להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים"-כרך ש" אות ש"

ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ש" אות  ש"/מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

הקדמת והסכמת מחבר  הספר רעיא מהימנא{הרועה הנאמן}-משה רבינו{אב הנבואה}:

פתח דברי יאיר בהתנצלות על החיבור זה הספר הקדוש העונה לשם  רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים,-אשר חברתי אנוכי  רעיא מהימנא –הרועה הנאמן ושמי בקרב בניי משה רבינו על שם  ריבוי  אהבתי  לבורא יתהלל , ומה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי לחבר חיבור כזה והרי אנוכי עניו ואין רצוני למשוך חכמה אשר גדולי עולם לא כנסו בשער גילוי הרזים המופיעים בזה הספר הוא קודש הקודשים,ומה עלה בדעתי לגלות דברים הסתירום החכמים העליונים והנשגבים חכמי הקבלה האלוקית במתק לשונם בעל הקדושה לשון זהב  גילו טפח והסתירו טפחיים,

ודע אשר כל דברי זה הספר על כל השבעותיו  נאמרים בדברי חידות ואלפי דרכים להבנת הדברים , ולכן הכונס עצם{עוצם}נפשו בהשבעות ומבצעם המשל דומה לתינוק פעוט אשר מבקש לכנוס לתורת הסוד,והרי מזהיר אנוכי אשר כל טעות גוררת בעקבותיה אסונות קשים ו-ד" מיתות בית דין יכוהו את משביע השמות בזה הספר ולא יפסח האסון על המקורבים לבעל השגגה הנתפס לגאוה ויהירות ומצא רצונו להשתמש בשמות המאציל יתהלל אשר את בשר כלי גופו הבורא יתברך יתלוש מעליו ויסירו על ידי זעקותיו ומכאוביו של המשביע על ידי המתת ילדיו,

אנכי רעיא מהימנא מלאתי ידי  בכל מכמוני התורה עד  אשר קרבתי לזאת המלאכה הגדולה הזאת לגשת אל הקודש פנימה לגלות הטמון והנעלם,ובאמצעות הרגלא"ט-ר"בי ג"ל ט"ופז ל"בית א"יפרגן  הוא משיח ישראל משיח אמת ונאהב  נכדו של החכם העניו המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-הצנוע ועלום השם בחייו אשר רחק מפירסום  וכל מעיניו{עיונו}בדפי  התורה תורת ישראל הבזיקה במחשבתו ולכן הגיעה לקיים הפסוק "והגית בו יומם ולילה"-בכח הנבואה הכתבתי את הספ"ר למשיח ישראל הוא אהבתי היחידה-בסוד מדרגת נשמתי היא מדרגת היחידה{בתורה הקבלה}שוכנת בפנימיות הרגלא"ט מחמד"י ואהו"ב הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם אשר בחר השם הרגלא"ט  בגימטריא רמ"ח  מצוות עשייה לחותם גאולה בפנימיות ישראל עם קדושה צדיקים כולם יש להם חלק לעולם הבא,

בכבוד ר"ב רעיא מהימנ"א  א"ב הנבואה אשר כתב הספ"ר  מרטי"ט הלבבות שכל מלאכי ונשמות הצדיקים תרמ"ו חלקם להבאת גילוי קודש הקודשים לרגלא"ט-משיח ישרא"ל  בסוד משוחח עם הא"ל במדרגת ישר  א"ל{אור הנבואה סוד הגאולה הנה עולה מן החשיכה}.

שם שא"ו,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק {ש}ועתי {א}ליך  {ו}תרפאני,-הינו חותם  בפנימיות המשיח מוחין   א"ן פירו"ת  אותיות תנא"י  פר"ו,הרי בכח ההשבעה המשיח משה רבינו מושך נשמות התנאי"ם  הקדושים אל פנימיות האר"ץ{סוד המלכות}הנקראת פר"ו  בסוד התנאים  פ"ו  בגמטריא שם מ.ו.ם.  מ"עתה ו"עד ע"ולם  מהוים עדי"ם  בגמטריא עד"ן  החכמ"ה  עבור{עיבור}  המלכה שם  ר  בגמטריא   א"  א"ל א"לה א"להי א"להים{סוד הגבורות},ובכך מתמתקת  ומתבשמת  -

וזוכה למאור אמ"ת  ן" {בגמטריא  ר} אותיות תנא"ם  חבר אות   י"  מן משי{ח}  ומקובל תנאי"ם,הרי לך מש{י}ח  מש"ח המלכות בנשמות תנאי"ם   סוד גואל אית"ן-"ם"   תורה חדשה מאת"י תצא אות  ן"  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {שב}הכ,-זה המלאך ש"ב  והינו חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} י{ש}ו{ב}  דעת סוד י"ו קרנות על חד"ו,וראה ש"ב  בסוד   ש"ין ב"ית  אותיות יי"ן שב"ת  בגמטריא סו"ד שב"ת   בגמטריא  ע" שב"ת  אותיות ע"ב ש"ת בגמטריא ש"ת חס"ד  אותיות ס"ת  חד"ש,-{ס}פר {ת}ורה  חד"ש מאתי תצא ,מן המשיח בכח ההשבע"ה הזאת   מגול"ה ספ"ר  תור"ה  אותיות  סת"ר  פור"ה   ס"וף  ת"וך ר"אש   ה"ר  פ"ו  בגמטריא ה"ר אלהי"ם אותיות ר.א.ה מ.י.ל.ה   אותיות  מרא"ה  י.ל.ה.  שמות השבע"ה  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או[ל]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שב"ר,-זה המלאך בש"ר  בסוד  ש"ר  ב"ינה,והינו חוםת בפנימיות משביע מוחין בינ"ה אותיות בנה"י  ב-ינה נ-צח ה-וד י-סוד,עתיד מלך המשיח משה רבינו רושם בינ"ה  אותיות רושם בנה"י  להשביע זה המלאך ובכך למשוך י-סו"ד  אותיות ס"ו י"ד בגמטריא י"ד ב"ן דו"ד  אותיות דו"ד נדי"ב  אותיות דוד בדי"ן קשה שוחט ועוקר מכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שבר{ירי},-זה המלאך ריי  ושמו נולד{מגולב}מן  הפסוק  ר"צון י"ראיו  י"עשה,הינו חותם בפנימיות המשיח מאור י-עשה אותיות  י"וד שע"ה  בגמטריא א"ף שד"י  אותיות פ"י  דש"א  בגמטריא א"ף מטטרו"ן אותיות אפו"ן מטט"ר  המשמיד ועוקר נוא"ף  -זה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח גילוי הרזין דרזי"ן,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם  שד"י,-זה   המלאך שמו נולד{מגולה}מן {ש}ומר {ד}לתות {י}שראל,-הרי בכח ההשבעה המשביע זוכה למוחין רוש"ם  ד-לתו"ת  אותיות רושם תל"ד ת"ו,זה המלאך  מוליד{מגלה}במשביע חכמת המנגינ{ו"ת},-עתיד   י-דע"ת  בגמטריא  דע"ת עש"ר  בגמטריא שר"ת  קד"ם    אותיות ש"ר  ד"ת   ק"ם  ד"עת"פארת  על ידי זה ההשבעה למשוך מאור ק"ימ"ה  סוד י"ה  ק"ם   להשמידה ולשחוט סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שד"ר,-זה המלאך   ש"ד  ד"ר והינו מלאך  הסטרא אחרא,עכו"ם רשעים משביעים שמו בכדי להזיק ישראל טהורים,עתיד מלך המשי"ח  הינו  ש"ר  ד"  בגמטריא ש"ר ארב"ע  אותיות רא"ש רב"ע   אותיות ש"ר ע"ב א"ר   בגמטריא  ש"ר א"ר חס"ד    בגמטריא אש"ת חס"ד  חותם בפנימיות רחם השכינה מוחין   ח-ס"ד  אותיות ס"ד   ח"  בגמטריא  סו"ד נשמ"ה אותיות נ"ד  ס"ו מש"ה  אותיות סנד"ו  מש"ה אותיות דו"ם נ"ס ש"ה  אותיות  נ-דו"ם שס"ה  אותיות  ש- מוד"ה   נ"ס אותיות שמ"ו    ד"  סנ"ה  בגמטריא אדני שמ"ו ד"ן ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {שהא}כייהב,-זה  מלאך הא"ש  והינו חוםת בפנימיות המשיח מוחין ה-א"ש  בגמטריא א"ש חמ"ש אותיות א"ש   שמ"ח  אותיות  א-שש  מ"ח אותיות שמ"ש א"ח   בגמטריא  שמ"ש אמ"ת   בגמטריא שמ"ש  ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הכונסים למלכות{והרי}לך  י" ספירות בלימ"ה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שיר"ה,-זה המלאך שיר"ה שמו נולד {מגולה}מן  {ש"יר}  {ה}מעלות,הרי לך הינו חותם בפנימיות המשיח מעלות טובות,סוד  ת"ו על"ם  ,הינו מלמד ה{ג}וא{ל}  חכמת הניגונים  על"ם התור"ה  אותיות על"ה תמור"ה אותיות תמ"ר ו"ה על"ה  סוד ת"ורת מ"שה ר"בינו   מעטרת ישראל צדיקים קדושים במאור  ע"ל-ה  בגמטריא האמא  בגמטריא א.ו.ם  סוד צדיק יסוד עולם בכך המשיח נקרא   קר"ן   א"  במלוי קר"ן פל"א אותיות  פ"  קרנא"ל ,זה המלאך  עליו נאמר  כי קר"ן  עור פניו,-

