להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים"-כרך צ" אות צ"

 ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך צ" אות  צ" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

הקדמת והסכמת מחבר  הספר רעיא מהימנא{הרועה הנאמן}-משה רבינו{אב הנבואה}:

פתח דברי יאיר בהתנצלות על החיבור זה הספר הקדוש העונה לשם  רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים,-אשר חברתי אנוכי  רעיא מהימנא –הרועה הנאמן ושמי בקרב בניי משה רבינו על שם  ריבוי  אהבתי  לבורא יתהלל , ומה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי לחבר חיבור כזה והרי אנוכי עניו ואין רצוני למשוך חכמה אשר גדולי עולם לא כנסו בשער גילוי הרזים המופיעים בזה הספר הוא קודש הקודשים,ומה עלה בדעתי לגלות דברים הסתירום החכמים העליונים והנשגבים חכמי הקבלה האלוקית במתק לשונם בעל הקדושה לשון זהב  גילו טפח והסתירו טפחיים,

ודע אשר כל דברי זה הספר על כל השבעותיו  נאמרים בדברי חידות ואלפי דרכים להבנת הדברים , ולכן הכונס עצם{עוצם}נפשו בהשבעות ומבצעם המשל דומה לתינוק פעוט אשר מבקש לכנוס לתורת הסוד,והרי מזהיר אנוכי אשר כל טעות גוררת בעקבותיה אסונות קשים ו-ד" מיתות בית דין יכוהו את משביע השמות בזה הספר ולא יפסח האסון על המקורבים לבעל השגגה הנתפס לגאוה ויהירות ומצא רצונו להשתמש בשמות המאציל יתהלל אשר את בשר כלי גופו הבורא יתברך יתלוש מעליו ויסירו על ידי זעקותיו ומכאוביו של המשביע על ידי המתת ילדיו,

אנכי רעיא מהימנא מלאתי ידי  בכל מכמוני התורה עד  אשר קרבתי לזאת המלאכה הגדולה הזאת לגשת אל הקודש פנימה לגלות הטמון והנעלם,ובאמצעות הרגלא"ט-ר"בי ג"ל ט"ופז ל"בית א"יפרגן  הוא משיח ישראל משיח אמת ונאהב  נכדו של החכם העניו המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-הצנוע ועלום השם בחייו אשר רחק מפירסום  וכל מעיניו{עיונו}בדפי  התורה תורת ישראל הבזיקה במחשבתו ולכן הגיעה לקיים הפסוק "והגית בו יומם ולילה"-בכח הנבואה הכתבתי את הספ"ר למשיח ישראל הוא אהבתי היחידה-בסוד מדרגת נשמתי היא מדרגת היחידה{בתורה הקבלה}שוכנת בפנימיות הרגלא"ט מחמד"י ואהו"ב הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם אשר בחר השם הרגלא"ט  בגימטריא רמ"ח  מצוות עשייה לחותם גאולה בפנימיות ישראל עם קדושה צדיקים כולם יש להם חלק לעולם הבא,

בכבוד ר"ב רעיא מהימנ"א  א"ב הנבואה אשר כתב הספ"ר  מרטי"ט הלבבות שכל מלאכי ונשמות הצדיקים תרמ"ו חלקם להבאת גילוי קודש הקודשים לרגלא"ט-משיח ישרא"ל  בסוד משוחח עם הא"ל במדרגת ישר  א"ל{אור הנבואה סוד הגאולה הנה עולה מן החשיכה}.

