להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים"-כרך מ" אות מ"

ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך מ אות  מ /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

פתח דברי יאיר בהתנצלות על החיבור זה הספר הקדוש העונה לשם  רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים,-אשר חברתי אנוכי  רעיא מהימנא –הרועה הנאמן ושמי בקרב בניי משה רבינו על שם  ריבוי  אהבתי  לבורא יתהלל , ומה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי לחבר חיבור כזה והרי אנוכי עניו ואין רצוני למשוך חכמה אשר גדולי עולם לא כנסו בשער גילוי הרזים המופיעים בזה הספר הוא קודש הקודשים,ומה עלה בדעתי לגלות דברים הסתירום החכמים העליונים והנשגבים חכמי הקבלה האלוקית במתק לשונם בעל הקדושה לשון זהב  גילו טפח והסתירו טפחיים,

ודע אשר כל דברי זה הספר על כל השבעותיו  נאמרים בדברי חידות ואלפי דרכים להבנת הדברים , ולכן הכונס עצם{עוצם}נפשו בהשבעות ומבצעם המשל דומה לתינוק פעוט אשר מבקש לכנוס לתורת הסוד,והרי מזהיר אנוכי אשר כל טעות גוררת בעקבותיה אסונות קשים ו-ד" מיתות בית דין יכוהו את משביע השמות בזה הספר ולא יפסח האסון על המקורבים לבעל השגגה הנתפס לגאוה ויהירות ומצא רצונו להשתמש בשמות המאציל יתהלל אשר את בשר כלי גופו הבורא יתברך יתלוש מעליו ויסירו על ידי זעקותיו ומכאוביו של המשביע על ידי המתת ילדיו,

אנכי רעיא מהימנא מלאתי ידי  בכל מכמוני התורה עד  אשר קרבתי לזאת המלאכה הגדולה הזאת לגשת אל הקודש פנימה לגלות הטמון והנעלם,ובאמצעות הרגלא"ט-ר"בי ג"ל ט"ופז ל"בית א"יפרגן  הוא משיח ישראל משיח אמת ונאהב  נכדו של החכם העניו המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-הצנוע ועלום השם בחייו אשר רחק מפירסום  וכל מעיניו{עיונו}בדפי  התורה תורת ישראל הבזיקה במחשבתו ולכן הגיעה לקיים הפסוק "והגית בו יומם ולילה"-בכח הנבואה הכתבתי את הספ"ר למשיח ישראל הוא אהבתי היחידה-בסוד מדרגת נשמתי היא מדרגת היחידה{בתורה הקבלה}שוכנת בפנימיות הרגלא"ט מחמד"י ואהו"ב הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם אשר בחר השם הרגלא"ט  בגימטריא רמ"ח  מצוות עשייה לחותם גאולה בפנימיות ישראל עם קדושה צדיקים כולם יש להם חלק לעולם הבא,

בכבוד ר"ב רעיא מהימנ"א  א"ב הנבואה אשר כתב הספ"ר  מרטי"ט הלבבות שכל מלאכי ונשמות הצדיקים תרמ"ו חלקם להבאת גילוי קודש הקודשים לרגלא"ט-משיח ישרא"ל  בסוד משוחח עם הא"ל במדרגת ישר  א"ל{אור הנבואה סוד הגאולה הנה עולה מן החשיכה}.

 

שם  מ"א,-זה המלאך  מ"א  והינו מן עולם הבינה הנקראת  א"ם,-הינו חותם בפנימיות משיע שמו  א"לף מ"ם אותיות מפ"ל   א"ם,-מ"וחין  פ"ה  ל"ב,-גדלות מדרג"ה,עתיד מל"ך  המשי"ח  מש"ה  ח"י  להשביע המלאך א"ם  בגמטריא   ם"אחד   ובאמצעותו לקשו"ר   הספירות{הארות}לפנימיות הכלים{ישראל קדושים}-בכך שוקדים  על פנימיו התור"ה  בגמטריא  ת"ר  י"ו  בגמטריא  הגבור"ת אותיות ג"ב תו"רה,-זה סוד הדינים והג"ב ורות  אשר התורה עתידה באמצעותם להשמיד ולהכחד מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  אותיות  "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי  מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  מאה{בי},-זה המלאך  ב"י  אשר  חותם בפנימיות משביע שמו  מא"ה  ברכות סוד הארת הא"ם{מוחין בינה}-ובכך המשביע לומ"ד סתרי תור"ת  ישראל הקדוש"ה,עתיד מל"ך  המשי"ח להשביע המלאך ב"י  בסוד י"ב צירופי יהוה{תפארת}ובכך למשוך לפנימיות ישראל מאור  מא"ה  בגמטריא  מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגמטריא   אמ"ת  מי"ם,-בגמטריא  מ{לך}  {א}מת  ובכך ישראל זוכים למוחין כל"א  בגמטריא  א"ל שערי"ם  אותיתו י"ש רע"ם  א"ל,סוד מאור  ר"עיא מ"הימנא המגלה  ש"י עולמות{העלמות}בפנימיות ישר{אל},-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח גילוי הרזין דרזין,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם {מאו}  ושו בשמ בתר תבשו,-זה המלאך או"ם  והינו חותם בפנימיות צדיק יסוד עולם מוחין  מ"ו-א  בסוד  מ" כפול ו" בגמטריא  ר"ם  חבר אות א"  ומקובל מוחין אמ"ר אותיות  א"  ר"ם,-אור החכמה  בתורת הקבלה,וזה החכמה סוד א"ם{בינה} הממתקת ומבשמת  ר"  בגמטריא  א"  א"ל  א"לה א"להי א"להים{גבורות המלכות}בכך בכח יחוד אמ-ר א"ר  ם"{מגולה  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים},סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי  מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי   רצון  ה".

שם   {מ}א{ס},-זה המלאך ס"מ{אל} והינו מלאך הסטרא אחרא  הרשעי"ם-הינם משביעים את זה המלאך  על מנת לצע"ר  ישראל צדיקים קדושי"ם,עתיד  מל"ך המשי"ח  להשבי"ע המלאך א"ס –א"ור  ס"ליחה  בגמטריא ר"ז  ע"  ל.ה.ח  אותיות רזה"ל    ע"ח  מלא אות ה"א  ומקובל    עזרא"ל   ח"ה  בגמטריא עזרא"ל אח"ד  בגמטריא עזרא"ל  אהב"ה  בגמטריא עזרא"ל י"ג  מידות הרחמים /רמחים המשמידים ועוקרים מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה "עשיו"  אותיות  "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן אמן כן יהי רצון ה".

שם  מאס{בכ}ע,-זה המלאך כ"ב  והינו מלמד המשיח חכמת הצירופים,-סוד כ"ב  כ" כפול ב"  בגמטריא   מ" חבר ומקובל מכ"ב  חבר לכך אות י"  מן  מש{י}ח  וראה   "מכבי",הרי לך המשיח הנקרא מכב"י  אויות כ"ב  מ"י  סוד האותיות  הרשומו"ת  -השמורו"ת  נוטריקו"ן  מש"ה אורות    אותיות  ש"ה  מאורו"ת בגמטריא קש"ר תור"ה אמ"ש   אותיות ק"שת  ת"ם  א"ש   ו" עתיד להשבי"ע  המלאך  מכב"י"  בגמטריא  ן"  כ"ב בגמטריא ע"ב  בגמטריא חס"ד  בגמטריא סו"ד נשמ"ה  ובכך  להשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {מע}א,-זה המלאך  ע"ם  בסוד  ע"ין  מ"   בגמטריא מס"ע,והינו חותם  מוחין  מס"ע"{פנים של התורה} בפנימיות המשי"ח,וראה המלאך  מס"ע   מ"ם  ס  ע"ין  בגמטריא  פנ"ס שמ"ן  יו"ם,נטול אות  ח"  מן משי{ח} וחבר לשם פנ"ס  ומקובל  פנח"ס הוא אליהו הנביא חותם באמצעות זה הש"ם  בפנימיות מש"ה  מוחין ש"ם-  ן"  בגמטריא  ש"ם חמישי"ם   אותיות  ח.מ.י.  שמשי"ם,-סוד זה השם מקדשים את המשיח מן עולמות עליונים,-מ.ח.י.  בגמטריא מ"י  קש"ר נשמ"ה  אותיות  שר"ש  מ"ן  קימ"ה,-

הרי לך ה{ג}וא{ל} באמצעות העלאת מ"ן{מ"יין נ"וקבין,תפילה}-הינו מוש"ך לפנימיות ישרא"ל{שרש}-מוחין קימ"ה{החכמה},בסוד ק"י-מ"ה  בגמטריא שע"ר מא"ה אד"ם  בגמטריא עש"ר גאול"ה  הא"ם בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה"

שם מא{שב}ה,זה המלאך ש"ב  החותם  י{ש}ו{ב}  דעת  בפנימיות מלך המשי"ח  י"ושב,בסוד בכח זאת השבועה ה{ג}וא{ל}  משי"ב למלכות  י"ו קרנות ע"ל חד"ו בגמטריא חי"{ות},המלכ{ות}-מעוטרת במאור   ח"י  בגמטריא  שע"ר  קש"ר נשמ"ה  אותיות  עש"ר  משק"ה   נש"ר,הרי  לך  ש"ר  ן"{משה} משק"ה"  המלכות באמצעות מוחין שק"ם   בגמטריא ש"ם מא"ה  אותיות א"ם  מש"ה{בינה}-הינה עשר ספירות בלימ"ה  המשמידות ועוקרות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מ"ב,-זה שם מ"ב הגדו"ל והנור"א,-מ"ם  ב"ית  אותיות  ם"  בתי"ם אשר באמצעות ניגונ"ם  אותיות ניגו"ן-ם   המשיח על ידי  גונ"י  מ"ן,-העלאת תפילה  מ"יין נ"וקבין מן המלכות{גו"ן}-בכך מושך לפנימיותה אור הרחמים החותמים  "בישום"  בגמטריא משי"ח  אותיות  י"  שמ"ח  בגמטריא שע"ר שמ"ח אותיות חמ"ש עש"ר     בגמטריא קש"ר נשמ"ה שר"ש ע"ם  -אור  אחדו"ת  אותיות או"ת  ח"ד  בגמטריא י"ב או"ת בגמטריא שע"ר אבו"ת    אותיות ש"ע בארו"ת    בגמטריא באו"ר אמ"ת  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן  ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מב"י  {עכ"י},-זה המלאך  ע"ל  בגמטריא  הא"ם{הינו מלאך בינה}-וחותם בפנימיות משביע מ{על}ה  סוד שם מ"ה בגמיטריא   י"וד ה"א ו"או ה"א השם המפורש  שופר מש"ה,עתיד מל"ך המשי"ח בגמטריא שע"ר שמח"ה   אותיות שר"ש ע"ם ח"ה בגמטריא שר"ש ע"ם אח"ד בגמטריא שר"ש ע"ם אהבה בגמטריא שר"ש ע"ם  י"ג  להשביע המלאך   ע"ל ובכך מגלה {מ}שיח {ב}ן {י}וס"ף  בפנימיות המלכות,-סוד ב"ן ב" כפול   ן" בגמטריא מא"ה אותיות האם -