הרי קר"ן{אל} הינו עו"ר פני"ו אותיות פר"ו עני"ו,זה משה רבינו והאיש משה "עניו"  מא"ד  חותם  י-ענ"ו  בגמטריא  קש"ר עי"ן   אותיות נע"ר שק"י  אותיות נשק"  ע.ר.י.  סוד השם המפור"ש בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים,שם ע.י.ר   אותיות עי"ר  זה ה{ג}וא{ל} בכח ההשבעה הזא"ת  סוד  את"ה  ז"  אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות הינו משמיד מלכות  ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה "עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שהאל,-זה המלאך שמו  נולד{מגולה}מן הפסוק  {ש}יר {ה}שירים  {א}שר {ל}שלמה,  הרי לך הינו מגלה למלך המשיח  מוחין שי"ר השירי"ם    אותיות שיר"ה שירי"ם   אותיות ש"ם  ר"יי  שיר"ה בסוד ר"צון י"ראיו י"עש"ה בכך ה{ג}וא{ל} ישמיד ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שה{ביא}שצהכ,-זה המלאך אב"י  שמו נולד{מגולה}מן  הפסוק  {ב}רוך {א}תה  {י}הוה,הינו חוםת בפנימיות המשיח כח ברכו"ת אותיות ב"ו כת"ר  בגמטריא כת"ר   ח"  בגמטריא כת"ר קש"ר נשמ"ה  בגמטריא קש"ת כת"ם שנ"ה  בגמטריא קש"ת כת"ם  ספ"ר  י"ה,  הרי לך הגואל חותם בפנימיות ישראל צדיקים קדושים מאור {כ}תר {ת}פארת {מ}לכות  סוד ספיר"ה  בגמטריא פר"י אדנ"י  בגמטריא א"י  פרד"ס  אותיות סד"ר פא"י,-{פ}ותח {א}ת {י}דך וחותם בפנימיות רח"ם השכינה מוחין  יו"ד-ך    -

בגמטריא יו"ד שערי"ם   אותיות   שד"י  י"ו רע"ם  בגמטריא י"ו מטטרו"ן  רע"ם  בסוד ר"עיא מ"הימנא נשמת המשי"ח  מגלה במלכ"ה  בכך אור  י"ו קרנות על חד"ן  ומכחיד ומשמיד בכך ר"ע-ע"ם   סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  ש{הה}באיכעי,-זה המלאך  ה"ה  בגמטריא  י"  חבר  ה"ה  ומקובל שם הי"ה  ועליו נאמר מ"ה ש{היה}  הוא שי{היה}  בסוד י"ש הי"ה{המלאך}החותם בפנימיות המ{שיח}  בגמטריא אד"ם אליעז"ר  אותיות  עזריא"ל אד"ם  בגמטריא  ע-רז"י-א"ל  י"וד ה"א ו"או ה"א   השם המפור"ש  שופ"ר מש"ה  שמ"ש פור"ה אותיות ש"ם  ר"ו  שפ"ה  אותיות שו"ר ש"ם פ"ה אותיות שור"ש מפ"ה   מ"וחין  פ"ה    אותיות ח"ן מ"ו יפ"ה,-אור החכמה העוקר ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {שהה}בכצלי,-זה המלאך ש"הה  בגמטריא  י"ש בגמטריא שב"ח,הינו חותם בפנימיות המשיח מוחין ש-ב"ח   בגמטריא ש"י  בסוד ש-י"וד   אותיות  ו- שד"י  בגמטריא קש"ר מטטרו"ן אותיות טטרו"ן קשר"ם   ט"ט בגמטריא ח"י אורות לפנימיות ישראל צדיקים קדושים שוקדים על התור"ה בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {שהל}איל,-זה המלאך  של"ה  בסוד ש"תי  ל"וחות ה"ברית,והינו חותם בפנימיות המשיח מוחין בר-ית  בגמטריא  ב"ר קוד"ש  אותיות  רקו"ד שב"  סוד ש"ין בית  אותיות יי"ן שב"ת  אותיות רקו"ד שב"ת יין ש"ב להשמיד ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ש{הלן},-זה המלאך  לה"ן  בגמטריא פ"ה  והינו חות"ם בפנימיות המשיח תורה בעל פ"ה אותיות לה"ב ע"ף    אותיות ע"ב  פ.ה.ל.    בגמטריא פ[.ה.ל  ח]ס"ד    סוד שם ל.ה.ח  רו"ח רח"ל בגמטריא רי"ו רל"ו  בגמטריא גדול אגונינו ורב כח גבור"ה  משמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {שהל}שבללבין,-זה המלאך של"ה  ש"תי ל"וחות ה"ברית  חותם בפנימיות משביעו מוחין לוחות בגמטריא חל"ב קוד"ש    אותיות ח"ל  בקוד"ש,הינו מגלה   ח"ית  ל   אותיות    ת"ל   ח"י  בנין  צדיקים   אותיות בנ"י  נ"ץ   י" דקי"ם  אור המשיח  משה רבינו הנקרא נ"ץ-נ"ון צ"דיק בגמטריא  צ"ד י-קו-ק   אותיות ק"ו צדי"ק אותיתו קו"ף  י"  ד"ק,-הארת כת"ר  בפנימיות הנבראים ישראל  טהורים משמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שהק"ד,-זה המלאך השק"ד והינו חותם בפנימיות המשיח מוחין  ה-שק"ד  בגמטריא שק"ד חמ"ש  אותיות שק"ם חד"ש  אותיות מ"ח ש"ק ד"ש  אותיות  ש"ם  ד"  חש"ק  סוד ח"-ש"ק  בגמטריא קשר נשמה שק אותיות קשר"ק ש"ם שנ"ה  בגמטריא קש"ר מא"ה ש"ם  ספיר"ה  אותיות  ספ"ר י"ה אמ"ש מ"ה  קש"ר אותיות א"ם קש"ר מש"ה   פ"רי  ס"ה   בגמטריא מש"ה פרי אדנ"י קשר א"ם  משמיד ועוקר על ידי מעשה  ע-מש"ה  משע"ה  מש"ה-ע  שמ"ע-ה   ש"ע-מ"ה  בגמטריא צר"ף-מ"ה  אותות מ.צ.ר-פ"ה  אותיות המצר"ף  משה צרף חכמת האותיות בכח שם מ.צ.ר.  -