שם  צאו{האב}וכאו,-זה המלאך  הב"א  בסוד כל ישראל צדיקים יש  להם   חלק בעולם הב"א,הרי לך הינו שומר העולם הבא,עתיד מלך המשיח באמצעות השבעת  השומר הב"א  לגלות  רוש"ם אהב"ה   סוד שם  יהוה רשו"ם בפנימיות ל"ב ישראל   ע"ם קדושה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא  ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם  ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק  נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  צ"ד,-זה המלאך צ"ד והינו מלאך הסטרא אחרא, עכו"ם רשעים משביעים שמו בכדי לצוד נשמות ישראל צדיקים  ח"ו להסיתם לתורות זרות,-ספרים חיצונים  החוצים האמונה בפנימיות ישראל טהורים,עתיד מלך המשי"ח   אותיות מש"ה ח"י  להשביע המלאך  צ"  בגמטריא מל"ך  חבר  אות  צ ומקובל צלמ"ך  בגמטריא צל"ם שערי"ם  ובכך להשמיד ולהכיד  שע"ר צלמי"ם  זרים,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  צדנ{לבש},-זה המלאך  לב"ש  וחותם מלבושים  סוד ל"ב  ו  שמי"ם בפנימיות מלך המשי"ח,-הינו ל"ב  בגמטריא כבו"ד  שמי"ם   אותיות מ"ם-שד"י –כבוד  בגמטריא    כבו"ד פמטטרו"ן  המלאך מטטרו"ן  פ"ה  סוד תורה בעל פ"ה  בכח זאת השבועה חותם בפנימיות כ"ב-וד  בגמטריא בכ"י,-{ב}רכה {כ}ונה {י}חוד המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם צ{דעי}אל,-זה המלאך  יע"ד  והינו חותם בפנימיות המשיח  מוחין עד"י  בגמטריא  י"ד  שבעי"ם   אותיות שב"ע ידי"ם   חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות אשר באמצעות מגלים הנבראים ישראל צדיקים קדושים מוחין שבעים אותיות שמ"י-ע"ב  בגמטריא שמ"י חס"ד,-חכמה בינה דעת{חב"ד},-ובכך מקובל  י" ספירות בלימ"ה הינו ע"ד-ים  למלכה{ים} אשר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם צדקיא"ל,-זה המלאך הקדוש  צד"ק  א"לי והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין  אלי בגמטריא  א"ם{בינה},-עתיד מלך המשיח  הנקרא צד"ק  להשביע המלאך  צדק-יא"ל בסוד ל"י  אות  א"אלפך חכמ"ה אותיות כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח גאולה בגמטריא כ"ח  י"וד ה"א ו"או ה"א המשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ומלים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {צוב} צבש בשל אבח ושל,-זה המלאך  צב"ו  בגמטריא פוח"ד  והינו חותם בפנימיות המשיח פ"ו-חד  בגמטריא   בפו"י,  ב"ינה פ"ודה ו"מצילה י"שראל,ובכך המשיח  משה חי מגלה בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים מוחין    ח"ו-פד   בגמטריא  פ"ד  חב"ד  אותיות פח"ד  ב"ד,זה המלאך גבריא"ל  בגמטריא  ב"ד   ר"ם    אותיתו מ"ב ד"ר  בפנימיות ה{ג}וא{ל} ומשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י}   הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ומלים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם צו"ל  ,-בגמטריא קש"ר צ"ל  אותיות שר"ץ  ק"ל   הינו מלאך הסטרא אחרא ועכו"ם רשעים משביעים שמו כדי לצער ישראל,מלך המשיח משה רבינו אותיות רושם בינ"ה  עתיד להבי"ע המלאך  שק"ל  צ"ר  השוקל צירופי האותיות עבור ה{ג}וא{ל} וחותם  מוחין  צ"דיק  אור" בפנימיות ישראל באמצעות הצירופים אשר משיח מצר"ף בפנימיות  ל"ב  ישראל   אותיות   שב"י רל"א  ל",-

