להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> סוד ה" ליריאיו
מאמר עולם הקבלה-" סוד ה' ליריאיו ובריתו להודיעם"/ רבי גל טופז איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

ד"ע זה  הסו"ד   כ""ח  המחשב"ה -והכ"ח- לשו"ן  הוכחות  האמונ"ה המבצעת לחימ"ה  כנג"ד   הדע"ת וכל רצו"ן  האדם המאמי"ן  לרכו"ש עדו"ת   וזה   סו"ד   ההסוא"ה לשון  שבוע"ה  שהיוד"ע   זה  הר"ז אי"ן רומז לגב"י גילוי"ו   ככתו"ב "ליריאיו"   להללו הרוא"ים   את  מידו"ת האלוקו"ת  בזה העול"ם   בז"ה  בסוד  זה"ב כ"ח הדין- ההיגיו"ן  לשו"ן  גנאי  וגיהנם לאדם המאמי"ן  והעל"ם  בסוד עלי"ם כוחות הסיטרא אחר"א  לשו"ן  המקובלים המועלי"ם  באמונ"ה כנאמר" איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת"  הרי  אי"ש הינו הייצ"ר הרע  שהינ"ו  בע"ר  בסוד בער"ה ולהב"ה  אש"  מאכלת  נקר"א  ,

 והו"א לא יד"ע  -פועל  מאת  הוראות  המקבל מן  הדע"ת   וזה כוח"ו   כ"ח העדות{קיטרוג} ול"א  לשו"ן  שליל"ה  ל"א  לחיוב  מכיו"ן שהינו  מלך זק"ן  וכסי"ל כנאמר עליו בספר הזוהר הקדוש, כסי"ל  לשו"ן  כס"א  ואלי"ל עבודת אלילו"ת  בסו"ד   עליל"ות  המעלי"ל על דעת האד"ם בכדי להסיתו לחטאי"ם ,כנאמר  "בעלילה  באת ל"י  כלומר  הנח"ש בעליל"ה  לשו"ן  בעיל"ה  ואינוס   אונ"ס דעת האד"ם   בא"ת  -לשו"ן  בע"תה ופח"ד רוח אלהי"ם רע"ה  שהינה  ל"י בסוד ל"ילית אם השדי"ם   בסו"ד  אימ"ה  ושו"ד  המבצעת על דע"ת האדם המאמי"ן , וזהו  שהמלך הזק"ן  לשו"ן  נז"ק   לא יבי"ן  זאת , הרי במעשי"ו וקטרוגי"ו  לא"  יבין  -לשו"ן  לא בונ"ה  השכינ"ה  אשר שמה  זא"ת בתורת הקבל"ה  אלא  מקי"פה בקליפ"ה בסו"ד  פ"ה  קלל"ה  ומנסה לעקו"ר האמונ"ה  היא היא השכינ"ה  מהמוחי"ן שבאדם עקיר"ה לשו"ן   עריקו"ת  המלטות מעשיית מצוות  פריק"ת  עו"ל  בסוד  פ"ה  רי"ק בסוד  חיסרו"ן   הפוג"ם  בקי"ר  השכינ"ה כך קרוי"ה   והיוקר"ה  בסוד  קור"ה של העול"ם השכינ"ה  המשפי"ע  אור  לנבר"א  אין השפעתה מלאה בעת זו של  הגול"ה וזהו סוד  מלכות  אדו"ם  המאד"ה האמונ"ה מן האדם  ומדיח"ו  לדבר עביר"ה  ובזמ"ן אמירה נשמע  אוי"ר   ר"ע   שהינו   י"  אור חכמה אסורה המשכה ממעלה למט"ה בסוד רצון קבל"ה   והיו"ד  בכך הופכת   ל- דהוי"ה ואי"ן אורה מאיר ונחשך עקב הקליפה המסתירה

