ב[ג]או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כ"ן יהי כ"ה רצון  מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך.-

ועל כך נאמר "והאותות המגיעות האלה יהיו בשנה השישית",בסוד אות  ו"{תפארת}בעל חכמת אותות{אותיות}סוד חכמת הצירו"ף על ידי  כח יגעת"ו מלך  המשיח מושך  שם מ"ה בגמטריא גאול"ה  לפנימיות ישראל  ע"ם  אהב"ה גם מאהב"ה{היכל}מגלה  ע"  פנים של התור"ה שורשם מן האל"ה גם א"ל עש"ר,בסוד הקב"ה הינו מהות ושורש ללא שורש{בלתי גבול ח"ו ח"ו}אך  למרות זאת עשר הספירות שהינו מלבוש יחידה מגולים מאתו ואיך  בלתי גבול וללא תפיסה במהותו מגלה רצונו לא  נד"ע אך הרצון  מגלה עד"ן א"ל{חכמת עליונים}וזאת חכמת הצירופים על שם העליונים מצרפים התחתונים ללמוד התור"ה המפוארת,ו"בשנה השישית"  יש"י  שת"ה{השישי"ת}מאור זאת התור"ה ועתיד לעורר במלכות{שנה}שישית  מאור"ו  העולה  שי"ש קדו"ש גם י"ו קדו"ש,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל הינו קדו"ש  וקד"ש  ג"ל הם עינ"י כך עתיד לבקש דו"ד ואביט"ה נפלאות מתורת"ך בסוד חותם י-י-ו-ה המגלה -

בפנימיות ה{ג}וא[ל] אות ל"  בגמטריא  י"י"י{נבואת משה}חדו"ש  תור"ה של החמיש"י גם המשיחי בסוד יש"י חמ"ה גם כתר שמח"ה,תפארת{חמ"ה}בפנימיות מלכות{לבנה},ובכך מלכות  בעלת הו"א{בינה}זה המשי"ח{מלכות}מגלה  חדו"ש  א"ב  אותיות תורה מצורפות,"בשישה לחודש",הרי בי"ה  המשיח{אות  ו"} עתיד לחד"ש הארת ש"ש ספירות חסד גבורה תפארת ,וזה עניין "ומלחמה זו תהיה בחודש אב",הרי  ו"{תפארת ישראל}בכח א"ב אותיות מצורפות מושך הארת  ז"ו  בגמטריא אהב"ה גם ז"  ספירות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות המגולים בתו"ך תפארת[ו]ובכך  אות  ת" סוד מלכו{ת} זוכה  למוחין  ו"  מלך{משה}הינו  "היה אור ע"ב אמ"ת{בגמטריא תהיה}גם תהי"ה -

בסוד מ"ה שהי"ה שהוא שיהיה או"ר ע"ב אמ"ת  בחדו"ש  א"ב אותיות מצורפות חר"ב הלחימ"נ העוקר ומכלה סמא"ל הטמא מלכות רומי נאב"דת ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה בזכות רזי"ן פל"א  פלאי"ם גם אל"ף אלפי"ם אורות משערי מעל"ה מגולים,"ואז  תהיה צרה בישראל",הרי ו"{תפארת}ומלכות{א"ז}באיחודם המלכות תהיה צר"ה{בצער היילודה ,צירים}הינה עתידה להוליד נשמת ה{ג}וא{ל},וזה מ"ה שהיה הרי ה{ג}וא{ח} משה בכח שם מ" בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א מזריע המלכות{בזרע "גאולה" בגמטריא מ"ה}והינה עתידה להוליד נשמת ה{ג}וא{ל},גואל ראשון זה משה המגלה הזרע במחשבה הוא גואל אחרון{בעולם העשייה,סוד הכלי},סוף מעשה{הגואל}במחשבה תחילה {מש"ה},כנאמר "כולם בחכמה עשית" בגמטריא מול"ך  בכת"ר חמ"ה {משה}עשי"ת{נשמת הגואל},הינו ב"י-שראל,מכיל י,ב צירופי יהוה -

סוד ש"ר{מלאך}מטעם מידת א"ל{משה},והקב"ה יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם עתיד לעורר השכינה בצירים ובכך הינה בכח הדינים והגבורות תמית האיש{מלאך}המצר"י סוד סמא"ל הטמא,"שלא היתה כמותה בעולם",הרי המשיח בכח של"א סוד אש"ל  א"ור   ל"ב  ש"לם גם רל"ו  א"ב של"ם,בסוד שם רל"ו  בגמטריא גדו"ל אדונינו ור"ב  כ"ל עתיד לגלות כ"ב רו"ח{א"ב של"ם} בש"ם א"ל גם ש"ם בא"ל בפנימיות ו"{תפארת}ומקובל ש"ם בוא"ל{מלאך הגבורה}השורף ומכלה מחריב ומוחה רומי הרשע"ה נאבדת ב[ג]או{ל}ה השלמ"ה למש"ה ניתנ"ה הזכות להביא"ה משער"י מעל"ה,וזה כמות"ה העולה כת"ר המו"ת{מלך מלכי המות סוד הקב"ה בפרצוף הדינים}ימית וישחט היצר  הר"ע השורה בעול"ם,ומלך המשיח עומ"ל בתור"ה על מנת למשוך חכמה ב"ראשית בסוד ראשית{החכמה}כונס לתוך ב"ית{המלכות}הזוכה  לשם  ת"י בגמטריא קוד"ש  בפנימיות שוק"ד{המשיח},"וינו-סו בצריחים ומערות ומדברות",בסוד "וינו" בגמטריא שם- ע"ב המגולה בשנת  תש{ס"ו}-

בגמטריא ג"ל  ג"ל  גם ב"ן  דו"ד  בתו"ך ה{ג}וא{ל}הינו בניקוד  צר"י מושך אור צי"ר{תפארת}סוד חמ"י,ח"ונה מ"לאך  י"הוה ומגלה ח"ן,ח"כמת נ"סתר ב"מ-שי"ח ישראל  מ"ב שי"ח שי"ר א"ל  ר"ת  עולה בגמטריא שמ"ש אח"ד גם אמ"ש חד"ש,א"ור מ"וחין ש"לם תורה חד"ש-ה בפנימיות מלכות{אות ה"}מאת"י  י" אמ"ת{בגמטריא אמ"ת עש"ר} תצ"א{תוציא}או"ר ע"ב אמ"ת אמ"ן{בגמטריא תצ"א העולה "עבור בתם אמן"},בסוד אות ו"[הינו ת"ם,סוד משה]בעל {מערו}ת גם ת"ו עומ"ר{שער החמישים}באמצעות זה הת"ו{מנגינה} מש"ה רבינו רוע"ם {ומדבר}ות  בסוד ומדב"ר ת"ו הצירופים הרועמים ומוחים חמתם משמידים ומכלים הגויים הארורים זרע עמלק נאב"ד לעולמי עולמים,אמן ואמן.וזה  סוד "וכל אומות  העולם ייטעו  אחר אותו רשע,שטן ארמילוס,חוץ מישראל",-

כלומר  וכ"ל  בסוד תפארת{אות ו"}סוד המשיח באמצעות יסוד{כ"ל}חותם ל"ך{מלכות קדושה } קשר חמישים{  בגמטריא ול"ך},ו"אהבת ל"רעך  כ"מוך,אור ה{ג}או{ל}ה המשמיד ומכלה אומות העולם,-סמא"ל הרשע נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,וביום ההוא ישראל צדיקים ייטע"ו שורשים עמוקים  בתורת משה רבינו,בסוד עי"ט  י"ו,משה רבינו סוד ע{י"ט},כנאמר  תפארת{אות  ו"}-וי"ט משה את יד"ו סוד האות יו"ד,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל המעבר ד"{מלכות}על ידי דג"ל סוד שם י-ה-ו-ה מוחין ג"ל{המשיח}מעברת  דל"ת{מלכות}תל"ד אור חד"ש  בעול"ם,ס"ת רוש"ם,בסוד המשיח הינו בכח שם וש"ר חותם בתוך המלכות{אות ם" סוד הסגירו}אות א"{חכמה}המלווה ב"חר" בגמטריא יצח"ק וייח"ר אפ"ו והינו מכלה אותו רש"ע,-שט"ן ארמילו"ס גם לשט"ן רי"ו סמא"ל הינו נשחט על גבי מזבח הנקמה",ובכך מלך המשיח משה רבינו  -

חותם חו"ץ גם אות ו"{מאור התורה}הארת  צ"ח{כתר}המהוה ח"ץ הממית ומכלה  ממשלת הסטרא אחרא,וזה יעטר ישראל צדיקים באור אלקים  חיי"ם גם בר"ז  אלקי"ם חכ"ם גם ברזיא"ל  ק"ם חכ"ם בסוד מב"ק חכ"ם רזיא"ל,סוד המשיח בעל הארת האבות שם מב"ק  אברה{ם}  יצח{ק} יעק{ב} על ידי שם מ"ב  מהללים  בכח ק"  ברכות את ישראל צדיקים ומגלים רז"י  א"ל  מכ"ח  ק"ב  בגמטריא אלהינ"ו חותם הוא ארבעי"ם כלים  כתר חכמה בינה דעת,אך הכלים זכים ורק לסב"ר האוז"ן מתאר אותם ככלים רוחנים בכח ולא בפועל ח"ו ח"ו  השבח לאל עליון,וזה עניין  "וידקור שירון את נחמיה",הרי לך ו"ידקור בסוד ו"ו ירק"ד  בגמטריא י"ב מטטרו"ן מלאך קוד"ש הקודשי"ם חותם  י"  ספירות בפנימיות ב"ית{המלכות}וזה יחוד  י-ב גם ב"י{המשיח} ד"ו  ירו"ק,בסוד אותיות ד"ו בגמטריא י" ומקובל יו"ד  העולה כתר -

המעבר ירו"ק{תפארת}ב"ריו האם" בגמטריא  "האם  גבורה" {הדינים המתעוררים מבינה}המשמידים ומכלים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה נאב"ד ב[ג]או[ל]ה השלמה,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מוחין שירו"ן בסוד ש"י{בינה} מגלה הארת רו"ן גם נר"ו של מש"ה ר"בינ"ו בסוד מש"ה נר"ו ב"י גם ש"ם הריבו"ן  א"ת צירופי אלקים נחתמים בפנימיות נשמת ה{ג}וא{ל} הנקרא נחמי"ה בסוד נ"צח  י"סוד חמ"ה גם סו"ד נצח"י חמ"ה  ר"ת חוס"ן{התעוררות גבורות צד שמאל דעת}המכלה ומוחה זר"ע עמלק שורש כל ר"ע.ועל  כך נאמר "ויספדו כל ישראל את נחמיה בן חושיאל שנהרג",בסוד ו"י-ספדו רוצה להגיד וי"ס  פד"ו  ישראל צדיקים קדושים על ידי סו"ד פו"י,פ"ודה ו"מציל  י"שראל,ומלך המשיח משה רבינו על ידי כ"ל[יסוד]מושך הארת כ"ל העולה כתר י"י"י ל"ך{מלכה קדושה},בכך זוכה הינך להארות {א"ת} {צ}ירופי המיל"ה   ,-

תורה חדשה מאתי  תצ"א מן  מל"ך הינו סוד אות צ" א"ת אותיות  מגולות תורת נחמי"ה גם ח"ן  מי"ה{שם ע"ב} החותם מ"ח  נה"י    נ"צח ה"וד י"סוד{כלי דהתגלות המחשבה}בתו"ך כתו"ב{תורת}המשיח הינה בעלת מוחין מש"ל עצמ"ה{מעצמות הבורא יתברך ויתברך},וזה סוד ב"ן חושיא"ל גם שו"ח בניא"ל העולה מטטרו"ן בניא"ל  ר"ת מקובל שם מ"ב גם בש"ם  ארבעי"ם כלים  כתר חכמה בינה דעת ו"כתר" לשון מכתר בכלי ז"ך את ג" חב"ד בכך חותם בינ"ה בפנימיות המלכות זוכה לאו"ר  א"ל גם  י"י"י אורא"ל  בגמטריא כתר אוריא"ל גם אור  כתריא"ל בגמטריא ר"ז כתריא"ל גם כתר רזיא"ל -

סוד מלאכי המר{כ"ב}ה בסוד ש"ן-הר"ג,על ידי ציור ש"ן  ש"ין נ"ון  העולה שמ"י משי"ח ינו"ן בכך  סמא"ל הטמא נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,זרע עמלק נשר"ף מהדינים המלווים לגילוי סתר תור"ה,וראה סוד מט"ה מש"ה  "בן חושיאל" זה אותיות "בואל נחשי",הרי המלאך בוא"ל{פרצוף הגבורה של המלאך רפא"ל}הינו נ"ח וח"ש לסייע למלך המשי"ח לבצע לחימותיו בכח ח"ן,ח"כמת  נ"סתר  אמן ואמן.וזה הנאמר "ותהיה נבלתו מושלכת לפני שערי ירושלים וחיה ועוף לא יגעו בה",הרי לך מלך המשיח על ידי מוחין ו"ת-היה בסוד   שם הי"ה העולה י"ה שמ"ח גם שימח"ה{סוד יחוד חכמה ובינה}בפנימיות חמה{תפארת}י"ש    ש"ר כ"ת כ"תר ת"פארת  גם או"ר ע"ב כש"ר אמ"ת גם עבו"ר כש"ר  בת"ם סוד נב"ל  ת"ו גם לב"ת קש"ר חמישי"ם  מוש"ל  כ"ת גם משכ"ל  ת"ו{יחודים} בפנימיות נפל"י לפנ"י שער"י ירושלי"ם -

גם שע"ר  י"{בינה הכונסת לחכמה}מגלה  הארת ירושלי"ם  גם שי"ר מלו"י  בגמטריא שי"ר אלהי"ם בסוד מי"ה ישראל בסוד נשריא"ל שמ"ח גם נש"ר משיחא"ל בתוך מש"ה חכמת הצירופים ו"{תפארת}בעל חי"ה{הארת קש"ר נשמ"ה י"ה}גם י"ה שר"ש  נקמ"ה על  ידי עו"ף  השמים{מלאך כתריא"ל}הינו שוחט ומכלה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה נאבדת ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה,וביום ההוא   במלכות הקד'ושה  "לא יגעו בה" וב"ה משי"ח א"ל יג"ע בכח חידושי תורתו מוחה זר"ע עמל"ק הרש"ע,"ולאחר אחד וארבעים יום,יקברהו הקב"ה בקבורת בית יהודה",הרי אות ו"{תפארת}בכח המלאך רחא"ל  בגמטריא  יצחקא"ל{גבורה עליונ"ה}סוד א-ח"ד גם  אב"י המלחמה מגלה י"ד מידות רמחים המשמידים ומכלים ממשלת הסטרא אחרא,"וארבעים יום" -

בסוד המשיח[יו"ם] מעבר בפנימיות בא"ר{מלכות}מאור  עי"ם  ע"יבור י"ניקה מ"וחין,בכך ה{ג}וא{ל} חותם  יק"ב-רהו  בסוד וה"ר  י"חוד ב"רכה ק"דושה בתוך ישראל עם טהרה  ותר"ב ק"ב  בגמטריא ותר"ב אלהינו{תורת ישראל בעולם}וזה יהיה ק"ב-ורת  סמא"ל הרש"ע,וביום  ההוא ישראל צדיקים זוכים למוחין בי"ת יהודה גם הודי"ה  בקוד"ש גם הכת"ר  בקדוש"ה גם ב"ה כת"ר קוד"ש  ה".אמן ואמן כ"ן יהי  כ"ה רצו"ן מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך.וזה הנאמר ,ואני,זרובבל הוספתי לשאול למט"ט שר הפנים על אותות נגיד ברית עם קדושים",הרי לך ואנ"י יחוד תפארת ומלכות  ר"ת תו"י{הנגינה},בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל חבר  ת" העולה או"ר ע"ב אמ"ת ומקובל או"ר ע"ב ג"ל אמ"ת גם בג"ל עבו"ר ת"ם גם -

אגל"א עבו"ר ת"ם בסוד {א}תה [ג]בור [ל]עולם [א]דני שוחט ומכלה סמא"ל הרש"ע זר"ע עמלק נאבד ב[ג]או[ל]ה השלמה,וביום ההוא ישראל צדיקים מעוטרים במאור זרובב"ל גם ר"ב זוב"ל{הארת היכל זוב{ו}ל} גם ז"ו לב"ו  בגמטריא לב"ו אהב"ה גם ל"בב  א-ה-ו-ה מוחין ה"ו-ספתי גם יוס"ף או"ר ע"ב האמ"ת,ר"ת שם עי"א{אחד מע"ב שמות}באמצעותם ה{ג}וא{ל}   מושך   ל" בגמטריא  י"י"י סוד חב"ד לפנימיות מלכות{שאול"}על שם המשיח שוא"ל הארות מעולמות ע"ל גם עולמו"ת על"ם{סתרי התורה}כ"ל{קול}העולמות  בתור"ה הפוך ב"ה והפוך ב"ה{ב"א}כל"א  ב"ה{א"ב}אותיות  התור"ה נגלי"ם לעיני"ך,בסוד למט"ט מ"ט ט"ל  בגמטריא מ"ט י"וד  ה"א  וא"ו גם מט"י  עש"ר קש"ר ו"או,מט"י ולא מט"י ול"א בכ"ל עת באי"ם אל הקוד"ש -

סוד אורות מט"י גם מ"ט עש"ר גם ש"ט רע"ם גם משט"ר שבעי"ם בסוד שב"ע משטרי"ם{ש-ו-טרים}המכלים ומוחים זר"ע עמלק סמא"ל הטמא נאב"ד  לעולמי עולמים,וזה עניין המשיח משה רבינו הינו ש"ר ועל ידי שירתו מגלה פנים{פנימיות}העולמות  ,ע"ל  אותות,על ידי חכמת האותיות{אותות}צירופים מגלה מוחין ע"ל בגמטריא  מוחי"ן הא"ם בפנימיות המלכות {ד}זוכה על ידי יסוד{ד"ג}להארת ג"ד  סוד   י"ג  מידות הרחמים הדנים מלכות רומי שורש כל הרשעים,וזה יחוד  נ-ג-י-ד גם י"ג  ד"ן על ידי ברי"ת{יסוד}המלכות{עם}המעוברים במאור קדושי"ם העולה קדו"ש חמישי"ם גם משי"ח קדושי"ם{נשמתו/נשמות הצדיקים}אויבי ישראל נאבדים על ידי גילוי רזין דרזין,ודע על כך נאמר "ויאמר לי:העגל הזה הוא ירבץ,ויכרת סעיפה של הכרך הזה,היא נינוה עיר הדמים,-

והיא רומא רבתי,ואמרתי  לו:אדני ,מתי קץ?,הרי לך ו"י אמר לי,בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל אמ"ר  על ידי הארת א"  ר"ם{חכמה}סוד המלאך רא"ם  ר"פאל  א"וריאל  מ"יכאל  ל"י{בינה}וחותם במלכות{סוד י" משל נקודה}מוחין  ל"   העולה  שלושי"ם גם שיל"ו  ש"ם,הארת המשיח{חב"ד}בפנימיות המלכות{שם},ובכך זוכה לכתר  ע"   ג"ל גם ג"ל שבעי"ם העולה שב"ע גלי"ם גם ע"ב שלגי"ם המשמידים ומכלים  עג"ל דסטרא אחרא,סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה עולה בלהבות המדור"ה,ובכך עתידים ישראל לגלות  מדרגת הז"ה בגמטריא טו"ב גם שם אהו"ה גם אהו"ה הז"ה טו"ב בגמטריא  י"ז י"ז י"ז גם  כתרי י"ד  שב"ע גם י"ש  כת"ר ע"ב-ד"י בסוד י"ש כתר ע"ב דו"ד  הו"א ז"ה מש"ה גם משה  ז"ה הו"א בסוד ש"ם הז"ה הו"א ירב"ץ גם רב"י   צ"  בגמטריא רב"י  מל"ך גם ר"ב  ימל"ך גם ר"ב נל"ך{אחד מע"ב שמות}סוד יחוד  י-י-י-י-י  משי"ח  י"ם  גם  י"י"י"י"י שי"ח  מי"ם   -

בגמטריא  עזריא"ל מל"ך חמישי"ם גם משי"ח עזריא"ל  מל"ך  י"ם  ר"ת   מכלה "עמים",סוד אומות העולם הגויים  נאבדים,ובכך משה מגלה י"וכתר ג"ל  על ידי שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א גם כת"ר  ג"ל ממש"ה גם  ג"ל כ"ת ר"ם  מש"ה ,בסוד  כ"תר  ת"פארת המשי"ח מש"ה ח"י גם ש"ם  חי"ה בסוד י"וד גם ש"ם היחו"ד בסוד יחו"ד מש"ה  מיח"ד שו"ה בכך   ושד"י חמ"ה העולה מטטרון מוחה ומכלה ש"ר שטנ"ה גם שר"ש ט[י]נה סמא"ל נאבד  בכח תורת ה{ג}או{ל}ה, ועל כך נאמר  "ויבוא וידבק בי ויאחז בידי ויביאני בית הליצות,ויראני שם אבן שיש,ולה כפני בתולה אשר לא ידעה איש",הרי לך ו"י-בוא י"וד ו"או  -

בגמטריא ג"ל-בו"א  ובג"ל  א" סוד שם אגל"א  שב"ע גם שב"ע   א-ל-ד    סוד ה[ג]וא{ל} על ידי שם אל"ד בגמטריא לחמ"ש גם חשמ"ל הנבואה בכך סמא"ל הטמא נאבד בעת המשיח נגל"ה,ודע סוד חשמ"ל בפנימיות המשי"ח עולה יחוד י-י-י-ה גם קש"ר נשמ"ה  של"ם  ר"ת  נש"ק  הקב"ה למשיח"ו  חשמ"ל  י"ו,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל ומקובל חשמ"ל ג"ל גם   ג"ל מלח"ש ובכח לחשי"ם גם חשמל"י  הנבואה מושך ח"י של"ם שם י"ש לח"ם  בגמטריא י"ש  יהוה יהוה יהוה  בפנימיות המלכות הקדוש"ה    ,בכך המלכות אומרת וידב"ק ב"י תפארת על ידי י"ב צירופי יהוה מגלה הארת יו"ד  ב"ק  בגמטריא כתר אלהינ"ו גם נו"ה כתריא"ל גם תר"י  א"ל כונ"ה גם קוד"ש רל"א כונ"ה  ס"ת שם ש-א-ה  ושמ"ש ה{ג}וא{ל}  קש"ר שמ"ש גם שר"ש שק"ם בסוד רק"ם יחוד  ש"ש"ש בגמטריא -

ותש"ע אמ"ת גם ואמ"ת אמ"ת השורף ומכלה אומות העולם הגויים הארורים,וזה ויאח"ז  ח"י י"ד גם דו"ד  ח"י בכח  יחו"ד  ד" אותיות י-ה-ו-ה הינו מגלה ב"י{מלכות}י"ב צירופי יהוה{תפארת}סוד ביד"י  כ"ד שני"ם גם ש"ן  כדי"ם בסוד ש"ין י"וד גם י"ש יי"ן התור"ה גם ש"י שבעי"ם בסוד ע"ב שישי"ם גם בשישי"ם   ע" סוד מב"ע שיש"י הארת כו"כב  גם י-ה-ו-ה  כ"ב בסוד ל"ב  הו"ה גם ל"ה{מלכות}שם ב-ו-ה{היחוד הגמור} ויביאנ"י  נבי"א  יי"ו בגמטריא נבי"א י-ה-ו-ה בשערי    י-י-ה  נבוא"ה גם כ"ה נבוא"ה בסוד  א"ב כהונ"ה מש"ה רבינו משמיד ומוחה ממשלת  הסטרא אחרא בכ"ח חידוש"י תורתו עי"ן לא ראת"ה,-