אותיות  צ-ר"ם  בגמטריא מל"ך ר"ם  אותיות  ר-מ"לכם,זה המשיח בעל מוחין ר"ם  ר-מ"ם  בגמטריא  מר"ם  חבר אות  ו" ומקובל הינו מור"ם מ"ן הע"ם,בסוד מרומם מ"ן, מ"יין נ"וקבין סוד נשמות הע"ם  אותיות שמו"ת הנע"ם  אותיות  שמונ"ה   ע"  ת"ם  אותיות שמ"ע  תמונ"ה  סוד מלכות הקדוש"ה  אותיות  השק"ד  ו"ה  -מלאך השכינה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שה"ת,-זה המלאך ש"ת  ש"ומע  ת"פילה והינו חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  אות  ה"  בכך ישראל זוכים למוחין גאול"ה בגמטריא שם מ"ה בגמטריא שם י,וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא אדם  אויתות ד"ם-א  בסוד א"ם{בינה}  חותמת  ד-מוחין  חב"דת  בגמטריא דת"י  {ד}עת {ת}פארת {י}סוד  הכונסי"ם למלכות ובכך זוכ"ה  למאור יד"ת  י"חוד  ד"עת"    אותיות עדו"ת יח"ד    אותיות חדו"ת עד"י     אותיות  ע"ת  ידו"ד  ח"  בגמטריא ע"ת קש"ר נשמ"ה ידו"ד   אותיות שע"ת  קש"ר  ו"ד מדינ"ה  -

סוד מד"י-נה  זה נשמת המשיח {מ}שה {ד}וד {י}וסף  חותם  {נ}צח {ה}ו"ד בפנימיות ישראל  יש-רל"א  שיר-אל   יר"א-ש"ל   ר"י-אש"ל סוד ר"יש י"וד   אותיות דו"ר יש"י זוכה לחירו"ת שלמ"ה    ל-מש"ה   חי"ל תור"ה   בגמטריא מ"ח תור"ה אותיות ה"ר חו"תם  אותיות  הר"ח ת"ם  ו,סוד שם ה.ר.ח  מורה ביחוד  גמורוחבורו מורה ארץ החיים בגמטריא  החכם בניין שלם וציורו  ה"  כוחות הכלול בכל  ומשמיד ועוחקר כל"ב   סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מי  הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח  ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  שו"ב,-זה המלאך שו"ב הינו חותם י{שוב}  דע"ת  בפנימיות המשיח הזוכה בכך לאות  י"  בגמטריא שע"ר נוטריקון ש"ע או"ר  בגמטריא ר"ז ש"ע  אותיות  ש-זר"ע  בגמטריא של"ו  ש"ם אות זר"ע  אותיות זר"ע שמו"ת  א"ש ל"ו  אותיות ר"ז   ע"  מוש"ל אשת"ו    אותיות שע"ל מ"ו אשת"ו  אותיות או"ת עול"ם  ש"ש   בכך ה{ג}וא{ל} מכחיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי  רצו"ן   ה".

שם שו{יתי},-זה המלאך ית"י בגמטריא כ"ת סודו כ"תר ת"ורה  והינו חותם בפנימיות משביע כ"ת-ר  נוטריקון כ"ת או"ר  אותיות  תי"ו אור"ך,-מוחין החכמה  הנקרא אור"ך בתור"ת הקבלה,עתיד המשיח הנקרא אור"ך בגמטריא ר"ז שערי"ם    בגמטריא שמ"ע זי"ת,-זה המשיח שמו ז"י-ת  בגמטריא  שב"ע קוד"ש אותיות ש"ע בקוד"ש  בגמטריא צר"ף בקוד"ש    אותיות צרו"ף  בקד"ש בכח הצירופים משמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם שוש {ב"ג},-זה המלאך ג"ב   בגמטריא אות  ה"   בגמטריא חמ"ש והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין שם  ח  בגמטריא ש"ם  קש"ר נשמ"ה    אותיות רק"ם  ש"ש  נשמ"ה    אותיתו קר"ן שמ"ש מש"ה  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שו{שד},-זה המלאך ש"ד ,הינו מלאך הסטרא אחרא הטמא, עכום רשעים עושים בשמו השבעות בכדי לשושש מערכות טב"ע כנגד ישראל ח"ו,עתיד מלך המשיח משה רבינו באמצעות כח שם ש.ד.י.  {ש}ומר {ד}לתות {י}שראל לחותם בפנימיות הנבראים  מוחין  יש"ר-א"ל   אותיות י"ש רל"א,סוד הצירופים אותות צו"ר מ"ה  יפ"ה  בגמטריא  צור"ה   מ"ה פ"י   ה"  בגמטריא צור"ה    גאול"ה יפ"ה   אותות גוא"ל היפ"ה  הצור"ה   המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק  נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה אמן ואמן כן יהי רצו"ן   ה".

