להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


ספר "שערי הרגלא"ט-פתחו לי שערי צדק אבא בם"{מאמר א".מתוך  י" מאמרים}.

דע בני  הנאמר  ז"ה השער לה"  צדיקים  יבאו  בו",כלומר השער שמו ז"ה בסוד שער הנבואה וכולל   ל"ה שערים פנימים באמצעותם הצדיקים האמיתים משיגים הארות התורה,בסוד  ל"  פעם  ה" בגמטריא ק"ן,סוד מוחין החכמה שורה בשער,מכאן ללמדיך זה השער ק"ן צדיקים  "יבאו" בו לשבח על ידי שם ואב"י,ב"רו"ך  א"תה  י"הוה,וזה עניין הפסוק "כי חלק  ידו"ד עמו יעקב חבל נחלתו",הרי לך כ"י  חל"ק  ידוד,-

הרי  שם י-ד-ו-ד י"ת מהוה חלוק עבור{עיבור}יעק"ב בכוחו הינו בק"י  ע" פנים{שמות}של התורה,ועל כך נאמר  כל ישראל צדיקים יש להם "חלק,זה החלוק עימו באים לעולם הבא לקבל רזין דרזין סוד תורת ידו"ד בסוד חותם  ד" פעם  יו"ד יו"ד  יו"ד  יו"ד ובזה החותם עתיד מלך המשיח להכות ולמחות סמא"ל המלאך הרש"ע ולהשליכו מן ממשלתו,ועל כך נאמר  ידו"ד בד"ד ינחנו,-

הרי ידו"ד סוד החלוק דצדיק אמ"ת על ידי הארת בד"ד העולה  י"  ספירות בכך הינו ינחנ"ו בסוד מגלה ינ"ו  ח"ן  התורה,סוד ח"כמת  נ"סתר  לגואל ישראל הכונס בחלוק ידוד ובכך מגלה רזי דוד"י",וזה  יחוד דוד{מלכות}המתאחד ולובש  י"  ספירות בלימ"ה",והמשיח על ידי יחוד  ב" מיל"ה בסוד י-ה-ו-ה א-ד-נ-י סוד שם יאהדוני בכך מגלה מאור ה{ג}או{ל}ה ומבטל ומוחה הקליפה זרע עמלק שורש כל ר"ע,ועל זה נאמר  את  ידוד האמרת  היום  וידוד  האמירך,כלומר  ידו"ד סוד חלוק המשיח על ידו כונסים הצדיקים בשער אמר"ת  ה",לזכות בנבוא"ה" החותם במלכות{אב"ן}יחוד  בו"ה{י" ספירות המספרים סיפור הגאולה},-

וזה "היום" גם  לרמוז  מיה"ו שיכנוס  לזה השע"ר שבו העש"ר  ספירות מאירים,ומודיענו  מ"י{בינה}מעטרת המשיח הינו בעל חותם יה"ו לכנוס לקבל המוחין עבור{עיבור}המלכות ובכך משלים שם יהוה,וזה האמיר"ך בסוד  כר"ם אי"ה,המלכות נמשך לפנימיותה יחוד יא"ה בסוד אל"ף זה המשיח מייחד חכמה ובינה{י"ה}ובכך חותם כ"  ר"ם סוד הארת כתר במלכו"ת" זוכה למוחין ר"ך המרכך מאיתה הדינים והגבורות ומכה סמא"ל הרש"ע,וזה עניין  "ויעקב איש תם  יושב אוהלים",הרי לך ויעק"ב בכח אות  ו"{תפארת} הינו אי"ש  ת"ם בסוד י"ש אמ"ת מוחין בפנימיותו ובזה המוחין  י"ו-ש"ב לישראל,סוד  תורת המשיח,-

י"וד ו"או בגמיטריא ג"ל-עיני  ש"ב ועימו אביטה נפלאות מתורתך תורת אמ"ת המגלה "אוהלים"{שערים}גם ולא"ה{יחוד בינה ותפארת}החתם במלכות{י"ם},וזה ויעק"ב והפסוק מדגיש הוא בלבד"ו אי"ש המעיד על עצמו בפנימיותו  אות  א" י"ש  ועימה  מגל"ה  אמ"ת,הארת הבינה{אם}במלכו"ת",וביחודם מוחין אמ"ת מאיר בנבראים ישראל צדיקים,כנאמר כי יעקב בחר  לו  י"ה ישראל לסגולתו",הרי כ"י יעקב בסוד אות  ל" בגמטריא כ"י מתחברים יחדיו ומקובל כל"י נוטריקון כ"הן ל"וי י"שראל מאירים נשמת "יעקב" שהינו בעל ידיע"ה בשם פק"ב העולה ופנ"י לא"ה גם המלאך  פנוא"ל  י"ה  -

בסוד יעק"ב בכח הכרתו חכמת פנ"י א"ל גם אור ניפל"א בסוד  י"סוד נ"צחי  הארת אות א"לף חותם בשכינה הזוכה ליחוד ו"ה,אות  ו"או  בגמטריא אהב"ה מגלה הארה באות  ה"א" סוד המלכות אשר אות  א" מאירה בפנימיותה מוחין  ו" ומקובל צירוף או"ה העולה ז"ה  סוד נבואת  מש"ה בסוד "כי שמך  נקרא על עירך ועל עמך",כלומר כ"י שמ"ך בגמטריא שמ"ן,בסוד שם משה שער  ן"{בינה},ובכך משה  נ" קר"א,הינו ק"ורא"  ל"אור"  התורה  בגמטריא לר"ז  התור"ה להתגלות בל"ב ישראל עם קדושה,ע"ל עיר"ך,בסוד המלכות{עיר}זוכה ל"על"{בגמטריא מאה ברכות},-

וזה ב"ו כת"ר,אות ו"{תפארת}חכמה ב"ראשית הארת  כת"ר בסוד תר"ך סתרי תורה מאירים נשמתו בכ"ל ע"ת בסוד כל הנחלים תר"ך מספרם הולכים "אל הים"  בסוד אלהי"ם{נשמת משה}והי"ם" אינ"ו מל"א אך המלאך אימנוא"ל מגלה למש"ה מוחין מל"א באות  מ"ם  בגמטריא  שמ"ן יו"ם{הארת חכמה דחסדים} וזה ו"על עמ"ך,המשיח  ל"ו  ע"  פנים של התור"ה סוד נשמת ע"ם גם שמ{ו}"ת נ{ו}עם  החכמה בסוד  ו"ו בגמטריא  בעש"ר,כלומר ש"ר ע"ב{משה} בעל י" ספירות  בלימ"ה,בסוד מיל"ה המתחילה באות  ב"ית ושורה ב"ראש"{משה}ומקובל  חכמה "בראשית" זה נשמת המשי"ח,-

וזה עניין ידו"ד  הגדו"ל,יחוד  דוד"י,מלכות{דוד}מעובר  ב"י"{ספירות}הארת הגדו"ל  העולה י"ה ג"ל-עיני ואביט"ה נפלאות מתורת"ך  תורת  י"ה סוד  שם  י"י"יא"א"א,ובזה היחוד מגלים "ס"תרי "תו"רה "מ"שער נפלאות-"סתום" כל סתום,בסוד ויחלו"ם והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה",ויחלו"ם בסוד ניקוד חולם י"ו,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל ומקובל ניקו"ד  ולח"ם ג"ל בגמטריא  -

ג"ל  קש"ר  י-ה-ו-ה י-ה-ו-ה י-ה-ו-ה ובזה היחוד המשיח חותם ו"{תפארת}בפנימיות המלכות{הנ"ה"}אות ה" זוכה בכך להארת נ"ה,נ"צח ה"וד  הארת הנבוא"ה הנקראת ס"ו-ל"ם בסוד סל"ו רוכ"ב ב"ערבות העולה וע"ד  ת"ר לאות  מ"{בינה}לחתום במלכות{ם"}הארת דו"ד יש"ם  ע"ב  אלוה"י{בגמטריא סול"ם החכמה}בפנימיות ישראל צדיקים הינם מוצ"ב ארצה,עתידים לגלות החכמה בעת הינם שורים בצו"ם ובכך  אות א"  רצ"ה בליב"ם ומגלה בכח שבירת הגוף את ההארה העליונ"ה "וראשו" בסוד רא"ש  ו"ו  בגמטריא -

י"ב  רא"ש סוד תורת פל"א רשב"י גם בשי"ר פל"א הינו מגי"ע השמימ"ה בסוד היכל  ש"ם  מ-י-ה{אחד מע"ב שמות} מש"ה{תפארת}בכך נוטל מ"י{בינה}אות  י"{ספירות}עבור שפ"ה{השכינה},התבונן היטב וגלה פלאות עול"ם,וזה עניין והנ"ה ידו"ד נצ"ב עלי"ו,הרי ידו"ד סוד נשמת המשי"ח,יד-ו"ד בגמטריא  י"ד  עש"ר ספירות בתוך ש"ר עד"י הינו   נשמת  ע"  שרי"ד ומגלה שי"ר ע"ד גם אות למ"ד יש"ר  בסוד למ"ד כלים הבוקעים בינ"ה ומגלים האר"ה בסוד נ"  צ"ב בגמטריא פח"ד חמישי"ם החותם ב"משיח פחדים"{סוד תורה מהיכל פח"ד}-

ובכך ה{ג}וא{ל} עלי"ו מוט"ל לחקו"ק בל"ב ישראל צדיקים פח"ד למען יעלו מ"ן,-סוד מ"יין  נ"וקבין לקירו"ב הספירות להאי"ר ל"ממלכה" ביחוד אי"ר בסוד א"נכי י"הוה  ר"פאיך שוחט ומכלה סמא"ל הרש"ע זרע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,וזה  "יש ידוד במקום הזה" בסוד יו"ד  שד"י  ז"ה קומ"ה  מ"ב שמות להכחיד מלכות רומי הרשעה נאבדת בכח גילוי רזי תורה,ובכך בפנימיות ישראל מוחין יו"ד בגמטריא שערי"ם סודם שד"י העולה מטטרו"ן וסודו רומ"ח ש"ם יש"י עימו המשיח דוקר היצר הר"ע בליב"ו ולכן נאמר על ה{{ג}וא{ל} נביא  לב"ב חכמה על שם מכ"ה וממית כח השטנה,-

