להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים"-כרך ת" אות ת"

ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ת" אות  ת"/מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן. 

הקדמת והסכמת מחבר  הספר רעיא מהימנא{הרועה הנאמן}-משה רבינו{אב הנבואה}:

פתח דברי יאיר בהתנצלות על החיבור זה הספר הקדוש העונה לשם  רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים,-אשר חברתי אנוכי  רעיא מהימנא –הרועה הנאמן ושמי בקרב בניי משה רבינו על שם  ריבוי  אהבתי  לבורא יתהלל , ומה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי לחבר חיבור כזה והרי אנוכי עניו ואין רצוני למשוך חכמה אשר גדולי עולם לא כנסו בשער גילוי הרזים המופיעים בזה הספר הוא קודש הקודשים,ומה עלה בדעתי לגלות דברים הסתירום החכמים העליונים והנשגבים חכמי הקבלה האלוקית במתק לשונם בעל הקדושה לשון זהב  גילו טפח והסתירו טפחיים,

ודע אשר כל דברי זה הספר על כל השבעותיו  נאמרים בדברי חידות ואלפי דרכים להבנת הדברים , ולכן הכונס עצם{עוצם}נפשו בהשבעות ומבצעם המשל דומה לתינוק פעוט אשר מבקש לכנוס לתורת הסוד,והרי מזהיר אנוכי אשר כל טעות גוררת בעקבותיה אסונות קשים ו-ד" מיתות בית דין יכוהו את משביע השמות בזה הספר ולא יפסח האסון על המקורבים לבעל השגגה הנתפס לגאוה ויהירות ומצא רצונו להשתמש בשמות המאציל יתהלל אשר את בשר כלי גופו הבורא יתברך יתלוש מעליו ויסירו על ידי זעקותיו ומכאוביו של המשביע על ידי המתת ילדיו,

אנכי רעיא מהימנא מלאתי ידי  בכל מכמוני התורה עד  אשר קרבתי לזאת המלאכה הגדולה הזאת לגשת אל הקודש פנימה לגלות הטמון והנעלם,ובאמצעות הרגלא"ט-ר"בי ג"ל ט"ופז ל"בית א"יפרגן  הוא משיח ישראל משיח אמת ונאהב  נכדו של החכם העניו המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-הצנוע ועלום השם בחייו אשר רחק מפירסום  וכל מעיניו{עיונו}בדפי  התורה תורת ישראל הבזיקה במחשבתו ולכן הגיעה לקיים הפסוק "והגית בו יומם ולילה"-בכח הנבואה הכתבתי את הספ"ר למשיח ישראל הוא אהבתי היחידה-בסוד מדרגת נשמתי היא מדרגת היחידה{בתורה הקבלה}שוכנת בפנימיות הרגלא"ט מחמד"י ואהו"ב הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם אשר בחר השם הרגלא"ט  בגימטריא רמ"ח  מצוות עשייה לחותם גאולה בפנימיות ישראל עם קדושה צדיקים כולם יש להם חלק לעולם הבא,

בכבוד ר"ב רעיא מהימנ"א  א"ב הנבואה אשר כתב הספ"ר  מרטי"ט הלבבות שכל מלאכי ונשמות הצדיקים תרמ"ו חלקם להבאת גילוי קודש הקודשים לרגלא"ט-משיח ישרא"ל  בסוד משוחח עם הא"ל במדרגת ישר  א"ל{אור הנבואה סוד הגאולה הנה עולה מן החשיכה}.

שם  תא{לחל} אנלמק,-זה המלאך ח"לל והינו חותם בפנימיות המשיח אות  י"  חכמה ובכך מקובל חלי"ל הנגינ"ה ,חליל  בגמטריא יח"ס  י"וד ח"ס  אותיות ו-חסי"ד,הרי ללך זה המלאך חותם בפנימיות המשיח הוא חסי"ד  מוחין    יסו"ד  ח"  בגמטריא יסו"ד קש"ר נשמ"ה אותיות ירק"ד ס"ו שמ"ש  נ"ה   בגמטריא מטטרו"ן ב"ן דו"ד ש"ם  שנ"ה,-הינם חותמים בפנימיות המשיח ב"ן דו"ד בגמטריא דו"ד אליה"ו  בגמטריא י"ד יהוא"ל  הינו י"ד אלוה"י אותיות א.ל.ד.  י.ה.ו.י.  -

סוד השמות המפורשי"ם אותיות שופר"י  מ.י.ה.  כ"ב תור"ה שמור"ה  רשומה עבור{עיבור}   שו"ר מ"ה  בגמטריא שו"ר אד"ם אותיות רא"ש דו"ם  בגמטריא אמ"ר שב"ח   בגמטריא שי"ר א"ם   י"ש רא"ם  ר"פאל  מ"יכאל  אוריאל  באמצעותם  ה{ג}וא{ל} זוכה למוחין א-ר"ם ומשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה.