וזה"ו  הסיטרא אחר"א  "לא יבין"  נשמ"ע בזמן אמיר"ה   א"ל  בהיפו"ך   ל"א ו"יבין"   - יבב"ה  ועוו"ן   בזמן אמירה ולכן  הצדיקי"ם   נקראים  "בריתו"  בסוד י"  בארו"ת    כלים המשפיעים עש"ר הספירות בארו"ת  בסוד  ביאורים וחידושים  על התורה תורת ישראל הקדושה וחותמים קדושה במלכות לשו"ן  הלכות  ועשיית מצוו"ת  סוד הבירורים שהינו  ביאורי"ם    מבערים  התורות דסיטרא אחרא  על ידי   חידו"ש  וביאורים בתורת ישראל  -חי{ד}ו"ש-   אות  ד"  מוחלפת במילה באות  ר"    מקובל    חורש  י" הצדיק שהינ"ו  אות  יו"ד  בסוד  די"ו  הכותב דבר תור"ה  הוא  חור"ש  כמשל לחורש"ה ומחרי"ש כמשל לחיר"ש ולא מגלה סודות התורה אף שפועלים פעולתם  ומבררים ומשברים הסיטרא אחר"א  ,  וחריש"ה מורכב מן המילים   רא"ש  וחי"ה ,

וכידוע רא"ש  מחשבה דקדוש"ה  בסוד  "ב{ראש}ית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"  והרי השמי"ם  לשו"ן  שומעים  מי"ם  הצדיקי"ם הארת המוחי"ן  השורה  בפנימיותם מעולם השמיע"ה  -בינ"ה  עליונה על פי תורת הקבלה והמי"ם  התור"ה  הנמסרת להם מפי מגידים אותיות  ד"ג   ומים"  -בסוד מל"ה האמונה זהו שמ"ה  שבא  הד"ג   חיי כמשל  לצדיק שחיי בתורה המשולה למי"ם   והאר"ץ  זהו א"ר   הצדי"ק  ובזמן אמירה  "הארץ" נשמע הערצ"ה  של הצדיק  ואהבתו לאלק"י ישראל אשר  ב"רא    את "   שם השכינה  האמונה בתורת  הקבלה  וממנה יונ"ק   הצדי"ק את חיות"ו   ועל כך נאמר  "להודיעם" המלאך  "יהודעם"   בסוד  עמו"ד   יה"ו עמוד  לשו"ן מעיד עדות על הצדיקים המצדיקים את בורא"ם   בסו"ד  עיבור"ם המזכה לשון  מזכ"ך נפש"ם הנשמ"ה האלקית החתומה במהותם והו"א  המלא"ך  "יהודעם" מודיע"ם  סתרי  תור"ה  וזה  מגי"ד  בהיפו"ך המילה  "דגים"  נשמות הצדיקים  יונקי"ם שכלם –חידושי תורת"ם  מן הנמס"ר על יד"ו בסוד  צב"ע  די"ו   צב"ע    ע"ב    צ"דיק שבעים ושתיים שמות ה" יתברך זה המלא"ך בסו"ד הולך ומקדש הצדיקים חותם בבשר"ם בעת שמבשר"ם דע"ת  תורה עליו"נה והש"ם   יה"ו  חכמ"ה  בינה תפארת  הוא המשמש שורש  לענ"ף  אות  ה" אחרונ"ה הצדי"ק  שמה  ובכך מקובל השם המפורש בשלמותו   י"-ה"-ו"-ה"  וזאת עקב שהצד"יק צ"ד  האות  ק"   אשר רגליה יורדות מו"ת ורגלי"ה  של האות  ק"  באמצעות חידוש"י התור"ה הצדיקים חורשי"ם  מהותה  בסו"ד מבצעים"  חו"ר  ב"שם"  האות  ק"  ומקצריה ובכך  ק"  אחר קיצוץ רגליה מקובל  האות ה",

