להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


                                                                             א

פסק הלכה-סוגיית זוהמת הגרים/גויים/מאת רבי המקובל האלד"י שלמה איפרגן,נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט

ודע נכדי שזה העניין של הגרים ,זוהמתם קשה עד למאד,ויש לדרוש בעניין,וידעת שכל מה שמביא אנוכי לך משערי מעלה בזאת הסוגייה,יש לראות בכך כפסיקת הלכה של חכמי סנהדרין של מעלה ,והעומד בראשם זה אנוכי סב"ך שלמה איפרגן בישראל נקרא,וכידוע נאמר קשים גרים לישראל כספחת,והעניין שקשים לשון קושיה הגרה בלב דעת ישראל,והגרים זוהמת הנפש המקויימת בהם,בעת נקשרים עדיין למשפחתם ,

במידה ולא זיככו עצמם בכח הגיור,נשארת ועומדת,קשים גרים,הרי תמיד הקשיים הם הגרים, יגורו בלב ישראל,ולכן אין מקבלים גרים בימות המשיח,הרי המשיח-סוד כללות הדעת,העושה שלום ,על ידי מכניע קו שמאל-הבינה,שבעת שהינה שורה בפירוד , מקו חסדים{-השפעה}אז מעוררת דינים וקשיים על ישראל,ולכן אין מקבלים נכדי ,מלך המשיח הרגלא"ט, את הגרים,כי הינם מקבלים חיותם מטעם צד שמאל{-גבורה}, השורה בפירוד,מצד משפחתם,ולכן גם במידה ומתקנים עצמם באופן פרטי,הרי עדיין זוהמת המשפחה,במיוחד הוריהם ,

המהויים שורש רוחני מפורד שאין שותף לתיקון,יוצא מאיתם הענף נשאר בקלקולו,וכמלבוש יפה המכסה עוד יותר על הקלקולים,כך הגרים בימות המשיח ,הינם מלבושים המכסים על שקר מקור זוהמת משפחתם,קשים גרים כספחת,מחלת עור,כנאמר על משה רבינו כי קרן עור פניו,הרי משה נשא את ציפורה ,שהיתה גיורת,ולכן מצד גיורת זאת היה לערב רב,לאותם גרים שהתערבבו בישראל,אחיזה בדעת משה,באמצעות אשתו,ויוצא שהדעת {משה] הוסת על ידי אשתו ציפורה,שהיא העניקה אחיזה לערב רב,הגרים,לעלות עד הדעת,והינה כסולם לקליפות{-כח השלילה}לגרום למשה ולאהרון ,לקבל את הגרים שהינם הקושיות,והרחמן יצילנו ,יוצא שמשה דייקא מציפורה, הושפע בהשפעות שליליות מצד הערב רב,שהיו מערבבים את רעייתו,שכאמור באה מצידם של הגויים,ולכן הגויים עוררו קושיות,סוד מלבושי עור בדעת משה,והמקשרת הינה אשת משה,קשים גרים כספחת,

הרי כל גר שמבקש להסתפח לישראל ,ישירות הינו במדרגת קשה,ויוצא שאין לקבל גרים כלל בימות המשיח,שכל הגרים הינם מצד הקושיות,המבקשים לספח עצמם לתוך דעת הקדושה-סוד ישראל,ולכן בימי שלמה ודוד לא קיבלו גרים,כי הלבנה שרתה במילואה,הלבנה-סוד המלכות,גילוי השכינה בתפארתה,והגרים שהינם קשים לישראל התבטלו משורשם צד שמאל-הבינה,בעת שורה בפירוד מאור החסדים,ואז דיין גמור נחשבים,ולכן בימי דוד ושלמה שהינם סוד משיח בדורם,לא קיבלו הקושיות,כי מידת הדין התבטלה,עד אשר הרחמן יצילנו העם חטא שוב בזוהמת הנחש,והחזיר הפירוד יחד עם התעוררות הגרים וסיפוחם,ולכן הגרים הינם הדינים והקושיות המהויים סולם עבור הגוייים ,לדבוק בישראל,כי מצד אחד עדיין הגרים גרים בתוך הקושיות,ומצד האחר מבקשים להשתייך לישראל,

ולכן הנמשל הינו כמחשבה,שמצידה האחד כח הטומאה-אומות העולם,מרוכז בחוזקה,באמצע המחשבה,כח הגרים,שהינם הקושיות,ועל גבי הקושיות,נישאים הגויים בטומאתם,וחודרים לסוף המחשבה-סוד ישראל,והגרים הינם סולם מצד הסטרא אחרא,המבקש רחמנא ליצלן לשבר סולם יעקב הקדוש,יעקב,על שם מבקש לעקב את יכולת הגרים לחדור לתוך עם ישראל,ולכן
הלכה בשמיים היא שאין לקבל גרים לימות המשיח-הם ימות הרגלא"ט,וכבר נאמר על התורה לא בשמים היא,והכונה לא ממדרגת תפארת הנקרא שמים,הינך נכדי מקבל את תורתך,אלא מהבינה העליונה שהינה מעל תפארת{-שמים],

