להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים"-כרך ס" אות ס"

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ס אות  ס/מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

הקדמת והסכמת מחבר  הספר רעיא מהימנא{הרועה הנאמן}-משה רבינו{אב הנבואה}:

פתח דברי יאיר בהתנצלות על החיבור זה הספר הקדוש העונה לשם  רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים,-אשר חברתי אנוכי  רעיא מהימנא –הרועה הנאמן ושמי בקרב בניי משה רבינו על שם  ריבוי  אהבתי  לבורא יתהלל , ומה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי לחבר חיבור כזה והרי אנוכי עניו ואין רצוני למשוך חכמה אשר גדולי עולם לא כנסו בשער גילוי הרזים המופיעים בזה הספר הוא קודש הקודשים,ומה עלה בדעתי לגלות דברים הסתירום החכמים העליונים והנשגבים חכמי הקבלה האלוקית במתק לשונם בעל הקדושה לשון זהב  גילו טפח והסתירו טפחיים,

ודע אשר כל דברי זה הספר על כל השבעותיו  נאמרים בדברי חידות ואלפי דרכים להבנת הדברים , ולכן הכונס עצם{עוצם}נפשו בהשבעות ומבצעם המשל דומה לתינוק פעוט אשר מבקש לכנוס לתורת הסוד,והרי מזהיר אנוכי אשר כל טעות גוררת בעקבותיה אסונות קשים ו-ד" מיתות בית דין יכוהו את משביע השמות בזה הספר ולא יפסח האסון על המקורבים לבעל השגגה הנתפס לגאוה ויהירות ומצא רצונו להשתמש בשמות המאציל יתהלל אשר את בשר כלי גופו הבורא יתברך יתלוש מעליו ויסירו על ידי זעקותיו ומכאוביו של המשביע על ידי המתת ילדיו,

אנכי רעיא מהימנא מלאתי ידי  בכל מכמוני התורה עד  אשר קרבתי לזאת המלאכה הגדולה הזאת לגשת אל הקודש פנימה לגלות הטמון והנעלם,ובאמצעות הרגלא"ט-ר"בי ג"ל ט"ופז ל"בית א"יפרגן  הוא משיח ישראל משיח אמת ונאהב  נכדו של החכם העניו המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-הצנוע ועלום השם בחייו אשר רחק מפירסום  וכל מעיניו{עיונו}בדפי  התורה תורת ישראל הבזיקה במחשבתו ולכן הגיעה לקיים הפסוק "והגית בו יומם ולילה"-בכח הנבואה הכתבתי את הספ"ר למשיח ישראל הוא אהבתי היחידה-בסוד מדרגת נשמתי היא מדרגת היחידה{בתורה הקבלה}שוכנת בפנימיות הרגלא"ט מחמד"י ואהו"ב הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם אשר בחר השם הרגלא"ט  בגימטריא רמ"ח  מצוות עשייה לחותם גאולה בפנימיות ישראל עם קדושה צדיקים כולם יש להם חלק לעולם הבא,

בכבוד ר"ב רעיא מהימנ"א  א"ב הנבואה אשר כתב הספ"ר  מרטי"ט הלבבות שכל מלאכי ונשמות הצדיקים תרמ"ו חלקם להבאת גילוי קודש הקודשים לרגלא"ט-משיח ישרא"ל  בסוד משוחח עם הא"ל במדרגת ישר  א"ל{אור הנבואה סוד הגאולה הנה עולה מן החשיכה}.

