להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים"-כרך ק" אות ק"

ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ק" אות  ק" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

הקדמת והסכמת מחבר  הספר רעיא מהימנא{הרועה הנאמן}-משה רבינו{אב הנבואה}:

פתח דברי יאיר בהתנצלות על החיבור זה הספר הקדוש העונה לשם  רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים,-אשר חברתי אנוכי  רעיא מהימנא –הרועה הנאמן ושמי בקרב בניי משה רבינו על שם  ריבוי  אהבתי  לבורא יתהלל , ומה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי לחבר חיבור כזה והרי אנוכי עניו ואין רצוני למשוך חכמה אשר גדולי עולם לא כנסו בשער גילוי הרזים המופיעים בזה הספר הוא קודש הקודשים,ומה עלה בדעתי לגלות דברים הסתירום החכמים העליונים והנשגבים חכמי הקבלה האלוקית במתק לשונם בעל הקדושה לשון זהב  גילו טפח והסתירו טפחיים,

ודע אשר כל דברי זה הספר על כל השבעותיו  נאמרים בדברי חידות ואלפי דרכים להבנת הדברים , ולכן הכונס עצם{עוצם}נפשו בהשבעות ומבצעם המשל דומה לתינוק פעוט אשר מבקש לכנוס לתורת הסוד,והרי מזהיר אנוכי אשר כל טעות גוררת בעקבותיה אסונות קשים ו-ד" מיתות בית דין יכוהו את משביע השמות בזה הספר ולא יפסח האסון על המקורבים לבעל השגגה הנתפס לגאוה ויהירות ומצא רצונו להשתמש בשמות המאציל יתהלל אשר את בשר כלי גופו הבורא יתברך יתלוש מעליו ויסירו על ידי זעקותיו ומכאוביו של המשביע על ידי המתת ילדיו,

אנכי רעיא מהימנא מלאתי ידי  בכל מכמוני התורה עד  אשר קרבתי לזאת המלאכה הגדולה הזאת לגשת אל הקודש פנימה לגלות הטמון והנעלם,ובאמצעות הרגלא"ט-ר"בי ג"ל ט"ופז ל"בית א"יפרגן  הוא משיח ישראל משיח אמת ונאהב  נכדו של החכם העניו המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-הצנוע ועלום השם בחייו אשר רחק מפירסום  וכל מעיניו{עיונו}בדפי  התורה תורת ישראל הבזיקה במחשבתו ולכן הגיעה לקיים הפסוק "והגית בו יומם ולילה"-בכח הנבואה הכתבתי את הספ"ר למשיח ישראל הוא אהבתי היחידה-בסוד מדרגת נשמתי היא מדרגת היחידה{בתורה הקבלה}שוכנת בפנימיות הרגלא"ט מחמד"י ואהו"ב הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם אשר בחר השם הרגלא"ט  בגימטריא רמ"ח  מצוות עשייה לחותם גאולה בפנימיות ישראל עם קדושה צדיקים כולם יש להם חלק לעולם הבא,

בכבוד ר"ב רעיא מהימנ"א  א"ב הנבואה אשר כתב הספ"ר  מרטי"ט הלבבות שכל מלאכי ונשמות הצדיקים תרמ"ו חלקם להבאת גילוי קודש הקודשים לרגלא"ט-משיח ישרא"ל  בסוד משוחח עם הא"ל במדרגת ישר  א"ל{אור הנבואה סוד הגאולה הנה עולה מן החשיכה}.

שם  קב"ו,-זה המלאך שמו  נולד{מגולה}מן הפסוק  ק"דוש  ב"רוך  ה"ו,הרי לך הינו חותם בפנימיות המשיח אותיות  משה ח"י  מוחין קוד"ש  סוד אור החכמה בגמטריא ר"ז החכמ"ה  אותיות  כ"ח מ"ה הר"ז בגמטריא רז"י מ"ח שערי"ם   אותיות שמ"ע רי"ח  רזי"ם,-הרי לך בכח השבטעה המשיח מושך רז-י"ם  בגמטריא נז"ר סוד אור משיח  "נזר אלוקיו על ראשו"  לפנימיות ישראל עם טהר"ה בכך מעוטרים במאור   ר"יח  החכמה מגלה בפנימיות  ליב"ם שמ-ע  אותיות ש"ע-ם  בגמטריא ש"ם שבעי"ם  אותיות שמ"ש ע"ב י"ם  בגמטריא שמ"ש  חסדי"ם  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם קב"ו,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}  מן הפסוק {ק}דשנו {ב}מצוותיך {ו}צוונו,-זה המלאך משפיע למשביעו מוחין   קב"ו בגמטריא ח"ק  צרף אות  ו"  ומקובל  חו"ק  אותיות ק"ו   ח"  בגמטריא ק"ו קש"ר נשמ"ה אותיתו קשר"ק  שמ"ן ו"ה  אותיות קשר"ק שמונ"ה,-הרי לך המלאך קשר-ק  חותם קשר מא"ה  אותיות רק"ם ש.א.ה  סוד מוחין ש"מ-ונה אותיות ש"ם נו"ה  במלוי אות ואו  ש"ם  ו"ו  נא"ה  -