סודה בי"ת בגמטריא בקוד"ש הליצו"ת גם ישו"ת הצ"ל בקו"ד ר"ת  בי"ה  בסוד  י"ה י"ה גם מ"ה שהי"ה הוא שיהי"ה גם י"ש הי"ה בכ"ך שם מ"ב הגדול והנור"א מגל"ה החירו"ת גם ח"י תור"ה לישראל עם אהב"ה תור"  חי"ה  עתיד מלך המשיח לשמו"ע בנבוא"ה הש"ג היחיד"ה גם יה"ד חי"ה  גם יה"ה  יח"ד בסוד יח"ד כת"ר על ידי יחוד"ו {הארתו}במלכות סמא"ל נשחט על גבי מזב"ח הנקמ"ה,"ויראני שם  אבן שיש",הרי ה{ג}וא{ל} עתיד לחזות  במוחין ו"י-ראני גם או"ר יי"ן  בגמטריא ר"ז יי"ן גם נז"רי  עש"ר{ספירות}אלוקי"ו על ראש"ו גם קו"ל  יו"א{יחוד נבואה}בפנימיות שם{מלכות}מגל"ה  א"ב-ן  בגמטריא א"ב חמישי"ם גם בחמישי"ם  א"{החכמה},שער חמישים הארת החכמ"ה גם  כתר החמ"ה הנקרא שי"ש גם י"ו בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל  הינו אות  ו"{תפארת}ל"ה{מלכות}חותם ל"  כפול ה"  בגמטריא -

ק"ן החכמ"ה גם כ"ח הנקמ"ה המכלה ומוחה זר"ע עמלק שור"ש כל ר"ע,וביום ההוא בפנימיות המלכות הקדושה מוחין כפנ"י גם פנ"י כתר בסוד הכתר בפנימיות המלכות מעבר המלכה באור זר"ע החכמה והינה בתול"ה זוכה ל"ראש"  לב"ת ו"ה גם ת"ו לה"ב{מוחין בינה} גם ל"ו תב"ה  העולה  י"י"י"ו תב"ה גם יי"ו תיב"נ בגמטריא י-ה-ו-ה תיב"ה  גם בי"ת  י-ה-ו-ה-ה בסוד ראש ל"א ידע"ה" גם לע"ד יה"א גם עי"א לד"ה  המלכות יולדת  ר"ת י"ה{חכמה ובינה}בסוד נשמת ה{ג}וא{ל} הינו אי"ש על שם בפנימיותו  י"ש  אל"ף  אורות  גם פל"א ש"י גם אות ש"  פלא"י גם א"ף  של"י בסוד ש"ם  א"ף סוד חרו"ן א"ף המשמיד ומוחה רו"ח נא"ף זה סמא"ל הטמא נאב"ד ונמח"ה ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה תבו"א ב"מ-הר"ה{הארה}-

סוד שם מ"ב מוחין הנבוא"ה  ר"ת שם  ממ"ה גם פ"ה בסוד ג"  מפ"ה  מפ"ה  מפ"ה גם  מ"מ"מ   פ"ה   פ"ה   פ"ה  סוד מעש"ה המרכב"ה,ייחוד הכוונות לפני"ך יגל"ה לדעת"ך גנז"י היכ"ל המשי"ח ואולי תחז"ה  בפני  גוא"ל צד"ק כפי שזכיתי אנוכ"י אשר"י חלק"י. ועל  כך נאמר "ויאמר אלי מה אתה רואה",הרי ויאמ"ר בגמטריא  א"ם  גבור"ה גם מ"ב או"ר קש"ר נשמ"ה סוד המשיח  ר"ז  מ"ב שר"ש נקמ"ה גם בזמ"ר{הגואל}שר"ש  ק"ן  מ"ה  העולה בר"ם זק"ן  י"וד ה"א ו"או ה"א  המכלה ומוחה סמא"ל הרשע מלכות רומי נאבדת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה למש"ה ,וזה מ"ה את"ה רוא"ה,הרי שם מ"ה  בגמטריא י"וד  ה"א ו"או ה"א בגמטריא גאול"ה   אנוכ"י  רוא"ה  האו"ר  בגמטריא הר"ז גם ז"ה אמ"ת חמישי"ם בסוד משי"ח אמ"ת ז"ה משי"ח י"ם בעל אור {מ}ה {א}תה [ר]ואה ר"ת -

מדרגת אמ"ר גם ר"ם  אח"ד גם   משי"ח מאח"ד י"ם בסוד מאחדי"ם משי"ח סוד הספירות המשפיעו"ת ל[ג]וא{ל} מוחין ישראל   ,וזה "ואומר:אני רואה אבן אחת,בדמות אשה ,ודמות פניה כאישה יפהפיה",כלומר ואומ"ר  רו"ם שב"ע גם ש"ם רבו"ע{אחורים}סוד הדינים והגבורות המכלים ומוחים סמא"ל הטמא מלכות רומי  נאבדת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים זוכים למוחין אנ"י{מלכות}בעלת הארת אי"ן{סוף}סוד רוא"ה אור"ה גם ר"ז חמ"ש בסוד ש"ם זר"ח גם ש"ם שב"ע  יצח"ק בסוד ע"ב שמ"ש יצח"ק{גבורה}סוד אב"ן גם א"ב חמישי"ם גם משי"ח א"ב י"ם גם מ"ב עזריא"ל ימ"א גם רזיא"ל מב"ע ימ"א{קאפו}המכלה ומוחה ממשלת הסטרא אחר"א,בסוד הדינים והגבורות{ימא קאפו}הינם מוחים  לילית שידה "בדמות אשה" גם מו"ת  ב"ד  הא"ש נגזר על לילית זונה גויה שפלה עולה בעש"ן גילוי רז"י התור"ה תור"ת  ישראל  אמת יחיד"ה,-

ובכך אות ו"{משיח ישראל ,תפארת}מגלה במלכות{דמו"ת}מדו"ת מתוקנו"ת   סוד פני"ה  גם פנ"י חמ"ש מלאכים נפ"ח שמ"י בתו"ך  רח"ם המלכ"ה גם המל"ך רח"ם על השכינה יפה פי"ה  גם יפ"ה יפ"ה סוד אור החכמ"ה באמצעותו ה{ג}וא{ל} "ויען המדבר אליי",הרי ו"י-ע"ן בסוד ענ"יו   מש"ה והאי"ש מש"ה עני"ו מא"ד הינו בעל מוחין ה"מ-דב"ר גם י"וד ה"א ו"או ה"א דב"ר חותם  אות א"{הארת החכמה}צירוף יל"י כ{י} גמ{ל} על[י] חסד"ו בתו"ך כתו"ב{תורת}המלכות הקדושה,כנאמר  "ויאמר :האבן הזאת היא אשת הבלייעל",הרי לך ו"י-אמ"ר  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-אמ"ר גם ר"ם גא"ל  הינו אר"ג שבעי"ם גם שב"ע  ארגי"ם[ספירות] -

סודם אי"ש  ע"ב גמ"ר ומכחיד אומות העולם הגויים הארורים,וזה האב"ן גם וי"ז אב"ן גם ואב"ן טו"ב גם ב"ן טו"ב שב"ע   גם ט"ו  שב"ע ד"ן בסוד י"ה שב"ע ד"ן גם שיבע"ה ד"ן      בסוד י"ש ע"ב הד"ן ומכלה סמא"ל הטמ"א  ,ובכך תפארת{אות ו"}חותם במלכות הקדושה{הי"א}מוחין תהי"ה  בגמטריא או"ר ע"ב אמ"ת הי"ה גם מ"ה שהי"ה הו"א שיהי"ה גם י"ש   הי"ה בסוד יש"י  ה"ה  בגמטריא יש"י עש"ר ספירות הינך מגלה תו"ך המלכות המוחה אש"ת בלי-יע"ל,זאת לילית הרשעית המסיתרה אור השכינה הקדושה{יע"ל} מן ישראל צדיקים,וב[ג]או{ל}ה השלמ"ה עתידים ישראל לגלות מאור הקדו"ש  גם או"ר מ"ה קדו"ש  בגמטריא  ר"ז י"וד ה"א ו"או ה"א שוק"ד  לזכות עם ישראל בט"-הר"ה גם -

בט"י אמ"ת י"ם בסוד י"ב אמ"ת אמ"ת משי"ח י"ם סוד מש"ה רבינ"ו גם  ובנ"י ש"ר  מ"ה  ר"ת שמ"ו  ש"ם  ש"ש גם שמ"ש שמו"ת א"ש ל"ו גם שמ"ש ש"ש מאו"ת ל"ו-שמות מפורשי"ם גם שופ"ר מי"ם בגמטריא ושר"ף מלך גם שופ"ר  צ" בסוד צפו"ר  שלוש מאו"ת ואמ"ת צפו"ר שלו"ש בכח הצירופים חכמת אלקים חיים משמיד ומכלה סמא"ל הטמא מלכות רומי נאבד"ת בע"ת ה{ג}או{ל}ה  ב"נ-מצ"א  גם מצ"א  אליה"ו  גם אומ"ץ אלי"ה{ו}  מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט בכח שם  מ{צ"א} {א"ל}יהו  בסוד החותם  צ"א א"ל  בגמטריא אמ"ן  א"ל  משמיד ומכלה צל"ב דסטרא אחרא הנכח"ד בזכות כה"ן ח"ד  בגמטריא י"ב כה"ן גם ל"ב נ"ה בסוד  י"י"י בנ"ה גם  כת"ר בינ"ה גם כתר"י הב"ן  בגמטריא כתר"י אליה"ו שמ"ח גם כתריא"ל  יה"ו שמ"ח גם משי"ח  כתריא"ל  ו"ה בסוד כתרי אלו"ה משי"ח גם כתריא"ל והמשי"ח -

מזכים ישראל ב[ג]או[ל]ת עול"ם  ועל"ם התור"ה בסוד עול"ם התור"ה סוד מוחין המשי"ח מש"ה ח"י ירא"ה במ"-הר"ה  כל ידי  בינ"ה{הר"ה}משם מ"ב  הגדו"ל והנור"א.וזה סוד הנאמר ובשעה שידעה{את}אותו הבלייעל ,ותהר,ותלד את ארמילוס,והיא תהיה ראש לכל עבודה זרה",הרי לך,סוד המשי"ח מש"ה ח"י  הינו בעל מאור בשע"ה  העולה צר"ף ב"ה גם צ"ב  פר"ה  בגמטריא פח"ד פר"ה,סוד השכינה{פר"ה}בעלת חר"ב פח"ד{ירא"ה}סוד המשי"ח ארי"ה בתור"ה חותם בפנימיות המלכה  ש"י-דע"ה גם י"ש דע"ה בסוד   שד"י שמ"י  ע"ז  גם שמ"י  מטטרו"ן ע"ז{גבורה קש"ה ומכלה} את אותו הבלייעל,זה ארמילו"ס  הטמ"א הנמחה ונאבד ב{ג}או{ל} השלמ"ה בזכות המלכות הקדושה סוד הבל"י-יע"ל,סוד  ז"ין  הבלים אשר בינה מעברת במלכות ותה"ר גם מגלב באמצעותם תור"ה,-

והי"א סוד זיווג תפארת[אות ו"]ומלכות[היא]בכך המשיח מגלה ומושך רא"ש{חכמה בינה  דעת} סוד לכ"ל גם נשמת כל"ל ישראל צדיקים סוד הארת ע"ב-וד"ה  גם הו"ד  ע"ב בסוד עב"ד{המשיח} המייחד ו"ה{ת}פארת ומלכות}ובכ"ח הר"ז משמיד  אשה זר"ה,-מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה למש"ה שמל"ה  בסוד שלו"ש מאו"ת מל"ה  ס"ת    שת"ה{הגבורה}ומלך המשי"ח מוש"ך דינים משערי מעלה המוחים ומאבידים ממשלת  הסטרא אחרא.ועל כך נאמר "והדבר הזה בנבואת ה" אל זרובבל",כשומעי דבריו ,ויצר לי מאד,ואקום להתפלל לפני ה".וישמע וישלח ת מלאכו אליי,ואדע כי הוא המלאך הדובר בי,ואשתחווה לפניו",כלומר ו"{תפארת ישראל}מעבר המלכות{דבר}המוחין הז"ה  בגמטריא  י"ז  גם טו"ב ומקובל  י"ז טו"ב גם טו"ב טו"ב  גם בטו"ב  ט"ו גם בי"ה  טו"ב סוד  בנבוא"ת ה" גם אבו"ת הב"ן  העולה אבו"ת האלוה"י הינו אליה"ו שמ"ח אבו"ת  ס"ת חות"ם מעברים בפנימיותו לזכו"ת המשי"ח במאור  א"ל גם -

או"ר  מ"ב א"ל  בגמטריא מ"ב -ר"ז א"ל   גם זמ"ר בא"ל  בפנימיות אות ו"{המשיח}זמ"ר בוא"ל{פרצוף  הגבורה של רפא"ל}המגלה ב{ג}וא[ל] ישראל צירו"ף זרובב"ל  ור"ז  לב"ב גם ב"וא רזא"ל  בסוד ב"ו ארזא"ל גם    "כתר חרבי שבע"  מידות חסד גבורה  תפארת נצח הוד יסוד מלכות המשמידים ומוחים אומות העולם הגויים הארורים ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לנצח נצחים,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מוחין כשומע"י דברי"ו גם  י-י-ה-ו-ה  שמ"ע   "דבר-יו",י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-דב"ר גם בג"ל ד"ר גם אגל"א ד"ר   בסוד אד"ר גא"ל סוד  ג"  אדרא"ל המלאך אדירא"ל  ל"י יצו"ר ואד"ם  בגמטריא י"וד  ה"א ו"או  ה"א  ו" סוד חותם  ה[ג]וא{ל} המכלה ומשמיד  סמא"ל הרש"ע מלכות רומי שורש כל ר"ע.ועל כך נאמר ואקו"ם  גם קו"ם שב"ע{המשיח} גם ק"ו  ע"ב  ש"ם גם שמ"ו עק"ב גם וק"ב שמ"ע -

בגמטריא ואלהינ"ו שמ"ע תפילת משיח"ך גם כתר משי"ח גם עזריא"ל מכת"ר גם זרע"י מל"א כת"ר{תורה}מחה והשמד מלכות רומי שורש כל ר"ע,ובכך ישראל צדיקים זוכים  להתפלל" גם תפ"ה  ל"ל"ל  בגמטריא תפ"ה מל"ך גם מל"ך תהלי"ם גם בסוד  תל"ה מלכי"ם גם מל"ת הכלי"ם בסוד מלכ"ת מיל"ה גם ת"ם נל"ך  ל"ה בסוד המשיח כל"ל מתנ"ה שם נלך  בגמטריא י-י-י-י-י  חמישי"ם  בפנימיות המלכות הקדוש"ה בכ"ך משמיד"ה ומאביד"ה ממשלות הסטרא אחרא,וביום ההוא ישראל הקדו"ש  ו"י-שמ"ע  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-שמ"ע גם שמ"ע ג"ל-עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך תורת וישל"ח גם של"ח  י"ו,גם י"ש לו"ח השמו"ת  המצורפים  ס"ת חות"ם  א"ת אותיות מלאכ"ו ומל"אך אליי" בגמטריא   אמ"י  גם נ"א  משי"ח אחדי"ם גם שי"ח מאחדי"ם  הינו עזריא"ל מאח"ד  י"ם ר"ת מקובל עמ"י,הרי ה{ג}וא{ל} מאח"ד י"ם{מלכות}בכח אורות מאחדי"ם{ספירות}סוד ואד"ע  גם ע"ז ארב"ע גם זר"ע אב"ע,א"צילות  ב"ריאה ע"שיה  כ"י  הו"א המשיח -

בכח  י"י"י{הנבואה}מגלה המלא"ך הדוב"ר י"ב צירופי יהו"ה,ובכך חותם  ו"{תפארת}בפנימיות אש"ת{המלכות}מוחין חוו"ה העולה  חיב"ה גם י"ב אהב"ה גם אב"י  י"ב בסוד   עש"ר אבי"ב גם א"ב  י"ב צירופי החכמ"ה גם רא"ש ע"ב  י"ב  העולה רא"ש עד"י  גם ציר"ף אד"ר ר"ת  צ"א בגמטריא אמ"ן  נא"ם  הש"ם מש"ה  לפני"ו   ל"ו פנ"י  נפי"ל{נמשת המשיח} אות ו"{תפארת}המכלה ומוחה סמא"ל הרש"ע מלכות רומי נאבד"ת ב[ג]או[ל]ה השלמ"ה.אמן ואמן כ"ן יהי כ"ה רצון מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך.וזה  סוד "ויאמר  אלי:מה לך זרובבל",הרי  ויאמ"ר בסוד ו"{תפארת ישראל}בכח  י"  ספירות מגלה בפנימיותי   מדרגת אמ"ר{חכמה}-סוד  א"  ל"י  זה יחוד  י"י"י"י"א גם כתר כ"א  בגמטריא -

כתר אהי"ה בסוד הי"ה כתר"א המשמיד ומכלה סמא"ל הרש"ע  מלכות רומי נאבדת ב[ג]או{ל}ה  השלמ"ה,וזה המשיח משה רבינו עושה באמצעות   שם   מ"ה  העולה  י"וד ה"א ו"או  ה"א סוד שע"ר ל"ך כתר  י"י"י בסוד זרובב"ל גם  א"י  רל"ו בסוד   פל"א עש"ר  גדו"ל אדונינ"ו ור"ב כ"ח גם כ"ב רו"ח   גם ברו"ח כת"ר סוד רו"ח אלקים מרחפת על פני המי"ם גם פני"ה  מי"ם  העולה פני"ה  מל"ך גם פני"ם כל"ה השכינה מקבלת  הארת עתי"ק יומי"ן עבורה{עיבורה} בע"ת המשי"ח  ב"נ-גל"ה,וזה הנאמר "ואומר אליו:הבהילני רוח",כלומר  ו"{תפארת}אומ"ר  עתיד אנוכי להשמיד ולכלות מלכות רומ"א ,בסוד הבהילנ"י רו"ח  גם רוח"י לנ"ה  בי"ה  ועל יד"י  בי"ה    רל"ו  ח"י  נ"ה גם  ובי"ה  נה"י רח"ל  בסוד נ"צח ה"וד י"סוד-גילוי המוחי"ן בתוך המלכות[רח"ל]בכ"ך תבו,א ה[ג]או[ל]ה אור האבו"ת -

גם אור"ה אבו"ת והביא"ו החירו"ת השלמ"ה לישראל ע"ם אהבה.ועל כך נאמר  "ויעמוד מט"ט,ויען ויאמר:זרובבל:שאל ממני ,בטרם אלך מעמך.",הרי  ו"י-עמו"ד בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל-עמו"ד גם ג"ד  עומ"ל בסוד מזלא עתיקא לחתום בפנימיות ד"ג{המשיח משה רבינו}מוחין  עמו"ד  ג"ל    גם עמ"ו   דג"ל בסוד   עמ"ו   ד"  ג"ל  סוד שם י-ה-ו-ה גם שמ"י הו"ה בסוד מי"ה שו"ה זהו מש"ה י-ה-ו  גם ש"ם הויה  סוד מעשה המרכ"בה הנקרא  מט"ט גם חמ"י העולה קש"ר נשמ"ה חמישים גם משי"ח שר"ש נקמ"ה  חמישים  הינו משמיד ומוחה אומות העולם הגויים הארורים סמא"ל הטמא נאב"ד לנצח נצחים,וביום  ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מאור ויע"ן גם עני"ו בסוד נו"י שבעי"ם גם שב"ע יוני"ם  גם   י"ש    ו"    ענבי"ם המכחידים ומוחים מלכות יש"ו{ע}-י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים,ובגאולה השלמה ויאמ"ר  למש"ה רום  א"י ב"ך נחתם,גם רו"ם  פל"א עש"ר גם רפא"ל  -

מעוש"ר התור"ה מזכ"ה ה{ג}וא{ל} בט"ל החכמ"ה הגנוז"ה בסוד   ש"ר פל"א    רוע"ם מכלה ממשלת הסטרא אחר"א זר"ע עמל"ק נאבד מכח הגבורות והדינים,ועתיד מלך המשיח  להגיד  לעם ישראל  "מתי יבוא נר  ישראל",הרי מת"י  העולה מקוד"ש זה אנוכ"י ה{ג}וא{ל} אומר לאות  י"{חכמה} בו"א לגלות  בישראל  הארת נ"ר{מלכות}גם אמ"ת חמישי"ם י"ם  ר"ת א"חי,בסוד אות  א"[חכמה] באמצעות ח"י{יסוד}חותם במלכות{י"}מוחין  ח"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה גם נש"ר משק"ה ישראל עם אה"בה,הרי לך יחוד אח"י זה ה{ג}וא{ל} הינו ח"י פל"א גם  ח"  פלא"י העולה קש"ר נשמ"ה פלא"י גם קש"ר שנ"ה אלפי"ם,-יחוד  חכמה{ספירת אלפי"ם}ומלכות{שנה},אמן ואמן.וזה סוד "ויען  אלי ויאמר:-

חי  ה",אשר שלחני,כי אומר ליך את מעשה השם יתברך,כי הקול הקדוש שלחני  אליך להגידך את כל אשר תשאל",כלומר  ויע"ן בסוד משה  עני"ו  הינו בעל עי"ן   ו"{תפארת}סוד קש"ר עי"ן גם שק"י נע"ר גם נש"ק יע"ר  סוד ה{ג}וא{ל} הינו רקי"ע{תפארת}בעל ציור ש"ן ש"ין  נ"ון  ומקובל שינו"ן  חמישי"ם גם משי"ח שינוני"ם המכלים ומוחים אומות העולם הגויים סמא"ל הטמא נאב"ד לנצח נצחים,ובכך מלך המשיח משה רבינו מוליד בפנימיות יע"ר{מלכות}הארת נש"ק סוד  י"ה{חכמה ובינה}ומקובל נשיק"ה בתו"ך המלכה  יחוד רו"ח ברו"ח גם חוב"ר רו"ח עליונ"ה  ס"ת שם רה"ח{היחוד הגמור,אחד מע"ב שמות}פל"א היחיד"ה,סוד אל"י גם המלאך סודיא"ל  הינו יסודא"ל גם סו"ד אל"י -