שם ס",-זה המלאך    מ"סך  והינו מלאך  הסטרא אחרא,עכו"ם רשעים משביעים שמו בכדי לחותם מסכים{פירוד האמונה} בפנימיות לב ישראל עם קדו"שה,עתיד צלך המשיח משה רבינו רושם בינ"ה  להשביע   שמ"ש שערי"ם אותיות י"ש רע"ם שמ"ש  המלאך רע"ם  בגמטריא    ע" אמ"ת  מי"ם  אותיות   אמ"ת  ע-מי"ם סוד שבעים שמות קוד"ש מט"ה משה"   "ע-מים"  בגמטריא   נע"ם  החכמ"ה   -

כ"ח המ"ה  בגמטריא מ.ח.י שערי"ם  אותיות משי"ח  ירע"ם,סוד שם מ.ח.י  המקדש את ה{ג}וא{ל} על ידי  ב-"  כתות מלאכים עליונה ותחתונה ה"ם שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא גאולה  בגמטריא א-ד"ם  אותיות  א"ם –ד"  מלאכי גמר"א אותיות ר"ם  ג"א אותיות  ם" אר"ג  {ג}בריאל {מ}יכאל  {ר}פאל {א}וריאל להשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדי"ם לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה"  צנו"ר  ה"  ה"ר נ"ץ  ו"  אותיות  צו"ר  נ"ה  מל"ך המשי"ח  מש"ה ח"י  כ"ל  ם"   {ג}וא{ל} ישרא"ל.

שם  ס.א.ל,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן הפסוק   ס"וד א"דני ל"יראיו,והינו מגלה סו"ד התורה למשביע שמו,עתיד מל"ך המשי"ח  משה רבינו להשביע המלאך סא"ל בגמטריא  ישי"  שמא"ל  ,וזה סוד ה{ג}וא{ל} באמצעות זה הש"ם  מושך גבורה  סוד הגבו"ר-מוחין גבריא"ל  אותיות  רב"י  גא"ל  אותיות  רב"י  א" ג"ל  עיני ואביטה נפלאות מתור"תך,ועל ידי התורה קוד"ש הקודשי"ם המלאך מטטרו"ן בגמטריא רו"ח הא"ם בגמטריא רומ"ח  ה"א בגמטריא רו"ח מ"ה  אח"ד  אותיות חמ"ה חו"ד-ר"  -

