להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים"-כרך פ" אות פ"

 ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך פ" אות  פ" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

הקדמת והסכמת מחבר  הספר רעיא מהימנא{הרועה הנאמן}-משה רבינו{אב הנבואה}:

פתח דברי יאיר בהתנצלות על החיבור זה הספר הקדוש העונה לשם  רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים,-אשר חברתי אנוכי  רעיא מהימנא –הרועה הנאמן ושמי בקרב בניי משה רבינו על שם  ריבוי  אהבתי  לבורא יתהלל , ומה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי לחבר חיבור כזה והרי אנוכי עניו ואין רצוני למשוך חכמה אשר גדולי עולם לא כנסו בשער גילוי הרזים המופיעים בזה הספר הוא קודש הקודשים,ומה עלה בדעתי לגלות דברים הסתירום החכמים העליונים והנשגבים חכמי הקבלה האלוקית במתק לשונם בעל הקדושה לשון זהב  גילו טפח והסתירו טפחיים,

ודע אשר כל דברי זה הספר על כל השבעותיו  נאמרים בדברי חידות ואלפי דרכים להבנת הדברים , ולכן הכונס עצם{עוצם}נפשו בהשבעות ומבצעם המשל דומה לתינוק פעוט אשר מבקש לכנוס לתורת הסוד,והרי מזהיר אנוכי אשר כל טעות גוררת בעקבותיה אסונות קשים ו-ד" מיתות בית דין יכוהו את משביע השמות בזה הספר ולא יפסח האסון על המקורבים לבעל השגגה הנתפס לגאוה ויהירות ומצא רצונו להשתמש בשמות המאציל יתהלל אשר את בשר כלי גופו הבורא יתברך יתלוש מעליו ויסירו על ידי זעקותיו ומכאוביו של המשביע על ידי המתת ילדיו,

אנכי רעיא מהימנא מלאתי ידי  בכל מכמוני התורה עד  אשר קרבתי לזאת המלאכה הגדולה הזאת לגשת אל הקודש פנימה לגלות הטמון והנעלם,ובאמצעות הרגלא"ט-ר"בי ג"ל ט"ופז ל"בית א"יפרגן  הוא משיח ישראל משיח אמת ונאהב  נכדו של החכם העניו המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-הצנוע ועלום השם בחייו אשר רחק מפירסום  וכל מעיניו{עיונו}בדפי  התורה תורת ישראל הבזיקה במחשבתו ולכן הגיעה לקיים הפסוק "והגית בו יומם ולילה"-בכח הנבואה הכתבתי את הספ"ר למשיח ישראל הוא אהבתי היחידה-בסוד מדרגת נשמתי היא מדרגת היחידה{בתורה הקבלה}שוכנת בפנימיות הרגלא"ט מחמד"י ואהו"ב הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם אשר בחר השם הרגלא"ט  בגימטריא רמ"ח  מצוות עשייה לחותם גאולה בפנימיות ישראל עם קדושה צדיקים כולם יש להם חלק לעולם הבא,

בכבוד ר"ב רעיא מהימנ"א  א"ב הנבואה אשר כתב הספ"ר  מרטי"ט הלבבות שכל מלאכי ונשמות הצדיקים תרמ"ו חלקם להבאת גילוי קודש הקודשים לרגלא"ט-משיח ישרא"ל  בסוד משוחח עם הא"ל במדרגת ישר  א"ל{אור הנבואה סוד הגאולה הנה עולה מן החשיכה}.

