להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר "רזי הקבלה המעשית-השבעות המלאכים"-כרך ד"
 

ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ד"  /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

הקדמת והסכמת מחבר  הספר רעיא מהימנא{הרועה הנאמן}-משה רבינו{אב הנבואה}:

פתח דברי יאיר בהתנצלות על החיבור זה הספר הקדוש העונה לשם  רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים,-אשר חברתי אנוכי  רעיא מהימנא –הרועה הנאמן ושמי בקרב בניי משה רבינו על שם  ריבוי  אהבתי  לבורא יתהלל , ומה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי לחבר חיבור כזה והרי אנוכי עניו ואין רצוני למשוך חכמה אשר גדולי עולם לא כנסו בשער גילוי הרזים המופיעים בזה הספר הוא קודש הקודשים,ומה עלה בדעתי לגלות דברים הסתירום החכמים העליונים והנשגבים חכמי הקבלה האלוקית במתק לשונם בעל הקדושה לשון זהב  גילו טפח והסתירו טפחיים,

ודע אשר כל דברי זה הספר על כל השבעותיו  נאמרים בדברי חידות ואלפי דרכים להבנת הדברים , ולכן הכונס עצם{עוצם}נפשו בהשבעות ומבצעם המשל דומה לתינוק פעוט אשר מבקש לכנוס לתורת הסוד,והרי מזהיר אנוכי אשר כל טעות גוררת בעקבותיה אסונות קשים ו-ד" מיתות בית דין יכוהו את משביע השמות בזה הספר ולא יפסח האסון על המקורבים לבעל השגגה הנתפס לגאוה ויהירות ומצא רצונו להשתמש בשמות המאציל יתהלל אשר את בשר כלי גופו הבורא יתברך יתלוש מעליו ויסירו על ידי זעקותיו ומכאוביו של המשביע על ידי המתת ילדיו,

אנכי רעיא מהימנא מלאתי ידי  בכל מכמוני התורה עד  אשר קרבתי לזאת המלאכה הגדולה הזאת לגשת אל הקודש פנימה לגלות הטמון והנעלם,ובאמצעות הרגלא"ט-ר"בי ג"ל ט"ופז ל"בית א"יפרגן  הוא משיח ישראל משיח אמת ונאהב  נכדו של החכם העניו המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-הצנוע ועלום השם בחייו אשר רחק מפירסום  וכל מעיניו{עיונו}בדפי  התורה תורת ישראל הבזיקה במחשבתו ולכן הגיעה לקיים הפסוק "והגית בו יומם ולילה"-בכח הנבואה הכתבתי את הספ"ר למשיח ישראל הוא אהבתי היחידה-בסוד מדרגת נשמתי היא מדרגת היחידה{בתורה הקבלה}שוכנת בפנימיות הרגלא"ט מחמד"י ואהו"ב הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם אשר בחר השם הרגלא"ט  בגימטריא רמ"ח  מצוות עשייה לחותם גאולה בפנימיות ישראל עם קדושה צדיקים כולם יש להם חלק לעולם הבא,

בכבוד ר"ב רעיא מהימנ"א  א"ב הנבואה אשר כתב הספ"ר  מרטי"ט הלבבות שכל מלאכי ונשמות הצדיקים תרמ"ו חלקם להבאת גילוי קודש הקודשים לרגלא"ט-משיח ישרא"ל  בסוד משוחח עם הא"ל במדרגת ישר  א"ל{אור הנבואה סוד הגאולה הנה עולה מן החשיכה}.

 

שם  דאאאובש  ,-בגימטריא   חו"ש  א" ,-זה המלאך מטטרו"ן    בגימטריא  שו"ח  המשפיע אות א",-חכמה בסוד "א"-אלפך חכמה סוד חו"ש  נבואה לבעל ההשבע"ה,-המלא"ך מטטרו"ן  בגימטריא  ס"  רומ"ח,-מהוה מג"ן  {רו"מ-מ"ח}-עבור המשביע  והינו סומ"ך  הצדיק בעת  עולה לעולמות העליון לגלות סתרי תורה,-במידה והמשביע הינו רשע אז מטטרו"ן  בגימטריא  ס"  רומ"ח   מהפך אותיות שמו ל-רומ"ס   ח",-הינו מוחה הנשמה הטמ"אה  בכח  ח"  מלאכ"י  {ח}בלה-סוד  הב"ל פי"ו של המלאך מטטרו"ן זה א"ש  להב"ה שורפ"ת  טומ"אה.

