להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים"-כרך נ" אות נ"

 ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך נ  אות  נ/מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

הקדמת והסכמת מחבר  הספר רעיא מהימנא{הרועה הנאמן}-משה רבינו{אב הנבואה}:

פתח דברי יאיר בהתנצלות על החיבור זה הספר הקדוש העונה לשם  רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים,-אשר חברתי אנוכי  רעיא מהימנא –הרועה הנאמן ושמי בקרב בניי משה רבינו על שם  ריבוי  אהבתי  לבורא יתהלל , ומה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי לחבר חיבור כזה והרי אנוכי עניו ואין רצוני למשוך חכמה אשר גדולי עולם לא כנסו בשער גילוי הרזים המופיעים בזה הספר הוא קודש הקודשים,ומה עלה בדעתי לגלות דברים הסתירום החכמים העליונים והנשגבים חכמי הקבלה האלוקית במתק לשונם בעל הקדושה לשון זהב  גילו טפח והסתירו טפחיים,

ודע אשר כל דברי זה הספר על כל השבעותיו  נאמרים בדברי חידות ואלפי דרכים להבנת הדברים , ולכן הכונס עצם{עוצם}נפשו בהשבעות ומבצעם המשל דומה לתינוק פעוט אשר מבקש לכנוס לתורת הסוד,והרי מזהיר אנוכי אשר כל טעות גוררת בעקבותיה אסונות קשים ו-ד" מיתות בית דין יכוהו את משביע השמות בזה הספר ולא יפסח האסון על המקורבים לבעל השגגה הנתפס לגאוה ויהירות ומצא רצונו להשתמש בשמות המאציל יתהלל אשר את בשר כלי גופו הבורא יתברך יתלוש מעליו ויסירו על ידי זעקותיו ומכאוביו של המשביע על ידי המתת ילדיו,

אנכי רעיא מהימנא מלאתי ידי  בכל מכמוני התורה עד  אשר קרבתי לזאת המלאכה הגדולה הזאת לגשת אל הקודש פנימה לגלות הטמון והנעלם,ובאמצעות הרגלא"ט-ר"בי ג"ל ט"ופז ל"בית א"יפרגן  הוא משיח ישראל משיח אמת ונאהב  נכדו של החכם העניו המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-הצנוע ועלום השם בחייו אשר רחק מפירסום  וכל מעיניו{עיונו}בדפי  התורה תורת ישראל הבזיקה במחשבתו ולכן הגיעה לקיים הפסוק "והגית בו יומם ולילה"-בכח הנבואה הכתבתי את הספ"ר למשיח ישראל הוא אהבתי היחידה-בסוד מדרגת נשמתי היא מדרגת היחידה{בתורה הקבלה}שוכנת בפנימיות הרגלא"ט מחמד"י ואהו"ב הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם אשר בחר השם הרגלא"ט  בגימטריא רמ"ח  מצוות עשייה לחותם גאולה בפנימיות ישראל עם קדושה צדיקים כולם יש להם חלק לעולם הבא,

בכבוד ר"ב רעיא מהימנ"א  א"ב הנבואה אשר כתב הספ"ר  מרטי"ט הלבבות שכל מלאכי ונשמות הצדיקים תרמ"ו חלקם להבאת גילוי קודש הקודשים לרגלא"ט-משיח ישרא"ל  בסוד משוחח עם הא"ל במדרגת ישר  א"ל{אור הנבואה סוד הגאולה הנה עולה מן החשיכה}.

שם נ{אש},-זה המלאך  א"ש והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין השכ"ל הז"ך  הנקרא   א"ש  בסוד  א"  שי"ן  ונחתם בפנימיות   אי"ש  ן",זה סוד אשר משה רבינו מלך המשי"ח  עתי"ד להשביע המלאך  א"ש  ובכך משה הינו אי"ש   ן"  בגמטריא   אי"ש  משי"ח  י"ם  בגמטריא  א"י שמ"ש חכ"ם  אותיות אי"ש ש"ם  חכ"ם ,ה{ג}וא{ל} באמצעות ההשבעה מוש"ך   חכמ"ה  אותיות  כ"ח  מ"ה בגמטריא כ"ח  גאול"ה בגמטריא כ"ח  י"וד ה"א ו"או ה"א  לפנימיות ישראל עם קדוש"ה  -

הינו  קוד"ם שע"ה  בסוד מש"ה עוק"ד  אורות עליוני"ם  בגמטריא מא"ה יוני"ם  אותיות  א"ם י-הו-י   מ"ן  בפנימיות י{ש}ר{א}ל  בגמטריא א"ש  ר"ם  אותיות ש"ר א"ם   זהו המלאך  ש"-רא"ם  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת  רא"ם,-{ר}פאל {מ}יכאל {א}וריאל המשמידים ועוקרים בכח א"ש גינים וגבורות את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על  גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  נ{ב"ד},-זה המלאך  ב"ד  סוד גבריא"ל    בגמטריא  ב"ד  ר"ם  אותיות מ"ב ד"ר אותיות  מדב"ר  הינו חותם בפנימיות המשיח מדרגת מדב"ר    אותיות ר"ב ד"ם  סוד חרב ה{ג}או{ל}ה המ"שמיד"ה  ושוחטת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד בעת תורת הגואל בנגלה,וראה  המלאך הקדוש  ב"ד  בסוד  ב"ית  ד"  אותיות בדת"י  סוד  {ב}ינה  {ד}עת  {ת}פארת {י}סוד הינו חותם באמצעות המשיח בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם לחירו"ת  בסוד חי"ל תור"ה מייחלים  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {נבוא}נ,-זה המלאך נבו"א  והינו מלאך הנבוא"ה  החותם בפנימיות משביע שמו מוחין   גילוי"ם,וראה המלאך נבוא- משפיע  אות ן"  לפנימיות המשי"ח  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-נבו"א  בגמטריא בז"ן  בסוד מגלה בגואל מוחין ז"ן  העולה בגמטריא ויו הי יוד ההסוד החכמה  ב"ראשית  המשמידה ועוקרת  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח גילוי הרזי"ן דרזי"ן,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {נבי}צכ  בא,-זה המלאך  בנ"י  בגמטריא  ס"ב  בסוד    ב"יהור  ס"ליחה,הרי לך זה מלאך שלו"ם אשר בהשבעתו עוזר להשלים  החיסרון באמונה המקוים בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם,וראה המלאך ס"ב  בגמטריא  ש"ם  יש"י  שני"ם   בגמטריא שע"ר שנ"י שמשי"ם,הרי לך זה סוד הכרובי"ם    בגמטריא כ"ה גבור"ה  מ"ב    סוד שם  מ.ב.ה.  בגמטריא  א"  ד.מ.ב  ומ.ב.ה   הינו שמו הקדוש של המלאך מטטרון שר  הפנים    אותיות   נ"  השרפי"ם כי השם  דודי סוד ידוד  ירד חנוך בן ירד הוא מטטרון לגנו סוד העולם הקטן לגזור מיתה והשמדה על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-