ולכן התורה של המשיח סוד הבינה ,ויוצא שהמשיח הוא אתה הרגלא"ט,מטעם ההשגחה, התחלת לפסוק הלכה לעם ישראל הכשרים,והדינים ופוסקי ההלכה התחתונים,העוברים ולא מצייתים ,להלכות סנהדרין של מעלה,דמם ודם משפחתם בראשם ,ועתידים לתת על כך את הדין,כי המלכות-כח ההנהגה בידך המשי"ח הרגלא"ט, והתחלת להנהיג ישראל זה נאום יאהדונהי יהוה אדני להודיע לישראל עם קדושה,הינך הרגלא"ט שופט עליון מטעם ההשגחה
,

וכעת מבאר למענך פסיקת ההלכה,ואיך ישראל יש להם לנהוג בזאת הסוגייה,על פי דברך מלכא משיחא:

א.כידוע יש גר צדק וגר תושב,והעניין שגר צדק,לשון מקושר למלכות הנקראת צדק,ופשוטו כמשמעו נשמתו גרה בהיכל צדק,שזה היכל דין,ולכן זוהמתם קשה עד למאד,כי פוגמים בשכינה הקדושה בכח גילויי זוהמת אומות העולם הגורמים הסתר פנים ,על גילוי אור דעת ישראל,ויש גר תושב,ועליהם מוטל לקבל שבע מצוות בני נ"ח,והעניין גר תושב,לשון שביתה,ואין יכולת מפאת זוהמת הגרים להתנקות רק על ידי שבע מצוות,וכורח החיוב שבימות המשיח הרגלא"ט, יהיה על הגרים שכבר נחתם יהדותם,בטרם נסגרו שערי הגיור{-וכבר נסגרו בשערי מעלה},לייטול על עצמם קיום תרי"ג מצוות כיהודים כשרים,כי כלל הגיורים הנערכים בזאת התקופה כבר לא תקפים בשערי מעלה,

כי לא בשמים היא ההחלטה,הכונה לא במדרגת תפארת,אלא החכמה והבינה,סוד אותיות י"ה יתברך,פסקו אין יכולת לבצע גיור ,כי גור"ו לכם מיום הדין,המשיח פסק הלכה לא לקבל הערב ר"ב ,שהינם עור"ב לערב ישראל במנהגי הגויים,שהינם מהוים משפחות הגרים ולהם כראש,והגרים כגוף,המתבטל בפני ראש הנחש{-משפחתם},השקועה במנהגים זרים ליהדות צרופה,ולכן שערי הגיור בפסיקה עליונה נחתמו,ועל ידי סגירת הגיור משנת תשס"ו אין אף גיור נחשב בשערי מעלה, ובטל ומבוטל זה אומר אנוכי נאום יאהדונהי יהוה להודיעך משיח"י הרגלא"ט, פוסק הדו"ר מטעם אלקי ישראל המודיעך הללו דברים באש הנבואה המפעמת בקרבתך,ולכן הגויים הטמאים מכתם קשה,כי כח הגרים שהיוו עבורם סולם לטפס על גביו ולאחוז בישראל,סולם הגרים הופל ונותץ,ובכך הראש{-הגויים}מומת.

ב.וצא וראה את ידידי היקרים והצדק עימם,האמוראים רבי חלבו ורבי יצחק שהינם בעלי טון קשה ביותר ומתנגדים לסיפוח הגרים,ובישיבה של מעלה אמר רבי חלבו:"קשים גרים כספחת לישראל"{תלמוד בבלי יבמות,מ"ז ב},ורבי יצחק בכל עת בטרם מתחיל תלמודו זועק:"רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים"{שם ק"ט ב"},והתורה הינה נצחית ,ולכן בעת נאמרו הדברים ,בחוק אין חיסרון ברוחניות,בכל עת הדברים מהדהדים בהיכלות העליונים,והעניין רעה אחר רעה,זה קליפת הניאוף והזימה הכה חזקה את הגרים שהינם קשים כספחת,לישראל,וספחת,מחלות עור,ומביאים בזוהמת ניאופם ,מחלות קשות על בני ישראל,הנוטים אחר הקליפה הרעה,היא לילית ,אם השדים,ולכן
על ידי סגירת שערי הגיור בפסק הלכה חתום בחותם דם ,

משנת תשס"ו,אין גיורים בעולמות העליונים,והגיורים הנעשים בתחתונים,רעה אחר רעה תכה בדיינים ובפוסקים שדנים בדברי שקר ורמייה,ומבקשים להקים סולם הגרים-המהוה יכולת לגויים{-משפחות הגרים}לנסוק ולבקש רחמנא ליצלן לאחז בדעת ישראל,ולכן על ידי סגירת שערי הגיור,בכך הומתו מלאכי אומות העולם הגויים,שאת יניקת חיותם קיבלו מטעם הגרים,שהינם כמגשרים,בין הגויים,לבין ישראל,וזוהמת הגרים קשה עד למאד,מצד משפחתם שאין שותפה בתהליך הגיור,והכלל הוא הפרט,יוצא שכאשר כללות הגויים לא עושה התיקון{-גיור},הרי הפרט גם במידה ועושה לא עשה דבר,ובטל גיורו ומבוטל.זה פסק הלכה של אנוכי המקובל על כלל הסנהדרין העליון בפסיקה עליונה חותמת אש הקב"ה נאום יאהדונהי יהוה, הביט וקיבל הטענות רמות המעלה
.