שם  ש{וש}ד{ם},-זה המלאך  שמ"ו  והינו חותם שם  ו" בגמטריא קש"ר ש"ם  אותיות שר"ש ק"ם,-אותיות ש"ר שק"ם   החכמ"ה אותיות כ"ח המ"ה    אותיות כ"ה ח"מה    בגמטריא קש"ר נשמ"ה  כ"ה   מ"ה בגמטריא כ"ה  י"וד ה"א ו"או ה"א   נ-מש"ה   ש"ר   מא"ה   המשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאב ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  {שחד}זיק,-זה המלאך חד"ש  סוד חדשא"ל  זהו מטטרו"ן    אז ישיר משה ובני ישראל  את השירה הזאת יהוה,וזאת השיר"ה  שיר חד"ש-א"ל  בסוד  א"ש  ח"ד   א"ל   בגמטריא ל"ב חד"ש  אותיות חל"ב ד"ש  אותיות לב"ש  ח"ד  בגמטריא  ל"בש   י"ב  אותיות ל"ב  שב"י   {ש}מעון {ב}ר  {י}וחא"י הינו השיר אשר מחד"ש  ל"ב  ח"ד ש"ם ל"ב     אותיות לח"ש  מ.ד.ב.   וזה מורה שבעה נרות מן תפארת ושבעה בעטרה  וכשם שמאירים שבעה למעלה  כך למטה ז"  והם הצדיקים שבעה  בסוד השבע"ה וחבורו  מורה  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות,ח"לב  אותיות ל"ב   ח"  בגמטריא ל"ב קש"ר נש"מה   אותיות קש"ר  שמ"ן קבל"ה אותיות  ק"ן ש"ם לה"ב  קש"ר  -

אותיות מ"ב של"ה ק"ן  קש"ר אותיות  מ"ב ש"ל  קש"ר קנ"ה  אותיות קש"רק  נ"ה לב"שם  את נשמות הצדיקי"ם  הם שם מ"ה  בגמטריא גאולה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא א-דם  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,-אמן ואמן כ"ן  יה"י  רצו"ן  ה  אותיות צו"ר  נ"ה  אותיות  נ-  צו"רה   בגמטריא צור"ה חמישי"ם  אותיות משי"ח י"ם צור"ה אותיות צו"ר מ.י.ה משי"ח אותיות ש"ם ח"יה  מ"י  צו"ר  אותיות שמ"י    ח.מ.י   צור"ה   מקדשים ב" כתות את המשי"ח  מש"ה רבינ"ו  ב"י נר"ו   ש"ם  ה"  אותיות נש"ר  ו"  מ"ה  בגמטריא נ-ש"ר  קש"ר גאולה אמן ואמן כן יהי רצון ה".       

שם שחיאל,-זה המלאך שחי"אל בגמטריא  שמ"ח אח"ד אותיות א"ש מ"ח ח"ד,הינו חותם בפנימיות המשיח מוחין   א"ש-ח"ד  אותיות ח"ש  א"ד   בגמטריא ש.ח.ה.  סוד נצ"ח עלא"ה  אותיות נ"ץ  ע"א חל"ה  בסוד שם ל.ח.ה  ובזה השם השכ"ל   הז"ך אותיות ז"ה כ"ל שכ"ה     ש"ילה  כ"תר  בינה"  משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם {שחקת},-זה המלאך חשק"ת  הינו חותם  חש"ק בעבודת ה"  בפנימיות משביעו,זה המלאך סודו ש"ק  ח"  בגמטריא ש"ק קש"ר נשמ"ה  אותיות קשר"ק ש"ם שנ"ה,-הרי לך  הינו חותם בפנימיות המשיח שם קשר"ק  בגמטריא קש"ר מא"ה אותיות אמ"ר  קש"ה     א"  ר"ם   ש"ק   ה"  בגמטריא הא"ם א"ש רמ"ה אותיות האמ"ר רשמ"ה באמצעות זאת ההשבעה מאור התור"ה  אותיות ר"ם אהו"ה  ת"ור{ה}  בפנימיות ישראל עם קדוש"ה   קוד"ם שע"ה   מש"ה עוק"ד האורות פ בפנימיות  המלכו"ת  -

סוד ת"ו  מלכ"ה אותיות ו  ת"ם  כלו"  בסוד ו"אהבת  ל"רעך  כ"מוך  שם  כל"ו  בגמטריא  נ"ו  בגמטריא קש"ר   ן"  אותיות נש"ר   ק"  בגמטריא נש"ר מא"ה    אותיות נמ"ר ש.א.ה  אותיות  נ-ר"ם הא"ש  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שט"ן,-זה  מלאך הסטרא אחרא,עכו"ם רשעים משביעים שנו בכדי לגזור על ישראל גבורות קשות.עתיד מלך המשיח משה רבינו  רושם בינה בכח  מוחין ש"ן    ט"  בגמטריא שמ"י  אמ"ת  סוד ש"מעאל  מ"טטרון י"הואל  א"וריאל  מ"יכאל  ת"מאל  בכך להשמיד ולעקור השט"ן  יורד לגיהנם ונשחט  על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה ,זרע עמלק נכחד ונאבד בעת תור  ה{ג}וא{ל}  בנ{ג}{ל}ה  בסוד גלג"ל  בגמטריא ס"ו  בגמטריא בן דוד בשנת   תש{ס"ו}  זכ"ה לעיבור נשמ"ה  אותיות ש"ם   נ"ה    נ"צח ה"וד רוח הנבוא"ה  בכך דו"ד הוא המשי"ח  מגלה האמונה בפנימיות ל"ב  ישרא"ל  אותיתו אי"ש רל"ב    ל"  בגמטריא  ר"חמנא  ל"בא ב"עי  אי"ש  שמ"ש יל"ו,-המשיח שמש{תפארת} חותם  י"מלוך ל"עולם ו"עד,כח האמונה במלכות,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שטרינה,-זאת לילה השדה גויה שפל"ה,עכום רשעים משביעים שמה בכדי לצער ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הבא,עתיד משה רבינו שומר בינה להשביע המלאך    ראש"י מתנ"ה  אותיות שי"ר  א"  מתנ"ה זהו מלאך החכמ"ה  שי"ר   א"לף    אותות שר"ף אל"י  בגמטריא שר"ף  א"ם אותיות  רא"ש פ"ם,הינו חותם בפנימיות המשיח מוחין  זכ"ר  ונק"בה סוד  פ"ה   כרו"ז  ק"ן  ב"ה אותיות רו"ך  זק"ן ב"ה  סוד ז-ק"ן   גוזר נז"ק  ומשמיד  לילית  גויה שפה  אומות העולם הגוים מומתים ונעקרים ב{ג}או{ל}ה השלמה,זרע עמלק נחה ונאבד  כלא הי"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 שם  ש"י –זה המלאך  שמו נולד{מגולה}  מן {ש}ומר {י}שראל הינו חותם רוש"ם שי"ר א"ל בגמטריא שמ"ש גבור"ה ירא"ל  אותיות שמ"ש ה"ר גבוריא"ל  אותיות שמשיא"ל  גבו"ר   א"ל  בגמטריא  א" שמ"ש  ם  אור"ג ל"ב   אותיות רג"ל  ו  א"ב  בגמטריא קש"ר  רל"ו  בגמטריא  קש"ת ל"ו  בגמטריא  ש"ר מא"ה גדול אדונינו ורב כ"ח  חותם בפנימיות  כ"ב  רו"ח  זה המשיח מוחין  חר"ב כ"ו  -