וזהו  הסוד שנאמר  "ובריתו להודיעם" ולא   "בריתו הודיעם"  מכיו"ן  "להודיעם" האות  ל"   ניתנת   הו"דיה -  לע"ם וסודה  מוחין קדושה   צ{ל"}ם הצדיקים ישראל השרים ומהללים את בוראם  עליהם נאמר   "כל ישראל צדיקים יש להם חלק לעולם הבא"  הרי  כ"ל  -ייסוד החכמ"ה הוא מהווה  ישרא"ל   שהינ"ם  צודקים באמונתם ותורתם תורת ישרא"ל אמת יחיד"ה ואין מבלעדי"ה   ועל כך נאמר   "יש" הוכחה לאמיתות התורה וזה"ו  המלאך  "יהודיעם" המודיעם האמת לצדיקים  מן העולם הב"א הנקרא  "חלק"  בסו"ד  חלק"ה  האות ק"  הקליפה בעולם הבא  נהפכת לאות  ה" קדושה עליונה    ח"לקה  בסוד   ק"  ח"ל  ה" האות  ק"  רגליה נחלקו ונשברו בסוד "חלק" ונהפכה הקליפ"ה  האות  ק"  לאות  ה" – והיא  המולידה  האו"ר   כנאמ"ר " יוצר אור ובורא חושך"   הרי  החוש"ך הוא   "יוצר  אור  ובור"א  ביאו"ר וחידושי תורת ישרא"ל הקדוש"ה  ועל כך אמ"ר בסוד  י"ב- או"ר   הש{ב}ט{י}ם ועל כך אמ"ר רשב"י - בפ' נח (דף סה ע"א), "אר"ש ארימת ידי בצלותין לעילא דכד רעותא עלאה לעילא לעילא" וכו',  הרי   רשב"י   מעי"ד  הרי"ם יד"י  והרי"ם בסוד אבות כך נקרא"ים והם הידי"ם  חסד וגבורה על פי  תורת הקבלה וההרמ"ה  של הידי"ם  בסוד   האות"  יו"ד- האת החכמ"ה  היא  ממט"ה  למעל"ה וזהו שאמר  "בצלותין"   המרכיב המילים בצ"ל  ותני"ן  וכידוע  לחכ"מי  הקבלה" בצ"ל  לשו"ן  צ"ל  מו"ת    שורש הקליפ"ה מדור תהו"ם  רבה  שש"ם  ראש  התני"ן ובזמן אמירה נשמ"ה  תאו"ה – יי"ן חכמ"ה  אסורה בסוד   יי"ן  משכר  כנאמר- {בראשית ט') "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלו"ת,

הרי  "ויחל"  לשו"ן  חול"י  אשר  נ"ח  בתחילה בטר"ם ירד למקו"ם הקליפ"ה  נקרא  "איש" שהינו  צדי"ק בתורת הקבל"ה אך  בהמש"ך נ"ח  לשו"ן  נחו"ת  עקב שתייה  מ"ן  החכמ"ה ייתר על המיד"ה  "איש  אדמה"  הקליפ"ה הנקראת  "אדמה"   בסוד  א"ד  - ודממ"ה "שיכרה"  -לשו"ן  בילבל"ה דעת"ו  ואז "ויתגל  בתוך  אהל"ו    ואה"לו   בזמן אמירה נשמ"ע  "עלבונ"ו    ויתג"ל  בסוד  האותיות גלו"ת  מוחין הקדושה  הנפג"ם  מן הקליפ"ה -חכמה חיצוני"ת  ואסור"ה,