זרע עמלק נאבד ונכחד באמונה השלמ"ה,-וידעת אש שם ד.מ.ב.  א"  מצביע על שבעת הצדיקים המאירים בעולם העליון חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות  וה"ם  בגמטריא קש"ר אד"ם  הוא המלך השמיני  הד"ר  הקושר כל האורות אל פנימיותו  ולכן נקרא אד"ם  בסוד   א"לף  דם  בגמטריא א"ם עיב"ר פדא"ל{מלאך הגאולה}בפנימיותו  למשו"ך לישרא"ל  תור"ה עליונ"ה-סוד  רזי"ן דרזי"ן עי"ן  {ל"א  ר}אתה  תורת רל"א סוד ישראל   יש רל"א  אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם {נבע}  זגן  באנק,-זה המלאך  ענ"ב  והינו חותם בפנימיות  משביע"ו מוחין  ע-  ב"ן  בגמטריא ב"ן שמ"ן יו"ם אותיות ש.נ.ב. ב"ן יו"ם ,וראה שנ"ב  בסוד   נ"  ש"ב בכח השבועה לפנימיות המשי"ח  חבר  אות ן"  ומקובל    נ"  שימח"ה  אותיות משי"ח  נ"ה  אותיות שמ"י  חנ"ה  אותיות שמ"י הח"ן  בסוד ש"ם ח"ן  י"ה אותיות שנ"ה מ.ח.י.  בגמטריא ספירה מ.ח.י.  בזה השם משה מעוטר בקדושה עליונה על ידי  ב"  כתות  מלאכי"ם עליונה ותחתונ"ה  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם נגד,-זה המלאך  נג"ד   בגמטריא ג"ד חמישי"ם  אותיות שמ"י  ח.מי.  ג"ד  ובזה השם משה רבינו מבצע השבע"ה  בכדי למשו"ך מוחין  מ.ח.י  בגמטריא   א"ם עיב"ר עוש"ר נשמ"ה  אותיות עוש"ר עבר"י א"ם נשמ"ה,-וזה סוד משה איש עבר"י זכה למוחין אשר בינה {אם}עיבר{ה}  בפנימיותו  ובכך הינו בעל עוש"ר  בגמטריא  קש"ר   עש"ר   אותיות שר"ש קר"ע   שט"ן  המשמיד ומכחיד  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזין זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם נגהפ,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}  מן הפסוק  נ"ס ג"דול ה"יה פ"ה,הינו חותם בנימיות המשביע מוחין גדו"ל   אותיות  דגו"ל  בסוד  ד"ג  זה לו הציק  ל"ו  ג"ד  עליון,מזלא קדישא,עתיד מלך  המשי"ח משה רבינו רושם  בינה להשביע המלאך   נגפה בסוד  ג"ן פ"ה   בגמטריא ח"ן שמ"ן יו"ם    אותיות  חנו"ן שמי"ם,זה סוד תפארת הינו   בכח מוחין  חנו"ן  בגמטריא קש"ר נשמ"ה  נו"ן בגמטריא -

ק"ו  קש"ר נשמ"ה אותיות קשר"ק ש"ם נו"ה,-בסוד    נ"צח  ו"הוד  בכך המלכות{שם}זוכה לאור   קשר מא"ה{בגמטריא קשר"ק}-בגמטריא  רא"ש הק"ם    אותיות שק"ם רא"ה    אותיות רק"ם ש.א.ה  וזה שבעים שמות מפורשים סוד הא"ש המכלה ומשמידה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן  כן יהי רצון  ה".