זהו שם אל"ד סו"י העולה עש"ר אל"ד ס"ו ומודיעך באמצעות שע"ר סודיא"ל בשננת תש{ס"ו} העולה ב"ן דו"ד  גם עולה ג"ל ג"ל זהו המשי"ח עוב"ר{גם עוב"ר}בז"ה המוחין העליונים המושכים לישראל ג{א}ול{{ת} עולמים וג"ל  א"ת אותיות מצורפות מגלה לעם ישראל עם ט"  הר"ה גם בינה{הר"ה}מאות  ט"  בגמטריא אמ"ת גם מ"ט  א"ת העולה או"ר ע"ב אמת אט"ם גם בת"ם עבו"ר  אט"ם גם בת"ם  עב"ר  אטו"ם סוד מו"ט  א" גם מו"ט פל"א גם ט" מופל"א זהו מו"ט אל"ף{כנאמר ג"ל עיני ואביטה נ-פלא-ות מתורתך}המשמידה ומכלה  טמ"א וער"ל,-זה סמא"ל הרש"ע מלכות רומי נאבדת ב[ג]או{ל}ה השלמ"ה},ובכך ישראל צדיקים זוכים למאור  ח"יה גם י"  אהב"ה גם אב"י  ה"ה בגמטריא אב"י עש"ר בסוד ש"ר  אבי"ע,{א}צילות  {ב}ריאה {י}צירה [ע]שיה  סוד היחוד  המופל"א גם ופל"א  מ"ה  -

בגמטריא ופל"א  י"וד ה"א ו"או ה"א,סוד רא"ש שלחנ"י גם י"ש  נח"ל רא"ש בסוד  י"ש לחש  נר"א גם א"ר שלי"ש ח"ן{המדבר על השליש העליון פנימיות אדם קדמון}על ידי הארתו  מוחין כ"י בגמטריא י-י-י{נבואת משה}אומר אלי"ך   ברו"ם כל"י גם  מלו"י רכ"ב  בגמטריא רכ"ב אלהי"ם גם מ"ה  כרביא"ל  העולה י"וד ה"א ו"או ה"א  כרביא"ל הינו משמיד ומוחה ממשלת הסטרא אחרא,וזה מעש"ה הש"ם יתבר"ך ויתהלל בע"ל ל"ב  ע"  פנים של התור"ה  כ"י  חותם  י-י-י בגמטריא שע"ר  עשרים גם רק"ם שרשי"ם סודם הקו"ל הקדו"ש גם קו"ל  ה"ה קדו"ש  בגמטריא קו"ל עש"ר קדו"ש גם שוק"ד  עש"ר קו"ל{היחוד}שלחנ"י אלי"ך  גם י"ש נח"ל כל"י אח"ד ס"ת לשד"י   י"י"י  מטטרו"ן סודו  {ל}הגיד{ך} גם הגי"ד חמישי"ם גם משי"ח הגידי"ם גם שיח"ה  מגידי"ם את כ"ל א"שר תשא"ל{ה{ג}וא{ל} מושך הארות ממוחין אדם קדמון}-

באמצעות א"ת סוד כ"ל  צירופי האותיות ל"ך  משי"ח ישראל גם שי"ח  מ"י ש"ר א"ל העולה עזריא"ל נשרא"ל  ב"  מלאכים בתו"ך {ג}וא{ל} ישראל אמן ואמן כ"ן יהי כ"ה רצון מה"ש מ"עולם  ה"וא ש"מך.וזה הנאמר "ויאמר אליי מיכאל:גשה נא אליי,ושים ליבך לאשר אני אומר אליך,כי אמת הדבר בשם אלוקים חיים",כלומר ויאמ"ר  מול"ך  רי"ו אמ"ר  העולה הגבו"ר מול"ך אמ"ר,-סוד המשיח משה רבינו הינו בעל מאור מ"י-כא"ל גם א"ל שבעי"ם גם שבע"י מל"א גם י"ש  ע"ב מל"א  בסוד ע"ין ב"ית גם יי"ן  ע"ב  ע"ב או"ר  אמ"ת המשמיד ומוחה סמא"ל הרש"ע,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מוחין גש"ה גם קש"ר נשמ"ה שלוש מאות ר"ת מנש"ק גם ש"ם  ק"ן{החכמה}בסוד  -

מנ"ק   שמו"ת א"ש ל"ו ר"ת מושא"ל גם שמוא"ל  ושמא"ל  הגבורה המכלה שורש זרע עמלק הרש"ע,ביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מאור נ"א אל"יי גם ב"ן יל"י גם י"י לב"ן  בגמטריא כתר לב"ן גם  י"י"י  כתר אליה"ו גם כתריא"ל י"י"י"ו"ה סוד ושי"ם  ו"ילוניאל ש"מעאל  מ"טטרון י"הואל הינם  ל"י-ב"ך גם כ"ב ל"י העולה מכ"ב  חבר  י" ומקובל מכב"י  מ"י כ"מכה ב"אלים  י"הוה  על ידי לרא"ש  העולה  י"י"י רא"ש ה{ג}וא{ל} ש"ר א"ל בכח רל"א צירופים מוש"ך הארת -

אות ש" בגמטריא שלוש מאו"ת גם ואמ"ת שלו"ם ושלו"ם אמ"ת סוד שלו" ת"ם או"ם,ברי לך המשיח צדיק יסוד עולם{שם א-ו-ם}כ"י  אמ"ת  י"י"י תם" פל"א  הדב"ר,הינו חותם אות ה"{בינה} בפנימיות המלגות{דבר}בכך זוכה על ידי ר"ב  סוד ב"ית+ר" ומקובל ברי"ת המשיח הינו ר"ב קדו"ש ל-ד אותיות יהו"ה בשם  אלקים חיים גם באלקי"ם ש"ם חכ"ם  ר"ת שב"ח,וזה שם קדוש  י"ש{בינה}חותמת בפנימיות מלכות{סוד י" דנקודה}הארת אות ש" בגמטריא שלוש מאו"ת שמו"ת  ר"ת מקובל שמ"ש -

גם ל"ב שמ"ש קו"ם גם קב"ל מו"ם  ש"ש הב"ט באותם צירופים וגל"ה ציפורי"ם נשמות הצדיקים בפנימיות מאירי"ם,ועל כך נאמר "ויאמר אליי:מנחם בן עמיאל יבוא פתאום בחודש ניסן",הרי לך ו" תפארת ישראל הינו מאי"ר  בפנימיות המשי"ח על ידי  צירוף  אי"ר,א"נכי י"הוה ר"פאך גם אנכ"י כתר פא"ר יה"וה ר"ת פ"י כ"א  גם פ"י אהי"ה גם אהי"ה מל"ך גם י"ו אמל"ך  בסוד  י"  אמלו"ך סוד  י"וד ו"או בגמטריא  ג"ל אמל"ך גם מל"ך גא"ל ישראל ע"ם אהב"ה הינו משמיד ומוחה סמא"ל הטמא מלכות הסטרא אחרא,שורש כל ר"ע ,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים המשי"ח הינו מש"ה ח"י  מנח"ם גם חותם מ"ם  ח"ן העולה נפ"ח  נשמות קדושות  בתו"ך ישראל כתו"ב תורתו מעברת נשמות עליונות במעיינ"י  {מעיני}חכמתו   ,וזה  ב"ן  בגמטריא אליה"ו חותם בפנימיות אלוה"י{זה המשיח}מאור עמיא"ל גם על"י א"ם{חכמה העליונה לבינה}בכך ע"ם{ישראל}זוכה לדבקות{אל"י} -

גם אות  א"  ל"י בסוד י"י"י"י"א היחוד הקדוש יבו"א למלך המשי"ח על ידי יסורי איו"ב גם י"ו  א"ב  י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל-א"ב גם בג"ל  פל"א  העולה פל"א אגל"א  א"תה  ג"בור ל"עולם א"דני משמיד ומכלה "גוי" זה סמא"ל הטמא" ,וסוד המשיח משה  חי  יבו"א בכח פתאו"ם  ואמ"ת  אות  פ"  בגמטריא שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים}גם מופ"ת פל"א סוד פלאו"ת שמ"ן יו"ם עי"ם  בא"ר,ע"יבור י"ניקה מ"וחין  בתוך המלכות{באר}זוכה לא"ב אותיות גם רחמנא לב"א  בע"י בסוד ב"י  שבעי"ם גם ישב"ע  יב"ם{שם ע"ב}המוחה ומכלה אומות העולם הגויים הרשעים נשרפים מן הדינים הלוהטים המלווים לגילוי רזין דרזין.                                                                   

בסוד בחודש גם  חוד"ש בי"ת בגמטריא חדו"ש בקוד"ש סוד המשיח הינו חוש"ד בקוד"ש{מורח וודאין}ובכך חדו"ש תור"ה מגל"ה המשמיד שוח"ד,-סמא"ל הטמא,-וסוד המשיח הינו ניס"ן גם נ"ס  נ"י בסוד נ"צח י"סוד גם יסו"ד צ"ח חמישי"ם גם משי"ח יסו"ד חצי"ם "בארבעה עשר בו" גם ב"ו  ב{ג}וא{ל} ישראל שע"ר "בארבעה" גם ע"ב הבא"ר בסוד בא"ר החס"ד שמות קדושה ו"ט-הר"ה גם בינה{הר"ה} מן אותיות ט"ו הינם  פ"ז{כתר הגאולה}ומגולה למענ"ך  הגואל שמ"ו כתר ט"ו-פ"ז בסוד טופז הגאול"ה גם ג"ל טופ"ז אהו"ה גם ו"אהו"ה ט"ל פ"ז שלו"ש בסוד ג"ל טופ"ז  טו"ב גם בג"ל ט"ו  טופ"ז גם בי"ה גל טופ"ז בסוד י"ה אגל"א ט"ו-פ"ז גם גלו"י פ"ז גם ל"ו  י"ג פ"ז גם י"י"י זיו"ג שמ"ן יו"ם סוד המשי"ח יבו"א במהר"ה לזכות ישראל עם אהב"ה,אמן ואמן  כן יהי כה רצון מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך.

וזה הנאמר "ויעמוד על  בקעת ארבל אשר ליהושע בן שרף,ויצאו אליו כל חכמי ישראל",-הרי לך  ו"י-עמו"ד  בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-עמו"ד גם  ע"ד גול"ם בסוד המשיח הינו ע"ד{תפארת}בעל צורת המחשב"ה הקדומ"ה{גול"ם}גם לוג"ם מאורות התור"ה העליונ"ה,-סוד מש"ה רבינו הינו בעל מוחין ע"ל  בגמטריא  מא"ה בסוד הא"ם{בינה}מעברת בתו"ך המלכות בקע"ת ארבא"ל גם או"ר ע"ב  אמ"ת א"ל בק"ע  בא"ר{המלכות}ומגלה עבורה{עיבורה} רא"ש אש"ר{בינה}סוד ליהוש"ע גם י"ש  עול"ה,בכח מוחין י"ש{בינה} המלכות הנקראת {עול"ה סוד הקורבן}-

עול"ה על ידי ב"ן{תפארת}לזכות במדרגת שר"ף  העולה ש"ר שמ"ן יו"ם גם ושמ"ן שרי"ם{סוד  חכמה ובינה }בתורת הקבלה המשמידים ומכלים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וזה הנאמר "ויצאו אליו כל חכמי ישראל",הרי ו"י-צא"ו בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל חבר צא"ו העולה אומ"ן ומקובל ג"ל אומ"ן{הצירופים}גם נאו"ם ג"ל מבקש מהקב"ה נ"א גול"ם{החכמה}חתום בפנימיות המשיח מדרגת אלי"ו גם א"י ל"ו בסוד  י"י"י"י"ו"א  סוד היחוד מאיתו  שער כ"ל  בגמטריא חמישי"ם משפיע לחכמ"י ישראל  כ"י לח"ם שי"ר א"ל גם ייייהוהיהוהיהוה סוד החותם יש"ר לתוך המשיח{מדרגת א"ל}ובכך  לה"ם האמונה השלמ"ה גם  שלו"ש מאו"ת מל"ה ס"ת שות"ה בכך המשי"ח גבורות  משערי מעלה למחות ולעקור אומות העולם הגויים הרשעים נאבדים בכ"ח הדיני"ם,-

וזה "יאמר בן עמיאל",הרי המשיח חותם י" אמ"ר{הארת החכמה}בפנימיות ב"ן בגמטריא אלוה"י{המשיח} הינו אליה"ו בכח י"י"י"י"ו"ה"א  סוד המג"ן מגלה מ,ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בפנימיות ג"ן{המלכות}הנקראת עמיא"ל גם א"ל עמ"י עתיד"ה להודו"ת בעת ה[ג]וא{ל} ב"ן עמיאל יאמ"ר-"אני  הוא משיח",הרי בכח שם אנ"י מגלה ה{ג}וא{ל} הארת הו"א{בינה},וזה "אשר שלחני ה"  לבשרכם ולהצילכם מיד צורריכם",כלומר אש"ר{בינה}משפיעה  רא"ש"  האות ש" סוד ת" ומקובל נשמת ש"ת הינו שלחנ"י גם לחשנ"י תורת"י תורת ה{ג}או{ל}ה לבשרכ"ם המשיח לב"ש כר"ם גם כר"ב של"ם בסוד  כר"ב  ש"ע  העולה בגמטריא צר"ף  כר"ב גם כב צפ"ת סוד ה{ג}וא{ל} הצופ"ה בכח הנבוא"ה על כ"ב אותיות התור"ה,בכך ולהצילכ"ם גם וצלי"ל מכ"ה  בממשלת  הסטרא אחר"א נאבדי"ם על ידי א"ש מן המרומי"ם{מאור החכמה},וזה מי"ד  בסוד  מ"שה י"וסף  ד"וד נשמת המשי"ח הינו צו"ר כרמ"י יקצור וימחה צורריכם הם אומות העולם הרשעים.וזה הנאמר "ויביטו בו החכמים,ויבזוהו,-

כמו שאתה בזית אותו,ולא יאמינו בו,ותבער בו חמתו וילבש בגדי נקם תלבושת,ויבוא בשערי ירושלים,ועימו אליהו הנביא",הרי לך ו"י-ביטו בסוד וי"ו  בי"ט{שם קדוש}בסוד ב"  פעם י"ט י"ט  העולה  כתר ח"י גם רי"ח כ"ת,כ"תר  ת"ורה בפנימיות המשי"ח וי"ו בגמטריא כ"ב אותיות מצורפות  נשמ"ת ה{ג}או[ל]ה השלמ"ה אהו"ה ג"ל גם גל"ה  ז"ה בסוד י"ז  ג"ל גם ג"ל ט"וב גם ט"ו אגל"א  העולה אגל"א  י"ה בסוד {א}תה {ג}בור {ל}עולם {א}דני {י}חיד[ה] משמיד ומכלה  סמא"ל הרש"ע בכח רזי"ן דרזי"ן עין לא ראת"ה,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מוחין ב"ו החכמי"ם גם  כ"ח חב"ו מי"ם גם כ"ח מל"ך  חב"ו בסוד כ"ח מל"ך ח"י גם  נל"ך כת"ר י"ו וכתר"י נל"ך גם ל"ך משי"ח יו"ם כתר"י  משמיד ומכלה סמא"ל  הטמ"א,ודע זה הנאמר על המשיח ו"י-בזוה"ו גם בכח זה"ב יו"ו"ו סוד -

ירא"ה דעתיקא קדיש"א הינו מגל"ה ג"ל  מ"ה  בגמטריא י"וד  ה"א  ו"או ה"א  ג"ל מוחין כמ"ו גם ס"ו  בגמטריא ב"ן דו"ד העולה ג"ל  ג"ל  בפנימיות ישראל צדיקים זוכים למאור שאת"ה גם א"ת שמו"ת א"שה ל"ו גם ש"ש מאו"ת י"י"י"ו היחוד הקדו"ש סוד ב" זי"ת גם אמ"ת קוד"ש גם שד"א תוק"ם{המלכות}על ידי המשיח משה רבינו מתו"ק ובשו"ם חותם במלכ"ה  מ"ב שם גדול ונור"א לכל"ה  כל"ל שמ"ח גם חשמ"ל חמישי"ם גם משי"ח חשמלי"ם, או"ת  ו"{תפארת}סוד שם לו"א יאמינ"ו  ב"ו גם ויאמינ"ו בוא"ל  המלאך פרצוף הגבורה של רפא"ל שוחט את ממשלת  הסטרא אחרא נאבדת ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה,וביום ההוא  ב[ג]וא{ל} ישראל ותבע"ר גם ותר"ב חכמתו  ב"ע  פנים בסוד ע"ב שמו"ת התור"ה הקדו"שה ב"ו במשי"ח ו"ו  בגמטריא י"ב גם בעש"ר הינו ש"ר ע"ב גם ב" עש"ר  עש"ר העולה עשרי"ם -

גם כתר חות"ם ה{ג}וא{ל} לובש"י בגד"י שם מנ"ק תלב"וש-ת העולה תלבו"ש או"ר ע"ב אמ"ת בו"א  י"ו  י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל  לפנימיות בשער"י סוד שי"ר ע"ב בעשי"ר{תפארת}שר"י ע"ב גם רב"י ש"ע  בגמטריא רב"י ש"ע גם ע"  רשב"י ב"י עש"ר ספירות חותם משער"י מעל"ה גם ע"ל  מ"ה בגמטריא ע"ל י"וד  ה"א ו"או ה"א מג"ן ירושלי"ם גם שי"ר מלו"י בגמטריא שי"ר אלהי"ם גם ישרא"ל מי"ה{התור"ה הקדומ"ה} ימל"א שיר"ה א"ז ישי"ר מש"ה ובנ"י ישראל את ה{שיר"ה} הזאת ליה"ו סוד יש"ר  ה" גם שמ"ח יש"ר בסוד ש"ר משי"ח הינו מהוה רי"ח שמ"ש מושך הארת החכמה{ריח}בכח שמ"ש{נשמת רשב"י}בשי"ר תבו"א בגאולה אור האבו"ת גם אבו"ת אור"ה בסוד האו"ר  -

בגמטריא הר"ז סוד ו"{תפארת}עימ"ו אליה"ו הנבי"א גם עמיא"ל י-ו-ו-ה  הנבי"א ויחדי"ו בסוד יח"ד וי"ו  בגמטריא כ"ב יח"ד גם כב"ד ח"י בסוד קש"ר נשמ"ה יכב"ד ס"ת מקובל הד"ר{נשמת הגואל}בכך "ויקיצו ויחיו את נחמיה  בן חושיאל  הנהרג ,ויאמינו במנחם  בן עמיאל",הרי לך ויקיצ"ו בסוד קו"ץ יי"ו  בגמטריא קו"ץ  יהו"ה{תפאר}הארת כת"ר בכך וי"-חי"ו מלך המשיח י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל מגלה חותם חו"י בסוד ח"נון ו"רחום י"הוה  הינו משפיע א"ת צירופים מהוים נשמת נחמי"ה גם ח"ן מי"ה ובכך חננ"ה את המלכות על ידי ח"ן  נ"ה  נ"צח ה"וד  ברו"ח הנבוא"ה  ב"ן העולה אליה"ו הינו המלאך יהוא"ל גם אליה"ו הנבי"א ח"וש-יא"ל שם שו"ח אל"י בגמטריא שו"ח א"ם גם חומ"ש פל"א וחשמ"ל א"ף{הארת חוט"ם}-

מגלה במשיח ישראל מ"ב שי"ח גם בשי"ח ארבעי"ם גם ארב"ע בשיחי"ם בסוד משיח ב"י ארב"ע  רגל"י המרכב"ה סודם ה"נ-הר"ג בכך ירג"ן בסוד המשיח על ידי י"  ספירות גוזר גר"ן אט"ד{דין  מיתה}על סמא"ל הטמא מלכות רומי שו"רש כ"ל ר"ע,ובכך ישראל צדיקים ויאמינ"ו נוא"ם יי"ו  בגמטריא נוא"ם יהו"ה שמו מנח"ם ב"ן עמיא"ל גם מ"ב ח"ן ימל"א נע"ם{החכמה}בל"ב  לב"ב  ישראל עם קדוש"ה זוכים לגאולת עול"ם.אמן ואמן.וזה סוד "דבר ה" אשר דיבר מטט,שר צבא ה" באמת:",כלומר דב"ר ה" גם דב"ר שמ"ח  גם רש"ם  חב"ד  ח"כמה ב"ינה ד"עת  בפנימיות המשי"ח מש"ה ח"י הינו  ידב"ר מט"ט גם בר"ם י"ד   ח"י גם בר"ם  יחי"ד גם ר"ב מייח"ד השכינ"ה גם יחיד"ה משכינ"ה ר"ת  מ"י  בגמטריא חמישי"ם גם מש"יח  י"ם גם ח"י שמי"ם בסוד שי"ח מי"ם העולה מל"ך עזריא"ל גם -

מלכיא"ל זר"ע גם כל"י מל"א ז"רע{החכמה} הינו משמיד ומכלה אומות העולם הגויים הארורים ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לנצח נצחים,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקי"ם באמ"ת  ת"ם  א"ב גם מת"ג  בסוד ת"ג  ארבעי"ם גם ארב"ע תגי"ם בסוד  א"ר  ע"ב   משיח תגים,סוד ה{ג}וא{ל} הינו  בת"ם  פל"א גם מפ"ת  בא"ל גם מ"ב פ"תאל זה המלאך כ"ל  מא"ה גם מא"ה חמישי"ם העולה ק"ן{חכמה} גם כ"ח מ"ה  בגמטריא כ"ח י"וד  ה"א ו"או  ה"א  סוד "אפרים לא יקנא את יהודה",הרי אפרי"ם הינו פר"י א"ם בכח המלאך  יקנא"ל  העולה שם  פל"א  מנ"ק גם  ק"ן  מל"א שמ"ן יו"ם בסוד שמ"ן יו"ם נקמא"ל שוחט ומכלה סמא"ל הרש"ע מלכות רומי נאבדת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום  ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מוחין א"ת יהו"דה ויהדו"ת בסוד ת"ו יה"י  גם ת"וי  י"ה{חכמה ובינה}סוד מנגינ"ת גם גינ"ת מ"ן העולה מג"ן קוד"ש משי"ח י"ם גם מגני"ם משי"ח קוד"ש הינם סוד  ח" שלמים גם חשמלי"ם בסוד חמ"י של"ם  ח"ונה מ"לאך  י"הוה מ"לך  ש"ילה,-

וזה ענין שיל"ה גם מש"ה ממש"ה אור  ג"  אור"ג גם גז"ר דין מיתה על ראש סמא"ל הרש"ע,ועל כך נאמר "ויהודה לא יצור  את אפרים",הרי ו"י-הוד"ה  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-הוד"ה גם גל"ה הו"ד בסוד יו"ד ג"ל  בגמטריא כתר ג"ל הינו ד"ג לו"י גם י"ו  דג"ל{מלא"ך}י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-דג"ל בסוד  ד"  גלג"ל  יהו"ה סוד המלאך צוריא"ל גם  יצו"ר א"ל העולה מצו"ר גם רו"ם  מל"ך גם כ"ף רל"ו  בגמטריא גדו"ל אדונינ"ו ור"ב כ"ח  גם כ"ב רו"ח כ"ף{בינה}העולה כתר שמ"ן יו"ם המגלה למלך המשי"ח אפרי"ם גם פר"י א"ם העולה פ"י רא"ם  בגמטריא מל"ך רא"ם  ר"פאל א"וריאל  מ"יכאל הינם סוד א"ת  צירופים גם צפו"ר ימ"י העולה צפו"ר ש"ם יש"י גם   כתר צפו"ר שמ"ש ס"ת -