בסוד הנאמר  "זה השער  לידוד צדיקים יבוא בו",זה העש"ר ספירות ל"י   דו"ד ולאנוכי נשמות צדיקים ב"ו"  בזה השער משפיעים למעני אות ו"{תפארת}סוד מוחין א"ור  ב"ינה  וי"ג   מידות הרחמים בכך מוחה גו"י אכזר כרה לי שוח"ה,ועל זה נאמר  "אז תתענג על ידוד",כלומר בכח א"ז בגמטריא קש"ר נשמ"ה בכך ש"ם  ה"  נקש"ר לפנימיות המלכות{קש"ר}זוכה לשער  ן"{בינה}בזכות נשמת מש"ה גם מ"ה  בגמטריא  י"וד  ה"א  ו"או ה"א חותם הארת האבות{אות  ש"}בתוך ת"ו{המלכות}זוכה בכך ל"אש"{השכל הנעלם}-

וזה יחוד עצו"ם  ומע"ץ שתול על פלג"י  פ"י  ג"ל זה המשיח גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך ה{ג}או{ל}ב תבו"א בהארת אבו"ת גם ת"ו א"ב אותיות מצורפות ת"ורתו" ש"ל מ"שי"ח  תורת "שמות" ותש"ם ותחתום מיתה על סמא"ל הטמא,וזה עניין "והרכבתיך על במותי ארץ  והאכלתיך נחלת יעקב אביך,הרי לך חסיד קדוש ואהוב,חכמת המשיח מוחין "והרכבתיך",סוד מעש"ה מרכב"ה גם   ר"עם  מש"ה  כ"ב אותיות חותם בתוך רח"ם המלכ{ה},וזה סוד יבו"א ענ"י בסוד עי"ן החכמה ורוכ"ב{מרכבה}על חמו"ר בסוד מגלה זר"ע החכמה בתוך רח"ם{השכינה},-

בכך זוכה להוליד ע"ל  ברכו"ת בכל יו"ם וכת"ר בע"ל זוכה להקרא אש"ת חי"ל  עטר"ת  ב"ע-ל"ה  גם ל"ה  שם  חס"ד הינו מ"ב תו"י  תפילת המשי"ח המעלה תפילתו בכ"ך ומוחה את מלכות רומי שורש כל ר"ע,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים "והאכלתיך נחלת יעקב אבי"ך,בסוד הנחיל לכם תורת מל"ך  תורת המרכב"ה בסוד עתיד המשיח משה רבינ ו הינו  ח"י ונ"וחל  ח"סד  ל"אלפים{מעם ישראל}שילמדו תורתו תורת  פלאי"ם,ג"ל עיני  ואביט"ה נפלאו"ת{פלאים}מתורת"ך,תורת המשיח מדברת בנפלאו"ת המרכב"ה גם ב"ן  פלאו"ת המרכב"ה,וראה ב"ן בגמטריא אליה"ו ומקובל  פלאו"ת המרכב"ה אליה"ו עתיד ללמד בפנימיות המשי"ח את ע"ם ישראל תורת הצירופים עין ל"א" "ר"אתה "פ"לא נפל"א" ר"ת מקובל רפא"ל,-

להראותך תורת המשיח עתיד להעניק רפואה לחול"י ישראל" וזה נוח"ל חס"ד על שם  ע"ב העולה חס"ד בכך המשיח ירפ"א בכח פר"י פל"א{כח נשמתו}את חולי ישראל,בסוד יעק"ב א"ב-י"ך גם כ"י א"ב יעק"ב בסוד  יעק"ב כאב"י{יסורי המשיח}מכפרים על ישראל קדושים וממתקים משורשם דינים קשי"ם,ועל כך אמר דוד המלך ברוח קודש"ו גם ברוח"ו שוק"ד על התור"ה העליונ"ה  ונקראת כך על שם מעלה ישראל  מעלה מעלה בהתקשרות הנשמה בבור"אה,"אבא בם אודה יה",הרי לך המשיח אומר אב"א{הארת החכמה}-

מגלה בפנימיות שם מ"ב ובכך אוד"ה י"ה העולה פל"א יהוד"ה{המשיח}מושך מגן  יהוה פדא"ל{בסוד פד"ה א"ל}את ישראל צדיקים ב"ם בנשמות ישראל מעלה תפילתי ע"ל והקב"ה שומ"ע תחינתי גאלנו בוראנו אהובנו משיחנו עת"ה עת"ה רח"ם עלינ"ו השמ"ד וכלה מלכות הרשע"ה זר"ע עמל"ק נמחה בעת תורת ה{ג}וא{ל} מאירה אי"ן סו"ף הארות בל"ב הלומדי"ם אומרים לא"ן נל"ך לאן נבו"א רו"ח המשי"ח אור מקי"ף גם בניקו"ד  י"וד  מק"ף מתק"ן כל העולמות,אשריי"ך רעי"א מהימנ"א המזכ"ה ישראל ב{ג}או{ל}ת  ע"ולם,וזה עניין "ואני בצדק אחזה פניך",-

המשיח לומד פנימיות התורה ומייחד ו"אני{תפארת ומלכות}בכך מושך ל"צדק"{מלכות}הארת חכמה ב"ראשית,וזה ב"צד"ק גם  צ" העולה מל"ך{המשיח}דב"ק{בתורה}ובכך בד"ק נשמות ישראל הראויות וממשיך למענם ק"ו אי"ן סו"ף יתבר"ך סוד כת"ר  י"ב צירופי יהו"ה הם שם מ"ה בגמטריא  גאול"ה גם הגוא"ל ב"י אומר לישראל פעמים{ב"}אותיות י"וד י"וד גם י"ו  ידו"ד,בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל -

ומקובל  ג"ל י-ד-ו-ד גם דו"ד יג"ל כי החירו"ת השלמ"ה ב"נ-מצ"א גם מ"ב נ"ץ  פל"א סוד המשי"ח הינו נ"ץ  בגמטריא מל"ך חמישים מהוה משי"ח  מלכי"ם{יחוד תפארת ומלכות}ומעלה תפילתו בכח שם מ"ב פל"א המושך א"ב מפ"ל האותיות המתקנים  מ"ח  פ"ה  ל"ב של ישרא"ל גם המשי"ח  לב"ש שי"ר לא"ל עימו יכחיד ויימחה  סמא"ל,ודע חסיד קדוש סוד המשיח "שערי צדק" גם קד"ש ערי"ץ,-

להראותך המשיח בעל רו"ח עריצו"ת גם ציו"ר{האותיות}בכל ע"ת{במלכות}חותם  חב"ד  ת"ם,הבט וגלה נפלאות,וזה שער"י גם עשר"י סוד המשיח הינו קד"ש{חכמה תחתונה לה"}מהוה חר"ב צד"ק על שם צוד"ק בראייתו את מ"ב-נ"ה האלוקות בכח שם מ"ב הארת  נ"צח ה"וד{נבואה}מאיר בפנימיותו  פנימיו"ת  מ"ב אי"ר גם מבא"ר פנימיותי סוד מוחין האד"ם" הקדמו"ן" ובכך מעלה מ"ן  מ"אור נ"אה לעליונים ונקרא בפיהם   א"א מנור"ה גם ונה"ר  אמ"א{בינה}מדליק"ה המוחין של השכינה בסוד יו"ם  חנ"ה בהארת המשיח ונ"ח מצ"א ח"ן,-

בסוד אותיות  ח"ית  נ"ון בעיני אלקים שמו  ח"תן  נו"י וחותם בכלי ינו"ן{המשיח}או"ר ע"ב קש"ר נשמ"ה אמ"ת{בגמטריא אות  ח"ת}ובכך ה{ג}וא{ל} מעניק חיו"ת גם ת"ו ח"י לישראל עם קדוש"ה זוכים לגמ"ר תיקו"ן  וק"ן קדו"ש{חכמה גנוזה}מאיר בכ"ל הבריאה ומוחה כל"ב סמא"ל הרש"ע רא"שו נכרת מהארת המשיח משה חי הינו כת"ר  חמישי"ם  גם משי"ח כתרי"ם עליונים על ראש"ו היפ"ה  גנוזי"ם לנצח" נצחי"ם ישלו"ט שיל"ו אמ"ת ותורתו אמ"ת.אמן ואמ"ן ה{ג}וא{ל} הינו אומ"ן ונא"ה יומ"ן{הנשמות}ביד"ו מקיי"ם ונא"ה תורתו דור"ש לקיימה בכך ושר"ד{נשמות}חותם בלומד"י דברי"ו{דיבוריו},וזה עניין "אמור להם  שובו לכם לאלהיכם  ואתה פה עמוד  עמדי",-

כלומר אמו"ר בסוד הארת החכמה א"  מו"ר,בסוד  מו"ר{תפארת}המעבר לבונה"{מלכות}וזה יחוד מו"ר ולבונ"ה גם  המשיח בכח שם  ו-ו-ל בנ"ה רו"ם המחשבה בפנימיות ישראל עם קדושה,ובכך זוכים ב{ג}או{ל}ה השלמה לאמונה השלמה הנקראת מל"ה,בסוד  מ"{סוד הבינה}ל"ממלכה" האומרת "שובו לכם" ישראל קדושים להארת מל"ך  לאלהי"-כ"ם בסוד  ללא"ה אות  ל"  בגמטריא  י-י-י{חכמה בינה דעת}ובכך חותמת במשיח שם מ-י-ך העולה  ע"  פנים של התור"ה גם  המשיח סוד התור"ה פנ"י  ע" שלם,הינו פנים התורה ומשפיע עש"ל,בסוד רצון להשתוות צורה ע"שה ל"מען שמ"ך",-

