להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> סוד העיבור-קבלת זהר הרקיע,-רבי שלמה איפרגן

"סוד העיבור-קבלת זהר הרקיע"-/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

דע בני  אשר עיבור סוד לידה מן העליונים לתחתונים זה סוד השפע החיובי אשר מתגלה על ידי הרצון היחידי אשר לא מורשים אנו לדבר בענינו אך רשאים להגיד שהרצון הזה  יולד בפנימיות הנבראים מחשבה אשר הינה בודדת ומצידה האחד שפע שלילי ומצדה האחר שפע חיובי,

והסוד עמוק ולכן האזן וראה נפלאות השם ליריאיו,לדוגמא כתוב בני היקר תורת משה רבינו  זה גם  אותיות מנורת שבירה יקר"ת,והרי לך  הסדר הראשוני של האותיות  "תורת משה רבינו"  סוד השפע החיובי המגולה מן הרצון היחידי אשר גם מגלה סדר האותיות "מנורת שבירה יקרת"{השפע השלילי},

והעיבור המחשבתי בפנימיות הנברא תמיד בתחילה השפע השלילי{האותיות מצורפות במשמעות השוללת הכרת}השפע החיובי,ובכדי להכיר סוד העיבור על שם יש לעבור ראשית צירופי השפע השלילי שהינם מלאכי משחית וחבלה המבקשים לחבל בתהליך הלידה,סוד המחשבה החיובית{השפע}  החיובי על שם מחייב הנברא לקיום תורה ומצוות וזאת ההטבה רק לנברא אשר חצה ושיבר בכח מסירות נפש את צירופי השפע השלילי גם פשע שלילי על שם משפיע ומסית האדם לעבר הרע{כלי השפעה ר"ע הנברא מהוה בכך} ולא כלי השפעה  חיובי,

וידעת זה סוד אשר עיבור מן העליונים לתחתונים סוד הארת אחורים  על שם  המחשבה מקורה מן עולם  האחראי לתיקונו של הנברא וזה העיבור  החיובי  על שם הינו השפע החיובי שבא אחרי השפע השלילי סוד העיבור מן התחתון לעליון,זה סוד השפע אשר תחתון{עשו} המקדים לגלוי העיבור העליון{יעקב},וזה הנאמר  בפרשת לוט "אל תביט אחריך",הרי  א"ל{סוד הארת חסדים בסוד גל עיני וא{ביטה} נפ{לא}ות מתורתך{השפע החיובי} א"ל המדרגה  הנקראת אחרי"ך גם רי"ח כ"א,בגמטריא שם אהיה{ סוד בינה} המעברת אור העליון בנבראים המוסרים נפשם,

אך לאותם אשר שמים המסך ובולמים האור להם השפע השלילי הראשוני סוד העיבור השלילי מן מטה למעלה כנאמר "רגליה יורדות מות",הרי השפע השלילי  יורד למטה{רוח הטומאה} לגזור מיתה רוחנית על הנברא ורק הצולח במלחמתו ומשברו על ידי יסורים רבים ובשמחה כך עושים כנגדו מלחמה אז בכך  מגולה -

"רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה",הרי  רבות ההבנות  של עשו{השפע השלילי}המקדים ומונע את גילוי השפע החיובי אך המוסר נפש בכך מגלה השפע  הטוב בסוד עלית  על כולנה,רק לשמח ביסורים בכך בזכות היסורים המגולים מן השפע השלילי  אותם יסורים מזכים את המאמין השלם  במוחין ע"ל סוד הנבואה  סוד כולנה,על שם הנברא נכלל בעולם העליון,

וידעת עיבור גם ריבוע  המלמדך לאותם המוסרים נפש שם  י-ה-ו-ה סוד  העיבור מגלה למענם,עיבור זה סוד הנבואה כנאמר י"ב  עו"ר,בסוד משה כ"י קרן{עור}פניו, משה רבינו שיבר השפע הראשוני{השפע השלילי-רוע} ובכך מגלה השפע החיובי אשר חותם  קרן{סודות התורה} המביאים לתיקון העור{מלבושי העור} באדם בכך המחסום מוסר מן המשברים השפע הראשוני השלילי ומושכים הארת פניו בסוד פני האות ו",

גם פ"נ  י"ו  בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל {עיני} ואביטה נפלאות מתורתך,הרי לך העינים{חכמה האמיתית}מושגת רק לאותם אשר מוסרים נפשם על קידוש השם,בסוד ראשית  אותיות שמם{מחשבתם}פוגשת השפע השלילי{עשו} והינו סוד האות ק"{רגליה יורדות מות,גורם לעצבות בנברא אשר מצומצם ושם מסך ובכך כובל נפשו למידת הגבורה הקשה} חבר עש"ו ואות ק" ומקובל השפע השלילי "עושק" המאמין מלגלות השגות האמת בתורת הקבלה,אך למשברים את השפע הראשוני{השלילי} -