שם נ{גהש,}-זה המלאך גש"ה  והינו חותם בפנימיות תלמידו  דרכי הגש"ה לכנוס לעולמות הרוחני"ם  בגמטריא רו"ח אדנ"י  אותיות ניר"ו אח"ד  אותיות או"ר ח"ד  נ"י אותיות  נ"י-חד  או"ר  ,עתיד מלך המשי"ח{נור"א  בתורת הקבלה סוד קו אמצע}להשביע המלא"ך  כ"א מל"ה בגמטריא אהיה מל"ה בגמטריא א"י מיל"ה  אותיות מא"ה  יל"י בסוד   כ"י  גמל"  עלי"  חסד"ו,ובכך המשיח  נ"צח  י"סוד  אותיות פנימיות סו"ד  ח"ץ דוקר ומשמיד באמצעותו את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,וביום ההו"א  יח"ד נור"א  אותיות רו"ח פל"א די"ן  אותיות -

דניא"ל  פור"ח    בגמטריא קש"ר דניא"ל פר"ח אותיות ש"ק  נדריא"ל  פר"ח אותיות יר"ד א"ל  נשק  פר"ח זה סוד המשיח  אשר  הבור"א  יתבר"ך חותם בפנימיותו  קש"ר נשיק"ה  אותיות י"ה נש"ק  ל{ג}וא{ל} ישרא"ל המגלה תור"ה חדש"ה  בגמטריא   י"ש רו"ח ד"ת   אותיות רו"ח   ת"  שד"י  אותיות ד"ש חירו"ת  בגמטריא שע"ר שחרי"ת אותיות שר"ש  ע"ח  ת.י.ר. סוד שם י.ר.ת המורה אשר הבורא יתברך אין בו תפיסא כלל וממלא כל עלמין   וחותם  מ"י  נע"ל  בסוד ש"ל  נעל-ך   מע"ל רגלי"ך  למש"ה רבינ"ו ר"עיא מ"הימנא,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מגנר,-זה סוד  המלאכים  מ"יכאל  ג"בריאל  נ"וריאל  ר"פאל  והינם חותמים בפנימיות מלך המשי"ח מוחין     ג"ן  ר"ם  אותיות נ"ר  ג"ם     בגמטריא מג"ן אמ"ת  י"ם   אותיות אמ"ת מגני"ם  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הגאולה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  נ"ה,-זה המלאך  נ"ה  החותם בפנימיות משביעו מוחין   נ"צח ה"וד    בגמטריא נצ"ח  י"ה  אותיות נ"ץ  חי"ה,עתיד מל"ך המשי"ח אותיתו ש"ם  חי"ה  להשביע המלאך נ"ה בכדי למשוך מאו"ר  נ"ץ-נ"ון  צ"דיק  בגמטריא  {ק"ו}  צד{י"ק}-שם  י-קו-ק  יתבר"ך לפנימיות ישראל ע"ם קדו"שה  אותיות קוד"ם שע"ה אותיות מש"ה עוק"ד    אותיות ד"ק  שמוע"ה,בסוד מוחין ד"ק{מוח סתימא} משה  רבינו באמצעות זאת ההשבעה מושך לפנימיות ישראל  נקראים שמוע"ה  בפנימיותם  מ"ו  שע"ה  שמ"ו  ע"ה אותיתו ע"ם שו"ה  צור"ה לבורא יתהלל סוד ה{ג}או{ל}ה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם נה{אנא},-זה מלאך הרחמים הנקרא אנ"א  והינו חותם בפנימיות משביע שמו  מוחין א-נ"א   בגמטריא ב"ן בסוד   ב" כפול  נ"  בגמטריא הא"ם{אור הבינה} החותמת  מא"ה{ברכות} בפנימיות כלי המשבי"ע אותיות ע" כלים  שיב"ה,וזה ענין המשיח  מש"ה רבינ"ו  רוש"ם בינ"ה  עתיד להשביע המלאך אנ"א  בגמטריא  ב"-נ  בסוד  ב" כפול  נ"  בגמטריא  מ"ו  נ" כפול ו" בגמטריא  ר"ם  חבר מ"ו ומקובל למשוך בכך מוחין מרו"ם  בגמטריא   פ"רו נוטריקון  פ"ה  או"ר  בגמטריא ר"ז  פ"ה  ז"ה פ"ר  בגמטריא שמ"ן יו"ם זה"ר  אותיות מ"י זוה"ר שמ"ן  אותיות  מש"ה נז"ר  מ.י.ו.,-

וזה השם  מ.י.ו  אותיות יו"ם  בגמטריא  א"   מי.ה.,השם המפורש  המורה שציור  האותיות נוד"ע ר"ק למשה רבינו "נזר אלוקיו על ראש"ו   מאור אוש"ר  סוד   י"  מא"ה  בגמטריא נא"ה  מלא אות ה"א  ומקובל   ה"  אנ"א,וזה המלאך  ה- אנ"א  בגמטריא בנ"ה  דע"ת קדו"שה  השוק"ד על ה{ג}או{ל}ה זה סוד המשיח בכך משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם נה{ו"ע},-זה המלאך ע"ו  בגמטריא  קש"ר שבעי"ם אותיות שר"ש עקבי"ם  אותיות משר"ש יעק"ב,הרי לך זה המלאך מן ספירת התפארת{יעקב}והינו חותם בפנימיות  המשביע מאור   יב"ק  ע"ם  סוד {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה   {מ}אור  {ע}נוה,עתיד מלך  המשיח משה רבינ"ו  רוש"ם בינ"ה להשביע המלאך   ע"ו  בגמטריא  קש"ר  ע"  בגמטריא שק"ע אמ"ת  י"ם    אותיות  א"ש ק"ע תמי"ם  אותיות  אש"ת עמקי"ם,הרי לך באמצעות זאת השבועה  משה רבינו חותם עמק-ים  -