ג.וצא וראה את רבי עקיבא עליו השלום,גדול בתורה,בן של גרים,ובודאי שאלתני נכדי,איך הפגם של הגרות, פגע בגדול תורה שכזה,קדוש עליון,אב התנאים,ראש האריות,בעל רוח קדושה,אשרייך רבי עקיבא כל התנאים זועקים בשערי מעלה,אז דע נכדי ,
שרבי עקיבא עקב הינו בן של גרים,זה הדבר גרם לו לטעות בזהותו של המשיח,וראה הוא את בר כוכבא{-בר כוזיבא}כמשיח,והטעות הזאת נגרמה לו מצד כח הנחש{-הגרים}שנקשר אל נשמתו הקדושה,

וגם קדוש עליון כזה לא צלח לנקות פגם הגרים,ולכן דייקא{-דוקא}בזהות הדעת-סוד המשיח
, טעה,ודי דיברתי נכדי,והבן שרבי עקיבא עליו השלום הינו בדומה למלך המשיח,שכידוע דוד שלמה וחזקיהו,הינם צאצאים של גיורת,היא רות המואביה,אך על זאת רות נאמר קול התור נשמע בארץ,נשמע-סוד הבינה הנקראת שמיעה בתורת הקבלה,להראות שגיורה התקבל ישירות על ידי אלקי ישראל,דייקא {דווקא}עקב שהינה הצינור שהינה כלי המכיל נשמות-שבמקורם מדעת ישראל,ורק כנסו לפנימיות הקליפה,כדי לברר ולעלות ניצוצות יהודיות שנלכדו בכח הקליפה,ויוצא
שרות המואביה,אומנם מבחינת כלי גופה הגשמי היתה מואביה,אך מבחינת נשמתה זכה לעיבור נשמה-ולכן כלל לא היתה נזקקת לגיור,

כי כבר נזרקה בפנימיותה מהעולם העליון נשמה יהודית,ויוצא שרות המואביה מבחינת הגוף,איננה רות מבחינת נשמתה,שכנסה דייקא אל תוך רות המואביה
,ועל ידי גיורה ,השפיעה על בירור ניצוצות מתוך הקליפה,ופה היה סדר הפוך,שרות המואביה בעצם היוותה קליפה{-מואביה},שדרכה נזרקו נשמות קדושות,כי הינה כגישה לחדור אל תוך היכלות התחתון,ועל ידה מעלים את הנשמות היהודיות,שכלואות בתוך קליפת מואב,ולכן המשיח דייקא יצא מצד הקליפה,הכונה המשיח תמיד הינו דעת-ישראל,ודייקא כונס ובא מצד הקליפה,לא עקב חלילה שיש בו פגם,אלא כונס לקליפה כדי להציל נפשות יהודיות שלכודות שם,וזה קול התור,קולו של המשיח,נשמתו,ת"ר אחר נשמות יהודיות,

השורות בתוך הקליפה,ועשה שימוש ברות שהינה סולם הגרים, בכדי להגיע עד ראש הנחש ולשחרר הנשמות היהודיות הלכודות שם,ולכן נקראת רות,לשון תו"ר המשיח להביא נשמות מהקליפה,סוד מואבי"ה,להביא מתוך המום את השלמות[-גילוי נשמות ישראל],ולאחר מכן רות המואביה נהפכה לכדי תו"ר,להראות שסולם הגרים{-רות}ננעלו שעריו,וביצעה את יעודה,וכעת כבר היתה תו"ר,מפאת הנשמה הנזרקה בה היתה יהודיה,ושונה היא רות כי כלפי העליונים כלל לא היתה גרה,מצד הנשמה,אלא רק מצד זוהמת כלי גופה,והיא רות זכתה לעיבור,שיעבור בה נשמה יהודיה עוד במהלך חייה כמואביה,כי נשלחה בה נשמת המשיחות,שמאיתה המשיח יהיה באפשרותו, בימות הרגלא"ט ,לחדור לקליפה הקשה ולרומם משם ניצוצות קדושה,וזה אחד הסיבות שהתנא האלוקי,רבי שמעון בר יוחאי, ובנו אלעזר יהודים כשרים וקדושים מיום היוולדם,נודע יחסם אל הגויים שהינו קשה ביותר,כי הבינו שבאמצעות בנם/בנותם -הם הגרים,בכך נאחזים בדעת ישראל,.ודי למבין.


