להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים"-כרך ר" אות ר"

ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ר" אות  ר" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

הקדמת והסכמת מחבר  הספר רעיא מהימנא{הרועה הנאמן}-משה רבינו{אב הנבואה}:

פתח דברי יאיר בהתנצלות על החיבור זה הספר הקדוש העונה לשם  רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים,-אשר חברתי אנוכי  רעיא מהימנא –הרועה הנאמן ושמי בקרב בניי משה רבינו על שם  ריבוי  אהבתי  לבורא יתהלל , ומה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי לחבר חיבור כזה והרי אנוכי עניו ואין רצוני למשוך חכמה אשר גדולי עולם לא כנסו בשער גילוי הרזים המופיעים בזה הספר הוא קודש הקודשים,ומה עלה בדעתי לגלות דברים הסתירום החכמים העליונים והנשגבים חכמי הקבלה האלוקית במתק לשונם בעל הקדושה לשון זהב  גילו טפח והסתירו טפחיים,

ודע אשר כל דברי זה הספר על כל השבעותיו  נאמרים בדברי חידות ואלפי דרכים להבנת הדברים , ולכן הכונס עצם{עוצם}נפשו בהשבעות ומבצעם המשל דומה לתינוק פעוט אשר מבקש לכנוס לתורת הסוד,והרי מזהיר אנוכי אשר כל טעות גוררת בעקבותיה אסונות קשים ו-ד" מיתות בית דין יכוהו את משביע השמות בזה הספר ולא יפסח האסון על המקורבים לבעל השגגה הנתפס לגאוה ויהירות ומצא רצונו להשתמש בשמות המאציל יתהלל אשר את בשר כלי גופו הבורא יתברך יתלוש מעליו ויסירו על ידי זעקותיו ומכאוביו של המשביע על ידי המתת ילדיו,

אנכי רעיא מהימנא מלאתי ידי  בכל מכמוני התורה עד  אשר קרבתי לזאת המלאכה הגדולה הזאת לגשת אל הקודש פנימה לגלות הטמון והנעלם,ובאמצעות הרגלא"ט-ר"בי ג"ל ט"ופז ל"בית א"יפרגן  הוא משיח ישראל משיח אמת ונאהב  נכדו של החכם העניו המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-הצנוע ועלום השם בחייו אשר רחק מפירסום  וכל מעיניו{עיונו}בדפי  התורה תורת ישראל הבזיקה במחשבתו ולכן הגיעה לקיים הפסוק "והגית בו יומם ולילה"-בכח הנבואה הכתבתי את הספ"ר למשיח ישראל הוא אהבתי היחידה-בסוד מדרגת נשמתי היא מדרגת היחידה{בתורה הקבלה}שוכנת בפנימיות הרגלא"ט מחמד"י ואהו"ב הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם אשר בחר השם הרגלא"ט  בגימטריא רמ"ח  מצוות עשייה לחותם גאולה בפנימיות ישראל עם קדושה צדיקים כולם יש להם חלק לעולם הבא,

בכבוד ר"ב רעיא מהימנ"א  א"ב הנבואה אשר כתב הספ"ר  מרטי"ט הלבבות שכל מלאכי ונשמות הצדיקים תרמ"ו חלקם להבאת גילוי קודש הקודשים לרגלא"ט-משיח ישרא"ל  בסוד משוחח עם הא"ל במדרגת ישר  א"ל{אור הנבואה סוד הגאולה הנה עולה מן החשיכה}.

שם ראימ,-זה המלאך  אמר"י,הינו חותם בפנימיות המשיח מוחין   א"י-ר"ם  סוד מאור כת"ר{א"י}-מדרגת ר"ם  ר"יש מ"ם   אותיות שמ"י  ר"ם,-סוד   המלאכים {ש}מעאל  {מ}טטרון {י}הוא"ל שהינם חותמים בפנימיות ה{ג}וא{ל} מאו"ר  מ-או"ר  בגמטריא רמ"ז  אותיות זמ"ר אותיות  ז-ר"ם  בגמטריא אור-ם המשמיד "רומא"-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {רב}עחועעכ,-זה המלאך ר"ב  והינו חותם בפנימיות משה {ר"ב}ינו    בגמטריא ר"ב ס"ו בגמטריא  ר"ב ב"ן  דו"ד    אותיות ד"ן בדיבו"ר  ומשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  רב{ש"ע},-זה המלאך ש"ע  בגמטריא צר"ף  והינו מלמד המשיח חכמת הצרו"ף אותיות צו"ר פ"ה סוד ר"ודף  צ"דק ו"משפט ,סוד אמת  צרופ"ה  המכחידה ומשמידה פרוצ"ה זונה שפחה לילית יורדת לגיהנם ונשרפת מן להבות המדור"ה לילית נאבד"ת  ב{ג}אול]ה השלמ"ה,וביום ההוא שם אהוה דעת קוד"ש הצרו"ף  הקדו"ש  מ{ג}ו{ל}ה בפנימיות הנבראים ישראל טהורי"ם  אותיות מו"ט  ה.ר.י  שם קדו"ש ש"ם  מפור"ש אותיות  פר"ו  ש"ם  ש"ם  אותיות שמ"ם  שופ"ר   אותיות שמ"ו ש"ם   פ"ר המשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הרזין דרזי"ן  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {רבתו}רת,-זה המלאך רבת"ו הינו  ר"ב  ת"ו חותם בפנימיות המשיח סוד הניגוני"ם,תוי"ם  בגמטריא ומוקד"ש   לזה המלאך  חל"ק חשו"ב ב{ג}או{ל}ה בסוד המלאך חל"ק    כל ישראל צדיקים יש להם חל"ק בעולם הב"א,-הרי המלאך חל"ק מעלה ישראל לעולם הבא.