בגמטריא   מ"ו   מ" כפול ו"  בגמטריא ר"ם{מו}חבר ומקובל מוחין מרו"ם/מור"ם  אותיות רו"ם   ם"{בינה}בגמטריא   קש"ר  פ"ר  בגמטריא קש"ת שמ"ן יו"ם אותיות נשמ"ת  קוש"י  ם",-בסוד  ק"ו  ש"י   י"ש  ק"ו אור אין סו"ף יתבר"ך  המגלה  י"ב  כת"ר   צירופים  בפנימיות הנבראים ישראל קדושים,-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים  יורדים לגיהנם ונשחטים זר"ע  עמל"ק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מ{בכי}אל,-זה המלאך בכ"י,-{ב}רכה {כ}ונה {י}חוד  והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין  ברכ"ה  סוד ה-רכב"ה{מעשה המרכ"בה} בגמטריא בכ"י ר"ם  חבר אות ו  ומקובל כרובי"ם –אור   יחודי"ם,-אותיות יאו"ר ח"ד יו"ם,עתיד מל"ך  המשי"ח משה רבינ"ו אותיות נו"י  ב"ר מש"ה להשביע המלאך בכ"י בגמטריא ל"ב{נתיבות  החכמה}-ובאמצעותו  להשמי"ד ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {מב}ת,זה שם  מ"ב   בגמטריא אמ"א סוד אור בינ"ה  החותמת הפנימיות המשבי"ע שער  ע"ב מש"ה{בגמטריא המשבי"ע},וזה סוד  אשר משה"  ע"ב בגמטריא ש"ם  חס"ד  ה"  אותיות ש"ס  חמד"ה,בסוד {ש}ש  {ס}פירות  ח-מד"ה  בגמטריא קש"ר נשמ"ה מד"ה אותיות  נש"ר  משק"ה  מ{ד}ה,-סוד המלכות{ד}באמצעות שם מ"ה בגמיטריא אד"ם בגמטריא גאול"ה בגמטריא שם י"וד ה"א ו"או ה"א בכך  הינו מעב"ר השכינ"ה אותיות ע"ב ר"ם  השכינ"ה  -

אותיות י"ה ברכ"ם   ע"  שנ"ה  אותיתו הכרבי"ם  ע" שנ"ה חבר אות  ו"{משיח} ומקובל  הכרובי"ם   ע"  שנ"ה  בגמטריא הכרובי"ם שמ"י ע"ב  ספיר"ה  בגמטריא כרוב"י מ"ה  שמ"י חס"ד ספיר"ה  אותיות ספ"ר  י"ה{חכמה ובינה} המשמידים  ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן  כ"ן יהי רצו"ן  ה".

שם מגד,-זה המלאך מג"ד בסוד  מ"גן   ד"וד,הינו חותם בפנימיות המשי"ח  מג"ן מ"יכאל  ג"בריאל  נ"וריאל שהינם מגלים  בפנימיו ה{ג}וא{ל} נשמת דו"ד  בגמטריא י"ד  בגמטריא שע"ר ארב"ע  בגמטריא ש"ע  ע"ב א"ת  בגמטריא  ש"ע  חס"ד א"ת  אותיות  ע"  חס"ד אש"ת אותיות ס"ד  ע"   א"ח   ש"ת,זה סוד המשיח  הינו ש"מע  ת"פילה  מעלה התפילה בזכות מוחין בינה{שמיע"ה}-סוד שמ"י-  ע"ה  בגמטריא ש"ם  פ"ה  אותיות  ם"  שפ"ה  בגמטריא משכינ"ה  אותיות שמ"י  כה"ן    אותיות י"ש  מ-כנ"ה  סוד  י"ש  מ-כה"ן  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מגי מ{קרי},-זה המלאך קר"י  והינו מלאך הסטרא אחרא {עכו"ם}הרשעים משביעים זה המלאך הרש"ע  בכדי לפתות ישראל  לשפוך קר"י לילה  ה" ירח"ם,עתיד מל"ך המשי"ח  מש"ה רבינו באמצעות המלאך קי"ר  זה מלאך השכינ"ה קי"ר  בגמטריא שע"ר מא"ה אמ"ת י"ם  לחותם בפנימיות ישראל מוחין הא"ם{בינה}-אשר מגלה מא"ה  ברכו"ת בפנימיות המלכות{י"ם}-בכך הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם-

זוכים למאור אמ"ת{תפארת}סוד ת"ם  א"  בגמטריא ת"ם אח"ד   בגמטריא או"ר  ע"ב אמ"ת  מאח"ד  ישרא"ל צדיקים קדושים שוקדים על הרזי"ן דרזי"ן,בכח מאור  התורה סוד  ו-רא"ם  בגמטריא קש"ר רא"ם  בגמטריא קש"ת א"ם אותיות ש"ק  אמ"ת   אותיות שק"ם א"ת  אותיות  ק"ם  א"ש-ת אותיות אמ"ש  ק"ת,-{ק}דושים {ת}מימים,בכך בכח האמונה השלמ"ה,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה   השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מ{ג"ת},-זה המלאך  ת"ג  עליו נאמר ודאשתמש בתגא חלף,הרי לך  המלאך בעת מושב"ע חותם בפנימיות המשבי"ע מוחין   חל"ף נוטריקון  חלי"ל   א"ף,-סוד הנגינ"ה,עתיד מל"ך  המשי"ח  משה רבינו{הארת חוט"ם,א"ף}להשביע המלאך ת"ג  בסוד ת"יו  ג"ימל אותיות תג"י מלו"י  בגמטריא תג"י אלהים,סוד אור הכת"ר החותם בפנימיות הש{כ}ינ{ה}  מוחין ת"ר   ת  ר"יש  אותיות שיר"ת  ש"ר קוד"ש{בגמטריא שיר"ת}אותיות    ש"ש  רוק"ד  אותיות  ש"ר שוק"ד  אותיות  שור"ש ק"ד  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מד,-זה המלאך  {מ}גן   {ד}וד   והינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו  מוחין  מג"ד{מגידים},-עתיד מלך המשיח הנקרא שמ"ו בגמטריא מש"ה אח"ד בגמטריא אח" שמט"ה בגמטריא שע"ר שמח"ה  אותיות  עש"ר  שמח"ה  אותיות  ש"ר   ע"   ש"ם  ח"ה  בגמטריא ש"ר  ע"  ש"ם אהב"ה  בגמטריא שע"ר ש"ב מאהב"ה,-בסוד המשיח הינו חותם י{ש}ו{ב}  דע"ת בסוד י"וש"ב   ד"ת   ע"  פנים של התורה בפנימיות ישראל ע"ם קדוש"ה אותיות  שע"ה קוד"ם  אותיות  ע"ה   מוקד"ש  אותיות מש"ה עוק"ד אורות לפנימיות הנבראים{ישראל צדיקים},-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מדדקדלשב{ע"ב},-זה השם  ע"ב בגמטריא חס"ד בגמטריא סוד נשמ"ה  בגמטריא ש"ם  סנ"ה עש"ר אותיות שמ"ש  סנ"ה  ה"ר,וזה סוד עתיד מל"ך המשי"ח  ה"ר סנ"ה אותיות    ה"   נהר"ס  להשמיד ולהכחיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ומלך המשי"ח  משה רבינו   שומר בינ"ה אותיות   מ"ב שו"ר  נה"י,-חותם {נ}צח {ה}וד {י}סוד –אור הנבואה בפנימיות ישרא"ל  ע"ם טהר"ה בגמטריא שמ"ן יו"ם מט"ר   אותיות מטטרו"ן שמי"ם,-אור התפארת חותם בפנימיות ישראל תורת אלקים חיים בגמטריא  חכם אלקים אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם מדיוצקא  דלשבע{יב},-זה המלאך י"ב  בגמטריא  בשע"ר  אותיות ש"ב  ע"ר  אותיות בעש"ר  בסוד חותם  ב"-כפול  עש"ר בגמטריא עשרי"ם  אותיות ש"ע יר"ם{מוחין תפארת}בפנימיות המשי"ח-משה רבינ"ו אותיות רוש"ם ב"ינה  אותיות שמ"ו רב"י נ"ה בגמטריא מש"ה אח"ד  רב"י  נ"ה אותיות ש"ם אהב"ה  נד"ר  י",-בכח   י" ספירות בלימ"ה-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן  יהי רצון ה".