סוד {ש}מעון {ב}ר {י}וחאי  הוא המלאך המושך אות ל"  בנין הפור"ח באויר לפנימיות המשיח הנקרא רל"א   בסוד י"ש  ישראל להם י"ש רל"א משי"ח שהינו  שוחט ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם צול{בדח},-זה המלאך חב"ד  והינו חותם {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת בפנימיות המשיח ,סוד ח-ב"ד,הרי זהו המלאך גבריא"ל אותיות רב"י גא"ל  והינו מעבר המשיח במוחין    ר"אש  ב"ינה  י"חוד  ג"אול"ה,ובכך המשי{ח}  זוכה לעיטור   אות  ח"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה  אותיות נש"ר משק"ה  אותיות שר"ש  מ.נ.ק.  אותיות  ש"ר  שנק"ם  ומשמיד ועוקר  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {צומ}  מכה,-זה מלאך  צו"ם  אותיות מו"ץ,-כח הטומאה בספר הזוהר בעל הקדושה,עכו"ם רשעים משביעים המלאך צו"ם הוא מו"ץ  על מנת לגזור צמצום באמונה    על ישראל צדיקים קדו-שים בסוד שמ"י קו"ד  אותיות קו"ם שד"י  בגמטריא קו"ם מטטרו"ן   משוך חכמ"ה{קימה}והשמד ומחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,זרע עמלק נאב"ד ונכחד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם   מצ"ק,-זה המלאך הקדוש  שמו נולד{מגולה} מן  צ"דקה  ק"ול  מ"ילה,הינו מלאך  תפארת הנקראת צדק"ה  ומגלה בפנימיות המשיח קול מיל"ה  אותיתו ק"ם הללוי"ה   אור הנבוא"ה המשמיד ומכרית  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}ע]ה,-"עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם  ונשרפים מן להבות המדור"ה המכלה כל ר"וח טומ"אה,בכך ישראל זוכים למוחין    חוט"ר  ו"  מא"ה בגמטריא חוט"ר  מ.ו.ו.  בגמטריא חוט"ר  מ.ב.י.  אותיות י.ב.ם.  וזה השם  מורה שהמשיח רוכב בסוד כרו"ב  י"  גלגלים    אותיות גלגל"י כרובי"ם  באמצעותם מעטר ישראל צדיקים טהורים במוחין גדול"ים סוד  ו-דגלים אותיות דג"ל יו"ם  אותיות  ל"ו  מגי"ד  סוד  י"חוד  מ"גן  ד"וד,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {צו"ר}טק,-זה המלאך צו"ר חותם בפנימיות המשיח משה רבינו  צ"דיק  או"ר  אותיות  י-אוצ"ר  ד"ק  אותיות  א"  ק"ץ  יו"רד  לשחוט ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין   חנו"ך ב"ן יר"ד  אותיות בנ"י חנו"ך ר"ד לגלות שם משי"ח ישראל  ברחב"י  ישראל  עם קדו"שה אותיות  קוד"ם  שג"ה  בסוד "גל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {צ}ורט{ק},-זה המלאך הקדו"ש  ק"ץ  והינו  מלמד על  ק"ו צ"דיק  בגמטריא  ע"ד שערי"ם יקוק,הרי לך עתיד מלך המשי"ח  הנקרא ע"ד בתורת הקבלה סוד ספירת תפארת  באמצעות זאת ההשבעה לגלות שם  י-קו-ק  יתבר"ך בפנימיות ישראל עם קדוש"ה,- בכך ש"ע-יר"ם  את השכינה וישמיד ויכה את  ע-שרים דטומאה  בראשם סמא"K גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {צושה},-זה המלאך שמו נולד מגולה  מן   צ"דיק  שו"ה,הרי עתיד מלך המשיח שהינו צדיק יסוד עולם באמצעות זאת ההשבעה לחותם השתוות צור"ה  בפנימיות ישראל עם קדוש"ה,וראה  המלאך צוש"ה בגמטריא מל"ך שו"ה   בגמטריא כ"ו שע"ה   בגמטריא יהוה שע"ה  המשמידה ועוקרת  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השל"מה אמן ואמן כן יהי   רצו"ן  ה".

שם  צחהאל-זה המלאך  ח"ץ  לאה,-הינו חותם ח"ץ  הא"ל  אור החכמ"ה  אותיות או"ר  כ"ח  המ"ה  בגמטריא  מ"י כ"ח ר"ז  אותיות כ"ח רזי"ם בפנימיות המשי"ח בעל השבוע"ה,וראה כח רזים   בגמטריא י"ז רמ"ח שערי"ם  בגמטריא רמ"ח טו"ב שערי"ם  בגמטריא אהו"ה רמ"ח ש"ע יר"ם המלכות וישמיד ויעקור מלכות  ר{ו}מ{י}   הר{ש}{ע}ה "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטים ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  צחצחיות,-זה המלאך צחצחיה   אותיות ח"ץ  ח"ץ י"ה  והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין  חכמה ובינה{שם י"ה  }אותיות  י-מש"ה בגמטריא שע"ר מש"ה,הרי משה רבינו בגאולה השדלמה עתיד להשביע המלאך צחצי"ה,ובכך למשוך למלכות{שער}  מוחין עש"ר ספירות הנקראת מש"ה  בסוד מ"עולם ה"וא ש"מך  בגמטריא ש"ם עש"ר  י"ם  אותיות שמ"ע  ש"ר  י"ם    אותיות ע"ם שרשי"ם בכך מגלים מוחין מצוחצחים{קדושים} המשמידים ועוקרים סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {צ"י}א,-זה המלאך  צ"י בגמטריא  הא"ם{בינה},-הרי לך הינו מלאך ב"ן  י"ה בסוד  בנה"י   ב"ינה  נ"צח  ה"וד  י"סוד הינו חותם בפנימיות המשיח בכך רוח הנבוא"ה  בגמטריא נביא"ו  של הש"ם  הוא  מש"ה  בעל ש"ם  ה"מפורש  אותיות ש"ם  מ"ה שופ"ר  בגמטריא שופ"ר  שפ"ה  בגמטריא שופ"ר שכינ"ה  המשמידה ועוקרת  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצ"ון ה".