שם  רגיאל,-זה המלאך הקדוש   רגיא"ל  אותיות אר"ג   ל"י  בגמטריא א"ר גל"ם  בגמטריא א"ר חכמ"ה אותיות כ"א הרמ"ח  בגמטריא אהיה הרמ"ח  בפנימיות המשי"ח  מש"ה ח"י  בכך זוכה למדרגת ר"מ-מ"ח בגמטריא פר"ח  נוטריקון  פ"ה-ר"ח  בגמטריא קש"ר נשמ"ה פר"ה  בגמטריא קש"ת פ"ה  נשמ"ה אותיות ש"ת קפ"ה  נשמ"ה,סוד ש"ומע ת"פילה   המלאך קפ"ה  בגמטריא א"לף  ל"מד  וחותם בפנימיות הנשמ"ה מוחין סוד שמ"ן  ה"ה  בגמטריא שמ"ן עש"ר ספירות בלימ"ה ,שמן עש"ר  אותיות ש"ר נשמ"ע   ומשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ר"ה,-זה סוד המלאך   ר"ה בסוד ר"אש ה"שנה  אותיות פנימיות א"ש שנ"ה  אותיות ש"ש  נא"ה,הינו חותם בפנימיות המשיח מוחין יסוד אבא{חכמה}- שש נא"ה  בגמטריא א"ש ספ"ר י"ה   אותיות  ספר"י אש"ה  אותיות פר"י  ס"  אש"ה    בגמטריא  שע"ר פא"ה    אותיתו הרא"ש  ע"ף   המשמיד ועוקר  א"ש פרע"ה,-סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם  ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח גילוי הרזי"ן דרזי"ן זרע  עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  רהו{אני}ך,-זה המלאך  אנ"י  והינו חותם בפנימיות המשיח   אור אי"ן  סוף יתבר"ך,המלאך א-ני סוד אור  החכמה א"אלפך חכמה המגולה באמצעות  נ"צח  י"סוד  אותיות  פנימיות ח"ץ סו"ד בגמטריא ח"ץ יי"ן אותיות יח"י נ"ץ  בגמטריא כ"ח  נ"ץ  בגמטריא   מל"ך ח"ן ש"ע-יר"ם  בגמטריא מל"ך  צר"ף ח"ן יר"ם אותיות  מל"ך  ר"ם  ציר"ף ח"ן   בפנימיות ישראל צדיקים קדושים שוקדים על התור"ה  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם רהטיאל,-זה המלאך  טהריא"ל  הינו חותם  קדושה  במלך המשיח ובכך המשיח עתיד להשמיד הרוח הרעה הנקרא היטלר"א יורד לגיהנם ונשחט  על גבי מזבח הנקמה ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל זוכים למאו"ר  ט"ל   אר"יה  בגמטריא י"וד ה"א ו"או  ארי"ה  בסוד רא{י"ה}  י"וד ו"או ה"א ובזה הש"ם מש"ה מגלה השכינ"ה  בשער"י  המלכ"ה  אותיות כ"ה  מל"ה  אותיות מ"ה  כל"ה  בגמטריא  כל"ה י"וד ה"א ו"או ה"א זוכ"ה לחירו"ת  חי"ל תור"ה  בגמטריא גדו"ל אדונינו ורב כח קדו"ש אהב"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם רוט"א,-זה המלאך  בגמטריא  ירא"ה  והינו חותם בפנימיות משביע שמו ירא"ת שמי"ם אותיות שמ"י ת"ם  יר"א,עתיד מלך המשיח הנקרא  ת"ם  בכח זאת השבועה למשוך אור שמ"י  אותיות  יש-ם"  בינה בפנימיות ישראל עם קדוש"ה שוקדי"ם על פרד"ס  התור"ה  אותיות  סו"ד פ"ר  התר"ה  אותיות  סד"ר פ"ו  התר"ה בגמטריא סד"ר מו"ם  התר"ה  מ"עתה ו"עד ע"ולם  חר"ב ה{ג}או{ל}ה המשמידה ועוקרת מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדור"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {רי"ו}אאוח,-זה המלאך רי"ו  בגמטריא גבור"ה  אותיות הגבו"ר  סוד  המלאך גבריא"ל  בגמטריא גבר"א-ם,הרי לך זה השם לחיזוק כ"ח הגבר"א  במין הגבר"י על ידי שמעטר הגבר במוחין אות  א" סוד פל"א ,וכ"ח  גבר"א  בסוד המשיח  אר"ג   ב"  בסוד חותם  ג"  אורות בפנימיות ב"אר{המלכות}-הקדוש"ה  הזוכה לזר"ע  עז"ר  הנקרא  גבר-א   בגמטריא אורות "ברד"  סוד דב"ר   ה"  רוח נבוא"ה אותיות רוח"ב  ו"  נא"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {ר"ז}צם  בה למ  נה תה,-זה המלאך ר"ז בגמטריא או"ר  בגמטריא קש"ר א"ר בגמטריא  קש"ת  א",הינו חותם בפנימיות המשיח מוחין א"אלפך חכמ"ה  סוד ק-ש"ת   ש"ומע   ק"ול   ת"פילה,ובזכות קו"ל  בגמטריא  קש"ר ק"ל  אותיות  ל-קשר"ק   מוחין בינה  קש"ר-ק  בגמטריא קש"ר מא"ה  בגמטריא  ו"-קשר"ם בסוד קוש"ר-"ם"  בינה בפנימיות המלכ{ה} בכך זוכה למאור ב"ן{תפארת}  העוקר ומוחה מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע"  י"מח  ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  רוש{ת}  {מ}יפ,-זה