שם מדר,-זה המלאך  מד"ר והינו חותם  מ"-ד"ר בפנימיות משביע שמ"ו,עתיד מל"ך המשי"ח משה רבינו להשביע המלאך מד"ר  חבר אות ו"{משיח}-ומקובל המלאך  מדו"ר אותיות דר"ום  זה מלאך חס"ד נוטריקון ד"ר-מו"ם,חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} שם  מ.ו.ם.   מ"עתה  ו"עד ע"ולם,ובזה הש"ם מש"ה  בכח ש"ם  ה"  משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מ"ה,-זה המלאך מ"ה בגמטריא  הגוא"ל הינו מלאך השכינה הנקראת גאול"ה,-מלך המשי"ח באמצעות המלאך ש"ם  מ"ה חותם שם י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא אדם{תפארת}בגמטריא מ"ה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים זוכים לדעת סוד א{מ}ונ{ה}  אותיות  פנימיות אנ"ו,-בכח זה השם אות א"אלפך חכמ"ה מגלה קש"ר  ן"{בגמטריא נ"ו}-אותיות  נש"ר   ק"  בגמטריא נש"ר  מא"ה אותיות  רש"ם נ.א.ה  אותיות נמ"ר ש.א.ה  סוד  ע" חילות{שמות}מפורשי"ם  בסוד שופ"ר   מי"ם בגמטריא שופ"ר  מל"ך אותיות פר"ו משכ"ל  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מהאלקיאל,-אותיות אלקים אליה,זה  סוד  אליה{ו}  הנביא אשר  חותם בפנימיות המשיח משה רבינו מוחין אלקים אותיות ק"ם אל"י  אותיות א"י  מק"ל  גבורות ודינים השוחטים ועוקרים מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים   זרע עמלק נמחה ונאב"ד  בזכות גילוי הרזי"ן דרזי"ן,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {מה}וע,-זה המלאך מ"ה  בגמטריא  י"וד ה"א ו"או  ה"א  והינו חותם בפנימיות אד"ם{משה רבינו,תפארת}מוחין גאול"ה  אותיות  ג"ל או"ה  בגמטריא    ז"ה  ג"ל בגמטריא י"ב ג"ל בגמטריא  י.ל.ה.,זה השם המפורש שופר משה שמש פורה מורה  על  י"ג מידות רמחים/רחמים המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח  הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  מהו{עץ},-זה המלאך  ע"ץ עליו נאמר כי האדם {ע"ץ}השדה,-וזה המלאך בעת מושבע חותם כח  {ע}י{צ}ה  אותיות ע"ץ  י"ה {חכמה בינה} בפנימיות משביע שמ"ו  בכך מרומ"ם הנשמ"ה לעולמות מעלה,עתיד   י" דע"ת בגמטריא שע"ר דע"ת  אותיות  שע"ת רע"ד    אותיות ע"ד  ש"ת  ע"ר  להשביע זה המלא"ך  ע"ץ  בגמטריא  ע"  מל"ך  אותיות כ"ל ע"ם  בגמטריא   מא"ה  ש"ם יש"י  בגמטריא   מא"ה שערי"ם שמ"ש  אותיות שע"ר מא"ה שמשי"ם{מלאכים}-בכך  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים,זר"ע עמלק נכחד  ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מ{הר}ר,-זה המלאך  ה"ר  בסוד ה"ר סינ"י  בגמטריא ה"ר עי"ן  אותיות נע"ר י"ה    בגמטריא שע"ר נער"ה  אותיות  נע"ר  העש"ר,-זה מטטרון הקדו"ש  השוק"ד  וחותם  נ-ע"ר  סוד   ע"  נ"ר  בגמטריא נ"ר שבעי"ם  אותיות שמ"י  ע"ב  נ"ר  אותיות ש"ר  ענבי"ם{נשמות צדיקי אמת}בפנימיות המלכות{ישראל}בכך זוכים למוחין שלמים  המשמידים  ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מהש,-{מ}לאכי {הש}רת,והינם חותמים בפנימיות המשביע מוחין   מ"עולם ה"וא ש"מך,אותיות שכ"ם,הרי לך המשיח באמצעות זאת השבועה עתיד להשיג מאור שכ"ם  בגמטריא ש"ם שערי"ם  אותיות שמ"ש  ירע"ם בגמטריא  שמ"ש עש"ר  רע"ם,-{ר"ע}יא  מ"הימנא   -סוד האמונה השלמה,-ל"  משה  בגמטריא שע"ה,-ש"בנה  ע"לאה  ה"ארה,-בכך  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מ"ו,-זה המלאך  מ"ו  בגמטריא  ארבעי"ם קש"ר אותיות ארב"ע יקשר"ם,- אותיות אמצעיות  עי"ק,-ע"יר  הק"דש,הרי לך המשיח הקרא עי"ר  בגמטריא שמ"ן י"ום אמ"ת  י"ם  עתיד להשביע זה המלא"ך אותיות מלא"ך הז"ה  בגמטריא מלא"ך  י"ז בגמטריא מלא"ך אהוה בגמטריא מלא"ך טו"ב  אותיות מו"ט  כ"ל א"ב זה מלאך {א}לפא {ב}יתא צירופי מילה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מוא,-זה המלאך שמו  נולד {מגולה}מן  הפסוק  מ"חצתי  ו"אני  א"רפא,הרי לך זה המלאך חותם בפנימיות משביעו מאור מחצת"י  בגמטריא צמ"ח קוד"ש אותיות  ש"   ח"ץ  קוד"ם   אותיות  חומ"ש   ק"ד  ץ"  בגמטריא   מו"ח   מל"ך שק"ד    אותיות  חול"ם שכ"ם ק"ד,-זה סוד ה{ג}וא{ל} הינו חול"ם אותיות  ל-מוח והינו באמצעות זה הש"ם  חומ"ל  חותם ח"ו בגמטריא חב"ד  סוד מ"ל בגמטריא  {ע"}פנים של התורה  בפנימיות ישראל עם קדוש"ה בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מובי,-זה המלאך  מוב"י  ושמו נולד{מגולה}מן  מ"ושב  ב"ני   י"שראל,-הרי לך על ידי השבעתו ישראל זוכים למוחין מוש"ב  אותיות   מ"-שו"ב   אור  הבינ"ה   ש"ם  ב"ו  בגמטריא שמ"ח{ה} חותם בפנימיות ישראל עם טהרה,ועתיד מלך המשי"ח להשביע המלאך  ש"ם  ב"ו  אותיות ש"ב מ"ו    מ" כפול  ו"  בגמטריא ר"ם  חבר ש"ב  ומקובל  שבר"ם  ומשמידם את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מוה והה  {נפ},-זה המלאך  פ"ן  והינו חותם בפנימיות משביע שמו פנ-ימיות בגמטריא פנ"י"ם  ו" קדו"ש  בגמטריא  קש"ר  פני"ם  קדו"ש   אותיות קשר"ק שד"י  פנ"ו  ם"  בגמטריא  קשר"ק  מטטרו"ן  מ"ן אלהי"ם,-ועתיד מלך המשיח    על ידי  זה ההשבע"ה  של המלאך פ"ן  בגמטריא שמ"ן יו"ם שמחי"ם אותיות שמ"י מ"ן  ו"  שמחי"ם    אותיות  משי"ח שמ"י  ממו"ן  בגמטריא  פ"ן   ו"  בגמטריא  קש"ר אלהי"ם אותיות רא"ש מק"ל  י"ה  בגמטריא שע"ר   רא"ש מקהל"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם מו{הר}ר,-זה המלאך ה"ר  בסוד ה"א  ר"יש  והינו  חותם  א"  שיר"ה  אותיות  ש"  יר"אה אותיות י"ש רא"ה  בפנימיות משביע"ו אותיות שב"י עמ"ו,-{ש}מעון {ב}ר  {י}וחאי וזה סוד עמ"ו,- מוחין  מ"ו  מ" כפול ו" בגמטריא ר"ם חבר  ע"  ומקובל רע"ם,-סוד ר"עיא מ"הימנא  עתיד להשביע המלאך  ה"ר{הור}-ובכך למשוך הארת חכמ"ה לפנימיות ישרא"ל ע"ם קדוש"ה,- וראה א"  שיר"ה אותיות ה"ר  אי"ש זה המשי"ח רא"י-א"שה,הרי לך המשיח  בכח השבוה מעבר אש"ה{שכינה}-במדרגת רא"י  בגמטריא שע"ר  א"ר בגמטריא ש"ע   א"ת  והינה זוכה לאש"ת   ע"  פנים של התורה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם מ{וכ"ז},-זה המלאך כז"ו  בגמטריא  ג"ל  עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,והינו חותם בפנימיות משביעו  נ-תיבו"ת הנגינ"ה,-עתיד מלך המשי"ח  אותיות  י" שמח"ה  בגמטריא שע"ר שמח"ה  אותיות שר"ש  ע"  חמ"ה בגמטריא שר"ש שמ"י ע"ב חמ"ה  בגמטריא שר"ש שמ"י חס"ד חמ"ה להשביע המלאך כ-זו  בגמטריא  ז"ו שערי"ם אותיות זי"ו שע"ר  ם" אותיות  י"ש עו"ז ר"ם-ובכך למשוך המאור של התורה לפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם מלה חל"ק לעולם ה"בא,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{}לה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מומ,-זה המלאך  מו"ם  בסוד מ"עתה ו"עד ע"ולם,והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין  ו"-ע"ד  בגמטריא קש"ר ע"ד  אותיות ש"ע רק"ד,-אור התפארת,עתיד מלך המשי"ח  ש"ע בגמטריא צר"ף  נהורין להשביע המלאך מו"ם בגמטריא פ"ו  בגמטריא קש"ר שמ"ן יו"ם  אותיות שר"ש מ.נ.ק  יו"ם,-סוד מנק   זה ע" חילות{שמות קדושה}-ק"ן-ם  אשר באמצעות מ"ן,-מ"יין נ"וקבין המשיח מוש"ך   ק"  ברכות בכל יום לפנימיות הנבראים{ישראל צדיקים קדושי"ם}-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מוס,זה המלאך דסיטרא אחרא הנקרא ס"מו{אל} והינו מלאך עכו"ם{רשעים}משביעים שמו על מנת לסמא  ולחתום  ח"ו עיורון רוחני בפנימיות ישראל עם קדושה,מלך המשי"ח  עתיד להשביע המלאך ס"ו  בגמטריא גלג"ל{מוחין הנסיעה}ובאמצעותו  למשוך אות  ם"  בינ"ה לפנימיות המלכות הקדו"שה,-בכך סמוא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע  עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {מו}סת,-זה המלאך מ"ו  אשר משפיע למשביע שמו מוחין מ" כפול ו"  בגמטריא ר"ם{מאור}-סוד  א"  מור"ם  בגמטריא  פא"ר ו"  בגמטריא  קש"ר פא"ר  בגמטריא קש"ת א"ף  אותיתו א"ש תק"ף  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{}לה השלמ"ה,-

וביום ההוא שם אהו"ה בגמטריא  י"ז בגמטריא טו"ב זה מש"ה רבינו הינו רושם בינ"ה חותם בפנימיות ישראל מדרגת ס"ו  בגמטריא קש"ר ש"ם יש"י אותיות שק"י שרשי"ם,-{ש}מע {ק}ולנו  {י}הוה  וגלה שרשי"ם  אותיות יר"ם  ש"ש  בגמטריא שע"ר שמ"ש  אמ"ת   י"ם,-סוד התורה הרשומ"ה  השמור"ה  בגמטריא י"ש רו"ם  אויות שו"ר  י"ם  המשמידה ועוקרת  יש"ו  מ"ר,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים  מלכות רומי הטמאה נאבדת ועולה בלהבות הרזי"ן דרזי"ן,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  {עומ},-זה המלאך  עו"ם  החותם בפנימיות משביע שמו  מוחין  מ" כפול ו" בגמטריא ר"ם חבר אות  ע" ומקובל רע"ם,-זה סוד  ר"עיא מ"הימנא אשר המשביע שם זה המלאך  מקבל גילוי נשמת משה רבינ"ו רוש"ם בינ"ה –גילוי רז"י תור"ה{זה השם להתקשרות הצדיקים עם נשמת רעיא מהימנא},בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {מ"ו}עא,-זה המלאך  מ"ו  בגמטריא  ארב"ע קשרי"ם,-סוד המלאכים  גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל {א}וריאל שהינם חותמים בפנימיות משביע המלאך מ"ו  מאור  ארב"ע  אותיות א"ב  ע"ר  סוד {א}לפא {ב}יתא   אותיות  מת{ע}ו{ר}רות  בסוד חכמת הצירופים מגולה בפנימיות לב המשביעי"ם,עתיד מלך  המשיח הוא משה רבינו להשביע המלאך מ"ו  מ"ם  ו"או  אותיות או"ם  מ"ו,-ובזכות  כך לעטר ישראל במוחין או"ם,-סוד צדיק  {י}סוד עולם,הרי המלכות{עולם}באמצעות  צדיק{יסוד} מעוטרת בכתר  י"  סו"ד בגמטריא קש"ר סו"ד  אותיות קס"ו  שר"ד,-