שם  דא"י,-בגימטריא  י"ה,-זה המלאך בפנימיותו חכמה ובינה{אותיות י"ה}אותם חותם במוחין המשבי"ע,-וראה ספירת תפארת בתורת הקבלה נקרא-{א"ד  בגימטריא  ה",-חבר האותיות ומקובל שם אד"ה  בגימטריא  י"-ספירת החכמה בתורת הקבלה,}-חבר לזאת  האות  אות  י"   מן  {אד}-י   ומקובל   שם  י"י  בגימטריא  כ",-כעת חבר  שם  כ"יי  בגימטריא    ל"י,-לסיום  חבר שם  כ"יי  באותיות  ל"י   מקובל   י"י   כל"י  בגימטריא  כ"ס,-הרי לך  זה המלא"ך מ{גל}ה-סודות עולם  האצילות  הנקרא  כ"ס  בסוד  כס"א{כיסוי-מכוסה},-לבעל השבועה,במידה והמשביע הינו רשע  אז  ד-א"י  המלא"ך  חותם בו אותיות  א"י{מנגינת כא"ב}-ועוקר נפשו מ"ן העולם,-מורידו למדו"ר  אד"ים  שזה אותיות   ד"ם  א"י,-סוד הגבורות{ד"ם,-בתורת הקבלה}-אשר מכות בנפש החוטא והינו צוע"ק  א"י   והם מלאכי החבלה  אד"י,-לשון  אדים  לא  מרחמים.

שם   יד"י,-זה  המלא"ך  בגימטריא  כ"ד,-סוד {כ}"ד  ספרי [ת]ור[ה],-הינו חותם שם כה"ת,-{כ}ל  {ה}נשמה  {ת}הלל י"ה,-בבעל השבועה{סוד עיבור נשמה,-במשביע זה המלאך הקדוש והנורא},ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח אותיות מש"ה  ח"י  ישביע המלא"ך  יד"י   בגימטריא   ידו"ד  אשר מלמד"ו  כ"ד  סתרי תור"ה שעין לא ראתה סוד  משי"ח וגאול"ה,-ובזה הרזי"ם  ה{ג}וא{ל}   גוזר  י"ד  בגימטריא אט"ד{דין קשה} על הסיטרא אחרא אמות העולם הרשעים,-סמא"ל  אשמדא"י  גמגימ"א   ואמון מנו"א  יורדים השאולה ונשחטי"ם על מזב"ח הנקמה,-סוד חידושי  תורת המשי"ח  ה{ג}דו{ל}  והנורא.

ד  א   י

א  י   ד

א ד   י 

שם  דבקוח ,-אותיות  ק"ו  חב"ד,-זה המלאך חותם הארת אין סוף{ק"ו}-סוד חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת בפנימיות בעל השבוע"ה,-יש לדעת  המלא"ך  דבקו"ח  סוד   ד"  חבו"ק,-ארבע מלאכי המרכב"ה-גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל  {א}וריאל  הינם מעניקים לבעל השבוע אור חבו"ק,-סוד  אות  ב"{חכמה בראשית}-המגלה למעונו חו"ק{תפארת}-כח הנשמ"ה    ק"ו   ח",-בגימטריא שמונ"ה אותיות  ו"  משנ"ה  אותיות  ו"  נשמ"ה,-הרי זה המלא"ך  מלמד המשביע סודות המשנ"ה  על ידי שחותם בפנימיות  שם  נ"ה,-{נ}צח  {ה}וד-מאור הנבואה,אך במידה והמשביע הינו רשע  אז המלא"ך  דבקו"ח  מהפך אותיות שמו לדב"חוק,-זה היצר הרע{ד"ב}-אשר גוזר עליו  ח"ק{דינים קשים}-ועוקר נפשו  ומוריד"ו  לגיהנם ושם מכ"ה רוח"ו  ב{ג}ח{ל}ים לוהטי"ם.