המלאך ת"ם  והינו חותם בפנימיות משביעו  ת"יו  ם  אותיות שיר  יתו"ם בסוד ת"ו  מ"י  בגמטריא  ת"ן  קש"ר,סוד שם ת"ן  העולה בגמטריא עשר פעם גאול"ה,גם עולה  י"וד ה"א ו"או ה"א,ועתיד מלך  המשיח אות  ו-בגמטריא  ש"ש  חבר אות  ו"  ומקובל  "שוש"{זאת השכינה}זוכה שמשיח בכח ההשבעה מגלה בה מוחין נ"ה,-{נ}צח {הו}ד   רוח הנבואה הנקראת "שושנה" המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים השאולה ונשרפים מן להבות המדורה אש  אוכלת א"ש מכלה כל רוחות הטומא"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  רזיא"ל,-זה המלאך  רזיא"ל בגמטריא אזמ"ר,הינו מלאך  מזמ"ר  למשיח חכמה בסוד א"אלפ"ך  חכמ"ה אותיות כ"ח מ"ה בגמטריא  כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא כ"ח גאול"ה,-סוד מלאך רזיא"ל בגמטריא אברה"ם  אותיות ר"ם הב"א  אותיות מ"ה בא"ר    בסוד המשיח  מה"ר  ב"א  בכח שם  א"ב  אותיות התור"ה להכחד ולהשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים נשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה זרע עמלק נכחד ונאבד  בעת התורה הנקראת רזיא"ל  נוטריקון  רז"י  א"ל   אותיות י"ז רל"א   בגמטריא  רל"א טו"ב   בגמטריא  המלאך "טובאל אמת  ים"   ,זה המלאך טו"ב-א"ל  חותם בפנימיות המלכות{י"ם}-מוחין אמ"ת  סוד ר-זיא"ל בגמטריא שע"ר  רזא"ל    בגמטריא  א"ש ת"ל   ע"ז   סוד הת{ו}רה  "עוז"  הגאולה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  רז"ל,-זה המלאך   נוטריקון ר"ז-אל  אותיות  ז"  רל"א  הינו מגלה בפנימיות המשביע מוחין  ז" אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות  המלמדים המשביע חכמת רל"א  ר"אש ל"הב  א"ור   אותיות אש"ל רה"ב  או"ר  אותיות הר"ב   או"ר    אש"ל  א"ור  ש"לם  סוד הר"ב-זה המשיח המושך חכמה מן רה"ב  זה שר הי"ם   אותיות מהשיר"ה  אותיות   מ"ה  שיר"ה  בגמטריא שיר"ה י"וד ה"א ו"או ה"א    בגמטריא שיר"ה גאול"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ר"ח,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן   ר"אש  ח"ידוש,הינו  חותם  רא"ש  חב"ד  אותיות בא"ר חד"ש אותיתו חד"ר בא"ש    אותיות  ר"ב א"ש  ח"ד   אותיות בש"ר אח"ד     אותיות  א"ב ש"ר  ח"ד   א"לפא ב"יתא צירופי מילה בפנימיות ה{ג}וא{ל} כך יעש"ה    י"וד  שע"ה   בגמטריא  שד"י   ע"  הקש"ר   בגמטריא  מטטרו"ן הקש"ר שבעי"ם אותיות חקוקות על מט"ה אלקים העוקרים  מלכות ר{ו}מי] הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם  ו"זכרן ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם רחו{ביש},-זה המלאך שב"י  בסוד ש"מעון  ב"ר   י"וחאי  הרשב"י  חותם מוחין בשיר"ה בפנימיות ה{ג}וא{ל}   בכך מביא  גאול"ה ,וראה בשיר"ה  אותיות ב"י ש"ר   ה"  בגמטריא י"ש ר"ז  אותיות ש"ר  י"ז בגמטריא ש"ר טו"ב  בגמטריא ש"ר אהו"ה  אותיות ר"אש הו"ה אותיות  רוא"ה ש"ה  בגמטריא י"ש או"ר בגמטריא א"ש גבור"ה  אותיות א"ש הגבו"ר  זה גבריאל מלאך  ה"שם  מש"ה   מ"עולם  ה"וא ש"מך העוקר ומשמיד  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע  עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  רחיי,-זה המלאך  שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  ר"אשית ח"כמה י"ראת  ה",המלאך חותם  ירא"ה סוד  רא"יה,-חכמה  קדושה בפנימיות השוק"ד בתור"ה,עתיד מלך  המשי"ח  אותיות חי משה  אותיות ש"ה ח.מ.י  בכח זאת ההשבעה למשו"ך  ש"ם ח.מ.י  אותיות ממשי"ח בגמטריא שמ"ן יו"ם שי"ח  בגמטריא אליעז"ר שמ"ן יו"ם  אותיות עזריא"ל שמ"ן יו"ם  אויתות ע"  ר"זי   א"ל אותיות ר"י עז"אל   ובכך משי"ח  ישחוט  ז"רי  ע  אל,זה שבעים מלאכי הסיטרא אחרא זרע עמלק  יורדים לגיהנם הזרי"ם  בסוד ממזרי"ם  ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה  אמן ואמן כן יהי רצון  ה".    