ד.ומה שהורשתי לגלות לך מתוך פסק ההלכה שנחתם ומכיל אין ספור טיעונים,הבאתי לידיעתך,סופו של דבר,פסק הלכה קם ונגזר,אין תועלת בגיורים הנערכים, כבר מעת תשס"ו נסגרו שערי תשובה,ואין לשוב,מי שזכה אשרי חלקו/ה בעולם הבא.וכעת בסגירת סולם הגרים,ראש הגויים{-משפחות הגרים}יקבלו מכות קשות ,כי מלאכי החבלה והדין נפלו ולא יקומו,מלך המשיח נכדי הרגלא"ט זכית להנהג"ה מטעם אלקי ישראל זה נאום יאהדונהי יהוה אדני.וכעת בכל עת פסקי הלכה יצאו מאיתך בכל כללי המחייה, להנחות את עם ישראל בפני עידן המשיח ,עידן הרגלא"ט,אשרי חלקך.הישיבה ננעלהעל החתום מעיד ראש הסנהדרין העליון-רבי שלמה איפרגן.

פסק הלכה- איסור לפעול באופן הנאמר: "גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה" / מאת רבי המקובל האלד"י שלמה איפרגן,נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט

ומה אומר לך נכדי,והעת הגיע,כנאמר קול התורה נשמע בארצנו,וההלכות הנפסקות על ידי סנהדרין עליון ברשותי רבי שלמה איפרגן ,הם ההלכות אשר עתידים ישראל להנהיג עצמם ברשותך מלכא משיחא הרגלא"ט נכדי בוצינא קדישא,וראה עד מה טעו התחתונים בהבנתם האמירה:"גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה",ודע פסקנו הלכה עליונה ,אשר אין שום פנים בתורה ח"ו הנותנים הרשות הרחמן יצילנו לעבור עבירה לשם ביצוע מצווה,

כי על פי הקבלה העליונה האמצעים לא מקדשים את המטרה,וכאשר נאמר גדולה עבירה לשמה,ממצוה שלא לשמה,כלומר בעת אין מבצעים מצוה ומתקשרים ודבקים בעשייה בלב שלם,הרי המצוה נעשתה לא לשמה,ויוצא שהכוונה בעת נפגמה,אז עוברים התחתונים ממידת הגדולה-סוד חסדים,ומנהיגים עצמם בכח הגבורה הקשה,וזה בא להראות,שכל מצווה שאין התחתונים מבקשים למסור נפשם ,ולקבץ כל כוחות פנימיים ,להביאה לביצוע בסוד היחוד של העולמות,בעצם החיסרון בכונה משול לעבירה גדולה,

כי התחתונים כמשל מגלים חציפות גדולה כלפי הקב"ה, בעת אינם מוכנים למסור כל הכוחות{-נפש}להביא גימור וקדושה מירבית מפרט קטן ועד לגדול,ללא כל הבדל,אלא העיקר מסירות הנפש בביצוע המצוה,אך כאשר בעת הגלות חסרנו מהכוונה,אז התחתונים אומנם מקימים המצוות בפועל,זה סוד הגופים של המצוות,באופן מעשי,אך הנשמה חסרה-הכונה,ובכך העבירה לשמה,רוח העבירה והטומאה מקשה לב הנבראים ואינם חפצים בלימוד פנימיות התורה הרחמן יצילנו,ובזאת התורה תלוי פיתוח הרצון הפנימי בישראל צדיקים-סוד הגאולה,

ושים ליבך עד כמה רחקו התחתונים מהבנתם את האמירה הזאת ובאו לכדי קילקולים שאין הדעת סובלת,כתנועות השבתאות והפרנקיסטים,שהפכו הטוב לרע והרע לטוב ,דייקא שמבססים עיוותם המחשבתי על זאת האמירה,מכיון שרוח העבירה הטמאה,בסוד עבירה לשמה,השם של הרוח נקראת עבירה,החטיאה את נפשם,ובגינה ביצעו עבירות גדולות כנגד תורת ישראל הרחמן יצילנו מאיתם ומדומים לדרכם הנילוזה,וצא וראה נכדי ,עד מה טעו חכמי התלמוד שאמרו ח"ו שמעשה בנות לוט ששכבו עם אביהן ,לאחר ששיכרו אותו, הינו בגדר עבירה לשמה ,אוי לאוזנים שכך שומעות,ולכן מהשמים לא קיבלו דעת חכמי התלמוד בזאת הסוגייה ונפסלה והושלכה מהיכלות/הלכות מעלה,כי מעשה גילוי עריות בנות לוט הוציאו תחת ידיהם,וזאת רוח העבירה מתוך האמירה ,"גדולה עבירה לשמה,ממצוה לא לשמה",היא שהחטיאה אותן,