שם  תג"ח,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  {ת}פארת {ג}בורה {ח}סד,המשיח בכח ההשבעה מושך  גבור"ה סוד גב"ר ו"ה  בגמטריא  נ-אמ"ת גבו"ה בגמטריא ז"ה   או"ת  מג"ן   בגמטריא  י"ב  או"ת מג"ן  מ"יכאל  ג"בריאל נ"וריאל החוקקי"ם  בגמטריא רו"ח  חמישי"ם י"ה  אותיות  רומ"חי משיח    י"ה אותיות משי"ח רו"ם  י"ה  ח"י הינו יישחט ויעקור "מריה"  י"מח ש"מה  ו"זכרה ע"ולמים זאת לילית הרש"ע מלכות  {ר}ו{מ}{י}  הרשע{ה}-"מריה"  יורדת לגיהנם ונשחטת על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם תה"י,-זה המלאך  בגמטריא הקוד"ש  והינו חותם קדוש"ה בפנימיות קדש-ו"ה  זה המשי"ח  ק"ד שו"ה המשיח בכח ההשבעה שור"ה בהשוואת צור"ה סוד הצו"ר   ו"ה  צ"ר   גם צ"ו  ה"ר    בסוד צ"דיק  א"ורה  הוא המשיח משה רבינו רושם בינ"ה  שומ"ר  ב"ן י"ה  אותיות מ"ב נש"ר י-הוה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם תה{תם}הו,-זה המלאך ת"ם  הינו חותם בפנימיות המשיח משה רבינ"ו  ת"יו  ם  אותיות  יתו"ם  בגמטריא ומקדו"ש,-המלאך תם חותם בפנימיות משה   מ"ו אותיות    גם מאו"ת תו"י-ו"  גם אמ"ת ת"ו  וי"ו  בגמטריא כ"ב ת"ו אמ"ת  בסוד {כ}ונה {ב}ינה  {ת}בנה  {ו}תכונן   {א}ור {מ}וחין  מלכו{ת}  זה סוד ה{ג}או{ל}ה המשמידהב ועוקרת סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ת"ו,-זה המלאך סוד {ת"ו}-רה  הינו חותם בפנימיות המשיח ת"ו  ה"ר  מוחין  ת"למו"ד  אותיות למ"ד ת"ו  בגמטריא ת"ו ע"ד   אותיות עדו"ת  המשי"ח  אותיות ע" מדו"ת  השי"ח  בגמטריא  עזריא"ל ע"ה מדו"ת  בסוד ע"ה ע" כפול ה" בגמטריא ש"ן  בגמטריא המש"ה  סוד שם  ה"ה  בגמטריא שמ"י  ש"מעאל מ"טטרון י"הואל זה ה{ג}וא{ל}  אלוה"י  מט"ר טו"ן מהוה  ע"-ש"ם  א"ל  כה"ן גדו"ל  בגמטריא כה"ן יג"ל גם כ"ה ל"י נג"ן בגמטריא כ"ה מנג"ן  המשיח נג"ן  מ-כ"ה   ה{ג}וא{ל}  גם  נג"ן אדנ"י  בכך  משמיד ועוקר  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נגחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ת{בוב}א,-זה המלאך בו"ב שמו נולד {מגולה} מן הפסו"ק {ב}שבתך {ב}ביתך {ו}בלכתך,הרי לך באמצעות השבעת המלא"ך בו"ב  בגמטריא  י  בגמטריא עשר ספירות בלימ"ה  שע"ר נוטריקון  ש"ע-או"ר  בגמטריא ר"ז ש"ע המשיח  ש"ר ע"ז  משמיד  ועוקר  ז"{ה}  רש"ע  סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו" י"שוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {ת"ו}הק,-זה המלאך ת"ו  בגמטריא  קשר"ת,על ידי השבעתו משיח חותם וקוש"ר  כל האורות לפנימיות המלכ{ות},-בסוד מלכ"ה  מעוברת מן ת"ו   ת"יו  ו"  אותיות ת-וי"ו  בגמטריא כב"ת  בסוד ב"ינה כ"תר ת"ורה משמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  ת"מו,זה המלאך  שמו נולד{מגולה}מן    ת"פארת  ומ"לכות,הינו  חותם מ"ו הלכות  גם ת"ו מול"ך  ה" גם ת"ם  ו"ו  כל"ה  בגמטריא  ת"ם  י"ב  כל"ה אותיות כל"ת  ה.י.ב.ם.  ובזה השם משה  מיב"ם  בסוד מ"ב מ"י את המלכה ישראל צדיקים קדושים בכך זוכים למוחין  נ-בגמטריא מ"י שערי"ם  אותות שמ"י ירע"ם  בגמטריא שמ"ך רע"ם   ר"עיא מ"הימנא המשמיד ועוקר ס"מאל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  תו שלב"ע,-זה המלאך לבו"ש-ע"ת  חותם בפנימיות המשיח שע"תו  ל"ב  בגמטריא  שע"ת ו" כבו"ד גם ש"ע  כ"וו  ב"ד בגמטריא   צרו"ף  כ"ו  ב"ד  בגמטריא צרו"ף יהוה  ב"ד  סוד  {גב}רי{א}ל  שם  אב"ג  בגמטריא ב"ד  בגמטריא ו-בגמטריא  קש"ר    החותם ומגלה במלך המשיח ש"ר ק"  בגמטריא ש"ר הא"ם  גם רא"ש מ"ה   סוד א"ר מש"ה מעבר  ר"ם אש"ה  השוחטת ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם תח,- זה המלאך  שמו נולד{מגולה}  מן  ת"למיד  ח"כם,הינו מלמד ה"חכם"  זה המשיח  את חכמת תלמי"ד  בגמטריא למ"ד קוד"ש  אותיות מש"ל קדו"ד   גם שוק"ל מד"ד  גם דוד משק"ל  האותיות  בכך משמיד ועוקר  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו" אותיות  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הייגון,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם תח"נ,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן  {ת}פארת  {ח}סד  {נ}צח,סוד נ"ץ  ח"  גם  צ-  ח"ן בגמטריא מצח"י,הינו חותם בפנימיות המשיח ח"ץ  מ"י  בגמטריא חמישי"ם  ח"ץ אותיות מצ"ח   י"  משי"ח בגמטריא שע"ר צמ"ח  משי"ח אתויות שע"ח צמ"ח שמ"י-ח  בגמטריא שמ"י  קש"ר  נשמ"ה  בסוד נש"ר משק"ה  המבצ"ע  שר"ש נקמ"ה והשמדה בסמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים -

לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הג]או{ל}ה  זרע עמלק נכח ונאב"ד  בעת תות ה{ג}וא{ל} סוד "גלגל"  בגמטריא ס"ו  בגמטריא קש"ר  ב"ן דוד  גם בש"ר ק"ן דו"ד    הינו ב"-ש"ר    הוא ב"ר   ש"  בגמטריא ב"ר שמו"ת א"ש ל"ו  העוקרים ומוחים מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע,ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם {תיי} בכא,-זה המלאך תי"י בגמטריא  קודש"י,הינו חותם בפנימיות המשי"ח  מאו"ר  י-קוד"ש  אותיות  ק"ו שד"י  בגמטריא ק"ו מטטרו"ן  אותיות טטרו"ן נוק"ם  ומשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכח"ד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {ת"יי},-זה המלאך  בגמטריא כ"ת  הינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין {כ}תר {ת}ורה  סוד כ"ף  ת בגמטריא  האמ"ת,-הינו מלך תורת האמ"ת  חותם בפנימיות איש ת"ם   גם י"ש אמ"ת  ,בכך המשיח משה רבינו גם רושם בינה וגם ה"  מבשרינ"ו באמצעותו על ה{ג}או{ל}ה  המכידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  סתרי התור"ה ,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם תי{תמן},-זה המלאך  מת"ן  והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין  מ-ת"ן  בגמטריא ארבע-ים  מת"ן אותיות מת"ן עי"ם בא"ר,-הרי המלאך מתן  חותם {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין גדלות ההשגה בפנימיות   המשיח בכך זוכה לעיטור  עי"ט רל"ו  בגמטריא  גדול אדונינו ורב כח ע{י"ט}  מגלה שם י{וד}  ה{א}  ו{או}  ה{א}   אותיות פנים בגמטריא ט"י  סוד ט"ט  י"וד    בגמטריא  י-יחו"ד בגמטריא  ד"ו כ"ח  אותיות כ"ו  ח"ד  בגמטריא ח"ד יהו"ה  גם יחו"ד  ה"ה   המשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ת{כ"ב}צ,-זה המלאך כ"ב  הינו חותם בפנימיות משביעו מוחין הצירופים סוד  מ{כ"ב}ים אותיות כ"ב מי"ם בגמטריא מל"ך כ"ב,הרי לך מל"ך  המשי"ח  משה חי על ידי ההשבעה  מוש"ך שם כ"ו בגמטריא שם יהו"ה  גם שמ"י הו"ה  ש"מעאל מ"טטרון י"הואל אור ה{ג}או{ל}ה  ש"ם-י" בגמטריא ש"ם עש"ר    גם ש,ר שמ"ע והשמד ותכרית סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {תלל}אלאאלאאאיערש,-זה המלאך ת"לל  בגמטריא ס"ת  בסוד ס"פר ת"ורה   גם  ס"ת פור"ה גם סת,ר פ"ה  ו"  והינו חותם בפנימיות המשיח ס"וף  ת"ך  ר"אש  מוחין  רא"ש  כ"תף  ס"ו  גם   כס"ף ת"ו רא"ש  אור הרחמים כ"ס-פ בגמטריא כ"ס שמוני"ם אותיות שמ"ן כסוי"ם  בגמטריא ע"ס  נוש"ם גם סנ"ו ש"ם-ע ,זה המשיח שם ס"ו בגמטריא ב"ן דו"ד  חותם במלכות אות ן"  חבר אות  ב"  מן "ב"ן  ואות  ן"  ומקובל ב"ן  בגמטריא אליה"ו גם יהוא"ל הוא אלוה"י  משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם "תלת",-זה המלאך  תל"ת  בגמטריא  ת"ל  או"ר  ע"ב אמ"ת  גם   א"ל תו"ר בא"ת ע"ם גם או"ת ברוא"ל   ע"ם וידעת גם  רב"ו עמא"ל  או"ת  וחותם בפנימיות המשיח מוחין   עמאל סוד א-על"ם  בגמטריא  א"  ק"ם  באור החכמ"ה אותיות  כ"ח המ"ה  בגמטריא כ"ח  מ"י  בגמטריא ח.מ.י שערי"ם  לעטר המשיח בקדושות ב"  כתות"  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ת"ל{ת"ו},-זה המלאך ת"ו  בסוד ת"ו-רה  גם  ר"ו- ת"ה  הינו חותם ה"ר ת"ו  המנגינ"ה גם ג"ן מ"י נ"הה  בגמטריא  סג"ן מ"י   אותיות מג"ן   ס"י  בגמטריא  ע-מג"ן   אור מענ"ג  חותם בתו"ך נשמ"ת ה{ג}וא{ל} בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ת"ם,-זה המלאך ת"ם  ת"יו  ם  אותיות יתו"ם  בגמטריא  ומקוד"ש ,הינו חותם ו-קודש"ם   חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד בפנימיות המשי"ח  קוד"שמו,באמצעות השמו"ת{אותיות}-המשי"ח מגלה קו"ד התור"ה גם רקו"ד ת"ו  ה"ה  בגמטריא קש"ר רקו"ד  קדו"ש    בגמטריא קש"ת קו"ד קדו"ש  ר"ת  ק"קק  ק"דוש ק"דוש ק"דוש  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמלק נמחה  ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  תמא,-זה   המלאך אמ"ת  חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  א-ת"ם  אור  א"ם-ת בינה עליונ"ה גם ע"ב ל"י היונ"ה  ,כ"ח הנשמ"ה  גם כה"ן משח"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  תמ{יפ},-זה המלאך  פ"י  בגמטריא שע"ר שמוני"ם  גם שמ"י   רמו"ן  ש"ע  בגמטריא  ש"ם צירו"ף נמ"ר,הרי לך המשיח סוד חכמת הצירו"ף  גם הינו צו"ר יפ"ה  מהוה גם ציו"ר  פ"ה   המשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח גילוי הרזין דרזין,אמת ואמן כן יהי רצון ה"..