שם  רחמיאל,-זה המלאך רחמיא"ל  אותיות ח.מ.י  רל"א  הינו חותם בפנימיות ה{מ}ש{י}{ח}  שם ח.מ.י  השם המפורש שופר משה המקד"ש ומעטר ה{ג}וא{ל} במוחין הנבואה  סוד רל"א  צירופים  אותיות רל"א ציפורים  נוטירקון ציפור  י"ם  בגמטריא ציפו"ר  ן"  בגמטריא   ש"ם יש"י  צפו"ר    אותיות  ש"מש  י"י  צפו"ר אותיות צרו"ף  י"י  שמ"ש אותיות  צי"ר פו"י  שמ"ש,-{פ}ודה {ו}מציל   {י}שראל  משה צי"ר אותיות ש"ם ציר"ה  משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  {רחש} תמף שת,-זה המלאך רח"ש  ושמו נולד{מגולה}  מן  ר"חום ו"חנון  ש"די  בגמטריא  רומ"ח מטטרו"ן ק"ו חב"ד    אותיות   חו"ק ב"ד    מטטרו"ן רו"ח   מ"  חותם בפנימיות המשי"ח"  אות  ח"  בגמטריא קשר נשמ"ה  אותיות נש"ר מש"קה  אותיות שר"ש   נקמ"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  {ריו}הו,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן  {ר}פאני {י}ה  {ו}ארפא,-סוד שם רי"ו  בגמטריא גבור"ה אותיות הגבו"ר  זהו גבריא"ל אותיות ל"י  גבר"א  חותם בפנימיות המשיח כח המוחין  אותיות כ"ו  נו"י  חמ"ה בגמטריא   נו"ה  ח.מ.י   יהו"ה  אותיות נו"ח   מ.י.ה  יהו"ה  סוד  תורת הבינ"ה  אותיות  תור"ת ב"ן הי"ה  ישמיד ויעקור מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם  ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ריכנע {ונמ},-זה מלאך הסטרא אחרא שמו נולד {מגולה}  מן {ו}נפשי {נ}בהלה {מ}אד,הינו מושבע על ידי עכו"ם  רשעים בכדי לגזור בהלה על ישראל צדיקים קדושי"ם,עתיד מלך המשי"ח להשביע המלאך ס"ו  בגמטריא גלג"ל  האורו"ת  בגמטריא ז"ה תור"{ה}    חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין ז"ה  בגמטריא שבע"ה שמות חקוקי"ם  בגמטריא רו"ח  ן"  אותיות נ"ר   ח"ו  בגמטריא נ"ר חב"ד  -