שם   ד"ד ,-בגימטריא   אות  ח"  חבר   ד"ד  ומקובל  ח"ד   ח",-זה  המלאך משה רבינו עליו השלום משהיעו בעת הגאולה השלמה,-כנאמר על משה "יו קרנות על  "חד"-ו,-כלומר המלא"ך המלמד משה סודות התורה נקרא ח"דו   בגימטריא  ח"י{שם החכמה בתורת הקבלה},-אותיות כ"ח  מ"ה בגימטריא אדם{תפארת}בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא גאול"ה,-זה מלאך גאולה,-לשון מגלה באמצעות אות א"  רזי"ם אשר מביאים גאולה לעם ישראל צדיקים,גם ידעת אשר בכך משה זוכה לשם  ח"דד  בגימטריא   י"ו  אורות,-

בסוד  י"ב  צירופי יהוה אותם חותם במלכות{אות  ד"}-ומזכה{אותה במוחין ז"ך  ר"ב מעל"ה},-זה השם שמור ורשום למשיח,-ועל כך נאמר "הזר [ה]קרב י{ומת}",-חבר האותיות המסומנות ומקובל  תהו"ם,-נפש הרשע אשר ניסה להשתמש  בכת"ר תורה לשם נפשו יורד"ת להיות מלא"ך שחור{חבלה}-בצבא סמא"ל הנורא אשר יישחט ב{ג}או{ל}ה השלמה על ידי המשי"ח הוא {ג}וא{ל} ישרא"ל אש אוכלת א"ש  נקר"א,-לשון כאשר קוראים בתורת המשי"ח  היצר הרע{שהינו א"ש}נשרף ומומד מפנימיות הנבר"א.

שם דודניאל,-בגימטריא   פא"י  דו"ד,-זה המלא"ך סודו {פ}ותח {א}ת  {י}דך,-הינו מהוה מפת"ח החכמ"ה{יו"ד}ומשפיע ב{ג}או{ל}ה השלמה למלך המשי"ח דוד    נחל"י   וא",- בגימטריא  דודניאל,-וידית נח"ל{בינה}-אשר בפנימיות אור החכמה {י"}-והינו באמצעותה משפיע  ו"א  בגימטריא ז"  במלוי  זי"ן,-חרב ה{ג}או{ל}ה למשיח ישראל המשמיד ועוקר סמא"ל הרע מלכות הסיטרא אחרא,-זרע עמלק יורת השאולה ונמח"ה,-זה המלא"ך  דודניאל   בגימטריא  ידו"ד   א"ף,-בסוד  הבורא יתבר"ך{שם י-דו-ד  יתהלל}חותם בפנימיות המשיח-{א"ף  גבורות}-שהינם חימ"ה  אותיות  ח"י  {חכמה}-המעברת שם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא הגוא"ל  במוחין  אלקים{גבורה קדושה} העוקרת גמגימא  סמא"ל ואמון מנוא  היורדים השאולהה ונשחטים באמצעות  ז"  להבי"ם  א"ש  אוכ"לה א"ש שמ"ה  מש"ה רבינ"ו המכל"ה הסיטרא אחרא,-

יש לדעת שהמלא"ך  דודניא"ל  הינו מלא"ך קדוש קדוש  ובגימטריא עולה שמו חוניא"ל,-זה  הוא חונ"י  המעג"ל-אשר בכח זה המלא"ך  עשה מופתי"ם  וכעת בשער"י ג"ן עד"ן לומדי"ם יחדי"ו חידושי תורה הבוקעים רקיעי"ם,-זה סוד הנאמר  כ"ל הנחלים,-זה חונ"י מילים,-חידושי התורה של חוני המעג"ל]-הולכים לי"ם  והים   א{ינו מל}"א  ,-בסוד   נימו"ל,-זה חוני קדוש עליו"ן   סוד {נ}צח  {י}סוד משפיע למלו"י  בגימטריא אלהים{מלכות},-