אותיות חד"ר חו"מה סוד חד"ר  המו"ח  ח"כמה ב"ינה ד"עת  סוד משה על ידי  חד"ר הנבואה הנקרא מו"ח  מוש"ך אור שמא"ל בגמטריא שבעי"ם  א"ש{שמות  חקוקים} המשמידים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא  מ"טטרון  ש"ר  ה"פנים הינו מוחין המשי"ח  סוד  מט"ר  נ"הי   אותיות  נ"-מטרי"ה  אותיות  מט"ה נר"י בגמטריא נמ"ר הי"ה  אותיות מ"ה נ"ר  י"ה בגמטריא  נ"ר אד"ם י"ה  בגמטריא נ"ר גאול"ה  י"ה בגמטריא  י"ה  פ"ה או"ר ה{ג}או{ל}ה עבור ישראל עם טהר"ה  זוכים למוחין מ"י ומקובל "המטריה"  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ס"ד,זה המלאך ס"ד  בגמטריא  שמ"י שד"י   בגמטריא שמ"י מטטרו"ן זה המלאך הקדוש {ש}מעאל  {מ}טטרון {י}הואל  סוד"ו   מ.ח.י. רו"ן  בגמטריא מטטרו"ן  אותיות    רומח"י   ן" בגמטריא מוחי"ן אמ"ת י"ם אותיות תמי"ם א"   מוחי"I ,הינו חותם בפנימיות מל"ך המשי"ח מש"ה רבינו סוד  מ"טטרון ש"ר   ה"פנים אותיות מטטרו"ן שר המני"ף  אותיות מ"ן  יפ"ה,הרי המשי  על ידי העלאת  מ"ן  מ"יין נ"וקבין מוש"ך  אור יפ"ה אותיות פא"ר י-הוה אותיות פר"ה אהו"י אותיות הו"א פרי"ה מעבר נשמות ישראל ע"ם קדו"שה  קוד"ם שע"ה  מש"ה עוק"ד אורות בפנימיות ישראל צדיקים טהורים בכך משמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ס{דכ}ס,-זה המלאך כ"ד  והינו חותם  במלך   המשי"ח  ארב"ע שערי"ם{בגמטריא כ"ד} בסוד  ש"ם עי"ר   אותיות י"ש רע"ם  זה ר"עיא  מ"הימנא באמצעות   אר"בע  שי"ר  ע"ם  סוד  {ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל  {א}וריאל  הינות חותם בפנימיות המלכות{ע"ם}-אור יש"ר בגמטריא שי"ר  ר"ז   בגמטריא  ש"ת  י"ז בסוד {ש}ומע {ת}פילה הנקראת שם י"ז בגמטריא טו"ב בגמטריא אהו"ה{דעת  מש"ה}-  מדת שע"ה  ש"בנה ע"לאה  ה"ארה,בגמטריא   יר"א,הרי המשיח חותם במלכו{ת}  "ירא"-ומקובל ירא"ת  הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם על התורה  ובכך משמידים ומחים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {סוד} כ"ד,-זה המלאך סו"ד בגמטריא יי"ן בגמטריא  ע"  פנים  של התורה, וראה  ע"  פנים אותיות מני"ף ע" אותיות נ"  עפי"ם סוד מוחין  ענפי"ם  אשר זה המלאך  חותם בפנימיות מל"ך המשי"ח  סוד משה מלך ח"י בגמטריא שמי"ם קש"ר נשמ"ה כל"ה   אותיות כל"ה  שר"ש נקמ"ה  משמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא  ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  ה{ג}או{ל}ה,זרע עמלק נכ"חד ונא"בד  בת משי"ח נגל"ה אותיות ח"ן גילה שם בגמטריא   מגיל"ה משי"ח סוד גלימ"ה משי"ח  אותיות גל"ם י"ה  ש"ם ח"י  אותיות שמ"י גל"ם חי"ה  אותיות ג"ל שמי"ם חי"ה  סוד ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {סו"כ}ע,-זה המלאך  כו"ס בגמטריא אלהים,הרי לך הינו מלאך אלהים  החותם בפנימיות משביעו ע" פנים של החכמה סוד גבורה קדוש"ה,עתיד מלך המשי"ח  שמו כו"ס  בגמטריא  ב"ן דו"ד שערי"ם אותיות ש"ע יר"ם  בן דו"ד   אותות ש"ם עי"ר ב"ן דו"ד  אותיות שי"ר ע"ם  ב"ן דו"ד,הרי לך  כ"ל  ה.ר.י.   זה המשיח המורה הינו אחד בעליוני"ם  בגמטריא במא"ה יוני"ם בגמטריא מ.ב.ו.  יוני"ם וזה מצביע על ד" כוחו"ת  חו"ד כ.ו.ת. זה סוד  י"ו קרנות על חד"ו והקרנות נקראים כ.ו.ת  {כ}תר  {ו"ת}פארת  -

סוד   ת"ו  שערי"ם{בגמטריא כ.ת.ו.}-"שער יתום"  אותיות שור"ת עי"ם,הרי   שו"ר קדו"ש  אותיות רקו"ד  שו"ש  מעבר ישראל במוחין  נ"בואה" ובכך זוכים למראה שושנ"ה סוד  ש"ש  נו"ה   נ"צח  ו"הד  ד"  ח"ץ   ג"בריאל  מ"יכאל  ר"פאל  א"וריאל המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  סו"מ,-זה המלאך סמ"ו{אל}  הינו מלאך השטנה{עכו"ם רשעים}משביעים שמו בכדי  לצער ולפגוע בקדושת ישראל צדיקים קדושים ,עתיד מלך המשי"ח  מש"ה רבינו באמצעותו  ה" מבשרינ"ו   על ה{ג}או{ל}ה להשביע המלאך ס"ו בגמטריא גלג"ל {חכמת הגילגולים,צירופים}-הינו מלמ"ד  זה המלא"ך את ה{ג}וא{ל} סודו "גלגל" בגמטריא ס"ו בגמטריא   קש"ר  ש"ם  יש"י  אותיות שר"ש יש"י ק"ם  בגמטריא  שר"ש  שק"ם  שערי"ם אותיות  ש"ם עי"ר ש"קם"  שר"ש המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא  ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם  סו"ס,זה המלאך סו"ס והינו  מלאך הסטרא אחרא  {עכו"ם רשעים} אשר משביעים שמו בכדי לגזור ה"יסוס סוד עמלק בגמטריא ספ"ק  בפנימיות לב ישראל צדיקים קדושי"ם באלקי ישרא"ל  דבקים,ועתי"ד מל"ך המשי"ח משה  רבינו  להשביע המלאך ס"ו  בגמטריא  קש"ר שישי"ם  אותיות שק"י שרשרי"ם,בסוד  {ש}מע {ק}ולנו {י}הוה  חותם שרש"-ים בגמטריא שר"ש משי"ח   י"ם  אותיות   ש"ם ח"י שרשי"ם  -