בגמטריא ש"ם י"ב נא"ה  בפנימיות ישראל  וזה נעשה באמצעות נ-שע"ה  סוד המשי"ח  אותיות סו"ד מ"ה שי"ח  בגמטריא סו"ד אליעז"ר   י"וד ה"א ו"או ה"א  זהו המשיח הנקרא עזריא"ל  אותיות  ע-רז"י א"ל  בפנימיות  שבעים שמות קוד"ש  עימם שוק"ד על התור"ה ובכך משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם קבוה,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן  {ק"ב}לה  {ו"ה}לכה  והינו  משפיע למשביעו סודות הלכה וקבלה מן השמי"ם   אותיות  מ"י מש"ה בגמטריא   ן-  מש"ה  אותיות  נשמ"ה  אותיות ש"ם  נ"ה,-{נ}צח {הו}ד  רוח הנבוא"ה  אותיות רו"ח בונ"ה ה"א,-הרי המשיח הינו רוח  בונה המלכות הנקרא ה"א ובכך מקובל שם י"וד ה"א ו"או ה"א השם המפטור"ש שופר מ"שה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם קב"י,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  י"חוד ב"רכה ק"דושה  והינו חותם בפנימיות המשיח מוחין סוד יח-ו"ד  בגמטריא כ"ח  ברכה וקדוש"ה  אותיות  קו"ד שו"ח כ"ה ברכ"ה  בגמטריא קו"ד מטטרו"ן ברכ"ה  כ"ה  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם קד"ש,-זה המלאך  קד"ש  בסוד ש"ק-ד  הינו חותם בפנימיות המשיח  ש"בת ק"ודש  מוחין  ד-  מלאכים גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל {א}וריאל שהינם   ד-  ר"ם  בגמטריא גמר"א,וראה ד-ר"ם  בסוד מ-ד"ר  אור בינה{ם}ד,ר בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם על התור"ה  בכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {קהסמ}גת,-זה המלאך הקס"ם  והינו מלאך הסטרא אחרא,עכו"ם  רשעים משביעים את שמו בכדי להטיל קסמים  ומאה כישופים  ק-סמי"ם  מלאכי חבלה של המלאך  ס"מ{אל}בכל   יום  ח"ו  כנגד ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הב"א,עתיד מלך המשי"ח  מש"ה ח"י  להשביע המלאך ת"ג בסוד ת"יו  ג" אותיות י"ו  ת"ג  זה משה רבינו  י"ו קרנות על חד"ו  בגמטריא ח"י  בגמטריא  -