וגם  נימו"ל    בגימטריא עינ"ו,-להראותך חכמת חוני {סוד  עי"ן  ו"  בתורת הקבלה}-רב"ה מן מלאכ"י מעל"ה,-לשון מעלה בהם  הלכות  אשר עי"ן לא ראת"ה  אלא רק חונ"י  כשמו  ח"ן   י"ו,-משפיע למשה רבינו בגאולה השלמה י"ו מאורות  התורה,-כנאמר על משה {י}ו קר{נ}ות על [ח]ד"[ו]  ,-חבר האותיות המסומנות ומקובל  חונ"י-הינו  בעל  ח"ן,-{ח}כמת  {נ}סתר,-לשון משפיע חכמה לנסת"ר{זה  המשיח}-בעל מוחין בינה אות  נ",-סוד  סת"ר,-{ס}וף  {ת}וך  {ר}אש,-גדלות מ{וחין}-סוד חונ"י. 

שם דח"ב,-אותיות חב"ד,-זה המלאך משפיע {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת לבעל  השבועה,-ובכך משפיע עבורו{עיבורו}סתרי  תור"ה,-יש לדעת  חב"ד  בגימטריא   י"ד  בגימטריא דו"ד,-להראותך זה המלאך מלך המשיח אותיות מש"ה ח"י ישביעו ובכך ישמיד וימחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה ,-זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-במידה ורשע משביע זה השם אז המלא"ך  חב"ד,-מחליף אותיות שמו  ל –ד"ב  ח",-סוד גבורה קש"ה{ד"ב,-יצר רע-דינים  בתורת הקבלה}-ובכך עוקר נשמת הטמא  שהינונמצ  ח"ב-לשון חויב בדין-מיתה על שם  חוצפתו  לכנוס בשערי עליו"ן אשר  לא לו  ,-ועל כך נאמר  ז"ה השער לה" צדיקים יבואו בו". 

שם דיובפ"ת,-אותיות  ב"  פדי"ות,-זה המלא"ך  הינו פוד"ה נפש המשביע מן היכלות הדין הקשה,-וראה משפיע הוא חכמה{אות  ב"-חכמה  ב"ראשית}-לבעת השבוע"ה,-עתיד  מלך המש"יח להשביע זה המלא"ך וזה מ{ג}ו{ל}ה  משמ"ו,-וראה    פדי"ות  אותיות  פ"וי   ד"ת,-סוד המשיח  {פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל בכח {ד}עת  {ת}פארת אשר משמידה ומוחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמל"ק נכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-במידה ורשע משביע זה המלא"ך  אז  "דיובפת",-הינו מהפך אותיות שמו  ל-פ"  בדיו"ת,-מלאך השקרים{בדיות}-ומפיל נפש הרשע  לשער  נ"  שטומא"ה{שם נהפך להיות מלא"ך,-חבלה,-כל"ב שחור של סמא"ל הטמא והרשע}.

שם  דיוניסין,-זה המלא"ך  הינו  די"ו   ניס"י   ן",-משפיע ניסי"ם  באמצעות אות יו"ד{החכמה} המשפיע למלך המשי"ח   יסו"ד  ינו"ן   בגאולה השלמ"ה,-זה המלא"ך   דיוניסין  בגימטריא  דיו"ן   עי"ן,-הינו משפיע  פ"ן  בגימטריא עי"ן{הפנימיות,-רזין דרזין}-סוד   ד"  מלאכי המרכב"ה-הכונסים  לפנימיות יו"נ{ה}-זה כח הנשמה של המשיח אותיות מש"ה ח"י{ובעל מוחין נבואה},-בכך ישמיד ויעקור את סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע,-זרע עמל"ק ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,-במידה ורשע משביע זה השם אז  די{ו}ניסין    ממלא אות "ואו"  בשמו ובכך מקובל   י"   י"די  אסונ"י,-הינו גוזר מיתה  והשמדה{אסונות}-על נפ"ש  הרש"ע,-הנעקר מן העולם הב"א ונשפט בעו"ל  מו"ם{הילכות הגיהנם}-סוד  ה"ב   ב"א{מלאך המתיה הנובח  ה"ב  ה"ב  הביאו עוד נפשות רשעים לגיהנם}.