בגמטריא  של"ו ש"ם או"ת  מ.ח.י  שרש-ים  סוד השם המפורש  שופר מש"ה  מ.ח.י  בגמטריא  מ"ח עש"ר   אותיות חמ"ש ע"ר  סוד ארגמ"ן  {א}וריאל {ר}פאל  {ג}בריאל {מ}יכאל {נ}וריאל  חמ"ש  מלאכ"י  מרכב"ה"  אותיות ברכם  ה"   משמידים ומוחים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק הכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  סוס{יאל},-זה המלאך אל"י בגמטריא  א"ם הינו מלא  עולם הבינ"ה  אותיות בנ"י עול"ה מ"ה ,בסוד המלאך  אל"י  חותם בפנימיות המשיח  הנקרא ב"נ-{י}  בגמטריא ב"ן עש"ר  אותיות ר"ב עש"ן  אותיתו ע"ב נש"ר    בגמטריא ש"ר חס"ד ן"  את מאור   מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או  ה"א בגמטריא {ג}או{ל}ה סוד עש"ן  {ע}ולם {ש}נה {נ}פש  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנ םונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ס"{ט},-זה המלאך  אמ"ת{בגמטריא  ט"}אורות הינו חותם בפנימיות משבי"ע  שמ"ו  בגמטריא מש"ה אח"ד אותיות ש"ם האח"ד  אותיות מא"ה  חד"ש  אותיות   ד"ש חמא"ה    אותיות א"ד החמ"ש,הרי לך ה[ג]וא{ל}  הינו א"ד{תפארת} ובפנימיותו   חמ"ש מלאכים ארגמ"ן {א}וריאל {ר}פאל {ג}בריאל  {מ}יכאל {נ}וריאל  שהינם מגלים א-חד  בגמטריא אב"י    בגמטריא י"ג מידות הרחמי"ם-רמחי"ם  בפנימייות ישרא"ל  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  סי{לול},-זה המלאך לו"ל    בגמטריא ס"ו בגמטריא גלג"ל,-והינו חותם מוחין גלג"ל{נסיעה}-סוד החכמה ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך בפנימיות משביע שמ"ו,עתיד מל"ך  המשי"ח  מש"ה ח"י  ש"ם ח"יה להשביע המלאך לו"ל בסוד ה-ללו-יה  אותיות   הי"ה  לו"ל   בגמטריא ש"ם יש"י  יהוה ובכך להשמיד ולהכרית סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נשר"ף  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה. 

שם  {סיע} איעכ יאא,-זה המלאך  סי"ע בגמטריא ק"ם,הינו מלאך החכמ"ה אותיות כ"ח המ"ה  בגמטריא ח.מ.י  שערי"ם וחותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} קדושה סוד שם ח.מ.י  בגמטריא ח"ן  בגמטריא  י"וד  ה"י   ו"או ה"ה,  הינו חותם  בפנימיות המשביח מוחין אומ"ץ  סוד {מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט ,-