בגמטריא   נ"  עמ"ק   בגמטריא משי"ח עמ"ק י"ם{אור החכמה} בפנימיות ישראל עם קדוש"ה  אותיות  עומ"ק שד"ה    בגמטריא קו"ם ש"ע אמ"ת אותיות שמ"ע ק"ו אמ"ת   המשמיד ומכרית סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {נהו}ק,-זה המלאך  נו"ה  בגמטריא אנ"י,הינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין א-נ"י אותיות אי"ן,הרי המלך המשי"ח באמצעות זה המלא"ך  מושך אור אין סוף  יתבר"ך לא מוש"ג לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם,וראה המלאך  נו"ה  בגמטריא קש"ר נ"ה  אותיות ש"ק רנ"ה  אותיות ש"ר קנ"ה בגמטריא ש"ר  קי"מה  אותיות  קש"ר מ.י.ה.  הינו חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} שם מ.י.ה.  המראה משה רבינו הינו היחיד שיודע סוד האותיות  אותיתו יסודו"ת  האו"ת   אותיות את"ה    ו"  יסו"ד ת"ו{הנגינה}-המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  נה{ות},-זה המלאך ת"ו  והינו חותם בפנימיות משביע שמו סוד הנגינ-"ות"  בגמטריא  קש"ר או"ר  ע"ב אמ"ת,עתיד מל"ך המשי"ח  משה רבינו שומר בינה  רותיות רוש"ם   ר"ם  י"בו שנ"ה   בגמטריא בו"   י"  ר"ם ספירה,-בעל אור החכמ"ה  בכח היחודים  סוד תוי"ם  בגמטריא   קש"ר יתו"ם אותיות שי"ר   ת"ו-קם  להקים השכינה הקדוש"ה והינה תשמיד ותעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם נ{ה"י},-זה המלאך י"ה וחותם בפנימיות משביע שמ"ו  מוחין  חכמה ובינה{י"ה},-וידעת שמ"ו"  בגמטריא קש"ר ש"ם  אותיות שר"ש  ק"ם{החכמה}-זה המשי"ח  ש"ר  שק"ם   רק"ם  ש"ש  שמות קדוש"ה בכח זאת השבוע"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן  יהי רצון ה".

שם  נה{י"מ},-זה המלאך מ"י והינו חותם בפנימיות המשיח{י"ם}-מוחין   חמישי"ם  אותיות משי"ח  י"ם בגמטריא ש"ם חכ"ם  בגמטריא מ"ח   ש"ס  סוד {ש}ש  {ס}דרים  המשמידים ועוקרים "חמס"-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא ישראל קדושים שוקדים על התור"ה זוכים למאו"ר  רו"ם   א"ל  סוד מאו"ר  ל"  אותיות א"ם רל"ו  בגמטריא  גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח  חותם בפנימיות המשי"ח   כ"ב רו"ח  בגמטריא חר"ב יהו"ה  המשמידה מלכות  ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו "ישוע"  י"מח ש"מם  ו"זכרם  ע"ולם,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  נוג"ף,-בגמטריא ג"ן אלהי"ם  אותיות א"ן  גלימ"ה   אותיות מג"ן אלי"ה,זה המלאך אליה{ו}  סוד המלאך יהוא"ל  זכו"ר לטו"ב   והינו חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין מג"ן  מ"אור  נ"יג"ונים,אור הצירופי"ם  נוטריקו"ן  צי"ר  פ"ו   מי"ה   בגמטריא צי"ר אלהי"ם   מ.י.ה.,הרי לך המשיח  הינו  צי"ר אשר באמצעות שם מ.י.ה.  הש"ם המפור"ש שופר מש"ה מציי"ר  בסוד  צ"  ירי"ם   בכח הפסוק   -

{י}הי {ר}צון {מ}לפניך {י}הוה את המלכות הקדוש"ה{אלהים}זוה במוחין  א"  מיל"ה    וגם  ל"י   מא"ה  בגמטריא פ"אה  בגמטריא גם פ"ו  וגם מו"ם,בסוד  מ"עתה "ועד ע"ולם  המשיח עושה מלח"מה ומשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח המקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {נו"ה},-זה מלאך  {הנ}ב{ו}אה   אותיות נו"ה  הב"א   אותיות אוה"ב  נ"ה  אותיות נ"ו  אהב"ה  אותיות נאה"ב  ו"ה  אותיות ב"ו הנא"ה  והינו חותם בפנימיות משביע שמו מאור   המר"כב"ה סוד מוחין הצירופים  כח הנביאים האמיתים,עתיד מל"ך המשי"ח  אותיות  שמ"י כ"ח מיל"ה בגמטריא  חשמ"ל פ"ה ,וזה סוד מרכבת ה"חשמל  פה"    אותיות מש"ה חל"ף    אותיות מפ"ל הלח"ש    אותיות  פ.ה.ל.  מלח"ש,בכח שם  פ.ה.ל.   המורה כי  רחמי"ו  בסוד     י" רומ"ח  של  הקב"ה  תמי"ד -

ה"ם בפנימיות מ"ה בגמטריא הגוא"ל בגמטריא שם י"וד ה"א ו"או ה"א  , והינו על ידי י"  רומ"ח   בגמטריא   מ"ח גבור"ה  אותיות מו"ח הגב"ר אותיות מ"ב  חגור"ה  בכך  ה{ג}וא{ל} משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  נו"מ,-זה המלאך  מנ"ו  בגמטריא  מ"ו חמישי"ם  אותיות שמ"י  מו"ח  י"ם   והינו חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין     מו"ח-ש"ם  יש"י{בגמטריא מוחין},-בגמטריא    מו"ח  שמ"ש שערי"ם אותיות מו"ח שע"ר שמי"ם אותיות מו"ח עש"ר שמשי"ם,-ובזה השם מש"ה רבינו זכה לעיטור עשר ספירות בלימ"ה קומ"ה סוד מקו"ה טהר"ה  המשמיד   ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גב מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  נו"ן,-זה המלאך נו"ן בגמטריא ק"ו   בגמטריא קש"ר מא"ה אותיות רקם ש.א.ה  והינו חותם בפנימיות המשיח מאור שם ש.א.ה.  אותיות א"שה אור השכינה העליונ"ה{בינה}-סוד הא"ש{כח השכל הנבואי} הרוק"ם אותיות  התור"ה הרשומ"ה  בגמטריא שו"ר  מ"י    אותיות   ש"ר  יו"ם    בגמטריא רוש"ם עש"ר  בגמטריא שומ"ע  ש"ת  בסוד שמו"ע  ש"מע  ת"פילה  השמד ומחה זכר עמלק הרש"ע,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,אמן ואמן כן יהי רצון   ה".