שם פאי,-זה המלאך פא"י שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  פ"ותח א"ת י"דך, הרי הינו חותם בפנימיות המשביע סוד א"ת אותיות התור"ה,-מפתחות גילוים של העולם הנסתר-עולם הבינ"ה,בכך המשביע מגלה יד-ך  בגמטריא י"ד שערי"ם אותיות י"ד ש"ע  יר"ם המלכות,הרי לך באמצעות זאת ההשבעה  ש"ע בגמטריא צר"ף{האותיות}משיח יר"ם{יגאל}המלכות{שכינה}-ומשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  פ{בפ},-זה המלאך פ"ב   והינו חותם   ש-  פנים{בגמטריא פ"ב}  סוד   פ"  שני"ם  סוד אור הבינה  אות  פ  בגמטריא שמן יום בפנימיות בעל השבועה, עתיד מלך המשי"ח  משה ח"י להשביע המלאך  פ"ב  בגמטריא נפ"ש-ים  אותיות  פנ"י ש"ם,הרי המשיח בכח זאת השבועה מגלה {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל  בפנימיות המלכות{י"ם}זוכה בכך   למשיח ישראל  הינו אות  ש"  מני"ף  המלכות ובכך  משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {פג}חג,-זה המלאך  פ"ג שמו  נולד{מגולה}מן הפסוק  {פ}ועל {ג}בורות,הרי זה מלאך גבורות קדוש,ועתיד מלך המשיח משה חי על ידי השבעתו  למשוך שמות פעו"לה   אותיות  פ-עול"ה   אור הבינה{פה} המגלה   מוחין ע"ל בגמטריא מאה ברכות  הגורים ליחוד ו"ה,תפארת ומלכות,וזה יחוד פעול"ה אשר המשיח  הפוע"ל על ידי השבעות מביא לכדי עשי"ה{בעולם העשיה }-מלכות הטהורה,-בכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  פגחף יידר {שחק}ת וול נן,-זה המלאך  שח"ק    והינו חותם בפנימיות משביע שמו חש"ק בעבודת הבורא יתברך,דעת אשר המשיח באמצעות זה המלאך עתיד לגלות  ח-ש"ק  בגמטריא  ק"ש  קש"ר  נשמ"ה אותיות קשר"ק ש"ם שנ"ה   בפנימיות המלכות הקדושה, שם קשר"ק  אותיות קשר-ק  בגמטריא קשר מאה אותיות רק"ם ש.א.ה  השם המפור"ש משבר ומשמיד מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח  ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-וביום ההוא המשיח מגלה ק"ריאת  ש"בת   ש"בת  ק"וד"ש נשמה טהור"ה אותיות ט"ו  ה"רה  בפנימיותה שורש נשמות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם  {הב"א}  גאול{ה}-"אהבה",אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  {פגמ}כאר,-זה מלאך  הסטרא אחרא הנקרא פג"ם,עכו"ם רשעים משביעים המלאך פגם בכדי לפגום האמונה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים,עתיד מלך המשיח משה רבינו  להשביע המלאל  פ"ג  בסוד  פ"ועל ג"בורות מלאך גבורה קדוש ועל ידו למשוך אות   ם"{בינה}עליונה לפנימיות ישראל צדיקים  לגאולה שלמה מייחלים,בכך    סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים שהינם שורשים לענף הטמא  פג"ם  נשחטים ונעקרים על גבי מזבח הרזין דרזין,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  פדהא"ל,-זה המלאך  חותם בפנימיות המשיח משה רבינו רושם בינה סוד מוחין פד"ה אל  אותיות   א.ל.ד.  פ"ה,וזה מלמדך המשיח על ידי שם א.ל.ד.  זכה ונתעלה על מרכבות שרפי"ם עליונים ותחתונים,והינו   בעל מאור   שר"ף-ים אשר יכחיד וישמיד  "רומא",-זה מלכות רומי הרשעה  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק  נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  פדתיאל,-בגמטריא המלאך "פדאמת",זה  המלאך עתיד מלך המשיח להשביעו ובכך  לגלות אמ"ת  בפנימיות  המלכות הנקראת פ"ד על שם מחכמ"ה  שאור החכמ"ה של המשיח יפד"ה אותה ויעטר אותה בכתר {ג}או{ל}ה,-המלאך פ"דתיאל  בסוד  פל"א דת"י,הינו חותם בפנימיות המשיח הנקרא פל"א יוע"ץ  מוחין {ד}עת {ת}פארת {י}סוד,בכך  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על   גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  פוד"ו,-בגמטריא המלאך פו"י,שמו נולד{מגולה}מן הפסוק {פ}ודה {ו}מציל {י}שראל,הרי המשיח ישראל עתיד באמצעות השבעת זה המלאך למשו"ך או"ר ומציל אותיות י"ו צלם,בסוד  הנאמר על משה רבינו  י"ו קרנות על חד"ו,ובאמצעות זה המלא ך  משה  פו"דה  בסוד   מגלה  מ-  מוד"ה{בגמטריא פוד"ה},-סוד אור בינה {מ} בפנימיות המלכה{מוד"ה}-בכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  פז"ק,-זה המלאך  בסוד   פ"ה ז"הב  ק"דוש,הינו חותם בפנימיות המשיח סודות  תורה בעל  פ"ה  הנקראים זה"ב קדו"ש   בגמטריא   יקש"ב  ז"ה,הרי  באמצעות זאת ההשבעה המשיח מושך י"ב {בגמטריא זה} צירופי יהוה,-סוד רוח נבוא"ה  בכך   מגלה  {י}חוד  {ש}ילה  {ב}רכה  {ק}דושה בפנימיות ישראל צדיקים טהורים יש  להם חלק בעולם הב"א,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  פחד יצחק,זה המלאך  הקדוש  פח"ד  יצחק, בסוד   פ"לא  ח"דש,המשיח באמצעות זה המלאך מגלה חידושי תורה שמקורם מן ספירת אל"ף{החכמה} הנקרת יצח"ק   י"חוד  צ"דיק",בכך מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {פיטרו}טא,-זה מלאך  פטר"ו הינו מלאך הסיטרא אחרא,עכו"ם רשעים משביעים אותו ח"ו לגזור  "טירוף"   על ישראל צדיקים  קדושים,וגם מסיתם את לב ישראל ח"ו לאכול טר"ף{ו},עתיד מלך המשי"ח משה ח"י  להשביע המלאך פר"י  ט"ו  בגמטריא  שע"ר פרי"ה   אותיות ע.ר.י  השר"ף,-