הרי לך בזה השם משה רבינו חותם משט וצד"ק  סוד צוד"ק  צ"ו  ד"ק  בגמטריא יצ"ק תור"ה בפנימיות לב ישראל עם קדו"שה בכך זוכה לאות נ בינה הינו קדוש"ה בגמטריא י" קש"ה חבר אות  נ"  ומקובל מאור "נשיקה"  סוד רוח ברו"ח  אותיות חבר"ו רו"ח   אותיות חרב"ו רו"ח רו אלקים מרחפת על פני המי"ם  ומשמידה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם   {כע}  ,-זה המלאך  כ"ע  בגמטריא  מל"ך   סוד  {מ}וחין {ל}ב  {כ}ליות והינו חותם בפנימיות משיעו  כ"ל  ם"  בגמטריא   מ"ן,סוד מ"יין נ"וקבין{היכולת לעלות התפילות},עתיד מל"ך-המשיח משה ח"י   למשו"ך בכל התפילה כ"ל  ם"{בינה}-ובכך לשחוט  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,"עשיו"  אותיות  "ישוע"  י"מחם ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונכחדים,זרע עמלק נכחד ונאבד בעת תורה ה{ג}וא{ל} מ{ג}ו{ל}ה מן  המרומים סוד "גלגל" בגמטריא בן דו"ד  הינו ד"ן ד"וב  -סמא"ל הרשע למיתה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה". 

שם  סמו"ט,זה המלאך שמו מגולה מן הפסוק {ס}ור {מ}רע {ו}עשה  {ט}וב,הרי לך הינו מלאך טו"ב  בגמטריא ש"ם יש"י טו"באל,הרי לך עתיד   ישי{מלך המשיח} לחתום בכח זאת השבועה  מוחין טו"ב-א"ל  המשמיד ועוקר  "חטאל" זה סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הרזי"ן דרזי"ן,ביום ההוא ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם על סתרי סתרי"ם  אור אלקי"ם  חיי"ם  בגמטריא ר"ז  אלקי"ם  חכ"ם  אותיות מ"ח  זכריא"ל  ק"ם  להשמיד מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}ע{ה},-"עשיו"  אותיות "ישוע"   י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {סמ"נ}גל,-זה המלאך סמ"ן  אותיות  נ.מ.ס  סוד שער חמישים והינו חותם בפנימיות   משי"ח  י"ם  בגמטריא  ש"ם חכ"ם  מוחין   מ"נס  אות  {בינה}-אות ם"  על יד"ה יעש"ה  בגמטריא  שע"ה שע"ר  בגמטריא ק"ם השר"ש אותיות ש"ר משק"ה  אותיות רק"ם ה"שש  אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד המוחים ומכחידים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים  לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח ה{ג}או{ל}ה  זר"ע עמל"ק נא"בד בעת תור"ת המשי"ח אותיות חירו"ת  משתי"ה   אותיות ריח"ו   ת"ם  שת"יה     נגלה" בסוד ג"ל  נ"ה-{נ}צח {הו}ד-רוח הנבוא"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".         