בגמטריא  חר"ב  יהוה אותיות ב"י ה.ר.ח.  ו"ה  והינו מורה ביחוד גמו"ר בסוד רו"ם   ג" אבו"ת  בגמטריא   ת"ו  ג"ג   בגמטריא ת"ג אמ"ת   אותיות תג"א  ת"ם  זה המשיח ודאשתמש בתג"א חלף,הינו מבצע תמורות{תחלופת}אותיות,סוד חכמת הצירוף בכך הינו משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {שיא}אאאא,זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן הפסוד {ש}מע  {י}שראל {י}הוה  {א}ללהינו  {י}הוה {א}חד  ר"ת  בגמטריא  כ"א אי"ש  בגמטריא אי"ש אהי"ה  ,זה המשיח אשר עתיד להשביע המלאך  אי"ש  ובכך למשוך  י"ש  א"אלפך חכ"מה  אור ה{ג}או{ל}ה בפנימיות ישראל עם ט-הר"ה  הינם בכך מעוברים{הריון}מן  ט אורות בגמטריא אורות אמ"ת  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד -

הכונסים למלכות  והרי לך  י"  ספירות בלימ"ה  בגמטריא הנב"ל  אותיות ל"ב-נ"ה   ב"ן   תפארת ל"ממלכה"  מעני"ק מתנ"ה  סוד ת"ם-נ"ה   נ"צח ה"וד רוח הנבואה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שיו,-זה המלאך  שמו נולד{מגולה}מן הפסוק {ש}מע  {י}הוה {ו}חנהי,והינו  חותם בפנימיות המשיח  מוחין  שמיע"ה  בגמטריא ש"ם פ"ה   אותיות משפ"ה   אותיות  פ"  מש"ה  בגמטריא שמ"ן יו"ם  ש"ם ה"  אותיות קדוש"ה  המשמידים ועוקרים יש"ו{ע}  י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמם  מלכות רומי הטמאה יורדת לגיהנם ונשחטת על גבי מזבח היגון,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שי"ח,-זה המלאך שי"ח   בגמטריא   עזריא"ל הינו חותם  עז"י רל"א צירופים בפנימיות המשי"ח,רל"א נוטריקון  שי"ר  א"ל  סוד ישרא"ל  יר"א  ש"ל    בגמטריא א"ש  ר"ם   אותיות ש"ר  א"ם  זה המלאך רא"ם  חותם בפנימיות {ש}ילה    בגמטריא מש"ה    אותיות ל"י{בינ{ה}  שם ל.י.ה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שיחנ,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן הפסו"ק   ש"ובה  י"הוה  ח"לצה נ"פשי ,הינו חותם בפנימיות המשיח מוחין"   מו"ח  יי"ן  בגמטריא מו"ח סו"ד  בגמטריא מו"ח  ע"  אותיתו ע"ם ח"ו  בגמטריא ע"ם חב"ד   אותיות ח"ב עמ"ד  בגמטריא יעמ"ד,הרי המשיח  הינו י-עמ"ד  בגמטריא עשר עמ"ד אותיות  שע"ר ע.מ.ד.  אותיות     ש"ר  ע"  עמ"ד  בגמטריא ש"ר קד"ם  אותיות קש"ר ד"ם  בגמטריא קש"ר  י"וד ה"א ו"ו  ה"א,וזה השם המפורש א-ד"ם  שופ"ר   ד"ם   פל"א  אותיות שופר מפדא"ל על ידי ש"ם יפד"ה את ישרא"ל וישמיד ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע  עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {שיי} אאא,-זה המלאך יש"י  הינו חותם במלך המשיח בן דוד מוחין יש"י  בגמטריא  ש-שערי"ם אותיתו ע-שרשי"ם  אותיתו ש"ע שרי"ם  בגמטריא צר"ף  שרי"ם אותיות שפר"י  מ.צ.ר  שם קדו"ש שוק"ד על התור"ה מור"ה ע"ל  רע"ם ל.ו.ה  בגמטריא רע"ם א.י.ל  ר"עיא מ"הימנא  הנקרא אי"ל  בגמטריא שערא"ל  המלאך המשמיד ועוקר   את סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים מעוטרים במוחין עשרא"ל  אותיות רא"ש ע"ל  בגמטריא  רא"ש  מא"ה  בגמטריא ר"ב מש"ה  אותיות ש"ר המ"ב   אותיות ש"ר מ.ב.ה.  סוד רוח רחל"  השכ"ל הז"ך  מוחין אד"ם ק-ט"ן   א"ד  ק"ם   ט"ן  לשחוט ה"שטן"  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {שילת} כמבא,- זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  ש"יויתי  ה"  ל"נגדי ת"מיד, הינו חותם בפנימיות  מש"ה  השוא"ת  צור"ה  אותיות הצו"ר  שו"ה א"ת,בכך המשיח מרומם א"ת השכינ"ה  וחותם בפנימיותה השו"את  צ"ור-ה  בגמטריא צו"ר חמ"ש אותיות שו"ר צמ"ח  אותיות ש"ר צ"ו-מח  זה המשיח מצ"ח  ו"  ש"ר המשמיד ועוקר  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח  ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {שיק}אוו,-זה המלאך שק"י  ושמו   נולד{מגולה}מן הפסו"ק  {ש}מע {ק}ולנו {י}הוה,-הינו חותם   בפנימיות המשיח מוחין שמיעה אותיות שמ"ע  י"ה  אותיתו ש"ה עי"ם,-{ע}יבור  {י}ניקה {מ}וחין {ש}יל{ה}  בכך משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שיתיתי,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן הפסוק   ש"מו י"תברך  ת"ורת  ה"  ת"מימה,הינו חותם בפנימיות המשיח  תמימו"ת בסוד ת"ו תמי"ם  בגמטריא   ת"ם  ת"ן  קש"ר,שם  ת"ן  עשר פעם  גאול"ה גם שם י"וד ה"א  ו"או  ה"א  המכחיד ועוקר  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שכ{ב"ע}בכת,-זה השם ע"ב בגמטריא חס"ד  ובאמצעותו המשיח מושך מוחין  ס"ד  ח"  בגמטריא ס"וד נשמ"ה  אותיות מש"ה   ן"  סו"ד  בגמטריא    ס"ו  נ"ד   ש"ם  ה"  בגמטריא ב"ן דו"ד  שמ"ן  אמ"ת אותיות אמ"ש מתנ{ה}  ב"ן דו"ד  בזכות כח מ"ת-נ"ה  אותיות ת"ן מ"ה בגמטריא ת"ן ג"אול"ה  סוד שם ת"ן בגמטריא עשר פעם  {ג}או{ל}ה בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שכה {שמה} שמו אב,-זה המלאך  מה"ש  ושמו נולד{מגולה}מן הפסוק מ"עתה ו"עד ע"ולם  הינו חותם בפנימיות המשיח מוחין א"ב  אותיות  מילה באמצעות המשי"ח  חותם שכ"ה  בגמטריא ש"ה שערי"ם אותיות ע"ה שרשי"ם  אותיות מש"ה עשי"ר   אותיות  שי"ר  ע"  מש"ה  אותות ש"ר  שמיע"ה אותיות שר"ש העי"ם-{ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין   חותם   חכמ{ה}  סוד  חכ"ם ה"  אותיות כ"ח  מ"ה  בגמטריא כ"ח גאולה בגמטריא כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א בפנימיות ישראל המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השל"מה ,אמן ואמן כן יהי  רצון ה".