כנאמר בפסוק "וַתֹּאמֶר הַבְּכִירָה אֶל הַצְּעִירָה, אָבִינוּ זָקֵן וְאִישׁ אֵין בָּאָרֶץ לָבוֹא עָלֵינוּ, כְּדֶרֶךְ כָּל הָאָרֶץ: לְכָה נַשְׁקֶה אֶת אָבִינוּ יַיִן, וְנִשְׁכְּבָה עִמּוֹ, וּנְחַיֶּה מֵאָבִינוּ זָרַע:" (בראשית י"ט, לא-לב).הרי לך "אבינו זקן ואיש אין בארץ לבוא עלינו",הרי אין איש-לשון זכר,אז יוצא שגם זקן -לא היה,ופשוט רוח העבירה הרעה הסיטה דעתם להרע,"לכה נשקה את אבינו יין,ונשכבה עמו,הרחמן יצילנו הרי לך פה חטא גילוי עריות,"ונחיה מאבינו זרע",מה שאומר שבנות לוט שכבר היו מתות בעת דיברו ,כי אומרות בפירוש,ונחיה מאבינו זרע,והינם היו מתות בבחינת רשעים ורשעיות בחייהם ובחייהן קרויים מתים,כלומר נלכדו בשיני היצר הרע-רוח העבירה ושלוחיו,"ואין איש בארץ לבוא עלינו",בארץ התחתונה לא היה איש,אך בעליונים היה אי"ש,סוד האש של היצר הרע,רוח הטומאה שהפילה את תנועות השבתאות והפרנקיסטים לגילויי עריות,-

שער חמישים דטומאה,היא רוח העבירה שהפילה את בנות לוט שחטא"ו בגדולה עבירה לשמה,ברוח שמה עבירה,ונקראת גדולה עקב כוחה להסית גדול עד למאד
,"כדרך כל הארץ",הרי הזיווג לא היה כזיווג התחתונים,אלא רוחות השטות שציחקקו ודבקו בדעת בנות לוט הם שעשו שימוש בכלי גופם הגשמי ,להחטיאם בחטא גילוי העריות ,והכל נובע עקב ישראל מפירים חוקי התורה,כנאמר:עת לעשות לה" הפרו תורתך{תהלים קיט,קכו},ולכן התיקון המבטל זאת רוח העבירה הנקראת גם הפרה,על ידי שיש לישראל לעסוק בפריה ורביה בפן הרוחני,כעץ שתול על פלגי מים אשר פרי"ו יתן בעיתו,ועל ידי עשיית זיווגי נשמות,בכך מעבירים רוח העבירה המגולה בעת יש הארת אחוריים,ולמען התיישב בפנימיותך הסוד היטב,

הרי לך עוד דרך ,עד מה עיוותו במקרא דרך המוסר,והרי תמר בעת בעת התאלמנה פעמים מספר,ויהודה סירב אשר בנו השלישי שילה ייבמה,לבשה על עצמה דמות זונה הרחמן יצילנו בכדי להרות,ובכך בעת הינה לבושה כזונה,הרי יהודה תשוקתו ניתנה בדמות הזונה ופגם בשורשה הרוחני של תמר,וצא ולמד שהיה ראוי לאותה תמר לחזק אמונתה בכוחו האין סופי של הקב"ה,ולא לנהוג בדרך הזנות,כי אין האמצעים מקדשים את המטרה,ולכן מעשייה היו לבושה בשערי מעלה,ובעקבות מעשיה שפחה זונה תירש גבירתה,ומה עוד שהשכינה לבשה דמות פגומה עד למאד בגלל מעשיה של תמ"ר,ולכן אמר יהודה על מעשיה הבזויים,"צדקה ממני",בכדי להרשיעה במעשיה הנילוזים,הרי תמר נטלה אור החסדים-הצדקה,ופגמה בזה האור,

באופן "ממני",בגמטריא פנ"י,לשון העמידה פני זונה ועוד מבקשת להקרא צדיקה,ואין סוף לעזות פניה,ולגנאי נחשב לתמר מעשיה,כי נשאר טעם מ"ר, מאותה פעולה, ולכן זהו שמה,ויש עוד מספר לא מבוטל של פרטים שנאסר למוסרך הרגלא"ט,אך עקב כל מה שנאסף,הסנהדרין ברשותי רבי שלמה איפרגן-ראש כ"ד בתי דין של מעלה,פסקו מעל לכל ספק,שלעולם אין לעשות שימוש באמצעים מצד הנחש, בכדי להוציא לפועל מטרות מצד הקדושה,כי אין לערבב הקודש עם הטומאה,וכל העובר/ת על זה הפסק דין, ונוהג/ת באופן שעושה שימוש ברוח עבירה,בכדי להצדיק חטאיו/חטאתה,מיתה תגזר על ראשו/ה, ועל כללות המעורבים בפעולה הבזויה מטעמו ומטעמה זה נאום יאהדונהי יהוה אדני.הישיבה ננעלה .