וזה סוד שם קס"ו  בגמטריא מא"ה  ב"ן דו"ד    אותיות  דו"ד ב"ן הא"ם  אשר בזכות השבעת המשיח מעברת בפנימיות ישראל צדיקים קדושים  מוחין ק-שרים  בגמטריא מא"ה שרים{ברכות}בכל יום בממלכה המשמידה ועוקרת בכך את סמ"אל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מוק,-זה המלאך   קו"ם  בגמטריא קש"ר ק"ם  אותיות קשר"ק  ם",-הינו סוד התרועה{שופר}ומשביע שמ"ו בגמטריא מש"ה אח"ד   אותיות אמ"ש הח"ד,-בעל  {א}ור {מ}וחין {ש}לם המגלה בפנימיות המלכ{ה} מאור ח"ד  בגמטריא י"ב צירופי יהוה העוקרים ומשמידים מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מור,-זה המלאך רו"ם  בגמטריא קש"ר ר"ם  בגמטריא קש"ת  ם"  בגמטריא א"ם עיבר קש"ת בפנימיות מלך המשי"ח,-ק-שת בגמטריא  מש"ה א"ת,-הרי לך משה רבינו באמצעות זאת ההשבעה עתיד ללמוד חכמת א"ת אותיות  המילה  ובכך ישמיד ויעקור מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע  עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מזה כשעכ  ב[ כאב],- זה המלאך   כ-א"ב בגמטריא א"ב שערי"ם אותיות שב"ע ארי"ם  אותיות ע"ב פל"א שברי"ם,-ודע המשי"ח  עתיד להשביע המלאך  כ-א"ב  ובכך לגלות  שם כ"א  בגמטריא אהי"ה  בפנימיות המלכות{פלא}-זטכה למוחין אל"ף{חכמה}-סוד שם ע"ב  בגמטריא חס"ד  בגמטריא סו"ד נשמ"ה,וזה סו"ד  בגמטריא  אר"בע בן דו"ד  אותיות דו"ד  ב"ן אר"בע,-בסוד בפנימיות   גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל  {א}וריאל  שהינם מגלים בפנימיותו  ב"ן{תפארת} ב"  כפול ן"  בגמטריא הא"ם{בינה}-משפיע  מא"ה  ברכות בכל יו"ם בפנימיות ישראל ע"ם  קדוש"ה אותיות  קו"דם שע"ה  אותיות  מש"ה עוק"ד  אורות בפנימיות הכלים{ישראל}טהורים יש להם חלק בעול"ם  הב"א  המשמיד ועוק"ר  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטםי על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נמחה ונאבד  בעת תור ה{ג}וא{ל} בנגל"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {מזע} מהמ עד,-זה המלאך זע"ם  והינו מלאך  הסיט"רא  אשר עכו"ם רשעי"ם משבעים אותו בשביל לצע"ר  ישרא"ל,עתיד מלך המשיח הינו "עד"  התורה  בגמטריא שע"ר עדו"ת   בגמטריא מקש"ר  ו"  ד"ת,הינו  מ-קשר  קשר    לפנימיות ש"ם{המלכות}בכך זוכה למוחין ע"ז-שם התורה בתורת הקבלה המשמידה ועוקרת  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה-"עשיו"  אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזין,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מ{זר}ח,-זה המלאך  ר"ז   בגמטריא אור והינו חותם אורות  אותיות ת"ו  או"ר בגמטריא ברי"ת  א" בגמטריא בא"ר  קוד"ש  אותיות רוק"ד שב"א   בפנימיות בעל השבוע"ה,-ועתיד המשי"ח  משה רבינו להשביע המלאך ר"ז  בגמטריא שב"ע אמ"ת י"ם  אותיות אמ"ת שבעי"ם שמות חקוקי"ם על מט"ה  האלקי"ם ובכך לגלות בפנימיות ישראל עם קדושה מוחין   שב"א  אותיות  ש"  -ב"א  בגמטריא של"ו ש"ם  או"ת א"ב,-סוד {א}לפא {ב}יתא צירופי מילה המשמידים ועוקרים ס"מאל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה זרע עמלק נכחד ונאבד בגאולה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מחס,-זה המלאך חמ"ס  והינו מלאך  הסטרא  אחרא,עכו"ם  רשעים משביעים זה המלאך בכדי לצער ישראל צדיקים קדושי"ם,עתיד מלך המשי"ח  להשביע המלאך מ"ח  בגמטריא   מקש"ר נשמ"ה אותיות ש"ר  מ.נ.ק  מש"ה,וזה השם המפור"ש שופר מש"ה שם מ.נ.ק  הינו  מגד"ל ירושלי"ם  אותיות ל"  מגדלי"ם  יש"ר  ו"  בגמטריא קש"ר  יש"ר   ל"  מגדלי"ם  בגמטריא י"ש קש"ת   ל"  מגדלי"ם,-וזה סוד  מגדלים  אותיות  מדגלי"ם סוד מוחין השבטי"ם אותיות מ"ט  שיב"ה  אותיות בשמיט"ה,-

וזה משמת מש"ה  בעל מוחין ט"י –י"סוד ט"הור  ,ט"י  בחיבור מש"ה מקובל שמיט"ה אותיות הש"ם  ט"י  בגמטריא שע"ר אמ"ת  אותיות אש"ת רע"ם,-השכינה {אש"ת}זוכה  מוחין ר"עיא  מ"הימנא החותם בפנימיות רחמ"ה מאור  א-אלפך חכמה [חב"ד] המגלה ש"ת  אורו ת   חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים{מלכות}והרי לך  {י"}ספירות בלימ"ה המשמידות ועוקרות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מט,-זה המלאך מ"ט  בגמטריא מאמ"ת  והינו חותם בפנימיות משביעו   מוחין מ"-אמת{אור הבינה},וידעת מאמ"ת בגמטריא פא"ת  נוטריקו"ן  פ"ה  א"ת   אותיות את"ה  פ"  בגמטריא  את"ה שמ"ן יו"ם,-עתיד מלך המשיח   הינו שמ"ן יו"ם    אותיות  נוש"ם  י"ם  בגמטריא נוש"ם   ן"  אותיות שמ"ן  נ"ו  בגמטריא שמ"ן קש"ר   ן"  אותיות  שר"שן    מ.נ.ק  להשביע זה המלאך ובכך למשול מוחין ירושלי"ם אותיות  שיל"ו  יר"ם    -

בגמטריא שע"ר של"ם גבור"ה  ,שיל"ו  בגמטריא שיל"ה  אח"ד בגמטריא מש"ה אח"ד אותיות ש"ם ח"ה א"ד בגמטריא ש"ם אהב"ה  א"ד  בגמטריא ש"ם י"ג  א"ד  אותיות דג"י אמ"ש  -לחותם בפנימיות המלכות באמצעות יסוד{ד"ג}-מוחין  י"  ספירות סוד א"ור מ"וחין ש"לם  המשמיד ועוקר  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מטא  י{מי},-זה המלאך מ"י  בגמטריא שע"ר ארבעי"ם   אותיות שע"ר   באר"  עי"ם  ,זה סוד אשר המשיח  שע"ר  עש"ר  באמצעות זה המלאך  חותם בנימיות  זה המלאך  מ"י  את מאור {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין בפנימיות המלכות{בא"ר}-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים נשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם מטטרון,-זה המלאך מטטרו"ן קודש הקודשים,מ"טטרון ש"ר   ה"פנים,-ר"ת  מש"ה,מלמדך אשר עתיד משה רבינו רושם בינה להשביעו את מ{טט}רון  ובכך לגלות אותיות ט"ט  בגמטריא ח"י  בגמטריא שע"ר קש"ר נש"מה אותיות נש"ר עש"ר משק"ה  המלכות הקדוש"ה,משה רבינו הינו נש"ר-אותיות  ש"ר  ן"  בגמטריא ש"ר משי"ח  י"ם אותיות  ש"ר  ח"י  שמי"ם אותיות  חר"ש  י"  שמי"ם  אותיות שמ"י רי"ח ש"ם  אותיות ש"ם  ירי"ח  ש"ם  אותיות   ר"יי  שמ"ח ש"ם ,-

וזה השם הקדוש והמפורש{ריי} מורה  על כ"ב אותיות התורה  מכח שם אהיה שהם סוד משה רבינו  אשר מושך בכח זה הצירוף  את כח האמונה בבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם,-ר"צון  י"ריאיו  י"עשה,הרי בזה השם עולם העשי"ה{מלכות}מקבלת רצו"ן  קדו"ש סוד ירא"ה  אותיות אר"יה המגלה ראי"ה{חכמה}המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מטרוטה,-בגמטריא  המלאך רומ"חיה,-זה המלאך  חותם בפנימיות מלך המשיח רומ"ח  יה,-חכמה ובינה סוד רו"ם-מ"ח  בגמטריא קש"ר פר"ח  בגמטריא  קש"ת  פ"ח  אותיות ח"ש תק"ף,הרי  לך באמצעות זה הש"ם מש"ה רבינו  תוק"ף הסיטרא אחרא,סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא ישראל זוכים למוחין ה"ר  מו"ח  י"  בגמטריא שע"ר   ע"ר  מו"ח   בגמטריא רומ"ח  שמוני"ם  אותיות  חומ"ש רמוני"ם,וזה סוד המשיח מוח מגלה אות ש"  בפנימיות הנבראים{ישראל קדושים}זוכים לעיטור נשמות צדיקים  הנקראים רמוני"ם  אותיות נמ"ר י"ום,הצדיק  נ-ר"ם  חותם חס"ד{יום}בפנימיות המלכות הקדושה,סוד  הגאולה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מ.י.ב.,-זה שם מ"ב   בסוד  ב"ית  ם"  אותיות   בתי"ם  בגמטריא מ"ב קוד"ש  בסוד חותם זה השם בעת משביעים אותו  מ"   בקוד"ש  המוחין{הצדיק יסוד עולם},מלך המשיח בקוד"ש וירא"ה על ידי שמשביע זה הש"ם מושך מוחין  מ"{בינה}לפנימיות הנשמ"ה  ובכך מגלה סודות המשנ"ה בסוד מש"ה  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד רוח הנבואה  סוד ש"ם  ה"  משה מגלה באמצעות זאת השבוע"ה  אותיות שב"ע  הוה  אותיות  ע"ה  בוש"ה,-

וזה סוד שם ע"ב בגמטריא חס"ד  חבר אות ג"{מן ע"ה,ע"ב,ג,}ומקובל  ס"ד  ח"ג   אותיות  ח"ד  ס"ג  בגמטריא ח"ד  י"וד ה"י ו"או ה"י,,וזה השם המפורש אהי"ה אשר   י"ו קרנות על ח"ד-ו  בכך חותם בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם מוחין  ו"  אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד  ובכך סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מיב{מע},-זה המלאך ע"ם  והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין  ע"  מ"ם  בגמטריא  ע"ף,הרי לך בזה השם המשביע מבצע עלית הנשמה הנקראת ע"ף בסוד  עי"ן   פ"  אותיות  י"  ענ"ף,הנשמה{המשביע}הינו  ענף אשר על ידי השבוע נקשר ודבר בשורש החכמה{אות  י"},ובכך מקובל  י"  ענ"ף אותיות פנ"י   ע",באמצעות זה השם הנשמה מגלה ר[ ז"י  ת ]ור"ה,עתיד מלך המשיח הנקרא זי"ת  בגמטריא  ז"  קוד"ש בגמטריא שב"ע קוד"ש  -

אותיות שב"ע שוק"ד{המשיח} על התורה להשביע המלאך ע"ם בסוד ע"ין  ם ובכך למשוך  נע"ם  י"  בגמטריא  שע"ר  נע"ם  אותיות שמ"ע נע"ר  הארת מטטרו"ן  נ-ער לפנימיות ישראל ע"ם קדושה,המלאך ע"ם חותם קדושה  בפנימיות ישראל וסודו יהודי-ע"ם הקדוש מלאך ע"ם-יהוד"י,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטםי על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מ{יגי},-זה המלאך יג"י  בגמטריא  שע"ר י"ג  אותיות   ש"ע   ר"יג,הינו חותם בפנימיות מלך המשיח{ש"ע נהורין}מוחין  רי"ג  בגמטריא י"ג אמ"ת י"ם סוד  רו"ח   י"ג  אותיות  יחגו"ר המשיח חר"ב ב{ג}או{ל}ה שם  י"ג  מידות הרמחי"ם  המשמידים את מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  אותיות "ישוע",-{י}מח  {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים,בכך ישראל צדיקים קדושים בזכות זאת השבועה  זוכים למוחין   ג"ש  ע.ר.י בסוד  ג"ש   עי"ר,-זה המשיח  חותם  ע"  פנים של התורה בפנימיות כלי  המלכות{אות  ר"  בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים,גבורות הקדושות}ובכח שם  י"  ספירות  ממתקם{את הנבראים}ובכך ה{ג}או{ל}ה בסוד ישראל צדיקים קדושים נגאלים מן צמצום  המוח"ין  וזוכים למאור   מו"ח  אדני  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מ י ה,-זה השם הקדוש  מי"ה  המורה על  הש"ם הנסתר חבור  האותיות  אשר נוד"ע בכח זה השבועה רק למש"ה רבינ"ו בכך מעוטר ברוש"ם  בינ"ה  אותיות  שמ"ו  ב"ר   בי"נה בגמטריא מש"ה ב"ר אח"ד בינה אותיות מש"ה חר"ב די"ן  הב"א  להמית ולהשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