בגמטריא ש"ת{נשמת הגאולה} ש"ין  ת"יו  גם שת"ו יי"ן התור"ה באמצעותה  אומות העולם נאבדי"ם בע"ת   או"ר ע"ב ע"ב אמ"ת  -ב"נ-גל"ה גם לה"ב  ג"ן בסוד בג"ל  נ"ה גם ג"  לבנ"ה העולה  ג"ל בנ"ה גם ג"ל אלוה"י שמ"ח גם  או"ה גלי"ל שמ"ח גם ג"ל חשמ"ל אהו"י{אותיות הצירו"ף}בה"ם שם מב"ה מזכ"ה ישראל ב{ג}או[ל]ת עול"ם גם אבו"ת  ג"ל וא"ב  תג"ל וג"ל  בא"ת בסוד ג"ל באו"ת גם אגל"א או"ת {א}תה [ג]בור {ל}עולם {א}דני אשריכם ישראל הגי"ע זמ"ן חירותכ"ם.וזה ענין "ועצת שלום תהיה בין שניהם",הרי ו"{תפארת}הינו עצ"ת בגמטריא ע"ץ או"ר ע"ב  אמ"ת גם באמ"ת זר"ע  ע"ץ גם באמ"ת זר"ע  צל"ם-קדוש בפנימיות ישראל  עם טהר"ה,ובכך שלום גם כ"ו מוש"ל  כ"ב{אותיות התורה}-

בסוד יהו"ה מוש"ל כ"ב גם מלבו"ש  כת"ר יהו"ה  בפנימיות משי"ח ישרא"ל גם יח"י ש"ם שרא"ל בסוד כ"ח ש"ם שרא"ל גם כ"ח שמ"ש רל"א{צירופים}משמידים ומכלים אומות העולם הגויים סמא"ל נאבד לנצח נצחים,ובכך בתו"ך ישראל צדיקים מוחין תהי"ה גם הי"ה או"ר ע"ב אמ"ת גם באמ"ת  ע"  או"ר הי"ה בסוד זר"ע  אמ"ת בהיה" ס"ת עת"ההמלכות{ע"ת}מעוברת מן בינ{ה}-ובכך ישראל  זוכים למאור בי"ן גם י"ב חמישי"ם גם  ח"ש מכב"י בסוד כ"ב משי"ח תור"ת ישראל {מ}י {כ}מכה {ב}אלים {י}הוה הינך שניה"ם גם שמ"ן י"ה בסוד נשמ"ה עש"ר גם נעש"ר מש"ה בסוד שע"ר משנ"ה גם  רע"ם  ש"ש  נ"ה  בסוד ה{ג}וא[ל]   רוע"ם  נ"ה הינו ה"ר נוע"ם{החכמה} גם ע"  מנור"ה המכחיד ועוקר ממשלת הסטרא אחרא,-

אמן ואמן כ"ן יהי כ"ה רצון מה"ש  מ"העולם ה"וא ש"מך. ועל  כך נאמר "וכך השביעני מטט,כי ביום אחד ועשרים לחודש הראשון יבוא מנחם בן עמיאל,בימי ארמילוס  אשר תלד הצלם",ראה הסוד הגדול,וכ"ך בגמטריא כתר יהו"ה סוד  המשי"ח משה רבינו הינו השביענ"י גם יי"ן בשע"ה   גם יי"ן צר"ף  ב"ה ר"ת מקובל צב"י{המשיח} י"ב מל"ך גם במלכ"י מש"ה רבינ"ו מ"ב   כל"י  גם  י"י"י מכב"י  {מ}י {כ}מכה {ב}אלים {י}הוה חותם אור מט"ט גם מאו"ר  ט"ט בגמטריא רוח"י  א"ם גם רו"ח ימ"א{קאפ"ו}סוד רו"ח אלקים מרחפת על פני המי"ם ובכח ימ"א  גם י"וד  א"ם העולה כת"ר א"ם גם רא"ם  כ"ת  כ"תר  ת"ורה משמיד ומוחה סמא"ל הטמא נאבד ב[ג]או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מוחין כ"י בגמטריא י"י"י סוד ביו"ם אח"ד גם באח"ד יו"ם גם -

ב"ו אחדי"ם בסוד יבו"ם אח"ד באור המרכב"ה זה"ו  קש"ר ז"ה גם ר"ז  קש"ה  העולה או"ר  קש"ה גם קור"א שמו"ת הא"ש ל"ו  סוד ה{ג}וא[ל] בכח קבל"ה מעשי"ת גם ע"ת מש"ה יקב"ל   עת"ה ש"ם קבל"י  הינו עוקר ומכלה זר"ע עמלק שור"ש כל ר"ע,ובכך אות ו"{תפארת}חותם ע"שרים גם  שמו"ת א"ש ל"ו ירע"ם בסוד שיל"ו רע"ם ואמ"ת שמו"ת א"ש ל"ו בכח לחדו"ש התור"ה נקר"א גם לוח"ש  ד" אותיות  יהו"ה הינו הראשו"ן גם ש"ר אונ"ה{דמחשבה} בסוד ר"אש  נו"ה גם ה"ר נוש"א נר"ו אש"ה מזר"יע רחמ"ה של המלכ"ה בכך יבו"א מנח"ם גם   מו"ח  מנבי"א   בסוד נופ"ח אב"י גם  י"ג נופ"ח הנשמ"ה העליונ"ה  בתו"ך כתו"ב ישרא"ל תורת הגוא"ל תור"ה חדש"ה מאת"י   עש"ר אמ"ת  תצ"א  -

והתורה נשמ"תו הקדושה של משיח צד"ק  מנח"ם ב"ן עמיא"ל ר"ת מב"ע{החכמה}גם ע"ב בא"ר י"ם העולה ע"די  רא"ם גם א"ר  עדי"ם העולה  רע"ד ימ"א{קאפו}המכלה ומשמיד  ארמילו"ס הטמ"א  מלכות רומי נשרפת מן הקצה לקצה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים אשר השכינה הקדושה תל"ד הצל"ם גם צל"ם  תלד"ה בגמטריא ע"ץ תלד"ה גם ע"ת מל"ך לד"ה ס"ת   תכ"ה  ממשלת הסטרא אחרא,בכך ישראל כה"ת  כ"ל  ה"נשמה ת"הלל  י"ה הללוי"ה,ועל כך נאמר "מנחם ואליהו יעמדו על הים הגדול,ויקראו במבואיו,"בסוד  ה[ג]וא{ל} הינו מנח"ם גם יומ"ן  נחמ"ה בסוד י"ו  מ"ן  נחמ"ה  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-מ"ן נחמ"ה גם  נחמ"ן מגל"ה מ"ה ג"ל  העולה י"וד ה"א ו"או ה"א ג"ל,-

הרי לך נשמת נחמ"ן בסוד מ"ח  מא"ה גם א"ם חמ"ה{תפארת}מגל"ה  ג"ל הגוא"ל  בגמטריא מגל"ה  גל"ה  גוא"ל  ישראל  או"ה גלג"ל  גם או"ה ב"ן דו"ד   ז"ה   ג"ל ג"ל  האורות  הינו יעמו"ד גם עמ"וד עש"ר גם ושר"ד  ק"ם בסוד המשיח הינו נשמת שר"ד{אות  ו"}בעל  מוחין ע"ל בגמטריא מא"ה ברכות חותם בפנימיות הי"ם{מלכות}זוכה לתורת מי"ה{תורה הגנוזה}סוד הארת הגדו"ל,-זה המשי"ח הו"ד  ג"ל   גם דג"ל  ו"ה בסוד המשיח הדגו"ל מש"ה ח"י ג"ל הו"ד גם מש"ה גל"ה יחו"ד האלוקו"ת בפנימיות ישראל צדיקים י"ש לה"ם מל"ה ש"י גם חל"ק לעול,ם הב"א אה"ב הקב"ה את ישראל מ"ה שהיה ז"ה מ"ה שיהי"ה,"ויקראו במבואיו",הרי לך ו"י-קרא"ו בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל קור"א  מ"ב איו"ב{שם מ"ב}חותם  ב"  פעם חותם יו"א בסוד י"וד ו"או א"לף  גם וא"ו פודיא"ל העולה  י"ג  פודיא"ל  גם  -

י"ה גילו"ף בסוד י"ה פו"י  ג"ל גם י"ו ג"ל יפ"ה בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל –ג"ל  יפ"ה המכלה ומבע"ר את סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נאב"ד ב[ג]או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא "ויצאו כל פגרי ישראל שהשליכו עצמם בים מפני שוביהם בעמק יהושפט",הרי לך ויצא"ו  בסוד  ו"י-צא"ו  י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל-צא"ו גם אצ"ל  אמ"ת גם א"ם אצ"לת  נשמת המשי"ח [ג]וא{ל} ישראל הינו  בעל מאור כ"ל בגמטריא כתר י"י"י גם חמישי"ם סוד משי"ח י"ם גם ש"ם חיי"ם בגמטריא ש"ם חכ"ם המכלה פגר"י בסוד  פ"ה גרי"{ם}  הבוגדים  בישראל צדיקים קדושי"ם,ובכך בפנימיות ישראל צדיקים מגולה מוחין שהשליכ"ו גם של"ה שכו"י{דעת} בסוד י"ש כ"ו  בגמטריא י"ש יהו"ה גם הו"ה יש"י -

גם י"ש יה"ו שמ"ח גם יש"י  ו"ה  שמ"ח גם משי"ח ישו"ה האורות בפנימיות הכלי"ם ומזכ"ה ישראל ב[ג]או[ל]ה שלמ"ה,ובכך הנבראים{ישראל} זוכים למוחין עצמ"ם גם ע"ץ  מ"ם  בגמטריא ע"ץ שמ"ם יו"ם גם שמי"ם עצו"ם{תפארת}בי"ם על ידי שם יב"ם גם מ"ב שמ"י הינו מגלה פני"ם התור"ה ועל ידיה שוביה"ם{מברר ניצוצות קדושה} גם ב"ו ימש"ה גם מש"ה ח"י הינו המשי"ח גם יונ"ה משי"ח גם מ"ה שי"ח נו"י  בגמטריא עזריא"ל י"וד ה"א ו"או ה"א  נו"י,-התור"ה סוד  בעמ"ק גם ע"ב  ק"ם בכח שם מב"ק אברה{ם} יצח{ק} יעק{ב} מושך הארת ע" פנים{ענפים}של התור"ה,-יהושפ"ט גם יה"ו בכך שפ"ט משמיד ומוחה סמא"ל הטמא זר"ע עמלק נאב"ד ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה למש"ה ניתן הזכות לזכות ישראל בחירו"ת  "כי שם יהיה משפט לרשעים ושמחה לצדיקים,בחודש השני ,-

הוא חודש אייר",הרי לך כ"י בגמטריא  י"י"י סוד המשיח הינו בעל נשמת ש"ם יה"יה גם הי"ה שמ"י בסוד מש"ה הי"ה גם מ"ה שהי"ה הו"א שיהי"ה  משפ"ט ומיתה לרשעי"ם אומות העולם הגויים,ובכך אות ו"{תפארת}חותם  שמח"ה{בינה}עבור{עיבור}הצדיקים באות ל"  בגמטריא  י"י"י סוד רוח הנבוא"ה,"בחודש  השני",בסוד בחדו"ש  התור"ה מלך המשיח הינו תולע"ת שנ"י גם שנ"י תולע"ת{נשמות}משיח בן יוסף ומשיח בן דו"ד באמצעותו מגלים הו"א{בינה}סוד חדו"ש  איי"ר גם אר"ך{הארת החכמה} א"נכי י"הוה ר"פאך  י"חידה  המכלה ומוחה ממשלות הסטרא אחרא .אמן ואמן.וזה הנאמר "ואז תעל עדת קורח",הרי לך ו"{תפארת}בכח א"ז  בגמטריא קש"ר נשמ"ה הינו נש"ר משק"ה ישראל צדיקים קדושים במוחין תע"ל עד"ת  גם דע"ת  או"ר ע"ב ע"ל המשמיד ומכלה קליפת  קור"ח,ומ לך המשי"ח מש"ה רבינו סודו רו"ח הא"ם גם או"ם ר-ה-ח,סוד צדיק יסוד עולם{שם או"ם}החותם ר-ה-ח[היחוד הגמור]בל"ב  ישראל,וזה "ויבואו אצל משה",עתידים בני ישראל ויבוא"ו,-

בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל בו"או נעש"ה גם   בג"ל וא"ו בגמטריא בג"ל אהב"ה גם אגל"א אהב"ה בסוד  [א]תה {ג}בור {ל}עולם {א}דני הינ"ך כהנ"י מל"א אהב"ה גם ל"ב מ"ה ב"ה  העולה  ל"הב  מב"ה שם  קדו"ש סוד  מ"טטרון  ש"ר  ה"פנים  ר"ת מש"ה גם ש"ם שמ"ח בסוד מ"ח שמ"ש    הינו משמ"ש   ח" גם משמ"ש קש"ר נשמ"ה ר"ת שם   מ-נ-ק  העושה נק"ם ושוחט ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,וביום ההוא "ויחיו מתי מדבר",כלומר ו"י-חי"ו בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל –חי"ו גם י"ו  גל"ח בסוד  י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל  הינו  גל"ח בסוד   ח" גלג"ל  סוד המל"ך השמינ"י גם יי"ן מש"ה בסוד  ש"ם כה"ן העולה כתר נשמ"ה ח"נוך ו"רחום י"הוה גם נר"ו כו"ח מו"ח  יהו"ה גם -

כנו"ר חב"ד מו"ח יהו"ה העוקר ומכלה ש"ר שטנ"ה גם שר"ש ט{י}נה סמא"ל נאבד ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה,בכך ישראל צדיקים זוכים למאור מת"י העולה מקוד"ש סוד מדרגת מדב"ר גם מ"ב ד"ר בפנימיותם,"ואסף דגל הקורחי אשר פצתה האדמה את פיה",הרי ו"{תפארת}הינו אס"ף גם פל"א  ס"ף העולה ס"פל  אף  סוד המשי"ח  הינו פס"ל  בגמטריא ש"ם יש"י  י"י"י שמ"ן יו"ם גם שמ"ש  י"י"י"י""י שמן יום,חכמה דחסדים בפנימיות הארת חוט"ם גם מו"ט שמונ"ה גם מונ"ה  שמ"ו  ט" גם מונ"ה שמ"ו אמ"ת ר"ת שם  אמ"ש גם ש"ם פל"א העולה שמ"ן יו"ם שמא"ל ס"ת  נימו"ל,-

זה המשי"ח  מלו"י  חמישי"ם גם משי"ח   מילוי"ם המכרתים זרע עמלק הרשעים נאבדים לנצח נצחים,ובכך ה{ג}וא[ל] חותם בפנימיות ישראל צדיקים מאור דג"ל  לד"ג מן לג"ד  העולה  י"י"י  ג"ד גם יד"י י"ג מידות הרחמי"ם בסוד רה"ח מי"ם  העולה מל"ך רה"ח גם כר"ם  חל"ה  גם ל"ה כ"ח  ר"ם בסוד  ל"  פעם ה" בגמטריא ק"ן סוד כ"ח ר"ם גם כ"ח מנק"ר ומשבר כח הסטרא אחרא בסוד הקורח"י סוד סמא"ל  הטמא נאבד ומומת  על ידי ה{ג}וא{ל} הינו  ק"ו היר"ח גם קו"ה רי"ח{הארת חוט"ם}סוד  אש"ר{בינה}-בפנימיות ב"ן{משה} מגלה י"ה גם י"וד   ה" העולה  י-י-ה שם ע"ב גם מב"ע שמו"ת א"ש ל"ו גם שבוע"ת  ת"ם  או"ם של"ו,-

המשי"ח נשב"ע לבור"א יתברך ויתהלל אשר יעמו"ד במלאכ"ת התיקו"ן גם מלא"ך  יגלה בתו"ך ב"ת{השכינה}-בסוד  א"  מל"ך גם מל"ך פל"א העולה כפ"ל מל"א אור יש"ר  וחוז"ר ר"ת  או"י   א"ברהם  י"צחק  ו"יעקב   הינם סוד פצת"ה  גם  צ"  תפ"ה בגמטריא מל"ך תהלים,נשמת ה{ג}וא{ל} בכך מעוברת מלכ"ת{השכינה}במאור מיל"ה{האמונה}סוד ה"אדמה"  גם אד"ם  עש"ר בסוד רא"ש  עמ"ד גם ד"ם א"ש  ע"ר  בסוד עמו"ד א"ש{החכמה} מושך ד"ם{דינים וגבורות}להמית "אדם  רשע"{סוד אדם בליעל,-סמא"ל  הטמא"}נאב"ד ב[ג]או[ל]ה השלמ"ה למש"ה שמל"ה{נבואה}סוד א"ת  צירופים   מוחין פי"ה גם יפ"ה  העולה מל"ך שמ"ח גם חשמ"ל ש"ם יש"י בסוד  שש"י חשמלי"ם גם מחשמ"ל שי"שי גם י"ש משי"ח של"ם ר"ת  שמ"י  ש"מעאל  מ"טטרון י"הואל ס"ת בגמטריא נ"ס חותם במלכות -

בסוד ו"י-נ"ס מש"ה מפני"ו ,הרי י"וד ו"או בגמטריא ג"ל הינו נ"ס מש"ה גם נ"ס הש"ם ומהוה פני"ם  ו" בסוד ו"א"ו  סוד א"לף{הארת החכמה}גם פל"א{הכתר}ומקובל כת"ר החכמ"ה ר"ת  כ"ה  בגמטריא כתר שמ"ח גם  ח"ש מכת"ר הינו מז"כ-ה המלכה על ידי ז"ך  מ"ה  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א ז"ך גם כתר  גאול"ה שב"ע{למלכה}ס"ת שם ע-ר-ה סוד ה{ג}או{ל}ה ב"מ-הר"ה גם  בינה{הר"ה}במוחין שם מ"ב המשב"ר ומכלה סמא"ל נאבד על ידי אור החכמ"ה,כנאמר "ובלעה אותם ואת בתיהם ואת אהליהם בערבות יריחו על נחל השיטים",הרי לך ו"{תפארת} על"ה  בכח אות ב"ית בגמטריא בקוד"ש לבינ{ה} למשוך אורות בע"ל בסוד ב"  ע"ל  ע"ל  בגמטריא מאתי"ם גם אמ"ת חמישי"ם גם משי"ח אמ"ת  י"ם   ר"ת  שם  ימ"א{קאפו}--

הארת החכמה המלווה בדינים וגבורות על מנת להמית ולהכרית השט"ן הרש"ע סמא"ל שורש כל טומא"ה,וזה אות"ם את אומות העולם הגויים הארורים נכחדים לנצח נצחים,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מוחין  וא"ת גם או"ת בי"ת  מ"ה  העולה גאול"ה בקדו"ש גם אלו"ה קדוש"ה{הקב"ה}הינו חותם  בפנימיות ישראל צדיקים מאור אה"ל-יה"ם גם מי"ה לא"ה בסוד תורת בינה{לא"ה}סושד מי"ה גם החמישי"ם בסוד משי"חי  מ"ה העולה או"ה משי"חי    ג"ל גם י"ג אוה"ל משי"ח גם ל"י משי"ח גאו"ה בסוד י"י חשמ"ל גאו"ה  גם כתר חשמ"ל גאו"ה גם כתר  ג"ל או"ה חמ"ש -

גם כתר גאול"ה חמ"ש מלאכ"י ארגמ"ן  א"וריאל  ר"פאל  ג"בריאל  מ"יכאל  נ"וריאל  סודם בערבו"ת ותר"ב ע"ב שמות החכמה בל"ב  גם לב"ב המשי"ח יריח"ו והרי"ח בירא"ת הש"ם גם בראי"ת מש"ה הינו נח"ל  ע"ל גם בעל  חס"ן   ע"  פנים של התור"ה סוד הגבור"ה הנקראת השיטי"ם גם מט"ה יש"י מלך המשעיח המשמיד ומוחה סמא"ל הטמא אומות העולם הגויים  הארורים  נאבדים לנצח נצחים,אמן ואמן כ"ן יהי כ"ה רצון מה"ש מ"עולם  ה"וא ש"מך.ועל כך נאמר  "ובשמונה עשר בו,ירעשו ההרים והגבעות,ותתנודד הארץ וכל אשר עליה,-

והים וכל אשר בו",כלומר ובשמונ"ה גם ושמ"ן  בו"ה סוד היחוד  הגמו"ר המגלה עש"ר ספירות  בסוד וב"ו נשמ"ה עש"ר זה המשי"ח –וב"ו  בגמטריא דו"ד הינו בעל  י"ד בסוד ד" ידו"ד שם י-ה-ו-ה גם שמ"י הו"ה גם מי"ה שו"ה,הינו מגלה תורת מי"ה העולה נ"ה נ"צח ה"וד  מאור הנבוא"ה הגוז"ר על אומות העולם הגויים מיתה ובכך ורשע"י עמלק  נכחדים לנצח נצחים,וביום  ההוא ישראל צדיקים מגלים הארת ההרי"ם גם  ירי"ם,בסוד י"היה  ר"צון  מ"לפניך  י"הוה הינך חותם בפנימיות אות ו"{המשיח}מוחין הגבעו"ת גם ת"ו  הגב"ע גם ע"ב  ת"ג  ו"ה בסוד עבו"ת קש"ר נשמ"ה גם נש"ר עבות משק"ה -

בסוד  ת"ו  ע"ב  נש"ר משק"ה ישראל צדיקים באו"ר אלקי"ם חיי"ם גם באלקי"ם  ר"ז חיי"ם   ר"ת חר"ב גם ר"ב קשר נשמה גם נרש"ם  בקש"ה אמ"ת י"ם  ר"ת מקובל נבי"א   ה"  הינו מש"ה {ג}וא{ל} ישראל ותתנוד"ד גם ת"ו נוח"ת וחת"ן  ת"ו בסוד בי"ת חת"ן העולה חת"ן בקוד"ש גם קדו"ש בחת"ן  גם ת"ן שב"ח קו"ד ר"ת מקובל קש"ת האר"ץ{מלכות}העוקרת ומכלה סמא"ל הטמא נאבד ב{ג}או[ל]ה  השלמ"ה,וביום ההוא  בפנימיות ישראל צדיקים מוחין וכ"ל גם קש"ר חמישי"ם  -

גם משי"ח קשרי"ם{יחודים} הינו בעל רא"ש עלי"ה גם י"ה רא"ש  ע"ל ר"ת שם ער"י חותם בתו"ך ה{ג}וא{ל} "והים וכל  אשר בו" בכך המשיח ו"{תפארת}מושך הארת מי"ה גם נ"ה העולה חמישים שמ"ח גם שמחי"ם משי"ח  בסוד משי"ח משי"ח  ארבעי"ם גם א"ם עיב"ר משי"ח משי"ח וכ"ל אש"ר ב"ו גם ש"ר בוא"ל  כ"ו עולה ש"ר יהוה בוא"ל פרצוף הגבורה של רפא"ל העולה  י"י"י  פא"ר משמיד ומוחה אומות העולם  הגויים הארורים  ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לנצח נצחים,-