שם ת"נ{הי},-זה המלאך ת"ן  עשר פעם גאולה בגמטריא,גם שם י"וד  ה"א ו"או ה"א  הינו חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין   י"ה  חכמה ובינה בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם י{מתנה},-זה המלאך מתנ"ה הינו  ת"ם  נ"ה,-חותם בפנימיות המשיח  נ"צח ה"וד  רוח הנבוא"ה הנקראת תמימו"ת גם יתו"ם  ת"ם  בגמטריא ומקוד"ש  ת"ם   גם קדוש"ת מ.ו.מ   מ"עת ו"עד ע"ולם עוקר ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הייגון,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם צ"ב,-זה המלאך צ"ב בגמטריא פח"ד  הינו חותם בפנימיות משביעו פח"ד  ה" גם פ"ד  ח"ה  בגמטריא פ"ד אהב"ה   בגמטריא מ"ב מ"ב  אח"ד    בגמטריא  מ"ד מאח"ד   בגמטריא  מאח"ד י"וד ה"א ו"ו  ה"א  בכך  המשיח משמיד ומכחיד מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  תעאו ב{זי}כ,-זה המלאך י"ז בגמטריא טו"ב בגמטריא אהוה והינו חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין טו"ב  בסוד  ט"ו  כפול  ב"  בגמטריא אות  ל"  חבר כל האותיות ומקובל  בול"ט   גם ל"ב  ט"ו  בגמטריא  ל"ב י"ה  אותיות י"  לה"ב    י"חוד ל"שנה ה"באה ב"ירושלים  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם תע"ה,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  {ת}יבנה {ע}ירנו {ה}קדוש"ה,-הינו חותם בפנימיות המשי"ח  מוחין תיבנ"ה  בגמטריא קוד"ש ב"נה    אותיות נקו"ד שב"ה  גם נק"ד בוש"ה,מוחין נקודי"ם אותיות קוד"ם  נ"י  בגמטריא קוד"ם  ש"ם יש"י  וגם ש"ם יש"י קדו"ם בסוד   שמ"ש  י"י  קדו"ם  עוקר ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק המכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם תפאר"ת,-זה המלאך  ת"ר  בגמטריא  או"ר ע"ב אמ"ת  אמ"ת י"ם  גם  תמי"ם  א"ם א"ת  עבו"ר א",והינו חותם בפנימיות המשיח מאו"ר  ע"ב או"ר  בגמטריא  באו"ר שמ"י ע"ב  בגמטריא באו"ר  ש"ם חסי"ד   גם  ס   יח"ד  הוא ה{ג}וא{ל}  סוד   ס"י  ח"ד   בגמטריא ח"ד שבעי"ם  חבר אות ו"  {משיח} ומקובל שב"ע יחוד-"ם"  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמח"ה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי  רצון ה".