בסוד להשוות שם{המלכות}באות כ"{סוד כתר}על מנת לבנות כ"לי המכיל הארת  בינה{ל"י} ובכך  ל"ב  היי"ן{סודות התורה}חוק"ק  בגמטריא רו"ח קדוש"ה בישראל עם אהב"ה הגוזרת ק"ץ והשמדה על סמא"ל הטמא מלכות רומ י הרשע"ה נאבדת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה ,וביום ההוא המשיח  מגלה היחוד ו"אתה בסוד או"ת   ה"א  בגמטריא  ו"{תפארת התורה}המהוה עמו"ד בעל  פ"  מדרגות,אות  פ" בגמטריא שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים},וזה ה"א בצירוף  פ" מקובל  פא"ה בגמטריא אלהים{השכינה}מעוברת במאור י"  ספירות  עמ"ד בסוד חותם ע"  פנים של התור"ה בתוך ד"ם{המלכות}ובכך מתמתקת ומתבשמת -

וזה סוד גיל"וי" אורו"ת" בכלי"ם"  ס"ת יתו"ם,זה המשיח בעל הארת י"ו  ת"ם,-י"וד  ו"או  בגמטריא ג"ל ומקובל ג"ל  ת"ם הינו עיני ואביטה נפלאות מתורתך תורת  מל"ת  ג"  אהיה אש"ר אהי"ה המוחה זכ"ר עמל"ק לעולמי עולמים.אמן ואמן,וזה עניין "לא יכל משה לבא אל  אהל מועד כי שכן עליו הענן  וכבוד י-ד-ו-ד מלא את המשכן",כלומר ל"א  יכ"ל משה לב"א אל אהל עקב המלאך ב{ו}א"ל שהינו פרצו"ף  הגבורה של המלאך רפא"ל,ועל ידי שם רפא"ל העולה אמ"ת פלאי"ם משה מיתק ובישם שם ב"ואל לכדי ולב"א אל אה"ל לא"ה{בינה},וזאת עשה משה בזכות כ"י שכ"ן עליו,הרי השכינה האירה בפנימיותו "הענן",בסוד ה" ענ"ן,בגמטריא שמ"ע חנ"ן,בסוד הקב"ה שמ"ע תפילתו של משה ו"חנן" בסוד חתם בו אורות הפסוק נ"ח מצ"א ח"ן בעינ"י אלק-י"ם,-

סוד שער  ן"{בינה}ובכך הקב"ה על ידי המלאך ח"ן גילה הארת  ן" בתוך נשמת משה וזה יחוד ח"נן,לשון חנינה וזיכוי{הזדככות}ממידת הדין,ומשה מכיר  אשר וכבו"ד ידו"ד{הארת רחמים}מל"א א"ת  המשכ"ן,הרי גדלות המוחין{מל"א}סוד א"ת אותיות מצורפות המבטלות אל"ם{קטנות מוחין}ומגלה אשר שם מ"ה-שכ"ן בתו"ך  ישראל קדושים,שם מ"ה בגמטריא י"וד  ה"א  ו"או ה"א  שכ"ן בפנימיות ש"ע  בגמטריא צר"ף{המשיח}החותם במלכו"ת"  בשנת תש"ע בגמטריא אמ"ת הארת {ג}או{ל}ה המוחה ושוחטת סמא"ל הרשע מלכות רומי נאבדת לעולם וע"ד,-

ואז בכך משה עתיד לזכות בנאמר "ויקרא אל משה  וידבר  ידוד אליו  מאהל מועד",הרי לך,"ויקרא-אל"  המלאך באמצעות "ו"יקרב  משה לאות  ל" בכך  ול"ב  יק"ר{נחתם במשה}ואומר ה{ג}וא{ל}  ל"י  בוק"ר{הגאולה עולה}וחותמת חותם רל"ו  יב"ק בתוך ישראל טהורים,שם רל"ו  בגמטריא גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח משפיע כ"ב רו"ח המשיח המהוה יב"ק גם בק"י  בתורת הצירופים י"חוד ב"רכה ק"דושה מוש"ך בכ"ח כ"ב אותיות קש"ר נשמ"ה מגלים בישראל בכך שר"ש  נקמ"ה משמיד ומכלה אומות העולם הרשעים נשרפים מן גילוי רזין דרזין,וזה "אל משה" מושפע  מל"ה א"ש{כח הגבורה }"וידבר" בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל,-

ומקובל דב"ר  ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך תורת ידו"ד תורת  י"ו-א"ל  בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל ומקובל תורת ג"ל-א"ל העולה יחו"ד י"וד  ה"י  ו"או  ה"י  פל"א{הארת בינה}למשה ניתנה מאה"ל מוע"ד גם עמו"ד המל"א סוד לא"ה{אות  ם"}החותמת ע" פנים{תפארת}בפנימיות המשי"ח{אות  ו"}ממתק  ד"ם{המלכות}והרי לך יחוד עליו"ן מישיב"ה של מעל"ה קבלתי במסור"ה בנבוא"ה,ומ"ב  הר"ס גוזר על ממשלת  הסטרא אחרא בכח חידושי התורה שהינך צופה בהם תלמיד קדוש בזה הספר שערי הרגלא"ט גם הרגלא"ט עשר"י עליו הברכ"ה שור"ה,ודע אשר סוד המשיח והגאולה בסוד הפסוק "ישקני  מנשיקות פיהו",-

בסוד הקב"ה  חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  ק"ן  יש"י,הארת חכמה{ק"ן}בתוך ציפו"ר{י"ש}בפנימיותו  י"  ספירות בלימ"ה,וזה סוד י"ש-י על שם המשיח מגלה בכח הארת האבות{אות  ש"}הארת  י"י בגמטריא שע"ר-י"ם העולה שע"ר חמישי"ם ניתן ל"משיח שערים" להביא לגילויים באמצעותם המגלות שליטת היח"וד  גם ויחיד"ה  של"ט{בעל מוחין שליט"ה}המכלה ומוחה סמא"ל הרשע מלכות רומי נאבדת בזכות  לימו"ד פנימיות התורה המושכת י"ו  למ"ד,בסוד י"וד ו"או  בגמטריא -

ג"ל ומקובל  למ"ד  ג"ל-עיני ואביטה בתורת הגאולה ובכך ה"למד" מהוה "עד" בשמים על אמיתותה של תו"רה גם  ושל"ת  ה"ר לשם על"ה  מש"ה ע"ל  הר סינ"י לקבל אות  ל"מד ולייחדה ב"דם"{השכינה}בכך ממתקת על ידי ל"מד  כלים הבוקעים הבינ"ה את המלכות שהינה ס"ו-ער"ת בגבורה ואומרת  תע"ר ס"ו -

בגמטריא ב"ן דו"ד לכלות אויבי ישראל אומות העולם הרשעים מיתה עליהם נגזר"ה מבית "די"ן "ישיב"ה "ש"ל "מ"על"ה ר"ת "ישמיד"  את ממשלת הסטרא אחר"א ומזכ"ה ישראל באו"ר התפיל"ה{שכינה הקדוש"ה},ומשה בעל קשר נשיקה{נשמה לנשמה}ובכך הקב"ה י"ת מגלה למענו פיה"ו בסוד שם פו"י נוטריקון  פ"ודה  ו"מציל  י"שראל ס"ת מקובל שם ל-ל-ה{אחד מע"ב שמות}העולה  ייייייההה,-

ובזה היחוד המלכות{ה}מתעברת ויפ"ה כי  פ"ה י"ו,בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל ומקובל פ"ה ג"ל  הגל"ף{מצרף אותיות}מעטר אותה באורות הפסוק אש"ת חי"ל עטר"ת"  בעל"ה,לשון המלכות מגישה  ומעתיר"ה בקשות לבעלה{תפארת}גאלנ"י י חשק"ה אהבת"י ל-חו"ש את מוחין שו"ח בגמטריא מטטרו"ן העולה ירו"ם ח"ן{המלכה} גם רומ"ח  ש"ם  יש"י ביד  ה{ג}וא{ל} ובכך יש"י רש"ם  מו"ח{גמר תיקון}לישראל ע"ם אהב"ה,וראה מעלת משה רבינו כה גבוה עד אשר הפסוק מעיד לגביו "שמעו נא דברי  אם יהיה  נביאכם וגומר",-

הרי שמ"עו נ"א דברי הנבואה שמשה אומרם במדרגת נ"א  בגמטריא פל"א חמישי"ם וזה משי"ח פלאי"ם בעל הארת אלפי"ם{חכמה}שתפילותיו נשמעו"ת בסוד מושך שמ"ן{חכמה} ומייחד וע"ת,יחוד תפארת ומלכות,ובכך דב"ר{דין המלכות}בכח אות  י"{ספירות}מתמתקת לכדי דבר-"י",בסוד אות י"וד בסוד  י"  ספירות באמצעות  ו"{תפארת}ממתקת ומבשמת ד"{מלכות}והבט ביחוד וגל"ה נפלאות יחוד ו"ה{תפארת ומלכות}באמצעות ג"ל" בעל אות  ל"  בגמטריא  י"י"י{חב"ד}ה"ג"ומל חסד עם "ד"{מלכות}ובכך זוכה למאוד  ג"ד{מזלא קדישא}באמצעות ד"ג{הצדיק},ועל כך נאמר מ"ה זה השם מ"ה בגמטריא הגוא"ל בכל א"ם{בינה} מגלה הארת יה"  י"ה בפנימיות נביאכ"ם העולה יש"י ש"ם נבי"א ו"שמש"{תפארת}-