מ י ה י מ

י ה ל ה י

ה ל א ל ה

י ה ל ה י

מ י ה י מ

שם מ{ה.ר.י},זה המלאך   ה.ר.י   הינו חותם בפנימיות משביעו מוחין  ה"ר  עש"ר{בגמטריא ה.ר.י.} סוד עשר ספירות בלימה החותמים הרהור קדו"ש  אותיות   רקו"ד  ה"ר  שו"ה  בגמטריא שי"ר  ו"  רקו"ד  בגמטריא   ד"ו  קש"ת  י"ו     בגמטריא  יו"ד   קש"ר  קש"ת    אותיות  קשר"ק  שד"י ת"ו  בגמטריא מטטרון קשר"ק ת"ו ובז"ה הש"ם קשר"ק  בגמטריא קש"ר מא"ה  אותיות רק"ם  ש.א.ה   ה{ג}וא{ל}  משבר ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדור"ה,אש אוכלה  א"ש,-

ובכך ישראל זוכים לעיטור  אש"ה  סוד השכינה המגלה הא"ש{כח השכל העליון} זה אור ה{ג}או{ל}ה בגמטריא ר"ז  הגאול"ה   אותיות  ג"ל אהו"ה   בגמטריא ג"ל    טו"ב  בגמטריא  ג"ל  י"ז  בגמטריא מז"ג  חבר אות  ל"  ומקובל  ג"  מז"ל,וזה סוד  ג"  קוים חכמה בינה  דעת המושכים  מוחין  מז"ל  עתיק"א  קדיש"א ובכח זה ההשבע"ה  משיח מוש"ך  מוחין לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מיכאל,-זה המלאך  בסוד א"  כלי"ם  הינו חותם אור החכמה{א"אלפך חכמה} בפנימיות משביע שמ"ו בגמטריא  מש"ה אח"ד  אותיות  מא"ה חד"ש ,הרי לך  המשיח בכח  ח{י}{ד}ו{ש}יו  אותיות שד"י  בגמטריא מטטרו"ן בגמטריא  ס" רומ"ח   אותיות רו"ם   ס"ח    הינו משמיד  "חמס"  זה   סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}{מ}י    הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים,ובכך ישראל זוכים  למוחין מלכ"י  א" בגמטריא    שע"ר  אמ"ן אותיות נש"א   רע"ם   סוד  נ-א"ש   מאור  ר"עיא   מ"הימנא  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מ{יל}א,-זה המלאך ל"י  והינו מלאך הבינ"ה  חותם בפנימיות משביע"ו  מוחין  ם{בגמטריא לי}סוד אור בני"ן  קדוש"ה   אותיות  בנ"י שוק"ד  נ"ה    אותיות  ק"ו  ש"די  ב"ן   נ"ה   בגמטריא ק"ומהטטרון   במא"ה,זה סוד  אשר מלך המשי"ח  משה   רבינו  ימשוך מוחין קומ"ה{חכמה}סוד ק"ו  מ"ה  בגמטריא ק"ו אד"ם  אותיות  קוד"ם  א",-הארת כת"ר  לפנימיות  ישרא"ל קדושי"ם  י"ש קוד"ם  אותיות שד"י  קו"ם  בגמטריא מטטרו"ן קו"ם  בכח  ההשבע"ה  להשמיד ולמחות סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מ[ ינה ],-זה המלאך נה"י  בגמטריא   אדני,הרי לך זה מלאך אדנ"י{מלכות}אשר המשביעו זוכה למוחין  א"  די"ן,ביכולת המשביע לשפוט הרשעים על חטאיהם,עתיד מלך המשי"ח  מש"ה רבינו להשביע המלאך א-דני  ובכך למשוך  שם  ד.נ.י. המורה על שורש  השם  יהו  סוד קדוש"ה שלישית  לפנימיות המלכות אות ה"  ובכך מקובל שם יהוה יתבר"ך בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם,וראה שלישית בגמטריא שליש  קדו"ש  בגמטריא שמ"ש קדו"ש  אותיות  ש"ש  ש"ם  קו"ד     אותיות   ש.ש.ש קדו"ם  בגמטריא   אמ"ת אמ"ת  ו"  קדו"ם  בגמטריא אמ"ת קש"ר אמ"ת  קדו"ם  אותיות קשר"ק אמ"ת  דו"ד אמ"ת  בכך סמ"אל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מ[ ית ]כ,-זה המלאך ת"י  בגמטריא קוד"ש  והינו מקדש את משביע"ו בחכמ"ה עליונ"ה סוד רזי"ן דרזי"ן, עתיד   שע"ר  דע"ת{בגמטריא עתיד}-זה משה רבינו  להשבי"ע המלאך ת"י בסוד ת"יו  י" בגמטריא ת"ו שערי"ם  בסוד   ת"כונן ו"תבנה  שע"ר   י"ם,-סוד ירושלי"ם על יד"י זה הש"ם  אשר מש"ה באמצעות ת"ו הנג-ינ"ה   מושך מוחין נה"י,-{נ}צח {ה}וד {י}סוד לפנימיות הג"ן{מלכות}וזה יחוד הנ"ג-ינ"ה  המשמיד ועוקר   סמא"ל גמגימא ואמון מנוא היורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמ"חה ונאב"ד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמ"ן כ"ן  יהי רצו"ן  ה".

שם  מכ,-זה המלאך    מ"ך  בגמטריא  ס"  בגמטריא ש"ם יש"י,הינו חותם בפנימיות בן ישי{המשיח} מוחין שמ"ות סוד ת"ו ש"ם,זה המלאך מלמד ה{ג}וא{ל} חכמת הצירופים,- בסוד    ש"   תו"ם  {ת}פארת  {ומ"}לכות  אור התור"ה   המגלה בפנימיות המשיח הנקרא ש"ת  בסוד   ש"מע    "תפילה   מוחין ע"ם  קוד"ש  פ.ה.ל.{בגמטריא תפילה}.ושם פ.ה.ל  סוד השם  המפור"ש   שופר מש"ה   המורה   כ"י רחמי"ו של הקב"ה  תמי"ד ה"ם באמצעות  ש"ם  מ"ה  בגמטריא אד"ם{תפארת}בגמטריא י"וד ה"א  ו"או  ה"א  בגמטריא גאול"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}א{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם [מכב"י]  מכנב נתעפ,-זה המלאך מכב"י שמו מגולה{נולד}מן הפסוק   מ"י כ"מכה ב"אלים  י"הוה,בזה הש"ם המשי"ח-משה רבינ"ו   אותיות נו"י בש"ר  מ"ה  אותיות  י"ו  בנ"י  ש"ר  י"וד ה"א ו"או ה"א  מכחיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע"  {י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-זר"ע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמ"ן ואמ"ן כן  יהי רצו"ן ה".

שם מכמ,-בגמטריא המלאך ס"מ{אל},זה המלאך הרש"ע  אשר עכו"ם רשעים משביעים שמו בכדי למשו"ך מידת הגבורה הקשה ח"ו על ישראל צדיקים קדושי"ם,עתידים מל"ך המשי"ח משה רבינ"ו להשביע המלאך כ"ף  בגמטריא  מא"ה   ולהשמיד בכך את  ס"מ{אל}  הרש"ע יורד לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא ישראל צדיקים קדושי"ם זוכים למוחין  כ"ף  פ" בגמטריא  הא"ם שישי"ם  שערי"ם  אותיות מא"ה  שישי"ם שערי"ם באמצעות ש"ע יר"ם המלכות{שורש נשמות ישראל} ומעטר"ם במוחין דגדלות אמ"ן ואמ"ן כן יהי רצון ה".

שם {מ}כ{ע},-זה המלאך ע"ם    בגמטריא ק"י  בגמטריא שע"ר מא"ה  אותיות  רע"ם  ש.א.ה.,והינו מלאך החותם בפנימיות ר"עיא  מ"הימנא מדרגת ש.א.ה.  סוד אש"ה{גלוי שכינ"ה}הא"ש המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים  זוכים למוחין  ש-"אה"  בגמטריא קש"ר של"ו ש"ם או"ת  אותיות שמו"ת  א"ש ל"ו  קש"ר,הרי של"ו  מלך המשיח באמצעות שמו"ת  פל"א  אותיות  פלאו"ת  ש"-הינו קוש"ר לפנימיות הכלים{ישראל צדיקים}קדושים מוחין {ג}או{ל}ה  אמן" ואמן כן יהי רצון ה". 

שם [ מ]כ[ש],-זה המלאך ש"ם  והינו חותם בפנימיות משביע  "שמ"ו  את האות  ו"  בגמטריא קש"ר  אותיות ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה   בגמטריא רוש"ם  בינ"ה אותיות מ"ב נש"ר יה-וה,עתיד מל"ך  המשי"ח באמצעות שם מ"ב  הגד"ול   הדגו"ל  לגלות בכך שם דג"  בפנימיות המלכות בכך זוכה למוחין לו"ה  בגמטריא אי"ל   בגמטריא  א"ם{בינה}-סוד יה-ו  הכונס למלכות{ה}-ומקובל שם י-הו-ה  אור הגדלו"ת אותיות גוד"ל הת"ו  או"ר  אותיות  ת"ו  אור"ה  ג"ד  ל"ו,הרי המשיח באמצעות תורת הניגוני"ם מוש"ך מאו"ר ג"ד{מזלא קדישא} לפנימיות המ{ל}כ{ו}ת  בכך נחתם בפנימיות רחמה הכת"ם,-{כ}תר {ת}פארת  {מ}לכ{ה} והינו גוזרת המכ"ת  השמדה והכחד על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מלה [לבאה ל]כו,-זה המלאך   אבה"לל  בגמטריא לול"ב,והינו חותם בפנימיות הצידיק יסוד עולם מוחין ל"ו-ל"ב  בגמטריא    ח"ס  בגמטריא קש"ר נשמ"ה  ש"ם  יש"י  בגמטריא נש"ר משק"ה שמ"ש שערי"ם,הרי לך  נשר סוד  שר  ן"  בגמטריא ש"ר חמישי"ם   אותיות  רמ"ח שישים סוד מטטר"ון  הינו  מ"ח ר"ם שיש"י   אותיות מ"ח   שמ"ש  ר"יי,וזה השם המפור"ש  שופר המש"ה  בגמטריא שמ"י  {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל  חותם  ר"צון  י"ראיו  י"עש"ה  אותיות   י"  שע"ה    בגמטריא  שע"ר שע"ה   אותיות שע"ה  עש"ר  וזה סוד   ש"בנה ע"לאה  ה"ארה  סוד  עש"ר ספירות  באמצעותם מש"ה רבינ"ו משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מלה{רלא},-זה מלאך רל"א והינו חותם חכמת רל"א צירופים בפנימיות משביע שמו,וראה המשיח נקרא ישראל בסוד יש רל"א בפנימיותו,כלומר  שי"ר א"ל  א"ל יש"ר    ל"י  אש"ר  בגמטריא אש  ר"ם שהינו מאש"ר בסוד רש"ם  א" שהינו  אל"ף  רש"ם  אותיות ש"ם רפא"ל  בפנימיות ישראל עם קדוש"ה זוכים לרפוא"ה בגמטריא רל"א  האלהי"ם  המשמיד ועוקר סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטםי על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מל{ישת}האת,זה המלאך יש"ת  בגמטריא  של"ו ש"ם אות קוד"ש ,הרי לך הינו חותם בפנימיות מלך המשיח המשביעו מוחין קוד"ש אותיות  שוק"ד בתורה באמצעות  מוח"ין ר"ב המעלה  אותיות מ"ה ה"ר על"ה לקבל התור"ה בסוד  הר"  עלה לקבל התורה,סוד הרהור מש"ה  הינו משה הר ש"ה  בגמטריא שי"ר מש"ה אותיות שמ"ש ה.ר.י.   המורה כי משה רבינו  הינו אחד בעליונ"ים  הינו בע"ל-  יוני"ם  בפנימיותו  ע"ב  יוני"ם{נשמות} בגמטריא חס"ד  יוני"ם אותיות  חוס"ן ידי"ם{גבורה חסדים}המשמידים ועוקרים את סמא,ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".   