אמן ואמן כ"ן יהי כ"ה רצון מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך.ועל כך נאמר  "ובאחד לחודש השלישי יבואו מתי מדבר,ויעשו חבורות חבורות עם אחיהם על נחל השיטים",כלומר וב"א-חד בסוד חו"ד א"ב,זה המשיח משה רבינו י"ו קרנות ע"ל חד"ו   ס"ת ת"ו ל"ו גם  ו-ו-ל  או"ר ע"ב אמ"ת גם בת"ם עבו"ר ל-ו-ו המשמיד ומכלה אומות העולם הגויים  הארורים ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לנצח נצחים,ביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מאו"ר מת"י מדב"ר גם דב"ר תמי"ם זה ה[ג]וא{ל}  דב"ר ת"ם חמישים גם משי"ח ת"ם דברי"ם גם שמ"י חת"ם דברי"ם בסוד ש"מעאל מ"טטרון י"הואל הינו מוחין מדב"ר ר"ת שם ממ"ה גם פ"ה של ה{ג}וא{ל} גם או"ה ג"ל פ"ה גם גל"ף אהו"ה  "ויעשו  חבורות חבורות עם אחיהם על נחל השיטים",-

הרי ו"יעשו" בסוד ו"ו  יש"ע  בגמטריא י"ב יש"ע גם כ"ב ש"ע  בגמטריא צר"ף  כ"ב-גם ישב"ע י"   בסוד  ע"ב   יש"י נשמת ה{ג}וא{ל} מבצע חבו"ר ת"ו  גם ב"ו חרו"ת בסוד תו"ר חב"ו{ניצוצי קדושה מרומם}על ידי צירופי המיל"ה גם ילד"י  ע" צירופי מיל"ה חותם בפנימיות ע"ם{ישראל} שי"ר  עמא"ל המלאך גם המלא"ך עשי"ר מל"א ס"ת  אר"ך{החכמה}מגלה עבור{עיבור}מש"ה הינו אח"י-ה"ם גם א"ם חי"ה  העולה מו"ח עש"ר גם  רע"ם שו"ח בגמטריא מטטרו"ן רע"ם משמיד ומכלה אומות העולם  הגויים הארורים סמא"ל הטמא נאבד ונכרת לנצח נצחים,וביום  ההוא  ישראל צדיקים זוכים למוחין ע"ל בגמטריא האם בסוד נח"ל  י"י"י ח"ן סוד השיטי"ם  גם יש"י מט"ה אלקים חיים גם ט"ל הא"ם קים חיי"ם סוד {ג}או{ל}ת ישראל לנצ"ח נצחי"ם גם ח"ץ שמ"ן יו"ם נצח" משי"ח י"ם--

הינו משמיד ומוחה זר"ע עמלק הרשעי"ם,-אמן ואמן.ועל כך נאמר "ובשמונה עשר בו ,לחודש סיון,יהיה רעש בבתים ובחומות ובמגדלים,ותרגז הארץ ויושביה,וירד השם יתברך בהר גריזים",הרי לך  "ובשמונה עשר בו"  כלומר ב"ו  במשיח ובשע"ר שמונ"ה מגלה  בשע"ר   ו"ו נשמ"ה בסוד  בשע"ר י"ב  נשמ"ה גם בנ"י מש"ה בעש"ר יבו"א להשמיד ולמחות סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,ובכך ישראל צדיקים זוכים למוחין לחוד"ש גם של"ו  ח"ד בגמטריא י"ב  שלו"ח גם ילב"ש  חב"ד גם בילד"י שב"ח גם יש"י  לב"ד  ילבש  י"ד  סוד סיו"ן גם ענ"ו בסוד והאי"ש מש"ה ענ"ו מא"ד הינו  נ"ס  י"ו,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-נ"ס גם סג"ל חמישי"ם גם משי"ח סגלי"ם גם משי"ח ג"ל סי"ם{התיקון}ס"ת  חל"ם העולה  יהוה יהוה יהוה משמיד ועוקר מלכות רומי שורש כל ר"ע,ובכך "יהיה רעש בבתים ובחומות ובמגדלים",-

הרי יהי"ה גם  י"ה   י"ה בסוד  י-י-י{נבואת משה}בתו"ך כתו"ב ישראל ר"ת בכ"י גם ל"ב ומקובל בכ"י ל"ב גם לב"י  כ"ב   ב"י משמיד כל"ב{זה סמא"ל הטמא},בכך אומות העולם "רעש" אדמה עתיד להשמידם,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מוחיחן בבתי"ם  גם דתי"ם  ד"עת  ת"פארת י"סוד מ"לכות "ובחומות ובמגדלים" גם ובחות"ם  מב"ו דגלי"ם גם  ג"ל ב"ו ידי"ם{חסד וגבורה}סוד "ותרגז הארץ ויושביה"  גם  ת"ו  גז"ר בסוד זר"ת אמ"ת{שער חמישים}כח במלכות{הארץ}ויושביה{ישראל}זוכים למוחין ו"{תפארת}-

סוד יש"י בו"ה{היחוד הגמור} זהו המלאך ויר"ד  גם י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-ר"ד גם דג"ל אמ"ת י"ם גם ד"  גל-י"ם א-מ"ת  בסוד ימ"א{קאפו}המכלים ומשמידים אומ ות העולם הגויים הארורים ממשלות  הסטרא אחרא נאבדות לנצח נצחים,ביום ההוא בתו"ך ישראל  ת"ו  כ"ב גם קש"ר כת"ב גם רכ"ב קש"ת  הש"ם יתבר"ך גם או"ר כ"ב מש"ה כרב"י אמ"ת סודו  בה"ר גריזים גם ירי"ם  גז"ר ב"ה גם ירי"ם יגז"ר השמדה והכחדה לסמא"ל הטמא מלכות רומי שורש כל ר"ע,-י"הי ר"צון מ"לפניך י"הוה יתברך ויתהלל אין מלבד"יך  כל"ל וכל"ל,ובכך "וההר ייבקע מגערתו",עתידים ישראל צדיקים לזכות במאו"ר  או"ר  מ"ב גם ר"ז מ"ב בסוד בזמ"ר גם מט"ר  ייבק"ע סוד יעק"ב  עש"ר גם ש"ר בק"י ק"ם גם ביק"ש רק"ם שם מק"ב   אברה[ם] יצח{ק}  יעק{ב} סוד מגערת"ו גם ת"ג  רוע"ם  "ויילחם בגויים ההם",-

בסוד המשי"ח מש"ה ח"י  וי"י-לח"ם העולה  י-י-ו  י-ה-ו-ה י-ה-ו-ה יהוה  בזה החותם משמיד ועוקר "בגויים ההם",סוד אומות העולם הרשעים,ובכך ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין עליונים  בסוד "כאיש מלחמות יעיר קנאה",הרי לך י"ש כ"א  בגמטריא י"ש א-ה-י-ה גם הי"ה אי"ש בסוד י-א-ה-י שמו"ת א"ש ל"ו שמ"ח  הינו מכלה ומוחה סמא"ל הטמא,וביום ההוא ישראל צדיקים זוכים למאורות אלקים בסוד   מל"ת מו"ח גם חות"ם  מ"ל ומכרית היצר הר"ע,זהו סוד מלך המשי"ח  מש"ה ח"י הינו יעי"ר גם  י"י ע"ר  בגמטריא כתר ער גם ע"ת כ"ת  כ"תר  ת"פארת ת"ורה  ע"ליונה בסוד קנא"ה גם יוס"ף בעל שם קנ"א שמ"ח גם נש"א קמ"ח   בסוד אם אי"ן קמ"ח אי"ן תור"ה הרי מ"ח קנא"י סוד המשיח על ידי צירוף  א"י{כתר} -

מח"ק ומכלה אומות העולם,וזה הנאמר "ויבוא משיח  בן דוד",הרי ו"י-בוא"ו  בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-בו"א גם  ובג"ל   א" בסוד בג"ל  ז" אורות סוד אגל"א שב"ע גם ג"ל בשב"ע גם  ג"ל ע"ב ש"ב  העולה דג"ל ש"ע גם ד"ג עש"ל{שם ע"ב המבטל עי"ן הר"ע}-סוד המשי"ח מש"ה הינו ג"ל והוא  ש"ע בגמטריא צר"ף  ד"  אותיות יהו"ה סוד שם אגל"א  א"תה ג"בור ל"עולם י"הוה מוחה ומכלה סמא"ל הרש"ע נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ובכך משי"ח בן דוד בפנימיות ישראל,גם ב"ן  בגמטריא אלוה"י זה   משי"ח דו"ד הינו אלוה"י גם אליה"ו משי"ח דו"ד בסוד אליה"ו ימש"ח  דו"ד ל{ג}וא{ל}  ישראל גם ראה ס"ת שם  חד"ו  בסוד משה י"ו קרנו"ת על חד"ו,כנאמר "ויפח באפיו של" גם ויפח  באש"ל פו"י,-

פ"ודה ו"מציל י"שראל מוחה את ארמילו"ס הרש"ע נשרף מן עמו"ד אש{החכמה},עתידים ישראל קדושים לזכות במוחין ו"י-מיתהו גם י"ו  ת"ם יה"ו,בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל  ת"ם י-ה-ו גם גלימ"ת  ו"ה{יחוד תפארת ומלכות} גם גול"ם  הקוד"ש{צורת החכמה דאצילות} קוד"ש מגול"ה,בכך "וכל ישראל יראו בשוב  ה" ציון",הרי בתוך ישראל שם ול"ך  ו"אהבת ל"רעך כ"מוך מאור ירא"ו גם אור"י קומ"י כ"י ב"א  א"ב אותיות התורה סוד אור"ך  גם כתר ר"ז בסוד זר"ת ר"ך בסוד ר"ז  תר"ך{עמודי הגאולה}בשו"ב  ה" גם שוב"ה ב"ית גם בקוד"ש שוב"ה ציו"ן ס"ת מקובל שנ"ה{המלכות נגאל"ה} גם ג"ל נא"ה המלכו"ת -

ר"ת הג"ן על ישראל עם טהר"ה גם חותם בפנימיות ג"ן{המלכות} ה"{בינה},"כאיש  מלחמות,וכובע ישועה בראשו,וילבש שריון וילחם בארמילוס ובחייליו,ויפלו כולם פגרים מתים בבקעת ארבאל",הרי לך המשיח משה חי כאי"ש גם י"ש כ"א  בגמטריא אהיה י"ש בפנימיותו  שם  י-א-ה-י סוד השם המשבר ומכלה סמא"ל הרש"ע,בכך ה{ג}וא{ל} מגלה לישראל  מל"ת מו"ח סוד  ו"{תפארת}הארת כוב"ע גם  חס"ד יהו"ה גם הו"ה חסד"י גם חו"ה יסד"ה העולה חו"ה דע"ה בסוד חב"ד עד"י גם יח"ד  ע"בד מושך הארת י"ה{חכמה ובינה}סוד עב"ד יחיד"ה לפנימיות ישראל עם אהב"ה,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים בראש"ו גם ב"ו רא"ש העולה רא"ש קש"ר נשמ"ה גם נשמ"ה קש"ת אש" ר"ת שם קנ"א{יסוד}-

גם סו"ד עש"ר וש"ם יש"י ש"ר ע"ד גם שמ"ש יי"ו ש"ר ע"ד בסוד כתר שמש"ו ש"ר ע"ד למחות זכר עמלק הרש"ע,בכך  ה{ג}וא[ל] חותם בפנימיות ישראל מוחין ו"י-לב"ש  גם י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל-לב"ש שם  ס"ג  ש"ב העולה י"וד ה"י ו"או ה"י ש"ב{בינה}סוד שריו"ן ונשר"י  נשר י"ו,-י"וד ו"או בגמטריא נש"ר ג"ל גם גש"ר שמ"ן יום  ס"ת נמ"ר גם ר"ם חמישי"ם גם משי"ח רמי"ם גם מ"י שח"ר מי"ם בגמטריא מל"ך שח"ר חמישי"ם גם משי"ח שח"ר מלכי"ם{תפארת ומלכות}הינו ו"י-לח"ם  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-לח"ם גם מ"ח ס"ג העולה מ"ח י"וד ה"י ו"או ה"י{בינה} -

המשמיד בכח אות ג"ימל זה מ"י ג"ל  בגמטריא ג"ל חמישי"ם גם משי"ח גלי"ם בסוד ג"ל משי"ח י"ם גם שמ"י גחלי"ם {דינים וגבורות}משמידים ומכלים חמ"ס,-אומות העולם הגויים הארורים ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לעולמי עולמים,וביום ההוא רבבות מאומות העולם "ויפלו כולם פגרים מתים",בכך ישראל צדיקים קדושים זוכים לגאולת עולמים גם לאו"ת ג"ל עול"ם חמישי"ם גם ג"ל משי"ח לאו"ת עולמי"ם סודו בבקע"ת גם דע"ת הא"ם סוד ארבא"ל גם א"ל בר"א  בי"ת רל"ב  -

העולה רל"ב בקוד"ש,ר"חמנא  ל"בא  ב"עי,אמן ואמן כ"ן יה"י  י"יה  כ"ה רצ ו"ן  נוצ"ר הש"ם  מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך. וזה סוד  "ימלטו שרידים,ותקבצו בסלע חמשה אלף וחמש מאות,ולבושי שריון מאה אלף וחמש  מאות מישראל,ונחמיה בראשם ויהרגום",הרי לך המשיח מש"ה ח"י סודו שי"ח מ"ה  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א זר"ע א"ל  הינו בעל נשמת שרי"ד-י"ם גם ש"ר ידי"ם{חסד גבורה}בסוד  משי"ח שי"רי ד"ם  הינו מכלה ומשמי"ד בכח ושמ"י ד"ם את אומות העולם הגויים הארורים נאבדים לעולמים עולמםי,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מאו"ר ותקבצ"ו גם קוב"ץ  ת"ו בסוד ק"ו  צ"ב  ת"ו גם צב"ת  יב"ק  י"חוד ב"רכה ק"דושה או"ר ע"ב פח"ד אמ"ת המכלה סמא"ל הטמא שורש כל ר"ע,-

בכך ישראל צדיקים קדושים זוכים למאור בסל"ע גם ש"ם יש"י בע"ל גם  י"י שמ"ש בע"ל  בגמטריא כתר שמ"ש י"י"י  חס"ד סוד   "חמשה אלף וחמש מאות",הרי החמ"ש פל"א ואמ"ת חומ"ש,סוד מלאכי ארגמ"ן א"וריאל ר"פאל  ג"בריאל מ"יכאל  נ"וריאל המושכים למע"ן המשי"ח מש"ה ח"י הארות אלפי"ם{חכמ"ה}סוד  ו"לבושי" י"ו  לב"ש  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-לב"ש גם  ש"ל גל"ב  בגמטריא ש"ל אגל"א  א"תה ג"בור ל"עולם  א"דני הינך שריו"ן גם ש"ר נו"י חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} שיר"ו  ן"  בגמטריא שיר"ו חמישי"ם גם י"ש רוח"י שמי"ם{תפארת}-

סוד "מאה אלף וחמש מאות מישראל",הרי לך הא"ם{בינה}מעוברת מן אל"ף{חכמה}וחותמת מישרא"ל{בפנימיות  המשיח}  מ"י ש"ר א"ל גם ש"ר חמישי"ם א"ל גם ש"ר מיל"א משי"ח בשיר"ה{רזין דרזין} עין לא ראת"ה,וזה "ו"{תפארת}סוד נחמי"ה גם נ"י חמ"ה בסוד נ"צח  י"סוד  בראש"ם  מ"ב רא"ש גם מבא"ר א"ש{ברוח החכמה יסוד א"ש}את התור"ה ובכך "ויהרגום",-ממית ומכלה אומות העולם הגויים הארורים ממשלות הסטרא אחרא ברשות סמא"ל  הטמא נאבדות לנצח נצחים, אמן ואמן.-

וזה הנאמר "ואחרי זאת יבא מנחם בן עמיאל,ונחמיה,ואליהו ויעלו לירושלים",הרי לך ו"{תפארת}אחר"י זאת{המלכה }והינו מזדווג עימ"ה בכח שם מ"ה שמ"ן יו"ם גם שמ"ן י"וד ה"א ו"או ה"א  יו"ם סוד יב"א ה{ג}וא{ל}  בהארת אב"י גם י"ג  בסוד י-י-י{נבואת הש"ם}סוד מנח"ם גם נפ"ח נשמ"ה בסוד מש"ה נפ"ח חמישי"ם גם מש"ה משי"ח נפחי"ם ס"ת חמ-ה גם מ"ח שמ"ח גם חמ"ש מ"ח הינו ב"ן העולה אלוה"י גם י"ו  לא"ה,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-לא"ה גם ל"ו ג"ל העולה  י-י-י-ו  ג"ל  ויג"ל כת"ר בסוד  כתר י"וד ו"או בגמטריא ג"ל ומקובל כתר גלגל"  העולה כתר  ב"ן דו"ד{מלך המשי"ח}עמיא"ל גם נ"א  ע"ל בסוד נע"ל פל"א -

גם ע"ל נפל"א בסוד נפל"א מא"ה גם פנ"י כת"ר מב"ה{סוד מטטרון}הינו משמיד ומכלה סמא"ל הטמא מלכות רומי נאבדת ב[ג]או{ל}ה השלמה,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מאו"ר ונחמי"ה גם מו"ח נה"י  נ"צח ה"וד י"סוד סוד ואליה"ו גם אלי"ה ו"ו  בגמטריא  י"ב אלי"ה גם י-י-ה בא"ל גם כ"ה בא"ל גם כ"ב לא"ה יחוד בינה{לאה}ומלכות{כ"ב},בכך ויעל"ו בסוד ו"ו  יע"ל גם  כ"ב ע"ל  העולה כוב"ע  כ"ד בסוד  כ"ד חס"ד יהו"ה גם כ"ח יהו"ה ח"ס לירושלים גם הגבו"ר ישלי"ם גם י"ש גבו"ר  מיל"ה  בסוד יש"י גבו"ר מל"ה משמיד ומוחה את אומות העולם הגויים הארורים נאבדים לעולמי עולמים,כנאמר  "ובחודש אב",הרי המשיח משה ח"י ב"ו  חדו"ש תור"ה סוד א"ב צירופי מיל"ה גם לי"ה צירופים בסוד י-י-י-י-ה ציפו"ר  חמישי"ם גם משי"ח ציפורי"ם  י-י-י-י-א-א-א-א-א בכח ההשבעות -

מכלה ומכרית סמא"ל הטמ"א,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים ב"א  ב"ית פל"א גם פל"א בקוד"ש גם בוא"ל שמ"ן יו"ם קד"ש ר"ת יקש"ב לתפילות המשי"ח ומעל"ה התפילות בשער"י   שי"ר  ע"ב גם  ר"ב  יש"ע בסוד רב"י ש"ע  בגמטריא רז"י צר"ף  המשמיד ומוחה מלכות ישו"ע,-י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים,"בו ביום אשר ספדו על נחמיה",כלומר ב"ו  במשיח ב"  פעם ו"ו  בגמטריא י"ב חבר  ב"  ומקובל י"ד סוד נשמת {דו"ד} הינו ביו"ם גם יבו"ם גם ב"ו חמישי"ם בסוד  יבו"ם משי"ח גם י"ב מ-ו-ם שי"ח  גם עזריא"ל י"ב  מ-ו-ם העולה בעזריא"ל פו"י-פ"ודה  ו"מציל  י"שראל ס"ת שם לל"ה גם י- י-י-י-י-י-א-א-א-א-א בזה החותם אש"ר{בינה}מגלה רא"ש גם א"ש מאתים גם אמ"ת אשי"ם גם שמ"י בת"ם -

סוד מעש"ה  המרכב"ה סו"ד  שמ"ן יו"ם גם שמ"ו יסו"ד  מ"ן,מ"יין נ"וקבין  ע"ל נחמי"ה א-ה-ב-ה נעלי"ם   גם בוה"ן  ע"ל  מ"י וענ"ב  יהלו"ם  ר"ת י"ו בסוד י"וד  ו"או  בגמטריא ג"ל הינו ב"ן ע" גם ב"ן שבעי"ם בסוד שב"ע בנים גם ש"ע דני"ם בגמטריא צר"ף דנים גם   מצר"ף די"ן המכלה ומוחה אומות העולם הגויים הארורים,ביום ההוא בפנימיות   ישראל צדיקים "ישבו בחרבות ירושלים",הרי ישב"ו גם המשיח יוש"ב  בסוד י"ו-ש"ב  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל ש"ב גם בג"ל שמו"ת א"ש ל"ו בסוד אגל"א ש"ש מאו"ת ל"ו,{א}תה {ג}בור {ל}עולם {א}דני הינך רו"ח ד"ת  ד"עת  ת"פארת סוד ירושלים גם שי"ר מלו"י בגמטריא שי"ר אלהי"ם  גם מ"ה ישראל"י בסוד י"וד ה"א ו"או ה"א כתר שרא"ל סוד "והיתה שמחה גדולה לישראל",-

הרי ו"{תפארת}חותם הית"ה גם הי"ה או"ר ע"ב אמ"ת סוד הגוד"ל גם הו"ד ג"ל  לישראל גם   ל"י ש"ר א"ל בסוד שי"ר לא"ל גם ש"יר  א"ס  א"ין ס"וף   גם יר"א ש"ס  ש"ש  ס"דרים גם סד"ר ששי"ם בסוד יו"ם סד"ר גם ד"ר סיו"ם העולה   ונ"ס ד"ר גם סו"ד נ"ר נ"שמה ר"וח גם רו"ח מש"ה חמישי"ם גם רו"ח מש"ה משי"ח י"ם  הינו מכלה ומשמיד סמא"ל הטמא,וביום  ההוא בפנימיות ישראל צדיקים "ויקריבו קרבניהם",הרי ישראל צדיקים ו"י-קריבו  גם י"וד ו"או בגמטריא ג"ל קירב"ו בסוד יקרב"ו ג"ל גם יג"ל בוק"ר{הגאולה}בסוד ג"ל עש"ר בוק"ר גם ג"ל  ש"ר  בוק"ר שבעי"ם גם ג"ל ש"ר שב"ע בוקר משי"ח י"ם,-סוד מעש"ה המרכב"ה רק"ם  בינ"ה גם מבק"ר נה"י  נ"צח ה"וד י"סוד  כלי הפעולה מזכים ישראל ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ועל כך נאמר "ויערב   לה" מנחת יהודה וישראל כבראשונה,-

וירח ריח ניחוחינו,וישמח מאוד בהדר הבית הבנוי למעלה",כלומר  ויער"ב לה" גם עיבו"ר  ל"ה בסוד  ל" פעם ה"  בגמטריא ק"ן עיבו"ר ורב"י  ענ"ק סוד מש"ה הינ"ך  כהנ"י ענ"ק ב"ע-נקים גם ע"ב קני"ם בסוד חס"ד קני"ם גם ק"ן חסדי"ם המשמידים ומכלים אומות העולם הגויים הארורים ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לעולמי עולמים,וזה סוד המשיח משה חי הינו מנח"ת יהוד"ה גם חת"ן מ"י הוד"ה בסוד חת"ן משי"ח הוד"ה י"ם ר"ת מי"ה{התור"ה הגנוז"ה}סוד ו"י-שראל,-

י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל-שראל גם ג"ל אש"ל  אמ"ת י"ם גם אש"ל אמ"ת גלי"ם גם של"ת ב"ת גלי"ם גם ג"ל של"ת בתי"ם גם   מ"ב שיל"ת או"ר חס"ד ג"ל אמ"ת,-כ"ב-ראשונ"ה גם כ"ב הראשו"ן האור מ"ב-ראשית גם מבאר"י ש"ת{נשמת המשי"ח} מ"ב יר"א ש"ת  "וירח ריח ניחוחינו,הרי לך ה{ג}וא{ל} ו"י-רח  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-ר"ח גם ג"ל יצח"ק  ר"ת י"ג  בסוד  י-י-י{נבואת משה}רי"ח  יצח"ק  עש"ר גם עשי"ר צח"ק גם שיר שבעי"ם צח"ק גם שמ"י ע"ב  מל"ך שי"ר ח"ק{הג"ואל"}-