שם  דיקרנוסא,-זה המלאך עולה בגימטריא כפי האותיות המסומנות העולות  ב-{א}{ת}   {י}ד{ך},-הינו מלא"ך הפרנס"ה  ומשפי"ע  שפ"ע  בסוד ע"  שפ"ה,-שבעים פנים של התורה החותמים במשביע מוחין עש"יר{כך תפארת נקרא בתורת הקבלה},-בכח התורה {פנימיות}המשביע זוכה גם לעשירות גשמי"ת  על מנת שיוכ"ל להגו"ת בתורה יו"ם וליל,המלא"ך  דיקרנוס"א  אותיות   סו"ד  יק"ר{א},-להראותך הוא מלא"ך ה"סוד"  בגימטריא  יי"ן  בגימטריא  ע"  נפים{ענפים}-אשר מ"חוקק"  בגימטריא רו"ח טהר"ה בפנימיות המשבי"ע הזוכה{למוחין ז"ך}-סוד  יק"ר   אורות  גילוי  קי"ר{השכינה},-גם המלאך מתק"ן פג"ם  קר"י לילה ה" ירחם ויצי"ל,-במידה ואגם רשע משביעו בדרכים אסורות  אז  דיקרנוסא   מהפך אותיות שמו ל-דיק"ר  אסו"ן,-הינו גוזר אסו"ן ודוקר נפש הרשע עד שממיתו ביסורים עין לא ראתה,.

שם   דל"א,-זה המלא"ך  בסוד   ד"  א"ל,-הינו חותם במשביע שמו   א"ל  א"ל  א"ל  בגימטריא מג"ן ,-חבר שם  א"ל{הרביעי,-ד"},-ומקובל  מג"נאל,-זה  מלא"ך ההגנות השומר על המשביע בכך שרושם נשמתו בעולמות העליונים כאחד שעוסק בחכמת הרזי"ם{קבלה},-מכאן מלמדך ישראל צדיקים קדושים אשר במוחם חוקרים את תורת הקבלה בכך המלא"ך  מגנא"ל-מג"ן  א"ל  {משפיע חס"ד-אל  באמצעות המלאך חסדא"ל}לפנימיותם נשמתם,במידה ורשע משביע זה המלא"ך אז מגנא"ל  נוטל אות  ה"  {סוד המלכות}-ונהפך ל-מגנ"האל,-שזה אותיות גהנ"םאל  ומכרית ומשמיד נפש הטמ"א היורד לגיהנם ושם זוע"ק מייגו"ן.

שם  דלאתיד,-אותיות   ליד"ת  א"ד,-זה המלא"ך  חותם  ל"י  ד"ת  סוד  מוחין  ל"י בגימטריא  מ"{בינה}-המשפיע ד"ת,-{ד}עת  {ת}פארת בפנימיות  א"ד{תפארת ישראל},-המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  ב{ג}או{ל}ה השלמה יבצ"ע השבעות{ויחודים}-בזה ש"ם  הקדוש  והנור"א  אשר מעניק ל{ג}וא{ל} את מדרגת"ו   ילד"-תה,

המשיח נקרא יל"ד  ומשפיע   ד"ת-{ד}ע{ת}פארת  בפנימיות הממלכ{ה},-וזה סוד יחוד  ילד-ת-ה  המביא {ג}או{ל}ה שלמה לעם ישרא"ל  המיחלים לג{א}ולה  בסוד  "א"-אלפך חכמה  המשמיד ועוקר  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר,ע עמל"ק נשח"ט בעת המשיח   נ{ג"ל}ה-בשם  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד,-מאור הנבוא"ה המשמיד ושור"ף   רומ"א{זה רומ"י  שורש –כל  רע-},זה השם שמור למלך המשיח אותיות משה ח"י ועל כך נאמר  "הזר {הקרב} י[ו]מ[ת]",-הרי בזה ה{ג}וא{ל}   גוזר  "הקרבות"-והשמדות אומות העולם הגויים הנשרפי"ם  כעול"ה   על  שם  היסורים שציערו ישרא"ל בעת הגלות האחרונ"ה,-מידה כנגד מידה חרו"ן  א"ף נורא שוא"ה  הסיטרא אחרא,-ישמעא"ל ואדו"ם זה דינם מיתה.