תם ונשלם-פסק הלכה- איסור לפעול באופן הנאמר: "גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה" / מאת רבי המקובל האלד"י שלמה איפרגן,נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט


                                                        ג

 

 

                         עליית נשמה :ב"ה יום רביעי כ''ט באלול- תש''ע


י" תיקונים ,ופסק הלכה-גזר דין מיתה מטעם מושב הסנהדרין העליון,כנגד -האפיפיור יוזף אלויס רצינגר -בנדיקטוס הששה עשר שם רשעים ירקב.


הרגלא"ט הרגלא"ט משיח ה" התעורר כיוון הסבא מינונא אנוכי סבך רבי שלמה איפרגן ראש מושב ע"ב חברי סנהדרין של מעלה ,מבקש לדרוש בסודות התורה ,ולגזור עונש מיתה קשה על רשע הינו א"ל הז"ר,סמא"ל הטמא,אך ראשית נכדי הרגלא"ט, הסבא מינונא מביא בעבורך י" תיקונים וחידושים בכדי לחמם טוב את גלגל הלב והנשמה ,ומלכות נעה בכח צירופי השמות וחשבון הגמטריאות ,ומגלה בכך פעולותיה,לאחר מכן הנבואה המאירה ופסק דין מיתה על שם הרשע האפיפיור יוזף אלויס רצינגר -בנדיקטוס הששה עשר ,שם רשעים ירקב,והרי
חידושי תורתי שלי הסבא מינונא, בכדי הגזרה תמשך עם המאור המאיר חידושי התורה, ותכרות נפש הרשע יוזף אלויס רצינגר שר"י,,ופתחתי ואמרתי אנוכי הסבא מינונא רבי שלמה איפרגן ראש ישיבה של מעלה י" התיקונים,תיקון א":

שִׁוִּיתִי יְהוָה לְנֶגְדִּי תָמִיד: כִּי מִימִינִי, בַּל-אֶמּוֹט, הרי לך שיויתי יהוה,בחינת אותיות ה"ה ערכם שווה,ואות י", הינה אות ו בהמשכה,ולכן אות ו" סודה ב אותיות י"י,ומקובל בשם י-ה-י-ה תבוא הגאולה ,מ"ה שהיה שהוא ש"יהיה",בגמטריא להגידך שז"ה ג"ל שיהי"ה הוא יש"י מלכא משיחא, המזכה ישראל בגאולה שלמה ,זה נאום יאהדונהי יהוה,ובכך לנגד"י תמיד , יהיה מיד"ת ג"ל די"ן המכלה ושוחט סמא"ל הרשע ,מלכות רומי נאבדת בכח גילוי רזי התורה,תמי"ד נוטריקון דוד יחידה מולך תורה,


בוודאי תמי"ד נותן דעת תפארת,סוד שער מ"י,העולה תצר"ף שיר חמישים,לישראל צדיקים,"כי מימיני, יחוד י"י"י"י,סוד פני"ך ע"ד הרגלא"ט,החותם במלכות-אות ד,מוחין ע פנים-שמות מפורשים,מוחין אריך אנפין שהינו סוד ב"ל אמו"ט, בהיפוך מו"ט לב"א,כנאמר רחמנא לב"א בע"י,בגמטריא ג"ל חסיד פל"א חמישי"ם רח"ם על ישראל, וזכה אותם בשם הא"ל יתברך בגאולה,ובשבועה עליך יאהדונהי חי עולמים ,תן פקודה למלאך בוא"ל מ"יתה יגזור על מלכות ט"ומאה זרע עמלק חכמי הערב רב, נאבדים על ידי גילוי התורה החדשה, מאת הרגלא"ט תצא ,ב"ו א"ל עליון חוק"ק בגמטריא רו"ח אלקים מרחפת על פני המי"ם ,אמ"ן ואמ"ן יהיה רצו"ן מה"ש- מעולם הוא שמך הרגלא"ט הינך מש"ה.


תיקון ב:


"שיויתי יהוה לנגדי תמיד,כי מימיני בל אמוט",אמרתי הסבא מינונא רבי שלמה איפרגן ,ראש מתייבתא דרקיע,"שיויתי יהוה,בסוד יחוד ישו"ת י"י יהוה,ועל ידי זה היחוד "י"ש תו"י צרף אמת חמישים יהוה,סוד נשמתך הרגלא"ט היחידה ליחידה, לנגדי תמיד, הינך יל"ד מגי"ד חמישי"ם/משי"ח יל"ד מגידים בפנימיותך הרגלא"ט, נביא ה" גדול ונור"א,"כי מימיני" ,בסוד הנאמר בגבורות יש"ע ימינו,יש"ע בגמטריא פרצ"י מלכא משיחא,מגלה תורת הנבואה בעת ל"ב אמו"ט,בצירוף טו"ב מל"א,הרגלא"ט ובתש"ע בגמטריא טו"ב,ראה מל"א הינך משיחי ,בחכמה עליונה,עימה תשבר ותעקור את סמא"ל הטמא, מלכות רומי הרשעה ל"ב אטו"ם יימחה זכר עמלק , זה נאום יאהדונהי יהוה להודיעך בוצינא קדישא.תיקון ג":