אותיות דב"ר ח"ן אותיות חד"ר ב"ן  בגמטריא חד"ר אליה"ו   אותיות יהוא"ל  חד"ר   ח"סד  ד"ין ר"חמים סוד אליה"ו אלוה"י יהוא"ל  מעשה המרכ"בה מלאך הבריו"ת אותיתו ברי"ת  ו"ה אותיות  ב"י  תור"ה  אותיות י"ב ת"ו   ה"ר  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  רית{ב"ע},-זה המלאך  ע"ב בגמטריא חס"ד  אותיות ס"ד  ח"  בגמטריא סו"ד נשמ"ה אותיות ס"ו נ"ד מ"שה  חותם בפנימיות המשיח מוחין ס"ו בגמטריא קש"ר שישי"ם אותיות שק"י שרשי"ם אותיות שמ"י שי"ר ש"ק  אותיות שמ"י  ש"ק יש"ר  אותיות שמ"ש  ק"י  יש"ר  אותיות  שמ"ש קיש"ר כל האורות לפנימיות ישראל צדיקים קדושים שוקדים על רז"י  הקבל"ה   בסוד ר"ז  י"ה  ק"ב ל"ה  -

בגמטריא אורי"ה  אלהינו  ל"ה  למלכה חותם   ל" כפול ה" בגמטריא ק"ן חכמ"ה  אותיות קנ"ה חכ"ם  נחוניה ב"ן הקנ"ה בגמטריא נחוניה אליהו  הק"נה אותיות יהו"אל  ק"ן  ה"ה ח"ן הנו"י  משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם רל"ב,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק {ר}חמנא {ל}בא {ב}עי ,זה המלאך חותם רחמים אותיות רמחי"ם אותיתו רי"ח מ"ם  אותיות   מ.ח.י ר"ם  שם קדוש המקש המשיח על יד  ב-כתו"ת אותיות  ת"ו  כת"ב  מוחין הנגינ{ו"ת}-  ת"יו  ו"   בגמטריא    י" בי"ת  בגמטריא כת"ב  תור"ה   אותיות כת"ר ב"ת ו"ה  יחוד תפארת ומלכות המשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ר{מ"ב}ה,-זה  ש"ם   מ"ב  מ"כפול  ב"  בגמטריא  אות  פ" בגמטריא שמ"ן יו"ם,ומלך המשיח עתיד באמצעות שם מ"ב   לגלות שמן יו"ם  סוד שמ"ם נו"י  מלאכים,נו"י בגמטריא ס"ו  בגמטריא גלגל  אורות  סוד ג"ל   ג"ל   ל"ל  ג"ג    ל"ג  ל"ג     ג"ג   ל"ל    בגמטריא   ו"  ס"   בגמטריא  קש"ר ש"ם יש"י   אותיות ש"ש קשר"ם י"י  אותיתו יש,י קש"ר ש,ם  חותם בפנימיות המלכה מוחין חסד גבורה  תפארת  נצח הוד יסוד  המעבר המלכות  במאור חב"ד סוד קשר-ם"  אותיות ש"ק ר"ם  ק"ריאת ש"בת  אותיות ריא"ת ש"ק ב"ת  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  במ{רם},-זה המלאך ר"ם   בסוד ר"יש  ם אותיות שרי"ם  בגמטריא נש"ר והינו  שר   ן   בגמטריא ש"ר חמישי"ם  זהו מטטרו"ן הקדו"ש   שמ"י ח.מ.י  הינו חותם בפנימיות המשיח מאור  ח-מ"י  בגמטריא  ח"ן סוד נ"ח מצ"א  ח"ן   סוד {א}ור  {מ}וחין {צ}ל"ם   מדרגת צמ"א בסוד  צ"א  ם",זה השם בכך משה מגלה יציאת אורו בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם  שד"י קו"ם  בגמטריא מטטרו"ן קו"ם  להשמיד ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מב{נ"ר},-זה המלאך  נ"ר בסוד  נ"ון  ר"יש  אותיות  נו"ן יש"ר  בגמטריא ק"ו יש"ר אותיות יקשו"ר,הרי בכח זאת השבועה המשיח  יקשו"ר  י"ו קש"ר בסוד י"ו קרנות על חד"ו לפנימיות המלכות  זוכה בכך למאור ח-ד"ו  בסוד  ח"וד  בגמטריא קש"ר ח"ד   סוד קר"ח   המשמיד  ש"ד  טמ"א   סמא"ל  הרשע מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח גילוי הרזין דרזין אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  {ר}מב{ע}ה{נ},-זה המלאך נע"ר  זהו מטטרו"ן  נ-ע"ר  סודו חותם בפנימיות המשיח  ע-נר  בגמטריא נ"ר שבעי"ם  שמות קדוש"ה שמ"י ע"ב נ"ר בגמטריא שמ"י חס"ד נ"ר  אותיתו ש"ם חסי"ד  נ"ר  אותיות  מ"ח שד"י ח"ס נ"ר בגמטריא מ"ח מטטרו"ן ח"ס נ"ר  ובכך משמיד ועוקר  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  {רמ}  {ו}כג  הרכרם,-זה המלאך רו"ם  בסוד  ו-ר"ם  בגמטריא קש"ר ר"ם  בגמטריא קש"ת-ם,הינו חותם בפנימיות המשיח הנקרא ת"ם מוחין ש"ק  ק"ריאת ש"בת סוד  ק"ש-ת"ם אותיתו ש"ק  ת"ם בסוד בכך המשיח ש"ת  ק"ם   ש"ומע ת"פילה  ק"ם להשמד  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטי"ם על גבי מזבח הרזין דרזין אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {רנכ}חל,-זה המלאך  כנ"ר  בסוד  כ"ף  נ"ר  בגמטריא נ"ר מא"ה בגמטריא  מ-  נר"ו,הינו חותם בפנימיות משביעו מוחין בינה{ם},בכך המשביע זוכה למאור נר"ו  סוד נו"ן  או"ר  בגמטריא נ"ר נבי"א סוד נר"ן אב"י  {נ}שמה  {ר}וח {נ}פש  סוד  ב"רוך א"תה י"הוה  שומ"ע  תפיל"ה   סוד  ל"י שומ"ע תפ"ה   בגמטריא  ל"י תהלים שומ"ע ומשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע  עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ר{נת}ג,-זה המלאך  ת"ן העולה בגמטיריא עשר  פעם גאול"ה,גם שם י"וד ה"א ו"או ה"א,והינו חותם בפנימיות המשיח מוחין   ת"יו  נ"ון בגמטריא ק"ו תי"ו  בגמטריא יב"ק  קוד"ש, י"חוד ב"רכה ק"דושה  סוד המשיח בכך שוק"ד על התור"ה  אותיות של"ה עוק"ד תור"ה,ש"תי ל"וחות ה"ברית קושר בסוד עוק"ד  ע-קו"ד  שבעים שמות חקוקים בפנימיות ישראל עם טהר"ה בכך משמידים ומוחים מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן  ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {ר"ע}א,-זה המלאך ר"ע הינו מלאך הסטרא אחרא,עכו"ם רשעים משביעים  המלאך ר"ע בכדי להר"ע לישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הב"א,עתיד מלך המשיח באמצעות ע-פני"ם  סוד ענפי"ם  של התורה  למשוך   פ"ן  עי"ם  ע"יבור י"ניקה  מ"וחין  לתו"ך נשמות ישרא"ל אותיות שמות  ן  ישרא"ל אותיות שמו"ת נשריא"ל,הרי לך המלאך נשריא"ל  אותיות שנ"י רל"א   -