הרי לך השרף אותיות ש"ר  פ"ה בגמטריא שר"י  כה"ן  אותיות כש"ר נה"י,-סוד {נ}צח {ה}וד {י}סוד  כ-שר"  אותיות ש"ר-ך  בגמטריא ש"ר  ע-שרי"ם  זה מטטרו"ן הקדו"ש  השוק"ד על התור"ה באמצעותו משי"ח משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  פ"י,סוד  פ"חד  י"צחק   זה המלאך  יח"ד  פ"   צח"ק  אותיות פח"ד ח"י ק"ץ והשמדה על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ועתיד מלך המשיח על ידי המלאך פ"י  לגלות  אור י"פ   בפנימיות המלכ{ה}  בכך מקובל מוחין יפ"ה  סוד פ"י   ה"  אור הנבואה המעטר ישראל צדיקים קדושים ב{ג}או{ל}ה שלמ"ה,-אמן  ואמן כן יהי רצון ה".

שם  פ{יש"ו}ן,-זה המלאך פ"ן יש"ו  הטמא,זה מלאך הסיטרא אחרא אשר עכום  רשעים משביעים בכדי להסית ישראל טהורים מן תורת ישראל אמת יחידה ,עתיד מלך המשי"ח משה ח"י  סודו נפ"ש   י"ו  קרנות על חדו בכך להשמיד  פ"ן יש"ו{ע}  י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים מלכות {ר}ו{מ}י הר{ש}{ע}ה "ישוע"  שר"י יורדת לגיהנם ונכחדת מן להבות המדורה המכלות כל רוח טומאה דסטרא אחרא,אמן  ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שלו"ש,-זה המלאך שלו"ש והינו חותם אור שלוש אבות אברהם יצחק ויעקוב בפנימיות המשי"ח משה ח"י,-שלוש בסוד של"ו-ש אותיות ל"ו ש"ש  שרפי"ם אשר באמצעות  ה{ג}וא{ל}  חותם  ש"ר  פ"  לפנימיות י"ם{המלכות},וזה יוד שר-פ-ים  בגמטריא ש"ר שמוני"ם  י"ם  אותיות שרי"ם שמוני"ם המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

פ  נ  א   וי  לך [של  וש ]