 ועל כך אמר רשב"י "הרים  ידיי"  לשו"ן  נצרך אנוכ"י להרי"ם לשו"ן  להערי"ם ולרמות הסיטרא  אחר"א באמצעות  יד"י  שהם האבו"ת  בסו"ד הרי"ם  וזהו שמ"ם  עקב  שמרמי"ם הסיטרא אחר"א  ולא ניתני"ם  להזזה מן האמונה כמשל לה"ר שאין להזיז"ו  וה"ר עורמ"ה דקדוש"ה   כנאמ"ר   "עם נבל תתנבל" כלומ"ר  ע"ם  כלי הנגינ"ה הנקרא  -נב"ל- כלי רוחני מוחין דקדוש"ה  בסו"ד התפילה -נ"ון  ל"ב  -ספירת תפארת האמונ"ה-  האבו"ת   "תתנבל" בסוד  האבו"ת  הגוזרים נביל"ה  ומיתה על  שורש הסטרא אחר"א ובאמצעות  הלחימ"ה  המוחי"ן דקדוש"ה מגלה כל כ"לי הנגינה סודו"ת התורה העומדי"ם לרשות"ה ומי גרם לכך החיסרו"ן –סיטרא אחר"א  והחיסרו"ן בסוד האותיות  חוס"ן  ורו"ן   חוס"ן  אברהם ורו"ן בסוד רינ"ה,

 שירה צד שמא"ל  יצח"ק ויעק"ב קו אמצע ספר התור"ה נכלל משניה"ם הרי הסיטר"א אחר"א  שורשם מן האבו"ת ועל כך אמ"ר  רשב"י האבו"ת אני  בציל"ם רכשתי  "צלם"  בסוד  מל"ץ  המציל מן הקליפ"ה ואחיזתה  והתנינים שהם האבו"ת ובזמן אמירה נשמ"ע  תנינים  כ- טוענ"ים"- בסוד  דייני"ם  כעת לא השפט"וני על גילוי הסודו"ת מכיון שעמדתי בניסיו"ן ולא קיצצתי בנטיעו"ת   והרי לא טענת"י חס ושלום שהסיטרא אחרא חס ושלום רשות נוספת על ה" יתבר"ך ואת סוד הייחו"ד שה" יתברך ויתהלל  יחיד  ומיוח"ד  השגת"י לדעת"י  כנאמר  "קוצרי השדה"    מלכות הנקראת  שד"ה  קצרת"י פירותיה  שהינם סודות תורתה תורת ישראל  הקדושה ,

ואז  "לעילא"  -בסוד ביצעתי  תיקונים{חידושים}עליוני"ם  תור"ה בסו"ד  שירה"  ספ"ר  הזוה"ר  בסו"ד  ז"ו-  ה"ר - האבות" שהינם  הה"ר  זו"  הכתיב"ה מן הקליפות  הורשתי לגלות הסודו"ת על ידי האבו"ת   החותמים שכר ועונש בהיכלות עליונים ותחתונים –ה"ם -הדייני"ם בסוד  מ"ה  אדם עולה בגימטרי"ה  מדמי"ם מידותיהם  לאלוקו"ת   הם  הנח"ש בסוד נחוש"ת  המקדש"  והם  האבות  גילגול"םמרומ"ז  בשם  נחוש"ת    ח"ן  ו- ש"ת - מהווים הם   {ח}"כמת  [נ]"סתר מחשבה דקדוש"ה  החתומ"ה  בש"ת{שש} מידות  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד אשר מהויים  "גילגולם"  ,

גילו"י- גואל"ם מלך המשי"ח  מכליל"  בפנימיותו  נשמת"ם ו-משי"ח-  בגימטרי"ה  -נח"ש-  בעולמות העליו"ן  משי"ח {חסד}  ובעת הבאת הגאול"ה נח"ש  בסוד  חונ"ן – חש"  מבצע משפט פע"ם  לחנינ"ה  ופע"ם  לח"ש לשו"ן חשיכה די"ן  בסוד שכ"ר ועונ"ש  שכ"ר  יי"ן משכ"ר שממנו נ"ח חכמתו נפגמ"ה ו-עונ"ש-  בסו"ד אותיות -שעו"ן - חול   מכוו"ן כמשל לשעו"ן את כל דיני זה העול"ם הנקראים" –חול- לשו"ן  חולי ומיתה הגוזרים בנבראים בזה העולם.

תם ונשלם מאמר עולם הקבלה-" סוד ה' ליריאיו ובריתו להודיעם"/ רבי גל טופז איפרגן{הרגלא"ט} השבח לבורא עולם.

 

OnLineTech