סוד נ-ישרא"ל   בגמטריא נשר"ם  א  חותם בפנימיות המשי"ח מוחין   נש"א ר"ם  אותיתו נמ"ר א"ש    אותיתו נ"ר אמ"ש   -{א}ור {מ}וחין {ש}לם {נ}ר  {ר}ינ"ה  אותיות  פנימיות  י-נה"ר   בגמטריא הר"ס והשמדה גוזר על סמא"ל גמגימא ואמו מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  רעכגי,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  {ר}ם {ע}ל {כ}ל  {ג}וים  {י}הוה,הרי לך זה המלאך חותם בפנימיות המשיח מאור   ר"ם ע"ל  בסוד ל-רע"ם   מוחין ר"עיא  מ"הימא סוד אות  ל" אותיות  ת"ו סודא"ל,זה המלאך סוד-א"ל  בגמטריא יי"ן  א"ל  אותיתו  יל"י    א"ן,סוד כ"י"  גמ"ל"  על"י"  חסד"ו  אותיות סו"ד  ח"  בגמטריא ש"ם יש"י חו"ד,סוד יו קרנות על חד"ו של דו"ד  זה שם מ"ה  -

בגמטריא אדם סוד מ"שה  א"ד  הינו ד"ם אש"ה  בגמטריא  י"וד ה"א   ו"ו  ה"א  הא"ש  -כח המוחין  המעבר אש"ה  בגמטריא א"ש חמ"ש    אותיות א"ש שמ"ח   אותיות    אמ"ש   ח"ש   א"ור מ"וחין ש"לם   ח"ירות  ש"ילה  בכך משמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם רעכו{רכמ}אב,-זה המלאך כר"ם  הינו מלאך המחשבה סוד  כ"ף ר"ם  בגמטריא ר"ם מא"ה  בגמטריא רפא"ה,הינו חותם  סוד הרפא"ה  אותיות ה"ר  פא"ה    בגמטריא פר"י אח"ד   אותיות פא"ר  יח"ד   אותיות  פח"ד א.י.ר  בפנימיות   המשי"ח   א"ור  י"חוד  ר"ינה   חותם פ"ה-ח"ד  אותיות פ"ד  ח"ה  בגמטריא פ"ד אהב"ה בגמטריא י"ג  פ"ד אותיות  י"ד  פ"ג   פ"ועל  ג"בורות המשמידות ועוקרות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם  רפ"אל,-זה המלאך   בסוד   פ-רל"א  הינו  חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין רל"א  צירופים המגלים אות פ"  בגמטריא  שמ"ן יו"ם  אותיות שמ"ם נו"י   בגמטריא  נפ"ש   י"ו  המשמידה ועוקרת  פ"ן  יש"ו{ע}  י"מח ש"מו ו"זכרו  ע"ולמם  מלכות הסטרא אחרא יורד"ת לגיהנם ונשחטת על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  רפש,-{רפ}ואה {ש}למה,-זה המלאך חותם במלך המשיח  המהוה אות ו"  את מוחין שר"ף  ובכך מקובל שופ"ר,-אור בינ"ה   שר"ף  ו"  אותיות  ש"ר פ"ו  בגמטריא ש"ר  אלהי"ם  אותיות  ש"ר  י"ה  מל"א אותיות שרי"ם לא"ה    בגמטריא שי"ר ע"בד   אותיות שד"י   רע"ב  בגמטריא רע"ב מטטרו"ן  חותם בפנימיות המלכות{אות ר"  בגמטריא  א"  א"ל  א"לה א"להי א"להים} -