חותם בפנימיות נבי"א{ישי}הארת  י"י{בגמטריא שערים דבינה},ובכך עתיד אות ו"{סוד המשיח} גומ"ר התיקון הגדול בירור ניצוצות הקדושה ו"רוגם" ומכלה סמא"ל הרשע מלכות רומי נאבדת ונמחית בזכות שער"י הרגלא"ט על שם לא שיער"ו לעצם הרשעי"ם מה עונש"ם בעת משי"ח באמצעות ספרי"ו שופט"ם וממיתם,ועל כך נאמר "לא כן עבדי משה  בכל ביתי נאמן הוא",הרי לך סוד -ל"א כ"ן,בסוד משה רבינו מהוה מוחין אריך אנפין המייחד ב" קצוות טוב ורע כן לא בפנימיותו,וזה עניין עבד"י מש"ה,משה מייחד שם ע"ב בגמטריא חס"ד,-

ומייחד שם י"ד   המצביע על דין וגבורה וביחודם למקשה אחד מקובל רחמים בסוד ע"ב-ד"י גם י"ד  ע"ב העולה חס"ד דו"ד,נשמת המשיח משה שהינו בכ"ל ביתי מכוון ומייחד בכח שם לכ"ב העולה י"י"י-כ"ב,בסוד שם י"י"י{סוד נבואת משה,אחד מע"ב שמות}המניע ומצרף האותיות{כ"ב}ב"ך משה הקב"ה חתם גלגל האותיות ו"גלגל" בגמטריא ס"ו העולה ב"ן דו"ד בשנת תש{ס"ו}  חותם הארת נשמת ש"ת בסוד ש"ין ת"יו גם שת"ו יי"ן  התורה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים הגי"ע זמ"ן גאולתכם לנצח נצחים,ובכך תזכו ל"נאמן"{אמונה השלמה}בכח נוא"ם ה"{רוח נבואת משה}היונק' חכמתו -

מן  הו"א{בינה}ומקובל "אמונה"{שכינה}מגלה אורה.ודע אשר הגאולה תבוא כפי הנאמר  בפסוק "וזאת אשר דבר להם  אביהם  ויברך  אותם איש  אשר כברכתו  בירך אותם",כלומר עתיד המשיח משה חי לחתום יחוד  וא"ת,באמצעות או"ת{יסוד}מייחד תפארת{ו"}ומלכות{את}ובכך מקובל "אות" עליונה",בסוד "אות" בגמטריא פלאו"ת{החכמה הגנוז"ה}גם כ"ח  מ"ה  ז"ה הג"ון  עימו תבו"א ה{ג}או{ל}ה,כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח  י"וד ה"א  ו"או ה"א בכך משה מושך ז"ה" הארת בינה{אות ה"}המגלה  ז" מידות חג"ת נהי"מ בסוד תג"י נחמ"ה גם תגי"ן  חמ"ה,תורת ה{ג}וא{ל} הינו הגו"ן המתקן ומברר "נוגה" ואורו יזהי"ר כ"נוגה" העולה אמ"ת החמישי"ם,-

ובכך המלכות{דבר}זוכה ל"מלה"{סוד האמונה}הנקראת אביה"ם בסוד ב"רוך א"תה  מ"לכות  י"הוה" ר"ת אב"י-ה"ם  החותם בשם מ"ה  בגמטריא י"וד ה"א  ו"או ה"א הארת י"ג מידות הרחמים המוחה ומכלה אומות העולם הרשעים נאבדים על ידי א"ש{השכל}מן המרומים אותם רמאים ונואפים מזרע עמלק לא יישרד"ו את גילוי האורות{הארות}הגנוזים מישיבה של מעלה נשלחים כתות כתות -

להכרית סמא"ל הרש"ע נשחט על גבי מזב"ח החירו"ת בסוד תור"ה חי"ה תורת ישראל אמת יחיד"ה גם מאת"י תורתה חדשה  תצא תורת חיד"ה על שם אות  ה"{מלכות}יח"ד שורה עם תפארת{בעלה}המזדווג עימה ומעב"ר{מבאר}בפנימיות רחמ"ה התור"ה החי"ה  בסוד רוח אלקים מרחפת על פני המים וכונסת לרח"ם השכינה להזריע ב"ה זר"ע ילוד"ה,אמן ואמן,וזה סוד "אורים ותומים",-

"אורים" בסוד "ו"מאיר  אות ו"{תפארת}במלכות שהינה ת"ומ-ים,צמאה לטעום  ת"ו   מי"ם,מימי התורה אשר משקה אותה תפארת ישראל סוד  זר"ע בסוד  ר"ז   ע"  פ"נים ש"ל ה"תורה,ר"ת מקובל שפ"ר ע"ה,גם מקובל שפ"ע וגם שפ"ה ומתקבץ לכדי "שפע שפר  ע"ה שפ"ה,בסוד הבינה העליונה{שפר}חותמת שפ"ע בסוד אות ש"{הארת האבות}מ"ע"י"ף"  הארות מן  מ"י{בינה}לעבר המשיח סוד שם ע"ב הכולל  ג" קוים ימין שמאל ואמצע וזה ע"ה בסוד ע"ין ה"א  בגמטריא עני"ו,-

והאיש משה {אות ו"}בעל עי"ן החכמה ענ"ו מא"ד בעל אות  י"{ספירות}המעבר "שפה"{שכינה}ביחוד אות ש"{אבות}בתוך  כתו"ב{פ"ה}וזה תור"ה{הוראה מהאבות}עבור{עיבור}פ"ה{המלכות}-תור"ה באמצעות בע"ל{תפארת}אל הפ"ה{מלכות}ונקרא היחוד תורה בעל פ"ה גם ע"ב תור"ה לפ"ה,המשיח בכח שם פ-ה-ל{אחד מע"ב שמות}הינו בעל נשמת עבו"ת{צדיק יסוד עולם}מאיר ע"ב ת"ו במלכה{פה}זוכה בכך לאות ל"מד  בגמטריא ע"ד+ת"ו ומקובל עדו"ת אמת על התור"ה המכלה ומנתצת תורה זרה סמא"ל הרשע נשרף ונאבד בזכות היחיד"ה סוד המשי"ח מש"ב ח"י כב"ר ב"נ-גל"ה גם ב"ן גל"  ברכ"ה מזכה ישראל בגאולה השלמה,-

"בן  גל"  בגמטריא ג"ל אלוה"י באמצעות אליה"ו הנביא חותם רוח הנבואה בישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הב"א,ועל כך נאמר "כל הנשמה תהלל יה",הרי לך נשמת המשיח כ"ל  בגמטריא חמישים על נשמה בעלת חמישים שערים{סוד היחידה} תהל"ל י"ה ותייחד "הלילה"{מלכות}בכח אות  ת"  בגמטריא או"ר ע"ב אמ"ת בכך לילית  הטמא מלכות רומי הרשעה מלכות הנאיפה נמחית ונאבדת בזכות המאו"ר של או"ר  מ"ה בגמטריא ר"ז  י"וד ה"א ו"או ה"א גם י"ז או"ר  הד"ר,-

בסוד המשיח הד"ר הוא ד"ר בפנימיות אות ה"{בינה}וחותם או"ר  י"ז  בגמטריא ר"ז אהוה"{דעת הקוד}בפנימיות הו"ה{מלכות}מגלה אר"ז גם ר"ז  פל"א בסוד רזאל" נוטריקון רז"י  א"ל המשפיעים  פ" אורות גם בי"ת פא"ר העולה פא"ר בקוד"ש{חכמת משיחי אהוב"י}הרגלא"ט הקדו"ש,"הרגלא"ט  העולה  טל"א יצח"ק גם ח"ק אצי"ל אמ"ת,בסוד בפנימיות הגואל חכמת טל"א בסוד פל"א  ט"ל גבורת יצח"ק ר"ת י"ג מידות רחמי"ם הנהפכים ל"רמחים"  העוקרים זר"ע עמל"ק לעולמי עולמ ים,וביום ההוא המשיח משה  חי בעל הארת אציל"ות בסוד ת"ו אצי"ל  אצל"ו קוד"ש החכמה והמלאך קודשא"ל צל"ו גם קו"ל שד"א צלו"ל{הנבואה}נשמ"ע בעמק"י נשמת"ו,-

בכך בנ"י עמ"ק שמו"ת{מתעמק בחכמת הצירופים והשמות}ומצרף ומכלה ש"ר שטנ"ה גם שר"ש ט{י}נה נאב"ד ונמח"ה ב"עת המשיח גילה תורתו לעומ"ק בסוד קו"ל{הנבואה}נשמע ב"עם" וזה יחידה,{המשיח} מלמד כלל {הע"ם}בסוד נשמה כללית על שם עתידים כלל ישראל שייחתם בפנימיותם יחוד ת"י  בגמטריא קוד"ש{החכמה} בזכות חכמתו{תורתו}של מש"ה רעי"א מהימנ"א,-

וזה עניין כ"ל הנשמ"ה בכל נשימה ונשימה המשיח תהל"ל י"ה ובכך חתום  י"  ספירות בפנימיות ה"{מ לכות}וזה יחוד י"ה,גם כל הנשמ"ה אשר בפנימיותה מגולה הארת ת" הלל אות ת" בגמטריא או"ר  ע"ב אמ"ת סוד צדיקי האמת הם בעלי חותם י"ה בסוד י"וד  ה"א ומקובל  המלכות{ד"}זוכה למוחין אהו"י{סוד הגואל},אהו"י בסוד יה"ו  פל"א ופליא"ה חותם בישראל עם קדושה,-