שע"ר קש"ר נשמ"ה  אותיות עש"ר נ"שר  מש"ה  לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם  זוכים למוחין  י-ספירות בלימ"ה  סוד  עש"ר  נוטריקון ש"ע-ע"ר  בגמטריא של"ו ש"ם  או"ת ר-קם  אותיות רק"ם שמו"ת א"ש ל"ו  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם קוהץ,-זה מלאך  הקו"ץ,-מלאך החכמה החותם בפנימיות המשיח    קו"ץ-ה"  הארת  החכמה אות  י ,ובכך המשיח  קצ"ה  ו"{תפארת}זוכה למוחי"ן  בגמטריא ס"ו לח"ם   אותיות סולח"ם אותיות  ס" חול"ם  בגמטריא ב"ן דו"ד י-הו-ה  י-הו-ה  י-הו-ה  המשמיד  ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ק{ווי}ע,-זה המלאך ו"יו  בגמטריא   כ"ב  והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין  חכמת הצירופים ,סוד כ"ב  בסוד כ  פעם  ב   בגמטריא  מ    חבר  כ"ב  ומקובל מכ"ב  נטול אות  י"  מן  ו{י}ו  ומקובל מוחין מכב"י  בסוד השם המפורש  {מ}י  {כ}מוכה {ב}אלים {י}הוה,-בזה השם מש"ה  מושך הארת ל"ב ארבעי"ם{בגמטריא מ.כ.ב.י},ל"ב ארבעי"ם  אותיות מ"ב עבריא"ל  ,-זה מלאך העיבורים  בזכותו משיח זוכה לעיבו"ר אותיות עב"י רל"ו  בגמטריא גדו"ל אדונינו ורב כח על   עב"י,-סוד {ע}ל {ב}ני {י}שראל בכך משה חותם מאור ע"ל בגמטריא מא"ה מאו"ר  אותיות רו"ם  האמ"א  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ק{ו}ף  {ס}{ל}י,-זה המלאך סל"ו  בסוד  סלו"  לרוכ"ב בערבות,זה המלאך חותם בפנימיות המשיח  משה רבינו מוחין  לרוכ"ב אותיות כרוב"ל   בגמטריא גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח   כ"ב,בסוד  כ"ב רו"ח  כ"ב  בגמטריא ברו"ח מ"ב   אותיות חר"ב מ.ב.ו.   וזאת  החרב של הש"ם המפור"ש שופ"ר מש"ה אותיות שמ"ש פור"ה   אותיתו ש"ם  שר"ו  פ"ה אותיות מש"ה פרו"ש    אותיות   רוש"ם שפ"ה  בגמטריא שומ"ר שכינ"ה  אותיות רוש"ם י"ש כה"ן   אותיתו שמ"י שו"ר כה"ן   אותיות שמ"י ש"ר כונ"ה אותיות שמ"ש רי"ו כה"ן  בגמטריא  כה"ן שמ"ש גבור"ה אותיות  כה"ן השו"ר בשג"ם  בגמטריא מש"ה כה"ן  ש"ר ו"ה  משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {קו"ף},-זה המלאך קו"ף  והינו מלאך הסטרא אחר"א  הנקרא קופא"ל אותיות קפו"אל, הינו גוזר מדרגת קפו"א{קפיאת אורות} על ישראל צדיקים קדושי"ם לגאולה שלמ"ה מייחלים,עתיד מלך המשי"ח משה ח"י באמצעות   ק"ו-פ"ה  אותיות  ו"  קפ"ה  בגמטריא קש"ר  א"לף   ל"מד   אותיות  פ"  קשרא"ל למ"ד אותיות רא"ש פ"ד מק"לל  ומשמיד סמא"ל   גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי  רצו"ן  ה".

שם  קט"ה,-זה מלאך הסטרא אחר"א   ק"נאה  ט"ינה"   והינו מושבע על ידי עכו"ם הרשעים בכדי לבחדיר שנאה ופירו"ד בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חל"ק  בעול"ם  הב"א,עתיד משה רבינו אותיות רוש"ם בינ"ה  אותיות ב"ן י"ה שומ"ר ישראל להשביע  מלא"ך   האמ"ת{בגמטריא ט"ה}-ובכך לשבר אות ק"  מלאך הסטרא אחר"א,-גמגימא אמון מנוא וסמא"ל יורדים השאולה ועולים בלהבות התור"ה  זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  קטנו"ע,-זה כת מלאכי הטומאה  {ק}ליפות  {ט}מאות  {נ}חשים {ו"ע}נקים,  אותיות  עו"ן ק"ט,עכו"ם רשעים משביעים  את הכת הזאת בכדי לשעבד ישראל צדיקים קדושים בגלו"ת,עתיד מלך  המשי"ח  לשב"ר כוח"ם  באמצעות    שם טנ"ו  בגמטריא  המלאך נה"י  בגמטריא   י"ה   משי"ח  י"ם אותיות  י"ה ש"ם חיי"ם  בגמטריא י"ה ש"ם חכ"ם    אותיות מש"ה יחכ"ם   אותיות שמ"י חכמ"ה  סוד {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל {ח}סדאל   {כ}ונאל  {מ}יכאל  {ה}ודיא"ל  ובזכות חר"ב ה{ג}או{ל}ה סוד מלאך שר"ת   רש"ת  דינים וגבורות נגזרת ומשמידה על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן  כן יהי רצון ה".