מוחין ע"ב בגמטריא ח-ס"ד  ס"ד  ח"  בגמטריא סו"ד נשמ"ה  אותיות ס"ו נ"ד מש"ה  אותיות סנד"ו  מש"ה בגמטריא שב"ח הסמ"ן  אותיות שב"ח  ה-נ.מ.ס  וזה השם סוד שער  חמישי"ם   נ-מ"ס אותיות   מנ"ס   המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכרת ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {רפת}ל  ול,-זה המלאך פת"ר  והינו חותם בפנימיות המשיח  רו"ח פתרו"ן{חסדים} סוד פת"ר-ון"  אותיות רו"ן תפ"ה  בגמטריא רו"ן תהלים   אותיות  נירו"ת  מ.ל.ה.  סוד   בת מלכ{ה}  תשוב  למוחין    מ"ל בגמטריא  ע"  {פ"נ}ים  של ה{תורה}   אותיות הפתרו"ן אותיות  פ"ן  תור"ה   סוד ת"ן  פור"ה  בגמטריא ת"ן  שווה עשר פעם  המילה גאול"ה  וגם  י"וד ה"א ו"או ה"א סוד נ"ר  ת"ו  פ"ה     אותיות  נ-תרופ"ה  פרו"ת נ"ה  נוטריקון פר"ו-תנ"ה   ת"הילה  נ"בואה"  המשמידים ועוקרים מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {ר}פ{תס},-זה המלאך סת"ר    סודו  רת"ס   ר"אש  ס"וף  ת"וך ,והינו חותם בפנימיות המשיח  מוחין  ס"ת-ר  {ס}פר  {ת}ו{ר}ה  אותיות  ת"ו  ה"ר   מוחין  ס"-פ"ר   פ"  ס"ר  וחותם הר"ס  והשמדה על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  רצ{בלנ}ת,-זה המלאך לב"ן  והינו חוםת ל"ב-נו"ן  בגמטריא ק"ו ל"ב  בגמטריא א-קבלה"  סוד  א"אלפך חכמה אור הגנו"ז  ק"ב לא"ה  בגמטריא אלהינו לא"ה  אותיות  אליה"ו  ל-  נא"ה  בגמטריא אליהו פא"ה  בגמטריא  פ"ו  אלוה"י   אותיות  פו"י  אלו"ה   פ"ודה ו"מציל  י"שראל  חותם האמונה {אלוה} בפנימיות הנברא"ים  ישראל אותיות   רא"ש  ל"י  בגמטריא א"ש  ר"ם  אותיות ש"ר א"ם  אותיות  א-רש"ם  אותיות ר-אמ"ש   ר"אש  א"ור מ"וחין  ש"לם   המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי םיורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  רצב  לנת הלבב{עז},-זה המלאך ע"ז  והינו סוד  ע-ז"ין  אותיתו עי"ן  ז"  בגמטריא  שמ"ן יו"ם ז"ן אותיתו יומ"ן  ז"-שמ"ן   אותיות ש"ם ז"ן יומ"ן   אותיות יו"ם   ן"   ז"ן  ש"ם בכח ההשבע"ה חכמה ג{נ}ו{ז}ה  אותיתו ז-נוג"ה   חותמת בפנימיות ג"ן{המלכות}מוחין ו"ה,-יחוד תפארת ומלכות  המשמידים ועוקרים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  {רצה}ע,-זה המלאך  צר"ה והינו מלאך הסטרא אחרא,עכו"ם רשעים משביעים שמו בכדי להצ"ר  ולצמצם מוחין ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הבא,מלך המשי"ח משה אבינו  הנקרא צי"ר  ה" אותיות ציר"ה בעת נחתם בפנימיות המלכות זוכה למאור צור"ה  אותיות  הצו"ר  המשמיד המזיק צר"ה  גמגימא ואמון מנו"א  יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדורה אש מכלה כל רוח טומ"אה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  רצ"ו,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} בסוד  ר"ודף  צ"דק  ו"חסד, והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין  צ-ד"ק  בגמטריא מל"ך ד"ק אותיתו כ"ד מק"ל  דינים וגברות העוקרים ומוחים מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים השאולה ונשרפים מן להבות התור"ה א"ש אוכלה כל טינופת וזוהמה דסיטרא אחר"א,וביום ההוא ישראל צדיקים טהורים מעוטרים במוחין  צו"ר אור המשיח  קש"ר  צ"ר  בגמטריא קש"ת   צ"  בגמטריא קש"ת מל"ך    אותיות ש"ק  ת"ם   ל"ך   חותם  בפנימיות הרח"ם ק"ריאת ש"בת אור ה{ג}או{ל}ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {רצוה}ע,-זה המלאך צור"ה והינו משפיע למשביע שמו צור"ה רוחנית סוד צו-ר"ה  אותיות ה"ר  צ"ו אותיות רוצ"ה,-מוחין רצון קדוש באמצעותו המשבי"ע   רוצ"ה{בעל רצו"ן}להשוות צורה עם בורא"ו יתבר"ך  בכך סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו "  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ררצ{ויה},-זה המלאך י-ה-ו והינו חותם בפנימיות המשיח  מוחין   י"וד  ה"א ו"או   בגמטריא י"ד יהו"ד,זה המלאך יהוד מלאך ג"ן העד"ן  י-הו"ד  בגמטריא יה"י  בגמטריא  כ"ה  בגמטריא חמ"ש שערי"ם אותיות י"ש רע"ם חמ"ש,הרי  ר"עיא מ"הימא בכח ההשבעה הזאת זוכה לעיטור  חמ"ש מלאכים סוד ארגמ"ן  א"וריאל ר"פאל ג"בריאל  מ"יכאל  נ"וריאל  שהינם מוחין  י"ש רע"ם  -