שם תלמ{מקי},-זה המלאך יק"ם  הינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין  י-ק"ם גם קי"ם  אור קימ{ה} בגמטריא שע"ר מא"ה אד"ם  בגמטריא  הא"ם עש,ר י"וד ה"א ו"או ה"א  בכ"ך משי"ח  משה רבינו גם רושם בינה  מבי"א {ג}או{ל}ה שם  א-ד"ם  גם א"ם-ד  בגמטריא אר"בע  א"ם  בגמטריא  ע"ד  ר"ם  הינו מעד"ר  משבר ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמות,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  {ת"ץ},-זה המלאך  חותם בפנימיות הצ"דיק  המשביע שמו מוחין  ת"יו   בגמטריא  וקוד"ש,הינו מקדש המשביע בקדושת החכמ"ה  העליונ"ה,עתיד המשיח ע"ל-יונ"ה  בגמטריא  מא"ה יונ"ה  גם הא"ם   ו-נ"הי  בסוד נ"צח ה"וד י"סו"ד  להשבי"ע  המלאך ת"ץ  ולמשוך לפנימיות ישראל מוחין מ{צ"}וו{ת} המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה זרע עמלק נמחה ונאבד בעת תור"ת ה{ג}וא{ל}  בנגל"ה בסוד ג"ל בנ"ה על ידי ג"לג"ל  בגמטריא ס"ו בגמטריא ב"ן דו"ד מוחין דע"ת תפארת ישרא"ל נקר"א  קר"ן פל"א   אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם תריא"ל,-זה המלאך תריא"ל   בגמטריא קוד"ש  רל"א  גם  ש"ר קו"ד א"ל   גם רקו"ד אש"ל  והינו חותם בפנימיות המשיח {א}ור {מ}וחין {ש}ל"ם סוד   אש"ל  אותיות ש-א"ל  בגמטריא  או"ר א"ל  ע"ב אמ"ת  בגמטריא  אורא"ל חס"ד אמ"ת ,והמלאך תאריאל, שמו של זה המלאך הקדוש ,מגולה מתוך הפסוק "לא תירא מפחד לילה",בצירוף "תאריאל מפחד לילה",וזה המלאך שמלווה את המשיח בבירור היכל לילה,בסוד ליל-תפארת,ואות ה",מלכות,יוצאים לעשות נקמה{לילה],באומות העולם הגויים הארורים משמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הרזין דרזין אמן ואמן כן יהי רצון ה",