וזה סוד "כי גר ידוד בביתו תמיד",בסוד המשי"ח  משה  בכח כ"י העולה י"י"י{סוד רוח הנבואה המפעמת בקרב"ו}בכך חותם בוק"ר{הגאולה}הארת חכמה ב"ראשית,חבר אות ל"{בגמטריא י"י"י}אל אות ב" ומקובל "לב"{המשיח,סוד תפארת}חותם במלכות הארת  ב"  ל"ל  בגמטריא ס"  העולה שם יש"י חבר אות ב" ומקובל י"ש בשמ"י  כ"ב שמ"ש,סוד תורת הצירופים אשר שם י-ד-ו-ד מנענע אותם בל"ב הפנימי בסוד בבית"ו העול  ודת"י,-

סוד ד"עת ת"פארת י"סו"ד בפנימיות ה{ג}וא[ל] הינו נשמת תמי"ד גם מיד"ת  י"ד  ת"ם,בסוד תמים תהי"ה עם אדנ"י  אלהי"ך,ת"מ-י"ם בסוד חתום ת"ם{תפארת}בפנימיות י"ם{מלכות}מוארת בהארת מ"י{בינה}וזוכה בכך המלכות להארת אות  ת"  בגמטריא  ר"ז  חס"ד אמ"ת הינו או"ר ע"ב פל"א ת"ם  נגלה בכל העולם{דמלכות},בסוד וכלת"  ד"ם{מתמתקת ומתבשמת מדיניה},וזה הנאמר נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלהי"ם התהלך וגומר,כלומר נ"ח בסוד ש"ם  ח"ן נחתם בפנימיות המשי"ח בעל מדרגת א"  י"ש בפנימיותי  כך ה{ג}וא{ל} עתי"ד להודי"ע לישראל,-

והמשיח הינו איש צדי"ק על שם חותם בפנימיות צדק{מלכות}הארת י"{ספירות}ובכך תמי"ם,מגלה התורה{מי"ם}בפנימיות מלכו{ת},וזה יחוד ה{ג}או{ל}ה בסוד מ"ה ש"היה" הוא שיהיה אות  ש"{הארת האבו"ת}מגולה "בדורותיו" העולה וחד"ר תי"ו בפנימיות הד"ר{המלך השמיני} ד"ר  אות  ה"{בינה}המעניק חירו"ת  לאות ד"{מלכות}בכח א"ת צירופי  אלהי"ם גם מ"ה יצירופא"ל בסוד המשיח הינו ציפו"ר אל"י העולה צירו"ף א"ם{מוחין בינה}בכח שם מ"ה בגמטריא י"וד  ה"א  ו"או  ה"א הינה משמיד ומכלה ממשלות  הסטרא אחר"א,-

וביום ההוא משה רבינו התהל"ך בסוד מגלה הלכות ו"{תפארת}ובכך גומ"ר בכח דיבור "רם  אמת" את התיקון הגדול,המלכות {א"ת}זוכה למאור מ"{בינה}בכך המשי"ח ר"ם דקדוש"ה שוחט מ"ר  דסטרא אחר"א.אמן ואמן נואם ה"שם מגולה בכח  תור"ת אומ"ן מש"ה סוד ש"ם אמונ"ה{רעי"א מהימנ"א}.וזה סוד "ויבן שם  מזבח  לידוד  ויקרא בשם ידוד",כלומר ויב"ן בסוד י"ו י"וד ו"או בגמטריא ג"ל ומקובל ג"ל  ב"ן  הינו בעל חותם  ג"  לב"ן  לב"ן   לב"ן הארת רחמים גמורים הנחתמים בפנימיות שם{מלכות}בכך זוכה למוחין מזב"ח העולה יז"ם,-

בסוד המלכות מתמתקת מאות ם"{סוד ימא קפאו}בכח שם י"ז  בגמטריא אהוה גם עולה טו"ב ומקובל אהו"ה טו"ב גם במשיח אומר ב"י ו-ו-ה-ה  בסוד יחוד להשגת נבואה ב"  י-ו-ו-ה-ה ובכך מגולה בתוך כתו"ב{י}  המשיח דברי ידו"ד העולה שם יח"ו,בסוד ח"נון{ך} ו"רחום  י"הוה ויקר"א  בכח אמרת השם צרופה{חכמת הצירופים}למשה מג"ן הוא לכל  החוסים ב"ו"  בזכות הנשמה הכלל"-ית בגמטריא כל"ל קדוש"ה,ובכך  ויקר"א בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל ומקובל קר"א  ג"ל לבוא על המשכ"ן והשכי"ן בפנימיותו שם מ"ה  בגמטריא י"וד  ה"א  ו"או  ה"א בגמטריא רוח "גאולה" העולה ז"ה ג"ל  גם ל"ו  אמ"ת,-

בסוד המשיח סוד משה {ת"ם}בעל שם לו"א ועל זה השם נאמר ול"א בכ"ל עת באים אל הקודש,הרי בז"ה השם לו"א בסוד למשיח לו  א"{הארת החכמה}בסוד ל"ו פל"א בגמטריא ואפ"ס{סוד אין סוף יתברך}המשכין אורו במשי"ח ישראל בעל  שי"ח  מ"ב שמות מפורשים סוד המלאך עזריא"ל על שם זרע"י א"ל{החכמה} חותם בתו"ך מש"ה גם שמו"ת הכ"ב למשה מגלה בנבוא"ה,-

וזה בשם ידו"ד גם בשמ"י  דו"ד  עתיד להתגלות כך מודיענו משה רבינו רעי"א מהימנ"א ש"ר הנבואה על שם עתיד להנחיל לדוד שיר הנבואה,בסוד א"ז ישיר משה ובנ"י ישראל א"ת השיר הזה ליהוה,הרי ישראל{סוד המשיח} בונה בניין {מוחין  כ"ב אותיות הגאולה המצורפות} בתוך המלכות{דוד}בזכות שיר מש"ה{תפארת},-

בכך זרע עמלק נמחה ונאב"ד,וזה סוד הדבר "והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני",כלומר אות ו"{המשי"ח}משה ח"י בכח שם ר-א-ה{אחד מע"ב שמות} מגלה פני"ך",בסוד פנימיות אות  כ"{ף},אות פ"  בגמטריא שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים} ע"ל  מקדש"ך{סוד המלכות }הזוכה ל"מאה" ברכות מן ה"א"ם{בינה}החותמת באות  ה"{מלכות}תורת השמ"ם{השמות}הגוזרת "שממה" והכחדה על סמא"ל הרשע מלכות רומי שור"ש כ"ל ר"ע,-

וביום ההוא ישראל צדיקים למע"ן אדנ"י{המלכות}עוסקים ב"נעם"{החכמה הגנוזה}המושכת הארת  אות  ל"  בגמטריא  י-י-י{סוד הנבואה }עימה מביאים חירות וגאול"ה ל"כלל "  ישראל עם קדושה,ישראל סוד המשיח עתיד להנצל מן היסורים הקשים בהיותו נשמת "כלל" העולה כ"ס ובזכות תפילות הצדיקים מבני ישראל העוסקים בתורת הקבלה סוד אות א" כנאמר א"אלפך חכמה הינם משלימים עבורו{עיבורו}חותם "כסא" בסוד אס"ק לשמי"ם,-

הרי בזה  שם קס"א המשיח מייחד ומכחיד אומות העולם הרשעי"ם נמחים לעולמי עולמים,וביום  ההוא  נאמר "זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אויתיה",הרי לך המשיח עתיד להגי"ד ידע"ת{ם} ישראל צדיקים אשר זא"ת{השכינה}בכח א"ת צירופי תורתי זוכה להארת מוחין ז"  ספירות חס"ד גבורה תפארת  נצח הוד יסוד מלכות,ובכך "מנוחתי",השכינה{יו"ם}זוכה להארת חת"ן" בסוד קשרתי הארת אות  ן"{שער חמישים}לרחמ"ך בסוד יבוא  ענ"י" בסוד י"סוד  ע"נו נ"צחי,-

סוד משה והאי"ש מש"ה ענ"ו מא"ד ורוכ"ב בסוד חותם או"ר  כ"ב  המכיל  ע"ל ברכות בפנימיות ח"מ-או"ר,סוד המלכות הקדושה המיוחמת ומבקשת לקבל או"ר אהב"ה העולה ר"ז אהב"ה כמשל לאישה המבקשת להתנות אהבה עם בעל"ה,וזה עד"י סוד המשיח בעל י"ד  ע" פנים של התור"ה גם  פנ"י עדי"ם{הכרובים}מהויים עבורו{עיבורו}פ"ה המגלה  ל"ב   ע"  פנים של התורה סוד תורה בע"ל פ"ה עימה  א"   ש"ב לתוך ישראל עם טהר"ה,-

והבט אש"ב גם בא"ש ודין גבורה סמא"ל הטמא נמחה ונאבד בעת החירות השלמה,והכל בזכות תורת המשיח כ"י אויתיה בסוד המשיח הינו כ"י בגמטריא  ל" ומקובל כל"י  נוטריקון כ"הן ל"וי  י"שראל החותם או"ת י-י-ה בשכינה ובכך יה"י גאולה למלכו"ת" בזכות אות ו"{תפארת}המושך הארת  א"{חכמה}והבט בזה היחוד המופלא.וזה עניין "כי שמך נקרא  על עירך  ועל עמך",כלומר כ"י שמ"ך בסוד תורת השמות עימם אומר המשיח לצדיקי האמת "נקרא" ליחוד הגדול לייחד באמצעותו  אות א"{הארת החכמה}ומלכות{קר"ן}ובכך ע"ל ברכו"ת בסוד וכת"ר בע"ל{תפארת}המביא לגילויים בכך עמ"ך יוצא לגאולה. בסוד אות כ"ף סוד בינ"ה,-