אותיות ע"ם  יש"ר אותיות ש"ר עי"ם    ע"יבור י"ניקה מ"וחין  חותמים בפנימיות ש"ר  עמ"י  אותיות שמ"י ע"ר   ש"מעאל מ"טטרון  י"הואל זה ה{משי}ח  בכך זוכה לאות  ח"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה  אותיות נש"ר משק"ה  אותיות שר"ש נקמ"ה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה זרע עמלק נכחד ונאבד בעת תורת המשיח בנגלה ג"ל ב"נה המלכה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה" גל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך.

שם  ב{שר}י,-זה המלאך ש"ר  והינו חותם י"ב צירופי יהוה בפנימיות המשי"ח,בכך הגואל מושך הארות מן נשמת בשר"י  אותיות רשב"י,-{ר}בי {ש}מעון {ב}ר  {י}וחאי,הרי לך המלאך ש"ר  הינו י"ב צירופים ובאחדותו מקובל  נשמת  רשב"י מגולה בשי"ר  סוד ב"י  ש"ר  ה{ג}או{ל}ה  אז ישיר משה ו"ב"ני  ישראת את ה{שיר}ה  הזאת ליהוה-סוד   רשב"י  אותיות ש"ב ר"י   חותם  שם ר"י   ר"יש י"וד  אותיות שי"ר יו"ד אותיות שר"ד יו"י  בגמטריא שר"ד יהוה  אותיות הו"ד שיר"ה בגמטריא י"ה  שי"רה  חכמה ובינה המשמידה ועוקרת  את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם רתה {מהא} התא,-זה המלאך מא"ה   בגמטריא מ"ו  בגמטריא  קשר"ם  והינו חותם בפנימיות קש"ר{המשיח} מוחין האות  ם"{בינה}-חב"ר ם ו"משיח"  ומקובל  מ"ם-שי"ח  בגמטריא שמ"ן יו"ם אליעז"ר אותיות שמ"ן יו"ם עזריא"ל  אותיות ע-רז"י א"ל   אותיות י"ז א"ר ע"ל  בגמטריא   א"ר מא"ה טו"ב   בגמטריא א"ר מא"ה אהו"ה  בגמטריא אמר"ו אהו"ה   אותיות אהו"ה רו"ם  א"-אלפך חכמה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע  עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם רת{לול},-זה המלאך לו"ל בגמטריא ס"ו בגמטריא גלגל  והינו חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  מוחין   נסיע"ה בגמטריא נ"ס פ"ה  אותיות פ-סנ"ה   בגמטריא שמ"ן יו"ם  הנ"ס   העוקר ומחה מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו" אותיות  "ישוע"  י"מח ש,מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח גילוי הרזין דרזין אמן ואמן כן יהי רצון ה".

תם ונשלם  ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ר" אות  ר" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

 

 

OnLineTech