שם מלכ{ו"ת},-זה המלאך ת"ו  והינו חותם בפנימיות משביע שמון מוחין  ת"יו  ו" בגמטריא קוד"ש  י"ב בגמטריא שע"ר בקוד"ש  אותיות  ש"ע ש"ב רוק"ד זה מש"ה עתיד להשביע זה  השם ומשה בכך משיג י{ש}ו{ב}  דע"ת  סוד י"ו  קרנות על חד"ו ש"ב לפנימיות  המלכות והינו לכן נקרא מל"ך ת"ו אותיות מלכו"ת המשמידה ועוקרת מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  "ישוע"  {י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מלך {מ"ה} הקבה,-זה המלאך מ"ה  בגמטריא גאול"ה,-וזה המלאך עתיד להיות מושבע על ידי מלך המשיח סוד הגוא"ל המשביע  ג אול"ה  ובכך מושך שם  י"וד ה"א ו"או  ה"א  לפנימיות המלכות {ד"ם}זוכה  בכך לאות {א"-חכמה}ומקובל אד"ם{בגמטריא ה"  גוא"ל}-"ישראל"  באמצעות שי"ר  א"ל  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  {מלך} מהמ הקבה,-זה המלאך   מל"ך  בסוד חותם אות  מ"{בינה}-"לך"{המשביע}  ובכך הינך מגלה מוחין  כ"ל   ם" בגמטריא   ע" שערי"ם בגמטריא שק"ם  יר"ם    אותיות   קש"ר מי"ם בסוד מ"י קשר"ם  בגמטריא נש"ר  ק"ם  אותיתו קש"ר מ"ן  והרי לך נמ"ר ש"ק  זה המשיח  נ-ר"ם  מושך בכח מ"ן מ"יין נ"וקבין{תפילה}-מוחין עליונים לפנימיות  המלכות{יי"ן  בגמטריא   ע"  בגמטריא סו"ד}-חבר כל האותיות  ומקובל יסו"ד עי"ן בגמטריא שע"ר  ס"ו   עד"ן  בגמטריא עש"ר ב"ן דו"ד עד"ן  בושת פנים לג"ן עד"ן אותיות ע"ד נג"ן,ברוח הנבואה   בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק  נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מלת,-זה המלאך  תל"ם  והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין  ת"ל   ם"  סוד בנין קדו"ש,ות"ל ם" בגמטריא ע"ת{סוד השכינה}אשר בכח זה השם משה   רבינו עתיד לבנות הדעת בפנימיות  רחמ"ה,אותיות ר,ם ח"ה  בגמטריא ר"ם אח"ד  בגמטריא ר"ם אהבה בגמטריא ר"ם י"ג  בגמטריא נ"ר שלו"ש   אותיות  נש"ר של"ו אותיות  ש"ר  ן"  של"ו  בגמטריא    ש"ר חמישי"ם  של"ו  אותיות שור"ש של"ם   י"  מ.ח.י.,מלמד על הש"ם  מש"ה סוד  מוחין   מ"ח   י"  בגמטריא ש"ער  מ"ח  אותיות  רמ"ח ש"ע   אותיות שמ"ע  ר.ח.  הכונס למלכ{ה} ובכך מקובל שם  ה.ר.ח  שם הקדוש נשגב לבד"ו  בגמטריא שע"ר ל"ב  אותיות  ש"ע  רל"ב -

בסוד  {ר}חמנא  {ל}בא {ב}עי  זה המשי"ח   אשר בכח רל"ב  בגמטריא  ל"ב אמ"ת   ן"  בגמטריא    תנ"א  מ"ב שמש יל"ו  הינו חתם בפנימיות המלכות{שם}מוחין  שמ"ש{תפארת}סוד שם מ"ב-מ" כפול ב"  בגמטריא שמ"ן יו"ם אותיות נוש"ם  י"ם  אותיות   מ"ו  שני"ם  סוד תולעת  שנ"י  מ.ו.ם  וזה השם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  מ"עתה ו"עד ע"ולם שוחט  ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי  רצו"ן  ה".

שם  מלת לתמ תלמ,-זה סוד  השם  {מ}כשפה  {ל}א  {ת}חיה,ובזה ההשבעה ממיתים כח הכישוף ומלבושו{המכשפה/מכשף},עתיד מל"ך המשי"ח  מש"ה רבינו באמצעות המלא  לת"ם  בגמטריא שמ"ש ת"ם  יל"ו,סוד ה{ג}וא{ל} בעל הארת תפארת{שמש}-חותם  י"מלוך ל"עולם ו"עד בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים,ובכך  נמשך מאור ת"ם    ת"יו  ם  אותיות  שיר ית"ום  סוד שיר{ניגון}הצירופים המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא  ואמון מנוא שהינם שור"ש הכישופים וכל המכשפים,-

בכך ישראל זוכין למוחין זכי"ם בגמטריא  נ"  ז"ך  בגמטריא  ע"ז  התור"ה  בגמטריא עו"ר זי"ת  בגמטריא   עו"ז   ר.י.ת. {י.ר.ת}המורה שהבורא יתבר"ך ממל"א כל עלמין וקיים לע"ד וחותם בפנימיות  ע"ד{המשיח} מוחין האות ל"  בגמטריא שמ"ש יל"ו אותיות שיל"ו  מעבר ש"ם{המלכות}-ובכך משמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזי"ן.

שם מ{מאת},-זה המלאך אמ"ת והינו מלאך ספירת תפארת חותם בפנימיות משביע שמ"ו  מוחין ת"ם א"-אור החכמה בתורת הקבלה,וידעת עתיד מלך המשיח משה רבינו  רושם בינה להשביע המלאך אמ"ת  בסוד מ-א"ת  ולמשוך באמצעות   כ"ב  {א}ותיו{ת}  התורה הרשומ"ה בגמטריא   יוש"רם,הרי המשיח בכח זאת ההשבעה חותם יו"שר-"ם"{קו הרחמים}בפנימיות ישראל עם קדושים,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם[ ממה]הבה,-זה המלאך ממ"ה  בגמטריא  פ"ה והינו  מגלה רזין בתור  בע"ל  פ"ה  בגמטריא חס"ד  פ.ה.ל  השם המפור"ש המורה על  רחמי"ם  עליוני"ם אותיות  רמ"ח  ע"ל  י"ם  יוני"ם,זה סוד אשר באמצעות גילוי התורה בע"ל פ"ה  נשמות הצדיקים{יונים} מתעברים בפנימיות המלכות{י"ם}-בכך זוכים הנבראים למוחין  ע"ל בגמטריא הא,ם{בינה} המשפיע  עבורם מאור מא"ה ברכו"ת  בכל יום סוד רמ"ח  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב[ג]או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם {ממ}כע,-זה המלאך  מ"ם בגמטריא שמ"ן יו"ם  ועתי"ד  מל"ך המשי"ח אותיות  שמח"ה כלי"ם  להשביעו ובכך למשוך לפנימיות ישראל{כלים}מוחין שמח"ה{בינה}סוד המלכות{ש"ם}-זוכה למאור ח"ה בגמטריא אח"ד בגמטריא אהבה בגמטריא י"ג מידו"ת הרחמי"ם סוד בינ"ה{ש"  חמ"ה}-מדרגת  מ- ש.ח.ה. המורה כי מידות מלאך קודש שוקד הוא מטטרון  בגמטריא שדי שורה בפנימיות  האבות  אהבות   והינו  נ-צח סוד חכמה עליונ"ה,-המשמידה ועוקרת  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  "ישוע"  י"מח     ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  מנ{הי},-זה המלאך  י"ה  והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין חכמה ובי"נה,סוד  י"וד  ה   בגמטריא כ"ה,הרי זה המלאך הש{כ}ינ{ה}  שמשה רבינ"ו  השמ"ש{המאירה} עתי"ד להשביע ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה ובכך למשוך לפנימיות ישרא"ל צדיקי"ם קדושי"ם מוחין  י ה"א  אותיות  אי"ה מקום כבוד"ו להעריצ"ו,אותיות  רל,ו עיצ"ה אותיות י"ה  ע"ץ גדו"ל אדונינו ורב כח ,זה הבורא יתבר"ך ויתהלל אין מלבדו כלל וכלל בעל כל הכוחות כולם,-