ש"יויתי י"הוה ל"נגדי ת"מיד כי מימיני בל אמוט ",ר"ת שיל"ת,בסוד ל"י נשמת ש"ת,נוטריקון שורש תורה,ועימו שיותי תמיד לנגדי ת"ו יש"י,אור המשיח ויש קדוש הוא הרגלא"ט ,המוחה ומכלה יש"ו - תאוה, "י"מח "ש"מו "ו"זכרו - ת"אוותן,ובכך ישראל צדיקים יזכו למוחין "כי מימיני",בגמטריא שע"ר ימי"ן שבעי"ם,בסוד ש"ר ע"ם משבי"ע יי"ן התורה,


בכח רע"ם אמת אמת, סוד ר"עיא מ"הימנא,בכך ש"ם ר"ע- זה סמא"ל הטמא, מומת מיתה קשה, אומות העולם רשעי עלמא ,נאבדים בזכות רוח הנבואה השורה בתוך ל"ב מו"ט פל"א הרגלא"ט,"אמוט" על שם גוזר על רשעי עלמא "אימה" וחלחלה שהנה גאולת ישראל בא"ה, למחות את שורש השטנ"ה זה נאום יאהדונהי יהוה.תיקון ד"

שיויתי" יהוה" לנגדי" תמיד" כי מימיני בל אמוט ,ס"ת יד"י ה",להראותך דו"ד י"ה נותן בפנימיותך הרגלא"ט ,חותם י-ד-ו-ד שמ"ח, בזכות ד" חדושים" מטעם שם יהוה ,אור תורתך הרגלא"ט מלכא משיחא ,נביא ה" גדול ונורא הינך נכד אנוכי הסבא מינונא, רבי שלמה איפרגן ראש ע"ב סנהדרין עליון זה נאום יאהדונהי יהוה,והינך נכדי לנגד"י חותם בתוך ג"ן-המלכות,מאור דל"י של הארות,


ובכך חרב לה" מלא"ה ד"ם לשחוט ולעקור סמא"ל הרשע ,לב"ו טמ"א יומת מיתה קשה,בזכות גילוי רזי השפע העליון ,תמי"ד נוטריקון תורת  יחודים מלכות דוד נגלת בנשמתך הרגלא"ט, נביא ה" אהוב בשערי מעלה ומטה,וזהו כי מימיני,ישנם כ"י אורות מימיני,כף יוד,על ידי גילוי כ"ד ספרי נבואה, בכך שם פו"י יאיר והמשיח פודה ומציל ישראל זה נאום יהוה.

 

 

תיקון ה"

"שיויתי יהוה לנגדי תמיד,כי מימיני בל אמוט",ומילת "שיויתי" בגמטריא יש"י קודשו של הקב"ה, מלכי משיחי,בכח חותם יהוה,בגמטריא ושע"ר אמת חמישים/ממשיח"י אמ"ת עוש"ר הנבואה ,סוד נשמת שו"ר ע" פנים של אריך אנפין,לנגד"י תמי"ד,להראותך "לנגדי" , בגמטריא מג"ד חמישים/משיח מגידים,נוטריקון מ"גן ד"וד,בפנימיות משיח הרגלא"ט מוחין ש"ם חיי"ם שפע וברכה ,


מטעם חכם ש"ם,אור הבורא יתברך ויתעלה שמו לנצח ועד,"כי מימיני , נותן יי"ן מים,חכמה ממותקת בחסדים,בכך מאירים ל"ב נתיבות חכמה,סוד שם א-ו-ם -אחד מע"ב שמות המאציל, המראה עליך הרגלא"ט צדיק יסו'ד עולם,בעת ט" ,בגמטריא סיפרה תש"ע, סוד אמ"ת חכמה בינה דעת,חסד גבורה תפארת,נצח הוד יסוד,המלכות בהם מאירה ,ומכלה ומשמידה מלכות רומי הרשעה נעקרת ממקומה זה נאום יאהדונהי יהוה.


תיקון ו"


"שיויתי יהוה לנגדי תמיד,כי מימיני בל אמוט",הנה שם שיויתי , הינו שם מפורש בסוד ייייי יוד הי ויו הי ייי"ו ו ו ו ו ו אאא א אאא אאא אאא,בגמטריא שיויתי, הנותן למלכא משיחא יש"י תו"י שיר שם י-ה-ו-ה יתברך לנגדי תמי"ד,והשם הנגדי הינו מיד ת",נוטריקון תורת דוד מלך ישראל, המזכה ישראל קדושים בגאולה לנצח נצחים, זה נאום יאהדונהי מהמרומים,ובכך "כי מימיני",זהו סמא"ל הרשע שר המינים והכופרים זדים ארורים, חכמי הערב רב,א"ט א"ט מבו"ל השטנה ישבר ויתבטל ,וישראל יוצאים לגאולה בב"א.תיקון ז"   