כ"ף על שם כופפת ומוחה זכר עמלק הרש"ע.ודע לך עתיד הגואל לשמוע   הנאמר "וידבר  אלהים אל משה  ויאמר אליו  אני ידוד",כלומר וידב"ר בסוד   חותם במשיח  אות  י"וד  ר"ב בסוד רב{י}נ"ו משה בעל הארת ריבו"ן  ב"ו  נר"י"  הארת  י"  ספירות בלימ"ה,ועימם מעבר המלכו{אלהי"ם}ב"מילה  אלף"  בסוד  ג"ל עיני  ואביטה נפלאות מתורתך תורת א"ל המזכה המלכות{ת"ל}במוחין תוא"ר העולה זר"ת{שער חמישים}מדרגת מ"שה גם דרג"ת  שפ"ה,"ויאמר אליו",-

הרי הקב"ה מדבר אל משה באמצעות נבואת אלי"ו סוד נשמת  י"ו-א"ל,-י"וד  ו"או בגמטריא ג"ל ומקובל ג"ל  א"ל העולה  י"וד  ה"י  ו"או  ה"י פל"א גם י"וד  ה"י ו"או פליא"ה המגלה ב"מלכות"{פאה}מוחין  ל"י{בינה}שם י-ד-ו-ד ועתיד המשיח להגיד שמ"י  דו"ד גם מדו"ד  ש"י עולמות לצדיקים לעולם הב"א עימם יזכו לרו"ח נבוא"ה בסוד אומרים למשיח  והב"א ח"ן רל"ו,ושם  רל"ו  בגמטריא גדו"ל אדונינו  ור"ב כ"ח,בסוד ה{ג}וא{ל} כ"ב רו"ח בפנימיותו באמצעות כ"ך חותם מוחין גדו"ל העולה ג"ל  עש"ר ספירות עיני ואביטה נפלאות מתורתך בפנימיות השכינה{אדו"ן-"ינו"}בסוד זוכה ל"ינו" של משי"ח,והארת ינ"ו בגמטריא ס"ו  העולה גלג"ל  ועולה ב"ן דו"ד,-

וזה סוד "והיית  עטרת תפארת ביד ידוד",כלומר המשיח סוד אות ו"{תפארת}בעל חותם היי"ת בגמטריא כה"ת,נוטריקון  כ"ל  ה"נשמה ת"הלל  י"ה ובכך ה[ג]וא[ל] מושך עטר"ת{תפארת}למלכות{בי"ד  דו"ד},בסוד  עטר"ת אותיות  תע"ר  ט" ספירות בלימ"ה חכמה בינה דעת חסד גבור ה  תפארת נצח הוד יסוד וחתום וידו"ד בי"ד  דו"ד,הבט בזה השורה וגלה נפלאות לעם סגול"ה בסוד אות ו"{תפארת}ל"ממלכה" משפיע שם ס"ג  בגמטריא י"וד  ה"י  ו"או ה"י{מוחין בינה} גם בנ"י{המשיח} מעבר  המלכות{אות ה"}-

בהארת  ב"ן   י"ה בי"ה  מגלה שער  ן" סוד אור"ך החכמה  גם רז"ך+ו"{תפארת}מקובל כרו"ז  המודיע לישרטל צדיקים הגי"ע זמן ה{ג}או[ל]ה סמא"ל הטמא נכחד ונאבד מן גילוי רז"י התור"ה,וזה עניין "אני בצדק אחזה פניך",כלומר אנ"י{מלכות}על ידי עיבור חכמה ב"ראשית בפנימיות צד"ק בכך זוכה למוחין צ"   ד"ק,בסוד הארת ק"ו יש"ר המאיר מן  צ" בגמטריא מל"ך{המשי"ח}הינו  א"  חז"ה{בעל מאור החכמה א"אלפך חכמה}ורוח הנבואה{חוז"ה העולה ז"ה חב"ד}בפנימיות תורתו,כנאמר א"ז  ישי-ר  מש"ה ו"ישי" {סוד הנשמה הכללית של בני ישראל}את השירה הזאת ליהוה,-

מכאן למדים א"ז בסוד משה {אות  א"}חותם ז" מידות חג"ת נהי"מ  בכח יש"י-ר{הארת ק"ו}עבור{עיבור} יש"י סודו אות  ר" בגמטריא  א"  א"ל  א"לה א"להי א"להים{גבורות המלכות}ובכך משיג מיתוקו ומן מדרגת בנ"י ישראל{קטנות}זוכה  ל"בן ישי  רלא",-סוד גדלות מוחין השירה בעל רל"א שערי"ם,ר"וחי  ל"ב   א"ליהו,הרי לך רוח" הש"ם בפנימיות מש"ה סוד רוח אליה"ו הינו המלאך יהוא"ל העתיד לגלות למשי"ח שי"ר  רל"א,ר"יש ל"מד א"לף העולה שי"ר  ע"ד פל"א,זה המלאך פדא"ל עשי"ר בעל ע"ין ש"יר,וזה המשיח יבו"א ענ"י{עי"ן}ורוכ"ב" ע"ל" חמו"ר"  ס"ת שם  רל"ב בסוד ר"חמנא ל"בא ב"עי,-

שיר הל"ב של המלאך פדא"ל עימו פודה א"ל ניצוצות קדושה וזה סוד שי"ר בעל הארת יוש"ר בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל ומקובל ג"ל ש"ר עיני{החכמה}ואביטה נפלאות מתורתך המלאך פדא"ל המשמיד ומכלה סמא"ל הרש"ע.אמן ואמן ,וביום ההוא ישראל צדיקים עתידים לחזות בנאמר "ברוך  ידוד  מציון  שוכן ירושלים",הרי לך חסיד קדוש,ברו"ך בסוד כרו"ב ידו"ד,סוד המשי"ח בעל חותם י"-דוד,יחוד חכמה ומלכות,בכך מגלה הארת מ"{בינה}ובאמצעות ציו"ן{יסו"ד}"שוכן ירושלים"{מלכות},בסוד משכין מאור ירושלי"ם בסוד ירושת מילים,-

מכאן  ללמדך עתיד המשי"ח למשוך מילים חדשות סוד אוצ"ר מילים,ובאותם מילויי אותיות אוצרות התורה נסתרים וגנוזים,ועל ידי חשיפת זר"ע קודשו{המשיח}בכח האוצרות,לשון הנשמות בפנימיותו עתיד למחות ולהכות זרע דסטרא אחרא הנקראים עמלק על שם עתיד המשיח למלוק -

ראש  הנחש בכח ע" פנים של התורה וזה סוד המילה ע"  מל"ק  סמא"ל הרשע,וזה סוד הפסוק "כי ששת ימים עשה ידו"ד את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש ,כלומר כ"י בסוד אות ל" ומקובל כל"י {המלכות}אשר כ"ל בגמטריא שער  ן"{בינה}מגלה בשכינה י"  ספירות בלימ"ה באמצעות שש"ת ימים{ספירת היסוד הנקרא ש"ש}ומגולה במלכו{ת} והרי לך יחוד  ש"ש-ת העולה ת"ו,-

סוד הנגינה המבררת עולם העשייה{עשה}בזכות הצר"ף{המשיח}בכח שם י-ד-ו-ד  העולה יח"ו בגמטריא  ויקש"ר  נשמ"ה,בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל מקובל ג"ל נשמ"ה קש"ר {למלכות הקדושה},והנשמה סוד א"ת אותיות החכמה הארת השמי"ם{שמות}הינם או"ת האר"ץ{מלכות}בסוד באמצעותם  צ"  רא"ה{חוזה}בתיקונים שיש לערו"ך במלכות,בסוד ו"ביום גם ויבו"ם "השביעי"{סוד המלכות הנקראת שבועה},המשיח על ידי הארת ש"בת בכך מודיע למלכות תש"ב במקום מ"ב-טחי"ם בסוד מב"ט  חמ"י,נוטריקון ח"ונה מ"לאך י"הוה  ח"ונן  י"סוד  מ"לכות וחותם חמ"י בגמטריא ח"ן לישראל עם קדוש"ה,בכך  ו"י-נפש,-

בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל ומקובל נפ"ש ג"ל זה המשיח מברר המלכות,המשיח שפ"ל{רו"ח}מתקן ג"ן{המלכות}ובזכות היחוד הגדול מוחה ועוקר אומות העולם הגויים הארורים נאבדים לנצח נצחים,וראה והתבונן סוד המשיח "ויכל אלהים ביום השביעי",כלומר ו"י-כל  כל"י האות ו"{תפארת}הינו י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל ומקובל ג"ל  כל"י מכיל הארת כ"ל  בגמטריא  נ"  שערים המגלים במחשבתו  ע"  נשרי"ם{שמות קדושים},ובכך חותם בפנימיות אלהים{המלכות}יבו"ם מוחין "השביעי"  העולה פ"ה שב"י,-

בסוד משה עלית למרו"ם שבי"ת "שבי" לקחת מתנות באדם,ולמד אשר פ"ה שב"י בסוד   בפ"ה י"ש{הארת בינ"ה}סוד י"ב שפ"ה גם י"{הארת חכמה} ש"ב לפנימיות פ"ה{התפארת,סוד בע"ל המלכות}ומקובל בע"ל פ"ה גם לפ"ה  ע"ב אותיות קדושות מגלות רזי"ן דרזי"ן בסוד ו"יכל,לשון אות ו"{תפארת}מכיל בפנימיותו  י"  ספירות  הינם מהוים  י"ב מל"ה{-בלימ"ה}סוד יחוד  ה[ג]או{ל}ה השלמ"ה,-

ודע סוד הפסוק "רד כי שחת עמך",הרי עתיד אתה  מלך המשיח עמ"ך  יבוא המלאך שח"ת בעל מוחין מ"י{בינה}ומקובל בכך "משחית "  הוא את סמא"ל הרש"ע,וזה ר"ד כ"י  העולה המלאך רד"ל  מלאך הי"ם שרבי שמשו"ן מאוסטרופולי זצ"ל קיבל ממלאך שמ"ו,והמלאך רד"ל בסוד ר"ד   אות  ל"  בגמטריא  י"י"י{נבואת משה}לאמור למשיח  ל"י  ר"יי,-