שם  נוריא"ל,-זה   ש"ר השלו"ם  בגמטריא  משה  של"ו  ש"ם או"ת  גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח,ובזכות זה המלאך המשיח זוכה  למוחין כ"ב רו"ח  אותיות    חר"ב  כ"ו   בגמטריא חר"ב יהוה    בגמטריא בר"י  ח"ה ו"ה,זה המלאך בר"י המעלה תפילות ישרא"ל  רב"י  בגמטריא י"ב אמ"ת י"ם{צירופי יהוה} מגלים  ח"ה בגמטריא אח"ד בגמטריא אהב"ה בגמטריא י"ג מידות הרחמים/רמחים המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם  יורדים לגיהנם ונשחטי"ם,-זרע  עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  נחה,-זה המלאך   הח"ן  בגמטריא ח"ן חמ"ש   בגמטריא שמ"ן  י"ו  בגמטריא  ש"ם  נ.ו.י בסוד {נ}שבע  {י}הוה  {ו}לא  ינח"ם,זה המשיח  מנח"ם בפנימיות אור  י-החכמ"ה  בגמטריא שע"ר  החכמ"ה  אותיות מש"ה כ"ח  הע"ר,הינו מעיר    רע"ם   י"  בגמטריא רע"ם  עש"ר    סוד הספירות בפנימיות רח"ם האש"ה סוד מ"ח רא"ה ש"ה  בגמטריא רומ"ח ש"ה  אותיות ה"ר חומ"ש  אותיות -

רו"ח  מש"ה    אותיות מו"ח הש"ר   אותיות רוש"ם ח"ה  בגמטריא רוש"ם אהב"ה בגמטריא רושם אח"ד  בגמטריא רוש"ם י"ג    בגמטריא גש"ם  גבור"ה בגמטריא בשג"ם  ה"ר אמ"ת בגמטריא  מש"ה ה"ר  אמ"ת  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {נ"ח} לנע  ווו,-זה המלאך  ח"ן  בגמטריא  קש"ר  נש"מה  חמישי"ם  אותיות  נש"ר מש"קה  משי"ח י"ם,הרי לך הב{ג}וא{ל}  סוד שמ"י   ח"  בגמטריא שמ"י  שר"ש  נקמ"ה   באמצעות זאת השבועה מושך מוחין   נ-ש"ר  בגמטריא ש"ר חמישי"ם{מטטרון}- אותיות  חיר"ש שמי"ם  אותיות שי"ר  ח"  שמי"ם אותיות  רי"ח  שמשי"ם  אותיות  משי"ח  שרי"ם  אותיות  שמ"י ש"ם  רי"ח אותיות מ"י רי"ח  ש"ם  בגמטריא רמ"ח שערי"ם  י"ם  המשמידי ם ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם נט{יאל},-זה המלאך  אל"י   בגמטריא  א"ם  בסוד הינו מלאך  בינ"ה חבר א"ם    ומקובל נבי"א  מ"ה  חותם בפנימיות הנבי"א מוחין שם מ"ה בגמטריא אד"ם בגמטריא  י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא גאול"ה,-עתיד מל"ך המשי"ח משה רבינו   א"ב הנבוא"ה  אותיות  הב"א  נבוא"ה  אותיות  אב"ן  ו"  אהב"ה  בגמטריא קש"ר  אב"ן נבוא"ה  אותיות רא"ש נקב"ה אב"ן  ו"  אותיות או"ר שנ"ה  ק"ב  אב"ן  -

בגמטריא  ר"ז  אב"ן  ספירה אלהינ"ו    אותיות נז"ר  א"ב   ספ"ר י"ה  אלהינו,זה סוד המשיח "נזר אלוקיו על ראשו"  והינו באמצעות {א}לפא  {ב}יתא אותיות  מיל"ה חותם בפנימיות ישר"אל  ע"ם קדוש"ה מוחין שי"ר א"ל  קדו"ם  שע"ה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השל"מה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  נ"י,-זה המלאך  נ"י    בסוד נ"צח י"סוד  אותיות סו"ד ח"י נ"ץ בגמטריא  ב"ן  דו"ד נ"ץ  ח"י,הרי לך עתיד בן דוד המלך"  אותיות כ"ל מ"ה  בגמטריא   כ"ל גאול"ה בגמטריא כ"ל י"וד ה"א ו"או ה"א להשביע המלא"ך  נ"י בגמטריא שע"ר חמישי"ם{זה מטטרון}  אותיות  י"ם  משי"ח עש"ר  בגמטריא פ"י שי"ח עש"ר בגמטריא פ"י  אליעזר  שע"ר   אותיות  עש"ר זר"ע   אל"י   מל"ך  אותיות מלכיא"ל זר"ע  עש"ר ספירות המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ניוי,-זה המלאך ניוי בגמטריא  כו"ן  בגמטריא  יהוה משי"ח י"ם,הרי לך זה המלאך מן קו תפארת{רחמים}והינו חוםתבפנימיות משביעו מוחין קדושי"ם בגמטריא  נ"  קדו"ש ,-אור הבינה העליונה,עתיד מלך המשיח משה רבינו  אותיות רושם בינ"ה  בגמטריא  מ"ב גבור"ה שנ"ה  אותיות ר"ב נ"ה שבג"ם  בגמטריא   ר"ב מש"ה  נ"ה    אותיות   הנ"ה  מ"ב  ש"ר   אותיות הנ"ה  ש"ר  מ"ב  בגמטריא שי"ר מ"ב משי"ח  י"ם   משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ני{צ"ב},-זה המלאך צ"ב בגמטריא  פח"ד והינו חותם  פ"  ח"ד  בגמטריא יחו"ד שמ"נ-ים  בפנימיות המשי"ח ,המלאך צ"ב  בסוד ב"ית  צ"דיק  בגמטריא בקוד"ש  צדי"ק,הרי משה  רבינו על ידי זאת ההשבעה מושך קוד"ש על ידי חכמה ב"ראשית לפנימיות בית{המלכות}-ישראל צדיקים קדושי"ם,וזה יחוד שמן-ים,אותיות שמ"ן יחודי"ם אותיות ש"ם   דיו"ן  מ"ח  אותיות ש"ם  די"ן  מו"ח    אותיות שד"י מ"ן מו"ח,בגמטריא מטטרון  מו"ח  מ"ן,הרי לך   מ"טטרון ש"ר  ה"פנים הינו באמצעות  -