בכך הינו מגלה למענם עינים של התורה  ר"ת שע"ה,סוד {ש}תים {ע}שר {ה}שבטים{אור י"ב צירופי יהוה}אשר למוסרים נפש מגולה סוד העיבור אשר מעביר את תחושת הזמן מן פנימיותם ובכך אין מקום זמן ותנועה מורגש במוחין שבפנימיותם ונחשבים מוסרי הנפש היונקים מן השפע החיובי{שהינו מגולה}רק למשברים את השפע השלילי הראשוני ונחשבים  לחברים מפמליה של  מעלה   על שם מקבלים הארות התורה מן העליונים{סוד השפע החיובי} ולא מן הנבראים -

אשר כל חכמתם מן השפע הראשוני השלילי{אשר מעורב גם מעובר בסייגים דטומאה סוד השמת מסך  בסוד סמ"ך  מ"ם},וידעת אשר עניין העיבו"ר בגמטריא  בפור"ה,בסוד לאותם מוסרי נפש אריות ונמרים האות ב"  בגמטריא א"א חבר  ב" ומקובל סוד הארת "אבא"{אור החכמה }מגולה בפנימיותם ופור"ה{על שם מפרה אותם בהארות אין סופיות מן אור האין סוף יתברך שמ"ו לע"ד,

וזה עניין שער החמישים אשר מלך המשיח עתיד להתעטר בזה השפע החיובי  אשר רק למוסרי הנפש מגולה ולא  לאחרים אשר כל שגרת חייהם השמת מסכים  ונמנעים ממשיכת אורות גדולים אשר בכך תלוי הגאולה למשוך אור ולמסור נפש{בכונה ובשמחה}למען אלקים חיים,על שם מחייה אותם מוסרי נפש במסרים אלקים{אור הנביאים הקדושים},וידעת שער חמישים סוד מסירת נפש  סוד  יסורי"ם  גם ס"ו ירים,

בסוד ס"ו בגמטריא גלגל הארות שהינו היכל המגלה למוסרי הנפש  השפע החיובי לאחר ששברו בכח יסורים את השפע הראשוני{השלילי המקדים} גילוי החיובי{השפע השני},בתחילה השפע השלילי מתעורר בפנימיות האדם וכעת יש לנברא למסור בחוזקה את נפשו בשמחה בכך משבר את השפע השלילי ומגלה על ידי בקיעתו את שער חמישים{השפע החיובי} שופרו של המשיח סוד  גילוי סודות התורה,

וידעת בעת השפע השלילי כל חייו האדם מקבל מן נקודת העבר בעת היסורים הינו בהווה ובמידה ומשבר בכח וסיוע היסורים את השפע השלילי{הראשוני} בכך מגולה למענו השפע החיובי{עתיד} ומה עוד מגלה שכל   השלבים קשורים בקשר יחיד ללא מגבלת הזמן עד אשר חש ולומד על כל פרט מן קטן ועד גדול בחייו אשר כל מהלך מתחיל בשפע שלילי{עבר} מיד  תחושת יסורים{הוה}ולמוסרים נפשם למען האמונה{אור העתיד הארות הנבואה} סוד היחוד המגלה העיבור לשון הזמן מקום ותנועה{כלי הנברא} -

עבר מן השפע השלילי{עשו} וכעת משויך לשפע החיובי{יעקב} בסוד  יחיד חי עולמים,הרצון הינו רצון השפעה יחידי והוא מחייה ב" ההשפעות{השפע החיובי והשפע השלילי}ומטרת הנברא שהינו כלי השפעה מוחלט לאותו שפע השורה בפנימיותו להשפיע רק טוב ובכך השלילי{בכח היסורים} נהפך לטוב מאד, מכיון שהינו מזכה הנברא בגילוי השפע הטוב והחיובי -

ולכן בודאי טוב  מאד חשוב לשברו מכיון שבשפע השלילי{במידה והנברא צולח בשבירתו}שם זוכה לחיי העולם הבא צדיק חי עולמים,הצדיק {מוסר הנפש למען הבורא} חי  בעולמים{בסוד עולה במים בסוד השפע החיובי}ומכיר גנזי התורה ואין השפע השלילי מקטרג אלא מסנגר על הנברא אחרי הכל הפכת למלאך אלקים ושברת כוחו מהיום לא  נקרא שמכם{שמות המוסרים נפשם} יעקב אלא ישראל,אשריכם הגיע זמן גאולתכם,

רבי שלמ"ה איפרג"ן גם רשב"י  מל"ה איפרג"ן אנו נשמה אח"ד אשר הבורא זיכנ"ו לגלות סתרי תורה{השפע החיובי} על שם שברנו את מלאך החיובים{סמא"ל הטמא,הוא השפע השלילי}ושולטים בו ביד רמה מן היכלות גן עד"ן סל"ו רוכב בערבות, בסוד סוד העיבור זה סוד הידיעה לגלות ולדעת הבורא על ידי השפע החיובי אור הנביאים לעולם הבא,.

תם ונשלם סוד העיבור-קבלת זהר הרקיע"-/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

 

OnLineTech