שם {סנ}דלפון,-זה המלאך נ"ס  בגמטריא   בגמטריא  ש"ם י"שי  משי"ח י"ם,הינו חותם בפנימיות המשיח מוחין שמ"ש  י"י  בגמטריא שמ"ש שערי"ם  אותיות  שמ"ע יר"ם  ש"ש  אותיות ש"ם ירע"ם ש"ש  בגמטריא נש"ר ע"ם ש"ש  אותיות שמ"ש   ע"  נש"ר  אותיות  נע"ר  ש"ם  ש"ש,זה מטטרון הקדו"ש השוק"ד על התור"ה בעולם העליו"ן  על יד"ו  אות  יו"ד החכמה מגולה בפנימיות מלך המשיח המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונכחדים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  סנ"ו,-זה המלאך  ס-נ"ו  בגמטריא  ב"ן דו"ד   משי"ח  י"ם  אותיות  משי"ח  נדיבי"ם ,הרי לך המשי"ח בפנימיותו  חמ"ש  מלאכי  ארגמ"ן  א"וריאל ר"פאל  ג"בריאל  מ"יכאל  נ"וריאל  הנקראים נדיבי"ם  אותיות די"ן י.ב.ם.  הינם השם המפור שופר משה שמש פור"ה   וזה סוד השביעי"ת בגמטריא    שע"ר  בקוד"ש שע"ה  ש"בנה ע"לאה  ה"ארה,-ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  סנוי סנס{נוי} סמנגלוף,-ראה זה המלאך נו"י  בגמטריא  יו" חמישי"ם אותיות   יח"ו שמ"י י"ם,בסוד המלאך אשר שמו נולד{מגולה} מן  ח"נוך ו"רחום י"הוה,וזה מלאך הרחמים אותיות ח.מ.י. הר"ם  סוד רמ"ח   מ.י.ה.  וזה השם המפור"ש שופר מ"שה חיבו"ר  עליו"ן  אותיות  חר"ב  י"ו  ע"ל-יו"ן   בגמטריא חר"ב י"ו נוע"ם  סוד החכמ"ה  בתורת הקבלה י"ו קרנות על חד"ו סוד ם נוע"ם  נוטריקון נ"ון-ע"ם  בגמטריא נוע"ם משי"ח  י"ם בגמטריא נוע"ם ש"ם חיי"ם  בגמטריא נוע"ם  ש"ם חכ"ם  אותיות מ"ח  שכ"ם נוע"ם  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדי לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ס {סס},-זה המלאך  ס"ס   בגמטריא   שמ"ש  שמ"ש  שערי"ם שערי"ם,זה המלאך  הינו שמ"ש עליו"ן ושמ"ש תחתון ופותח  השערים התחתונים ומעלה התפילות לשערים העליונים,עתיד מל"ך המש"יח מש"ה רבי"נו להשביע המלאך  שמ"ש שערי"ם אותיות  עש"ר שמשי"ם,-סוד הארות מן עש"ר  ספירות המשי"ח מוש"ך באמצעות זאת ההשבע"ה לפנימיות המלכות{שע"ר}-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ס{פה}ג,-זה המלאך פ"ה  והינו חותם בפנימיות משביעו  מוחין תורה בעל  "פה"  בגמטריא חמ"ש שמ"ן יו"ם אותיות מו"ח  ן"  שמשי"ם     אותיות חומ"ש שמני"ם   אותיות מו"ח  ש"ם שנים,הרי לך  המשיח הנקרא מו"ח{חכמה בינה דעת}באמצעות זאת ההשבעה מוש"ך    ש"ש שני"ם   אותיות שמ"ן שי"ש  סודות התור"ה  לפנימיות המלכות המשמידה ועוקרת מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הקרזי"ן דרזי"ן,זרע עמלק נאב"ד בגאולה השלמה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ס{פריאל} ,-זה המלאך  ירפא"ל  והינו מלאך הרפואו"ת  חותם בפנימיות המשבי"ע  שמות קדושה בכוחם לרפ"א תחלוא"ה,המלאך ירפא"ל  בסוד א"ל   ירפ"א  על י"דח  א"  פר"י   א"ל  סוד נשמ"ת ה{ג}וא{ל}  את יש{ראל}  זוכים בכך לאות פ"  ובכך מקובל מאור  ירפא"ל  סוד פ"י רל"א   אותיות פריא"ל   מלאך הפירו"ת{עיבורים} המעבר נשמות חדשו"ת בפנימיות ישראל טהורי"ם,-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  {סש}וא,-זה המלאך ש"ס  סוד ש"ש  ס"דרים והינו חותם   חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד בפנימיות מלך המשי"ח  אותיות  מש"ה ח"י  אותיות  י"ש חמ"ה  אותיות שמ"י  ח"ה  בגמטריא שמ"י אהב"ה בגמטריא שמ"י  אח"ד     אותיות  משי"ח  א"ד    אותיות  מיח"ד  א"ש   אותיות דש"א  ח.