שם  צ{יאא},-זה המלאך  י"אא  בגמטריא י"ב צירופי יהוה הינו חותם  בפנימיות מלך המשיח משה רבינו ר"עיא מ"הימנא,והמשיח בכך זאת ההשבעה מגלה י"ב  סוד י" כפול ב" בגמטריא אות  כ{חבר י"ב} ומקובל  שם  בכ"י,-{ב}רכה {כ}ונה {י}חוד  בפנימיות ישראל צדיקים  קדושים יש להם חלק בעולם הבא, בכך סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זר"ע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו-"ן"  ה".

שם  צי"ח,-זה סוד המלאכים הקדושים צ.דקיאל  י.ופיאל   ח.מיאל  והינו  חותמים בפנימיות משביע שם    ציח"  מוחין  צ"דיק  ח"י,וזה סוד המשיח  בכח ההשבעה זוכה למדרגת צ-יח  בגמטריא מל"ך ח"י אותיות  ח- כל"ים    בגמטריא  קש"ר נשמ"ה  כל"י-י"ם,הרי המשיח בכך חותם שם כ.ל.י.  סוד ארב"ע  דלתות העולם העליון  גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל {א}וריאל שהינ"ם   שמ"ן י"ה  בגמטריא  -

עש"ר נשמ"ה אותיות שר"ש הנע"ם,-חכמ"ה אותיות ש"ר ע"ם שנ"ה בגמטריא ש"ר ספר  י"ה  ע"ם     אותיות  ספ"ר  שיר"ה  ע"ם   המשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים ,זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  צית,זה המלאך  צית  חות ם בפנימיות המשיח   קוד"ש  וזה סוד שמו צ-ית  בגמטריא מל"ך קוד"ש  הינו  מעטר קדושה בפנימיות מל"ך המשי"ח,בכח זאת ההשבעה המשיח משה חי מושך   צ"י-ת  בגמטריא  האמ"ת   לפנימיות ישראל עם קדושה, בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  צ"ל,-זה המלאך צ"ל  אשר  באמצעות השבעתו המשביע מגלה אות ם"{בינה}-ובכך זוכה ל"צל-ם"  קדוש"ה,עתיד המשיח משה רבינו להשביע המלאך צ"ל בגמטריא מל"ך  שמ"ש יל"ו  אותיות ל"ו כ"ל שמשי"ם,-הרי הינו חותם בפנימיות הגו-א"ל  מוחין ל"ו שמשי"ם  אותיות שמ"ם שיל"ו  בכך מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  צמעל,-צ"דקיאל   מ"יכאל  ל"הביאל  ע"נביאל,הם המלאכים אשר חותמים בפנימיות משביע שמם  כח  ענבי"ם  אותיות ע-בני"ם  שבעים שמות קדושים המהוה  כלים  של  להב"  באמצעותם עתיד מלך המשיח  להשמיד ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה   ל"שנה ה"באה  ב"ירושלים,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  צ{מרכ}ד,-זה המלאך  כר"ם  והינו מלאך  המחשב"ה,באמצעות השבעתו המשיח משה ח"י  מושך  כ-ר"ם  בגמטריא ר"ם שערי"ם   אותיות עמ"ר שרי"ם  סוד  ע"שה מ"לאכיו ר"וחות  הינם  שרי-ם  בגמטריא   נש"ר  אותות ש"ר  ן"  בגמטריא ש"ר חמישי"ם   אותיות   ח.מ.י.  שרשי"ם  סוד מקדשים את המשיח באמצעות ב  כתות מלאכי עליון ומלאכי תחתון המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  צנדלפון,-זה המלאך   צנדלפו"ן  ונקרא גם המלאך סנדלפ"ון   אותיות פנ"ו  סנד"ל,-חותם בפנימיות  המשיח שם פנ"ו  סוד  נ"  פ"ו-רה  אותיות ה"ר פנ"ו  אותיתו נר"ו  פ"ה   במלוי אות ה"א  מקובל  פ"ה  אהרו"ן,הרי לך זה מלאך אהרו"ן אותיות הנור"א  חותם או"ר נ"ה,-{נ}צח {ה}וד   סוד נ"ה  או"ר בגמטריא ר"ז נ"ה  אותיות הנז"ר,-זה אור המשיח "נזר אלוקיו על ראשו"  ובאמצעות זה המלאך המשיח עתיד לגלות שער חמישים סוד  נ-ר"ז  אותיות ר-ז"ן,-