הינו ו"י-שמ"ח  גם י"וד ו"ו בגמטריא ג"ל-שמ"ח גם חשמ"ל  שלו"ש גם של"ו מחשמ"ל ועש"ל שמ"ח הינו בהד"ר הבי"ת סוד המלך השמינ"י מש"ה יי"ן הינו  ו"אדם גם ד"ם שב"ע  גוזר  ע"ב   ה{שמ"ד}ה  על אומות העולם הגויים הארורים נאבדים על ידי א"ש מן המרומים,וביום  ההוא ה{ג}וא[ל] "הבנוי למעלה"  ובינ"ה גם ב"ן יה"ו  בגמטריא יה"ו אלוה"י גם י-ה-ו  יהוא"ל בסוד לו"א יהו"ה סוד צירופי  י"י"י מעל"ה הינו מגלה בפנימיות ל"ב ישראל זוכים לגאולת עול"ם{מלכות}.וזה הנאמר "ויצא משיח ה" וכל ישראל אחריו,ברגליהם ויעמדו לפני שערי ירושלים,מול הר גריזים,והאל הקדוש יעמוד בראש ההר.-

והאימה תכבד על השמים ושמי השמים,ועל המים ותנוביהם,ועל ההרים ויסודותיהם,ולא יימצא בכל ברייה רוח ונשמה,כי יעלה הקב"ה נגד הכל על הר הזיתים",כלומר  ויצ"א  בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל צ"א גם אצ"ל גימ"ל בסוד מאצי"ל ג"ל סוד   ויאמ"ן,י"וד ו"או בגמטריא  ג"ל-אמן גם נא"ם ג"ל הינו משי"ח ה" גם שימח"ה חותם בישראל י"ש חמ"ה{תפארת}סוד שי"ח מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א עזריא"ל,מוחין וכ"ל ישראל אחרי"ו גם רו"ח  א"י ל"ך  י"ו  ש"ר א"ל,י"וד ו"או בגמטריא רו"ח ג"ל כל"י א"ש  רל"א,-המשמיד ומכלה אומות העולם הגויים הארורים ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לעולמי עולמים,-

ביום ההוא  בפנימיות ישראל קדושים "ברגליהם" גם רגל"י מב"ה גם רג"ל מ"ב  י"ה גם  בי"ה  ג"ל  ר"ם גם ב"ה יג"ל ר"ם גם בר"ם גיל"ה בסוד  ג"ל י"ה מ"ב  אמ"ת י"ם  סוד חכמת הצירופים ו"י-עמד"ו י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-עמו"ד התפיל"ה גם ד"ג עומ"ל   למשוך הארת ג"ד בסוד ד"ג   העולה ג"ג"ג"ג   בגמטריא  י"ב צירופי יהוה{תפארת}בפנימיות מלכות{אות ד"}הרי ל"ך יחו"ד גם כל"י חד"ו,-י"ו קרנו"ת על חד"ו של מש"ה גם מאור המשל"ש בסוד של"ש מ"ה  בגמטריא -

של"ש  י"וד  ה"א ו"או ה"א גם י"ו של"ש בסוד שילו"ש בסוד  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-של"ש גם ש"ש  ס"ג  בגמטריא ש"ש י"וד ה"י ו"או ה"י{בינה} גם ס"ו-ג" בסוד ב"ן דו"ד שלו"ש גם ג"ל ג"ל שלו"ש  מעש"ה המרכב"ה סוד נשמת נפל"י זה המשי"ח הינו עשי"ר{תפארת}כח ירושלים גם ש"יר מלו"י בגמטריא שי"ר אלהי"ם בפנימיותו  שי"ר א"ל מי"ה גם י"ש רל"א מי"ה גם שי"ר אל"י מ"ה  בגמטריא שי"ר אל"י י"וד ה"א ו"או ה"א,אור מו"ל גם ל"ו מאו"ר י"ז יגמ"ר ושמיד סמא"ל הטמא מלכות שורש כל ר"ע.,-

ועל כך נאמר "והאל הקדוש יעמוד בראש ההר",הרי לך והא"ל יתברך על ידי  ו"{תפארת}מגלה הארת מידת א"ל{חס"ד}לישרא"ל בסוד חסדיא"ל ש"ר   ל"  העולה  שי"ר  כתר חסדיא"ל הינו הקדו"ש גם השוק"ד עבור{עיבור} המשי"ח לגלות למענ"ו התור"ה הגנוז"ה על פי רשות שניתנ"ה עבור"ו מהקב"ה יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם,ומלך המשיח י"עמוד גם י"ו  עמ"ד בסוד י"וד  ו"או בגמטריא ג"ל-עמ"ד גם הינו גל"ם ע"ד השוחט ה"גמל"{סמא"ל הטמא }מלכות רומי הרשע"ה נאבדת בזכות גילוי רזי"ן דרזי"ן פל"א מופל"א,וביום ההוא ישראל צדיקים בפנימיות ברא"ש הה"ר גם רא"ש רב"י  הינו שי"ר בא"ר גם ש"ר ביא"ר עבור ישראל התור"ה החדש"ה מאת"י תצ"א,"והאימה תכבד על השמים ושמי השמים",בסוד המשיח משה ח"י אות ו"{תפארת}בכח  צירוף א"י{כתר}מגלה -

שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א נו"או ה"א בגמטריא גאול"ה לישראל עם אהב"ה וגוזר "אימה" והשמדה על סמא"ל גמגימא ואמון מנורא רשעים נאבדים על ידי עמוד א"ש החכמ"ה,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מוחין תכב"ד גם או"ר ע"ב כב"ד אמ"ת גם כ"א עבו"ר   ב"ד אמ"ת  ואמ"ת עבו"ר  א-ה-י-ה ס"ת ת-ו-ר-ה{תפארת}סוד ע"ל השמי"ם גם שמי"ם על"ה לקבל מוחין עבור המלכות הקדושה, אשריי"ך גם יש"י אר"ך  עלית לשמי"ם שבית שב"י לקחת מתנות באד"ם  גם א"ב ד"ם בסוד מב"ד פל"א  מ"שיח ב"ן ד"וד  אל"ף אורות בפנימיותו,הינו  ושמ"י השמי"ם גם מש"ה י"ו שמי"ם,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל ומקובל מש"ה ג"ל שמי"ם גם ג"ל ש"ם השמי"ם גם מש"ה יגל"ם ש"ם  בסוד ג"ל חמישי"ם ש"ם מש"ה דם ש"ם מש"ה שמ"י גחלי"ם  -

העוקרים ומכלים אומות העולם הגויים הארורים ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לנצח נצחים,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מאור וע"ל גם ל"ו שבעי"ם גם שמ"י ע"ב ל"ו בסוד שלו"ם עב"י בסוד מב"ע שיל"ו גם י"ש י"י"י מבו"ע{החכמה}סוד המי"ם גם המל"ך הינו ת"ו בונ"ה י"ם גם יו"ם תבונ"ה גם בונ"ה יו"ם או"ר  ע"ב אמ"ת סוד ה{ג}או{ל}ה לישראל ע"ם אהב"ה,-וזה הנאמר "ועל ההרים ויסודותיהם,ולא יימצא בכל ברייה רוח ונשמה,כי יעלה הקב"ה נגד הכל על הר הזיתים",הרי לך ה{ג}וא{ל} הינו  ו"{תפארת}ע"ל בגמטריא הא"ם{בעל מאור בינה}והינו חותם בתוך המלכות מאור ההרי"ם גם ירי"ם  י"הי  ר"צון מ"לפניך י"הוה ר"ת ירי"ם גם כתר ר"ם בסוד כת"ת בא"ר עי"ם בסוד כ"תר ת"פארת  ת"ורה ע"יבור י"ניקה מ"וחין בפנימיות בא"ר{המלכות},-

בכך המלכה זוכה לזיווג ויסודותיהם גם היו"ם סודו"ת בסוד יו"ם חמ"ש סודו"ת גם שמ"י מו"ח סודו"ת גם סודו"ת חב"ד שמי"ם גם שמ"ן חב"ד סודו"ת גם ת"ו סו"ד שמ"ן חב"ד  אור ה[ג]וא{ל} הינו  בעל הארת המלאך יימצאוא"ל גם אל"ך אומ"ץ  מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט על ידי שם לכ"ב  בגמטריא  י"י"י  כ"ב גם  כתר ל"ב בסוד כ"ת רל"ב  ר"חמנא  ל"בא ב"עי  כ"תר  ת"ורה  בכ"ל בריי"ה גם  ברכ"ה  המשי"ח ר"ב חותם בפנימיות כ"ה{המלכות}זוכה  למוחין רו"ח נשמ"ה ורוש"ם הח"ן גם וש"ר מנוח"ה,כ"י בגמטריא  י-י-י סוד מש"ה עולה בנבואתו גם יעל"ה ע"ל י"ה למשוך הארת כתר לי"ה שמ"י  ע"ב גם לב"י שמיע"ה  מלבי"ש פ"ה{המלכה} ב"לב  חמישים שפה"  -

בגמטריא ל"ב שכינה חמישים גם  מ"י משי"ח ל"ב שכינה משמידה ומכלה ממשלות הסטרא אחרא סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נאבדים ונמחים על ידי גילוי רזין דרזין,וביום ההוא הקב"ה  חותם נ"  ג"ד גם ד"ג חמישי"ם בסוד משי"ח דגי"ם{נשמות הצדיקים}בתוך מאור ע"ל גם או"ר על"ם העולה ר"ז על"ם גם זר"ע שבעי"ם בסוד שב"ע זרעי"ם  חג"ת נהי"מ גם ת"ג ח"ן מי"ה בסוד תג"י נחמ"ה מאירים על ה"ר-הו"ר ישראל  משולים לזיתי"ם גם מיל"ת י"ז  בגמטריא מיל"ת טו"ב גם מיל"ת אהו"ה סוד הארת מש"ה.ועל כך נאמר "ותראינה ציון וירושלים ותאמר ציון:מי ילד לי את אלה ואלה איפה הם?,-

כלומר סוד המשי"ח משה חי הינו ו"ת-ראינה גם תור"ה אי"ן{סוף}בסוד שורש הארת תורתו מן אי"ן סו"ף יתברך ועל ידי ציו"ן{יסוד} נ"ץ  י"ו,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-נ"ץ חותם בפנימיות ג"ן{מלכות}צ"ל העולה מל"ך  י-י-י   גם כתר מלכ"י גם כ"ל כתרי"ם בגמטריא חמישים כתרי"ם גם כתר חמישי"ם חמישי"ם העולה כת"ר מא"ה גם כתר"א מ"ה  בגמטריא כתר"א גאול"ה סוד מעש"ה ע"  מש"ה  בעל מאור כ"ב הר"ם גם מרכב"ה המשמיד ומכלה אומות העולם הגויים הארורים ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לנצח נצחים,בכך  ו"{תפארת}מתאחד ב "ירושלים"{מלכות}ו,וזה ותאמ"ר גם ת"ו{המשיח} באור החכמה{אמ"ר}ר"ם  א" גם ר"ם פל"א בסוד על ידי  בינה{אות מ"}המלכות{סוד פרצוף רפא"ל} זוכה  ל"פאר  י"י"י  סוד נבואת מש"ה,וזה מ"י{בינה}מגלה יל"ד גם דל"י  מלא ד"ם {גבורות ודינים}העוקר ומוחה סמא"ל הרש"ע],וביום ההוא א"ל{מידת החסד} בפנימיות מלכות הקדושה",-

ואות ו"{תפארת}על ידי לא"ה{בינ ה}   מגלה א"י-פה בסוד הארת כתר{אי}בתוך פ"ה{מלכות}על ידי בע"ל{תפארת}וזה תור"ה בע"ל פ"ה גם  ל"ב  ע"  פ"ה בסוד לה"ב ע"ף בכח שם מ"ה בגמטריא   י"וד ה"א ו"או ה"א גם הגוא"ל או"ה ג"ל לשחוט סמא,ל הטמא מלכות רומי הטמא"ה נאבד"ת ונכחדת בזכות רזי"ן דרזי"ן עי"ן לא ראת"ה.וזה "ויעל   נחמיה לירושלים,ויאמר:הנה בנייך אשר ילדת,ואשר גלו ממך,גילי מאד בת ציון,הריעי בת ירושלים,הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך",כלומר  ו"י-על  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-ע"ל גם שמ"י ע"ב ס"ג בגמטריא שמ"י ע"ב י"וד ה"י ו"או ה"י{בינה} אור נחמי"ה גם נ"י חמ"ה,נ"צח י"סוד מ"ח שמ"ח לירו'שלים רוש"ם לי"לי גם  ש"ם רל"ו  יל"י,כ{י} גמ{ל} על{י} חסד"ו -

עתיד להגי"ד המשי"ח מש"ה ח"י שם רל"ו בגמטריא גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח חתם בפנימיות כ"ב רו"ח  סוד ו"י-אמ"ר,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל אמ"ר גם ר"ם גא"ל ברו"ח החכמה סוד הנ"ה שע"ר חמישי"ם גם משי"ח שערי"ם העולה ש"ם  עזריא"ל ירע"ם ישמיד ויכלה אומות העולם הגויים הארורים,וביום ההוא ישראל צדיקים בניי"ך גם ב"ן כ"ל  זה המשיח  סוד לכ"ב חמישי"ם גם משי"ח יב"ם כ"ל משמיד ומוחה כלבי"ם,-סוד מלאכי החבלה של סמא"ל הטמא נשרף במדור"ה א"ש אוכל"ה א"ש, וזה סוד בינה{אשר}חותמת בפנימיות המשיח רא"ש ילד"ת גם יל"ד או"ר ע"ב אמ"ת  הינו אוש"ר גם וש"ר פל"א  ושר"פ-אל  המלאך מגלה לגואל שופ"ר  א"ל גם פא"ר שלו" ופל"א ש"ר הינו גל"ו גם  ו"  ג"ל  בגמטריא קש"ר ג"ל גם  גש"ר  ק"ל בסוד ג"ל קש"ר{ייחד}הספירות בפנימיות המלכות  בכך ממ"ך נגלה פ"ך שמ"ן  סוד כתר שמ"ן יו"ם ושמ"ן כתרי"ם ר"ת כ"ו בגמטריא יהו"ה -

הינו סוד שם אד"ם בגמטריא גאול"ה בפנימיות ב"ת{מלכות}באמצעות ציו"ן{יסוד},ובכך הריע"י ב"ת ירושלים גם י"י ער"ה בגמטריא כתר ער"ה מעבר ב"ת{מלכות}במאור ירושלים גם של"ו ירי"ם גם לו"י  ישמ"ר ישראל צדיקי"ם קדושים  זוכים לגאולת עולמים,בסוד הרחיב"י גם כ"ב הר"ח{סוד היחוד הגמור}הינו מקו"ם{תפארת}המגלה במלכות{אהל-ך}הארת כת"ר ויריעו"ת גם בי"ת  ע" רי"י בסוד בית"י  ע-ר-י סוד השמ"ות גם ת" מש"ה שופ"ר גם פר"ש מפור"ש  על ידי מ"ו שר"ף וזה השם המפור"ש בכח מ"ו  גם מו"ח כ"ב משמיד ומוחה סמא"ל הטמא",ביום ההוא ישראל צדיקים מעוטרים ב"משכנותיך" בסוד  ת"ו מי"ך שכ"ן  -

בפנימיות {ג}וא{ל} ישראל בכך הינו ממית האי"ש המצרי סמא"ל ש"ר שטנ"ה גם שר"ש ט{י}נה עולה על מזבח הנקמה ונשחט לעיני הצדיקים ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה, אמן ואמן כן יהי כ"ה רצון מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך. וזה עניין "ויראני מטט הדובר בי את כל הדברים האלה",כלומר המשיח משה חי בפנימיות  או"ר  יי"ן  בגמטריא  ר"ז יי"ן גם  נז"רי עש"ר אלוקיו על ראש"ו  בסוד וש"ר פל"א גם  שר"ף  לו"א בסוד קש"ר רפא"ל שמו"ת א"ש ל"ו גם קש"ת אל"ף שמו"ת א"ש ל"ו  המשמידים ומכלים אומות העולם הגויים הארורים סמא,ל הטמא נאב"ד לנצח נצחים,ביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מאור מט"ט גם חמ"י בסוד  ח"ן העולה קש"ר נשמ"ה חמישי"ם גם משי"ח נשמ"ה קשרי"ם ר"ת שם מנ"ק בסוד -

משי"ח ק"ם י"ם גם מ"ם שחקי"ם  העולה  שמ"ן יו"ם שחקי"ם גם י"ש מ-ו-ם שי"ח מ-נ-ק העולה  י"ש עזריא"ל מ-ו-ם  נקם  באומות העולם הרשעים,בכך ישראל צדיקים מעוטרים במוחין הדוב"ר גם דב"ר  ו"ה{יחוד תפארת ומלכןת}סוד י"ב גם י"וד  העולה כתר בפנימיות ב"ית{מלכות}בכך זוכה בקוד"ש סוד א"ת אותיות מצורפות שער חמישי"ם העולה כ"ל גם כתר י"י"י הדברי"ם גם דב"ר מי"ה בסוד  דב"ר נ"ה גם ונה"ר בסוד  נר"ו שמ"ח גם רוש"ם ח"ן  זהו רו"ח שמ"ן ונ"ר חמ"ש בסוד ש"ם חרו"ן  גוזר על אומות העולם הרשעים  נאבדים לנצח נצחים,בכך ישראל צדיקים זוכים להארת האל"ה גם א"ל עש"ר בסוד א"ר עש"ל גם ע"ר אש"ל גם המלאך עשרא"ל העולה צר"ף  רל"א גם צרפא"ל  אמ"ת י"ם גם רפא"ל מל"ך אמ"ת משי"ח י"ם  מלמ"ד ישראל חכמת הצירופים -

"והוסיף בה באורך וברוחב,וראיתי חומותיה מקיפות סביבותיה",הרי  לך ו"{תפארת}הוסי"ף גם יוס"ף שמ"ח וחותם  ש"ם יש"י  פ"וי שמ"ח  פ"ודה ו"מציל  י"שראל ס"ת בכח שם לל"ה העולה י-י-י  י-י-י א-א-א-א-א זה החותם ב"ה גם ב"ית ה"א העולה א"ב הקוד"ש וג"ד קש"ה גם ק"ו הדג"ש בסוד  גדו"ש  חמא"ה   סוד המשיח מש"ה ח"י בעל  ב"א-ור"ך גם כרו"ב פל"א העולה כרובא"ל שמ"ן יו"ם גם בא"ל שמ"ן כרובי"ם סוד ו"{תפארת}בפנימיות ב"ית גם י"ב או"ר ע"ב אמ"ת גם ביאו"ר ע"ב אמ"ת מוחין רוח"ב  ברו"ח אלקים מרחפת על פני המים משמידה ומכלה סמא"ל הטמא מלכות רומי נאבדת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה למש"ה שמל"ה,ועל כך נאמר "וראיתי חומותיה מקיפות סביבותיה,מן המדבר והלבנון,-

ומן הנהר הגדול נהר פרת-ועד הים  האחרון",כלומר וראיתי בסוד אור"י קדו"ש גם וא"שו  ירק"ד  בסוד ואש"ו מטטרו"ן סוד ה[ג]וא{ל} הינו א"ש ו"ו בגמטריא א"ש  י"ב גם באי"ש חות"ם יה"ו מאור  י"ה סבי"ב  ת"ו גם בי"ה סיבו"ת גם בי"ה עב"ות גם תו" עב בי"ה הינו מקיפו"ת בסוד ת"ו מקי"ף גם מ"ו  תקי"ף  ומתקי"ף  ומשמיד אומות העולם הגויים הארורים ממשלות הסטרא אחרא סמא"ל הטמא נאבדי"ם לנצח נצחים,ביום ההוא בפנימיות ישראל קדושים    מ"ן המדב"ר ר"ב ממ"ה ד"ן גם פ"ה ר"ב ד"ן גם פ"ה דבר"ן שוחט ומכלה זר"ע עמל"ק נמח"ה בכ"ח רז"י התור"ה עי"ן לא ראתה ופ"ה לא יכול לדב"ר ב"ם,אלא על ידי שם מ"ב הקדוש המשי"ח משה ח"י מושך    הארת והלבנ"ון גם ל"ב נו"ן  ו"ה  -

בסוד  קש"ר חמישים לבונ"ה{הארת החכמה}מוחין ל"ו  בנ"ה גם הלוב"ן  העליו"ן המעבר המלכות{לבנה}באמצעות אות ו"{תפארת ישראל}צדיקים קדושים לגאולה שלמ"ה ר"ת  שק"ל זוכים,גם ק"ל שמו"ת א"ש ל"ו{למשיח}  של"ו אמ"ת שוק"ל גם א"ת שלו"ם שוק"ל       בסוד הנה"ר גם ה"ר נ"ה גם נ"ר עש"ר בסוד ש"ר נע"ר זהו מטטרו"ן עש"ר נ"ר גם תש"ע משי"ח י"ם  בסוד משי"ח אמ"ת י"ם  גם משי"ח אמ"ת חמישי"ם בסוד משי"ח משי"ח אמ"ת י"ם סוד משה רבינ"ו   הינך פר"ת גם כה"ני  פר"ת  "ועד"  בסוד ע"ד  כהנ"י תרפ"ו גם פירו"ת כה"ן  ע"ד סוד ה[ג]וא[ל] ב"ן י"ו-ס"ף  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-ס"ף גם ש"ם יש"י גל"ף בסוד י"י שמ"ש גל"ף העולה כתר שמ"ש ג"ל שמ"ן יו"ם,-מעש"ה המרכב"ה "הים האחרון" -

גם רו"ח נא"ה מי"ה,זה המשיח מגלה רו"ח נא"ה מרחפת על פני הי"ם על ידי תורת מי"ה{אחד מע"ב שמות}המשמידים ומכלים סמא"ל הטמא נאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.וזה "ויראני הבית וההיכל בנוי על חמשה ראשי הרים",בסוד ויראנ"י  זהו או"ר יי"ן  בגמטריא אור"ך  חמישי"ם  גם משיח אורך  חמישי"ם בסוד שמ"י רו"ח כ"א משי"ח י"ם גם שמ"י רו"ח אהי"ה משי"ח חמישים המשמיד ומכלה אומות העולם הגויים הארורים ממשלות הסטרא אחרא סמא"ל נאבד לנצח נצחים, וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מאור הבי"ת גם תיב"ה  בסוד ב"ה קוד"ש גם ב"  קדוש"ה בסוד ד"ק  בוש"ה גם ד"ו  בקש"ה  העולה בקש"ה עש"ר  לשחוט ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים נמחים על מזבח הנקמה,ובכך ישראל קדושים  בעלי  מוחין וההי-כל   העולה  משי"ח י-ה-ו-ה   י"ם גם יהוה שי"ח מי"ם -