את  שם   על  בנ  יש  וא

שם  פניאל,-זה המלאך קודש הקודשים  פניא"ל בסוד  חותם פנ"י-אל בפנימיות הגו-א"ל,בסוד על ידי השבעתו  מגולה למשיח  פנימיות  אל,סודות תורת המר{כ"ב}ה   חכמת הצירופים חכמת הנביאים הקדושי"ם רב"י מעלה  אותיתו מ"ב  ע.י.ר  ל"ה  אותיות משיח "עיבר מלה"  ,הינו חותם האמונה השלמה{מלה}  בפנימיות ישראל  עבר"י זוכים בכך  ל-רב"י  ע"  בגמטריא רב"י שבעי"ם    אותיות ברשב"י עי"ם,-{ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין {ר}בי {ש}מעון {ב}ר  {י}וחאי הינו נשמת משיח ישראל ישמיד ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  פנ"ש,-זה המלאך נפ"ש והינו חותם בפנימיות המשיח מוחין פ"ן  ש"  בגמטריא  פ"ן שמו"ת א"ש ל"ו,הרי לך מגלה   פ"ן שמות א"ש {ל}שיל{ו} באמצעות ה{ג}וא{ל} משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם פספסים,זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  {פ}תח {ש}ועים {פ}תח {ס}ומים {י}שעך {מ}צפים,והינו חותם בפנימיות משיח ישראל כח  הצפיי"ה,-אור הנבואה הנקראת  מפת"ח  אותיות חת"ם  פ   בגמטריא  חות"ם שמני"ם    אותיות חותמי"ם שמ"ן  החכמה בפנימיות {ג}וא{ל} ישראל בכך מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם   ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  פסת"ם,-זה המלאך הקדוש שמו נולד{מגולה}מן הפסוק {פ}חודיך {ס}ר {ת}וציאם {מ}מאסר,-הרי לך באמצעות השבעתו מלך המשיח מושך מוחין  פחודי"ך אותיות יחו"ד   פ"ך בגמטריא  יחו"ד מא"ה אותיות  הא"ם יחו"ד,-אור בינה   הנקרא אמ"א  המשפיעה יח"ו-ד  סוד ח"נון ו"רחום י"הוה אור הרחמים לפנימיות המלכות{אות ד}וזה סוד יח"ו-ד  בגמטריא כ"ח  המשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {פע}הק,-זה המלאך ע"ף  והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין   י-ע"ף  אותיות פ"י  ע"  בגמטריא פ"י שבעי"ם  אותיות יב"ם  י  שפ"ע וזה שם יבם משיח ישראל רוכב על גלגלים  ומשמיד סמאל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזין,זרע עמלק נכחד ונאבד בגאולה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  פצפצ{יה},-זה המלאך י"ה מלאך החכמה בינה והינו חותם בפנימיות המשיח אורי"ה,סוד המלאך  אור"יה  מלאך ג"ן עד"ן סוד ע"ד נג"ן,חותם בפנימיות המשיח מוחין הנבואה הנקרא נגינת   הצירו"ף  אותיות נגינת הציפו"ר   אותיות  ת"ן ג"ני  ציפור"ה,שם ת"ן בגמטריא עשר פעם גאולה,וגם  שם י"וד ה"א ו"או ה"א המשמיד  ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  פק{ומ},-זה המלאך  מ"ו והינו חותם בפנימיות  משביעו שם מ"ו   בגמטריא   שמ"ש ,סוד שכל   ז"ך  תפארת ישרא"ל  מאור התור"ה העליונה, עתיד  מלך המשי"ח  משה חי להשביע המלאך מ"ו  בגמטריא מ"שש  מ"וחין ש"למים  ש"ילו,וזה המלאך מעור שילו{המשיח} במוחין  סוד שם מ"ב  ח"ן המגלה  י ספירות בפנימיות המלכה המשמידה ועוקרת סמא"ל  גמגימא ואמן מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם פרטש"ה,-זה המלאך  שט"ר פה,הינו  שוטר בסוד מלאך חבלה דסטרא אחרא,סוד ש- טרפ"ה  ומסית ישראלך צדיקים קדושים   לבצע ח"ו מעשי טירו"ף,עתיד מלך   המשיח אותיות משה חי להשביע המלאך   ט"ר שפ"ה  בגמטריא   שר"ת  ע"  בגמטריא   שר"ת שבעי"ם שמות חקוקים ובכך להשמיד ולעקור סמא"ל גמגימא וטאמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה ,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  פריא"ל,-זה המלאך פר"י  א"ל  הינו  חותם  כח הנשמ"ה אותיות  כה"ן החמ"ש  סוד ארגמ"ן   {א}וריאל {ר}פאל  {ג}בריאל {מ}יכאל  {נ}וריאל, הינם חותמים בפנימיות המשיח  אר"ג   מ"ן,באמצעות המשיח מעלה  מ"יין נ"וקסין {תפילה}- ומושך  א"ר-ג  קוים  חסד  דין רחמים  המשמידים ועוקרים סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא  רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד בגאולה  השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם פרמ{עוע},-זה המלאך   עו"ע  בגמטריא קו"ם  ,והינו חותם בפנימיות המשיח מאור  ק"ם  ו"  בגמטריא קש"ר  ק"ם  אותיות שם  מקשר"ק,זה השם קשר-ק בגמטריא  קשר מא"ה  אותות רק"ם ש.א.ה.  סוד השם המפור"ש  שופר מש"ה סוד הא"ד  המעבר השכינה אש"ה בכך  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו "  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ומלים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזי"ן אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם   שר"ף,-זה המלאך שר"ף והינו ש"ר פ"ה אותיות   השר"ף  בגמטריא שר"ף חמ"ש  אותיות חר"ש שפ"ם    אותיות שמ"ש פר"ח,הינו חותם בפנימיות המשיח הנקרא פר"ח נוטריקון פ"ה  רי"ח אותיות פריח"ה מוחין שמ"ש{תפארת עליונה}-סוד  ש"יר  פ"לא   מ"לכות  זוכה לגאולה שלמ"ה,-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