המשיח יחתום בפנימיות המלכות{אות ר" בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים} מוחין ז"ן  בגמטריא ויו הי יוד הה,-חכמה עליונ"ה  אותיות כ"ח מ"ה ע"ל יונ"ה בגמטריא כ"ח גאול"ה מא"ה  הנו"י  אותיות י"ה אמונ"ה כ"ח גאול"ה  בגמטריא י"ה  אמ"ן  ו"ה כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים   יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ססכ{ק"צ},-זה המלאך ק"ץ  בסוד  ק"ו  צ"דיק   אותיתו צ"ד  יקו"ק  ,הינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו  מוחין י-קו-ק יתברך סוד שם  צ"ד  בגמטריא אר"בע    צ",הרי השם הזה מעבר בפנימיות המשביע   ארב"{ע}  {צ}דיקים סוד  ע"ץ  צ"דיק  ע"ליון   אותיות עקו"ד צ"ל ינו"ן,-בכח השם משה רבינו רושם בינה מושך   צ"ל  עקו"ד    אותיות קו"ץ לע"ד  אותיתו צל"ע קו"ד    אשר משמיד ו"צד  עלוק"{ה}  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהםנ ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  צ"ע,-זה המלאך ע"ץ   הינו חותם בפנימיות  המשיח סוד צ"דיק ע"ליון  מוחין  צדי"ק  בגמטריא מא"ה ד"ק  בגמטריא  קדו"ם  חכמ"ה עליונ"ה  אותיות  קו"ד  ם"   אותיות ק"ו  ד"ם  בגמטריא קש"ר  קד"ם   אותיות ד"ם קשר"ק  בגמטריא א"ב רע"ם  קשר"ק   בגמטריא א"ב רע"ם קש"ר מא"ה  וזה סוד קש"ר מא"ה אותיות   רק"ם שא"ה  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על  גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  צע"ל,-זה המלאך שמו נולד מן הפסוד {צ}דקתו {ע}ומדת {ל}עד ,והינו חותם בפנמיות המשיח מוחין  ל-ע"ד  בגמטריא  האד"ם  בגמטריא  הי"וד  ה"א ו"או ה"א   אותיות יהוד"ה   א   ו"או  ה"א  ,סוד שם יהוד"ה  י"חוד  בינה"   ו"אור   ו"  א"ל  ה"מלכה,זה סוד  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  הכונסים לרח"ם אותיתו רמח"ל,והרי לך בזה השם  המשיח מתייחד עם נשמת הרמח"ל  אותיות   -

מ"ה רח"ל  בגמטריא רח"ל  י"וד ה"א וא"ו  ה"א בגמטריא רחל גאולה אותיות  רל"ו ח"ג או"ה  בגמטריא גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח  ח"  גאו"ה  דקדוש"ה  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".  