שם  שכמיאל,-זה המלאך שכמיא"ל  בגמטריא שכנא"ל,-הינו מלאך השכינ"ה  חותם ש"ן  כל"א  בגמטריא שמ"י כל"א    ל"ב א"ור כ"ונה    אותיות באו"ר  ל"  כונ"ה אותיות באו"ר  רל"ו  כה"ן  בגמטריא  באו"ר  גדול אדונינו ורב כח כה"ן   הוא משיח  משה  כ-ה"ן  בגמטריא נ"ה שערי"ם  אותיות ירע"ם  שנ"ה  בגמטריא ירע"ם ספיר"ה בגמטריא רע"ם  ע"ף  ה.ר.י   וזה השם המפורש  י.ה.ר.  -

בגמטריא ה"ר עש"ר  בגמטריא שע"ת  ה"  אותיות  ת-שע"ה  אותיות ע"ת-ש"ה  סוד ע"ין  ת"ורה  ש"ילה"  העוקר ומחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השל"מה  סוד  מ"ה-של"ה  בגמטריא  י"וד ה"א ו"או ה"א  ש"תי ל"וחות ה"ברית –גאו"לה ,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שכ"ע,-זה המלאך  שמו נולד מן  {ש}מר {כ}ל {ע}צמותיו,הינו חותם בפנימיות המשיח רוש"ם  עצמו"ת בסוד צל"ם  מאו"ת  בגמטריא צ"ל פאו"ת אותיות פ"  אצלו"ת,אור אצילות  המגלה במלך המשי"ח  מוחין אוצ"ר אילו"ת    בגמטריא אוצר"ו  אמ"ת,-זה המשיח א-ת"ם  מעובר בפנימיותו מן מוחין   צו"ר  ו"א  בגמטריא שב"ע צו"ר    אותיות  ע"ץ ש"ב או"ר  בגמטריא  צל"ם או"ר ש"ב   אותיות מאו"ר צ"ל ש"ב  בגמטריא ר"ז  צ"ל ש"ב  אותות רש"ב זצ"ל{זה השם להתקשר עם נשמת הרש"ב  זצ"ל}ועל ידי כך  המשיח  מכחיד ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שכ{ע"ל} כעז,-זה המלאך ע"ל  בגמטריא מא"ה  אותיות הא"ם ,הינו מלאך בינ"ה אותיתו כ"א  מלב"ן י"ה   בגמטריא אהיה מלב"ן  י"ה  בגמטריא אהיה  ענ"ב  י"ה  אותיתו אהי"ה ע"ב נה"י  בגמטריא  בנ"י ע"ה אהי"ה  בסוד הי"ה  א"  ענ"י ב"ה,וזה המשיח סודו עני"בה  ע-בינה   בגמטריא קבל"ה  אותיות ל"ב  ק"ה  אותיות ק"ל  ב"ה   בסוד  ק"וף   ל"  ב"  ה"   אותיות קו"ל    בפ"ה,הרי תפארת ישראל{קול} בתורת הקבלה הוא המשיח על ידי סודות התורה בע"ל פ"ה  הינו משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ש{כת},-זה המלאך כ"ת   כ"תר  תו"רה  שם כ"ו בגמטריא  קש"ר שערי"ם   אותיתו י"ש קש"ר רע"ם  בגמטריא  יהוה  יתברך סוד מג"ן   ר"עיא מ"הימנא העוקר ומוחה מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרן ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  {שלא},-זה המלאך  של"א בסוד אש"ל  הינו חותם {א}ור {מ}וחין  {ש}לם  בגמטריא  {ר"ז}  מוחי{ן}  שלם  סוד נז"ר  אלוקיו על   ראשו של המשי"ח  משה ח"י,נ-זר בסוד  ר"ז-ן  בגמטריא ר"ז חמישי"ם אותיות משי"ח רזי"ם  אותיות ש"ם ח"י רזי"ם  בגמטריא ש"ם נז"ר ח"י  אותיות מ"ן ר"ז שי"ח  בגמטריא מ"ן ר"ז אליעז"ר בגמטריא מ"ן אור עזריא"ל  אותיות ע-רז"י א"ל  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שלב"ע,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  {ש}בח {ל}אל  {ב}ורא {ע}ולם,הינו חותם שב"ח בגמטריא ש"י  מוחין בינ"ה  ב"ן י"ה   בנ"י  ה"   בגמטריא   בנ"י חמ"ש  אותיות י"ש מ"ב ח"ן  סוד השם המפור"ש  שופ"ר  מש"ה בפנימיות ה{ג}וא{ל} אשר עתי"ד להשביע"ו,המלאך   ש-ב"ח  בגמטריא  ש"  י  בסוד  ש  י"וד אותיות  ו"  שד"י  בגמטריא קש"ר מטטרו"ן  אותיות טטרו"ן קשר"ם  אותיות מטטרו"ן נ-קש"ר  בפנימיות ה{ג}וא{ל}  ובכך הגאולה גוזרת מיתה והשמד"ה על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  של"ה,-זה המלאך שמו  נולד{מגולה} מן  ש"תי ל"וחות ה"ברית,סוד הברית בגמטריא  ר"ב  הקוד"ש אותיתו ק"ו שד"ה  ר"ב  אותיות שד"ה  בוק"ר ,הרי המשיח נקרא שד"ה  ב"ו-ק"ר  סוד  שד"ה קרו"ב אותיות דבו"ר  קש"ה  בכך  המשיח  שוחט ועוקר מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שלי"ט,-זה המלאך שלי"ט  אותיות ל"י  ש"ט  אותיות י"ש ט"ל בגמטריא שב"ח  י"וד ה"א ו"או  והינו חותם בפנימיות המשיח מוחין   ש"ט  ל"י  בגמטריא ש"ט ארבעי"ם  אותיות מ"ט ש"ר אבי"ע,הרי באמצעות זאת ההשבעה המשי"ח   הינו ש"ר ושליט  על  ארב"ע  הארת  א"צילות ב"ריאה י"צירה ע"שיה,שר אבי"ע אותיתו רא"ש עב"י,-  ע"ל  ב"ני י"שראל    אותיות ענביא"ל  שי"ר    ל"  אותיות ש"ר  ל"י  ענב"י-א"ל בגמטריא א"ל רש"ם    י" ענ"ב  בפנימיות ישראל  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם של"ל,-זה המלאך של"ל  בגמטריא  ש"ס,-{ש}ש  {ס}דרים    אותיות שי"ר ד"ם  ש"ס  אותיות שד"י ר"ם ש"ס בגמטריא מטטרו"ן  ר"ם  ש"ס  אותיות מטטרו,ן רשם  ס"  אורות  בגמטריא  סת"ר  אב"י  {ב}רוך {א}תה {י}הו"ה   את"-ה   יהוה  ברו"ך   חותם בפנימיות המשיח כרו"ב  סוד   כ"ו  ר"ב  בגמטריא ר"ב יהו"ה אותיות רב"י הו"ה   המלאך בר"י  הוה"  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שלמיא"ל,-זה המלאך  של"ם  אל"י  בגמטריא   של"ו ש"ם אות פל"א  אותיות אל"ף שמו"ת א"ש ל"ו  גם  פל"א מוש"ל אשת"ו,זה המשיח על ידי ההשבעה מושך מוחין חכמה{א"לף}-ובכך מגלה פל"א   במלכות הקדוש"ה,שמות וצירופים  המכחידים ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  שלפה"ץ,-זה המלאך בסוד  פ"ה  של"ץ,-סוד  ש"ליח  צ"בור,הינו חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין  חר"ב יל"ו בגמטריא חר"ב גדול אדונינו ור"ב כ"ח אותיות כ"ח רו"ח אלקים מרחפת על פני המי"ם ומשמידה ועוקרת  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח גילוי רזי"ן דרזי"ן,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם {שק"ל}יאל,-זה המלאך שק"ל  בסוד חותם בפנימיות המשיח אות  ש-ק"ל  בגמטריא  ה"א של"ם בגמטריא א" שלמ"ה  אותיות א"ל מש"ה    גם א"ש מל"ה   בסוד פל"א שמל"ה  אותיות שמא"ל פ.ה.ל.  השם המפור"ש  שופר מש"ה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שמב"ן,-זה המלאך  בסוד שם  ב"ן,חותם בפנימיות המשיח{ב"ן תפארת}מוחין ב" כפול נ" בגמטריא הא"ם{בינה}-הנקראת  ש"ם חבר בינה   אותיות  ב"י נשמ"ה אותיות  י"ב  נשמ"ה  אותיות י.ב.ם. שנ"ה  בגמטריא י.ב.ם. ספיר"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".       