שם ק.י.ב,-זה המלאך יב"ק, {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה והינו חותם בפנימיות המשיח מוחין  יחו"ד בגמטריא י"ד חב"ד  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת  אור הקדו"ש  אותיות השוק"ד  בגמטריא  ד"ו-קש"ה  אותיתו ק"ו –ש"דה אותיתו ש"ק הו"ד  בגמטריא   חמ"ש שק"י אותיתו ק"שש  ח.מ.י,ובזה השם משה מקודש מן העולם העליון  על ידי ב" כתות עליונה ותחתונה,שם ח.מ.י  בגמטריא ח"ן  ,ונ"ח  מצא ח"ן בסוד {א}ור {מ}וחין {צ}לם  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {קי"ו}אוממ,-זה המלאך  קי"ו  בגמטריא  האיו"ם,והינו מלאך הסטרא אחרא,עכו"ם רשעים משביעים אותו  בכדי לגזור איו"ם  אמונתי  ח"ו על ישראל צדיקים קדושי"ם,עתיד מלך המשיח  י"ו קרנות על חד"ו בכך מוחין הא"ם{בינה} בפנימיותו  סוד    ה-א"ם  בגמטריא א"ם חמ"ש  אותיות מ"ח אמ"ש    {א}ור {מ}וחין {ש}לם  או{ר}  מוחי{ן}  של{ם}  בכח  מלאך נמ"ר  אותיות  נ-ר"ם  לחתום   ר"ם-  ן"   בפנימיות נ"ר{המלכות}בכך זוכה  למאור  בינה{ם}-המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם קיללוד  ,-זה מלאך קדוש שמו נולד{מגולה}  מן הפסוק  {ק}רוב   {י}ה  {ל}נשברי {ל}ב {ו}את  {ד}כאי  רוח יושי"ע   ובכך  ישו"ע   י"מח  שמ"ו ו"זכרו ע"ולם מלכות רומ"י  הטמאה יורדת לגיהנם ונשחטת על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-עתיד מלך המשיח  י-שמח"ה  אותיות י"ה שמ"ח אותיות מש"ה ח"י אותיות ש"ה  ח.מ.י   אותיות  י"ש חמ"ה אותיות ש"ם  חי"ה  אותיות שמ"י ח"ה  בגמטריא שמ"י אהבה  בגמטריא שמ"י אח"ד בגמטריא שמ"י י"ג מידות הרחמים לחתום {ג}או{ל}ה בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם על רזי"ן דרזי"ן  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם קילק-זה המלאך הקדוש אשר שמו  נולד{מגולה}מן הפסוק  {ק}רוב  {י}ה  {ל}כל  {ק}ראיו, הינו חותם בפנימיות המשיח מוחין   קרו"ב  אותיות בוק"ר  סוד חסדי"ם אותיתו ס"ד ח.מ.י  שם קדוש המקד"ש ישראאל צדיקים טהורי"ם  מעוטרים במוחין    בנ"ו  ח.מ.י  אור המשי"ח  מ"י  ב.ו.ח.ן   ח"כמה   ו"בינ"ה  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  רשעי"ם  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  קל"ה,-בגמטריא  המלאך  ק"ל חמ"ש אותיות  ק-חשמ"ל,זה מלאך הנבואה  ח"ש מ"ל  מ"ל  והינו  חותם בפנימיות המשיח המשביעו מוחין  ק  בגמטריא הא"ם{בינה}-הינה  ל- שמ"ח  בגמטריא שלו"ם ש"ם או"ת יהוה  יהוה  יהוה   המשמיד  ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  קל"י,-זה המלאך שמו  נולד{מגולה} מן  י"חוד  ל"ב  ק"דוש,הינו חותם בפנימיות משביע שמו   סוד חכמת הצירופים  חכמת היחודי"ם אותיות  חו"ה ידי"ם  בגמטריא  חב"ד  הידי"ם בגמטריא  יד"י מיד"ה בגמטריא כ"ד מיד"ה     בגמטריא כ"ח מ.י.ה  סוד התורה העליונ"ה שם מ.י.ה  בגמטריא  נ.ה  {נ}צח {ה}וד  אותיות פנימיות ד"ו ח"ץ  בגמטריא  ח"ץ עש"ר ספירות המשמידות ועוקרות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  קל{סנו}וסוז,-זה המלאך סנ"ו  בגמטריא ב"ן דו"ד משי"ח י"ם   אותיות ד"ו  חמ"ש נדיבי"ם אותיתו חומ"ש  ד"  נדיבי"ם  ,הרי  לך  חומ"ש  בגמטריא של"ו ש"ם אות חומ"ש  אותיות חומ,ש שמו"ת א"ש ל"ו באמצעות  ו" שמ"ח  מוש"ל אשת"ו  השכינה הקדוש"ה  מעברה במוחין נדיבי"ם  סוד האבות הקדושי"ם אברהם יצחק ויעקו"ב מלמדים את דו"ד חכמה אלוקית ה"ם  רגל"י  ד"  מרכב"ה אותיות רכ"ב  