מ"יין נ"וקבין{העלאת תפילות ישראל}בכך מושך לפנימיות הנבראים    חכמה בינה דעת{מו"ח} בגמטריא   א"ם עיב"ר  חכמה בינה דעת סוד ישראל שיר אל אל ישר מעשה המרכ"בה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם   ניצ"ל,-בגמטריא צ"ל  ש"ם יש"י,זה המלאך    יצל"ם  יש"י,הרי הינו חותם בפנימיות המשיח  י"-צל"ם  בגמטריא שע"ר צל"ם  אותיות רש"ם  צל"ע  אותיות צ"ל    ר"ם  ש"ע,הרי לך המשיח באמצעות זה ההשבעה מעוטר במוחין ש"ע בגמטריא רצ"ף  בגמטריא  צו"ר שמני"ם  אותיות  ציו"ר  שמ"ן   ם"  אור הבינה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם ניתא,-זה המלאך אית"ן  בגמטריא    נ.ת.י.  אח"ד אותיות  אית"ן  ח"ד  בגמטריא נאח"ד קוד"ש,הרי לך זה המלאך חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין ת"ן בגמטריא עולה עשר פעם גאול"ה,וגם שם י"וד ה"א ו"או ה"א באמצעותו המשיח חותם בפנימיות ישראל קדושי"ם מוחין   נ-אחד  בגמטריא  נ"א  י"ב  אותיות נבי"א,זה ה{ג}וא{ל} הינו  נ-בי"א בסוד מגלה {ב}רוך {א}תה   {י}הוה  כח האמונה בפנימיות ישראל עם קדושה בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם נכמ,-בגמטריא  המלאך  "נס"  והינו חותם בפנימיות המשיח  מוחין  הנ"ס  סוד סנ"ה  בגמטריא ש"ם י"שי  נ"ה   אותיות  הנ"ה שמ"ש י"ה     סוד המלאך שמשי"ה   י"ש מש"ה  בסוד ש"י ש"ם ה" המלמד  המשי"ח חכמת הצירו"ף  בסוד כ"ח  ת"ם   צו"ר  יפ"ה  זה המשיח   צ"ו פר"יה  סוד הציפו"ר{קן}-חותם בפנימיות המלכה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  יורדים לגיהנם  ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  נל,-זה המלאך   נ"ל בגמטריא משי"ח   י"ם  יל"ו   ש"ם  אותיות משי"ח  משולשי"ם,הרי באמצעות זה המלאך המשיח חותם בפנימיות ישראל צדיקים קדושים מוחין  משול"ש-י"ם סוד שמ"י שלו"ם  אותיות שמ"ם  שיל"ו    סוד שיל"ו  שמי"ם  בגמטריא שע"ר משולשי"ם בסוד  עש"ר משולשי"ם  שמות המפורשים  המכחידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם נלד,-זה המלאך שמו נולד מן הפסוק  {נ}ר  {ל}רגלי  {ד}ברי"ך,והרי לך זה המלאך חותם רוח הקוד"ש אותיות רוק"ד שח"ה  סוד שם  ח.ש.ה[ה.ח.ש] המורה ומלמד  על נצ"ח  בגמטריא  נ"ץ  משי"ח   י"ם בגמטריא נ"ץ ש"ם חכ"ם  אותיות כ"ח  שמ"ם  נ"ץ  בגמטריא  שמ"ן    צמ"ח   ש"ע  יר"ם,זה גואל צדיק הנקרא צמח מצח  סוד   הרצו"ן העליו"ן  הינו ש"ע בגמטריא צר"ף אותיות יר"ם בכך המלכות הגוזרת נקמה והשמדה על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי  מזבח הגאולה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד בזכות המאו"ר של התור"ה תורת ישראל הקדוש"ה  -

בגמטריא שע"ר קדו"ש  בגמטריא   רקו"ד  ש"ש  שמ"י  חס"ד  אותיות  ריקו"ד שמ"ש  ש"ס   ח"ד   בגמטריא  ריי  יב"ק  שמ"ש   ש"ס  ,וזה סוד  מש"ה  הינו  בעל מוחין  ר"יי  סוד  ר"צון  י"ראיו  י"עשה וחותם  {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה בפנימיות  המלכות נקראת ש"ש  ס"דרים על שם   חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מעברים את רחמ"ה במדרגת הרמ"ח  בגמטריא ר"ם אהבה בגמטריא ר"ם אח"ד בגמטריא ר"ם י"ג  מידות ה{ג}או{ל}ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם נ[לי]ן ,-זה המלאך ל"י והינו מלאך   עולם הבי"נה,-ל"י  בגמטריא  ם" והמלאך ל"י  חותם בפנימיות משביע"ו  מוחין  שע"ר   שמ"ש יל"ו  אותיות ש"ש  רעם שיל"ו  ,וזה המשיח ר"עיא מ"הימנא אשר עתיד להשביע  המלא"ך ל"י ובכך למשוך לפנימיות המלכות מאור שמ"ש  סוד  רא"ם  ו"  בגמטריא קש"ר רא"ם  בגמטריא קש"ת א"ם  אותיות ש"ק  אמ"ת   סוד    ש"בת  ק"ודש  שוק"ד     שב"ת  זה המשיח על מנת לחותם תשו"בה סוד   שב"ת  ו"ה  לפנימיות ב"ת שו"ה  מלכות   {מ}שוה צו"ר-תה לבינ"ה  -