נוטריקון  ר"צון  י"ריאו  י"עשה,ובכח ב" המלאכים רד"ל ושח"ת מקובל חד"ר  של"ת,בסוד  ח"סד  ד"ין ר"חמים המידות הקדושות עימם של"ת{המשיח}תש"ל עור הנחש ופשוט ערמומיותו בכך ישראל צדיקים יוצאים משליטתו  בזכות מו"ט  שיל"ת  נוטריקון ש"יויתי  י"הוה  ל"נגדי  ת"מיד,אמן ואמן,הרי לך" במשיח האמת תמ-י"ד דו"ד ת"ם{בסוד מגלה}הנאמר בפסוק  "צמאה נפשי לאל חי כמה לך בשרי",כלומר צמא"ה עולה צו"ם,להראותך מעלת הצו"ם אהובה על המשי"ח בכך ממתק ומבשם "נפשי",בסוד מושך על ידי יגיעת הצו"ם מאור י"  ספירות המאירים בפנימיות ה"נפש"{מלכות},-

וזה לא"ל ח"י בסוד המשיח מגלה על ידי תעניו"ת חלי"ל  פל"א בסוד המלאך פחלילא"ל שהינו סוד הארת חליל אל"ף{הארת החכמה}חותם במשי"ח תורת ג"ל עינ"י ואביט"ה נ{פלא"}ות מתורתך  תורת המלאך פחלילא"ל,בסוד הנוטריקון פ"ה חלי"ל א"ל,הארת הנבואה משפיע למשי"ח האמת סתרי תורה מהיכל  נפלאות עי"ן ל"א ראת"ה,-

וזה כמ"ה ל"ך  העולה ש"ם  כל"ה יש"י,בסוד יש"י מעבר בכח תורת שמו"ת את השכינה{כל"ה"}הזסוכה לשער  כ"ל  בגמטריא חמישים,וסוד שער חמישים מ"בשרי" אחזה אלוה,מתורת רשב"י נוטריקון ר"בי ש"מעון  ב"ר  י"וחאי  חז"ה המשיח באו"ת א" סוד חכמת אבו"ת המנגנים ת"ו   א"ב  צירופי  יהו"ה  ס"ת  מקובל בי"ה  כל הנשמ"ה תהל"ל י"ה עשר ספירות ב"לימ"ה המוחים סמא"ל  הרש"ע.-

וזה סוד "כל  הנחלים הולכים אל הים והים אינו מלא",הרי ישנם  מספר  כ"ל  נחלים,ו"כל"  בגמטריא חמישים נחלים "הולכים  אל הים" בסוד "אלהים"{מלכות}מעוברת מאותם נחלי"ם המגלים למענה הלכות,וזה הולכי"ם עולה  וכל"ה חמישים,בסוד יחוד בינה ומלכות,"והים אינו מלא",הרי ו"{תפארת}ומלכות{הים}"אינ-"ו"{תפארת}יכול ל"מלא" המלכות לבדו וכל שפעו מקבל  מן נח"ל הבינה שהינה מקבלת  מן "אינו"  בסוד ואי"ן סוף יתברך הארתו  מל"א  כל עלמי"ן, סוד הגואל המושך התור"ה הגנוז"ה תורת מילוי האותיות שור"ש כל  העולמות.וזה סוד הפסוק  ויקרא אלהים ליבשה ארץ ,וגם וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים,-

הרי לך ו"י-קרא,בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל ומקובל קר"א  ג"ל למלכות ובכך יב"שה בסוד אמר לאות ה"{מלכות}שב"י  עימי,בסוד משה עלית למרום שבית שב"י לקח"ת" אות ת"  בגמטריא או"ר  ע"ב אמ"ת סוד מתנו"ת"  ומת"ן אות  ת" "באדם" חתמת ובגך מקובל ב"ת  אד"ם,יחוד תפארת{שם אד"ם  בגמטריא י"וד  ה"א ו"או ה"א  ומלכות ב"ת"}הזוכה לחכמה  ב"ראשית" גם תאש"רי המלכות שקיבלת לפנימיות  ב"רכה  ב"ע-ל"ך{תפארת}ל"ך  חותם שם ע"ב בגמטריא חס"ד שמות  עי"ן לא ראת"ה בכך  ר"ת "ערל",-סמא"ל הטמא נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,וביום ההוא אר"ץ{מלכות}זוכה לחירו"ת גם תו"ר חי"ל,-

בסוד קו"ל{תפארת}הינו התו"ר{תור"ה}"נשמע  בארץ",הרי ביאור צ"{המשיח} התורה בכח הנבואה נשמ"ע קו"ל המלאך המוס"ר למענו סתרי תור"ה,וזה ויר"א ,הרזים מקובלים ביראה גדולה מן אלהים{השכינה}מלאך הש"ם מש"ה מל"ך  האות  א",בכך מושך א"ת  צירופי יהוה לפנימיות ב"ת{המלכה}-

הינה שורש בנ"י יש"רא"ל  ובזכות יש"י שהינו ב"ן  בגמטריא אלוה"י גם הארת אליה"ו ב"ו"  נחזי"ת  בגמטריא חז"ן קדו"ש,בכך ו"י-ד"ע אלהים{המלכות}מעוטרת בי"ו קרנות ע"ל  חד"ו  גם  ויחו"ד  בע"ל קרנו"ת,המלכות{קר"ן}  ת"ו{הנגינה}מאת בע"ל{תפארת}חותם בפנימיותה ו" יחו"ד בסוד וחב"ד  י"ד העולה ודו"ד  חב"ד,יחוד ח"כמה ב"ינה ד"עת המתקשרים באמצעות תפארת{אות ו"}למלכות{דוד}וזה סוד ה{ג}או{ל}ה,-

והבט בפסוק הבא והכל התבאר לפניך,כנאמר "לכי ומעטי את עצמך",כלומר לכ"י" המלכות  בכח  כל"י{תפארת}המכיל  כ"ל  י"  ספירות בלימ"ה האומר לך המשיח אות ו"{תפארת}מעט"י הכותבת תורה חדש"ה מאתי{מעט"י}תצ"א  א"ת אותיות מצורפות המושכים מאור עצ"ם[עצמיות הבורא אין בו כל תפיס"א]הארת אות  כ" סוד כתר עבורך{עיבורך}מלכתי רעייתי אהובתי  בכך זוכה את לגאול"ה.ועל זה נאמר "ויתן אותם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ ולמשול ביום ובלילה",-

הרי לך  וי"תן  י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל  הינו שם ת"ן  העולה בגמטריא  עשר פעם גאול"ה ומקובל הגוא"ל  ג"ל העולה אלו"ל  ו"ה בסוד א"ני  ל"דודי  ו"דודי  ל"י בסוד יחוד  תפארת ומלכות {ו"ה},בכך הלל"  אב"י,בסוד תפארת{בעל חותם ב"רוך  א"תה  י"הוה}מעבר הל"ל  בגמטריא ס"ה סוד אדני{המלכות}זוכה בכח שם ד-נ-י{אחד מע"ב שמות}למוחין פל"א גם אל"ף{ספירת החכמה},ובכך או"ת  ם"{מצב סגירות,דינים וגבורות המלכות}מקבלת מיתוק מן היסוד{או"ת}המגלה ת"ו  א"לף גם תורת פלאו"ת,וזה אלהים{מלכות}"ברקיע",בסוד ב"ר{בעלת} מוחין  י"סוד   ק"דוש  ע"ליון,ס"ת דש"ן{סוד תפארת ישראל},ד"ש ומעבר רחם המלכות בכח אות  ן"{שער חמישים},-

ובכך נותן "השמים"  בסוד מ"י מש"ה{יחוד בינה ותפארת}להאי"ר במאור ירא"ה,ראשית חכמה ירא"ת  הש"ם מש"ה{הארת כתר}המשפיע ע"ל האר"ץ{מלכות}מא"ה ברכ"ות,ועתיד המשיח אות ו"{תפארת}למשול" גם לחתום שלו"ם  בישראל על ידי  ל" כלים גם כללי"ם  והוא מלכ"י מגלה י"י"י  יחודים ביו"ם שהינו יבו"ם  ליל"ה בסוד שמ"ש מאורו מאירה היר"ח זיוג תפארת ומלכות  הב"ט וגלה נפלאות הש"ם ליריא"ו או"ר  יל"י,בסוד כ{י} גמ{ל} על{י}  חסד"ו,"אור"  בגמטריא ר"ז ושם יל"י בגמטריא נ"  ומקובל נז"ר אלוקי"ו  על ראש"ו  סוד ר"ז  חמישי"ם גם משי"ח רזי"ם מגלה ובכך מוחה ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה נאבדת ב[ג]או{ל}ה  השלמ"ה,אמן ואמן,-

ודע סוד "כי מציון תצא תורה",הרי  מדרגת  כ"י בגמטריא אות  ל" סוד  י"י"י{נבואת מש"ה}מציו"ן{יסוד}תצ"א לעבר תור"ה{מלכות},בסוד ת"ו{תפארת}מזריע ב"הר"{השכינה}ומולידים תור"ה בסוד קו"ל  התו"ר נשמ"ע" באר"ץ  שמ"ן  ע" פנים  ר"ת  מקובל  שפ"ע,ובכך ישראל צדיקים זוכים למוחין  {כ}י {מ}ציון {ת}צא  תור"ה הנקראת  כת"ם נוריקון  כ"תר  ת"פארת  מ"לכות,וזה היחוד מוחה ומכלה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה נאבד"ת ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה.והבט חסיד קדוש אשר סוד המשיח מוחין "שערי אורה" בסוד האו"ר עשי"ר,-