שם  שמוא"ל,-זה המלאך  אמוש"ל  הינו חותם בפנימיות המשיח משה חי הנקרא שלו"ם מוחין אות  א"-חכמ"ה טותיתו כ"ח-מא"ה  בגמטריא חמא"ה שערי"ם  סו"ד ש"ע יר"ם  מ"ח  ה"א  גם א"ם ח"ה  ש"ם עי"ר,זה הגואל שם  בכח  יע"ר   י"חוד   ר"עיא  מ"הימנא  סוד רע"ם  ר"יש ע"ם  אותיות ישמ"ע הבו"ר"א  תפילת ישרא"ל-זה ה{ג}וא{ל}  י"ש-רל"א   אשר ש"ר א"לי בגמטריא ש"ר א"ם  הינו א"ש ר"ם  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שמריא"ל,-זה המלאך שמר"י-א"ל  חותם בפנימיות המשיח   י"ש ר"ם א"ל  אותיות אל"   ם"  יש"ר  בגמטריא נשרא"ל,-סוד  נ-שר   המהוה   נ"ר-ש  בגמטריא  נ"ר שמו"ת  א"ש ל"ו  גם   נר"ו אש"ל שמו"ת  קדושים המצורפים ומשמידים מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזין אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ש{נג}לה,-זה  המלאך    ג"ן  ג"בריאל  נ"וריאל  והינם חותמים בפנימיות משביע"ם  ע"ב שמי"ם  בגמטריא חס"ד שמי"ם  אותיות ש"ם חסדי"ם  אותות ח.מ.י ש"ס ד"ם  אותות ש"ם  ס"ד  ח.מ.י  השם המפור"ש  שופר מש"ה אשר עתיד לקד"ש המשי"ח במוחי"ן  מ"ב ח"ן י"ו סוד נו"ח י.ב.ם.  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שנל{ב"ע},-זה שם ע"ב  בגמטריא  בשבעי"ם  בגמטריא שד"י ע"ם  אותיות ש"ם ע.ד.י.,זה מטטרו"ן בגמטריא שד-י  בגמטריא שדו"ד,הינו משדד מערכות הטבע עבור המשי"ח-הנקרא עד"י  סוד י"ד  ע"  בגמטריא דוד שבעים שמות קדוש"ה חתומים על מטה"ו  סוד  מט"ה-ו"  בגמטריא קש"ר מט"ה   אותיות מט"ר קש"ה  אותיות קט"ר   מש"ה  משמיד ועוקר סמ"אל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שע"ה,-זה המלאך  ש"ין  ע"ה  אותיות עניש"ה,זהו מלאך הסטרא אחרא,עכו"ם רשעים משביעים המלאך בכדי לגרום סבל ח"ו לישראל צדיקים קדושים שוקדים על התור"ה,עתיד המשי"ח משה ח"י  להשביע המלאך  שע"ה   בסוד  ע"  ש"ירה"  זה המלאך שיר"ה סוד י"ש ה"ר  בגמטריא  שמו"ת א"ש ל"ו  ה.ר.י,זה המלאך חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} שם הר"י   סוד  י"ה  אמ"ת  י"ם  בגמטריא התנאי"ם,-

הרי נשמת המשיח סוד נשמות התנאי"ם  סוד מ"ה  אית"ן  הינו אד"ם תני"א  אותיות א"ד ת"ם  אנ"י  גם  אי"ן  א"ם  ד"ת  ד"עת"  המושכת לפנימיות הנבראים  ע-פנים{ענפים}-של התור"ה  סוד ת"ו-או"רה  האורו"ת המשמידים ועוקרים סממא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".               

שם שעי,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן הפסוד {ש}לום {ע}ל  {י}שראל,הינו חותם מוחין של"ם-ו  בסוד משל"ו   גם  ם" של"ו  בפנימיות ישראל זה המשי"ח  משה חי, אות  ם  וישראל  מקובל שמ"י  רל"א המלאך שמריא"ל  הינו שומר הא"ל  המהוה רוש"ם אל ה{ג}וא{ל}  בסוד ר"אש  מ"ם  אותיות אמ"ש  ר"ם  א"ור מ"וחין ש"לם ר"ינה  מ"לכות העוקרת ומשמידה סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  שאי ח{איפ},-זה המלאך פא"י בסוד פו"תח  א"ת י"דך,חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין  פ"ו-תח  גם  ת"ו פ"ח  בגמטריא  קש"ר נשמ"ה שמ"ן יו"ם  ת"ם  אותיות   בגמטריא  נפ"ש  יתו"ם  קש"ר נשמ"ה,הרי לך המשיח נקרא  יתו"ם בסוד  ת"ם  י"ו  בגמטריא   ומקוד"ש,הינו מקוד"ש באמצעות  מ"ו  אותיות  הצירו"ף  סוד מ-ו  בגמטריא קש"ר ארבעי"ם  אותיות  ארב"ע קשרי"ם  -

אותיות ע"ק שי"ר   מבא"ר{התורה},-ע"ליון ק"דוש זה המשי"ח  מבא"ר בסוד מ"ב-א"ר   הוא  א"ב ר"ם  חבר אות מלכ{ה}  ומקובל אברה"ם  אבינ"ו בו א"ב-ינ"ו   בנ"י  {ה}ו"א   משמיד ועוקר  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזין,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  ש{עכ}י,-זה המלאך  ע"ך  בגמטריא  צ" גם מל"ך  צ"  חותם בפנימיות המשיח    צל"ם-ך בגמטריא  צ"ל- ם"  שערי"ם  אותיות שע"  צל"ם  יר"ם המלכות הקדוש"ה בכח ההשבע"ה  בגמטריא שב"ע י"ה אותיתו י"ש ע"ב  ה"  בגמטריא י"ש חס"ד  ה" בגמטריא   חס"ד  שב"ח  ה"  בגמטריא חב"ד  קש"ר שס"ה  נשמ"ה,{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת בפנימיות ה{ג}וא{ל} הנקרא ש"ס-ה  בגמטריא אדנ"י שמות א"ש ל"ו באמצעותם משמיד ועוקר  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצ"ון  ה".