ובכך מגובל נשמת צו"ר  אותיות רו"ץ    בגמטריא  רו"מלך  אותיות במשיח  כר"ם  ל"ו  המשמיד ועור "כומר"-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל  צדיקים קדושים זוכים למוחין    ר"ם  כ"ו  בגמטריא  ר"ם יהוה   אותיות הו"ה יר"ם  השכינ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  נ"ן,-זה המלאך  נ"ן  החותם בפנימיות משביעו מוחין  הא"ם{בגמטריא נ"ן}סוד בינה  עליונה,עתיד מלך המשי"ח   מש"ה   קש"ר  נשמ"ה  כלי"ם{בגמטריא מל"ך המשיח}-אותיות מש"ה נשר  משק"ה כלי"ם אותיות ש"ם   ה"   ש"ר   ן"   ק"ם השכלי"ם    על ידי מוחין עליונים משמידים  ומוחים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח גילוי הרזין דרזין זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  ננל עו{ל"ב},-זה המלאך  ל"ב {מלאך תפארת}והינו חותם בפנימיות משביע שמו  מוחין ל"ב נתיבו"ת  החכמ"ה   בגמטריא ח.מ.י  שערי"ם  ,וזה השם מקדש משה רבינו  בקדושה גנוזה באמצעות  ב" מרכבות כתות מלאכים עליונה ותחתונה,סוד מ.ח.י.  בגמטריא   חומ"ד  חבר אות  י"  ומקובל "יחודים" המשמידים מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם נס,-זה המלאך נ"ס בסוד   נ"צח  ס"לה,הרי בעת השבעתו  הינו מנצ"ח עבור המשביע  עניני משפטים,המשיח עתיד באמצעות המלאך נ"ס  ל"נצח"  בסוד לצר"ף  דינים וגבורות חוקי"ם  "ומשפטים" בגמטריא ש"ם  מו"ט מל"ך     אותיות כ"ל   מו"ט שמ"ם    אותיות שו"ט   מל"ך   מ"ם  אותיות  בגמטריא שמ"ן  יו"ם{חכמה עליונה} המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם נס"ו,-זה המלאך נס"ו  והינו מלאך  הפח"ד מלאך מני"ס,מלך המשיח עליו נאמר והריחו ביראת  ה" ובאמצעות השבעת זה המלאך מש"ה רבינ"ו  אותיות בנ"י השומ"ר  אותיות שומ"ר בינ"ה  אותיות ש"ר יבו"ם נ"ה  חותם {נ}צח {ה}וד רו ח  הנבואה בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם  בכך זוכים לעיטור יר"אה  ארי"ה ראי"ה   סוד פח"ד   בגמטריא שמ"ן יו"ם ח"ד    אותיות  ן"  יחו"ד שמ"ם אותיות -

ש"ם יחו"ד מ"ן  אותיות שמ"י  חד"ו  מ"ן  וזה סוד י"ו קרנות על "חדו"  בגמטריא ח"י{החכמה} של משה באמצעותה מעלה מ"יין נ"וקבין{תפילה}ומושך חרב הנקמ"ה גילוי סודות תורה המשמידה ועוקרת  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה זר"ע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  נסו"א,-זה המלאך אסו"ן והינו מלאך אשר עכו"ם{רשעים} כח אומות העולם הטמא משביעים שמו ח"ו בכדי לגזור אסונות על ישראל צדיקים קדושים,עתיד מלך המשי"ח משה רבינ"ו  אותיות  שמ"ו הר"ב  ני" אותיות ה"ר  בנ"י שמ"ו  אותיות  שמ"ן   ו"  ביר"ה    אותיות שב"י מנור"ה  בכך הגואל מושך נשמת {ש}מעון {ב}ר {י}וחאי הנקרא מוחין מנור"ה אותיות  נמ"ר  ו"ה   אותיות רו"ם  נ"ה אותיות   מ"ו רנ"ה סוד הנ"ר  מ"ו  בגמטריא משי"ח מור"ה י"ם אותיות שמ"י רומ"ח הי"ם  -

זה סוד ש"מעאל מ"טטרון י"הואל הם  שם מ"ה בגמטריא ה{ג}וא{ל} בגמטריא שם י"וד ה"א   ו"או ה"א סוד רומ"ח  המשמידים ועוקרים "חמור"-זה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים   יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזי"ן ,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השל"מה  אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  נ"ע,-זה המלאך  שמו נולד {מגולה} מן   נ"וחו  ע"דן,הרי לך הינו מלאך המנח"ה  הנשמות בעת כונסים לג"ן עד"ן אותיות ע"ד נג"ן,הנביאים הקדושים נביאי האמת משביעים המלאך ע"ן  בגמטריא  שע"ר שמ"ן ע"ב בגמטריא  עש"ר  שמ"ן חס"ד  אותיות שר"ש  נע"ם  חס"ד  בגמטריא שר"ש נע"ם סו"ד נשמ"ה  ובכך המלאך מגלה לנביאי האמת סוד הנשמות  הגנוזות ומוסר להם סתרי תור"ה,-