מי.  המצביע על השם משה שהינו  מ{פורש}  בסוד פרו"ש  מן העולם התחתון ומקדשים אות באות  מ"{עולם הבינה העליון}ובכך מעוטר בממאור שופ"ר  המשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,"עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים  זרע  עמלק נאב"ד ונקר"ע  בזכות הרזין דרזי"ן,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  ס"ת,-זה המלאך תורה בסוד  ס"פר  ת"ורה,הינו  סופר התור"ה המלאך ספריא"ל  בגמטריא השלו"ם  וחותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  מוחין   ל"ו  מש"ה  אותיות מ"ו  של"ה  סוד  ש"תי  ל"וחות  ה"ברית  המעטרים ישראל במוחין  ל"ו בגמטריא קש"ר שמ"ש יל"ו  אותיות שר"ש שק"ם יל"ו   אותיות יל"ו קשר"ם  ש"ש  וזה סוד י"מלוך ל"עולם ו"עד הבורא יתבר"ך ויתה"לל   חותם  ותחו"ם  תורה חד"שה מאת"י תצ"א בפנימיות ישרא"ל,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ס{ת"ם},-זה המלאך ת"ם והינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו האמונה השלמה{תמימות},-בסוד ת"ם-ימו"ת אותיות ת"ם יתו"ם  שי"ר חד"ש אותיות חיר"ש  ד"ש    אותיות שד"ר שי"ח בגמטריא שד"ר  אליעז"ר סוד ש"ליח ד"רבנן  המלטך עזריא"ל  בפנימיות ה{ג}וא{ל} מגלה עבור"ו{עיבורו}  מוחין  ע"-רז"י  א"ל אותיתו רזי"א  ע"ל  בגמטריא רז"יא מא"ה   אותיות רז"י האמ"א{בינה} בגמטריא   שע"ר  או"ר האמ"ר   בגמטריא שע"ת או"ר מא"ה  המכחידה ומשמידה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ספת {רתמ} לסא,-זה המלאך  תמ"ר ושמו נולד{מגולה}מן  ת"ורת  מ"שה ר"בינו  הינו חותם בפנימיות המשי"ח  מוחי,ן  או"ר ע"ב אמ"ת ר"ם{בגמטריא תמ"ר}  וגם תמ"ר נוטריקון ת"ם-או"ר  אותיות או"ם  ת"ר  אותיות אמ"ת ר"ו אותיות תור"ם  א"  אותיתו ת"ו אמ"ר ,זה סוד צדיק חי עולמים{שם או"ם}המשיח אור אמ"ר אותיות א"  ר"ם  מושפע לפנימיותו באמצעות המלאך   תמ"ר   המשמיד  ט"עם-מ"ר  זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם  סתר",-זה המלאך  {ס}וף {ת}וך  {ר}אש והינו מלאך חכמה בינה דעת{ראש} חותם בפנימיות משביעו מוחין תו"ך  סוד  כ"תר  ת"ורה,עתיד המשי"ח משה רבינו אותיות רושם בי"נה  לגלות סתר-י  תורה באמצעות זה המלא"ך   סת"ר  הינו מגלה סוד המלכות  י"ם-{סו"ף}-בגמטריא ש"ם  יש"י אלהי"ם    בגמטריא שמ"ש ש"ע יר"ם אלהים,תפארת ישראל{ש"ע נהורין}  יר"ם השכינה הקדושה {הנקראת אלהים}באמצעות א"  מילה{אור החכמה} המשמיד ועוקר במא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  סמנ{גלופ},-זה המלאך גלו"ף  נוטריקון  גל"וי-פ"ה   אותיות גל"ו  יפ"ה  והינו מגלה החכמה{יפה בתורת הקבלה}בפנימיות בעל השבוע"ה,המשיח הנקרא גלו"יה{תמונה} סוד  ג"ל-יהו  כנאמר  ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך הנקראת יה-ו בעת כונסת לפנימיות המלכ{ה}  בכך מקובל אור י-הו-ה  המכחיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזין זרע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

  

 

OnLineTech