שם  שעמ"ל,-זה המלאך שמ"ע-ל   שמו נולד{מגולה}מן הפסוד  {ש}רפים  {ע}מדים {מ}מעל {ל}ו,-הינו חותם בפנימיות המשי"ח  מוחין  שר"ף-י"ם  בגמטריא  נ-שר"ף  בגמטריא נש"ר שמ"ן יו"ם  גם ש"ר  ן"  שמ"ם נו"י,-זה המלאך מטטרו"ן  ש"ר  ן"  בגמטריא ש"ר חמישי"ם  שמ"י ח.מ.י  זה השם מקדש משה בשערי עליו"ן  בכך סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שעפע,-זה השם המפור"ש   ש"ע-ע"ף אשר  באמצעות השבעתו המשיח מושך  שם ע"ע  בגמטריא ק"ם {קימה}-אור החכמ"ה כ"ח  המ"ה   בגמטריא כ"ח  מ"י  בגמטריא ח.מ.י  שערי"ם  סוד התקשות על ידי ב"-כתות  גם   ת"ו כת"ב  אור המנגינ{ו"ת}-יחודים  העוקרים ומוחים  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה "עשיו"  אותיות  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שפידוי,-זה המלאך שד"י פו"י  בגמטריא מטטרו"ן  {פ}ודה {ו}מציל {י}שראל,הרי בכח השבעתו המשי"ח חותם בפנימיות המלכות{ישראל צדיקים קדושים} מוחין   ומצי"ל  גם י"ו צל"ם ,כנאמר  י"ו קרנות על חד"ו  של מש"ה  הינו מהוה ש"ם  ה"  בגמטריא מ"ה שמו"ת א"ש ל"ו בגמטריא שמו"ת  גאולה א"ש ל"ו  בכך הינו משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן  ואמן כן יהי רצון ה". 

שם ש"ץ,-זה המלאך ש{ליח}  צ{בור}   חותם בפנימיות המשיח  חר"ב יל"ו בגמטריא גדו"ל אדונינו ורב  כ"ח חר"ב  בסוד ר"ב  ח"  בגמטריא ר"ב קש"ר נשמ"ה  אותיות קש"ר ר"ב  נ-מ"שה  אותיות מ"ב קש"ר הנש"ר המשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם ש"ק,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן {ש}בת {ק}ד"ש  אותיות ב"ת  ש"ש ק"ד  גם שב"ת שק"ד,הינו חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין ש-ב"ת  סוד בש"ת  ב"ינה ש"ומעת"פילה  משמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים השאולה ונשרפים על ידי להבות המדורה אש אוכלת א"ש מכלה כל קליפה דסיטרא אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שק"ו,-זה המלאך שק"ו בסוד  ק"ו  ש"בת  הינו חותם בפנימיות משביעו מוחין ק"ו-סוד  ו-ק  בגמטריא  ש"ש  מא"ה  גם מש"ה  א"ש  התור"ה,הרי לך בכח א"ש{שכלי,סוד הנבואה} מש"ה כות"ב התור"ה סודה שם  שק"ו  ק"ו  ש"ילה   אותיות י"ש קו"ל  ה"נבואה  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שקוצית,- זה סוד שם מ"ב  ש"קו-צי"ת, ,המשיח על ידי השבעת השמות מוש"ך  קו"ץ  שי"ת לפנימיותו,סוד  י"סוד ש"ומע  ת"פילת   צ"דיק",זה המשעיח בכך הינו שומע גם שמ"ו –ע  פנים של התורה המכחידים ועוקרים מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים  לגיהנ םונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאב"ד ונמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם {שר} התאי  כל  יא,-זה   המלאך ש"ר גם  ש"ר  כ"א מל"ה  בגמטריא ש"ר  אהיה מל"ה חותם בפנימיות המשיח  מ-ל"ה בגמטריא  ע"ה  בסוד ע"  כפול  ה"  בגמטריא  ש"ן  בגמטריא המש"ה  אותיות מ"ה ש"ה בסוד  מ"עולם  ה"וא  ש"מך  יהוה"   חרב ה{ג}וא{ל} המשמידה ומוחה מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שררול,-זה סוד  ש"ר  רל"ו  בגמטריא  גדו"ל אדונינו ורב כ"ח ש"ר את שיר הניגוני"ם בפנימיות משי"ח  יחיד ח"י עולמים,ש"ר רל"ו בגמטריא ש"ת ל"ו    ש"ומע ת"פילה   ל"שילו",בזה הכח  משה  כ"ח ש"ם ה" מגולה בשכל"ו כ"ב של"ו,-סוד הצירופים העוקרים ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים השאולה ונשרפים מן להבות התור"ה אש אוכלהא"ש מכלה כל קליפה דסיטרא אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם שש"ט,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן {ש}ים  {ש}לום {ט}ובה,הינו חותם בפנימיות המשיח הנקרא הט"וב מוחין שמ"י ש"מאל מ"טטרון י"הואל המגלים במלך המשיח  ש-לו"ם  סוד ל"ו   ש"ם{ות}  חקוקי"ם על מט"ה  האלקי"ם העוקרים ומוחים מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכ"חד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ש"ת,-זה המלאך שמו נולד {מגולה} מן   ברא{ש}י{ת}  סוד באר"י  ש"ת,זה מלאך  ש"ומע   ת"פילה  של המשיח הנקרא באר"י  על שם הינו ביא"ר התור"ה  בסוד י"ב  צירופים יהוה  ביר"א{ה}  גדולה]בכח ביאורו חותם   במלכות{בא"ר}-מוחין ב"ינה  א"ו"ר   ו"  בגמטריא קש"ר   ש"ר-ק  בגמטריא שר מא"ה  הכמטריא רוש"ם שמו"ר רש"ום  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ש{חי}ת,-זה המלאך ח"י  חותם בפנימיות המשיח  צדיק {ח"י}  עולמות,הרי מגלה בכח השבעתו ח"י  העלמות{סודות מפורשי"ם} –ח"י  בגמטריא עש"ר  קש"ר נשמ"ה  אותות קש"ר עש"ר נשמ"ה,-הינו חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} עשר ספירות נ-מש"ה  בכך כותב משנ"ה{תורה}-מגלה ה"נשמה"{בפנימיות}ישראל עם אהב"ה  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שתניא"ל,-בגמטריא שמ"י  קודשא"ל גם שם  קודשיא"ל,זה המלאך קודשיא"ל  אותיות שוק"י א.ל.ד.,הינו חותם בפנימיות המשיח כח ה{נ}ה{ג}ה של ג"ן{המלכות} ג"בריאל נ"וריאל,המשיח  נתעל"ה על מרכבו"ת  גם  רכ"בו  ת"ם,כח  האמונה תמימות   גם ת"ו תמי"ם  אור המנגינ"ה  סוד היחו"ד  בגמטריא יח"ו אמ"ת   ח"נון ו"רחום י"הוא  א-ת"ם גם ת"ם-א"אלפך חכמה בכך משיח משמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"   י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ש" אות  ש"/מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

 

OnLineTech