פ ר ש נו 

ר ע ב  ת  נ 

ש ב ד ב ש

נ ת ב ע ר

ו נ[ש ר פ] 

שם  פרת,-זה המלאך  פת"ר  והינו מלאך החסדים הנקראים פתרו"ן  אותיות  נ-פרו"ת אותיות פ"ן  תור"ה  אותיתו נר"ו תפ"ה  בגמטריא מר"ו תהלים,חותם בפנימיות המשיח הנקרא נר"ו בגמטריא קש"ר נ"ר  בגמטריא   נ   קש"ת  אותיות ק"ן ש"ת  ש"ומע "תפילה  ק"ול  ש"ילה מוחין תהלים המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאב"ד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  פש,-זה המלאך סודו  פ"ני  ש"ור    אותיתו שר"ף  נו"י  אותיתו שופ"ר   נ"י  אותיות נש"ר פו"י  והינו חותם בפנימיות ש"ר  נ  בגמטריא ש"ר חמישי"ם   אותיתו חרש"י שמי"ם זה המשיח מוחין {פ}ודה {ו}מציל {י}שראל, בכך המשיח מושך  לפנימיות המלכות  הנקראת פ"ו בגמטריא  מו"ם  מאור  י  ספירות בלימה וזה סוד  פו-י  אותיות    פ"י  ו"  בגמטריא קש"ר פ"י  אותיות פר"י ש"ק   בסוד כח הנשמה{של  המשיח}  מגלה  ק"ריאת  ק"ודש  מאור קדוש בפנימיות  ישראל עם קדושה אותיות קוד"ם  שע"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  {פש"ץ},-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן הפסוק  פ"תחו  לי   ש"ערי  צ"דק, הרי לך הינו מלאך צדק ואמת וחותם בפנימיות המשיח מוחין  ל"י  בגמטריא אות  ם"{בינה}-הנקראת מפתחו"ת נוטריקון מפת"ח אות  אותיות  פת"ח מאו"ת בסוד  חותם במשיח  פ"רי  ת"פארת ח"כמה  אור הנשמ"ה העוקר ומחה מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי  רצון ה".

שם  {פ}תב{ר},-זה המלאך  פ"ר בסוד   פ"ה ר"יש   אותיות שי"ר פ"ה  אותיות שר"ף י"ה  אותיות ש"ר  יפ"ה  והינו חותם בפנימיות המשיח משה רבינו חכמה הנקראת  יפ"ה  סוד  ש"ילה  ר"ינה    אותיות נ"ר י"ה שיל"ה  בגמטריא נ"ר י"ה מש"ה   אותיות מש"ה  נ"ר  ה"יה  בסוד משה ש{היה} הוא שי{היה}  בסוד י"ש הי"ה וזה השם המפורש שופר  משה ישמיד ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  פת"ח,-זה המלאך בסוד {פ}חד  {ת}פארת {ח}סד והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין  פ-ח"ד בגמטריא ח"ד שמוני"ם   אותיות יחו"ד  שמ"ן  ם,-הרי לך המשיח הנקרא יח"וד אותיות   י"ד ח"ו בגמטריא י"ד חב"ד   אותיות יח"ד ב"ד  זה המלאך גבריא"ל,עתיד להשביע   המלאך רבי"גאל   אותיות איב"ר"גל"  אותיות  רב"י  א"  ג"ל  עיני ואביטה  נפלאות מתור"תך ובכך משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

תם ונשלם  ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך פ" אות  פ" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

OnLineTech