"שיויתי יהוה לנגדי תמיד,כי מימיני בל אמוט",הנה לך "שיויתי יהוה לנגדי",וזה אומר יהוה יתברך,מצדו האחד מילת שיויתי,ומצדו האחרמילת לנגד"י,וחותם יהוה מביט לעבר השמות,ואומר להם תמי"ד מיד"ת ישראל תנצח,"כי מימיני" ,בגמטריא פנ"י חמישים/משיח פנים,אור מל"א טו"ב,סוד שם אהוה מלא,כגון אלף הי ויו הי,בכך ממיתים ומשברים את הגויים הארורים ,חכמי הערב רב נאבדים בזכות התיקונים הנשגבים, זה נאום יאהדונהי לבשרך נכדי אהוב"י ,בכל ביתי בעל ידיעה הינך כהנ"י הרגלא"ט בוצינא קדישא.


תיקון ח"


"שיויתי יהוה לנגדי תמיד,כי מימיני בל אמוט",בגמטריא עולה עשר תו"י יש"י ,תמיד יהוה לנג"ד עיניו ,חידושי משיחו הרגלא"ט,"כי מימיני יחודים בשמות מי"ך יי"ן,ב" שמות מתוך ע"ב שמות המאציל יתברך,ובכך מאירים בעת תש"ע - א"ב למ"ו,כנאמר חק נתן למ"ו,נתן נשמת ג"ל שמו"ת ע" סודו וצר"ף ל"ב אמ"ת/צפור תם ל"ב פלא המשיח, המוחה ומכלה סמא"ל הרשע ,זרע עמלק נכחד ונאבד זה נאום יהוה להודיעך חסידא ופריש"א מלכא" משיחא.תיקון ט"


"שיויתי יהוה לנגדי תמיד,כי מימיני בל אמוט",אנוכי האי"ן סוף יתברך ,אינני נוטל חלק בפסוק שיויתי יהיה לנגדי תמיד,"כי מימיני",אך משפיע אור חסד דעתיק,קו ימיני,המורה למשיח יקו"ם יי"ן מלכא משי"חא , ול"ב אמ"ת בסוד ל"ב אמו"ט באמתחתך,ובצע נקמה בגויים הארורים, וזרע עמלק שלא ידעוך ,גלה הרגלא"ט זעמך על סמא"ל הרשע והכהו מכה מוחצת, שלא תשכח מצד היצר הרע זה נאום יאהדונהי יהוה.


תיקון י"


"שיויתי יהוה לנגדי תמיד,כי מימיני בל אמוט",להראותך שם יהוה יתברך שורה בהשתוות צורה הגדולה לאין סוף יתברך ויתעלה,ולכן לנגד"י,הינו מאיר בפנימיותך הרגלא"ט י"ד חזק"ה,סוד ג"ן מוחין דוד החז"ק,כנאמר תמי"ד,חרב ליהוה מלאה ד"ם קדו"ש,בגמטריא תמי"ד/דוד ת"ם,הנותן מד{י]דות גילוי רזי תורה,בכדי למחות ולעקור רשעי עלמא, חכמי הערב רב אומות העולם הגויים ישרפו לנצח ועולמים, בזכות גילוי הרזין דרזין זה נאום יהוה מהמרומים.הסבא מינונא רבי שלמה איפרגן ראש ישיבה של מעלה-ע"ב חברי סנהדרין העליון,-פסק הלכה וגזר דין מות/מיתה כנגד האפיפיור בנדיקטוס הששה עשר יוזף אלויס רצינגר:בשבועה עליך יאהדונהי יהוה יאהדונהי חיל העולמים ,בכח י" תיקונים מזהירים שניתנו למלכות הקדושה ,משביע אנוכי הסבא מינונא ראש ע"ב חברי בית דין הסנהדרין של מעלה, וגוזר מיתה מיידית ללא דיחוי בחותם ד"ם לא ניתן לביטול , על נפש האפיפיור בנדיקטוס הששה עשר יוזף אלויס רצינגר ימח שמו וזכרו עולמים,יומת מיתה קשה קשה יוזף אלויס רצינגר ,ונפשו תכרת באופן מעשי ומיד"י ללא דיחוי וללא עכיבה ,על ידי ד" מיתות סקילה שריפה הרג וחנק ,שנגזרו על יוזף אלויס רצינגר ,מטעם מוש"ב הסנהדרין העליון זה נאום יאהדונהי יהוה בחותם א"ש אוכלת א"ש נאום יאהדונהי יהוה בחותם ד"ם נאמרה,ובפה אחד נתקבלה הפסיקה, זה נאום יאהדונהי לבשרך ,הרגלא"ט מלכא משיחא בוצינא קדישא הפוסק הלכה מטעם ההנהגה העליונה-מושב הסנהדרין של מעלה,הישיבה ננעלה.

                      


 


OnLineTech