שם צ{עש},-זה המלאך ש"ע  בגמטריא צר"ף  והינו מלמד מלך המשיח  חכמת הצירו"ף בגמטריא  מא"ה פור"ה  אותיות מור"ה פ.א.ה. אותיות רו"ם הפא"ה  סוד חכמת האבו"ת  אותיות ת"ו הב"א  כל ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם ה"בא  עולם {אב}-ה  אותיות התור"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  צפצ{יפה},-זה המלאך יפ"ה  הינו משפיע חכמה הנקראת יפ"ה  אותיות פ"י  ה"  בגמטריא המל"ך  למשיח החותם בפנימיות רחם מלכ"ה,-זאת השכינה בכך מקבל  פ-י"ה  בגמטריא שע"ר השמוני"ם  אותיות   שמ"ש ער"ה מוני"ם   אותות שע"ר מש"ה    יו"ם  מ"ן  סוד מעש"ה ע   מש"ה בגמטריא שבעים שע"ה שמות קדוש"ה   המשמידים ועוקרים מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמלק נאבד ונכד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {צפרי}מן,-זה המלאך  ציר"ף  הינו מלאך הצירופים   אותיות  ציר"ף היו"ם   אותיות צי"ר  פו"י מ"ה  הינו חותם בפנימיות משה רבינו הנקרא צי"ר  מוחין פו"י  פ"ודה ו"מציל  י"שראל באמצעות   שם מ"ה בגמטריא אדם בגמטריא   גאו"לה  בגמטריא  י"וד  ה"א ו"או ה"א  בכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ועולים בעש"ן להבסות התור"ה המכלה  כל רוח טמאה דסטרא אחרא,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  קץ{צ"ל}-זה המלאך צ"ל  בגמטריא מל"ך שמ"ש יל"ו   אותיות שכ"ל שמי"ם ל"ו   והינו חותם בפנימיות משביעו  מוחין ש-כ"ל  בגמטרקיא ש"ן  בגמטריא חמישי"ם שמו"ת א"ש ל"ו  אותיות משי"ח   י"ם  מוש"ל אשת"ו    בכך  משמיד ועוק'ר  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמלק נכחד ונאב"ד,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {צרע}ד"א,-זה המלאך  צע"ר הינו מלאך הסטרא אחר"א  הינו מושבע על ידי עכו"ם רשעום המשביעים אותו לצער  ישראל טהורים,עתיד מלך המשיח  להשביע המלאך צ-ע"ר  בגמטריא    ע"ר מל"ך    אותיות רע"ם  ל"ך   ר"עיא  מ"הימנא  ל"ך  כ"ל    כלל שערי"ם בגמטריא כ"ל ל"ך  בגמטריא כ"ס  ש"ע יר"ם  את המלכות המשמידה ועוקרת מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}פאו{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {צ"רו}תק,-זה המלאך  צו"ר  הינו חותם בפנימיות המשיח הנקרא צו"ר מוחין  ו-צ"ר בגמטריא רו"מלך     אותיתו  מ"ך  רל"ו בגמטריא ש"ם  יש"י גדול אדונינו ור"ב כ"ח אותיות כ"ב רו"ח אלקים מרחפת על פני המי"ם בגמטריא  המל"ך   חותם בפנימיות מלכ"ה  אור  הגאולה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהבנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  צ{תג},-זה המלאך ת"ג עליו נאמר ודאשתמש  בתג"א וחל"ף,-ועתיד מלך המשיח להשביע המלאך ת"ג בסוד ת"יו  ג"  אותיות  י"ו  ת"ג כנאמר על משה רבינו י"ו קרנות על חד"ו בגמטריא  ח"י  בגמטריא שע"ר קש"ר נש"מה אותיות  עש"ר נש"ר  מש"קה  ומשמיד מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הייג"ן אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם צ{ת"ם},-זה המלאך ת"ם  והינו חותם ת"מ-ימות  אותיות    ת"ם יתו"ם  בהרי לך המשיח נקרא י-תו"ם  אותיתו ת"ם  י"ו  אותיתו י"ומ-ת  בגמטריא או"ר ע"ב אמת יו"ם  הכך סמא"ל גמגימטריא ואמון מנוא רשעים יורדים השאולה ועולים בעש"ן להבות המדור"ה המכלה כל קליפה טמא"ה דסיטרא אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  צנו"ר  נ"ץ או"ר   ה"  .

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך צ" אות  צ" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

 

OnLineTech