וראוי להוסיף המלאך תאריאל הינו מלאך הגאולה,והרגלא"ט הקדוש גילה את שמו מהפסוק:אל תיראי תולעת יעקב,-מכיון המלאך תיאריאל שומר מלכא משיחא."תולעת יעקב",בכח זה המלאך המשיח מעלה עולות ,ומקרב הספירות בבחינת הגשת הקורבן,.והרגלא"ט הוסיף בפיו הקדוש ואמר,תאריאל בבחינת יר"א אילת השחר{-השכינה],ירא אילת בגמטריא ברכתל+א,מקובל שם המלאך תברכא"ל ,העולה מהפסוק: ר"ופא כ"ל ב"שר ו"מפליא ל"עשות",ר"ת המלאך תברכואל/בכתר-ואל,מלאך המרכבה,וכאשר המשיח חפץ לכנוס ולצפות במרכבה,אז שומע אל תירא מכיון תאריאל המלאך שומרך.

שם ת{רמ"ח},-זה המלאך  רמ"ח  והינו חותם ר"מ-מ"ח  בגמטריא פ"רח  אותיות פ"ה  רי"ח  גם פ"ח  הר"י  בפנימיות  המשי"ח  בכך זוכה לחכמה עליונה ,רי"ח  ר"יש  יח  אותיות   ר"י-שי"ח  בגמטריא  ר"י אליעז"ר אותיות  עזריא"ל  ר"י  גם  ר"יי עזרא"ל  א"ל עז"ר ל{ג}וא{ל} באמצעות  שם ר"יי ר"צון י"ראיו י"עשה משיח משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם תשב"ר,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן  ת"ינוקות ש"ל ב"ית ר"בנן,הינו חותם בפנימיות המשי"ח מאו"ר ש"ל בי"ת  בגמטריא  לבו"ש קד"ש  גם שוב"ל  קד"ש  אור החכמה המשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע" י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הרזין דרזין אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  תשו"ע,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן  תשו"בה  ע",הינו חותם בפנימיות משביעו תשובה עלא"ה סוד  ע"  פנים{ענפים}של התור"ה,-עתיד המשיח באמצעות השבעת שמו של המלאך   תשו"ע להשמיד ולעקור "ישוע"   י"מח ש"מו ו"זכרו  ע"ולמים  מלכות רומי הטמאה נאב"ד לעולמי עולמים  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ת"ת,-זה המלאך  ת"פארת"  חותם בפנימיות המשי"ח מוחין  פא"ר   אות  ל"{סוד בינה}-סוד המלאך רפא"ל    גם  פ"ר  א"ל   חותם בפנימיות המשיח{אות ו}-מאור    א"ף ר"ל  חבר אות ו"{גואל} ומקובל א"ף רל"ו אותיות רפא"ל  ו"   בגמטריא  א"ל  פ"ר  גדו"ל אדונינו  ור"ב כ"ח  חותם בפנימיות רו"ח כ"ב  חר"ב כ"ו בגמטריא חר"ב יהו"ה  אותיות רב"י החו"ה  גם חר"ב  ה-ו-ה-י  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  תתעי"א,-זה המלאך שמו  נולד{מגולה} מן הפסוק  ת"מים  ת"היה  ע"ם  י"הוה  א"להיך,והינו חותם  בפנימיות המשיח   מוחין   תמי"ם  בגמטריא  ת"ם  חמישי"ם   אותיות משי"ח תמי"ם   בגמטריא משי"ח קוד"ש   מ"ם בגמטריא  ש"ם פקו"ד שי"ח  בגמטריא  אליעז"ר ש"ם דופ"ק  גם עזריא"ל   פוק"ד ש"ם  המלכות להשמיד ולעקור  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם  ו"זכרם ע,ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ת" אות  ת"/מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.השבח לבורא עולם.

 

OnLineTech