משה רבינו עתיד להשביע המלאך ע"ן  בגמטריא שמ"י ע"ב  משי"ח  י"ם  אותיות ש"ם חיי"ם  ע"ב שמ"י בגמטריא שם חכ"ם שמ"י חס"ד   בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים  לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם נעורירון,- זה המלאך  בגמטריא נע"ר  גבור"ה  נ"ו  אותיות הגבו"ר  נו"ן  ע"ר,זה סוד מטטרון הקדו"ש חותם קדוש"ה בפנימיות ה{ג}וא[ל] באמצעות גבור מלחמה{גבריאל הנקרא גב"ר בתורת הקבלה}וזה המלאך נע"ר  בסוד  נ"יר"ות  ע"ין  בגמטריא   נו"י  נע"ר  קוד"ש     אותיות רקו"ד  עש"ן  נו"י,סוד {ע}ולם {ש}נה {נ}פש המשיח עולם קט"ן  בגמטריא   משי"ח י"ם אמ"ת  הא"ם  אותיות תמי"ם האמ"א משי"ח סוד משה  המכחיד ומשמיד בכח האמונה{תמימות}את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם נצח,-זה המלאך  נ-ח"ץ  בגמטריא ח"ץ חמישי"ם אותיות שמ"י מ.ח.י.  נ"ץ,המלמדך המשיח על ידי השבעת המלאך ח"ץ מושך מוחין  ח.מ.י.  בגמטריא שע"ר מ"ח  אותיות  ש"ע רמ"ח{תפארת ישראל} הנקרא רע"ם  ח"ש   אותיות ע"ר שמ"ח   אותיתו ר"ם שע"ח    אותיות שמ"ע  ר"ח   ר"ו"ח האות  ו"  בגמטריא קש"ר  אותיות ש"ר ק"  בגמטריא שר מא"ה  אותיות ר"ם  ש.א.ה סוד הא"ש  ר"ם בגמטריא ה"ישראל   אותיות י"ש רל"א  ה"  אותיות שי"ר  לא"ה    הינו ש"ר   אלי"ה{ו}  החותם רזי"ן  בגמטריא שע"ר "נזר"  אלוקיו על ראשו של אוש"ר{המשיח}-בכך סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם [נ]ק[ז],- זה המלאך ז"ן  בגמטריא  ויו הי יוד הה  הינו החכמה הגנ"וז"ה ובע"ת משביעי"ם שמ"ו  בכך נמש"ך   אות ק"  בגמטריא מוחין "האם"  סוד  א"  מ"ה  בגמטריא  גאול"ה  א"  אותיות א"ל גאו"ה  בגמטריא קש"ר גוא"ל    אותיות  אור"ג שק"ל    בגמטריא ר"ז   שלו"ש  שק"ל    לפנימיות המשי"ח  אשר עתיד להשביעו ובכך לזכות במאור  י-דע"ת   בגמטריא שע"ר  דע"ת  -

אותיות שע"ת רע"ד   בגמטריא תק"ם  שר"ד{נשמת תנ"א}-סוד את"ן  בחיבור  י"  "איתן"   בגמטריא א"י  קוד"ש  אותיות א"ד קוש"י  בגמטריא קושי"ה  אותיות י"ש ק"ו  אותיות קו"י  ש"  אותיות י"ו ש"ק והשמד והכחד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם נק{ע"ז},-זה המלאך   ע"ז זה מלאך הגבורות  הקדושות והינו חותם בפנימיות המשי"ח מוחין  ע"ין ז בגמטריא פ"ן  ז"  אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנ םונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה"

שם נר"ו,-זה המלאך נר"ו  ושמו מגולה מן הפסוק  {נ}טריה  {ר}חמנא {ו}פרקיה   ישמרהו ה" ויגאלהו" והינו חותם   בפנימיות הגוא"ל  י"ו   י"ו גאול"ה{קרנות}  על חד"ו,-חדות שכלי"ת  בגמטריא שכ"ל קדו"ש בגמטריא הא"ם  ש"ש  כל"י,סוד  כ"הן ל"וי י"שראל   קומ"ה שהינה מקו"ה ט-הר"ה בפנימיות ה{ג}וא{ל} -

בכך המשי"ח  חותם   קש"ר{בגמטריא  ש"ש}  חבר  קש"ר ומקובל שר"ש  ש"ק  סוד מוחין ש"בת ק"ודש  ק"ריאת ק"ודש בפנימיות ישראל עם קדוש  אותיות ש"ע קדו"ם   אותיות ש"ם עקו"ד  אותיות  ד"ש  עומ"ק אותיות שומ"ע  ד"ק  ובכך ה{ג}וא{ל}  חותם גאול"ה בפנימיות הכלי-ם{ישראל}סוד "כלה"  מעוברת מן  ם"{בינה}-ומשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {נ"ת}ע"פ ,-זה המלאך   ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם    י"וד  ה"א ו"או ה"א  וגם  גאול"ה ועתיד המשיח הגוא"ל על ידי השבע"ה  למשוך מוחין  ע"ף  בגמטריא פ"  שבעי"ם  אותיות שפ"ע  י.ב.ם,זה השם המפורש  המ{ג"ל}ה שהמשיח הינו כולל כל  {י"} ספירות  י.ב.ם.  בגמטריא הינו  "בן"  בגמטריא אליה"ו בסוד הו"א  ל"י,הבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם{הו"א סוד נסתר ולא ידוע} הינו  חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  מוחין  ל"י{בינה}-בגמטריא אות  ם"  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".    

 

OnLineTech