בגמטריא מל"ך יהוה זרעי א"ל ס"ת  כל"ה{שכינה}בכך מגלה כ"ל  שמ"ח גם שכ"ל מ"ח בסוד לח"ם ש"ך{מטטרון}העולה ש"ך יהוה יהוה יהוה חותם ה{ג}או{ל}ה   בנו"י  על השמ"ח גם שמ"ח על"ה  ב"ן י"ו,י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל-ב"ן הינו  בג"ל חמישי"ם גם ג"ל בחמישי"ם גם במשי"ח גלי"ם גם בשי"ח מגלי"ם  ג"ל מל"ך  ע"ב רזיא"ל סודו ראש"י הרי"ם גם הר"י ראשי"ם בסוד שתי"ה ימ"א{קאפו דגבורה}המוחה ומכלה ש"ר שטנ"ה גם שר"ש ט{י}נה סמא"ל נאבד ב[ג]או{ל}ה השלמ"ה,"ואשאל  לו:מה שמם?,כלומר ו"{תפארת}שא"ל הארות מן האות אל"ף{חכמה}ובכך ל"ו קש"ר שמ"ש יל"ו גם קש"ר ש"ם שיל"ו  בסוד י"ש  ל"ו  ש"ם  קש"ר גם שיל"ו רק"ם ש"ש גם י"ש רק"ם   לו"ו  -

המשמיד ומכלה הסטרא אחרא,וזה  חותם בתוך ישראל צדיקים מאור מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א סוד שמ"ם גם ש"ם ארבעי"ם גם אמ"ש רבעי"ם גם ר"ב אמ"ש  עי"ם גם ש"ם בא"ר  עי"ם גם ש"ם עבר"י א"ם בסוד א"ש מעברי"ם גם רב"י אמ"ש  ע"ם בסוד ש"ם אבי"ר ע"ם גם מבא"ר ישמ"ע תורת ה[ג]או{ל}ה סוד מש"ה הינו  ש"ם שמ"ח גם מ"ח שמ"ש גם ש"ם חמ"ש בסוד חו"ף העולה שמ"ן יו"ם חב"ד ר"ת שי"ח בגמטריא עזריא"ל גם שמ"י ע"ב רזיא"ל מלאך ה[ג]או{ל}ה ב"א בכח א"ב לשחוט ולעקור סמא"ל הטמא" נמחה בכ"ח צירופי המיל"ה.וזה הנאמר "ויען לי:לבנון,והר המוריה,ותבור,וכרמל,וחרמון" כלומר  -

ויען ל"י בסוד ל"י ענ"ו והאי"ש מש"ה עני"ו  מא"ד ואד"ם עי"ן גם עי"ן אדו"ם מלאה גבורות ודינים המכחידים מלכות רוח"י אומות העולם הגויים הרשעים נשרפים מן גילוי רזין דרזין, ובכך ישראל צדיקים נמשך לפנימיותם הארת לבנו"ן   בסוד ק"ו  ל"ב גם ל"ו ק"ב  בגמטריא  י-י-י-ו  אלהינ"ו זה הארת ה{ג}וא{ל} אות ו"[תפארת]סוד ה"ר מורי"ה גם רו"ם  הר"י שמ"ח גם רומ"ח רשימ"ה המשמיד ומכלה מלכות מרי"ה,-גם רמי"ה{רומי}הרשע"ה,ועל ידי כך ישראל קדושים  מעוטרים בכתר ותבו"ר גם ותר"ב חכמ"ת שלמ"ה למשה ר"ת לח"ש גם של"ח ל"ו כר"ם גם קש"ר כרמ"ל גם  רק"ם  י"י"י שכ"ר ר"ת ש-י-ר -

בסוד י"ש אמ"ת י"ם גם מאמ"ת יש"י בסוד פא"ת יש"י גם שפ"ת אי"י בגמטריא כ"א שפ"ת  אהי"ה שמ"ן יו"ם   או"ר ע"ב שמו"ת א"ש אמ"ת ל"ו,-סוד ה[ג]או{ל}ה  בפנימיות וחרמו"ן גם רומ"ח קש"ר חמישי"ם גם משי"ח קש"ר רומחי"ם בסוד רו"ח משי"ח קש"ר מי"ם גם רו"ח מל"ך משי"ח  קש"ר ישראל צדיקים לאין סוף יתברך ויתהלל אין מלבד"ו כל"ל וכל"ל,וזה הנאמר "ויען מטט ויאמר אליי:בשנה החמישית יבוא נחמיה בן חושיאל,ויקבץ ישראל לירושלים.בשנה השישית תעמוד חפצי בה,אשת נתן בן דוד,הנולד בחברון ,ותהרוג שני  מלכים נוף ואטרס.ובשנה השביעית יציץ שורש ישי הוא מנחם בן עמיאל",כלומר  ויע"ן בסוד משה עני"ו גם נ"ע י"ו,-י"ו ו"או בגמטריא ג"ל-נ"ע גם פג"ע ומשמיד סמא"ל הרש"ע,-

וביום ההוא הארת מט"ט גם מ"ט אמ"ת בפנימיות ישראל קדושי"ם גם קו"ם שד"י העולה מטטרו"ן קו"ם בהארת החכמ"ה ויאמ"ר למשי"ח חשמ"ל עש"ר ספירות הנבוא  בפנימיותך,אשריי"ך מש"ה רעי"א מהימנ"א,וא"ז עתיד לגלות ה[ג]וא{ל} אלי"י גם ל"ך פל"א בסוד המלאך כפלא"ל  העולה כס"ף  אל"ף גם פל"א כס"ף{הרחמים}מוחין בשנ"ה גם בנ"ה שמו"ת א"ש ל"ו גם אש"ה בנשמו"ת ל"ו ר"ת  שם בוא"ל פרצו"ף רפא"ל  גם י-י-י פ"אר  הינו משמיד ומוחה אומות העולם הגויים  הארורים ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לנצח נצחים,בכך  החמישי"ת גם יש"י החת"ם יבו"א בסוד י"ו  א"ב  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-ב"א גם בג"ל  א" בסוד  אגל"א פל"א  א"תה  ג"בור  ל"עולם א"דני הינך חותם בתו"ך נשמ"ת נחמי"ה מ"ח נה"י  נ"צח ה"וד י"סוד סוד ב"ן שהינו אליה"ו בעל חו"ש אל"י גם שו"ח  אל"י העולה מטטרו"ן  ל"י פל"א -

גם מפליא"ל טטרו"ן{מלאך הנבואה}"ויקבץ"  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-קב"ץ גם ג"ל פח"ד הא"ם בסוד  מ"ה גא"ל פח"ד גם י"וד ה"א ו"או ה"א גא"ל פח"ד גם ג"לף  אח"ד הגוא"ל הינו ישראל לירושלי"ם מושך    י-י-י   ש"ר מלו"י גם  י"י"י  אלהי"ם ש"ר ר"ת אי"ש{הארת הקב"ה}    גם אלהינ"ו עש"ר גם שע"ר אליה"ו חמישי"ם בסוד  שע"ר משי"ח אליה"ו  י"ם  ס"ת ר-ח-ו-ם מזכ"ה ישראל ב{ג}או[ל]ה שלמ"ה ממ"ש ב"מ-הר"ה ללא עכיב"ה  בכח  כ"ב פ"ה גם בפ"ה כת"ר  משמיד ומוחה סמא"ל הרש"ע נשרף מן גילוי רזי התור"ה תורת ישראל אמ"ת יחיד"ה,וזה הנאמר "בשנה השישית" -

גם בשנ"ת השישיה גם בשנ"ת שיש"י  ה"ה בסוד ב"י שנ"ת שי"שי גם שנ"ת י"ב שיש"י זה  המשי"ח ב"ן יוס"ף{הספירה השיש"י}בעל מאור י"ב צירופי יהו"ה    הינו  עמו"ד או"ר  ע"ב אמ"ת גם באמ"ת  זר"ע עומ"ד סודו חפצ"י ב"ה גם חצ"ב  יפ"ה אור החכמ"ה בסוד או"ר ע"ב א"ש אמ"ת       גם בזר"ע א"ש אמ"ת   סוד נת"ן  גם ת"ן משי"ח י"ם גם משי"ח  מ"י  ת"ן העולה נת"ן משי"ח  לישראל אהובים בסוד שם ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם {ג}או{ל}ה סוד הנול"ד   גם לו"ד  נ"ה  העולה פוד"ה ישראל בחירות עולם בסוד בחברו"ן גם ב"ן רוח"ב  בסוד רו"ח ד"ן למיתה והכחדה את סמא"ל הטמא נמחה בכח רזי התור"ה,וביום ההוא השגינה הקדושה על ידי אות ו"{תפארת}תהרו"ג שני מלכים דסטרא אחרא גמגימא ואמון מנו"א    סודם "נוף ואטרס" גם "סוטר נואף",והם הסותרים ומכים{סוטרים}המחשבות הקשות בצדיקים סוד רחמנא ליצן ההירהורים דנאיפה,-ומלך המשיח ישחטם על מזבח ה{ג}או[ל]ה,-

בסוד ובשנ"ה השביעית ב"ו שנ"ה יש"י ע"ב   ע"ב  או"ר  האמ"ת    גם ב"ו שנ"ה  זר"ע יש"י קמ"ב  האמ"ת בסוד אברה{ם} יצח{ק} יעק{ב}  הינם יצי"ץ  גם כתר ק"ץ המכלה אומות העולם הגויים הארורים נאבדים לעולמי עולמים,ובכך ישראל טהורים זוכים למאור שור"ש יש" גם שור"ש  כתר שמו"ת א"ש ל"ו  הוא מנח"ם אליה"ו גם ב"ן פל"א בא"ר עי"ם סודו עמ"י א"ל גם מיל"א שבעי"ם שמות בתוך רחם האש"ה{שכינה}זוכה לגאולת עולם.אמן ואמ"ן אשר"י הצדיקים בעולם הז"ה העולה י"ז  בגמטריא אהוה גם טו"ב לעולם הב"א העולה א"ז  ישיר  ש"ר כתר את השיר"ה הזאת עם בנ"י ישראל ליהו"ה יתברך ויתהלל.אמן ואמ"ן גם אומ"ן הש"ם מש"ה.וזה סוד "ואלו הם העשרה מלכים אשר  יקומו על האומות בשבע שנים",-

בסוד ו"{תפארת}בכח שם לו"א  בסוד ול"א בכ"ל ע"ת באי"ם אל הקוד"ש אלא רק באמצעות המלאך קודשא"ל המלמד הבאי"ם סוד שם לו"א גם פלא ל"ו בסוד שמ"ן  יו"ם אלו"ל א"ני ל"דודי ו"דודי ל"י   סוד הארת הקב"ה החותם בפנימיות המשיח משה חי שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א סוד העשר"ה מלכים{ספירות}אש"ר{בינה}באמצעותם מעברת ב{ג}וא{ל} יקומ"ו,בסוד קו"ם י"ו י"וד  ו"או  בגמטריא ג"ל-ק"ום גם מק"ל אמ"ת  השוחט ומכלה ש"ר שטנ"ה גם שר"ש ט[י]נה סמא"ל מלכות רומי הרשעה נאבד ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים מאור בשב"ע שנים גם ע"ב שני"ם ש"ב גם נועדי"ם בסוד  עד"ן יו"ם{הארת החכמה}בפנימיות ה{ג}וא{ל} -

הינו ע"ד בעל יומ"ן גם  י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל-מ"ן גם גל"ם חמישי"ם גם משי"ח גלמי"ם גם שמי"ם גחלי"ם העוקרים ומכלים אומות העולם הגויים הארורים.ושמות המלכים הרשעים העתידים למות הינם- , הראשון: סליקוס מאספמיא. השני: ארטימוס ממדינת הים. השלישי: קילוס (נ"י: טליס) מגיתו. הרביעי: פאולוס מגליא. החמישי: דומטריס ממרטניא (נ"י: מאדור). השישי: מרקולוס מאיטליא. השביעי: ארכטונוס מאדמוס (נ"י: מרודמא). השמיני: מספליסניס (נ"י: אפעלסטוס) מארם-נהרים. התשיעי: פרוס (נ"י: שירון) מפרס, יבוא ויערוך מלחמה בבקעת ארבאל, ויצא עליו ‘נשרב’, ויכהו, ויבוא וימלוך באותו בקעה. הוא מתחיל ליטע אשרות אשר שנא ה’.. וארבע מזבחות יבנה, ויכעוס לה’ במעשיו,וראה שהמלך התשיעי הינו מלך הרשע מן פרס והוא יבו"א ויערוך מלחמה כנגד ישראל,אך מלך המשיח משה חי בסוד בבקע"ת ארבאל  העולה דע"ת קרבא"ל פל"א  ר"ת  פק"ד  על השמדת מלכות הסטרא אחרא,.-

וזה סוד הנאמר  "ורעב  גדול יהיה על פני כל הארץ חמשה וארבעים יום", כלומר ורע"ב בסוד עבו"ר גדו"ל סוד מלך המשיח משה ח"י בכח שם יה"יה גם מ"ה שהיה הוא שיהי"ה שם מ"ה העולה חמשה וארבעים,ובזה השם ה{ג}וא{ל} הינו יו"ם בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל חבר ם"  ומקובל גל"ם{החכמה}ימית ויעקור סמא"ל צורתו כגמ"ל שורש כל טומאה,וידעת משה רבינו סוד גל"ם בסוד ג"ל ארבעי"ם גם ארב"ע גלי"ם{סוד כסא המרכבה}-בסוד ג"ל  משי"ח בא"ר י"ם גם משיח"י ג"ל מבא"ר  התור"ה  עי"ן לא ראת"ה רזי"ן דרזי"ן המוחים ומכלים  זרע עמלק נאבד ב[ג]או{ל}ה השלמ"ה  למש"ה,וזה "וישראל ומלכיהם ונביאיהם -

יפוצו על מדבר ירושלים ועל נחל שיטים",כלומר  ו"{תפארת  המשיח}הנקרא ישראל בפנימיות שי"ר א"ל גם י"ש רל"א שערי"ם והינו ש"ר א"ם גם רא"ם שמו"ת א"ש ל"ו  בסוד  ר"פאל  א"וריאל מ"יכאל סוד ו"מלכיהם גם היו"ם מל"ך ר"ת שם מ"ה  בגמטריא י"וד ה"א ו"או  ה"א והינו ונב-יאיה-"ם  בכח שם   י-א-י-ה  הינו מכלה ועוקר סמא"ל הטמא ,וביום ההוא עתידים ישראל קדושים לזכות במאור יפוצ"ו גם צ"ו פו"י   פ"ודה ו"מציל  י"שראל ס"ת שם לל"ה בגמטריא  י-י-י  י-י-י  א-א-אאא וזה השם מדרגת מדב"ר ע"ל גם למ"ד עב"ר  בסוד ל"  כלים דבינה המעברים המלכות{ירושלים}ובכך  ו"על גם יחוד תפארת הינו בעל מאור ע"ל הינו סוד המלאך רועמא"ל  המשמיד ומוחה  רוע"  מל"א,-זה סמא"ל נשרף מן עמוד הא"ש ב"מ-חנה גם מ"ב הח"ן של מלך המשי"ח סוד תורת הצירופים,"ועל נחל שיטים",-

אנוכי מלמדך ו"{תפארת}בכח ידיעתו  ע"  שמות המפורשים מושך הארת  ל"{בינה}והרי לך יחוד וע"ל המבטל עו"ל מעל ישראל צדיקים,והמשיח סודו השיטי"ם גם מט"ה יש"י בסוד הנבוא"ה נתנה לשוטי"ם  גם נת"ן מו"ט שיל"ה  ר"ת  שמ"ן{המשחה}חכמה,"ומלוח על שיח קוטפים למחיתם.בו ביום:ומעיין מבית ה"  יצא והשקה  את נחל השיטים",כלומר ו"מלוח בסוד ו"ו לח"ם  בגמטריא י"ב לח"ם גם חל"ב חמישי"ם גם   מ"ב משי"ח יח"ל גם הינו חי"ל העוקר מחבלי"ם סוד הכלבים השטנים המקיפים המחשבה בדמיונות ובעתה,ובפנימיות מלך המשיח משה חי  מאור  ע"ל שי"ח גם עש"ל ח"י ושם עש"ל  מ"ב-ט"ל עין רע בכח ט"ל מ"ב העולה מ"ב  י"וד ה"א ו"או גם כתר מ"ב ו"או  ה"א גם  כ"ב תמ"ר  ה"א אהב"ה,הבט בצירופים וגלה מראות אלקי"ם סוד שי"ח גם חו"ס שד"י  העולה מטטרו"ן חו"ס על משיח ישראל -

סודו ק"ו  ט"ף  י"ם גם ט"ו מקי"ף בגמטריא י"ה מקי"ף העולה  קפ"ה ש"ם יש"י גם  א"לף  ל"מד  י"י שמ"ש בסוד כתר שמ"ש א"לף ל"מד גם כתר  ד" מפלא"ל  שמ"ש סוד לחמ"י ת"ם גם  י-י-ה-ו-ה יהוה יהוה ת"ם,-סוד ה[ג]וא{ל},ב"ו  ב" פעם ו" בגמטריא י"ב גם בעש"ר הינו ש"ר ע"ב גם ר"ב ש"ע בגמטריא ר"ב צר"ף גם שמ"ן יו"ם צב"ת{דין קשה}המכחיד ומכלה אומות העולם הגויים הארורים ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לנצח נצחים,בכך בפנימיות ישראל קדושים יבו"ם ומב"י   בסוד יחוד תפארת{אות ו}ויסוד{מ"שיח ב"ן י"וסף} הינו מעיי"ן גם יי"ן  ע"ם העולה עיני"ם ועליו אמר דוד המלך עליו השלום ג"ל עינ"י{יוסף}ואביטה נפלאות מתורת"ך המגולה מבי"ת  ה" יצ"א גם מ"ב הקוד"ש יצ"א ר"ת  מי"ה -

סוד התור"ה הקדומ"ה,והשק"ה בסוד יחוד ו"ה{תפארת ומלכות}קש"ה ובכח א"ת צירופי המיל"ה ה{ג}וא{ל} הינו נח"ל הצלח"ה גם  י-י-י  ח"ן בסוד יי"ן ח"י ס"ת  שם נ"י  נ"צח  י"סוד גם נצ"ח סו"די  בסוד ח"ץ חמישי"ם סוד"י גם יסו"ד משי"ח חצי"ם ר"ת שם חמ"י  ח"ונה מ"לאך י"הוה הינו השיטי"ם גם מט"ה יש"י השומר"ו גם רוש"ם ו"ה בפנימיותו בסוד רו"ם שו"ה גם רב"י מש"ה   מ"ב שיר"ה בכך הינו משמיד ושוחט סמא"ל הטמא מלכות רומי נאבדת בעת המשי"ח ב"ן-גל"ה גם ג"ל בנ"ה המוחין המפוארים של המלכות הטהור"ה.וזה הנאמר "ומלך העשירי, הוא ארמילוס בן אבן שיש, שבבית התורף של ליצים. וכל הגויים בכל המקומות יבואו ויעמדו לפני האבן, ויקטירו לפניה, ולא יוכלו לראות פניה מיופיה, וכל אשר יגבה לבו להביט אליה לא יוכל",כלומר ומל"ך בסוד המשיח{אות ו"}הינו מל"ך בפנימיותו עשיר"י בסוד  כת"ר  עש"ר גם י"י"י  סוד נבואת מש"ה ובכח הארת בינה{שם הו"א גם ז"ה ש"ם} -

הינו משמיד ארמילו"ס הרשע,וביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים הארת ב"ן אב"ן שי"ש גם ב"ן אב"ן שי"ש   גם נבי"א  ב"ן  ש"ש גם בנ"ו נבי"א  ובני"ן א"ב אותיות התור"ה ה{ג}וא[ל] מצר"ף בל"ב  לב"ב ישראל נבי"א לב"ב חכמ"ה ר"ת נח"ל  י"י"י ח"ן חותם בד"ם  ישראל סוד מב"ד מ"שיח ב"ן  ד"וד,וזה עניין ה{ג}וא{ל}  הינו שבבי"ת  העולה שד"י או"ר ע"ב אמ"ת גם מטטרו"ן ר"ז  חס"ד ת"ם פל"א גם מטטר"ו נז"ר חסד או"ר ע"ב אמ"ת מפל"א,סוד התור"ף גם הפות"ר חלומ"ות עבור{עיבור}תרפ"ו הינו פור"ת{יוס"ף}מלך המשי"ח]סוד  צל"ם ש"ל  י"י  בגמטריא  כת"ר ש"ל צל"ם גם  ש"ר כת"ל  צל"ם הינו וכ"ל גם קש"ר חמישים גם משי" קשרים[יחודים]המוחיםומשמידים הגויים בכל המקומות,ואז בכך ישראל צדיקים יבוא"ו להתעטר במוחין  א"ב יו"ו גם כ"ב א"ב  בסוד כ"ד פל"א גם כתר  פה"ל -

בסוד  י-י-י-ה  כתר  שמ"ן יו"ם  ס"ת מ-נ-ו-ר-ה סוד המשיח משה ח"י מאיר השמים והאר"ץ בכ"ח תורת"ו פל"א מופל"א וסודו ו"י-עמד"ו גם י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-עמו"ד גם ד"ג עומ"ל למשוך הארת ג"ד  עבור ישראל צדיקים זוכים למוחין  לפני האב"ן גם נבי"א  פה"ל חמישי"ם גם משי"ח נביאי"ם   י"י"י פ"ה ר"ת  מני"ף  השכינה מעל,ה מעל"ה לזכות אות"ה ב[ג]או{ל}ה  שלמ"ה למש"ה ק"ו ט"ו רי"י  גם ק"ו  י"ה  ר-י-י  ר"צון י"ריאיו י"עשה ס"ת  נ-ו-ה גם ו"ה חמישים  גם משי"ח היו"ם בסוד היו"ם משי"ח ר"ת שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  מאור לפני"ה גם נפי"ל שמ"ח בסוד פנ"י חשמ"ל גם נפ"ח ישל"ם בסוד נשמת ה{ג}וא[ל] על ידי צירוף ישל"ם מכחיד ומכלה כח השדים והמזיקים,-

"ולא יוכלו לראות פניה מיופיה",בסוד אות ו"{תפארת}חותם  י"י"י  פל"א  העולה א"ל בפנימיות ישראל צדיקים בכך יזכו לראות  ת"ו רל"א  גם המלאך תורא"ל  המלמד המשיח משה ח"י התור"ה סוד פנ"י-ה"{בינה} גם יפ"ה חמישי"ם בסוד משי"ח יפ"ה  י"ם גם משי"ח  חמישי"ם יפ"ה בסוד משי"ח משי"ח  י"ם יפ"ה  ס"ת בגמטריא היו"ם  גם י"ו  מ"ה   י"וד  ו"או  בגמטריא ג"ל-מ"ה גם ג"ל י"וד ה"א ו"או ה"א בסוד ג"ל הגוא"ל גם  גל"ה  גוא"ל גם ג"ל גוא"ל שמ"ח בסוד גלגו"ל א"ש מ"ח  וגלגל  א"ש מ"ח בסוד מו"ח א"ש  ג"ל   ג"ל  ס"ת בגמטריא קש"ר נשמ"ה ש"ס גם מש"ה  נ"ס   שר"ש  מא"ה{מלכות}מקבל המוחין מן הא"ם{בינה}וזה היחוד מכלה ומוחה סמא"ל הטמא נאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים בפנימיותם  פו"י  מי"ה  פ"ודה ו"מציל י"שראל  מ"אור  י"ה  סוד  -