ומשה רבינו עתיד למשוך כח האמונה במאציל העליון באמצעות אותיות  י"ה  בגמטריא שע"ר חמ"ש  אותיות  שמ"ע  ח.ר.ש. סוד תפילה  {חר}י{ש}ית  בגמטריא   ש"ר ח"י קוד"ש אותיות  חש"ש  ריקו"ד  בגמטריא קש"ר נש"מה ש"ש  ריקו"ד   שהינו  ידקו"ר  ויכחיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שםמנסעפצק{רשת},-זה המלאך רש"ת  אותיות  שר   ת",הינו חותם בפנימיות המשביע  מוחין ש{י}רת הים בגמטריא רש"ם כה"ת,-{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  יה,סוד היחוד  מ{ג}ו{ל}ה למשבי"ע, עתיד מלך המשי"ח משה רבינ"ו   שמ"ו רב"י   נ"ה   אותיות רב"י שמונ"ה  בגמטריא רב"י קש"ר נשמ"ה אותיות נש"ר מש"ה רב"י  אותיות רב"י ש"ם  הנש"ר   להשביע המלאך רש"ת    בגמטריא ש"ר או"ר ע"ב אמ"ת  בגמטריא ש"ת א"ב קש"ר  ע"  אמ"ת  ובכך להשמיד ולהכחיד  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מ{נצ}פך,-זה המלאך  נ"ץ  והינו חותם  נ"ון  צ"דיק בגמטריא  {קו}  צד{יק}  שם י-קו-ק המפור"ש שופר  מ"שה  בפנימיות משביע שמ"ו"  בגמטריא קש"ר ש"ם  אותיות  ש"רש  ק"ם,הרי לך זה המלאך שר"ש חותם במשה רבינו סוד קימ"ה{אור החכמה}-אותיות  כ,ח מ"ה בגמטריא כ"ח גאול"ה  המשיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם  מ"ס,-זה המלאך    ס"מ{אל }  הרש"ע אשר עכו"ם{עובדי כוכבים ומזלות}משביעים את שמו בכדי לצער ישראל ח"ו,עתיד מל"ך המשיח ליטול אות   ח"  מן שמו משי{ח}   העולה בגמטריא קש"ר נשמ"ה  אותיות נש"ר משק"ה אותיות  שר"ש נקמ"ה  ולהכחיד ולהכרית סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח   הגאולה,וביום ההוא ישראל זוכים  למוחין   נ"ר   ש"ש   קמ"ה    אותיות ש"ק מ"שה  נ"ר    אותיות  ש"ם נ"ר  קש"ה  אותיות  קר"ן השמ"ש-יחוד הארת פנים גדלות  מוחין תפארת{שמש} ומלכות{קר"ן},-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {מ}ע{ה}כ,-זה המלאך מ"ה  בגמטריא  י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא גאול"ה נקרא,והינו חותם בפנימיות משביע שמו קר"ן  א"  במלוי קר"ן פל"א  אותיות נ"ר  קפא"ל  סוד   ר"יח  נ"ירות  בגמטריא כ"ח נ"ר תור"{ה} סוד המלאך  קפא"ל  נוטריקון קפ"ה-א"ל  בגמטריא א"לף ל"מד  א"ל  בגמטריא האמ"א פדא"ל,הרי לך  האמ"א{בינה}-חותמת  א"  מא"ה  בפנימיות המשי"ח{משה} על ידי שמשביע זה המלאך המגלה במלכות מוחין פדא"ל סוד   פ"-א.ל.ד.  הש"ם המפור"ש שופ"ר מש"ה המלמדך משה רבינו נתעלה על מרכבות שרפים עליונות ומרכבות שרפים תחתונות וגוזר   מידת קפו"א   בגמטריא קש"ר  קפ"א  אותיות א"ף  קשר"ק   על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מעהר,-זה המלאך מער"ה אותיות הרע"ם  והינו חותם בפנימיות   ר"עיא  מ"הימנא  מוחין הר"עם אותיות ע"ר מ"ה   בגמטריא  ע"ר  י"וד   ה"א ו"או ה"א  בגמטריא ע"ר גאול"ה אותיות אור"ג  על"ה,-וזה סוד   בצלא"ל    אותיות  ל"ב  אצ"ל{אור אצילות}-אשר על יד"י  משיכת אור מן עולם האצילות  נוטריקון אצלו אותיות  משה רבינו  מצר"ף כל הספירות{מחשבות} לפנימיות כלי{המלכות}-ובכך סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם {מע}וע,-זה המלאך שמו מגולה{נולד}מן הפסוק  מ"עתה  ו"עד  ע"ולם,והינו חותם בפנימיות משביע"ו  אותיות שב"י עו"ם  ש"מעון  ב"ר  י"וחאי    ע"וז   מ"לכות,הרי  לך עתיד מל"ך המשי"ח באמצעות זאת השבוע"ה למשו"ך  מוחין   שמעו"ן  ב"ר יוח"אי  סוד אני יח"ו   שומ"ע   ב"ר  ,הרי לך הבורא  יתבר"ך ויתהלל בעל  כל הכוחות כול"ם  מול"ך באמצעות שם יח"ו   ח"נוך ו"רחום  י"הוה  על המשיח הינו ב"ר  בסוד ר"ב-ינו   מש"ה  בכך זוכה למוחין  ינ"ו   בגמטריא  ס"ו  בגמטריא ב"ן דו"ד   ד"ן דו"ב   ומשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מעו{עו"ל},-זה המלאך עו"ל  והינו מלאך הסטרא אחר"א,עכום{עובדי כוכבים ומזלות}-רשעי"ם עושים בזה המלאך השבות בכדי להכביד ע"ול  הגלו"ת על ידראל צדיקים קדושי"ם,עתיד מל"ך המשי"ח  מש"ה ח"י אותיות ש"ם ח"יה   אותיות י"ש  ח"מה     בגמטריא  שמ"י  ח"ה  בגמטריא שמ"י אהבה בגמטריא שמ"י אח"ד   אותיות אמ"ש יח"ד    אותיות א"ם חיד"ש    אותיות  שד"א  מ.ח.י,-

בכך ה{ג}וא{ל}  בכח השבועה מושך  התקדשות מן עולמות מעלה סוד שם מ.ח.י  ב"  כתות  עליונה ותחתונה חותמים בפנימיות המשיח שמ"ן המשח"ה אותיות  שמ"ן  ח"ה מש"ה  בגמטריא  מש"ה שמ"ן אח"ד  אותיות  מ"ן השמ"ש אח"ד,הרי לך באמצעות {מ}יין {נ}וקבין השמ"ש{תפארת}-מושך לפנימיות  המלכות{שורש נשמות ישראל}   סוד האחדו"ת   שמע ישראל אדני אלוהינו  אדני  אח"ד  ברו"ך ש"ם כבו"ד מלכות"ו לעולם וע"ד-ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאב"ד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם  {מעש} יביצו,-זה המלאך   שמ"ע  הינו חותם ש"ם   ע"  פנים {ענפים}של התורה בפנימיות המשבי"ע,עתיד מל"ך המשי"ח  מש"ה ח"י  מל"ך אותיות  מש"ה  ל"ך  מ.ח.י,זה הש"ם  מוש"ח בפנימיות ה[ג]וא{ל}  מוחין עליוני"ם  בגמטריא מא"ה  יוני"ם{נשמות}-   א"ם  י-ה-ו  מ"ן  אותיות  י"ה  אמו"נה אותיות מא"ה  יונ"ה   כח יחידה בגמטריא   כ"ח  אמ"ת  אותיות  כת"ם  א"ח {כ}תר {ת}פארת {מ}לכות  המגלים באמצעות   המלכות  מאור   א"ח  א"לף  ח"ית  אותיות  פא"ת   חי"ל    אור האבו"ת  אהבו"ת  המשמיד ועוקר  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע"  {י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטי"ם,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מפו {יב"ו}  שטבס,-זה המלאך  יב"ו  בגמטריא ח"י{חכמה} והינו חותם בפנימיות צדיק {ח"י} עולמים מוחין    מ"י  עול"ם סוד אור הבי"נה    אותיות רא"ו ב"ן הי"ה  אותיות הי"ה  ראוב"ן סוד  מוחין או"ר ב"ן אותיות א"ב רו"ן,עתיד המשיח באמצעות נשמ"ת ראוב"ן   ללמוד חכמת  {א}לפא {ב}יתא צירופי יה{ו}ה  החותמים בפנימיות נ"ר{המלכות}מוחין  נר"ו  -אור הנבוא"ה  סוד נ"ו  אהב"ה אותיות  ו"  נא"ה  ב"ה,-

סוד יחוד תפארת{ו} ומלכות{נא"ה}מעוטרים בכת"ר  ראוב"ן הקדו"ש  בסוד נ"ר   א"  ב"ו  המשיח  באו"ר התור"ה מבצע באמצעות  ן" בינה  תורת המשיח נקראת תורת ראוב"ן  סוד  ן"  באו"ר  לבא"ר  מעטר  ו" אורות חסד גבורה  תפארת נצח הוד  יסוד   המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא  ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה ,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  מצה,-זה המלאך  שמו   נולד{מגולה}מן הפסוק  מ"כל צ"רה  ה"צילני,וזה  המלאך חותם בפנימיות  מל"ך  המשי"ח   מוחין ה"צילני  אותיתו צ"ל היי"ן  בגמטריא צ"ל  הסו"ד  בגמטריא הצל"ע,-סוד מוחין צ"ל  השבעים{בגמטריא הצל"ע},אותיות  שמ"י צ"ל   ע"ב  ה"  אותיות    י"ש  צל"ם   ע"   ב"ה,בסוד בכח זאת השבוע  מש"ה רבינו  חותם ב"ממלכה" מאור  ע"  פנים של התור"ה  סוד צל"ם  בגמטריא  ע"ץ,-בסוד כי האדם ע"ץ השד"ה,-עיצ"ה אותיות  ע"ץ  י"ה,-מוחין חכמה ובינה המעבר מלכות{ש"דה}  בתור"ה  הקבלה,בכך סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי  רצו"ן   ה".

שם מצמ{צי"ת},-זה המלאך  צ"ית   בגמטריא   האמ"ת  בגמטריא מל"ך   קוד"ש,וזה סוד אשר מלך המשיח משה רבינו   הנקרא קוד"ש בכח זה הש"ם מש"ה שוק"ד על התורה   הנקראת האמ"ת  חותמת  בפנימיות המלכו{ת}  מוחין  הא"ם{בינה} המשפיע  עבור השכינה מא"ה ברכות בכ"ל יו"ם  המשמידות ומכחידות כל"ב ר"ע אותיות בכלר"ע,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד  ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  מ{צע}ג,-זה המלאך ע"ץ  והינו חותם  ע"יצ"ה    סוד הנבואה בפנימיות  המשבי"ע,עתיד מל"ך המשי"ח משה רבינו להשביע המלאך ע"ץ  ע"ין  צ"  בגמטריא עי"ן מל"ך  בגמטריא    נע"ל  שבעי"ם  אותיות שב"ע נעלי"ם,בסוד בכח השבוע   זה המלאך  של {נעל}ך מעל רגלי"ך,הרי  הינו  מהוה ש"ל   ש"ין  ל"מד  די"ן של"ם  חרב המשיח אשר משמידה ועוקרת מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  "ישוע"  י" מח  ש"מם ו"זכרם ע"ולם יורדים לגיהנם ועולים בלהבות  התור"ה,-סוד  ישרא"ל אמ"ת  יחיד"ה,-

זה משה רבינו מלך המשיח הינו נקרא אמ"ת ובעל מוחין יחיד"ה  בגמטריא כ"ח אמ"ת  אותיות  א"ח כת"ם,-{כ}תר {ת}פארת {מ}לכות מגלה משה בפנימיות ישרא"ל  ע"ם קדוש"ה  ט"{בגמטריא א"ח}אורות כונסים עבורם{עיבורם}חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח ההוד יסוד{למלכות}והרי  {י"}ספירות בלימ"ה  אמן ואמן גאולה  ברצו"ן  ה".

שם מ{צפ}צ,-זה המלאך  צ"ף בגמטריא  מל"ך שמ"ן יו"ם אותיות   ן"   משכי"ל  מ.ו.ם,הרי לך זה המלאך משכי"ל  סוד המלאכים השכלי"ם  והינו חותם בפנימיות מלך המשי"ח משה רבינ"ו   שם  מ.ו.ם   מ"עתה  ו"עד  ע"ולם  אור האמונ"ה אותיות  אור"ה נו"ה מא"ה  בגמטריא קש"ר או"ה מנור"ה  אותיות קש"ר  אהו"ה  נמר  ו"  זה ה{ג}וא{ל}  נ-ר"ם חותם אורות  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד{ו"}בפנימיות  המלכות{קשר} המעוברת מן  שם אהו"ה בגמטריא טו"ב בגמטריא שם  י"ז  בגמטריא שע"ר שב"ע   בגמטריא  ק"ם בשר"ש,-

המשיח  בכח זאת השבועה מושך מוחין  ב"-שרש  בגמטריא    ש"ש  באמ"ת  י"ם אותיות א"ב תמי"ם   ש"ש,-סוד {א}לפא {ב}יתא צירופים  המושכים מוחין תמי"ם  לפנימיות ישרא"ל  סוד ש"ר{המלכות}זוכה במאור א-לי{בינה}-וזה יחוד ישראל שר אל"י  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצ"ון  ה". 