הגואל סודו  האו"ר בגמטריא הר"ז,מגלה נבואה במדרגת ז"ה  העולה  פל"א משו"ח,זה הגואל משוח בשמ"ן החכמה{ספירות אל"ף}בכך מגלה תפארת התורה{עשי"ר בתורת הקבלה}בסוד אור  ע"  יש"ר{הארת ק"ו} בפנימיות ישראל עם טהר"ה,לשון האות ט"{דמשיח}סוד חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות הר"ה בפנימיות המלכות{אות ה"}והרי לך י"  ספירות בלימ"ה המגלים חותם ט"ה  בגמטריא  האמ"ת,-

בסוד ת"ם{הגואל}בכח אות א"{חכמה}מעבר  ה"{מלכות}ובכך מקובל ות"ם,בסוד ת"ו הנגינה{יחודים}הבוקעים אות ם"{מצב סגירו דמלכות}ומגלים במלכה הארות התורה,וגם  שער"י אורה,בסוד שערות{המשכות}של או"ר בגמטריא ר"ז  אשר המשי"ח ש"ר אות  ה"א  בגמטריא  ו" ומקובל ש-ו-ר חותם בפנימיות השכינה הינה אור"ה,לשון קומ"י אור"י כ"י ב"א אור"ך,-

לשון אריכות החכמה סוד א"ב אותיות מצורפות עימם המשיח רוק"ם שם י-י-ו-א ומכלה  סמא"ל הרשע מלכות רומי נאבדת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.אמן ואמן.וראה סוד ה{ג}וא{ל}  הנאמר "ושבו  בנים לגבולם",כלומר ושב"ו בגמטריא ש"ב י"ב בסוד  בשב"י,-משה עלית למרום שבי"ת שב"י לקחת מתנות ב"אדם חותם  בשב"י העולה שד"י  בגמטריא מטטרו"ן בסוד נר"ו ח"ן,רוח אלקים מרחפת על פני המים רוח נ"נ בגמטריא הא"ם{בינה}על ידה ה{ג}וא[ל] מגלה בני"ם{הארות}בגמטריא אלוה"י חמישים גם  אליה"ו משי"ח י"ם,בסוד רוח אלקים מרחפת על פני המים רוח אליה"ו רוח הנבוא"ה רוחו של המשי"ח המגלה מוחין לגבול"ם אותיות ל"ב גול"ם{הארת חכמה דאצילות}בתוך כתו"ב{ים},סוד תורתו,-

בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה נאבדת ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה,וסוד ביאת הגאולה כנאמר בפסוק "ויכלו השמים והארץ וכל צבאם",כלומר  ויכל"ו בגמטריא  עולה  ע"ב,סוד השם המפורש שופר מש"ה באמצעותו גוזר שמ"ש פור"ה{דינים קשים המורים על סוף הגלות}ומ כלים ומוחים מלכות רומי הרשע"ה זר"ע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה,וביום ההוא יזכ"ו ישראל לשם י"ז  כ"ו  בגמטריא יהוה  טו"ב גם טובי"ה  ו"ה{יחוד תפארת ומלכות}-

מגלה בישרא"ל י"ב א"ל ש"ר{צירופי יהוה}שיר"ת הי"ם העולה  שי"ר  הגוא"ל  קדו"ש גם ש"ר קודשיא"ל  גאו"ה{מלבוש העשירי של הקב"ה הנקרא זוהריא"ל}ועימ"ו המשיח מגלה ספר זוה"רי-א"ל בסוד ה{ג}וא{ל} בעל חותם ז" מידות חג"ת נהימ"{כידוע חסד בגדלות חב"ד}ומשפיע לישראל צדיקים מוחין  שמות  לא"ו  ה-ר-י,ב" שמות ע"ב גם ש"ם עבו"ת{סוד הארת  צדיק יסוד עולם}המגלה ול"ך המשיח מידת  כ"ל{חמישים}המעברת באות ו"{תפארת}נשמת כל"ל  ו"אהבת  ל"רעך  כ"מוך,בסוד צבא"ם,-

המשיח מבקש צ"א   מ"ב  ש"ם  תורה חדשה "מא"תי  תצ"א"    תורת אמ"א בגמטריא שם מ"ב  המכלה ומוחה מלכות רומי שורש כל ר"ע סמא"ל נאבד  בזכות גילוי רז"י תור"ה.ובכך מקובל בישראל מוחין  ידו"ד אחד ושמ"ו אח"ד,בסוד ושמ"-ו" של אות ו"{תפארת}ש"ם  ו"ו בגמטריא  י"ב ש"ם גם בשמ"י{המפור"ש}שופ"ר  מ"ה  בגמטריא שופ"ר י"וד  ה"א  ו"או  ה"א החותם יחו"ד גם י"ו  ח"ד,-

י"וד ו"או בגמטריא ג"ל ומקובל ג"ל ח"ד בסוד הארת אות ח" בגמטריא קש"ר נשמ"ה עתיד להאיר בחותם שם ג-ל-ד וזה הש"ם  חקו"ק בגמטריא רו"ח{בפנימיות}מט"ה מש"ה גם נשמת שמט"ה מ"ה העולה הגוא"ל  שם ט"ה בגמטריא  מש"ה" גוא"ל" "ה"אמ"ת"  ומקובל תהל"ה{השכינה}זוכה לחירו"ת עול"ם,-

בסוד ריח"ו  ת"ל עול"ם,בסוד המשיח אות ו"{תפארת}על"ם חמודו"ת,לשון חומד האותיות ובונה{ת"ל}המלכות בכח ויר"ח  ביר-א"ת הש"ם מש"ה רב"י  א"ת  אותיות מצורפות סודם סו"ד ה{ג}או{ל}ה,כנאמר מ"ה תעש"ה לשמ"ך הגדו"ל,הרי שם מ"ה בגמטריא י"וד  ה"א ו"או ה"א באמצעותו ה{ג}וא{ל} עתיד לברר עולם תעש"ה{עשייה},-

בסוד המשיח הינו בעל לשמ"ך בסוד הארת משכ"ל  גדול"ה גם ש"ם  כ"ל  בגמטריא   ש"ם חמישים{יחוד בינה ומלכות}בפנימיותו,בכך מגלה  הארת התורה אות ו"{תפארת}במלה" הזוכים  לאור דג"ל  העולה ג"ל  משבי"ע בא"ר{השכינה}למחות על ידי  שמ"י  ע"ב{שם המפור"ש}את מלכות רומי הרש"עה סמא"ל הטמא נאב"ד בחירו"ת השלמ"ה למש"ה רו"ח  בי"ת  העולה ברו"ח קוד"ש סוד גילוי סתרי תור"ה  ענינם  הנאמר "השמים כסאי  והארץ הדום רגלי",-

כלומר השמי"ם{סוד תורת השמות-הארת המשיח המצרף שמות הקוד"ש}הם שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א סוד כס"א  י"  ספירות בלימ"ה,לשון הכס"א גל-ו"י  רק  לבעל חותם  י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל ומקובל גלג"ל העולה ב"ן דו"ד,ובכח זה החותם מגלה אות ו"{תפארת}בתו"ך מלכות{אר"ץ}אשר נמשך לעברה{עיבורה} האוצ"ר דתורה הנקרא   הדו"ם  העולה מו"ט  -רגל"י  גם ומטר"י  גל,בסוד מט"ר  י"ו,-י"וד ו"או בגמטריא ג"ל וראה מט"ר  גלג"ל{האותיות}שע"ר חמישים{מ"ט+אות ר"  סוד המלכות שער חמישים}המהוים גלג"ל  בגמטריא  של"ו ס"ג שמו"ת א"ש ל"ו,-

בסוד שם ס"ג בגמטריא י"וד  ה"י  ו"או ה"י{הארת בינ"ה}המכחידה ומוחה זר"ע עמלק הרש"ע.וזה עניין " והשימותי את מקדשיכם",כלומר המשיח "והשימותי" בסוד בעל  שמו"ת י-י-ו-ה באמצעותם מגלגל א"ת אותיות התורה ומצרפ"ם ובונה מקדש-יכ"ם  העולה שמ"י ע"ב  מק"דש גם ישמ"ע ב"מ-קד"ש,בסוד הגואל בעל הארת קד"ש{חכמה}שם מ"ב באמצעותו י"שמע א"ור ה"נבואה" סוד שם א-ה-י-ה{מוחין הגאולה},וזה סוד הפסוק "אדון כל הברית אדון כל הארץ",-

כלומר המשיח משה חי נקרא קר"ן פל"א גם שמ"ו" של אות  ו" הינו אדו"ן העולה נו"ה בעל הארת נ"צח ו"הוד{הנבואה},מהוה ה{ג}וא{ל} מוחין כ"ל הברי"ת גם חותם ברי"ת{יסוד}בפנימיות כל"ה{השכינה},וזה אדו"ן" המשפיע זר"ע  שער ן"{חמישים}באמצעות כ"ל{יסוד}בתו"ך האר"ץ{מלכות}-

ובכח זה היחוד סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשע"ה נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כ"ן יהי כ"ה רצון מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך בסוד כ"ל שם אלהי"ם,הרי שם אלהי"ם{מלכות}הינו כ"ל גם ל"ך{המשיח}שער חמישי"ם בסוד משיח  חותם בי"ם שם י-ב-ם סוד שם מ"ב הכולל  י"  ספירות בלימ"ה גם ל"ממלכה"  שם יב"ם העולה אלוה"י בסוד אליה"ו הנבי"א מביא רו"ח הנבואה אל ישראל ע"ם קדוש"ה השוק"ד על התור"ה.

תם ונשלם מאמר א"{מתוך י" מאמרים]-ספר "שערי הרגלא"ט פתחו לי שערי צדק אבא  בם".השבח לבורא עולם.

                                                             

 

OnLineTech