מד"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  ק"ם,-זה המלאך {ק}י{מ}ה   בסוד י"ה  ק"ם    ל{ג}או{ל} ישראל  ע"ם קדוש"ה אותיות קוד"ם שע"ה  אותיתו הש"ע קדו"ם  אותיתו שק"ע מוד"ה  אותיתו עמו"ד קש"ה,הרי לך המשיח משה רבינו הינו ע"ם-וד  אותיות  ע"ד  מ"ו   אותיות  ע-  דו"ם בגמטריא עי"ם  חותם {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם על התור"ה בכך  קליפה קש"ה  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם   ק"ן  ,-זה המלאך   ק"  נהורי"ן  אותיות   ניר"ו  קנ"ה  ,הרי לך המשיח באמצעות זאת ההשבעה מושך  נשמת  נחוני"ה ב"ן הקנ"ה  אותיות   חונ"י  נ"ה ב"ן ק"ן    אותיות   ו-חנינ"ה ב"ן ק"ן  בזכות הצירופים  /ציפורים  נשמות צדיק"ים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם  ק"ע,-זה המלאך  {ק}דוש {ע}ליון    הינו  שוק"ד  עליו"ן  אותיות   שיל"ו  עוק"ד  ן",המשיח הוא שילו בכח  השבועה  "עוקד"  בסוד מגלה  ע-קו"ד  שבעים שמות חקוקי"ם בגמטריא רו"ח  ן" אותיות ח"-נר"ו  אותיות רו"ן  ח"  בגמטריא רו"ן קש"ר נשמ"ה אותיות נש"ר  קש"ר  ו"ה  מ"ן   משמיד ועוקר המ"ן  הרש"ע  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השל"מה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  קע{לת}עעג,-זה המלאך ת"ל  והמשיח משביעו בכך מושך  ת"יו  ל"  אותיתו י"ו ת"ל  בגמטריא ל"ו קוד"ש   אותיות שוק"ל  ד"ו  בגמטריא שוק"ל עש"ר ספירות בלימה ובכך משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם קפציאל,-זה המלאך   קפציא"ל בסוד חותם בפנימיות המשיח  ק"ף-אצי"ל  אותיות  צ"לי קפ"א  אותיות  קפ{ה}  א"ל   צ"  בגמטריא מלך קפה"אל,  הרי  לך מל"ך  המשיח  בכח שם קפ"ה  בגמטריא מא"ה פ"ה אותיות  מ"ה פא"ה  בגמטריא  פ"ו  י"וד ה"א  ו"או  ה"א בגמטריא מ.ו.ם.  גאול"ה  אותיות  א.ו.ם.  מגולה  בכך המשיח מתגלה לעם ישרא"ל  אותיות עי"ם שרא"ל  המשיח {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין מגול"ה לעם  ישרא"ל צדיק יסוד עול"ם  אותיות  סו"ד  י   עול"ם  בגמטריא יי"ן עול"ים  אותיות  י"י  נעולי"ם  בגמטריא שערי"ם נעולי"ם  אותיות  י" מנעו"ל   ע" שרי"ם   משמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם קפק{פיאל},-זה המלאך  פיא"ל  אותיות פלא"י  והינו חותם בפנימיות המשיח הנקרא פל"א מוחין אות  י  ספירות בלימ"ה,-פלא"י  בגמטריא  א"ם שמוני"ם  אותיתו שמ"ם  אוני"ם,-זה האבות הקדושים הנקראים אוני"ם  אותיות א-יומ"ן  צדיקי יסוד עולם  , אי"ו   מ"ן  אותיתו א.ו.ם  י"ן  עמודי צדיק יסוד עולם המשמידים ועוקרים מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או[ל]ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ק"ק,-זה המלאך  ק"ק  בסוד {ק}הלת {ק}וד"ש  והינו חותם בפנימיות  {מ}שיח אות  מ{בינה}  בכך זוכה למוחין מקהל"ת  קוד"ש  שוק"ד   תק"ם  ל"ה למלכות מאור התור"ה אותיות אור  מ"ה  תור"ה  אותיות מ-הר"ה  אורו"ת  המשמידים  ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  יק"ק,-בגמטריא המלאך  ר"י  בגמטריא שע"ר אמ"ת י"ם  אותיות אמ"ת שערי"ם,זה המלאך אמתיא"ל בסוד תורה חדשה "מאתי"  אותיות אמת"י-אל  תצ"א,הינו המלאך אשר מגלה למשיח שם ג"ל  מ"ה בגמטריא  ג"ל  גאול"ה   אותיות גלג"ל או"ה  בגמטריא ס"ו  או"ה אותיות  ו"  הסו"א   כונס  למלכ{ה} ומקובל ו הסוא"ה מוחין  ס"ו אהו"ה  בגמטריא בן דו"ד טו"ב  משמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה -

"עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכרת ונאבד בעת {ג}וא{ל} צדיק נגל"ה בכל הנבואה ג"ל נ"ה   נג"ן  ל"ה  בגמטריא פ"  נג"ה   -כתר תור"ה  סוד פ" בגמטריא שמ"ן יו"ם  הג"ן  על  ג"ן   ה"מלכה  -סוד ה{ג}או{ל}ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  קקק,-זה המלאך {ק}דוש {ק}דוש {ק}דוש  והינו חותם בפנימיות המשיח מוחן שוק"ד שוק"ד שוק"ד על התורה ומוש"ך רזי"ן  אותיות י-נז"ר אלוקיו על ראש"ו   סוד אוש"ר  בגמטריא קש"ר אש"ר  בגמטריא קש"ת א"ש המשמידה ועוקרת  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח  ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  קק"ש,-בגמטריא המלאך ש"ר  סוד ש"יר ר"ינה    אותיות  פנימיות    נ"ר הר"יי  בסוד ר"צון י"ראיו י"עשה,הרי לך המשיח משביע זה המלאך הקדוש הנקרא  רצו"ן סוד צנו"ר  אותיתו נר"ו   צ"  בגמטריא מל"ך נ"ר  ו"  בגמטריא קש"ר נ"ר מל"ך     בגמטריא קש"ת נמל"ך   אותיות נש"ק  תמל"ך  ותשמיד ותעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנ םונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע  עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם קרו{ב"צ},-זה המלאך צ"ב  בגמטריא פח"ד  נוטריקון  פ"ה  ח"ד והינו  חותם בפנימיות המשיח מוחין  ח"ד בגמטריא  י"ב צירופי יהוה סוד  פ"ה  בגמטריא השמוני"ם אותיות  שמ"ם יונ"ה,-סוד נשמות צדיקים  יוני"ם אותיות  י-יומ"ן  עשר ספירות בלימ"ה  ,י-יומ"ן  בגמטריא כ"ו  מ"ן  בגמטריא מ"ן י-הוה  יתבר"ך המשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים בכח  הרזין  דרזין,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם קרע שט"ן,-זה  המלאך הקדוש קר"ע והינו בעת מושבע משמיד ועוקר שט"ן טמ"א   אותיות א"ט משט"ן אותיות שט"ן אט"ם,מלך משיח משה רבינו  יכחיד ויעקור שט"ן  ויטול ממנו אות  ן"  בכך ישאר ש"ט,הרי לך המשיח מכה ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים שטנים יורדים לגיהנם ונשחטים בכח  האות ן" ,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ק"ש,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק {ק}ריאת {ש}מע  אותיות ש"ם  ע" קי"ר  א"ת   אותיות  רקי"ע ש"ם א"ת     אותיות שמ"ע קי"ר א"ת   אותיות  ע"  קשרי"ם  א"ת   אותיות אמ"ת קש"ר   ע"  אותיות שע"ר ק"ם א"ת    אותיתו ש"ע ר"קם  א"ת חרב הגאולה המשיחד"ה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  ר"שעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן וא"מן כן יהי רצון ה".

תם ונשלם  ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ק" אות  ק" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

 

OnLineTech