שם  דלמאע לממה הקבה,-בגימטריא      פ"ה    ע"   קבל"ה  אל   מד"ה,-ראה זה המלא"ך מלמד משביעו את רזי תורת הקבלה,-ומשפיע עבורו{עיבורו}-ע"  פנים  של התורה  הקדוש"ה,-בכח זה השם  מש"ה הוא המשי"ח ב{ג}או{ל}ה השלמה  י{ג"ל}ה  רזי"ן דרזי"ן-מן התורה בע"ל  פ"ה  שהינה חותמת   אות מ"{בינה} בפנימיות המלכות{מד"ה}-בגימטריא  מ"ט  חבר אות  ה",-ומקובל  מט"ה{שם הממלכה בתורת הקבלה הקדושה},במידה ורשע משביע זה השם אז המלא"ך    פ{ה}   {ע}"  {ק}ב{ל}{ה}   אל  {מ}{ד}{ה}   מחבר האותיות המסומנות וממלא אות "מם"  ובכך מקובל  עלק"ה  דממה,-זה  היצר הרע  השוחט ומטיל דממ"ה על נפש הרשע שחט"א.

שם דלקיאל,-אותיות אלק"ידל,-בזה השם  ה"  אלק"י ישראל  משפיע למכות החכמה באמצעות ספירת ד"ל{יסוד בתורת הקבלה}-לשון יו"לד הארות  בשורש נשמות ישראל{השכינה},-בעל השבוע"ה זוכה לדלק"יאל-זה שמירה  של  מלא"ך ראש"י   שהינו חותם מוחין שליש"י   אותיות  ש"ל  יש"י{מלך המשיח} בפנימיות המשביע,-מכאן הינך למד ששם זה רשום ל{ג}וא{ל}  ישראל אשר בכח זאת ההשבע"ה  מדלי"ק  ושורף  עוקר  ומכלה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמל"ק  נכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-במידה ורשע משביע זה המלאך אז  כשמו דלקיאל,-הינו מדלי"ק נפ"ש הרשע ושורפ"ו במכות א"ש  עד אשר נדלק"ה  נפש"ו ונעקרה ממקומ"ה,-יוסורים כה קשים עין לא ראת"ה זאת הזוע"ה.

שם  דמש"ק,-אותיות  ש"ם   ד"ק,-זה המלא"ך  משפיע מוחין ד"ק{אור החכמה}-למלך המשיח ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-שהינו  ד"ם-ש"ק,-זה יעקב אבינו עליו השלום ושדמו מ{ג}ו{ל}ה מן הפסוק-  {ק}ם  רב{י}  {ש}מעון,-הרי לך שמעו"ן  בר יוחא"י{רשב"י}-הינו גלג"ל{יעקב}-ו"גלגל"  בגימטריא  ס"ו  בגימטריא בס"ן דו"ד,-אשר  בשנת תש{ס"ו}  החל לגזו"ר  ד"ם{גבורה קשה על ידי משיכת חכמה}ולהכחיד  ק"ש כוחות טומאה,-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק נכרת ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-במידה ואדם רשע משביע זה המלאך דמש"ק אז הינו משנה אותיות שמו ל-ד"ם  ש"ק,-וגוזר על הרשע{דינים  בסוד  יי"ן  ד"ם  בגימטריא  ע"  ד"ם,-שדבעים מכות אשר עוקרים וכורתים החוטא מן העולם הבא שבו לא יזכה}.

שם  דק"ק,-בגימטריא  ר"ד,-זה המלאך הינו קדוש  ונורא זהו חנו"ך בן יר"ד,-הוא מטטרו"ן בגימטריא שד"י  בשימטריא שו"ח,-והינו   חותם  חנ"-כ"ו,-סוד שם י-הו-ה{בגימטריא כ"ו}בפנימיות ה{ג}וא{ל} בגאולה השלמה,-ובזה הכח שמטטרו"ן  בסוד  ממטי"ר  ן"{שער בינה דקדושה}-בפנימיות דו"ד  קש"ה-על שם הדינים הקשים המשפיעה עבורו{עיבורו},-בזה    זה"ב{גבורה בתורת הקבלה}-המשיח  ישמיד ויעקור סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה ,-זרע עמלק נכחד  כלא הי"ה,-יש לדעת המלא"ך מטטרו"ן קדוש קדוש   וחותם במלך המשיח    ד"ק-  ד" ,-סוד המוחין הד"ק  אשר באמצעות  ד"  מלאכ,י המר{כ"ב}ה המשי"ח  הינו בעל ש"ם חי"ה{מוחין  קדמון}-בסוד קוד"ם  נ"{אור החכמה}-העוקר ומכלה כל קליפה דסיטרא אחר"א,-זה השם שמור למשיח ועל כך נאמר "הזר הקרב יומת",-לשון הר"ז{האור הבוקע מן המלא"ך מטטרו"ן}-ימית את הרשע אשר יכה"ו רוח השיגעו"ן.