מ"י אורי"ה ש"ר  א"ל צל"ם  י"ו שמ"ן יו"ם הו"ד,הבט בצירופים וגלה מראות אלקים חיים גם אלקי"ם חכ"ם גם קי"ם א"ל חכם בסוד חכמא"ל קי"ם ועליו נאמר  "וכל אשר יגבה  לבו להביט אל-י"ה לא יוכל",כלומר  המשי"ח בפנימיותו רוחו אלקים מרחפת על פני המים רוח  חכמא"ל גם  מל"א כ"ח בסוד כל"א מ"ח{יחוד כל הספירות נקרא כל"א בתורת הקבלה}ועל ידי אש"ר{בינה} ה{ג}וא{ל}  יגב"ה גם הי"ה  בסוד מ"ה שהיה הו"א שיהי"ה ובפנימיותו לב"ו  ל"ב קש"ר גם בש"ר ק"ל  גם  י-י-י בק"ש אמ"ת י"ם גם י"י"י מבקש"י אמ"ת  להבי"ט  בכח י"ט לה"ב בסוד לה"ב עש"ר אמ"ת סוד אלי"ה הנבי"א מ"ב-ש"ר בכח ש"ר מ"ב  את זהו"ת הגוא"ל בסוד ז"ה ת"ו  הנבואה מדרגת מש"ה רעי"א מהימנ"א ועל ידי המלאך יוכלא"ל מגולה  כל"י  לו"א ולי"ל  כ"א בגמטריא אהיה-ו   לי"ל בסוד -

ליל"ה אהו"י  המכלה ומוחה סמא"ל הטמא מלכות רומ י הרשע"ה נאבדת ונשחטת על מזבח הנקמ"ה סוד גילוי רזי"ן התור"ה תורת ישראל אמ"ת יחיד"ה.אמן ואמן,וזה הנאמר  "וזה סימן דמות ארמילוס",בסוד ו"{תפארת}בכח מדרגת נבואתו סוד ז"ה העולה שב"ע שמ"ח גם קש"ר ע"ב מ"ח גם מחב"ר שק"ע בסוד ש"ם  ע"ק  חר"ב   ,-ע"ליון  ק"דוש  סוד ה[ג]וא{ל} הינו בעל שק"ע גם  ע"ק שמו"ת א"ש ל"ו גם לו א"ש שק"ע מו"ת והשמדה גוזר על ארמילוס הרשע,אומ ות העולם הגויים הארורים נאבדים ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים מגלים ס"י-מ"ן גם נ"ס מ"י בסוד  עש"ר נ-מ-ס{אחד מע"ב שמות,}-

סוד שער חמישי"ם  נ"ס  ארבעי"ם גם ארב"ע נסי"ם בסוד  א"ר ע"ב נסי"ם סוד מדו"ת ה{ג}וא{ל} המוחות סמא"ל מלכות רומי הרשע"ה נשרפת ונמחית בעפר האדמה,וידעת  אשר המשי"ח משה ח"י  "שער ראשו צבוע כזהב וכבול",בסוד ה{ג}וא{ל} כונ"ס  ב"שער"  עש"ר  ספירות סודם ראש"ו ואש"ר{בינה}בכך חותמת בפנימיות ו"{תפארת}הארת רא"ש{חב"ד}-וזה צבו"ע גם וצ"ב ע"  בגמטריא  קש"ר פח"ד שבעי"ם גם פח"ד שב"ע קשרי"ם ס"ת עמ"ד ה{ג}וא{ל} ובכח  כ"זהב בגמטריא כתר זה"ב  גבורה דעתיק"א  ר"ת  ג"ד עליון ה"דג"{צדיק יסוד עולם}חותם בפנימיות מלכות{אות ד"}  סוד ג"{תלת}משיחים מש"ה דו"ד יוס"ף ר"ת מי"ד באי"ם -

לגאול ישראל צדיקים מן המרומי"ם,והרי לך יחוד אלקים חיים  גם ח"וד  עש"ר בסוד חדו"ש ע"ר בסוד ושע"ח  ד"ר גם וחשמ"ל ד"ר גם לומ"ד  שח"ר וע"ד שח"ר בסוד שו"ח עד"ר גם מטטרו"ן ע"דר בסוד שמ"י ע"ב מטטרו"ן ד"ר בפנימיות ה{ג}וא[ל] הינו  משי"ח ישראל שם מ"י שי"ח ש"ר א"ל ומשמיד ומכלה אומות העולם הגויים הארורים ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לנצח נצחים,ובכך בפנימיות ישראל קדושים מגולה "וידיו עד עקבי רגליו ושתים עשרה אמות קומתו ופניו ארוך,וזרת בין עין לעין,ועיניו עקומות,ושני קודקודין לו,וכל רואיו ייראו ממנו",הרי לך המשי"ח משה ח"י  ו"{תפארת}ידי"ו ע"ד גם עד"י די"ו{המלאך}גם יו"ד  עד"י  בגמטריא כתר עד"י גם כת"ר  י"ד  ע" בסוד כתר ידע"ת אמ"ת י"ם גם -

כתר מאמ"ת ידעת"י אוהבנ"י והנבי"א משה רבינו {ג}וא{ל} ישראל סודו יעק"ב הינו ג"ל רי"ו{עקבי רגליו}העולה ג"ל הגבו"ר גם גל"ה גבו"ר ישראל רב"ו ג"  גל"ה גם ג"ל שמ"ח גוב"ר גם חשמ"ל ר"ב  י"ב בסוד יר"ד חשמ"ל גם  י"י"י שד"י רח"ם בסוד  י"י"י  מטטרו"ן רמ"ח  מכלה ומוחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה נאבדת  בעת המשי"ח  שי"ח מ"ה  בגמטריא  י"וד ה"א ו"או ה"א עזריא"ל  ב"נ-גל"ה גם ג"ל הב"ן גם לה"ב ג"ן בסוד ל"ב  הג"ן ישראל צדיקים קדושים לגאולה שלמ"ה מייחלים ר"ת של"ם גם ש"ע בגמטריא צר"ף בסוד   מל"ך שמ"ן יו"ם אמ"ת י"ם גם אמ"ת מלכי"ם שמ"ן יו"ם{תפארת ומלכות},-

ובפנימיות ה{ג}וא{ל} "ושתים  עשרה" גם י" שמו"ת העש"ר   ספירות מוחין ו"{תפארת}אמ"ת גם מאו"ת{בינה}וסוד ה{ג}וא{ל} ק"ו-מתו  ק"ו  ות"ם  ותקו"ם  השכינה על ידי מאור תורתו פל"א אל"ף{ספירת החכמה},ופני"ו בסוד  קש"ר חמישי"ם פו"י גם משי"ח פו"י קשרי"ם  פ"ודה ו"מציל י"שראל ס"ת שם לל"ה בגמטריא  י-י-י  י-י-י  א-א-א-א-א וזה היחוד של ה[ג]או{ל}ה גם אהו"ה ג"ל  הינו פ"ז  ט"ו ומקובל ג"ל  ט"ו  פ"ז גם ג"ל פ"ז י"ה גם י"ג   פה"ל  שב"ע בסוד ע"ב שיל"ה שמ"ן יו"ם שלו"ש ס"ת בנשמ"ה גם מ"ב שנ"ה בפנימיותו סוד הארת ארו"ך{חכמה}-גם כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א,סוד "וזרת בין עין לעין,ועיניו עקומות,ושני קודקודין לו,וכל רואיו ייראו ממנו",-

כלומר  ו"{תפארת}בפנ ימיות זר"ת גם או"ר ע"ב ר"ז אמ"ת מוחין בנ"י גם ב"ן עש"ר בסוד עש"ר אליה"ו גם ו"ה  עשריא"ל גם עש"ר  א"ם ו"ה ורא"ם שע"ה  בסוד  ו"ילון ר"פאל  א"וריאל מ"יכאל הינם עי"ן לעי"ן  גם י"י"י  עי"ן עי"ן סוד נבואת מש"ה   בעיני"ם גם מב"ע  יי"ן   גם סו"ד מב"ע גם  ב"ן דו"ד מב"ע   ד" גם ב"ן דו"ד  ע"ד  מ"ב  ר"ת עב"ד  בסוד   ג"ל  ג"ל  מ"ב ע"ד  הינו שוחט ומכלה סמא"ל הטמא מלכות רומי  הרשעה נאבדת ונמחת ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה,בכך ישראל צדיקים זוכים למאור עי"ן יו"ו בגמטריא כ"ב עי"ן גם ש"ם יש"י כב"ע בסוד  כתר ע"ב   ש"ם יש"י בסוד כתר  כתר  ע"ב שמ"ש גם כתר כתר ש"ם שב"ע ספירות מעברות המלכות במוחין   -

ע"  קומו"ת גם שבעים קומות בסוד שמ"י ע"ב קומו"ת  וגוזרת  ק"ו  מו"ת  על זרע עמלק הרש"ע,וידעת אשר בפנימיות משיח ישראל אות ו"{תפארת}מאור שנ"י סוד  "קודקודין" העולה וח"ן יקו"ק  למשי"ח ל"ו  קש"ר שמ"ש יל"ו גם שר"ש  שיל"ו ק"ם{בהארת החכמה}וכ"ל  רואי"ו גם א"ור  י"ו,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-או"ר גם ר"ז ג"ל  העולה י"י"י  גז"ר מיתה והשמדה על אומות העולם הגויים נשרפים מאש מוחין היחיד"ה,ובכך ישראל צדיקים וטהורים יירא"ו  אורי"  עש"ר גם אוש"ר ער"י{אחד מע"ב שמות}סוד המשיח משה ח"י ממנ"ו קש"ר חמישי"ם שמ"ן יו"ם גם  יו"ם משי"ח שמני"ם  ר"ת שמ"י ש"מעאל  מ"טטרון י"הואל.,וזה הנאמר                                                                                                                                ואחרי כן יבוא לפניו מנחם בן עמיאל מן נחל השיטים, ויפח באפיו, וימיתהו כמושנאמר: "וברוח שפתיו ימית רשע" (ישעיה י"א). מיד אחריו: והיתה לה’ המלוכה.. ויקבלון מלכותא קדישי עליונים. ,כלומר  המשיח אות ו"{תפארת}בפנימיות רי"ח פל"א{א"-חרי}סודס המלאך  פרחיא"ל באמצעותו{מלאך החכמה}מברר רפ"ח  ניצותו קד"ה ומזכה ישראל בגמ"ר תיקון גם תיקון מ"ב ג"ר בפנימיות המלכות הקדושה,-

ובכך ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין כ"ן  בגמטריא כתר חמישי"ם גם משי"ח כתרי"ם{יחוד תפארת ומלכות}סוד  ע"  צירופים גם עצ"י פורי"ם בסוד ע"ץ  עש"ר פורי"ם   העולה  ש"ר קמ"ץ פורי"ם בסוד קמ"ץ{ג" אורות צחצחות בכתר}בכך  המשיח ת"ר כ"ב   במרכב"ה הקדושה המשמידה ומכלה אומות העולם הגויים הארורים ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לנצח נצחים,ביום ההוא בפנימיות ישראל צדיקים  יבו"א  א"ב  י"ו   י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל-א"ב גם בג"ל פל"א  בסוד  אל"ף  אגל"א  א"תה ג"בור  ל"עולם א"דני חותם    ל"ו  פנ"י   פו"י שמ"ן יו"ם    פ"ודה ו"מציל  י"שראל  ס"ת  בכח -

שם לל"ה בגמטריא  י-י-י-  י-י-י   א-א-א-א-א סוד  היחוד ה{ג}דו{ל} הינו מנח"ם גם ח"ן שמ"ן יו"ם   מיל"א  ע"  פנים של התור"ה  בתו"ך ל"ב ישרא"ל גם לב"י ש"ר א"ל גם יל"בש  רל"א  צירופים,והמשיח מש"ה ח"י  על ידי העלאת מ"ן  מ"יין נ"וקבין מושך הארת נח"ל גם י-י-י ח"ן בסוד  יח"י ש"ם יש"י גם יח"י כתר שמ"ש ר"ת יכ"ש  העולה עש"ר ש"ך גם שר"ש מל"ך{המשיח}-הארת החכמה המכלה ומוחה סמא"ל הטמא נא"בד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה למש"ה  י"י"י-ה ש"ם המפור"ש גם מ"ו שר"ף גם ש"ם פר"ו בסוד שופ"ר ארבעי"ם גם שופ"ר משי"ח ארבעי"ם בסוד ומשי"ח שר"ף  בא"ר עי"ם גם  ש"ם פר"י שו"ח מאי"ר ע"ב גם ש"ם פר"י מטטרו"ן א"ב ירע"ם,-

מכלה ומוחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה נשרפת מצירופי ה[ג]וא{ל} פל"א  אל"ף  בסוד  לל"א  העולה  ל"ב  גם עולה י"י"י י"י"י  א",כלומר המשיח סודו השיטי"ם גם מט"ה יש"י בסוד מט"ה ש"ך{מטטרון}על ידו  ש"ך מבר"ר  על  ישי מוחין בר"ם כש"ר{זה המשיח}ויפח" באפי"ו  גם קש"ר נשמ"ה פו"י  פו"י  א"ב  בסוד  פ"ודה ו"מציל  י"שראל  פ"ודה י"ו צל"ם ישראל זה ה{ג}וא{ל}  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-צל"ם גם מל"ך ס"ג בא,ר י"ם גם מל"ך י"וד ה"י ו"או  ה"י בא"ר משי"ח י"ם  סוד מעש"ה ע"ין משה גם שמיע"ה חמישי"ם בסוד משיח"   שמיע"ה י"ם ר"ת שמ"י  ש"ם עש"ר גם ש"ש  רע"ם  ורע"ם בסוד רוע"ם מכחיד  ומכלה אומות העולם הגויים הארורים ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לנצח נצחים,בכך בפנימיות ישראל  יו"ם וקדוש"ה גם יומ"ו הקדו"ש גם י"ו   מוקד"ש  ו"ה  ,-

י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-מקוד"ש  ו"ה גם קדו"ש מגול"ה  גם וג"ל  מ"ה קדו"ש  בגמטריא וג"ל  י"וד ה"א ו"או ה"א קדו"ש עליו נאמ"ר  נמ"ר פל"א גם רפא"ל משי"ח מי"ם  בסוד רפא"ל מל"ך משי"ח ס"ת בגמטריא כ"ח  י-י-י גם כח"י  כת"ר גם תמ"ר ח"י בסוד רי"ח ת"ם גם חת"ם עש"ר אמ"ת י"ם גם עשר חתמי"ם  אמ"ת ס"ת תמ"ר גם או"ר ע"ב אמ"ת  ר"ם זה ה{ג}וא[ל]   ב"ו   רו"ח שפ"ת  י"ו,י"וד ו"או בגמטריא  ג"ל-שפ"ת גם ש"ת ג"לף הינו י"ם קדו"ש גם י"ש קדו"ם בסוד שד"י קו"ם  בגמטריא מטטרו"ן קו"ם  לשחוט ולהמית רש"ע,-זה סמא"ל שורש הטומא"ה.וביום ההוא  ישראל צדיקים  חוזים במוחין מי"ד מ"שה י"וסף ד"וד סוד  רו"ח  פל"אי גם י"ופרחאל המלאך,-

י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-פרחא"ל גם ג"ל יצחקא"ל גם ג"ל א"ק גלי"ל,בסוד א"דם ק"דמון  ג"ל-ל"י בסוד לי"ל   ג" גם סי"ג  לחכמ"ה שתיק"ה,הארת כת"ר ו"היתה לה"  גם  ל"ה{מלכות}ו"ה קדוש"ה בסוד "המלוכה" זה המשי"ח מ"שה ח"י ומ"ה כל"ה בגמטריא   קש"ר י"וד ה"א ו"או ה"א החמישי"ם גם  קש"ר  גאול"ה משי"ח מי"ה בסוד או"ה קש"ר ג"ל משי"ח הי"ם הינו מכלה ושוחט סמא"ל הטמ"א,ביום ההוא בזכות ה{ג}וא{ל}  ויקבל"ון ל"ב ק"ן  וי"ו בגמטריא ל"ב כ"ב  ק"ן גם כת"ר לב"ב  ק"ן ס"ת בגמטריא  ר"ב חמישי"ם גם משי"ח משי"ח ר"ב י"ם סוד נשמ"ת שמ"ן או"ר ע"ב אמ"ת או"ת מל"ך גם ל,ך מאו"ת{בינה}-אור קדיש"י עליו"ן בפנימיות ד"ק  יש"י ל"י ענ"ו גם י"ש ענ"ו יל"י ד"ק  בסוד כ[י] גמ{ל} על{י} חסד"ו גם -

סו"ד קש"ר נשמ"ה גם נש"ר סו"ד משק,ה השכינ"ה  הקדוש"ה.ועל זה נאמר "אלה הדברים שהגיד מטט’ שר צבא ה’ לזרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה בתוך הגולה, בימי מלך פרס. ויכתבם זכריה בן עידוא ואליהו הנביא לעם שיגיעו באחרית הימים.ויקח ה’ את זרובבל, וישימהו עם מנחם בן עמיאל לימים ושנים ועיתים, עת קץ יביא עמו לכל קהל ישראל דברי שלום".  ,כלומר  לא"ה{בינה}   מעברת בפנימיות ה{ג}וא[ל] חשמא"ל,בסוד חשמ"ל פל"א גם ח"ש  פלמא"ל גם לח"ש מל"א שמ"ן יו"ם   סוד הדברי"ם  גם דב"ר מי"ה  התור"ה הקדומ"ה שהגי"ד  מטט" הינו חמ"י  גם ח"ן{התורה}-ח"ונה מ"לאך י"הוה בפנימיות ה{ג}וא[ל] הינו ש"ר צב"א  ה" גם  מ"לך ש"ר הב"א לישראל מאור העולם א"ב שמ"ח גם בשמ"ח פל"א גם -

בפל"א חמ"ש גם שב"ח מפל"א  לזרובב"ל ל"ו ר"ז  לב"ב גם בר"ז לול"ב{צדיק יסוד עולם}חותם בפנימיות ב"ן {המשיח} הארת אליה"ו הינו יהוא"ל גם יונ"ה   י"י"י  אהו"י שא"ל קודשא"ל הארות בסוד  פת"ח  יהוד"ה  ד"  יהוה יהוה יהוה יהוה סוד חותם המשי"ח משה ח"י כתו"ב הו"ה  ג"ל בעל  מ"ב  י"י  גם כתר מ"ב בסוד כ"ב תמ"ר גם תרכ"ב ארבעי"ם גם תאי"ר  רכ"ב מב"ע גם ע"בר תא"ר מכב"י  מ"י כ"מכה ב"אלים י"הוה  הינך מל,ך המשמיד ועוקר פר"ס,-סמא"ל הטמא המבצע  ופוס{מפריד}הספירות בחטאיו,וביום ההוא  המשי"ח משה ח"י מגלה מכת"ב י"ו גם י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל-מכת"ב גם גל"ם  כת"ב{הארת החכמה} גם  בג"ל כת"ם העולה  כת"ם אגל"א א"תה ג"בור  ל"עולם א"דני כ"תר  ת"פארת מ"לכות סוד זכרי"ה גם הר"י ז"ך גם זכי"ה אמ"ת י"ם -

בסוד ז"ך  י"ה תמי"ם פל"א הינו ב"ן גם ב"ן יונ"ה העולה יונ"ה אליה"ו גם יונ"ה אלוה"י סודו  ע"ד או"י  א"ברהם י"צחק  ו"יעקב סודם אל"י  ו-ה-ו אור הנבי"א גם אור"ה  נבי"א גם ר"ז  הנבי"א גם נז"ר א"ב י"ה     גם בי"ה  נז"ר פל"א     ס"ת שם  ר-א-ה גם קש"ר אמ"ת י"ם גם אמ"ת קשרי"ם זה ה{ג}וא{ל} עמ"ל גם ע"ל בא"ר י"ם גם בא"ר ע"ל חמישי"ם גם משיח"י מ"ב-אר ע"ל את התור"ה  באחרית הימי"ם    גם רי"ח א"ב או"ר ע"ב אמ"ת מל"ך  י"ה גם מלכ"י האמ"ת עבור אב"א רי"ח{ הארת החכמה}המשמידה ומוחה סמא"ל הטמא נאבד ב[ג]או[ל]ה,וביום ההוא ישראל צדיקים זוכים למוחין ו"י-ק"ח גם ח"ק  י"וד ו"או בגמטריא גל ח"ק  גם  ח"ג  ק"ל  העולה לח"ם אמ"ת בסוד  יהוה יהוה יהוה אמ"ת  בכח א"ת   ור"ז  לב"ב גם ר"ז ל"ו  א"א"א"א גם ברז"א לו"א     א"ז  ר"ב לו"א גם א"ז רל"ו  א"ב  -

בגמטריא רל"ו  עולה גדול אדונינו ור"ב  כ"ח חותם כ"ב רו"ח הצירופים במשי"ח שי"ר א"ל    מש"ה ייו"ו הינו  ע"ם  ח"ן שמ"ן יום אלוה"י מיל"א  ע"-פנים של התור"ה גם ענפי"ם תור"ה שלמ"ה בתוך המלכה זוכה להארת  ל"י מי"ם בגמטריא ל"י מל"ך העולה שמ"ן יו"ם יל"י   כ[י] גמ{ל} על{י}  חסד"ו בכח  י-י-ל  משמיד ומוחה אומות העולם הגויים הארורים ממשלות הסטרא אחרא נאבדות לנצח נצחים,    ביום ההוא בפנימיות ישראל מוחין ושני"ם גם שמ"ן י"ו  י"וד ו"או בגמטריא ג"ל-שמ"ן גם  ג"ן של"ם ש"ל מג"ן,מ"יכאל  ג"בריאל  נ"וריאל הינם  פנימיות ו"{תפארת}עיתי"ם גם קדוש"י ע"ם בסוד מקודש"י  ע" גם -

שמ"י ע"ב מקודש"י גם ש"ם  ע"ב יש"י קדו"ם ,-סודו ע"ת ק"ץ גם  ק"דושים  ת"הללו  ע"ץ  בגמטריא מל"ך שבעים גם שמ"י ע"ב מל"ך גם ב"מ-ל"ך ישמ"ע מ"ב ל"ך  א"ב י"י גם כתר א"ב הינו עומ"ל  כ"ל גם עומ"ל חמישי"ם גם משי"ח עומ"ל על תיקון {י"ם}-המלכות בכך מרומם קה"ל ישראל  גם שי"ר קה"ל  א"ל  גם ש"ר א"ק  היל"ל בסוד א"דם ק"דמון הינו דבר"י של"ום גם של"ו דברי"ם  ש"ל דבורי"ם  כנאמר ש"ל נעלי"ך מע"ל רגלי"ך גם על"ם יר"ך  ג"ל גם על"י כר"ם  ג"ל גם כל"י  ג"ל רע"ם,-משמיד ומוחה סמא"ל הטמא בסוד ספרי זרובב"ל משי"ח ישרא"ל  ור"ז לב"ב שמ"י  ח"י ש"ר א"ל.אמן ואמן כ"ן יהיה  י"ה   י"ה  רצו"ן נוצ"ר מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך.                                                   

תם ונשלם  ספר "גאולת הנבואה"/מאת זרובלל  .נמסר לרגלא"ט  בצינור הנבואה המאירה.                                                                                                                          

OnLineTech