שם  {מ"ק},-זה המלאך ק"ם  והינו מלאך החכמה סוד {ק}י{מ}ה  חותם בפנימיות המשבי"ע  מוחין י"ה ק"ם,עתיד מל"ך המשיח אותיות מש"ה ח"י  להשביע המלאך   ק"וף   ם"  בגמטריא אלהים ק"ם  בחרב נקמה להשמיד ולעקור מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י" מח  ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח גילוי הרזי"ן דרזי"ן,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מק{דא}בעו,-זה המלאך א"ד  והינו מלאך ספירת תפארת,חותם בפנימיות המשיח מוחין האות  ה"{בגמטריא א"ד},סוד הצירופים    מו"ח בינ"ה אותיות  בנ"י חומ"ה   אותיות מ"ב יח"ו  נ"ה  אותיות ב"ן  יח"ו מ"ה  בגמטריא  ב"ן יח"ו אד"ם  בגמטריא בן יח"ו י"וד ה"א ו"או ה"א  ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מק"ו,-זה המלאך קו"ם  בגמטריא קש"ר ק"ם  אותיות   ם-  קשר"ק  ובכח זה ההשבעה מלך המ"שיח משה רבינו  חותם  מ-קשר"ק בגמטריא קש"ר  ק"ם   אותיות  ש"ק  רק"ם  בגמטריא ש"ת-ם   ש"מע ת"פילה מ"לכות  בפנימיות ישרא"ל  ע"ם קדו"ש  שוק"ד   ע"ם    אותיות ש-עוקד"ם  בגמטריא ש"ם  עוק"ד כל האורות בפנימיות כלי"ם  ומשמיד ומוחה  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  מקי,-זה המלאך שמו נולד{מגולה }מן הפסוק  {מ}ורשה   {קה}לת {י}עקב,ומלך המשיח יעק"ב אותיות ע"   יב"ק  בגמטריא   שמ"י  ע"ב  יב"ק    בגמטריא   י"   עק"ד  שמ"י,הרי לך {י} ספירות    עקד"ו  בפנימיות  {משי}ח  מוחין  ש"מעאל מ"טטרון י"הואך   סוד אות  ח"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה אותיות נשר משק"ה אוות שר"ש נקמ"ה  המשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה זרע עמלק נכחד ונאבד בעת משי"ח  בנגל"ה בסוד   לה"ב  ג"ן,סוד  ל"שנה  ה"באה  ב"ירושלים סוד המלכות{ג"ן}-זוכה  למאור  שיל"ו  יר"ם  אותיות  ר"יי  שלו"ם  ,-סוד התור"ה העליונ"ה-{ג}או{ל}ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מרגל{יאל},-זה המלאך  אל"י  והינו חוםת אות  א" חכמה   ל"י{למשביע},-בסוד אל"י  בגמטריא א"ם{מוחין בינה}-סוד  ר"ם  ג"ל  עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך המשמידה ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  מר"ט,-זה המלאך מט"ר  בסוד מ"ה ר"ב ט"ובך,והינו חותם בפנימיות משה ר"ב-ינו מוחין מ"ה בגמטריא אד"ם בגמטריא גאולה בגמטריא שם י"וד ה"א ו"ואו ה"א  הנקרא  טוב-ך בגמטריא כ"ב י"ה בגמטריא   י"ב כ"ה   בגמטריא   הבכ"י-{י}חוד  {ב}רכה  {כ}ונ{ה}  בגמטריא  טו"ב שערי"ם אותיות  ע.ר.י.  שו"ט  מ"ב    וזה סוד עשיר"י   קוד"ש  בגמטריא   שע"ר ש"ע   י"ש  רוק"ד   בגמטריא שר"ש ק"ם  י"ש רוק"ד    אותיות שר"ש קו"ד  קשרים{אור האבות}הם  סוד צירופי  האותיות  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצ"ון  ה".

שם  {מרי}  חוע  יא,-זה המלאך  יר"ם  והינו בעת השבעתו  עוז"ר  למלך המשי"ח אשר עתיד לרומ"ם השכינ"ה,וזה י-רם בגמטריא שע"ר ר"ם  בגמטריא שע"תם  אותיות ש"ע  ת"ם,-זה {ג}וT{ל} ישראל אשר בכח האמונה השלמה{ת"ם}מושך ש"ע   בגמטריא צר"ף{נהורין}-סוד הצירופים המשמידים  ועוקרים מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח  ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח גילוי הרזי"ן דרזי"ן,-אמן ואמן כ"ן יהי רצו"ן  ה".

שם {מרנ}יאל,-זה המלאך נמ"ר  והינו חותם בפנימיות משביע שמו מאור  נ-ר"ם{בינה} בגמטריא מ"ן אמ"ת י"ם אותיתו אמ"ן תמי"ם,מלך המשיח  ת-מי"ם{אמונה שלמה}עתיד בכח זאת השבועה למשוך מוחין א-מ"ן  סוד החכמה א"אלפ"ך בגמטריא ל"ב מא"ה  אותיתו מ"ב לא"ה  אותיות לה"ב א"ם,-ל"שנה ה"באה ב"ירושלים,בסוד המשיח נקרא ירושלי"ם  בגמטריא יור"ש  שמ"ן יו"ם  אותיות ניר"ו  שמ"ש יו"ם אותיות  שמ"ש    י"ו   רימונים,-וזה סוד נשמות צדיקים רימוני"ם  אותיות י"וי  נמרי"ם   בגמטריא יהוה נמרי"ם{בתורה} המשמידים ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם  {משה}אעהא,-זה המלאך  מש"ה בסוד  מ"בין ש"ני כ"רובים,הרי לך הכרובי"ם בגמטריא מ"ב כ"ה גבור"ה,ומלך המשי"ח  מש"ה  בסוד של"ו ש"ם או"ת   י"וד ה"א ו"או ה"א{בגמטריא משה} באמצעות שמו"ת  ת"ו ש"ם,-אור הנגינ"ה  אותיות נג"ן הי"ה אותיות נהי"ה ג"ן  בכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מש{חהל},-זה השם המפור"ש שופר מש"ה הנקרא  ל.ה.ח.  ועתיד משה להשביע זה השם ל.ה.ח. ובכח הקדוש"ה של הצירו"ך נמשך לפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין דגדלו"ת  אותיות ו"  דג"ל  ד"ת בגמטריא קש"ר דג"ל   ד"ת  בגמטריא דג"ל   ד"ת  ש"ר מא"ה  בגמטריא רוש"ם ד"ת דג"ל אותיות  ש"ם  ד"ת ד"ג  רל"ו  בגמטריא גדול אדונינו ורב כח שם ד"ת  ג"ד עליון חותם בפנימיות ישר"אל עם קדו"ש  אותיות  ש"ם עקו"ד אותיות    ד"ש  עמו"ק    אותיות שמ"ע קו"ד  אותיות ש"ם  ע-קו"ד  {שבעים שמות חקוקים}המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטי"ם,-זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  משלה,-זה המלאך  מ-שלה  בסוד {מ}וחין  {ש}ני {ל}וחות {ה}ברית,ומלך נמשיח בעת מקב"ל אותיות שם    מ"ב  ק"ל   בגמטריא   ע"  אלהינ"ו   בגמטריא שמ"י   ע"ב  אלהינו  בגמטריא שמ"י חס"ד  אלהינו  זה המלא"ך חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  לוחו"ת  בגמטריא קש"ר חלו"ת אותיות ח.ר.ש.  קל-ת"ו  סוד הניגונים הנקראים   חר"ש  אותיות שח"ר על שם חותמים בפנימיות ישראל עם קדושים מאור חסדי"ם,-בכך מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"   אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדור"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {משלש}ח,-זה המלאך משל"ש בגמטריא של"ו  ש"ם  או"ת של"ם  אותיות  שמו"ת א"ש ל"ו של"ם,הרי המשיח באמצעות שמ"ות א"ש אותיות אמש  תו"ם  סוד  {ת}פארת {ומ"}לכות   א"ור מ"וחין ש"לם  בכך גוז"ר על מלכות הסטרא אחרא, סמא"ל הרש"ע  מיתה והכח"דה,זרע עמלק יורד לגיהנם ועולה בלהבות המדור"ה א"ש אוכלה כל רוחות הטומא"ה של מלכות רומי הטמאה נמחה זכרה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {משע}ממשי,-זה המלאךף שמ"ע  והינו חותם  ע"-ש"ם  סוד שבעים שמות מפורשים סוד מט"ה מש"ה  בפנימיות נשמת ה{ג}וא{ל}  מ"ה שמט"ה   בגמטריא שמט"ה אד"ם    בגמטריא  אד"ם ש"ם י"ה  בגמטריא שע"ר שמי"ם    אותיות שמ"ש ירע"ם   בגמטריא  שמ"ש עש"ר רע"ם,-סוד  ר"עיא מ"ימנא בפנימיותו שמ,ש{תפארת} המגלה עשר ספירות בפנימיות שע"ר{המלכות},-בכך סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {מ"ת}ב,-זה המלאך  מ"ת  הינו מלאך דסטרא אחרא, הוא מלאך המיתה אשר עכו"ם רשעים משביעים שמו ח"ו בכדח להמית נפשות ישראל צדיקים קדושי"ם,עתיד מל"ך המשי"ח מש"ה ח"י  באמצעות השבעת שמו של המלאך  ת"ם   למשו"ך שם מ"ב  לפנימיות המלכו{ת}  -ובכך   מוחין  ת"יו מ"  אותיות יתו"ם אותיתו י"ו ת"ם  סוד   משה רבינו י"ו קרנות על חד"ו{ת} שכלו של מש"ה  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים נשרפים מן עש"ן הלהבות סוד גילוי הרזי"ן דרזי"ן,תורת אמ"ת ישרא"ל הינו   לה"ב  המשי"ח  אותיות ל"ב  המשי"ח   מש"ה ח"י  ל"ב   אותיות ש"ם חי"ה ל"ב  נתיבות החכמ"ה מעטר ישראל טהורים ב{ג}או{ל}ה שלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם מת  {חי"ץ},-זה המלאך חי"ץ בגמטריא עש"ר ח"ץ     אותיות  ש"ע  רח"ץ,-ועתיד מלך המש"יח {ש"ע  בגמטריא  צר"ף}-להשביע המלאך  חי"ץ  אותיות ח"י-צ   בגמטריא מל"ך  ח"י  בגמטריא קש"ר נשמ"ה כלים אותיות נש"ר משק"ה כלי"ם,-ובאמצעות זה המלאך משיח  שר"ש כלי"ם  נקמ"ה והשמד"ה   גוזר על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך מ אות  מ /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן  

 

 

OnLineTech