שם  דקרנוסא,-אותיות   או"ר  נ"ס  ד"ק     בגימטריא  נז"ר    ס"   ד"ק,-זה המלא"ך הינו בפנימיות המשי"ח אותיות מש"ה ח"י עליו נאמר,-"נזר אלקיו  על ראשו",-בסוד  נ"  ר"ז{מוחין בינה}-אשר מושפע עבור ה{ג}וא{ל} מן ישיבה של מ{ע"ל}ה  סוד  ע"ל  בגימטריא מא"ה{אותיות הא"ם}-ישיבת מטטרון   החותם שם מ"ה בגימטריא  אד"ם{תפארת}בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא גאול"ה בגימטריא הגוא"ל-אור הגילויים בפנימיות המשי"ח  אשר בכך עושה נ"ס{לשון מרומם השכינה}-בכח מוחין ד"ק{סוד ק"ד-ו"ם},-מוחין מ"ו   מ" כפול  ו" בגימטריא ר"ם  חבר מו ומקובל  מור"ם,-

זה שם  מו"ם,-{מ}עתה  {ו}-עד  עול{ם}  אשר המשיח הינו ע"ד  בגימטריא למ"ד  כלים  {חב"ד,-י"  חכמה  י" בינה י" דעת}משפיע למכות {ד"ם-על שם הגבורות המקוימות בה}-ובכך ממתק ומבשמה,-בכח שם מו"ם  קדושה נוראה{שם ע"ב של הבורא יתבר"ך ויתהלל אי"ן מלבדו כלל וכל בעל כל הכוחות כולם},-הגואל משמיד מו"ם דטומאה,-זה סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא,-זרע עמלק נשחט ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-במידה ואדם רשע ישביע זה השם אז  המלא"ך דקרנוס"א  מהפך אותיות שמו ל-דק"ר  אסו"ן,-הינו עוקר נפש הטמ"א  על ידי אס"ון ד"ק  וק"ר,-מיתה ללא כל עכיבה אך עמוסה כאבים.

שם  דתים,-אותיות  י"ד  ת"ם,-זה המלאך חותם במשיח סוד י"ד בגימטריא דו"ד  מוחין ת"ם,-האמונה השלמ"ה  אשר בכך מלך המשיח ישמיד ויעקור סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמל"ק נכחד בעת {ג}וא{ל} נ{ג}{ל}ה  במוחין גלג,ל בגימטריא שם ס"ו  בגימטריא  ב"ן  דו"ד  המכחיד  ו"דן  דוב"-זה סמא"ל יורד לגיהנם ונשר"ף מן  חידושי התור"ה הגדולים אשר את עינ"יו הרשעיות מעוורי"ם{עיני סמא"ל,-מכאן למד הינך שבגאולה השלמה הינו מתעוור בסוד  א"ל  סמ"א  {עיור}-את עיני היצר הרע,-הנשחט על גבי מזבח הנקמה},במידה ורשע  משביע זה המלאך אז   דתי"ם  מהפך אותיות שמו ל-י"ד  מ"ת  וממית בכח י"ד בגימטריא אט"ד{גבורה קשה}-את נשפ הטמא שבעוז חוצפתו כנס לשערי מעלה,-ועל כך נאמר "עוז פנים לגיהנם",-כלומר בעל העזות לעשות השבעה בזה השם  ספו שנשמתו  מוכנסת לפנימיות הגיהנם למדור בעל הא"ש הכי קש"ה השורפ"ת את הרש"ע.

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ד" אות  ד" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

 

OnLineTech